Вели1кій вт0рникъ

Во с™hй и3 вели1кій вт0рникъ

 На по­вечeріи  На ќтре­ни  На ѕ7-мъ ча­сЁ  На ве­чер­ни

Во с™hй и3 вели1кій по­не­дёль­никъ вeчера,
по­вечeріе глаг0лемъ вели1кое.

На по­вечeріи
три­пё­с­нецъ господи1на ґн­дрeа кри1тскагw.
Глaсъ }. Пё­снь в7.

Їрм0съ: Вонми2 нб7о и3 возглаг0лю, / и3 воспою2 хrтA, / t дв7ы р0ждшагосz во сп7сeніе нaше.

П0йдемъ со хrт0мъ къ го­рЁ є3леHнстэй, / тaй­нw со ґпc­лы соводвори1мсz є3мY.

Разу­мёй сми­рeн­ное моE сeрд­це, / чт0 є3сть жерн0внаz при1тча; / њ нeй­же прeж­де речE хrт0съ, и3 и3стрезви1сz пр0чее.

Гот0ви са­мA себE q ду­шE моS, ко и3сх0ду: / при­шeствіе при­бли­жaет­сz неумоли1магw судіи2.

БGор0диченъ: Пречcтаz бцdе дв7о, є3ди1на все­пё­таz, / сн7а твоего2 моли2 њ ра­бёхъ твои1хъ.

И$нъ, глaсъ т0йже.

Їрм0съ: Ви1дите, ви1дите, / ћкw ѓзъ є4смь бGъ, / дрeв­ле ї}лz скво­зЁ чермн0е м0ре про­ведhй, / и3 пи­тa­вый, и3 сп7сhй, / и3 t г0рькіz раб0ты свободи1вый фараHновы.

Ви1дите, ви1дите, ћкw ѓзъ є4смь бGъ, / и4же прeж­де бы­тіS всёхъ, / и3 прeж­де со­творeніz земли2 и3 нe­ба, вёмъ вс‰: / и3 вeсь сhй во nц7Ё, и3 всего2 но­шY въ себЁ.

Сл0вомъ со­стaвихъ нб7о вкy­пэ и3 зeм­лю: / со nц7eмъ бо бёхъ, и3 сл0вомъ но­шY вс‰, ћкw сл0во, / мyд­рость, и3 си1ла, и3 w4бразъ, и3 содэйстви1теленъ, и3 равнодётеленъ.

Кто2 вре­менA положи2; / кто2 вё­ки со­блюдazй; / кто2 вс‰ њпред­элszй и3 со­воздвизazй; / рaз­вэ без­на­чaль­ный при1снw сhй со nц7eмъ, / ћко­же за­рS во свётэ.

Q без­мёр­на­гw твоегw2 чlвэколю1біz ї}се! / сказaлъ бо є3си2 нaмъ скон­чaніz свh­ше врe­мz, / скрhвъ чaсъ, ўzсни1въ же свёт­лw w4бразы є3гw2.

Вс‰ вё­си, вс‰ знaе­ши ї}се / ћкw и3мёzй всE въ се­бЁ n§еское до­стоsніе б9eственнэ, / и3 всего2 д¦а всаж­дe­на носsй въ се­бЁ, со­прис­носyщ­на­го nц7Y.

ВLко гDи, вэ­кHвъ тв0рче, / спод0би и3 нaсъ сщ7eнный џный то­гдA глaсъ ўслh­ша­ти, / зо­вy­щій и3збр†нныz nц7A въ цrтво нбcное.

Слa­ва: Без­на­чaль­наz, несо­здaн­наz трb­це, / нераз­дёль­наz є3ди1нице, тр0е сy­щаz и3 є3ди1но, / џ§е, сн7е и3 дш7е, є3ди1ный б9е, / пріими2 пё­ніе t брeн­ныхъ љзы6къ, / ћко­же t ќстъ плaменныхъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Селeніе с™0е kви1ласz є3си2 дв7о б9іе: / въ тs бо нбc­ный цRь всели1всz пл0тію, пр0йде крaс­ный, / че­ло­вё­ка въ се­бЁ воwбрази1въ б9eственнэ.

Сэдa­ленъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Млcр­діz сyщи:

Млcр­діемъ дви1жимь хrтE, / в0лею пред8и1деши стра­дaти бl­го­дё­те­лю, / хо­тsй страстeй нaсъ и3збaвити, и3 є4же во ѓдэ њсуж­дeніz. / тём­же честн†z тво‰ вос­пэ­вaемъ страд†ніz, / и3 слaвимъ сп7се, крaй­нее твоE вси2 схождeніе.

Пё­снь }.

Їрм0съ: ЃгG­ли и3 нб7сA, / на пrт0лэ слa­вы сэдs­ща­го / и3 ћкw бGа непре­стaн­нw слaви­ма­го, / бlгослови1те, п0йте / и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Всsкw слh­ша­ла є3си2 ду­шE, / кaкw хrт0съ б9eствєннымъ ў§нкHмъ свои6мъ про­воз­гла­шa­ше, глаг0лz скон­чaніе: / ра­зу­мёв­ши же тв0й конeцъ, ўгот0висz пр0чее: / врe­мz и3сх0да пріи1де.

Познa­ла є3си2 непл0днаz ду­шE, лукa­ва­гw ра­бA при1тчу, / б0йсz и3 не небрези2 њ да­ро­вaніи, є3г0же пріs­ла є3си2, / да не со­крhе­ши въ зeм­лю, но да кyп­лю дёеши.

Да ўzсни1тсz свэ­щA, да пре­из­ліeт­сz сеS и3 є3лeй, / ћко­же дё­вамъ то­гдA со­стра­дaніе, / да њбрs­ще­ши ду­шE моS черт0гъ хrт0въ то­гдA tвeрстый.

Въ суб­бHту бёг­ство и3 въ зи­мЁ глаг0лz ўчи1тель, / сед­мa­гw бy­рю пред­га­дa­тель­ству­етъ на­стоs­ща­гw вё­ка, / въ нeм­же нaй­детъ ћкw зи­мA кончи1на.

Ћкw ск0рость м0лніи пре­ходs­щаz, / тaкw то­гдA бy­детъ стрaш­ное џное вLки твоегw2 при­шeствіе, ду­шE моS: / слh­ша­ла є3си2, гот0ва пр0чее бhти потщи1сz.

Е#гдA пріи1детъ судіS / съ тhсz­ща­ми, и3 тьмa­ми ѓгGль­скихъ чинHвъ и3 си1лъ, / то­гдA кjй стрaхъ ду­шE моS, / кjй трe­петъ, ўвы2 мнЁ! / наги6мъ стоs­щымъ всBмъ.

Бlгослови1мъ nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, гDа.

Е#ди1нъ бGъ ќбw трb­ца, / ни nц7Y и3зступи1вшу въ сн7овство2, / ни­жE сн7у премэни1вшусz во и3схождeніе, / но св0йствєннаz, и3 nбоE свётъ, бGа, три2 слaв­лю во вёки.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: Мlтва­ми б9е, бцdы, пріими2 мlтву нa­шу, / возниспосли1 же млcти тво‰ на вс‰ бо­гaт­нw, / и3 ми1ръ тв0й подaждь лю1демъ твои6мъ.

Хвa­лимъ, бlгослови1мъ, по­кланsем­сz гDви, пою1ще, и3 пре­воз­носs­ще во вс‰ вёки.

Тa­же їрм0съ: ЃгG­ли и3 нб7сA на пrт0лэ:

Пё­снь f7.

Їрм0съ: Проzв­лeн­ное на го­рЁ законопол0жнику во nгни2 и3 ку­пи­нЁ, / ржcтво2 приснодв7ы, / въ нa­ше вёр­ныхъ сп7сeніе, / пё­с­нь­ми нем0лчными величaемъ.

