Приглашаем Вас пройти Православный интернет-курс — проект дистанционного введения в веру и жизнь Церкви.

профессор Константин Дмитриевич Попов

Блаженного Марка Диадоха слово против Ариан

Указатель сокращений

U. Codex Vindobonensis II (LVII) sec. XV.

В. Codex Basiliensis2482.

W. I. Wetstenius. B. Marci Diadochi sermo contra Arianos. Edit. 1694.

G. Gallandii Bibliotheca Patrum. T. V.

M. Migne. Patr. c. complet. s. gr. T. LXV.


Τοῦ μακαρίου MἈPКΟΥ ΤΟὙ ΔIАΔὈХΟΥ κατὰ Ἀρειανῶν ΛὈΓΟΣ24832484 Блаженного Марка Диадоха СЛОВО против Ариан
α´. Ἐν ἀрχῇ ἦν ὁ2485 Λὁγος καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεὸν· καὶ Θεὸς ἦν Λόγος. Ἀρχῆς κρείττονα τὸν Δόγον ὁ Θεολόγος λέγει, καὶ οἱ τὴν Ἀρείου μελετῶντες μανίαν λέγουσιν· Ἠν ποτε, ὅτε οὐκ ἧν· Ἠν τὸ φῶς τὸ2486 ἀληϑινὸν ὁ εὐαγγελιστὴς βοᾷ· καὶ τὸν ἀΐδιον ἥττονα τῶν οἰκείων ἐννοιῶν οἱ καταγέλαστοι εἴναι φαντάζονται· ὑπερεκπίπτειν γὰρ τὰς ϑεομάχους αὐτῶν ἐνϑυμήσεις τῆς τοῦ ϑείου Λόγου ζωῆς δι’ ὑπερβολὴν οἰήσεως ὑπολαμβάνουσιν. Εἰ δὲ Θεοῦ ζωὴ ὑπὸ ἀνϑρωπίνης φϑάνεται διανοίας, τῆς ἐκείνων μόνης2487 ἄν εἴη τοῦτο κρίνειν ἀλογίας· πῶς δὲ καὶ προσκυνοῦσι τὸν ὑπὸ ἀνϑρωπίνων, ὡς νομίζουσι, καταλαμβανόμενον λογισμῶν; ἢ πῶς αἰτοῦσι ζωήν, καὶ τοῦτο2488 αἰώνιον, τὸν ἀρξάμενσν, ὡς ὑπονοοῦσι, τοῦ ζῇν, ἀγνοοῦντες, ὡς ἔοικεν, ὅτι ἀεννάου μόνον ἐστὶ ζωῆς φιλοτιμεῖσϑαι ζωήν; Οἶδα γὰρ, φησὶν ὁ ϑεσπέσιος Ἰώβ, ὅτι ἀένναός ἐστιν ὁ ἐκλύων με μέλλων. Ζωὴ γὰρ ἀρχὴν ἔχουσα, κἂν πέλαγός τι ἔχῃ ἄῤῥητον τὴν οὐσίαν, ζωὴν δωρεῖσϑαι ἢ ποιεῖν οὐ δύναται· καὶ τοῦτο ἐκ φανερῶν2489 καὶ πᾶσιν ἡμῖν ἐγνωσμένων2490 πραγμάτων πιστωσόμεϑα. Τὸ μὲν γὰρ ἀεννάῳ πλούτῳ προχεόμενον ὕδωρ καὶ χώρας καὶ πόλεις πολλάκις ὅλος ἄφδει, μένον ᾀεὶ πλούσιον· τὸ δὲ κατὰ τινα σύστασιν αὐξανόμενον εἰς ἑαυτὸ μὲν πλουτεῖ, καὶ τοῦτο πενιχρῶς, χώρᾳ δὲ ἢ πόλει ἐξ ἑαυτοῦ μεταδιδόναι2491 οὐ δεδύνηται· οὐ γὰρ εὐπορεῖ ἐκείνων τῶν πολυόλβων καὶ φιλοδώρων φλεῶν, ἵν’ ἔχοι ἀφειδῶς, ὅπερ ἔχει, διδόναι. Ἀλλ’ ἐκεῖνοι μὲν ἄφρονες, ἐγὼ δὲ λέγω, μᾱλλον δὲ ἡ καλὴ ἀλήϑεια, πᾶσαν ἐνϑύμηοιν τῇ τοῦ Θεοῦ Λόγου ἡττᾶσϑαι ζωῇ· ὡς γὰρ τὸ ἄναρχον τοῦ Πατρὸς ἀκατάληπτον, οὕτω2492 καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Υἱοῦ ἀνεξιχνίασχος. Διόπερ ὃν τρόπον τὸ· Ἐγὼ εἰμί ὁ ὢν ἀπολελυμέναις μόνον ἐννοίαις ϑαυμάζεται, οὕτω2493 καὶ τὸ· Ἤν ἐν ἀκαταλήπτῳ τῇ δόξῃ πιστεύεται, ὡς ἐπάνω πάσης γνώσεως ἐνδιαιτωμένου τοῦ Υἱοῦ σὺν τῷ Πατρί. Τὰ γὰρ χερουβίμ, ἤτοι σεραφίμ, ἐφ’ ὧν2494 ἡ μεγαλοπρεπὴς δόξα ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν καϑεῖσϑαι μαρτυρεῖται, ὕψος καὶ πλάτος ἐμπύρου γνώσεως ἑρμηνεύεται2495, καϑὸ καὶ ὀφϑαλμοῖς αὐτὰ ἡ ϑεία πανταχόϑεν διασχηματίζει Γραφή. Ὅϑεν αὐτὸς ὁ ϑεσπέσιος Ἰωάννης, ἐν τῇ δειχϑήσῃ αὐτῷ Ἀποκαλύψει, ἐξ αὐτοῦ τοῦ2496 Κυρίου τὰ περὶ τούτου διὰ τοῦ τῆς ἀποκαλύψεως ἁγγέλου σαφεστερον γνούς, οὕτω2497 γράφει· Ἐγώ εἰμι τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὠμέγα, λέγει Κύριος ὁ Θεὸς, ὁ ὧν καὶ ὁ ἧν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ Παντοκράτωρ. Οὕτως, ὅτι καὶ τὸ Ὁ ὧν καὶ τὸ Ὁ ἧν μιᾷ καὶ ἀδιαιρέτῳ πιστεύονται2498 ἐννοίᾳ. Ἀδύνατον οὖν ἀδύνατον πρὸς τοὺς ἐπάνω τῶν χερουβίμ ὀφϑαλμῶν ὑψουμένους τῇ προπετείᾳ, λέγω, τὴν τοῦ Χριστοῦ καταλαβεῖν τῇ φαντασίᾳ ζωήν, κἂν μυρίους τινὰς πλανωμένους αἰῶνας παρὰ τῇ ἑαυτοῦ τις ἀνατυπῶν διανοίᾳ ἀπὸ τοῦ φαντασϑέντος ὕψους ϑηρᾶν νομίζει τὸ Ὤν καὶ Ἤν τοῦ Λόγου·2499 ἀϑήρατον γὰρ ἅπαξ τὸ Ἤν καὶ λόγῳ καὶ ἐννοίᾳ, οῦ μόνον ἀνϑρώποις, ἀλλὰ καὶ ταῖς ὑπερκοσμίοις πάσαις δυνάμεσιν, ὧν νοῦς ἡ πάσα εἶναι οὐσία πιστεύεται. Ὅν τρόπον καὶ τὸ Ὤν. I. В начали бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово2500. Богослов называет Слово лучшим начала, а занимающиеся безумием Ария говорят: «было некогда, когда Его не было». Бе свет истинный2501, вопиет евангелист, а они, достойные смеха, воображают себе, что Вечный ниже их собственных мыслей; ибо по чрезмерности самомнения они думают, что богоборные мысли их простираются дальше жизни Божественного Слова. Но если жизнь Божия предваряется человеческим рассудком, то думать сие было бы свойственно одному неразумию оных. Как же они и поклоняются объемлемому, как они думают, человеческими помыслами? Или каким образом они просят жизни, и притом вечной, у получившего, как они предполагают, начало жизни, не ведая, как кажется, что даровать жизнь свойственно безвременной только жизни? Вем бо, говорит божественный Иов, яко присносущен есть, иже имать искупити мя2502. Ибо имеющая начало жизнь, хотя бы она имела сущность каким-то неизреченным морем, не может даровать или творить жизнь; и в этом мы удостоверимся из явных и всем нам известных предметов. Например, изливающаяся непрерывным обилием вода орошает и поля, и часто целые города, оставаясь всегда обильной, а умножаемая каким-либо сооружением богатеет сама в себе, и притом бедно, но из себя самой не может передать полю или городу, потому что не изобилует такими богатыми и щедрыми жилами, чтобы она могла щедро дать то, что имеет. Ηο они безрассудны; я же утверждаю, – лучше же сама прекрасная истина, что всякое помышление побеждается жизнью Божия Слова, потому что как безначальность Отца непостижима, так и жизнь Слова неисследима. Почему как Аз есмь сый2503 с удивлением воспринимается только очищенными мыслями, так и бе в неуловимом представлении усвояется верой, так как Сын пребывает с Отцом превыше всякого знания. Ибо херувимы и серафимы, на которых, по свидетельству святых пророков, восседает велелепная слава, толкуются как высота и широта огненного знания, так как и божественное Писание изображает их глазами со всех сторон. Посему сам богоглаголивый Иоанн, в показанном ему откровении, от самого Господа познав яснее через ангела откровения относящееся к этому, так пишет: Аз есмь Алфа и Омега, говорит Господь Бог, сый и иже бе, и грядый, Вседержитель2504, поелику и сый и иже бе единой и нераздельной мыслью воспринимаются по вере. Поэтому не возможно, не возможно, говорю, для вознёсшихся по безрассудству выше очей херувимов обнять воображением жизнь Христа, хотя бы кто, представляя в своём рассудке бесчисленные какие-то движущиеся века, думал, что с представленной высоты уловляет сый и бе Слова; ибо бе совсем неуловимо и словом и мыслью не только для людей, но и для всех премирных сил, сущность которых, как веруется, есть ум. Таким же образом – и Сый.

Исследования

К сноске № 2490. Слово против Ариан.

Κατὰ Ἀρειανῶν λόγος. Такое надписание имеют три трактата св. Афанасия Великого, направленные против арианской ереси (М. XXVI, 11: Κατὰ Ἀρειανῶν λόγος πρῶτος. Точно также надписываются и следующие два слова св. Афанасия против арианского заблуждения). Обозначенное надписание слова бл. Диадоха находится в соответствии с содержанием этого творения; ибо сам автор его заявляет, что он в своём слове изобличает неразумие тех, которые «занимаются безумием Ария» (Слово против Ариан, гл. I: οἱ τὴν Ἀρείου μελετῶντες μανίαν. Подобным же образом и св. Афанасий называет последователей Ария. Orat II Contr. arian. с. 1. М. XXVI, 145 D.: οἱ τῆς Ἀρείου μανίας ὑποχριταί); в другом месте своего сочинения он употребляет выражение, дающее основание думать, что он имеет в виду все или почти все отрасли арианской ереси (Слово против Ариан, гл. IV: Οἱ δὲ ἄλλοι, καὶ σχεδὸν πάντες... Слово σχεδὸν ограничивает πάντες только в отношении «к одному экзегетическому аргументу (Господь созда мя), на котором ариане утверждали своё учение о тварности Сына Божия). Но ближайшее исследование слова Диадоха против ариан поселяет в нас убеждение, что в этом творении ведётся борьба главным образом с аномеями или Евномианами – последователями Евномия, бывшего современником Василия Великого и Григория Нисского, ведших литературную полемику против названного еретика. Высказанное нами мнение о том, что слово бл. Диадоха преимущественно, хотя и неисключительно, направлено против Евномиан, утверждаем на следующих данных:

1) автор слова против ариан замечает, что мудрые у них (οἱ παρ’ αὐτοῖς σοφοί) раскрывают своё учение о сущности Бога «посредством неких силлогистических форм» (Слово против Ариан, гл. III: ἐκ σχημάτων τινῶν συλλογιστικῶν μηχανώμενοι) и сими силлогизмами пользуются в своих рассуждениях об этом предмете. Это замечание автора несомненно относится к Евномианам, которые, по свидетельству некоторых церковных писателей, действительно излагали силлогистически своё лжеучение, пользуясь категориями Аристотеля. Василий Великий, в своём сочинении против Евномия говорит, что сей еретик своё учение о том, что «нерождённый не родился» (Бог Отец), раскрывал при помощи силлогизмов (συλλογισμῶν) Аристотеля и Хрисиппа (Adver. Eunom. lib. I, с. 5. М. XXIX, 516 ВС.) и что некоторые понятия он заимствовал из сочинения Аристотеля Κατηγορίαι (ibid. с. 9, р. 532 А.). Григорий Нисский в своём обширном сочинении против Евномия свидетельствует, что Аэтий (учитель Евномия) воспользовался Аристотелевым способом умозаключений (συλλογισμῶν ἔροδος) для приведения в связь и для раскрытия Ариевых положений (Contr. Eunom. lib. I. М. XLV, 261 D.) и что как для Аэтия, так и для Евномия оказалось выгодным (в материальном отношении) злохудожество (κακουργία) Аристотеля (ibid. р. 265 В.). Церковные писатели иронически называли мудрецами (оἱ σοφοί) Евномиан – за их пристрастие к силлогизмам Аристотеля (Григорий Нисский Contr. Eunom. lib. II, М. XLV, 477 А.). Под именем мудрецов и бл. Диадох разумеет Евномиан.

