30-й де́нь

Свята́го апо́стола Иа́кова, бра́та свята́го Иоа́нна Богосло́ва

Святой апостол Иаков Зеведеев

Свята́го отца́ на́шего Дона́та, епи́скопа Еври́йскаго

Святитель Донат

Святи́теля Ники́ты, епи́скопа Новгоро́дскаго

Святитель Никита, епископ Новгородский

Святи́теля Игна́тия, епи́скопа Кавка́зскаго и Черномо́рскаго

Святитель Игнатий, епископ Кавказский и Черноморский

В пято́к Све́тлыя седми́цы: Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и в честь ико́ны Ея́, имену́емыя «Живоно́сный Исто́чник»

Явление иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник»

В Неделю антипасхи: Пра́зднество Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди Афо́нския чудотво́рныя ико́ны Ея́, имену́емыя «Сла́дкое целова́ние»

Икона Божией Матери «Сладкое лобзание»

Кано́н Пасха́льный ко Пресвяте́й Богоро́дице, пое́мый в Свя́то-Тро́ицкой Се́ргиевой Ла́вре в пято́к ве́чера от седми́цы Фомино́й до седми́цы 5-й по Па́схе, в па́мять посеще́ния Богома́терию Преподо́бнаго Се́ргия

Явление Пресвятой Богородицы Преподобному Сергию

В Неде́лю святы́х жен мироно́сиц Святы́х пра́ведных Ма́рфы и Мари́и, сесте́р пра́веднаго Ла́заря

Святые праведные сестры Марфа и Мария

В Неде́лю святы́х жен мироно́сиц: Святы́я благове́рный Тама́ры, цари́цы Грузи́нския

Святая благоверная царица Грузии Тамара Великая

В Неде́лю о разсла́бленном: Святы́я пра́ведныя Тави́фы

Святая праведная, Тавифа (I)

В Неде́лю о разсла́бленном. Пренесе́ние моще́й свята́го му́ченика Авраа́мия Бо́лгарскаго, Влади́мирскаго

 

 

Свята́го апо́стола Иа́кова, бра́та свята́го Иоа́нна Богосло́ва

НА ВЕЧЕ́РНИ

Пое́м Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, пра́здника 3 и апо́стола 5, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Тро́стию благода́тною,/ из глубины́ су́етства/ челове́ки извле́кл еси́, досточу́дне,/ Учи́теля манове́нием/ повину́яся, Иа́кове,/ просве́щшаго по всему́ твою́ мысль/ и апо́стола и че́стна Богогла́сника/ тя, преблаже́нне, показа́вшаго/ Сего́ непостижи́маго Божества́.

Духо́вное сия́ние/ на тя сни́де в ви́де о́гненне/ и тя, блаже́нне, Боже́ственное прия́телище соде́ла,/ кре́пко отгоня́ща безбо́жия тьму/ и мир просвеща́юща/ све́тлостию прему́дрых твои́х слове́с,/ тайнопове́дателю, апо́столов ве́рше,/ Христо́в самови́дче Иа́кове.

Блиста́нии пропове́дания/ во тьме спя́щия неве́дения, сла́вне Иа́кове, просве́щ/ показа́л еси́ сы́ны/ ве́рою Влады́ки и Бо́га,/ Его́же стра́сти поревнова́л еси́ и сме́рти,/ и сла́вы был еси́ прича́стник,/ я́ко прему́др, и я́ко Богогла́сник,/ и я́ко учени́к и́стинен.

Сла́ва, глас 8:

Прииди́те, Небе́снаго та́инства пропове́дателя/ и сказа́теля Ева́нгелия/ псало́мскими пе́сньми Иа́кова вси восхва́лим:/ сей бо река́ яви́ся мы́сленнаго рая́,/ душе́вныя бразды́ Небе́сными ту́чами напая́я/ и плодоно́сны показу́я Христу́ Бо́гу,/ подаю́щему всем моли́твами его́/ очище́ние, и просвеще́ние, и ве́лию ми́лость.

И ны́не, пра́здника.

Вход. Проки́мен дне, и чте́ния 3.

Собо́рнаго Посла́ния Иа́ковля чте́ние (глава́ 1, стихи́ 1 12):

Иа́ков, Бо́гу и Го́споду Иису́су Христу́ раб,/ обемана́десяте коле́нома, и́же в разсе́янии, ра́доватися./ Вся́ку ра́дость име́йте, бра́тие моя́,/ егда́ во искуше́ния впа́даете разли́чна,/ ве́дяще, я́ко искуше́ние ва́шея ве́ры соде́ловает терпе́ние,/ терпе́ние же де́ло соверше́нно да и́мать,/ я́ко да бу́дете соверше́ни и всеце́ли, ни в чем же лише́ни./ А́ще же кто от вас лише́н есть прему́дрости,/ да про́сит от даю́щаго Бо́га всем нелицеприе́мне/ и не поноша́ющаго, и да́стся ему́./ Да про́сит же ве́рою, ничто́же сумня́ся:/ сумня́й бо ся уподо́бися волне́нию морско́му, / ве́тры возмета́ему и развева́ему./ Да не мнит бо челове́к он, я́ко прии́мет что от Бо́га./ Муж двоеду́шен, неустро́ен во всех путе́х свои́х./ Да хва́лится же брат смире́нный в высоте́ свое́й,/ бога́тый же во смире́нии свое́м,/ зане́, я́ко цвет травны́й, ми́мо и́дет./ Возсия́ бо со́лнце со зно́ем и изсуши́ траву́,/ и цвет ея́ отпаде́, и благоле́пие лица́ ея́ поги́бе:/ си́це бога́тый в хожде́нии свое́м увяда́ет./ Блаже́н муж, и́же претерпи́т искуше́ние,/ зане́, иску́сен быв, прии́мет вене́ц жи́зни,/ его́же обеща́ Бог лю́бящим Его́.

Собо́рнаго Посла́ния Иа́ковля чте́ние (глава́ 1, стихи́ 13 27):

Никто́же искуша́емь да глаго́лет,/ я́ко от Бо́га искуша́емь есть:/ Бог бо несть искуси́тель злым,/ не искуша́ет же Той никого́же,/ Ко́ждо же искуша́ется, от своея́ по́хоти влеко́мь и прельща́емь./ Та́же по́хоть, заче́нши, ражда́ет грех,/ грех же соде́ян ражда́ет смерть./ Не льсти́теся, бра́тия моя́ возлю́бленная:/ вся́ко дая́ние бла́го, и всяк дар соверше́н свы́ше есть,/ сходя́й от Отца́ све́тов,/ у Него́же несть премене́ния, или́ преложе́ния стень./ Восхоте́в бо, породи́ нас сло́вом и́стины,/ во е́же бы́ти нам нача́ток не́кий созда́нием Его́./ Те́мже, бра́тия моя́ возлю́бленная,/ да бу́дет всяк челове́к скор услы́шати/ и ко́сен глаго́лати, ко́сен во гнев./ Гнев бо му́жа пра́вды Бо́жия не соде́ловает./ Сего́ ра́ди отло́жше вся́ку скве́рну и избы́ток зло́бы,/ в кро́тости приими́те всажде́нное сло́во,/ могу́щее спасти́ ду́ши ва́ша./ Быва́йте же творцы́ сло́ва, а не то́чию слы́шатели,/ прельща́юще себе́ саме́х,/ Зане́ а́ще кто есть слы́шатель сло́ва, а не творе́ц,/ таковы́й уподо́бися му́жу, смотря́щу лице́ бытия́ своего́ в зерца́ле./ Усмотри́ бо себе́ и оты́де, / и а́бие забы́, како́в бе./ Прини́кий же в зако́н соверше́н свобо́ды и, пребы́в,/ сей не слы́шатель забы́тлив быв, но творе́ц де́ла,/ сей блаже́н в де́лании свое́м бу́дет./ А́ще кто мни́тся ве́рен бы́ти в вас/ и не обуздава́ет язы́ка своего́,/ но льстит се́рдце свое́,/ сего́ су́етна есть ве́ра./ Ве́ра бо чиста́ и нескве́рна пред Бо́гом и Отце́м сия́ есть,/ е́же посеща́ти си́рых и вдови́ц в ско́рбех их/ и нескве́рна себе́ блюсти́ от ми́ра.

Собо́рнаго Посла́ния Иа́ковля чте́ние (глава́ 2, стихи́ 1 13):

Бра́тие моя́, не на лица́ зря́ще,/ име́йте ве́ру Го́спода на́шего, Иису́са Христа́ сла́вы./ А́ще бо вни́дет в со́нмище ва́ше муж,/ злат пе́рстень нося́, в ри́зе све́тле,/ вни́дет же и нищ в ху́де оде́жде,/ и воззрите́ на нося́щаго ри́зу све́тлу и рече́те ему́:/ ты ся́ди зде до́бре./ И ни́щему рече́те:/ ты ста́ни та́мо или́ ся́ди зде, на подно́жии мое́м./ И не разсмотри́сте в себе́,/ и бы́сте судии́ помышле́ний злых./ Слы́шите, бра́тие моя́ возлю́бленная,/ не Бог ли избра́ ни́щия ми́ра сего́ бога́ты в ве́ре/ и насле́дники Ца́рствия, е́же обеща́ лю́бящим Его́?/ Вы же укори́сте ни́щаго./ Не бога́тии ли наси́луют вам,/ и ти́и влеку́т вы на суди́ща?/ Не ти́и ли ху́лят до́брое и́мя, нарече́нное на вас?/ А́ще у́бо зако́н соверша́ете ца́рский, по Писа́нию:/ возлю́биши и́скренняго своего́, я́коже себе́ сама́го,/ до́бре творите́./ А́ще ли на лица́ зрите́, то грех содева́ете,/ облича́еми от зако́на, я́коже престу́пницы./ И́же бо весь зако́н соблюде́т, согреши́т же во еди́ном,/ бысть всем пови́нен./ Реки́й бо: не прелюбы́ сотвори́ши,/ рекл есть: и не убие́ши,/ а́ще ли не прелюбы́ сотвори́ши, убие́ши нее,/ был еси́ престу́пник зако́на./ Та́ко глаго́лите и та́ко твори́те,/ я́ко зако́ном свобо́дным хотя́ще суд прия́ти./ Суд бо без ми́лости не сотво́ршему ми́лости,/ и хва́лится ми́лость на суде́.

На стихо́вне стихи́ры свята́го, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Блаже́нне Богови́дче Иа́кове,/ ты, Сло́ва глас а́бие восприе́м,/ о оте́ческом небре́гл еси́/ угожде́нии и любви́./ Оста́вль у́бо жития́ смуще́ние,/ в мы́сленное же преше́д мо́ре,/ сие́ возмути́л еси́/ благоче́стия уче́нии/ и заря́ми преми́рными твои́ми, Богоблаже́нне.

Стих: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их.

Сло́ва самови́дче Иа́кове,/ Нача́льнику жи́зни/ и Отцу́ бу́дущих угожда́я дея́нии,/ Исма́ила всескве́рнаго/ пе́рвенства, блаже́нне, лиши́л еси́,/ чре́во я́ко бо́га вменя́юща./ Его́же и запя́л еси́,/ и на́га показа́л еси́ оте́ческаго покро́ва,/ благослове́ния же и насле́дия неприча́стна.

Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию,/ творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь.

Князь поста́влен был еси́, сла́вне,/ ны́не по всей земли́,/ о тебе́ я́коже пре́жде написа́ся,/ уче́ник быв вся Сотво́ршаго,/ и ре́вностию твое́ю тепле́йшею,/ и дерзнове́нием непобеди́мым/ уби́йство претерпе́л еси́,/ от честна́го двоена́десятих учени́к, блаже́нне, совокупления/ пе́рвее убива́емый.

Сла́ва, глас 1:

Христу́ после́довал еси́, Боже́ственный Иа́кове,/ и мир возненави́дел еси́,/ сего́ уче́ния, в сокро́вищи твое́м скрыв,/ показа́лся еси́ апо́стол./ Те́мже шед во язы́ки / и сих пре́лестию и страстьми́ омрачи́вшияся ду́ши/ за́поведьми Спа́са просвети́л еси́/ ве́ровати в Тро́ицу Единосу́щную.

И ны́не, пра́здника.

Тропа́рь, глас 3:

Апо́столе святы́й Иа́кове,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.

Ин тропа́рь, глас то́йже:

Апо́стол Христо́в был еси́ избра́нный/ и Богосло́ву возлю́бленному брат единоро́дный,/ всехва́льне Иа́кове,/ пою́щим тя грехо́в оставле́ние испроси́/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь, тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, апо́стола: И ны́не, пра́здника.

По 1-й кафи́зме седа́лен апо́стола.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

По 2-й кафи́зме седа́лен, глас 4:

Лучу́, я́ко со́лнце, пра́вды испусти́ тя Христо́с,/ просвети́ти всю зе́млю, апо́столе сла́вный Иа́кове,/ Боже́ственными твои́ми моли́твами озаря́еши/ и Боже́ственным Све́том невече́рним всех просвеща́еши,/ ве́рою соверша́ющих святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Заря́ми свы́ше напо́лнився и све́тлостию Боже́ственною просвети́вся, апо́столе Иа́кове,/ на Фаво́рстей горе́ преобразу́ющегося ви́дел еси́ Зижди́теля и Го́спода/ и глас услы́шати досто́йно получи́л еси́./ Те́мже и вели́ким воздая́нием сподо́бился еси́,/ я́ко самови́дец быв, и учени́к благода́ти, и свиде́тель та́ин Бо́жиих./ Моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́шим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Слава, и ныне, праздника.

Та ́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию: Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 67. По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 1: Христу́ после́довал еси́: (пи́сана на стихо́вне сла́ва) или́ стихи́ра, глас 6: Прему́дре ло́вче: (сла́ва на хвали́тех).

Кано́н пра́здника, со ирмосо́м на 6. И апо́стола на 8, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца, спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща.

Твое́ю мре́жею, я́ко лове́ц иску́сен, от прегреше́ний глубины́ возве́д, блаже́нне,/ ду́шу мою́ просвети́ светолу́чными сия́нии/ и похвали́ти твою́ досто́йно, о Богоявле́нне Иа́кове, па́мять, учениче́, сподо́би.

Преве́чный Отцу́, Собезнача́льный, пресоверше́нный же Бог,/ вопло́щен, яви́ся на земли́ я́ко Челове́к/ и соде́йственника благода́ти показа́, блаже́нне,/ и служи́теля тя прему́дра, си́лою Его́ укрепля́ема.

Разуме́ твоея́ души́ благоро́дие/ и тве́рдость учениче́, и непобори́му мысль, сла́вне,/ тя Прове́дец Бог Свои́м служи́телем лу́чша поста́ви,/ язы́ком возвеща́юща.

Богоро́дичен: Сове́та Вели́каго, о́тче, А́нгел,/ от Де́вы Ма́тере я́влься ми́ру, плоть при́емь,/ я́ко доброде́тельми укра́шена ученика́ тя показу́ет и Богогла́сника, Иа́кове,/ словеса́ Его́ вети́йствующа.

Катава́сия пра́здника.

Песнь 3

Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, еди́не Человеколю́бче.

Свы́ше тя дыха́ние ну́ждное Уте́шителя разже́гше,/ му́дра Богогла́сника, вети́йствующа я́ве вели́чия показа́ вопло́щшагося Сло́ва,/ Его́же и самови́дец был еси́.

Тя, я́коже стрелу́ избра́нну, сло́вом изощре́нну, в сердца́ враго́в вонзи́,/ растерза́я ду́ши сопроти́вных, прему́дре,/ и пленя́я, таи́нниче, сих коры́сти, Иа́кове.

Нескве́рныя твоея́ души́ ти́хость Влады́це узре́ся,/ и пре́жде зва́ния, блаже́нне, достоприя́тен Ему́ яви́лся еси́, о Иа́кове,/ и смотре́ния Его́ учени́к был еси́.

Свяще́нным твои́м, му́дре, житие́м и светоно́сным,/ е́же к Бо́гу сро́дством, всеблаже́нне, украша́емь я́сно,/ и соо́бщник показа́лся еси́,/ измла́да бо яви́лся еси́ Сло́ва ссе́льник.

Богоро́дичен: Дверь яви́ся мы́сленная Восто́ка свы́ше,/ су́щим на земли́ я́вльшагося, Де́во:/ Тобо́ю бо к нам Сло́во прии́де/ спасти́ всех от безслове́сия, Пречи́стая.

Конда́к и и́кос пра́здника.

Седа́лен апо́стола, глас 2:

Улови́в язы́ки апо́стол сла́вный/ и научи́в концы́ земны́я Тебе́ кла́нятися со Отце́м и Ду́хом, Христе́ Бо́же,/ того́ ра́ди утверди́ Це́рковь Твою́/ и ве́рным низпосли́ благослове́ние Твое́,/ Еди́не Ми́лостиве и Человеколю́бче.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен:

Прему́дрость и Сло́во в Твое́м чре́ве заче́нши неопа́льно, Ма́ти Бо́жия,/ ми́ру родила́ еси́ мир Содержа́щаго,/ и во объя́тиях понесла́ еси́ вся Нося́щаго,/ Пита́теля всех и Творца́ тва́ри./ Те́мже молю́ Тя, Всесвята́я Де́во, и ве́рно сла́влю Тя/ изба́вится ми от прегреше́ний, и в День Суда́,/ егда́ предста́ти и́мам пред лице́м Созда́теля моего́,/ Влады́чице Де́во Чи́стая, Твою́ по́мощь тогда́ пода́ждь ми:/ вся бо мо́жеши, ели́ка хо́щеши, Всепе́тая.

Песнь 4

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра Отча́/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Пропове́дник Христо́в быв, Боже́ственный Иа́кове,/ ты, зван, у́бо ско́ро после́довал еси́,/ оте́ческую любо́вь презре́в и ве́чная измени́в теку́щими;/ тем неизрече́ннаго Небе́снаго насле́дия сподо́бился еси́, блаже́нне приснопа́мятне.

О, те́плаго жела́ния твоего́ ко Влады́це Христу́!/ Ты бо Сего́ зело́ возжела́л еси́, сия́нием Того́ просве́щся,/ я́коже и вообрази́тися, и яви́тися всем свет вторы́й,/ пе́рваго заря́ми озари́вся и сла́вою,/ всече́стне блаже́нне Иа́кове.

Житие́ че́стно име́л еси́ и пречу́дно,/ жела́нием бо жела́ние неодержи́мо прие́мь,/ жела́нии Богонача́лия соверше́ннаго блаже́нства дости́гл еси́, Богови́дче,/ со Безпло́тными поя́:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Всего́ себе́ манове́нию отда́в Влады́чню, учениче́ Богозра́чне,/ доброде́тельми взя́лся еси́ явле́нно к высоте́ и Боже́ственному вои́стинну кра́ю,/ и отту́ду целе́б ре́ки источа́еши па́мять твою́ ве́рно сла́вящим.

Богоро́дичен: Ты ве́рных похвала́ еси́, Безневе́стная,/ Ты Предста́тельница, Ты и прибе́жище христиа́н,/ стена́ и приста́нище,/ к Сы́ну бо Твоему́ мольбы́ но́сиши, Всенепоро́чная, и спаса́еши от бед/ ве́рою и любо́вию Богоро́дицу Чи́стую Тебе́ зна́ющия.

Песнь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго?/ Но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Нов, я́коже Илия́, ре́вностию разжига́емь,/ непоко́ршияся пропове́данию твоему́ попали́ти восхоте́л еси́, сла́вне,/ но возбрани́ тебе́ Хоти́тель милосе́рдия, науча́я кро́тости благода́тней.

Вшед, доброде́телию коне́чною впери́м/ любве́ ра́ди лу́чших, престо́л Влады́ки возжела́л еси́, прему́дре,/ нача́льная держа́ти, не я́ко жела́я сла́вы су́етныя,/ но зре́ти посреди́ Его́же возжела́л еси́.

Превзы́де уста́вы, Спа́се, Иа́ков челове́чества,/ во Твою́ бо си́лу, я́ко в ри́зу, обле́кся,/ исцеле́ния то́чит ре́ки и чуде́с и просвеща́ет ве́рою концы́.

Све́тел тя о́блак Сло́ва, облиста́юща сла́вою обоже́на,/ на Фаво́рстей горе́ осени́, блаже́нне Иа́кове,/ и глас слы́шати Оте́ческий сподо́бился еси́,/ известву́яй Того́ Сыновство́.

Песнь 6

Ирмо́с: Бе́здна грехо́в и прегреше́ний бу́ря мя смуща́ет/ и во глуби́ну ну́жднаго ре́ет мя отча́яния,/ но Твою́ кре́пкую ру́ку мне простри́, я́ко Петро́ви,/ о Упра́вителю! и спаси́.

Струи́, я́ко от исто́чника, исцеле́ний непреста́нно излива́я/ и просвеще́ние уче́ния благоче́стно источа́я, му́дре,/ ду́ши, благоче́стно любо́вию, Иа́кове, приступа́ющая, просвеща́еши, преблаже́нне.

Сосу́д вместя́щ Влады́ка обре́т тя, преблаже́нне,/ Своего́ бога́тнаго и честна́го дая́ния,/ оби́лует дарова́нии, и́же па́че ума́ та́инств,/ служи́телю присносу́щныя жи́зни.

Умерщвле́ние нас ра́ди Влады́ка восхоте́ восприя́ти,/ ме́ртвых вину́ и́стиннаго воскресе́ния,/ я́ко му́дра таи́нника, блаже́нне, тя взят соде́тельника,/ в нощи́, в не́йже предая́шеся.

Богоро́дичен: Бе́здну щедро́т ро́ждшая, Богоро́дице Де́во,/ от печа́льных жития́ ду́шу мою́ спаси́ и ра́дости духо́вныя две́ри ми отве́рзи,/ на Тя бо еди́ну наде́жду мою́ возложи́х.

Конда́к, глас 2.

Подо́бен: Вы́шних ища́:

Глас Боже́ственный слы́шав, призыва́ющ тя,/ любо́вь отца́ презре́л еси́/ и прите́кл еси́ ко Христу́, Иа́кове, с сро́дником твои́м, сла́вне,/ с ни́мже сподо́бился еси́ ви́дети/ Госпо́дне Боже́ственное преображе́ние.

Ико́с:

Вку́пе сый с бра́том в се́лех Небе́сных,/ и́же свята́я ны́не ага́ряны попира́ющий, нога́ми скве́рными и нечи́стыми ходя́щия,/ Боже́ственными ва́шими моли́твами отжени́те,/ и мучи́телем у мышле́ния отсе́кше,/ и и́же от них мно́жества ра́ди согреше́ний на́ших держи́мых,/ ны́не свобожде́ния сподо́бите:/ я́ко да во еди́но собра́вшеся, ви́дим Госпо́дне Боже́ственное преображе́ние.