Слh­ша­ла є3си2 ду­шE моS, / судіи2 пред­воз­гла­шa­ю­щу, и3 ўчa­щу тS врe­мене кончи1ны: / гот0ви ±же на и3сх0дъ дэлA, / да не ћкw неис­кyс­на, бGа tвeр­же­на бyдеши.

T смок0вницы q ду­шE моS, научи1сz кончи1ны! / є3гдA млa­до бy­детъ ли1ствіе, и3 про­зsб­нетъ вётвіе, жaт­вы чaсъ пр0чее, / и3 ты2 є3гдA сі‰ ўви1диши, ра­зу­мёй, ћкw при двeрехъ є4сть.

Кто2 рaз­вэ тебE и3нhй твоего2 знaетъ nц7A; / и3ли2 кто2 кро­мЁ тебE вёсть чaсъ, и3ли2 дeнь; / ў тебe бо со­крHви­ща пре­мyд­ро­сти вс‰ внyтрь сyть, хrтE б9е.

Кни6ги ќбw раз­гнyт­сz то­гдA, пrт0лwмъ по­стaв­лєн­нымъ, / дэ‰ніz же њб­ли­чaт­сz, наги6мъ стоs­щымъ всBмъ: / ни сви­дё­телємъ, ни кле­вет­ни­кHмъ при­сyт­ству­ю­щымъ: / њбнажє1на бо вс‰ бGу.

Грzдeтъ всёхъ судіS, и3зведeнъ бhти на сyдъ, / на пrт0лэ хе­рувjм­стэ сэдsй, ћкw пови1нный пред­стaти пілaту, / и3 вс‰ по­стра­дaти, да сп7сeтсz ґдaмъ.

Прибли1жисz пaс­ха нaмъ вели1каz и3 б9eственнаz: / по двою1 бо днjю пред­на­учaетъ хrт0съ, / стра­дaніz про­писyz дeнь, / в0ньже nц7Y жeрт­ва приведeтсz.

При кr­тЁ твоeмъ сп7се пред­стоs­щи м™и, / и3 твоE непрaвед­ное зрs­щи за­колeніе, во­піs­ше: / ўвы2 мнЁ чa­до моE! ўвы2 мнЁ незаходи1мый свё­те! / просіsй всBмъ сlн­це слa­вы свётъ.

Слa­ва: Q є3ди1нице с™az, / трb­це є3ди1но б9ество2, и3 трb­ца є3ди1нице б9е, / тріm­по­стaс­ное є3стество2, є3диночcтнаz, и3 нераз­дёль­наz слaво, / и3збaви t бёдъ дy­шы нaшz!

И# нhнэ, бGор0диченъ: Пріими2 м™рь твою2 хrтE въ мlтву, / да мlтва­ми є3S ўмири1ши мjръ, / и3 ўтверди1ши цrтвіz ски1птры, / и3 цRк­ви тво‰ совокупи1ши во є3ди1но.

Їрм0съ f7‑z пё­с­ни: Проzв­лeн­ное на го­рЁ: за Дост0йнw: И# покл0нъ до земли2.

Трис™0е. И# по Џ§е нaшъ:

Тa­же кон­дaкъ днE, глaсъ в7.
Под0бенъ: Вhш­нихъ и3щS:

Чaсъ ду­шE кон­цA по­мhс­лив­ши, / и3 по­сэчeніz смок0вницы ўбоsв­шисz, / дaн­ный те­бЁ талaнтъ трудолю1бнw дё­лай nкаsн­наz / б0дрствующи и3 зо­вy­щи: / да не пребy­демъ внЁ черт0га хrт0ва.

Тa­же, ГDи си1лъ съ нa­ми бy­ди: И# пр0чее nбhч­ное. И# tпyстъ.

Во с™hй и3 вели1кій вт0рникъ
на ќтрени.

По ше­стоpaл­міи поeмъ Ґл­ли­лyіа, на глaсъ }, ве­лег­лaс­нw, и3 со слад­ко­пё­ніемъ, и3 поeмъ тро­пaрь к0снw и3 ве­лег­лaс­нw, и3 со слад­ко­пё­ніемъ равнw2.

Тро­пaрь, глaсъ }:

СE жени1хъ грzдeтъ въ полy­но­щи, / и3 бl­жeнъ рaбъ, є3г0же њбрs­щетъ бдs­ща: / недост0инъ же пaки, є3г0же њбрs­щетъ ўны­вa­ю­ща. / блюди2 ќбw ду­шE моS, / не сн0мъ њтzготи1сz, / да не смeр­ти пре­данA бy­де­ши, / и3 цrтвіz внЁ затвори1шисz, / но воспрzни2 зо­вy­щи: / с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ. [Три1жды.]

Тa­же nбhч­ное стіхосл0віе съ покл0ны.

По №-мъ стіхосл0віи сэдa­ленъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Воз­несhй­сz на кrтъ:

Жени­хA брaтіе возлю1бимъ, / свэщы2 сво‰ ўкраси1мъ, / въ доб­ро­дё­те­лехъ сіs­ю­ще и3 вёрэ прaвой: / да ћкw м{дрыz гD­ни дB­вы / гот0ви вни1демъ съ ни1мъ на брaки: / жени1хъ бо дa­ры, ћкw бGъ / всBмъ по­даeтъ нетлён­ный вэнeцъ.

Слa­ва, и3 нhнэ, т0йже.

По в7-мъ стіхосл0віи сэдa­ленъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Совётъ сп7се беззак0нный на тS, / сщ7eнницы и3 кни1жницы зaви­стію со­брaв­ше лю1тэ, / въ предa­тель­ство подвиг0ша їy­ду: / тём­же без­стyд­нw и3схождaше, глаг0лаше на тS без­за­кHн­нымъ лю1демъ: / чт0 ми, глаг0летъ, дади1те, / и3 ѓзъ вaмъ є3го2 предaмъ въ рyки вa­шz; / њсуж­дeніz сегw2 и3збaви гDи, дy­шы нaшz.

Слa­ва, и3 нhнэ, т0йже.

По G‑мъ стіхосл0віи сэдa­ленъ, глaсъ }.
Под0бенъ: Премyдрости:

Їyда рa­з­умомъ сребролю1бствуетъ, / на ў§тлz враж­дeб­нэ под­визaет­сz, / со­вё­ту­етъ, по­учaет­сz предaнію, / свё­та tпa­да­етъ, тьмY пріи1мъ, / со­гла­шaетъ цё­ну, про­даeтъ без­цён­на­го: / тём­же и3 ўдав­лeніе, воз­мeздіе є4же со­дёz, / њбр­этaетъ nкаsн­ный, и3 лю1тую смeрть, / предaвъ тебE гDа. / тогw2 нaсъ чa­сти и3збaви хrтE б9е, / пре­гр­э­шeній њстав­лeніе дaруz, / прaзд­ну­ю­щымъ вё­рою пречcтую стrть твою2.

Слa­ва, и3 нhнэ, т0йже.

Тa­же, И# њ спод0битисz нaмъ:

Е#ђліе t матfeа, зачaло §.

