2-й день

Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

На ма́лой вече́рни

Стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Неопи́санное Сло́во и Пресу́щное,/ Небе́сными престо́лы носи́мое со сла́вою,/ прие́млет на ру́ки Симео́н, вопия́:/ ны́не отпусти́ мя,/ по глаго́лу Твоему́, Спа́се,/ ве́рных спасе́ние и наслажде́ние. Два́жды

Мла́денца ви́дев Тя, вопия́ше чу́дный Симео́н:/ Преве́чнаго Сло́ва, от Отца́ рожде́нна,/ страшу́ся и бою́ся/ рука́ми мои́ми объя́ти, Влады́ко,/ но с ми́ром раба́ Твоего́ ища́й,/ ны́не отпусти́, я́ко Милосе́рд.

Ны́не да отве́рзется дверь Небе́сная,/ И́же от Отца́ без се́мене ро́ждься Бог Сло́во,/ роди́ся от Де́вы,/ плоть прие́м челове́чу во́лею,/ обнови́ти естество́, я́ко Благ,/ и посади́ти одесну́ю Отца́.

Сла́ва, и ны́не, глас 4, самогла́сен.

Андре́я Кри́тскаго: Днесь свяще́нная Ма́ти и святи́лища вы́шши/ во святи́лище прии́де,/ я́вльшая ми́ру Законода́вца и зако́на Творца́./ Его́же на ру́ки прие́м ста́рец Симео́н, ра́дуяся, взыва́ше:/ ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́,/ я́ко ви́дех Тя, Спа́са душ на́ших.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Днесь Спаси́тель/ я́ко Младе́нец принесе́н бысть/ в це́рковь Госпо́дню,/ и рука́ми престаре́лыми/ ста́рец Того́ подъе́млет.

Стих: Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром.

Угль, проявле́йся/ Боже́ственному Иса́ии,­– Христо́с,/ я́ко клеща́ми,/ рука́ми Богоро́дицы/ ны́не ста́рцу дае́тся.

Стих: Свет во открове́ние язы́ков/ и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Стра́хом же и ра́достию/ на рука́х Влады́ку/ Симео́н держа́,/ живота́ проша́ше разреше́ния,/ поя́ Богома́терь.

Сла́ва, и ны́не, глас и подо́бен то́йже:

Приими́, о Симео́не,/ Всечи́стая вопия́ше,/ во объя́тия я́ко Младе́нца/ Го́спода сла́вы/ и ми́ра спасе́ние.

Тропа́рь, глас 1:

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце Пра́вды – Христо́с, Бог наш,/ просвеща́яй су́щия во тьме./ Весели́ся и ты, ста́рче пра́ведный,/ прие́мый во объя́тия Свободи́теля́ душ на́ших,/ да́рующаго нам воскресе́ние.

Таже ектения́ ма́лая. И отпу́ст.

На вели́цей вече́рни

Блаже́н муж, 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: пое́м стихи́ры на 8, глас 1, самогла́сны. Ге́рмана патриа́рха:

Глаго́ли, Симео́не,/ Кого́ нося́ на руку́ в це́ркви ра́дуешися?/ Кому́ зове́ши и вопие́ши:/ ны́не свободи́хся, видех бо Спа́са моего́?/ Сей есть от Де́вы рожде́йся,/ Сей есть от Бо́га Бог Сло́во,/ воплоти́выйся нас ра́ди и спасы́й челове́ка,/ Тому́ поклони́мся. Три́жды

Приими́, Симео́не,/ Его́же под мра́ком Моисе́й законополага́юща прови́де в Сина́и,/ Младе́нца бы́вша, зако́ну повину́ющася./ Сей есть зако́ном глаго́лавый,/ Сей есть во проро́цех рече́нный,/ воплоти́выйся нас ра́ди и спасы́й челове́ка,/ Тому́ поклони́мся. Три́жды

Прии́дем и мы, пе́сньми Боже́ственными Христа́ усря́щем/ и прии́мем Его́,/ Его́же спасе́ние Симео́н ви́де./ Сей есть, Его́же Дави́д провозвести́,/ Сей есть во проро́цех глаго́лавый,/ воплоти́выйся нас ра́ди и зако́ном веща́вый,/ Тому́ покло́нимся . Два́жды

Сла́ва, и ны́не, глас 6. Иоа́нна мона́ха:

Да отве́рзется дверь Небе́сная днесь:/ Безнача́льное бо Сло́во О́тчее,/ нача́ло прии́м под ле́ты,/ не отсту́пль Своего́ Божества́,/ от Де́вы я́ко Младе́нец четыредесятодне́вен/ Мате́рию во́льне прино́сится в це́рковь зако́нную,/ и Сего́ на ру́ки прие́млет ста́рец,/ отпусти́, зовы́й, раба́, Влады́ко,/ и́бо о́чи мои́ ви́деста спасе́ние Твое́./ Прише́дый в мир спасти́ род челове́чь,/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Вход. Проки́мен дне и чте́ния 3.

Исхо́да чте́ние (гла́вы 12 и 13):

Глаго́ла Госпо́дь к Моисе́ю в день он,/ во́ньже изведе́ сыны́ Изра́илевы от земли́ Еги́петския, глаго́ляй:/ Освяти́ Мне вся́каго пе́рвенца перворожде́ннаго,/ разверза́ющаго ложесна́ в сыне́х Изра́илевых./ И и́де Моисе́й, и собра́ вся лю́ди, и рече́:/ по́мните день сей, во́ньже изыдо́сте от земли́ Еги́петския, из до́му рабо́ты,/ руко́ю бо кре́пкою Госпо́дь изведе́ нас отту́ду, и сохрани́те зако́н Его́./ И бу́дет, я́ко а́ще введе́т вас Госпо́дь Бог в зе́млю ханане́йску,/ и́мже о́бразом клятся отце́м твои́м./ И отлучи́ши вся́каго перворо́днаго, разверза́ющаго ложесна́, му́жеск пол Го́споду:/ и бу́дет, я́ко а́ще вопро́сит тя по сих сын твой, глаго́ля:/ что сие́?/ И рече́ши ему́:/ я́ко руко́ю кре́пкою изведе́ нас Госпо́дь от земли́ Еги́петския, из до́му рабо́ты./ Егда́ бо ожесточи́ фарао́на не отпусти́ти нас,/ поби́ Госпо́дь вся перворо́дныя в земли́ Еги́петстей,/ от перворо́дных челове́ческих, да́же до перворо́дных ско́тских./ Сего́ ра́ди аз же́ртву Го́споду приношу́:/ вся́каго, отверза́ющаго ложесна́, му́жеска по́лу и вся́каго перворо́днаго сыно́в мои́х изба́влю./ И бу́дет в зна́мение непоколеби́мо пред очи́ма твои́ма./ Я́ко та́ко рече́ Госпо́дь Бог Вседержи́тель:/ я́ко перворожде́нная сыно́в твои́х да́си Мне./ И бу́дет: всяк, и́же а́ще роди́т отроча́ му́жеск пол,/ в день осмы́й обре́жете ему́ плоть кра́йнюю его́./ И три́десять и три дни не вни́дет во святи́лище Бо́жие ко свяще́ннику,/ до́ндеже испо́лнятся дни́е очище́ния./ И по сих принесе́ши Го́споду а́гня единоле́тно, непоро́чно во всесожже́ние/ и птенца́ голуби́на или́ го́рличищна при две́рех ски́нии свиде́ния ко святи́телю./ Или́ вме́сто сих принесе́ши пред Го́сподем два птенца́ голуби́на или́ два го́рличища,/ и помо́лится о нем свяще́нник./ Я́ко воздая́ние воздаю́щий си́и Мне суть от всех сыно́в Изра́илевых, и прия́т их./ И освяти́т я Мне вме́сто перворо́дных еги́петских:/ во́ньже день порази́х вся́каго пе́рвенца в земли́ Еги́петстей, от челове́ка до скота́, -/ рече́ Бог Вы́шний Святы́й Изра́илев.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава́ 6):

Бысть в ле́то, в не́же у́мре Ози́я, царь,/ ви́дех Го́спода, седя́ща на престо́ле высо́це, и превознесе́нне, и испо́лнь дом сла́вы Его́./ И Серафи́ми стоя́ху о́крест Его́, шесть крил еди́ному, и шесть крил друго́му,/ и двема́ у́бо покрыва́ху ли́ца своя́, двема́ же покрыва́ху но́ги своя́ и двема́ лета́ху./ И взыва́ху друг ко дру́гу, и глаго́лаху:/ Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь вся земля́ сла́вы Его́./ И взятся наддве́рие от гла́са, и́мже вопия́ху,/ и дом испо́лнися ды́ма./ И рех: о, окая́нный аз!/ я́ко умили́хся, я́ко челове́к сый,/ и, нечи́сты устне́ име́я, посреде́ люде́й, нечи́стая устна́ иму́щих, аз живу́,/ и Царя́ Го́спода Савао́фа ви́дех очи́ма мои́ма./ И по́слан бысть ко мне еди́н от Серафи́мов,/и в руце́ свое́й имя́ше угль о́гненный,/ его́же клеща́ми взят от же́ртвенника./ И прикосну́ся устом мои́м, и рече́:/ се прикосну́ся сие́ устна́м твои́м,/ и оты́мет беззако́ния твоя́ и грехи́ твоя́ очи́стит./ И слы́шах глас Го́спода, глаго́лющаго:/ кого́ послю́? и кто по́йдет к лю́дем сим?/ и реко́х: се аз есмь, посли́ мя./ И рече́: иди́ и рцы лю́дем сим:/ слу́хом услы́шите, и не уразуме́ете,/ и, ви́дяще, у́зрите и не уви́дите./ Одебеле́ бо се́рдце люде́й сих,/ и уши́ма свои́ма тя́жко слы́шаша, и о́чи свои́ смежи́ша,/ да не ка́ко уви́дят очи́ма, и уши́ма услы́шат,/ и се́рдцем уразуме́ют, и обратя́тся, и исцелю́ я./ И реко́х: доко́ле, Го́споди?/ и рече́: до́ндеже а́ще запусте́ют гра́ди, от е́же не пожи́ти,/ и до́ми, от е́же не бы́ти челове́ком,/ и земля оста́влена бу́дет пуста́./ И по сих продолжи́т Бог челове́ки,/ и умно́жатся оста́вльшиися на земли́.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава́ 19):

