Библиотеке требуются волонтёры

Источник

VIII. Διηγησισ πανυ ωφελιμοσ περι το Σιναιον οροσ, ὅπως εὑρίσκεται τὴν σήμερον μὲ τὴν βοήθειαν τῆς κυρίας ἡμῶν θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας2062

§ 1. Τὸ δὲ ὄρος τοῦ Σινᾶ κεῖται2063 πρὸς μεσημβρίαν καὶ ἀπέχει2064 ἀπὸ τὴν (ἁγίαν) πόλιν2065 Ἱερουσαλὴμ ἡμερῶν2066 ιβ´ ἡ ὁδός. Αὐτοῦ εἶδεν ὁ προφήτης Μωϋσῆς τὴν ἁγίαν βάτον μέσον τὴν ὑπεραγίαν2067 Θεοτόκον μὲ τὸν2068 μονογενῆν τῆς υἱόν, καὶ ἧλθεν ἄγγελος Κυρίου καὶ εἶπεν· ‟Μωϋσῆ, Μωυσῆ, λῦσον τὸ ὑ(πόδη)μα2069 ἐκ τῶν ποδῶν σου· ὁ γὰρ τόπος, ἐν (ᾧ σὺ) ἕ(στη)κας, ἅγιος ἐστίν2070».

§ 2. Καὶ ἀναμέσον τῶν βουνῶν2071 στέκεται τὸ ἅγιον2072 μοναστήριον, καὶ εἰς τὴν μέσην τοῦ μοναστηρίου ἔναι2073 ἡ ἐκκλησία μολυβοσκέπαστη, ὡραιότατη2074, καὶ ἔχει κολῶνες2075 μαρμαρέινες ιβ´· εἰς τὸ δεξιὸν2076 μέρος ς´ καὶ εἰς τὸ ἀριστερὸν ς´, καὶ κάθε κολώνα ἔχει2077 μίαν εἰκόνα ἱστορισμένην2078, τοῦ κάθε μηνὸς2079 τοὺς μάρτυρας καὶ ἱερομάρτυρας καὶ ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς2080 καὶ ὁσιομάρτυρας καὶ ὁσίους, ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, ὅσοι ὁποῦ εἶναι εἰς τοὺς δώδεκα μῆνες2081 τοῦ ὅλου2082 ἐνιαυτοῦ· καὶ ἔχουν ἱστορισμένους2083 ὅλους τοὺς βασιλεῖς (τοὺς ὀρθοδόξους καὶ) τοὺς ἀνόμους, καὶ ἡγεμόνας2084 καὶ ἄρχοντας, ἐκείνους ὁποῦ ἐβασάνιζον2085 τοὺς μάρτυρας· ἔχει2086 καὶ ὅλα τὰ ὅργανα τῶν βασάνων ὁποῦ2087 τοὺς ἐβασάνιζαν· τὰ ὁποῖα2088 ἔχουν λεπτοτάτην ἱστορίαν ἀπὸ τὸν καιρὸν τῶν βασιλέων τῶν Ῥωμαίων2089. Καὶ ἑκάστη κολώνα ἔναι κούφι̮α καὶ ἔχει2090 μέσα λείψανα τῶν ἁγίων πολλά2091· ἔναι2092 καὶ μετὰ σφραγίδων βασιλικῶν βουλλωμένα2093.

§ 3. Καὶ μέσα τὸ ἅγιον βῆμα ἔναι ἱστορισμένον μετὰ ψηφίων2094: ἡ ἁγία2095 μεταμόρφωσις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· καὶ εἰς τὰ βημόθυρα2096 εἶναι κολῶνες πάγχρυσες2097 καὶ ἔναι ζωγραφισμένος2098 ὁ Μέγας Ἀρχιερεὺς καὶ ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος καὶ ὁ προφήτης2099 Μωϋσῆς2100 καὶ ἡ ἁγία Αἰκατερίνα2101. Καὶ εἰς τὸ2102 δεξιὸν μέρος τοῦ βήματος στέκει ἡ λάρναξ2103 τῆς ἁγιας Αἰκατερίνης2104, καὶ ἔχει τὸ ἅγιον2105 λείψανον2106 μέσα καὶ βρύει μύρον πάντοτε2107, καὶ ἔναι ἡ λάρναξ2108 μαρμαρέινη2109.

§ 4. Ἔχει2110 καὶ ὁ ναὸς μέσα παρακκλήσια ὁποῦ λειτουργοῦνται2111 ς´, καὶ ὀπίσω2112 τοῦ ἁγίου βήματος2113 ἔναι ἡ Ἁγία Βάτος καὶ ἀποκάτω τῆς ἁγίας τραπέζης ἔναι ὁ τόπος ὁποῦ ἧτον φυτευμένη2114, καὶ ἐβγαίνει εὐωδία μεγάλη2115· καὶ ἅπτουν ἔχει κανδήλια γ´ ἀκοίμητα2116· ἅπτουν καὶ εἰς τὴν λάρνακα τῆς ἁγίας2117 Αἰκατερίνης κανδήλια δ´ ἀκοίμητα2118. Καὶ μέσα εἰς τὸν χορόν, ὁποῦ ψάλλουν οἱ2119 πατέρες, ἔναι2120 μία εἰκόνα2121 μεγάλη καὶ ἔχει2122 ὅλες τὲς ἑορτὲς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου γύρωθεν2123 καὶ εἰς τὴν μέσην ζωγραφισμένη ἡ2124 Παναγία, καὶ αὐτὴ ἡ εἰκόνα ἐσύντυχε2125 τοῦ καλογέρου. Καὶ αὐτοῦ ἅπτουν α´ κανδήλι ἀκοίμητον2126, καὶ εἰς τὴν Ὑπαπαντὴν ἕτερον κανδήλιον2127. Καὶ δεξιᾷ2128 τῆς Ἁγίας Βάτου εἶναι τὰ λείψανα τῶν ἁγίων ἀββάδων τῶν2129 ἐν Σινὰ καὶ Ῥαϊθοὺ ἀναιρεθέντων ὑπὸ Ἀράβων2130. Καὶ εἰς τὸ ἀριστερὸν2131 μέρος τῆς Ἁγίας Βάτου ἔναι2132 ὁ ναὸς τοῦ ἁγίου Ἰακώβου2133 τοῦ Πέρσου.

§ 5. Καὶ ἔξω2134 τοῦ ναοῦ ἔναι τὸ φρέαρ τοῦ προφήτου Μωϋσῆ2135, καὶ ἐκεῖ ἐπότιζεν2136 τὰ πρόβατα. Ἐκεῖ ἔχει2137 μίαν ροϊδέαν ἀπὸ τὸν καιρὸν τοῦ Μωϋσῆ2138 καὶ – ὢ τοῦ θαύματος, ἀδελφοί,– προνοίᾳ2139 Θεοῦ, ὅσοι καλογέροι2140 εὑρεθοῦν ἔσωθεν2141 τοῦ μοναστηρίου εἰς τὸν καιρόν, τόσα ῥῴδια ποιεῖ2142, οὔτε περισσότερον2143, οὔτε ὀλιγώτερον2144.