Во врe­мz џно, со­вётъ пріeм­ше вси2 фарісeє на ї}са, ћкw да њбо­ль­стsтъ є3го2 сл0вомъ, по­сы­лa­ютъ къ немY ўчн7ки2 своS съ и3рwдіaны, глаг0люще: ўчи1телю, вё­мы, ћкw и4стиненъ є3си2, и3 пути2 б9ію вои1стинну ўчи1ши, и3 неради1ши ни њ к0мже: не зри1ши бо на ли­цE чlвёкwмъ. рцы2 ќбw нaмъ, чт0 ти сz мни1тъ; дост0йно ли є4сть дaти кинс0нъ кe­са­ре­ви, и3ли2 ни2; ра­зу­мёвъ же ї}съ лукaв­ство и4хъ, речE: чт0 мz и3скушaете ли­це­мё­ри; покажи1те ми2 злати1цу кинс0нную. nни1 же принес0ша є3мY пё­нzзь. и3 глаг0ла и5мъ: чjй џбразъ сeй и3 на­писaніе; и3 глаг0лаша є3мY: кe­са­ревъ. то­гдA глаг0ла и5мъ: воздади1те ќбw кe­сарє­ва кe­са­ре­ви, и3 б9іz бGо­ви. и3 слh­шав­ше диви1шасz: и3 њстaв­ль­ше є3го2 tид0ша. въ т0й дeнь приступи1ша къ немY сад­дукeє, и5же глаг0лютъ не бhти вос­кресeнію, и3 вопроси1ша є3го2, глаг0люще: ўчи1телю, мwmсeй речE: ѓще кто2 ќмретъ не и3мhй ч†дъ, да п0йметъ брaтъ є3гw2 женY є3гw2, и3 воскреси1тъ сё­мz брaта своегw2. бё­ша же въ нaсъ сeд­мь брaтіz, и3 пeр­вый њжeнь­сz ќм­ре: и3 не и3мhй сё­мене, њстaви женY свою2 брaту сво­е­мY. тaкож­де же и3 вторhй, и3 трeтій, дa­же до сед­мa­гw. послэди1 же всёхъ ќм­ре и3 женA. въ вос­кре­шeніе ќбw, кот0рагw t седми1хъ бy­детъ женA; вси1 бо и3мёша ю5. tвэ­щaвъ же ї}съ речE и5мъ: пре­ль­щaе­тесz, не вё­ду­ще писaніz, ни си1лы б9іz. въ вос­кресeніе бо ни жeнzт­сz, ни по­сz­гa­ютъ: но ћкw ѓгG­ли б9іи на нб7си2 сyть. њ вос­кресeніи же мeрт­выхъ нё­сте ли чли2 речeн­на­гw вaмъ бGомъ, глаг0лющимъ: ѓзъ є4смь бGъ ґвраa­мовъ, и3 бGъ їсаa­ковъ, и3 бGъ їaкwвль, нёсть бGъ, бGъ мeрт­выхъ, но бGъ живhхъ; и3 слh­шав­ше нар0ди, див­лs­хусz њ ўчeніи є3гw2. фарісeє же слh­шав­ше, ћкw посрами2 сад­дукeи, со­брa­шасz вкy­пэ. и3 вопроси2 є3ди1нъ t ни1хъ законоучи1тель, и3скушaz є3го2, и3 глаг0лz: ўчи1телю, кaz зa­по­вэдь б0льши є4сть въ зак0нэ; ї}съ же речE є3мY: возлю1биши гDа бGа твоего2 всёмъ сeрд­цемъ твои1мъ, и3 всeю ду­шeю твоeю, и3 всeю мhслію твоeю. сіS є4сть пeр­ваz и3 б0льшаz зa­по­вэдь. вторaz же под0бна є4й: возлю1биши и4скреннzго твоего2, ћкw сaмъ себE. въ сію2 nбою2 зa­по­вэ­дію вeсь зак0нъ и3 прор0цы ви1сzтъ. с0бранwмъ же фарісewмъ, вопроси2 и5хъ ї}съ, глаг0лz: чт0 сz вaмъ мни1тъ њ хr­тЁ, чjй є4сть сн7ъ; глаг0лаша є3мY: дв7довъ. глаг0ла и5мъ: кaкw ќбw дв7дъ д¦омъ гDа є3го2 на­ри­цaетъ, глаг0лz: речE гDь гDе­ви мо­е­мY, сэди2 њдес­нyю менE, д0ндеже по­ло­жY враги2 твоS подн0жіе но­гa­ма твои1ма. ѓще ќбw дв7дъ на­ри­цaетъ є3го2 гDа, кaкw сн7ъ є3мY є4сть; и3 никт0же мо­жa­ше tвэ­щaти є3мY сло­весE: ни­жE смёz кто2 t тогw2 днE вопроси1ти є3го2 кто­мY. то­гдA ї}съ глаг0ла къ нар0дwмъ и3 ўче­ни­кHмъ свои1мъ, глаг0лz: на мwmсeо­вэ сэдa­ли­щи сэд0ша кни1жницы и3 фарісeє. вс‰ ќбw, є3ли6ка ѓще рекyтъ вaмъ блюсти2, со­блюдaй­те и3 твори1те: по дэлHмъ же и4хъ не твори1те, глаг0лютъ бо, и3 не творsтъ. свzзy­ютъ бо бре­менA тsж­ка и3 бёд­нэ носи6ма, и3 воз­ла­гa­ютъ на пле­щA чlвё­чес­ка, пeр­стомъ же свои1мъ не хо­тsтъ дви1гнути и5хъ. всs же дэлA своS творsтъ, да ви1дими бy­дутъ че­ло­вё­ки: раз­ши­рs­ютъ же храни1лища своS, и3 ве­ли­чa­ютъ воскри6ліz ри1зъ свои1хъ. лю1бzтъ же преждевозлег†ніz на вe­черzхъ, и3 преждесэд†ніz на с0нмищахъ, и3 цэлов†ніz на т0ржищахъ, и3 звaтисz t че­ло­вBкъ: ўчи1телю, ўчи1телю. вh же не на­ри­цaй­тесz ўчи1тели: є3ди1нъ бо є4сть вaшъ ўчи1тель, хrт0съ, вси1 же вы2 брaтіz є3стE. и3 nт­цA не зови1те се­бЁ на земли2: є3ди1нъ бо є4сть nц7ъ вaшъ, и4же на нб7сёхъ. ни­жE на­ри­цaй­тесz наст†вницы: є3ди1нъ бо є4сть на­стaв­никъ вaшъ хrт0съ. б0лій же въ вaсъ, да бy­детъ вaмъ слу­гA. и4же бо воз­несeт­сz, смири1тсz: и3 сми­рszй­сz, воз­несeт­сz. г0ре же вaмъ кни1жницы и3 фарісeє ли­це­мё­ри, ћкw снэдaе­те д0мы вдови1цъ, и3 вин0ю далe­че моли6твы творs­ще: сегw2 рa­ди ли1шшее пріи1мете њсуж­дeніе. г0ре вaмъ кни1жницы и3 фарісeє ли­це­мё­ри, ћкw за­творsе­те цrтвіе нбc­ное пред8 че­ло­вё­ки: вh бо не вх0дите, ни входs­щихъ њстав­лsе­те вни1ти. г0ре вaмъ кни1жницы и3 фарісeє ли­це­мё­ри, ћкw прех0дите м0ре и3 сy­шу, сотвори1ти є3ди1наго при­шeль­ца: и3 є3гдA бy­детъ, тво­ри­тE є3го2 сh­на геeн­ны су­гyб­эй­ша вaсъ. г0ре вaмъ вожди2 сл­эпjи, глаг0люще: и4же ѓще кленeт­сz цeр­ко­вію, ничес0же є4сть: ґ и4же кленeт­сz злaтомъ церк0внымъ, д0лженъ є4сть. бyи и3 сл­эпjи, к0е бо б0ле є4сть; злaто ли, и3ли2 цeр­ковь свzтs­щаz злaто; и3 и4же ѓще кленeт­сz nл­тарeмъ, ничес0же є4сть: ґ и4же кленeт­сz дaромъ, и4же верхY є3гw2, д0лженъ є4сть. бyи и3 сл­эпjи, чт0 бо б0ле; дaръ ли, и3ли2 nл­тaрь с™sй дaръ; и4же ќбw кленeт­сz nл­тарeмъ, кленeт­сz и4мъ, и3 сy­щимъ верхY є3гw2. и3 и4же кленeт­сz цR­ко­вію, кленeт­сz є4ю, и3 живy­щимъ въ нeй. и3 кленhй­сz небесeмъ, кленeт­сz пrт0ломъ б9іимъ, и3 сэдs­щимъ на нeмъ. г0ре вaмъ кни1жницы и3 фарісeє ли­це­мё­ри, ћкw њдесsт­ству­е­те мsтву, и3 к0пръ, и3 кЂ­мінъ: и3 њстaви­сте в‰щшаz зак0ну, сyдъ, и3 ми1лость, и3 вё­ру. сі‰ же по­добa­ше твори1ти, и3 џнэхъ не њстав­лsти. вожди2 сл­эпjи, њц­эж­дa­ю­щіи комары2, вель­блy­ды же по­жи­рa­ю­ще. г0ре вaмъ кни1жницы и3 фарісeє ли­це­мё­ри, ћкw њчи­щaе­те внёш­нее стклs­ни­цы и3 блю1да: внутрью1ду же сyть п0лни хи­щeніz и3 непрaв­ды. фарісeе сл­эпhй, њчи1сти прeж­де внyтрен­нее стклs­ни­цы и3 блю1да, да бy­детъ и3 внёш­нее и4ма чи1сто. г0ре вaмъ кни1жницы и3 фарісeє ли­це­мё­ри, ћкw под0битесz гробHмъ по­вa­плє­нымъ, и5же внэю1ду ќбw kв­лs­ют­сz красны2, внутрью1ду же п0лни сyть ко­стeй мeрт­выхъ, и3 всsкіz нечистоты2. тaкw и3 вы2, внэю1ду ќбw kв­лsе­тесz чlвёкwмъ прaвед­ни: внутрью1ду же є3стE п0лни ли­це­мёріz и3 беззак0ніz. г0ре вaмъ кни1жницы и3 фарісeє ли­це­мё­ри, ћкw зи1ждете гр0бы прор0чєскіz, и3 крa­си­те р†ки прaвед­ныхъ, и3 глаг0лете: ѓще бh­хомъ бh­ли во дни2 nтє1цъ нa­шихъ, не бh­хомъ ќбw џбщ­ни­цы и5мъ бh­ли въ кр0ви прорHкъ. тём­же сa­ми сви­дё­тель­ству­е­те се­бЁ, ћкw сh­но­ве є3стE и3зби1вшихъ прор0ки. и3 вы2 и3сп0лните мё­ру nтє1цъ вa­шихъ. ѕмі‰, порождє1ніz є3хjднова, кaкw ўб­э­жи­тE t судA nгнS геeн­ска­гw; сегw2 рa­ди сE ѓзъ послю2 къ вaмъ прор0ки, и3 пре­мyд­ры, и3 кни1жники: и3 t ни1хъ ўбіe­те и3 рaс­пне­те, и3 t ни1хъ біe­те на с0нмищахъ вa­шихъ, и3 и3зженeте t грa­да во грaдъ. ћкw да пріи1детъ на вы2 всsка кр0вь прaвед­на, про­ливaе­маz на земли2, t кр0ве ѓвелz прaвед­на­гw, до кр0ве за­хaріи сh­на ва­рахjи­на, є3г0же ўби1сте меж­дY цeр­ко­вію и3 nл­тарeмъ. ґми1нь глаг0лю вaмъ: ћкw пріи1дутъ вс‰ сі‰ на р0дъ сeй. їерусали1ме, їерусали1ме и3зби1вый прор0ки, и3 кa­меніемъ по­бивazй пHслан­ныz къ немY, коль­крaты вос­хо­тёхъ со­брaти ч†да твоS, ћко­же со­би­рaетъ к0кошъ птенцы2 своS под8 кри­лЁ, и3 не вос­хо­тё­сте! сE њстав­лsет­сz вaмъ д0мъ вaшъ пyстъ. глаг0лю бо вaмъ, ћкw не и4мате менE ви1дэти tсeлэ, д0ндеже речe­те: бl­го­сло­вeнъ грzдhй во и4мz гDне.