2) Автор Слова против ариан утверждает, что обличаемые им еретики дерзают воображать себе «и самую нерождённость Отца» (Слово против Ариан, гл. III: καὶ αὐτὴν τὴν ἀγεννησίαν τοῦ Πατρὸς φαντάζεται). В приведённом выражении дано явственное, исключающее всякое сомнение, указание на главнейший еретический тезис системы Евномия, утверждающий, что нерождённость есть сущность Бога – первого лица Св. Троицы (Василий Великий, Adv. Eunom. lib. I, с. 4. М. XXIX, 512 B.: πιστεύομεν (говорил Евномий) τὴν ἀγεννησίαν οὐσίαν εἶναι τοῦ Θεοῦ τῶν ὅλων). Вторым тезисом этой системы служила мысль, что рождённость должна быть признаваема сущностью Сына (Василий Великий, Adv. Sabellian., et. Arium. et. Anom. c. 4. M. XXXI, 605 D.: οὐσία μὲν τοῦ Πατρὸς ἡ ἀγεννησία, οὐσία δὲ τοῦ Υἱοῦ ἡ γέννησις). И на этот тезис бл. Диадох указывает и раскрывает ложность его в той же самой главе, в которой он осудил первый тезис лжеучения Евномия (Слово против Ариан, гл. III).

3) Учение бл. Диадоха о непостижимости существа Божия (Слово против Ариан, гл. I, и далее; Слово против Ариан, гл. III) направлено против ереси Евномия и его последователей. Они заявляли, что «ум их постиг сущность каждого из трёх лиц Св. Троицы (Василий Великий, Adv. Sabellian., et. Arium, et Anom. с. 6. М. 1 с. р. 612 СD.); это заявление находило своё подтверждение в учении названных еретиков о сущности Бога Отца, Сына и Святого Духа. Евномианскому учению о постигаемости сущности Божией церковные писатели противопоставляли учение о непостижимости её (Василий Великий, Adv. Eunom. lib. I, с. 12 М. XXIX, 540. Ibid. с. 14, p. 544; с. 16, p. 548; Григорий Назианзин, Orat. ХХVII, с. 3 и 4. М. XXXVI, 29, 32); каковое учение составляет существенную принадлежность церковной противо-евномианской полемики.

Слово бл. Диадоха представляет собой, как и сам он говорит (Слово против Ариан, гл. VIII: Зачем мне долго излагать безумства неразумных?), краткое изложение и опровержение главных положений арианского лжеучения о Боге Отце, Сыне Божием и Святом Духе; в общем оно есть воспроизведение того, что гораздо подробнее обсуждалось в противо-арианских полемических сочинениях церковных писателей 4 и начала 5 веков. Подтверждение этой мысли находим в первой главе слова против ариан:

а) автор говорит, что последователи Ария свою мысль о небытии Сына Божия до рождения Его формулировали так: Ἤν ποτε, ὅτε оὐκ, ἧν. Это выражение, по словам Афанасия Великого, измыслил сам Арий и поместил в своей Фалии (Orat. I contr. arian. с. 5. М. XXVI, 21 А.: ἧν ποτε, ὅτε οὐκ ἧν).

b) Указанному выражению Ария автор противополагает слова евангелиста Иоанна: В начале бе Слово и пр. (Ин. 1:1). Но этими словами церковные писатели пользовались в полемике не только против ближайших последователей Ария (Афанасий Великий, Orat. IV, с. 1. М. 1. с. р. 468), но и против Евномиан преимущественно (Василий Великий, Adv. Eunom. lib. II, с. 14. М. 1. с. р. 597; Ibid с. 15, р. 601 С.; Григорий Назианзин, Orat. XXIX, с. 17. М. XXXVI, 96 С.; Григорий Нисский, Contr. Eunom. lib. VIII, М. XLV, 769 D., 772; Иоанн Златоуст, In Ioann. Homil. III, с. 2. М. LIX, 39).

с) Учение Евномиан о постижимости сущности Божией проистекает, по мнению бл. Диадоха, из их ложного убеждения в том, что их богоборные мысли простираются дальше жизни Божьего Слова (Слово против Ариан, гл. I: ὑπερεκπίπτειν... τὰς ϑεομάχους αὐτῶν ἐνϑυμήσεις τῆς τοῦ ϑείου Λόγου ζωῆς) и что жизнь Божия предваряется человеческим рассудком (Слово против Ариан, гл. I: Θεοῦ ζωὴ ὑπὸ ἀνϑρωπίνης φϑάνεται διανοίας...), тогда как, наоборот, жизнь Божия всегда идёт впереди человеческого разума, как непостижимая для него. И мысль и выражения, приведённые выше, могли быть образованы под влиянием Василия Великого и Иоанна Златоустого. Первый, рассуждая (в полемике с Евномием) о безначальности существа Божия, говорит; «когда взираем на протекшие века и находим жизнь Божию простирающейся далее всякого начала (ὁ περεκπίπτουσαν πάσης ἀρχῆς εὑρίσκοντες τὴν ζωὴν τοῦ Θεοῦ), то называем Его (Бога) нерождённым» (Adv. Eunom. lib. I, с. 7. М. XXIX, 525 С.). Второй пишет: «разум, восшедши к началу, испытует, какое это начало; потом, находя бе (Ин. 1:1), всегда предваряющее рассудок его (ᾀεὶ φϑάνων αὐτοῦ τὴν διάνοιαν), не имеет, где установить помысл» (In Ioan. Homil. II, с. 4, М. LIX, 34).

d) Автор говорит, что еретики поклоняются (προσκυνοῦσι) тому, кого они считают постижимым человеческим умом (Слово против Ариан, гл. I), т. е. поклоняются твари, получившей начало во времени. Это свидетельство бл. Диадоха подтверждается Василием Великим (М. XXXI, 600 D.: Οἱ μὲν γὰρ ἔργον Θεοῦ εἶναι λέγοντες τὸν Μονογενῆ, καὶ ποίημα, εἶτα προσκυνοῦντες... ἐκ τοῦ λατρεύειν τῇ κτίσει, καὶ μὴ τῷ κτίσαντι, τὰ τῶν Ελλήνων ἄηικρυς ἐπεισάγουσιν) и И. Златоустым (In Ioan Homil. III, с. 2. М. LIX, 39: ἐκεῖνοι δὲ, ὃν φασι προσχονεῖν...