§ 6. Ἔχει καὶ παρακκλήσια2145 μέσα ὁποῦ λειτουργοῦνται: ὁ Ἅγιος Στέφανος ὁ πρωτομάρτυς2146, ὁ Μέγας Ταξιάρχης2147, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὁ Μέγας Δημήτριος2148, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ὁ Μέγας Ἀντώνιος, ὁ Ἅγιος Σέργιος καὶ Βάκχος, ὁ Μέγας Νικόλαος, ὁ Προφήτης Ἀαρών2149, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος2150, ἡ Ἁγία Ἅννα2151, ὁ Ἅγιος Θεόδωρος, ὁ Ἅγιος Βασίλειος, ὁ Ἅγιος Γεώργιος, οἱ2152 Ἅγιοι2153 Ἀπόστολοι, οἱ Ἅγιοι Πέντε Μάρτυρες2154, Εὐστράτιος, Αὐξέντιος2155, Εὐγένιος, Μαρδάριος καὶ Ὀρέστης· ἡ Παναγία ἀπάνω εἰς τὴν ἐπισκοπήν2156, ἤγουν εἰς τὰ κελλία2157 ὁποῦ κάθεται ὁ ἀρχιεπίσκοπος2158, καὶ ἀποκάτω ἔναι ἡ Ζωοδόχος2159 Πηγή2160, καὶ ἀπόδεκει2161 ἔτρεχεν ἕναν καιρὸν2162 τὸ λᾴδι. Ταῦτα ἐστὶν2163 ἔσωθεν2164 τοῦ μοναστηρίου καὶ ἔξωθεν2165 τάδε.

§ 7. Ἀναβαίνοντας νὰ παγαίνῃς2166 εἰς τὴν Ἁγίαν Κορυφήν2167, εἶναι2168 σκαλόνια ἕξι χιλιάδες2169 καὶ ἑξακόσια. Ἐδεκεῖ ἄνωθεν ἐσύντυχεν2170 ὁ προφήτης Μωϋσῆς2171 μὲ τὸν Θεὸν καὶ ἔλαβε τὸν νόμον2172. Εἰς δὲ τὸ τρίτον ὄρος ἔναι2173 ὁ ναὸς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐκεῖ2174 ὁποῦ ἐσύντυχεν2175 μὲ τοὺς καλογέρους καὶ ἐστάθην ἐγγυήτρια2176 εἰς αὐτούς, ὁποῦ δὲν εἶχαν2177 τροφήν. Καὶ εἰς τὸ τρίτον2178 ἕτερον ὄρος ἔναι ὁ ναὸς τοῦ προφήτου Ἠλιοὺ καὶ Ἑλισσαίου2179 καὶ τῆς ἁγίας Μαρίνης2180. Καὶ ἀπάνω2181 εἰς τὴν Ἁγίαν Κορυφὴν εἶναι ὁ ναὸς2182 τοῦ Σωτῆρος, τῆς Μεταμορφώσεως2183, καὶ ἀριστερᾷ τοῦ ναοῦ ἔναι ἡ πέτρα ὁποῦ ἐσκέπασε τὸν Μωϋσῆν, ὅταν εἶδε τὴν θεότητα. Καὶ ἔμπροσθεν2184 εἰς τὸν ναὸν ἔναι τὸ σπήλαιον, ὁποῦ ἐνήστευσεν ὁ Μωϋσῆς ἡμέρες2185 σαράντα. Ἐκεῖ ἔναι καὶ ὁ ναὸς τοῦ Ταξιάρχου2186, καὶ ὁ ναὸς2187 τοῦ προφήτου Μωϋσῆ2188 καὶ Ἀαρών. Καὶ εἰς τὸ ἕτερον ὄρος ἔναι ὁ ναὸς2189 τοῦ τιμίου Προδρόμου, καὶ ὁ ναὸς τοῦ Ἰωακεὶμ καὶ Ἅννης2190, καὶ ὁ ναὸς τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος, καὶ ὁ Ἅγιος Γεώργιος2191· καὶ παραπάνω ἔναι τὰ δύο ἀσκητήρια τῶν δύο2192 βασιλόπουλων, ὁποῦ ἧταν μὲ μίαν ἅλυσον δεμένα, καὶ ἡ ἅλυσος ἔναι μέσα εἰς τὸ κοιμητήριον· ἔναι2193 καὶ ἡ Θεοτόκος.

§ 8. Τὸ δὲ ὄρος τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης2194 ἔναι ὑψηλότερου2195 παρὲ οὗλα. Ἐκεῖ ἄνωθεν ἧτον τὸ λείψανόν2196 τῆς χρόνους τ´ καὶ ἐβλεπάν το δύο2197 ἄγγελοι, καὶ ὅταν τὸ ἐκατίβαζαν κάτω2198 εἰς τὸ Καθολικόν, ὢ τοῦ2199 θαύματος, ἐπροτύπωσεν τὸ κορμίν2200 της εἰς τὴν πέτραν ὥσπερ2201 μία γυναῖκα· καὶ εἶναι2202 καὶ ἡ ἐκκλησία της ἀπάνω2203, ὁποῦ ἱερουργοῦν οἱ2204 πατέρες. Καὶ κάτωθεν2205 τοῦ ὄρους ἔναι τὸ κάθισμα2206 τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα. Καὶ παρέκει ἔναι ἡ2207 πέτρα ὁποῦ ἐκτύπησεν ὁ Μωϋσῆς μὲ τὴν ῥάβδον καὶ ἐρρύησαν2208 ὕδατα καὶ ἐπότισε2209 τὸν λαόν. Καὶ παρέκει ἔναι τὸ κάθισμα2210 τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων2211, καὶ παρέμπροσθεν ἔναι τὸ κάθισμα2212 τοῦ Ταούτη, καί παρέμπροσθεν ἔναι τὸ Вεελφεγώρ, ὁποῦ ἔκαψαν οἱ Ἑβραῖοι τὸ ἀσίμιν2213 τῶν καὶ τὸ χρυσάφιν2214 τους.

§ 9. Καὶ ἄνωθεν2215 εἰς ἕτερον ὄρος2216 ἔναι τὸ κάθισμα2217 τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, καὶ παρακάτω ἔναι ἡ πέτρα ὁποῦ ἐκάθισεν2218 ὁ Ἰωάννης τῆς Κλίμακος2219 χρόνους μ´ καὶ ἐδεκεῖ2220 ἔγραψε καὶ τὸ βιβλίον2221 τὸ λεγόμενον Κλίμακα. Ἀπέχει ἀπὲ τὸ μοναστήριον μίλια2222 η´.

§ 10. Ἀκόμη ἐδῶ εἰς τὸ ἅγιον ὄρος τοῦ Σινά, μέσον τοῦ2223 ἁγίου βήματος2224, ὄπισθεν εἰς τὸν θρόνον2225, ὁποῦ κάθουνται οἱ ἀρχιερεῖς2226, ὅταν λειτουργοῦν, λέγουν πῶς εἶναι2227 τὰ χαρίσματα τῆς Παναγίας· καὶ ἕναν καιρὸν ἐλειτούργαν2228 ἕνας πατριάρχης2229, καὶ ἐκάθισεν ἐκεῖ2230 καὶ ἔπεσεν φωτία καὶ ἄναψαν τὰ ἀρχιερατικὰ2231 ὁποῦ ἐφόριε, καὶ ἀπὸ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον πλέον δὲν ἐκάθισεν ἀρχιερεύς2232. Ἐκεῖ2233 ἔναι καὶ ἡ ἁγία τράπεζα βασταζομένη ὑπὸ δύο κιόνων2234 μαρμαρίνων ὡραιοτάτων. Ἔχει καὶ δύο2235 πόρτες προύντζηνες, καὶ ἡ μία ἔναι2236 εἰς τοὺς Ἁγίους Πατέρας καὶ ἡ ἑτέρα εἰς τὸν Ἅγιον Ἰάκωβον2237 τὸν Πέρσον.