Песнь 7

Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́,/ сего́ ра́ди о́троцы в пещи́ ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Ча́шу испи́л еси́, я́коже обеща́лся Влады́це Христу́,/ креще́нием Сего́ ты крести́лся еси́, Богоблаже́нне./ Ему́же ны́не усе́рдно зове́ши, ра́дуяся:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Заре́ю осия́емь Боговиде́ния, яви́лся еси́, Иа́кове./ Сего́ ра́ди тя венце́м Ца́рствия Благода́тель Христо́с украша́ет, со А́нгелы пою́ща:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Се тебе́ испо́лни обеща́ния Великода́вец,/ к Нему́ возне́сся подо́бием страда́ний Его́,/ Ему́же предстоя́, ны́не зове́ши, ра́дуяся:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Дво́ицу у́бо естество́м, но не Лице́м, Ма́ти, пропове́дуем, из Тебе́ воплоще́ннаго./ Его́же пло́тию изобража́ем и покланя́емся зра́ка воображе́нию,/ Тебе́ ра́ди Бо́гу прими́ршиися, Чи́стая.

Песнь 8

Ирмос: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Авраа́мское предложе́ние ты, Богови́дче, стяжа́л еси́,/ призва́вшему тя Христу́ после́дуя,/ и пресве́тел служи́тель был еси́ Ему́,/ я́ко Соде́телю и Изба́вителю, поя́:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Крепча́йше яви́ся гро́ма твое́ провозглаше́ние, зако́ннаго о́браза шуме́ние./ Христа́ бо возгреме́л еси́ вселе́нней всей,/ Бо́га, и Соде́теля, и Изба́вителя, поя́:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Удиви́лся еси́, сла́вне, муче́ния све́тлостию/ и благоче́стия и́стинным просвеще́нием,/ я́ко князь апо́стол поста́влен был еси́ по всей земли́,/ Соде́телю и Изба́вителю поя́:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Вити́йстии язы́цы Тебе́ воспе́ти не мо́гут,/ о Богороди́тельнице, Мари́е Богоневе́сто!/ Бо́га бо родила́ еси́, су́щаго над все́ми, Отрокови́це Чи́стая,/ Соде́теля и Изба́вителя, Ему́же вопие́м:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски,/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Свя́то преше́д твое́ житие́, святы́х селе́ния дости́гл еси́,/ иде́же, ра́дуяся, зарю́ зри́ши трисия́нную;/ ея́же наслажда́яся, прему́дре,/ испо́лнены весе́лия певцы́ твоя́ и ра́дости, преблаже́нне, покажи́/ твои́ми моли́твами, о Иа́кове!

Ви́дети тя злоде́и и уби́йцы, я́коже твоего́ Влады́ки пре́жде, не терпя́ше:/ тех бо дея́ния укоря́я, твоего́ жития́ предложе́нием обличи́л еси́,/ убива́ют мече́м подража́теля Христу́, распя́тому пло́тию за челове́ки,/ о Богоглаго́ливе преблаже́нне!

Ору́жием Небе́сным томле́н быв, ра́нами И́род поги́бе,/ я́ко Твоя́, Сло́ве, служи́тели и ученики́, и́хже апо́столы наре́кл еси́,/ убива́ти не дово́лен бысть окая́нный./ Те́мже тя, пра́ведному промышле́нию Благода́теля, уди́вльшеся, велича́ем.

Богоро́дичен: Яви́лася еси́, о Де́во, Ма́ти Бо́жия,/ па́че естества́ ро́ждши пло́тию Бо́га Сло́ва,/ Его́же Оте́ц отры́гну от се́рдца Своего́,/ пре́жде всех век, я́ко Благ,/ Его́же ны́не и теле́с превы́шша разумева́ем,/ а́ще и в те́ло облече́ся.

Свети́лен.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Иа́кова воспое́м Зеведе́ова вси:/ со Христо́м бо взы́де на го́ру Фаво́рскую,/ и зри́тель бысть Боже́ственнаго преображе́ния,/ и, соше́д, пропове́даша в четвероконе́чную всю/ с Петро́м и Иоа́нном.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На хвали́тех стихи́ры пра́здника 3, и апо́стола 3, глас 8 со стихо́вны (зри выше).

Слава, апостола, глас 6. Самогла́сен:

Прему́дрый ло́вче, святы́й учениче́,/ де́лателю Спа́сов/ и сказа́телю Того́ страсте́й,/ и́же тварь ве́рою обте́к,/ и прельще́ныя язы́ки собра́в,/ и Бо́гу приве́д, я́ко кади́ло до́брое, на Небеса́ возве́лся еси́./ Те́мже, предстоя́ Судии́,/ моли́ изба́витися нам от беззако́ний на́ших/ и в День Су́дный спасти́ся муче́ния.

И ны́не, пра́здника.

Славосло́вие вели́кое.

НА ЛИТУРГИ ́И

Блаже́нны пра́здника, песнь рядова́я и апо́стола песнь 3-я, на 4. Проки́мен, глас 8: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их: Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию: Апо́стол Дея́ний, зача́ло 29. Аллилу́ия , глас 1: Испове́дят Небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 17. Прича́стен: Во всю зе́млю:

Святой апостол Иаков Зеведеев

Святой апостол Иаков Зеведеев один из 12 апостолов, был призван Господом Иисусом Христом к апостольскому служению вместе со своим братом апостолом Иоанном Богословом. Им и апостолу Петру Иисус Христос преимущественно перед другими апостолами открывал Свои Божественные Тайны: при воскрешении дочери Иаира, на Фаворской горе и в Гефсиманском саду. Святой Иаков, по сошествии Святого Духа, проповедовал в Испании и других странах, а потом возвратился в Иерусалим. Он открыто и смело учил об Иисусе Христе как Спасителе мира, словами Священного Писания обличал фарисеев и книжников, укоряя их в жестокосердии и неверии. Иудеи были не в состоянии противостать апостольскому слову и за деньги наняли философа-волхва Гермогена, чтобы он вступил в диспут с апостолом и опроверг его доводы о Христе как о пришедшем на землю обетованном Мессии. Волхв послал к святому апостолу своего ученика Филиппа, но он уверовал в Господа Иисуса Христа. Затем и сам Гермоген убедился в силе Божией, сжег свои волшебные книги, принял святое Крещение и сделался истинным последователем Христовым. Неверующие иудеи убедили Ирода Агриппу (40–44) схватить апостола Иакова и осудить его на смерть. Святой Иаков спокойно выслушал смертный приговор и продолжал свидетельствовать о Христе. Один из доносчиков на апостола по имени Иосия был поражен мужеством святого Иакова. Он уверовал в истину слов о пришествии Христа-Мессии. Когда апостола повели на казнь, Иосия пал к его ногам, покаялся в своем грехе и молил о прощении. Апостол обнял, поцеловал его и сказал: «Мир тебе и прощение». Тогда Иосия исповедал всенародно веру во Христа и был обезглавлен вместе со святым Иаковом в 44 году в Иерусалиме.

Свята́го отца́ на́шего Дона́та, епи́скопа Еври́йскаго

НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Всетво́рче Царю́ Бо́же наш,/ ди́вен еси́ во святы́х Твои́х,/ прославля́я Твоя́ уго́дники,/ за усе́рдную к Тебе́ любо́вь/ дарова́л еси́ ве́рным Твои́м лю́дем/ иера́рха блаже́ннаго – Дона́та чудотвори́теля,/ в его́же днесь па́мять сла́вим Тя,/ Триипоста́сне Го́споди.

Все́льшаяся благода́ть Твоя́, Влады́ко,/ в Богому́дрый Твой сосу́д,/ предви́денный Тобо́ю измла́да,/ в освяще́ннаго Дона́та,/ соде́ла в ми́ре чудеса́ пресла́вная/ уго́дною бо он к Тебе́ моли́твою:/ в свое́й стране́ в су́шу дождь испроси́/ и от дще́ри царе́вы изгна́ де́мона./ Его́же моли́твами да́руй и нам ве́лию ми́лость.

Всепрему́дрый Соде́телю наш,/ Бо́же Триипоста́сне Еди́ный,/ хвали́мый от у́мных Твои́х сил непреста́нно,/ и от нас, бре́нных, приими́ днесь хвале́ние,/ сла́вишися бо в Твое́м иера́рхе,/ блаже́нном епи́скопе Дона́те,/ и́же стра́сти па́губныя в ми́ре сем победи́,/ сподо́бися чуде́сных Твои́х дарова́ний,/ пре́йде в Небе́сныя оби́тели/ моли́ти Тя о нас, жи́зни Пода́теля нам, Го́спода.

И́ны стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Блаже́нне о́тче Дона́те,/ ты мудрова́нием ду́ха плотско́е мудрова́ние умертви́л еси́,/ жили́ще быв Ду́ха Свята́го,/ во всей жи́зни твое́й бо́дренно подвиза́лся еси́,/ моли́твами и посто́м благоугожда́я Влады́це Христу́./ Ему́же в Небе́сных предстоя́, моли́ся о нас,/ дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Влады́ку Христа́ подража́я,/ кро́ток и ми́лостив, му́дре о́тче наш Дона́те, был еси́,/ архиере́йства гра́да Еври́я сподоби́вся,/ упа́сл еси́ лю́ди Бо́жия на па́жити ева́нгельской,/ о́браз в доброде́телех себе́ сама́го подава́я,/ просвети́л еси́ всю подсо́лнечную,/ просла́вив Просла́вльшаго тя./ Предста́тельство и по́мощь во вся́ких ско́рбех/ при́сно сотворя́й пою́щим тя.

Преизря́дно Це́рковь Христо́ву,/ ве́рных собра́ние украси́л еси́,/ богозда́нно пе́рвая бо добро́та в тебе́ яви́ся,/ пресла́вная чудеса́ тобо́ю повсю́ду сотворя́ющи,/ и́бо и чу́вственнаго и вреди́тельнаго в воде́ зми́я стра́шна уби́в,/ во́ду без вре́да лю́дем пи́ти сотвори́л еси́./ Те́мже тому́ удивля́шеся, мо́лим тя:/ моли́ Бо́га спасти́ся нам.

Сла́ва, глас 8:

Прииди́те, благочести́вых люде́й собра́ние,/ воздади́м сла́ву и хвалу́ Всетворцу́ Бо́гу на́шему,/ глаго́люще согла́сно: аллилу́ия./ Я́ко Он, Всемо́щный, сотвори́ всем днесь вели́чие,/ просла́ви бо Своего́ уго́дника,/ святи́теля Дона́та блаже́ннаго,/ столпа́ Це́ркве Святы́я неподви́жима,/ исто́чника чуде́с преизоби́льнаго,/ во вся́ких ско́рбех лю́дем ве́рным ско́раго помо́щника,/ и́же и́стинною ве́рою и богоприя́тною моли́твою ко Го́споду Бо́гу/ ме́ртваго му́жа воскреси́/ и от разреше́ния до́лга жену́ его́ свободи́, обличи́в злоде́теля;/ от царе́вны де́вы де́мона, му́чащаго ю, прогна́;/ два́жды в су́шу дождь с небе́с сведе́;/ моля́щим его́ исполня́ет проше́ния./ Те́мже к нему́ возопии́м:/ ра́дуйся, о́тче Богому́дрый,/ па́стырю и сострада́телю наш,/ чудотво́рче Дона́те,/ преди́вный и ми́лостивый,/ и моли́ о нас Человеколю́бца Бо́га/ да насле́дим вси Ца́рство Небе́сное.

И ны́не, Богоро́дичен: Царь Небе́сный:

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния святи́тельская (зри 26 апреля).

На лити́и стихи́ры, глас 4:

На сла́ву Бо́жию стеце́мся вси/ и у́зрим о́браз Бо́жий и подо́бие соблю́дшаго,/ всечестна́го иера́рха Христо́ва Дона́та,/ и́же в чудесе́х сия́ет/ и просвеща́ет ве́рных сердца́ и мы́сли благода́рно,/ де́лы бо богоуго́дными дости́же край жела́ний –/ соверше́нную любо́вь Христа́ Го́спода Иису́са,/ и ны́не, в Небесе́х со А́нгелы ликовству́я,/ мо́лится о честву́ющих па́мять его́ ве́рно.

Нова́го Ри́ма – гра́да Константи́ня/ благове́рнии вси лю́дие,/ в па́мять днесь Богоно́снаго иера́рха Дона́та/ прииди́те и восхвали́те ку́пно с на́ми:/ и́же богоизбра́нное бысть жили́ще Всесвяты́я Тро́ицы,/ отню́ду же благода́ть прие́м,/ архиере́й святы́й чудеса́ сотворя́ет,/ удиви́ царя́, правосла́вна самоде́ржца,/ и весь наро́д, та́мо су́щий./ По проше́нию царе́ву, ходи́в по гра́ду в моли́твах к Бо́гу/ и изведе́ с высоты́ небе́сныя на су́хость земну́ю дождь преве́лий;/ на не́мже ри́за в дожди́ том мно́гом ни ка́плею омочи́ся./ Сух бо святи́тель во храм святы́й прии́де,/ воспева́я сла́ву Христу́ Бо́гу,/ и мо́лится Ему́ о всех нас.

Боже́ственный ра́дости и весе́лия духо́внаго испо́лнение,/ яви́ся светоно́сная твоя́ па́мять,/ о́тче Богому́дре Дона́те./ Во псалме́х у́бо и пе́снех све́тло торжеству́ет/ твоя́ па́ства гра́да Еври́я и окре́стныя его́,/ име́ющи в себе́ свети́льника богоуго́днаго и па́стыря чудотвори́ваго,/ зе́млю суху́ю у них напои́вшаго/ и преизоби́льно плоды́ возрасти́ти сотво́ршаго,/ ми́лость же и любо́вь всем лю́дем, в беда́х су́щим, подаю́щаго./ Сего́ же ра́ди наследи́л еси́ ве́чное блаже́нство,/ предстоя́ Триипоста́сному Божеству́,/ моли́ изба́витися нам от вся́ких бед и скорбе́й/ и насле́дити прекра́сный град – Иерусали́м Го́рний.

Сла́ву воплоти́вшагося Сы́на Бо́жия/ на земли́ пропове́дуя,/ я́ко архиере́й достосла́вный,/ о́тче преподо́бне Дона́те,/ сла́ву мирску́ю и бога́тство вмени́в во ничто́же,/ от страсте́й ду́шу и те́ло моли́твою и посто́м очи́стил еси́,/ нас ра́ди обнища́вшего Христа́ возлюби́в./ Без преткнове́ния учи́л еси́ лю́ди Госпо́дни/ благоче́стию, чистоте́, и́стине,/ о́браз явле́нный и прописа́ния ева́нгельский жи́зни быв всем наро́дом./ Сего́ же ра́ди просла́вился еси́ чудотворе́ниями по вселе́нней,/ тем воше́д в Го́рняя Небеса́,/ моли́ Всеблага́го Бо́га,/ сла́вити и воспева́ти Его́ нам во ве́ки.

Сла́ва, глас 5:

Кто возглаго́лет, Всетво́рче Бо́же наш,/ суде́б Твои́х бе́здну,/ и́миже на земли́ спаса́еши лю́ди Твоя́,/ да избра́нныя Твоя́, правосла́вно живу́ще все,/ в вечнора́достных Твои́х кро́вех водворя́тся/ и зре́ния Твоего́, в Тро́ице сла́вимаго, сподо́бятся./ Богоизбра́нныя бо Твоя́ и чи́стыя сосу́ды, епи́скопы святы́я,/ Це́ркве Боже́ственныя па́стыри поставля́еши,/ и́же Тя, Вседержи́теля и ми́ра всего́ Прави́теля,/ де́лом и сло́вом пропове́даша,/ научи́ша наро́ды благоче́стию,/ ве́ровати в Тя и служи́ти Бо́гу,/ в Тро́ице жи́ву и и́стинну,/ и чудесы́ преславными о́ныя удиви́ша./ Си́цев бе му́дрый и ве́рный архиере́й Твой,/ оте́ц наш Дона́т преподо́бный./ От ю́ности своея́ возлюби́ Тя/ и, я́ко на тве́рди тве́рдельное со́лнце,/ доброде́телями просвети́ся/ и осия́ вся ми́ра концы́./ Христоподража́телен быв терпе́нием, кро́тостию и ми́лостию ко всем челове́ком,/ чуде́с благода́ть почерпе́,/ преста́вися к Тебе́, Влады́це,/ моли́твами его́ спаси́ нас, Го́споди.

И ны́не, Богоро́дичен:

Храм и дверь еси́,/ пала́та и престо́л Царе́в,/ Де́во Всечестна́я,/ Е́юже Изба́витель мой, Христо́с Госпо́дь,/ во тьме спя́щим яви́ся,/ Со́лнце сый пра́вды, просвети́ти хотя́,/ я́же созда́ по о́бразу Своему́ руко́ю Свое́ю./ Те́мже, Всепе́тая,/ я́ко ма́терне дерзнове́ние к Нему́ стяжа́вшая,/ непреста́нно моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

На стихо́вне стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:

Бо́га Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха,/ в Тро́ице Единосу́щна, пропове́дал еси́,/ всему́дре о́тче Дона́те,/ я́ко везде́ Сый и вся исполня́ет/ и призыва́ет во оби́тели Небе́сныя челове́ки,/ учи́л еси́ па́ству Ему́ при́сно служи́ти,/ архиере́й быв правосла́вный./ Тем моли́ о нас Христа́ Го́спода,/ да сподо́бимся мы во ве́ки с Ним жи́ти.

Стих: Свет возсия́ пра́веднику/ и пра́вым се́рдцем весе́лие.

Ди́вный сосу́д Вы́шняго,/ в Це́ркви Христо́вой поста́вленный,/ всече́стне Дона́те чудотво́рче,/ из него́же ре́ется благода́ть исцеле́ний ве́рным,/ и пра́вило доброде́телей изве́стное,/ любви́ струя́ неистощи́мая,/ сла́во правосла́вных,/ тре́бующих ско́рая по́мощь,/ твои́ми моли́твами испроси́ нам у Христа́/ несконча́емое в Небесе́х насле́дие.

Стих: Весели́теся, пра́веднии, о Го́споде,/ и испове́дайте па́мять святы́ни Его́.

На высоте́ восхожде́ние/ в се́рдце твое́м име́в непреста́нно, о́тче,/ де́ятелей чудотво́рных сподо́бился еси́/ и, кро́ток быв, кро́тких вои́стинну насле́довал еси́ зе́млю,/ иде́же зри́ши несре́дственно Боже́ственную Тро́ицу./ Сего́ ра́ди тя почита́ем и ра́достию взыва́ем:/ ра́дуйся, архиере́ю Дона́те,/ учи́телю Це́ркве Богодарова́нный.

Сла́ва, глас 6:

Ева́нгелия Христо́ва послу́шателя,/ и́стиннаго па́стыря, Богоно́снаго свети́льника,/ возсия́вшаго среди́ не́дра церко́внаго/ благоче́стием, и чистото́ю, и чу́дною добро́тою,/ отца́ чудотво́рца Дона́та сла́внаго,/ церко́вныя вси пито́мцы,/ восхва́лим днесь ра́достне:/ ра́дуйся, о́тче, Бргозри́тельный у́ме,/ челове́че Небе́сный, земны́й А́нгеле;/ ра́дуйся, виногра́да душ христиа́нских де́лателю;/ ра́дуйся, Христо́в дру́же и́скренний;/ ра́дуйся, в послуша́ние зову́щим тя гото́вый помо́щник;/ ра́дуйся, руководи́телю изве́стный в Ца́рство Небе́сное,/ в не́мже ны́не обита́я,/ призира́й, свя́те, на моля́щия тя:/ да пода́ст Христо́с Бог всем лю́дем/ мир и ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель:

На благослове́нии хле́бов тропари́ о́ба, по еди́ножды, и Богоро́дице Де́во: еди́ножды.

А иде́же несть всено́щнаго бде́ния, на вели́цей вече́рни по Ны́не отпуща́еши: глаго́лем тропа́рь еди́ножды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен воскресен.

Тропа́рь: глас 8:

Благи́й яре́м Христо́в и бре́мя легко́ Ева́нгельскаго уче́ния взем,/ иера́рше Дона́те Богоблаже́нне,/ вельми́ подвиза́лся еси́ во вре́менней жи́зни,/ архиере́й у́бо Богоуго́ден быв,/ до́бре пасы́й лю́ди Бо́жия,/ просвети́в ты́я уче́нием,/ чудотворе́нием вселе́нную удиви́л еси́./ Сего́ ра́ди мо́лим тя:/ да изба́вит нас Христо́с Бог от вся́ких бед/ и Небе́снаго блаже́нства сподо́бит.