β´. Εἰ δὲ τις ϑέλοι τὸ τοῦ Πατρὸς ἄναρχον ἀρχὴν ἐννοεῖν τοῦ Υἱοῦ, οὐδὲν τὸ κωλῦον25052506. Πηγὴ γὰρ ἐστι ζῶσα ὁ Πατήρ τοῦ ᾀεὶ ζῶντος Υἱοῦ. Οὐ γὰρ ποτὲ μὲν ὁ Θεὸς οὐκ ἧν Πατήρ, ποτὲ δὲ γέγονε Πατήρ· ἀλλ’ ἀναρχος ὧν Θεὸς, ἀνάρχως ἐστὶ καὶ Πατήρ. Διόπερ ἐν τῷ ἀνάρχῳ τοῦ Πατρὸς δεῖ ἐννοεῖν καὶ τὴν τοῦ Υἱοῦ ζωήν·2507 ἡ γὰρ ἔκλαμψις τοῦ Πατρικοῦ φωτὸς γέννησίς ἐστιν ἀνάρχου τοῦ ἀληϑινοῦ φωτός· οὔτε γὰρ ὁ πάνσοφος καὶ μόνος δυνάστης ἐκτὸς ἦν σοφίας ἢ δυνάμεώς ποτε, ἢ πάλιν τὸ φῶς ἐκεῖνο τὸ μακάριον ἑκτὸς ἧν τοῦ2508 ἀπαυγάσματος πώποτε. Εἰ δὲ ποτε, κατ’ αὐτούς, ἧν τὸ Πατρικὸν φῶς ἐκτὸς ἀπαυγάσματος, οὐκέτι οὔτε ὁ Πατήρ ἐστι φῶς, κατὰ τὴν ἀλογίαν ἐκείνων· φῶς γὰρ ἄμοιρον ἀπαυγάσματος οὐκ ἄν λέγοιτο2509 φῶς· πῶς γὰρ καὶ ἐδύνατο; Τοῦτο γὰρ αὐτῶν πάντως ἡ ὑπόνοια ϑέλει, γενητὸν2510 ἀπαύγασμα φέρειν τὴν δόξαν τοῦ ἀγενήτοῦ2511 φωτός. Ἤ τίς ὅλως χρεία τῇ ὑπερλάμπρῳ ἐκείνῃ καὶ μακαρίᾳ δόξῃ γένηται τοῦ ἀπαυγάσματος; Ἤ πῶς πάλιν εἴρητο ἀπαύγασμα δόξης ὁ Υἱὸς ὑπὸ τοῦ Ἀποστόλου, εἴπερ ἰδιάζουσάν τινα ἀρχὴν οὐσίας εἴχε; Πῶς δὲ ὅλως ἡδύνατο λο-γισμοὺς χαϑορᾶν καὶ ἐτάζειν καρδίας καὶ νεφρούς, εἰ μὴ ἧν φύσει Θεὸς; Τίνι δὲ οὐ δῆλον, ὅτι ᾀεὶ τὸ ἀπαύγασμα φῶς; Πῶς δὲ καὶ τολμήσει τις εἰπεῖν τὸ ἀληϑινὸν φῶς μὴ εἶναι φύσει Θεὸν; Ὡς γὰρ ὁ ἀληϑινὸς Θεὸς, τοῦτ’ ἐστιν ὁ Πατήρ, φῶς εἶναι νοεῖται ἀληϑινόν, οὕτω2512 καὶ τὸ ἀληϑινὸν φῶς, τοῦτ’ ἔστιν ὁ Υἱὸς, Θεὸς νοείται εἶναι αληϑινός· οὔτε γὰρ φωτὸς ἀληϑινοῦ τι τιμιώτερον, οὔτε Θεοῦ τι ἴσον ἀληϑινοῦ, εἰ μὴ τὸ ἀληϑινὸν τῆς αὐτοῦ δόξης ἀπαύγασμα. Ἀγένητον2513 οὖν τὸ ἀληϑινόν, διὸ καὶ, ὡς ἀπαράβλητον ὄν, ἀληϑινὸν λέγεται, τὸ δὲ γενητὸν οὐκ ἀληϑινόν, ἐπειδὴ τὸ μὲν ἧν, τὸ δὲ οὐκ ἧν πρὶν ἐγένετο. Διόπερ ἐκεῖνο μὲν ἀπαϑές, τῷ τῇ δόξῃ τὰ πάντα ἐπισκοπεῖν· ἀληϑινὸν γὰρ ἐστι· τοῦτο δὲ τὸ φαινόμενον, ὡς ὁρῶμεν, ἑαυτῷ πάσχει τὸ φαίνειν· ὑπὸ γὰρ τῆς φύσεως τῆς ἑαυτοῦ νικᾷται. Ἀμέλνει αὐτὸς ὁ μακάριος εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης καὶ Υἱὸν ἀληϑινὸν τὸν Λόγον, καὶ Θεὸν ἀληϑινὸν, καὶ ζωὴν αἰώνιον ἐν τῇ ἑαυτοῦ εἶναι λέγει Ἐπιστολῇ, διδάσκων ἡμᾶς σαφῶς, ὅτι τὸ φῶς τὸ2514 ἀληϑινὸν Θεὸς ἐστιν ἀληϑινός· διόπερ καὶ ἐν τοῖς κόλποις αὐτὸν ἀϊδίως εἶναι λέγει τοῦ Πατρός. Οὐ γὰρ ἄν ποιητὸν Υἱὸν ὁ ἀμερὴς καὶ ὅλος φῶς Θεὸς ἐν τοῖς ἑαυτοῦ εἰχεν ἀφράστας κόλποις φέρειν2515. Καὶ τούτου πάλιν μάρτυς ὁ Ψαλμφδὸς ἱκανός· λέγει γὰρ, ἐκ τοῦ προσώπου τοῦ Πατρὸς λογοποιούμενος, οὕτως· Μετὰ σου ἡ ἀρχὴ ἐν ἡμέρᾳ τῆς δυνάμεώς σου, ἐν ταῖς λαμπρότῆσι τῶν ἁγίωνσου· ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου ἐγέννησά σε· Ὤμοσε Κύριος, καὶ οὐ μεταμεληϑήσεται· σὐ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. Τὸ δὲ2516 πρὸ ἑωσφόρου ἀλληγορούμενὸν ἐστι ῥήμα· οὐ γὰρ ὁ πάντων κτίστης μετὰ τὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς ποίησιν ἐγεννήϑη· οὐδέν δὲ ἕτερον δηλοῖ ἢ ὅτι ἀκατάληπτος ἐστι τῷ παντί καὶ ἀκατανόητος ἡ τοῦ Υἱοῦ γέννησις. Ὃν γὰρ τρόπον οὐδεὶς δύναται, πρὸ τῆς ἀνατολῆς τοῦ ἑωσφόρου, ὁράσει καταλαβεῖν τὴν τοῦ ἡλιακοῦ φωτὸς ἔλλαμψιν, κἂν ἐῳ’ οἱου ἄν ὑφηλοτάτου ἀνελϑῃ ὄρους, οὕτως οὔτε τὴν τοῦ Πατρικοῦ φωτὸς δύναταί τις ἐμφάνειαν καταλαβεῖν ὀφϑαλμοῖς τοῦ νοός, κἂν ἐπάνω πάντων τῶν αἰώνων τῇ φαντασίᾳ τῆς ἐννοἰας ἀνελϑῃ, διὰ τὸ ἐν ἀκαταλήπτῳ εἶναι τὴν πάγκρυφον ἑκείνην ἀλήϑειαν. Ἔστιν οὖν τὸ πρὸ ἑωσφόρου ἀντὶ τοῦ πρὸ γνώσεως· γνώσεως γὰρ ὁ ἀστὴρ τῆς ἡμέρας. Διόπερ οὖτος πάλιν ὁ Ψαλμφδὸς τὸ πρὸ ἑωσφόρου ἐν ἑτέρῳ ψαλμῷ ἑρμηνεύων λέγει· Πρὸ τοῦ ἡλίου διαμένει τὸ ὄνομα ἀὐτοῦ. Ὁ δὲ πρὸ τοῦ ἡλίου διαμένων ἀκατάληπτός ἐστιν ἅπαξ καὶ λόγῳ καὶ ἐπινοίᾳ· ἐπειδὴ γὰρ ἧν ἀχρόνως, κρείττων ἐστὶ καὶ νοός. Οὐ γὰρ γενητῷ2517 Υἱῷ ὁ πάντα δίκαιος Θεὸς καὶ Πατὴρ πάντων ἡμῶν τὸν2518 ὑπερουράνιον ἐκεῖνον ἅγιόν τε καὶ ἄφατονκόσμον καὶ τὴν καϑ’ ἡμᾶς πᾶσαν οἰκουμένην εἰς κληρονομίαν ἔδωκεν, ἀλλὰ Υἱῷ αὐτοῦ ἀληϑινῷ, δἰ οὖ καὶ τὰ πάντα ἐποίησεν εἰς κληρονομίαν αὐτοῦ, ἵνα τῶν λογικῶν αὐτοῦ πάντων κτισμάτων, ὡς Λόγος Θεοῦ ὑπάρχων καὶ Υἱὸς, βασιλεύῃ. Πρὸς ὃν καὶ εἴρηκεν ὁ ὅλος ἀγαϑὸς καὶ ὅλος πόϑος Πατήρ· Κάϑου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἄν ϑῶ τοὺς ἐχϑρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. Ξένος γὰρ ἧν τῇ σαρκὶ ὁ Υἱὸς, ὅτε ἀνελήφϑη ἐξ ἡμῶν εἰς τοὺς οὐρανούς, ὅπου οὐκ ἧν ξένος ποτὲ τῇ τοῦ Πατρὸς φύσει. Διόπερ ὅλως τὸ Κάϑου ἐκ δεξιῶν μου παρὰ τοῦ Θεοῦ Πατρὸς πρὸς τὸν ᾀεὶ ὄντα μετ’ αὐτοῦ εἴρηται Θεὸν Λόγον. Οὐ γὰρ πρὸς ἑτεροούσιον ἄν εἶπεν Υἱὸν ὁ εἰρηκώς, Τὴν δόξαν μου ἑτέρῳ οὐ δώσω. Πατὴρ ἐκεῖνο τὸ ῥῦμα, φυσικῆς ὅλον ὑπάρχον γνώρισμα σχέσεως, ὅπερ, οἶμαι, οὔτε οἱ Ἑλλήνων ποτὲ ϑεοπλάσται φαντασϑῆναι ἐτόλμησαν. Ἐπεὶ εἰπάτωσάν μοι, τίς ἡ χρεία, οἱ νομίζοντες ἑαυτοὺς χριστιανοὺς2519 εἶναι καὶ οὔκ εἰσι, γενητοῦ Θεοῦ τῷ ἀγενήτῳ Θεῷ; Εἰ μὲν γὰρ ϑεϊκῆς ἀρετῆς ἐλείπετο ὁ Θεὸς2520 (καὶ) ἕτερον ὄργανον2521 δυνοστείας ἑαυτῷ ἐποίησε, ποῦ τὸ τέλειον αὐτοῦ; Εἰ δὲ περιττού καλοῦ ἐπεϑύμησε, τίς ἡ χρεία τούτου, εἰπάτωσάν μοι, τῷ ἀπαϑεῖ καὶ ἀπροσδεεῖ Θεῷ; Ἢ πάντως ἔδει, κατὰ τὴν ἐκείνων ἀφροσύνην, οἱονδήποτε υἱὸν ἔχειν τὸν ἀληϑινὸν Θεὸν, ἵνα μόνον λέγοιτο Πατήρ; Αἰσχύνομαι λέγων τὴν ἄνοιαν τῶν χριστιανοὺς μὲν ἑαυτοὺς λεγόντων εἶναι, τῆς ἑλληνικῆς δὲ πλάνης τὰ ϑανατηφόρα παιδευομένων μελετήματα. II. Если же кто пожелал бы безначальность Отца мыслить началом Сына, то нет никакого препятствия. Ибо Отец есть живой источник присно Живого Сына, потому что Бог не был когда-либо не Отцом, а когда либо стал Отцом, но Он, будучи безначальным Богом, безначально и Отец. Почему в безначальности Отца должно мыслить и жизнь Сына; ибо отблеск Отчего света есть рождение безначального истинного света, потому что и всемудрый и единый Властитель не был когда-либо вне мудрости и могущества, или опять оный блаженный свет был когда-либо вне сияния. Если же Отчий свет был когда-либо, по ним, вне сияния, то и Отец, по неразумию оных, уже не есть свет; ибо лишённый сияния свет не назывался бы светом. И как же это возможно было? Ибо подлинно мнение их требует того, чтобы созданное сияние носило славу не созданного света. Или какая вообще была бы нужда в сиянии для оной пресветлой и блаженной славы? Или наоборот, каким образом Сын был бы назван от Апостола сиянием славы2522, если он имел некое особое начало сущности? Как же Он мог совершенно усматривать помыслы2523 и испытывать сердца и утробы2524, если по естеству Он не был Богом? Для кого же не ясно, что сияние всегда свет? Но также как дерзнёт кто-либо сказать, что истинный свет не есть по естеству Бог? Ибо как истинный Бог, т. е. Отец, мыслится светом истинным, так и истинный свет, т. е. Сын, умопредставляется истинным Богом; ибо нет чего-либо ни почтеннее света истинного, ни чего-либо равного истинному Богу, кроме истинного сияния славы Его. Итак истинное не создано, потому, как неподлежащее сравнению, и называется истинным, созданное же не истинно, поелику первое было, а второе не было, прежде чем произошло. Посему оное бесстрастно вследствие того, что надзирает всё мыслью; ибо оно истинно; сие же являемое, как видим, в себе самом страдает тем, что светит, потому что побеждается естеством своим. Действительно, сам блаженный евангелист Иоанн в своём послании говорит, что Слово есть и истинный Сын, и истинный Бог и вечная жизнь, ясно научая нас, что свет истинный есть Бог истинный2525; почему и говорит, что Он вечно существует в лонах Отца2526. Ибо неделимый и целый свет – Бог не мог бы носить в своих неизреченных лонах созданного Сына. И опять достаточным свидетелем сего служит Псалмопевец; ибо он, повествуя от лица Отца, говорит так: С тобою начало в день силы твоея, во светлостях святых твоих; из чрева прежде денницы родих тя, Клятся Господь, и не раскается; ты иерей во век по чину Мелхиседекову2527. Прежде денницы есть речение иносказательное. Ибо Создатель всего не был рождён после создания неба и земли; оно же не означает ничего другого, кроме того, что рождение Сына непостижимо для всякого и непонятно. Ибо как никто не может, прежде восхода денницы, зрением обнять сияние солнечного света, хотя бы взошёл на какую бы то ни было высочайшую гору: так не может кто-либо и очами ума обнять появление Отчего света, хотя бы воображением ума он восшёл выше всех веков, вследствие того, что оная всесокровенная истина непостижима. Поэтому прежде денницы стои́т вместо «прежде знания»; ибо [денница] – звезда знания дня: почему опять сей Псалмопевец, в другом псалме изъясняя прежде денницы, говорит: прежде солнца пребывает имя Его2528. Пребывающий же прежде солнца совсем непостижим и для слова и для мысли; ибо, поелику Он был безвременно, Он выше и ума. Ибо праведный во всём Бог и Отец всех нас дал в наследие оный пренебесный и святой и неизреченный мир и всю нашу вселенную не Сыну сотворённому, но Сыну своему истинному, чрез которого и всё сотворил в наследие Его, дабы Он, как Слово Божие и Сын, царствовал над всеми своими разумными тварями. К Нему и сказал всеблагой и всецелая любовь – Отец: седи одесную мене, дóндеже положу враги твоя подножие ног твоих2529. Ибо Сын чуждым был по плоти, когда вознёсся от нас на небеса, где Он никогда не был чуждым естеству Отца. Посему – седи одесную мене сказано Богом Отцом всецело к присно сущему с Ним Богу Слову. Ибо Отец, сказавший: славы моея иному не дам2530, к иносущному Сыну не сказал бы оное речение, всецело служащее признаком естественного отношения, – что именно, думаю, не дерзнули вообразить себе эллинские богоизмыслители. В самом деле, пусть скажут мне считающие себя христианами, хотя они и не таковы, какая нужда несозданному Богу в созданном Боге? Ибо если Бог имел недостаток в божественном совершенстве и создал для себя другое орудие могущества, то где Его совершенство? Если же Он пожелал избыточествующего блага, то пусть скажут мне, какая нужда в сем бесстрастному и ни в чём не нуждающемуся Богу? Или действительно надлежало, соответственно неразумию их, истинному Богу иметь какого бы то ни было Сына, чтобы только Он назывался Отцом? Стыжусь, говоря о безумии называющих себя христианами, а научающихся смертоносным учениям эллинского обольщения.

Исследования

К сноске № 2521.

Мысль автора, что неделимый Бог не мог бы в своих лонах носить созданного, т. е. иносущного (Слово против Ариан, II гл. 1: ἑτεροοῦσιον Υἱὸν), Сына, более полно выразил Иоанн Златоуст в одном из своих слов против аномеев. «Ни Отец не мог бы иметь Сына в лоне, если бы Он не был той же сущности, ни оный (Сын) не перенёс бы пребывать в отеческом лоне, будучи низшего естества» (IV, с. 4. М. XLVIII, 732).

К сноске № 2525.

Οἱ νομίζοντες ἑαυτοὺς χριστιανοὺς. Бл. Диадох говорит еретикам, что они, как отрицающие божественное достоинство Иисуса Христа, ложно считают себя христианами. Афанасий Великий и Василий Великий в своих сочинениях, направленных против ближайших последователей Ария и против Евномия, свидетельствовали, что эти еретики называли себя христианами (Афанасий, Orat. I contr. arian. с. 22 М. XXVI, 57 С.: φάσκοντές τε εἶναι χριστιανοί; Василий Великий, Adv. Eunom. lib. II, c. 19. M. XXIX, 612 B.: Евномиане, причисляющие Сына Божия к несущим, πῶς ἄν δικαίως ἔτι τῆς χριστιανῶν προσηγορίας μεταποιοῖντο), но что в действительности они не христиане (св. Афанасий, 1. с. с. 4, р. 20 А.: Πῶς τοίνυν χριστιανοί οἱ μὴ χριστιανοί, ἀλλὰ Ἀρειομανῖται). Приведённые выражения св. Афанасия и Василия Великого были известны, думается нам, бл. Диадоху.

К сноске № 2527.

ἕτερον ὄργανον. Св. Афанасия до́лжно считать творцом мысли, что арианское учение о том, что Сын сотворён был впоследствии, противоречит совершенству Бога, как будто бы не могшего без содействия постороннего органа создать мир (Orat. I, contr. arian. с. 26. М. 1. с. р. 65 А.: «Говоря таковое, вы показываете более слабость уготовлявшего, если Он один не смог создать всё, но промышляет себе орудие совне (ὄργανον), как плотник).