§ 11. Ἔναι καὶ ἔξωθεν2238 τοῦ ναοῦ ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ Ζωοδόχος Πηγή, ἐν ᾧ2239 ἔβλυζεν τὸ ἔλαιον2240 ἐκ τοῦ πίθου διὰ προσευχῆς τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Γεωργίου2241 τοῦ Ἀρσελέτου, καὶ φαίνεται ὁ τόπος ὁποῦ ἔτρεχε2242 ἕως τὴν σήμερον2243. Καὶ ἐδεκεῖ2244 εἶναι καὶ τὰ πιθάρια2245, ὁποῦ ἐπαρακάλεσεν ὁ ἀββᾶς Γεώργιος ὁ ἀσκητὴς2246 τὸν Θεόν, ὢ τοῦ θαύματος, καὶ ἐγέμωσαν λᾴδι καὶ ἕως τὴν σήμερον2247 ἀναδίδουν οἱ τοῖχοι2248 ἀπὸ τὸ λᾴδι· καὶ ἔτρωγεν2249 ὁ αὐτὸς ἅγιος κάππαριν2250 ὠμήν2251, καὶ λέγουσιν πῶς2252 ἔσκαπτεν αὐτὸς νὰ κάμῃ πηγάδιον2253, καὶ σκάπτοντας τὴν γῆν εὗρεν ἀσπίδα καὶ ἐπίασεν αὐτὴν ἐν ταῖς χερσὶν2254 αὐτοῦ καὶ ἔσχισεν αὐτήν, καὶ ἐφῆκεν τοὺς μαθητὰς2255 αὐτοῦ ἐντολὴν νὰ μὴν εἰποῦν τινὸς λόγον διὰ τὴν2256 ἀσπίδα ἕως οὗ ζῇ2257.

§ 12. Ἄνωθεν2258 δὲ εἰς τὸ μοναστήριον ἔναι ἡ ἐκκλησία ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος, ὁποῦ ἐφάνην2259 εἰς τοὺς καλογέρους καὶ εἶπεν2260 αὐτούς· ‟Πατέρες καὶ ἀδελφοί, μὴ ἐγκαταλίπετε τὸ ἅγιον2261 μοναστήριον καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν μήτε πεῖνα, μήτε ψεῖρα, μήτε ὄφις2262, μήτε κώνοπας, μήτε2263 φθορὰ θανατικοῦ, μήτε ἄλλη τινὰς νόσος2264 ὑμᾶς ἐνοχλήσει2265 ἐν τῷ ἁγίῳ τόπῳ τούτῳ2266, καὶ εἴ τις προσκαρτερεῖ2267 ἐν τῷ ἁγίῳ2268 τόπῳ τούτῳ ἕως ἐσχάτης ἀναπνοῆς, ἐγώ εἰμι ἐγγυητὴς2269 εἰς τὸν υἱόν μου τὸν μονογενῆ τοῦ λυτρωθῆναι αὐτὸν τῆς2270 αἰωνίου κολάσεως2271«. Καὶ εὐθὺς ἄφαντη ἐγένετο2272 ἀπ’ αὐτούς, καὶ τότε ἔγνωσαν2273 οἱ πατέρες, ὅτι αὐτή ἐστιν2274 ἡ Θεοτόκος ἡ ὑπεραγία, καὶ εὐχαρίστησαν2275 τῷ Θεῷ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ.

§ 13. Καὶ αὐτοῦ εἰς ἕτερα ὄρη εἶναι2276 ἡ Ἁγία Ζώνη2277, καὶ ὅταν ἐμεταστάθη εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἔφερον αὐτὴν οἱ2278 ἅγιοι ἄγγελοι εἰς τοὺς οὐρανούς, καὶ ὁ ἀπόστολος Θωμᾶς2279 ἐρχόμενος ἀπὸ τὶς Ἵνδιες καὶ τὸν ἐσυναπάντησεν2280 ἡ Θεοτόκος καὶ ἔδωσέ τον τὴν ἁγίαν αὐτῆς ζώνην εἰς ἔνδειξιν2281. Ἄλλην φορὰν εἶδεν ἕνας καλόγερος τὸν Μωϋσῆν, ὁποῦ ἐπῆρεν2282 τοὺς ξένους εἰς τὴν τράπεζαν, καὶ ἄλλον καιρὸν ἐνίβηκεν ὁ κανδηλάπτης νὰ προσκυνήσῃ2283 εἰς τὴν Ἁγίαν Κορυφήν2284, καὶ ἔπεσεν χιόνι2285 πολὺ καὶ ἐνύσταξεν καὶ ἡρπάγη ὑπὸ θείου2286 ἀγγέλου καὶ εὑρέθην εἰς τὴν Ῥώμην2287 καὶ ἐβάσταν καὶ τὰ κλειδία2288 τῆς Ἁγίας Βάτου, καὶ τὸν ἐχειροτόνησεν2289 ὁ πάπας μητροπολίτην, καὶ ἔστειλεν χρήματα2290 καὶ ἔκτισαν νοσοκομεῖον2291 διὰ τοὺς γέροντας.

§ 14. Ἀπέχει καὶ ἡ2292 Ῥαϊθοὺ ἀπὲ τὸ μοναστήριον ἡμερῶν β´ τὸ διάστημα. Αὐτοῦ εἶναι καὶ αἱ δώδεκα πηγαὶ τῶν2293 ὑδάτων καὶ τὰ ἑβδομήκοντα στελέχη τῶν φοινίκων. Αὐτοῦ ἀπάνω εἰς τὸ2294 βουνόν, εἰς τὰ Μπουσούερα2295, ἔναι τὸ μοναστήριον τὸ θεόκτιστον, καὶ κάτω τοῦ2296 βουνοῦ ἔναι θάλασσα. Ἐκεῖ ’πάσιν οἱ καλογέροι2297 καὶ ψαρεύγουν καὶ ἀκούγουν τὸ σήμαντρον ὁποῦ κτυπᾷ νὰ ψάλουν οἱ2298 πατέρες· τὸ δὲ ἅγιον μοναστήριον τινὰς2299 δὲν τὸ ἰβλέπει2300, καὶ λέγουν πῶς ἔχει2301 καλογέρους σαράντα, καὶ ὡσὰν ἀπεθάνῃ2302 ἀπ’ αὐτοὺς τινάς2303. στέλνει2304 ὁ Θεὸς ἄλλον ἀντ’ αὐτοῦ καὶ πάντοτε εἶναι2305 μ´, καὶ φυλάσσει2306 ὁ Θεὸς τὸ μοναστήριον. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Προσθηκη εἰς τὴν 99-ην σελίδα μεταξὺ τῶν στίχων 1284–1285.