По­сeмъ pал0мъ н7. Тa­же, Сп7си2, б9е, лю1ди тво‰: ГDи поми1луй, в7i. По­сeмъ є3ктеніA мaлаz.

Тa­же кон­дaкъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Вhш­нихъ и3щS:

Чaсъ ду­шE кон­цA по­мhс­лив­ши, / и3 по­сэчeніz смок0вницы ўбоsв­шисz, / дaн­ный те­бЁ талaнтъ трудолю1бнw дё­лай nкаsн­наz / б0дрствующи и3 зо­вy­щи: / да не пребy­демъ внЁ черт0га хrт0ва.

Јкосъ: Что2 ўны­вaе­ши ду­шE моS nкаsн­наz; / что2 меч­тaе­ши без­врe­мен­нw попечє1ніz неполє1знаz; / что2 ўпраж­нsе­шисz къ ми­мо­текy­щымъ; / по­слёд­нэй­шій чaсъ є4сть tсeлэ, / и3 разлучи1тисz и4мамы t сy­щихъ здЁ. / д0ндеже врe­мz и4маши, возни1кни зо­вy­щи: / согрэши1хъ ти2 сп7се м0й / не посэцы2 менE ћко­же непл0дную смок0вницу, / но ћкw бlгоутр0бенъ гDи, / ўщeд­ри со стрa­хомъ зо­вy­щую: / да не пребy­демъ внЁ черт0га хrт0ва.

Сm­наxaрь.

Тa­же двое­пё­с­нецъ, є3гHже краестр0чіе: Трjти те, сjесть, во вт0рникъ же. Творeніе господи1на космы2, їрм0съ по двaж­ды, стіхи1 же на в7i. Послэди1 же їрм0съ, џба ли6ка вкy­пэ. Глaсъ в7.

Пё­снь }.

[Т] Їрм0съ: Ве­лёнію мучи1телеву / пр­пdб­ніи тріE џт­ро­цы не по­винyв­ше­сz, / въ пeщь ввeр­же­ни, бGа и3сповёдаху пою1ще: / бlгослови1те дэлA гDнz гDа.

[Р] Лё­ность далe­че нaсъ tвeр­жимъ, / и3 свёт­лы­ми свэ­щa­ми без­смeрт­на­го же­ни­хA хrтA пё­ніемъ ўсрs­щимъ, / бlгослови1те, вопію1ще дэлA гDнz гDа.

[І] Да ўдо­влёетъ nбщи1тельный души2 нa­шеz є3лeй въ сосyд­эхъ, / ћкw да не на кyп­лю пол0жше врe­мz п0честей, поeмъ: / бlгослови1те дэлA гDнz гDа.

[Т] Талaнтъ є3ли1цы t бGа пріs­сте, равноси1льную бl­годaть, / п0мощію дaв­ша­гw хrтA возрасти1те, пою1ще: / бlгослови1те дэлA гDнz гDа.

Хвa­лимъ, бlгослови1мъ, по­кланsем­сz гDви, пою1ще, и3 пре­воз­носs­ще во вс‰ вёки.

И# пaки їрм0съ: Ве­лёнію мучи1телеву:

ЧCт­нёй­шую не поeмъ.

Пё­снь f7.

[И] Їрм0съ: Невмэсти1маго бGа / во чрe­вэ вмэсти1вшаz, / и3 рa­дость мj­ру роди1вшаz, / тS поeмъ бцdе дв7о.

[Т] Ў§нкHмъ бl­гjй, бди1те, рeклъ є3си2, / в0ньже чaсъ пріи1детъ гDь, не ра­зу­мёе­те, / tдaти комyждо.

[Е] Во втор0мъ твоeмъ и3 стрaш­номъ при­шeствіи вLко, / десны6мъ nв­цaмъ мS сопричти2, / пре­гр­э­шeній пре­зрёвъ мои1хъ мн0жєства.

И# пaки вмё­стw, Дост0йна, їрм0съ: Невмэсти1маго бGа:

Е#xапостілaрій, три1жды:

Черт0гъ тв0й ви1жду сп7се м0й, ўкра­шeн­ный, / и3 nдeж­ды не и4мамъ, да вни1ду в0нь: / просвэти2 њд­эsніе души2 мо­еS / свэ­то­дaв­че, и3 сп7си1 мz.