γ´. Ἀλλ’ οὐκ ἧν, φησιν, ὁ γεννηϑεὶς πρὶν αὐτὸν γεννηϑῆναι2531. Ἐγὼ δὲ πάλιν λέγω, ὅτι τοσοῦτον ἧν ὁ ὤν Πατήρ, ὡς ἀπαύγασμα ἧν τῆς δόξης τοῦ φωτὸς τοῦ Πατρικοῦ. Ὅϑεν καὶ καλλνίονα οἶδα πάσης αἰτίας οὖσαν τὴν γέννησιν τοῦ Χριστοῦ· οὐ γὰρ ἐπιϑυμήσας ὁ Θεὸς τοῦ πατρικοῦ ἀξιώματος ἐγέννησε τὸν Υἱὸν, ἀλλ’ ὡς ἧν ᾀεὶ Θεὸς, οὕτως ἧν ᾀεὶ καὶ Πατὴρ τῆς δόξης. Ὥστε οὐκ ἐπειδὴ οὐ φϑάνει ἀνϑρωπεία ἐνϑύμησις τὴν αὐτοῦ γέννησιν, τούτῳ τις ὀφείλει τῶν ἑαυτοῦ ἐνϑυμήσεων ἐγγὺς τολμᾷν φέρειν τὸν ἀΐδιον, ἐπεὶ τοῦτο καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ Πατρὸς διανοεῖσϑαί τις τάχα τῶν ἀφρόνων τολμήσει. Ἀδύνατον γὰρ τινα, κἂν ὅπως ἄν ἐπαρϑείη τῇ φαντασίᾳ τοῦ νοός, Θεοῦ φαντασιωϑῆναι ζωήν. Πῶς γὰρ ὁ ἐν μεμετρημένῃ πεπλασμένος οὐσίᾳ τὴν ἀμέτρητον τοῦ Θεοῦ ζωὴν ἐνϑυμηϑῆναι δυνήσεται; Ἀλλὰ μέχρι μὲν που δύναται, τολμᾷ τῇ φαντασίᾳ· εἰς δὲ τοὺς ὅρους τῶν οἰκείων ἐνϑυμήσεων καταπίπτων, κατ’ ἀρχήν τινα μετέωρον, καὶ αὐτὴν τὴν ἀγεννησίαν τοῦ Πατρὸς φαντάζεται, διὰ πενίαν νοός2532. Καὶ ταῦτα μὲν οὖν οἱ παῥ αὐτοῖς σοφοὶ ἐκ σχημάτων τινῶν συλλογιστικῶν μηχανώμενοι διαλέγονται. III. «Но, говорят, рождённый не был прежде, чем Он родился». Я же, напротив, утверждаю, что Он был настолько, насколько был сущий Отец: Он был, как сияние славы Отчего света. Потому и признаю рождение Христа превосходнее всякой причины; ибо Бог не родил Сына, пожелав отческого достоинства, но как он всегда был Богом, так Он всегда был и Отцом славы. Итак, поелику мысль человеческая не достигает до рождения Его, то поэтому не должен кто-либо приближать Вечного к своим мыслям, потому что думать сие и о самом Отце дерзнёт, пожалуй, кто-нибудь из безрассудных. Ибо никому невозможно, как бы он ни вознёсся воображением, представить себе жизнь Бога. Ибо каким образом созданный в измеряемой сущности возможет помыслить о неизмеримой жизни Бога? Но доколе может, – он дерзает (с помощью) воображения; спускаясь же до пределов собственных мыслей, он, по причине бедности ума, воображает себе, по некоему мечтательному началу, и самую неожиданность Отца. И это также обсуждают мудрые у них, измышляя посредством неких силлогиотических форм.


δ´. Οἱ δὲ ἄλλοι, καὶ σχεδὸν πάντες, τὸ Κύριος ἔκτισέ με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ πρὸς2533 ἀνατροπὴν τῆς ἀληϑείας ᾀεὶ προσφέροντες οὐκ αἰσχύνονται. Ἐγὼ δὲ καὶ τοῦτον τὸν λόγον πιστὸν ἐμαυτοῦ συνήγορον ἐν Θεῷ προστήσομαι, εἰ καὶ παροιμιώδης2534 ὤν ὁ λόγος, λοξῷ τινι βλέμματι τὸ ἑαυτοῦ μοι διαλέγεται φρόνημα. Ἐκτίσϑη γὰρ ὁ ἀκτιστος τῇ προσλήψει τῆς σαρκὸς ὑπὸ τῆς εὐδοκιας τοῦ Πατρός, δἰ ἡμᾶς γενόμενος ἄνϑρωπος, ἵνα καταλλαγῇ μὲν ἄνϑρωπος [διὰ τοῦτο]2535 τῷ Θεῷ, Θεὸς δὲ ἄρξηται ἐκ τούτου ἔρχεσϑαι καὶ μένειν πρὸς ἄνϑρωπον. Χωρίον γὰρ ὄντως γέγονεν ὁ ἀνϑρωπος τοῦ Θεοῦ, τοῦ μεσοφράγματος τῆς ἔχϑρας λυϑέντος διὰ τῆς σαρκώσεως τοῦ Δόγοῦ τοῦ Θεοῦ. Διόπερ αὐτὸς ὁ Κύριος ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις ἑρμηνεύων ἡμῖν τὴν τούτου τοῦ λόγου δὐναμίν τε καὶ ἀλήϑειαν, λέγει· Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήϑεια, καὶ ἡ ζωή. Ἀλήϑεια, ἐπειδὴ πρὸ πάντων βουνῶν γεννᾶται ὡς Λόγος, τοῦτ’ ἔστι δημιουργῷ κινήσει, ὡς σοφία ἐκ σοφοῦ προέρχεται, ἵνα τῷ ζώντι Λόγῳ εἰς ζωὴν τὰ οὐκ ὄντα κληϑῇ ὑπὸ τοῦ ζῶντος Θεοῦ· ἡ γὰρ σοφία τοῦ σοφοῦ Λόγος ἐστι καὶ ζωὴ τοῦ μόνου2536 ὄντος Θεοῦ. Διὸ δὴ καὶ πάντα δἰ αὐτοῦ, ὡς πεπείσμεϑα, εἰς τὸ εἶναι κέκληται. Ἐκάλεσε γὰρ ὁ ὤν τὰ οὐκ ὄντα διὰ τοῦ ὄντος, ἵνα φανῇ δἰ αὐτοῦ τὰ μὴ ὄντα. Ὁδὸς δὲ, διὰ τὸ ἐκ τῆς αὐτοῦ, ὡς ἔφην, σαρκώσεως φοιτᾶν τε τὸν2537 Πατέρα εἰς τὸν ἄνϑρωπον, καὶ ἄνϑρωπον προσεγγίζειν τῷ Πατρί· οὐδεὶς γὰρ ἐρχεται πρὸς τὸν Πατέρα, εἰ μὴ δἰ ἐμοῦ. Διὸ πάλιν λέγει· Ἐὰν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ Πατὴρ ἁγαπήσει αὐτόν· καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεϑα, καὶ μονὴν παρ’ αὐτῷ ποιπσόμεϑα. Ὤστε τὸ Κύριος ἔκτισέ με τῇ σαρκώσει τοῦ Λόγου, ὅς ἐστι σοφία καὶ δύναμις τοῦ Θεοῦ, διαφέρει· ὃ γὰρ ἔμελλε σαρκωϑεὶς ἐπιδεικτικῶς λέγειν, τοῦτο προεῖπεν οἷα παρὼν ὡς Θεὸς. Ὅν τρόπον καὶ περὶ τῆς διαρπαγῆς τῶν ἱματίων αὐτοῦ φαίνεται διὰ τοῦ Προφήτου ὁ μόνος δυνάστης καὶ μόνος ἀψευδὴς προειρηκὼς Κύριος· Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον, τὸ μέλλον γίνεσϑαι, οὐ μὴν δὲ γενόμενον πάλιν εἰπὼν ὁ ἀληϑινός· οὐδέν γὰρ πόῤῥω διὰ ὑπερβολὴν τρανότητος τῶν ὀφϑαλμῶν τοῦ Λόγου, ἐπειδὴ καὶ τῶν ὁτεδήποτε ἐσομένων ἐγγὺς ἄγαν ὁ Θεὸς· Θεὸς γὰρ, φησιν, ἐγγίζων ἐγώ2538 εἰμι, λέγει Κύριος. Διόπερ ὑπομνῆσαι ἡμᾶς τῆς παροιμιώδους ἑκείνης, ὡς εἶπον, ῥήσεως βουληϑεὶς ὁ ἀπλάνητος, Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός, τοῦτ’ ἔστιν ἡ ὑπὸ Σολομῶντος ῥηϑεῖσα2539, σαφῶς ἑαυτὸν ἐπιδεικνύων, ἔφη. Διὰ τοῦτο δὲ καὶ ὁ ἀπόστολος Πέτρος ἐν ταῖς κοιναῖς αὐτῶν Πράξεσι φαίνεται λέγων· Ἀσφαλῶς οὖν γινωσκέτω πᾶς οἶκος Ἰσραήλ, ὅτι καὶ Κύριον αὐτὸν καὶ Χριστὸν ὁ Θεὸς ἐποίησε τούτον τὸν Ἰησοῦν, ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε· Χριστὸν μὲν γὰρ αὐτὸν ἐποίησεν ὁ Πατὴρ νοητῇ χρίσει χρίσας διὰ τὴν πρόσληψιν τῆς σαρκός, οὐχ ὡς αὐτοῦ εἰς προκοπὴν ἁγιασϑῇναι ὀφείλοντος, ἀλλ’ ἵνα διὰ τῆς αὐτοῦ μακαρίας μεσιτείας, εἰς ἡμᾶς κατασκηνῶσαν τὸ ἄγιον Πνεῦμα τῆς υἱοϑεσίας, υἱοὺς ἡμᾶς ποιήσῃ τῆς χάριτος τοῦ Πατρός· Κύριον δέ, ἐπειδὴ τὴν κατὰ πάντων αὐτῷ ἔδωκεν, ὡς Υἱῷ μονογενεῖ, κυρίαν, ὡς δἰ αὐτοῦ πάντων ἡμῶν ῥυσϑέντων ἐκ τῆς κακίας τῆς φϑορᾶς. Ὁ οὖν ὧν τῇ φύσει Κύριος ἐδείχϑη ὣν τῶν ἁπάντων Κύριος, ὅτε φανερὸν αὐτὸν διὰ τῆς ἐνανϑρωπήσεως ποιήσας τῇ αὐτοῦ κληρονομίᾳ ἔλεγεν ὁ Πατήρ· Αἴτῆσαι γὰρ, φησι, παρ’ ἐμοῦ καὶ δώσω σοι ἔϑνη τὴν κληρονομίαν σου, καὶ τὴν κατάσχεσίν σου τὰ πέρατα τῆς γῆς. IV. Иные же, и почти все, не стыдятся, всегда приводя (изречение) к извращению истины: Господь созда мя начало путей своих2540. Я же и сие слово представлю верным защитником своим у Бога, хотя это слово, будучи приточным, с неким непрямым взором беседует со мной о смысле своём. Ибо несозданный был создан при воспринятии плоти по благоволению Отца, соделавшись ради нас человеком, дабы (чрез это) человек примирился с Богом, а Бог начал вследствие этого приходить к человеку и пребывать. Ибо подлинно человек соделался вместилищем Божиим, когда средостение вражды было разрушено2541 воплощением Слова Божия. Посему именно сам Господь, изъясняя нам в Евангелиях и силу и истину сего слова, говорит: Азь есмь путь и истина и живот2542. Истина, поелику прежде всех холмов рождается, как Слово, т. е. творческим движением, как мудрость от мудрого происходит, чтобы от живого Бога призвано было не сущее к жизни живым Словом; ибо мудрость мудрого есть Слово и жизнь единого сущего Бога. Посему и всё через Него, как мы уверены, призвано было к бытию. Ибо Сый призвал не сущее через Сущего, дабы явилось через Него не сущее. Путь же вследствие того, что, как и сказал, со времени воплощения Его и Отец приходит к человеку и человек приближается к Отцу. Никто же приидет ко Отцу, токмо мною2543. Посему Он опять говорит: Аще кто любит мя, слово мое соблюдет, и Отец возлюбит его, и к нему приидем, и обитель у него сотворим2544. Итак, [изречение]: Господь созда мя относится к воплощению Слова, которое есть мудрость и сила Божия; ибо что́ Оно намеревалось явственно сказать, воплотившись, то́ оно предсказало, как бы присутствуя, как Бог. Как и касательно растерзания одежд Его единый всемогущий и единый неложный Господь является предсказавшим через Пророка: Разделиша ризы моя себе, и о одежде моей меташа жребий2545. Истинный [является] опять сказавшим об имеющем произойти, но ещё не происшедшем; ибо ничто не далеко от Слова по причине чрезвычайной проницательности очей, потому что Бог весьма близок и к имеющему когда-либо быть; ибо Бог, говорит, приближаяйся аз есмь, глаголет Господь2546. Почему непогрешающий, пожелав напомнить нам оное приточное, как и сказал, изречение, сказал, ясно указывая на самого себя: Аз есмь путь2547, т. е. возвещённый Соломоном. Посему же и апостол Пётр в общих Деяниях их (апостолов) является говорящим: Твердо убо да разумеет весь дом Израилев, яко и Господа и Христа его Бог сотворил есть, сего Иисуса, его же вы распясте2548. Ибо Отец сотворил Его Христом, помазав мысленным помазанием по причине воспринятия плоти, не потому, что Он как бы должен был освятиться для преуспеяния, но чтобы через блаженное посредство Его вселившийся в нас Святой Дух сыноположения2549 соделал нас сынами благодати Отца. Господа же – поелику Он дал Ему, как Сыну единородному, господство над всеми, так как все мы избавлены Им от зла тления. Поэтому, будучи Господом по естеству, Он явился Господом всех, когда Отец, соделав Его, через воплощение, явным наследию Его, сказал: Проси, говорит, от мене, и дам ти языки достояние твое, и одержание твое концы земли2550.

