Источник

28-й день

Явле́ние чудотво́рныя ико́ны Смоле́нския Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, честна́го и сла́внаго Ея́ Одиги́трия

Собо́р святы́х земли́ Смоле́нския

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Умиле́ние» или́ «Ра́дость всех ра́достей»

Святы́х апо́стол и диа́конов Про́хора, Никано́ра, Ти́мона и Парме́на

Святи́теля Питири́ма, епи́скопа Тамбо́вскаго

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Тамбо́вская»

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Гре́бневская»

 

 

Явле́ние чудотво́рныя ико́ны Смоле́нския Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, честна́го и сла́внаго Ея́ Одиги́трия

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 2. Самогла́сны:

Злата́я кади́льнице,/ ру́чко, и же́зле,/ и свети́льниче светоза́рный,/ сви́тче Боже́ственный,/ в не́мже пе́рстом Бо́жиим написа́ся Сло́во,/ спаси́ нас, Тебе́ велича́ющих.

Да́руй нам по́мощь, Богоро́дице,/ на Тя наде́ющимся, ве́рных прибе́жище./ Изба́ви от бед рабы́ Твоя́, Де́во,/ на Тя бо по Бо́зе упова́ние возлага́ем.

Влады́чице, Ма́ти Изба́вителя,/ приими́ моле́ние рабо́в Твои́х,/ а́ще и недосто́йне моля́щихся Тебе́,/ да мо́лишися за ны к Ро́ждшемуся из Тебе́, Влады́чице ми́ра,/ бу́ди нам Изба́вительница.

И́ны стихи́ры зри на лити́и.

Сла́ва, глас 6:

Е́же ра́дость А́нгелом прии́мшая/ и ро́ждшая Зижди́теля Своего́,/ Де́во, спаса́й Тя велича́ющия.

И ны́не, глас 8:

Влады́чице, приими́ моли́тву раб Твои́х/ и изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли,/ Тебе́ велича́ющия.

Вход. Проки́мен дне. Чте́ния 3 (Зри

Чте́ния Богоро́дичная).

Бытия́ чте́ние (глава́ 28):

Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго/ и и́де в Харра́нь./ И обре́те ме́сто, и спа та́мо,/ за́йде бо со́лнце,/ и взят от ка́мения ме́ста того́, и положи́ возгла́вие себе́,/ и спа на ме́сте о́ном, и сон ви́де:/ и се ле́ствица утвержде́на на земли́,/ ея́же глава́ досяза́ше до Небе́с,/ и А́нгели Бо́жии восхожда́ху и низхожда́ху по ней,/ Госпо́дь же утвержда́шеся на ней и рече́:/ Аз Бог Авраа́мов, отца́ твоего́,/ и Бог Исаа́ков, не бо́йся:/ земля́, иде́же ты спи́ши на ней,/ тебе́ дам ю́ и се́мени твоему́./ И бу́дет се́мя твое́, я́ко песо́к земны́й,/ и распространи́тся на мо́ре, и ли́ву, и се́вер, и на восто́ки,/ и возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на земна́я и о се́мени твое́м./ И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на вся́ком пути́,/ я́ко не и́мам тебе́ оста́вити,/ до́ндеже сотвори́ти Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́./ И воста́ Иа́ков от сна своего́ и рече́:/ я́ко есть Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех./ И убоя́ся, и рече́:/ я́ко стра́шно ме́сто сие́,/ несть сие́, но дом Бо́жий,/ и сия́ врата́ Небе́сная.

Проро́чества Иезеки́илева чте́ние (главы́ 43 и 44):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ бу́дет от дне осма́го и про́чее,/ сотворя́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего/ и я́же спасе́ния ва́шего,/ и прииму́ вы, глаго́лет Адона́й Госпо́дь./ И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних,/ зря́щих на восто́ки, и сия́ бя́ху затворе́на./ И рече́ Госпо́дь ко мне:/ врата́ сия́ затворе́на бу́дут и не отве́рзутся,/ и никто́же про́йдет сквозе́ их,/ я́ко Госпо́дь Бог Изра́илев про́йдет и́ми, и бу́дут затворе́на./ Я́ко игу́мен ся́дет в них сне́сти хлеб,/ по пути́ Ела́мских врат вни́дет и по пути́ его́ изы́дет./ И введе́ мя по пути́ врат святы́х,/ су́щих к се́веру, пря́мо хра́му, и ви́дех,/ и се испо́лнь сла́вы храм Госпо́день.

При́тчей чте́ние (глава́ 9):

Прему́дрость созда́ Себе́ дом/ и утверди́ столпо́в седмь./ Закла́ своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши Свое́й вино́,/ и угото́ва Свою́ трапе́зу./ Посла́ Своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи:/ и́же есть безу́мен, да уклони́тся ко Мне,/ и тре́бующим ума́ рече́:/ прииди́те, яди́те Мой хлеб и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам./ Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете,/ и взыщи́те ра́зума, да поживете́,/ и испра́вите ра́зум в ве́дении./ Наказу́яй злы́я, прии́мет себе́ безче́стие,/ облича́яй же нечести́ваго, опоро́чит себе́,/ обличе́ния бо нечести́вому – ра́ны ему́./ Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́,/ облича́й прему́дра, и возлю́бит тя./ Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет;/ сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти./ Нача́ло прему́дрости – страх Госпо́день,/ и сове́т святы́х – ра́зум:/ разуме́ти бо зако́н, по́мысла есть блага́го./ Сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя,/ и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.

На лити́и стихи́ры, глас 8:

И́же на Херуви́мех е́здяй/ и пева́емый от Серафи́м,/ сшел еси́ с Небесе́ проро́чески, Бла́же,/ и всели́лся еси́ во утро́бу Чи́стыя Богоотрокови́цы,/ Ю́же А́нгели воспе́ша та́йно:/ ра́дуйся, ра́достная Де́во,/ необъя́тнаго я́ко Бо́га во чре́ве Свое́м прие́мши па́че сло́ва,/ от неве́рия в ве́ру мир преводя́ща./ Сла́ва Тебе́, Христе́,/ еди́не Ми́лостиве и Человеколю́бче.

Глас 7: Украси́ Твой черто́г, Чи́стая,/ и восприими́ Цари́ Твоего́./ Слы́ши целова́ние, е́же от А́нгела, Де́во./ Се бо престо́л Херуви́мский еси́./ Се Цари́ всех Ты прия́ла еси́./ О́блак све́та еси́, Богоро́дице,/ Ду́хом в души́ лучи́ прие́мши,/ ю́же возвеща́ет велегла́сно Боже́ственный Гаврии́л, зовы́й ра́достно:/ Сы́на Вы́шняго роди́ши/ Ду́ха Бо́жия ди́вным наше́ствием.

Украси́ся, черто́же Святы́й,/ Гаврии́ле, благовеству́й Цари́ Христа́,/ целу́й Мариа́м, Небе́сную дверь./ Та бо престо́л Херуви́мский новотвори́тся,/ Той бо, ра́дуйся, зва́ти досто́ит./ О́блак све́та зри́тся Де́вая,/ нося́щи Христа́, Со́лнца сла́вы./ Его́же Дух Бо́жий во утро́бе Ея́/ глаго́лом твои́м, пресла́вне, вселя́ет,/ живота́ и сме́рти и всех Влады́ку.

Возсия́вшаго пре́жде век от Отца́,/ напосле́док же воплоща́ема от Ма́тере неизрече́нно,/ с Небесе́ Гаврии́л к Де́вей, – ра́дуйся, Чистая, – зовый:/ о, ра́дуйся, свяще́нная ра́достная Де́во,/ Христа́ Бо́га во утро́бе Свое́й заче́нши,/ Его́же прови́дя, Моисе́й Богови́дец,/ на Сина́йстей горе́ возра́довася,/ Ему́же Симео́н зовы́й:/ се бо свет язы́ков,/ Сей Изра́иля сла́ва и Спас душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Богоро́дицу Мари́ю вси воспое́м:/ ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия./ Ра́дуйся, ле́ствице одушевле́нная./ Ра́дуйся, купино́ неопали́мая./ Ра́дуйся, ста́мно всезлата́я./ Ра́дуйся, цве́те ве́ры./ Ра́дуйся, же́зле прозябы́й./ Ра́дуйся, злата́я кади́льнице./ Ра́дуйся, горо́ Бо́жия, присе́нная Де́во./ Ра́дуйся, разреше́ние кля́твы пе́рвыя Е́вы./ Ра́дуйся, престо́ле Госпо́день./ Ра́дуйся, многомоли́твенная красото́./ Ра́дуйся, Влады́чице.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Всем предста́тельствуеши, Блага́я,/ прибега́ющим с ве́рою в держа́вный Твой покро́в:/ ино́го бо не и́мамы, гре́шнии, к Бо́гу/ в беда́х и ско́рбех при́сно избавле́ния,/ обремене́ни грехи́ мно́гими,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго./ Те́мже Ти припа́даем:/ изба́ви от вся́каго обстоя́ния рабы́ Твоя́.

Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.

Всех скорбя́щих ра́досте,/ и оби́димых Засту́пнице,/ и а́лчущих Пита́тельнице,/ стра́нных утеше́ние,/ обурева́емых приста́нище,/ больны́х посеще́ние,/ немощны́х покро́в и Засту́пнице,/ жезл ста́рости,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго/ Ты еси́, Пречи́стая,/ потщи́ся, мо́лимся, спасти́ся рабо́м Твои́м.

Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

Ра́дуйся, Пречи́стая Де́во./ Ра́дуйся, честны́й ски́птре Царя́ Христа́./ Ра́дуйся, прозя́бшая грозд та́йный./ Ра́дуйся, две́ре Небе́сная и неопали́мая купино́./ Ра́дуйся, всеми́рный све́те./ Ра́дуйся, всех ра́досте./ Ра́дуйся, ве́рных спасе́ние./ Ра́дуйся, Засту́пнице всех христиа́н и прибе́жище, Влады́чице.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Ра́дуйся, вселе́нныя похвало́./ Ра́дуйся, хра́ме Госпо́день./ Ра́дуйся, горо́ приосене́нная./ Ра́дуйся, всех прибе́жище./ Ра́дуйся, све́щниче златы́й./ Ра́дуйся, сла́во правосла́вных честна́я./ Ра́дуйся, Мари́е, Ма́ти Христа́ Бо́га./ Ра́дуйся, раю́./ Ра́дуйся, Боже́ственная трапе́зо./ Ра́дуйся, се́не./ Ра́дуйся, ру́чко всезлата́я./ Ра́дуйся, всех упова́ние.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь, глас 4:

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м,/ гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м,/ в покая́нии зову́ще из глубины́ души́:/ Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши,/ потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний,/ не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи,/ Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы. Два́жды

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице,/ си́лы Твоя́ глаго́лати, недосто́йнии./ А́ще бо Ты не бы предстоя́ла, моля́щи,/ кто бы нас изба́вил от толи́ких бед?/ Кто же бы сохрани́л до ны́не свобо́дны?/ Не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́,/ Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

Лю́дие благочести́вии, правове́рнии собо́ри христоимени́тии, присту́пите ве́рно вси,/ Боже́ственному припа́дающе Бо́жия Ма́тере о́бразу,/ и́мже исцеле́ние боля́щим ра́достно подава́ет,/ уязвля́ет же злосла́вныя я́ко стрела́ от лу́ка,/ нас всех веселя́щи светови́дно/ и благода́тию озаря́ющи моли́твами Свои́ми.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Всю Тя Бог освяти́, Де́ву до́брую и непоро́чную в жена́х,/ проро́ки прообрази́в че́стно,/ иере́и благослови́в, во свята́я святы́х всели́,/ А́нгелом воспита́в, с Небесе́ пи́щу хлеб пода́в,/ Сам же Преблаги́й, Единоро́дное Бог Сло́во, всели́ся в Тя и пло́тию про́йде из Тебе́./ Те́мже Ти покланя́емся и чтим я́ко вои́стинну и́стинную су́щую Богоро́дицу.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся:

Да ликовству́ет све́тло ве́рных все мно́жество, рыда́ет же де́монское во́инство,/ ви́дяще многоиме́нно сия́ющия пра́здники Бо́жия Ма́тере,/ Ю́же ублажа́ем я́ко Богома́терь Боже́ственными пе́сньми./ Иде́же бо богоприя́тно сла́вится Преблагослове́нная Богоро́дица Влады́чица, Богоизбра́нная Отрокови́ца,/ неприя́зни паде́ние, христиа́н же кре́пкое утвержде́ние.

Сла́ва, и ны́не:

О Всеблагослове́нная Богоро́дице Влады́чице, Богоизбра́нная Отрокови́це,/ све́тлое проро́ческое сбытие́,/ апо́стольская похвало́ и му́ченическое испове́дание и ве́нче,/ А́нгелы что́мая и челове́ческими ро́ды многопе́тая,/ и всего́ ми́ра вожделе́нная Помо́щнице,/ изба́ви рабы́ Твоя́ осужде́ния бу́дущаго и е́зера о́гненнаго,/ еди́на Благослове́нная.

По полиеле́и седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

Правове́рно чту́щия Тя и к Тебе́ прибега́ющия,/ ико́не Твое́й святе́й любе́зно покланя́ющияся,/ о Бо́жия Ма́ти, спаси́/ и не даждь нас в расхище́ние сопоста́том,/ ниже́ на́йдут на ны вся зла́я, я́же грехи́ на́ша угото́ваша нам,/ ни беззако́ния на́ша превзы́дут главы́ на́ша,/ но да Твоя́ ма́терняя к Бо́гу преодоле́ет за ны богоприя́тная моли́тва.

Сла́ва, и ны́не:

Пречи́стая Твоя́ ико́на, Богоро́дице Де́во, врачевство́ всего́ ми́ра духо́вное,/ к не́йже прибега́ем, Тебе́ покланя́ющеся, почита́ем и лобыза́ем ю,/ исцеле́ний благода́ть почерпа́юще от нея́, и неду́гов теле́сных/ и душе́вных страсте́й Твои́ми моли́твами свобожда́емся.

Та́же степе́нна, 1-й аитифо́н 4-го гла́са. Проки́мен: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Не вве́ри мя челове́ческому предста́тельству,/ Пресвята́я Влады́чице,/ но приими́ моле́ние раба́ Твоего́:/ скорбь бо обдержи́т мя,/ терпе́ти не могу́ де́монскаго стреля́ния,/ покро́ва не и́мам,/ ниже́ где прибе́гну, окая́нный,/ всегда́ побежда́емь,/ и утеше́ния не и́мам, ра́зве Тебе́, Влады́чице ми́ра,/ упова́ние и предста́тельство ве́рных,/ не пре́зри моле́ние мое́,/ поле́зно сотвори́.

Кано́н Пресвяты́я Богоро́дицы. Творе́ние мона́ха Игна́тия, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Ра́достно, Чи́стая, ны́не наста́вшее хвале́ние приноша́ю, ра́дуяся,/ и ти́хим гла́сом, Одиги́трие, вопию́ Ти:/ ра́дуйся и испо́лни мя ра́зума, пе́ти начина́юща.

Христа́ роди́вшая, ра́дость нам ве́чную, о, ра́дуйся, Всепе́тая,/ правосла́вным наде́жда, Одиги́трие, всепе́тая Деви́це,/ ра́дости испо́лни мя ми́рови жела́нныя.

Лику́ют вси челове́цы и А́нгели всегда́,/ согла́сно вопию́ще на Небеси́ и на земли́, Одиги́трие:/ ра́дуйся, Деви́це, ра́дости бо Рождество́м Твои́м вся́ческая испо́лнила еси́.

Ра́дуйся, Одиги́трие, со стра́хом Ти вопию́щих ра́дости сподо́би,/ Ма́ти су́щия ра́дости, избавля́ющи скорбе́й вся́ческих,/ и всех поми́луй, к Тебе́ прибега́ющих.

Песнь 3

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

Христа́, Вы́шняго Царя́, о, ра́дуйся, непоколеби́мая чи́стая и одушевле́нная пала́то!/ Ра́дуйся, Одиги́трие, ра́дуйся:/ Тобо́ю неруши́м наш град сохраня́ется.

Вмести́ти Его́же не возмо́же тварь,/ во утро́бу неискусобра́чную, Одиги́трие Деви́це, теле́сно вмести́ла еси́,/ те́мже Ти, ра́дуйся, пое́м, по до́лгу велича́юще.

Ра́дость многопе́тая ми́рови,/ ра́достно Ти пою́ще при́сно, ве́чнующия, Чи́стая, ра́дости сподобля́емся/ Твои́ми ма́терними моли́твами к Ро́ждшемуся из Тебе́, Одиги́трие.

Злату́ю Тя ста́мну, и све́щник, и жезл, и трапе́зу, Чи́стая, призыва́ем, Одиги́трие,/ и глас, е́же ра́дуйся, Тебе́ при́сно привноша́ем/ с си́ми же имены́.

Ин конда́к, глас 6:

Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Влады́чице,/ Ты нам помози́,/ на Тебе́ наде́емся/ и Тобо́ю хва́лимся,/ Твои́ бо есмы́ раби́,/ да не постыди́мся.

Седа́лен, глас 2:

Моле́ние те́плое и стена́ необори́мая,/ ми́лости исто́чниче, ми́рови прибе́жище,/ приле́жно вопие́м Ти:/ Богоро́дице Влады́чице, предвари́/ и от бед изба́ви нас,/ Еди́на вско́ре предста́тельствующая.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Песнь 4

Ирмо́с: Седя́й в Сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Ра́дуйся, чу́до чудесе́м, Одиги́трие Влады́чице./ Ра́дуйся, всем ра́досте градово́м, и ве́сем непобеди́мое христиа́нское в беда́х храни́лище,/ и предгра́дие, и на враги́ побежде́ние.

Ра́дуйся, ра́дуйся, лю́дем правосла́вным похвало́,/ и христолюби́вым во́инством покро́в пребыва́еши всем, Цари́це./ Ра́дуйся, Одиги́трие, прибе́жище всем нам и утвержде́ние.

Ра́дуйся, всем ско́рое в беда́х избавле́ние./ Ра́дуйся, гото́вое всем скорбя́щим утеше́ние./ Ра́дуйся, Всепе́тая, ра́дуйся, Одиги́трие всеблагослове́нная,/ всем немощны́м Цели́тельнице.

Ра́дуйся, Ея́же вели́чия вся тварь сла́вити у́бо спеши́т по достоя́нию,/ но не возмога́ет, Одиги́трие, и сего́ ра́ди зове́т Ти:/ ра́дуйся, Влады́чице, Боговмести́мое жили́ще.

Песнь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Благосты́ни бе́здно и щедро́там еси́, ра́дуйся, Одиги́трие Деви́це,/ ра́дуйся, всем ра́дость творя́щи ве́рным./ О, ра́дуйся, су́щим в беда́х и скорбя́щим пребы́страя Засту́пнице.