На хвали1техъ по­стaвимъ стіхHвъ д7,
и3 поeмъ стіхи6ры са­мо­глaс­ны по­вторs­ю­ще, глaсъ №:

Во свёт­ло­стехъ с™hхъ твои1хъ, / кaкw вни1ду недост0йный; / ѓще бо дерз­нY совни1ти въ черт0гъ, / nдeж­да мS њб­ли­чaетъ, ћкw нёсть брaч­на, / и3 свs­занъ и3звeрженъ бy­ду t ѓгGлwвъ. / њчи1сти гDи, сквeр­ну души2 мо­еS, / и3 сп7си1 мz ћкw чlвэколю1бецъ.

Глaсъ в7: Ду­шeв­ною лё­но­стію во­здре­мaв­сz, / не стz­жaхъ же­ни­шE хrтE, / горs­ща свэти1льника и4же t доб­ро­дё­те­лей, / и3 дё­вамъ ўпод0бихсz бyимъ, / во врe­мz дё­ланіz глум­лsсz. / ўтрH­бы щедр0тъ твои1хъ не затвори2 мнЁ вLко, / но tтрsсъ м0й њмра­чeн­ный с0нъ, воз­стaви, / и3 съ мyд­ры­ми введи2 дё­ва­ми въ черт0гъ тв0й, / и3дёже глaсъ чи1стый прaзд­ну­ю­щихъ, / и3 вопію1щихъ непре­стaн­нw: / гDи слa­ва тебЁ.

Слa­ва, и3 нhнэ, глaсъ д7: Скрhв­ша­гw талaнтъ њсуж­дeніе слh­шав­ши, q ду­шE / не скры­вaй сло­весE б9іz, / воз­вэ­щaй чу­десA є3гw2, / да ўмно­жa­ю­щи да­ро­вaніе, / вни1деши въ рa­дость гDа твоегw2.

На стіх0внэ
стіхи6ры са­мо­глaс­ны, глaсъ ѕ7:

Пріиди1те вёр­ніи, / дё­ла­имъ ўсeрд­нw вL­цэ: / по­давaетъ бо ра­бHмъ бо­гaт­ство, / и3 по рaвен­ству кjйж­до да мно­го­усу­гy­бимъ бl­годaти талaнтъ: / џвъ ќбw мyд­рость да прин0ситъ дё­лы бlги1ми, / џвъ же слyж­бу свёт­ло­сти да со­вер­шaетъ. / да пріwб­щaет­сz же сл0вомъ вёр­ный тaй­ны нена­учeн­но­му, / и3 да рас­точaетъ бо­гaт­ство ўбH­гимъ дру­гjй: / си1це бо за­и­мо­вaн­ное мно­го­усу­гy­бимъ, / и3 ћкw строи1теліе вёр­ніи бl­годaти, / вLч­ніz рa­до­сти спод0бимсz. / тоS нaсъ спод0би, хrтE б9е, / ћкw чlвэколю1бецъ.

Стjхъ: И#сп0лнихомсz за­yт­ра млcти тво­еS гDи, и3 возрa­до­ва­х­ом­сz, и3 возвесели1хомсz: во вс‰ дни6 нa­шz возвесели1хомсz, за дни6 въ нs­же смири1лъ ны2 є3си2, лBта въ нs­же ви1дэхомъ ѕл†z. и3 при1зри на рабы6 тво‰, и3 на дэлA тво‰, / и3 на­стaви сh­ны и4хъ.

Е#гдA пріи1деши во слa­вэ со ѓгGль­ски­ми си1лами, / и3 сs­де­ши на пrт0лэ, ї}се, раз­суж­дeніz, / да мS пa­сты­рю бl­гjй не разлучи1ши: / пути6 бо десны6z вё­си, / раз­вра­щe­ни же сyть шyіи. / да не ќбw съ к0злищи грy­ба­го мS грэх0мъ погуби1ши: / но десны6мъ мS со­четaвъ nв­цaмъ, / сп7си2 ћкw чlвэколю1бецъ.

Стjхъ: И# бy­ди свёт­лость гDа бGа нa­ше­гw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ нa­шихъ и3спрaви на нaсъ, / и3 дё­ло рyкъ нa­шихъ и3спрaви.

Жени­шE, добр0тою крaс­ный пa­че всёхъ че­ло­вBкъ, / при­звa­вый нaсъ къ тра­пeзэ д¦0внэй черт0га твоегw2, / нелё­пый м0й зрaкъ пре­гр­э­шeній / совлецы2 при­чaстіемъ стра­дaній твои1хъ, / и3 nдeж­дею слa­вы ўкраси1въ тво­еS красоты2 / соw­бёд­ни­ка свёт­ла мS покажи2 твоегw2 цrтвіz, / ћкw милосeрдъ.

Слa­ва, и3 нhнэ глaсъ з7: СE те­бЁ талaнтъ вLка ввэ­рsетъ ду­шE моS, / стрa­хомъ пріими2 дaръ, заи1мствуй дaв­ше­му, / раз­давaй ни1щымъ, и3 стzжи2 дрy­га гDа, / да стa­не­ши њдес­нyю є3гw2, є3гдA пріи1детъ во слa­вэ, / и3 ўслh­ши­ши бl­жeн­ный глaсъ: / вни1ди рa­бе въ рa­дость гDа твоегw2. / тоS дост0йна мS сотвори2 сп7се, заблуди1вшаго, / вели1кіz рa­ди тво­еS млcти.

И# пр0чее по­слё­до­ваніе ћкw nбhчно.

Часы2 со nбhч­нымъ стіхосл0віемъ, и3 чтeніе є3ђліа.

На ѕ7-мъ часЁ.

Тро­пaрь прbр0чества, глaсъ №:

Без­мёр­нw со­гр­э­шa­ю­щымъ, / бо­гaт­нw прости2 сп7се, / и3 спод0би нaсъ неw­суж­дeн­нw поклони1тисz / тво­е­мY с™0му вос­кrнію, / мlтва­ми пречcтыz тво­еS м™ре, / є3ди1не многомлcтиве.

Слa­ва, и3 нhнэ, т0йже.

Про­кj­менъ, pал0мъ рк7f, глaсъ ѕ7: Ћкw ў гDа млcть, / и3 мн0гое ў негw2 и3збавлeніе. Стjхъ: И#з8 глубины2 воз­звaхъ къ те­бЁ гDи, гDи ўслh­ши глaсъ м0й.

Прbр0чества їе­зекjи­ле­ва чтeніе.
[ГлавA №, ст. к7а-к7и. гл. в7, ст. №.]

ВнегдA и3дsху [живHт­наz], и3дsху [и3 колe­са], и3 вне­гдA стоsти и5мъ, стоs­ху [и3 колe­са съ ни1ми]: и3 є3гдA воздвизa­хусz t земли2, воздвизa­хусz съ ни1ми [и3 колe­са], ћкw дyхъ жи1зни бs­ше въ ко­ле­сёхъ. и3 под0біе над8 глав0ю жив0тныхъ ћкw твeрдь, ћкw ви­дёніе крmстaл­ла, про­стeр­тое над8 кри1лами и4хъ свh­ше. и3 под8 твeр­дію кри1ла и4хъ про­стeр­та, парs­ще дрyгъ ко дрy­гу, ко­мyж­до двA спрz­жe­на, при­кры­вa­ю­ще тэлесA и4хъ. и3 слh­шахъ глaсъ кри1лъ и4хъ, вне­гдA парs­ху, ћкw глaсъ в0дъ мн0гихъ, ћкw глaсъ бGа сад­даJ: и3 вне­гдA ходи1ти и5мъ, глaсъ сл0ва ћкw глaсъ пол­кA: и3 вне­гдA стоsти и5мъ, по­чивa­ху кри1ла и4хъ. и3 сE глaсъ превh­ше твeр­ди сy­щіz над8 глав0ю и4хъ, вне­гдA стоsти и4мъ, низ­пускa­хусz кри1ла и4хъ. и3 над8 твeр­дію, ћже над8 глав0ю и4хъ, ћкw ви­дёніе кa­мене сап­фj­ра, под0біе пrт0ла на нeмъ, и3 на под0біи пrт0ла под0біе ћко­же ви1дъ че­ло­вёчь сверхY. и3 ви1дэхъ ћкw ви­дёніе и3лeктра, ћкw ви­дёніе nгнS внyтрь є3гw2 џкре­стъ t ви­дёніz чрeслъ и3 вh­ше, и3 t ви­дёніz чрeслъ дa­же до д0лу ви1дэхъ ви­дёніе nгнS, и3 свётъ є3гw2 џкре­стъ. ћкw ви­дёніе дуги2, є3гдA є4сть на џб­ла­ц­эхъ въ дeнь до­ждS, тaкw стоsніе свё­та џкре­стъ. сіE ви­дёніе под0біе слa­вы гDни.