Исследования

К сноске № 2540.

παροιμιώδης... ὁ λόγος. Ариане, – говорит автор, – утверждали своё учение о тварности Сына на словах Притч Соломона: Господь созда мя и пр. (Притч. 8:22) и не принимали во внимание, что эти слова, как приточные, нельзя понимать буквально. В противо-арианской полемике приведённые слова Соломона впервые подверг исследованию Афанасий Великий, предпослав своему истолкованию их замечание, что Соломоново речение употреблено приточно (παροιμιωδῶς), что сказуемое в притчах выражается не явно, но прикровенно и что в подобных выражениях до́лжно находить сокровенный смысл (Orat. II, contr. arian. с. 44. М. XXVI, 240 CD., 241 А.). Вслед за Афанасием церковные писатели, опровергавшие арианские заблуждения, предваряют свои изъяснения означенных слов Соломона замечанием о приточном характере и непрямом смысле их (Василий Великий, Adv. Eunom. lib. II, с. 20. М. XXIX, 616 В.; Григорий Нисский Contr. Eunom. lib. II, М. XLV, 344). На приточный характер и непрямой смысл их указывает и бл. Диадох; сказанное им в объяснение истинного значения их сближает его с Афанасием Великим. «Когда, – говорит последний, – само Слово, по благоволению Отца (εὐδοκήσαντος τοῦ Πατρός), соделалось человеком, тогда справедливо сказано о Нём Иоанном (Ин. 1:13), и Петром (Деян. 2:36) и Соломоном: Господь созда мя (Orat. II contr. Eunom. с. 1. М. 1. с. p. 148 С.). «Несозданный, – пишет первый, – был создан при воспринятии плоти по благоволению Отца (ὑπὸ τῆς εὐδοκίας τοῦ Πατρός), соделавшись ради нас человеком».


ε´. Ἀλλὰ καὶ λέγουσι πάλιν, ὅτι ὁ εἰρηκώς, Ὁ Πατὴρ μου μείζων μού ἐστιν, οὐ δύναται εἶναι ἴσος, ὥσπερ2551 ἑαυτὸν ὡμολόγησεν ἡττᾶσϑάι τῷ Πατρί. Μείζονα δὲ ἐγὼ οὔτε δυνάμει οὔτε τῇ δόξῃ πεπεισμαι εἶναι ἐκ τῶν ϑείων Γραφῶν τοῦ Υἱοῦ τὸν Πατέρα, ἢ μόνον ὅτι τὸ τοῦ Πατρὸς πρῶτον διὰ τὴν ἀκολουϑίαν τῆς φύσεως2552 ὄνομα λαμβάνει. Διόπερ εἰ2553 ὅλως ἐκείνῳ τῷ λόγῳ ὁ εὐγνώμων ἐκεῖνος καὶ ἀληϑινὸς καὶ ὅλος γλυκύτης2554 Υἱὸς χρησάμενος φαίνεται, κεφαλὴ γὰρ τοῦ Υἱὸς, τοῦτ’ ἔστι τοῦ Λόγου, ὁ Πατὴρ ὁ πάνσοφος οὐκ ἐν πλεονασμῷ τιμῆς ἢ δόξης, ἀλλ’ ἐν ὑποστάσει πατρότητος, καϑ’ ἣν ἔστι καὶ εἶρηκεν αὐτὸς, ἐπειδὴ ῥίζα τοῦ ἀληϑινοῦ Λόγου τούτοῦ2555 ἐστὶν ὁ Πατήρ, ὅπερ ἐστὶν ὁ ἀληϑινὸς Θεὸς. Καὶ ῥίζαν γὰρ, φησι, Λόγου, ὁ Ἰώβ, εὑρήσομεν αὐτοῦ, τοῦτ’ ἔστιν ἐκ τῶν κόλπων τοῦ Пατρὸς εἶναι τὸν Λόγον γνωσόμεϑα· ῥίζα2556 γὰρ ὄντως τοῦ Λόγου ὁ κόλπος τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾧ φυσικῶς2557 ὁ Λόγος ἐῤῥίζωται. Μηδὲ γὰρ οὕτως2558 μανεῖεν, ἢ ποτε ὑπολάβοιεν, ὅτι ἧν ποτε ὅτε ὁ σοφὸς Πατὴρ τὸν Λόγον (οὐκ εἶχεν)2559, ἢ ὃτι τὸ Πατρικὸν ἐκεῖνο καὶ ὑπέρλαμπρον φῶς ἐκτὸς ἧν ἀπαυγάσματός ποτε. Ὅπερ ἡμῖν σημῆναι2560 σαφέστατα, αὐτός βουληϑεὶς ὁ Κύριος ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις λέγει· Ὁ ἑωρακὼς ἐμέ, ἑώρακε τὸν Πατέρα· ἐν γὰρ τῷ ἀπαυγάσματι πάντως ἡ τοῦ φωτὸς γνωρίζεται λαμπρότης. Καὶ πάλιν· Οὐ πιστεύεις, ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ Πατρί, καὶ ὁ Πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστι; Λέγει δὲ καὶ περὶ τοῦ ἀδιαιρέτως αὐτὸν εἶναι ἐν τῷ Πατρί· Ἐγὼ καὶ ὁ Πατὴρ ἕν ἐσμεν. Οὐ γὰρ κτιστῷ Λόγῳ ὁ παντοκράτωρ ἄν εἵλετο χρήσασϑαι Θεὸς, ἐπεὶ ἔλιπεν αὐτῷ τοῦτο2561 πρὸ τῆς αὐτοῦ2562 γενέσεως, ὅπερ ἔχει δἰ αὐτὸν2563. V. Но также опять говорят, что сказавший – Отец мой болий мене есть2564 – не может быть равным [Ему], потому что Он признал себя ниже Отца. Я же убеждён божественными Писаниями, что Отец не больше Сына ни по силе, ни по славе, кроме только того, что Он принимает первое имя Отца по естественной последовательности. Почему вполне ясно, что оный справедливый, и истинный и всецелая сладость – Сын воспользовался оным изречением, потому что Отец всемудрый есть глава Сына, т. е. Слова не по избытку чести или славы, но по ипостаси отчества, в которой Он и существует и сказал, потому что корнем сего истинного Слова служит Отец, который есть истинный Бог. Ибо, говорит Иов, и корень Слова обрящем его2565, т. е. познаем, что Слово происходит из недр Отца; ибо подлинно корнем Слова служит лоно Божие, в котором Слово естественно вкоренено. Поэтому да не безумствуют или когда-либо предполагают так, что было некогда, когда мудрый Отец [не имел] Слова, или что оный Отчий и пресветлый Свет был некогда без сияния. Что́ именно сам Господь, восхотев наияснее обозначить, говорит в Евангелиях: видевый мене виде Отца2566 ибо блеск света вполне познаётся в сиянии. И опять: не веруеши ли, яко аз во Отце и Отец во мне есть?2567 Он же говорит и о том, что Он нераздельно существует в Отце: Аз и Отец едино есма2568. Ибо Вседержитель Бог не предпочёл бы воспользоваться созданным Словом, потому что до рождения Его [Слова] Ему недоставало того, что Он имеет через Него.

Исследования

К сноске № 2558.

Ἡ ἀκολουϑία τῆς φύσεως. Это выражение имеет у Диадоха такой же смысл, какой заключает в себе изречение Василия Великого ἡ κατὰ φύσιν ἀκολουϑία (Advers. Eunom. lib. I, c. 20. M. 1. с. p. 557 А.). Думается даже, что первый построил указанное выражение под влиянием противо-евномианской полемики Василия Великого. Евномий в своей апологии писал между прочим: «Не скажем того, что у обоих (Отца и Сына) общая сущность: но по порядку (τάξει) и преимуществам времени один – первый, а другой – второй» (Василий Великий, Advers. Eunom. lib. I, с. 19. М. 1. с. р. 555 С.). Василий Великий, опровергавший заключающуюся в приведённых словах еретическую мысль, предложил следующее разъяснение касательно порядка вообще и в отношении к лицам Св. Троицы в частности. Порядок, говорит он, бывает или какой-нибудь естественный или же искусственный (τάξις ἡ μὲν φυσική τίς ἐστιν, ἡ δὲ κατ’ ἐπιτήδευσιν. Ibid. с. 29, p. 556 С.); естественным называется порядок тварей, установленный по законам Творца, положение предметов исчисляемых и отношение (οχέσις) причин к произведениям; искусственным и придуманным (ἐπιτετηδευμένη δὲ καὶ τεχνική) называется порядок в доводах, науках, чинах, числе и проч. Евномий опускает первый порядок и упоминает о втором, чтобы, отвергнув первенство Отца по порядку, доказать превосходство Его по сущности. Но, по учению Василия Великого, есть ещё некий род порядка (τάξεως εἶδος), происходящий по самой естественной последовательности (αὐτῇ τῇ κατὰ φύσιν ἀκολουϑίᾳ συμβαῖνον), как например, между огнём и происходящим от него светом; в данном случае причина только мысленно называется первым, а происходящее от неё вторым; то и другое допускаются вследствие существующей между ними естественной последовательности (ἐκ τῆς κατὰ φύσιν αὐτοῖς ἐνυπαρχούσης ἀκολουϑίας). Поэтому в отношении причины к тому, что от неё происходит, Отец предпоставляется Сыну, а не по различию естества (ibid. р. 557 АВ.).


