Тропари2 и3 кондаки2 во с™yю пzтдесsтницу

Њ ча­сёхъ свzтhz пaсхи
и3 всеS свёт­лыz седми1цы.

По­добaетъ вё­да­ти, ћкw t сегw2 днE с™hz и3 вели1кіz недё­ли пaс­хи, дa­же до суб­бHты, часы2 и3 по­вечeріе си1це пою1тсz.

На­чeн­шу їерeю: Бl­го­сло­вeнъ бGъ нaшъ, все­гдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэкHвъ.

И# мы2: Ґми1нь.

И# на­стоs­щій тро­пaрь, во глaсъ є, три1жды:

Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeрт­выхъ, / смeр­тію смeрть по­прaвъ, / и3 сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ даровaвъ.

Тa­же глаг0лемъ три1жды:

Воскrніе хrт0во ви1дэвше, / поклони1мсz с™0му гDу ї}су, / є3ди1ному без­грёш­но­му. / кrтY тво­е­мY по­кланsем­сz хrтE, / и3 с™0е вос­кrніе твоE поeмъ и3 слaвимъ: / тh бо є3си2 бGъ нaшъ, / рaз­вэ тебE и3н0гw не знaемъ, / и4мz твоE и3менyемъ. / пріиди1те вси2 вёр­ніи, / поклони1мсz с™0му хrт0ву вос­кrнію: / сe бо пріи1де кrт0мъ рa­дость все­мY мj­ру. / все­гдA бl­го­сло­вs­ще гDа, / поeмъ вос­кrніе є3гw2: / рас­пsтіе бо пре­тер­пёвъ, / смeр­тію смeрть разруши2.

Тa­же v3пакои2, глaсъ д7, є3ди1нощи:

Предвари1вшыz ќт­ро ±же њ марjи, / и3 њбрёт­шыz кa­мень tвалeнъ t гр0ба, / слh­ша­ху t ѓгG­ла: во свётэ прис­носyщ­нэмъ сy­ща­го / съ мeрт­вы­ми что2 и4щете ћкw че­ло­вё­ка; / ви1дите грHб­ныz пелєны2, те­цh­те, и3 мj­ру про­по­вё­ди­те, / ћкw во­стA гDь, ўмертви1вый смeрть, / ћкw є4сть сн7ъ бGа, сп7сaющагw р0дъ человёческій.

По­сeмъ кон­дaкъ, глaсъ }, є3ди1нощи:

Ѓще и3 во гр0бъ сниз­шeлъ є3си2, без­смeртне, / но ѓдо­ву разруши1лъ є3си2 си1лу, / и3 вос­кrлъ є3си2 ћкw побэди1тель, хrтE б9е, / женaмъ мmрон0сицамъ вэ­щa­вый, рa­дуй­тесz: / и3 твои1мъ ґпcлwмъ ми1ръ дaруzй, / пaд­шымъ по­даsй воскrніе.

Тa­же и3 сeй тро­пaрь, є3ди1нощи:

Во гр0бэ пл0тски, во ѓдэ же съ ду­шeю ћкw бGъ, / въ раи1 же съ разб0йникомъ и3 на пrт0лэ бhлъ є3си2 хrтE со nц7eмъ и3 д¦омъ, / вс‰ и3сполнszй неwпи1санный.

Слa­ва: Ћкw живон0сецъ, ћкw раS крас­нёй­шій, / вои1стинну и3 черт0га всsка­гw цaр­ска­гw по­казaсz свэт­лёй­шій хrтE гр0бъ тв0й, и3ст0чникъ нa­ше­гw воскrніz.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Вhш­нz­гw њсщ7eнное б9eственное селeніе, рa­дуй­сz. / тоб0ю бо да­дeсz рa­дость бцdе, зо­вy­щымъ: / бl­го­сло­вe­на ты2 въ женaхъ є3си2 всенепор0чнаz вLчце.