Про­кj­менъ, pал0мъ Rл, глaсъ д7: Да ўпо­вaетъ ї}ль на гDа / t нhнэ и3 до вё­ка. Стjхъ: ГDи, не воз­несeсz сeрд­це моE, ни­жE вознес0стэсz џчи мои2.

И# пр0чее. Вкy­пэ же поeмъ и3 f7‑й чaсъ, без8 каfjсмы, и3 чтeмъ є3ђліе. И# Бl­жeн­ны поeмъ, и3 Помzни2 нaсъ гDи, съ покл0ны. И# пр0чее всE, ћко­же и3 въ по­не­дёль­никъ ўказaсz.

Въ т0йже с™hй и3 вели1кій вт0рникъ
вeчера.

Во свэти1льничное, nбhч­ное стіхосл0віе, на ГDи воз­звaхъ, по­стaвимъ стіхHвъ ‹, и3 поeмъ стіхи6ры самоглaсны.

Глaсъ №: Во свёт­ло­стехъ с™hхъ твои1хъ, кaкw вни1ду недост0йный; / ѓще бо дерз­нY совни1ти въ черт0гъ, / nдeж­да мS њб­ли­чaетъ, ћкw нёсть брaч­на, / и3 свs­занъ и3звeрженъ бy­ду t ѓгGлwвъ: / њчи1сти гDи сквeр­ну души2 мо­еS, / и3 сп7си1 мz ћкw чlвэколю1бецъ.

Глaсъ в7: Ду­шeв­ною лё­но­стію во­здре­мaв­сz, / не стz­жaхъ же­ни­шE хrтE, / горs­ща свэти1льника и4же t доб­ро­дё­те­лей, / и3 дё­вамъ ўпод0бихсz бyимъ, / во врe­мz дё­ланіz глум­лsсz: / ўтрH­бы щедр0тъ твои1хъ не затвори2 мнЁ вLко, / но tтрsсъ м0й њмра­чeн­ный с0нъ, воз­стaви млcти­ве, / и3 съ мyд­ры­ми введи2 дё­ва­ми въ черт0гъ тв0й, / и3дёже глaсъ чи1стый прaзд­ну­ю­щихъ, / и3 вопію1щихъ непре­стaн­нw: / гDи слa­ва тебЁ.

Глaсъ д7: Скрhв­ша­гw талaнтъ њсуж­дeніе слh­шав­ши, q ду­шE, / не скры­вaй сло­весE б9іz, / воз­вэ­щaй чу­десA є3гw2, / да ўмно­жa­ю­щи да­ро­вaніе, / вни1деши въ рa­дость гDа твоегw2.

Глaсъ ѕ7: Пріиди1те вёр­ніи, дё­ла­имъ ўсeрд­нw вL­цэ: / по­давaетъ бо ра­бHмъ бо­гaт­ство, / и3 по рaвен­ству кjйж­до мно­го­усу­гy­бимъ бl­годaти талaнтъ: / џвъ ќбw мyд­рость да прин0ситъ дё­лы бlги1ми, / џвъ же слyж­бу свёт­ло­сти да со­вер­шaетъ: / да пріwб­щaет­сz же сл0вомъ вёр­ный, тaй­ны нена­учeн­но­му, / и3 да рас­точaетъ бо­гaт­ство ўбH­гимъ дру­гjй. / си1це бо за­и­мо­вaн­ное мно­го­усу­гy­бимъ, / и3 ћкw строи1теліе вёр­ніи бl­годaти, / вLч­ніz рa­до­сти спод0бимсz: / тоS нaсъ спод0би хrтE б9е, / ћкw чlвэколю1бецъ.

Е#гдA пріи1деши во слa­вэ со ѓгGль­ски­ми си1лами, / и3 сs­де­ши на пrт0лэ ї}се раз­суж­дeніz, / да мS пa­сты­рю бl­гjй не разлучи1ши, / пути6 бо десны6z вё­си, / раз­вра­щe­ни же сyть шyіи. / да не ќбw съ к0злищи грy­ба­го мS грэх0мъ погуби1ши: / но дес­нhмъ мS со­четaвъ nв­цaмъ, / сп7си2 ћкw чlвэколю1бецъ.

Жени­шE добр0тою крaс­ный пa­че всёхъ че­ло­вBкъ, / при­звa­вый нaсъ къ тра­пeзэ д¦0внэй черт0га твоегw2, / нелё­пый м0й зрaкъ пре­гр­э­шeній совлецы2, / при­чaстіемъ стра­дaній твои1хъ, / и3 nдeж­дею слa­вы ўкраси1въ тво­еS красоты2, / соw­бёд­ни­ка свёт­ла мS покажи2 твоегw2 цrтвіz, / ћкw милосeрдъ.

Слa­ва, и3 нhнэ, глaсъ з7: СE те­бЁ талaнтъ вLка ввэ­рsетъ ду­шE моS: / стрa­хомъ пріими2 дaръ, заи1мствуй дaв­ше­му ти2, / раз­давaй ни1щымъ, и3 стzжи2 дрy­га гDа, / да стa­не­ши њдес­нyю є3гw2, є3гдA пріи1детъ во слa­вэ, / и3 ўслh­ши­ши бl­жeн­ный глaсъ: / вни1ди рa­бе въ рa­дость гDа твоегw2. / тоS дост0йна мS сотвори2 сп7се заблуди1вшаго, / вели1кіz рa­ди тво­еS млcти.

Вх0дъ со є3ђліемъ. Свё­те ти1хій:

Про­кj­менъ, pал0мъ рlа, глaсъ ѕ7: Воскrни2 гDи въ пок0й тв0й, / ты2 и3 ківHтъ с™hни тво­еS. Стjхъ: Помzни2 гDи дв7да, и3 всю2 кр0тость є3гw2.

И#сх0да чтeніе.
[ГлавA в7, ст. є7-‹.]

Сни1де дщeрь фа­раH­но­ва и3змhтисz на рэкY, и3 рабы6ни є3S про­хож­дa­ху при рэцЁ: и3 ви1дэвши ков­чe­жецъ въ лучи1цэ, по­слaв­ши ра­бh­ню, взS и5. tвeрз­ши же, ви1дитъ nтрочA плa­чу­ще­е­сz въ ков­чeж­цэ, и3 по­ща­дЁ є5 дщeрь фа­раHнz, и3 речE: t дэтeй є3врeйскихъ сіE. и3 речE сест­рA є3гw2 дщeри фа­раH­но­вэ: х0щеши ли при­зо­вy ти женY корми1лицу t є3врє1й, и3 воздои1тъ ти2 nтрочA; и3 речE є4й дщeрь фа­раH­но­ва: и3ди2. шeд­ши же nтрокови1ца, при­звA мa­терь nтрочa­те. речe же къ нeй дщeрь фа­раH­но­ва: соблюди1 ми nтрочA сіE, и3 возд0й ми2 є5: ѓзъ же дaмъ ти2 мздY. взs же nтрочA женA, и3 доs­ше є5. воз­му­жaв­шу же nтрочaти, введE є5 ко дщeри фа­раH­но­вэ, и3 бhсть є4й въ сh­на: и3 на­речE и4мz є3мY мwmсeй, глаг0лющи: t воды2 взsхъ є3го2.