ς´. Καὶ τὰ μὲν οὖν ἡμέτερα δικαιώματα ταῦτα καὶ τὰ τούτοις ὅμοια. Οἱ δὲ ἐχϑροὶ τῆς ἀληϑείας πάλιν ἐκ τῶν εὐαγγελικῶν φωνῶν ἐπιλαμβανόμενοι λέγουσι, μὴ εἰδέναι2569 τὸν Υἱὸν τὴν ἐσομένην τῆς κρίσεως ἡμέραν ἡ ὥραν, εἰ μὴ μόνον τὸν Πατέρα, καὶ διὰ τοῦτο μὴ εἶναι αὐτὸν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρὸς. Ἐγὼ δὲ λέγω, μᾱλλον δὲ ὁ ὑγιαίνων λόγος, ὅτι δὴ2570 διὰ τούτο τὸν Πατέρα μόνον εἰδέναι τούτο λεγει ὁ πάντα ἔχων τὰ τοῦ Πατρὸς ἐν μεγαλωσύνη τιμῆς (ἧς ὄντως μεμνημένος φαίνεται2571) ὁ ὄντως Υἱός τοῦ Πατρὸς , ὡς ὅταν λέγῃ· Οὐδεὶς ἀγαϑός, εἰ μὴ εἰς ὁ Θεός· καί, Οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ’ οἰς ἡτοίμασται παρὰ τοῦ Πατρὸς, ἵνα γινώσκωμεν ἡμεῖς σαφῶς, ὅτι οὐχ ὥσπερ ἐκ τῆς οἰκείας αὐϑεντίας τοῦτο ὁρίσας εἰδέναι ἐπαγγελλεται, ἀλλ’ ὅτι ἐν τῇ τοῦ Πατρὸς βουλήσει, ἤτοι εἰδήσει οἴδε τοῦτο καὶ αὐτός· Λόγος γὰρ αὐτοῦ ἐστι καὶ σοφία καὶ ἀπαύγασμα. Διόπερ καὶ ἀχώριοτός ἐστιν ὡς τῇ φύσει καὶ τοῖς ϑελήμασι καὶ τοῖς προορισμοῖς τοῦ Πατρὸς. Ἐγὼ γὰρ, φησι, καὶ ὁ Πατὴρ ἕν ἐσμεν· τὸν γὰρ ἐν ἀδιαιρέτῳ τῇ ἰδιότητι ὄντα ἀϊδίως ἐν τοῖς κόλποις τοῦ Πατρὸς οὐκ ἄν τις ἄλλως εἴποι εἰδέναι, ἄπερ οἶδεν ὁ Πατήρ, (ἢ)2572 ὅτι δὴ μία ϑέλησίς ἐστι καὶ μία γνῶσις εἰς τε τὸν Σοφὸν καὶ τὴν σοφίαν τοῦ Σοφοῦ. Διό καὶ πάντα τὰ τοῦ Υἱοῦ ἐνεργεῖ ὁ Πατὴρ ὡς ἐν Υἱῷ ϑέλοντι2573 ᾀεὶ πάνϑ’ ὅσα ϑέλει ὁ Πατήρ. Δέδωκε καὶ αὐτῷ ἐξουσίαν κρίσιν ποιεῖν, ὡς Υἱῷ ἀνϑρώπου· Καὶ ἐξουσίαν γὰρ, φησιν, ἔδωκεν αὐτῷ (καὶ) κρίσιν ποιεῖν, ὅτι Υἱὸς ἀνϑρώπου ἐστὶν. Καϑό καὶ πάλιν λέγει· Ἐδόϑη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐράνῷ καὶ ἐπὶ γῆς. Ἐδόϑη τῷ ἔχοντι, ἵνα καὶ τοῦ Пατρὸς ἡ ἀλήϑεια φαίνοιτο, καὶ τοῦ Υἱοῦ ἡ εὐγνωμοσύνη γνωρίζοιτο· ὅτι λαβὼν διὰ τὴν σάρκωσιν ὅπερ ἔχει διὰ τὸ κοινὸν τῆς φύσεως σῦν τῷ Πατρί, τὸ πρῶτον αἴτιον τῆς ἡμᾶς σωζούσης φιλοτιμίας, οὐκ ἠρνήσατο, τοῦτ’ ἔστι τοῦ Πατρὸς τὴν ἀγάπην, ἥντινα τοσοῦτον διὰ τῆς τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ ἀγαϑότητος εἰς ἡμᾶς ἐξέχεεν, ὥστε κοινωνοὺς ἀνϑρώπους (ὥ τηλικούτου καλοῦ!) τῆς ἀπαραβλήτου ἐκείνης καὶ ἀμιάντου γενέσϑαι δύνασϑαι φύσεως. VI. Таковы наши оправдания и подобные им. Но враги истины, опять заимствуя из евангельских речений, говорят, что Сын не знал будущего дня или часа суда, но только Отец2574 и что посему Он не есть из сущности Отца. Я же утверждаю, лучше же – здравый разум, что имеющий всё, свойственное Отцу в величии чести (о которой очевидно вспомнил), действительный Сын Отца, когда, например, говорит: Никто же благ, токмо един Бог2575, и: несть мое дати, но имже уготовася от Отца2576, потому именно говорит, что только Отец знает это, дабы мы ясно познали, что Он, как бы не по собственному самовластию определивши, объявляет, что Он знает сие, но что по воле Отца, т. е. знанию ведает сие и сам; ибо Он есть Слово Его, и мудрость и сияние. Почему Он и неотделим от Отца как по естеству и хотениям, так и предопределениям. Ибо, говорит, Аз и Отец едино есма2577, потому что в противном случае никто не сказал бы, что в нераздельном свойстве вечно пребывающий в лонах Отца знает то, что знает Отец, потому что одна воля и одно знание как в Мудром, так и в мудрости Мудрого. Потому и во всём свойственном Сыну, действует Отец, как в Сыне, всегда желающем всего того, чего желает Отец. Он дал и Ему власть творить суд, как Сыну человеческому. Ибо, говорит: И область даде ему и суд творити, яко Сын человеч есть2578, Соответственно чему и опять говорит: Дадеся всяка власть на небеси и на земли2579. Дадеся имеющему, дабы и истина Отца была явлена и благодарность Сына была познана, потому что, получив по причине воплощения то, что́ имеет по причине общности естества с Отцом, Он не отверг первую причину спасающей нас щедрости, т. е. любовь Отца, которую Он через благость Сына своего настолько излил на нас, чтобы мы, люди, возмогли соделаться причастниками (О, столь великое благо?) оного несравненного и непорочного естества.

Исследования

К сноске № 2575.

μὴ εἰδέναι κτλ. Своё учение об иносущности и тварности Сына ариане подкрепляли, между прочим, словами евангелиста Марка о том, что Сын не знает дня и часа имеющего быть суда (Мк. 13:32). Этот аргумент обстоятельно рассмотрен был св. Афанасием, видевшим в указанных словах Евангелиста указание на то, что день и час определены (ὥρισται) Отцом через Сына, который, как истинный образ Отца, знает по божеству всё, что знает Отец; следовательно, и Сын ведает день и час будущего суда (Orat. III, contr. arian. с. 44. М. 1. с. р. 416–417). Эта мысль св. Афанасия воспроизведена автором Слова против ариан. Сын сказал о своём незнании дня будущего суда для показания, что Он знает не по собственному определению (ὁρίσας), но по воле Отца знает этот день.


ζ´. Ἀλλὰ λέγουσι πάλιν οἱ δεινοὶ τῆς ἀγνωσίας συνήγοροι, ὅτι οὕτω κατὰ πάντα ἥττων ἐστὶν ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρὸς, ὡς καὶ ὑποταγήσεσϑαι αὐτὸν τῷ Πατρὶ2580 τὸν Ἀπόστολον εἰρηκέναι. Καλῶς. Τίς οὖν ἡ αἰτία τοῦ ἄχρι νῦν αὐτὸν μὴ ὑποτετάχϑαι, εἰ ὅλως μέλλει ὑποτάσσεσϑαι; Εἰ μὲν γὰρ ἥττων ἧν τῇ οὐσίᾳ τοῦ Пατρὸς, τούτῳ αὐτῷ ἧν ὑποτεταγμένος ἐξ ἀρχῆς τῷ Πατρί· εἰ δὲ ἕως μὲν νῦν οὐχ ὑποτέτακται, ὑποταγήσεται δὲ, τί τὸ αἴτιον ἄρα ἢ τῆς νῦν αὐτοῦ ἐλευϑερίας ἢ τῆς τότε δουλείας, ὅτε δεῖ τὴν πᾶσαν ἐλευϑερωϑῆναι κτίσιν ἐπὶ δόξης τοῦ Θεοῦ; Μανία δεινή. Εἰ γὰρ ἄνϑρωπος μὲν μέλλει ἐξομοιοῦσϑαι Θεῷ, καὶ κοινωνὸς τῆς ϑείας γενέσϑαι φύσεως ἐν ἐλευϑερίᾳ τοῦ Πνεύματος· ὁ δὲ Υἱὸς τότε μέλλει ὑποτάσσεσϑαι τῷ Πατρί, μεϑ’ οὖ πάντα πεποίηκε· τί ἄν τις περὶ τούτου λογιεῖται2581; Ἔρημα ἅπαντα, κατ’ αὐτοὺς, λογικῶν ἀποδείξεων. Ἐγὼ δὲ λέγω ὑποταγὴν εἶναι τοῦ Υἱοῦ τὸ ἐμέ, τοῦτ’ ἔστι τὸ αὐτοῦ μέλος ἐν προσώπῳ Χριστοῦ ὑποταγῆναι τῷ Θεῷ· ὅπερ ἐστὶ κολληϑῆναι τῇ ἀγάπῃ τοῦ Πατρὸς2582 καὶ ἄλλο μηδὲν ϑέλειν ἢ ἅ ϑέλει ὁ Θεὸς. Τὰ πάντα ἐν πᾶσιν ἵνα ἧ ὁ Θεὸς. Διόπερ καὶ τὸν Ψαλμῳδὸν ἔχομεν λέγοντα· Οὐχὶ τῷ Θεῷ ὑποταγήσεται ἡ ψυχή μου; παρ’ αὐτῷ γὰρ τὸ σωτήριὸν μου. Ἑνώσει γὰρ πάντως ο Υἱὸς ὡς μεσίτης ἐν τῇ ἑαυτοῦ σαρκὶ τὸν υἱὸν τῆς μεσιτείας ἐμέ, πάλιν λέγω τῷ Πατρί, ἵνα τελείως πληρώση τὸ σχῆμα τῆς καταλλαγῆς. Κεφαλὴ γὰρ τῆς πάσης υἱότητος ὁ φυσικὸς Υἱὸς τοῦ Πατρὸς, διὸ καὶ ἐν αὐτῷ ὁμοιοῦμαι2583 ἐγώ· διὰ τοῦτο γὰρ καὶ ἱερεύσει2584 μετὰ τὴν κρίσιν ἐνώπιον τοῦ Πατρὸς, ὑπὲρ δὲ τῆς αὐτοῦ καταρτισϑείσης υἱοϑεσίας, υἱοπρεπῶς μὲν διὰ τὴν φύσιν, ἀρχιερατικῶς δὲ διὰ τὴν μεσιτείαν προσάγων εὐχαριστήρια τῷ Πατρί· Ἀπαγγελῶ γὰρ, φησι, τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου· ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσωσε. Ἅπερ ὁ Ἀπόστολος προϑεασάμενος τῷ πνεύματι, Τότε καὶ αὐτὸς ὁ Υἱὸς ὑποταγήσεται, ἔφη, τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα, ἵνα ἧ ὁ Θεὸς τὰ πάντα ἐν πᾱσιν, ὅπως ἄν γνῶμεν σαφῶς ἐξ ἑνὸς αἰτίου, τοῦτ’ ἔστιν ἐκ τῆς τοῦ Πατρὸς εἶναι τὰ πάντα ἀληϑείας· Ὅτε γὰρ ἁγιάζων, φησί, καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἐνὸς πάντες. Ὅϑεν γινώσκομεν, ὅτι ἀγένητος2585 μὲν Υἱὸς· ἁγιάζει γάρ· γενητοὶ2586 δὲ ἡμεῖς· ἁγιαζόμεϑα γάρ· Διόπερ ὁ μὲν Υἱὸς υίσπρεπῶς μὲν καὶ ἀρχιερατικῶς ὑπὲρ ἡμῶν, ὡς ἔφην δοξάσει τὸν Πατέρα, προσάγων ἡμᾶς αὐτῷ τὴν κληρονομίαν ἑαυτοῦ· ὅπερ ἐστὶ παραδοῦναι τὴν βασιλείαν τῷ Θεῷ καὶ Πατρί, ὡς ὢν ἐκ τῆς αὐτοῦ μακαρίας φύσεως, πατρικαῖς προσρήσεσιν ὑπὸ τοῦ Πατρὸς ἀντιδοξαζόμενος. Παρὰ σοῦ γὰρ φησι2587, ὁ ἔπαινός μου ἐν ἐκκλησίᾳ μεγάλῃ. Λέγει ἐκκλησίαν δὲ μεγάλην τὴν ἐσομένην τῶν τε ἁγίων ἁγγέλων καὶ τῶν δικαίων ὁμήγυριν· ἡμῖν δὲ ὡς δούλοις ἐλευϑερωϑεῖσι πρέπει, ἵνα τὴν αὐτοῦ μεγαλοπρεπῆ ἀκαιαπαύστως ὑμνήσωμεν ἀγαϑότητα, (τὸν) τὰ τῆς ἰερωσύνης2588 αὐτοῦ ϑεοπρεπῶς δωρούμενον ἀγαϑά οὺν τῷ Πνεῦματι ὑμνοῦντες ίσοδόξως, ὡς καὶ νῦν εἰς αἰῶνας. VII. Но жалкие защитники неведения опять говорят, что Сын так во всём меньше Отца, что даже Апостол сказал, что Он покорится Отцу2589. Прекрасно. В таком случае какая причина того, что Он доныне не был покорён, если вообще Он должен покориться? Ибо если он по сущности был меньше Отца, то по тому самому от начала Он был покорён Отцу; если же доныне Он не покорялся, но покорится, то какая именно причина или нынешней Его свободы или тогдашнего рабства, когда всякой твари до́лжно быть освобождённой к славе Божией2590? Страшное безумие! Ибо если человек должен уподобляться Богу и соделаться причастником божественного естества2591 в свободе Духа2592, а Сын тогда должен покориться Отцу, с Которым Он всё сотворил, то что мог бы кто уразуметь касательно сего? Всё у них лишено разумных доказательств. Я же утверждаю, что покорение Сына состоит в том, что я, т. е. член Его, был покорён Богу в лице Христа, что́ именно значит, что и прилеплен любовью к Отцу и что и ничего другого не желаю кроме того, чего желает Бог: Да будет Бог всяческая во всех2593. Посему и Псалмопевца имеем говорящим: не Богу ли повинется душа моя; от того бо спасение мое2594. Ибо Сын, как посредник, во плоти своей вполне соединит с Отцом сына посредства, – меня, опять говорю, чтобы Он мог совершенно исполнить образ примирения. Ибо естественный Сын Отца есть глава всего сыновства, посему в нём и я уподобляюсь; поэтому именно Он будет и священствовать после суда пред Отцом, ради своего совершившегося усыновления, принося благодарения Отцу, как подобает Сыну по причине естества, первосвященнически же по причине посредства. Ибо, говорит, повем имя твое братии моей; посреде церкви воспою тя2595. Что́ именно Апостол, предвидев духом, сказал: тогда и сам Сын покорится покоршему ему всяческая, да будет Бог всяческая во всех2596, чтобы мы ясно познали, что всё происходит от единой причины, т. е. от истины Отца. И святяй бо, говорит, и освящаемии от единого вси2597. Отсюда мы познаём, что Сын не создан; ибо Он освящает; мы же созданы, потому что освящаемся. Почему Сын, как подобает сыну и архиерею, за нас, как я сказал, прославит Отца, приводя к Нему наследие своё – нас, что и значит передать царство Богу и Отцу2598 как сущий от блаженного естества Его и взаимно прославляемый Отцом отеческими приветствиями. Ибо, говорит, от тебя похвала моя в церкви великой2599. Церковью же великою называет будущее собрание и ангелов и праведников. Нам же, как рабам освобождённым, подобает непрестанно воспевать велелепную благость Его, воспевая равнославно со Духом, как ныне и во веки, боголепно дарующего нам блага своего священства.