Се Госпо́дь седи́т на о́блаце ле́гце/ и прии́дет в Еги́пет, и сотрясу́тся рукотворе́нная еги́петская от Лица́ Его́,/ и се́рдце их ума́лится в них./ И смяте́тся дух их в них, и сове́т их разори́т./ И преда́ст Еги́пта в ру́ки господе́й,/ зане́ сия́ глаго́лет Госпо́дь, Влады́ка Святы́й Савао́ф./ Пию́т еги́птяне во́ду я́же при мори́./ Река́ же оскуде́ет и и́зсхнет./ Сия́ глаго́лет Госпо́дь:/ где суть ны́не прему́дрии твои́?/ Да возвестя́т ти и да реку́т тебе́ что совеща́ Госпо́дь Савао́ф на Еги́пта./ В день он бу́дут еги́птяне в стра́се и тре́пете от лица́ руки́ Го́спода Савао́фа,/ ю́же Он возложи́т на них,/ и бу́дет олта́рь Госпо́день в стране́ еги́петстей/ и столп в преде́лех его́ Го́сподеви./ И бу́дет в зна́мение в ве́ки Го́споду Савао́фу в стране́ еги́петстей./ Я́ко воззову́т ко Го́споду, и по́слет им Госпо́дь челове́ка, и́же спасе́т их./ И ве́дом бу́дет Госпо́дь еги́птяном,/ и позна́ют еги́птяне Го́спода в день он,/ и сотворя́т же́ртву и дар, и помо́лятся,/ и воздадя́т обе́ты своя́ Го́сподеви.

На ли́тии стихи́ры самогла́сны, глас 1. Анато́лия:

Ве́тхий де́ньми,/ И́же зако́н древле в Сина́и дав Моисе́ю,/ днесь Младе́нец ви́дится/ и по зако́ну, я́ко зако́на Творе́ц,/ зако́н исполня́я, во храм прино́сится,/ и ста́рцу дае́тся./ Прие́м же Сего́ Симео́н пра́ведный/ и, обеща́ний сбытие́ ви́дев соверша́емое, ра́достно вопия́ше:/ ви́деша о́чи мои́ е́же от ве́ка та́инство сокрове́нное,/ напосле́док дний сих я́вльшееся,/ свет, разоря́я неве́рных язы́ков/ омраче́ние и сла́ву дая́ новоизбра́нному Изра́илю;/ те́мже отпусти́ раба́ Твоего́ от соу́з сея́ пло́ти/ к нестаре́емому и чу́дному некончае́мому животу́,/ подая́ ми́рови ве́лию ми́лость.

Иоа́нна мона́ха:

Днесь дре́вле Моисе́ю в Сина́и зако́н пода́вый/ зако́нным повину́ется веле́нием,/ нас ра́ди, я́ко Милосе́рд, по нам быв./ Ны́не Чи́стый Бог я́ко Отроча́ Свя́то, ложесна́ разве́рз чи́стыя,/ Себе́ Самому́ я́ко Бог прино́сится,/ зако́нныя кля́твы свобожда́я/ и просвеща́я ду́ши на́ша

Глас 2. Андре́я Пи́рра:

Ему́же вы́шнии служи́телие с тре́петом мо́лятся,/ до́лу ны́не Симео́н ве́щными рука́ми прие́мь,/ Бо́га челове́ком соедини́тися пропове́да,/ и Челове́ка Небе́сна Бо́га ви́дяй,/ отлуча́яся су́щих на земли́, ра́достно взыва́ше:/ И́же во тьме́ су́щим Невече́рний Свет открыва́яй,/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Ге́рманово:

Днесь Симео́н на ру́ки Го́спода Сла́вы подъе́млет,/ Его́же под мра́ком пе́рвее Моисе́й ви́де,/ на горе́ Сина́йстей скрижа́ли даю́ща ему́./ Сей есть, И́же во проро́цех глаго́ляй и зако́на Творе́ц./ Сей есть, Его́же Дави́д возвеща́ет, И́же всем стра́шный,/ име́яй ве́лию и бога́тую ми́лость.

Свяще́ннаго свяще́нная Де́ва принесе́ во святи́лище святи́телю,/ просте́р же ру́це, Симео́н прия́т Сего́, ра́дуяся,/ и возопи́: ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́ с ми́ром, Го́споди.

Зижди́тель Небесе́ и земли́/ на рука́х ноша́шеся святы́м Симео́ном ста́рцем днесь,/ то́й бо Ду́хом Святы́м глаго́лаше:/ ны́не свободи́хся, ви́дех бо Спа́са моего́.

Анато́лия:

Днесь Симео́н ста́рец во храм вхо́дит, ра́дуяся ду́хом,/ Законода́вца Моисее́ва и Исполни́теля зако́на на ру́ки восприя́ти./ Он у́бо мра́ком и гла́сом неявле́нным Богови́дец сподо́бися бы́ти,/ покрове́нным лице́м евре́ев неве́рная сердца́ изобличи́,/ сей же Первове́чное Сло́во О́тчее воплоще́нное понесе́/ и язы́ком откры́ Свет, Крест и Воскресе́ние./ И А́нна проро́чица показа́ся,/ Спа́са Изба́вителя Изра́илю пропове́дающи./ Тому́ возопии́м, Христу́ Бо́гу на́шему:/ Богоро́дицы ра́ди поми́луй нас.

Сла́ва, глас 5. Андре́я Кри́тскаго:

Испыта́йте писа́ния,/ я́коже рече́ во Ева́нгелиих Христо́с Бог наш,/ в них бо обрета́ем Того́, ражда́ема/ и пелена́ми повива́ема,/ в я́слех полага́ема и млеко́м пита́ема,/ обре́зание прие́млюща и Симео́ном носи́ма,/ не мне́нием, ни привиде́нием, но и́стиною ми́рови я́вльшася./ К Нему́же возопии́м:/ Преве́чный Бо́же, сла́ва Тебе́.

И ны́не, глас то́йже. Ге́рманово:

Ве́тхий де́ньми, младе́нствовав пло́тию,/ Ма́терию Де́вою в це́рковь прино́сится,/ Своего́ зако́на исполня́я обеща́ние,/ Его́же Симео́н прии́м, глаго́лаше:/ ны́не отпуща́еши с ми́ром, по глаго́лу Твоему́, раба́ Твоего́,/ ви́деша бо о́чи мои́ спасе́ние Твое́, Святы́й.

На стихо́вне стихи́ры, глас 7. Космы́ мона́ха:

Украси́ твой черто́г, Сио́не,/ и подыми́ Царя́ Христа́,/ целу́й Мари́ю, Небе́сную Дверь:/ Та бо престо́л Херуви́мский яви́ся,/ Та но́сит Царя́ Сла́вы./ О́блак све́та есть Де́ва,/ нося́щи на рука́х Сы́на пре́жде денни́цы,/ Его́же приемь Симео́н на ру́ки своя́,/ пропове́дуя лю́дям Влады́ку Сего́ быти живота́ и сме́рти/ и Спа́са ми́ру.

Стих: Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром.

Возсия́вшаго пре́жде век от Отца́,/ напосле́док же от ложе́сн Деви́ческих/ нося́щи в це́рковь неискусобра́чная Ма́ти,/ в Сина́йстей горе́ Законоположи́вшаго,/ повеле́нию зако́нному повину́ющася/ принесе́ святи́телю ста́рцу и пра́веднику,/ Христа́ Го́спода ви́дети обеща́нна./ Его́же прие́мь Симео́н на ру́ки своя́, возра́довася, вопия́:/ Бог есть Сей, Отцу́ Соприсносу́щный,/ и Изба́витель душ на́ших.

Стих: Свет во открове́ние язы́ков/ и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Носи́маго на колесни́це Херуви́мстей/ и пева́емаго в пе́снех Серафи́мских/ нося́щи на руку́ Богоро́дица Мари́я,/ неискусобра́чно из Нея́ вопло́щшагося,/ Законода́вца, зако́на исполня́юща чин,/ подая́ше рука́м ста́рца иере́я./ Живо́т же нося́й живота́ проша́ше разреше́ния, глаго́ля:/ Влады́ко, ны́не отпусти́ мя возвести́ти Ада́му,/ я́ко ви́дех непрело́жна Отроча́, Бо́га Преве́чнаго/ и Спа́са ми́ра.