Про­кj­менъ, pал0мъ рlв, глaсъ д7: СE что2 добро2, и3ли2 что2 красно2, / но є4же жи1ти брaтіи вкy­пэ. Стjхъ: Ћкw мЂ­ро на гла­вЁ, сходs­щее на бра­дY, бра­дY ґарHню.

Јw­ва чтeніе.
[ГлавA №, ст. Gi-к7в.]

Бhсть ћкw дeнь сeй, сh­но­ве јwвле­вы и3 дщє1ри є3гw2 піs­ху віно2 въ до­мY брaта своегw2 ста­рёй­ша­гw. и3 сE вёст­никъ пріи1де ко јwву, и3 речE є3мY: су­прy­ги волHвъ њрs­ху, и3 nсли1цы пасs­хусz бли1зъ и4хъ: и3 при­шeд­ше плэни1тели плэни1ша и5хъ, и3 џтро­ки и3зби1ша мечeмъ, и3 спас0хсz ѓзъ є3ди1нъ, и3 пріид0хъ возвэсти1ти те­бЁ. є3щE се­мY глаг0лющу, пріи1де и4нъ вёст­никъ, и3 речE ко јwву: џгнь спа­дE съ нб7сE, и3 по­жжE џв­цы, и3 пa­сты­ри поzдE под0бнэ: спас0хсz же ѓзъ є3ди1нъ, и3 пріид0хъ возвэсти1ти те­бЁ. є3щE се­мY глаг0лющу, пріи1де и4нъ вёст­никъ, и3 речE ко јwву: кHн­ни­цы сотвори1ша нач†льства три2, и3 њкружи1ша вельблю1ды, и3 плэни1ша и5хъ, и3 џтро­ки и3зби1ша мечми2: спас0хсz же ѓзъ є3ди1нъ, и3 пріид0хъ возвэсти1ти те­бЁ. є3щE се­мY глаг0лющу, и4нъ вёст­никъ пріи1де, глаг0лz јwву: сы­нHмъ твои6мъ, и3 дщeремъ твои6мъ kдy­щымъ и3 пію1щымъ ў брaта своегw2 ста­рёй­ша­гw, внезa­пу вётръ вели1къ нaй­де t пу­стh­ни, и3 кос­нeсz четhремъ ўглHмъ хрa­ми­ны, и3 па­дE хрa­ми­на на дё­ти тво‰, и3 скон­чa­шасz: спас0хсz же ѓзъ є3ди1нъ, и3 пріид0хъ возвэсти1ти те­бЁ. тaкw [ўслh­шавъ] јwвъ, во­стaвъ рас­терзA ри6зы сво‰, и3 њстри­жE власы2 главы2 сво­еS, [и3 по­сh­па пeр­стію главY свою2,] и3 пaдъ на зeм­лю, поклони1сz [гDви], и3 речE: сaмъ нaгъ и3зыд0хъ t чрe­ва мa­те­ре мо­еS, нaгъ и3 tидY тa­мw: гDь да­дE, гDь tsтъ: ћкw гDви и3зв0лисz, тaкw бhсть: бy­ди и4мz гDне бl­го­сло­вeн­но [во вё­ки]. во всёхъ си1хъ приключи1вшихсz є3мY ничт0же согрэши2 јwвъ пред8 гDемъ [ни­жE ўст­нa­ма свои1ма], и3 не да­дE безy­міz бGу.

И# ѓбіе, Да и3спрaвитсz мlтва моS:

Е#ђліе t матfeа, за­чa­ло Rв.