Ин тропа́рь, глас 4:

Блаже́н де́латель и украси́тель Це́ркве Христо́вы,/ о́тче Дона́те, был еси́,/ непреста́нно попече́ние о ста́де твое́м стяжа́в,/ науча́я и руководя́ о́но в любви́ Сы́на Бо́жия,/ не то́кмо бо в твое́м гра́де мно́гий наро́д,/ но в Константино́поле самоде́ржца и в нем вся лю́ди/ удиви́л еси́/ пресла́вными чудесы́ твои́ми./ Богоуго́дныя у́бо мольбы́/ сотворя́я ко Христу́ Бо́гу,/ помо́щник скор всем яви́ся,/ предстоя́ Всесвяте́й Тро́ице,/ в Вы́шних моли́ Ю о всех нас,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

НА У ́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропари́, о́ба по еди́ножды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Е́же от ве́ка:

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Ка́мени запеча́тану:

Возсия́л еси́ в ми́ре, святи́телю Дона́те,/ чудесы́ просвеща́я ве́рно приходя́щия к тебе́,/ престо́л же архиере́йский, я́ко мудр па́стырь, украси́в,/ мно́жае присво́ился еси́ Христу́ и лику́еши со А́нгелы на Небесе́х, о нас моля́ся./ Сла́ва укре́пльшему тя Бо́гу,/ слава Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́ющему тобо́ю всем исцеле́ния.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Пречи́стая Де́во Богоро́дице Мари́е,/ ру́це Твои́ Боже́ственныя, и́миже Созда́теля понесла́ еси́, вопло́щшагося благосты́нею,/ просте́рши, умоли́ Его́/ изба́вити ны от искуше́ний, и бед, и страсте́й, хва́лящия Тя любо́вию и вопию́щия:/ сла́ва Все́льшемуся в Тя,/ сла́ва Проше́дшему из Тебе́,/ сла́ва Изба́вившему нас рождество́м Твои́м.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

Ве́ру правосла́вную име́я,/ всеусе́рдно во след Христа́ Го́спода поте́кл еси́, преподо́бне иера́рше Дона́те,/ ум твой впери́в к любви́ Его́,/ непреста́нно в моли́твах и посте́х пребыва́л еси́,/ день и нощь всем благотворя́,/ приве́л еси́ Христу́ доброде́тельми твои́ми мно́гий наро́д,/ те́мже и нас помяни́ ко Го́споду, спасти́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Богоблаже́нная Де́во Мари́е,/ недомы́сленно и непостижи́мо есть та́инство Бо́жие о Тебе́,/ Богообра́дованная Влады́чице,/ Бо́га бо во чре́ве Твое́м заче́нши, пло́тию родила́ еси́./ Его́же во дву естеству́, в Еди́ной же Ипоста́си,/ Бо́га и Челове́ка, Тобо́ю научи́хомся сла́вити,/ Его́же моли́, да сподо́бимся соверше́ннаго зре́ния Его́/ ве́чно со все́ми святы́ми.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Сло́во воплоти́вшагося Челове́ка Иису́са/ благоче́стно соблю́л еси́, преблаже́нне о́тче Дона́те, в се́рдце твое́м,/ И́же рече́: кто соблюде́т, сме́рти не и́мать во ве́ки./ Сие́ де́ло в тебе́ испо́лнися,/ тем бо Боже́ственным сло́вом и жив сый ты, вели́ка и ужа́сна сотвори́л еси́ чудеса́:/ воскреси́л еси́ ме́ртва челове́ка;/ вредя́щаго во исто́чнице лю́таго зми́я уби́;/ дожди́ с небесе́ во оживле́ние лю́дем свед;/ де́монов полки́ от челове́к прогна́л еси́/ и досто́йно Христо́ву Це́рковь упа́сл./ Храм свят во сла́ву Го́спода Бо́га созда́в,/ по успе́нии твое́м живе́ши на Небесе́х,/ отну́дуже всем по́мощь подава́й, чту́щим святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва: Богоно́сным апо́столом нра́вом, де́лы и чудесы́/ уподо́бился еси́, о́тче всему́дре Дона́те./ Да́нный бо тебе́ тала́нт со мно́гим при́купом Единоро́дному Сы́ну Бо́жию прине́сл еси́,/ научи́в любви́ Бо́жией,/ ве́ре правосла́вней,/ Богому́дрым бо твои́м смы́слом от Це́ркве отгна́л еси́ вся ерети́ческая по́лчища/ и, мно́гая пресла́вная чудеса́ соде́лав в прославле́ние И́мени Го́спода Вседержи́теля, преше́л еси́ во двор Небе́сный./ Те́мже мо́лим тя:/ моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние и насле́дие Небе́сное и нам дарова́ти,/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

И ны́не, Богоро́дичен:

Предви́денная Бо́гом Всенепоро́чная Де́во, Мари́е Богоро́дице,/ Ма́терь Пресу́щественному Бо́га Отца́ Сло́ву и Безле́тному яви́лася еси́,/ Его́же в после́дняя ле́та сего́ ми́ра пло́тию родила́ еси́ па́че ума́./ И Тя, Богома́ти, я́ко Богоизбра́нное Свое́ оби́телище земно́е,/ пресели́ с пло́тию в Небе́сныя кро́вы,/ иде́же ны́не одесну́ю Сы́на и Бо́га предстои́ши, Всецари́це А́нгелом и челове́ком,/ сла́вою и че́стию венча́нная/ и благода́ть и по́мощь на земли́ обита́ющим подава́ющая, о Обра́дованная./ Мо́лим Тя, Влады́чице:/ моли́ Богонача́льную Всесвятю́ Тро́ицу,/ да спасе́т лю́ди Своя́ по Свои́м щедро́там и премно́гому человеколю́бию.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что́ возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36.

По 50-м псалме́, стихи́ра, глас 6:

Сла́ва Вездесу́щему Всеблаго́му Бо́гу,/ благоволи́вшему да́ти слове́сному Своему́ ста́ду/ Богому́драго па́стыря и учи́теля, святи́теля Дона́та,/ и́же Всесвяты́я Тро́ицы Боже́ственныя дом избра́нный бысть;/ да́ры чудоде́тельныя в себе́ име́я,/ весь мир благоде́тельствова/ и воздви́же вся́ку ду́шу челове́чу сла́вити всетворя́щаго/ и в мо́лениях по́мощь подава́ющаго Бо́га,/ кому́ждо всем потре́бная и поле́зная./ Те́мже, о иера́рше, о́тче всеблаже́нне,/ сподо́бивыйся он век получи́ти,/ моли́ся о нас, е́же та́мо моля́щим тя бы́ти.

Кано́н свято́му иера́рху Дона́ту, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Боже́ственным покрове́н/ медленноязы́чный мра́ком,/ извити́йствова Богопи́санный зако́н:/ ти́ну бо оттря́с очесе́ у́мнаго,/ ви́дит Су́щаго/ и науча́ется Ду́ха ра́зуму,/ хваля́ Боже́ственными пе́сньми.

Боже́ственное Твое́, Всецарю́, о ро́де челове́ческом промышле́ние:/ воздви́гл бо еси́, я́ко друга́го Моисе́я,/ руково́дствити лю́ди Твоя́ иера́рха, блаже́ннаго Дона́та,/ и́же в Твое́й благода́ти воспе́ Тебе́ благода́рныя пе́сни.

Боже́ственному Престо́лу при́сно со избра́нными предстоя́,/ невече́рния зари́, о́тче преподо́бне, исполня́емь,/ нам, ве́рно честву́ющим тя, испроси́ у Христа́ Го́спода све́та,/ от мракоро́дныя грехо́в тьмы просвети́тися и воспе́ти, я́ко Бог просла́вися.

Боже́ственных слове́с ева́нгельскаго Богопропове́дания измла́да научи́вся, блаже́нне,/ впери́л еси́ о́ная кре́пце, я́ко коры́сть мно́гу в тых обреты́й,/ удо́бь огорсти́л 20 еси́ всяк путь доброде́тели во спасе́ние,/ учи́л бо еси́ вся умнослове́сныя воспева́ти Бо́гу, я́ко просла́вися.

Богоро́дичен: Боже́ственная багряни́це Небе́снаго Царя́ сла́вы, Пречи́стая Де́во Мари́е,/ Твои́ми бо кровьми́ Ипоста́сное Бо́га Отца́ Сло́во/ в на́ше челове́чество обагри́ся и злоро́дную истреби́ кля́тву, пострада́в за нас пло́тию./ Ему́же чрез Тебе́ верно вопие́м:/ в щедро́тах безме́рных Бог Иису́с сла́вно просла́вися.

Песнь 3

Ирмо́с: Разве́рзе утро́бы неча́дствовавшия у́зы,/ доса́ду же неудоботерпи́му благоча́дствующия,/ еди́на моли́тва проро́чицы дре́вле А́нны,/ нося́щий дух сокруше́н,/ к Си́льному и Бо́гу ра́зумов.

Разве́рзл еси́ бде́нными твои́ми к Бо́гу моли́твами мрак страсте́й, Богоно́се о́тче,/ вся вра́жия досажда́ющий тебе́ прило́ги сокруше́нным ду́хом до конца́ отрази́в,/ церко́вную па́ству до́бре упа́сл еси́,/ при́сно, Всеси́льне, – зовя́, – Го́споди.

Разве́рзи нам, всеблаже́нне святи́телю,/ всеще́дрыя хля́би 21 Всеще́драго Бо́га на́шего предста́тельством твои́м,/ я́коже жа́ждою изнемо́гшия в ме́сте безво́дне,/ сухо́й земле́ исто́чник разве́рзл еси́,/ да наводни́мся его́ благода́тию, в разуме́ пою́ще:/ Всеси́льне Бо́же.

Разве́рзеся иногда́ ми́лость твоя́, о́тче, ко жи́телем страны́,/ в не́йже во исто́чнице злоя́дный змий угнезди́ся, вреди́ сме́ртно во́ды пи́ти./ Его́же, я́ко челове́к Бо́жий, безбоя́зненно уби́в,/ во́ду пи́ти всем сотвори́л еси́,/ напо́й и нас исто́чником во спасе́ние ми́лости твоея́, да зове́м:/ Всеси́льне Го́споди.

Богоро́дичен: Разве́рзе утро́бу Твою́, Пречи́стая Де́во, Единоро́дный Сын Бо́жий,/ преесте́ственно из Пречи́стою боку́ Твое́ю проше́д,/ во избавле́ние всех люде́й от вра́жиих ко́зней./ Те́мже, Благода́тная Мари́е, разжени́ ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ши/ и разве́рзенныя их на ны че́люсти сокруши́, да ра́достно вопие́м:/ Всеси́льне Го́споди.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Вели́каго свети́льника светоза́рнаго, Це́ркве столпа́ неразори́маго,/ преизя́щнаго чудотво́рца Дона́та восхва́лим,/ и́же благода́тию воплоти́вшагося Христа́, Сы́на Бо́жия,/ я́ко Его́ сотвори́тельный орга́н, соде́я преве́лия чудеса́ в ми́ре,/ и́хже самоде́ржец царь и Константи́нова гра́да весь наро́д зри́тели бы́ша/ и па́ствы его́ архиере́йскаго престо́ла лю́дие, у них бы́вшая, ви́деша./ К нему́ же возопие́м усе́рдно, зову́ще:/ архиере́ю, благода́ти Бо́жия испо́лненный,/ всем тре́бующим исполня́еши проше́ния,/ моли́ся Христу́ Бо́гу прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим с любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ра́дуйся, престо́ле огнезра́чный Бо́жий,/ ра́дуйся, Отрокови́це, седа́лище ца́рское,/ о́дре, упещре́нно по́стланный,/ златопорфи́рный черто́зе, хлами́до червленожа́ркая,/ укра́шенный хра́ме, молниено́сная колесни́це, свети́льниче многосве́тлый./ Ра́дуйся, Богоро́дице, дванадесятосте́нный гра́де,/ и дверь златокова́нная, и черто́же светоза́рный,/ светлопозлаще́нная трапе́зо, Богоукра́шенная ски́ние,/ ра́дуйся, сла́вная Неве́сто, Со́лнце ка́плющая./ Ра́дуйся, еди́на души́ моея́ благоле́пие.

Песнь 4

Ирмо́с: Царю́ царе́й,/ Яковы́й от Якова́го,/ Еди́н, Сло́ве, произше́дый,/ от Отца́ Безвино́внаго Равномо́щнаго Твоего́ Ду́ха/ апо́столом и́стинно посла́л еси́/ я́ко Благоде́теля, пою́щим:/ сла́ва держа́ве Твое́й, Го́споди.

Царю́ царе́й в пресве́тлых Небесе́х ны́не предстоя́щий,/ зре́ния Единосу́щнаго в Трие́х Ипоста́сех Божества́ сподо́бивыйся,/ Боже́ственный иера́рше Дона́те,/ моли́ся, о́тче, о призыва́ющих тя,/ да, спа́сшеся от вся́ких зде скорбе́й, пое́м:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Царя́ Христа́ Бо́га на́шего, слове́сному Его́ ста́ду и́стинный архиере́й быв,/ труды́ и по́двиги во уче́нии ева́нгельскаго жития́ в позо́р 22 всем предложи́л еси́, о́тче,/ твои́ми у́бо уче́нии и благоприя́тством вселе́нную воздви́гл еси́ гласи́ти:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Царь Небе́сный, за человеколю́бие Свое́ яви́выйся нам,/ прозре́ тя досто́йна благода́ти Своея́ сосу́да,/ очи́стившагося вся́каго мирска́го пристра́стия и плотски́х по́хотей./ Его́же, Бо́га и́стинна, ты, блаже́нне, словесы́ и чудодея́нием воспе́л еси́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Богоро́дичен: Цари́це Небесе́ и земли́, Богома́ти Влады́чице Де́во,/ воспита́вшая пресладча́йшаго Сы́на Перворо́днаго, Иису́са Го́спода пречи́стыми сосцы́ Твои́ми,/ во избавле́ние от грех всего́ ми́ра,/ моли́ Его́, Человеколю́бца, да пода́ст нам чи́сте взыва́ти:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Песнь 5

Ирмо́с: Реши́тельное очище́ние грехо́в,/ огнедохнове́нную приими́те Ду́ха ро́су,/ о ча́да снегообра́зная, церко́вная!/ Ны́не от Сио́на бо изы́де Зако́н –/ языкоогнеобра́зная Ду́ха благода́ть.

Разреши́вшаго у́зы сме́ртныя Го́спода Иису́са благода́тию,/ разреши́л еси́, о́тче блаже́нне, заимода́тельное рукописа́ние, воскреси́в ме́ртва,/ и́же поноси́ злоде́телю, хотя́щему взя́ти второ́е до́лжное,/ разреши́ и на нас востаю́щия враго́в ко́зни,/ подая́ нам Ду́ха благода́ть.

Реше́ние грехо́вных плени́ц/ мно́гим, испове́дающимся чи́сте от се́рдца, сотвори́л еси́, всече́стне,/ в ча́да церко́вная приве́д, напои́л еси́ о́ныя из Сио́на исше́дшим зако́ном, Богоразу́мне,/ уча́ вся ве́рныя мольба́ми и посто́м приима́ти Ду́ха благода́ть.

Реши́л еси́, преподо́бне, зе́льную печа́ль/ царя́ и цари́цы благочести́вых, и́же моли́ли тя,/ отгна́в от дще́ри их царе́вны му́чащаго ю де́мона,/ благодари́ша бо Бо́га, ра́достне диви́шася живу́щей в тебе́ Ду́ха благода́ти.

Богоро́дичен: По рождестве́ Твое́м стра́ннем пребыла́ еси́ Де́вою,/ я́коже пре́жде: Бог бо бе рожде́йся, и претворя́яй вся во́лею,/ Безму́жная Мари́е Богоневе́стная.

Песнь 6

Ирмо́с: Очище́ние нам, Христе́,/ и спасе́ние, Влады́ко,/ возсия́л еси́ от Де́вы,/ да, я́ко проро́ка от зве́ря морска́го пе́рсей Ио́ну,/ от тли исхити́ши/ всего́ Ада́ма всеро́дна па́дшаго.

Очище́ние Це́ркве твоея́ бо́дрым пасо́мством от ерети́ческаго злове́рства/ и от вся́каго собла́зна сотвори́в, Богоно́се о́тче,/ зве́ря, челове́ческих душ губи́теля, уби́л еси́ моли́твами твои́ми.

Очище́ние душе́внаго твоего́ Богозри́тельнаго смы́сла, о́тче Дона́те, соде́ловая,/ от пристра́стнаго жития́ и царе́вых трудо́в за труд не восхоте́л еси́ взя́ти,/ да от тлеро́дныя земли́ удо́бь исхити́шися.

Очище́ние чу́дно бе́дствующей жене́/ от напра́снаго заимоистяза́тельнаго до́лга сотвори́л еси́, преподо́бне:/ ми́лостивно бо, ея́ скорбь услы́шав, воздви́гл му́жа уме́рша,/ и́же обличи́ оби́ду творя́щаго.

Богоро́дичен: Очище́ние, Богороди́тельнице Де́во, тлеро́днаго сладостра́стия правове́рным подала́ еси́,/ из Тебе́ бо произше́д, Влады́ка Христо́с возста́ви ны, па́дшия,/ же́ртву хвале́ния Ему́ при́сно возноси́ти.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной Воево́де:

Красото́ Це́ркве, утверди́вшияся на ка́мени – Боговоплоще́нном Спа́се Христе́,/ Богоправи́мое доброде́телей прави́ло,/ Дона́те, досточу́дный чудотво́рче,/ я́ко иера́рх име́еши дерзнове́ние всетворя́щему Бо́гу о лю́дех моли́тися,/ враго́в ви́димых и неви́димых предста́тельством твои́м свободи́ вопию́щия:/ сла́ва в Тро́ице Еди́ному Бо́гу.

И́кос:

Досто́йно в ми́ре жи́тельствуя,/ Боже́ственным любви́ Бо́жия пла́менем Боголюби́вое се́рдце твое́ распаля́я/ и Небе́сным духо́внаго исправле́ния огне́м умовре́дныя прегреше́ний людски́х пле́велы пожига́я,/ богомы́сленно Триипоста́снаго Бо́га пропове́дал еси́,/ Его́же Боже́ственным дарова́нием чуде́с ре́ки, Дона́те всехва́льне, источи́л еси́./ Те́мже вопие́м ти:/ ра́дуйся, от ю́ности воздержа́нию научи́вся;/ ра́дуйся, в мла́дости седи́нами ума́ благоукраси́вся./ Ра́дуйся, чи́стое житие́ в достосла́вном де́встве соверши́вый;/ ра́дуйся, посто́м и моли́твами Всеблаго́му Бо́гу на́шему угоди́вый./ Ра́дуйся, победи́в вся преле́стнаго сего́ земна́го ми́ра сла́сти;/ ра́дуйся, от лука́ваго де́мона приснонаноси́мыя отрази́в стра́сти./ Ра́дуйся, я́ко досто́ин па́стырь, на престо́л архиере́йский возведе́нный;/ ра́дуйся, па́ству твою́ на па́жити ева́нгельской до́бре пасы́й, ублаже́нный./ Ра́дуйся, испо́лнен я́влься ми́лостивых ко всем благотворе́нии;/ ра́дуйся, Богопоста́вленный столп архиере́йских удобре́ний./ Ра́дуйся, чуде́с во Христе́ пресла́вных в по́льзе сотвори́тель;/ ра́дуйся, в любо́вь Христо́ву мно́гих научи́тель./ Ра́дуйся, тебе́, приве́тствующе, вопие́м:/ сла́ва в Тро́ице Еди́ному Бо́гу.

Песнь 7

Ирмо́с: Согла́сная возшуме́ орга́нская песнь/ почита́ти златосотворе́нный безду́шный истука́н;/ Уте́шителева же светоно́сная благода́ть повеству́ет,/ е́же вопи́ти:/ Тро́ице Еди́ная, Равноси́льная, Безнача́льная, благослове́нна еси́.

Согла́сно покори́в те́ло ду́ху,/ Пренача́льней Боже́ственней Тро́ице боготворе́нным тобо́ю орга́ном/ воспе́л еси́, блаже́нне Дона́те, досто́йную песнь: аллилу́ия,/ Ю́же моли́, мо́лим тя, да благода́ть Ду́ха научи́т ны зва́ти ве́чно:/ Тро́ице Свята́я, благослове́нна еси́.

Согла́сно отце́в святы́х догма́ты о Тро́йческом Богонача́лии,/ е́же ве́ровати, е́же сла́вити Еди́но Божество́ в Трие́х Ипоста́сех, кре́пце содержа́в,/ я́сно во вселе́нную пропове́дал еси́, всехва́льне,/ Ю́же ны́не несре́дственно на Небе́сных гора́х зри́ши, поя́ сла́дце:/ Тро́ице Безнача́льная, благослове́нна еси́.

Согла́сно друголю́бием пода́ждь нам, иера́рше Христо́в,/ почита́ти во псалме́х и пе́нии Всеси́льнаго Бо́га и Творца́ на́шего/ и велича́ти Боговлады́чицу Де́ву Мари́ю,/ да безме́рная Его́ ми́лость предста́тельством Всечи́стыя Ма́тере/ возста́вит па́дшия ны́не ра́достне глаго́лати:/ Тро́ице Еди́ная, благослове́нна еси́.

Богоро́дичен: Согла́сно прореко́ша святи́и проро́цы о Тебе́, Де́во Всечи́стая,/ я́ко роди́ши Бо́га воплоще́нна,/ мы же, сбытие́ в соверше́нстве ви́дяще,/ велича́ем Тя, Ма́терь Бо́га Вы́шняго,/ и сла́вим неизрече́нное Твое́ рождество́, моля́ще же Тя, глаго́лем:/ спаси́ ны, Влады́чице, от бед и скорбе́й, благослове́нна еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: Разреша́ет у́зы и ороша́ет пла́мень/ Трисве́тлый Богонача́лия о́браз, пою́т о́троцы:/ благослови́т же Еди́наго Спа́са и Вседе́теля,/ я́ко Благоде́теля,/ сотворе́нная вся́ческая тварь.

Разреши́вшаго смерть Кресто́м Свои́м/ и пла́мене пагубоно́сных страсте́й богоподража́тельныя избавля́ющаго,/ Небе́снаго Царя́ богомы́сленне благослови́л еси́, о́тче, зовы́й:/ благослови́ Вседе́теля, вся́ческая тварь.

Разреше́ние в ско́рбех и печа́лех наде́ждою на Всемо́щнаго Бо́га мно́гим пешехо́дцем/ волновоздвиза́емаго сего́ мо́ря по́дал еси́, досточу́дне Дона́те,/ уче́нии бо твои́ми уте́шены, вопие́м:/ благослови́ Го́спода, вся́ческая тварь.

Разреши́л еси́ тучено́сныя небе́сныя о́блаки излия́ти дождь мно́гий/ мольба́ми твои́ми лити́йными, преподо́бне,/ царь бо самоде́ржец и вси Константино́поля гра́ждане,/ богоуго́дную твою́ по́мощь ви́девше, любо́вне глаго́лаша:/ благослови́ Го́спода, вся́ческая тварь.

Богоро́дичен: Разреши́ла еси́, Богора́дованная Де́во, прама́терния кля́твы весь род челове́ч:/ воплоще́нный бо Твой Сын и Бог наш пострада́ за ны и умири́ Кро́вию Свое́ю Бо́га Отца́,/ да в животе́ ве́чнем спасе́мся, воспева́юще:/ благослови́ Святу́ю Тро́ицу и велича́й Богоро́дицу, вся́ческая тварь.

Песнь 9

Ирмо́с: Ра́дуйся, Цари́це,/ матероде́вственная Сла́во,/ вся́ка бо удобообраща́тельная благоглаго́ливая уста́/ вити́йствовати не мо́гут,/ Тебе́ пе́ти досто́йно,/ изумева́ет же ум всяк Твое́ рождество́ разумети,/ те́мже Тя согла́сно сла́вим.

Ра́дуйся, Богоизбра́нное христиа́нское свети́ло,/ просвети́вшее Богоразу́мия све́том вселе́нную, архиере́е Дона́те,/ незы́блемая Правосла́вия твердь,/ утверди́ ду́ши на́ша в ве́ре и любви́ пребыва́ти/ и присносу́щнаго Бо́га при́сно и согла́сно сла́вити.