Сла́ва, и ны́не, глас 8: Андре́я Кри́тскаго:

И́же на Херуви́мех носи́мый и пева́емый от Серафи́м,/ днесь в Боже́ственное святи́лище по зако́ну приноси́м,/ на ста́рческих, я́ко на престо́ле, седи́т рука́х/ и от Ио́сифа прие́млет да́ры Боголе́пно,/ я́ко супру́г го́рличищ,/ нескве́рную Це́рковь и от язы́к новоизбра́нныя лю́ди,/ голуби́на же два птенца́,/ я́ко Нача́льник Ве́тхаго же и Но́ваго./ Е́же к Нему́ обеща́ния Симео́н коне́ц прие́м,/ благословя́ Де́ву Мари́ю Богоро́дицу,/ страсте́й о́бразы, И́же из Нея́, провозгласи́/ и от Него́ проша́ше отпуще́ния, вопия́:/ ны́не отпусти́ мя, Влады́ко,/ я́коже пре́жде возвести́ ми,/ я́ко ви́дех Тя, Первове́чнаго Све́та/ и Спа́са Го́спода христоимени́тым лю́дем.

Таже, Ны́не отпуща́еши: Трисвятое и по О́тче наш: На благослове́нии хле́бов тропа́рь пра́здника три́жды, пи́сан на ма́лой вече́рни, и чте́ние.

ЗРИ А́ще же несть бде́ния, по Ны́не отпуща́еши: тропа́рь пра́здника и отпу́ст. На повече́рии по Досто́йне, конда́к пра́здника. Полу́нощницу пое́м, по обы́чаю, с кафи́змою. По 1-м трисвято́м, вме́сто Се Жени́х: глаго́лем тропа́рь пра́здника. По 2-м трисвято́м, вме́сто Помяни́, Го́споди, я́ко Благ: глаго́лем конда́к пра́здника. Таже, Го́споди, поми́луй, 12: и отпу́ст. Моли́твы же, Помяни́ Го́споди, в наде́жди: не глаго́лем.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь, три́жды.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.

Самоподо́бен: Лик А́нгельский да удиви́тся чудеси́,/ земни́и же гла́сы, возопие́м пе́ние,/ зря́ще неизрече́нное Бо́жие снизхожде́ние,/ Его́же бо трепе́щут Небе́сныя си́лы,/ ны́не ста́рчи объе́млют ру́це Еди́наго Человеколю́бца.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Лик А́нгельский:

Сый со Отце́м на Престо́ле святе́м,/ прише́д на зе́млю, от Де́вы роди́ся/ и Младе́нец бысть, ле́ты Сый неопи́сан,/ Его́же при́им Симео́н на ру́ки, ра́дуяся, глаго́лаше:/ ны́не отпуща́еши, Ще́дре, возвесели́в раба́ Твоего́.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По полиеле́и седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Младе́нствуеши мене́ ра́ди, Ве́тхий де́ньми,/ чище́нием приобща́ешися, Чисте́йший Бо́же,/ да плоть уве́риши мне, ю́же от Де́вы./ И сим Симео́н, поуча́яся, позна́ Тя, Бо́га, я́вльшагося пло́тию,/ и, я́ко Жизнь, лобза́ше и, ра́дуяся, ста́рчески взыва́ше:/ отпусти́ мене́, Тебе́ бо ви́дех, Живота́ вся́ческих.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Та́же, степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Помяну́ и́мя Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Отры́гну се́рдце мое́ сло́во бла́го: Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 8.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Да отве́рзется дверь Небе́сная днесь:/ Безнача́льное бо Сло́во О́тчее,/ нача́ло прии́м под ле́ты,/ не отсту́пль Своего́ Божества́,/ от Де́вы я́ко Младе́нец четыредесятодне́вен/ Ма́терию во́льне прино́сится в це́рковь зако́нную,/ и Сего́ на ру́ки прие́млет ста́рец,/ отпусти́, зовы́й, раба́, Влады́ко,/ и́бо о́чи мои́ ви́деста спасе́ние Твое́./ Прише́дый в мир спасти́ род челове́чь,/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Кано́н, его́же краегране́сие: Христа́ ра́достне ста́рец объе́млет: Творе́ние господи́на Космы́, глас 3. Ирмо́с по два́жды: тропари́ на 12.

Песнь 1

Ирмо́с: Су́шу глу́бороди́тельную зе́млю/ со́лнце наше́ствова иногда́:/я́ко стена́ бо, огусте́ обапо́лы вода́/ лю́дем пешомореходя́щим и Богоуго́дно пою́щим:/ пои́м, Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися.

Да ка́плют во́ду о́блацы,/ Со́лнце бо, на о́блаце ле́гце носи́мо, наста́ло есть,/ на нетле́нную руку́, Христо́с в це́ркви я́ко Младе́нец./ Те́мже, ве́рнии, возопии́м:/ пои́м Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися.

Крепи́теся, ру́це Симео́ни, ста́ростию осла́бленнии,/ лы́ста же претружде́нна старча правобыстро́ движи́тася Христу́ на сре́тение,/ лик со безпло́тными соста́вльше,/ пои́м Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися.

Ра́зумом просте́ртая Небеса́, весе́литеся, и ра́дуйся, земле́,/ из Пребоже́ственных бо недр Хитре́ц проше́д Христо́с,/ Ма́терию Де́вою Бо́гу Отцу́ прино́сится Младе́нец, И́же пре́жде всех,/ сла́вно бо просла́вися.

Катава́сия, ирмо́с то́йже.

Песнь 3

Ирмо́с: Утвержде́ние на Тя наде́ющихся,/ утверди́, Го́споди, Це́рковь,/ Ю́же стяжа́л еси́/ честно́ю Твое́ю Кро́вию.

Перворожде́н из Отца́ пре́жде век,/ Перворожде́н Младе́нец из Де́вы нетле́нныя,/ Ада́му ру́ку простира́я, яви́ся.

Младоу́мна бы́вша пре́лестию первозда́ннаго/ па́ки исправля́яй Бог Сло́во, младе́нствовав, яви́ся.

Земли́ исча́дие, па́ки поте́кшее в ню,/ Божества́ сообра́зное естество́ Зижди́тель/ я́ко непрело́жне, младе́нствовав, яви́.

Седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

На горе́ Сина́йстей дре́вле ви́де Моисе́й за́дняя Бо́жия,/ и то́нкий Боже́ственный глас сподо́бися во мра́це же и ви́хре слы́шати./ Ны́не же Симео́н воплоще́ннаго Бо́га непрело́жне нас ра́ди на ру́ки прия́т/ и ра́достно тща́шеся ити́ от су́щих зде к животу́ ве́чному./ Те́мже вопия́ше:/ ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Песнь 4

Ирмо́с: Покры́ла есть Небеса́ доброде́тель Твоя́, Христе́:/ из киво́та бо проше́д святы́ни, Твоея́ нетле́нныя Ма́тере,/ в хра́ме сла́вы Твоея́ яви́лся еси́,/ я́ко Младе́нец руконоси́м,/ и испо́лнишася вся Твоего́ хвале́ния.

Ра́дуяся, Симео́не, неизрече́нных таи́нниче, Богоро́дица вопия́ше,/ о Не́мже от Свята́го дре́вле извести́ся тебе́ Ду́ха,/ младе́нствовавшаго Сло́ва Христа́ на ру́ки приими́, зовы́й Ему́:/ испо́лнишася вся Твоего́ хвале́ния.

На Него́же упова́л еси́, Симео́не, во́зраст де́тищный,/ ра́дуяся, подыми́ Христа́, Изра́иля Боже́ственнаго утеше́ние,/ зако́на Творца́ и Влады́ку, исполня́ющаго зако́на чин, зовы́й Ему́:/ испо́лнишася вся Твоего́ хвале́ния.

Ви́дя Симео́н Сло́во Безнача́льное, с пло́тию, я́ко на престо́ле Херуви́мстем, Де́вою носи́мо,/ вино́внаго е́же бы́ти вся́ческих, я́ко Младе́нцу дивя́ся, вопия́ше Ему́:/ испо́лнишася вся Твоего́ хвале́ния.

Песнь 5

Ирмо́с: Я́ко ви́де Иса́ия обра́зно на престо́ле превознесе́на Бо́га,/ от А́нгел сла́вы дориноси́ма,/ о, окая́нный,– вопия́ше,– аз:/ прови́дех бо воплоща́ема Бо́га,/ Све́та Невече́рня и ми́ром влады́чествующа.

Разуме́в Боже́ственный ста́рец проявле́нную дре́вле проро́ку сла́ву,/ рука́ми Сло́во зря Ма́терними держи́мо,/ о, ра́дуйся,– вопия́ше,– Чи́стая!/ я́ко престо́л, бо держи́ши Бо́га,/ Све́та Невече́рняго и ми́ром влады́чествующа.

Покло́нься ста́рец,/ и стопа́м Боже́ственне прикосну́вся неискусобра́чныя и Богома́тере,/ О́гнь,– рече́,– но́сиши, Чи́стая:/ Младе́нца бою́ся объя́ти Бо́га,/ Све́та Невече́рняго и ми́ром влады́чествующа.

Очища́ется Иса́ия, от Серафи́ма угль прие́м,/ ста́рец вопия́ше Богома́тери,/ Ты, я́коже клеща́ми, рука́ми просвеща́еши мя, пода́вши, Его́же но́сиши,/ Све́та Невече́рняго и ми́ром влады́чествующа.

Песнь 6

Ирмо́с: Возопи́ к Тебе́, ви́дев ста́рец очи́ма спасе́ние,/ е́же лю́дем прии́де от Бо́га:/ Христе́, Ты Бог мой,

Сио́ну Ты ка́мень возложи́лся еси́,/ непокори́вым претыка́ние и собла́зна ка́мень,/ неруши́мое ве́рных спасе́ние.

