Восемь греческих описаний святых мест XIV, XV и XVI вв.

Источник

Содержание

Предисловие

I. Διηγησισ περι των Ιεροσολυμων και του Αγιου ορουσ Σινα Διηγησισ περι τησ Αιγυπτου και του Σινα II. Ερμηνεια των εξω τησ Κρητησ τοπων III. Διηγησισ πanυ ωφελιμοσ και ωραια περι тоυ Αγιου Ταφου IV. ͵αφμβ´ σημαδια тоυ Αγιου Ταφου V. Θεοδοσιου Ζυγομαλα περιηγησις Σινα VI. Προσκυνηταριον περιέχον πάντα τὰ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν τερατουργηθέντα θεοσημεῖα ἐν τῇ ἁγίᾳ πόλει Ἱερουσαλὴμ καὶ τὰς τοποθέσεις. VII. Περι του τοπου τησ πολεωσ Ιερουσαλημ και την περιοχην αυτησ την γην τησ επαγγελιασ VIII. Διηγησισ πανυ ωφελιμοσ περι το Σιναιον οροσ, ὅπως εὑρίσκεται τὴν σήμερον μὲ τὴν βοήθειαν τῆς κυρίας ἡμῶν θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας Προσθηκη εἰς τὴν 99-ην σελίδα μεταξὺ τῶν στίχων 1284–1285. Διήγησις περὶ τοῦ Σινὰ καὶ τὰς τοποθεσί4 I. Разсказ о Иерусалиме и Св. горе Синае Разсказ о Египте и Синае II. Описание мест, вне Крита находящихся III. Душеспасительный разсказ о Св. Гробе IV. Заметки о Св. Гробе V. Путешествие Феодосия Зигомалы Синай VI. Проскинитарий, содержащий все чудесные знамения, явленные Спасителем нашим в Святом городе Иерусалиме, и описание местностей Рассказ о Св. горе Синае VII. О граде Иерусалиме и окрестностях его, Земле Обетованной VIII. Душеспасительный рассказ о Синайской горе в каком она ныне положении с помощью Госпожи нашей Богородицы и Приснодевы Марии  

 
Предисловие

Императорское Православное Палестинское общество, придавая, в своих научных трудах, выдающееся значение старинным описаниям Св. Земли, сделанным православными очевидцами, при самом своем возникновении обратило свое особенное внимание на эти памятники старинной письменности, столь во многом отличные от таковых же памятников западных писателей. С целью сделать их доступными для пользования и для научного изследования, общество в издаваемом им Палестинском Сборнике поместило до настоящего времени и выпустило в свет описания 17 Русских писателей с ХII по XVIII в., 2 южно-славянских, XIII и XVII в. и 15 греческих с IV по ХVII в.1.

Из этих последних описаний – 8, а именно: Евсевия (320 г.), Епифания (1 пол. IX в.), Фотия (867/78 г.), Никиты (947 г.), Иоанна Фоки (кон. XII в.), Пердики (XIV в.), Даниила Ефесского (1493/9 г.) и Паисия (1577/92 г.), могли быть точно приурочены к известным личностям, а затем и ко времени их написания. Остальные же 7 из изданных обществом описаний дошли до нас безымянными, без означения лица, их составлявшего, и времени их составления, которое могло быть только приблизительно определяемо по внутренним их признакам. По этим признакам редакторами их отнесено древнейшее к 1253/4 г.2, одно – к концу XIV в.3, четыре – к XVI в.4 и два – к началу XVII в.5.

В настоящем выпуске Палестинского Сборника мы помещаем 8 греческих описаний Св. Земли; из них два могут быть отнесены к определенным личностям и времени: Николаю Анагносту (1542 г.) и известному Феодосию Зигомале (1576 г.), остальные шесть должны быть причислены к безымянным и время их составления может быть лишь приблизительно определено только по внутренним признакам.

Первое из этих описаний настоящего выпуска (стр. 1–16, р. п. стр. 141–156) озаглавлено: Διήγησις περὶ τῶν Ἱεροσολύμων καὶ τοῦ ἁγίου ὄρους Σινᾶ – „Разсказ об Иepyсалиме и Святой горе Синае», при чем описание о Синае (стр. 13, р. п. стр. 153) поставлено под особенным заглавием: Διήγησις περὶ τῆς Αἰγύπτου καὶ τοῦ Σινᾶ – „Разсказ об Египте и Синае».