Ра́дуйся, всехва́льне Дона́те, боготка́нная правосла́внаго благоче́стия ри́зо,/ многоце́нными превели́ких доброде́телей би́серми боголе́пно удобре́нная,/ моли́ све́том оде́яющася Бо́га/ в све́тлую ве́чныя жи́зни ри́зу оде́ятися нам,/ да Его́ Творца́ согла́сно сла́вим.

Ра́дуйся, богонасажде́ннаго са́да прему́дрый де́лателю,/ созда́вый храм че́стен и украси́вший той преизя́ществом во сла́ву Христа́, Безсме́ртнаго Царя́,/ и, испо́лнив те дни жи́зни и успну́в, ны́не чи́сте зри́ши в Небесе́х Бо́га,/ у Него́ же испроси́ нам во благоду́шии повсю́ду Его́ согла́сно сла́вити.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, Богома́ти, Де́во Мари́е, наде́ждо и предста́тельство христиа́нское,/ воплоти́вшемуся из Тебе́ Сы́ну Иису́су Христу́ и Тебе́, Влады́чице,/ в па́мять уго́дника ва́шего, Дона́та святи́теля, во усе́рдии моле́ние прино́сим:/ подади́те нам в Небе́сном жили́ще Тро́ицу со А́нгелы сла́вити.

Свети́лен.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Богоявле́ния све́том свы́ше просвеще́нный/ и окропле́нный и́стины благода́тию, Богому́дре о́тче Дона́те,/ смире́ния Богочелове́ка Иису́са ревни́тель был еси́,/ благоугоди́в Ему́ архиере́йскою пра́востию и чудесы́ просвети́вся,/ те́мже, соверша́юще твою́ па́мять, сла́вим Го́спода Бо́га.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Златоте́чная Бо́жия реко́, небе́сными наводне́нная даро́в Ду́ха,/ неботе́чную ра́дости небе́сныя струю́ источа́й на скорбя́щия ду́ши на́ша/ и да́руй нам Твою́ по́мощь, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Ма́ти Госпо́дня.

На хвали́тех стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Све́тлое днесь наста́ торжество́/ Богоно́снаго отца́ иера́рха Дона́та,/ прииди́те, вси благоу́мствующии,/ восхва́лим све́тлаго сего́ свети́льника и чудотво́рца вели́ка,/ сподо́бившагося Го́рняго со А́нгелы жития́,/ я́ко да того́ мольба́ми к Бо́гу/ прии́мем скорбе́й ку́пно и прегреше́ний избавле́ние.

На высоте́ смире́ния,/ кро́тости же и целому́дрия воспери́вся,/ псало́мски в дому́ Бо́жий,/ я́ко крин благово́нный, процве́л еси́,/ о́тче Богому́дре Дона́те,/ облагово́нил еси́ Богопропове́дническими уче́нии Христо́ву Це́рковь,/ Боже́ственная бо благода́ть/ излия́ся из уст твои́х/ благове́рующим во спасе́ние.

Равноа́нгельное на земли́ житие́ пожи́вый/ и упра́вивый до́бре ста́до Христо́во,/ непреходя́щее селе́ние со А́нгелы и архиере́и насле́дил еси́,/ Богоно́се о́тче Дона́те./ Свята́я бо твоя́ душа́/ на Не́бо к ликостоя́нием А́нгельским Бо́гом преселе́на бысть,/ чудотвори́вое же те́ло твое́/ в со́зданием тобо́ю хра́ме положи́ся на исцеле́ние притека́ющим.

Благово́ннейшее ми́ро врачева́ний/ источа́еши нам днесь, Дона́те о́тче,/ в Боже́ственней па́мяти твое́й,/ и отгоня́еши, му́дре, мглу скорбе́й и стра́сти теле́сныя,/ и плоды́ земны́ми, дожди́ подая́,/ обогаща́еши вся, вопию́щий Христу́:/ Ты еси́ неистоще́нное Ми́ро,/ благоуха́ющее пою́щия Тя, Го́споди.

Сла́ва, глас 5:

Христа́ Боговоплоще́нна,/ И́стиннаго Па́стыря усе́рдный подража́тель,/ апо́стольских пропове́даний согла́сниче,/ иера́рше прему́дре Дона́те,/ благово́нного Сло́ва Бо́жия па́житию/ слове́сную па́ству Христо́ву богоуго́дно воспита́в,/ на пра́вую стезю́ спасе́ния путево́дствив/ и чудоде́лиями вся на вселе́нней умносло́вцы удиви́в,/ врачу́я не́мощи вся́кия,/ я́ко Богоуго́дный па́стырь удосто́ился еси́/ нетле́нную ве́чныя жи́зни мзду восприя́ти в Го́рнем Сио́не/ от Пастыренача́льника Го́спода Иису́са./ Его́же моли́, всеблаже́нне,/ сохрани́тися от хи́щных неви́димых волко́в честву́ющим тя/ и сподо́битися всем Небе́снаго Ца́рствия.

И ны́не, Богоро́дичен:

Блажи́м Тя, Богоро́дице Де́во,/ и сла́вим Тя, ве́рнии, по до́лгу,/ град непоколеби́мый, сте́ну необори́мую,/ тве́рдую Предста́тельницу/ и прибе́жище душ на́ших.

Славосло́вие вели́кое, и про́чее, и отпу́ст, и час пе́рвый.

НА ЛИТУРГИ ́И

Блаже́нны от кано́на свята́го, пе́сни 3-я и 6-я. А́ще Пятидеся́тница – песнь пра́зднику. Проки́мен, глас 7: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве/ и возра́дуются на ло́жах свои́х. Стих: Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его́ в Це́ркви преподо́бных. Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 311: Бра́тие, иму́ще у́бо Архиере́я вели́ка: Коне́ц: по чи́ну Мелхиседе́кову. Аллилу́ия, глас 2. Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Стих: Гото́во се́рдце его́ упова́ти на Го́спода. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 67: Рече́ Госпо́дь: не бо́йся, ма́лое ста́до: Коне́ц: Сын Челове́ческий прии́дет . Прича́стен: В па́мять ве́чную:

Святитель Донат

Святитель Донат был епископом г. Еврии (Эпир, Греция) во времена византийского императора Феодосия (379–395). Уже при жизни святитель Донат был прославлен многими чудесами. Так, близ города в селе Сория, находился источник, вода которого стала вредоносной. Когда святитель с клириками отправился к источнику, то, как сообщает житие, им навстречу выполз змей, умерщвленный по молитве епископа, и вода в источнике была очищена. Церковный историк Созомен (V век) сообщает также, что по молитве епископа Доната в безводном месте появился обильный источник. О чудесах, совершенных святителем Донатом, стало известно императору Феодосию. По просьбе императора, святитель Донат исцелил его болящую дочь. В благодарность императором было даровано место в Еврии для постройки храма. В другой раз святитель во время засухи испросил у Господа дождь столь обильный, что залил улицы Константинополя; ризы же святителя, стоявшего под ливнем, остались сухими. Известно также, что святитель Донат однажды воскресил мертвеца. Преставился святитель Донат в преклонном возрасте около 387 года.

Служба святителю Донату составлена в 1704 году патриаршим дьяком иеромонахом Карионом (Истоминым) (ГИМ, Увар., №870/ 36).

Литература:

1. Великие Минеи Четии, изданные Археографической Комиссией. Апрель. М., 1916, л. 1154–1155.

2. Созомен. Церковная история, кн. 7, гл. 2–6. Берлин, 1960.

Святи́теля Ники́ты, епи́скопа Новгоро́дскаго

(службу зри 31 января)

Тропа́рь, глас 4:

Наслади́вся, Богому́дре, воздержа́ния/ и жела́ние пло́ти твоея́ обузда́в,/ на престо́ле святи́тельства сел еси́/ и, я́ко звезда́ многосве́тлая,/ просвеща́я ве́рных сердца́/ заря́ми чуде́с твои́х,/ о́тче наш святи́телю Ники́то,/ и ны́не моли́ Христа́ Бо́га,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

Конда́к, глас 6.

Подо́бен: Е́же о нас:

Архиере́йства са́ном почти́вся/ и чи́сте Чисте́йшему предстоя́,/ приле́жно моле́ние за лю́ди твоя́ приноси́л еси́,/ я́ко и дождь моли́твою свел еси́,/ овогда́ же и гра́да запале́ния угаси́л еси́./ И ны́не, святи́телю Ники́то,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ лю́ди твоя́ моля́щияся,/ да вси вопие́м ти:/ ра́дуйся, святи́телю, о́тче преди́вный.

Святитель Никита, епископ Новгородский

Святитель Никита, епископ Новгородский родился в Киеве. Он был одним из первых пострижеников Киево-Печерской обители, в которой подвизался при преподобном игумене Никоне (1078–1088). В молодости Никита претерпел искушение от беса, внушившего ему желание прославиться среди людей. Несмотря на запрещение игумена, он самовольно затворился в келлии. В затворе Никита, по повелению диавола, явившегося ему в образе светлого ангела, перестал молиться и каяться в грехах; из всего Священного Писания он стал читать лишь книги Ветхого Завета, истолковывая их по-своему, поучать народ и пророчествовать. Многие стали приходить к нему для беседы. По молитвам святых отцов Киево-Печерской обители, Никита понял, что обольщен бесом, и глубоко раскаялся в непослушании игумену, после чего полностью покорил себя воле старцев, стал вести строгую, воздержанную жизнь. Много лет он оплакивал свой грех и нес подвиг смиренного послушания. Совершенствуясь в добродетелях, он достиг высокой духовной мудрости, стал одним из наиболее строгих подвижников Киево-Печерского монастыря.

В 1096 году преподобный Никита был возведен митрополитом Киевским Ефремом на святительский престол Великого Новгорода. Немало потрудился он для утверждения христианства, распространения и поддержания благочестия в обширной Новгородской епархии. В течение двенадцатилетнего архиерейского служения он был для своей паствы ярким примером добродетельной жизни. Святитель Никита тайно подавал милостыни, был молитвенником и помощником страждущих. Еще при жизни святитель прославился чудотворениями: в 1097 году он своей молитвой угасил сильный пожар в Новгороде; в другой раз во время губительной засухи низвел дождь на землю. При святителе Никите велось весьма значительное строительство храмов в Новгородской земле. Антониев монастырь – один из первых в Новгороде был основан по благословению епископа Никиты преподобным Антонием Римлянином († 1147; память 3 августа). На средства святителя Никиты расписан главный храм Новгорода – собор в честь Софии, Премудрости Божией.

При всех многочисленных трудах и заботах по благоустройству Новгородской епархии святитель Никита никогда не оставлял сугубого подвига монахов-отшельников: под святительскими одеждами он носил железные вериги. Святитель Никита скончался 31 января 1108 года и был погребен в новгородском Софийском соборе в приделе во имя святых праведных Иоакима и Анны. У гробницы святого происходили исцеления больных. В 1547 году на церковном Соборе в Москве состоялось общероссийское прославление святого (местно его чтили сразу же после кончины). 30 апреля 1558 года, при Митрополите Московском Макарии († 31 декабря 1563) и архиепископе Новгородском Пимене были обретены нетленные мощи святителя. При открытии святых мощей до 10 больных, преимущественно больные глазами и слепые, получили исцеление. В день открытия мощей святителя святой Никита явил свою чудесную силу и помощь не только в Новгороде, но и вдали от него: среди русских войск, осаждавших ливонский город Ругодив (Нарву), многие ливонцы видели на коне мужа в святительских одеждах. Русские войска овладели Ругодивом без приступа и стенобитных орудий благодаря молитвам святителя Никиты. Обретенные нетленные мощи были переложены в новую деревянную гробницу, в 1629 году обложенную басменным серебром. Во времена Новгородского митрополита Гавриила (Петрова; † 1801) святые мощи были переложены в бронзовую гробницу, а в 1846 году – в серебряную. В 1956 году епископом Старорусским Сергием (Голубцовым; † 1982), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия († 1970), чудотворные мощи святителя Никиты были перенесены из Софийского собора в Никольский собор, а в 1962 году – в храм во имя святого апостола Филиппа, где и ныне покоятся в гробнице, расположенной в северном приделе во имя Святителя Николая Чудотворца. Память святителя Никиты Новгородского празднуется 31 января, в день его блаженной кончины.

Литература:

Журнал Московской Патриархии, 1983, № 4.

Святи́теля Игна́тия, епи́скопа Кавка́зскаго и Черномо́рскаго

НА МА́ЛЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Святи́телю Игна́тие пречу́дне,/ бысть Фиваи́да Росси́йская земля́ се́верная,/ и́ноческих по́двигов и трудо́в твои́х нача́ло,/ иде́же Подвигополо́жника Го́спода Иису́са,/ в моли́твеннем де́лании тебе́ укрепля́юща, обре́л еси́.

Егда́, в во́зраст прише́д,/ нача́льник мона́хов соде́лался еси́,/ тогда́ оби́тель се́верная во и́мя Се́ргия преподо́бнаго прия́т тя, о́тче,/ и та́мо позна́л еси́ ме́ру скорбе́й вели́ких и боле́зней тя́жких,/ та́же и утеше́ния от при́сных бра́тий твои́х, и посеще́ния я́вльшагося ти Ду́ха Уте́шителя сподо́бился еси́.

Страны́ ю́жныя, близ По́нта лежа́щия,/ послуша́нием Святе́й Це́ркви дости́гл еси́, о́тче,/ во святи́тельстем зва́нии твое́м/ яви́лся еси́ оте́ц и наста́вник наро́дов и племе́н Кавка́зских,/ жа́ждавших сло́ва Христо́ва.

Егда́ же вре́мя отше́ствия твоего́ прибли́жися,/ святи́телю Госпо́день Игна́тие,/ тогда́ во оби́тели и́ночестей на бре́зе Во́лжстем,/ труды́ сло́ва и моли́твы полага́я,/ со упова́нием к Бо́гу отше́л еси́,/ в Не́мже обре́т поко́й и мир мног.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На сти́ховне стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Уче́ньми отца́ духо́внаго наставля́ем,/ о́тче Игна́тие,/ пра́вилом жи́зни и́ноческия обуча́лся еси́/ и, в послуша́ниих разли́чных/ упражня́яся усе́рдно, / путь святы́х соверши́л еси́.

Стих: Честна́ пред Го́сподем,/ смерть преподо́бных его́.

Му́дрость стяжа́в духо́вную,/ та́кожде и зна́ние писа́ний оте́ческих,/ ча́да послуша́ния/ во мно́жестве приобре́л еси́, о́тче,/ и́хже к Ца́рству Небе́сному и ве́чному/ духо́вно руководи́л еси́.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Возлюби́в ду́шу бли́жняго твоего́,/ е́же ко Го́споду Спа́су привести́ ю,/ любо́вь духо́вную к ча́дом твои́м явля́я,/ псало́мски восклица́л еси́:/ прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́,/ стра́ху Госпо́дню научу́ вас.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н.

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры пра́здника 3 и свята́го 5, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Ра́дуйся и весели́ся све́тло,/ земле́ Росси́йская,/ но́ваго святи́теля Бо́жия, Игна́тия, яви́вшая,/ и́же ве́ру Христо́ву писа́ными свои́ми изъясни́/ и, зако́ны Ду́ха воспису́я,/ стезю́ жития́ духо́внаго я́сно соде́ла.

Ра́дуйся, святи́телю Игна́тие преди́вне,/ измла́да путь за́поведей Христо́вых возлюби́в,/ избра́нник Госпо́день преди́вен яви́лся еси́,/ горни́ло же искуше́ний и бед преше́д,/ учи́тель правосла́вным лю́дем показа́ся,/ жи́зни ве́чныя зако́ны духо́вныя изъясня́я.

Ра́дуйся, и́же во и́ночестем чи́не/ и́мя Богоно́сца восприя́л еси́,/ си́це и сам, святи́телю Игна́тие,/ ско́рби и боле́зни, я́ко священному́ченик, терпя́,/ чрез все житие́ твое́/ и́мя Христо́во внутрь се́рдца своего́ запечатле́л еси́,/ моли́твою непреста́нною укрепля́яся.

Ра́дуйся, святи́телю Христо́в богому́дре,/ Бо́га и́стиннаго и жи́ва взыска́в,/ да́же до конца́ дний твои́х предстоя́л еси́ Христу́,/ моли́твою непреста́нною и любо́вию укрепля́яся,/ та́же терпе́нием скорбе́й находя́щих утвержда́яся.

Сла́ва, глас 4:

К пра́вде ве́чней и жи́зни неконча́емей устреми́лся еси́,/ святи́телю Игна́тие пречу́дне,/ и, сия́ бли́жним твои́м испове́дуя,/ к любви́ Бо́жией призыва́л еси́,/ ны́не же в незаходи́мей сла́ве жития́ непрестаю́щаго/ в Ца́рствии Христо́ве сия́еши.

И ны́не, пра́здника.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

При́тчей чте́ние (главы́ 3 и 8):

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́./ Блаже́н челове́к, и́же обре́те прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум./ Лу́чше бо сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища./ Честне́йшая же есть ка́мений многоце́нных, все же честно́е недосто́йно ея́ есть./ Долгота́ бо дней и лета живота́ в десни́це ея́, в шу́йце же ея́ бога́тство и сла́ва./ От уст ея́ исхо́дит пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит./ Послу́шайте у́бо Мене́, о ча́да, честна́я бо реку́: и блаже́н челове́к, и́же пути́ Моя́ сохрани́т;/ исхо́ди бо Мои́, исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода./ Сего́ ра́ди молю́ вас и предлага́ю Мой глас сыново́м челове́ческим:/ я́ко Аз прему́дрость устро́их, сове́т и ра́зум, и смысл Аз призва́х./ Мой сове́т и утвержде́ние, Мой ра́зум, Моя́ же кре́пость./ Аз мене́ лю́бящия люблю́, и́щущий же Мене́ обря́щут благода́ть./ Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство, ненака́зании же, прилага́йте сердца́./ Послу́шайте Мене́ и па́ки, честна́я бо реку́: и отве́рзу от усте́н пра́вая,/ я́ко и́стине поучи́тся горта́нь Мой, ме́рзки же предо Мно́ю устны́ лжи́выя./ С пра́вдою вси глаго́лы уст Мои́х: ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно./ Вся пра́ва суть разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум./ Научу́ бо вас и́стине, да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша и испо́лнитеся Ду́ха.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 10, 6, 8 и 9):

Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость, устне́ же муже́й му́дрых ве́дят благода́ть./ Уста́ му́дрых поуча́тся прему́дрости, пра́вда же избавля́ет их от сме́рти./ Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда./ Сын бо пра́веден ражда́ется в живо́т и во благи́х свои́х плод пра́вды обы́мет./ Свет пра́ведным всегда́, и от Го́спода обря́щут благода́ть и сла́ву./ Язы́к му́дрых до́брая свесть, и в се́рдце их почи́ет му́дрость./ Лю́бит Госпо́дь преподо́бная сердца́, прия́тии же Ему́ вси непоро́чнии в пути́./ Му́дрость Госпо́дня просвеща́ет лице́ разу́мнаго./ Постига́ет бо жела́ющия ю, пре́жде да́же разуме́ти ю, и удо́бь у́зрится от лю́бящих ю./ У́треневавый к ней не утруди́тся, и бдяй ея́ ра́ди вско́ре без печа́ли бу́дет./ Я́ко досто́йных ея́ сама́ обхо́дит, и́щущи, и во стезя́х ея́ явля́ется им благоприе́мне./ Му́дрости никогда́же одоле́ет зло́ба./ Сих ра́ди и рачи́тель бых добро́ты ея́, и возлюби́х ю, и поиска́х от ю́ности моея́./ И взыска́х неве́сту привести́ себе́, я́ко всех Влады́ка возлюби́ ю./ Таи́бница бо есть Бо́жия хи́трости и обрета́тельница дел Его́./ Труды́ ея́ суть доброде́тели: целому́дрию же и ра́зуму та учи́т, пра́вде и му́жеству,/ и́хже потре́бнее ничто́же есть в житии́ челове́ком./ А́ще же и мно́гаго иску́сства жела́ет кто, весть дре́вняя и бы́ти хотя́щая разсмо́трит./ Свесть изви́тия слове́с и разреше́ния гада́ний, зна́мения и чудеса́ проразуме́ет, и сбытия́ време́н и лет;/ и всем сове́тник есть благ, я́ко безсме́ртие есть в ней и благосла́вие во обще́нии слове́с ея́./ Сего́ ра́ди бесе́довах ко Го́споду, и помоли́хся Ему́, и рех от всего́ се́рдца моего́:/ Бо́же отце́в и Го́споди ми́лости, сотвори́вый вся сло́вом Твои́м/ и му́дростию Твое́ю устро́ивый челове́ка, да владе́ет бы́вшими от Тебе́ тварьми́ и да управля́ет мир в преподо́бии и пра́вде./ Даждь ми Твои́х престо́лов приседя́щую прему́дрость и не отлучи́ мене́ от о́трок Твои́х, я́ко аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея́./ Посли́ ю с Небе́с от свята́го жили́ща Твоего́ и от Престо́ла сла́вы Твоея́,/ да су́щи со мно́ю, научи́т мя, что благоуго́дно есть пред Тобо́ю,/ и наста́вит мя в ра́зум, и сохрани́т мя в сла́ве свое́й./ Помышле́ния бо сме́ртных вся боязли́ва, и погреши́тельна умышле́ния их.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 4):

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна, ниже́ в числе́ лет исчита́ется./ Седи́на же есть му́дрость челове́ком, и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гови быв, возлю́блен бысть, и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть./ Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́, или́ лесть прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая, и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга. Уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше, ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е./ Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На лити́и стихи́ры, глас 1:

Мысль спаси́тельную,/ е́же после́довати уче́нию святы́х оте́ц,/ наре́кл еси́, о́тче преподо́бне, звезду́ твою́,/ путево́дствующую тя/ и освеща́ющую те́сный путь/ ума́ и се́рдца твоего́ к Бо́гу.

Мысль блага́я,/ путево́дствующая тя, о́тче богому́дре,/ на исто́чники воды́ живы́я/ приведе́ во оби́тели ино́ческия,/ иде́же в по́двизех мно́зех/ Бо́га приобре́л еси́.