ἡμέραν ἂν περάσουσι, τὴν νύκτα δὲν τρομοῦσιν·

χριστιανοὶ εὑρίσκονται, ἄλλον ἔθνος οὐκ ἔνι·

εἰ δὲ καὶ τύχῃ ἀσεβής2307, κακὸς στρόφος τὸν παίρνει2308.

Προφῆται ἐξελήλυθαν ἐν τῷδε τῷ χωρίῳ,

καὶ ἐνεργεῖ γὰρ ὁ Θεὸς θαυμάσια ’ς ἐκεῖνο2309.

Καὶ ἄνωθεν τοῦ Πεζαλᾶ εὑρίσκεις Γεωργίου

ναὸν περικαλλέστατον ἐκείνου τοῦ ἁγίου,

μὲ τούρλεον2310 δὲ εὔμορφον ἐπὶ τέσσαρσι κολώναις2311,

ἂς2312 ἔκτισαν χριστιανοὶ καλὰ συναρμοσμένες.

Ἐκεῖ εἶναι ἡ ἅλυσος, μεθ’ ἧς2313 αὐτὸν ἑλκύσαν,

τὸν μέγαν μου Γεώργιον, καὶ τὸν ἐμαρτυρήσαν·

ποιεῖ δὲ θαύματα πολλά, ’ς κάθ’ ἕναν δίδει χάριν,

καὶ ὅστις θέλ’ ἐκεῖ νὰ ’πὰ εὑρίσκει διὰ νὰ πάρῃ2314.

Καὶ ἄνωθεν δὲ τοῦ ναοῦ ὑπάρχουσι κτισμένα

κελλία ἓξ ἢ (καὶ) ὀκτὼ καλὰ συναρμοσμένα.

Τὰ πέταλα τ’ ἀλόγου του ἔνι τετυπωμένα2315

καὶ φαίνονται ἐν τῇ ὁδῷ ὡσὰν ζωγραφισμένα·

καὶ πάλιν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ τυγχάνει ὥσπερ στέρνα

τ’ ἁγίασμα Κυπριανοῦ, ἰᾷ δὲ τῦν καθ’ ἕνα.

Λοιπὸν ἂς ἐπιστρέψωμεν εἰς τὴν Ἁγιαν Πόλιν,

περικυκλώσωμεν αὐτήν, ἴδωμεν αὐτὴν ὅλην.

Πόρτα ἐστὶ τῆς Δαμασκοῦ ἐπὶ τὴν τραμουντάνα·

τοιούτως ὀνομάζεται, ὑπάγωμεν2316 ἀντάμα,

ὅτι τ’ Ἀγρίππα ὁ αγρὸς ἔξωθεν ταύτης εἶναι

καὶ θάπτονται οἱ Ἴβηροι2317 καὶ κοιμητήρι ἔνι.

Ἐκεῖσε ἀπεστάλθησαν παρὰ Ἱερεμία

(ὁ προφήτης2318 τὸ ’γίνωσκε διὰ τὴν ἐρημία2319)

Βαροὺχ σὺν Ἀβιμέλεχ δὲ ἐκεῖσε νὰ ὑπάσιν,

σῦκα καλὰ νὰ κόψουσιν νὰ ’πά’ διὰ νὰ φάσιν·

καὶ ἔπεσαν2320 νὰ κοιμηθοῦν, παρὰ μικρὸν νὰ πάσιν,

ὑποκάτωθεν τῆς συκῆς, ἕως ὥρα νὰ φθάσῃ2321,

καὶ χρόνους ἐβδομήκοντα2322 καὶ δύο ἐκοιμοῦνταν

καὶ δὲν τὸ ἔβαλαν εἰς νοῦν, οὐδὲ τὸ ἐθυμοῦνταν.

Ὅτι καὶ ἡ Σαμάρεια ἡμέρα μία ἔχει

ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλήμ, οὕτως πίστευε ἔχει·

ἐκεῖσε δὲ ἐν τῇ ὁδῷ φρέαρ βαθὺ τυγχάνει.

Ἐκεῖ λοιπὸν ὁ Ἰησοῦς γύναιον προλαμβάνει,

καὶ ὕδωρ γὰρ ἐπιζητεῖ ἡ ἀέναος βρύση2323,

ἵνα τὰ πταίσματα αὐτῆς πάντα ἐξαφανίσῃ2324·

σιμὰ2325 δὲ εἶναι στὴν πηγὴν καὶ εἶναι ἐκτισμένη

αὐτὴ δὲ ἡ Σαμάρεια2326 καὶ οὕτως ἀπομένει2327.

Ἐγγύς ἐστι καὶ τὸ Σηγὼρ ὄρος2328, ἐν ᾧ ἐκίνουν

οἰ Σαμαρεῖται2329 λέγω δὲ κεἰς τοῦτο ἐπροσκύνουν,

καὶ διὰ τοῦτο τὸ λοιπὸν Χριστὸς γὰρ διελέγξας

γύναιον Σαμαρείτων σωφρόνως διεκτρέψας.

Τὸ δὲ Ῥαμᾶ2330 εὑρίσκεται εἰς δυσικὰ τὰ μέρη·

ὑπάγεις ἐπὶ τὸ πρωΐ, πέρνᾷ τὸ μεσομέρι2331.

Πλησίον τοῦ Ῥαμᾶ2332 ἐστι χωρίον δὲ ἡ Λύδδα

καὶ κατοικοῦν χριστιανοὶ καὶ Τοῦρκοι, ὥσπερ οἷδα·

2333 δὲ τῆς Λύδδας ὁ ναὸς πολλὰ ὡραιοτάτος2334,

Γεωργίου τοῦ μάρτυρος, λίαν ὑψηλότατος.

Κτισμένος ἧτον ἔκπαλαι, νῦν δὲ ἀφανισμένος·

μόνον τὸ βῆμα στήκεται, ὁ δ’ ἄλλος χαλασμένος.

Ἡ δὲ ἡ2335 τιμιότατη2336 κάρα τοῦ Γεωργίου

’ποκάτω2337 τῆς προθέσεως τυγχάνει τοῦ ἁγίου.

Ἐν τῇ ὁδῷ εὑρίσκεται ἡ Ἐμμαοῦς κτισμένη,

’κλησία2338 ὑπερδαύμαστη, ἄνωθεν χαλασμένη·

ἐν ταύτῃ δὲ ὁ Ἰησοῦς ὤφθη τοῖς ἀποστόλοις

Λουκᾷ καὶ τῷ Κλεόπᾳ τε, τοῖς δύο ταύτοις μόνοις2339,

καὶ ὀνειδίζοντα(ς)2340 αὐτοὺς περὶ τῆς ἀγνωσίας,

πῶς οὐ καταλαμβάνουσιν καλὰ2341 τὰς προφητείας,

καὶ διερμήνευεν αὐτοῖς Γραφάς τε τὰς ἁγίας,

ἂς Δαυὶδ δὲ διέγραψε λέγω καὶ Ἡσαΐας.

Ἐκεῖ καὶ ἄρτον ἔκοψεν, εἶτ’ ἄφαντος ἐγένη,

ὅτι αὐτὸν ἐγνώκασιν, πλέον οὐκ ἀναμένει.