Тa­же, ГDи поми1луй, м7.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

ЧCтнёй­шую херув‡мъ, / и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сy­щую бцdу тS величaемъ.

И$ме­немъ гD­нимъ бlгослови2 џ§е.

Їерeй: Мlтва­ми с™hхъ nтє1цъ нa­шихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

Мh же речeмъ: Ґми1нь. И# пaки глаг0лемъ под0бнэ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeрт­выхъ, / смeр­тію смeрть по­прaвъ, / и3 сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ да­ро­вaвъ. три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй. три1жды. Блгcви2. И# tпyстъ.

Недёлz ґн­ті­пaс­хи.

Тро­пaрь, глaсъ з7:

Запе­чaта­ну гр0бу, / жив0тъ t гр0ба воз­сіsлъ є3си2 хrтE б9е, / и3 двeремъ заключє1ннымъ, ўче­ни­кHмъ пред­стaлъ є3си2, / всёхъ вос­кресeніе: / д¦ъ прa­вый тё­ми њб­нов­лsz нaмъ, / по вели1цэй твоeй ми1лости.

Кон­дaкъ, глaсъ }:

Любо­пhт­ною десни1цею, / жиз­но­подaтєль­наz тво‰ рeб­ра fw­мA и3спытA хrтE б9е: / созаключє1ннымъ бо двeремъ ћкw вшeлъ є3си2, / съ пр0чими ґпc­лы во­піs­ше те­бЁ: / гDь є3си2 и3 бGъ м0й.

Недёлz трeтіz по пaсцэ,
с™hхъ жeнъ мmрон0сицъ.

Тро­пaрь, глaсъ в7:

Е#гдA сниз­шeлъ є3си2 къ смeр­ти, жи­во­тE без­смeрт­ный, / то­гдA ѓдъ ўмертви1лъ є3си2 бли­стaніемъ б9ествA. / є3гдa же и3 ўмeр­шыz t преисп0днихъ воскRси1лъ є3си2, / вс‰ си6лы нбc­ныz взы­вa­ху: / жиз­нодaв­че хrтE б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

Слa­ва: Бl­гоoбрaз­ный їH­сифъ, съ дрe­ва снeмъ пречcтое тё­ло твоE, / плащани1цею чи1стою њбви1въ, и3 вонs­ми / во гр0бэ н0вэ по­крhвъ положи2: / но трид­нeвенъ вос­крeслъ є3си2 гDи, / по­даsй мjро­ви вeлію ми1лость.

И# нhнэ: Мmрон0сицамъ женaмъ, при гр0бэ пред­стaвъ ѓгGлъ во­піs­ше: / м›ра мє1ртвымъ сyть прили6чна, / хrт0съ же и3стлёніz kви1сz чyждь. / но возо­пjй­те: вос­крe­се гDь, / по­даsй мjро­ви вeлію ми1лость.

Кон­дaкъ, глaсъ в7:

Рaдо­ва­тисz мmрон0сицамъ по­ве­лёлъ є3си2, / плaчь прам™ре є4vы ўтоли1лъ є3си2 / вос­кrніемъ твои1мъ хrтE б9е, / ґпcлwмъ же твои6мъ про­по­вё­да­ти по­ве­лёлъ є3си2: / сп7съ вос­крe­се t гр0ба.

Недёлz четвeр­таz по пaсцэ,
разслaбленнагw.

Тро­пaрь вос­кrнъ, глaсъ G:

Да ве­селsт­сz нбc­наz, / да рa­ду­ют­сz земн†z: / ћкw сотвори2 дер­жaву / мhш­цею своeю гDь, / по­прA смeр­тію смeрть, / пeрве­нецъ мeрт­выхъ бhсть, / и3з8 чрe­ва ѓдо­ва и3збaви нaсъ, / и3 по­да­дE мjро­ви вeлію млcть.