Сла́ва, глас то́йже:

Страну́ и́стины обре́л еси́, о́тче преподо́бне,/ уче́ние святы́х оте́ц,/ и, тех писа́нием чрез все житие́ твое́ усе́рдно после́довав, взыва́л еси́:/ си́и суть зве́зды небе́сныя, испуща́ющия согла́сный и еди́ный свет,/ си́и суть корабли́, иду́щии к при́стани еди́ней,/ сей лик, воспева́яй еди́ную Боже́ственную песнь,/ и, тех уче́нию после́дуя,/ ду́шу твою́ к ве́чней жи́зни упра́вил еси.

И ны́не, пра́здника.

На стихо́вне стихи́ры, глас 6:

Песнь свяще́нную воспе́л еси́, преподо́бне о́тче,/ под се́нию Креста́ Госпо́дня,/ песнь хвалы́ и благодаре́ния,/ те́мже и лю́дем Бо́жиим, в стра́нствии су́щим,/ воздава́ти хвалу́ Бо́гови у подно́жия Дре́ва Кре́стнаго/ помози́ твои́ми моли́твами.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных его́.

Изъясни́л еси́ нам, о́тче, писа́нии твои́ми,/ что есть ча́ша Христо́ва./ Сию́ ча́шу скорбе́й и напа́стей,/ о́тче преподо́бне,/ я́ко дар Бо́жий, с благодаре́нием приима́ти в житии́ на́шем/ помози́ нам твои́ми моли́твами.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Жите́йское мо́ре страсте́й и скорбе́й/ душе́ю тве́рдою преше́л еси́, я́ко кораблеце́м,/ те́мже ду́ши на́ша, во́лнами грехо́вными обурева́емыя,/ сохрани́ в спаси́тельнем корабли́ Це́ркве Христо́вы,/ я́ко моли́твенник изря́дный.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Тропа́рь, глас 8:

Правосла́вия побо́рниче,/ покая́ния и моли́твы де́лателю и учи́телю изря́дный,/ архиере́ев богодухнове́нное украше́ние,/ мона́шествующих сла́во и похвало́:/ писа́нии твои́ми вся ны уцелому́дрил еси́./ Цевни́це духо́вная, Игна́тие богому́дре,/ моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га,/ Его́же носи́л еси́ в се́рдце твое́м,/ дарова́ти нам пре́жде конца́ покая́ние.

Ин тропа́рь, глас то́йже:

Избра́нник возлю́блен Христо́ви яви́лся еси́,/ Тому́ скорбьми́ мно́гими и моли́твою непреста́нною прилепи́вся,/ благода́ть Ду́ха Свята́го стяжа́в,/ учи́тель изря́ден лю́дем был еси́./ Помина́й нас, святи́телю Игна́тие, богоно́се Росси́йский,/ да уче́нии и моли́твами твои́ми покая́ние спаси́тельное обря́щем/ и любо́вию серде́чною Христу́ усво́имся.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника два́жды. Сла́ва, святи́теля. И ны́не, пра́здника.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 2:

Моли́твами и скорбьми́ мно́гими в житии́ твое́м Христу́ соедини́вся,/ учи́тель изря́ден и помо́щник лю́дем твои́м яви́лся еси́, святи́телю Игна́тие,/ моли́ о чту́щих па́мять твою́, блаже́нне.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:

Рекл еси́, о́тче: е́же размышля́ти о вочелове́чении Бо́га Сло́ва,/ о спаси́тельных страда́ниих и Воскресе́нии Его́,/ степе́нь есть виде́ния духо́внаго,/ е́же моли́твами твои́ми сподо́би ны стяжа́ти, о́тче преподо́бне.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

По полиеле́и седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Преподо́бне о́тче:

Преподо́бне о́тче, святи́телю всече́стне, ты учи́л еси́,/ я́ко моли́тва, ве́ра пра́вая и терпе́ние скорбе́й потре́бны, во е́же спасти́ся./ Помози́ нам, свя́тче Бо́жий,/ да уче́ньми твои́ми огражда́еми, спасе́ние душ на́ших улучи́м.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Позна́л еси́ та́йну святы́я трапе́зы Госпо́дни/ в сия́нии свети́ла вели́каго:/ я́коже со́лнце, учи́л еси́, во вся́цей ка́пли росы́ отображе́но есть,/ та́кожде и в трапе́зе Госпо́дни/ ки́йждо приобще́н есть Христу́ всеце́ло по Божеству́ и челове́честву./ К сему́ же та́инству со стра́хом Бо́жиим и неосужде́нно приступа́ти/ твои́ми моли́твами, свя́те Игна́тие, нас сподо́би.

Кано́н пра́здника на 6 и свята́го на 8.

Кано́н свята́го, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца, спасе́,/ песнь Бого́ви воспева́юща.

Путь ду́ховный, к Бо́гу Жи́ву веду́щий, преше́л еси́, святи́телю Игна́тие,/ я́сно указу́я нам, ка́ко подоба́ет стезю́ жития́ земна́го преходи́ти,/ уче́нию Христо́ву вне́млюще.

Пе́рвую степе́нь в ле́ствице доброде́телей Ева́нгельских, нищету́ духо́вную, узре́л еси́, о́тче,/ и той после́довати, ту́ю возлюби́ти,/ то́ю пути́ духо́внаго нача́ло полага́ти заве́т твой дал еси́.

Нищета́ ду́ха, рекл еси́, соль есть всех жертв духо́вных,/ нищета́ бо ду́ха блаже́нство пе́рвое нарече́ся во Святе́м Ева́нгелии Христо́ве,/ е́йже вси про́чии блаже́нства, кро́тость, милосе́рдие, се́рдца чистота́, после́дуют и е́ю соверша́ются.

Богоро́дичен: Ма́ти Све́та, Пречи́стая Богороди́тельнице,/ житие́ спаси́тельно на земли́ с Сы́ном и Бо́гом Твои́м соверши́вшая,/ нас, недосто́йных, укрепи́, от грехо́в изба́ви и к пра́вде ве́чней ше́ствовати утверди́.

Песнь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

Пра́вду Христо́ву в житии́ свое́м воспису́я, святи́телю Христо́в Игна́тие,/ обре́л еси́ на пути́ сем, е́же пла́кати и рыда́ти о соде́янных злых/ и к Спаси́телю ми́ра притека́ти.

В ю́ности пла́чем и́ноческим го́рце воспла́кал еси́ в ке́ллии свое́й/ о разруше́нии хра́ма се́рдца челове́ческаго,/ Бо́гом созда́ннаго Богослуже́ния возвы́шеннаго ра́ди, о плене́нии души́ и ума́,/ от сих же всех то́кмо еди́нем Богочелове́ком Спаси́телем изба́вимся.

И па́ки плач стяжа́л еси́, о́тче, в и́ночестем житии́ твое́м,/ егда́ вся прегра́ды, от Бо́га удаля́ющия тя, препобеди́л еси́./ Сего́ пла́ча ра́ди помяни́ нас, чту́щих святу́ю па́мять твою́.

Богоро́дичен: Де́во Пречи́стая, печа́ли на́ша и ско́рби утоля́ющая,/ плач спаси́тельный подава́й нам,/ да о бе́здне зол на́ших и непра́вд воспла́чем пред Тобо́ю.

Конда́к и и́кос пра́здника.

Седа́лен, глас 3:

Поуча́л еси́, о́тче достохва́льне,/ я́ко моли́тву чи́сту стяжа́ти, та́же чу́вство покая́ния и пла́ча возлюби́ти/ дово́льно есть, во е́же спасе́ние ве́чное улучи́ти,/ его́же и нас, гре́шных, сподо́би моли́твами твои́ми, свя́те.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Песнь 4

Ирмос: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Та́йны жития́ и́ноческаго взыску́я, блаже́нне Игна́тие,/ позна́л еси́, я́ко ка́ятися подоба́ет и труд и́ноческий ничто́же и́но есть,/ е́же де́лание непреста́ннаго покая́ния.

В покая́нии, слеза́х и пла́че о соде́янных злых/ узре́л еси́, о́тче, спасе́ния путь, к Го́рней жи́зни веду́щий,/ и́же предлежи́т и вся́кому нося́щему и́мя Христо́во.

Рекл еси́, о́тче преподо́бне, я́ко до́лжно есть покая́нием стра́сти отсека́ти,/ та́же покая́нием доброде́лание стяжа́ти,/ и, а́ще не у́зрит о́ко на́ше, я́ко гре́шни есмы́,/ не и́мамы спасе́ния ве́чнаго улучи́ти.

Богоро́дичен: Ма́ти Бо́жия, гре́шных Спору́чнице и Помо́щнице,/ путь наш, к Бо́гу веду́щий, покая́нием и́стинным укрепи́,/ зре́нием греха́ и испове́данием его́ напра́ви.

Песнь 5

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Пла́чем и покая́нием непреста́нным ду́шу твою́ снабдева́я, о́тче Игна́тие,/ де́латель моли́твы яви́лся еси́, сию́ от во́зраста младе́нческаго возлюби́в,/ и в основа́ние жи́зни духо́вныя положи́л еси́.

Моли́твою усе́рдною житие́ твое́ от ю́ности укрепля́я,/ да́же до кончи́ны по́двиг твой моли́твенный ко Христу́ Бо́гу соблюда́л еси́,/ и́мже о Бо́зе Спа́се утвержда́яся.

В во́зраст му́жеский прише́д, мона́хов нача́льник быв и многообра́зныя ско́рби испыту́я,/ в моли́тве тве́рдей и непреста́нней со мно́гими слеза́ми/ осла́бу и отра́ду и́стинную почерпа́л еси́, о́тче всеблаже́нне.

Богоро́дичен: Де́во Пречи́стая, Ма́ти Христа́ Бо́га,/ вене́ц моли́твы неусыпа́ющия,/ о нас, гре́шных, мольбу́ Бо́гу принеси́/ и моле́нием Твои́м от напа́стей и скорбе́й нас изба́ви.

Песнь 6

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Яви́лся еси́ учи́тель моли́твы серде́чныя, о́тче наш Игна́тие,/ я́сно наставля́я, ка́ко до́лжни есмы́ пред Лице́м Христо́вым предстоя́ти/ и моли́тву покая́ния твори́ти.

Подоба́ет на моли́тве, поуча́л еси́, о́тче,/ вста́ти в ли́це прокаже́нных, слепы́х, глухи́х, хромы́х/ и та́ко ко Христу́, от се́рдца сокруше́ннаго,/ от нищеты́ ду́ха на́шего, моли́тву тща́тися твори́ти.

Егда́ тишина́ возве́ет в се́рдце на моли́тве, поуча́л еси́, о́тче,/ и мир ко всем, смире́ние, сострада́ние и любо́вь к челове́ком,/ тогда́ позна́ем, я́ко благода́ть Ду́ха Свя́та сие́ соде́ла.

Богоро́дичен: Ма́ти Бо́жия, Ду́ха Свята́го прия́телище непостижи́мое,/ о сме́ртных нас моли́ся/ и моли́тву на́шу к Бо́гу упра́ви.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: А́ще и во Гроб:

А́ще и соверша́л еси́ стезю́ жития́ земна́го, святи́телю Игна́тие,/ оба́че непреста́нно зрел еси́ зако́ны бытия́ ве́чнаго,/ сему́ поуча́я ученики́ словесы́ мно́гими,/ и́мже после́довати и нам, свя́тче, помоли́ся.

И́кос:

Рекл еси́, о́тче, в писа́ниих твои́х,/ я́ко подоба́ет име́ти страх Бо́жий,/ во е́же вступи́ти в соверше́нство всех доброде́телей, любо́вь Бо́жию,/ и та́ко Отцу́ Небе́сному уподо́битися./ Сему́ уче́нию после́довати и нам, свя́тче, помоли́ся.

Песнь 7

Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

В зи́мнем обнаже́нии ве́твей древе́сных поуча́лся еси́, о́тче, та́йне воскресе́ния ме́ртвых,/ я́коже бо дре́во во вре́мя свое́ ли́ствием покрыва́ется, та́ко и ко́сти челове́ческия оживу́т/ и, обле́кшеся пло́тию, в мир но́вый вступи́ти и́мут.

Позна́л еси́, о́тче, ели́ко возмо́жно,/ та́йну кончи́ны бытия́ челове́ческаго, та́йну естества́ а́нгельскаго и души́ челове́ческия,/ и возда́л еси́ благодаре́ние Бо́гу.

Еди́наго то́кмо Бо́га, Ду́ха И́стины, испове́дал еси́,/ И́же Еди́н всесоверше́н есть,/ Ему́же покланя́ющеся, тя, о́тче, велича́ем.

Богоро́дичен: Де́во Мари́е, Ма́ти Неизрече́ннаго Све́та,/ нас, гре́шных, от мы́сленных паде́ний огради́,/ Боже́ственное же уче́ние Це́ркве Святы́я в сердца́х на́ших укрепи́.

Песнь 8

Ирмо́с: На горе́ святе́й просла́вльшася/ и в купине́ огне́м Присноде́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго,/ Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Возлюби́л еси́, о́тче, служи́ти бра́тии сло́вом Бо́жиим,/ и бысть тебе́ служе́ние сие́ в по́двиг жития́ твоего́,/ нам же в ра́дование непрело́жное, вопию́щим ти:/ не оста́ви нас, о́тче, сло́вом и моли́твами твои́ми.

В служе́нии Сло́ву услы́шал еси́ в души́ твое́й глас увере́ния во спасе́нии,/ сего́ ра́ди преи́скренне возлюби́л еси́ бли́жних твои́х/ и са́мое то Сло́во Бо́жие.

Поуча́л еси́ бли́жних твои́х, святи́телю,/ я́ко Спаси́тель наш есть Огнь Небе́сный,/ И́же и в словесе́х Его́ Ева́нгельских де́йствует.

Богоро́дичен: Ма́ти Бо́жия, Бо́га Сло́ва ро́ждшая, даждь сло́во рабо́м Твои́м,/ е́же сказа́ти та́йну всеми́лостиваго заступле́ния Твоего́,/ в та́йне рожде́ния Сло́ва, Христа́ Бо́га, я́вльшуюся.

Песнь 9

Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с/ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Мно́ги труды́ и боле́зни подъя́в в житии́ твое́м, святи́телю всече́стне,/ Кресту́ Христо́ву, све́тло сия́ющу, поклони́лся еси́/ и мо́литву твою́ ко Христу́ просте́рл еси́.

Скорбьми́ обурева́емый, зрел еси́ в виде́нии в ке́ллии свое́й Стра́нника, посети́вшаго тя./ Отку́ду ше́ствуеши? И где селе́ние Твое́? Почто́ досе́ле оставля́л еси́ е? –/ сла́дце вопия́л еси́, о́тче, я́вльшемуся ти Христу́.

В хожде́нии пред Го́сподем позна́л еси́, о́тче, судьбы́ оте́чества твоего́,/ та́же и кончи́ну твою́ я́сно прови́дел еси́,/ к Бо́гу Сло́ву, Христу́ возлю́бленному, моли́твенно устремля́яся.

Богоро́дичен: Ма́ти Бо́жия, сия́ние неизрече́ннаго Све́та,/ стопы́ на́ша к жи́зни ве́чней направи́,/ проща́ющи вся зла́я, на́ми соде́янная.

Свети́лен пра́здника.

Сла́ва, святи́теля:

И́мя Богоно́сца пресла́внаго в мона́шестем о́бразе твое́м восприе́м,/ о́тче Игна́тие, святи́телю всече́стне,/ Христа́ моли́твою непреста́нною внутрь се́рдца твоего́ всели́л еси́/ и был еси́ учи́тель, к Све́ту невече́рнему веды́й,/ богоно́сец вои́стину досточу́дный яви́вся.

И ны́не, пра́здника.

На хвали́тех стихи́ры пра́здника 3 и свята́го 3.

Стихи́ры свята́го, глас 8:

В житии́ твое́м поуча́л еси́, о́тче преподо́бне,/ я́ко се́рдце челове́ческое обрета́ет поко́й,/ егда́ в за́поведех Христо́вых пребыва́ет,/ изобрази́ти бо в души́ о́браз Христо́в/ бла́го есть и спаси́тельно,/ сего́ же и нас дости́гнути/ ми́лостивно сподо́би моли́твами твои́ми.

Христу́ после́довал еси́ усе́рдно, святи́телю Игна́тие,/ вся мирска́я отложи́в и Крест Госпо́день на ра́мо взем,/ те́мже пути́ соверше́нства дости́гл еси́,/ к сему́ и нас приведи́, о́тче,/ моли́твами твои́ми.

Прииди́те, собо́ри люде́й Бо́жиих,/ припаде́м усе́рдно ко исто́чнику приснотеку́щему,/ святи́телю Игна́тию, богоно́сцу Росси́йскому,/ и восхва́лим, усе́рдно прося́ще:/ моли́твами твои́ми, святи́телю,/ пода́й просвеще́ние душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

НА ЛИТУРГИ́И

Слу́жба пра́здника и святи́теля.

Святитель Игнатий, епископ Кавказский и Черноморский

Святитель Игнатий, епископ Кавказский и Черноморский в миру Димитрий Александрович Брянчанинов, родился 5 февраля 1807 года в селе Покровском Вологодской губернии. Он происходил из дворянской фамилии Брянчаниновых, восходящей к боярину Михаилу Бренко, герою Куликовской битвы. Имя его отца – Александр Семенович, матери – София Афанасьевна.

Димитрия влекла иноческая жизнь, но отец отдал его в Главное военное инженерное училище в Санкт-Петербурге. Проходя учение, юноша задумался об относительности научных знаний и тщетности учености, которые не ведут прямо к вечной жизни. В поисках истины он внимательно читал творения святых отцов Православной Церкви. Димитрий принял решение стать монахом, отстаивая его перед начальством и родителями. Это намерение укрепилось после знакомства с оптинским старцем Леонидом (Наголкиным) – преподобным Львом.

Училище Димитрий окончил в чине поручика в 1826 году. В отставке ему было отказано, но по Божию Промыслу вскоре он был уволен со службы из-за болезни и поступил послушником в Александро-Свирский монастырь в Олонецкой губернии, затем был и в других обителях. В 1831 году он был пострижен в монашество с именем в честь святого Игнатия Богоносца, рукоположен во иеромонаха и назначен игуменом Лопотова Пельшемского монастыря. С 1833 года отец Игнатий – настоятель Троице-Сергиевой пустыни близ Санкт-Петербурга в сане архимандрита. Днем он управлял обителью, ночью предавался молитве, для братии был и начальником, и духовным отцом.

В 1857 году в Казанском соборе в Санкт-Петербурге архимандрит Игнатий был хиротонисан во епископа Кавказского и Черноморского (с кафедрой в Ставрополе; ныне – епархия Ставропольская).

В 1861 году по прошению епископ Игнатий уволен на покой из-за болезни. Святитель поселился в Николо-Бабаевском монастыре Костромской епархии, где впоследствии был погребен. Им написаны «Приношение современному монашеству», «Отечник» – сборник изречений и примеров из жизни древнего монашества, множество писем, подготовлены к изданию пять томов его трудов (6-й том – «Отечник» издан после его кончины). Святитель мог видеть состояние души других людей. Он изложил аскетическое учение святых отцов Церкви применительно к требованиям современности. В круг его знакомых входили А. С. Пушкин, И. А Крылов, К. Н. Батюшков, Н. И. Гнедич, протоиерей Петр Турчанинов, М. И. Глинка, А. Ф. Львов, Н. В. Гоголь, К. П. Брюллов, П. С. Нахимов и другие.

Скончался святитель в Неделю святых жен-мироносиц, 30 апреля 1867 года; причислен к лику святых в 1988 году.

От Святыя Пасхи до Пятидесятницы

В пято́к Све́тлыя седми́цы: Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и в честь ико́ны Ея́, имену́емыя «Живоно́сный Исто́чник»

Тропа́рь, глас 4:

Почерпе́м, челове́цы, цельбы́ душа́м и те́лом моли́твою,/ Река́ бо всем предтече́т – Пречи́стая Цари́ца Богоро́дица,/ источа́ющи нам чу́дную во́ду/ и измыва́ющи серде́ц че́рности 23,/ грехо́вныя стру́пы очища́ющи,/ ду́ши же освяща́ющи ве́рных/ Боже́ственною благода́тию.

Конда́к глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной:

От неистощи́мыя/ Ты, Исто́чниче Богоблагода́тный, подае́ши ми, точа́ши, во́ды/ Твоея́ благода́ти,/ приснотеку́щий па́че сло́ва,/ я́ко бо Сло́во ро́ждшая па́че смы́сла,/ молю́тися, ороси́ мя благода́тию, да зову́ Ти:/ ра́дуйся, Водо́ спаси́тельная.

Явление иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник»

В V веке в Константинополе, близ так называемых «Золотых ворот», находилась роща, посвященная Пресвятой Богородице. В роще был источник, с давних пор прославленный чудесами. Постепенно это место заросло кустарником, а воду затянуло тиной.

Однажды воин Лев Маркелл, будущий император, встретил в этом месте слепца, беспомощного путника, сбившегося с дороги. Лев помог ему выйти на тропинку и устроиться в тени для отдыха, а сам отправился на поиски воды для освежения слепого. Вдруг он услышал голос: «Лев! Не ищи воды далеко, она здесь близко».

Удивленный таинственным голосом, он стал искать воду, но не нашел. Когда же остановился в печали и задумчивости, вторично раздался тот же голос: «Царь Лев! Пойди под сень этой рощи, почерпни воды, которую там найдешь, и напой ею жаждущего, тину же, которую найдешь в источнике, положи на его глаза. Потом ты узнаешь, кто Я, освящающая это место. Я помогу тебе вскоре воздвигнуть здесь во имя Мое храм, и все, приходящие сюда с верою и призывающие Мое имя, получат исполнение своих молитв и полное исцеление от недугов». Когда Лев исполнил все повеленное, то слепой немедленно прозрел и без проводника пошел в Константинополь, прославляя Богоматерь. Это чудо совершилось при императоре Маркиане (391–457).

Императора Маркиана сменил Лев Маркелл (457–473). Он вспомнил о явлении и предсказании Божией Матери, приказал очистить источник и заключить в каменный круг, над которым был построен храм в честь Пресвятой Богородицы. Император Лев назвал этот родник «Живоносным источником», так как в нем проявилась чудодействующая благодать Божией Матери.

Император Юстиниан Великий (527–565) был человеком глубоко приверженным к православной вере. Он долго мучился водяной болезнью. Однажды в полночь он услышал голос: «Ты не можешь вернуть себе здоровья, если не напьешься из Моего источника». Царь не знал, о каком источнике говорит голос, и впал в уныние. Тогда Божия Матерь явилась ему уже днем и сказала: «Встань, царь, иди на Мой источник, выпей из него воды и будешь, как прежде, здоров». Больной исполнил волю Владычицы и вскоре выздоровел. Благодарный император воздвиг около храма, устроенного Львом, новый великолепный храм, при котором впоследствии был создан многолюдный монастырь.