Τὸ δὲ Ἰάφφα2342 γίνωσκε ἀπὸ χωρίον Λύδδα

σιμὰ ἀπέχει καὶ αὐτό, καθὼς ἐγὼ τὸ οἷδα.

Ἐκεῖ περνοῦν πλοιάρια μὲ τοὺς προσκυνητάδες

εἰς πόλιν Ἱερουσαλήμ· νὰ ’τύγχανες καὶ νά ’δες.

Ἀπὸ τὴν Λύδδα παρευθὺς σηκώνεσαι2343 καὶ ’πάγεις·

εἰς Γάζαν δὲ μετὰ σπουδῆς μίαν ἡμέραν φθάνεις.

Ἐκεῖ ἧτον καὶ τοῦ Σαμψὼν τὸ σπίτιον2344 κτισμένον

καὶ ἄρτι εἰς ἀφανισμὸν κεῖται καὶ χαλασμένον.

Ὡς ὧδε ἐφηγήθηκα2345 περὶ τοὺς σεβασμίους

τόπους τῆς Ἱερουσαλὴμ καὶ παγκαλλεῖς ἁγίους,

καὶ ἐβουλόμην πάμπολλα2346 ἕτερα δὲ νὰ γράψω,

ἀλλ’ ὅμως ὥρα ἔφθασε ὧδε νὰ καταπαύσω·

καὶ διὰ νὰ γινώσκετε2347 πόθεν ἐτελειώθη

ἐτοῦτο δὲ τὸ ποίημα κεἰς πάντας ἐπεδόθη2348,

ὅτι τὴν νύκταν ἔγραφα μὲ τὴν λυχνοκαΐα2349

καὶ γάττα μία (ἐκ)πηδᾷ (μαύρη2350 ἧτον καὶ νέα)

καὶ ποντικὸς ἐπέρασεν κἡ γάττ’ άναττηδάει2351,

τὸν λύχνον δὲ ἀπέσβεσεν2352, οὐδὲν μ’ ἀναρωτάει.

Εἰς Τάφον τὸν πανθαύμαστον καὶ τὸν ἀξιωμένον

κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ τὸν ἁγιασμένον,

ὅσοι τὸ κτᾶσθε2353, ἀδελφοί, καὶ ἀγοράζετέ το2354,

μεγάλον πλοῦτον2355 έχετε, πάντα φυλάττετέ το2356,

ὅτι δὲ ἐν τῷ οἴκῳ σας ἐλάβετ’ εὐλογίαν

ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλήμ, τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν.

Ὅσοι τ’ ἀναγινώσκετε2357 μᾶλλον καὶ τὸ ’φηγᾶσθε2358

(δέομαι δὲ τοῦ Ἰησοῦ τῆς βασιλείας νά ’σθε).

αἰτεῖτε καὶ περὶ ἐμοῦ λύσιν τῶν ἐγκλημάτων,

ὅπως δὲ λάβω2359 ἄφεσιν ἐκ τῶν ἐμῶν πταισμάτων,

καὶ διὰ τοῦτο τὸ λοιπὸν ἕνα πρὸ τοῦ αἰῶνος

δοξάζω τρισυπόστατον (’ς) αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

Διήγησις περὶ τοῦ Σινὰ καὶ τὰς τοποθεσίας ἐκεῖ

Δεῦτε πάλιν ἀκούσατε, φίλοι ἡγαπημένοι,

αὐτὰ ποῦ θέλω διηγηθῆ, νά ’σθε εὐλογημένοι2360·

τόπον γὰρ θεοβάδιστον φέρω εἰς ἱστορίαν.

Τοῦ Ἰησοῦ μου δέομαι νὰ μοῦ δίδ’2361 εὐλογίαν,

κὑμεῖς παρακαλέσετε2362 χάριν γὰρ νὰ μοῦ δώσῃ2363,

εἰς τὰ βούλομαι δὲ νὰ ’πῶ νὰ μὲ καταβοδώσῃ2364.

Δέομαι καὶ παρακαλῶ κύριον τὸν Θεόν μου,

Τριάδαν τὴν ὑπέρθεον, ποῦ ’ναι ζωὴ καὶ φῶς μου·

τὴν Δέσποινα παρακαλῶ, τὴν κυρίαν τοῦ κόσμου,

αὐτὴν τὴν Ὁδηγήτριαν2365, νὰ στέκεται ὀ(μ)πρός μου,

ν’ ἀνοιξῃ (μου) τοὺς ὀφθαλμοὺς2366 ψυχῆς, τῆς διανοίας,

νὰ εἴπω τὰ δυνάμενα μετὰ περιχαρείας2367,

νὰ εἴπω πῶς ἤτουν αὐτὴ εἰς τὴν2368 ἄφλεκτον βάτον

κἐθεώρει2369 ὁ Μωϋσῆς ἐκεῖθεν ὑποκάτων2370.

Ἐκεῖ τοῦ εἶπεν ἄγγελος· ‟Λῦσαι2371 τὸ ’πόδημά2372 σου·

ὁ τόπος εἶναι ἅγιος ποῦ ’ναι τὸ πάτημά σου».

Αὐτὴν ἐσκιογράφιζεν, τὴν ’πέραγνον μητέρα,

τὴν Χερουβὶμ2373 καὶ Σεραφὶμ2374 λέγω ὑψηλοτέραν2375.

Ἡ βάτος ἤτουν2376 ἄφλεκτος, ὥσπερ ἡ Θεοτόκος,

ὅτι ’ξ2377 αὐτῆς ἐγένετο ἄσπορος καὶ ὁ τόκος.

Σινὰ δὲ ὀνομάζεται τὸ ὄρος καὶ ὁ τόπος

καὶ Τοὺρ τὸ λὲν2378 οἱ ἀσεβεῖς· ἀράβικος2379 ὁ τρόπος·

στὴν2380 Ἱερουσαλήμ, κἐκεῖ θαυμάσι̮α εἶν’2381 μεγάλα·

ὡσὰν αὐτὰ δὲν ἔγιναν2382 ποτὲ στὸν κόσμον ἄλλα.

Δώδεκα ’μέρες λείπεται ἐκ τοῦ Χριστοῦ τὸν τόπον,

ἔχει ποῦ τὸν ἐσταύρωσαν καὶ ἤφερεν2383 τὸν κόπον,

καθὼς τὸ ἀφηγήθηκα2384 εἰς ἄλλην ἱστορίαν

καὶ εἶπα τὰ τῆς Ἱελὴμ μὲ τοῦ Θεοῦ ’δηγία2385.

Τὴν βάτον δὲ ποῦ εἴρηκα, ποῦ Μωϋσῆς ἐθ͜εώρει

τὸ πῦρ καὶ δὲν τὴν ἔφλεγεν ἔστεκε κἐξαπόρει·

ἐκεί δὲ βρίσκεται ναός, εἰς τὴν βάτον τὸ βῆμα.

Σύντομα θέλ’ ἀφηγηθῇ2386, νὰ τὸ λέξω μὲ ῥίμα2387.

Ἰ͜ουστιανὸς ὁ βασιλεὺς ἔγειρεν2388 ἐκκλησία,

καὶ γίνεται τὴν σήμερον θεία μυσταγωγία.