Исследования

К сноске № 2588.

κολληϑήναι τῇ ἀγάπῃ τοῦ Πατρὸς. Подобное выражение находится и в аскетическом трактате бл. Диадоха. Благое утешение, говорится в этом творении, бывает тогда, когда «кто-либо в горячем памятовании о Боге как бы привязан (или прилеплен) любовью к Нему» (гл. 32, сноска № 611: ὅτε τίς ἐν ϑερμῇ μνήμῃ τοῦ Θεοῦ τῇ αὐτοῦ ὥσπερ κεκόλληται ἀγάπῃ). Вообще слова «κολλάω, ἡ κόλλησις» в аскетике бл. Диадоха означают сильную, основанную на любви, привязанность человека к Богу и ближним.


η´. Ἐπεὶ τί ἄρα ἐννοοῦσιν οἱ μὴ ϑέλοντες οὕτω τὴν ὑπὸταγὴν ἐννοεῖν; Εἰ γὰρ μηκέτι συγκαϑήσεσϑαι τὸν Υἱὸν ὑπολαμβάνουσι τῷ Θεῷ, λῆρον μέγαν ληροῦαι. Πῶς γὰρ ἐνδεχεται τὸν ἅπαξ συγκαϑεσϑέντα τῷ Πατρί (οὐ ϑελουσι γὰρ πάντως εἰπεῖν τὸν ἀϊδίως συγκαϑεζόμενον. ἐπειδὴ μεγάλως πένονται ταῖς ἐννοίαις) εἰς τὴν τῶν αἰώνων ἐκείνων τῶν μακαρίων καινότητα τῆς τοιαύτης στερηϑῆναι τιμῆς; Εἰ δὲ βασιλείας ἀπόϑεσιν τὴν ὑποταγὴν εἶναι νομίζουσι, οὕτως2600 ἀδικίας κατηγοροῦσι τοῦ Θεοῦ, ὅτι τὸν πᾶσαν αὐτοῦ τὴν βουλὴν οὕτω τελείως πληρώσαντα2601, ἥττονα ἧς ἔχει τιμῆς μέλλει ποιεῖν, ὅτε δεῖ αὐτὸν, εἴπερ μὴ ἧν ἴσος, ὡς ὑπονοοῦσι, τῷ Πατρί, αἰωνίων τιμῶν ἀξιωϑῆναι, ὡς πάντα κατὰ τὸν νοῦν πληρώσαντα τοῦ Πατρὸς. Καὶ παρὰ μὲν ἀνϑρώποις ὁ τῆς βασιλείας ἀξιούμενος τὸν ἅπαντα αὐτοῦ χρόνον τῆς ζωῆς2602 βασιλεύει· ἐκεῖνοι δὲ τὸν ᾀεὶ ζῶντα τοῦ Θεοῦ Λόγον μηκέτι βασιλεύειν2603 ἀποφαίνονται καὶ τοῦτο ὅτε τῇ αὐτοῦ βασιλείᾳ ὑποταγῇ τὰ σύμπαντα εἰς τὸ κριϑῆναι μὲν ὑπ’ αὐτοῦ τοὺς ἀσεβεῖς ἐν πυρι αἰωνίῳ, συμβασιλεῦσαι δὲ αὐτῷ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτὸν ἐν φωτὶ ἀιδίῳ· τοῦτ’ ἔστιν ἐναγαλλιασϑῆναι τῇ αὐτοῦ βασιλείᾳ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας ὡς διὰ τῆς αὐτοῦ δυνάμεως ὑποταγέντων αὐτοῖς πάντων. Ὂν γὰρ τρόπον ἐν προσώπῳ Χριστοῦ ὑποταγήσεται ἡ υἱοϑεσία τῷ Πατρί, οὕτω2604 διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ Χριστοῦ ὑποταγήσεται τὰ πάντα τοῖς τοῦ Χριστοῦ, Ἵνα ἧ ὁ Θεὸς τὰ πάντα ἐν πᾶσιν. Ἐφαπλωϑέντος γὰρ λοιπὸν τοῦ Πατρὸς διὰ τῆς χάριτος τοῦ ἁγίου αὐτοῦ Παιδὸς καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, μία ϑέλησις λοιπὸν ἔσται Θεοῦ τε καὶ ἀνϑρώπων2605, ὃντινα2606 βασιλεύειν ἄχρις οὖ ἄν ϑῇ τοὺς ἐχϑροὺς αὐτοῦ ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ ὁ Ἀπόστολος ἔφη, ἵνα συντόμως εἴπω (τί γὰρ μοι τὰς τῶν ἀλογίστων ἐπὶ πολύ διεξιέναι ἀνοίας), ὃς оὐ πρὸς καιρὸν αὐτοῦ τὴν βᾶσιλείαν, ὡς ἐκεῖνοι ὑπολαμβάνουσιν, ὁρισάμενος εἶναι, ἀλλ· ὅτι μετὰ τὸ πληρῶσαι τὴν κρίσιν αὐτῶν καὶ ἀποδοῦναι ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. Ἀρχιερατικὸν λοιπὸν τὸ σχῆμα τῆς βασιλείας ἐνδείξεται (διό καὶ ἀρχιερέα αὐτὸν λέγει τῶν μελλόντων ἀγαϑῶν), οὐκέτι μὲν κρίνων (πεπλήρωκε2607 γὰρ τὴν κρίσιν), ἀλλὰ τὰ πατρῷα ἀγαϑὰ τῇ αὐτοῦ κληρονομίᾳ, ὡς ἀρχιερεύς, χορηγῶν2608 αἰωνίως. Ἐπειδὴ βασιλείας μὲν ἴδιον τὸ κρῖναι, ἀρχιερωούνης δὲ τὸ ἰδίοις εὐφραίνειν ἀγαϑοῖς τοὺς τὸ πῦρ δἰ ἁγνείαν ὑπερβάντας τῆς κρίσεως2609. Βασιλεύει μὲν γὰρ ὡς Υἱὸς, στέργεται δὲ ὡς Πατήρ· Ἰδοὺ γὰρ, φησιν, ἐγὼ καὶ τὰ παιδία, ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεὸς, ἱερεύει δὲ ὡς Χριστός, τὴν ἀγάπην ἐν ἀγάπῃ ἱερεύων ὡς Λόγος, Ὥστε οὐκ ἄχρι2610 τότε ὁ Πατὴρ ἐν ἀγνωσίᾳ βασιλεύσει ὁ τῶν αἰώνων βασιλεύς· Αὐτῳ γὰρ, φησιν ὁ Δανιήλ, ἐδόϑη ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ βασιλεία καὶ πάντες οἱ λαοί, φυλαί, γλῶσσαι δουλεύσουσιν αὐτῷ. Ἠἐξουσία αὐτοῦ ἐξουσία αἰώνιος, ἥτις οὐ διαφϑαρήσεται. Ἀλλ’ ἕως2611 τότε κρίνει, ἵνα ὑποταγέντων αὐτῷ πάντων διὰ τῆς κρίσεως, καὶ αὐτοῦ τοῦ ϑανάτου διὰ τῆς πάντων ἀναβιώσεως ἀναλωϑέντος (ἔσχἄτος γὰρ, φησιν, ἐχϑρός καταργεῖται ὁ ϑάνατος), ἅγιόν τινα καὶ πολύδοξον κόσμον καταρτίσῃ τῷ Πατρί, πάϑους μὲν παντὸς ἀμοιρον, δόξῃ δὲ ἀγάπης ἀπαύστως ἐχόμενον. VIII. В самом деле, что́ именно имеют в мыслях не желающие так понимать покорение? Ибо если они предполагают, что Сын уже не будет совосседать с Богом, то они болтают великий вздор. Ибо как возможно раз совосседшему с Отцом (ибо они совершенно не хотят говорить о вечно совосседающем, поелику они весьма бедны мыслями) лишиться столь великой чести в обновлении оных блаженных веков? Если же они покорение считают лишением царства, то таким образом они обвиняют Бога в несправедливости, что Он столь совершенно исполнившего всю волю Его намерен сделать меньшим той чести, которую Он имеет, когда Ему, если даже Он не был, как они предполагают, равным Отцу, до́лжно быть удостоенным вечных почестей, как всё исполнившему по мысли Отца. И у людей удостоиваемый царства царствует во всё время своей жизни, а те объявляют, что всегда живое Слово Божие уже не будет царствовать и притом [тогда], когда царству Его будет покорено всё для того, чтобы нечестивые были осуждены Им на вечный огонь, а любящие Его соцарствовали с Ним в вечном свете, т. е. радовались в царстве Его во век веки, так как могуществом Его всё покорено им. Ибо как в лице Христа сыноположение покорится Отцу, так силой Христа всё покорится тем, кои Христовы, да будет Бог всяческая во всех2612. Ибо, когда потом Отец благодатью святого своего Отрока и Святого Духа распрострётся во всех святых, то впредь будет одна воля, как у Бога, так и у людей. Апостол сказал, что Он царствует, дóндеже положит врагов своих под ногами своими2613; кратко сказать (ибо зачем мне долго излагать безумства неразумных?), он не определил, как они предполагают, что царство Его на время, но что по исполнении суда над ними и по воздаянии каждому по делам Его, Он покажет потом первосвященнический образ царства (почему и называет Его архиереем грядущих благ2614, уже не производя суда (ибо Он исполнил суд), но как первосвященник, вечно даруя отеческие блага наследию своему, потому что судить свойственно царству, а первосвященству – собственными благами увеселять перешедших, по причине непорочности, огонь суда. Ибо Он царствует, как Сын, а любит, как Отец. Ибо, говорит, се аз, и дети, яже ми даде Бог2615; священствует же Он, как Христос, в любви любовь приносящий в жертву, как Слово. Итак, Отец – Царь веков – не будет до того времени царствовать в неизвестности; ибо тому, говорит Даниил, дадеся власть и честь и царство, и все людие, племена, и языци тому поработают; власть его власть вечная, яже не прейдет2616. Но до того времени Он судит, чтобы, по покорении Ему всех посредством суда и по уничтожении самой смерти посредством воскресения всех (Ибо, говорит, последний враг испразднится смерть2617), приготовит Отцу некий святой и многославный мир, чуждый всякой страсти, поддерживаемый же непрестанно славой любви.

Исследования

К сноске № 2615.

οἱ τὸ πῦρ δἰ ἁγνείαν ὑπερβάντας τῆς κρίσεως. Это выражение имеет значение в вопросе о принадлежности слова против Ариан бл. Диадоху, епископу Фотики, или же другому писателю – Марку Диадоху. В виду того, что этот вопрос подробно будет рассмотрен во 2-м томе нашего исследования о бл. Диадохе и его творениях, ограничиваемся здесь только кратким замечанием, показывающим, что мысль автора слова против Ариан о судном огне не находится в противоречии с мыслью о нём, высказанной в аскетическом творении бл. Диадоха. В первом сочинении говорится, что Господь будет судить людей и воздавать каждому по делам его (Слово против Ариан. Глава VIII), что одни из них, «по причине непорочности перейдут чрез огонь суда» (ibid.), а другие (нечестивые) будут осуждены на вечный огонь (ibid.). Отсюда видно, что автор различает огонь суда от вечного огня, коему будут преданы нечестивые на мучение после суда. Такие же суждения находятся и во втором сочинении. Автор его учит, что достигшие совершенства и с дерзновением отходящие из жизни сей не будут судимы во второе пришествие Господа (этой мысли нет в первом сочинении); не достигшие же совершенства и полного дерзновения будут судимы вместе с другими (нечестивыми) и испытываемы огнём суда (гл. 100, сноска № 2368: διὰ τοῦ πυρὸς δοκιμασϑέντες τῆς κρίσεως) для получения воздаяния по делам их; одни из них будут оправданы, а другие преданы будут тартарским властителям (ibid. сноска № 2356) и отправлены в тартар (сноска № 810). Патриарх Фотий в выражении бл. Диадоха о судном огне расположен был усматривать заблуждение (см. выше, «Из «Библиотеки» патриарха Фотия», абзац начало: «Прочитана мною книга...»); но Максим Исповедник видел здесь указание на сопоставление добрых и худых дел (Исследования». К сноске № 2368)» – на взвешивание их. Это правильное объяснение; ибо бл. Диадох действительно говорит о весах и взвешивании добрых и худых дел на будущем суде (гл. 42, начало; гл. 62, сноска № 1191).