В XV столетии известный храм «Живоносного источника» был разрушен мусульманами. К развалинам храма приставили стражника-турка, который не позволял подходить к этому месту. Постепенно строгость запрета смягчилась, и христиане поставили там небольшую церковь. Но и она в 1821 году была разрушена, а источник засыпан. Христиане вновь очистили развалины, открыли источник и по-прежнему черпали из него воду. Впоследствии в одном окне среди обломков был найден полусгнивший от времени и сырости лист с записью десяти чудес от Живоносного источника, совершившихся с 1824 по 1829 годы. При султане Махмуде православные получили некоторую свободу в совершении богослужения. Они воспользовались ею, чтобы в третий раз воздвигнуть храм над Живоносным источником. В 1835 году с великим торжеством Патриарх Константин в сослужении 20 архиереев и при большом количестве богомольцев освятил храм; при храме устроили больницу и богадельню.

Один фессалиец с молодости испытывал сильное желание посетить Живоносный источник. Наконец, ему удалось отправиться в путь, но в пути он тяжело заболел. Чувствуя приближение смерти, фессалиец взял слово со своих спутников, чтобы они не предавали его погребению, а отвезли тело к Живоносному источнику, там возлили на него три сосуда с живоносной водой и только после этого погребли. Желание его было исполнено, и у Живоносного источника к фессалийцу вернулась жизнь. Он принял иночество и в благочестии провел последние дни жизни.

Явление Льву Маркеллу Божией Матери совершилось 4 апреля 450 года. В этот день, а также ежегодно в пятницу Светлой седмицы Православная Церковь празднует обновление константинопольского храма в честь Живоносного источника. По уставу в этот день совершается чин водоосвящения с пасхальным крестным ходом.

Пресвятая Богородица с Богомладенцем изображена на иконе над громадной каменной чашей, стоящей в водоеме. У водоема, наполненного животворной водой, изображены страждущие телесными недугами, страстями и душевными немощами. Все они пьют эту живительную воду и получают различные исцеления.

Публикуемый текст тропаря был подписан на иконе Божией Матери «Живоносный Источник» из Успенского собора Троице-Сергиевой Лавры; кондак – из Триоди Цветной.

В Неделю антипасхи: Пра́зднество Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди Афо́нския чудотво́рныя ико́ны Ея́, имену́емыя «Сла́дкое целова́ние»

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: пое́м стихи́ры подо́бны, пра́здника две и Богоро́дице две, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Сладколю́бящаго Боже́ственнаго зра́ка Твоего́, Влады́чице,/ и́же к нам, хва́лим чуде́сное прише́ствие,/ его́же Боже́ственным Твои́м про́мыслом посреде́ воды́/ наста́вила еси́, Пречи́стая,/ и хра́му оби́тели Твоея́,/ я́ко дар боголе́пный, возложи́ла еси́.

Посеще́нием посети́ла еси́, Чи́стая, жре́бий Твой/ ико́нами Твои́ми чрез мно́жайшая чудеса́,/ те́мже и прокля́тое Ты во́инство опустоши́вши,/ испо́лнила еси́ вся́кия ра́дости мона́шествующия в нем,/ и́же от Бо́га в насле́дии Твое́м.

Сла́ва, пра́здника. И ны́не, Богоро́дичен, глас 2:

Дух Святы́й, со Отце́м, Де́во, и Сы́ном,/ Свята́я и Покланя́емая Тро́ица,/ в Тя всели́ся, Богоневе́сто:/ в Тебе́ Сло́во воплоти́ся,/ Тобо́ю спасе́ние ми́рови бысть,/ Тобо́ю мир и Тобо́ю ми́ра возсозда́ние,/ Ма́ти Бо́жия была́ еси́/ и храм одушевле́нный всего́ Божества́ яви́лася еси́,/ ико́ною Твое́ю, Пренепоро́чная,/ освяща́еши оби́тель Твою́ и ста́до,/ и к Нему́ сладколюби́выми моли́твами/ всех спаса́еши, почита́ющих Тя.

Све́те Ти́хий: Проки́мен: Госпо́дь воцари́ся: И Сподо́би, Го́споди:

На стихо́вне стихи́ры, пра́здника 2 и Богоро́дицы, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Еди́на сладколю́биши/ Го́спода Сла́вы,/ Богоро́дице Де́во,/ те́мже и Еди́на/ Сего́ о всех умилостивля́еши.

Сла́ва, пра́здника. И ны́не, Богоро́дичен, глас 2:

Дух Святы́й, Отец и Сын,/ Трисо́лнечное Божество́,/ Тебе́ проро́ками Богоро́дицу предвозвести́ ми́рови/ и зра́ком, и́же на ико́не Твое́й,/ весь мир освяща́ет Твое́ю благода́тию:/ Тобо́ю па́ства сия́ спаса́ется/ и Горы́ вся оби́тели и чи́ны,/ Тобо́ю от ага́рян изба́вихомся/ и Тобо́ю спасе́ние получи́ти наде́емся,/ упова́ние на́ше, Де́во, сла́ва Тебе́.

Ны́не отпуща́еши: Трисвято́е. Тропа́рь пра́здника и Богоро́дицы, глас 7 (пи́сан на вели́цей вече́рни)

на велицей вече́рни

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 10: пра́здника 6 и Богоро́дицы 4, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Днесь све́тло возблиста́/ Сы́на Твоего́, Ма́ти, Боже́ственное Воскре́сение,/ и ра́дуются в нем челове́ческая собра́ния,/ А́нгелов же во́инства и вся тварь/ Тя ублажа́ют, Одушевле́нное Не́бо, Божества́ святы́й До́ме,/ и по «Изря́дне» – ра́дуйся, ра́дуйся – Тебе́ зову́т,/ жре́бия Твоего́ вси мона́шествующий, Богора́дованная.

Днесь ра́дости пе́ния/ Тебе́, Богоро́дице, оби́тель Твоя́,/ ра́дующися, приноша́ет, я́ко мо́щно,/ Храни́тельницу Тя иму́щи/ и Хода́таицу к Твоему́ Сы́ну,/ Его́же Твои́ми рука́ми носи́ла еси́, Влады́чице./ Те́мже и обогаща́еши ю ны́не пресвято́ю ико́ною Твое́ю,/ ю́же от Боже́ственнаго Твоего́ про́мысла/ дарова́ла еси́ сей оби́тели Твое́й,/ я́ко бога́тство и я́ко свяще́нное наслажде́ние.

Друго́е не́бо Тя показа́ Твой Сын, Де́во,/ вопло́щен во утро́бе Твое́й,/ я́ко друго́е нам не́бо/ Твой храм соверши́ла еси́/ о́бразом Твои́м, Богоневе́сто,/ от сего́ нечести́вых отгоня́ются полки́ дале́че,/ от сего́ и сове́ты, и́же на нас, злосла́вных разоря́ются,/ мы же Твой к нам собо́р сла́вим,/ мно́гия Твоя́ чудеса́ помина́юще, Присноде́во.

Твой сла́вим собо́р, и́же в Филофе́и 24 и и́же в Богоро́дице 25 честны́я ико́ны Твоея́:/ восхоте́ла бо еси́ нас посети́ти то́ю,/ я́ко Ма́терь, о ча́дех веселя́щаяся/ и, я́ко Цари́ца, о Свое́й держа́ве пеку́щаяся./ Ты бо Зижди́теля на объя́тиих Твои́х Младе́нца носи́ла еси́,/ Ему́же Сладколю́бящая Ма́ти, вои́стинну предстои́ши,/ доя́щи и Де́ва,/ Детопита́тельница и Неискусому́жная.

Сла́ва, пра́здника. И ны́не, Богоро́дицы, глас 6:

Прииди́те, ве́рнии,/ Боже́ственное к нам Богоро́дицы пра́зднуем прише́ствие/ Ея́ свято́ю ико́ною,/ се́ю бо Влады́чица на́ша посети́ нас,/ се́ю нечести́вых во́инство от Горы́ исчезе́/ и се́ю безмо́лвие жре́бия сохраня́ется./ Я́ко бо сла́ва Де́вы изря́дна,/ та́ко и Ея́ чудеса́/ изря́дна суть и преми́рна,/ я́ко у́бо правосмы́слящия награжда́ет,/ неблагода́рныя же отмща́ет./ Но, я́ко Го́спода лю́бящая и нося́щая, Ма́ти Чи́стая,/ моли́ся о нас, моля́щих Ти ся.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния 3.

Бытия́ чте́ние (глава́ 28):

Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго и и́де в Харра́нь./ И обре́те ме́сто, и спа та́мо./ За́йде бо со́лнце,/ и взят от ка́мения ме́ста того́, и положи́ возгла́вие себе́,/ и спа на ме́сте о́ном./ И сон ви́де,/ и се ле́ствица утвержде́на на земли́, ея́же глава́ досяза́ше до Небе́с,/ и А́нгели Бо́жии восхожда́ху и низхожда́ху по ней./ Госпо́дь же утвержда́шеся на ней и рече́:/ Аз Бог Авраа́мов, отца́ твоего́,/ и Бог Исаа́ков, не бо́йся:/ земля́, иде́же ты спи́ши на ней, тебе́ дам ю и се́мени твоему́./ И бу́дет се́мя твое́, я́ко песо́к земны́й,/ и распространи́тся на мо́ре, и ли́ву, и се́вер, и на восто́ки,/ и возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на земна́я и о се́мени твое́м./ И се Аз с тобо́ю,/ сохраня́яй тя на вся́ком пути́, а́може а́ще по́йдеши,/ и возвращу́ тя в зе́млю сию́,/ я́ко не и́мам тебе́ оста́вити,/ до́ндеже сотвори́ти ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́./ И воста́ Иа́ков от сна своего́, и рече́:/ я́ко есть Госпо́дь на ме́сте сем,/ аз же не ве́дех./ И убоя́ся, и рече́:/ я́ко стра́шно ме́сто сие́,/ несть сие́, но дом Бо́жий,/ и сия́ врата́ Небе́сная.

Проро́чества Иезекии́лева чте́ние (гла́вы 43 и 44):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ бу́дет от дне осма́го, и про́чее,/ сотворя́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего/ и я́же спасе́ния ва́шего,/ и прииму́ вы, – глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь./ И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних,/ зря́щих на восто́ки,/ и сия́ бя́ху затворе́на./ И рече́ Госпо́дь ко мне:/ врата́ сия́ затворе́на бу́дут и не отве́рзутся,/ и никто́же про́йдет сквозе́ их,/ я́ко Госпо́дь Бог Изра́илев про́йдет и́ми,/ и бу́дут затворе́на./ Я́ко игу́мен ся́дет в них сне́сти хлеб,/ по пути́ ела́мских врат вни́дет/ и по пути́ его́ изы́дет./ И введе́ мя по пути́ врат святы́х,/ су́щих к се́веру, пря́мо хра́му,/ и ви́дех:/ и се испо́лнь сла́вы храм Госпо́день.

При́тчей чте́ние (глава́ 9):

Прему́дрость созда́ себе́ дом/ и утверди́ столпо́в седмь./ Закла́ своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши свое́й вино́,/ и угото́ва свою́ трапе́зу./ Посла́ своя́ рабы́,/ созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи:/ иже есть безу́мен, да уклони́тся ко мне./ И тре́бующим ума́ рече́:/ Прииди́те, яди́те мой хлеб/ и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам./ Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете,/ и взыщи́те ра́зума, да поживете́,/ и испра́вите ра́зум в ве́дении./ Наказу́яй злы́я, прии́мет себе́ безче́стие,/ облича́яй же нечести́ваго, опоро́чит себе́,/ обличе́ние бо нечести́вому, ра́ны ему́./ Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́;/ облича́й прему́дра, и возлю́бит тя./ Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет;/ сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти./ Нача́ло прему́дрости – страх Госпо́день,/ и сове́т святы́х – ра́зум./ Разуме́ти бо зако́н по́мысла есть блага́го,/ сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя,/ и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.

На лити́и стихи́ры пре́жде пра́здника, та́же Богоро́дицы, глас 5:

Днесь Всечи́стая Де́ва зде жи́ти изво́ли:/ Боже́ственный бо Ея́ о́браз, самособо́ю к нам мореше́ствовав,/ та́инства бысть па́мяти,/ и вся́ких чуде́с в показа́ние:/ не ме́ньше бо, я́же во И́верстей и в други́х оби́телех,/ настоя́щее показу́ется нам чудоде́йствие./ Свята́я бо Богоро́дица,/ я́же Боже́ственною благода́тию прише́льствующи в них,/ и сию́ ико́ну чуде́сну соде́ла, Всечи́стая,/ я́ко да те́ми заступле́ньми/ от бед злых спаса́ет ду́ши на́ша.

Сла́ва, пра́здника. И ны́не, Богоро́дицы, глас 8:

Ка́ко не диви́мся Твоему́ о нас промышле́нию, Пречи́стая?/ Жре́бий бо Твой посети́ти изво́лила еси́/ Сладколю́бящею Боже́ственною Твое́ю ико́ною./ Те́мже и спасла́ еси́ нас от ра́тник ва́рваров,/ от ага́рянскаго плене́ния/ и от вся́ких боле́зней и бед,/ и, Его́же яко Младе́нца на объя́тиих Твои́х носи́ла еси́,/ и дои́ла еси́, и сла́дце целова́ла еси́,/ Сей Твой жре́бий сей/ Тебе́ предложи́ сохраня́ти, Богоро́дице,/ о не́мже не оскуде́й промышля́ти ны́не же и во ве́ки.

На стихо́вне глаго́лем самогла́сны пра́здника. Та́же Богоро́дицы, глас 4.

Стих: Лицу́ Твоему́ помо́лятся/ бога́тии лю́дстии.

О, пресла́внаго чудесе́!/ сы́ны тьмы, во́инство неве́рное от Горы́ изри́ну/ Све́та Ма́терь, Всеблюсти́тельница свяще́нных оби́телей Горы́./ Сея́ есть посеща́ющая нас и весь жре́бий/ чудотво́рными Ея́ Боже́ственными ико́нами./ Сия́ есть спасе́ние душ на́ших и безнаде́жных наде́жда,/ Всецари́ца и Влады́чица.

Сла́ва, пра́здника. И ны́не, Богоро́дицы, глас 5:

Исцеле́ний иму́ще исто́чник храм Твой, Богоро́дице,/ благода́ть обрето́хом,/ чрез Твою́ бо в нем святу́ю ико́ну/ благода́ть почерпа́ем врачева́ний/ и мучи́тельскаго плене́ния изба́вихомся./ Те́мже и собо́р Твой достодо́лжно торжеству́юще/ и всено́щное пе́ние Тебе́ принося́ще, Богоро́дице, взыва́ем:/ Я́же пречи́стою Твое́ю ико́ною присеща́ющи нас,/ Сы́на Твоего́ Ца́рствия наслади́тися сподо́би/ неисче́тною Твое́ю бла́гостию, Ма́ти Присноде́во.

Ны́не отпуща́еши: Трисвято́е. Тропа́рь пра́здника, глас 7. И Богоро́дицы, глас то́йже:

Одержа́щей е́реси,/ о честне́й ико́не Твое́й, Де́во,/ я́ве промышля́еши:/ мореше́ствием Твое́й оби́тели/ я́ко дар досто́ин приноша́еши./ Сию́ же мы Сладколю́бящую пра́ве нарица́юще,/ Тя ублажа́ем.

НА У́ТРЕНИ

По 1-м стихосло́вии седа́лен пра́здника.

Сла́ва, то́йже. И ны́не, Богоро́дицы, глас 1.

Подо́бен: Ка́мени запеча́тану:

О́браз зра́ка Твоего́, Богоро́дице Пречи́стая,/ преесте́ственно просла́вленный, покланя́ющеся, сла́вим,/ и́мже мы гла́да и губи́тельства, ва́рваров и враго́в наше́ствия/ и бед вся́ческих и искуше́ний избавля́еми, Тебе́ вопие́м:/ сла́ва Всеблаго́му Твоему́ Сове́ту,/ сла́ва благоутро́бию Твоему́,/ сла́ва Твоему́ к нам, Чи́стая, Боже́ственному промышле́нию.

По 2-м стихосло́вии седа́лен пра́здника.

Сла́ва то́йже. И ны́не Богоро́дицы, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:

Изри́нула еси́ во́инство, губя́щее, Отрокови́це Чи́стая,/ ста́до Твоего́ жре́бия, и́же во Афо́не./ Те́мже и па́мять твори́м такова́го Твоего́ промышле́ния,/ е́же сотвори́ла еси́ чрез Твой о́браз,/ и́же водрузи́ла еси́ во святе́м Твое́м хра́ме,/ его́же пе́сньми сла́вим.

По полиеле́и седа́лен, Богоро́дицы, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:

Твой Боже́ственный собо́р сла́вим/ и пра́здник твори́м днесь ди́вныя Твоея́ ико́ны,/ ю́же от инода́льныя страны́ чрез пла́вания к нам принесла́ еси́,/ и чудеса́ почита́ем, и́миже во́инство безбо́жное опустоши́ла еси́ Твое́ю си́лою, Де́во,/ и Твое́ ста́до спасла́ еси́.

Сла́ва, ин седа́лен Богоро́дицы, глас и подо́бен то́йже:

Те́пле сладкоцелу́еши вся́ческих Влады́ку,/ хода́тайствуеши о ста́дех, и́хже насле́дила еси́,/ бельце́в и мона́шествующих во Афо́не, Влады́чице,/ и́мже посла́ла еси́ Твой Пресвяты́й о́браз на дсце,/ я́ко тем подае́ши Боже́ственныя Твоя́ благода́ти.

И ны́не, пра́здника.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Похвали́, Иерусали́ме, Го́спода,/ хвали́ Бо́га Твоего́, Сио́не. Стих: Я́ко укрепи́ вереи́ врат Твои́х, благослови́ сы́ны Твоя́ в Тебе́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 116. Воскресе́ние Христо́во: три́жды. Поми́луй мя, Бо́же: с пе́нием. Сла́ва: Моли́твами апо́столов. И ны́не: Моли́твами Богоро́дицы: и Воскре́с Иису́с:

Кано́ны пра́здника с ирмоса́ми, на 8 и Богоро́дицы, на 6, глас 1.

Песнь 1

Ирмо́с: Воскресе́ния день,/ просвети́мся, лю́дие,/ Па́сха, Госпо́дня Па́сха;/ от сме́рти бо к Жи́зни/ и от земли́ к Небеси́/ Христо́с Бог нас/ преведе́, побе́дную пою́щия.

Воскресе́ния день Влады́ки Христа́,/ и Ма́терь Того́, Де́ву Чи́стую,/ прииди́те, вси, и́же в Горе́ мона́шествующий,/ согла́сно ве́рно воспои́м,/ благода́рственное пою́ще.

Воскресе́ние Спа́са Христа́/ и па́мять, е́же па́че наде́жды, чудоде́йствия Твоего́, Чи́стая,/ и́мже показа́ла еси́ нас сы́ны дне,/ тьму отгна́вши от честна́го жре́бия Твоего́,/ согла́сно ве́рно воспои́м,/ благода́рственное пою́ще.

Очи́стим чу́вствия и у́зрим мы́сленными очесы́/ Бо́жий Про́мысл,/ и́бо Богоневе́стная из Горы́ Афо́нския/ ны́не во́инство христоненави́стное пресла́вно изгна́.

Не́бо и земля́ ны́не да веселя́тся/ в Боже́ственном Христо́вом возста́нии,/ Де́ву же да пое́т лик безсупру́жных,/ и́бо днесь во́инство христоненави́стное из Горы́ изгна́.

Исча́дие Ага́ри, вто́ргся к нам, –/ даде́ся Гора́, – рече́, – во власть ны́не мою́:/ но у́бо солга́ся лю́те,/ из Горы́ бо того́ Храни́тельница Богоро́дица изгна́.

Небеса́ у́бо досто́йно ны́не веселя́тся/ Боже́ственным Воскресе́нием Сы́на Твоего́, Чи́стая,/ мы же пра́здник соверша́ем и Тебе́,/ в не́мже посла́ла еси́ нам честны́й о́браз Твой.

Катава́сия: Воскресе́ния день:

Песнь 3

Ирмос: Прииди́те, пи́во пие́м но́вое,/ не от ка́мене непло́дна чудоде́емое,/ но нетле́ния исто́чник,/ из гро́ба одожди́вша Христа́,/ в Не́мже утвержда́емся.

Прииди́те, пи́во пие́м ра́дости,/ честна́я в безсупру́жных составле́ния,/ и́бо Де́ва Чи́стая печа́ль на́шу преложи́/ в весе́лие спаси́тельное.

Прииди́те, пи́во пие́м но́вое,/ от исто́чника присноживо́тнаго Богома́тере,/ и́бо ве́сну нам благода́рную показа́,/ я́ко пре́жде и н́ыне Богоневе́стная.

Ны́не вся исполня́ются ра́дости,/ я́же в Горе́ Афо́нстей честна́я жили́ща,/ Богоро́дицу Чи́стую Предста́тельницу держа́вну иму́ще,/ Е́юже утверди́шася.

Вчера́ порабо́тихомся лю́те,/ мучи́тельству неве́рных па́дше вси,/ ны́не же Предста́тельница на́ша/ све́тлое дарова́ нам возрожде́ние.

Ны́не глаго́ли, Горо́ Честна́я:/ обновля́юся стра́нно Богома́терию,/ неве́рному бо во́инству бежа́вшу,/ торжество́ но́вое и све́тлое Той составля́ю.

Я́ко дре́вле Петра́ Твой Сын в воде́,/ Богоро́дице, удиви́,/ та́ко и Ты честну́ю Твою́ ико́ну/ в то́йже воде́ просла́вила еси́.

Седа́лен пе́рвее пра́здника, та́же Богоро́дицы.

Сла́ва, и ны́не, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Фео́филу ски́птры зле управля́ющу,/ свята́я Твоя́ ико́на, бежа́вши, идя́ше/ по воде́ пла́ванием над волна́ми,/ и, прише́дши любе́зно, приста́ держа́вно во оби́тели Твое́й Богоспаса́емей,/ и водрузи́ся, я́ко на престо́л Херуви́мский,/ в хра́ме Твое́м, Чи́стая.