Описание это было переписано нами в 1895 г.6, в библиотеке Афонского монастыря Св. Дионисия из бумажной рукописи под № 301, относящейся к XV веку7 и содержащей 230 л. очень малого формата (12 см.*7 см.). В ней имеется несколько текстов, написанных народным стихом, как то: толкование на Евангельские притчи, разсказ об Иосифе Прекрасном и несколько молитв. В прозе имеется лишь два текста: служба на погребение светских и печатаемый нами ныне разсказ, помещающийся на лист. 102–142 рукописи и написанный тою же рукою, как и вся рукопись.

Разсказ этот совершенно самостоятелен и без всякой связи с известными описаниями того же рода. Он составляет повествование действительного паломничества, но имя этого паломника остается пока неизвестным; всё что можно предполагать, это что он был выходец из Константинополя, так как он в одном месте (стр. 5, р. п. стр. 145) сравнивает величину храма Воскресения с храмом Св. Софии в Константинополе, а в другом (стр. 13, р. п. 153) замечает, что город Каир пространством меньше Константинополя, но населеннее его.

Что касается до времени написания разсказа, то судя по всей рукописи, написанной, как нами сказано выше, в XV веке, он и по внутренним своим признакам может относиться к этому же времени. Составитель описания нигде не упоминает о Турках, по нем Сарацины молятся в храме (стр. 9, р. п. 149), они же владеют Египтом (стр. 13, р. п. 153), далее городские стены Иерусалимские описываются разрушенными (стр. 2, р. п. 142). Все эти данные заставляют предполагать время посещения Св. Земли ранее покорения Сирии, Палестины и Египта Турками, т.е. 1517 г. С другой стороны безымянный автор упоминает, что Голгофою и приделом Адама владели Грузины. Но посетившие в 1384 г. Св. Землю паломники Фрескобальди8 и Сиголи9 владельцами Голгофы и придела Адама называют Армян. В хождении же приурочиваемому к Игнатию Смолнянину и относящемуся к 1393/5 г., эти Святыни находятся уже в руках Грузин, к которым таким образом они перешли между 1384 и 1395 г. Таким образом к этому времени, между 1395 и 1517 гг., следует отнести составление этого разсказа об Иерусалиме и Св. горе Синае.

Второе описание, помещенное в настоящем выпуске, озаглавлено: Ἑρμηνεία τῶν ἕξω τῆς Κρήτης τόπων – „Описание мест, вне Крита находящихся» (стр. 17–21, р. п. стр. 157–161).

Подлинная рукопись принадлежала некогда покойному Павлу Ламбросу, и, как сообщили на наш запрос его дети, неизвестно где ныне находится. Рукопись эту в 1858 г. подробно описал, тоже ныне покойный, Христофор Филитас в греческом журнале Пандора10, где и напечатан самый текст описания. По мнению Филитаса рукопись, где находилось описание, должна быть отнесена ко времени между XV и XVI веками, самое же описание, неизвестно по каким данным, он относил к XIV веку.

Описание это, как помещенное в малодоступном журнале, к тому же за давние годы, ускользало от внимания палестиноведов и не попало в библиографии Тоблера и Рёрихта. В виду этого мы решились перепечатать это описание с издания Филитаса, разделив его на 21 статью и отметив в подстрочных примечаниях чтения, которые казались нам неправильными.

Имя составителя этого описания нам неизвестно, но как видно из самого заглавия, а также, что местом отправления его был Критский город Ситий, он очевидно был критянин. Относительно же времени написания, не имея никаких выдающихся внутренних указаний, мы затрудняемся согласиться с Хр. Филитасом, а признаём более правильным относить его ко времени написания самой рукописи, т.е. к ΧV веку.

Третья помещаемая здесь статья (стр. 22–38, р. п. 162–176) озаглавлена: Διήγησις πάνυ ὠφέλιμος καὶ ὡραία περὶ τοῦ Ἁγίου Τάφου – „Душеспасительный разсказ о Святом гробе». Подлинник ее находится в Императорской венской библиотеке в рукописи № 244. По описанию Ламбеция11, рукопись эта бумажная и заключает в себе до 35 различных статей, писанных разговорным греческим языком; так как большинство из них относится к первой половине XVI века, то следует предполагать, что к этому же времени относится и печатаемая статья. Возможностью издать этот разсказ мы обязаны С.О. Долгову, списавшему его во время своего пребывания в Вене и любезно предоставившему ее в наше распоряжение. В свою очередь мы разделили это описание на 66 статей, из которых 56 относятся к Палестине, а 10 – к Синаю. Кроме того в подстрочных примечаниях мы поместили чтения, которые казались нам ошибочными.