Изве́стие нося́ начерта́ние/ И́же пре́жде век Тя израсти́вшаго,/ земны́х за милосе́рдие ны́не не́мощию обложи́ся.

Сы́ну Вы́шняго,/ Сы́ну Де́вы,/ Бо́гу, Отроча́ти бы́вшему,/ покло́ньшася Тебе́ ны́не отпусти́ с ми́ром.

Конда́к, глас 1:

Утро́бу Деви́чу освяти́вый Рождество́м Твои́м/ и ру́це Симео́не благослови́вый,/ я́коже подоба́ше, предвари́в,/ и ны́не спасл еси́ нас, Христе́ Бо́же,/ но умири́ во бране́х жи́тельство/ и укрепи́ лю́ди, и́хже возлюби́л еси́, Еди́не Человеколю́бче.

И́кос:

К Богоро́дице притеце́м, хотя́щия Сы́на Ея ви́дети, к Симео́ну носи́ма,/ Его́же с Небесе́ Безпло́тнии ви́дяще, дивля́хуся, глаго́люще:/ чу́дная зрим ны́не и пресла́вная, непостижи́мая, несказа́нная!/ И́же бо Ада́ма созда́вый но́сится я́ко Младе́нец,/ Невмести́мый вмеща́ется на рука́х ста́рчих,/ И́же в не́дрех неопи́санных Сый Отца́ Своего́/ во́лею опису́ется пло́тию, а не Божество́м,/ Еди́н Человеколю́бец.

Песнь 7

Ирмо́с: Тебе́ во огни́ ороси́вшаго/ о́троки Богосло́вившия,/и в Де́ву нетле́нну все́льшагося/ Бо́га Сло́ва пои́м,/ благоче́стно пою́ще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Ада́му извести́ти хотя́й иду́, во а́де живу́щу,/ и Е́ве принести́ благове́стие, Симео́н вопия́ше, со проро́ки лику́я:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Ро́да зе́мна избавля́яй Бог да́же до а́да прии́дет,/ пле́нным же пода́ст всем оставле́ние и прозре́ние слепы́м, я́ко и немы́м вопи́ти:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

И Твое́ се́рдце нетле́нная ору́жие про́йдет, Симео́н Богоро́дице провозгласи́,/ на Кресте́ зря́щи Твоего́ Сы́на,/ Ему́же вопие́м:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмо́с: Нестерпи́мому огню́ соедини́вшеся,/ Богоче́стия предстоя́ще, ю́ноши,/ пла́менем же неврежде́ни,/ Боже́ственную песнь поя́ху:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Лю́дие Изра́илевы, Твою́ сла́ву Емману́ила зря́ще Отроча́ из Де́вы,/ пред лице́м Боже́ственнаго ковче́га ны́не лику́йте:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Се, Симео́н вопия́ше, пререка́емое зна́мение Сей бу́дет,/ Бог Сый и Отроча́,/ Сему́, ве́рнии, возопии́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Припе́вы на 9-й пе́сни

Богоро́дице Де́во,/ упова́ние христиа́ном,/ покры́й, соблюди́ и спаси́ на Тя упова́ющих.

Богоро́дице Де́во,/ ми́ру блага́я помо́щнице,/ покры́й и соблюди́ от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Богоно́се Симео́не,/ прииди́, подыми́ Христа́,/ Его́же роди́ Де́ва Чи́стая Мари́я.

Объе́млет рука́ми ста́рец Симео́н/ Соде́теля зако́на/ и Влады́ку вся́ческих.

Не ста́рец Мене́ держи́т,/ но А́з держу́ его́:/ той бо от Мене́ отпуще́ния про́сит.

Клеще́ та́инственная,/ ка́ко угль но́сиши?/ ка́ко пита́еши пита́ющаго вся?

О дщи Фану́илева!/ Прииди́, ста́ни с на́ми/ и благодари́ Христа́ Спа́са, Сы́на Бо́жия.

А́нна целому́дренная/ провеща́ет стра́шная,/ испове́дающи Христа́, Творца́ не́бу и земли́.

Непостижи́мо есть соде́янное о Тебе́/ А́нгелом и челове́ком,/ Ма́ти Де́во Чи́стая.

Чи́стая Голуби́ца,/ нескве́рная А́гница,/ А́гнца и Па́стыря прино́сит в це́рковь.

О Христе́, всех Царю́!/ Побе́ды на враги́/ ве́рным люде́м Твои́м да́руй.

О Христе́, всех Царю́!/ Пода́ждь ми сле́зы теплы́,/ да пла́чу мою́ ду́шу, ю́же зле погубих.

Вме́сто, Сла́вы:

Трисия́тельное/ и Триипоста́сное Божество́/ благоче́стно да похва́лим.

Вме́сто, И ны́не:

О Деви́це Мари́е!/ Просвети́ мою́ ду́шу,/ помраче́нную лю́те жите́йскими сластьми́.

Ведомо да будет, я́ко два сущия припевы в начале припеваем ко ирмосу́. Таже к коемуждо тропарю припеваем по 4 припевы. И по совершении 14 припевов с тропари к катавасии поем оба лика вкупе, припев 1-й: Богородице Де́во, упование христианом:

Песнь 9

Ирмо́с: В зако́не се́ни и писа́ний/ о́браз ви́дим, ве́рнии,/ всяк му́жеский пол, ложесна́ разверза́я, свят Бо́гу./ Тем Перворожде́нное Сло́во, Отца́ Безнача́льна/ Сы́на, Первородя́щася Мате́рию неискусому́жно,/ велича́ем.

И́же дре́вним новорожде́нных го́рличищ супру́г дво́ица же бя́ше птенце́в,/ в ни́хже ме́сто Боже́ственный ста́рец и целому́дренная А́нна проро́чица/ от Де́вы рожде́нному и Сы́ну Единоро́дному О́тчу,/ в це́рковь приноси́му, слу́жат, велича́юще.

Возда́л еси́ мне, вопия́ше Симео́н,/ спасе́ния Твоего́, Христе́, ра́дование,/ восприими́ Твоего́ служи́теля, се́нию претружде́ннаго,/ но́выя благода́ти Священнопропове́дника та́йнаго во хвале́нии велича́юща.

Священноле́пно испове́дашеся А́нна, прорица́ющи,/ целому́дренная, и преподо́бная, и ста́рица, Влады́це в це́ркви я́вственно,/ Богоро́дицу же, пропове́дающи всем су́щим, велича́ше.

Свети́лен, самоподо́бен:

Ду́хом во святи́лищи предста́в,/ ста́рец на ру́ки восприя́т зако́на Влады́ку, вопия́:/ ны́не соу́з мя плотски́х разреши́, я́коже рекл еси́, с ми́ром:/ ви́дех бо очи́ма открове́ние язы́ков и Изра́илю спасе́ние. Трижды

На хвали́тех стихи́ры, на 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Зако́н, и́же в писа́нии,/ исполня́я, Человеколю́бец/ в це́рковь ны́не прино́сится,/ и Сего́ прие́млет ста́рыми рука́ми Симео́н ста́рец,/ ны́не отпуща́еши мя, вопия́,/ ко о́ному блаже́нству:/ ви́дех бо Тя днесь, пло́тию ме́ртвенною обложе́ннаго,/ живото́м госпо́дствующа/ и сме́ртию влады́чествующа. Два́жды

Свет во открове́ние язы́ков/ яви́лся еси́, Го́споди,/ на о́блаце седя́ ле́гце,/ Со́лнце Пра́вды,/ зако́на сено́вное исполня́я/ и нача́ло изъявля́я но́выя благода́ти./ Тем, Тя ви́дев, Симео́н взыва́ше:/ из истле́ния мя разреши́,/ я́ко ви́дех Тя днесь.

Недр Роди́теля не отлу́чься Божество́м,/ вопло́щься, я́коже изво́лил еси́,/ объя́тиями держи́м Присноде́вы,/ на ру́ки пода́лся еси́ Богоприи́мца Симео́на,/ руко́ю Твое́ю держа́й вся́ческая;/ те́мже ны́не отпуща́еши мя,/ ра́достно взыва́ше,/ в ми́ре раба́ Твоего́,/ я́ко ви́дех Тя, Влады́ко.

Сла́ва, и ны́не, глас 6.

Германово: На рука́х ста́рческих во дне́шний день,/ я́ко на колесни́це Херуви́мстей,/ восклони́тися благоизво́ливый, Христе́ Бо́же,/ и нас, пою́щих Тя,/ страсте́й мучи́тельства призыва́емый изба́ви/ и спаси́, я́ко Человеколю́бец.

Славословие великое. По трисвятом тропарь праздника, ектении́, и отпу́ст, и час 1-й. На 1-м часе́ тропарь праздника. По О́тче наш, кондак праздника, и прочее, и соверше́нный отпу́ст. О часе́ же втором дне исходим с литиею вне обители, поюще стихиры праздника и канон, по обычаю. И, возвращшеся, поем часы и Литургию.

На литурги́и

Блаженны, от канона праздника песни 3-я и 6-я. Вход: Сказа Госпо́дь спасение Свое,/ пред языки откры правду Свою. Таже тропарь праздника: Сла́ва, и ны́не, кондак. Проки́мен, песнь Богороди цы, глас 3: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе, Спа́се Мое́м. Стих: Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди. Апостол ко Евреем, зачало 316. Аллилуия, глас 8: Ны́не отпущаеши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром. Стих: Свет во открове́ние язы́ков и сла́ву люде́й Твои́х, Изра́иля. Евангелие от Луки, зачало 7. Причастен: Ча́шу спасе́ния прииму/ и и́мя Госпо́дне призову́.