Песнь 4

Ирмос: На Боже́ственней стра́жи/ Богоглаго́ливый Авваку́м/ да ста́нет с на́ми и пока́жет/ светоно́сна А́нгела,/ я́сно глаго́люща:/ днесь спасе́ние ми́ру,/ я́ко воскре́се Христо́с,/ я́ко всеси́лен.

На Боже́ственней стра́жи,/ ста́вше во Христе́, бра́тие,/ ума́ движе́нии и дея́ния испра́вляюще,/ вси в весе́лии рцем:/ днесь спасе́ние Горе́/ Де́вою Чи́стою, на́шею Предста́тельницею.

На ста́до Твое́, Чи́стая,/ просте́рши взор благосе́рдно,/ призыва́ющий Тя спаса́еши от вся́ких скорбе́й,/ враги́ бо Твоя́, Влады́чице,/ днесь из Горы́ изво́диши,/ нам вопию́щим Ти, е́же очи́сти.

При́сно смуща́ет мя мно́жество неча́емых напа́стей, –/ вопие́т вся, я́же во Афо́не, Твоя́ па́ства, Влады́чице, –/ не пре́зри у́бо, но предвари́, изми́ мя, Де́во,/ воспева́ющую при́сно вели́чия Твоя́.

Я́ко Храни́тельницу свяще́нных на́ших оби́телей,/ Чи́стая, венча́ем Тя,/ ны́не от любве́ Боже́ственныя пе́сни плету́ще:/ приими́ пе́ние и па́ки ны в ру́ки беззако́нных не преда́ждь,/ Христа́ умилостивля́ющи.

Богооте́ц у́бо Дави́д/ пред се́нным ковче́гом скака́ше, игра́я,/ лю́дие же Христо́вы безсупру́жнии, и́же в Горе́, Чи́стая,/ игра́юще пред о́бразом Твои́м,/ боже́ственно Тебе мо́лятся,/ я́коже Дави́д прорече́.

Богооте́ц у́бо Дави́д/ пред се́нным ковче́гом скака́ше, игра́я,/ ве́рнии же, мы днесь,/ пред све́тлым о́бразом Твои́м/ ли́ки соста́вльше песноно́сныя,/ Тебе́ ра́достно Сладколю́бящая зове́м.

Песнь 5

Ирмос: У́тренюем у́тренюю глубоку́,/ и вме́сто ми́ра песнь принесе́м Влады́це,/ и Христа́ у́зрим,/ Пра́вды Со́лнце,/ всем жизнь возсия́юща.

У́тренюем вси боже́ственно/ и с пе́нием дея́ния принесе́м доброде́тельная, Де́ве вопию́ще:/ не преста́й, Влады́чице, су́щия в Горе́ храня́щи.

У́тренюем днесь вси/ и Чи́стей Богоро́дице Тебе́ принесе́м Боже́ственную песнь,/ нас от скорбе́й изба́вльшей всех/ и от нечи́стаго сове́тования.

Безме́рное Твое́ благоутро́бие/ к су́щим в Горе́ оби́телем со у́жасом зря́ще, Чи́стая,/ на Твое́ тве́рдое предста́тельство наде́ющеся,/ Па́сху пра́зднуем весе́лую.

Безме́рное Твое́ благоутро́бие, и́же в Горе́, ны́не зря́ще,/ Тебе́ пригла́шаем:/ ра́дуйся, Храни́тельнице мона́шествующих, о Всечи́стая,/ ра́дуйся, Предста́тельнице и Побо́рнице.

Присту́пим, свещено́снии,/ исходя́щу Христу́ из Гро́ба, я́ко Жениху́,/ и торжеству́ем, Богоро́дице взыва́юще:/ ра́дуйся, Го́ры Спаси́тельнице.

Присту́пим, свещено́снии,/ к прише́дшей нам Богоро́дицы Чи́стыя ико́не,/ и тоя́ удиви́мся о́браза подо́бию,/ и чуде́с волна́м.

Песнь 6

Ирмос: Снизше́л еси́ в преиспо́дняя земли́/ и сокруши́л еси́ вереи́ ве́чныя,/ содержа́щия свя́занныя, Христе́,/ и тридне́вен, я́ко от ки́та Ио́на,/ воскре́сл еси́ от Гро́ба.

Снидо́хом во грехи́ мно́гия/ и пра́ведное на ся Бо́жие негодова́ние привлека́хом./ Но, о Влады́чице,/ Ты исхи́тила еси́ нас из ро́ва поги́бели.

Сни́де, я́ко в преиспо́дняя земли́,/ нечи́стое во́инство,/ прогна́но све́том Твои́м, Богоро́дице,/ сего́ ра́ди мона́шествующий/ благода́рственную песнь Тебе́ прино́сят, Отрокови́це.

Храня́щи, о Влады́чице, Го́ру Твою́ невреди́му/ от враг мы́сленных и чу́вственных же/ и спаса́еши на́ше жи́тельство,/ прие́мши пе́сни от нас всегда́.

Храня́щи, Чи́стая, Го́ру Твою́,/ наше́дшим неве́рным,/ в наказа́нии лю́тых на́ших грехопаде́ний,/ не пре́дала еси́ нас в ру́ки их,/ но истреби́ в коне́ц.

Спа́се наш Христе́,/ воскресе́ние душ на́ших,/ мольба́ми Ро́ждшия Тя/ изба́ви всех от бед и скорбе́й/ и сподо́би нас неизрече́нныя Твоея́ Сла́вы.

Спаси́тельницу на́шу же и Храни́тельницу,/ о Всенепоро́чная Чи́стая, Тя ве́мы вся,/ я́же в Горе́ оби́тели,/ сего́ ра́ди Тебе́ согла́сно составля́ем пе́ние.

Конда́к Богоро́дицы, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной:

Иже в хра́ме и оби́тели Твое́й приходя́щия Ти/ и богоуго́дно спаси́тельная гоня́щия/ и почита́ющия Твой святы́й о́браз,/ сим да́руй, Де́во, Твоя́ ми́лости,/ от вся́ких изба́вльши сих скорбе́й, Тебе́ вопию́щия:/ ра́дуйся, Еди́на Богоневе́стная.

И́кос:

А́нгели неви́димо со стра́хом окружа́ют Боже́ственную Твою́, Де́во, ико́ну/ сию́, уди́вльши 26 до́бре, чрез мо́ре во Твою́ оби́тель посла́ла еси́./ Мы же, ра́дующеея сла́ве Твое́й, вопие́м Ти, е́же ра́дуйся, си́це:/ ра́дуйся, Христа́ Сладколю́бящая;/ ра́дуйся, на объя́тиих Того́ нося́щая./ Ра́дуйся, стоя́щая в хра́ме, я́ко Всецари́ца;/ ра́дуйся, соблюда́ющая нас, я́ко Храни́тельница./ Ра́дуйся, я́ко приклони́лася еси́, е́же соблюда́ти Твою́ оби́тель;/ ра́дуйся, я́ко зде суди́ла еси́ присели́тися, и до ны́не пребыва́еши./ Ра́дуйся, спасе́ние ве́рных раб Твои́х;/ ра́дуйся, благоукраше́ние свята́го хра́ма Твоего́./ Ра́дуйся, Е́юже от ва́рвар избавля́емся;/ ра́дуйся, Е́юже от бед спаса́емся./ Ра́дуйся, на́ша Предста́тельнице и Покро́ве;/ ра́дуйся, всем упова́ние изве́стное./ Ра́дуйся, Еди́на Богоневе́стная.

И чте́тся синакса́рь ме́сяца и Пятидеся́тницы.

В то́йже день пра́зднуем обновление свята́го Христова Воскресе́ния и свята́го апо́стола Фомы́ осяза́ния. В то́йже день па́мять твори́ти прия́хом о чудотворе́нии Пресвяты́я Богоро́дицы, егда́ о́бщим моле́нием отгна́ одержа́вшия Святы́я оби́тели Святы́я Горы́ безбо́жныя ага́ряны; сего́же ра́ди и настоя́щее бде́ние прия́хом ежего́дно твори́ти. Святы́ми моли́твами Всепречи́стыя Сладколю́бящия Твоея́ Ма́тере и свята́го апо́стола Твоего́ Фомы́, Христе́ Бо́же наш, поми́луй и спаси́ нас. Ами́нь.

Песнь 7

Ирмо́с: О́троки от пе́щи изба́вивый,/ быв Челове́к,/ стра́ждет, яко сме́ртен,/ и стра́стию сме́ртное/ в нетле́ния облачи́т благоле́пие,/ еди́н благослове́н/ отце́в Бог и препросла́влен.

О́троки от пе́щи изба́вивый,/ призре́л еси́, Го́споди, я́ко Милосе́рд, прегреше́ния на́ша/ и изба́вил ны еси́ от лю́таго обстоя́ния Ма́тери Твоея́ мольба́ми,/ я́ко Бог препросла́вленный.

О́троки от пе́щи изба́вивый,/ изба́ви, Влады́чице, Го́ру, Тобо́ю Святоиме́нную, Чи́стая,/ от неве́рных враг Человеколю́бец,/ Еди́н благослове́нный отце́в Бог и препросла́вленный.

Же́ны с ми́ры Богому́дрыя вслед Тебе́ теча́ху, Влады́ко Христе́,/ Небе́сное Тя Ми́ро ро́ждшую,/ вся, я́же в Горе́, оби́тели, иму́щи Боже́ственную Блюсти́тельницу,/ нечести́вых злово́ния изба́вихомся.

Сме́рти пра́зднуем умерщвле́ние,/ а́дово разруше́ние,/ стра́нное же нечести́вых бе́гство,/ от пребыва́ния Твоего́ в Святе́й Горе́, Всенепоро́чная./ Те́мже пое́м Тя,/ Боже́ственное на́ше предста́тельство, Богоневе́стная.

Сме́рти пра́зднуем умерщвле́ние, Христо́во Воскресе́ние,/ нечести́вых люде́й посрамле́ние и бе́гство/ и, взыгра́юще, пое́м Тя, Влады́чице,/ Еди́ну в жена́х Благослове́нную и Богоро́дицу пресла́вную.

Я́ко вои́стинну свяще́нный и ра́достный сей/ спаси́тельный, Боже́ственный пра́здник,/ воспомина́ние безбо́жных от нас бе́гство,/ в оньже Боже́ственное, я́ко свет, Пречи́стая, умилостивле́ние всем возсия́.

Песнь 8

Ирмо́с: Сей нарече́нный и Святы́й День –/ еди́н суббо́т царь и госпо́дь,/ пра́здников пра́здник/ и торжество́ есть торже́ств,/ в о́ньже благослови́м Христа́ во ве́ки.

Сей нарече́нный и святы́й день,/ в о́ньже мы пое́м Цари́це пе́ние:/ неча́емых бо реши́тельница бысть нам Всенепоро́чная,/ те́мже благослови́м Сию́ во ве́ки.

Сей нарече́нный и святы́й день,/ Воста́ния Госпо́дня и Чи́стыя Богоро́дицы,/ соде́яннаго Ею нам па́че наде́жды чу́да,/ Е́юже благослови́м Христа́ во ве́ки.

Прииди́те, и́ночестии, и́же во Афо́не, собо́ри,/ с любо́вию благода́рственно Богоро́дицу воспое́м,/ Влады́чицу, Предста́тельницу на́шу и Храни́тельницу,/ Пита́тельницу, вра́ча и сокро́вище во ве́ки.

Возведи́ о́крест о́чи Твои́, Чи́стая,/ и виждь ча́да Твоя́,/ лю́те сотре́нная десятиле́тним мучи́тельством Исма́иля нечести́ваго, и́же от Ага́ри,/ и сохраня́й сия́,/ Тобо́ю благословя́щая Христа́ во ве́ки.

О́тче Вседержи́телю, и Сло́ве, и Ду́ше,/ оби́тели, и́же во Афо́не,/ сохраня́й невреди́мы от враго́в лю́таго нало́га,/ на Тя бо упова́ем и благослови́м, в них живу́щий, во ве́ки.

О́тче Вседержи́телю, и Сло́ве, и Ду́ше,/ Безнача́льное Существо́, Непостижи́мое Естество́, Бо́же всех,/ Твоя́ лю́ди изми́ вся́кия ско́рби/ Святы́я Богоро́дицы моли́твами.

Песнь 9

Ирмо́с: Свети́ся, свети́ся,/ Но́вый Иерусали́ме,/ сла́ва бо Госпо́дня/ на тебе́ возсия́,/ лику́й ны́не/ и весели́ся, Сио́не./ Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице,/ о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Припе́в: Велича́й, душе́ моя́,/ Чи́стую Де́ву и Еди́ну Богоро́дицу/ Предста́тельницу мона́шествующих во Афо́не.

Свети́ся, свети́ся,/ Но́вый Иерусали́ме,/ и ты, Горо́ Афо́нская,/ Предста́тельница бо твоя́ ны́не/ добро́ту пе́рвую да́рует тебе́/ и тьмы отгоня́ет нечести́вых Богоневе́стная.

Припе́в: Велича́й, душе́ моя́,/ Ю́же велича́ют вся́ческая, Де́ву,/ и трепе́щут безбо́жных ага́рян собра́ния.

Свети́ся ны́не,/ свяще́нная Горо́ Афо́нская,/ Боже́ственная бо в тебе́ Предста́тельница Всенепоро́чная/ неве́рнаго во́инства я́же на нас ловле́ния/ ма́нием Боже́ственным разруши́, мир нам дарова́вши.

Припе́в: Днесь всяк чин мона́шествующих Горы́/ па́мять творя́щий благода́ти Твоея́,/ сликовству́ет, Де́во Богоро́дице.

О, Боже́ственнаго, о, любе́знаго,/ о, обеща́ния кра́снаго!/ Оби́телем бо, су́щим во Афо́не, обеща́лася еси́ бы́ти Предста́тельницею,/ Храни́тельницею и Блюсти́тельницею,/ Ю́же, ве́рнии, иму́ще наде́жду, многи́х лю́тых избавля́емся.

Припе́в: Днесь ра́дуется весь мона́шествующих лик/ воста́нием Христо́вым/ и па́мять твори́т Твоего́ чудесе́, Де́во.

О, Боже́ственныя и еди́ныя сла́вы Го́рния,/ ю́же наслажда́ешися, Богоро́дице Де́во, я́ко Всецари́ца,/ красу́йся про́чее и моле́ние твори́ всегда́ о Твое́м жре́бии,/ подпа́вшем злоде́йственному.

Сла́ва: Тебе́, Бо́га Отца́, Бо́га Сы́на и Сло́ва и Бо́га Ду́ха,/ Еди́наго в Тро́ице Бо́га/ сла́влю Еди́наго.

О О́тче, и Сло́ве, и Боже́ственный Ду́ше и Честны́й,/ о Тро́ице, Бо́же мой,/ Боже́ственными моли́твами Твои́х слуг Афо́нския Горы́,/ нас, почита́ющих Тя, Ца́рствия Твоего́ сподо́би.

И ны́не: О Всечи́стая Отрокови́це,/ о Ма́ти, Де́во Чи́стая,/ не преста́й Го́ру Афо́нскую всегда́ покрыва́ти благода́тию Твое́ю, Влады́чице,/ и Сы́на Твоего́ о нас умилостивля́ти, Присноде́во.

Све́тильны праздника два, та́же Богоро́дицы.

Подо́бен: Не́бо звезда́ми:

Твое́ю, Богоро́дице, благода́тию/ покрыва́еши и соблюда́еши всех, су́щих в жре́бии Твое́м,/ от наше́ствия нечести́вых/ и са́мым о́бразом Твои́м утеша́еши лю́ди Твоя́.

На хвали́тех поставля́ем стихо́в 6, пра́здника 3 и Богоро́дицы 3, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Егда́ злоче́стия зима́/ на святы́я ико́ны ноша́шеся/ тогда́ Всенепоро́чная Свой о́бразный зрак/ спасе́ от рук беззако́ннующих/ и того́ наста́ви, иде́же потре́бно спаса́тися,/ иде́же Боголюбе́зное ста́до Филофе́йскаго монастыря́/ прия́т его́ с чу́дом.

Егда́ ико́на, я́ко жива́,/ Сладколю́бящия Зижди́теля Чи́стыя Отрокови́цы/ ди́вно прохожда́ше, я́ко на колесни́це, во́ду/ и прии́де в Горы́ селе́ний,/ вре́да отбега́ющи ерети́ческаго,/ тогда́ мона́шествующих и бельце́в вся ли́ки, взыгра́юще,/ сей покланя́хуся, ра́дующеся.

Прииди́те, пе́сньми почти́м о́браз, его́же освяти́,/ Ма́терь Бо́жия Свята́я,/ и, его́ целу́юще, прирце́м:/ сим, Боговме́стная, нас посети́ла еси́,/ сим отгна́ла еси́ род противобо́жный,/ те́мже сим нас покажи́/ насле́дники жре́бия Твоего́, Влады́чице,/ и Сы́на Твоего́ Ца́рствия.

Сла́ва, глас 6, пра́здника. И ны́не, Богоро́дицы, глас то́йже:

Ви́де о ико́не Твое́й су́щая во святе́й Горе́ Твое́й оби́тель,/ я́коже ви́де в рождестве́ Твое́м, Пресла́вная, град Дави́дов Вифлее́м:/ та́мо бо па́стырие ви́деша и удиви́шася,/ зде вси падо́ша и поклони́шася;/ та́мо безсе́менно рождество́ Твое́,/ зде без корабля́ водоше́ствие исхо́да Твоего́;/ тогда́ Ду́хом Святы́м зача́тие,/ ны́не чрез благода́ть Сы́на Твоего́ Твое́ прише́ствие;/ И́родово бо тогда́ су́етное во́инство губя́щее/ рождеству́ Твоему́ ничто́же соде́я;/ безбо́жных же зде воображе́нии лю́дие,/ преще́ния творя́ще жре́бию Твоему́, напра́сно 27 прогна́шася./ Ве́лия Твоя́ ми́лость и благоутро́бие Твое́ чуде́сно есть,/ Пресвята́я Влады́чице.

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ ́И

Блаже́нны от кано́на, песнь 3-я Фомы́ и песнь 6-я Богоро́дицы. Апо́стол и Ева́нгелие обои́м. Подо́бно и прича́стен.

Икона Божией Матери «Сладкое лобзание»

Икона Божией Матери «Сладкое лобзание» (по-гречески Гликофилусса) прославилась в царствование греческого императора иконоборца Феофила (829–842). Один из приближенных императора, Симеон, подражая своему повелителю, питал ненависть к иконам. Но его супруга Виктория чтила святые иконы и имела у себя в покоях икону Божией Матери. Симеон потребовал от жены икону, чтобы ее сжечь. Тогда женщина решилась расстаться с заветной святыней, но не предавать ее в руки мужа. Она пустила икону в море. Чрез неизвестное число лет эта самая икона явилась на берегу моря пред афонским Филофеевским монастырем. Игумен и братия с радостью и честью приняли икону и внесли ее в соборный храм монастыря. Место явления иконы названо «Агиасмою». В Светлый понедельник ежегодно сюда из обители совершается крестный ход.

Примечательно одно назидательное чудесное событие, происшедшее в 1830 году. В это время в Филофеевский монастырь пришел из Адрианополя один богомолец. В беседе с екклисиархом обители он выразил сомнение в действительности чудесного явления иконы Божией Матери. Екклисиарх пытался рассеять его сомнения, но богомолец упорно отрицал все его слова и доводы. Однако он был возвращен к вере благодатной помощью Самой Царицы Небесной. В тот же день с богомольцем совершилось чудо, и он смог убедиться в чудесной силе Пречистой Девы. Идя по верхнему этажу дома, богомолец оступился и начал падать вниз. Тут он воскликнул: «Пресвятая Богородица, помогай нам!» и опустился на землю без всякого вреда.

Икона «Сладкое лобзание» прославлена многими чудесами. Она хранится в соборном храме обители, Божия Матерь изображена лобзающей Предвечного Младенца.

Согласно церковному преданию, она является одной из 70-ти икон, написанных святым евангелистом Лукою.

В скиту Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне есть список с чудотворной иконы «Гликофилусса».

Кано́н Пасха́льный ко Пресвяте́й Богоро́дице, пое́мый в Свя́то-Тро́ицкой Се́ргиевой Ла́вре в пято́к ве́чера от седми́цы Фомино́й до седми́цы 5-й по Па́схе, в па́мять посеще́ния Богома́терию Преподо́бнаго Се́ргия

Тропа́рь, глас 4:

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м,/ гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м,/ в покая́нии зову́ще из глубины́ души́:/ Влады́чице, помози́ на ны милосе́рдовавши,/ потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний,/ не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи,/ Тя бо и едину на́дежду и́мамы.

Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице,/ си́лы Твоя́ глаго́лати, недосто́йнии,/ а́ще бо Ты не бы предстоя́ла, моля́щи,/ кто бы нас изба́вил от толи́ких бед,/ кто же бы сохрани́л до ны́не свобо́дны,/ не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́,/ Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

Кано́н, глас 1

Песнь 1

Ирмо́с: Воскресе́ния день,/ просвети́мся, лю́дие,/ Па́сха, Госпо́дня Па́сха:/ от сме́рти бо к Жи́зни/ и от земли́ к Небеси́/ Христо́с Бог нас/ преведе́, побе́дную пою́щия.

Очи́стим чу́вствия, и у́зрим/ в непристу́пном све́те/ Ма́терь Све́та,/ и ра́дуемся, реку́ще:/ ра́дуйся, Ма́ти Госпо́дня.

Небеса́ у́бо досто́йно да веселя́тся,/ земля́ же да ра́дуется,/ да пра́зднует же оби́тель сия́,/ почита́ющая заступле́ние Богома́тери.

Умерщвле́ние преде́л сломи́ла еси́,/ ве́чную Жизнь ро́ждшая, Христа́,/ из гро́ба возсия́вшаго днесь,/ Де́во Всенепоро́чная,/ и мир просвети́вшаго.

Воскре́сшаго ви́девши Сы́на Твоего́ и Бо́га,/ ра́дуйся со апо́столы, Богоблагода́тная Чи́стая,/ и е́же – ра́дуйся – пе́рвее,/ яко всех ра́дости вина́, восприя́ла еси́,/ Богома́ти Всенепоро́чная.

Песнь 3

Ирмо́с: Прииди́те, пи́во пие́м но́вое,/ не от ка́мене непло́дна чудоде́емое,/ но нетле́ния исто́чник,/ из гро́ба одожди́вша Христа́,/ в Не́мже утвержда́емся.

Ны́не вся испо́лнишася ра́дости неизрече́нныя,/ ви́димая же и неви́димая,/ ны́не пра́зднует све́тло ста́до Твое́, Влады́чице,/ Тобо́ю обеща́нное заступле́ние.