Περικαλλὴς εἶν’2389 ὁ ναός, μολυβδοσκεπασμένος2390·

μὲ κάστρον δυνατώτατον εἶναι τετειχισμένος2391.

Εἰς τρία ὄρ’2392 ἀνάμεσον εἶναι ἡ ἐκκλησία,

εὐρυχορώτατος2393 ναός, μὲ πολλὴν παῤῥησία2394,

καὶ μὲ κολῶνες δώδεκα εἶναι ἐκεῖ στημένη.

Πᾶσα κολώνα λείψανα ἁγίων γεμοσμένη2395·

εἰς πᾶσαν μίαν βρίσκεται2396 ἀπὸ μίαν εἰκόνα,

’στορισμένες λεπτότατα2397, στημένες στὴν2398 κολώνα·

χρόνου τὰ συναξάρια εἶναι ζωγραφισμένα,

εἰς τὰς εἰκόνας πάντερπνα εἶναι συντεθεμένα,

ἱεραρχῶν, ὁσίων τε μαρτύρων καὶ δικαίων,

ἀσκητριῶν, ὁσίων δέ, ὁλωνῶν2399 τῶν γυναίων·

τοὺς παρανόμους βασιλεῖς ὅλους2400 ζωγραφισμένους

μ’ ὅλα2401 τὰ κολαστήρια τοὺς ἔχουν δὲ θεμένους.

Αἱ κολῶναι δὲ ἔσωθεν κτλ.

(Ἔπονται οἱ στίχοι 1285–1804, ὧν οἱ ἀριθμοὶ διορδωτέοι εἰς 1428==1947).

* * *

2062

Cod. 523, an. 1625, musei Mosquensis, f. 1–8. Vide А. Викторова, Собрание рукописей П.И. Севастьянова. Москва 1881, р. 28.

Titulus: οἱεἲγησης πάνι ὁφέλιμος παιρι το σίνεον ὥρως ὁπως εὑρ. τὴν σίμερον. μετην βοἣθιαν etc.

2063

В этом и последующих примечаниях показаны исправления, сделанные переводчиком (см. Предисловие) и приведено первоначальное написание. Cod.: ὁδέ ὅρως τουσινά. κήται.

2064

Cod.: ἀπέχη.

2065

Cod.: πόλυν.

2066

Cod.: ἡμερὸν.

2067

Cod.: ἥδεν ὁ προφίτις μοϊσής τηνἁγίαν βάτων μέσων τηνὑπ.

2068

Cod.: μετὸν.

2069

Cod.: μοἱσί. μοἱσί. λύσων τοή ... μα.

2070

Cod.: ὡγάρτώπος ἑν ... αἴ ... κας ἃγ. ἑστήν.

2071

Cod.: ἁναμέσων τ. βοονὃν.

2072

Cod.: τωάγιων.

2073

Cod.: μέσιν τουμον. ἕνε.

2074

Cod.: μολυβοσκέπαστι ὁραιὢτατη.

2075

Cod.: ἔχη κολόνες.

2076

Cod.: τοδεξυὃν.

2077

Cod.: κωλόνα ἔχη.

2078

Cod.: ἡκόνα. εἱστορ.

2079

Cod.: μινός.

2080

Cod.: ἁρχηἑροίς κ. ἱεροῖς.

2081

Cod.: ὁσιὁπου ἥνατ. εἰς τουδὅδ. μίνες.

2082

Cod.: τουῶλου.

2083

Cod.: εἱστορ.

2084

Cod.: εἱγεμόνας.

2085

Cod.: ἐκύνους ὁπου ἐβασάνιζων.

2086

Cod.: ἕχη.

2087

Cod.: τονβασάνων ὁπου.

2088

Cod.: ταὁπία.

2089

Cod.: εἱστορίαν. ἀποτων καιρών τῶνβ. τωνρομαίων.

2090

Cod.: κολόνα ἕνε κούφυἁ. καὶ ἐχη.

2091

Cod.: τονἁγίων πολά.

2092

Cod.: ἕνε.

2093

Cod.: βασιλεικῶν βουλομένα.

2094

Cod.: τοαγιων βύμα ἕνε εἱστορ. μεταψυφίον.

2095

Cod.: εἱ ἁγία.

2096

Cod.: ταβυμόθυρα.

2097

Cod.: κολόνες πάνχρισαις.

2098

Cod.: ἕνε ζογραφισμένος.

2099

Cod.: προφίτης.

2100

Cod.: μωἱσίς.

2101

Cod.: εἱαγία ἑκαταιρήνα.

2102

Cod.: τώ.

2103

Cod.: τουβύματος. στέκη ὑλἃρνας.

2104

Cod.: αἱκατέρηνης.

2105

Cod.: ἕχι τὼαγιων.

2106

Cod.: λύψανον.

2107

Cod.: βρίἡ μύρων πάντωται.

2108

Cod.: ἕνε εἱ λἃρναξ.

2109

Cod.: μαρμαρέἥνι.

2110

Cod.: ἐχη.

2111

Cod.: ὁναὥς μ. παράκλ. ὁπου λυτουργοὕνται.

2112

Cod.: όπίσο.

2113

Cod.: βύματος.

2114

Cod.: τραπέζοις ἕνε ὁτ. ὁπου εἲτον φυτευμένοι.

2115

Cod.: εὑγένι εὑὁδία μεγάλυ.

2116

Cod.: ἑκή κανδίλυἁ. γ. ακήμητα.

2117

Cod.: τισἁγίας.

2118

Cod.: κανδίλυα. δ. ακίμιτα.

2119

Cod.: τωνχωρῶν. οπου ψάλουν ἡ.

2120

Cod.: ἕνε.

2121

Cod.: ἡκόνα.

2122

Cod.: ἐχη.

2123

Cod.: γύροθεν.

2124

Cod.: τηνμέσιν ζογραφισμένι ὑ.

2125

Cod.: εἱηκόνα ἐβῖντηχαι.

2126

Cod.: κανδίλυ ἁκήμιτων.

2127

Cod.: τηνἡπαπαντήν ἔ. κανδίλυον.

2128

Cod.: δεξυᾶ.

2129

Cod.: εἵνε ταλύψανα τονἁγ. ἁβάδοντον.

2130

Cod.: ἁνερεθέντων υποἁράβον.

2131

Cod.: τοἁρυστερο̃ν.

2132

Cod.: ἕνε.

2133

Cod.: ἱακόβου.

2134

Cod.: ἐξο.

2135

Cod.: ἕνετοφραίαρ τουπροφύτου μωἱσί.

2136

Cod.: ἑκύ ἑπότυζεν.

2137

Cod.: ἑκὴ ἔχη.

2138

Cod.: κἑρόν τουμοἡσή.

2139

Cod.: ἁδελφύ προνία.

2140

Cod.: ὅσι καλογέρυ.

2141

Cod.: ἕσοθεν.

2142

Cod.: κερὅν τ. ρόδιἁ πιἥ.

2143

Cod.: περυσώτερων.

2144

Cod.: ἑλυγότερον.

2145

Cod.: ἕχη κ. παρακλ.

2146

Cod.: προτωμάρτης.

2147

Cod.: ταξυἅρχης.

2148

Cod.: διμύτριός.