Разсказ этот не составляет последовательного описания посетившего Св. Землю, а подходит к разряду путеводителей (guide itinèraire), долженствовавшего знакомить со Св. Землею и служить путеводителем для собирающихся ее посетить или с нею ознакомиться. Как следует предполагать, такие путеводители с очень отдаленных времен постоянно выходили в новых редакциях, изменялись частности, вызываемые действительностью, но общая редакция оставалась без изменения. Исключительною их чертою, что все они безымянные и начинаются, по крайней мере в известных нам, словами: Ἐπειδὴ κατὰ τὴν ἀγαθήν σου προαίρεσιν καὶ ζήτησιν καὶ ἀξίωσιν ἐπόθησας περὶ τῆς ἁγίας πόλεως Ἱερουσαλὴμ, и т.д. – „Так как ты по благому своему произволению и желанию хотел знать о Св. граде Иерусалиме» и т.д. С таким начинанием мы помещаем дальше еще один путеводитель (стр. 119, р. п. 242), кроме напечатанных уже раньше в Палестинском Сборнике12. Эти путеводители не дают обыкновенно имени их составителя, что касается до времени их составления, то для представления понятия о нем приходится руководствоваться, по мере возможности, внутренними признаками, хотя это иной раз встречает большие затруднения, происходящие от того способа, каким составлялись эти путеводители. Составитель, имея пред собою более древний путеводитель, переписывал его, изменяя соответственно существующему в его время, но при этом или по невниманию, или по незнанию оставлял иногда без изменения и более древние сведения, которые в его, дошедшей до нас, редакции не вяжутся по времени с остальным текстом.

Для приблизительного определения времени настоящего путеводителя мы имеем два указания. Он упоминает о гробнице Мелхиседека под Голгофою (стр. 25, р. п. 164). Латинские описания об этой гробнице ничего не говорят и первое упоминание о ней встречаем в хождении гостя Василья 1465/6 г.13. Далее, по дороге в Вифлеем он указывает на столб Симеона Столпника (стр. 35, р. п. 173). Это же упоминание о столбе Симеона Столпника мы встречаем у упомянутого выше гостя Василия14. Между тем как позднейшие греческие писатели15, так за ними и латинские до настоящего времени это урочище связывают с именем Св. Симеона Богоприимца.

В виду вышеизложенного можно до известной степени этот путеводитель отнести ко второй половине XV века.

Четвертое описание (стр. 39–40, р. п. 177–178) озаглавлено: ͵αφμβ´. Σημάδια τοῦ Ἁγίου Τάφου – „1542 г. Заметка о Святом Гробе». Подлинник описания находится в Иерусалимской Святогробской библиотеке, собрания Св. Саввы, в рукописи № 8116. Текст помещенный в самом начале рукописи лист. 1–8, несмотря на его краткость, мы нашли удобным разделить на 9 статей.

Рукопись эта дает описание одного храма Воскресения, и как следует предполагать представляет подлинник, а не копию. Выставленный в начале год – 1542, вероятно, есть год написания как заметок о Святом гробе, так и всей рукописи, которая, как видно из приписки к ней, была написана Николаем Анагностом.

Но был ли он автором этой заметки, мы с точностью сказать не можем.

Пятое oписаниe (стр. 41–54, р. п. 179–193) заключает в себе два письма известного протонотария Константинопольской патриархии Феодосия Зигомалы к Стефану Герлаху, пастору Германского посольства в Константинополе, который сообщил их Мартину Крузиусу, переписавшему их17.

Первое письмо, заключающее описание Архипелага и берегов Средиземного моря до Яфы и Александрии было напечатано Леграном в его сочинении о братьях Зигомалах18, сделавшемся ныне библиографическою редкостью. Второе письмо, печатаемое ныне в первый раз, было любезно передано в наше распоряжение многоуважаемым профессором Василием Мистакиди, которому мы считаем долгом принести за это нашу глубокую благодарность. Это второе письмо заключает описание Синайской горы, сделанное скорее со слов синайских монахов или посетивших Св. гору, чем по собственным наблюдениям.