Виждь, Чи́стая, и́ноков собо́ры па́ствы Твоея́,/ окружа́ющих всечестны́й о́браз Твой,/ грехо́в разреше́ния прося́щих,/ и жития́ исправле́ния,/ и прича́стия Боже́ственныя сла́вы Твоея́, Всенепоро́чная.

Тече́т благода́ть незави́стная/ от Твоего́, Богоро́дице, о́браза,/ всем источа́ющи, моля́щимся те́пло,/ зол избавле́ние, и здра́вие, и ми́лость.

Все́ю душе́ю и мы́сли пра́востию/ в па́стве Твоей вси лику́юще,/ псалмы́, и пе́сньми духо́вными,/ и пе́нием Боже́ственным,/ обстоя́т о́браз Твой, Пречи́стая,/ Ты же, неотсту́пна су́ши,/ пода́ждь по́мощь, Богоневе́сто.

Ипакои́, глас 4:

Предвари́вшия у́тро я́же о Мари́и/ и обре́тшия ка́мень, отвале́н от гро́ба,/ слы́шаху от А́нгела: во Све́те Присносу́щнем Су́щаго/ с ме́ртвыми что и́щете, я́ко Челове́ка?/ Ви́дите гро́бныя пелены́, тецы́те и ми́ру пропове́дите,/ я́ко воста́ Госпо́дь, умертви́вый смерть,/ я́ко есть Сын Бо́га, спаса́ющаго род челове́ческий.

Песнь 4

Ирмо́с: На Боже́ственней стра́жи/ Богоглаго́ливый Авваку́м/ да ста́нет с на́ми и пока́жет/ светоно́сна А́нгела,/ я́сно глаго́люща:/ днесь спасе́ние ми́ру,/ яко воскре́се Христо́с,/ я́ко всеси́лен.

Се Пречи́стая гряде́т:/ услы́шав преподо́бный/ тече́т во сре́тение,/ и свет ве́лий осени́ его́,/ па́че со́лнца сия́ющь,/ и зрит Пречи́стую со двема апо́столома,/ све́тлостию Ея́ блиста́ющими,/ и паде́, моля́ся о заступле́нии.

Не ужаса́йся, избра́нниче Мой,/ глаго́лет Богома́ти:/ приидо́х посети́ти Тебе́,/ услы́шана бысть моли́тва твоя́ о ученице́х твои́х/ и о всех, о ни́хже мо́лишися,/ и о оби́тели твое́й про́чее да не скорби́ши,/ – веща́ла еси́, Влады́чице.

Богооте́ц у́бо Дави́д/ пред се́нным ковче́гом скака́ше, игра́я,/ Твои́м же заступле́нием/ весели́тся блаже́нное ста́до Твое́,/ сбытие́ слове́с Твои́х зря́ще, Богоневе́сто.

Реку́ Тя сла́дкую/ и пото́к насыще́ния,/ ма́нну Небе́сную,/ мед от ка́мене,/ изоби́лие и благода́ть приснотеку́щую стяжа́вше, Отрокови́це,/ во оби́тели обита́ющии/ благода́рно поют о Твое́м заступле́нии.

Песнь 5

Ирмо́с: У́тренюем у́тренюю глубоку́,/ и вме́сто ми́ра песнь принесе́м Влады́це,/ и Христа́ у́зрим,/ Пра́вды Со́лнце,/ всем жизнь возсия́юща.

Безме́рное Твое́ предста́тельство,/ е́же показу́еши при́сно, Всепречи́стая, ста́ду Твоему́,/ зря́ще, вопие́м Ти ны́не весе́лою душе́ю:/ ра́дуйся, Мари́е Богоневе́сто.

Приступи́м, свещено́снии,/ ко о́бразу Де́вы днесь,/ мно́жество мона́шествующих,/ и спра́зднуем любопра́зднственными чи́нми/ посеще́ние Богома́тери.

Неотсту́пна у́бо бу́ду от оби́тели твоея́,/ – веща́ла еси́, Влады́чице,/ избра́ннику Твоему́ Се́ргию,/ – отны́не всем изоби́льствует/ в житии́ и по твое́м ко Го́споду отхожде́нии:/ и се со сло́вом де́ло явля́еши, Цари́це.

Пева́емая Отрокови́це Де́во,/ чудеса́ Твоего́ заступле́ния/ удивля́ют челове́ком помышле́ния,/ па́че бо сло́во спасе́ние/ улучи́ Тобо́ю храни́мая оби́тель.

Песнь 6

Ирмо́с: Снизше́л еси́ в преиспо́дняя земли́/ и сокруши́л еси́ вереи́ ве́чныя,/ содержа́щия свя́занныя, Христе́,/ и тридне́вен, я́ко от ки́та Ио́на,/ воскре́сл еси́ от Гро́ба.

При́зри благосе́рдно/ на па́ству Твою́, Пречи́стая,/ и, я́коже обеща́лася еси́,/ потре́бная подава́й неоску́дно,/ снабдя́щи и покрыва́ющи/ Твоея́ по́мощи и заступле́ния те́пле и́щущия.

Спа́се мой Преблаги́й/ и вся́ческих Тво́рче,/ Чи́стыя Богоро́дицы благоприя́тными мольба́ми/ соблюди́ Твоя́ певцы́ невреди́мы от вся́ких бед.

Да изба́вится от всех злоключе́ний/ чту́щая Тя оби́тель, Богоро́дице Де́во,/ вражды́, огня́ и гла́да,/ во единомы́слии воспева́ющи,/ Помо́щницу Тя иму́щи.

Пое́м Тя и покланя́емся Ти, Богома́ти,/ не пре́зри моле́ний рабо́в Твои́х,/ заступи́ в беда́х на́ших,/ я́ко су́щи ми́лостива.

Конда́к, глас 8:

Аще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне,/ но а́дову разруши́л еси́ си́лу/ и воскре́сл еси́, я́ко Победи́тель, Христе́ Бо́же,/ жена́м мироно́сицам веща́вый: ра́дуйтеся!/ и Твои́м апо́столом мир да́руяй,/ па́дшим подая́й воскресе́ние.

И́кос:

Е́же пре́жде со́лнца Со́лнце, заше́дшее иногда́ во гроб,/ предвари́вша ко у́тру,/ и́щущия я́ко дне мироно́сицы де́вы,/ и друга́ ко друзе́й вопия́ху:/ о други́ни!/ прииди́те, воня́ми пома́жем Те́ло Живоно́сное и погребе́ное,/ плоть Воскреси́вшаго па́дшаго Ада́ма,/ лежа́щую во гро́бе;/ и́дем, потщи́мся, я́коже волсви́, и поклони́мся/ и принесе́м ми́ра, я́ко да́ры,/ не в пелена́х, но в плащани́це обви́тому,/ и пла́чем, и возопии́м:/ о Влады́ко, воста́ни,/ па́дшим подая́й воскресе́ние.

Песнь 7

Ирмо́с: О́троки от пе́щи изба́вивый,/ быв Челове́к,/ стра́ждет я́ко сме́ртен,/ и стра́стию сме́ртное/ в нетле́ния облачи́т благоле́пие,/ еди́н благослове́н/ отце́в Бог и препросла́влен.

О́троки от пе́щи Изба́вльшаго, Чи́стая,/ Ты родила́ еси́ нетле́нною Твое́ю, Богора́дованною утро́бою,/ по рождестве́, я́ко пре́жде рождества́, Сохра́ншаго Тя,/ Его́же и моля́щи непреста́й о нас, воспева́ющих Тя.

Вси ны́не собери́теся,/ пле́щуще пра́зднственная во оби́тели сей/ и Христо́ву Ма́терь просла́вите,/ еди́ну, па́че Херуви́м несравне́нную/ и Серафи́м препросла́вленную.

Я́ко вои́стинну свяще́нный,/ и спаси́тельный и зарено́сный, Де́во,/ о́браз посе́щения Твоего́/ покланя́ющимся бо сему́/ здра́вие раздае́ши и ми́лость/ теле́с же и душ,/ и взыска́ющим наде́жная еси́ Помо́щница,/ Бо́га пло́тию ро́ждшая.

Мона́шествующий и вси челове́цы,/ стра́хом и ра́достию ны́не поклони́мся о́бразу/ посеще́ния Богоотрокови́цы,/ моля́щеся с преподо́бным Се́ргием,/ и е́же ра́дуйся: Гаврии́лово,/ Благода́тная, вопию́ще.

Песнь 8

Ирмо́с: Сей нарече́нный и Святы́й День –/ еди́н суббо́т царь и госпо́дь,/ пра́здников пра́здник/ и торжество́ есть торже́ств,/ в о́ньже благослови́м Христа́, во ве́ки.

Сей нарече́нный и святы́й день/ всех созыва́ет к духо́вному весе́лию,/ сря́щим у́бо сей ра́достно и возопие́м:/ ра́дуйся, Богоро́дице, во вся ве́ки.

Прииди́те, мона́хов мно́жества,/ испо́лнимся Боже́ственнаго благоуха́ния,/ заступле́нием Бо́жия Ма́тери/ и, Сию́ прославля́юще, поклони́мся,/ пою́ще при́сно во вся ве́ки.

Возведи́ о́крест о́чи Твои́, Чи́стая, и виждь:/ се бо приидо́ша к Тебе́,/ я́ко Богосве́тлая свети́ла,/ от за́пада, и се́вера, и мо́ря,/ и восто́ка ча́да Твоя́,/ поклони́тися Твоему́ всепречи́стому о́бразу.

Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

О́тче Вседержи́телю, и Сло́ве, и Ду́ше,/ Безнача́льное Существо́ и Непостижи́мое Естество́,/ Бо́же всех,/ оби́тель сию́ изми́ от вся́кия ско́рби/ мольба́ми вои́стинну Чи́стыя Еди́ныя Богоро́дицы.

Песнь 9

Ирмо́с: Свети́ся, свети́ся,/ Но́вый Иерусали́ме,/ сла́ва бо Госпо́дня/ на тебе́ возсия́,/ лику́й ны́не/ и весели́ся, Сио́не,/ Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице,/ о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Свети́ся, ра́дуйся, мона́шествующих мно́жество,/ изря́днее же игра́й, оби́тель сия́,/ лику́й ны́не и весели́ся све́тло,/ и́бо обрела́ еси́ Чи́стую Де́ву,/ Блюсти́тельницу Непобеди́мую.

О, Боже́ственнаго, о, любе́знаго,/ о, неистощи́маго пролия́ния Твои́х безме́рных чуде́с,/ и́миже, Чи́стая, оби́тель сию́ обогаща́еши,/ и́бо сла́ва ея́ в Твое́м заступле́нии:/ Ты врата́рница ея́ и утвержде́ние.

О Ма́ти Де́во!/ в моли́тву прино́сим Тебе́ мольбы́ уго́дника Твоего́,/ мо́лим Тя вси:/ изба́ви нас от вся́кия напа́сти и озлобле́ния.

Да сохрани́ши, Де́во, стадонача́льника оби́тели Твоея́/ ра́дуйся, Неискусобра́чная Честна́я,/ сохрани́ ста́до Твое́ от вся́каго озлобле́ния,/ Еди́на Богоневе́стная.

Явление Пресвятой Богородицы Преподобному Сергию

Явление Пресвятой Богородицы Преподобному Сергию произошло в одну из пятниц Рождественского поста 1385 года. Глубокой ночью, совершив обычное правило, Преподобный сел немного отдохнуть, но вдруг сказал своему келейнику преподобному Михею († 6 мая 1385): «Бодрствуй, чадо, мы будем иметь чудное посещение». Едва он произнес эти слова, как был услышан голос: «Пречистая грядет». Божия Матерь явилась, сопровождаемая апостолами Петром и Иоанном, и сказала Преподобному Сергию: «Не бойся, избранниче Мой! Я пришла посетить тебя! Не скорби более об учениках своих и об этом месте. Молитва твоя услышана. Отныне всем будет изобиловать твое жительство, и не только в дни твоей жизни, но и после твоего отшествия к Богу неотступно буду от твоей обители, подавая ей неоскудно все потребное и покрывая ее во всех нуждах».

В память этого посещения в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры по пятницам вечером поется молебный канон с акафистом Божией Матери, а в период Пятидесятницы (от Пасхи до Сошествия Святого Духа) он совершается по особому пасхальному чину, который и помещен в данной Минее. Служба в честь явления Божией Матери Преподобному Сергию помещена 24 августа.

В Неде́лю святы́х жен мироно́сиц Святы́х пра́ведных Ма́рфы и Мари́и, сесте́р пра́веднаго Ла́заря

Тропарь, глас 3:

Пра́веднаго Ла́заря Боголюби́выя се́стры,/ Ма́рфо и Мари́е пресла́вныя,/ чи́стым се́рдцем Христа́ в житии́ ва́шем возлюби́ли есте́,/ мироно́сиц взе́мше чин,/ и Его́, я́ко Сы́на Бо́жия, безбоя́зненно испове́дали есте́,/ сего́ ра́ди ны́не во оби́телех Отца́ Небе́снаго/ со А́нгелы и все́ми свя́тыми сла́вно ца́рствуете./ Умоли́те, Его́же возлюби́ли есте́,/ и нам, гре́шным, в ве́ре и любви́ Христо́вой утверди́тися/ и Ца́рствия Небе́снаго сподо́битися.

Моли́тва

О святы́я и всехва́льныя учени́цы Христо́вы, Боголюби́выя Ма́рфо и Мари́е! Умоли́те возлю́бленнаго ва́ми и вас возлюби́вшаго Сладча́йшаго Иису́са, Его́же вы испове́дали есте́, Христа́, Сы́на Бо́жия, да даст и нам, гре́шным, грехо́в оставле́ние, в ве́ре пра́вой нелицеме́рное и тве́рдое стоя́ние. Всели́те в сердца́ на́ша дух стра́ха Бо́жия, смире́ннаго на Бо́га упова́ния, терпе́ния и к бли́жним милосе́рдия. Изба́вите нас моли́твами ва́шими от искуше́ний жите́йских, бед и напа́стей, да, ти́хое и ми́рное житие́ пожи́вше зде, с по́мыслы непоро́чными и се́рдцем чи́стым, с дерзнове́нием ве́ры и упова́ния предста́нем на о́ный Стра́шный Суд и, до́брый отве́т на нем возда́вше, ра́дости ве́чныя в Ца́рствии Небе́снем сподо́бимся. Аминь.

Моли́тва ина́я, еди́ныя жены́ моля́щийся, наипа́че в ке́лии наедине́ что́мая

О блаже́нныя и свя́тыя же́ны, ве́рою и любо́вию Христу́ Бо́гу после́довавшия и во оби́тели Отца́ Небе́снаго всели́вшияся! К вам ны́не аз, гре́шная, прибега́ю и смире́нно молю́: научи́те мя и помози́те ми ходи́ти пред Бо́гом путьми́ ва́шими непреткнове́нно и ве́чную ку́пно с ва́ми жизнь насле́довати.

О Ма́рфо пра́ведная, тве́рдым испове́данием ве́ры твоея́ Христу́ угоди́вшая, укрепи́ сла́бую ве́ру мою́. О слу́жбе Го́споду и бра́тиям нелицеме́рне и всеусе́рдне прилежа́вшая, помози́ и мне служе́ние мое́ безро́потне и вседу́шне проходи́ти. Сестру́ твою́ иногда́, в ско́рби су́щу, ко Христу́ воззва́ла еси́, о́тай ре́кши: Учи́тель прише́л есть и глаша́ет тя. Ны́не у́бо предста́ни мне в тру́дный час испыта́ния ве́ры и любве́ моея́ и в глубине́ се́рдца возвести́ ми, яко Госпо́дь Иису́с незри́мо гряде́т, да путе́м испы́таний привлече́т мя к Себе́! Испроси́ мне, о ма́ти свята́я, у Го́спода на́шего си́лу и кре́пость, да, воста́вши ско́ро, притеку́ к Нему́, поклоню́ся Ему́ и в смире́нней любви́ Его́ мир и спасе́ние души́ обря́щу.

И ты, о Боголюби́вая Мари́е, у ногу́ Иису́сову еди́ное на потре́бу обре́тшая, помоли́ся Ему́ благу́ю часть спаса́емых и мне, гре́шней, улучи́ти. Ми́ро благово́нное в дар благодаре́ния Христу́ Жизнода́вцу прине́сшая, умоли́ ны́не Его́ и души́ мое́й пода́ти ми́ро моли́твы и покая́ния сле́зы, чистоты́ и до́брых дел благоуха́ние, я́ко да во обновле́нное все́ми си́ми се́рдце мое́ Госпо́дь прии́дет и оби́тель Себе́ сотвори́т.

К вам, о святы́я пра́ведныя же́ны, Ма́рфо и Мари́е, припа́даю и смире́нно молю́: не оста́вите мя в дни тя́жких испыта́ний, да не соблазню́ся тле́нными и кра́сными ми́ра сего́, наипа́че же в час го́рький разлуче́ния души́ моея́ с те́лом предста́ните мне и о́бщаго Влады́ку на́шего умоли́те, да при́зрит на мя в оскуде́нии сил мои́х ми́лостивым о́ком и, прости́в вся прегреше́ния моя́, возста́вит мя к жи́зни несконча́емей в блаже́нных оби́телех Отца́ Небе́снаго. Ами́нь.

Святые праведные сестры Марфа и Мария

Святые праведные сестры Марфа и Мария уверовавшие во Христа еще до воскрешения Им их брата Лазаря, по убиении святого архидиакона Стефана, наступлении гонения на Церковь Иерусалимскую и изгнании праведного Лазаря из Иерусалима, помогали своему святому брату в благовествовании Евангелия в разных странах. О времени и месте их мирной кончины сведений не сохранилось.

В Неде́лю святы́х жен мироно́сиц: Святы́я благове́рный Тама́ры, цари́цы Грузи́нския

Тропа́рь, глас 4:

Во святы́х ди́вная,/ Иве́рии свети́ло,/ благове́рная цари́це Тама́ро,/ на гора́х высо́ких хра́мы воздви́гшая,/ да в них моле́ния возсыла́ют ко Го́споду,/ мольба́ми твои́ми кре́пость дарова́вшая во́ем христолюби́вых люде́й страны́ И́верския,/ десни́цею же свое́ю по́лчища ага́рянская низпрове́ргшая,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Святая благоверная царица Грузии Тамара Великая

Святая благоверная царица Грузии Тамара Великая родилась около 1165 года. Происходила из древней грузинской династии Багратидов и с 1178 года являлась соправительницей своего отца, Георгия III. Царица Тамара отличалась высоким благочестием и способствовала широкому распространению Христовой веры по всей Грузии. Мудрое правление благоверной царицы снискало ей всенародную любовь. Святая мирно скончалась в 1213 году. Подробные сведения о святой Тамаре, царице Грузинской, помещены 1 мая, в день преставления.

В Неде́лю о разсла́бленном: Святы́я пра́ведныя Тави́фы

(службу зри 25 октября)

Тропа́рь, глас 4:

Апо́столом сотаи́ннице, ми́лостивая Тави́фо,/ оби́тели же́нския нача́ло положи́ла еси́/ и бе́дным одея́ние была́ еси́,/ послу́шнице смире́нная,/ сло́ву апо́стола Петра́ повину́вшися,/ из ме́ртвых си́лою Христо́вою возста́ла еси́/ и ны́не на Небесе́х све́тло пра́зднуеши./ Те́мже моли́ Христа́ Бо́га/ всем, помина́ющим тя, дарова́ти живо́т ве́чный.

Конда́к, глас 8:

Первонача́льная Це́рковь ликовству́ет,/ Иоппи́я тобо́ю, Тави́фо, просвеща́ется,/ из ме́ртвых твоему́ воскресе́нию ра́дующися,/ и мы, па́мять твою́ ны́не пра́зднующе,/ сла́вим Победи́теля сме́рти – Христа́ Бо́га,/ о́бщаго свята́го Воскресе́ния ча́юще.

Моли́тва

О пресла́вная учени́це Христо́ва, све́тлая звездо́ Иоппи́йская, свята́я пра́ведная Тави́фо! К тебе́, ны́не на Небесе́х су́щей, с ве́рою притека́ем в моли́тве, ты же, я́ко ми́лостивая в жи́зни свое́й бы́вша, не лиши́ и нас, смире́нных, милосе́рдия твоего́. Принеси́ усе́рдныя моле́ния твоя́ Спаси́телю всех, Христу́ Бо́гу, да да́рует нам, хла́дным, любо́вь, малове́рным – те́плую ве́ру, леня́щимся – ре́вностное трудолю́бие, гордя́щимся – ти́хое смире́ние, и́нокиням – свято́е послуша́ние, нача́льствующим – ра́зум и милосе́рдие, боля́щим – здра́вие и облегче́ние, бе́дным – по́мощь и заступле́ние, уныва́ющим – Бо́жие упова́ние, оби́телям – мир и спасе́ние, лю́дем – во благо́м поспеше́ние, всем в ско́рбех – утеше́ние. Наипа́че моли́ Го́спода на́шего, апо́столом Петро́м тя воскреси́вшаго, да и мы сподо́бимся по о́бщем всех Воскресе́нии ста́ти в Це́ркви Его́ одесну́ю и с тобо́ю сла́вити Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святая праведная, Тавифа (I)

Святая праведная, Тавифа (I), женщина добродетельная и милосерднаяй общине в Иоппии. Случилось так, что она, тяжело заболев, умерла, В то время недалеко от Иоппии, в Лидде, проповедовал святой апостол Петр. Там он исцелил расслабленного Энея. К нему были посланы гонцы с убедительной просьбой о помощи. Когда апостол пришел в Иоппию, праведная Тавифа была уже мертва. Преклонив колена, первоверховный апостол сотворил горячую молитву ко Господу. Затем подошел к одру и воззвал: «Тавифа, встань!» Она поднялась совершенно здоровой (Деян. 9:36).

В Неде́лю о разсла́бленном. Пренесе́ние моще́й свята́го му́ченика Авраа́мия Бо́лгарскаго, Влади́мирскаго

(Службу зри 1 апреля)

* * *

20

Огорсти́л – одолел.

21

Хля́би – потоки.

22

Позо́р – образец.

23

Черность – свойство черного, означающее греховность.

24

В Филовеи, монастырь Филофей – это монастырь, где находится чудотворная икона «Сладкое целование».

25

В Богородице – скит русский Пресвятой Богородицы.

26

Уди́вльши – прославивши.

27

Напрасно – внезапно.


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея апрель. - 2002. / Ч. 1. – 400; Ч. 2. - 312 с.

Комментарии для сайта Cackle