2149

Cod.: προφύτοις ἁἁρόν.

2150

Cod.: θεόλώγος.

2151

Cod.: ἅνα.

2152

Cod.: γεὅργιος. εἱ.

2153

Cod.: ἅγιη.

2154

Cod.: μάρτηρες.

2155

Cod.: αυξέντηος.

2156

Cod.: υπαναγία. ἁπάνο εἱς τηνἐπίσκοπῖν.

2157

Cod.: τακελύα.

2158

Cod.: ἁρχηἑπ.

2159

Cod.: αἲνε ἡζωὁδόχως.

2160

Cod.: πιγί.

2161

Cod.: ἁπόδεκυ.

2162

Cod.: κερο̃ν.

2163

Cod.: ἑστύν.

2164

Cod.: ἕσοθεν.

2165

Cod.: ἕξοθεν.

2166

Cod.: ἁναβένοντας ναπαγένοις.

2167

Cod.: κοριφήν.

2168

Cod.: εἲναι.

2169

Cod.: ἕξυ χυλυἅδες.

2170

Cod.: ἑδεκή ἄνοθεν ἑσΐντηχεν.

2171

Cod.: προφύτης μωἱσης.

2172

Cod.: τοννόμων.

2173

Cod.: τωτρίτον ὅ. ἕνε.

2174

Cod.: ἑκοῖ.

2175

Cod.: ἑσύντιχεν.

2176

Cod.: ἑνγκἥτρυα.

2177

Cod.: ἥχαν.

2178

Cod.: τοτρήτον.

2179

Cod.: ἕνε ὁ ν. τουπροφύτου ίλυοὕ. καιέλὑσέοὑ.

2180

Cod.: μαρήνης.

2181

Cod.: ἁπάνο.

2182

Cod.: ναὥς.

2183

Cod.: μεταμὁρφόσεως.

2184

Cod.: τωνμωἱσἶν ὅ. ἥδε τηνθεὅτιτα κ. ἔνπροσθεν.

2185

Cod.: τονναὥν ἕνετοσποίλεων. ὁπου ἑνίσ. ὁμωἱσὴς ὑμέρες.

2186

Cod.: ἑκύ ἕνε καιὁναὣς τουταξυἅρχου.

2187

Cod.: ναὣς.

2188

Cod.: τουπροφύτου μωἱσή.

2189

Cod.: ναὥς.

2190

Cod.: τουἱὡακἥμ κ. ἂνης.

2191

Cod.: γεὅργιός.

2192

Cod.: παραπάνο ἔνε ταδίὁασκυτύρια τωνδίο.

2193

Cod.: τοκυμιτήριον. ἕνε.

2194

Cod.: αἱκατερἥνοις.

2195

Cod.: ὑψιλότερον.

2196

Cod.: παρεοὕλα. ἑκή ἂνοθεν ητων τολυψανο̃ν.

2197

Cod.: ἕβλαιπάντοδίὁ.

2198

Cod.: τωἑκατίβ. κάτο.

2199

Cod.: τοκαθολυκών. ὁτου.

2200

Cod.: ἑπροτίποσεν τοκορμήν.

2201

Cod.: ὅςπερ.

2202

Cod.: εἲνε.

2203

Cod.: ἁπάνο.

2204

Cod.: ἡ.

2205

Cod.: κάτοθεν.

2206

Cod.: κάθησμα.

2207

Cod.: τεσαράκωντα. καιπαρέκη ἕνε εἱ.

2208

Cod.: ἑκτήπισεν ὁ μωἱσής μιετηνραὕδον κ. ἑρύεἱσαν.

2209

Cod.: ἑποτισαι.

2210

Cod.: τωνλαὢν. καιπαρέκη ἕνε τοκἃθησμα.

2211

Cod.: ἁποστώλων.

2212

Cod.: τοκάδησμα.

2213

Cod.: ἑβρἒοι τοἁσίμην.

2214

Cod.: τονκαὶ τοχρισάφην.

2215

Cod.: ἅνοθεν.

2216

Cod.: ὅρον.

2217

Cod.: τοκάθυσμα.

2218

Cod.: ἑκάθησεν.

2219

Cod.: τηςκλύμακος.

2220

Cod.: ἕδεκὴ.

2221

Cod.: τοβυβλύον.

2222

Cod.: τολεγώμενον κλύμακα. ἁπέχυ ἁπετωμον. μήλυα.

2223

Cod.: ἁκόμυ ἑδόειςτοαγιωνόρ. τουσηνἃ. μέσωντου.

2224

Cod.: βύματος.

2225

Cod.: τωνθρόνων.

2226

Cod.: ἱ ἁρχιἑροίς.

2227

Cod.: λυτουργοὓν. λ. πος ἥναι.

2228

Cod.: κερῶνελυτοὓργαν.

2229

Cod.: πριἃρχεις.

2230

Cod.: ἑκάθηαεν ἑκύ.

2231

Cod.: ταἁρχηἑρατηκα.

2232

Cod.: ἁποτσνκερὃν ἑκήνον πλέων δ. ἑκάθυσεν ἁρχυἑρεύς.

2233

Cod.: ἑκή.

2234

Cod.: βασταζομένοι ὑποδιὁκυὢνον.

2235

Cod.: μαρμαρεἱνων. ὁρεωτάτων. ἕχη κ. διὁ.

2236

Cod.: ἕνε.

2237

Cod.: τοναγιων ἱάκοβον.

2238

Cod.: ἓνεκαιἓξοθεν.

2239

Cod.: πιγή ἑνό.

2240

Cod.: τοέλεὁν.

2241

Cod.: γεὁργίου.

2242

Cod.: φέναιται ὁτώπος ὁπου ἕτρεχαι.

2243

Cod.: σἲμερον.

2244

Cod.: ἕδεκύ.

2245

Cod.: ταπυθάρια.

2246

Cod.: ἁβάς γεὃργηος ὁάσκυτῆς.

2247

Cod.: ἕοςτηνσίμερον.

2248

Cod.: ἡτήχη.

2249

Cod.: ἕτρογεν.

2250

Cod.: κάπαριν.

2251

Cod.: ὁμὶν.

2252

Cod.: πός.

2253

Cod.: νακάμι πιγάδιον.

2254

Cod.: ἑντεςχερσύν.

2255

Cod.: ἕσχησεναυτήν. κ. εφύκεν τουςμαθυτάς.

2256

Cod.: εντωλίν ναμῖν ὑπούν τυνός λόγων διατύν.

2257

Cod.: οὕζύ.

2258

Cod.: ἅνοθεν.

2259

Cod.: ἑφἂνιν.

2260

Cod.: ὕπεν.

2261

Cod.: καιαδελφύ. μίενκαταλύπαιται τωαγιων.

2262

Cod.: μὶτε πίνα. μὶτε ψύρα. μὶτε ὅφοίς.

2263

Cod.: μίτε κὅνοπας μίτε.

2264

Cod.: μίτεάλος τὑνὸς νόσου.

2265

Cod.: ἡμάς ἑνοχλύσ.

2266

Cod.: τώπο τούτο.

2267

Cod.: ἥτις προσκαρτερὺ.

2268

Cod.: ἑντοαγ.