Первое письмо написано, как следует предполагать, в конце 1576 или начале 1577 г., второе в марте 1578 г., по возвращении Зигомалы из путешествия.

Шестое описание (стр. 55–118, 135–140, р. п. 194–241) заключает в себе стихотворный из 1947 пятнадцатистопных стихов проскинитарий не только по Святой Земле, но и по Синаю. Он озаглавлен: Προσκυνητάριον περιέχον τὰ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν τερατουργηθέυτα θεοσημεῖα ἐν τῇ ἁγίᾳ πόλει Ἱερουσαλὴμ καὶ τὰς τοποθέσεις. – „Проскинитарий, содержащий все чудесныя знамения, явленныя Спасителем нашим в Святом граде Иерусалиме и описание местности» и далее на стр. 138: Διήγησις περὶ τοῦ Σινᾶ καὶ τὰς τοποθεσίας ἐκεῖ – стр. 227.– „Разсказ о Святой горе Синае». По непростительному недосмотру нашему 144 стиха, между стихами 1284 и 1285, при печатании были пропущены; заметив это, когда уже весь греческий текст был напечатан, мы могли поместить пропущенное только в конце его (стр. 135–140). Искренно просим читателя простить нам этот недосмотр.

Подлинная рукопись, из которой нами в 1895 г., по указанию почтенного профессора Спиридона Ламброса, было списано настоящее описание, сохраняется в библиотеке Афонского Иверского монастыря под № 845. Вся рукопись, с начала до конца, писана одною и тою же рукою. В начале и до л. 258 идет известное житие Святых Варлаама и Иоасафа. В конце жития переписчик приписал: Ἐτελειώθη τὸ παρὸν βιβλίον ἐν ἔτι ͵αφπε´ μηνὶ Ἰανουαρίῳ κ´ ἡμερα ε´ ἔσωθεν τοῦ Ζωοδόχου Τάφου ἐν τῇ Ἱερουσαλὴμ ἐξ ἐμοῦ Παρθενίου θυτὸς τοῦ ἐκ Πογωϊανῆς ἐκ Δηπαλήτζης χώρας. Ἐκ βίας μὲν ἔγραψα καὶ συγνωθῆτε οἱ ἀναγινώσχοντες δὲ καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ εὔχεσθαι. „Настоящая книга закончена в 1585 году, месяца Января 20 дня – Четверг, в храме Животворящаго гроба Господня в Иерусалиме, мною, священником Парфением из округа Пагоиана, селения Дипалиц. Я писал быстро, простите меня читающие и молитеся за меня». Вслед за этим с л. 260 до л. 283 идут известные слова Анастасия Синаита: Περὶ τῆς ἁγίας συνάξεως καὶ περὶ τοῦ μὴ κρίνειν καὶ περὶ τοῦ μὴ μνησικακεῖν. В конце слова переписчик также отметил: Ἐτελειώθη τὸ παρὸν διὰ χειρὸς ἐμοῦ Παρθενίου ἱερομονάχου ἔσωθεν τοῦ Ζωοδόχου Τάφου ͵αφπς´ μηνὶ Μαρτίῳ α´. „Настоящее закончено моею рукою Парфения иеромонаха у Животворящаго гроба в 1586, в месяце Марте 1».

Остальная часть рукописи от л. 284 до л. 334 занята печатаемым проскинитарием. В конце его имеется следующая греческая приписка: „Простите меня, священнослужителя Парфения Погоианита» (стр. 118, р. п. 241). Таким образом с уверенностью можно сказать, что и эта статья принадлежит тому же переписчику – Святогробскому иеромонаху Парфению и мы едва ли ошибемся, если время ее переписки отнесем к тому же 1586 г., хотя положительных доказательств для этого года у нас не имеется.