Кон­дaкъ раз­слaб­лен­на­гw, глaсъ G.
Под0бенъ:

Дyшу мою2 гDи, во гр­э­сёхъ всs­че­скихъ, / и3 без­мёст­ны­ми дэsнь­ми лю1тэ раз­слaб­ле­ну, / воздви1гни б9eственнымъ твои1мъ пред­стa­тель­ствомъ, / ћко­же и3 раз­слaб­лен­на­го воздви1глъ є3си2 дрeв­ле, / да зо­вy ти спасaемь: / щeд­рый, слa­ва хrтE дер­жa­вэ твоeй.

Пре­по­ло­вeніе пzтдесsтницы.

Тро­пaрь, глaсъ }:

Преполови1вшусz прaзд­ни­ку, / жaж­ду­щую дy­шу мою2 бl­гочeстіz нап0й водa­ми, / ћкw всBмъ сп7се возопи1лъ є3си2: / жaж­дай да грzдeтъ ко мнЁ и3 да піeтъ, / и3ст0чниче жи1зни нa­шеz хrтE б9е, слa­ва тебЁ.

Кон­дaкъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Вознесhйсz:

Прaзд­ни­ку зак0нному пре­по­лов­лs­ю­щусz, / всёхъ тв0рче вLко, / къ пред­стоs­щымъ глаг0лалъ є3си2 хrтE б9е: / пріиди1те и3 почерпи1те в0ду без­смeр­тіz. / тём­же те­бЁ при­пa­да­емъ, и3 вёр­нw во­піeмъ: / щедр0ты твоS дaруй нaмъ, / тh бо є3си2 и3ст0чникъ жи1зни нaшеz.

Недёлz пsтаz по пaсцэ,
самарzнhни.

Тро­пaрь вос­кrнъ, глaсъ д7:

Свёт­лую вос­кrніz пр0повэдь / t ѓгG­ла ўвёд­эв­шz гD­ни ў§нцы, / и3 прaд­эд­нее њсуж­дeніе tвeрг­шz, / ґпcлwмъ хвaлz­щzсz глаг0лаху: / и3спровeржесz смeрть, / вос­кR­се хrт0съ бGъ, / дaруzй мjро­ви вeлію млcть.

Тро­пaрь пре­по­ло­вeніz, глaсъ }:

Преполови1вшусz прaзд­ни­ку, / жaж­ду­щую дy­шу мою2 бl­гочeстіz нап0й водa­ми, / ћкw всBмъ сп7се возопи1лъ є3си2: / жaж­дай да грzдeтъ ко мнЁ и3 да піeтъ, / и3ст0чниче жи1зни нa­шеz хrтE б9е, слa­ва тебЁ.

Кон­дaкъ са­марzнh­ни, глaсъ }.
Под0бенъ: Ћкw начaтки:

Вёрою при­шeд­шаz на клaдzзь са­марzнhнz, / ви1дэ тS пре­мyд­ро­сти в0ду, / є4юже напои1вшисz nби1льнw, / цrтвіе вhш­нее на­слё­до­ва вёч­нw, / ћкw приснослaвнаz.

Кон­дaкъ пре­по­ло­вeніz, глaсъ д7.
Под0бенъ: Вознесhйсz:

Прaзд­ни­ку зак0нному пре­по­лов­лs­ю­щусz, / всёхъ тв0рче вLко, / къ пред­стоs­щымъ глаг0лалъ є3си2 хrтE б9е: / пріиди1те и3 почерпи1те в0ду без­смeр­тіz. / тём­же те­бЁ при­пa­да­емъ, и3 вёр­нw во­піeмъ: / щедр0ты твоS дaруй нaмъ, / тh бо є3си2 и3ст0чникъ жи1зни нaшеz.

Недёлz ше­стaz по пaсцэ,
њ слэп0мъ.