2269

Cod.: ἕος ἑ. ἁναπνοεἳς. ἑ. ἡμὶ ἑνκηεἱτὶς.

2270

Cod.: τωνμονογενί. τουλυτροθείνεαυτώντοις.

2271

Cod.: κολάσαιως.

2272

Cod.: ἅφαντι εγέναιτο.

2273

Cod.: τόταὶεγνοσαν.

2274

Cod.: ὅτηαυτή εστύν.

2275

Cod.: εὑχαρύστησαν.

2276

Cod.: αἵτερα ὅρι. ἥναι.

2277

Cod.: ζώνοι.

2278

Cod.: εἱ.

2279

Cod.: θομάς.

2280

Cod.: ἁποτοίσεἳνδιες. κ. τωνἑσιναπάντισεν.

2281

Cod.: ἕνδιξην.

2282

Cod.: τονμωἱσήν. ὁπου ἑπίρεν.

2283

Cod.: ἅλον κερο̃ν ἑνίβυκεν ὁ κανδιλ. ναπροσκυνήσι.

2284

Cod.: ἁγήαν κοριφὴν.

2285

Cod.: χυὅνι.

2286

Cod.: ἡρπάγι ὑποθύου.

2287

Cod.: τηνρόμην.

2288

Cod.: τακλυδία.

2289

Cod.: ἐχηροτόνησεν.

2290

Cod.: μροπολήτην. κ. ἑστιλεν χρύματα.

2291

Cod.: νοσοκομίων.

2292

Cod.: ἁπέχη κ. ἱρ.

2293

Cod.: τοδιἅστιμα ἁυτουεἲνε κ. ἑδόδεκα πυγέτων.

2294

Cod.: ἡ εὑδομύκοντα στελέγχη τονφυνήκων. αυτοὑἁπάνο ειςτο.

2295

Cod.: ταμπουσουἕρα.

2296

Cod.: κάτοτου.

2297

Cod.: θάλασα. ἑκύ πάσην ἡκαλογέρι.

2298

Cod.: τοσυμμαντρον ὁπουκτιπὰ ναψ. ἡ.

2299

Cod.: αγιων μ. τηνᾶς.

2300

Cod.: ἡβλέπι.

2301

Cod.: πὸς ἑχη.

2302

Cod.: ὁσὰν ἁπεθάνι.

2303

Cod.: τηνάς.

2304

Cod.: στέλνι.

2305

Cod.: ἁλωνανταυτού κ. πάντοται ἥναι.

2306

Cod.: φύλἁσι.

2307

Cod.: τύχει ἀσεβεῖς.

2308

Cod.: πέρνη.

2309

Cod.: ἐκείνῳ.

2310

Cod.: μετούρλαιον.

2311

Cod.: κολῶνες.

2312

Cod.: αἶς.

2313

Cod.: μεθἣν.

2314

Cod.: θέλει ἐ. ναὑπᾶ ε. διαναπὰρει.

2315

Cod.: τετυπομένα.

2316

Cod.: ὑπάγομεν.

2317

Cod.: οἴβηροι.

2318

Cod.: προφήτις.

2319

Cod.: ἐρημίαν.

2320

Cod.: ἐθεσαν.

2321

Cod.: ὥραν ναφθάσει.

2322

Cod.: εὐδομίκοντα.

2323

Cod.: βρύσει.

2324

Cod.: ἐξαφανίσει.

2325

Cod.: σημὰ.

2326

Cod.: σαμάρια.

2327

Cod.: ἀπομένη.

2328

Cod.: ὄρους.

2329

Cod.: σαμαρεῖτε.

2330

Cod.: ῥαμμὰ.

2331

Cod.: μεσομέρη.

2332

Cod.: ῥαμμὰ.

2333

Cod.: εἰ.

2334

Cod.: ὡραιοτάτως.

2335

Cod.: εἰ.

2336

Cod.: τιμιωτάτη.

2337

Cod.: ὑπὸ κάτω.

2338

Cod.: ἐκκλησία.

2339

Cod.: ταύτης μόνη.

2340

Cod.: ὠνιδίζοντα.

2341

Cod.: καλλὰ.

2342

Cod.: ἰάφα.

2343

Cod.: συκόνεσαι.

2344

Cod.: σπήτιον.

2345

Cod.: ἐφυγήθηκα.

2346

Cod.: πᾶνπολα.

2347

Cod.: ἡ ἀναγινώσκεται.

2348

Cod.: ἐπεδόθην.

2349

Cod.: λυχνιαίαν.

2350

Cod.: πηδὰ μαύροι.

2351

Cod.: καὶ ἡ γάττα ἀπηδάει.

2352

Cod.: ἀνέσβεσεν.

2353

Cod.: κτᾶσθαι.

2354

Cod.: ἀγωράζετέτω.

2355

Cod.: μεγάλων πλούτων.

2356

Cod.: φυλαττετέτω.

2357

Cod.: ἀναγινώσκεται.

2358

Cod.: φηγάσθαι.

2359

Cod.: λαμβω.

2360

Cod.: διηγηθεῖ ναεἶσθαι εὐλογιμένοι.

2361

Cod.: ναμουδίδει.

2362

Cod.: παρακαλέσεται.

2363

Cod.: ναμουδώσει.

2364

Cod.: εἰπῶ ναμεκαταβοδώσει.

2365

Cod.: ὁδοιγήτριαν.

2366

Cod.: νανοίξει τ. ὁφαλμοὺς.

2367

Cod.: περεχαρίας.

2368

Cod.: εἶτουν.

2369

Cod.: καὶ ἐθεώρει.

2370

Cod.: ὑποκάτον.

2371

Cod.: λύσε.

2372

Cod.: ποδειμα.

2373

Cod.: χαιρουβὴμ.

2374

Cod.: σεραφὴμ.

2375

Cod.: υψιλοτέραν.

2376

Cod.: εἶτουν.

2377

Cod.: ἐξ.

2378

Cod.: λέγουν.

2379

Cod.: ἀρράβικος.

2380

Cod.: εἰς τὴν.

2381

Cod.: ἧν.

2382

Cod.: ἔγειναν.

2383

Cod.: ἐστροσαν καὶ εἶφερεν.

2384

Cod.: ἀφηγήθικα.

2385

Cod.: ὁδιγήα.

2386

Cod.: θέλω ἀφηγηθεῖ.

2387

Cod.: ῥῆμα.

2388

Cod.: ἔγυρεν.

2389

Cod.: περὶ καλῆς εἶναι.

2390

Cod.: μοληβδ.

2391

Cod.: τετοιχεισμένος.

2392

Cod.: ὄρη.

2393

Cod.: εὑριχορώτατος.

2394

Cod.: μεπολὴν παρησία.

2395

Cod.: γεσμοσμένη.

2396

Cod.: εὑρίσκεται.

2397

Cod.: λεπτώτατα.

2398

Cod.: εἰς τὴν.

2399

Cod.: ὁλονῶν.

2400

Cod.: ὅλλους.

2401

Cod.: ὅλλα.


Источник: Пападопуло-Керамевс А.И. Восемь греческих описаний святых мест XIV, XV и XVI вв. (С русским переводом П.В. Безбородова) // Православный палестинский сборник. 1903. Том 19. Вып. 2 (56). I-XIII, 254 с.

Комментарии для сайта Cackle