Ра́дуйся, от исполне́ния вели́чия чуде́с Твои́х зря́ще,/ исполня́емся, вси незря́щии, слы́шаще же, ве́рнии./ Те́мже, ра́дуйся, Тебе́ при́сно всю́ду и вси, Одиги́трие, пое́м.

Христа́ Бо́га на́шего, о, ра́дуйся, Одиги́трие, жили́ще/ и дом неизрече́нныя и Пребоже́ственныя, Де́во, сла́вы Его́./ О, ра́дуйся, пала́то преукраше́нная,/ ра́дуйся, гра́де одушевле́нный, при́сно ца́рствующий!

Ра́дость неоску́дную Тя разсмотря́юще, я́ко мо́ре, Отрокови́це,/ Одиги́трие Деви́це, ра́дующеся вси, ра́дуйся, вопие́м Ти;/ и пою́ще, Боже́ственных даро́в неви́димо при́сно от Тебе́ ожида́юще.

Песнь 6

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Христа́, Чи́стая, прие́млющи,/ глас, е́же ра́дуйся, Одиги́трие Деви́це, слы́шаше,/ Его́же неизрече́нно ро́ждши, ра́дуйся, от всех слы́шиши всегда́.

Ра́дости вся испо́лнила еси́,/ вы́шния и ни́жния Ты совокупи́ла еси́, Одиги́трие,/ те́мже ра́достно и согла́сно ны́не не́бо и вся земля́ зове́т Ти.

Вдова́м, о, ра́дуйся, Всепе́тая, и всем си́рым, Одиги́трие, утеше́ние;/ ра́дуйся, всем источа́ющи ни́щим бога́тство неистощи́мое.

Зла́та вся́каго блиста́ема и у́тра со́лнечнаго светле́йши, жили́ще Христо́во,/ ра́дуйся, Одиги́трие, ра́дуйся, Деви́це,/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Конда́к, глас 6:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,/ предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

И́кос:

Простри́ дла́ни Твоя́,/ и́миже всех Влады́ку я́ко Младе́нца прия́ла еси́, за мно́жество бла́гости;/ не оста́ви нас, всегда́ наде́ющихся на Тя,/ бо́дренною Твое́ю моли́твою и неисче́тною просты́нею110 уще́дри нас/ и пода́ждь душа́м на́шим милосе́рдие Твое́, во ве́ки источа́ющи:/ Тебе́ бо и́мамы, гре́шнии, Засту́пницу от находя́щих на ны бед и зол./ Но, я́ко иму́щи милосе́рдия щедро́ты,/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,/ предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Ра́дуйся, ра́дуйся, Богоро́дице Одиги́трие,/ всех и всегда́ наставля́ющи ве́рных ше́ствовати ко вся́кому пути́ спаси́тельному;/ ра́дуйся, Влады́чице, Тобо́ю бо при́сно избавля́емся настоя́щия ва́рварския беды́.

Ра́дуйся, ра́дуйся, Одиги́трие, бдя́щи и моля́щися о нас к Бо́гу,/ и вся́кия зло́бы хода́тайством Твои́м, вся́ческих скорбе́й, Богороди́тельнице,/ всех люде́й избавля́ющи.

Ра́дуйся, ра́дуйся, Пресвята́я Одиги́трие,/ я́же проше́ния на́ша к по́льзе нам исполня́ющи/ и хотя́щи всем при́сно всегда́ любодру́жное благо́е еди́нство,/ спе́шное же во изя́щных.

Ра́дуйся, ра́дуйся, корабле́м, Одиги́трие, ну́ждно пла́вающим,/ избавля́ющи ве́рных и всем избавле́ние от вся́кия ско́рби/ и неду́ги пестро́тныя и ме́дленныя разреша́ющи вско́ре.

Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Ра́дуйся, Всеблагослове́нная Мари́е,/ из Тебе́ бо Всеблагослове́нный Бог оде́яся во всего́ мя, челове́ка,/ и, оде́явся, соедини́ Своему́ Божеству́ неизрече́нным соедине́нием, Де́во Одиги́трие,/ ра́дуйся, Обра́дованная, ра́досте всего́ ми́ра.

Ра́дуйся, лука́вых духо́в Прогони́тельнице;/ ра́дуйся, Богоро́дице Одиги́трие./ Ра́дуйся, я́ко Тебе́ Небе́сная неви́димая во́инства славосло́вят всегда́/ и велича́ют я́ко Ма́терь Бо́жию бы́вшую;/ ра́дуйся, Я́же ни́жняя сочта́вши с Вы́шними.

Ра́дуйся, всех Небе́сных сил без разсужде́ния превосходя́щая;/ ра́дуйся, Одиги́трие./ Ра́дуйся, вся́кия тва́ри Бо́га ро́ждшая,/ госпо́дствующи ей, Влады́чице Всепе́тая;/ ра́дуйся, я́ко пребыва́еши Де́вою, Чи́стая, и по рождестве́.

Ра́дуйся, жена́м всем сла́во, хра́ме преосвяще́нный Бо́га на́шего;/ ра́дуйся, Одиги́трие, ра́дуйся, душеспаси́тельная всей вселе́нней;/ ра́дуйся, покрыва́ющий о́блаче, небе́с ши́ршая;/ ра́дуйся, мирополо́жнице, Боже́ственнаго ми́ра полна́.

Песнь 9

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Ра́дуйся, свеще́, Свет невече́рний поне́сшая,/ и в рождестве́ Твое́м многобо́жия тьму разруши́вшая,/ и а́довы про́пасти изба́вльшая лю́ди./ Ра́дуйся, Одиги́трие Богоро́дице, добро́т всех Предхода́таице.

Ра́дуйся, земле́, из нея́же клас прозя́бший Небе́сный ве́рным,/ и ми́ра всего́ душегу́бнаго гла́да изба́ви, разу́мная и одушевле́нная./ О, ра́дуйся, виногра́де, и́же грозд живо́тный ро́ждшая, Богоро́дице Чи́стая Одиги́трие!

Ра́дуйся, та́йных цвето́в прекра́сный су́щий раю́;/ ра́дуйся, Ма́ти Де́во, неви́димых ра́зум/ чистото́ю странноле́пно побе́ждши, Богороди́тельнице./ Ра́дуйся, Отрокови́це, ра́дуйся, Одиги́трие,/ всеми́рное чу́до и слы́шание.

Ле́то живота́ на́шего про́чее сохрани́ неврежде́но поможе́нием Твои́м, Де́во Отрокови́це,/ и сподо́би коне́ц благи́й получи́ти нам, воспева́ющим Тя и взыва́ющим:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Одиги́трие.

Свети́лен:

Да почти́тся Всепе́тая Ма́ти Бо́жия,/ жизнь су́щую ро́ждшая, Христа́ Бо́га на́шего,/ ра́йских двере́й отверзе́ние, всего́ ми́ра очище́ние, к животу́ возведе́ние./ Сей есть проро́ки глаго́ланный,/ Тому́ поклони́мся, Бо́гу и Спа́су душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, ве́рнии, с чи́стою со́вестию, возвели́чим Ма́терь Бо́га на́шего,/ носи́вшую во чре́ве Боже́ственнаго Младе́нца Спа́са Христа́,/ к Нему́же ма́тернее дерзнове́ние иму́щи, непреста́нно мо́лит за ны/ и подае́т рабо́м Свои́м бога́тыя ми́лости.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Наста́вницу Тя заблу́ждших/ и приста́нище спаси́тельно/ в пучи́не, Влады́чице, и в бу́ри,/ во искуше́нии же и печа́лех/ Христо́с Тя всем показа́,/ Сын Твой и Бог,/ ве́рно приходя́щим к Тебе́./ Его́же моли́ от злых бед изба́витися/ ве́дящим Тя, Богоро́дицу, вои́стинну Наста́вницу.

Тле́ние и боле́знь потреби́ла еси́, Всепе́тая,/ дре́внюю всю рождество́м Твои́м,/ Живо́т ми́ру ро́ждши, смерть разруши́вший,/ боле́зни, Блага́я, исцеля́еши/ ве́рно Твой чуде́сный о́браз воспева́ющих,/ и любо́вию кла́няющихся,/ и чту́щих Тя, Чи́стую, Наста́вницу.

Я́ко исто́чника Тя, Всепе́тая, живота́ ве́мы/ и я́ко чуде́с Тя пода́теля и целе́б,/ страсте́й душе́вных же и теле́сных,/ я́ко ско́рое оставле́ние,/ ми́лости и щедро́т неисчерпа́емое мо́ре ве́дяще,/ Тебе́ припа́даем вси, прося́ще от ско́рби разреше́ния/ и бу́дущаго муче́ния.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

И́же на Херуви́мех е́здяй/ и пева́емый от Серафи́м,/ сшел еси́ с Небесе́ проро́чески, Бла́же,/ и всели́лся еси́ во утро́бу Чи́стыя Богоотрокови́цы,/ Ю́же А́нгели воспе́ша та́йно:/ ра́дуйся, ра́достная Де́во,/ Необъя́тнаго я́ко Бо́га во чре́ве Свое́м прие́мши па́че сло́ва,/ от неве́рия в ве́ру мир преводя́ща./ Сла́ва Тебе́, Христе́,/ еди́не Ми́лостиве и Человеколю́бче.

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. И про́чая слу́жба Пресвяты́я Богоро́дицы.

Моли́тва

К кому́ возопию́, Влады́чице? К кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, а́ще не к Тебе́, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, Цари́це Небе́сная? Кто плач мой и воздыха́ние мое́ прии́мет, а́ще не Ты, о Пренепоро́чная, наде́ждо христиа́н и прибе́жище гре́шным? Приклони́, о Пречи́стая Влады́чице, у́ши Твои́ к моле́нию моему́. Ма́ти Бо́га моего́, не пре́зри мя, тре́бующа Твоея́ по́мощи, услы́ши стена́ние мое́ и вопль се́рдца моего́ внуши́, о Госпоже́ Богоро́дице Цари́це. И пода́ждь ми ра́дость душе́вную, подкрепи́ мя, нетерпели́ваго, уны́лаго и неради́ваго к Твоему́ хвале́нию. Вразуми́ и научи́ мя, ка́ко Тебе́ моли́тися подоба́ет, и не отступи́ от мене́, Ма́ти Бо́га моего́, за ропта́ние и нетерпе́ние мое́, но бу́ди ми покро́в и заступле́ние в жи́зни мое́й, и приведи́ мя к ти́хому приста́нищу блаже́ннаго о́наго поко́я, и сопричти́ мя к ли́ку избра́ннаго Твоего́ ста́да, и та́мо удосто́й мя воспева́ти и сла́вити Тя во ве́ки. Ами́нь.

Смоленская икона Божией Матери, именуемая Одигитрия была написана, по церковному преданию, святым евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой Богородицы. С тех пор этот образ стал одним из наиболее почитаемых в Православной Византии и долгое время хранился во Влахернском храме в Константинополе.

В 988 году свет христианской веры воссиял и над Русской землею, которая поистине стала «домом Пресвятой Богородицы». В знак великой милости Божией Матери к новопросвещенной стране многие Ее чудотворные иконы были впоследствии обретены на Святой Руси.

По внушению Божию византийский император Константин IX Мономах (1042–1054), отдавая свою любимую дочь Анну в супруги русскому князю Всеволоду Ярославичу, благословил ее в путь чудотворной иконой Одигитрией, которая сопровождала царевну Анну в ее путешествии из Константинополя в Черниговское княжество (поэтому икона получила название Одигитрии, то есть Путеводительницы). Князь Владимир Мономах, сын Всеволода Ярославича, был мудрым и дальновидным государственным деятелем. Он стал миротворцем родной земли. Не надеясь на немощные человеческие силы, князь Владимир Мономах обратился за помощью к Пресвятой Богородице, чтобы Она направила его на правый путь. С великим торжеством он перенес благословение своей матери, чудотворную икону Одигитрию из Чернигова в Смоленск, где поставил ее в соборном храме Успения Пресвятой Богородицы (основан им в 1101 году). С того времени икона Одигитрия стала называться Смоленской. С помощью Божией благочестивый князь Владимир Мономах смирил непокорных удельных князей и, став великим князем Киевским, своей крепкой десницей установил на Руси мир и спокойствие.

В 1238 году, во время нашествия на Русь диких монголо-татарских полчищ Батыя, один из монголо-татарских отрядов неожиданно вторгся в Смоленскую землю, что грозило княжескому городу полным уничтожением. Жители Смоленска с горячей молитвой обратились к чудотворному образу Божией Матери Одигитрии и, подобно жителям Ниневии, наложили на себя строгий пост и слезно каялись, исповедуя свои прегрешения. Богоматерь призрела на их моления и даровала городу спасение через Своего верного раба благочестивого воина Меркурия (память 24 ноября), который защитил жителей города.

Еще не было окончательно сброшено татаро-монгольское иго, как новый враг стал теснить Русь, на этот раз с Запада. Смоленск стал одним из важнейших городов на западных границах Руси, а Смоленская икона Богоматери – защитницей и покровительницей ее западных рубежей. В XIV веке город перешел во временное владение Литовских князей, и чудотворная икона Одигитрии оказалась в руках инославных. По Промыслу Божию вскоре дочь литовского князя Витовта София была выдана замуж за великого князя Московского Василия Димитриевича (1398–1425). В 1398 году она привезла в Москву Смоленскую икону Божией Матери. Святой образ установили в Благовещенском соборе Московского Кремля, по правую сторону от царских врат. Жители Москвы сразу же почувствовали благодатную силу, исходившую от древней святыни, и благоговейно поклонялись ей более полувека. Но Матерь Божия благоволила вернуться в Свой соборный храм Успения в Смоленске, чтобы там покровительствовать православным людям, притесняемым латинскими миссионерами и литовскими князьями. В 1456 году, по просьбе жителей Смоленска во главе с епископом Мисаилом, икона была торжественно с крестным ходом возвращена в Смоленск. Милостью Божией и ходатайством Пресвятой Богородицы ради Ее иконы Одигитрии Смоленск в 1525 году вновь вошел в состав державы Российской. В память этого знаменательного события великий князь Василий Иоаннович основал в Москве Новодевичий монастырь, недалеко от того места, где совершался последний прощальный молебен перед возвращением чудотворной иконы в Смоленск. Главный храм Новодевичьего монастыря был освящен в честь Смоленской иконы Божией Матери, точный список с которой занял главное место в иконостасе собора. С тех пор Русская Церковь установила 28 июля ежегодное празднование в честь этого чудотворного образа и в память возвращения Смоленска России.

В 1812 году полчища Наполеона принесли на Русскую землю горе, страдания и бедствия. Чтобы святыня не досталась французам, епископ Смоленский Ириней (Фальковский) отправил древний греческий образ Смоленской Одигитрии в Москву, где чудотворную икону поместили в Успенском соборе Московского Кремля. И вновь Матерь Божия явилась защитницей Святой Руси. При оставлении русскими войсками Смоленска из башни над Днепровскими воротами был взят чудотворный список иконы Божией Матери Одигитрии, сделанный в 1602 году. Этот особо чтимый список воспринял благодатную силу древнего образа. Накануне Бородинского сражения икону носили в стане русской армии, и воины, взирая на нее с верою и надеждою, воодушевлялись уверенностью в победе. В день Бородинской битвы вместе с Иверской и Владимирской иконами Божией Матери древний образ Смоленской Путеводительницы обносили вокруг Белгорода, Китай-города и Кремлевских стен, а затем отправили к больным и раненым в Лефортовский дворец. Перед оставлением Москвы чудотворная икона была взята в Ярославль, а после окончания войны 5 ноября 1812 года возвращена в Смоленск. В память изгнания врагов из Отечества в Смоленске было установлено праздновать этот день ежегодно.

Прошло немногим более столетия и вновь земля Русская подверглась опустошительному нашествию с Запада. В 1941 году гитлеровская Германия развязала ужасающую по своим масштабам и целям войну против нашей Родины. В который раз, как и прежде, на пути врагов стал Смоленск. Русская Православная Церковь, неизменно верная своему патриотическому долгу, духовно возглавила и вдохновила освободительную войну верующего русского народа. Молитвы миллионов верующих были вознесены к иконам Пресвятой Богородицы, в том числе – к Смоленской. Матерь Божия невидимо покровительствовала русскому оружию и путеводительствовала защитников земли Русской к освобождению Отечества. В 1943 году в войне наступил решающий перелом и многострадальный Смоленск был вскоре освобожден.

Чудотворная икона Божией Матери Одигитрия – одна из наиболее чтимых святынь Русской Церкви.

Списки с нее в изобилии распространены и в соборных храмах, и в приходских церквах и, особенно, в домах верующих.

Пресвятая Богородица и поныне укрепляет притекающих с верою к Ее иконам, и Церковь воспевает к Ней: «Ты верным людям – Всеблагая Одигитрия, – утверждение! Радуйся, Одигитрия, христианам спасение!»

Литература:

1. Празднование 5 ноября 1902 года в городе Смоленске (Трехсотлетие крепостной стены и чудотворной иконы Богоматери, находящейся на Днепровских воротах). Смоленск, 1902.

2. Никитин П. История города Смоленска. М., 1848.

3. Мурзакевич Н., священник. История губернского города Смоленска, собранная из разных летописей и российских дееписателей. Смоленск, 1804.

4. Бухарев Н., протоиерей. Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы. История их изображения М., 1901.

5. Сперанский И. Сказания о чудотворных иконах Божией Матери. Изд. 5-е. Смоленск, 1902.

6. Сказание о чудотворной Смоленской Седмиезерной иконе Божией Матери и бывших от нее чудесах. Казань, 1888.

7. Пимен, архиепископ. Из истории Смоленской епархии. – Журнал Московской Патриархии, 1984, № 10, с. 6–9.

8. Вороновский В. Отечественная война 1812 года в пределах Смоленской губернии. СПб., 1912.

Собо́р святы́х земли́ Смоле́нския

В Неде́лю пред 28 ию́ля

Тропа́рь, глас 4:

Собо́ре святы́х земли́ Смоле́нския,/ вода́ми свяще́ннаго Днепра́ омове́нныя,/ святи́телие, преподо́бнии, страстоте́рпцы и благове́рнии,/ апо́стольскую ве́ру соблю́дшии,/ се ныне, Святе́й Тро́ице с Богоро́дицею и ли́ки Безпло́тных предстоя́ще,/ вода́ми благоче́стия зе́млю Ру́сскую напая́ете,/ да́рующе правосла́вным по́мощь Небе́сную/ во утвержде́ние ве́ры/ и спасе́ние душ на́ших.