Тро­пaрь вос­кrнъ, глaсъ є7:

Собез­на­чaль­ное сл0во nц7Y и3 д¦ови, / t дв7ы р0ждшеесz на сп7сeніе нa­ше, / воспои1мъ вёр­ніи и3 поклони1мсz: / ћкw бlговоли2 пл0тію взhти на кrтъ, / и3 смeрть пре­тер­пё­ти, / и3 воскRси1ти ўмeр­шыz / слaв­нымъ вос­кrніемъ свои1мъ.

Кон­дaкъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Душeв­ны­ма nчи1ма њсл­эплeнъ, / къ те­бЁ хrтE при­хож­дY, / ћко­же сл­эпhй t рож­дeніz, / по­каsніемъ зо­вy ти: / ты2 сy­щихъ во тмЁ свётъ пресвётлый.

Tдaніе прaзд­ни­ка пaсхи.

Тро­пaрь вос­кrнъ, глaсъ є7:

Собез­на­чaль­ное сл0во nц7Y и3 д¦ови, / t дв7ы р0ждшеесz на сп7сeніе нa­ше, / воспои1мъ вёр­ніи и3 поклони1мсz: / ћкw бlговоли2 пл0тію взhти на кrтъ, / и3 смeрть пре­тер­пё­ти, / и3 воскRси1ти ўмeр­шыz / слaв­нымъ вос­кrніемъ свои1мъ.

Кон­дaкъ сл­эпa­гw, глaсъ д7.
Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Душeв­ны­ма nчи1ма њсл­эплeнъ, / къ те­бЁ хrтE при­хож­дY, / ћко­же сл­эпhй t рож­дeніz, / по­каsніемъ зо­вy ти: / ты2 сy­щихъ во тмЁ свётъ пресвётлый.

Кон­дaкъ пaс­цэ, глaсъ }:

Ѓще и3 во гр0бъ сниз­шeлъ є3си2 без­смeртне, / но ѓдо­ву разруши1лъ є3си2 си1лу, / и3 вос­крeслъ є3си2 ћкw побэди1тель хrтE б9е, / женaмъ мmрон0сицамъ вэ­щa­вый: рa­дуй­тесz, / и3 твои1мъ ґпcлwмъ ми1ръ дaруzй, / пaд­шымъ по­даsй воскресeніе.

Воз­несeніе гDа бGа
и3 сп7са нa­ше­гw ї}са хrтA.

Тро­пaрь, глaсъ д7:

Вознeсл­сz є3си2 во слa­вэ хrтE б9е нaшъ, / рa­дость сотвори1вый ўче­ни­кHмъ / њб­это­вaніемъ с™aгw д¦а, / и3звэщє1ннымъ и5мъ бhв­шымъ бла­го­сло­вeніемъ, / ћкw ты2 є3си2 сн7ъ б9ій, и3збaвитель мjра.

Кон­дaкъ са­мо­глa­сенъ, глaсъ ѕ7:

Е$же њ нaсъ и3сп0лнивъ смот­рeніе, / и3 ±же на земли2 соедини1въ нбc­нымъ, / воз­нeсл­сz є3си2 во слa­вэ хrтE б9е нaшъ, / ни­кaко­же tлучazсz, / но пре­бы­вaz неtстyп­ный, / и3 во­піS лю1бzщымъ тS: / ѓзъ є4смь съ вa­ми, и3 никт0же на вы2.

Недёлz сед­мaz по пaсцэ,
с™hхъ т}i, бGон0сныхъ nц7ъ,
и5же въ нікeи.

Тро­пaрь вос­крe­сенъ, глaсъ ѕ7:

ЃгGль­скіz си6лы на гр0бэ твоeмъ, / и3 стре­гy­щіи њмерт­вё­ша: / и3 стоs­ше мRjа во гр0бэ, / и4щущи пречc­та­гw тё­ла твоегw2. / плэни1лъ є3си2 ѓдъ, не и3скуси1всz t негw2: / срё­тилъ є3си2 дв7у дaруzй жив0тъ. / вос­кRсhй и3з8 мeрт­выхъ, гDи, слa­ва тебЁ.