Но был ли Парфений не только переписчиком этого проскинитария, но и его сочинителем? Профессор Ламброс19, основываясь на вышеприведенной приписке, а также на воззвании: Несчастный Парфений, что с тобою будет? (стр. 107, р. п. 234) сочинителем проскинитария называет Парфения. Но ближайшее ознакомление с текстом приводит нас к убеждению, что Парфений был только переписчиком. Доказательством сего служат главнейшим образом пропуски, напр. между стихами 438 и 439, 875 и 876. Далее, вместо неразобранных им слов он ставит другие, не соответствующие им: так, в стихе 228 вместо слова ’πάτησε – наступил, он пишет πάντες – все; в стихе 455 вместо ὅνπερ πολλὰ ἡγάπησας σὺ – из которых ты многое полюбил, он ставит ὅπερ πολλὰ ἡγάπησας ὁ, что не имеет смысла; в стихе 643 вместо μεταμεληθεὶς – раскаявшись, стоит ἐπιμελληθεὶς – похлопотавший; в стихе 649 вместо βάνουν – кладут, поставлено κάνουν – делают; в стихе 1068 вместо μάκρος – разстояние, стоит ἄχρος – конец; в стихах 1364–1365 вместо слова: λυχνοκαῖα – возжигание лампад и ἀναπηδάει – подпрыгивает, помещены непонятные слова: λυχνιαίαν и ἀπηδάει; наконец, чтобы не идти дальше, в стихе 1599 вместо πίθοι – чаны, поставлено непонятное πλύθοι. Всё это приводит к убеждению, что Парфений не более как переписчик, хотя включение им собственного имени, а также некоторые сделанные им исправления и перемены, напр. в стихе 479, он сперва написал ναμαζοθ, а затем поправил на νὰ συναχθῆ; в стихе 1509, он сперва написал αρέμπροσθεν εὑρίσκεις δὲ ἁγια, а затем, зачеркнув, поставил другой стих; в стихе 1515 сперва поставленные λίγον πάλιν ἐπρος, он заменил ἐκεῖ κοντά; наконец в стихе 1782 он сперва написал: ναπῶ ἢ νασᾶς μιλήσω, а затем по зачеркнутому ὑμᾶς νὰ ὁμιλήσω, указывает что, будучи переписчиком, ему хотелось, чтобы ему приписывали самое сочинительство.

По внутреннему своему характеру проскинитарий вполне подходит к тем безымянным путеводителям, о которых было говорено выше и от которых он отличается лишь стихотворною формою, к тому же крайне витиеватою, с умолчаниями, что всё вместе в высшей степени затрудняет как его понимание, так в особенности перевод.

Седьмое описание (стр. 119–127, р. п. 242–249) носит заглавие: Περὶ τοῦ τόπου τῆς πόλεως Ἱερουσαλὴμ καὶ τὴν περιοχὴν αὐτῆς, τὴν Γῆν τῆς Ἐπαγγελίας.– „О граде Иерусалиме и окрестностях его земле обетованной». Оно находится в библиотеке Афонского Иверского монастыря под № 740. По мнению профессора Ламброса20, рукопись эта относится частью к ΧVI, частью к XVII в. Список этого описания был сделан святогорским иеромонахом Иаковом Хиосцем и сообщен нам глубокоуважаемым библиотекарем Афонской обители Св. Пантелеймона о. Матвеем, которому мы считаем долгом принести нашу сердечную благодарность.

Описание это, как видно из первых его слов, составляет один из тех безымянных путеводителей, о которых говорено было нами. Конец его не сохранился и описание обрывается на разсказе о Вифании.

Принимая в соображение, что в этом описании говорится еще о колокольне храма Воскресения (стр. 122, р. п. 245), и не упоминается о ее повреждении, что, как известно, случилось в 1545 г., а затем о владении латинянами Св. Сионом (стр. 124 р. п. 246), описание это следует отнести к началу XVI века.

Наконец восьмое описание (стр. 128, р. п. 250) озаглавлено: Διήγησις πάνυ ὠφέλιμος περὶ τοῦ Σιναίου ὄρους – „Душеспасительный разсказ о Синайской горе». Это последнее заключает, как видно из самого заглавия, описание Синая.

Подлинник находится в Румянцевском музее в Москве, в рукописи под № 52321; она принадлежала некогда П.И. Севастьянову, который, вероятно, приобрел ее на Афоне. В рукописи это описание занимает первые восемь листов, за ним идет печатаемый здесь проскинитарий, имеющей большое сходство с напечатанным уже нами раньше22 по рукописи № 429 Иерусалимской патриаршей библиотеки, собрание лавры Св. Саввы. Севастьяновский проскинитарий был переписан в 1625 г. монахом Дамианом23, что не изменяет высказанных нами предположений24, что проскинитарий этот был составлен в XVI веке.