ϑ´. Μὴ οὖν ἀϑετείσϑω παρὰ τῶν ἀσεβῶν ὁ ἀγᾶϑὸς ἡμῶν Θεὸς Ἰησοῦς Χριστός, ὁ καὶ πασῶν τῶν ἐν οὐρανοῖς δυνάμεων Κύριος, ὁ βασιλεὺς ὁ αἰώνιος, τὸ ἀπαύγασμα τής δόξης, ὁ ἀψευδὴς χαρακτὴρ τῆς τοῦ Πατρὸς ὑποστάσεως, ὁ τῶν τοῦ Πατρὸς διανοημάτων ἀδιαίρετος κοινωνός, ὁ ἐκ τοῦ ὄντος ὢν καὶ ἐν τῷ ὄντι ὢν, ὁ καλὸς ἀγελάρχης πασῶν αὐτοῦ τῶν λογικῶν ἀγελῶν, ὁ πασῶν τῶν νοερῶν φύσεων σοφώτατος ἁρμονεύς, ὁ τῆς Μεγάλης βουλῆς γενόμενος ἄγγελος, ἵνα καὶ ἀνϑρώποις ποτὲ βατὸν ποιήσῃ τὸ αἰϑέριον κάλλνος· ὁ τὴν ἀνϑρωπίνην φύσιν ὡς ϑώρακά τινα ἐνδυσάμενος εὐπρεπῆ, ἵνα ἀγάπῃ τρώσῃ τὸν τοῦ μίσους εὑρέτην· ὁ ταῦτα ϑέλων ᾀεὶ, ἅπερ ὁ Пατὴρ ϑέλει. Ἐπὶ μὲν γὰρ ἄλλων τις εὑρήσει τὸν πατέρα διανοούμενον καὶ τὸν υἱὀν ἑτέρως, ἐπειδὴ ἡ τομὴ τῆς φύσεως διάφορα ἡμᾶς παρασκευάζει φέρειν ἐνϑυμήματα· ὁ δὲ, ἐπειδὴ μένει ἀδιαιρέτως ἐν τοῖς κόλποις τοῦ Πατρὸς, ταῦτα πάντως καὶ ϑέλει καὶ ποιεῖ, ἄπερ ὁ Πατὴρ ϑέλει. Οὐ γὰρ στενώτερός ἐστι τῶν τοῦ Πατρὸς διανοημάτων, ἵνα ψεύδηται τῇ ἐνεργείᾳ τὰς τοῦ Πατρὸς βουλήσεις, ἢ ὅλως μὴ δύναιτο ποιεῖν, ἅπερ ὁ Пατὴρ ποιεί· ἀλλ’ ὢν Θεὸς ἐκ Θεοῦ, πάνϑ’ ὅσα ϑέλει ὁ Πατὴρ, πάντῶς ϑέλει. Διὸ καὶ δύναται, ἅπερ ὁ Πατὴρ δύναται· Ὥσπερ γάρ ὁ Πατὴρ, φησιν, ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ ζωοποιεῖ, οὕτω2618 καὶ ὁ Υἱὸς, οὓς ϑέλει ζωοποιεῖ, ϑέλει δὲ ὅσα καὶ ὁ Πατὴρ βούλεται· λόγου γὰρ πάντως ἴδιον τὸ τὴν βούλησιν ϑέλειν τοῦ οὖπέρ ἐστι Λόγος. Τὰ αὐτὰ δὲ καὶ περὶ τοῦ ἁγίου καὶ προσκυνητοῦ διαλογίζεσϑαι Πνεύματος. Καὶ γὰρ αὐτοτέλειόν ἐστι καὶ παντοῦύναμον καὶ πάσης συνέσεώς τε καὶ ζωῆς δωρητικόν, ὡς ἐν τῇ δόξῃ ὑπάρχον τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ. Πνεῦμα2619 γὰρ καὶ αὐτὸς ὁ νῦν ἐν μορφῇ Λόγος, καὶ τὸ Πνεῦμα πάνσοφον, ἐπειδὴ σοφώτατον Πνεῦμα, καὶ2620 πηγὴ τούτων ὁ Πατὴρ. Διὸ δὴ καὶ αὐτοσέβαστόν τε ἐστι καὶ προσκυνητὸν καὶ κύριον, ὡς ἐκ τῆς τοῦ Κυρίου καὶ Πατρὸς δόξης ἐκπορευόμενον, καὶ ἐν μιᾷ δόξῃ τῷ Πατρί καὶ τῷ Υἱῷ συνδοξαζόμενόν τε καὶ συμπροσκυνούμενον καὶ νῦν καὶ ᾀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. IX. Итак да, не отвергается нечестивыми благий наш Бог Иисус Христос, Господь всех сущих на небесах сил, Царь вечный, сияние славы, неложный образ Отчей ипостаси2621, нераздельный причастник помышлений Отца, сущий от сущего и сущий в сущем, добрый пастырь всех своих разумных стад, мудрейший устроитель всех умных естеств, соделавшийся ангелом велика совета2622, дабы и людям соделать некогда доступной небесную красоту, облёкшийся в человеческое естество, как в некую благолепную броню, чтобы любовью уязвить изобретателя ненависти, желающий всегда того, чего желает Отец. Ибо в иных вещах кто-либо найдёт отца и сына рассуждающими о чём-нибудь различным образом, потому что разделение естества располагает нас производить различные мысли; Он же, поелику нераздельно пребывает в лонах Отца, и желает и делает совершенно то самое, чего желает Отец. Ибо Он не ниже мыслей Отца, чтобы Он в действовании ошибался касательно желаний Отца или вполне не мог делать то, что делает Отец; но, будучи Богом от Бога, Он желает всецело всего того, чего желает Отец. Посему Он и может, что́ может Отец; якоже бо, говорит, Отец воскрешает мертвыя и живит, тако и Сын, ихже хощет живит2623, а хочет Он того, чего желает и Отец; ибо подлинно Слову свойственно желать воли того, чьё Оно Слово. То же самое до́лжно думать и о святом и поклоняемом Духе. Ибо и Он самосовершен и всемогущ и способен даровать всякий разум и жизнь, как существующий в славе Отца и Сына. Ибо и само ныне сущее во образе Слово есть Дух, и Дух всемудрый, так как Оно мудрейший Дух, и источник сих – Отец. Посему Он [Дух] самодостоин почтения, и поклоняем, и Господь, как от славы Господа и Отца исходящий, и в единой славе с Отцом и Сыном спрославляемый и споклоняемый, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Исследования

К сноске № 2625.

Πνεῦμα... αὐτός ὁ... Λόγος. Словом πνεῦμα автор обозначает божественную природу Сына Божия. В этом смысле многие церковные писатели говорят о Слове; например, Василий Великий пишет: «самое наименование «дух» (αὐτὴ ἡ τοῦ πνεύματος προσηγορία) у Св. Духа общее с Отцом и Сыном; ибо Дух есть Бог (Ин. 4:24), и Господь (т. е. Сын) есть Дух» (2Кор. 3:17; Василий Великий, Advers. Eunom. lib. III, с. 3. М. XXIX, 661 А.).

* * *

2482

 Слово M. Диадоха по Cod. Basiliens. впервые издано I. Wetstenius’ом, указавшим особенности в чтении, допущенные в означенной рукописи, взятые нами у названного издателя и отмечаемые буквой В; чтения же некоторых мест, принятые Wetstenius’ом, обозначаются W.

2483

 λόγος оп. U.

2484

 См. «Исследования. К сноске № 2490».

2485

 ὁ. оп. W.

2486

 τὸ оп. WGM.

2487

 μόνη κἂν В. μόνης οὐκ ἂν vel μόνης ἂν W. μόνη κἂν G. μόνης κἂν Μ.

2488

 ταῦτα (вместо τοῦτο) U.

2489

 φαναιρῶν W.

2490

 ἐγνωσμένον W.

2491

 μεταδιδώναι U.

2492

 οὕτως WGM.

2493

 οὕτως WGM.

2494

 ὑφ’ ὧν Β.

2495

 ἑρμήνευται U.

2496

 τοῦ оп. GM.

2497

 οὕτως WGM.

2498

 πιστεύονται BGM.

2499

 τὸ ἦν καὶ ἦν τοῦ Λόγου. WGM.

2505

 κωλύων U.

2506

 οὐδὲν τὸ κωλῦον. Это выражение читается и в аскетическом слове бл. Диадоха, гл. 53, начало: οὐδὲν τὸ κωλῦον.

2507

 πνευματικοῦ W.

2508

 τοῦ оп. U.

2509

 λέγοι τὸ U.

2510

 γεννητὸν М.

2511

 ἀγεννήτου М.

2512

 οὕτως WGM.

2513

 ἀγέννητον U.

2514

 τὸ оп. М.

2515

 См. «Исследования. К сноске № ».

2516

 δὲ оп. U.

2517

 γεννητῷ UBW.

2518

 τὸν оп. М.

2519

 См. «Исследования. К сноске № 2525».

2520

 ἐλίπετο WGM. ὁ Θεὸς ἕνα Β., ῖνα вместо ἕνα WGM.

2521

 См. «Исследования. К сноске № 2527».

2531

 οὐκ ἧν ὁ γεννηϑεὶς πρὶν αὐτὸν γεννηϑῆναι. Это арианское выражение в несколько иной форме приводит св. Афанасий в Orat. I contr. arian. с. 9. М. 1. с. р. 29 В.: οὐκ ᾀεὶ ἧν ὁ Υἱὸς, οὐ γὰρ ἧν πρὶν γεννηϑῇ.

2532

 πενία νοός. Слово πενία часто употребляется в аскетическом слове бл. Диадоха. Гл. 8, сноска № 183: οὐ γὰρ πάσχει (ὁ νοῦς) τότε πενίαν; гл. 8, сноска № 195: πενία (φωτισμοῦ), гл. 74, сноска № 1469: природа человеческая скоро издерживает собственное благо διὰ πενίαν. См. также гл. 65, сноска № 1272; гл. 66, сноска № 1317.

2533

 παρ’ (вместо πρὸς) WGM.

2534

 См. «Исследования. К сноске № 2540».

2535

 [διὰ τοῦτο] W. διὰ τούτο οп. GM.

2536

 μόνον WGM.

2537

 φοιτῶν W. φοινῶν G. (τὸν) W. τὸν оп. GM.

2538

 γὰρ ἐγγίζων, φησίν, ἐγώ U.

2539

 ῥιϑεῖσα U.

2551

 ὃσπερ GM.

2552

 См. «Исследования. К сноске № 2558».

2553

 καὶ (вместо εἰ) М.

2554

 γλυκήτης U.

2555

 τουτέστιν WGM.

2556

 ῥίζα. Василий Великий, Advers. Sabel. et Arium. et Anom. M. XXXI, 609 B: ὁ Πατὴρ... ῥίζα καὶ πηγὴ τοῦ Υἱοῦ.

2557

 τοῦ Θεοῦ φυσικῶς, ὧ ὁ Λόγος GM.

2558

 γὰρ ἄν U. γὰρ τις Μ.

2559

 слова οὐκ εἶχεν написаны на полях в Cod. U.

2560

 σημεῖναι U.

2561

 κατὰ τοῦτο WGM.

2562

 αὐτοῦ оп. WGM.

2563

 αὐτὴν W.

2569

 См. «Исследования. К сноске № 2575».

2570

 δὴ оп. GM.

2571

 φαίνεται оп. WGM.

2572

 ἡ оп. WGM.

2573

 ϑέλων UWGM.

2580

 Σωτῆρι UWGM.; Wetsten. и последующие издатели поправляют так: π.τρί

2581

 λογιήται Β.

2582

 См. «Исследования. К сноске № ».

2583

 ὁμιλοῦμαί WGM.

2584

 ἱερεύς ἧ UWGM, но лучше читать ἱερώσει (ἱερεύς ἧ ἱερεύσῃ), как выше ἑνώσει и ниже δοξάσει.

2585

 ἀγεννητος U.

2586

 γεννητοί U.

2587

 φησιν U.

2588

 ἱεροσύνης WG.

2600

 καὶ οὕτως U.

2601

 πληρόσαντα U.

2602

 τῆς ζωῆς оп. GM. χρόνον (τῆς ζωῆς) W.

2603

 βασιλεύσειν WGM.

2604

 οὕτως WGM.

2605

 αἰώνων WGM.

2606

 ὅντινα (δεῖ) W.

2607

 πεπλήροκε U.

2608

 χοριγῶν W.

2609

 См. «Исследования. К сноске № ».

2610

 οὐ WGM. ἄχρι оп. WGM.

2611

 ὡς WGM.

2618

 οὕτως WGM.

2619

 См. «Исследования. К сноске № 2625».

2620

 ἡ (вместо καὶ) WGM.


Источник: Блаженный Диадох (V века), епископ Фотики Древнего Эпира, и его творения : Т. 1- / К. Попов. - Киев : тип. И.И. Горбунова, 1903. / Творения бл. Диадоха : Греч. текст, ред. по древ. греч. рукописям, с предисл., рус. пер., разночтениями, примеч. и прил. - 1903. - [2], XXXIV, 622 с.

Комментарии для сайта Cackle