Ведомо бу́ди, я́ко аще случи́тся праздник Сре́тения Госпо́дня в неде́лю, пре́жде неде́ли мытаря́ и фарисе́я, егда́ пое́тся слу́жба воскре́сна, кроме́ Трио́ди.

В субботу на ма́лой вечерни, на Го́споди, воззва́х: стихиры воскресны гласа, 4: Сла́ва, и ны́не, праздника. На стиховне стихира воскресна едина и праздника стихо́вна великия вечерни с припевы праздника. Сла́ва, и ны́не, праздника. Тропа́рь воскре́сен. Сла́ва, и ны́не, праздника. Ектения малая и отпу́ст.

На велицей вечерни: На Го́споди, воззва́х: стихиры воскресны 3, и восточен, Анатолиев, един, и праздника 6: Сла́ва, и ны́не, праздника. Вход, проки́мен дне и чтения праздника 3. На литии стихиры и Сла́ва, и ны́не, праздника. На стиховне стихиры воскресны. Сла́ва, и ны́не, праздника. На благослове́нии хлебов тропарь праздника трижды: и Бу́ди имя Господне: и чтение праздника.

ЗРИ А идеже несть бдения, по Ны́не отпущаеши и по трисвятом тропарь воскре́сен. Сла́ва, и ны́не, праздника. На повечерии по Досто́йне и по трисвято́м конда́к воскре́сен. Сла́ва, и ны́не, праздника. Полу́нощницу же поем, по обычаю, с каноном троичным.

На утрени: На Бог Госпо́дь: тропарь воскресен дважды. Сла́ва, и ны́не, праздника. По обычных кафи́змах седа́льны воскресны с Богородичны их. И чтение во Ева́нгелии толко́вом. Таже, полиеле́й: и тропари, Ангельский собор: и седальны праздника, оба по единожды. Сла́ва, и ны́не, седа́лен иже по полиелеи и чтение праздника. Степе́нна гласа. Проки́мен и Ева́нгелие праздника. Таже Воскресе́ние Христо́во: и псалом 50, и целование Евангелия, по обычаю, и стихи́ра праздника. Канон воскре́сен со ирмосом на 4: и Богородице на два: и праздника на 8. Катава́сия праздника. По 3-й песни кондак, и икос воскре́сен, и седа́лен праздника единожды. Сла́ва, и ны́не, то́йже. По 6-й песни кондак, и икос праздника, и чтем про́лог. На 9-й песни поем Честнейшую: Свети́лен воскре́сен. Сла́ва, и ны́не, праздника. На хвали́тех стихиры воскресны 4, и праздника 4 со стихи́ праздничными. Сла́ва, праздника: И ны́не, Преблагослове́нна еси́: Таже, Славословие великое: тропа́рь воскре́сен точию, ектении́ и отпу́ст. Таже стихира ева́нгельская, и оглашение, и обычное исхождение и час 1-й в притво́ре.

На часех тропарь воскре́сен: Сла́ва, тропа́рь праздника. И ны́не, Богоро́дичен. На всех часех кондак воскресен и праздника глаголем, пременяюще.

На Литургии: Блаже́нны воскре́сны гласа, на 6: и праздника песнь 3-я, на 4. По входе тропарь воскре́сен и пра́здника: Сла́ва, конда́к воскре́сен. И ны́не, праздника. Проки́мен, Апо́стол, аллилу́ия и Ева́нгелие чтем прежде недели гласа, таже пра́здника. Прича́стен: Хвали́те Го́спода: и пра́здника.

Подобает ве́дати, аще случится праздник Сретения Господня в неделю мытаря́ и фарисея, или блуднаго, или мясопустную, или сыропустную.

В субботу на ма́лой вечерни стихиры воскресны гласа, на 4: Сла́ва, и ны́не, праздника. На стиховне стихира воскресна едина и праздника стиховна великия вечерни с припевы их: Сла́ва, и ны́не, праздника. Тропа́рь воскре́сен, Сла́ва, и ны́не, праздника и отпу́ст.

На вели́цей вече́рни поем: Блажен муж: кафизму всю. На Господи, воззва́х: стихиры воскресны гласа, 3: и Триоди 3: и праздника 4.

Аще ли неделя мясопустная: Воскресны 3: и Триоди 4: и праздника 3: Сла́ва, Триоди: И ны́не, праздника. Вход, и чтения праздника 3. На литии, стихиры праздника, глас 1: Ветхий де́ньми: и прочих две. Таже Триоди хвалитны два стиха.

Аще неделя фарисеева, 1-й стих, глас 3: Фарисе́я велехва́льный: Вторый, глас 8: От дел похвале́ньми:

ЗРИ Аще ли есть неделя блуднаго: По стихирах праздника, поем в литии Триоди 3 стиха хвалитны: 1-й стих, глас 2: Блуднаго глас: 2-й, глас 8: Изжих блудно: 3-й, глас 6: О́тче благий:

ЗРИ Аще ли неделя мясопустная: И по стихирах праздника поем 2 стиха хвалитны: 1-й, глас 6: Помышляю день он: 2-й, О, каковый час тогда:

ЗРИ Аще ли неделя сыропу́стная: И поем в литии́ Трио́ди хвали́тных 2 же стиха. 1-й, глас 5: Увы́ мне: 2, По́прище добродетелей: Славу же поем во вся тыя недели, фарисееву, и блуднаго, и мясопустную, и сыропустную Триоди, я́же писана на литии: И ны́не, праздника. (Того ради вчинися петися Триоди хвалитным стихам в литии на вечерни, за еже не оставити Триоднаго стиха ни единаго, еже ему не петися). На стиховне стихиры воскресны: Сла́ва, Триоди. И ны́не, праздника. На благослове́нии хле́бов тропа́рь праздника, трижды: и чтение в посла́ниих Апо́стольских. А идеже не будет бдения, по Ны́не отпуща́еши: тропа́рь воскре́сен: Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На повече́рии по трисвято́м конда́к Трио́ди. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. Полу́ношницу же поем, по обы́чаю, с кано́ном Тро́ичным.

На утрени: На Бог Госпо́дь, тропарь воскре́сен два́жды. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. По кафи́змах седа́льны воскресны с Богоро́дичны их, и чтение во. Ева́нгелии толко́вом, и полиеле́й праздника, и тропари́: А́нгельский собор:

Аще ли неделя блу́днаго, или мясопу́стная, или сыропу́стная:

Припева́ем и 3-й псалом: На реках Вавило́нских: Таже, величание праздника: и седальны праздника, по единожды, и чтение праздника. Степе́нна гласа. Проки́мен праздника: Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие пра́здника. Воскресе́ние Христово: и псалом 50, стихира праздника. Канон воскре́сен со ирмосо́м на 4: и Трио́ди на 4: и праздника на 6. Катавасия праздника, оба лика вкупе.

ЗРИ Аще ли неделя мясопу́стная: Канон воскре́сен на 4, и Трио́ди на 6, и праздника на 4. По 3-й песни конда́к, и и́кос, и седа́лен Трио́ди. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. По 6-й песни кондак праздника и икос. И чтем синакса́рий. На 9-й песни поем Честнейшую: Светилен воскресен. Сла́ва, Триоди: И ны́не, праздника. На хвали́тех стихиры воскре́сны 4: и праздника 4, с припе́вы пра́здника. Сла́ва, праздника: И ны́не, Преблагослове́нна еси́:

ЗРИ Аще ли неделя мясопустная: На хвали́тех стихиры воскресны 4, и праздника 4, со Сла́вным, с припевы праздника. И по сконча́нии стихир праздника глаголем стих: Воскресни́, Господи, Боже мой: и поем самогла́сну стихиру Триоди, глас 8: Дани́ил пророк: Сла́ва́, глас 1: Пред очистим себе, братие: И ны́не, Преблагослове́нна еси́:

ЗРИ Аще ли неделя сыропу́стная: На хвалитех поем, я́коже в неделю мясопустную, глаголем стих такожде: Воскресни, Господи, Боже мой: и поем самогласну стихиру Триоди, глас 6: Ада́м из рая́ отго́нится. Сла́ва, глас то́йже: Приспе́ время: И ны́не, Преблагослове́нна еси́: Славосло́вие вели́кое: тропа́рь воскре́сен и обычный отпу́ст. И исхождение в притвор. Сла́ва, и ны́не, стихира Ева́нгельская и час 1-й. На 1-м часе, и на прочих тропа́рь воскресен: Сла́ва, праздника: И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По О́тче наш кондак праздника и Триоди, пременя́юще, глаго́лем.

На Литурги́и: Блаже́нны гласа на 4: и Триоди песнь 3-я, на 4: и праздника 6-я, на 4. Вхо́дное праздника, посем тропарь воскресен и праздника. Сла́ва, конда́к Трио́ди: И ны́не, праздника. Проки́мен гласа и праздника.

Аще ли неделя мясопу́стная: Проки́мен Трио́ди и пра́здника. Апостол, аллилу́ия, Ева́нгелие и прича́стен прежде дне, и праздника.

Аще ли случится праздник Сретения Господня в субботу мясопустную: Служба умерших поется вечер и утро, в субботу мимошедшую или в четверток мясопустный. В субботу же служба вся праздника единаго поется, непременно.