Тa­же тро­пaрь воз­несeніz, глaсъ д7:

Вознeсл­сz є3си2 во слa­вэ хrтE б9е нaшъ, / рa­дость сотвори1вый ўче­ни­кHмъ / њб­это­вaніемъ с™aгw д¦а, / и3звэщє1ннымъ и5мъ бhв­шымъ бла­го­сло­вeніемъ, / ћкw ты2 є3си2 сн7ъ б9ій, и3збaвитель мjра.

И# тро­пaрь nц7є1въ, глaсъ }:

Пре­п­ро­слaв­ленъ є3си2 хrтE б9е нaшъ, / свэти6ла на земли2 nц7ы2 нa­ши њс­но­вa­вый, / и3 тё­ми ко и4стиннэй вёрэ вс‰ ны2 на­стaви­вый: / многобlгоутр0бне, слa­ва тебЁ.

Кон­дaкъ nтцє1въ, глaсъ }.
Под0бенъ: Ћкw начaтки:

Ґпcлъ про­по­вё­даніе, и3 nтє1цъ дог­мaты, / цRк­ви є3ди1ну вё­ру за­пе­чат­лё­ша, / ћже и3 ри1зу носs­щи и4стины, / и3сткaну t є4же свh­ше бGосл0віz, / и3справлsетъ и3 слaвитъ бла­гочeстіz вели1кое тaинство.

И# кон­дaкъ вознесeніz
са­мо­глa­сенъ, глaсъ ѕ7:

Е$же њ нaсъ и3сп0лнивъ смот­рeніе, / и3 ±же на земли2 соедини1въ нбc­нымъ, / воз­нeсл­сz є3си2 во слa­вэ хrтE б9е нaшъ, / ни­кaко­же tлучazсz, / но пре­бы­вaz неtстyп­ный, / и3 во­піS лю1бzщымъ тS: / ѓзъ є4смь съ вa­ми, и3 никт0же на вы2.

Суб­бHта с™hz пzтдесsтницы.

Тро­пaрь, глaсъ }:

Глубин0ю мyд­ро­сти человэколю1бнw всS стр0zй, / и3 полeз­ное всBмъ по­давazй, / є3ди1не со­дё­те­лю, ўпок0й гDи дy­шы р†бъ твои1хъ: / на тs бо ўпо­вaніе возложи1ша, / твор­цA и3 зижди1телz и3 бGа нaшего.

Кон­дaкъ, глaсъ }:

Со с™hми ўпок0й / хrтE / дy­шы рaбъ твои1хъ, / и3дёже нёсть бо­лёзнь, ни пе­чaль, / ни воз­ды­хaніе, / но жи1знь безконeчнаz.

БGор0диченъ, глaсъ т0йже: ТебE и3 стё­ну, и3 при­стa­ни­ще и4мамы, / и3 моли1твенницу бла­го­пріsт­ну къ бGу, / є3г0же ро­ди­лA є3си2, бцdе без­не­вёст­наz, вёр­ныхъ спасeніе.

Недёлz с™hz пентик0стіи.

Тро­пaрь, глaсъ }:

Бlго­сло­вeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ, / и4же пре­мyд­ры ловцы2 kв­лeй, / низ­по­слaвъ и5мъ д¦а с™aго, / и3 тё­ми ўлов­лeй все­лeн­ную, / человэколю1бче слa­ва тебЁ.

Кон­дaкъ, глaсъ т0йже:

Е#гдA сниз­шeдъ љзhки сліS, / разд­элs­ше kзhки вhш­ній: / є3гдa же џг­нен­ныz љзhки раз­даs­ше, / въ со­единeніе вс‰ при­звA, / и3 со­глaс­нw слaвимъ всес™aго д¦а.

Недёлz всёхъ с™hхъ.

Тро­пaрь вос­крeс­ный, глaсъ }.