Конда́к, глас 3:

Небе́сныя Цари́цы путеводи́тельством,/ подвигополо́жницы земли́ Смоле́нския,/ земны́й путь в Правосла́вней ве́ре проше́дшии/ и святы́х оте́ц преда́ния сохра́ншии,/ моли́те путь ве́ры и нам соблюсти́,/ смире́нию смири́вшагося до сме́рти кре́стныя Сы́на Бо́жия подража́юще,/ моли́твами Богоро́дицы,/ и спасти́ся душа́м на́шим.

Собор Смоленских святых

История Смоленской епархии начинается в глубокой древности. На Смоленской земле просияли многие святые, а также подвижники благочестия, прославленные и непрославленные Матерью-Церковью.

В 1983 году было установлено празднование Собора Смоленских святых. По благословению Святейшего Патриарха Пимена, празднование определено совершать в воскресенье перед праздником в честь Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии (Путеводительницы). В 1986 году день памяти Собора Смоленских святых впервые включен в Православный календарь Русской Церкви.

В Соборе Смоленских святых прославляются угодники Божии, родившиеся и жившие на Смоленщине, а также родившиеся на Смоленской земле, но совершавшие подвиги благочестия и спасения в других землях нашего Отечества.

Святитель Игнатий второй, епископ Смоленский, родился в XII веке. Известно, что он был благочестивым и деятельным архипастырем. Он построил в Смоленске монастырь в честь положения ризы Пресвятой Богородицы, архимандритом в этой обители был поставлен известный подвижник – преподобный Авраамий Смоленский, с которым святителя Игнатия связывали тесные узы духовной и братской дружбы.

Блаженная кончина святителя Игнатия последовала около 1210 года. Погребен он был в основанном им монастыре, память его совершается 29 января.

Святитель Меркурий, епископ Смоленский, управлял Смоленской кафедрой, вероятно, после епископа Лазаря, хиротонисанного в 1219 году. До своего посвящения в епископский сан святой Меркурий подвизался в Киево-Печерской Лавре. Вместе со своей паствой святитель Меркурий испытал ужасы Батыева нашествия и мученически скончался 24 ноября 1239 года. В историческом описании Лавры сказано: «Святой Меркурий, епископ Смоленский, убит Батыем в 1239 году и память его 24 ноября».

Мощи святителя Меркурия чудесным образом по Днепру приплыли в Киев и были погребены в Ближней (Антониевой) пещере Киево-Печерской обители. Святитель Меркурий воспевается в Службе Киево-Печерским святым: «Слава Смоленскому граду, Меркурий пастырь, пастырей Начальника своего овцы пасый добре, духом же горя выну неразлучну быти от лика преподобных Печерских, тем же по смерти чудотворне приплы в кладе, в пещере святей почивает телом, душею же радуется с преподобными в славе вечной» (Канон, песнь 3).

Святитель Михаил, епископ Смоленский, пострижен в монашество в Московском Симоновом монастыре, где был известен строгой подвижнической жизнью. Ближайшими его сподвижниками были святитель Феодор, архиепископ Ростовский (память 28 ноября), и преподобный Кирилл Белозерский (память 9 июня).

В 1383 году святитель Михаил хиротонисан во епископа Смоленского. В 1396 году, уклоняясь от смут и нестроений, происходивших в Смоленском княжестве, оставил кафедру и удалился в Троице-Сергиев монастырь, где завершил свой жизненный путь. Блаженная кончина святителя Михаила, епископа Смоленского, последовала 6 мая 1402 года. Святитель Михаил включен в Собор Радонежских святых, память которых празднуется 6 июля.

Святитель Антоний, епископ Вологодский, был учеником Смоленского подвижника преподобного Герасима Болдинского (†1554; память 1 мая), основателя Болдинского Дорогобужского монастыря во Имя Живоначальной Троицы. Под руководством опытного наставника святитель Антоний учился монашеской жизни. Между 1569 и 1585 годами в сане игумена он управлял Дорогобужской обителью.

11 октября 1586 года (по другим источникам 1585) святитель Антоний хиротонисан во епископа Вологодского.

Незадолго до блаженной кончины святитель Антоний совершил освящение Вологодского собора в честь Софии Премудрости Божией. До последнего дня святитель не пропускал ни одного богослужения.

Накануне отшествия к Богу святитель Антоний сам облачился в архиерейские одежды, преподал благословение священнослужителям, испросил у них прощения и причастился Святых Христовых Таин. Святитель Антоний отошел к Богу 26 октября 1588 года. Он был погребен в Вологодском Софийском соборе, у северной стены.

По молитвам святителя Антония одержимые различными недугами получают исцеления. Известно свидетельство инока Болдинской обители Дионисия о явлении ему во время тяжелой болезни святителя Антония вместе с преподобным Герасимом, после чего недуг оставил его. Память святителя Антония совершается 26 октября.

Святитель Симеон, митрополит Смоленский, происходил из рода Молюковых, родился в городе Тобольске. После принятия монашеского пострижения подвизался в Борисоглебском монастыре в городе Ростове Великом. Благодаря редким дарованиям и благочестивой жизни, был назначен архимандритом известного Нижегородского Печерского монастыря. В 1674 году он был переведен в Москву и назначен настоятелем Спасо-Андроникова монастыря.

9 апреля 1676 года в Успенском соборе Московского Кремля была совершена его епископская хиротония и последовало назначение на Смоленскую кафедру. В этот период православная паства особенно нуждалась в кафедральном соборе – центре православной жизни смолян. Святитель Симеон благословил это начинание и принимал большое участие в созидании величественного кафедрального собора, посвященного Успению Пресвятой Богородицы. По благословению святителя Симеона и в других городах Смоленской земли возводились многочисленные храмы.

Одновременно Смоленский архипастырь принимал деятельное участие в делах всей Русской Церкви. В 1678 году он участвовал в заседании Собора, решавшего вопросы об обрядах в Неделю ваий. В 1681 году святитель Симеон принимал участие в погребении Святейшего Патриарха Никона и получил в дар митру Патриарха Никона, впоследствии хранившуюся в ризнице кафедрального собора. В том же году он освящал церковь в Флорищевой пустыни и участвовал сначала в Земском Соборе, а затем Поместном Соборе, на котором было принято решение о возведении Смоленской епархии в достоинство митрополии, в Вязьме и Брянске определялось быть викарным епископам. На этом Соборе определено было Смоленскому митрополиту поставлять священников для зарубежных православных храмов.

Блаженная кончина святителя Симеона, митрополита Смоленского последовала 4 января 1699 года. Чин погребения был совершен Тихоном, митрополитом Сарским и Подонским, погребен святитель Симеон в Троицком монастыре, у южной стены собора, ставшем усыпальницей Смоленских архипастырей. Впоследствии над местом погребения была устроена деревянная часовня, а позже – каменный придел в честь иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость. Сохранились свидетельства о многочисленных благодатных исцелениях по молитвам святителя Симеона.

Святитель Питирим, епископ Тамбовский (в миру Прокопий), родился 27 февраля 1645 (или 1644) года в городе Вязьме. На 21 году жизни он был пострижен в монашество с именем Питирим в Вяземской Предтеченской обители, где впоследствии был избран игуменом монастыря.

15 февраля 1685 года Святейшим Патриархом Иоакимом (1674–1690) он был рукоположен в Москве во епископа Тамбовского. Свое управление епархией святитель Питирим ознаменовал упорядочением духовной жизни и построением храмов и монастырей. Большое внимание он уделял духовному просвещению паствы. Духовным братом и другом святителя Питирима был святой Митрофан, епископ Воронежский (память 7 августа), с которым они постоянно встречались и много времени проводили в духовных беседах.

Блаженная кончина святителя Питирима последовала в 1698 году в возрасте 53 лет. Он был погребен в Преображенском соборе в городе Тамбове. По молитвам святителя стали совершаться исцеления больных, место его погребения стало особенно почитаться богомольцами и многочисленными паломниками. В 1914 году святитель Питирим был причислен к лику святых Русской Церкви, память его совершается 28 июля.

Святой равноапостольный Николай, архиепископ Японский (в миру Иван Димитриевич Касаткин), родился 1 августа 1836 года в Березовском погосте Бельского уезда Смоленской губернии, где его отец служил диаконом. После окончания Бельского Духовного училища и Смоленской Духовной Семинарии, в 1857 году он поступил в Санкт-Петербургскую Духовную Академию. 24 июня 1860 года он был пострижен в монашество с именем Николай, 29 июня рукоположен в иеродиакона, 30 – в сан иеромонаха. Затем иеромонах Николай был назначен в Японию, настоятелем консульского храма города Хакодате.

В течение нескольких лет отец Николай изучал историю, язык и культуру японцев. Благодаря его трудам была образована Российская Духовная Миссия в Японии. Отец Николай был возведен в сан архимандрита, а 30 марта 1880 года в Троицком соборе Александро-Невской Лавры в Петербурге состоялась его хиротония во епископа.

Святитель Николай организовывал строительство православных храмов, Духовных школ и училищ, издавал журнал «Церковный вестник». Глубоко изучив японский язык, он осуществлял переводы Богослужебных и других книг на японский язык. В начале XX века в Японии было 266 православных общин, насчитывавших более 30 тысяч христиан и 35 священников.

3 февраля 1912 года на 76-м году жизни апостол и просветитель Японии архиепископ Николай мирно отошел ко Господу и погребен в Токио. 10 апреля 1970 года святитель Николай причислен к лику святых Русской Православной Церкви. Память его совершается 3 февраля.

Святой мученик князь Глеб (Давид) был родным братом великого князя Киевского Ярослава Мудрого (†1054). Он мученически пострадал вместе со своим братом Борисом (Романом) от Святополка, прозванного Окаянным за коварное убийство, недалеко от Смоленска, у Смядыни. Тело князя было погребено в пустынном месте «между двумя колодами», то есть в простом деревянном гробу (†1015).

В 1019–1020 годах могилу святого Глеба разыскал его брат Ярослав, нетленное тело страстотерпца было перенесено в Вышгород Киевский и погребено рядом со святым князем Борисом. Затем мощи братьев были перенесены (память 2 мая) в церковь святителя Василия Великого. Память святого мученика князя Глеба совершается 5 сентября.

Святой благоверный великий князь Ростислав (Михаил) Смоленский, сын князя Мстислава Великого, внук князя Владимира Мономаха, родился в первой половине XII века. С юных лет он отличался храбростью и неоднократно принимал участие в спорных делах между родственными князьями Мономаховичами и Ольговичами. После смерти князя Мстислава благоверному князю Ростиславу досталось в удел Смоленское княжество, поэтому он считается родоначальником Смоленских князей.

Благоверный князь Ростислав содействовал распространению христианства в своем княжестве, в его правление была учреждена Смоленская кафедра. В Смоленске святой князь Ростислав оставил по себе добрую память как о благочестивом, кротком и добросердечном князе. Проникнутый чувством благочестия, он возводил храмы и содействовал устроению монастырей. При его участии в Смоленске были построены храмы апостолов Петра и Павла, святого пророка Илии, святых бессребреников Космы и Дамиана, которые были освящены епископом Смоленским Мануилом (†1169). Кончина его последовала 14 марта 1167 года, тело благоверного князя Ростислава было погребено в Киеве, согласно завещанию, в «отнем» Феодоровском монастыре.

Благоверный князь Михаил Феодорович был сыном святого благоверного князя Феодора Смоленского (†1299; память 19 сентября) от его первой супруги Марии, дочери благоверного князя Ярославского Василия. Супруги воспитали сына в благочестии и любви к Церкви. Блаженная кончина святого князя Михаила последовала в раннем возрасте (†1290). Память благоверного князя Михаила совершается 19 сентября.

Святой благоверный князь Феодор, Смоленский и Ярославский, по прозванию Черный, родился в грозную для Руси годину монгольского нашествия, около 1237–1239 года, и был в Крещении наречен во имя святого великомученика Феодора Стратилата (память 8 февраля), особо почитавшегося русскими князьями-воинами.

В 1260 году святой князь Феодор женился на Марии Васильевне, дочери святого благоверного князя Василия Ярославского (†1249; память 3 июля), и стал князем Ярославским. У них родился сын Михаил (память 19 сентября), но вскоре святой Феодор овдовел. Он много времени проводил в ратных трудах и походах, сына его воспитывала теща, княгиня Ксения.

В 70-х годах он жил в Орде, где благодаря храбрости и мудрости вызвал к себе особенное расположение хана Менгу-Темира, выдавшего за благоверного князя Феодора свою дочь, названную в Крещении Анной. В Орде у благочестивых супругов родились сыновья – святой благоверный князь Давид и святой благоверный князь Константин.

Большое влияние, которое святой князь Феодор приобрел в Орде, он использовал во славу Русской земли и Русской Церкви. Православие все более укреплялось среди монголо-татар, ордынцы усваивали русские обычаи, нравы и благочестие, культуру. В 1290 году благоверный князь вместе с семьей возвратился в Ярославское княжество. Не порывались его связи и с родиной – Смоленском.

18 сентября 1299 года в Преображенском монастыре в Ярославле он принял монашеское пострижение, 19 сентября последовала его блаженная кончина. После него в Ярославле правил его сын святой князь Давид (†1321), второй сын, Константин, вероятно, почил ранее. 5 марта 1463 года совершилось обретение мощей святого князя Феодора и чад его, Давида и Константина, память их празднуется 19 сентября и 5 марта.

Святой благоверный князь Смоленский Глеб Всеволодович (Святославич) жил в XIV столетии. О его жизни сохранились немногочисленные агиографические сведения. Известно, что он был благочестивым и мужественным князем. Обостренные отношения Русского государства с Литвой приводили к тому, что благоверный князь Глеб дважды был в литовском плену, последний раз после временного взятия Смоленска литовцами в 1395 году.

В Иконописном подлиннике о нем сообщается: «Святой благоверный князь Глеб Всеволодович подобием надсед, власы кудреваты, брада доле Власиевой и поуже, ризы на нем княжеския, верхняя шуба испод лазоревой, на главе шапка зеленая, заломы черныя, в руке крест, в другой меч в ножнах». Память благоверного князя Глеба празднуется 7 июля.

Святой благоверный князь Андрей Смоленский был сыном Смоленского князя Феодора Фоминского. Еще в юном возрасте, тяготясь распрями своих братьев, он оставил родной город и простым странником пришел в Переславль Залесский. В смирении и кротости он тридцать лет прослужил пономарем в церкви святителя Николая, около которой и был погребен. После его кончины обнаружили наследственный княжеский перстень, золотую цепь и записку со словами: «Аз есмь Андрей, един от Смоленских князей».

В 1539 году произошло обретение мощей благоверного князя по ходатайству преподобного Даниила Переславского (память 7 апреля). Память благоверного князя Андрея Смоленского празднуется 28 октября.

Благоверная Иулиания, княгиня Вяземская и Новоторжская, дочь боярина Максима Данилова, прославилась высоким супружеским целомудрием. Супруг ее, святой благоверный князь Вяземский Симеон Мстиславич, вместе со Смоленским князем Юрием Святославичем вынужден был бежать из родных земель, которые захватил литовский князь Витовт. Тогда Московский князь Василий Димитриевич дал изгнанным князьям тверской город Торжок. Князь Юрий Святославич пленился красотой Иулиании и всячески старался склонить ее к прелюбодеянию, но Иулиания строго хранила супружескую верность. Однажды во время пира князь Юрий убил мужа Иулиании, в надежде насилием овладеть ею. Святая Иулиания воспротивилась насильнику. Разъяренный князь Юрий приказал отрубить ей ноги и руки, а тело ее бросить в реку Тверцу. Мученичество святого князя Симеона и святой Иулиании совершилось зимой 1406 года. От угрызений совести князь Юрий бежал к татарам, но и там не нашел покоя. Тогда он удалился в Рязанскую пустынь, где и умер в 1408 году.

Весной будущего года тело блаженной княгини увидели плывущим против течения. Некий расслабленный услышал Голос свыше, повелевавший похоронить тело святой Иулиании у южных врат собора в Торжке. Гроб с телом впоследствии поставлен в Спасо-Преображенском соборе, где многие получали от него исцеления. В связи с прославлением святой Иулиании 2 июня 1819 года был устроен правый придел, посвященный ее имени. У собора Преображения Господня, где раньше была часовня над гробом святой, устроена церковь и также освящена во имя святой Иулиании в 1906 году. Память святой мученицы княгини Иулиании и святого мученика князя Симеона празднуется 21 декабря.

Преподобный Ефрем Новоторжский, основатель Борисоглебского монастыря в городе Торжке, был родом из Венгрии. Вместе со своими братьями Моисеем Угрином (память 26 июля) и святым Георгием он покинул родину, возможно, по причине преследования православных. Придя на Русь, братья поступили на службу к Ростовскому князю святому Борису, сыну равноапостольного великого князя Владимира. В 1015 году на реке Альте вместе со святым князем Борисом погиб и брат преподобного Ефрема Георгий.

Оставив службу при княжеском дворе, преподобный Ефрем удалился на реку Тверцу с тем, чтобы там вести уединенную иноческую жизнь. После того как около него поселилось несколько монашествующих, он в 1038 году построил монастырь в честь святых князей страстотерпцев Бориса и Глеба. Братия избрали его своим настоятелем.

Кончина преподобного Ефрема последовала в 1053 году в глубокой старости, его тело было погребено в устроенном им монастыре, а в гроб, согласно его завещанию, была положена голова его брата, святого Георгия. Мощи преподобного Ефрема были обретены в 1572 году. Память его совершается 28 января – день преставления и 11 июня – перенесение мощей.

Преподобный Аркадий Вяземский и Новоторжский происходил из Смоленского города Вязьмы от простых благочестивых родителей, с детства научивших его молитве и послушанию. Кроткий, проницательный, добрый и целомудренный юноша избрал своим подвигом юродство Христа ради. Он питался подаянием, спал, где придется: в лесу, на церковной паперти. Опытный наставник, преподобный Ефрем, Новоторжский чудотворец (память 28 января), помогал юному подвижнику избегать духовных опасностей в прохождении трудного и редкого в то время подвига юродства.

Поступив в Борисоглебский монастырь, неподалеку от Торжка, преподобный Аркадий принял монашество и взял на себя подвиг полного послушания своему духовному отцу – преподобному Ефрему. Преподобный Аркадий никогда не пропускал Литургии и являлся к заутрени первым, вместе со своим наставником. После преставления преподобного Ефрема (28 января 1053) преподобный Аркадий продолжал подвизаться по заветам своего старца, пребывая в молитве, посте и молчании. По прошествии нескольких лет (по некоторым данным, 13 декабря 1077) он также мирно отошел ко Господу. Мощи преподобного Аркадия, прославленные чудесными исцелениями, были обретены 11 июля (ранее в этот день совершалась память) 1677 года в каменном склепе Борисоглебского собора города Торжка. Торжественное празднование 300-летия со времени обретения святых мощей преподобного Аркадия состоялось в городе Торжке в 1977 году.

Преподобный Авраамий Смоленский, проповедник покаяния и грядущего Страшного Суда, родился в средине XII века в Смоленске от богатых родителей, которые до него имели 12 дочерей и молили Бога о сыне. С детства он рос в страхе Божием, часто посещал церковь и имел возможность учиться по книгам. После смерти родителей, раздав все имущество монастырям, церквам и бедным, преподобный ходил по городу в рубище, моля Бога указать путь спасения.

Он принял постриг в монастыре Пресвятой Богородицы, который стоял в пяти верстах от Смоленска, на месте Селище. Проходя в нем различные послушания, преподобный усердно занимался переписыванием и собиранием книг, черпая из них духовное богатство. Более 30 лет подвизался он в обители, когда игумен убедил его принять в 1198 году сан пресвитера.

Святой Авраамий был строг и к себе, и к духовным детям. Он неустанно проповедовал в церкви и приходившим в его келлию, беседуя равно с богатыми и бедными.

Святитель Игнатий, епископ Смоленский (память 29 января), построил монастырь в честь Положения ризы Пресвятой Богородицы и поручил в нем настоятельство преподобному Авраамию, а сам, оставив по старости епархию, поселился в нем. Преподобный Авраамий после смерти святителя Игнатия, бывшего его духовным другом, более прежнего внушал братии помнить о смерти и молиться день и ночь о том, чтобы не быть осужденными на Суде Божием. Скончался преподобный Авраамий до 1224 года, пожив в иночестве 50 лет. Уже в конце XIII века ему была составлена служба, совместная с учеником преподобным Ефремом. Память преподобного Авраамия празднуется 21 августа.

Преподобный Прохор Печерский родился в Смоленске и принял пострижение в Киево-Печерском монастыре от игумена Иоанна (1089–1103). Был он великий подвижник по строгому воздержанию, вместо хлеба употреблявший лебеду, за что получил прозвище «Лебедника». При этом никто и никогда не видел его печальным. По молитвам преподобного Прохора совершались многочисленные чудеса.

Скончался преподобный Прохор в 1107 году и был погребен в Ближних пещерах. Память его празднуется 10 февраля, а также 28 сентября и в Неделю 2-ю Великого поста.

Преподобный Симон, архимандрит Смоленский, ученик Преподобного Сергия Радонежского, был настоятелем монастыря в Смоленске, но оставил почет и уважение, которыми пользовался там, покинул родную сторону и с посохом простого странника в 1357 году пришел к Преподобному Сергию и просил принять его послушником. Он был первый, принятый сверх числа двенадцати учеников. На пожертвование преподобного Симона архимандрита построили более обширный храм Живоначальной Троицы.

Преподобный Симон архимандрит жил в келлии рядом с игуменом. Когда Преподобный Сергий удостоился откровения о будущей судьбе его учеников, он именно святого Симона позвал быть участником дивного видения птиц, летавших по всей обители и вокруг нее. Преподобный Симон архимандрит скончался в глубокой старости и был погребен с великой честью Преподобным Сергием.

День тезоименитства преподобного Симона архимандрита – 10 мая. Служба ему составлена Преосвященным Симоном, архиепископом Рязанским и Касимовским, в 1981 году. Преподобный Симон на иконах пишется «сед, брада курчава, подоле Иоанна Богослова».

Преподобный Герасим Болдинский, в миру Григорий, родился в 1490 году в Переяславле-Залесском. В раннем детстве он часто посещал храм Божий. Узнав о святой жизни преподобного Даниила Переяславского, 13-летний Григорий со слезами просил старца принять его к себе. Старец принял мальчика послушником и в скором времени постриг с именем Герасим. После 26-летнего пребывания под руководством преподобного Даниила, святой Герасим, получив благословение старца на отшельничество, поселился недалеко от города Дорогобужа в Смоленской земле, в диком лесу. Здесь его учеником стал преподобный Аркадий.

Святой много раз подвергался нападениям разбойников, но кротко и терпеливо сносил все обиды и молился за обидчиков. По особому видению он перешел на Болдину гору, где в 1530 году воздвиг храм во Имя Святой Троицы и построил келлии для собиравшейся братии. Кроме Болдина монастыря, преподобный Герасим основал еще монастыри в честь Иоанна Предтечи в городе Вязьме, а затем в Брянском лесу, на реке Жиздре, – обитель в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Преставился преподобный Герасим 1 мая 1554 года.

Святой мученик Меркурий Смоленский был славянин, родом, вероятно, из Моравии, потомок княжеского рода. Воспитанный в Православии, святой Меркурий по ревности к истинной вере ушел из своего отечества на Русь и служил в войске смоленского князя. Святой воин тайно вел подвижническую жизнь – был строгим постником, девственником, проводил ночи в молитве, духовно уготовляя себя к страданиям за веру Христову. В 1239 году полчища татар, полонившие уже много русских городов, подошли к Смоленску и встали в 25 верстах от него, на Долгомостье, угрожая разорением городу и его святыням. Пономарь, молившийся ночью в Смоленском соборе перед чудотворным образом Божией Матери, услышал глас Небесной Владычицы, повелевшей ему разыскать святого воина и сказать ему: «Меркурий! Иди к брани военной, Владычица зовет тебя». Воин пришел в собор и сам услышал глас Пречистой Девы, посылающий его на брань с врагом и обещающий Небесную помощь.

Воин Христов той же ночью отправился в татарский стан в Долгомостье. Там он сразился с предводителем татарского войска – великаном, обладавшим громадной силой, убил его и вступил в единоборство с вражеским полчищем. Призывая Имя Господа и Пречистой Богородицы, святой воин истребил множество врагов. Сам святой Меркурий принял смерть в бою от сына убитого им татарского исполина.

Жители Смоленска, спасенные чудесным заступлением Господа и Пресвятой Богородицы, с честью погребли тело святого воина-мученика в соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы. Ныне в смоленском кафедральном соборе хранятся сандалии святого мученика Меркурия. Празднование ему установлено в конце XVI века, уже в 1509 году жители Смоленска называли его своим главным заступником. Память его празднуется 24 ноября.

Преподобный Макарий архимандрит, миссионер Алтайский (в миру Михаил Яковлевич Глухарев), родился 8 ноября 1792 года в городе Вязьме Смоленской губернии в семье священника Введенской соборной церкви отца Иакова Глухарева и его супруги Агафии. От своих родителей он получил хорошее начальное образование. Уже в семилетнем возрасте Михаил Глухарев успешно осуществлял переводы с русского языка на латинский, поэтому в восьмилетнем возрасте он был принят в третий класс Вяземского Духовного училища и скоро переведен в Смоленскую Духовную Семинарию, которую окончил в 1813 году. Через год он поступил в Петербургскую Духовную Академию, где на него обратил внимание ректор Академии архимандрит Филарет (Дроздов).

В 1817 году студент Михаил Глухарев успешно окончил Академию с присвоением степени магистра богословия. К этому времени он обладал прекрасным знанием древних языков: латинского, греческого, еврейского и новых: немецкого и французского. По окончании Академии он назначен инспектором и преподавателем Церковной истории и немецкого языка в Екатеринославскую Духовную семинарию. В 1818 году пострижен в монашество с именем Макарий в честь преподобного Макария Египетского. Вскоре рукоположен в иеродиакона, а затем – в иеромонаха. По указу Святейшего Синода он был причислен к разряду соборных иеромонахов Киево-Печерской Лавры. С 1821 по 1824 год отец Макарий был ректором Костромской Духовной Семинарии и настоятелем Богоявленского монастыря в городе Костроме. 21 декабря 1821 года возведен в сан архимандрита. Из-за ухудшения состояния здоровья в 1825 году по собственному желанию он ушел на покой в Киево-Печерскую Лавру, где занимался переводами творений святых отцов.

Узнав о благочестивой жизни настоятеля Глинской пустыни, старца Филарета, отец Макарий в конце 1825 года переселился в Глинскую пустынь, где постоянно читал Добротолюбие, обучался духовной брани и самопознанию. Из Глинской пустыни архимандрит Макарий, движимый апостольской ревностью, отправился на проповедь Евангелия к Сибирским народам. Получив разрешение Синода, отец Макарий 5 июня 1829 года отправился в Москву, а затем после встречи с митрополитом Филаретом (Дроздовым) и его благословения выехал в Тобольск.

Основанная им Православная миссия стала в 19 столетии образцом для других миссий Сибири. Он перевел для алтайцев необходимые молитвы, текст Евангелия, многие места из Деяний и Посланий Апостольских, многочисленные псалмы, краткую Священную историю, краткий катехизис и ряд других книг.

Скончался апостол Алтая, архимандрит Макарий, в возрасте 55 лет, 18 мая 1847 года. Перед самой блаженной кончиной он твердо произнес слова: «Свет Христов просвещает всех». О духовных подвигах архимандрита Макария повествуется в книге Ястребова «Архимандрит Макарий, основатель Алтайской Духовной Миссии. Санкт-Петербург, 1890». Сохранившиеся свидетельства об апостольских трудах архимандрита Макария, совместно со свидетельствами о его почитании, как угодника Божия, позволили в 1983 году внести его имя в Собор Сибирских святых, чем положено начало общецерковному прославлению этого выдающегося просветителя и апостола Алтая. Память его празднуется 18 мая.

Литература:

1. Журнал Московской Патриархии, 1984, № 10, с. 5.

2. Мурзакевич Н., священник. История губернского города Смоленска, собранная из разных летописей и российских дееписателей. Смоленск, 1804.

3. Никитин Н. История города Смоленска. М., 1848.

4. Никанор, епископ Смоленский. Преосвященный Симеон, митрополит Смоленский, основатель кафедрального собора в городе Смоленске. СПб., 1899.

5. Пимен, архиепископ. Из истории Смоленской епархии. – Журнал Московской Патриархии, 1984, № 10, с. 6–9.

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Умиле́ние» или́ «Ра́дость всех ра́достей»

Слу́жбу, уста́в и спра́вку зри в 19-м дни, Мине́я-Ию́ль, часть II .

Святы́х апо́стол и диа́конов Про́хора, Никано́ра, Ти́мона и Парме́на

НА ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры апо́столов, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Избра́нием Бо́жиим/ предпочто́стеся служи́ти тре́бованием святы́х,/ я́ко су́ще му́дрости Боже́ственныя испо́лнени/ и просвеще́ния, и благода́ти, сла́внии./ И ны́не живете́ на Небесе́х,/ непреста́нно со А́нгелы веселя́щеся.

Све́тлы, я́ко свещи́, Ду́ха благода́тию,/ показа́вшеся ми́ру,/ ра́зума сия́ние облиста́сте бога́тно,/ и мглу зло́бы уста́висте,/ и, преста́вльшеся, апо́столи,/ к Све́ту всели́стеся незаходи́мому.

Да восхва́лится Никано́р свяще́ннейший,/ и Парме́н, и Ти́мон,/ и с ни́ми да почти́тся Про́хор Боже́ственный,/ испо́лнителие Сло́ва повеле́ний,/ и богати́телие неиму́щих,/ и моли́твенницы к Бо́гу на́шему тепле́йшии.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Нра́вом гнилы́м попо́лзся, ниц лежу́/ и к Твое́й, Де́во, притека́ю тишине́:/ от бу́ри сопроти́вныя/ и искуше́ний многообра́зных мя изба́ви,/ да пою́ Твою́ благода́ть непреста́нно,/ Богоро́дице Ма́ти Присноде́во.

Крестобогоро́дичен:

Воздви́жена я́ко ви́де на Кресте́ А́гнца Непоро́чная Де́ва,/ пла́чущи, вопия́ше:/ сла́дкое Мое́ Ча́до,/ что́ но́вое и пресла́вное виде́ние?/ Ка́ко, содержа́й вся́ческая го́рстию,/ на Дре́ве пригвожда́ешися пло́тию?

Тропа́рь, глас 3:

Апо́столи святи́и,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.

НА У́ТРЕНИ

Кано́н, его́же краегране́сие: Пою́ зари́ мы́сленнаго солнца. Ио́сифово, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав, Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Прича́стием к Боже́ственному, прему́дрии, све́ту бы́вше,/ ваш светоно́сный и све́тлый пра́здник пра́зднующия/ страсте́й мглы изба́вите и просвеще́ния сподо́бите.

Привлеко́стеся сла́дким жела́нием Христо́вым, блаже́ннии,/ и, кра́сная жития́ тле́ннаго благоче́стно презре́вше,/ Тому́ после́довасте, научи́вшеся и́стинным.

Свети́льницы восто́ка я́вльшеся светода́тельнаго,/ светонаста́вницы бы́ша душ,/ Парме́н же, и Про́хор, и Ти́мон чу́дный, и Никано́р превели́кий.

Богоро́дичен: Ше́ствия Бо́жия, Всенепоро́чная, в Тебе позна́шася,/ бы́вшая стра́нным рождество́м, несказа́нным соедине́нием./ Те́мже я́ко всех Влады́чицу тва́рей Тя прославля́ем.

Песнь 3

Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.

Я́ко су́ще духо́внии о́блацы, во́ду и́стиннаго ра́зума/ су́щим на земли́, сла́внии, во освяще́ние иска́пасте.

Ду́ха избра́нием, я́ко испо́лнени Того́ благода́ти, служи́ти прему́дрии,/ потре́бам святы́х учине́ни бы́сте.

Восхва́лим Парме́на сла́внаго, и му́драго Ти́мона, и честна́го Про́хора,/ и высо́каго умо́м Никано́ра.

Богоро́дичен: Иска́пающаго сла́дость, избавле́ние злых, родила́ еси́ Блага́го Го́спода,/ Чи́стая Де́во Всенепоро́чная.

Седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:

Боже́ственныя трубы́ и́стины, сосу́ди честни́и благоче́стия,/ наста́вницы блудя́щих спасе́ннии я́вльшеся, Госпо́дни апо́столи,/ ра́дуйтеся и моли́те Христа́ Бо́га, прося́ще дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Боже́ственнаго естества́ не отлу́чься, плоть бысть во чре́ве Твое́м,/ но Бог вочелове́чся и пребы́сть, И́же по рождестве́ Ма́терь Тя Де́ву,/ я́ко пре́жде рождества́, сохрани́в Всенепоро́чну, еди́н Госпо́дь:/ Того́ приле́жно моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Крестобогоро́дичен:

Нескве́рная А́гница Сло́ва, нетле́нная Де́ва Ма́ти,/ на Кресте́ зря́щи пове́шена из Нея́ без боле́зни Прозя́бшаго,/ ма́терски подо́бно рыда́ющи, вопия́ше:/ увы́ Мне, Ча́до Мое́, ка́ко стра́ждеши во́лею,/ хотя́ изба́вити от страсте́й безче́стия челове́ка?

Песнь 4

Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Возсия́вше на высоте́ церко́вней, я́коже зве́зды незаходи́мы,/ злоче́стия омраче́ние разори́ша и мир просвети́ша Благоде́теля апо́столи.

Служа́й по благода́ти Ева́нгелию,/ Никомиди́и был еси́, Про́хоре преблаже́нне, изря́ден учи́тель/ и Боже́ственный первопресто́льник, ста́ду Христо́ву предста́тельствуя.

Честь Боже́ственну насле́довал еси́, Никано́ре блаже́нне,/ заколе́н быв, я́ко овча́, со двема́ ты́сящами, на Христа́ упова́ющими,/ во́ньже сконча́ся день Стефа́н первострада́лец.

Богоро́дичен: Неискусобра́чно родила́ еси́ Бо́га Сло́ва,/ вопло́щшася, Пречи́стая, па́че ума́ и сло́ва,/ те́мже по до́лгу Тя, Де́во, сла́вим и досто́йно ублажа́ем.

Песнь 5

Ирмо́с: Ты Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.

Ты, Го́споди, Твоя́ ученики́, я́коже трубы́, посла́л еси́,/ возставля́ющия от гробо́в пре́лести ду́ши песносло́вящия Тя.

Ти́мон свяще́нный, па́стырь во́стряном быв,/ прия́т муче́ния блаже́нную кончи́ну,/ огне́м сожига́емь.

Вели́кий Парме́н пред очи́ма апо́столов у́спе,/ соверши́в со тща́нием те́плым Боже́ственное служе́ние.

Богоро́дичен: Пое́м Тя, Е́юже тли изба́вихомся, Всенепоро́чная, и а́да,/ и пе́рвыя муча́щия зло́бы льсти́ваго.

Песнь 6

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́ щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею Кро́вию.

Никано́р, жизнь возвеща́я бу́дущую, и Крест, и стра́сти/ за милосе́рдие пло́тию Пострада́вшаго,/ умерщвля́ется, иуде́йскими рука́ми убива́емь.

Вели́кий вжига́емь Ти́мон жела́нием Госпо́дни любве́,/ повеле́ньми беззако́нник посреде́ огня́ скончава́ется,/ всесожже́ние боже́ственно быв.

Боже́ственная, и светоно́сная, и благода́ти испо́лнена ва́ша, апо́столи, па́мять/ освяща́ет всех мы́сли, ве́рою творя́щих сию́, блаже́ннии.

Богоро́дичен: Чи́ни Тя безпло́тных А́нгел почита́ют,/ и апо́стольстии ли́цы, и му́ченик собо́ри, Богороди́тельнице,/ и́бо всех Царя́ несказа́нно родила́ еси́.

Конда́к, глас 1.

Подо́бен: Утро́бу Деви́чу:

Диа́кони честни́и,/ и самови́дцы Сло́ва,/ и сосу́ди избра́ннии яви́стеся ве́ры,/ Никано́р, Про́хор, Парме́н и Ти́мон, сла́внии,/ те́мже днесь свяще́нную па́мять ва́шу пра́зднуем,/ в весе́лии се́рдца вас ублажа́юще.

Песнь 7

Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Все́ю мы́слию Христа́ возлюби́вше, еди́наго в добро́те су́щаго,/ я́ко вои́стинну, пресла́внии, лу́чший жре́бий прия́сте – Ца́рствие Небе́сное.

От Сло́ва, из Де́вы возсия́вшаго нам, сло́вом почте́ни бы́вше,/ де́лы же свяще́нными ве́рных спаси́тели яви́стеся,/ сих претворя́юще безслове́сие, Богоблаже́ннии.

Пострада́л еси́ стра́нно, блаже́нне Никано́ре, посека́емь/ нра́вом злочести́вых евре́ев и Христу́ я́ко а́гня, приводи́м,/ благослове́н еси́ в хра́ме, – вопия́, – сла́вы Твоея́, Го́споди,

Богоро́дичен: Сло́вом Сло́во Отчее, Отрокови́це, родила́ еси́,/ сло́вом не́бо сотво́ршаго и зе́млю,/ и сла́виши Сего́, Пречи́стая, сло́во подаю́щаго,/ чи́сто в Него́ ны́не ве́рующим.

Песнь 8

Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́;/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

От ка́ла страсте́й изба́висте и су́етства повину́ющияся ва́шим уче́нием, прему́дрии,/ и к высоте́ сих ра́зума возведо́сте, Бо́гу угоди́вшия до́бре и вопию́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Боже́ственный да почти́тся Парме́н Боже́ственными пе́сньми/ вку́пе с Ти́моном, и всехва́льный Про́хор, и Никано́р чу́дный,/ я́ко ученицы́ Иису́совы и богати́телие язы́ков, вопию́щих:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Вас с Петро́м и про́чих лу́чших Госпо́дь ученики́ прия́т:/ причте́ни у́бо, сла́внии, к нарече́нным седми́десятим,/ избра́нных же до́бре, я́ко испо́лнени су́ще ве́ры,/ святы́я служи́ти потре́бам, прехва́льнии.

Богоро́дичен: Се богоглаго́ливых гла́сы коне́ц прия́ша,/ поро́ждши Тебе́, Пресу́щнаго Го́спода, от о́ных явля́емаго,/ во спасе́ние ве́рным, Богора́дованная, вопию́щим:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./ Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Яви́стеся сосу́ди Сло́ва, всю вмести́вше зарю́,/ лу́чшии честны́х служи́телей, святы́х потре́бам послужи́вше/ и со Сло́вом, прему́дрии, сла́вы неизрече́нныя наслажда́ющеся.

Днесь вся тварь ва́шу па́мять пра́зднует,/ Ти́моне, Парме́не и Никано́ре с Про́хором Богопропове́дником,/ досто́йно ублажа́юще вас, Богови́дцы и преблаже́ннии.

Взя́стеся к вели́цей сла́ве, я́ко ученицы́ Бо́жия Сло́ва,/ и со апо́стольскими ли́ки и безпло́тных ны́не ра́дуетеся./ С ни́ми при́сно моли́те поми́ловатися нам, сла́внии.

Богоро́дичен: Глас Тебе́ вопие́м, Де́во, ра́достно Арха́нгелов:/ ра́дуйся, ра́досте А́нгелов, апо́столов честносло́вие,/ и проро́ков пропове́дание, и му́чеников венча́ние.

Святые апостолы Прохор, Никанор, Тимон и Пармен были апостолами от семидесяти и первыми диаконами Церкви Христовой.

После Вознесения Господня и Сошествия Святого Духа на апостолов число верующих во Христа в Иерусалиме значительно возросло. Христиане иерусалимской общины жили вместе и имели общими одежду и пищу, но среди еллинистов111 возник ропот на палестинских евреев из-за того, что они обделяли их вдов при распределении всего необходимого. «Это небрежение о вдовицах происходило не от недоброжелательства, но, вероятно, от невнимательности по причине многолюдства. Потому это и поставлено было на вид, – а это зло немаловажное, – чтобы тотчас же исправить его» (Святитель Иоанн Златоуст). Тогда святые апостолы предложили избрать семь человек для ведения дел, чтобы остальные члены общины могли полностью посвятить себя проповеди евангельского учения. «Не хорошо нам, – сказали они, – оставив слово Божие, пещись о столах. Итак, братие, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости: их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова» (Деян.6:2–4).

По слову апостолов, были выбраны семь диаконов (служителей). Помолившись, апостолы возложили на них руки и таким образом сообщили им через видимое действие благодатную силу и власть для назначенного служения. Постепенно кроме обязанности заботиться о церковном имуществе на диаконов было возложено и наблюдение за порядком в богослужебных собраниях верующих; они стали помогать епископам при совершении богослужений, особенно таинств, и даже проповедовать.

Среди избранных семи диаконов были святые Прохор, Никанор, Тимон и Пармен, причисленные к собору семидесяти апостолов. Когда святые апостолы разошлись с проповедью Евангелия по разным странам, вместе с ними отправились и святые Прохор, Тимон и Пармен. Святой апостол Никанор принял мученическую кончину в 34 году в Иерусалиме – в день, когда был побит камнями святой первомученик и архидиакон Стефан (†34; память 27 декабря и 2 августа). Тогда было убито иудеями две тысячи христиан. Память святого Никанора совершается также 28 декабря.

Святой апостол Прохор сопутствовал апостолу Петру, который затем поставил его епископом города Никомидии. Существует мнение, что после блаженной кончины Божией Матери святой Прохор был спутником апостола и евангелиста Иоанна Богослова и вместе с ним был сослан на остров Патмос, где и записал со слов апостола Иоанна его Евангелие и Апокалипсис. Однако некоторые считают, что учеником апостола Иоанна был другой Прохор, изображаемый на иконах молодым, тогда как апостол Прохор, бывший диаконом, не мог в то время быть молодым. В службе святой Прохор называется только учеником апостола Петра и епископом Никомидии. Святой апостол Прохор мученически скончался 9 августа в г. Антиохии.

Святой апостол Тимон после служения Церкви в сане диакона был поставлен во епископа города Бастории в Аравии. Он много претерпел от иудеев и язычников. Однажды его бросили в раскаленную печь, но Господь сохранил святого невредимым. Предание Римской Церкви сообщает, что апостол Тимон был распят на кресте. Память его совершается также 30 декабря.

Святой апостол Пармен с усердием совершал служение, порученное ему святыми апостолами. По одним источникам, он скончался в Иерусалиме, был оплакан и погребен самими апостолами. По другим источникам, апостол Пармен проповедовал Евангелие в Македонии, скончался мученически и погребен в г. Соли на острове Кипре в последние годы царствования императора Траяна (98–117).

Литература:

1. Собор святых семидесяти апостолов. Казань, 1907, с. 45–49.

2. Жизнь и труды святых славных и всехвальных двенадцати апостолов Господних, семидесяти меньших апостолов и прочих равноапостольных благовестников Христовых. Ч. 1–3. Изд. 2-е. М., 1900, с. 263–264.

3. Святитель Иоанн Златоуст. Творения. СПб., т. 9, с. 134–137.

Святи́теля Питири́ма, епи́скопа Тамбо́вскаго

НА МАЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Прииди́те, ве́рнии,/ просла́вим всех благ Пода́теля, Бо́га,/ дарова́вшаго нам но́ваго чудотво́рца,/ святи́теля Питири́ма,/ моля́щагося непреста́нно о всех нас.

Ра́дуйся, Тамбо́вская страно́,/ из тебе́ бо возсия́ но́вый свети́льник благода́ти,/ разгоня́яй тьму искуше́ний и бед/ от вопию́щих ве́рно:/ святи́телю о́тче Питири́ме, моли́ Бо́га о всех нас.

Ве́лия ве́ры зна́мения:/ от воды́ исто́чника чудеса́ соверша́ются,/ и ри́за святи́теля чудоде́йствует,/ и гроб его́ к жи́зни приво́дит/ вся, с ве́рою покланя́ющияся ему́.

Сла́ва, глас то́йже, самогла́сен:

Восхва́лим днесь, бра́тие, святи́теля Пити́рима,/ в пе́снех духо́вных воскли́кнем ему́:/ ра́дуйся, па́стырю наш до́брый,/ лю́ди Бо́жия на торжество́ твое́ собра́вый;/ ра́дуйся, А́нгелы и челове́ки в славосло́вии совокупи́вый;/ ра́дуйся, архиере́ев украше́ние и свяще́нников добро́то;/ ра́дуйся, боля́щих исцеле́ние и скорбя́щих утеше́ние;/ ра́дуйся, те́плый моли́твенниче о всех нас.

И ны́не, Богоро́дичен:

Непроходи́мая врата́,/ та́йно запеча́тствованная,/ Благослове́нная Богоро́дице Де́во,/ приими́ моле́ния на́ша/ и принеси́ Твоему́ Сы́ну и Бо́гу,/ да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

На стихо́вне стихи́ры, глас 4:

Ра́дуйся, блаже́нне о́тче Питири́ме:/ посто́м и бде́нием ду́шу и те́ло от страсте́й очи́стив/ и ле́потами доброде́телей себе́ украси́в,/ оби́тель Ду́ха Свята́го был еси́,/ и ны́не во оби́телех Небе́сных водворя́ешися,/ моля́ся о чту́щих тя.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Святи́телю о́тче Питири́ме,/ ны́не со А́нгелы на Небеси́ ликовству́я/ и с ли́ки святы́х предстоя́ Престо́лу Царя́ Сла́вы,/ моли́ся о спасе́нии душ на́ших.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

При́зри с Небесе́, о́тче наш Питири́ме,/ на ны, земны́я, не́мощию обложе́нныя,/ почита́ющия ны́не святу́ю па́мять твою́,/ и умоли́ Отца́ Небе́снаго,/ да обрати́т нас от беззако́ний на́ших/ и приведе́т на ме́сто блаже́нства с тобо́ю.

Сла́ва, глас то́йже:

Прииди́те, благове́рнии лю́дие,/ пра́здник све́тлый соста́вим:/ Бо́жий бо святи́тель Питири́м/ предстои́т днесь Престо́лу благода́ти,/ врачу́ет неду́ги на́ша/ и мо́лится о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен:

Вы́шнии ли́цы, Богоро́дице Де́во,/ пою́т с ни́жними,/ сла́вяще непреста́нно/ Ро́ждшагося от Тебе́, Пречи́стая.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 1.

Подо́бен: Прехва́льнии му́ченицы:

Наста́ день све́тлаго торжества́:/ лику́ют А́нгели на Небеси́,/ ра́дуются челове́цы на земли́,/ весели́тся весь собо́р церко́вный,/ сла́вит Бо́га,/ ди́внаго во святы́х Свои́х,/ я́вльшаго святи́теля Питири́ма,/ но́ваго чудотво́рца,/ предста́теля земли́ Росси́йския.

Ра́дуйся, земле́ Росси́йская,/ весели́ся, гра́де Тамбо́ве,/ красу́йся, благочести́вых собра́ние:/ днесь бо Влады́ка и Госпо́дь всех,/ Небе́сный Архиере́й и Спас наш,/ венча́ет венце́м ве́чны́я сла́вы/ ве́рнаго раба́ Своего́,/ святи́теля Питири́ма, па́стыря до́браго,/ те́пле моля́щагося о ста́де свое́м.

Прииди́те, благочести́вии лю́дие,/ у́зрите днесь чуде́с мно́жество:/ еди́нем прикоснове́нием ко гро́бу святи́теля Бо́жия/ неду́жнии здра́ви быва́ют, де́мони прогоня́ются,/ скорбя́щии отра́ду прие́млют,/ и ра́дости исполня́ется ве́рных собра́ние,/ соше́дшихся в па́мять его́.

И́ны стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Днесь град Тамбо́в о Бо́зе досто́йно весели́тся,/ имея засту́пником свои́м Питири́ма святи́теля,/ и с ним вся Росси́йская страна́ ду́хом ра́дуется./ Те́мже и мы, ве́рнии, соше́дшеся,/ псалмы́ и пе́сньми да восхва́лим Питири́ма преди́внаго,/ ми́лости и чистоты́ сокро́вище,/ свети́льника Це́ркве пресве́тлаго,/ исто́чника чуде́с неисчерпа́емаго/ и к Бо́гу моли́твенника непосты́днаго/ с ве́рою и любо́вию чту́щих святу́ю па́мять его́.

За́поведи ева́нгельския,/ не скрыва́ти себе́ сокро́вища на земли́,/ блюсти́тель ве́рный показа́лся еси́, святи́телю,/ стяжа́ния твоя́ му́дре расточа́я,/ хра́мы Бо́жия и и́ноческия оби́тели устроя́я,/ а́лчущия пита́я и наги́я одева́я;/ те́мже и прия́т тя в ве́чныя кро́вы нас ра́ди Обнища́вый,/ Его́же моли́ грехо́в оставле́ние дарова́ти/ ве́рою и любо́вию чту́щим святу́ю па́мять твою́.

В боле́зни сме́ртней/ во́плем кре́пким возопи́л еси́ ко Го́споду/ и услы́шан был еси́ от благогове́инства твоего́:/ Сам бо Христо́с яви́ся тебе́ на о́блаце,/ благослове́нием служи́теля Себе́ ве́рна тя зна́менуя/ и исцеле́ние ти да́руя./ Тому́ помоли́ся, Богови́дче святи́телю,/ и нам сре́сти Того́ на о́блацех со все́ми святы́ми,/ егда́ прии́дет во сла́ве суди́ти ми́ру всему́.

Сла́ва, глас 5:

Я́коже во дни святы́х апо́стол/ главотя́жи и убру́сцы Па́вловы чудоде́йствоваху,/ та́ко и днесь ри́за архиере́я Бо́жия Питири́ма,/ ду́хом апо́стольским осия́ннаго,/ положе́на су́щи на неду́жныя,/ подае́т хромы́м хожде́ние,/ слепы́м прозре́ние, разсла́бленным си́лу и кре́пость,/ пла́чущим утеше́ние, отча́янным наде́жду,/ всем же ве́рным ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен: В Чермне́м мо́ри:

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния три.

При́тчей чте́ние (главы́ 3 и 8):

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми,/ и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́./ Блаже́н челове́к, и́же обре́те прему́дрость,/ и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум./ Лу́чше бо сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища./ Честне́йшая же есть ка́мений многоце́нных,/ все же честно́е недосто́йно ей есть./ Долгота́ бо дней и ле́та живота́ в десни́це ей,/ в шу́йце же ей бога́тство и сла́ва,/ от уст ей исхо́дит пра́вда,/ зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит./ Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да!/ честна́я бо реку́,/ и блаже́н челове́к, и́же пути́ моя́ сохрани́т:/ исхо́ди бо мой, исхо́ди живота́,/ и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода./ Сего́ ра́ди молю́ вас/ и предлага́ю мой глас сыново́м челове́ческим:/ я́ко аз, прему́дрость, устро́их сове́т,/ и ра́зум, и смысл аз призва́х./ Мой сове́т и утвержде́ние,/ мой ра́зум, моя́ же кре́пость./ Аз мене́ лю́бящия люблю́,/ и́щущии же мене́ обря́щут благода́ть./ Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство,/ ненака́заннии же, прилага́йте сердца́./ Послу́шайте мене́ и па́ки:/ честна́я бо реку́ и отве́рзу от усте́н пра́вая,/ я́ко и́стине поучи́тся горта́нь моя́,/ ме́рзски же предо мно́ю устны́ лжи́выя./ С пра́вдою вси глаго́лы уст мои́х:/ ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно./ Вся пра́ва суть разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум./ Науча́ю бо вас и́стине,/ да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша,/ и испо́лнитеся Ду́ха.

При́тчей чте́ние (главы́ 10 и 11):

Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость,/ язы́к же непра́веднаго поги́бнет./ Устне́ муже́й пра́ведных ка́плют благода́ти,/ уста́ же нечести́вых развраща́ются./ Ме́рила льсти́вая ме́рзость пред Го́сподем,/ вес же пра́веден прия́тен Ему́./ Иде́же а́ще вни́дет досажде́ние, та́мо и безче́стие,/ уста́ же смире́нных поуча́ются прему́дрости./ Соверше́ние пра́вых наста́вит их,/ и поползнове́ние отрица́ющихся упасе́т их./ Не по́льзуют име́ния в день я́рости,/ пра́вда же изба́вит от сме́рти./ У́мер пра́ведный, оста́ви раска́яние,/ нару́чна же быва́ет и посмея́тельна нечести́вых па́губа./ Пра́вда непоро́чнаго исправля́ет пути́,/ в нече́стие же па́дает непра́вда./ Пра́вда муже́й пра́вых изба́вит их,/ безсове́тием же пленя́ются беззако́ннии./ Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда,/ похвала́ же нечести́вых поги́бнет./ Пра́ведник от ло́ва убе́гнет,/ в него́же ме́сто предае́тся нечести́вый./ Во усте́х нечести́вых сеть гра́жданом,/ чу́вство же пра́ведных благоспе́шное./ Во благи́х пра́ведных испра́вится град,/ и в поги́бели нечести́вых ра́дование./ Во благослове́нии пра́вых возвы́сится град,/ усты́ же нечести́вых раскопа́ется./ Руга́ется гра́жданом лише́нный ра́зума,/ муж же му́дрый безмо́лвие во́дит.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ние (глава́ 4):

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет исчита́ется,/ седи́на же есть му́дрость челове́ком,/ и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гови быв, возлю́блен бысть,/ и живы́й посреде́ гре́шник, преста́влен бысть./ Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́/ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга,/ уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На лити́и стихи́ры, глас 3:

Днесь ликовству́ет ве́рных мно́жество:/ святи́телей и свяще́нников сосло́вие,/ мона́шествующих и мирски́х собра́ние,/ ста́рцы и младе́нцы,/ ю́ныя и вдови́цы,/ кни́жницы и про́стии/ еди́неми усты́ и се́рдцем сла́вят Го́спода,/ явле́нием но́ваго моли́твенника и чудотво́рца/ подаю́щаго ми́ру ве́лию ми́лость.

Ве́рою и любо́вию соше́дшеся днесь,/ восхва́лим, бра́тие, вино́вника пра́здника на́шего:/ ра́дуйся, святи́телю Питири́ме,/ тве́рдый сто́лпе церко́вный;/ ра́дуйся, храни́телю земли́ Росси́йския;/ ра́дуйся, гра́да Тамбо́ва све́тлое украше́ние;/ ра́дуйся, о́тче кро́ткий и ми́лостивый;/ ра́дуйся, вдов и сиро́т пита́телю;/ ра́дуйся, оби́димых ско́рый предста́телю;/ ра́дуйся, боля́щих безме́здный цели́телю;/ ра́дуйся, те́плый моли́твенниче о всех нас.

Сла́ва, глас 4:

Пресла́вная днесь содева́ются во гра́де Тамбо́ве:/ слепи́и прозира́ют и хро́мии хо́дят,/ неми́и глаго́лют и глуси́и слы́шат,/ разсла́бленнии возстаю́т и ни́щии благовеству́ют/ предста́тельством святи́теля и чудотво́рца Питири́ма,/ зову́ще и глаго́люще:/ сла́ва Бо́гу, Спаси́телю на́шему.

И ны́не, Богоро́дичен: При́зри на моле́ния:

На стихо́вне стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О́тче преподо́бне Питири́ме,/ со А́нгелы и ли́ки святы́х/ воспева́яй ны́не Святу́ю Тро́ицу/ и от нас любо́вию твое́ю не отступи́вый,/ помина́й ста́до твое́,/ е́же собра́л еси́, му́дре,/ сохраня́й е́ от волко́в душепа́губных/ и путеводи́ невреди́мо/ во огра́ду Ца́рства Небе́снаго.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Дом Ду́ха Свята́го был еси́/ в житии́ твое́м, о́тче наш Питири́ме,/ ве́рою и любо́вию себе́ предочи́стив,/ ны́не же Престо́лу Небе́снаго Домовлады́ки Христа́ предстоя́,/ помоли́ся Ему́ усе́рдно,/ да очи́стит нас от страсте́й душевре́дных,/ и всели́тся в сердца́х на́ших/ со Отце́м и Ду́хом,/ и введе́т нас в Ца́рство Небе́сное.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Гра́да Вя́зьмы честно́е прозябе́ние,/ десни́цею Бо́жиею во град Тамбо́в пренесе́нное,/ благода́тию Ду́ха Свята́го напое́нное/ и плоды́ доброде́телей украше́нное,/ о́тче наш Питири́ме,/ моли́ за ны Христа́ Бо́га,/ да не посече́т ны, я́ко безпло́дную смоко́вницу,/ но да всели́т ны,/ иде́же свет лица́ Его́.

Сла́ва, глас 6:

Возьми́те, врата́ Небе́сная, кня́зи ва́ша,/ и А́нгели, верхи́ подыми́те:/ Сам бо Царь Небесе́ и земли́ гряде́т/ и вво́дит в Го́рнюю сла́ву/ ве́рнаго раба́ Своего́, преподо́бнаго Питири́ма,/ па́стыря до́браго и учи́теля Богому́драго,/ мно́гими по́ты и труды́ еще́ в житии́/ а́нгельскую чистоту́ стяжа́вшаго,/ тле́нную сла́ву земну́ю презре́вшаго/ и Небе́снаго Ца́рствия возжеле́вшаго.

И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель:

На благослове́нии хле́бов тропа́рь святи́телю, дважды, и Богоро́дице, Де́во: еди́ножды.

Тропа́рь святи́телю, глас 4:

Ве́ры и благоче́стия наста́вниче,/ Це́ркве свети́льниче, мона́шествующих о́бразе,/ святи́телю Питири́ме прему́дре,/ ста́до твое́ благоче́стно упа́сл еси́/ и ко Христу́ приве́л еси́,/ те́мже в Вы́шних венце́м сла́вы украше́н,/ с на́ми на земли́ ду́хом пребыва́еши, сия́я чудесы́./ Моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь святи́телю, дважды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Е́же от ве́ка утае́нное:

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 7:

Я́коже дре́вле неду́жнии исцеля́хуся еди́нем прикоснове́нием кра́я риз Христо́вых,/ та́ко и ны́не боля́щии врачу́ются, ри́зы твоея́ косну́вшеся,/ в не́йже предстоя́л еси́ Престо́лу Благода́ти, архиере́ю Бо́жий, о́тче наш Питири́ме./ Сего́ ра́ди сла́вим Бо́га и вопие́м ти:/ уврачу́й и на́ша неду́ги душе́вныя и теле́сныя, свя́те, мо́лим тя.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Стена́ и покро́в еси́, Влады́чице,/ и приста́нище небу́рное всем, в беда́х су́щим/ и ко Твоему́ заступле́нию с ве́рою притека́ющим./ Те́мже и мы со дерзнове́нием вопие́м Ти:/ спаса́й нас от нужд и обстоя́ний, Милосе́рдая Ма́ти.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 2:

Сози́жду Це́рковь Мою́, и врата́ а́дова не одоле́ют ей, –/ рекл еси́ дре́вле, Спа́се, ученико́м Твои́м, и ны́не зрим сбытие́ слове́с сих:/ егда́ бо неве́рие и суеве́рие возста́ша на Це́рковь Твою́,/ воздви́гл еси́ но́ваго чудотво́рца,/ благоче́стным житие́м и чудесы́ мно́гими святу́ю ве́ру утвержда́юща и враги́ ея́ посрамля́юща./ Те́мже, ра́дующеся, вопие́м Ти:/ ди́вен еси́ во святы́х Твои́х, Го́споди.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Его́же от Ду́ха Свя́та безсе́менно родила́ еси́,/ моли́ со святи́телем Питири́мом утверди́ти нас в правосла́вии и единомы́слии,/ Де́во Пречи́стая и Неискусобра́чная.

По полиеле́и седа́лен, глас 4:

Егда́ поста́влен был еси на све́щнице Це́ркве Тамбо́вския,/ не дал еси́ сна очи́ма твои́ма, ниже́ ве́ждома дрема́ния, спаса́я слове́сныя твоя́ о́вцы,/ немощны́я укрепля́я, неду́жныя врачу́я, заблу́ждшия исправля́я,/ стропо́тная смиря́я кро́тостию твое́ю,/ и ны́не не преста́й моли́ти Спа́са Христа́, о́тче наш Питири́ме,/ да даст па́стырем Це́ркве ре́вность и бде́ние о душа́х.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

О Пречи́стая Богоро́дице Де́во,/ моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего,/ да очи́стит нас от беззако́ний на́ших и да́рует нам ра́дость спасе́ния,/ лобыза́ющим честны́й о́браз преподо́бнаго Питири́ма и вопию́щим:/ сла́ва снизхожде́нию Твоему́, Человеколю́бче.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Ки́ими похва́льными пе́сньми/ ублажи́м святи́теля Питири́ма,/ Правосла́вныя ве́ры храни́теля и неве́рия обличи́теля,/ благоче́стия побо́рника и нече́стия гро́зное вразумле́ние,/ мона́хов и мирски́х наста́вника,/ архиере́ев и свяще́нников украше́ние,/ его́же ра́ди Христо́с земли́ Росси́йстей/ да́рует мир и ве́лию ми́лость.

Кано́н Богоро́дицы со ирмосы́ на 6 и свята́го на 8, два кано́на. Кано́н святи́телю Питири́му, глас 2.

Песнь 1

Ирмо́с: Во глубине́ постла́ иногда́/ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла,/ вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло есть:/ препросла́вленный Госпо́дь сла́вно бо просла́вися.

Христе́, Све́те и́стинный, ра́зум мой просвети́ и се́рдце очи́сти,/ да просла́влю па́мять уго́дника Твоего́, Богоно́снаго Питири́ма.

О́тче преподо́бне Питири́ме,/ огнезра́чному Престо́лу в Вы́шних предстоя́ и Трисо́лнечными светлостьми́ озаря́емь,/ просвети́ глубину́ зол мои́х,/ я́ко да и аз пою́: сла́вно бо просла́вися.

Я́коже Моисе́й Богови́дец дре́вле спасе́ Изра́иля от руки́ фарао́новы,/ та́ко и ты, Богоно́сне о́тче, свободи́ мя от рабо́ты врагу́,/ да, ра́дуяся, сла́влю Бо́га, ди́внаго во святы́х Свои́х.

Богоро́дичен: Влады́чице и Ма́ти Изба́вителя,/ предста́тельством Твои́м умоли́ Сы́на Твоего́,/ да потреби́т живу́щий во мне грех/ и изведе́т мя в свобо́ду сла́вы чад Свои́х.

Ин кано́н святи́телю Питири́му, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Во све́те непристу́пнем лицу́ Бо́жию предстоя́, Богому́дре святи́телю,/ просвети́ душ наших омраче́ние и даждь сло́во,/ я́ко да восхва́лим, ра́дующеся, твою́, всеблаже́нне, па́мять.

От ю́ности, преподо́бне, плотска́я мудрова́ния покори́л еси́ ду́ху/ и, в безстра́стие оде́явся, сосу́д избра́н яви́лся еси́ благода́ти свяще́нства/ и па́стырь и́стинен ста́ду твоему́,/ моли́ся, о́тче, спасти́ся нам.

Жизнь твоя́ непоро́чна, о́тче, и успе́ние со святы́ми,/ па́мять же, я́ко пра́веднаго, с похвала́ми./ Христу́ о нас моли́ся, поле́зное прося́:/ мно́го бо мо́жет моли́тва пра́веднаго поспешеству́ема.

Богоро́дичен: Треволне́ния помысло́в и страсте́й/ и бе́здна грехо́в окая́нную мою́ ду́шу обыдо́ша./ Даждь ми ру́ку по́мощи, Де́во Богоро́дице, ве́рных прибе́жище.

Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:

Песнь 3

Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́ в,/ разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́,/ возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти:/ несть свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Я́коже дре́вле пра́ведная А́нна свое́ ча́до,/ вдал еси́ себе́ сама́го, о́тче Питири́ме, в дар Бо́гу./ Утверди́ и мене́ на ка́мени за́поведей Его́, да зову́:/ несть свят, я́ко Бог наш.

О́тче Питири́ме, моли́твами твои́ми утверди́ ум и се́рдце на́ше во Го́споде,/ возвы́си рог христиа́н правосла́вных,/ да заградя́тся уста́ враго́в ве́ры и возвесели́мся о спасе́нии свое́м.

У цельбоно́снаго гро́ба но́ваго чудотво́рца да не хва́лится си́льный си́лою свое́ю,/ да не хва́лится му́дрый му́дростию свое́ю,/ да не хва́лится бога́тый бога́тством свои́м,/ но о сем да хва́лится хва́ляйся,/ е́же разуме́ти и зна́ти Го́спода и стяжа́ти бога́тство благода́ти Его́.

Богоро́дичен: Пречи́стая Де́во, Неискусобра́чная Ма́ти,/ непло́дную ду́шу мою́ и безча́дную плодоно́сну покажи́ благода́тию Сы́на Твоего́,/ моли́твами но́ваго чудотво́рца Питири́ма, да зову́ и аз со все́ми ве́рными:/ несть свят, я́коже Бог наш.

Ин

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

Иоа́нну Ми́лостивому подо́бяся,/ ми́лостив к тре́бующим в житии́ твое́м яви́лся еси́, преподо́бне,/ и ни́щих вои́стинну был еси́ оте́ц,/ и ны́не, в Вы́шних живы́й, ми́лостив бу́ди тя ублажа́ющим.

Прикоснове́нием к ри́зам Христо́вым мно́зи неду́жнии здра́ви бы́ша дре́вле,/ и ны́не возлага́ющии на ся ри́зы святи́теля/ и тех во благогове́нии каса́ющиися/ от вся́ких неду́гов прие́млют исцеле́ние./ Те́мже у́бо, бра́тие, ева́нгельски просла́вим Бо́га,/ власть дарова́вшаго такову́ю челове́ком.

Ко́рмчий до́брый быв кораблю́ Христо́вы Це́ркве,/ изба́ви, о́тче, ста́до твое́ от бу́ри грехо́в, бед же и скорбе́й,/ приводя́ ны во приста́нища ти́хая Боже́ственныя во́ли.

Богоро́дичен: Е́юже Не́бо и дворы́ Госпо́дни челове́ком отверзо́шася,/ Пречи́стую Ма́терь Де́ву пе́сньми почти́м:/ несть чи́стыя, я́коже Ты, Пречи́стая,/ и несть непоро́чныя, па́че Тебе́, Влады́чице.

Седа́лен, глас 2:

А́ще и за́йде пре́жде под зе́млю те́ло твое́,/ но, я́ко со́лнце из о́блак, возсия́, луча́ми благода́ти блиста́яся./ Те́мже па́мять твою́ соверша́юще, святи́телю, со стра́хом покланя́емся/ и, я́ко о́бщему отцу́, те́пле мо́лимся:/ изба́ви ны, ча́да твоя́, от бед и ну́ждных обстоя́ний.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Упова́ние христиа́н, Пресвята́я Де́во,/ Его́же родила́ еси́ па́че ума́ и сло́ва, умоли́, смоле́бника Питири́ма прии́мши,/ оставле́ние прегреше́ний и жития́ исправле́ние пода́ти нам,/ да пое́м Тя при́сно, возвели́чившую род наш.

Песнь 4

Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы не хода́тай, ни А́нгел,/ но Сам, Го́споди, вопло́щся,/ и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка./ Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

От ю́ности чистото́ю де́вства А́нгелом в житии́ поревнова́л еси́,/ спасе́нию челове́ков послужи́л еси́, о́тче Питири́ме,/ и к Бо́гу взыва́л еси́, вопия́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Я́коже А́нгел во пло́ти, горе́л еси́, свя́те, огне́м любве́ Христо́вы/ и вруче́нныя тебе́ лю́ди позна́нием Сы́на Бо́жия просвети́л еси́, зову́щия:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

А́нгеле земны́й и челове́че Небе́сный, испроси́ и нам, гре́шным, спасе́ние у Христа́ Бо́га,/ да и мы ку́пно с тобо́ю зове́м:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Богоро́дичен: О Ма́ти Сло́ва и Де́во, сохрани́ ны непоро́чны от страсте́й безче́стных,/ да Христу́, все́льшуся в нас, пое́м:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Ин

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Предста́теля о нас те́плейша и помо́щника гото́вейша/ тя, о́тче, су́щии в ско́рбех, стяжа́хом:/ не то́чию бо люде́й па́ствы твоея́ во гра́де Тамбо́ве,/ но и дале́че су́щия, призыва́ющия же и́мя твое́, соблюда́еши от вся́каго зла.

Христа́ еди́наго жела́л еси́, преподо́бне, и весь Христо́в был еси́:/ Тому́ в житии́ невозвра́тно после́довал еси́,/ Того́ тща́лся еси́ дости́гнути./ Те́мже ны́не Жела́ннаго обре́т, и нас моли́твами твои́ми ста́ду избра́нных сопричти́.

Служи́тель ве́рен сый Святы́я Тро́ицы,/ тре́ми Боже́ственными доброде́тельми, ве́рою, наде́ждою и любо́вию, окая́нную мою́ ду́шу просвети́/ и в бу́дущем ве́це Триеди́наго Бо́га зре́ти мя сподо́би.

Богоро́дичен: Ра́дость ми́ру роди́вшая, Го́спода,/ ра́дости Небе́сныя прича́стники нас сотвори́, Де́во Всепе́тая,/ да глас Тебе́ вопие́м Арха́нгелов:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Песнь 5

Ирмо́с: Просвеще́ние во тьме лежа́щих,/ спасе́ние отча́янных, Христе́, Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра,/ просвети́ мя сия́нием Твои́м,/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ю.

Све́том Твои́м всю вселе́нную озари́вый,/ просвети́ тьму мою́, Го́споди,/ мрак души́ моея́ разжени́,/ в честне́й па́мяти уго́дника Твоего́ Питири́ма.

Свети́льник сый Со́лнца Пра́веднаго,/ озара́яся при́сно Све́том невече́рним, о́тче наш Питири́ме,/ облиста́й ум и се́рдце на́ше,/ да, ра́дующеся, Спа́су на́шему пое́м:/ ино́го, ра́зве Тебе́, Бо́а не зна́ем.

Что Тебе́ принесе́м, Христе́ Спа́се наш,/ ки́я пе́сни воспое́м благосе́рдию Твоему́,/ я́ко возсия́л еси́ нам свет спасе́ния,/ избавле́ние от беззако́ний на́ших чудесы́ мно́гими святи́теля Питири́ма.

Богоро́дичен: Ма́ти Свята́я, Богоро́дице, ро́ждшая Свет Непристу́пный,/ не пре́зри моле́ния недосто́йных чад Твои́х, во тьме грехо́в су́щих,/ но просвети́ нас све́том богове́дения, да, у́тренююще, сла́вим Тя.

Ин

Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бче.

Прови́дев души́ твоея́ добро́ту,/ Пастыренача́льник Христо́с па́стыря тя до́бра и учи́теля изря́дна ста́ду Своему́ показа́,/ те́мже и прия́т тя в черто́г Небе́сный со святи́тельми,/ и́хже житию́ му́дре поревнова́л еси́./ С ни́ми у́бо на Небеси́ моли́ся о всех нас.

Теле́сныя не́мощи нахо́дят на ны, и беды́ отвсю́ду окружа́ют ны./ Изми́ у́бо ны от тех моли́твами твои́ми, святи́телю:/ врача́ бо тя и́мамы богодарова́ннаго в боле́знех и уте́шителя в ско́рбех.

За́поведи Христо́вы сотвори́в и тем ста́до твое́ научи́в,/ ве́лий по достоя́нию нарече́н еси́ во Ца́рствии Небе́снем./ Потщи́ся, о́тче, и нас ввести́ во дворы́ Госпо́дни:/ мы бо есмы́ ча́да твоя́ и о́вцы слове́снаго твоего́ ста́да.

Богоро́дичен: Небе́сных сла́во и земны́х весе́лие, Пречи́стая Де́во,/ я́ко Цари́ца, со все́ми святы́ми непреста́нно за ны моли́ся Сы́ну Твоему́:/ на Тя бо все упова́ние по Бо́зе возложи́хом.

Песнь 6

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

Бе́здна зол мои́х смуща́ет мя/ и низво́дит мя во глубину́ отча́яния,/ но Ты, Бо́же, пучи́на ми́лости сый неисчерпа́емая,/ даждь ми ру́ку по́мощи, я́ко Петро́ви,/ предста́тельством ми́лостиваго уго́дника Питири́ма, и спаси́ мя.

Бе́здно ми́лости и щедро́т, Го́споди,/ уще́дри ны, поги́бшее созда́ние Твое́,/ укроти́ во́лны страсте́й на́ших/ и в приста́нище спасе́ния ны возведи́,/ моли́тв ра́ди святи́теля Питири́ма.

О́тче наш Питири́ме, служи́телю ве́рный Ми́лостиваго Бо́га,/ умоли́ Его́ благосты́ню, да и́миже весть судьба́ми спасе́т ны, погиба́ющия,/ и яви́т нам всемогу́щую по́мощь по твоему́ предста́тельству.

Богоро́дичен: Пресвята́я Влады́чице, Ма́ти милосе́рдия,/ обыше́дше, обыдо́ша нас врази́ ве́ры на́шея, и несть заступа́ющаго, и погиба́ем,/ пото́цы бо беззако́ний премого́ша ны, и отчаява́емся,/ но Ты Ма́терними Твои́ми щедро́тами приклони́ Сы́на Твоего́ на ми́лость,/ да спасе́т ны от бед, я́коже от ки́та Ио́ну.

Ин

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Па́стырю до́брый, Христо́вы лю́ди Боже́ственными уче́нии упасы́й/ и доброде́тельми души́ твоея́ воспита́вый,/ не оста́ви и нас во гресе́х на́ших поги́бнути,/ но в ни́хже и сам я́ко челове́к искуша́емь был еси́,/ и нам, искуша́емым, ны́не помози́.

О, ве́лие чу́до!/ Гроб святи́теля о́бщая всем враче́бница быва́ет,/ безме́здная вои́стинну и гото́вая:/ прииди́те, челове́цы, со стра́хом и ве́рою,/ ту́не приими́те здра́вие душа́м и телесе́м ва́шим,/ Го́спода сла́вяще и уго́дника Того́ ублажа́юще.

Гра́ду твоему́ засту́пник бу́ди, свя́те о́тче,/ и всю страну́ на́шу необори́мым твои́м предста́тельством огради́,/ да вси с весе́лием зове́м ти:/ ра́дуйся, Тамбо́вская похвало́, Питири́ме приснопа́мятне.

Богоро́дичен: Под кров Твой, Влады́чице, вси земноро́днии, прибега́ем/ и душа́ми умиле́нными вопие́м Ти:/ всемо́щным хода́тайством Твои́м, Богома́ти, ми́лостива нам сотвори́,/ Его́же пречи́сто родила́ еси́, Христа́ Бо́га на́шего.

Конда́к, глас 8:

Мона́хов наста́вника изря́дна и святи́теля всем лю́дем ми́лостива,/ чудотво́рца преди́вна и моли́твенника о нас неусы́пна,/ соше́дшеся, воспои́м Питири́ма, Тамбо́вския земли́ похвалу́.

И́кос:

Воспои́м днесь, ве́рнии, святи́теля вели́каго в пе́снех и пе́ниих духо́вных:/ ра́дуйся, о́тче Богоно́сне Питири́ме, Смоле́нския земли́ о́трасль пречестна́я,/ во гра́де Вя́зьме благода́тию Бо́жиею напое́нная и, я́ко крин, процве́тшая,/ Тамбо́вскую же страну́ плоды́ доброде́телей обогати́вшая;/ ра́дуйся, па́стырю до́брый, насажде́нием и́стинныя ве́ры и све́том благоче́стия тьму нече́стия разгна́вый;/ ра́дуйся, спаси́тельными труды́ твои́ми и по́двиги мно́ги неве́рныя обрати́вый и ко Христу́ приведы́й;/ ра́дуйся, чу́дную ико́ну Богома́тере гра́ду Тамбо́ву в насле́дие оста́вивый,/ от нея́же многоразли́чная исцеле́ния источа́ются;/ ра́дуйся, свои́ма рука́ма ископа́вый кла́дязи воды́ неисчерпа́емыя,/ ю́же с ве́рою пию́щии прие́млют неду́гов исцеле́ние и от душепа́губных страсте́й свобожде́ние;/ ра́дуйся, посеще́нием твои́м со дру́ги твои́ми, святи́телем Митрофа́ном и Боголюби́вым Васи́лием,/ Тамбо́вския де́бри и леса́ облагоуха́вый;/ ра́дуйся, тем нача́ло и́ноческаго жития́ та́мо положи́вый,/ в ми́ре же живу́щим о́браз и́стинныя дру́жбы показа́вый;/ ра́дуйся, Тамбо́вския земли́ похвало́.

Песнь 7

Ирмо́с: О́бразу злато́му, на по́ле Деи́ре служи́му,/ трие́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния,/ посреде́ же огни́ вве́ржени, ороша́еми, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Го́споди Бо́же наш, Любы́ неизрече́нная,/ челове́ка пе́рстнаго па́че зла́та и сребра́ о́бразом Твои́м украси́л еси́,/ вся́кими дарова́нии и чудесы́ мно́гими обогати́л еси́./ Те́мже, па́мять чудотво́рца Твоего́ Питири́ма соверша́юще, вопие́м Ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Преподо́бне о́тче Питири́ме,/ о́браз Созда́теля своего́ в души́ твое́й от страсте́й очи́стив и любо́вию Бо́жиею распаля́емь,/ пре́дал еси́ себе́ на служе́ние во́ли Его́, всегда́ взыва́я:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Я́коже дре́вле о́троцы благочести́вии в Вавило́не,/ и́стинную ве́ру во стране́ Тамбо́встей, о́тче Питири́ме, утверди́л еси́ и нече́стие обличи́л еси́,/ всегда́ тружда́яся, благовеству́я, моля́ся и поя́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице,/ о́браз Твой честны́й гра́ду Тамбо́ву в благослове́ние и покро́в держа́вен/ рука́ма святи́теля Питири́ма дарова́ла еси́,/ да славосло́вим Тобо́ю Держа́внаго Христа́, Бо́га на́шего.

Ин

Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Приле́жное о ста́де твое́м попече́ние име́л еси́, о́тче,/ житие́м и сло́вом на путь спасе́ния вся до́бре наставля́я./ Те́мже заблу́ждшаго мя на стезя́х поги́бели,/ я́ко па́стырь сострада́телен, твое́ овча́ ны́не взыщи́, вопию́ща:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Сло́во Госпо́дне, я́ко чи́стии се́рдцем Бо́га у́зрят, на тебе́, свя́те о́тче, испо́лнися./ Ви́дел бо еси́ теле́сныма очи́ма Спа́са Христа́, послу́шающа моли́тву твою́, Ему́же взыва́л еси́:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

На ме́сте моли́твенных твои́х по́двигов ископа́л еси́ исто́чник воды́ благода́тныя,/ от него́же благогове́йнии лю́дие/ почерпа́ют неду́гов исцеле́ния, а́ще воспро́сят твоея́ по́мощи,/ и не раска́ются, зову́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Богоро́дичен: От сна грехо́внаго воспряни́, о окая́нная душе́ моя́,/ и ко еди́ней Засту́пнице всех воззови́:/ Ма́ти Де́во, спаси́ мя моли́твами Твои́ми/ и избра́нных ча́сти сподо́би, вопию́ща:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Песнь 8

Ирмо́с: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га/ по́йте, дела́, я́ко Го́спода,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Го́споди Бо́же мой,/ пла́мень огненный дре́вле в росу о́троком благочести́вым преложи́вый,/ пла́мень страсте́й мои́х угаси́ росо́ю моли́тв благочести́ваго святи́теля Питири́ма,/ да Тя превозношу́ с ним и аз во вся ве́ки.

О́тче наш Питири́ме,/ слез твои́х тече́ньми о́гненная искуше́ния страсте́й и по́хотей плотски́х угаси́л еси́/ и, я́ко во цве́тнице, в чи́стем се́рдце твое́м при́сно ликовствова́л еси́:/ вся дела́, благослови́те, пойте Господа.

Чи́стою боголюби́вою душе́ю со А́нгелы огнезра́чному Престо́лу Бо́га ны́не предстоя́,/ и отту́ду незаходи́мыми заря́ми облистава́емь,/ и чудесы́ мно́гими нам сия́я,/ просвети́, о́тче Питири́ме, облежа́щую нас тьму неве́рия и суеве́рия,/ да пое́м и благослови́м ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га во ве́ки.

Богоро́дичен: Я́коже огне́м пе́щным, страстьми́ пали́мый, зову́ Ти блу́дный аз:/ Влады́чице Чи́стая, Ма́ти Всемогу́щаго,/ спаси́ и изба́ви мя от о́гненнаго осужде́ния.

Ин

Ирмо́с: Победи́тели мучи́теля и пла́мене/ благода́тию Твое́ю бы́вше,/ за́поведем Твои́м зело́ прилежа́ще,/ о́троцы вопия́ху:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Ико́ну Богома́тере во освяще́ние, покро́в и огражде́ние гра́ду твоему́ прине́сл еси́, о́тче,/ я́же исто́чник благода́тных исцеле́ний и от вся́ких напа́стей щит держа́вен показа́ся вопию́щим:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Скоропослу́шный помо́щник в ско́рбех и боле́знех быва́еши, преподо́бне, призыва́ющим тя ве́рою,/ о́вым у́бо в со́ниих явля́яся,/ о́вым я́ве предстоя́,/ о́вым же та́йно благоде́я, вопию́щим:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Святота́тцу дерзнове́нному во хра́ме твое́м, возста́в от гро́ба, я́ве предста́л еси́, святи́телю,/ гро́зным преще́нием призва́в того́ к покая́нию./ Моли́ и нам да́тися пре́жде конца́ покая́нию, зову́щим:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Ублажа́ют Тя вси ро́ди челове́честии,/ я́ко родила́ еси́ без отца́ Сы́на пло́тию,/ пре́жде век Сы́на Бо́жия без ма́тере су́ща,/ Ему́же вопие́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем Всепе́тую Богоро́днцу велича́ем.

Отца́ Безнача́льнаго Сло́ве, Сы́не Единоро́дный,/ челове́ка па́дшаго хотя́ обнови́ти, Сын Де́вы яви́лся еси́,/ и, грехи́ всего́ ми́ра взем, на Крест возне́сл еси́,/ и отту́ду распросте́ртыма дла́ньма расточе́нная ча́да Бо́жия собра́л еси́;/ те́мже и мы, днесь сою́зом любве́ Твоея́ связу́еми/ и ди́внаго уго́дника Твоего́ Питири́ма па́мять соверша́юще,/ Ро́ждшую Тя велича́ем.

Воплоще́нному Сы́ну Бо́жию подража́я,/ па́че ине́х смири́л еси́ себе́, преподо́бне о́тче Питири́ме,/ те́мже и любо́вь Бо́жию стяжа́л еси́/ и заблу́ждшая ча́да Бо́жия приве́л еси́ ко Отцу́ Небе́сному,/ сла́вити Его́ благосе́рдие.

Испо́лнь любве́ Христо́вы, о́тче наш Питири́ме,/ сло́вом и житие́м па́ству твою́ поуча́л еси́/ си́рыя призира́ти, ни́щия пита́ти, скорбя́щия утеша́ти./ Помоли́ся Спа́су Христу́,/ да и мы днесь в па́мять твою́ украси́м себе́ сострада́нием и ми́лостынями,/ я́коже ча́да Бо́жия возлю́бленная.

Богоро́дичен: Ма́ти Свята́я, Безму́жная Де́во,/ во чре́ве Твое́м Бо́га и Челове́ка воеди́но совокупи́вшая,/ да́руй и нам, расточе́нным, соедини́тися во еди́нем Христе́, Сы́не Твое́м,/ на Не́мже утверди́ся Це́рковь, Тя велича́ющая.

Ин

Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Па́стырскою ре́вностию распаля́емь,/ и́ны о́вцы, я́же не бе́ша от ста́да твоего́, приве́л еси́ ко Христу́,/ ерети́чествующих мно́жества вразумля́я, неве́рныя же све́том богопозна́ния озаря́я,/ да бу́дет, по глаго́лу Спа́сову, еди́но ста́до и еди́н па́стырь.

Тя, я́ко Небе́снаго врача́,/ дар исцеле́ний от Го́спода прии́мша, усе́рдно мо́лим, святи́телю:/ твои́х моли́тв Небе́сным врачева́нием исцели́ лю́тыя неду́ги душ и теле́с на́ших.

Благода́рное сие́ пе́ние чад твои́х не пре́зри, уго́дниче Бо́жий,/ но благосе́рдием твои́м приими́ е́ и Творцу́ вся́ческих принеси́,/ да Той ми́лостив бу́дет тя почита́ющим.

Богоро́дичен: От бед спаси́ и от страсте́й свободи́, Влады́чице, рабы́ Твоя́ святи́теля Питири́ма моле́нием:/ Тя бо необори́мую сте́ну, вси су́щии, в печа́лех и́мамы,/ я́ко ро́ждшую Спасе́ние на́ше.

Свети́лен.

Подо́бен: Не́бо звезда́ми:

Свети́ла на небеси́ Утверди́вый/ яви́ тя Це́ркви Свое́й но́вую звезду́ пресве́тлую,/ ду́ха светлостьми́ и чуде́с сия́нии нас озаря́ющую и нечести́выя посрамля́ющую,/ неусы́пный предста́телю наш, святи́телю о́тче Питири́ме.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ма́ти Пречи́стая, ро́ждшая Свет неизрече́нный,/ сы́ны Све́та покажи́ ны и зри́тели блаже́нства Небе́снаго бы́ти сподо́би,/ да, ра́дующеся, с Тобо́ю и преподо́бным Питири́мом зове́м:/ Светода́вче Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 3:

Прииди́те, вси язы́цы,/ уразуме́йте та́йну ве́ры на́шея:/ святи́тель Бо́жий Питири́м, храни́тель дарова́ний духо́вных,/ те́лом в зе́млю отше́дый,/ ду́хом любве́ Христо́вы с ве́рными и днесь пребыва́ет/ и ве́село от вся́кия беды́ спаса́ет,/ разли́чная содева́я чудеса́;/ о́во пома́занием еле́я от гро́ба его́,/ о́во питие́м целе́бныя воды́ из кла́дязя его́,/ о́во моли́твою пред гро́бом и ли́ком его́,/ о́во возложе́нием ри́зы его́,/ о́во виде́нием его́, я́ко жи́ва су́ща,/ о́во еди́нем призыва́нием и́мене его́,/ стра́ждущия тя́жкими неду́ги здра́вы от одра́ воздвиза́я,/ сомня́щияся в ве́ре укрепля́я,/ заблу́ждшия исправля́я,/ бе́дствующия в пути́ от потопле́ния водна́го спаса́я,/ да благодаря́т всегда́ благоде́ющаго им Бо́га/ и велича́ют но́ваго уго́дника Его́/ и чудотво́рца Питири́ма.

Богоблаже́нне о́тче Питири́ме,/ вся кра́сная ми́ра сего́ возненави́дев,/ зако́н же Бо́жий возлюби́в,/ плоть твою́ посто́м и бде́нием изнури́л еси́,/ ду́шу же слез струя́ми от страсте́й очи́стил еси́,/ смире́нием и кро́тостию, терпе́нием и любо́вию украси́л еси́/ и а́нгельски еще́ на земли́ пожи́л еси́;/ сего́ ра́ди, я́ко свети́льник многосве́тлый,/ мно́гими чудесы́ просия́л еси́/ и исто́чник вели́ких даро́в Бо́жиих показа́лся еси́./ Моли́ просла́вльшаго тя Го́спода,/ да просвети́т тьму грехо́в и беззако́ний на́ших/ и да́рует земли́ Росси́йстей/ мир и ве́лию ми́лость.

О́тче Богоно́сне Питири́ме,/ на го́ру доброде́телей возше́д высо́ких,/ Бо́га в души́ твое́й, я́ко в храме, нося́,/ возводи́л еси́ па́ству твою́ уче́ньми за́поведей Христо́вых,/ я́ко ле́ствицею, от земли́ к Небеси́,/ сего́ ра́ди и оби́тели и́ноческия благоустроя́л еси́,/ и хра́мы Бо́жия вся́кими благоле́потами украша́л еси́,/ и моля́щияся в них поуча́л еси́./ Хра́мы и нас Ду́ха Свята́го сотвори́ моли́твами твои́ми,/ я́ко предста́тель наш, вели́кий Питири́ме.

Сла́ва, глас 8:

Мона́хов мно́жества и мирски́х люде́й собра́ния,/ наста́вника тя почита́ем/ и я́ко учи́теля богому́дра сла́вим тя, о́тче наш Питири́ме:/ вся бо в житии́ твое́м неле́ностне/ на стези́ спасе́ния наставля́л еси́/ и ны́не любо́вию твое́ю всех объе́млеши,/ струи́ ми́лости Бо́жия излива́еши/ с ве́рою призыва́ющим тя./ Моли́ за ны, о́тче свяще́ннейший,/ да сподо́бимся Ца́рствия Небе́снаго,/ иде́же ты в незаходи́мей сия́еши сла́ве.

И ны́не, Богоро́дичен:

Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Славосло́вие вели́кое. Тропа́рь свята́го. Ектении́ и отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на свята́го, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 335. Аллилу́ия, глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Моли́тва

Благослове́н и препросла́влен Госпо́дь Бог, призва́вый тя, святи́телю о́тче наш Питири́ме, от пе́рваго часа́ де́лателя в виногра́д Свой, яви́вый в тебе́ послуша́ние во́ли Его́ неукло́нное, ре́вность Предте́чеву и любо́вь Па́влову, та́же и на све́щник Це́ркве Тамбо́вския тя поста́вивый и архиере́я вели́ка тя показа́вый. Благода́тию святи́тельства укрепля́емь и огне́м любве́ Христо́вы распаля́емь, не дал еси́, па́стырю наш до́брый, сна очи́ма твои́ма, ниже́ ве́ждома дрема́ния, на всяк день тружда́яся, моля́ся и благовеству́я, неве́рныя просвеща́я, заблу́ждшия вразумля́я, па́дшия возставля́я, немощны́я укрепля́я, пла́чущия утеша́я, всем быв вся, я́коже и святы́й Па́вел, да вся́ко не́кия спасе́ши. Егда́ же вре́мя де́лания твоего́ в вертогра́де Домовлады́ки Христа́ испо́лнися и отше́л еси́ от земны́х в селе́ния Го́рняя прия́ти мзду трудо́в твои́х, даде́ся ти, уго́дниче Бо́жий, Престо́лу Царя́ Сла́вы с ли́ки святы́х предстоя́ти и отту́ду па́ству твою́ назира́ти, за ны, гре́шныя, моли́тися, не́мощи немощны́х носи́ти, неду́ги цели́ти, ско́рби утоля́ти. Сего́ ра́ди от дне блаже́ннаго успе́ния твоего́ ве́рнии не преста́ша притека́ти к тебе́ в ско́рбех и боле́знех, и о́вии прикоснове́нием ри́зы твоея́, о́вии от воды́ из кла́дязя твоего́ здра́вие и избавле́ние от вся́ких бед улуча́ху. Те́мже и ны́не, к цельбоно́сному гро́бу твоему́ соше́дшеся, сла́вим Бо́га, ди́внаго во святы́х Свои́х, и тебе́, о́тче свяще́ннейший, велича́ем и мо́лим: не отступа́й от нас любо́вию твое́ю, сохраня́й моли́твами твои́ми Це́рковь Правосла́вную незы́блему от неве́рия и раско́ла, страну́ же Росси́йскую от бед и напа́стей защити́, мир и безмяте́жие той да́руя, от вся́ких враго́в огради́, па́стырем Це́ркве Святы́я благопоспеши́, дела́ рук их испра́ви и ре́вностию о спасе́нии вруче́ннаго им слове́снаго ста́да сердца́ их распали́, вся же ны в послуша́нии спаси́тельному благове́стию Христо́ву соблюди́ и де́ло спасе́ния, я́ко еди́но на потре́бу, вменя́ти помози́, да ку́пно с тобо́ю еди́неми усты́ и еди́нем се́рдцем вси на всяк день и час пое́м и сла́вим Спа́са Христа́ со Отце́м и Святы́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ина моли́тва

О вели́кий уго́дниче Бо́жий и пресла́вный чудотво́рче, святи́телю Питири́ме! К тебе́ смире́нно припа́даем и усе́рдно мо́лимся: яви́ нам, гре́шным, любо́вь твою́ оте́ческую и многомо́щное твое́ заступле́ние. Ве́руем бо, я́ко ве́лие дерзнове́ние и́маши ко Го́споду и я́ко мно́го мо́жет предста́тельство твое́ пред Престо́лом бла́гости Его́. Сохрани́ моли́твами твои́ми Це́рковь Святу́ю от ересе́й и раско́лов, от суеве́рия и неве́рия. Испроси́ нам ве́ру пра́ву, наде́жду несомне́нну, любо́вь нелицеме́рну, в до́брых де́лех преспе́яние, во искуше́ниих му́жество, в злострада́ниих терпе́ние, в моли́твах постоя́нство, мир и благоустрое́ние стране́ на́шей, здра́вие же и спасе́ние лю́дем ея́. При́зри ми́лостивно на предстоя́щия и моля́щияся пред свято́ю ико́ною твое́ю и вся проше́ния их во бла́го испо́лни, и всем вся в жи́зни вре́менней и ве́чней потре́бная да́руй, во сла́ву ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святитель Питирим, епископ Тамбовский, в миру Прокопий, родился 27 февраля 1645 года в городе Вязьме Смоленской губернии. Его родители были благочестивыми христианами и привили любовь к Богу и святой Церкви своим детям. Они научили Прокопия с благоговением чтить святые иконы, хранить православные обряды и предания. Изучив грамоту, святой Прокопий особенно полюбил чтение слова Божия и житий святых отцов и подвижников Церкви Христовой. Частое посещение храма развило в нем любовь к богослужению и церковному пению. Одаренный тонким художественным восприятием, святой Прокопий был искусным певцом, а также живописцем. Позднее он написал копии почитавшихся в Вязьме смоленских чудотворных икон. Святой Прокопий известен и своей аскетической настроенностью. Он строго соблюдал посты, любил молиться и избегал праздных развлечений, детских шалостей и забав. Благоговея перед всеми святыми, Прокопий особенно чтил своего небесного покровителя – преподобного Прокопия Декаполита (VIII; память 27 февраля), в день памяти которого он родился.

Достигнув совершеннолетия, святой Прокопий испросил благословение родителей и поступил послушником в Вяземский Иоанно-Предтеченский монастырь, основанный преподобным Герасимом Болдинским (†1554; память 1 мая). Этот монастырь, расположенный вблизи Вязьмы, отличался строгостью устава, введенного его святым основателем. Вступив на путь монашеских подвигов, святой Прокопий с усердием стал подвизаться в посте, бдении и молитве. Неленостно исполняя возложенные на него монастырские послушания, он к обязательным трудам прилагал добровольные, стараясь никогда не быть праздным, читал наставления и жития святых отцов, стремясь в своей жизни подражать их подвигам.

На двадцать первом году жизни святой Прокопий был пострижен в монашество с именем Питирим. Через некоторое время он был рукоположен во иеродиакона и во иеромонаха. Богоугодная жизнь святого Питирима была образцом для других иноков. Около 1680 года собором братии святой Питирим был избран игуменом монастыря. Опытный в духовной жизни, святой игумен умело управлял братией, милосердием и кротостью исправляя заблудших, примером своей жизни побуждая иноков к большему подвигу. В 1684 году он был возведен в сан архимандрита. Заботясь об укреплении в иноках духа строгого подвижничества, святой Питирим в своем служении проявил особую любовь к благолепию храмов. Под руководством мудрого наставника Предтеченская обитель достигла духовного расцвета.

Несмотря на всеобщее уважение, святой Питирим отличался глубоким смирением и кротостью. В своих трудах он все упование возлагал на помощь Божию. С 1681 года, когда Вязьма отошла к Смоленской епархии, в Предтеченском монастыре поселился викарный епископ Смоленского митрополита.

1 сентября 1684 года святой Питирим, по благословению Патриарха Иоакима (1674–1690), получил новое церковное послушание – был назначен на Тамбовскую кафедру. 15 февраля 1685 года, в Неделю блудного сына, в Успенском соборе в Москве Святейший Патриарх Иоаким рукоположил его во епископа. Однако в Тамбов святитель отправился не сразу. Очевидно, на некоторое время он был оставлен при Патриархе. Во время пребывания в Москве святитель Питирим изучил положение и нужды Тамбовской епархии и разработал план необходимых мероприятий для укрепления благочестия в своей пастве и распространения христианства среди иноверцев, в большинстве составлявших население того края.

Тамбовская епархия была образована незадолго до назначения на нее святителя Питирима – в 1682 году. Поэтому епархию населяли в основном люди, непросвещенные светом Христовой веры: язычники (мордва, черемисы, мещера), магометане (татары), – а также раскольники. Среди населения было много ссыльных из центральной России и беглых преступников. Святителю Питириму предстояло бороться с язычеством, сектантством и грубостью нравов. Укрепив себя на предстоявший подвиг постом и молитвой и испросив благословение у мощей Московских святителей и чудотворцев, и преподобного Сергия, святитель Питирим в начале 1686 года выехал в Тамбов. По пути он заехал в Воронеж для духовной беседы со святителем Митрофаном Воронежским. Торжественная встреча в первом городе епархии – Козлове смутила смиренного святителя, поэтому в Тамбов он въехал с сопровождавшими его несколькими монахами и келейником Василием еще до восхода солнца, и лишь немногие благочестивые христиане встретили его в храме за ранним Богослужением.

Из сохранившихся в записях дел святителя Питирима первым его делом по прибытии на Тамбовскую кафедру значится выдача в дни Святой Пасхи 1686 года грамоты Козловскому монастырю на построение каменного соборного храма во Имя Святой Троицы. Повсюду стали строиться храмы, благолепному украшению которых святитель Питирим придавал особое значение. Дело это было особенно трудным из-за крайней нищеты населения. Умелое руководство и личная нестяжательность святителя позволили ему при малочисленных средствах достигнуть в этом деле значительных результатов. Только в Тамбове было построено несколько храмов – свой для каждой слободы города. После кончины святителя в епархии было 168 храмов.

Особую пастырскую заботу проявил святитель о монастырях. По его инициативе были построены и новые обители: женская Вознесенская в Тамбове (1692), игуменией которой стала сестра святителя Екатерина и мужская Тригуляевская во имя Крестителя Господня Иоанна (1691) в семи верстах от Тамбова, в пустынном, окруженном лесами месте. Название эта обитель получила в связи с тем, что святитель Питирим любил уединение и при всякой возможности гулял в окрестностях Тамбова и в одиночестве предавался богомыслию. Однажды (15 сентября 1688 года) он, совершая прогулку с навестившим его святителем Митрофаном Воронежским и благочестивым иноком Иннокентием, просил у них совета о выборе места для построения обители. Все трое пришли в уединенное место, которое и благословили для основания обители.

Заботясь о благолепном украшении храмов и монастырей, святитель Питирим старался, чтобы и населенные пункты имели вид христианских поселений. Так, сразу по прибытии в Тамбов на крепостных воротах и в городских слободах, около караульных постов он установил распятия Христа Спасителя и иконы Божией Матери, которые привез с собой. Ограждая город иконами, святитель вверял его покрову Господа и Божией Матери и возбуждал в жителях благочестие. Привезенная святителем Питиримом копия чудотворной Смоленской иконы Божией Матери, выполненная, возможно, им самим, была поставлена в Преображенском кафедральном соборе в Тамбове. Эта икона, а также привезенные святителем Казанская (также написанная, вероятно, им самим) и Ильинско-Черниговская, получившая затем название Тамбовской, иконы (и икона Святителя Николая) прославились чудотворениями. Девпетерувская (Питиримовская) икона Божией Матери была родительским благословением святителю, с ней он не расставался до конца жизни и завещал ее перед кончиной кафедральному собору.

Много трудов приложил святитель для обращения в христианство язычников и магометан и для вразумления раскольников. Край, где прежде процветали грабежи и разбой, благодаря трудам и молитве святителя Питирима стал краем религиозным. Обращения святителя к пастве отличались кротостью и доступностью. Объезжая свою епархию с проповедью слова Божия, святитель словом искренней любви к пастве, кротостью и смирением сеял в душах семена веры и благочестия. Святитель отличался удивительным снисхождением даже к нравственно падшим людям. Со всеми он обращался одинаково ровно и кротко, как истинный друг и брат. В то же время он был по-отечески требователен. Его двери были открыты для всех приходивших за советом и помощью. Нетребовательный в личной жизни, он все свои средства тратил на храмы, монастыри и нужды ближних. Избегая всяких удобств, святитель совершал поездки по епархии в простой повозке.

Вновь открытые храмы требовали новых пастырей. Одной из забот святителя Питирима было избрание и подготовка кандидатов в священники. Он неукоснительно требовал, чтобы прихожане избирали кандидатами только грамотных людей. В своем доме он устроил специальную школу, где сам готовил избранного к принятию священного сана.

В 1694 году святитель Питирим приступил к строительству каменного кафедрального собора, который был закончен уже после его кончины. При святителе был освящен только южный придел в нижнем этаже собора – во имя Святителя и Чудотворца Николая. Новый собор святитель снабдил за свой счет необходимой утварью, ризами (одна из риз святителя Питирима была передана позднее святителю Иннокентию Иркутскому).

Святитель Питирим с детства любил Богослужения. Он часто служил и заботился о благоговейном совершении служб, внятном пении и чтении. Нередко он сам становился на клирос, чтобы научить певцов правильному пению. Святитель учил свою паству с благоговением относиться к священным предметам. Заботясь о торжественности Богослужений, он установил в праздничные дни крестные ходы из соборного храма в тот храм, где были престольные торжества.

Слава о святительских трудах Тамбовского архипастыря распространилась за пределами епархии. О нем было хорошо известно при дворе Московских государей Иоанна и Петра Алексеевичей, которые неоднократно удовлетворяли прошения святителя Питирима о нуждах епархии. В 1690 году святитель Питирим участвовал в Соборе Русской Церкви, избравшем Святейшего Патриарха Адриана (1690–1700).

На архиерейской кафедре святитель Питирим не только не ослабил подвижнические труды, но еще более усилил монашеские подвиги. Среди благочестивых душевных занятий он не оставлял и физический труд. Около архиерейского дома святитель своими руками ископал колодец, над которым позднее была построена часовня, а с 1868 года к нему стал совершаться крестный ход для освящения воды. Однажды во время тяжелой болезни святителя Питирима Господь утешил его дивным видением. Во время молитвы святитель просил не здравия и продления жизни, но с любовью и надеждой испрашивал оставления грехов и дарования вечной жизни в Царстве Небесном. Он обратился с просьбой ходатайствовать о нем своего покровителя, которому молился всю жизнь – святого Прокопия Декаполита. Во время этой молитвы ему явился преподобный Прокопий и стал молить о нем Господа. По молитве преподобного в облаке явился Спаситель и благословил святителя Питирима. После кончины святителя это явление было запечатлено на иконе, помещенной над его гробницей.

После болезни, во время которой святителю явились Господь и преподобный Прокопий, святитель Питирим прожил еще около трех лет. Но силы не вернулись к нему полностью, и он постоянно недомогал. Поэтому он и не смог закончить многие из своих начинаний, в частности, достроить кафедральный собор. Кончина святого последовала 28 июля 1698 года. Он был с честью погребен в освященном им Никольском приделе нового кафедрального собора, над могилой была устроена деревянная резная гробница.

Сначала память святителя Питирима совершалась в Тамбовской епархии местно. От его гробницы совершались исцеления больных. В начале XIX века в Тамбовском кафедральном соборе была заведена книга, в которой отмечались чудесные исцеления от гробницы святителя. Эти записи свидетельствуют, что к святителю Питириму с просьбой об исцелении обращались не только православные, но и иноверцы. Божественные откровения побуждали людей со всех концов России ехать в Тамбов за благодатной помощью, истекавшей от гробницы еще не прославленного святого. В 1914 году святитель Питирим был причислен к лику святых Русской Церкви.

Литература:

1. Молчанов Н. Жизнеописание святителя Питирима, епископа Тамбовского. Изд. 2-е. Тамбов, 1914.

2. Святитель Божий Питирим, епископ Тамбовский и чудотворец. Изд. 4-е. Одесса, 1914.

3. Данилов А., послушник. Чудеса угодника Божия святителя Питирима. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1916.

4. Житие святителя Питирима, епископа Тамбовского. Шамордино, 1914.

5. Новочадова М. И. Великий светильник Церкви Тамбовской святитель Питирим. Изд. 2-е. Тамбов, 1913.

6. Лебедев В., священник. Святитель Питирим Тамбовский. Тамбов, 1913.

7. Лебедев Л., священник. Святитель Питирим, епископ Тамбовский, чудотворец. – Журнал Московской Патриархии, 1974, № 12, с. 65–72.

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Тамбо́вская»

Тропа́рь, глас 4:

Днесь све́тло красу́ется град Тамбо́в,/ и святи́тель Христо́в Питири́м ра́дуется./ Сия́ет бо ны́не чудесы́ ико́на Твоя́, Влады́чице,/ ю́же из первопресто́льнаго гра́да Москвы́ святи́тель принесе́,/ и ди́вное лю́дем явля́ет Твое́ заступле́ние,/ подаю́щи исцеле́ние всем, с ве́рою к Тебе́ притека́ющим./ Те́мже уми́льно вопие́м Ти:/ спаса́й нас ико́ною Твое́ю,/ Де́во Всепе́тая.

Конда́к, глас 3:

А́нгели Бо́жии и вси святи́и на Небеси́ ны́не ра́дуются,/ ви́дяще сла́ву Твою́, Пречи́стая Де́во./ Ве́рнии бо лю́дие пред ико́ною Твое́ю/ прино́сят Тебе́ благода́рственныя моли́твы,/ ра́ди ми́лости и щедро́т, явле́нных всем нам,/ наипа́че же гра́ду на́шему./ Потщи́ся, Богоро́дице Де́во,/ и в пре́дния дни спаса́ти нас Твои́м заступле́нием.

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Гре́бневская»

Тропа́рь, глас 8:

Днесь, я́ко со́лнце пресве́тло,/ просия́ в Росси́йстей стране́, в конце́ ея́ полу́деннем,/ всечестна́я ико́на Твоя́, Влады́чице,/ ю́же благове́рный вели́кий князь Дими́трий в град Москву́ принесе́./ Све́тло пра́зднуем, благове́рнии лю́дие, честна́го о́браза прише́ствие,/ моля́щеся приле́жно:/ Влады́чице Богоро́дице, моли́ся Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему,/ изба́вити град Москву́, страну́ на́шу и вся правосла́вныя христиа́ны/ от ва́рварскаго плене́ния, и междоусо́бныя бра́ни, и всех наве́т вра́жиих,/ Тебе́ бо Еди́ну Засту́пницу и́мамы.

Конда́к, глас то́йже:

От святы́я ико́ны Твоея́, Богоро́дице Де́во,/ источа́ются исцеле́ния, я́ко ре́ки мно́ги,/ я́же ви́девше, росси́йстии лю́дие, си́це глаго́лем:/ о Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице,/ не забу́ди гре́шных раб Твои́х,/ моля́щихся Христу́ Бо́гу на́шему спасти́ся нам.

Гребневская икона Божией Матери получила свое наименование по месту первоначального нахождения в городе Гребня, что на реке Чири, впадающей в Дон.

Когда благоверный князь Димитрий Донской возвращался в 1380 году с Куликовской битвы, жители Гребни преподнесли ему самое дорогое, что у них было – местно чтимую чудотворную икону Божией Матери. Благодарный князь поместил Гребневский образ в Успенском соборе Московского Кремля. С тех пор эта святая икона стала покровительницей великих князей Московских в их благородном подвиге объединения русских земель вокруг Москвы.

В 1471 году великий князь Московский Иоанн III (1440–1505), воодушевленный мыслью о единстве русских земель, предпринял военный поход на Новгород с целью подчинения его Московскому княжеству. Он дал обет в случае успеха построить храм в честь Божией Матери. Готовясь к решающей битве под Шелонью, Иоанн III усердно молился Божией Матери перед Гребневской иконой, которая была с ним в походе. Непокорный Новгород пал, и Иоанн III, в благодарность за помощь Царицы Небесной воздвиг Успенскую церковь на Лубянке в Москве, где и поставил чудотворную Гребневскую икону (в народе храм получил название Гребневского). После благополучного рождения сына и наследника Василия (1479–1533) Иоанн III повелел расписать икону сюжетами из акафиста Божией Матери.

В 1612 году Гребневская икона наряду с чудотворной Казанской иконой стала духовным знамением православного воинства в борьбе с поляками. Как сообщает летописец, от церкви Гребневской иконы Богоматери князь Д. Т. Трубецкой двинулся на освобождение Китай-города и Кремля от поляков и русских изменников. С Гребневской иконой русские дружины отразили поляков на Сретенской улице и вскоре сплоченные правой верой, в едином патриотическом одушевлении изгнали их из первопрестольной Москвы. С тех пор жители столицы стали особенно почитать Гребневскую икону Богоматери, прославленную многочисленными чудесами и знамениями.

В 1654 году несколько злоумышленников хотели похитить с чудотворной иконы драгоценные украшения. Когда они подошли к Гребневской иконе, из нее вышло пламя и попалило святотатцев. В 1687 году в Успенской церкви возник пожар. Пламя так быстро объяло деревянную церковь, что не успели вынести даже чудотворную икону. Все с горестью решили, что она погибла в огне, но, милостью Божией, святая икона чудесно сохранилась и, по словам летописи, «обретеся на воздусе». Вскоре на том же месте был построен новый храм, который стал любимым местом молитвенного уединения Московских государей.

В 1711 году, усердием царевны Натальи Алексеевны, сестры Петра Великого, Гребневская икона переносилась в село Преображенское для обновления, а затем была поставлена на прежнее место. В то же время местоблюститель патриаршего престола митрополит Рязанский Стефан Яворский (1702–1721) обновил храм, где хранился чудотворный образ. Он часто совершал Богослужения в этом святом храме и в конце своей жизни засвидетельствовал чудеса, совершившиеся от Гребневской иконы Богоматери.

В 1889 году художник Д. М. Струков с чудотворной Гребневской иконы снял копию. Список был выполнен на доске, которая ранее служила престолом в храме во имя Святителя и Чудотворца Николая, что в Толмачах в Москве. Церковь была освящена Патриархом Адрианом (1690–1700), а доска для новой иконы подарена епископом Дмитровским Виссарионом (Нечаевым; †1905), викарием Московской епархии. После освящения копия 12 ноября была отправлена в Александро-Афонский Зеленчукский монастырь. Эта дата также стала днем прославления Гребневской иконы Божией Матери.

Чудотворная Гребневская икона сохраняется в памяти русских верующих людей как великая святыня первопрестольной Москвы и как непреложное свидетельство заступничества Пресвятой Богородицы за землю Русскую.

Литература:

1. Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание святых чудотворных Ее икон, изд. 2-е, СПб., 1898, с. 357–358.

* * *

110

просты́нею – прощением

111

евреи из стран языческих, которые говорили по-эллински, т. е. по-гречески


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея июль. - 2002. / Ч. 1. – 632 с.; Ч. 2. – 516 с.

Комментарии для сайта Cackle