Аще ли случится Сретение Господне в понедельник, или во вторник, или в четверток сыропустный недели:

Вечер на малой вечерни, на Господи, воззва́х: стихиры праздника, на 4: Сла́ва, и ны́не, праздника. На стиховне Триоди самогласен дне дважды и мученичен: Сла́ва, и ны́не, праздника. Тропарь праздника: ектения́ и отпу́ст.

На вели́цей вече́рни и на утрени совершается вся служба праздника, непременно, я́коже прежде указася на ряду, зане́ Триодь с праздником не поется, в кой день ни случится на сырной недели, кроме субботы и недели, разве самогласны стихиры дне, я́же глаголются на малой вечерни, я́коже указася.

ЗРИ А идеже не бывает всено́щное, поем на велицей вечерни по предписанному. На стиховне, Сла́ва, Триоди, самогласен дне: И ны́не, пра́здника. На хвалитех по стихирах праздника, Сла́ва, Триоди, самогласен дне: И ны́не, праздника. Славословие великое.

На часе́х и на Литургии служба вся праздника, дне же Апостол и Евангелие вычитаем напреди.

ЗРИ Аще ли случится праздник Сретения Господня в среду сыропу́стную или в пято́к:

На ма́лой и на вели́цей вечерни и на утрени совершается служба вся, я́коже указася в понедельник сырный, непременно, бывает же на конец вечерни, и утрени, и всякаго часа по 3 поклоны великия то́чию.

ЗРИ На часе́х глаголем тропарь и кондак праздника. На 6-м же часе глаголется тропарь паремии и чтется паремия́. Литургия же Златоустова совершается во свое время. Вечерню же поем, по обычаю, во свое время. По обычном псалме кафизма рядова́я. А идеже бысть всено́щное, кафизмы не глаголем. Но по обычном псалме глаголем Господи, воззва́х: Таже стихиры праздника, 3: и свята́го Симеона, 3: Сла́ва, свята́го: И ны́не, праздника. Проки́мен дне и паремия́. Таже проки́мен: Да уповает Израиль на Господа: На стиховне Триоди самогласен дне дважды и мученичен: Сла́ва, и ны́не, праздника. Тропарь праздника и отпу́ст.

ЗРИ Подобает ве́дати, аще случится Сретение Господне в понедельник сы́рный:

И трипеснец утренний поем на повечерии в неделю. А самогласен дне Триоди утренний поем в праздник, на хвалитех Славу.

Аще ли Сретение Господне во вторник сы́рный:

И вто́рничный трипе́снец поем в среду сы́рную на повечерии: а самогласен дне утренний поем в праздник, на хвалитех Славу.

Аще ли Сретение Господне в среду сырную:

И средный канон поем, и трипеснец в четверток сырный на повечерии, а самогласен дне утренний поем в праздник, на хвалитех Славу.

Аще ли Сретение Господне в четверток сы́рный:

И четвертка́ трипеснец поем во вторник сырный на повечерии.

Аще ли Сретение Господне в пяток сырный:

И поем пятка канон и с трипеснцем в среду сырную на повечерии.

Аще ли случится праздник Сретения Господня в субботу сы́рную:

В пяток вечера на малой вечерни стихиры праздника на 4: Сла́ва, и ны́не, праздника. Проки́мен, и паремия́ дне, и по ней проки́мен: Да уповает Израиль на Господа: На стиховне Триоди самогласен дне дважды и мученичен: Сла́ва, и ны́не, праздника. Тропа́рь праздника и отпу́ст.

На вели́цей вечерни поем Блажен муж, 1-й антифон. На Господи, воззва́х: поем стихиры праздника на 6: И отцев на 4. Сла́ва, отцев. И ны́не, праздника. Вход, проки́мен дне: и чтение праздника. На литий стихиры, и Сла́ва, и ны́не, праздника. На стиховне стихиры праздника. Сла́ва отцев: И ны́не, праздника. На благословении хле́бов тропарь праздника дважды и отце́в единожды. И чтение праздника.

ЗРИ А идеже несть всено́щнаго бдения, поем на велицей вечерни все, по предписанному. Проки́мен и чтение дне, и проки́мен: Да уповает Израиль на Господа. Таже чтения праздника. На стиховне праздника. Таже отцев припев: Честна́ пред Господем смерть преподобных Его. И поем самогласен их: Монахов множества: Сла́ва, самогласен Триоди: И ны́не, праздника.

На утрени, на Бог Госпо́дь, тропарь праздника, дважды: Сла́ва, отцев: И ны́не, праздника. По кафизмах седальны праздника, и чтение праздника. По полиелеи седа́лен пра́здника. Степе́нна, 1-й антифон 4-го гласа. Проки́мен: Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие, и по 50-м псалме стихи́ра праздника. Канон праздника со ирмосо́м на 8: И отцев на 6. Катава́сия праздника. По 3-й песни кондак отцев, и и́кос, и седа́лен отцев, дважды: Сла́ва, и ны́не, праздника. По 6-й песни конда́к праздника и и́кос. И чтем синакса́рий. На 9-й песни поем Честне́йшую: Свети́лен праздника: Сла́ва, отцев: И ны́не, праздника. На хвали́тех стихиры праздника 3, и отцев 3. Сла́ва, отцев: И ны́не, праздника. Славосло́вие великое. Тропа́рь отцев: Сла́ва, и ны́не, праздника. Ектении́, и отпу́ст, и обычное исхождение в притвор, и час 1-й.

На часе́х тропарь праздника: Сла́ва, отцев: И ны́не, Богородичен часов. По О́тче наш, кондак праздника.

На Литургии: Блаженны праздника, песнь 3-я на 4: И отцев 6-я, на 4. Вхо́дное праздника, тропарь праздника и отцев: Сла́ва, кондак отцев: И ны́не, праздника. Проки́мен, Апостол, аллилуия, Евангелие и причастен прежде праздника, и отцев.

Подобает ве́дати, я́ко аще случится праздник Сретения Господня в понедельник пе́рвыя неде́ли поста:

И службу праздника пети в неделю сыропустную, по предписанному.

Подобает ведати, аще случится попразднство Сретения Господня в неделю, прежде недели мытаря́ и фарисе́я, а святый поется на 4, или на 6.

В субботу на малой вече́рни стихи́ры воскресны и Богородице́, по обычаю. Тропарь воскресен: Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен его.

ЗРИ На вели́цей вечерни: по кафизме на Господи, воззва́х: стихиры воскре́сны 3 и восточен, Анатолиев, 1: праздника того дне, 3: и свята́го Мине́и 3. (Аще ли поется святый на 6, или емуже и полиелей: и поем стихиры воскре́сны 3: и праздника 3: и свята́го 4. Сла́ва, свята́го: аще же ни,) Сла́ва, праздника: И ны́не, Богородичен 1-й гласа. На литии стихиры праздника, того дне рядовы́я стиховны: и свята́го, аще полиелей. Сла́ва, свята́го: И ны́не, праздника, аще же ни, Сла́ва, и ны́не, праздника. На стиховне стихиры воскре́сны: Сла́ва, свята́го, аще есть: И ны́не, праздника. На благослове́нии хле́бов тропарь, Богоро́дице Де́во: дважды, и праздника, единожды, и чтение в посла́ниях Апо́стольских.

На утрени: На Бог Госпо́дь, тропарь воскресен, дважды: Сла́ва, свята́го, аще есть: аще же ни, Сла́ва, и ны́не, праздника. По кафизмах седа́льны воскре́сны, и Богородичны их, и чтение во Ева́нгелии толковом. Посем непоро́чны, и ипакои́: и чтение недели, ряд. (Аще ли святый имать полиелей, по кафизме поем свята́го полиелей и по полиеле́и тропари, Ангельский собор: и по ектении́ седа́льны свята́го, по единожды: Сла́ва, иже по полиеле́и седа́лен: И ны́не, Богородичен его и чтение.) Степе́нна и проки́мен гласа, Вся́кое дыхание: Ева́нгелие воскре́сно и Воскресе́ние Христо́во: Кано́н воскре́сен со ирмосом на 4: и Богоро́дицы на два: и праздника на 4: и свята́го на 4. (Аще полиелей или славословие, и поем канон воскресен со ирмосом на 4, и праздника на 4, и свята́го на 6.) Катава́сия праздника. По 3-й песни кондак праздника, и и́кос, и свята́го, аще имать, и седа́лен его. Сла́ва, и ны́не, праздника, и чтение. По 6-й песни кондак, и икос воскресен: и чтем про́лог. На 9-й песни поем Честне́йшую: Свети́лен воскресен: Сла́ва, свята́го, аще имать: И ны́не, праздника. На хвали́тех стихиры воскресны 4: и свята́го, аще имать, подобны 3: и самогласен иже на Славу; поем с припевы его. Аще ли не имать святый хвали́тных: и поем воскресны 4, и праздника 4 того дне стихо́вны утренний с припевы их. Сла́ва, стихира Евангельская: И ны́не, Преблагословенна еси́: Славословие великое. Тропарь воскресен точию. Ектении́, и отпу́ст, и оглашение, и обычное исхожде́ние в притво́р, и час 1-й. На 1-м часе́ тропарь воскре́сен: Сла́ва праздника: Свята́го же, аще есть, тропарь и кондак глаголем, пременяюще: И ны́не, Богородичен часов. По О́тче наш, кондак праздника и конечный отпу́ст. Такожде и на прочих часе́х глаголем воскресен тропарь прежде, а праздника и свята́го пременяем. Кондак воскресен и праздника глаголем, пременяюще же, аще полиелей, и свята́го.