Съ высоты2 сниз­шeлъ є3си2 благоутр0бне, / по­гребeніе пріsлъ є3си2 трид­нeв­ное, / да нaсъ свободи1ши страстeй, / жи­во­тE и3 вос­кресeніе нa­ше, / гDи слa­ва тебЁ.

И# с™ы6мъ тро­пaрь, глaсъ д7:

И$же во всeмъ мjрэ м§нкъ твои1хъ, / ћкw багрzни1цею и3 вЂс­сомъ / кровьми2 цR­ковь твоS ўкраси1вшисz, / тё­ми во­піeтъ ти2 хrтE б9е: / лю1демъ твои6мъ щед­рHты твоS низпосли2, / ми1ръ жи1тельству тво­е­мY дaруй, / и3 ду­шaмъ нa­шымъ вeлію ми1лость.

Кон­дaкъ, глaсъ }:

Ћкw на­чaт­ки є3стествA, насади1телю твaри, / все­лeн­наz прин0ситъ ти2 гDи бGонHс­ныz мy­че­ни­ки. / тёхъ моли1твами въ ми1рэ глуб0цэ / цR­ковь твою2, жи1тельство твоE, / бцdею соблюди2 многоми1лостиве.

Недёлz в7‑z по пzтдесsтницэ,
всёхъ с™hхъ, въ земли2
рwс­сjй­ст­эй просіsвшихъ.

Тро­пaрь вос­кrнъ, глaсъ №:

Кaме­ни за­пе­чaта­ну t їудє1й, / и3 в0инwмъ стре­гy­щымъ пречcтое тё­ло твоE, / вос­кrлъ є3си2 трид­нeв­ный, сп7се, / дaруzй мjро­ви жи1знь. / сегw2 рa­ди си6лы нбc­ныz во­піs­ху ти2, жиз­нодaв­че: / слa­ва вос­кrнію тво­е­мY, хrтE: / слa­ва цrтвію тво­е­мY: / слa­ва смот­рeнію тво­е­мY, є3ди1не чlвэколю1бче.

И# тро­пaрь с™hхъ, глaсъ }:

Ћко­же пл0дъ крaс­ный твоегw2 сп7си1тельнагw сёzніz, / зем­лS рwс­сjй­скаz прин0ситъ ти2, гDи, / вс‰ с™ы6z въ т0й просіsв­шыz. / тёхъ мlтва­ми въ ми1рэ глуб0цэ / цR­ковь и3 странY нa­шу бцdею соблюди2, многомлcтиве.

Кон­дaкъ вос­крe­сенъ, глaсъ №.
Под0бенъ: Е#гдA пріи1деши:

Воскrлъ є3си2 ћкw бGъ и3з8 гр0ба во слa­вэ, / и3 мjръ совоскRси1лъ є3си2, / и3 є3стество2 че­ло­вё­че­ское ћкw бGа вос­пэ­вaетъ тS, и3 смeрть и3счезE: / ґдaмъ же ли­кyетъ вLко, / є4vа нhнэ t ќзъ и3збавлsема рa­ду­ет­сz зо­вy­щи: / ты2 є3си2, и4же всBмъ по­даS хrтE воскrніе.

И# кон­дaкъ с™hхъ, глaсъ G.
Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Днeсь ли1къ с™hхъ, въ земли2 нa­шей бGу ўгоди1вшихъ, предстои1тъ въ цRк­ви / и3 неви1димw за ны2 м0литсz бGу. / ѓгG­ли съ ни1мъ славосл0вzтъ, / и3 вси2 с™jи цRкве хrт0вы є3мY спрaзд­ну­ютъ, / њ нaсъ бо м0лzтъ вси2 кyп­но / пре­вёч­на­го бGа.

Размер шрифта: A- 15 A+
Цветовая схема:
Цвета
Цвет фона:
Цвет текста:
Цвет ссылок:
Цвет акцентов
Цвет полей
Фон подложек
Заголовки:
Текст:
Выравнивание:
Боковая панель:
Сбросить настройки