Печатаемый нами ныне разсказ о Синае имеет также, в особенности в начале, сходство с главою о Синае, помещенной в том же проскинитарии, поэтому составление настоящего разсказа мы также относим к концу XVI и началу XVII века.

Обстоятельное изследование изданных ныне Палестинским обществом 14 безымянных греческих описаний Св. Земли и Синая, в том числе 1 – XIII в., 1 – XIV в., 2 – XV в., 8 – XVI в. и 2 – XVII в., является крайне желательным как для определения их относительной взаимности, так и, главнейше, по влиянию их на русские описания Св. Земли, чему очевидным доказательством служит указанная в изданиях общества зависимость от греческих подлинников, напр. повести Епифания о Иерусалиме и сущих в нем мест25 и безымянное Галицко-русское путешествие26.

Аф. Пападопуло-Керамевс.

28 Февраля 1903 г.

* * *

1

Прав. Сборн. вып. 8, 11, 23, 26, 29, 31, 35, 37, 38, 46, 53 и 54.

3

Палест. Сборн. вып. 26.

2

Палест. Сборн. вып. 40.

3

Палест. Сборн. вып. 26.

4

Палест. Сборн. вып. 46 и 54.

5

Палест. Сборн. вып. 53 и 54.

6

Уважаемый Хр. М. Лопарев предоставил в наше распоряжение другую копию этого описания, снятую с той же рукописи для него в 1897 г., за что считаем приятным долгом выразить ему здесь нашу сердечную благодарность.

7

Профессор С. Ламброк относит рукопись к XVI веку; см. S. Lambros, Catalogue of the greek manuscripts on mount Athos. I, 408.

8

Nicola Frescobaldi Viaggio ... in Egito e in Terra Santa. Roma, 1818, p. 155.

9

Sim. Sigoli. Viaggio al monte Sinaï. 2 edit. Milano 1841 p. 154. См. Прав. Пал. сборн. вып. 26, стр. XII.

3

Палест. Сборн. вып. 26.

10

Πανδώρα, 1858, № 192, р. 549–559.

11

В старом каталоге греческих рукописей венской библитеки под № 294 (Р. Lambecii Comment. V, стр. 255–264).

12

Пал. Сбор. вып. 46, стр. 1, р. п. 41; стр. 88 р. п. 110; вып. 53, стр. 1, р. п. 37; вып. 54, стр. 1, р. п. 26.

5

Палест. Сборн. вып. 53 и 54.

13

Прав. Пал. Сборн. вып. 6, стр. 10.

14

Прав. Пал. Сборн. вып. 6. стр. 9.

15

Βενιαμὶν Ἰωαννίδου, Тоῦ προκυνηταρίου τῆς Ἁγίας Γῆς τεῦχος А´. Ἐν Ἱεροσολύμοις 1877, стр. 300. Κυρίλλου Ἀθανασιάδου, Τὸ Καταμόνας ἤτοι σύντομος περιγραφὴ τοῦ μονυδρίου Καταμόνας. Ἐν Ἱεροσολύμοις 1881, стр. 5–9. Краткое топографическое описание обители Св. Симеона Богоприимца, называемый Катамонас. М. 1882.

16

См. наше Ἱεροσολυμιτικὴ βιβλιοθήκη. II, 151.

17

Cod. Tubingensis. М. В. 37.

18

É. Legrand, Notice biographique sur Jean et Théodose Zygomala. Paris, 1889, p. 123–133.

19

Catalogue of the greek manuscripts on mount Athos, II, 230.

20

Catalogue of the greek manuscripts on mount Athos. II, 216.

21

А. Викторов. Собрание рукописей П.И. Севастьянова. М. 1881, стр. 28.

22

Прав. Пал. Сборн., вып. 46, стр. 1–29.

23

Архим. Анфилохия. Палеографические снимки греческих рукописей XV–XVII в. М. 1880, табл. XXI.

24

Прав. Пал. Сборн., вып. 46, стр. II и VIΙΙ.

25

Прав. Пал. Сборн. вып. 11.

26

Прав. Пал. Сборн. вып. 46.


Источник: Пападопуло-Керамевс А.И. Восемь греческих описаний святых мест XIV, XV и XVI вв. (С русским переводом П.В. Безбородова) // Православный палестинский сборник. 1903. Том 19. Вып. 2 (56). I-XIII, 254 с.

Комментарии для сайта Cackle