На Литургии: Блаженны Октоиха на 6, и с троичным: и праздника песнь на 4. (Аще ли имать святый песнь, и Блаженна воскресна на 4: и праздника песнь на 4: и свята́го, песнь 6-я, на 4.) По входе тропарь воскресен и праздника: таже храма, и свята́го, аще имать. Кондак воскресен, и храма: Сла́ва, свята́го, аще имать: И ны́не, праздника. Проки́мен, Апостол и Евангелие, прежде недели ряд. Таже свята́го, аще имать. Причастен, Хвалите Господа: и свята́го, аще имать: аще же ни, праздника.

Аще случится попразднство Сретения Господня в неделю фарисееву, или блуднаго, или мясопустную.

На ма́лой вечерни на Господи, воззва́х: и на стиховне стихиры Октоиха, по обычаю.

На велицей вечерни на Господи, воззва́х: стихиры воскресны 4: и Триоди 3: и праздника 3.

ЗРИ Аще ли неделя мясопу́стная: Стихи́ры воскресны 3: и Триоди 4: и праздника 3: Сла́ва, Триоди: И ны́не, Богородичен 1-й гласа. На литии стихиры праздника рядовыя того дне стиховныя и Триоди хвалитны. Сла́ва, Триоди: И ны́не, праздника. На стиховне стихиры воскресны: Сла́ва, Триоди: И ны́не, праздника. На благослове́нии хле́бов тропарь: Богородице Де́во: дважды, и праздника, единожды, и чтение. На Бог Госпо́дь: тропарь воскресен, дважды:

Сла́ва, и ны́не, праздника. По кафизмах седальны воскресны с Богородичны их и чтение во Евангелии толко́вом. По непорочных тропари: Ангельский собор:

ЗРИ Аще же неделя блуднаго или мясопустная: Поем полиелей: прилагаем же и 3-й псалом: На реках Вавило́нских: Степенна, и проки́мен гласа. Вся́кое дыхание: Ева́нгелие воскресное: Воскресе́ние Христово: и прочая. Канон воскре́сен со ирмосом на 4, и Богородицы на два, и Триоди на 4, и праздника на 4. Катава́сия праздника.

ЗРИ Аще ли в неделю мясопустную: Канон воскресен на 4: и Триоди на 6: и праздника на 4. Катавасия Триоди. По 3-й песни кондак и икос праздника: Сла́ва, седа́лен Триоди: И ны́не, праздника. По 6-й песни кондак Триоди и и́кос. На 9-й песни поем Честнейшую: Таже светилен воскресен: Сла́ва, Триоди: И ны́не, праздника. На хвалитех стихиры воскресны 4 и праздника самогласны 4 с припевы его.

ЗРИ Аще ли есть неделя мясопу́стная: И глаголем стих: Воскресни, Господи, Боже мой: и поем стихиру самогласну Триоди: Даниил пророк: Сла́ва, Триоди же: Предъочистим себе: И ны́не, Преблагослове́нна еси́:

ЗРИ Аще ли неделя фарисе́ев или блуднаго: Не глаголем Триоди стиха: но по стихирах праздника глаголем, Сла́ва, Триоди: И ны́не, Преблагословенна еси́: Славословие великое. По трисвятом тропарь воскресен. Ектении́ и отпу́ст. И исхождение обычное в притвор. Сла́ва, и ны́не, стихира Ева́нгельская, и час 1-й.

На часе́х тропарь воскресен: Сла́ва праздника: И ны́не, Богородичен часов. По О́тче наш: кондак Триоди и праздника, пременяюще, глаголем.

На Литургии: Блаженны гласа на 4: и Триоди песнь 6-я, на 4: и праздника песнь рядовая, на 4. По входе тропарь воскресен и праздника. Сла́ва, кондак Триоди: И ны́не, праздника. Проки́мен, Апостол, аллилуия, Евангелие и причастен дне.

ЗРИ Аще ли будет попразднство Сретения в субботу мясопустную, и служба попразднства оставляется, и поем рядовую службу субботы уме́рших,

Подоба́ет ведати, аще случи́тся попра́зднство Сре́тения Госпо́дня в понедельник, или во вторник, или в четверто́к сы́рныя недели.

На Го́споди, воззва́х: стихиры праздника 3, и свята́го 3: Сла́ва свята́го, аще имать: И ны́не, праздника: аще ли ни, Сла́ва, и ны́не, праздника. На стиховне Трио́ди самогла́сен дне, дважды, и мученичен. Сла́ва, свята́го, аще есть. И ны́не, праздника. Аще ли ни, Сла́ва, и ны́не, праздника. Тропа́рь свята́го, аще есть. Сла́ва, и ны́не, праздника. Ектения́ и отпу́ст.

На утрени: На Бог Госпо́дь: тропарь праздника, дважды. Сла́ва, свята́го, аще есть. И ны́не, праздника. По кафизмах седальны праздника. Канон праздника со ирмосо́м на 8. И Минеи на 4. А идеже трипеснец, и поем канон праздника со ирмосом на 4, и Минеи 3 стиха на два, и Триоди на 8. Аще имать свя́тый кондак и и́кос, глаголем по 3-й песни: таже седа́лен Триоди, писан по 2-й кафизме. Сла́ва, свята́го. И ны́не, праздника. По 6-й песни кондак и и́кос праздника. По 9-й песни светилен праздника: Сла́ва, свята́го: И ны́не, праздника. Аще ли несть, Сла́ва, и ны́не, праздника. На хвалитех стихиры праздника на 4, стиховныя того дне. Сла́ва, и ны́не, праздника. На стиховне самогласен Триоди, дважды, и мученичен. Сла́ва, свята́го, аще есть. И ны́не, праздника; аще ли ни, Сла́ва, и ны́не, праздника. По О́тче наш, тропарь свята́го. Сла́ва, и ны́не, праздника. Аще же ни, праздника то́чию и по ектении час 1-й.

На часе́х тропа́рь праздника: Сла́ва, свята́го, аще есть. И ны́не, Богородичен часо́в. По трисвято́м глаго́лем конда́к праздника, непременно.

Подобает ве́дати: Аще случится попразднство Сретения Господня на сы́рной неде́ли в среду, или пяток, поклонов несть, точию по конце коего́ждо пения по 3 вели́кия покло́ны.

Вечер, на Господи, воззва́х: стихиры праздника 3, и Мине́и свята́го 3: Сла́ва, свята́го, аще есть. И ны́не, праздника: аще ли ни, Сла́ва, и ны́не, праздника. На стиховне самогласен Триоди, дважды, и му́ченичен. Сла́ва, свята́го, аще есть. И ны́не, праздника. Аще ли ни, Сла́ва, и ны́не, праздника. Тропа́рь свята́го, аще имать. Сла́ва, и ны́не, праздника. Аще ли ни, праздника, ектения, и поклоны 3 великия, и отпу́ст. Повечерие же пое́м великое от Внегда́ призва́ти ми: на немже поем трипе́снец утренний Триоди, 1. По Досто́йне и по трисвято́м конда́к праздника. По Честнейшую: 3 поклоны великия и на отпу́сте 3 поклоны. Такожде и на полу́нощнице, на Честнейшую: 3 поклоны великия.

На утрени: на Бог Госпо́дь: тропарь праздника, дважды. Сла́ва, свята́го, аще есть. И ны́не, праздника. Аще ли ни, Сла́ва, и ны́не, праздника. По кафизмах седальны праздника. Канон праздника со ирмосом на 6: и Минеи на 4: и Триоди на 4. Егда́ же прии́дет трипе́снец и поем канон праздника со ирмосом на 4: и Минеи на два, первыя два стиха за един: и Трио́ди на 8, настоящего канона рядовая песнь на 4, и втораго трипеснца на 4, первый же трипе́снец предпе́т на повечерии. По 3-й пе́сни кондак свята́го, таже седа́лен Триоди: Сла́ва, свята́го: И ны́не, праздника. По 6-й песни кондак, и икос праздника, и про́лог. По 9-й песни светилен свята́го, аще есть. Сла́ва, и ны́не, праздника; аще ли ни, праздника, дважды. На хвали́тех стихиры праздника подобны, на 4, стиховна того дне. Сла́ва, и ны́не, праздника. На стиховне Триоди самогласен дне, дважды, и мученичен. Сла́ва, свята́го, аще есть. И ны́не, праздника. Аще же ни, Сла́ва, и ны́не, праздника. По трисвятом тропарь свята́го, аще есть. Сла́ва, и ны́не, праздника. Аще ли ни, точию праздника. Ектения, и поклоны 3 великий, и час 1.

На 1-м часе́ тропарь праздника: Сла́ва, свята́го. И ны́не, Богородичен часов. По трисвятом кондак праздника. На Честнейшую: 3 поклоны великия, и прочее, и совершенный отпу́ст, и поклоны 3. Такожде и на прочих часех глаголем тропа́рь праздника и по трисвятом кондак праздника. По Честнейшую: по 3 поклоны великия.

На 6-м часе́ тропарь, паремии́ и чтение. Таже проки́мен. По 9-й чтем Блаженны скоро без пения, и прочее. В среду вечера стихиры праздника 3 и Минеи свята́го, подобны, 3: Сла́ва, и ны́не, праздника. Таже проки́мен и паремия дне. На стиховне Триоди самогласен дне, дважды, и му́ченичен: Сла́ва, и ны́не, праздника. Посем ектения: Помилуй нас, Боже: и поклоны 3 великия, и молитва: Всесвята́я Троице: И Буди имя Господне: трижды, и псалом 33, и отпу́ст, и поклоны 3.

Аще попразднство Сретения Господня случится в субботу сыропу́стную:

В пято́к вечера по о́тпусте часов, абие начинаем вечерню. И по обычной кафизме стихиры праздника 3, и отцев 3. Сла́ва, отцев. И ны́не, праздника. Проки́мен и паремия дне. Таже Сподо́би, Господи: На стиховне самогласен Триоди, дважды, и мученичен: Сла́ва, отцев. И ны́не, праздника. Тропарь отцев. Сла́ва, и ны́не, праздника, ектения́ и отпуст.

На повечерии конда́к праздника. На утрени, на Бог Госпо́дь: тропарь праздника дважды. Сла́ва, отцев. И ны́не, праздника. По обои́х кафизмах седальны отцев, по дважды. Сла́ва, и ны́не, праздника и чтение праздника или отцев. Канон праздника со ирмосом на 6, и отцев на 8. Катава́сия праздника. По 3-й песни конда́к, и и́кос праздника, и седа́лен отцев, дважды. Сла́ва, и ны́не, праздника. По 6-й песни, конда́к и и́кос отцев. Свети́лен отцев: Сла́ва, и ны́не, праздника. На хвали́тех стихиры праздника 3, стиховна того дне и отцев 3. Сла́ва, отцев: И ны́не, праздника. Славосло́вие великое. Тропарь отцев. Сла́ва, и ны́не, праздника. Ектении́ и отпу́ст. И обычное исхожде́ние в притвор, и час 1-й.

На часе́х тропарь праздника и отцев. Конда́к праздника и отцев, пременя́юще, глаго́лем.

На Литургии: Блаже́нны праздника, песнь рядовая на 4: и отцев песнь 6-я. По входе тропарь праздника, и отцев, и храма свята́го. Таже кондак храма свята́го: Сла́ва, отцев. И ны́не, праздника. Проки́мен, аллилу́ия и прича́стен праздника и отцев. Апостол, и Евангелие дне, и отцев.

Слово на день Сретения Господня

Что совершилось ныне над Господом и Спасителем нашим во храме Иерусалимском, подобное тому совершено было, братие мои, некогда и над каждым из нас. И мы, подобно Ему, были принесены во храм, поставлены пред Господом; воцерковлены и посвящены Ему на вечное служение. Все это сделано над нами в том возрасте, когда у нас, яко младенцев, не было еще понятия о самих себе, и потому мы не знали, что с нами происходит. Но Святая Церковь не могла ни сама заниматься, ни занимать нас обрядами праздными; совершенное над нами имело важный смысл; вместе с принесением нас во храм и воцерковлением, мы прияли многие права и обетования; равно как вместе с тем возлегли на нас важные и священные обязанности. Не исполняя последних, мы лишимся первых, и не только лишимся, но и будем судимы, яко напрасно являвшиеся пред лице Божие и вотще приявшие благодать Духа. Потому с пришествием в возраст нам должно как можно чаще возобновлять в памяти нашей то, что совершено над нами Церковию в младенчестве, вникать в дух и силу совершенного, дабы, сообразуясь с ним в своем поведении и нравах, действительно соделаться тем, чем быть обещали, и приять то, что нам за сие предоставлено. Настоящий день, яко день принесения во Храм Господа нашего, по образу коего совершено было и принесение нас во храм, есть потому самый приличный для подобных воспоминаний и размышлений. Итак, пренесемся, братие мои, мыслию к нашему младенчеству и посмотрим, что происходило с нами в четыредесятый день бытия нашего.

Что это за жена, которая с младенцем у груди трепещущею стопою подходит к порогу церковному, видимо, спешит для какого-то святого дела в церковь, но, подошед к дверям церковным, останавливается и, как бы воспященная какою силою невидимою, не смеет идти далее? Что это за жена и кто этот младенец? Это твоя мать, возлюбленный слушатель! А ее младенец – ты сам! Настал четыредесятый день по твоем рождении, – и вот по закону Святой Церкви мать несет тебя во храм для воцерковления. Зачем же медлит она у порога церковного и не входит во храм? – Кто остановил ее? Этот же самый закон Церкви, воспрещающий жене родившей, до четыредесяти дней по рождении, входить в дом Божий. Для чего это запрещение? Да разумеем, что все мы зачинаемся во грехах и рождаемся в беззакониях, и чрез это самое становимся недостойными того, чтобы явиться лицу Божию, яко неприступному для грешников Святостию Своею.

Но не будем смущаться: нас недолго заставят стоять вне храма, потому что, благодаря любви Божественной, у всех нас есть Заступник и Ходатай всемощный. Покрытые Его заслугами, очищенные Его благодатию, украшенные Его Именем, мы, несмотря на прирожденную порчу и несовершенство наше, будем приняты в дом Божий, представлены самому лицу Цареву, приобщены даже к лику друзей и присных Его.

В самом деле, является служитель алтаря, приемлет на свои руки, подобно Симеону, младенца, то есть, нас с тобою, возлюбленный слушатель, подъемлет его пред вратами церкви горе, образует из него на воздухе крест и восклицает: «Воцерковляется раб Божий, во Имя Отца и Сына и Святаго Духа!» Когда вслед за сим двери храма, как бы уступив крестному знамению, разверзаются, священнослужитель входит с младенцем, вещая от лица его словами святого Давида: «Вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему!»

Дошед до середины храма, он останавливается, паки подъемлет младенца горе и, образуя им крест, возглашает: «Воцерковляется раб Божий, во Имя Отца и Сына и Святаго Духа», и вслед за тем присовокупляет: «Посреде Церкви воспою Тя!»

Подходит потом к царским вратам алтаря, снова подъемлет отроча во образ креста и в третий раз вещает: «Воцерковляется раб Божий, во Имя Отца и Сына и Святаго Духа!»

Таким образом, рожденное уже посвящено Богу, уже введено в дом Царев. Сим могло бы окончиться священнодействие. Но христианину, яко сонаследнику Христа, предоставлены большие права: ему, как царскому священию дано входить во внутреннейшия завесы (Евр. 10, 19); – и вот священнослужитель, по тому же уставу Церкви, несет младенца – сквозь южные двери – в самое святилище, обходит с ним вокруг престола и, исходя из алтаря противоположным путем, то есть дверьми северными, полагает его на земле пред вратами царскими, откуда мать уже сама должна восприять его, как бы от лица Господня.

Что может быть знаменательнее и вместе трогательнее сих священнодействий! Это троекратное образование креста из младенца, это внесение его во святилище и обхождение с ним вокруг престола, это положение его на земле пред вратами царскими и приятие его отсюда самою матерью: сколько здесь уроков и для приносимого, и для приносящей, и для детей, и для самих родителей!

Крест! Им видимо означается, что если мы имеем теперь доступ и в земный храм, и в Небесный Эдем, то страданиями за нас на Кресте Сына Божия, коими отверст для всех нас Рай, заключенный для всех же преступлением нашего прародителя и собственными грехами.

Внесение младенца во святилище не материю или отцом, а иереем показывает, что силы природы достаточны только для дарования ему одной жизни естественной, но не довлеют для введения его в жизнь духовную и благодатную; а обхождением вокруг престола видимо указуется на высокое предназначение христианина – откровенным лицем созерцать Славу Божию, быть причастником еще на земле тайн Жизни Вечной, уготовлять себя в блаженное сожитие с Архангелами и Ангелами, окружающими Престол Божий, – в место селения Самой Славы Божией. В частности, обхождением вокруг престола, напоминающим собою чин Посвящения и Бракосочетания, младенец как бы посвящается во иереи Богу, а душа его уневещивается Духу Святому. Наконец, положение младенца на землю пред дверями царскими дает разуметь, что, несмотря на множество прав духовных, ему теперь усвоенных, он, яко христианин, должен всю жизнь пребывать в смирении духа и сердца, вменять себя яко ничто же пред Господом; взирать на себя, яко на жертву, которая единожды и навсегда́ посвящена Господу, да отныне не к тому себе живет и не к тому себе умирает, но умершему и воскресшему для него Спасителю.

А мать, подъемлющая от царских врат плод чрева своего, должна памятовать, что отселе он ей паки поручается Самим Господом, да болезнует о нем прочее духом, как прежде болела телом, дóндеже вообразится в нем Христос.

Как, наконец, выразительно самое название сего священнодействия! Воцерковляется раб Божий! То есть, вводится в Церковь, вставляется как часть в свое великое и святое целое, вместе с тем сам делается церковию, живым храмом Бога Живаго. Мать принесла его как плод природы; приемлет назад как дар благодати.

Помни же, принесенный и взятый, чем ты принесен и каковым взят! Помни, где ты был, кому и для чего представлен! Помни, какое знамение отверзло тебе врата Дома Божия. Помни престол, вокруг коего тебя носили и который тебе предназначен, и землю, на коей был положен, и в которую пойдешь. Помни, что ты опять и также чуждыми руками будешь принесен некогда в церковь со крестом в руках. О, если бы ты тогда мог усвоить себе слова праведнаго Симеона: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видеста очи мои спасение Твое!» Но они усвоятся тебе, и ты почиешь с миром до дня всеобщего воскресения, если в продолжение своей жизни не будешь забывать своего воцерковления. Аминь.

(Из «Журнала Московской Патриархии», 1967, №2).


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея февраль. - 2002. - 812 с.

Комментарии для сайта Cackle