РечE гDь свои1мъ ўче­ни­кHмъ: њ дни2 и3 ча­сЁ при­шeствіz сн7а че­ло­вё­че­ска­гw никт0же вёсть, ни ѓгG­ли нбcніи, т0кмw nц7ъ м0й є3ди1нъ. ћко­же бо бhсть во дни2 нHе­вы: тaкw бy­детъ и3 при­шeствіе сн7а че­ло­вё­че­ска­гw. ћко­же бо бё­ху во дни2 прeж­де пот0па, kдy­ще и3 пію1ще, женs­ще­сz и3 по­сz­гa­ю­ще, до негH­же днE вни1де нHе въ ков­чeгъ: и3 не ўвёд­э­ша, д0ндеже пріи1де водA, и3 взsтъ вс‰: тaкw бy­детъ и3 при­шeствіе сн7а че­ло­вё­че­ска­гw. то­гдA двA бy­де­та на се­лЁ: є3ди1нъ поeм­лет­сz, ґ дру­гjй њстав­лsет­сz, двЁ мeлю­щэ въ жeр­но­вахъ: є3ди1на поeм­лет­сz, и3 є3ди1на њстав­лsет­сz. бди1те ќбw, ћкw не вё­сте, въ кjй чaсъ гDь вaшъ пріи1детъ. сіe же вё­ди­те, ћкw ѓще бы вё­далъ д0му вла­дhка, въ кyю стрa­жу тaть пріи1детъ, бдёлъ ќбw бы, и3 не бы2 дaлъ под­ко­пaти хрa­ма своегw2. сегw2 рa­ди и3 вы2 бy­ди­те гот0ви, ћкw в0ньже чaсъ не мни­тE, сн7ъ че­ло­вё­че­скій пріи1детъ. кто2 u5бо є4сть вёр­ный рaбъ и3 мyд­рый, є3г0же по­стaвитъ гDи1нъ є3гw2 над8 д0момъ свои1мъ, є4же даsти и5мъ пи1щу во врe­мz и4хъ; бl­жeнъ рaбъ т0й, є3г0же при­шeдъ гDи1нъ є3гw2 њбрs­щетъ тaкw творs­ща. ґми1нь глаг0лю вaмъ, ћкw над8 всёмъ и3мёніемъ свои1мъ по­стaвитъ є3го2. ѓще ли же речeтъ ѕлhй рaбъ т0й въ сeрд­цы своeмъ, косни1тъ гDи1нъ м0й пріити2: и3 нaч­нетъ би1ти клеврeты своS, ћсти же и3 пи1ти съ піs­ни­ца­ми: пріи1детъ гDи1нъ ра­бA тогw2 въ дeнь, в0ньже не чaетъ, и3 въ чaсъ, в0ньже не вёсть. и3 про­тe­шетъ є3го2 пол­мA, и3 чaсть є3гw2 съ невёр­ны­ми положи1тъ: тY бy­детъ плaчь и3 скрe­жетъ зубHмъ. то­гдA ўпод0бисz цrтвіе нбc­ное десzти1мъ дё­вамъ, ±же пріs­ша свэти1льники своS, и3 и3зыд0ша въ срё­теніе же­ни­хY. пsть же бЁ t ни1хъ мудры2, и3 пsть ю3рHдивы. ю3рHдивыz же пріeм­ше свэти1льники своS, не взs­ша съ соб0ю є3лeа. мyд­рыz же пріs­ша є3лeй въ сосyд­эхъ, со свэти1льники свои1ми. кос­нs­щу же же­ни­хY, во­здре­мa­шасz вс‰, и3 спa­ху. полy­но­щи же в0пль бhсть: сE жени1хъ грzдeтъ, и3сходи1те въ срё­теніе є3гw2. то­гдA во­стaв­ше всS дё­вы тhz, и3 ўкраси1ша свэти1льники своS. ю3рHдивыz же м{дрымъ рё­ша: дади1те нaмъ t є3лeа вa­ше­гw, ћкw свэти1льницы нa­ши ўгасa­ютъ. tвэ­щa­ша же мyд­рыz, глаг0люще: є3дA кaкw не до­стa­нетъ нaмъ и3 вaмъ: и3ди1те же пa­че къ продаю1щымъ, и3 купи1те се­бЁ. и3дyщымъ же и5мъ купи1ти, пріи1де жени1хъ, и3 го­тH­выz внид0ша съ ни1мъ на брaки: и3 за­творe­ны бh­ша двє1ри. послэди1 же пріид0ша и3 пр0чыz дё­вы, глаг0люще: гDи, гDи, tвeр­зи нaмъ. џнъ же tвэ­щaвъ, речE и5мъ: ґми1нь глаг0лю вaмъ, не вёмъ вaсъ. бди1те u5бо, ћкw не вё­сте днE, ни часA, в0ньже сн7ъ че­ло­вё­че­скій пріи1детъ. ћко­же бо че­ло­вёкъ нёкій tходS при­звA своS рабы6, и3 пре­да­дE и5мъ и3мёніе своE. и3 џво­му ќбw да­дE пsть тал†нтъ, џво­му же двA, џво­му же є3ди1нъ, ко­мyж­до проти1ву си1лы є3гw2: и3 tи1де ѓбіе. шeдъ же пріe­мый пsть тал†нтъ, дё­ла въ ни1хъ, и3 сотвори2 дру­гjz пsть тал†нтъ. тaкож­де и3 и4же двA, пріwбрё­те и3 т0й друг†z двA. пріe­мый же є3ди1нъ, шeдъ вко­пA є3го2 въ зeм­лю, и3 скры2 сребро2 гDи1на своегw2. по мн0зэ же врe­ме­ни пріи1де гDи1нъ р†бъ тёхъ, и3 стzзaсz съ ни1ми њ словеси2. и3 при­стy­пль пsть тал†нтъ пріe­мый, при­несE дру­гjz пsть тал†нтъ, глаг0лz: гDи, пsть тал†нтъ ми2 є3си2 прe­далъ, сE дру­гjz пsть тал†нтъ пріwбрэт0хъ и4ми. речe же є3мY гDь є3гw2: д0брый рa­бе, бl­гjй и3 вёр­ный, њ мaлэ бhлъ є3си2 вё­ренъ, над8 мн0гими тS по­стaв­лю: вни1ди въ рa­дость гDа твоегw2. при­стy­пль же и3 и4же двA талaн­та пріe­мый, речE: гDи, двA талaн­та ми2 є3си2 прe­далъ, сE друг†z двA талaн­та пріwбрэт0хъ и4ма. речe же є3мY гDь є3гw2: д0брый рa­бе, бла­гjй и3 вёр­ный, њ мaлэ ми2 бhлъ є3си2 вё­ренъ, над8 мн0гими тS по­стaв­лю: вни1ди въ рa­дость гDа твоегw2. при­стy­пль же и3 пріe­мый є3ди1нъ талaнтъ, речE: гDи, вёдzхъ тS, ћкw жe­стокъ є3си2 че­ло­вёкъ: жнe­ши, и3дёже не сёzлъ є3си2, и3 со­би­рaе­ши, ю4дуже не расточи1лъ є3си2: и3 ўбоsв­сz шeдъ скрhхъ талaнтъ тв0й въ земли2, и3 сE и4маши твоE. tвэ­щaвъ же гDь є3гw2, речE є3мY: лукa­вый рa­бе и3 лэни1вый, вёдz­ше, ћкw жнY, и3дёже не сёzхъ, и3 со­би­рaю, ю4дуже не расточи1хъ: по­добa­ше u5бо те­бЁ вдaти сребро2 моE торж­ни­кHмъ, и3 при­шeдъ ѓзъ взsлъ бhхъ своE съ ли1хвою. воз8ми1те u5бо t негw2 талaнтъ, и3 дади1те и3мyщему дeсzть тал†нтъ. и3мyщему бо вез­дЁ дано2 бy­детъ, и3 пре­из­бy­детъ: t неимy­ща­гw же, и3 є4же мни1тсz и3мёz, взsто бy­детъ t негw2. и3 неключи1маго ра­бA ввeр­зи­те во тмY кро­мёш­нюю: тY бy­детъ плaчь и3 скрe­жетъ зубHмъ. сі‰ глаг0лz возгласи2: и3мёzй ќши слh­ша­ти, да слh­шитъ. є3гдa же пріи1детъ сн7ъ че­ло­вё­че­скій въ слa­вэ своeй, и3 вси2 с™jи ѓгG­ли съ ни1мъ, то­гдA сs­детъ на пrт0лэ слa­вы сво­еS: и3 со­берyт­сz пред8 ни1мъ вси2 kзh­цы, и3 разлучи1тъ и5хъ дрyгъ t дрy­га, ћко­же пa­стырь раз­лучaетъ џв­цы t к0злищъ. и3 по­стaвитъ џв­цы њдес­нyю себE, ґ кHз­ли­ща њшy­юю. то­гдA речeтъ цRь сy­щымъ њдес­нyю є3гw2: пріиди1те бла­го­сло­вeн­ніи nц7A моегw2, на­слё­дуй­те ўгот0ванное вaмъ цrтвіе t сло­жeніz мj­ра. взал­кaх­сz бо, и3 дa­сте ми2 ћсти: воз­жа­дaх­сz, и3 напои1сте мS: стрa­ненъ бёхъ, и3 введ0сте менE: нaгъ, и3 њдёz­сте мS: б0ленъ, и3 посэти1сте менE: въ темни1цэ бёхъ, и3 пріид0сте ко мнЁ. то­гдA tвэ­щa­ютъ є3мY прaвєд­ни­цы, глаг0люще: гDи, ко­гдa тz ви1дэхомъ ѓл­чу­ща, и3 на­пи­тa­хомъ; и3ли2 жaж­ду­ща, и3 напои1хомъ; ко­гдa же тS ви1дэхомъ стрaн­на, и3 введ0хомъ; и3ли2 нa­га, и3 њдёz­хомъ; ко­гдa же тS ви1дэхомъ болs­ща, и3ли2 въ темни1цэ, и3 пріид0хомъ къ те­бЁ; и3 tвэ­щaвъ цRь речeтъ и5мъ: ґми1нь глаг0лю вaмъ, понe­же сотвори1сте є3ди1ному си1хъ брaтій мои1хъ мeнь­шихъ, мнЁ сотвори1сте. то­гдA речeтъ и3 сy­щымъ њшy­юю є3гw2: и3ди1те t менE про­клsтіи ко џгнь вёч­ный, ўгот0ванный діaво­лу и3 ѓг­гелwмъ є3гw2. взал­кaх­сz бо, и3 не дa­сте ми2 ћсти: воз­жа­дaх­сz, и3 не напои1сте менE. стрa­ненъ бёхъ, и3 не введ0сте менE: нaгъ, и3 не њдёz­сте менE: б0ленъ, и3 въ темни1цэ, и3 не посэти1сте менE. то­гдA tвэ­щa­ютъ є3мY и3 тjи, глаг0люще: гDи, ко­гдa тz ви1дэхомъ ѓл­чу­ща, и3ли2 жaж­ду­ща, и3ли2 стрaн­на, и3ли2 нa­га, и3ли2 б0льна, и3ли2 въ темни1цэ, и3 не послужи1хомъ те­бЁ; то­гдA tвэ­щaетъ и5мъ, глаг0лz: ґми1нь глаг0лю вaмъ, понe­же не сотвори1сте є3ди1ному си1хъ мeнь­шихъ, ни мнЁ сотвори1сте. и3 и4дутъ сjи въ мyку вёч­ную, прaвєд­ни­цы же въ жив0тъ вёч­ный. и3 бhсть, є3гдA скон­чA ї}съ всS сло­весA сіS, речE ўче­ни­кHмъ свои1мъ: вё­сте, ћкw по двою2 дню2 пaс­ха бy­детъ, и3 сн7ъ че­ло­вё­че­скій прe­данъ бy­детъ на пропsтіе.

И# прH­чаz преждеwсщ7eнныхъ.

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки