В 23-й день

Сре́тение чудотво́рныя ико́ны Пресвяты́я Богоро́дицы, я́же нарица́ется «Влади́мирская»

Влади́мирская ико́на Бо́жией Ма́тери

Собо́р Владимирских святы́х

Свята́го благове́рнаго кня́зя Фео́дора Яросла́вича Влади́мирскаго († 30 сентября́ 1246)

Собо́р Влади́мирских святы́х

Святы́я му́ченицы Агрипи́ны

Свята́я му́ченица Агриппи́на

Пра́веднаго Арте́мия Ве́ркольскаго

Свято́й пра́ведный Арте́мий Ве́ркольский

Второ́е перенесе́ние моще́й святи́теля Ге́рмана, архиепи́скопа Казанского

Преподо́бнаго Ио́сифа Заоники́евскаго

Преподо́бный Ио́сиф Заоникиевский

 

 

Сре́тение чудотво́рныя ико́ны Пресвяты́я Богоро́дицы, я́же нарица́ется «Влади́мирская»

ВЕЧЕР

Блаже́н муж: На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Я́ко светоно́сная пала́та/ и одр всезлаты́й, Богоро́дице Влады́чице:/ Ты бо Сло́во Бо́жие/ во Твои́х ложесна́х вмести́ла еси́,/ и, ро́ждши нам Со́лнце незаходи́мое,/ Свет невече́рний,/ на́ша пре́жде неразу́мием омраче́нная сердца́/ благоразу́мием освети́ла еси́,/ и льсти́ тьму́ разори́ла еси́.

Твои́м Рождество́м а́дова кре́пость разори́ся,/ и все челове́чество спасе́но бы́сть,/ ны́не же Твои́ми моли́твами/ враго́в на́ших шата́ние низложи́,/ и кре́пость их сокруши́,/ и лю́дем Твои́м побе́ды на враги́ да́руй,/ да посра́мятся вси,/ явля́ющии рабо́м Твои́м зла́я.

Богоро́дице Влады́чице,/ держа́вная Помо́щнице,/ укрепи́ сла́вящую Тя страну́ на враги́,/ да я́коже дре́вле спасла́ еси́ Ца́рский град от нахожде́ния пога́ных,/ та́ко и ны́не спаси́ страну́ Росси́йскую от нахожде́ния вра́жия,/ от междоусо́бныя ра́ти,/ от гла́да же и тру́са,/ Де́во Неискусобра́чная./ Сего́ ра́ди Тя сла́вит страна́ Росси́йская,/ челове́ком Помо́щницу.

Ны́не страна́ Росси́йская/ о Тебе́ хва́лится и весели́тся,/ име́ющи Тя Засту́пницу непосты́дную/ и сте́ну неруши́му,/ гра́ду на́шему непоколеби́мое основа́ние,/ стра́жа неусы́пна земли́ Росси́йския./ Не преста́й ны́не Твои́ми, Госпоже́, моли́твами/ избавля́ти Твой град и лю́ди от всех бед.

Тебе́ припа́дают, Госпоже́,/ святи́телей сосло́вие и собо́ри,/ совокупле́ние всех, мона́си и прости́и/ и ве́сь наро́д, уми́льно моля́щеся,/ Тебе́ ны́не кла́няющеся,/ и любе́зно целу́юще Твой о́браз,/ и, моля́щеся, глаго́лют:/ чту́щий Тя град всегда́ спаса́й от всех бед.

И́ны стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́!/ И́же невмести́мый небесы́,/ и А́нгелы сла́вимый,/ и от Серафи́мов пое́мый,/ на зе́млю соше́д, в Твою́ утро́бу вмести́ся/ и ключа́ де́вства не разруши́,/ на́ше естество́, дре́вле от диа́вола му́чимо, изъя́т/ и ве́сь род челове́ческий свободи́,/ Тебе́ же, Го́споже, Засту́пницу нам дарова́./ Тем не преста́й сохраня́ти/ и спаса́ти ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рда.

О, пресла́внаго чудесе́!/ Се заступле́ние прии́де,/ супротивле́ние низложи́ся,/ град наш спаси́,/ враги́ на́ша прожени́/ и нас, рабо́в Твои́х, Твое́ю ми́лостию возвесели́,/ О Бо́жия Сло́ва селе́ние!/ Род челове́ческий, чту́щий Тя,/ всегда́ спаса́й от всех бед.

Пода́ждь утеше́ние Твои́м рабо́м, Чи́стая,/ напа́стьми одержи́мым,/ и рог ве́рных вознеси́,/ Богороди́тельнице Мари́е,/ спаси́ моли́твами Твои́ми град Твой неразруши́м,/ и ва́рварская шата́ния низложи́,/ и нас, рабо́в Твои́х, Безневе́стная,/ хва́лящих Тя, спаси́.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Прииди́те, росси́йстии собо́ри,/ прииди́те, ве́рных совокупле́ния,/ в сре́тение Цари́цы Богоотрокови́цы:/ се бо гряде́т Цари́ца Свои́м о́бразом честны́м,/ спасти́ град и лю́ди, от сопоста́тных пога́н невоева́ны./ О, чу́до ве́лие и пресла́вное/ и пребо́льши ума́!/ Ка́ко прише́ствием честна́го Ея́ о́браза сопроти́внии побежда́ются/ и оте́чество на́ше утвержда́ется?/ Но́щь упраздни́ся, и де́нь прибли́жися,/ Его́же ра́ди Тебе́, вину́ спасе́ния на́шего, естество́ на́ше прие́млет/ и вся тва́рь воспева́ет, Ти зову́щи:/ ра́дуйся, Предста́тельнице, и Помо́щнице,/ и спасе́ние душ на́ших.

Вход, проки́мен дне. Чте́ния три.

Бытия́ чте́ния (глава́ 28):

Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго и и́де в Харра́нь./ И обре́те ме́сто, и спа та́мо,/ за́йде бо со́лнце;/ и взят от ка́мения ме́ста того́,/ и положи́ возгла́вие себе́,/ и спа на ме́сте о́ном, и сон ви́де./ И се ле́ствица, утвержде́на на земли́,/ ея́же глава́ досяза́ше до небе́с,/ и А́нгели Бо́жий восхожда́ху и низхожда́ху по ней./ Госпо́дь же утвержда́шеся на ней и рече́:/ Аз Бог Авраа́мов, отца́ твоего́, и Бог Исаа́ков, не бо́йся./ Земля́, иде́же ты спи́ши на ней,/ тебе́ дам ю и се́мени твоему́./ И бу́дет се́мя твое́, я́ко песо́к земны́й,/ и распространи́тся на мо́ре, и Ли́ву, и се́вер, и на восто́ки,/ и возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на земна́я и о се́мени твое́м./ И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на вся́ком пути́, а́може а́ще по́йдеши./ И возвращу́ тя в зе́млю сию́, я́ко не и́мам тебе́ оста́вити,/ до́ндеже сотвори́ти Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́./ И воста́ Иа́ков от сна своего́ и рече́:/ я́ко е́сть Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех./ И убоя́ся, и рече́:/ я́ко стра́шно ме́сто сие́,/ не́сть сие́, но дом Бо́жий,/ и сия́ врата́ Небе́сная.

Проро́чества Иезеки́илева чте́ние (главы́ 43 и 44):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ бу́дет от дне осма́го и про́чее,/ сотворя́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего/ и я́же спасе́ния ва́шего,/ и прииму́ вы, глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь./ И обрати́ мя на пу́ть врат святы́х вне́шних, зря́щих на восто́ки, и сия́ бя́ху затворе́на./ И рече́ Госпо́дь ко мне:/ врата́ сия́ затворе́на бу́дут и не отве́рзутся,/ и никто́же про́йдет сквозе́ их,/ я́ко Госпо́дь, Бог Изра́илев, про́йдет и́ми, и бу́дут затворе́на./ Я́ко игу́мен ся́дет в них сне́сти хлеб,/ по пути́ ела́мских врат вни́дет и по пути́ его́ изы́дет./ И введе́ мя по пути́ врат святы́х, су́щих к се́веру, пря́мо хра́му,/ и ви́дех, и се испо́лнь сла́вы храм Госпо́день.

При́тчей чте́ние (глава́ 9):

Прему́дрость созда́ себе́ дом и утверди́ столпо́в се́дмь./ Закла́ своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ше свое́й вино́,/ и угото́ва свою́ трапе́зу./ Посла́ своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи:/ и́же е́сть безу́мен, да уклони́тся ко мне./ И тре́бующим ума́ рече́:/ прииди́те, яди́те мой хлеб и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам./ Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете./ И взыщи́те ра́зума, да поживете́/ и испра́вите ра́зум в ве́дении./ Наказу́яй злы́я прии́мет себе́ безче́стие,/ облича́яй же нечести́ваго опоро́чит себе́,/ обличе́ние бо нечести́вому – ра́ны ему́./ Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́,/ облича́й прему́дра, и возлю́бит тя./ Да́ждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет./ Сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти./ Нача́ло прему́дрости – страх Госпо́день,/ и сове́т святы́х – ра́зум./ Разуме́ти бо зако́н по́мысла е́сть блага́го:/ сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя,/ и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.

На лити́и стихи́ры, глас 2. Самогла́сны:

Я́ко вои́стинну дре́вняго киво́та пречестне́е,/ егда́ Дави́д, собра́в чи́ны, ликовствова́ше,/ ны́не Твоя́, Богоро́дице, ико́на,/ е́йже предстоя́т архиере́ев собо́ри,/ и с чи́нми А́нгел,/ и все христоимени́тых люде́й мно́жество/ досто́йно блажа́т Тя, Ма́терь Бо́жию,/ и прославля́ют раболе́пно,/ и честву́ют, и покланя́ются,/ и мо́лятся Тебе́ по Бо́зе:/ да мир умири́ши в правосла́вии,/ и оте́чество утверди́ши,/ и спасе́ши от всех зол Твоя́ рабы́,/ я́ко еди́на Благослове́нная.

Предстоя́т Ти, Госпоже́ Богоро́дице,/ пред Твои́м, Пречи́стая, о́бразом,/ архиере́ев сосло́вие и вси лю́дие,/ мона́си и прости́и,/ ве́дуще Тя вои́стинну Помо́щницу си́льну и непобеди́му,/ моле́ния Тебе́ приноси́ти от всея́ души́ подвиза́ются/ и поуща́ют на моли́тву к Бо́гу,/ тре́бующе Твоея́ по́мощи,/ да простре́ши богоно́сныя Твоя́ ру́ки/ и умо́лиши за мир./ Вонми́ и услы́ши, Влады́чице,/ и пода́ждь утеше́ние рабо́м Твои́м,/ до́ндеже не одоле́ют ны грехи́ на́ша тя́жкия и лю́тыя:/ Твоея́ бо всегда́ тре́буем вси по́мощи.

Глас 8: Пе́рвее написа́вшейся Твое́й ико́не/ ева́нгельских та́ин благове́стником/ и к Тебе́, Цари́це, принесе́нней,/ да усво́иши Ту/ и си́льну соде́лаеши спасти́ честву́ющия Тя./ И пора́довалася еси́, я́ко су́щи Ми́лостива,/ спасе́ния на́шего Соде́тельница,/ я́ко уста́ и глас ико́не бы́вше,/ я́коже и Бо́га внегда́ зачина́ющи во чре́ве,/ пе́снь воспе́ла еси́:/ се отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди./ И, на ту зря́щи, глаго́лала еси́ со вла́стию:/ с сим о́бразом благода́ть Моя́ и си́ла./ И мы и́стинно ве́руем, я́ко се рекла́ еси́, Госпоже́:/ сим о́бразом с на́ми еси́./ Тем благогове́йно предстоя́ще, покланя́емся Тебе́, ра́би Твои́:/ посети́ ны Твои́ми Ма́терними щедро́тами.

Глас 7: Гора́ еси́ вели́кая и пресла́вная,/ па́че горы́ Сина́йския, Богоро́дице./ Она́ бо, не терпя́ше сни́тия сла́вы Бо́жия, во о́бразех и се́нех,/ огне́м возгара́шеся,/ и гро́ми и мо́лнии та́мо бы́ша./ Ты Боже́ственный о́гнь сущ,/ Бо́жие Сло́во во чре́ве Твое́м неопа́льно носи́ла еси́/ и от сосе́ц Твои́х млеко́м пита́ла еси́ ма́нием Нося́щаго вся./ И Ма́тернее дерзнове́ние к Нему́ иму́щи,/ помози́, Влады́чице, ве́рно пра́зднующим Твой честны́й пра́здник/ и не забу́ди, ми́лостивно посеща́ющи,/ прия́ла бо еси́ от Бо́га дар/ стро́ити и покрыва́ти христоимени́тое ста́до, рабы́ Твоя́.

Сла́ва, и ны́не, глас 6:

Тебе́ вси ро́ди челове́честии/ хва́льныя да́ры прино́сят, Влады́чице,/ и мо́лятся я́ко Цари́це и Ма́тери Бо́жии,/ проро́цы Тя прему́дро пропове́даша,/ леви́ти благослови́ша,/ апо́столи и му́ченицы испове́даша,/ вся сосло́вия покланя́ются,/ архиере́е пропове́дают,/ мона́си и прости́и благогове́ют,/ бога́тии и убо́зии, сироты́ и вдовы́,/ и всяк во́зраст, и вся́ко преспе́яние,/ ста́рческое и младе́нческое,/ под кров Твой держа́вный с ве́рою прибега́ем:/ покры́й и соблюди́, Госпоже́, моли́твами Твои́ми/ и спаси́ от бед ду́ши на́ша.

На стихо́вне стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: Что вас нарече́м:

Что Тя нарече́м, Богоро́дице Влады́чице?/ Ко́рень ли Иессе́ов?/ от Тебе́ бо нам Христо́с, я́ко цвет, изы́де./ Ма́нну ли ве́рных сердца́ услажда́ющую Твои́м Рождество́м?/ Руно́ Гедео́ново?/ На Тя бо Христо́с, я́ко роса́, сни́де/ и Тя Засту́пницу нам показа́./ Его́же моли́ спасти́ ду́ши на́ша.

Стих: Слы́ши, Дщи, и ви́ждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

Да вси похва́лим, ве́рнии,/ таково́ нам заступле́ние да́вшую непосты́дное,/ и непребори́мое на враги́ одоле́ние побе́дное,/ и нам всем спасе́ние,/ и гра́ду на́шему сте́ну и покро́в,/ и основа́ние непоколеби́мое,/ и оте́честву на́шему на сопоста́ты посо́бие,/ и непобеди́мую побе́ду.

Стих: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною/ и не отве́ржется ея́.

Досто́йно Тя блажи́т челове́ческий род, Чи́стая,/ я́ко спаса́еши чту́щия Тя от всех бед./ Ты бо, Госпоже́ Де́во Чи́стая,/ Засту́пница непосты́дная Твои́м рабо́м показа́лася еси́/ и Моли́твенница те́пла к Бо́гу/ от находя́щих скорбе́й./ Тобо́ю ва́рварская шата́ния разруша́ются/ и стре́лы вра́жия упражня́ются,/ и, раби́ Твои́, от одержа́щих бед изба́вльшеся,/ Тя, Богома́ти, пе́сньми ублажа́ем.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже. Самогла́сен:

Да ра́дуются росси́йстии собо́ри,/ да ликовству́ет естество́,/ я́ко Твоего́, Чи́стая, честна́го о́браза прише́ствием/ град наш спаса́ется,/ раби́ Твои́, от одержа́щия ну́жды изба́вльшеся,/ Тебе́, Чи́стая, взыва́ют:/ ра́дуйся, до́брых вино́вная,/ и Засту́пнице непосты́дная,/ и спасе́ние душ на́ших.

Тропа́рь, глас 4:

Дне́сь све́тло красу́ется сла́внейший град Москва́,/ я́ко зарю́ со́лнечную, восприе́мши, Влады́чице, чудотво́рную Твою́ ико́ну,/ к не́йже ны́не мы притека́юще и моля́щеся Тебе́, взыва́ем си́це:/ о пречу́дная Влады́чице Богоро́дице!/ Моли́ся из Тебе́ воплоще́нному Христу́ Бо́гу на́шему,/ да изба́вит град сей и вся гра́ды и страны́ христиа́нския невреди́мы от всех наве́т вра́жиих/ и спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

НА У́ТРЕНИ

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Боже́ственными заря́ми просвети́ пою́щия Тя и умы́ утверди́, Непоро́чная Де́во,/ кре́пкая Засту́пнице ми́ра всего́./ Те́мже торжеству́ем вси, любо́вию пою́ще Тя и прише́ствие Твоего́ о́браза сла́вяще:/ не преста́й, Де́во, моли́твами Твои́ми спаса́ющи рабы́ Твоя́ от вся́кия беды́,/ еди́на Благослове́нная.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Неве́сто Неискусобра́чная, прему́дрости село́ показа́ся утро́ба Твоя́ Бо́га Сло́ва:/ Ты бо еди́на, Ма́ти Бо́жия, благи́х Хода́таица яви́вшися,/ вся́ких страсте́й изба́ви рабы́ Твоя́, непреста́нно воспева́ющия сла́ву Твою́.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

Я́ко звезда́ многосве́тлая, взы́де от восто́ка к за́паду Твой о́браз, Богома́ти,/ озари́ ско́рби тьмо́ю одержи́мых, и преще́ния враг изба́ви,/ и, вся тех се́ти разруши́в, яви́ся Предста́тельница кре́пкая,/ ору́жие непобеди́мое на враги́ ми́ру всему́:/ из Тебе́ бо всех Влады́ка пло́ть прии́м, вся челове́ки обожи́.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По полиеле́и припе́в:

Досто́йно е́сть велича́ти Тя, Богоро́дице,/ честне́йшую Херуви́м/ и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м.

Псало́м избра́нный: Бо́же, суд Твой царе́ви да́ждь.

Та́же седа́лен, глас 1:

Блаже́нна еси́ Ты, Богоро́дице Чи́стая,/ вели́чествия Твоя́ кто воспе́ти мо́жет?/ Е́же чу́до стра́шно и чу́до ве́лие соде́явши,/ Твои́ми моли́твами, Богома́ти, чту́щий Тя град всегда́ свобожда́ется от всех бед,/ тьмы́ и меча́, пога́ных плене́ния и вся́каго гне́ва./ Те́мже мы, зря́ще честно́е о́браза Твоего́ прише́ствие,/ хва́лим, я́ко Цари́цу воспева́юще, ве́рнии,/ словесы́ Тя, Чи́стая, блажа́ще, глаго́лем:/ Богоро́дице Чи́стая, моли́ Воплоще́ннаго из Тебе́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Степе́нна, 1-й антифо́н, 4-го гла́са. Проки́мен: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Слы́ши, Дщи, и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 2:

Гото́вися, всечестны́й гра́де Москва́,/ на сре́тение Де́вы Богома́тере:/ се бо гряде́т к тебе́/ све́тлое вели́кое со́лнце от врат затворе́нных./ Тьма́ у́бо ско́рби твоея́ отгоня́ется,/ свет же твоего́ весе́лия исполня́ется,/ бу́ря сопроти́вных ве́тров уставля́ется,/ му́жие и свяще́нницы в печа́лех сла́дкое утеше́ние прие́млют,/ Цари́це еди́ной покланя́ются/ и, моля́щеся, глаго́лют:/ Пречи́стая Де́во,/ мольба́ми Твои́ми изба́ви рабы́ Твоя́/ от вся́кия беды́ и печа́ли.

Кано́н похвале́ Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и пра́здника, глас 4, на 8.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Просвети́, Влады́чице, ду́ши на́ша заре́ю Боже́ственною, па́че ума́ благода́тию Твое́ю,/ и незави́стный дар пода́ждь ми воспе́ти Тя,/ я́ко Помо́щницу челове́ческому существу́, Препе́тая,/ ве́рное заступле́ние, на враги́ побе́ду оте́честву на́шему.

Прииди́те, собери́теся, росси́йстии собо́ри,/ в пречестны́й храм Всенепоро́чныя Влады́чицы/ и возопи́йте, уми́льно моля́щеся, к честно́му о́бразу взира́юще:/ Богоро́дице Безневе́стная, хва́лящия Тя спаси́.

Твой, Богома́ти, всечестны́й о́браз/ Богогла́сный Ева́нгелия Христо́ва списа́тель, пребоже́ственный Лука́, написа́в,/ Творца́ всех на Твои́х честны́х рука́х вообрази́,/ к нему́же притека́ющия напа́сти и печа́ли избавля́еши/ и вся покрыва́еши Твое́ю ми́лостию.

Храм прекра́сный, Соде́тель всех еди́ну Тя обре́т,/ в Тя всели́ся и челове́ки обожи́./ К Нему́же за ны, Богоро́дице, моли́ся,/ спасти́ ны от пога́ных плене́ния и вся́кия ины́я ско́рби, находя́щия на ны,/ да Твоего́ дне́сь о́браза сре́тение всече́стно пра́зднуем.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный Исто́чниче,/ лик Себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

Все помышле́ние отве́ргше, Богому́дрии, прииди́те в сре́тение прекра́сныя зари́,/ держа́щия пресве́тлую лучу́, вся просвеща́ющую/ и ми́лостию ве́сь мир обога́щшую.

Твою́, Богома́ти, всечестну́ю и чудотво́рную ико́ну росси́йстии лю́ди стяжа́вше,/ я́ко заступле́ние кре́пко и сте́ну неруши́му,/ мо́лятся Ти, на враги́ побе́ду дарова́ти оте́честву на́шему.

О́блак светоза́рный показа́ся,/ росо́ю благода́ти вся омыва́ющи теле́сныя скве́рны/ и ду́ши просвеща́ющи, еди́на Всепе́тая.

Дре́во многопло́дно яви́лася еси́, пи́щею неги́блющею вся насыща́ющи,/ ду́ши же веселя́щи, Богоневе́сто Чи́стая,/ добродея́ния всем источи́/ и от скорбе́й, ну́ждных спаси́.

Ин конда́к, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной:

К Взбра́нней Воево́де и Засту́пнице, Де́ве и Богоро́дице,/ в чи́стей со́вести, ве́рою утверди́вшеся, ру́сстии наро́ди,/ невозвра́тно наде́жду иму́ще, притеце́м,/ к чудотво́рному Ея́ и пречи́стому о́бразу, и возопие́м Ей:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Седа́лен, глас 4.

Наро́ди боголюби́вии, прииди́те в сре́тение:/ се бо прихо́дит Де́ва, всех проро́ков превы́шши,/ честны́м Свои́м о́бразом, Жизнода́теля ми́ру на рука́х име́ющи,/ град Свой сохраня́ти стра́ждущий, ва́рварскую де́рзость низложи́ти,/ вообрази́тися всем Храни́тельница тверда́,/ держа́ва и огражде́ние ве́рно моля́щимся.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Неизсле́дный Бо́жий сове́т,/ е́же от Де́вы воплоще́ния/ Тебе́, Вы́шняго,/ проро́к Авваку́м усмотря́я, зови́те;/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Го́ру преве́лию, ю́же Дании́л ви́де, от нея́же ка́мень отсече́ся без руки́/ и вся собла́зны истни́, ве́рныя же просвети́,/ и́стинное светоза́рное со́лнце показа́, луча́ми просвеща́ющи, Богоро́дице Присноде́во.

Вооружа́ются на лю́ди Твоя́, Чи́стая Богоро́дице, сы́нове Ага́рины,/ злый сове́т творя́ще, гра́ды разоря́юще, ве́рныя же погубля́юще,/ но Ты, Всепе́тая, Твое́ю ми́лостию вся низложи́,/ исма́ильтяны враги́ покаря́ющи оте́честву на́шему.

Не́бо одушевле́но, еди́на Богома́ти, Свет ве́лий прие́мши,/ вся просвеща́ющи, тьму́ держа́щих бед разжени́/ и нас Вы́шняго прича́стия сподо́би.

Дави́д пред киво́том ликовству́ет, леви́ти же воспева́ют,/ па́че же пред Тобо́ю, Богороди́тельнице Чи́стая,/ Росси́я хвала́ми я́ко Цари́цу воспева́ет,/ гла́сы моле́бными приле́жно Ти вопию́щи:/ ра́дуйся, Засту́пнице гра́да на́шего.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Тебе́, Богома́ти, вели́кий во проро́цех Иса́ия прови́де Ду́хом,/ У́гль име́ющу во чре́ве, ве́рныя просвеща́ющ и собла́зны вся пожига́ющ,/ спаса́я род челове́ч.

Жезл Ааро́нов прозябла́ еси́/ и зло́бный ко́рень исто́ргнула еси́, Де́во Богоневе́стная,/ Жизнода́теля ро́ждши ми́ру,/ Его́же моли́ сему́ гра́ду спасти́ся от мно́гих напа́стей.

Ны́не у́бо приступи́те с весе́лием, Богоизбра́нное ста́до, росси́йстии собо́ри,/ ко Всечестне́й Бо́жий Ма́тери и честны́й Ея́ о́браз любе́зно приими́те:/ се бо благода́ть неисчерпа́емая, во́ды точа́щи Боже́ственныя неоску́дно,/ Ю́же, ве́рнии, почти́м и честно́му о́бразу Ея́ поклони́мся.

От ко́рене Иессе́ева дре́во возрасте́ всем живо́тное,/ Плод у́бо прозябла́ еси́ во утро́бе Твое́й, Де́во Чи́стая,/ вся лю́ди насыща́юши Твое́ю ми́лостию.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

От Тебе́, Богома́ти, истече́ пото́к сла́дкий,/ вся напая́я лю́ди, душ измыва́я скве́рны, Богоро́дице Влады́чице,/ спаси́ всех, поклоня́ющихся ве́рно честно́му о́бразу Твоему́.

Вси у́бо, совоку́пльшеся вку́пе, воспое́м Чи́стую Де́ву,/ Богоизбра́нную ле́ствицу Иа́ковлю, Гедео́ново же руно́, ра́дости Хода́таицу,/ кре́пость и похвалу́ спаса́емых, Богороди́тельницу Чи́стую.

Се ны́не весе́лие приближа́ется,/ ско́рбь же потребля́ется, ве́рнии спаса́ются,/ я́ко от исто́чника ра́дость почерпа́юще, вы́ну хвала́ми воспева́ют:/ ра́дуйся, Чи́стая Влады́чице, спасе́ния на́шего нача́ток/ и всех ве́рных стена́ и похвала́.

Пода́ждь нам по́мощь мольба́ми Твои́ми, Пречи́стая Богоро́дице,/ ско́рби у́бо нахо́дят на ны и печа́ли умножа́ются, врази́ ополча́ются,/ но Ты, Пречи́стая, предста́вши, изба́ви,/ враго́в на́ших шата́ние низложи́, на враги́ побе́ду да́руй,/ да посра́мятся вси, явля́ющии рабо́м Твои́м зла́я.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых прише́ствием Твоего́ честна́го о́браза,/ Влады́чице Богоро́дице,/ све́тло сотворя́ем пра́зднество сре́тения Твоего́/ и обы́чно зове́м Ти:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

И́кос:

А́нгел предста́тель с Небесе́ по́слан бы́сть рещи́ Богоро́дице: ра́дуйся,/ и, со безпло́тным гла́сом воплоща́ема Тя зря, Го́споди, ужаса́шеся,/ и стоя́ше, зовы́й к Ней такова́я:/ ра́дуйся, Е́юже ра́дость возсия́ет;/ ра́дуйся, Е́юже кля́тва исче́знет./ Ра́дуйся, па́дшаго Ада́ма воззва́ние;/ ра́дуйся, слез Е́виных избавле́ние./ Ра́дуйся, высото́ неудобовосходи́мая челове́ческими по́мыслы;/ ра́дуйся, глубино́ неудобозри́мая и а́нгельскима очи́ма./ Ра́дуйся, я́ко еси́ Царе́во седа́лище;/ ра́дуйся, я́ко но́сиши Нося́щаго вся./ Ра́дуйся, звездо́, явля́ющая со́лнце;/ ра́дуйся, утро́бо Боже́ственнаго воплоще́ния./ Ра́дуйся, Е́юже обновля́ется тва́рь;/ ра́дуйся, Е́юже покланя́емся Творцу́./ Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Я́ко порфи́рою и ви́ссом, червле́ною хлами́дою, Де́во Богоро́дице Влады́чице,/ град Твой, Тобо́ю оде́яся, Христа́ велича́ет/ и прише́ствие честна́го Твоего́ о́браза сла́вит,/ я́вльшася па́че луч со́лнечных/ и немра́чным све́том просвеща́юща велегла́сно хва́лящия Тя.

Скрижа́ли, богопи́санныя пе́рстом Ду́ха, в я́рости Моисе́й сокруши́;/ но в Тебе́, Чи́стая, пресла́вный Творе́ц всели́вся, невре́дну Тя сохрани́./ Ему́же пое́м:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Приими́ Твои́х раб мольбы́, Пречи́стая Де́во Богоро́дице,/ непостоя́нную бу́рю ути́ши моли́твами Твои́ми/ и сове́ты проти́вных враго́в разжени́,/ напа́дающих на ста́до Твое́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Тебе́ еди́ну помо́щницу ро́ду челове́ческому, Богоро́дице Мари́е,/ Зижди́тель всех рождество́м Свои́м назна́мена и проро́цы прообрази́ша:/ ов Тя две́рь, ин же Тя ло́жницу Бо́жию;/ мы же Тя воспева́ем Роди́тельницу Бо́жию, и Хода́таицу к Бо́гу,/ и Засту́пницу от всех зол, находя́щих на ны.

Пе́снь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Ка́ко Тя, Де́во, по достоя́нию воспое́м?/ По́мощь тве́рдую, Храни́тельницу жи́зни на́шея/ и Хода́таицу непрело́жну к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему,/ Его́же воспева́ем и превозно́сим во ве́ки.

Цве́те прекра́сный и воня́ пи́щная, облагоуха́еши, Богоро́дице Мари́е, вся,/ и спаса́еши, и от неду́г исцеля́еши, бе́сы прогоня́еши./ Те́мже Ти вопие́м:/ ра́дуйся, Помо́щнице всем моля́щимся ве́рным.

Столп я́вльшися, Богома́ти, нахожде́ния проти́вных отгоня́:/ Тя бо чту́щим се́рдцем те́плым яви́лася еси́ стена́, и огражде́ние,/ и спаси́тельное прибе́жище.

Дави́дски воспева́ем Ти пе́снь, го́ру Бо́жию Тя имену́юще, Пречи́стая Де́во:/ Исто́чника бо су́щим приснотеку́щаго источи́ла еси́./ Его́же пое́м и превозно́сим во ве́ки.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Ра́дости Хода́таице, возвесели́ наш смысл вопи́ти Тебе́, Богоро́дице Чи́стая:/ ра́дуйся, Храни́тельнице на́ша,/ держа́во, и огражде́ние, и спаси́тельное прибе́жище.

Да восхва́лят согла́сно Тя не́бо и земля́,/ я́ко Жизнода́теля ми́ру ро́ждши:/ ра́дуйся, ти́хое приста́нище, живо́тныя во́ды исто́чниче неисчерпа́емый, Влады́чице.

Собра́вшеся дне́сь, лю́дие, во сре́тение Пречи́стыя Бо́жия Ма́тере,/ Я́же виногра́да мы́сленнаго грезн нося́щи,/ вино́ источа́ющ всегда́ и весе́лия всех исполня́ющ,/ я́ко Богоро́дицу по до́лгу сла́вим.

Боже́ственная река́ вод живо́тных, вся удо́лия напоя́ющи,/ на́ша собла́зны, Богома́ти, погрузи́ и до конца́ потреби́.

Свети́лен.

Подо́бен: Посети́л ны:

Да почти́тся дне́сь Богома́ти, Зижди́теля ро́ждшая,/ ра́йских двере́й отверзе́ние и всего́ ми́ра очище́ние,/ побе́ду да́вшая христолюби́вому во́инству,/ о Сей бо проро́цы глаго́лаша, Той поклони́мся.

Сла́ва, и ны́не:

Пресве́тлая дне́сь ми́лостивная све́тлость,/ Бо́жия благода́ть, вся ра́достно одождя́ет небе́сными ту́чами,/ на стези́ сла́дкия направля́ющи, Богоро́дице Влады́чице, всех,/ позна́вших Тя земны́х, Присноде́во,/ ны́не бо вся земля́ Росси́йская ра́дуется, ве́рою Тя сла́вящи.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Наста́вницу Тя заблу́ждшим/ и приста́нище спаси́тельное/ в пучи́не, Влады́чице, и в бу́ри,/ и во искуше́ниих, и в печа́лех/ Христо́с Тя всем показа́,/ Сын Твой и Бог наш,/ ве́рно приходя́щим к Тебе́./ Его́же моли́ от злых бед изба́витися/ ве́дущим Богоро́дицу Тя вои́стинну.

Тле́ние потреби́ла еси́/ и боле́знь, Всепе́тая, дре́внюю всю Рождество́м Твои́м:/ Живо́т бо ми́рови ро́ждши/ и сме́рть разруши́вши,/ боле́зни, Блага́я, исцеля́еши/ ве́рно о́браза Твоего́ чудеса́ воспева́ющих,/ и любо́вию кла́няющихся,/ и чту́щих Тя, Святу́ю и честне́йшую Наста́вницу.

Я́ко исто́чник Тя, Препе́тая,/ живота́ и благода́ти, источа́ющий чудеса́/ и цельбу́ страсте́й душе́вных и теле́сных,/ я́ко быстрину́ оставле́ния,/ ми́лости щедро́т неисчерпа́емое мо́ре ви́дяще,/ Тебе́ припа́даем, вси, оскорбля́емии ны́не,/ прося́ще вси́ разреше́ния бу́дущаго муче́ния.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

И́же на Херуви́мех е́здяй/ и пева́емый от Серафи́м,/ сшел еси́ с Небесе́ проро́чески, Бла́же,/ и всели́лся еси́ во утро́бу Чи́стыя Богоотрокови́цы,/ Ю́же А́нгели воспе́ша та́йно:/ ра́дуйся, ра́достная Де́во,/ необъя́тнаго я́ко Бо́га во чре́ве Твое́м прие́мши па́че сло́ва,/ от неве́рия в ве́ру мир преводя́ща;/ сла́ва Тебе́, Христе́, еди́не Ми́лостиве и Человеколю́бче.

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны, от кано́на пе́сни 3-я и 6-я. Слу́жба вся Богоро́дицы.

А́ще ли прилучи́тся Сре́тение Богоро́дицы в неде́лю:

В суббо́ту на ма́лой вече́рни. Стихи́ры воскре́сны Окто́иха. Сла́ва, пра́здника Богоро́дицы. И ны́не, Богоро́дичен 1-й гла́са ма́лыя вече́рни. На стихо́вне стихи́ра еди́на воскре́сна и стихо́вна Богоро́дицы вели́кия вече́рни с припе́вы ея́. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дицы. И отпу́ст.

На вели́цей вече́рни. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры воскре́сны 4 и Богоро́дице 6. Сла́ва, Богоро́дицы. И ны́не, Богоро́дичен 1-й гла́са. Вход. Проки́мен дне, чте́ния 3. На лити́и стихи́ры и Сла́ва, и ны́не, Богоро́дицы. На стихо́вне стихи́ры воскре́сны. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дицы. На благослове́нии хле́бов тропа́рь: Богоро́дице Де́во, ра́дуйся: два́жды, и пра́здника, еди́ножды, и чте́ние.

На у́трени. На Бог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сен, два́жды. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. По обои́х кафизмах седа́льны воскре́сны и с Богоро́дичны их. И чте́ние во Ева́нгелии толково́м. По полиеле́и седа́льны Богоро́дицы, вси по еди́нощи. Сла́ва и ны́не, после́дний седа́лен, и́же по полиеле́и. И чте́ние пра́здника. Степе́нна гла́са, проки́мен и Ева́нгелие воскре́сно, и про́чее все до кано́на. Кано́н воскре́сен со ирмосо́м на 4, и Богоро́дицы на два, и Богоро́дицы пра́здника на 8. Катава́сия Богоро́дицы. По 3-й пе́сни конда́к, и́кос и седа́лен Богоро́дицы. Сла́ва, и ны́не, то́йже. По 6-й пе́сни: конда́к и и́кос воскре́сен и чте́ние. По 9-й пе́сни свети́лен воскре́сен. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дицы. На хвали́тех стихи́ры воскре́сны 4 и Богоро́дицы 4, со сла́вным, со стихи́ ея́. Сла́ва, стихи́ра Ева́нгельская. И ны́не: Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во: Славосло́вие вели́кое. Тропа́рь воскре́сен то́чию.

На литурги́и Блаже́нны гла́са, на 6 и Богоро́дицы пе́снь 3-я, на 4. Проки́мен, Апо́стол, аллилу́ия, Ева́нгелие и прича́стен дне и Богоро́дицы.

Моли́тва

О Всеми́лостивая Госпоже́ Богоро́дице, Небе́сная Цари́це, Всемо́щная Засту́пнице, непосты́дное на́ше Упова́ние! Благодаря́ще Тя о всех вели́ких благодея́ниих, в ро́ды родо́в лю́дем росси́йским от Тебе́ бы́вших, пред пречи́стым о́бразом Твои́м мо́лим Тя: сохрани́ град сей (или́: ве́сь сию́, или́: святу́ю оби́тель сию́ )  и предстоя́щия рабы́ Твоя́ и всю Зе́млю Ру́сскую от гла́да, губи́тельства, земли́ трясе́ния, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни. Сохрани́ и спаси́, Госпоже́, Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего (и́мя рек), Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, и Господи́на на́шего (и́мя рек), Преосвяще́ннейшаго епи́скопа (или́: архиепи́скопа, или́: митрополи́та ) (титул),  и вся Преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя. Да́ждь им Це́рковь Росси́йскую до́бре упра́вити, ве́рныя о́вцы Христо́вы неги́блемы соблюсти́. Помяни́, Влады́чице, и ве́сь свяще́ннический и мона́шеский чин и спасе́ние их, согре́й сердца́ их ре́вностию о Бо́зе и досто́йно зва́ния своего́ ходи́ти коего́ждо укрепи́. Спаси́, Госпоже́, и поми́луй и вся рабы́ Твоя́ и да́руй нам пу́ть земна́го по́прища без поро́ка преити́. Утверди́ нас в ве́ре Христо́вой и во усе́рдии ко Правосла́вней Це́ркви, вложи́ в сердца́ на́ша дух стра́ха Бо́жия, дух благоче́стия, дух смире́ния, в напа́стех терпе́ние нам пода́ждь, во благоде́нствии – воздержа́ние, к бли́жним любо́вь, ко враго́м всепроще́ние, в до́брых де́лех преуспе́яние. Изба́ви нас от вся́каго искуше́ния и от окамене́ннаго нечу́вствия, в стра́шный же де́нь Суда́ сподо́би нас хода́тайством Твои́м ста́ти одесну́ю Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Влади́мирская ико́на Бо́жией Ма́тери

Владимирская икона Божией Матери, по церковному преданию, написана святым апостолом и евангелистом Лукой еще при жизни Пресвятой Богородицы. Она написана на доске из стола, на котором совершали трапезу Господь Иисус Христос, Его Пречистая Матерь и праведный Иосиф Обручник. Сама Пресвятая Дева видела икону и предрекла ее благодатную силу: «Благодать Рождшагося от Меня и Моя с сею иконою да будет».

В 450 году, при императоре Феодосии II Младшем (408–450), святая икона была перенесена из Иерусалима в Константинополь. В 1131 году Константинопольский Патриарх Лука Хризоверг прислал ее в Киев в дар великому князю Юрию Долгорукому. Икона Божией Матери была поставлена в женском монастыре в Вышгороде, который в древности был удельным владением святой благоверной княгини Ольги († 969; память 11 июля). Сын Юрия Долгорукого святой благоверный князь Андрей Боголюбский († 1174; память 4 июля) хотел перенести икону в Суздаль. Но в 10 верстах от Владимира-на-Клязьме лошади, на которых везли икону, остановились и никакими усилиями их не могли сдвинуть с места. После усердной молитвы перед святым образом князь Андрей получил повеление Богоматери поставить икону во Владимире. Святой князь исполнил слово Божией Матери и оставил икону во Владимире, где для нее был построен величественный Успенский собор. С тех пор икона Божией Матери стала именоваться Владимирской.

Владимирская икона – один из наиболее чтимых образов Пресвятой Богородицы на Руси. С древних времен она прославилась многими чудесами. Молитвы перед Владимирской иконой неоднократно спасали Отечество от многих бед. Икона участвовала во многих походах русского воинства, особенно она прославилась как заступница Руси от нашествия монголо-татарских завоевателей. Русская Православная Церковь установила празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери трижды в год (21 мая, 23 июня, 26 августа).

23 июня празднество Божией Матери в честь Ее святой Владимирской иконы совершается в благодарение за избавление Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году, при великом князе Иоанне III. С огромными полчищами хан Ахмат шел к Москве, по пути разоряя русские земли. Он дошел до реки Угры. Великий князь Иоанн III со своим войском стал на противоположном берегу реки. В отечественной истории это событие известно под названием «стояние на Угре». Продолжительное время оба войска не предпринимали решительных действий. Затем великий князь приказал своим войскам отходить, чтобы после перехода реки татарами начать сражение на своем берегу. Перед Владимирской иконой совершались непрестанные молебны, и вера православных не осталась бесплодной. Ночью на татар напал необъяснимый страх и их отступление превратилось в паническое бегство. Это событие имело огромное историческое значение для Руси: победа над Ахматом, дарованная русскому народу предстательством Божией Матери, стала окончательным свержением татаромонгольского ига, тяготевшего над Россией многие годы. В память об этом реку Угру назвали «поясом Богоматери». В благодарность за освобождение от татарского ига в 1480 году и было установлено празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери. 23 июня в Москве совершался крестный ход с Владимирской иконой из Успенского собора в Кремле, где она хранилась, в Сретенский мужской монастырь, основанный на месте встречи Владимирской иконы Божией Матери, перенесенной в Москву из Владимира в 1395 году.

Собо́р Владимирских святы́х

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 4:

Возсия́ дне́сь светле́е со́лнца всесла́вная па́мять ва́ша,/ Богоно́снии чудотво́рцы Влади́мирския земли́,/ дре́вним святы́м равностоя́телие/ и Це́ркве Росси́йския благоле́пное украше́ние,/ изря́днии в ско́рбех засту́пницы на́ши/ и спасе́ния те́плии хода́таи,/ я́ко дерзнове́ние иму́ще ко Спа́су всех и Го́споду,/ моли́теся о душа́х на́ших.

Пресла́вное житие́ ва́ше, доброде́тельми просвети́вшеся,/ чуде́с мно́гих просия́ светлостьми́/ и благосла́вны вас конце́м Росси́йския земли́ соде́ла,/ всеблаже́ннии первосвяти́телие Макси́ме, Пе́тре и Алекси́е,/ святы́х апо́столов единонра́внии,/ Богома́тере избра́ннаго гра́да святи́и иера́рси/ и чудотво́рцы достосла́внии.

Прииди́те, правосла́вных люде́й мно́жество,/ пе́сньми вдохнове́нными почти́м/ вели́кое созве́здие святы́х Росси́йских князе́й:/ Андре́я Боголю́бскаго, Гле́ба, Гео́ргия и Алекса́ндра Не́вскаго,/ усе́рдно к ним взыва́юще:/ ра́дуйтеся, страны́ на́шея ве́рное охране́ние,/ гра́да Влади́мира и хра́ма Пресвяты́я Богоро́дицы ди́вное украше́ние/ и всем христоимени́тым лю́дем ско́рое вспоможе́ние.

Су́здальския земли́ удобре́ние,/ Це́ркве Христо́вы сла́вное украше́ние,/ Богоно́сных иера́рхов Фео́дора, Иоа́нна, Диони́сия, Арсе́ния и Иларио́на,/ в чудесе́х велича́йших/ и просвети́вших во мра́це греха́ су́щая се́рдца,/ благоче́стно, соше́дшеся, восхва́лим.

Ше́ствующе те́сным путе́м по́двига и́ноческаго жития́,/ преподо́бнии ученицы́ вели́каго а́ввы Се́ргия:/ Ни́коне, Стефа́не, Рома́не и Евфи́мие,/ ку́пно и Богоро́дицы изря́дный уго́дниче Космо́,/ равноа́нгельнаго жития́ дости́гли есте́./ Престо́лу предстоя́ще Живонача́льныя Тро́ицы,/ ми́лостива нам Влады́ку и Го́спода сотвори́те/ богоуго́дными ва́шими моли́твами.

Христоимени́тых люде́й мно́жество,/ ны́не сте́кшеся в па́мять ва́шу,/ те́плыя к вам обраща́ют моли́твы и се́рдца,/ ча́юще предста́тельством ва́шим получи́ти грехо́в оставле́ние,/ вре́менное благоде́нствие и ве́чное спасе́ние,/ в доброде́тельном житии́ преспе́яние и благослове́ние,/ святи́и благове́рнии кня́зие Гле́бе, Константи́не, Михаи́ле и Фео́доре,/ Му́ромстии богоизбра́ннии просвети́телие и пресла́внии чудотво́рцы,/ дерзнове́ние иму́ще ко Го́споду сил,/ моли́теся, во е́же спасти́ся нам.

Прииди́те, де́вства и чистоты́ рачи́телие,/ согла́сно воспои́м дво́ицу преди́вных Су́здальских по́стниц:/ Евфроси́нию пресла́вную и Софи́ю Богому́друю,/ искуше́ния вселука́ваго о́наго дре́вняго зми́я му́жественно попра́вших,/ безсме́ртныя ду́ши своя́ доброде́телей еле́ем ума́стивших,/ а́нгельски на земли́ пожи́вших/ и в све́тлыя черто́ги Небе́снаго Жениха́ вше́дших.

Богому́дре святи́телю Си́моне,/ гра́да Влади́мира до́брый па́стырю,/ оби́тели преподо́бных Анто́ния и Феодо́сия вели́кий подви́жниче/ и описа́телю по́двигов Ки́ево-Пече́рских Богоно́сных отце́в,/ и ты, страстоте́рпче святы́й Авраа́мие,/ за ве́ру Христо́ву от единоплеме́нников тя́жкия му́ки прия́вый,/ вку́пе с преподо́бными Петро́м и Февро́ниею, князьми́ Му́ромскими,/ пра́ведною Иулиани́ею и блаже́нным Киприа́ном,/ всех нас помина́йте, творя́щих святу́ю па́мять ва́шу,/ и моли́те мно́гими чудесы́ просла́вльшаго вас Христа́ Бо́га/ пода́ти нам мир и спасти́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 6:

Воспои́м дне́сь всера́достное торжество́/ и благогла́сным язы́ком я́сно возопии́м:/ ра́дуйтеся, Влади́мирския земли́ светоза́рныя свети́ла;/ ра́дуйтеся, мона́хов преди́внии наста́вницы./ Ра́дуйтеся, мирски́х челове́к те́плии засту́пницы;/ ра́дуйтеся, заблу́ждших к све́ту богопозна́ния путево́ждие./ Ра́дуйтеся, земна́го оте́чества ва́шего све́тлое ра́дование.

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

Вход и чте́ния три преподо́бническая (зри 28 июня).

На лити́и стихи́ры, глас 3:

Влади́мирския земли́ свято́е прозябе́ние,/ просвеще́ннии благода́тию Единосу́щныя Тро́ицы/ и То́ю ду́ши на́ша просвети́вшии дне́сь,/ мно́гия грехи́ на́ша потреби́те,/ моля́щеся о спасе́нии душ на́ших.

Благи́ми и доброде́тельными нра́вы,/ а́ки на колесни́це, к Бо́гу, блаже́ннии, возше́дше/ и побе́дныя по́чести от Него́ прие́мше,/ и ны́не со Арха́нгелы и А́нгелы и все́ми святы́ми вчиня́етеся/ и благода́ть исцеле́ний всем источа́ете,/ те́мже вас блажи́м, прехва́льнии.

В Небе́сных селе́ниих водворя́ющеся,/ нас, земны́х, не оставля́ете/ и лучи́ благодея́ний ва́ших во вся концы́ простира́ете/ и ве́рных просвеща́ете благочести́вое собра́ние,/ помина́юще в моли́твах ва́ших вы́ну блажа́щих вас на земли́/ и ве́рою соверша́ющих святу́ю па́мять ва́шу.

Сла́ва, глас то́йже:

Све́тлостей духо́вных преиспо́лненнии,/ слепы́м подае́те свет и боля́щим исцеле́ния/ и всем, приходя́щим к вам с ве́рою, во благо́е вспомощству́ете./ За е́же вас любо́вию восхваля́юще,/ обрето́хом вы земли́ на́шея предста́тели и храни́тели.

И ны́не, Богоро́дичен:

Не умолчи́м никогда́, недосто́йнии мы, раби́ Твои́,/ Пресвята́я Богоро́дице,/ от време́н дре́вних явле́нныя в земли́ на́шей/ си́лы и чудеса́ Твоя́ воспева́ти./ А́ще бо не бы Ты, Блага́я, предстоя́ла,/ дерзнове́нно за ны Сы́на Твоего́ моля́щи,/ кто бы нас изба́вил от толи́ких бед и скорбе́й,/ кто же бы сохрани́л до ны́не свобо́дны?/ Не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́,/ с любо́вию песносло́вящих Тя спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

На стихо́вне стихи́ры, глас 4:

Блаже́н еси́, сла́вный гра́де Влади́мире,/ и свяще́нны вси преде́лы твоя́,/ стопа́ми Пресвяты́я Богоро́дицы освяще́нныя/ и по́двигами ве́ры Богоно́сных благоче́стия подви́жников издре́вле просла́вленныя./ И́хже всехва́льную па́мять соверша́юще,/ славосло́вим Христа́ Бо́га, ди́внаго во святы́х Свои́х,/ и мо́лимся спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Весели́ся, святы́й до́ме Бо́жия Ма́тере,/ ра́дуйся, дре́вняя Влади́мирская земле́,/ име́ющи в себе́ сокро́вище многоце́нное,/ нетле́нныя и чудоточа́щия мо́щи/ святы́х, в по́двизех Правосла́вныя оте́ческия ве́ры зде просия́вших,/ и́же непреста́нно мо́лятся,/ во е́же спасти́ся душа́м на́шим.

Глас 2. Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т/ и, я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится.

Ки́ими устна́ми возвели́чим/ богосве́тлый сонм чудотво́рцев и моли́твенников Влади́мирския земли́?/ В ми́ре сия́вших Ду́ха Бо́жия благода́тию,/ просвеща́юще вся концы́ оте́чества своего́,/ и по отше́ствии от земны́х непреста́нно моля́щих Христа́/ дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Стих: Воззва́ша пра́веднии,/ и Госпо́дь услы́ша их.

Ки́ими словесы́ ублажи́м и воспои́м/ Богоно́снаго собо́ра Влади́мирских святы́х пресве́тлый лик,/ оста́вльших земна́я и после́довавших Христу́?/ И́же и увенча́ их венцы́ пресве́тлыми,/ име́яй ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6:

Боже́ственным исправле́нием после́дующе,/ земно́е по́прище ва́ше проше́дше,/ мо́лниями богоуго́днаго жития́ ва́шего/ всю зе́млю Влади́мирскую озари́ли есте́,/ благода́ти луча́ми тьмы́ нача́льника из нея́ дале́че отгна́в,/ и во мра́це греха́ су́щия ду́ши све́том ева́нгельским просвети́ли есте́./ Те́мже А́нгелом сожи́телие на ве́ки яви́лися есте́,/ Богоизбра́ннии моли́твенницы о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель мой, Пречи́стая:

Тропа́рь, глас 4:

Дне́сь све́тло красу́ется Пресвяты́я Богоро́дицы избра́нный град/ и с ним вси концы́ земли́ Влади́мирския торжеству́ют,/ па́мять соверша́юще богопросла́вленнаго вели́каго ли́ка святы́х,/ в по́двизех Правосла́вныя ве́ры издре́вле во уде́ле сем Бо́гу угоди́вших,/ и к ним с любо́вию вопию́т:/ о преди́внии Христу́ Бо́гу моли́твенницы,/ венцы́ пресве́тлыми от Него́ увенча́нныя,/ мир и благоде́нствие оте́честву ва́шему испроси́те/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 2:

Ева́нгельскаго гла́са слу́шателие преизря́днии,/ взе́мше с любо́вию крест свой,/ неукло́нно после́довали есте́ Христу́ Бо́гу/ и, благода́тию Свята́го Ду́ха ум свой просвети́вше,/ многоразли́чными сия́ньми доброде́телей жития́ ва́шего земно́й уде́л ваш озари́ли есте́,/ вси святи́и Влади́мирския земли́,/ в пресве́тлых черто́зех Отца́ Небе́снаго со А́нгелы и дру́ги Бо́жиими ны́не водворя́етеся./ Тем в весе́лии духо́внем вопие́м:/ сла́ва Да́вшему вам кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему вы,/ сла́ва Подаю́щему ва́ми всем исцеле́ния.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Не и́мамы ины́я по́мощи и наде́жды,/ то́кмо Тебе́, Пречи́стая Ма́ти Бо́жия./ Ты бо Бо́га пло́тию породила́ еси́ челове́ком па́че сло́ва и ра́зума,/ И́мже спасе́ние ми́ру всему́ соде́яся/ и грехо́в дре́вних оставле́ние бы́сть./ Его́же моли́, Богоро́дице,/ со святы́ми, в земли́ Влади́мирстей просия́вшими,/ пода́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:

Возсия́ дне́сь светоно́сная па́мять ва́ша,/ пресла́внии Влади́мирския земли́ чудотво́рцы и покрови́телие,/ чуде́с луча́ми облиста́я с ве́рою к вам приходя́щих/ и те́плаго заступле́ния ва́шего усе́рдно прося́щих./ Те́мже, святы́я мо́щи и о́браз ваш благогове́йно лобыза́юще,/ просла́вльшаго вы Христа́ Бо́га на́шего ра́достно прославля́ем,/ прося́ще моли́твами ва́шими грехо́в оставле́ния и ве́лия ми́лости.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Вели́чия Твоя́, Богоблагода́тная, кто испове́сть?/ Бо́га бо пло́тию родила́ еси́,/ ключи́ де́вства неруши́мы сохрани́т/ и чистото́ю богоприя́тнаго существа́ Твоего́ вся Небе́сныя си́лы превозше́дши./ Те́мже пе́сньми немо́лчными восхваля́ем Тя,/ Еди́на Благослове́нная.

По полиеле́и седа́лен, глас 1:

Я́ко пресве́тлыя лучи́ со́лнечныя,/ всю Влади́мирскую зе́млю осиява́ющия,/ показа́ вас, святи́и,/ Подвигополо́жник наш Христо́с Госпо́дь./ Те́мже, благода́тию Его́ поспешеству́еми,/ тьму́ страсте́й и бед отгоня́ете от приходя́щих к вам ве́рою и любо́вию вопию́щих:/ ра́дуйтеся, Влади́мирския земли́ удобре́ние/ и всем ве́рным ра́дование и утвержде́ние.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Д и́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев. Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 11.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Прииди́те, христоимени́тых люде́й мно́жество,/ восхва́лим духоно́сный собо́р святы́х Влади́мирския земли́,/ ты́я бо, Тро́йческим све́том озаря́еми,/ огнезра́чному Престо́лу Бо́жию предстоя́т,/ по́честь прие́млюще трудо́м свои́м,/ и бла́гость Бо́жию со дерзнове́нием умоля́ют/ о всех, священноле́пно па́мять их творя́щих./ К ни́мже любо́вию возопии́м:/ ра́дуйтеся, ева́нгельских уче́ний изря́днии рачи́телие;/ ра́дуйтеся, Всесвята́го Ду́ха сосу́ди избра́ннии./ Ра́дуйтеся, Це́ркве на́шея ве́лие украше́ние;/ ра́дуйтеся, дерзнове́ннии о нас к Бо́гу моли́твенницы./ Ра́дуйтеся, Пресвяты́я Богоро́дицы усе́рднии служи́телие;/ ра́дуйтеся, А́нгелов собесе́дницы и челове́ков наста́вницы./ Ра́дуйтеся, не́мощей душе́вных и теле́сных благода́тнии целе́бницы;/ ра́дуйтеся, земна́го оте́чества ва́шего похвало́ и утвержде́ние.

Кано́н, глас 8.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ пе́снь Бо́гови воспева́юща.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Влади́мирския, моли́те Бо́га о нас.

Я́ко Первозва́нный апо́стол Христо́в Андре́й/ Днепро́вския хо́лмы при Ки́еве благослови́,/ прови́дя бу́дущую на них благода́ть и сла́ву Бо́жию,/ та́ко, тому́ подо́бяся/ и си́лою Бо́жиею преди́вный сонм вели́ких Правосла́вныя ве́ры свети́льников прови́дя,/ и ты, святы́м апо́столом равностоя́телю, на хо́лмех Кля́зьмы реки́ тезоимени́тый себе́ град заложи́л еси́,/ святы́й крести́телю Руси́, вели́кий кня́же Влади́мире.

Блаже́ннаго Макси́ма, первосвяти́теля Росси́йский земли́, досто́йно да восхва́лим,/ сей бо, повеле́нием Бо́жия Ма́тере, ему́ яви́вшейся, укрепи́вся,/ пребыва́ние Всеросси́йских Влады́к во град Влади́мир пренесе́./ В не́мже благоче́стно пожи́в/ и па́ству свою́ руко́ю кре́пкою и любвеоби́льною к ве́чному оте́честву упра́вив,/ на ве́ки в до́ме Пресвяты́я Богоро́дицы упоко́ися./ С Не́юже на Небесе́х ны́не светоза́рному Престо́лу Бо́жию предстоя́,/ усе́рдно мо́лит спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Храм Ду́ха Всесвята́го яви́лся еси́, стопа́м после́дуя блаже́ннаго святи́теля Макси́ма,/ преди́вный первоиера́рше, о́тче наш Пе́тре,/ град Влади́мир непреста́нными моли́твами и священноде́йствиями твои́ми облагоуха́л еси́./ Те́мже и ны́не хода́тайством твои́м, свя́те,/ душе́вныя и теле́сныя боле́зни на́ша исцели́,/ град и храм сей до́бре сохрани́/ и всепроще́ние грехо́в на́ших у Бо́га испроси́.

Во епи́скопа гра́да Влади́мира поста́вленный и сия́нием доброде́телей христиа́нских всеукраше́нный,/ му́жественный защи́тник Це́ркве и земли́ Росси́йския яви́лся еси́, святи́телю о́тче наш Алекси́е./ Богоуго́дное житие́ твое́ во сто́льном гра́де Москве́ сконча́в,/ в со́нме святы́х Росси́йских Первосвяти́телей на Небесе́х от Бо́га просла́влен еси́,/ с ни́ми же моли́ся Христу́, всеблаже́нне, спасти́ся ве́рою и любо́вию чту́щим тя.

Богоро́дичен: Первопи́санный апо́столом Луко́ю о́браз Твой, Пречи́стая Богоро́дице,/ чрез мно́гия века́ во Влади́мир град предпосла́ла еси́,/ его́же оте́честву на́шему – в благослове́ние,/ Це́ркви Ру́сской – во утвержде́ние,/ святи́телем – в покро́в/ и всем лю́дем – во отра́ду и утеше́ние дарова́ла еси́./ Пред ни́мже коле́на се́рдца на́шего склоня́юще,/ Тебе́, я́ко живе́й с на́ми су́щей, взыва́ем:/ Его́же на ру́ку Свое́ю носи́ла еси́ и млеко́м пита́ла еси́,/ непреста́нно моли́ сохрани́т град и храм Твой невреди́мы, Богопросла́вленная.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

Ра́дуйся, дне́сь Пресвяты́я Богоро́дицы сосу́д избра́н, всече́стне кня́же Андре́е!/ Повеле́нием Богома́тере град Влади́мир пресла́вне возвели́чивший/ и мно́гия хра́мы и оби́тели во сла́ву всесвята́го и́мене Пречи́стыя Де́вы/ в преде́лех Влади́мирских устро́ивый,/ за ве́лию любо́вь твою́ к Бо́гу и наро́ду правосла́вному/ Боголюби́вым от всех наименова́нный,/ сме́ртныя му́ки от рук бли́зких прия́вый,/ я́ко но́вый страстоте́рпец в ли́це святы́х бра́тии му́чеников Бори́са и Гле́ба у Престо́ла Бо́жия предста́вый./ С ни́ми же ку́пно моли́ся, благове́рне, оте́чество твое́ безвре́дно сохрани́ти,/ град и храм сей утверди́ти и спасти́ ду́ши на́ша.

Отроча́ еще́ сый во́зрастом,/ ве́тхаго совле́клся еси́ челове́ка,/ в но́ваго, по Бо́зе созда́ннаго, усе́рдно обле́клся еси́./ Мирску́ю красоту́ оста́вив, впери́лся еси́, я́ко о́рля, в ве́чную жи́знь,/ победи́в пло́ть свою́ безстра́стием,/ пре́жде не́же жи́ва страсте́м бя́ше./ Те́мже во ю́ности во́зраста своего́ ко Го́споду отхо́диши/ и ди́вным нетле́нием мироточа́щаго телесе́ твоего́ от Него́ прославля́ешися./ Защи́тниче Влади́мирския земли́ и всем чту́щим тя изря́дный покрови́телю, святы́й благове́рный кня́же Гле́бе,/ моли́ Христа́ Бо́га, во е́же спасти́ся нам.

Правосла́вныя ве́ры пра́вило,/ доброде́телей христиа́нских зерца́ло,/ наро́да своего́ оте́ц чадолюби́вый,/ по глаго́лу ева́нгельскому ду́шу свою́ на по́ле бра́ни с нечести́выми тата́ры/ за лю́ди своя́ и оте́чество положи́л еси́,/ святы́й благове́рный вели́кий кня́же Гео́ргие!/ Зна́мением Бо́жиим, на тебе́ яви́вшимся, чуде́сно просла́вленный,/ я́ко усече́нная глава́ твоя́ по сме́рти прильпе́ к телеси́ твоему́,/ с ним же до дне́сь нетле́нно почива́ет, источа́я приходя́щим к ра́це твое́й то́ки чуде́с,/ те́мже, вси ве́рнии, любо́вию тя, свя́те, ублажа́ем.

Богоглаго́ливаго святи́теля Си́мона, гра́ду Влади́миру чадолюби́ваго архиере́я,/ свято́му кня́зю и страстоте́рпцу Гео́ргию, дру́гу Бо́жию, при́снаго дру́га и учи́теля,/ досто́йно да восхва́лим дне́сь, ве́рнии./ Той бо, я́ко со́лнце пресве́тлое, от Ки́ево-Пече́рския Ла́вры Пресвяты́я Богоро́дицы/ в се́верней столи́це возсия́л е́сть,/ благовеству́я по́двиги равноа́нгельных Богоно́сных отце́в./ И́хже житию́ усе́рдно подража́в,/ я́ко земны́й А́нгел и Небе́сный челове́к, па́ству свою́ словесы́ благопло́дными и житие́м непоро́чным услади́л е́сть./ Ны́не же душе́ю на Небесе́х ликовству́я,/ те́лом же нетле́нным с преподо́бными отцы́ в Ки́евских пеще́рах почива́я,/ мно́гая источа́ет чудеса́ и мо́лится Го́споду дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, Небе́сная Цари́це,/ а́нгельское непрестаю́щее удивле́ние и челове́ческаго ро́да неумолка́емая сла́во,/ зе́млю Влади́мирскую освяти́вшая пречи́стыми стопа́ми Твои́ми/ во явле́нии благове́рному боголюби́вому кня́зю Андре́ю./ О сем ны́не веселя́щеся и ра́дующеся, мо́лим Ти ся приле́жно:/ всемо́щным хода́тайством Твои́м у Сы́на и Бо́га Твоего́ мир ми́рови испроси́,/ земли́ плодо́в изоби́лие, па́стырем святы́ню/ и всему́ челове́чу ро́ду спасе́ние.

Седа́лен, глас 1:

Я́ко зве́зды многосве́тлыя Не́ба церко́внаго,/ вси вас почита́ем, святи́и вси Влади́мирския земли́,/ по́двигов добропобе́дных сия́нием и чуде́с заря́ми гра́ды и ве́си кра́я на́шего просвети́вшии./ Вы бо Боже́ственныя све́тлости яви́лися есте́ прича́стницы/ и блаже́нныя ве́чныя жи́зни показа́лися есте́ насле́дницы./ Те́мже всера́достную па́мять ва́шу соверша́юще, ве́рно вопие́м:/ Спа́су Христу́ усе́рдно моли́теся грехо́в оставле́ние пода́ти/ чту́щим вы, препросла́вленнии.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мое́ Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Я́ко светле́йшая звезда́ во тьме́ язы́ческаго злове́рия возсия́л еси́,/ святы́й добропобе́дный му́чениче Авраа́мие!/ Све́том и́стиннаго богопозна́ния озаря́я единоплеме́нный ти наро́д во́лжских булга́р,/ от ни́хже и усече́ние у́дов и главы́ твоея́, ра́дуяся, Христа́ ра́ди, претерпе́в,/ тече́нием кро́ве дре́вняго фарао́на – отца́ лжи, потопи́л еси́,/ честны́ми же мощми́ твои́ми, во град Влади́мир благове́рным кня́зем Гео́ргием принесе́нными,/ источа́еши исцеле́ния ве́рою к тебе́ приходя́щим/ и страда́льческия по́двиги твоя́ честву́ющим.

Всея́ Росси́и ве́лие украше́ние,/ Влади́мира гра́да всечестна́я похвало́ был еси́,/ препросла́вленне преподо́бне вели́кий кня́же Алекса́ндре!/ Ева́нгелия Христо́ва во всем житии́ твое́м яви́лся еси́ ре́вностный испо́лнителю:/ а́лчущим – корми́тель, стра́нным и прише́льцем – покрови́тель,/ боля́щим – скоропослу́шный врач, бе́дствующим – всеси́льный помо́щник,/ оте́честву твоему́ – богодарова́нный защи́тник,/ Це́ркве Ру́сския – изря́дный попечи́тель./ Земно́е житие́ свое́ во и́ночестве богоуго́дно сконча́в,/ пресла́вными чудесы́ от Подвигополо́жника Христа́ Бо́га просла́влен еси́./ Ему́же, со сро́дники твои́ми на Небесе́х ны́не предстоя́,/ непреста́нно моли́ ча́дом Це́ркве Ру́сския спасти́ся.

Во пресла́вном гра́де Влади́мире от свята́го ко́рене благове́рнаго Алекса́ндра,/ я́ко благопло́днейшая ве́твь, прозя́бл еси́, преподо́бне кня́же Дании́ле./ Доброде́тельному житию́ Бо́гом просла́вленнаго отца́ своего́ всеусе́рдно подража́я,/ яви́лся еси́ во гра́де Москве́ ни́щих пита́тель,/ вдов и безма́терних сиро́т засту́пник,/ скорбя́щим уте́шитель и всем христиа́ном ми́лостивый и ско́рый помо́щник./ Сего́ ра́ди избра́н сосу́д Ду́ха Всесвята́го в Це́ркви Христо́вой позна́лся еси́./ На Небесе́х с роди́телем твои́м Престо́лу Бо́жию предстоя́,/ испроси́ оте́честву на́шему мир и ве́лию ми́лость.

Из пресла́внаго о́тчаго Влади́мира гра́да во окре́стныя края́ пресели́вшиися,/ я́ко зве́зды пресве́тлыя, сия́ющий све́том Ева́нгельския благода́ти, ты́я озари́ли есте́:/ Михаи́ле кня́же, утвержде́ние и похвало́ Тверски́я страны́,/ и Пахо́мие преподо́бне, моли́твенниче и печа́льниче Волого́дския земли́./ Ны́не же со все́ми святы́ми оте́ческаго гра́да ва́шего Престо́лу Бо́жию предстоя́ще,/ сотвори́те моли́тву о всех, любо́вию чту́щих вас.

Богоро́дичен: К чудотво́рному о́бразу Твоему́, Боголюби́вая Ма́ти, усе́рдно притека́ем,/ Богоро́дицу вои́стинну и Присноде́ву правосла́вно испове́дующе Тя, Пречи́стая./ На всеси́льное предста́тельство Твое́ пред Сыно́м и Бо́гом упова́ем и любо́вию вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Боголюби́вая Цари́це Богоро́дице, Наде́ждо и Прибе́жище на́ше!

Пе́снь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя е́сть чужда́я тьма́, окая́ннаго?/ Но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Дре́вняго гра́да Су́здаля пе́рвый святи́телю был еси́, Богодарова́нне Фео́доре,/ се́мя сло́ва Ева́нгельскаго се́явый неуста́нно./ Благода́тию Христо́вою, в тебе́ оби́льно яви́вшеюся,/ пресла́вная чудеса́ во сла́ву Бо́жию соде́лал еси́./ По отше́ствии же твое́м в Го́рняя,/ я́ко сосу́д по́лный и преизлива́ющийся, нам мо́щи твоя́ святы́я оста́вил еси́./ От ни́хже врачевство́ и утеше́ние оби́льно че́рплюще, прославля́ем Просла́вльшаго Тя,/ Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Я́ко благода́ти Боже́ственнаго Ду́ха сосу́д красе́н,/ поста́влен был еси́ верху́ па́ствы сла́внаго Су́здаля гра́да, Богому́дре Иоа́нне святи́телю,/ немощны́м врач безме́здный и бе́дным защи́титель преизря́дный быв,/ А́нгельскаго сослуже́ния во святу́ю Литурги́ю сподо́бивыйся/ и Небе́сныя сла́вы насле́дник яви́выйся,/ моли́ся со А́нгелы и все́ми святы́ми спасти́ся нам, па́стырю наш предо́брый.

Ки́ево-Пече́рския Ла́вры о́трасль духоно́сная быв, преподо́бне о́тче святи́телю Диони́сие,/ но́вую Пече́рскую оби́тель на круты́х нижегоро́дских брега́х устро́ил еси́./ Из нея́же Су́здальскую ка́федру по́двигами поста́, моли́твы и оби́льныя ми́лостыни украси́л еси́./ За премно́гую любо́вь твою́ к Це́ркви Христо́вой/ избра́нием Вселе́нскаго Патриа́рха Ни́ла, Ду́ху Свято́му соде́йствующу,/ в Константинопо́ли гра́де Митрополи́том Всеросси́йским поста́влен был еси́./ Во оте́чествии же свое́м заточе́ние и поруга́ние Христа́ ра́ди сла́дце претерпе́в,/ по успе́нии твое́м во Анто́ниевой пеще́ре нетле́нными мощми́ почива́еши./ С ни́мже, преподо́бных отце́в нача́льником,/ моли́ся о ча́дех твои́х, святи́телю Диони́сие, преподо́бие чудотво́рче.

Благоче́стия столп непоколеби́мый яви́лся еси́, святи́телю о́тче наш Арсе́ние,/ све́том доброде́телей твои́х осия́вый Су́здальский уде́л./ Ны́не же в селе́ниих пра́ведных водворя́яся,/ я́ко но́вая звезда́, Не́бо церко́вное украша́я, просия́л еси́./ Моли́ся Го́сподеви сыново́м росси́йским спасти́ся,/ священноле́пно чту́щим святу́ю па́мять твою́.

Богоро́дичен: В досточу́дном явле́нии Твое́м, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице,/ святи́телю Всеросси́йскому блаже́нному Макси́му бы́вшему,/ град Влади́мир Свои́м Себе́ наименова́ла еси́./ Сего́ ра́ди все упова́ние и наде́жду на Тя, Пречи́стая, возложи́вше, мо́лим Ти ся приле́жно:/ моли́ся Преве́чному Архиере́ю, Сы́ну Твоему́,/ да непоколеби́му утверди́т Це́рковь Правосла́вную,/ град наш Влади́мир и всю о́бласть его́ в ми́ре сохрани́т/ и спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

Пресвяты́я Богоро́дицы усе́рдный служи́телю/ и прети́хий собесе́дниче был еси́, досточу́дне Иларио́не святи́телю./ Име́я кре́пкую ве́ру к чудотво́рней Ея́ Влади́мирстей ико́не,/ во сла́ву Всесвяты́я Де́вы Богома́тере оби́тель ди́вную устро́ил еси́/ и во о́ную мно́жество и́ноков во спасе́ние собра́л еси́,/ по́мощию Богоро́дицы от разбо́йник, огне́м пали́вших тя, невреди́мо сохране́нный/ и по отше́ствии мно́гим чудоде́йствием от Бо́га просла́вленный./ Те́мже и нас Ма́терь Бо́жию досто́йно чти́ти научи́/ и Ца́рствие Небе́сное нам испроси́, Богому́дре.

Рачи́тель Госпо́день измла́да быв, Богоно́се о́тче Евфи́мие,/ руко́ю блаже́ннаго святи́теля Диони́сия во а́нгельский о́браз священноле́пно облече́н был еси́./ Ору́жие Креста́ Госпо́дня на ра́ме восприи́м,/ благоче́стно в ми́ре сем пожи́л еси́,/ утвержда́я де́лом, сло́вом назида́ния и моли́твою усе́рдною чад свои́х./ Научи́ и нас терпе́нием стяжа́ти ду́ши на́ша,/ Су́здальския земли́ похвало́ и преподо́бных отце́в удобре́ние.

Су́здаль град и вся Влади́мирская страна́ те́плыя к вам обраща́ют моли́твы и сердца́,/ ди́вная дво́ице Христо́вых благослове́нных неве́ст,/ преподо́бныя Евфроси́ние и Софи́е!/ Вме́сто бога́тства нищету́ и́ноческаго жития́ избра́ли есте́/ и вме́сто сласте́й всесоверше́нное воздержа́ние возлюби́ли есте́./ Теле́сную ле́поту по́стническими труды́ украси́в,/ в черто́ги Небе́снаго Жениха́ ра́достно всели́лися есте́,/ приле́жно Ему́ моля́щеся, дарова́ти нам грехо́в проще́ние и ве́лию ми́лость.

Юро́дствуяй Христа́ ра́ди, Киприа́не блаже́нне,/ а́ки безпло́тен, на земли́ пожи́л еси́,/ за оби́дящих тя усе́рдно Го́сподеви моля́ся./ Те́мже безсме́ртную ду́шу твою́ в блаже́нную ве́чность упра́вив,/ с Небе́сными си́лами ны́не водворя́ешися, вы́ну зря неизглаго́ланную сла́ву Бо́жию./ За ны моли́ся, свя́те, любо́вию творя́щих па́мять твою́.

По́двигом ве́ры и благоче́стия преподо́бныя су́здальския подви́жницы Евфроси́нии изде́тска подража́ющи,/ яви́лася еси́, благове́рная княги́не Евдоки́е, на Москве́,/ я́ко зерца́ло святы́я Правосла́вныя ве́ры оте́ческия./ Небе́сных челове́ков, при жи́зни твое́й подвиза́вшихся,/ святы́х Алекси́я митрополи́та, Се́ргия Ра́донежскаго и Дими́трия Прилу́цкаго,/ яви́лася еси́ при́сная собесе́дница и до́брая учени́ца./ Сего́ ра́ди да́ром чудотворе́ния и скорбе́й утеше́ния от Бо́га просла́вленная,/ я́ко чи́стая голуби́ца в и́ночестве к Престо́лу Его́ отлете́ла еси́,/ Ему́же, со дерзнове́нием предстоя́щи, моли́ся за ны,/ Су́здаля гра́да о́трасль благопло́дная/ и гра́да Москвы́ всесла́вное украше́ние,/ преподо́бная ма́ти Евфроси́ние-Евдоки́е!

Богоро́дичен: Во пречестне́м успе́нии Твое́м, Влады́чице, ми́ра до́льняго не оста́вила еси́./ Отше́дши те́лом в Небе́сная,/ пребыва́еши с на́ми мно́гими, от Тебе́ чуде́сно просла́вленными, ико́нами,/ от ни́хже благода́ть исцеле́ний и ми́лостей оби́льно че́рплюще,/ мо́лим Ти ся приле́жно:/ Небе́сныя жи́зни вся покажи́ прича́стники/ хода́тайством Твои́м, в моли́твах Неусыпа́ющая!

Конда́к, глас 4:

Я́ко зве́зды пресве́тлыя Це́ркве Росси́йския,/ испове́данием Правосла́вныя ве́ры в той возсия́вшии,/ вси святи́и земли́ Влади́мирския:/ Богому́дрии святи́телие и благове́рнии кня́зи,/ преподо́бнии отцы́ и ма́тери,/ страстоте́рпцы и пра́ведницы,/ Христу́ Бо́гу усе́рдно моли́теся,/ грехо́в оставле́ние дарова́ти/ любо́вию чту́щим святу́ю па́мять ва́шу.

И́кос:

Красне́йшее соцве́тие, святи́и,/ в до́му Бо́жии процвели́ есте́ по́двигами ве́ры и благоче́стия,/ изря́днейшия плоды́ принесли́ есте́ доброде́телей,/ и́миже украша́ющеся, мно́гими чудесы́ земно́е оте́чество ва́ше обогати́ли есте́./ Сего́ ра́ди любо́вию воспева́ем вам:/ ра́дуйтеся, Небе́снаго оте́чества святи́и гра́ждане;/ ра́дуйтеся, А́нгелов собесе́дницы и святы́м сожи́телие./ Ра́дуйтеся, ди́вныя зве́зды, Не́бо церко́вное украша́ющия;/ ра́дуйтеся, благослове́нных градо́в Влади́мира, Су́здаля и Му́рома свети́льницы многосве́тлии и сокро́вище благода́тное./ Ра́дуйтеся, предста́телие на́ши пред Бо́гом усе́рднии,/ хода́тайством свои́м проше́ния на́ша предваря́ющии;/ ра́дуйтеся, во всех обстоя́ниих на́ших ско́рии помо́щницы./ Ра́дуйтеся, вси святи́и Влади́мирския земли́,/ земна́го оте́чества ва́шего похвало́ и утвержде́ние!

Пе́снь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Благочести́ваго ко́рене равноапо́стольнаго Влади́мира прозябе́ние свято́е был еси́, Богому́дре кня́же Гле́бе./ Му́рому гра́ду, во тьме́ язы́чества пребыва́вшему,/ све́та ева́нгельскаго пе́рвый провозве́стниче яви́лся еси́,/ по страда́нии же твое́м наипа́че к Бо́гу прибли́зился еси́,/ Его́же моли́, страстоте́рпче святы́й, град твой в ми́ре сохрани́ти/ и спасти́ правосла́вно чту́щия тя.

Благове́рнаго Гле́ба сро́дницы богопросла́вленнии,/ святи́и кня́зи Константи́не, Михаи́ле и Фео́доре,/ ду́ху апо́стольства му́ченически пострада́вшаго сро́дника ва́шего возревнова́вши/ и по́мощию Небесе́ и земли́ Цари́цы/ му́ромских жи́телей ко свято́му Креще́нию приве́дшии,/ моли́твами ва́шими све́том Ева́нгелия просвети́те ду́ши на́ша/ и к любви́ Го́рней наста́вите нас,/ ве́рою почита́ющих вас, досточу́днии.

Му́рома гра́да изря́дный попечи́тель яви́лся еси́, ди́вный святи́телю о́тче Васи́лие!/ Непра́ведное изгна́ние му́жественно претерпева́я,/ незло́бием твои́м святы́м просвети́телем гра́да сего́ –/ благове́рным Гле́бу, Константи́ну с Богому́дрыми ча́ды его́ Михаи́лом и Фео́дором, подража́л еси́./ Те́мже от чудотво́рныя ико́ны Богома́тере я́ве,/ я́ко непоро́чный а́гнец, пред безу́мно облича́вшими тя яви́лся еси́,/ проти́ву тече́ния вод на ма́нтии твое́й побе́дное ше́ствие со святы́м о́бразом Пречи́стыя Де́вы соверша́я./ С Не́юже усе́рдно моли́ся Христу́ грехо́в оставле́ние нам дарова́ти,/ ве́рою чту́щим тя, преблаже́нне.

Благода́тию свята́го Креще́ния просвеще́нный/ и благове́рие святы́х Му́ромских просвети́телей унасле́дивый,/ взыску́я по́стническаго и́ноческаго жития́,/ во святу́ю оби́тель Пресвяты́я Богоро́дицы ко преподо́бным Анто́нию и Феодо́сию прише́л еси́,/ Богоно́се о́тче Илие́, Му́ромская похвало́!/ И́хже спаси́тельная веле́ния исполня́я,/ дости́гл еси́ све́тлых оби́телей ра́йских,/ иде́же со А́нгелы и все́ми святы́ми Бо́гу предстоя́,/ моли́ся за град твой и правосла́вныя лю́ди,/ любо́вию чту́щия тя, приснопа́мятне.

Богоро́дичен: Се́рдцем сокруше́нным припа́даем, Всепе́тая Богопросла́вленная Ма́ти,/ ко пресла́вному изображе́нию ли́ка Твоего́,/ от вре́мене святы́х просвети́телей благове́рных Константи́на и чад его́ Михаи́ла и Фео́дора/ мно́гим чудоде́йствием в Му́роме гра́де от Тебе́ ди́вно просла́вленному./ И Тя, до́брую Помо́щницу ве́дуще, усе́рдно мо́лим:/ Его́же на рука́х Твои́х ма́терски носи́ла еси́,/ приле́жно моли́, да пода́ст нам проще́ние согреше́ний на́ших/ и све́тлыя две́ри ра́йския отве́рзет нам/ всемо́щным предста́тельством Твои́м, Богома́ти!

Пе́снь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пе́щь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Благосла́внаго гра́да Му́рома архипа́стырю всеблагогове́йнейший, Богому́дре о́тче наш Ио́но,/ избра́нием Освяще́ннаго Собо́ра Всеросси́йскаго на высо́кий степе́нь первопресто́льников Правосла́вныя Руси́ возведе́нный,/ святи́телем украше́ние и всем христиа́ном те́плый к Бо́гу предста́тель яви́лся еси́./ Не преста́й моля́ся о па́стве твое́й,/ священноле́пно па́мять твою́, достохва́льне, соверша́ющей.

Ди́вная супру́гов дво́ица да просла́вится дне́сь:/ святи́и благове́рнии Петр и Февро́ния,/ Му́рома гра́да ве́лие украше́ние и всем христиа́ном ско́рии помо́щницы,/ неду́гов на́ших целе́бницы и скорбе́й уте́шители./ Сою́зом любве́ во о́браз Христа́ и Це́ркве Его́, по глаго́лу апо́стола, соедине́ннии,/ равноа́нгельно на земли́ пожи́ли есте́/ и, с Безпло́тными си́лами на Небесе́х ны́не пребыва́юще,/ мо́лятся о всех нас, благоче́стно святу́ю па́мять их соверша́ющих.

Му́ромскаго кра́я всесве́тлое украше́ние яви́лася еси́,/ свята́я пра́ведная Иулиани́е, Ла́заревская похвало́!/ В супру́жестве благоче́стно живу́щи,/ возлюби́ла еси́ поста́ воздержа́ние и ночны́х моли́тв бде́ние./ Си́рым была́ еси́ не́жная ма́терь,/ ни́щим – пита́тельница, в боле́знех су́щим – ско́рая помо́щница./ Сего́ ра́ди наставле́ния Богома́тере и посеще́ния святи́теля Никола́я удосто́ившаяся,/ к трудо́м воздержа́ния труды́ милосе́рдия усе́рдно прилага́ла еси́./ По отше́ствии же твое́м мно́гими чудесы́ от мироточа́щих моще́й твои́х от Бо́га прославля́ешися./ Те́мже, соше́дшеся дне́сь, благохва́лим тя, препросла́вленная.

Благоче́стия дре́вния Влади́мирския земли́ восприе́мниче,/ оби́тели Пресвяты́я Богоро́дицы на Яхроме́ реце́ Богому́дрый игу́мене/ и преподо́бнаго Космы́ смире́нный послу́шниче,/ на све́щнице высо́цем и превознесе́нием в Це́ркви Христо́вой поста́влен был еси́, святи́телю о́тче Митрофа́не!/ Уче́ньми и ми́лостию твое́ю, я́ко второ́е со́лнце, па́стве Воро́нежстей возсия́л еси́./ Сего́ ра́ди Подвигополо́жник наш Христо́с Госпо́дь обогати́ тя мно́гими чудесы́,/ Ему́же усе́рдно моли́ся спасти́ся душа́м на́шим.

Богоро́дичен: Из Тебе́, Пречи́стая, Всесоверше́нный неизрече́нно младе́нствует/ и а́нгельския чи́ны и челове́ческий род подвиза́ет славосло́вити Тя,/ Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м./ Те́мже све́том рождества́ Твоего́, Богопросла́вленная,/ просвети́ ду́ши на́ша,/ святы́х Влади́мирския земли́ те́плыя моли́твы прие́млющи.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннейшее Небе́с/ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Ю́рьева гра́да всехва́льное прозябе́ние был еси́, преподо́бие Ни́коне приснопа́мятне!/ От ю́ности Бо́га возлюби́вый и к Нему́ все жела́ние свое́ устреми́вый,/ прише́л еси́ во оби́тель Живонача́льныя Тро́ицы в послуша́ние к вели́кому Богоно́сному а́вве Се́ргию./ Его́же подвигом сотаи́нник и свиде́тель ближа́йший быв,/ насле́довал еси́ учи́телю своему́ на земли́ во игу́менстве и на Небеси́ во сла́ве,/ с ни́мже Триеди́ному Бо́гу в ли́це святы́х предстоя́,/ моли́ся и нам ра́дости сея́ сопричасти́тися.

Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́лся еси́,/ в Ма́хрищской пусты́ни живя́, преподо́бне Стефа́не, равноа́нгельне!/ Богоно́сному Се́ргию, во изгна́нии от бра́тии су́щему,/ бра́тскую любо́вь и авраа́мово гостеприи́мство яви́вый,/ всем же, приходя́щим к тебе́, к Го́рнему Оте́честву до́брый и ве́рный путево́ждь бы́вый,/ дости́гл еси́ угото́ваннаго тебе́ Небе́снаго всеблаже́ннаго пребыва́ния,/ венце́м неувяда́емый сла́вы оде́янный./ Ея́же и нас моли́твами твои́ми сподо́би, приле́жно мо́лим тя, преподо́бне.

Еди́наго Всеблага́го Бо́га во уме́ и се́рдце свое́м име́я, Рома́не преподо́бне,/ учени́к возлю́блен Богоблаже́ннаго а́ввы Се́ргия вели́каго был еси́./ Его́же избра́нием ра́ди мно́гих доброде́телей твои́х свяще́нства да́ра от рук Богому́драго святи́теля Алекси́я сподо́бився,/ па́стырем устро́енныя учи́телем твои́м на Киржаче́ реце́ оби́тели поста́влен был еси́./ В не́йже трудолю́бно пожи́в,/ во оби́тели Отца́ Небе́снаго всели́лся еси́,/ Его́же моли́, Рома́не преподо́бне, спасти́ся душа́м на́шим.

Повеле́нию Пресвяты́я Богоро́дицы/ от яви́вшейся тебе́ на Я́хроме реце́ светоза́рныя ико́ны благогове́йно вне́мля,/ в ю́ности во́зраста твоего́ уразуме́л еси́ глаго́лы жи́зни ве́чныя./ Сего́ ра́ди, на ме́сте явле́ния чудотво́рныя ико́ны Богома́тере/ богоуго́дное житие́ во а́нгельстем о́бразе смире́нно проводя́,/ по отше́ствии от земны́х ра́дости пра́ведных в наслажде́нии благ ве́чных сподо́бился еси́./ Дар неду́ги теле́сныя исцеля́ти и многоболе́зненныя стра́сти душе́вныя врачева́ти от Бо́га прия́в,/ исцели́ боле́зни на́ша, Космо́, преподо́бне о́тче наш.

Богоро́дичен: Исто́чник исцеле́ний и чудоде́йственныя благода́ти,/ о Преблага́я Влады́чице Богоро́дице,/ от светоза́рныя и цельбоно́сныя ико́ны Твоея́ преподо́бному Косме́ на Я́хроме реце́ яви́лася еси́,/ те́мже и нам, с ве́рою и любо́вию к той приходя́щим,/ теле́сное здра́вие и душ спасе́ние испроси́,/ разуме́ти глаго́лы жи́зни ве́чныя научи́/ и ра́дости святы́х в наслажде́нии благ ве́чных сподо́би./ Да Тобо́ю, о Всесвята́я Де́во, сохраня́емы,/ улучи́м у Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.

Свети́лен, глас 2:

Тро́ице Живонача́льней за ны, святи́и, сотвори́те моли́тву,/ да в де́нь воздая́ния Своего́ пра́веднаго/ десна́го стоя́ния сподо́бит нас/ и ве́чныя ра́дости избра́нных Свои́х прича́стники сотвори́т/ всех, любо́вию восхваля́ющих вас,/ Влади́мирския земли́ всехва́льное прозябе́ние.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже, Богоро́дичен:

Арха́нгельский глас любо́вию вопие́м Ти, Влады́чице Пречи́стая:/ ра́дуйся, Благода́тная;/ ра́дуйся, Препросла́вленная./ Ра́дуйся, Преблагослове́нная;/ ра́дуйся, я́ко Госпо́дь с Тобо́ю!

На хвали́тех стихи́ры, глас 4:

Ра́дуйся, богоизбра́нный ли́че Влади́мирския земли́ чудотво́рцев,/ Го́рняго Оте́чества святи́и гра́ждане,/ светоно́сныя зве́зды мы́сленныя тве́рди,/ Всеми́лостивому Влады́це и Бо́гу предстоя́щии,/ не пре́зрите гла́са моле́ний на́ших/ и испроси́те земно́му уде́лу ва́шему мир и благоде́нствие,/ нам же, творя́щим всечестну́ю па́мять ва́шу,/ улучи́ти грехо́в проще́ние и ми́лость в де́нь Су́дный.

Души́ и телеса́ ва́ша от страсте́й очи́стивше,/ Всесвята́го Уте́шителя Ду́ха оби́тели светоно́сныя яви́лися есте́,/ святи́и уго́дницы Влади́мирския земли́,/ собесе́дницы А́нгелов и сла́вы Госпо́дни насле́дницы/ и моли́твенницы изря́днии о чту́щих вас.

Ева́нгельский глас услы́шавше,/ бога́тство и сла́ву земну́ю нивочто́же вмени́вше,/ изря́днии де́лателие бы́вше за́поведей Госпо́дних,/ богоуго́дное житие́ яви́ли есте́/ и обрели́ сокро́вище ве́чныя жи́зни./ Те́мже, Боже́ственным све́том чи́сте сия́юще,/ просвети́те ду́ши на́ша.

Всепра́зднственная па́мять ва́ша, всеблаже́ннии,/ благода́тию многоразли́чных чуде́с украша́ется/ и ра́достию духо́вною напоя́ет сердца́ с ве́рою приходя́щих к вам./ Те́мже и нам, с любо́вию к святы́м моще́м ва́шим припа́дающим/ и в ну́ждах на́ших ско́раго заступле́ния прося́щим,/ грехо́в оставле́ние испроси́те/ и низпосли́те мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 8:

Красу́йся ны́не, Влади́мирская земле́,/ прине́сшая Христу́ Бо́гу благода́тию просия́вших в тебе́/ Богому́дрых святи́телей – иера́рхом украше́ние,/ благове́рных князе́й – оте́честву на́шему благода́тных защи́тников,/ страстоте́рпцев – му́чеником добро́ту,/ преподо́бных отце́в и ма́терей – А́нгелом сожи́телей,/ пра́ведных – незло́бивым цвет благоуха́нный./ И́хже моли́твами, Христе́ Бо́же, поми́луй нас.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Вели́кое славосло́вие. Тропа́рь святы́м.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 4: Весели́теся о Го́споде/ и ра́дуйтеся, пра́веднии. Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 38. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии:

Моли́тва

О Небе́снаго Иерусали́ма гра́ждане, вси святи́и, по́двиги ве́ры и благоче́стия и мно́гими чудесы́ во Влади́мирстей земли́ просия́вшии! Воззри́те на нас ми́лостивно и к земли́ приве́рженных возведи́те к высоте́ Небе́сней. Вы горе́ на Небеси́ пребыва́ете, мы же на земли́ ни́зу, удале́ни су́ще от вас не толи́ко ме́стом, ели́ко грехми́ и беззако́нии на́шими, но к вам, я́ко нам сро́дным, прибега́ем и взыва́ем: наста́вите нас ходи́ти путе́м ва́шим, вразуми́те и руково́дствуйте на́ми, многогре́шными. Сво́йственно бо вам е́сть, святи́и, милосе́рдие и человеколю́бие: на земли́ живу́ще, не о свое́м то́кмо спасе́нии бы́сть вам попече́ние, но и о всех, к вам приходя́щих. Наставле́ния бо ва́ша бы́ша тро́сть кни́жника скоропи́сца, на сердца́х христоимени́тых люде́й глаго́лы жи́зни начертава́ющаго. Не теле́сныя то́кмо врачева́ли есте́ боле́зни, но па́че душе́вных врачи́ изя́щнейшии яви́лися есте́, и все житие́ ва́ше бы́сть зерца́ло вся́кия доброде́тели. Предстоя́ще дне́сь Престо́лу Све́та непристу́пнаго, в нем зри́те вся на́ша ну́жды и проше́ния. Вы вку́пе со святы́ми А́нгелы, о еди́ном гре́шнице ка́ющемся ра́дующимися, водворя́етеся и дерзнове́ние мно́гое к Человеколю́бцу Бо́гу и́мате, не преста́ните у́бо, о нас вопию́ще ко Го́споду, испроси́те предста́тельством ва́шим у Всеми́лостиваго Отца́ на́шего Небе́снаго мир Це́ркви Его́ Святе́й, под зна́мением Креста́ во́инствующей, согла́сие в ве́ре и единому́дрие, суему́дрия же и раско́лов истребле́ние, в де́лех благи́х утвержде́ние и благослове́ние, больны́м исцеле́ние, печа́льным утеше́ние, оби́женным заступле́ние, бе́дствующим по́мощь, не посрами́те нас, с ве́рою и любо́вию к вам притека́ющим. А́ще бо и недосто́йни есмы́ толи́каго достосла́внаго ли́ка хода́таев, но вы, подража́тели человеколю́бия Бо́жия бы́вше, сотвори́те нас досто́йны чрез обраще́ние от злых дел ко благо́му житию́. Вся Бо́гом просвеще́нная Росси́я, пресла́вными чудесы́ ва́шими испо́лненная и ми́лостьми облагоде́тельствованная, испове́дует вас бы́ти свои́х покрови́телей и засту́пников. Яви́те нам дре́вния ми́лости ва́ша, и́миже отце́м на́шим во благо́е вспомоществова́ли есте́, и не отри́ните нас, чад их, стопа́ми их к вам, святи́и, ше́ствующих. Ве́руем, я́ко ду́хом нам сопрису́тствуете, па́че же и нетле́нными мощми́ ва́шими с на́ми есте́. Сия́ бо, я́ко сокро́вище безце́нное, вручи́ нам И́же чуде́с Бог. Предстоя́ще им, вам, я́ко живы́м су́щим, припа́даем и мо́лимся: приими́те моле́ния на́ша и вознеси́те я на же́ртвенник милосе́рдия Бо́жия, да прии́мем ва́ми благода́ть и благовре́менную в ну́ждах на́ших по́мощь. Па́ству же ва́шу духо́вную не преста́ните управля́ти жезло́м духо́вныя му́дрости: подвиза́ющимся помози́те, разсла́бленныя возста́вите, споспеши́те нам и́го Христо́во нести́ во благоду́шии и терпе́нии, и всех нас упра́вите в ми́ре и покая́нии сконча́ти житие́ на́ше и пресели́тися со упова́нием во блаже́нная не́дра Авраа́мова, иде́же вы ра́достно по труде́х и по́двизех ны́не почива́ете, прославля́юще со все́ми святы́ми Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Уте́шителя Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Свята́го благове́рнаго кня́зя Фео́дора Яросла́вича Влади́мирскаго († 30 сентября́ 1246)

Тропа́рь, глас 8:

В жи́зни сей утверди́ся ве́рою,/ в за́поведех Госпо́дних пребыва́ше непрекло́нен,/ благоугоди́х Тому́, я́ко благочести́в самоде́ржец/ Ему́же подо́бяся о вруче́нных ти христоимени́тых лю́дех,/ ду́шу свою́ положи́ти потща́вся,/ в зе́млю идя́ше всезлу́ю и безбо́жную/ и та́мо, пред нечести́вым мучи́телем Христа́ дерзнове́нно испове́дав,/ му́ченический вене́ц прия́т,/ те́мже, прему́дре Фео́доре Яросла́виче,/ Изба́вителя моли́ изба́вити от бед оте́чество твое́ и лю́ди,/ да тя вси непреста́нно почита́ем.

Конда́к, глас 3:

Ре́вностию Боже́ственною разже́гся,/ оплева́в ца́рство и сла́ву тле́ющую,/ изво́ли за Христа́ умре́ти,/ не́жели кроме́ Христа́ жи́ти,/ нечести́вых зако́ну не подчини́лся/ и сего́ ра́ди за Христо́ву ве́ру венча́вся,/ кро́вию прия́т вене́ц нетле́нный,/ Фео́доре Яросла́виче.

Собо́р Влади́мирских святы́х

Собор святых, в земле Владимирской просиявших, установлен в 1982 году, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, в день празднования Владимирской иконы Божией Матери – 23 июня/ 6 июля.

Собор Владимирских святых. Святители: митрополиты: Максим († 1305), Алексий († 1378), Иона († 1461), Иларион († 1707), архиепископы: Дионисий († 1385), Арсений († 1627), епископы: Феодор († 1023), Симон († пол. XII в.), Иоанн († 1214), Симон († 1226), Серапион († 1275), Феодор († 1286), Василий Рязанский († 1295), Кирилл Ростовский († 1384), Софроний († 1654), Митрофан Воронежский († 1703).

Благоверные князья:Глеб († 1015), Константин († 1129), Михаил и Феодор (XII) Муромские, Борис Туровский († ок. 1160), Изяслав († 1165), Мстислав † 1172), Андрей Боголюбский († 1174), Глеб († 1174), Михаил († 1176), Петр Муромский († 1228), Георгий († 1238), Василько Ростовский († 1238), Всеволод, Мстислав, Владимир, Димитрий († 1238), Феодор († 1246), Святослав († 1253), Александр Невский († 1263), Димитрий († 1269), Димитрий († 1294), Феодор Стародубский († 1330).

Благоверные княгини:Ирина († ок. 1129), Феврония († 1228), Агафия, Феодора, Мария и Христина († 1238), Евдокия (XIV).

Преподобные: Никита Переславский († 1186), Илия Муромец Печерский († ок. 1188), Пахомий архимандрит и Феодосии († 1237), Даниил Успенский († 1238), Михаилверижник, Вязниковский († 1333), Сергий Радонежский († 1392), Роман Киржачский († 1392), Пахомий Нерехтский († 1384), Евфимий Суздальский († 1404/ 1405), Стефан Махрищский († 1406), Никон Радонежский († 1426), Косма Яхромский († 1492), Иов, архимандрит Владимирский (XV), Аркадий Вязниковский († 1592), Прохор и Вассиан Ястребские († 1592), Дионисий Переслав ский († 1645), Лукиан Александровский († 1654), Корнилий Александровский († 1681), Зосима Александровский († ок. 1713); преподобные жены: Мария (в иночестве Марфа) († 1206), Феодосия (в иночестве Евфросиния) († 1244), Евфросиния Суздальская († 1250), Васса (в иночестве Феодора) Нижегородская († 1378), София († 1542) Феодосия Муромская (XVII).

Мученики:Авраамий Болгарский († 1229), Митрофан архиепископ († 1238), Патрикий священномученик († 1411).

Праведные:Георгий и Иулиания († 1604) Муромские, Карп Медушский, Ковровский (XVII), Савва Мошокский († 1592).

Блаженные Христа ради юродивые:Киприан († 1622), Евдокия († 1776), Парфений († 2-я пол. XVI в.) Суздальские.

Святы́я му́ченицы Агрипи́ны

Стихи́ры му́ченицы, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Рим тя предлага́ет,/ я́коже цветоно́сный ши́пок благово́нен,/ Агрипи́но многострада́льная,/ ве́рных мы́сль благоуха́я воня́ми доброде́тельными/ и злосмра́дие страсте́й отгоня́я благода́тию всегда́,/ му́чеников удобре́ние,/ Це́ркве утвержде́ние,/ дев похвала́ и чуде́с пучи́на.

Бога́тство я́ко многоце́нно, Сикели́и тя дае́т,/ в Ри́ме пострада́вшую, Христо́с Бог наш,/ иде́же прише́дши, сла́вная му́ченице,/ де́монов лука́вое мно́жество отго́ниши/ предста́тельством твои́м./ Те́мже тя ублажа́ем/ и свято́е твое́ дне́сь пра́зднуем страда́ние,/ Агрипи́но многострада́льная.

Ноша́ху на ра́менах тя Ва́сса и Па́вла,/ повеле́нием вся́ческая Нося́щаго,/ места́ пременя́юще и долготу́ пучи́ны,/ му́ченице Агрипи́но,/ чудоде́йствия стра́шная соверша́ющи Боже́ственною благода́тию,/ почи́ла еси́ на ме́сте,/ иде́же Бог учини́,/ утружде́нным поко́й бы́вши, всехва́льная.

И́ны стихи́ры Богоро́дицы, глас и подо́бен то́йже.

Егда́ пое́ши аллилу́ия, си́и стихи́ры глаго́ли пре́жде:

Ра́дуйся, солнцезра́чная луче́,/ Со́лнца незаходи́маго престо́ле,/ Я́же Со́лнце возсия́вши недоуме́нное./ Ра́дуйся, уме́, облиста́яй Боже́ственными сия́ньми,/ заре́ мо́лнийная, освети́вшая земли́ концы́,/ и́стинное зла́та блиста́ние,/ вседо́брая и Пренепоро́чная,/ Свет невече́рний ве́рным облиста́вши.

Скве́рну отмы́й стра́стнаго се́рдца моего́,/ Богоро́дице Всепе́тая,/ и вся я́звы и гное́ния сего́,/ я́же от греха́, очи́сти, Чи́стая,/ и ума́ моего́ уста́ви непостоя́ние,/ я́ко да си́лу Твою́ и вели́кое заступле́ние/ велича́ю, окая́нный и непотре́бный раб Твой.

Не́мощь и разслабле́ние,/ Де́во Ма́ти Всенепоро́чная,/ души́ моея́ преложи́ в кре́пость и си́лу,/ стра́хом и любо́вию твори́ти же и де́яти оправда́ния Христо́ва,/ я́ко да избе́гну огня́ нестерпи́маго/ и насле́дие Небе́сное и жи́знь непреходи́мую/ Тобо́ю восприиму́, веселя́ся всегда́.

Сла́ва, и ны́не, глас и подо́бен то́йже:

Бесо́вскими преклоне́на прило́гми/ и в ров поги́бели вве́ржена,/ уще́дри, Влады́чице,/ и утверди́ мя на ка́мени доброде́телей,/ и, наве́ты вра́жия разо́рши,/ сподо́би мя твори́ти повеле́ния Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего,/ я́ко да улучу́ оставле́ние в Де́нь суда́.

Крестобогоро́дичен, подо́бен то́йже:

Распина́ема Христа́ Человеколю́бца ви́дящи Пречи́стая/ и ре́бра ископова́ема копие́м,/ пла́чущи, вопия́ше:/ что сие́, Сы́не Мой?/ Что Ти безблагода́тнии лю́дие возда́ша,/ за я́же сотвори́л еси́ до́брая им,/ и тщи́шися безча́дствовати Мя, Вселюбе́знейший?/ Удивля́юся, Благоутро́бне, Твоему́ во́льному распя́тию.

Тропа́рь, глас 4:

А́гница Твоя́, Иису́се, Агрипи́на/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́ мой, люблю́,/ и, Тебе́ и́щущи, страда́льчествую,/ и сраспина́юся, и спогреба́юся креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди,/ я́ко да ца́рствую в Тебе́,/ и умира́ю за Тя, да и жи́ву с Тобо́ю;/ но, я́ко же́ртву непоро́чную, приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́./ Той моли́твами, я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Кано́н, его́же краегране́сие: Христо́ву неве́сту Агрипи́ну хвалю́. Глас 4.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Сия́нием благода́ти, облиста́вшим тебе́ свы́ше, мрак отжени́ неве́дения моего́/ и пода́ждь ми моли́твами твои́ми, Агрипи́но, благода́ть/ воспе́ти твоя́, му́ченице, чудеса́.

Со́лнца светле́йши я́ко и́стинно возсия́ла еси́ на тве́рди Це́ркве Христо́вы/ и просвети́ла еси́ заря́ми по́двиг, му́ченице, и чуде́с твои́х ми́ра концы́.

Жениха́ безсме́ртнаго, Жизнода́вца жела́ющи, я́ко дар, страда́ние Сему́ принесла́ еси́/ и восприя́ла еси́ Небе́сное Ца́рство и вене́ц нетле́нен, му́ченице сла́вная.

Руко́ю Влады́ки твоего́ окормля́ема, преплы́ла еси́ непостоя́нное мо́ре нече́стия, честна́я,/ и устреми́лася еси́ ко приста́нищу вы́шния све́тлости, Агрипи́но Богоблаже́нная.

Богоро́дичен: Денни́ца возсия́ в сердца́х, Пренепоро́чная, ве́рою чту́щих Тя, Бо́жию Ма́терь,/ и озари́ де́нь светоно́сный, Христо́с,/ И́же из ложе́сн Твои́х возсия́, Препе́тая.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Лук си́льных изнемо́же,/ и немощству́ющии препоя́сашася си́лою,/ сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́.

Же́злием бие́ма, ра́довашеся, си́ми ко́сти нече́стия сокруша́ющи и вопию́щи:/ Твоея́ любве́ ничто́же мя разлучи́т, Христе́.

Да враго́в наготу́ обличи́ши, му́ченице, риз совлекла́ся еси́,/ сего́ ра́ди нетле́ния оде́жду тебе́ Христо́с даде́.

Уста́, глаго́лющая беззако́нно на тя, зако́нно, Христо́ва му́ченице, загради́шася,/ вели́чия Спа́са пропове́дающей ти.

Протя́г на земли́ те́ло твое́, нече́стия служи́тель осу́етися,/ просте́рт бо ко Влады́це ум твой име́ла еси́.

Богоро́дичен: Глаго́л благоче́стно испо́лнися Иса́иин:/ Де́ва бо ро́ди воплоще́нна Жизнода́вца и Спа́са душ на́ших.

Седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

И́же ка́мению служа́щии пре́лестию мно́гою отягчава́ют ка́мением тя,/ испове́дающую Христа́, ка́меня необори́маго./ Те́мже, сконча́вшися, пресла́вных чуде́с, сла́вная Агрипи́но, облиста́ла еси́ зарю́,/ просвеща́ющую ду́ши нас, восхваля́ющих тя.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Еди́на, ро́ждшая Творца́ всех,/ еди́на, украси́вшая челове́чество Рождество́м Твои́м, Богоневе́сто,/ изба́ви мя от се́ти льсти́ваго врага́,/ поста́ви мя на ка́мени Христо́вых хоте́ний,/ Того́ моля́щи приле́жно, Его́же воплоти́ла еси́.

Крестобогоро́дичен:

На Кресте́ Тя возвы́шена я́ко узре́ Пречи́стая Ма́ти Твоя́, Сло́ве Бо́жий,/ ма́терски рыда́ющи, веща́ше:/ что но́вое и стра́нное сие́ чу́до, Сы́не Мой?/ Ка́ко, Жи́знь всех, вкуша́еши сме́рти,/ оживи́ти ме́ртвыя хотя́, я́ко Милосе́рд?

Пе́снь 4

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на престо́ле Божества́,/ во о́блаце ле́гце/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щая:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Во́лю Того́ боя́щихся творя́й А́нгелом, му́ченице, разреша́ет тя уз и стесне́ния,/ разори́вшую вся́кое нече́стие соу́зом любве́ Христа́, Жениха́ твоего́.

Умертви́вшися любве́ ра́ди Умертви́вшаго всю кре́пость сме́ртную,/ благода́ть источа́еши присноживо́тную,/ страстьми́ умерщвле́нныя исцеля́еши, Агрипи́но,/ му́чеников Христо́вых удобре́ние.

Превозше́дши любо́вию Жениха́ твоего́ вся́ку плотску́ю любо́вь,/ терпе́ла еси́ тве́рдо, внегда́ бие́ме бы́ти боле́зненне, вопию́щи:/ не разлучи́т мя любве́ Твоея́, Христе́, мук преще́ние.

Блаже́ннаго совокупле́ния тро́ичным жела́нием пострада́вших/ Ва́ссы и, Агрипи́ны целому́дрыя кто му́жество изрече́т?/ И́мже показа́ша не́мощну и́дольскую кре́пость держа́вно.

Богоро́дичен: Цари́ца Де́ва, злато́ю оде́ждою укра́шена, Сы́ну Царю́ ны́не предстои́т,/ Я́же без разсужде́ния А́нгелы превосходя́щи, зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.

Свет незаходи́мый, все́льшийся в твое́ те́ло, явля́ше тя зря́щим в но́щи, я́ко во дни,/ зарю́, чуде́с испуща́ющую.

Нескве́рная а́гница, Па́стыря стопа́м после́дующи,/ я́коже же́ртва непоро́чна, Сему́ принесе́ся боже́ственно.

Ум иму́щи све́тел, проро́чествия испо́лнен,/ бу́дущая, я́ко су́щая, сла́вная Ва́ссо,/ предглаго́лати сподо́билася еси́.

Богоро́дичен: О Ма́ти Бо́жия, души́ моея́ озлобле́ние исцели́,/ ро́ждшая Преблага́го Сло́ва, всех ублажа́юща.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею Кро́вию.

Облиста́вшее от Ри́ма, я́ко незаходи́мое со́лнце,/ те́ло святы́я му́ченицы Сикели́я прие́мши,/ мра́ка де́монскаго избавля́ется лю́тости.

До́блественно требога́тыя святы́я му́ченицы, я́же пре́жде сме́рти уме́ршия,/ в ча́янии муче́ния, уме́ршее твое́ живоно́сное те́ло принесо́ша.

Ору́жие врага́ на тебе́ изнемо́же,/ и́бо, я́ко град, низложи́ла еси́, неиму́щ основа́ния, сего́ горды́ню, Агрипи́но,/ трудо́м сла́вных по́двигов твои́х.

Исцеля́ется прикоснове́нием те́ла твоего́ кровоточи́вая,/ прокаже́ннии очища́ются, ве́рою притека́юще,/ отбега́ет же и ин всяк, неду́г призыва́нием свята́го твоего́, му́ченице, и́мене.

Богоро́дичен: Глаго́лы Гаврии́ла, Де́во Всенепоро́чная, ны́не прие́мше, вопие́м:/ ра́дуйся, Ма́ти еди́на благослове́нная,/ ра́дуйся, две́ре, Со́лнца пра́вды иму́щи.

Конда́к, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́:

Све́тлых по́двиг твои́х светоно́сный наста́ де́нь,/ во́ньже почита́ющи сих, Боже́ственная Це́рковь вся созыва́ет ве́село вопи́ти тебе́:/ ра́дуйся, де́во и му́ченице, Агрипи́но всечестна́я.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Спасы́й во огни́ авраа́мския Твоя́ о́троки/ и халде́и уби́в,/ я́же Пра́вда пра́ведно уловля́ше,/ препе́тый Го́споди,/ Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Голуби́ца, я́коже зла́та, ору́жием Креста́ огражда́ема,/ ага́ряны, и́же в нощи́ ко гра́ду твоему́ прибли́жившияся, потреби́ла еси́,/ спа́сши ве́рныя от скверноуби́йства сих, му́ченице.

Многови́дныя Христа́ ра́ди претерпе́вши боле́зни, му́ченице,/ неболе́зненно обрела́ еси́ в том и безсме́ртно наслажде́ние, зову́щи:/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Свяще́нник чу́дный и чудоде́йством сия́я, твоя́ чудеса́ зря, Агрипи́но,/ Бо́га велича́ше и, веселя́ся, поя́ше:/ Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Тве́рдым по́мыслом тве́рдое твое́ к страсте́м нося́щи те́ло,/ же́нскую ника́коже чу́ла еси́ не́мощь, зову́щи, де́во, Влады́це:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Ро́ждшая Бо́га, пребыва́еши по рождестве́ Де́вою/ и млеко́м пита́еши ма́терски подо́бно Пита́теля ми́ра, Пренепоро́чная,/ Ему́же пою́ще, зове́м:/ Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Пе́снь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Но́щь, я́ко де́нь, зря́шеся нося́щим, му́ченице, твоя́ мо́щи./ Ме́сто благоуха́шеся вся́ко, тя прие́млющее./ Де́монское ополче́ние вельми́ отгоня́шеся./ Исцеле́ний излива́ются ка́пли превознося́щим Христа́ во вся ве́ки.

Жениха́ безсме́ртнаго жела́ющи, в след благоуха́ний Сего́ текла́ еси́,/ Того́ страсте́м и сме́рти подо́бящися, му́ченице сла́вная, и взыва́ющи:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Несумне́нну иму́щи ве́ру,/ еле́ем просве́щши крове́й твои́х, му́ченице, свещу́ твою́,/ вну́трь вошла́ еси́ черто́га Небе́сныя ра́дости, пою́щи:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Ви́дети красоту́ Госпо́дню, Сего́ же Це́рковь посеща́ти жела́ющи,/ я́ко на колесни́це кро́ве своея́ взе́мшися, пою́щи, к Сему́ дости́гла еси́:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Купина́, я́же пре́жде прообразо́вана стра́нное рождества́ Твоего́ та́инство,/ неопа́льна пребы́сть, Пренепоро́чная:/ и́бо о́гнь родила́ еси́ Божества́, неопа́льна пребыла́ еси́, Отрокови́це,/ те́мже Тя пое́м во вся ве́ки.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./ Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Ма́нием вся творя́щаго к концу́ муче́ния Агафони́ка с Ва́ссою вку́пе и Па́влою усе́рдно тща́щеся,/ я́ко вои́стинну друже́бно, обрето́ша жела́ния край.

В небе́сных черто́зех всели́вшися, де́во,/ и неви́димых добро́ты смотря́ющи, и прие́млющи Бо́жию све́тлость,/ тя пою́щия уясни́.

Вене́ц положи́ся благода́тей на версе́ твое́м, Агрипи́но,/ я́ко сконча́вшей тече́ние и ве́ру соблю́дшей некра́дому,/ и пра́ведных чи́нове красно́ тя прия́ша.

Я́ко предстоя́щи Зижди́телю со дерзнове́нием Влады́це,/ му́ченице Агрипи́но, со все́ми от ве́ка святы́ми/ проси́ согреше́ний проще́ния тя пою́щим, до́брая де́во.

Богоро́дичен: Вся Содержа́щаго ма́терски подо́бно Твои́ми рука́ми нося́щи, Де́во Мари́е,/ руки́ мя изба́ви борца́,/ я́ко да Твое́, спаса́емь, восхвалю́ вели́чие.

Свята́я му́ченица Агриппи́на

Святая мученица Агриппина, родом римлянка, не пожелала вступать в брак, всецело посвятив свою жизнь Господу. Во время гонения на христиан при императоре Валериане (253–259) святая предстала перед судом и мужественно исповедала свою веру во Христа, за что была предана на мучения. Святую деву били палками так, что кости ломались. Затем святую Агриппину заковали в цепи, но Ангел освободил ее от уз. От перенесенных мучений святая исповедница скончалась. Христианки Васса, Павла и Агафоника тайно взяли тело святой мученицы и увезли в Сицилию, где от ее гроба совершались многочисленные исцеления. Около XI века мощи святой мученицы Агриппины были перенесены в Константинополь.

Пра́веднаго Арте́мия Ве́ркольскаго

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 1:

Возлюби́в Бо́га от младе́нства,/ послушли́в был еси́ роди́телю твоему́, пра́ведне Арте́мие,/ и, труды́ полага́я земны́я,/ жела́л еси́ насыща́тися пи́щи в по́те лица́ твоего́;/ те́мже и сподо́бился еси́ ве́чныя жи́зни/ и во оби́телех святы́х пребыва́еши,/ моли́ у́бо Человеколю́бца Бо́га/ о спасе́нии душ на́ших.

В де́нь трудо́в твои́х/ не́бо помрачи́ся иногда́ о́блаки,/ и ве́тренному дыха́нию умно́жшуся и мо́лниям блиста́ющим,/ воззре́в горе́, пресла́вне Арте́мие,/ во стра́се Бо́жием испусти́л еси́ ду́шу твою́/ и пресели́лся еси́ в Ца́рствие Небе́сное,/ в селе́ниих преподо́бных моля́ Христа́ Бо́га/ о спасе́нии душ на́ших.

Во ю́ностнем цве́те всели́вся во блаже́нную жи́знь/ и Небе́сныя, да́ры прии́м от Влады́ки всех,/ Ему́ усе́рдно предстои́ши, прехва́льне Арте́мие,/ и лику́еши со А́нгелы,/ пресла́вный вене́ц нося́ на версе́ свое́м, всече́стне,/ от Вседержи́телевы руки́,/ Его́же моли́ о спасе́нии душ на́ших.

Сла́ва, глас 8:

Прииди́те, ве́рнии,/ всечестны́й пра́здник соста́вим:/ преди́внаго в чудесе́х Арте́мия,/ благоче́стную ве́твь во ю́ностнем цве́те,/ воспои́м и возвели́чим дне́сь./ Ты же, о всехва́льне Арте́мие,/ воздежи́ ру́це свои́ ко Го́споду,/ да изба́вит нас от обдержа́щих ны боле́зней, и бед, и скорбе́й,/ да сохрани́т же нас от враг ви́димых и неви́димых,/ и сподо́бит Ца́рствия Небе́снаго,/ и пода́ст ми́рови ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен: Ца́рь Небе́сный:

Вход. Проки́мен дне. Чте́ния три му́ченическая.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава́ 43):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ вси язы́цы собра́шася вку́пе, и соберу́тся кня́зи от них./ Кто возвести́т сия́ в них?/ Или́, я́же от нача́ла, кто слы́шана сотвори́т вам?/ Да приведу́т свиде́тели своя́, и оправдя́тся,/ да услы́шат, и да реку́т и́стину./ Бу́дите Ми свиде́тели,/ и Аз Свиде́тель, глаго́лет Госпо́дь Бог,/ и о́трок, его́же избра́х./ Да позна́ете и ве́руете Ми/ и разуме́ете, я́ко Аз е́смь,/ пре́жде Мене́ не бы́сть ин бог, и по Мне не бу́дет./ Аз е́смь Бог,/ и не́сть, ра́зве Мене́, спаса́яй./ Аз возвести́х и спасо́х,/ уничижи́х и не бе в вас чужди́й./ Вы Мне свиде́тели, и Аз Госпо́дь Бог,/ и еще́ от нача́ла Аз е́смь,/ и не́сть от рук Мои́х избавля́яй./ Сотворю́, и кто отврати́т то?/ Си́це глаго́лет Госпо́дь Бог,/ избавля́яй вас Святы́й Изра́илев.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их./ И е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́ же су́ть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше,/ вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися На́нь, разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́;/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 4):

Пра́ведник а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет исчита́ется./ Седи́на же е́сть му́дрость челове́ком,/ и во́зраст ста́рости – житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гови быв, возлю́блен бы́сть/ и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бы́сть./ Восхище́н бы́сть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́,/ или́ ле́сть прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая,/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга,/ уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же ви́девше и не разуме́ете,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На лити́и стихи́ры, глас 8:

Восхваля́ем пе́сньми свяще́нными/ чудотворе́ния твоя́, пресла́вне Арте́мие:/ ты бо, я́ко врач хи́трый,/ яви́вся в Дви́нской стране́,/ да́руеши здра́вие челове́ком/ и чуде́с дарова́ние источа́еши,/ и Го́сподеви хода́тай о всех предстои́ши,/ и мо́лишися о душа́х на́ших.

Но́ваго страстоте́рпца Арте́мия/ пе́сньми духо́вными воспое́м,/ просия́вшаго чудесы́ свои́ми;/ той бо, я́ко не созре́лый клас, пожа́тый/ от всех Творца́ и Го́спода,/ преста́вися в жи́знь неконча́емую,/ предстоя́ти Престо́лу Его́/ и моли́тися о душа́х на́ших.

Пресла́вная па́мять твоя́, Арте́мие,/ и мо́щи твоя́, я́ко пресве́тлая заря́, возсия́,/ Боже́ственною благода́тию невреди́ми ничи́мже/ и источа́ющии пресла́вная чудеса́./ Те́мже ти ны́не вопие́м:/ не забу́ди ны, моли́ся Христу́ Бо́гу/ о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас 6:

Дне́сь стеце́мся, ве́рнии,/ в пречестну́ю па́мять прему́драго о́трока и страстоте́рпца Арте́мия,/ и пе́сненными похвала́ми воспое́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, де́лателю благи́й земли́,/ от нея́же плоды́ к Бо́гу принося́й/ и прие́мляй до́брыя кла́сы;/ ра́дуйся, свети́льниче пресве́тлый,/ и́же мно́гими чудесы́ просвеща́яй концы́ вселе́нныя;/ ра́дуйся, врачу́ хи́трый душа́м и те́лом./ И ны́не, пресла́вне Арте́мие,/ не преста́й моля́ся Христу́ Бо́гу/ о и́же ве́рою и любо́вию/ чту́щих приснора́достную и всепра́зднственную па́мять твою́.

И ны́не, Богоро́дичен.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2:

Ки́ими похва́льными пе́сньми/ воспое́м пресла́внаго в чудесе́х Арте́мия,/ в настоя́щий сей де́нь соше́дшеся в пречестне́м хра́ме?/ Я́ко просвети́ся чудоде́йствы свои́ми:/ слепы́я просвеща́я, прокаже́нныя очища́я,/ боля́щия исцеля́я,/ вся приходя́щия от неду́г избавля́я;/ его́же просла́ви Христо́с Бог наш,/ име́яй ве́лию ми́лость.

Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т/ и, я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится.

Ки́ими духо́вными похвала́ми/ восхва́лим чудотво́рца Арте́мия?/ Подае́т бо неоску́дная исцеле́ния/ и мо́лится о нас и за вся ве́рныя лю́ди,/ о е́же спасти́ся нам,/ того́ па́мять ве́рно чту́щим;/ его́же венцы́ венча́ет Христо́с Бог наш,/ име́яй ве́лию ми́лость.

Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни,/ во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т.

Ки́ими похва́льными добро́тами/ ны́не просла́вим тя, пра́ведне Арте́мие,/ в честне́м пра́зднице твоея́ па́мяти духо́вно пра́зднующе?/ Моли́ся Христу́ Бо́гу за лю́ди своя́:/ тебе́ бо те́пла предста́теля, и храни́теля,/ и моли́твенника ко Влады́це стяжа́хом,/ подаю́щему ми́рови ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 4:

Егда́ изше́л еси́, прему́дре Арте́мие,/ труды́ своя́ полага́ти,/ двоюна́десяти лет сый,/ тогда́ у́бо ве́лию бы́вшу ве́тренему дыха́нию с шу́мом стра́шным,/ помрачи́ся не́бо тучено́сными о́блаки,/ дождю́ разлива́ющуся и гро́мному гла́су шумя́щу/ и мо́лниям ве́лиим блиста́ющимся;/ ты же, преподо́бный о́троче, стра́хом одержи́м был еси́/ пре́дал ду́шу твою́ в ру́це Бо́жии,/ те́ло же твое́ бы́сть положе́но на пу́сте ме́сте;/ но Бог возвы́си е десни́цею Свое́ю,/ по мно́гих ле́тех просла́вив чудесы́ Свои́ми/ во стране́ ве́рней оте́чества твоего́,/ и ны́не, пресла́вне, моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен.

Тропа́рь, глас 2:

Вы́шняго повеле́нием,/ тучено́сным облако́м, не́бо помрачи́вшим/ и мо́лниям блиста́ющим,/ гро́му же возшуме́вшу с преще́нием,/ испусти́л еси́ ду́шу твою́ в ру́це Го́сподеви,/ прему́дре Арте́мие,/ и ны́не предстои́ши Престо́лу Влады́ки всех,/ и́же ве́рою и любо́вию приходя́щим к тебе́,/ подая́ исцеле́ние всем неотло́жно/ и моля́ся Христу́ Бо́гу,/ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Вся, па́че смы́сла:

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:

Боже́ственное жела́ние возлюби́в/ и жили́ще быв Свято́му Ду́ху,/ пречестны́ми чудесы́ сия́я, благочести́ве Арте́мие,/ со А́нгелы весели́ся и с му́ченики пребыва́я,/ моли́ся Христу́ Бо́гу, мир ми́рови испроси́/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Упова́ние христиа́ном, Пресвята́я Де́во,/ Его́же родила́ еси́, Бо́га, па́че ума́ и сло́ва,/ непреста́нно моли́ с Вы́шними си́лами и с преподо́бным Арте́мием/ да́ти оставле́ние грехо́м на́шим.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:

Па́мять твою́ всесве́тлую возвели́чим дне́сь/ и пе́сньми Боже́ственными ликова́ние соста́вим, всече́стне Арте́мие:/ ты бо Небе́сныя да́ры прие́млеши,/ и́миже подае́ши неду́г исцеле́ния приходя́щим к тебе́ с ве́рою,/ и мо́лишися к Бо́гу, да пода́ст ми́рови ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Чистоте́ Твое́й, Богора́дованная,/ Арха́нгел Гаврии́л предстоя́ дивля́шеся и вопия́ше:/ о Неве́сто Неискусобра́чная, Отрокови́це Небла́зненная,/ ка́ко Ти изреку́ пре́жде век сокрове́нную та́йну?/ Ты бо еси́ Небе́сным и земны́м соедине́ние./ Ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю.

По Хвали́те И́мя Госпо́дне: велича́ние:

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче Христо́в, Арте́мие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Псало́м избра́нный: Бог нам прибе́жище и си́ла:

По полиеле́и седа́лен, глас 8:

Яви́лся еси́ чу́ден и предо́бр уго́дник Небе́снаго Царя́,/ просвеща́я на земли́ живу́щия чудесы́ твои́ми, Богому́дре Арте́мие;/ сего́ ра́ди приходя́щии к тебе́ облобыза́ют че́стно мо́щи твоя́/ и ве́рою почерпа́ют исцеле́ние от неисчерпа́емаго исто́чника./ Те́мже, пресла́вне Арте́мие,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, Тя без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии:/ О́гнь бо всели́ся в Тя Божества́,/ и я́ко Младе́нца пита́еши Зижди́теля и Го́спода./ Те́мже, а́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим пресвято́е рождество́ Твое́/ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою пресвято́му рождеству́ Твоему́.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Хвали́те, о́троцы, Го́спода,/ хвали́те И́мя Госпо́дне. Стих: Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́нно от ны́не и до ве́ка. Ева́нгелие от Ма́рка, зача́ло 44 от полу́ (10, 13–16).

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 8. Самогла́сен:

Страх Госпо́день обы́де тя,/ и гром ве́лий возгласи́ над тобо́ю,/ Богоуго́дне Арте́мие,/ ты же, пресели́вся в ве́чныя оби́тели,/ и прия́в жи́тельство с му́ченики,/ ликовству́еши со а́нгельскими чи́нми,/ предстоя́й у Престо́ла Влады́чня,/ и нося́ вене́ц нетле́нный/ от Спа́са Христа́ Бо́га,/ Ему́же моли́ся о предстоя́щих ти лю́дех,/ во е́же спасти́ся душа́м их.

Кано́н, глас 8. Хвалу́ пое́м чудотворе́нию.

Ирмо́с: Посе́ченный несеко́маго пресече́,/ и ви́де со́лнце зе́млю, ю́же не ви́де,/ лю́таго врага́ вода́ потопи́,/ и непроходи́мое про́йде Изра́иль./ Пе́снь же воспева́шеся:/ Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Пречестна́я твоя́ па́мять просия́,/ и ра́ка твоя́ мно́гая исцеле́ния прояви́,/ Богому́дре Арте́мие, приходя́щим к тебе́,/ пе́снь же воспева́шеся:/ Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Посече́ся враг от Влады́ки всех,/ И́же прия́т ду́шу твою́ в пречи́стыя ру́це;/ ты же благода́ть прия́л еси́, блаже́нне, неду́жныя исцеля́ти./ Сего́ ра́ди пе́снь воспева́ем:/ Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Преди́вный Госпо́дь,/ ви́дя врага́ и устраша́я того́ преще́нием гро́зным,/ и мо́лниею паля́, и водо́ю потопля́я,/ ду́шу твою́ прия́л е́сть, Арте́мие,/ те́ло же твое́ в чудесе́х просия́, и́миже исцеля́емии вопию́т:/ Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Богоро́дичен: Пречи́стая Де́во, ро́ждшая Преве́чнаго Бо́га,/ Того́ моли́, да изба́вит ны от напа́стей, и бед лю́тых, и от лука́ваго врага́,/ мо́лим Тя, вопию́ще:/ пои́м Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Страх Твой, Го́споди,/ всади́ в сердца́ раб Твои́х,/ и бу́ди нам утвержде́ние,/ Тя во и́стине призыва́ющим.

Страх Твой, Го́споди, возгреме́,/ и страстоте́рпец Твой дух испусти́ и прия́т Ца́рствие Небе́сное,/ ны́не же мо́лится о всех, призыва́ющих Тя.

Престо́лу Влады́чню предстоя́, Богому́дре Арте́мие,/ не преста́й моля́ся о и́же ве́рою приходя́щих к тебе́/ и тя призыва́ющих.

Исцеле́ния струи́ источа́еши ко гро́бу твоему́ приходя́щим, Арте́мие,/ вои́стинну тя призыва́ющим.

Богоро́дичен: Мари́е, Ма́ти Христа́ Бо́га,/ поми́луй моля́щихся Тебе́,/ несумне́нною ве́рою вои́стинну Тя призыва́ющих.

Седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

От младе́нства душе́ю Бо́гу прилепи́вся,/ двоюна́десяти лет к Бо́гу преста́вился еси́/ и, в ве́чное Ца́рство всели́вся,/ прия́л еси́ дар от Бо́га/ неду́жныя исцеля́ти, прокаже́нныя очища́ти,/ слепы́м о́чи отверза́ти, лука́выя ду́хи прогоня́ти/ и от трясави́ц избавля́ти с ве́рою тя призыва́ющих;/ непреста́нную благода́ть у Христа́ испроси́, Богоуго́дне Арте́мие,/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Удиви́ся Ио́сиф, е́же па́че естества́ зря,/ и внима́ше мы́слию руно́вному дождю́,/ в безсе́меннем зача́тии Твое́м, Богоро́дице./ Ты бо и купина́ еси́, огне́м неопаля́ема,/ и жезл Ааро́нов прозя́бший,/ и свиде́тельствует обру́чник Твой и храни́тель, свяще́нником вопия́:/ Де́ва ражда́ет, и по рождестве́ па́ки Де́вою пребу́дет.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, слух Твой и убоя́хся,/ я́ко неизрече́нным Сове́том,/ Бог сый Присносу́щный,/ от Де́вы прише́л еси́, вопло́щся./ Сла́ва снизхожде́нию Твоему́, Христе́,/ сла́ва си́ле Твое́й.

Услы́ша, Го́споди, слух Твоего́ смотре́ния, и убоя́ся пра́ведный Арте́мий,/ егда́ неизрече́нным све́том мо́лния возсия́ из тучено́снаго о́блака, и вопия́ше:/ сла́ва снизхожде́нию Твоему́, Христе́, сла́ва си́ле Твое́й.

Услы́шим и мы слух чудоде́йствия твоего́, пра́ведниче Бо́жий Арте́мие,/ и притеце́м к гро́бу твоему́, с ве́рою вопию́ще Го́сподеви:/ сла́ва снизхожде́нию Твоему́, Христе́, сла́ва си́ле Твое́й.

Услы́ши нас, гре́шных,/ призыва́ющих тя в ско́рбех и в неду́зех,/ и да́руй исцеле́ние, свя́те Арте́мие,/ покланя́ющимся о́бразу твоему́ и вопию́щим Влады́це всех:/ сла́ва снизхожде́нию Твоему́, Христе́, сла́ва си́ле Твое́й.

Богоро́дичен: Услы́ши ны, Пречи́стая Богоро́дице Де́во, моля́щияся Тебе́,/ и изба́ви нас от враг ви́димых и неви́димых,/ я́ко да вопие́м Го́сподеви:/ сла́ва снизхожде́нию Твоему́, Христе́, сла́ва си́ле Твое́й.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Страсте́й мя мглы,/ я́ко от глубо́кия но́щи избавля́яй,/ у́треневати сподо́би дух мой, молю́ся,/ во све́те дне повеле́ний Твои́х, Христе́.

Стра́шныя мглы и те́мнаго о́блака устраши́ся Богому́дрый Арте́мий/ и преста́вися в ве́чный живо́т,/ во све́те дне повеле́ний Твои́х, Христе́.

Стра́шныя мглы изба́ви нас/ и одержа́щия боле́зни исцели́, прему́дре Арте́мие,/ предстоя́й во све́те дне повеле́ний Христо́вых.

Страстьми́ мно́гими одержи́м е́сть/ и стремле́нием грехо́вным погруже́н;/ изба́ви мя, Го́споди, от прегреше́ний/ моле́нием уго́дника Твоего́ Арте́мия.

Богоро́дичен: Стра́шными Херуви́мы сла́вима еси́, Пречи́стая Де́во,/ изба́ви нас от напа́сти/ и возведи́ во свет дне повеле́ний Сы́на Твоего́.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Бе́здна грехо́в и прегреше́ний бу́ря мя смуща́ет/ и во глубину́ ну́жднаго ре́ет мя отча́яния,/ но Твою́ кре́пкую ру́ку мне простри́, я́ко Петро́ви,/ о Упра́вителю, и спаси́.

Две́ри Небе́сныя отверзо́шася тебе́,/ и ра́йския пи́щи наслади́лся еси́, водвори́вся в жи́зни ве́чней,/ и со святы́ми пребыва́еши, Арте́мие;/ моли́ся у́бо о нас Бо́гу и от тли ны возведи́.

Со А́нгелы ликовству́еши, у Престо́ла Влады́чня предстоя́/ и благода́ть име́я исцеля́ти неду́ги любо́вию приступа́ющих к тебе́,/ прему́дре Арте́мие.

Име́я к Бо́гу Боже́ственное дерзнове́ние, преблаже́нне Арте́мие,/ ве́рою чи́стою хва́лящих тя помина́й,/ от бу́рей и от напа́стей спаса́й и от тли возведи́.

Богоро́дичен: Дании́л Тя го́ру мы́сленную прови́де,/ от нея́же Ка́мень отсече́ся, Пренепоро́чная,/ и сни́де от Небеси́ роса́ во чре́во Твое́, Богоразу́мием напои́в зе́млю:/ Ты бо израсти́ла еси́ Изба́вителя всех Творца́.

Конда́к, глас 8:

Возсия́ дне́сь пресве́тлая па́мять прему́драго Арте́мия;/ Богода́нная благода́ть, я́ко ре́ки, излива́ет от целе́бных моще́й его́ ди́вная исцеле́ния,/ и́миже от многоразли́чных неду́г избавля́емся,/ с ве́рою прие́млюще я и взыва́юще:/ ра́дуйся, Арте́мие Богому́дре.

И́кос:

От ю́ности возлюби́в Бо́га и незло́бив сый,/ в де́тстве яви́лся еси́, я́ко муж смы́слен,/ от гро́мнаго же преще́ния сме́рть вкуси́л еси́/ и уго́дник яви́лся Влады́це, пречу́дне Арте́мие,/ положе́но же бы́сть те́ло твое́ на пу́сте ме́сте,/ иде́же обрето́шася мо́щи по три́десять тре́тием ле́те преставле́ния твоего́,/ чудеса́ творя́ща пресла́вная и исцеле́ния мно́га неду́жным,/ с ве́рою приходя́щим ко гро́бу твоему́ и вопию́щим:/ ра́дуйся, Арте́мие Богому́дре.

Пе́снь 7

Ирмо́с: А́нгелом о́троки из огня́ спасы́й/ и гремя́щую пе́щь преложи́вый на ро́су,/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

А́нгели слу́жат Вседержи́телю Бо́гу/ быва́ющим мо́лниям и о́блаком гро́мным;/ ты же, свя́те Арте́мие, коне́ц жития́ от сего́ прие́мля, взыва́л еси́:/ благослове́н Госпо́дь, Бог оте́ц на́ших.

Пресели́вся в жи́знь Небе́сную,/ предстои́ши Го́сподеви, пребога́те Арте́мие, вопия́:/ благослове́н Госпо́дь, Бог оте́ц на́ших.

Чудоде́йствия дар прии́м от Бо́га неду́ги исцеля́ти, прему́дре Арте́мие,/ воспева́л еси́ Го́сподеви:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Пресвята́я Де́во, Христа́ ро́ждши,/ непреста́нно моли́ о рабе́х Свои́х,/ да вопие́м Го́сподеви:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́,/ полага́яй мо́рю преде́л песо́к/ и содержа́й вся,/ Тя пое́т со́лнце, Тя сла́вит луна́,/ Тебе́ прино́сит пе́снь вся тва́рь,/ я́ко Соде́телю всех во ве́ки.

Покрыва́яй во́дными о́блаки небеса́/ и пролива́яй во́ды на зе́млю,/ прия́т ду́шу пра́веднаго Арте́мия, возвеселя́я ю чудоде́йствы;/ Ему́же вопие́м, я́ко Соде́телю всех во ве́ки.

Пречестны́я мо́щи твоя́ источа́ют чудеса́, блаже́нне Арте́мие,/ мы же, здра́вие прие́млюще, прино́сим хвалу́ Го́сподеви,/ я́ко Соде́телю всех во ве́ки.

Пребоже́ственное селе́ние име́яй,/ чудотворе́ния благода́ть прия́л еси́ от Вседержи́телевы руки́,/ и притека́ющии к тебе́ ве́рою мо́щи твоя́ лобыза́ют, пресла́вне Арте́мие,/ и моли́твенно вопию́т Бо́гу, я́ко Соде́телю вся́ческих во ве́ки.

Богоро́дичен: Еди́наго от Тро́ицы родила́ еси́, Препе́тая Де́во, Преве́чнаго Бо́га,/ Его́же моли́ о воспева́ющих Ти,/ да изведе́т ны от обдержа́щих напа́стей и бед,/ я́ко да вопие́м Творцу́ и Соде́телю всех во ве́ки.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти,/ от деви́ческаго чре́ва быв Челове́к./ Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Устраши́ся слух пра́веднаго о́трока Арте́мия,/ от гла́са гро́ма Твоего́, Го́споди,/ и преставле́ние прия́т пречу́дный Арте́мий по Боже́ственней Твое́й во́ли, Влады́ко,/ те́мже Тя велича́ем.

Вопие́м ти, Богому́дре Арте́мие, страстоте́рпче:/ не оста́ви нас, си́рых,/ но да́руй нам душе́вное спасе́ние, и теле́сное здра́вие, и по́мощь неосла́бну,/ да тя ве́рою велича́ем.

Притеце́м, лю́дие, к пречестно́му о́бразу Арте́мия/ и, припа́дающе, возопии́м ему́:/ бу́ди нам стена́ неруши́ма от супоста́т на́ших/ и изба́ви от враго́в ви́димых и неви́димых,/ да тя, ве́рнии, велича́ем.

Богоро́дичен: Гора́ неруши́мая и две́рь Небе́сная,/ ковче́же златы́й, Влады́чице Де́во,/ покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю и соблюди́ ны от всех зол,/ да Тя, Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Свети́лен.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Я́ко све́тлая звезда́, возсия́ша мо́щи твоя́, Арте́мие прехва́льне,/ и, я́ко многоце́нный би́сер, обрето́шася/ многоразли́чная подаю́ще исцеле́ния и чуде́с зарю́ испуща́юще,/ те́мже ны́не предстои́ши Влады́це всех,/ во све́те ра́дуяся.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Пресве́тлая Цари́це Богоро́дице,/ ро́ждшая Христа́ Спа́са без се́мене от Свята́го Ду́ха,/ от Отца́ исходя́щаго и просвети́вшаго вся ве́рныя,/ да́руй нам во Све́те присносу́щнем водвори́тися/ и Ду́хом Бо́жиим освяти́тися,/ я́ко да Тя, Богоро́дице, сла́вим.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4:

Пречестна́я па́мять твоя́, страстоте́рпче Арте́мие,/ соверша́ется дне́сь,/ и восхваля́ются мо́щи твоя́ пресве́тлыя,/ чудесы́ сия́ющия;/ ве́рнии же, притека́юще и здра́вие прие́млюще,/ неду́ги разли́чными одержи́ми,/ про́сят у Христа́ ми́ра ми́рови/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Восхва́лим пе́сньми Боже́ственными/ и возвели́чим тя, сла́вне Арте́мие,/ и́же измла́да Бо́га возлюби́в/ и по преставле́нии предстоя́ Престо́лу Бо́жию,/ мо́лишися, е́же изба́витися нам от враг ви́димых и неви́димых,/ и от одержа́щих зол сохрани́ ны,/ и испроси́ у Христа́ ми́ра ми́рови/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Просия́л еси́ светоза́рно во оте́чествии твое́м,/ Богоуго́дне Арте́мие,/ те́ло бо твое́ по ле́тех мно́гих обре́теся,/ ничи́мже врежде́но/ и чудеса́ пресла́вная творя́щее,/ хромы́я, и слепы́я, и глухи́я,/ и разсла́бленныя исцеля́ющее,/ и от тряса́виц избавля́ющее./ Проси́ у Христа́ мир ми́рови/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 2:

Возсия́ дне́сь пресве́тлая ра́дость,/ и многоцеле́бныя мо́щи твоя́ источа́ют здра́вие,/ я́ко алава́стр ми́ро,/ неду́жныя исцеля́юще,/ лука́выя ду́хи прогоня́юще/ и от вся́кой я́зи избавля́ющее прииди́те у́бо, ны́не/ ра́достными усты́ восхва́лим пра́веднаго и целому́дреннаго Арте́мия,/ сподо́бившагося таковы́я благода́ти прия́ти,/ той бо мо́лится Христу́ Бо́гу/ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен.

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 3: Хвали́те, о́троцы, Го́спода,/ хвали́те И́мя Госпо́дне. Стих: Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 154 от полу́ (1Кор. 13:11–14, 14:1, 20). Аллилу́ия, глас 4: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́. Стих: Вся́кия кончи́ны ви́дех коне́ц, широка́ за́поведь Твоя́ зело́. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 74 (глава́ 18, 1–5). Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде,/ пра́вым подоба́ет похвала́.

Моли́тва

Святы́й уго́дниче Бо́жий, пра́ведный Арте́мие, при́сный храни́телю святы́я ве́ры Правосла́вныя и бли́зкий защи́тниче всего́ се́вернаго кра́я Росси́йския страны́! При́зри ми́лостивно на усе́рдную моли́тву нас, гре́шных, и твои́м благомо́щным предста́тельством испроси́ нам у Го́спода проще́ние согреше́ний на́ших, преспе́яние в ве́ре и благоче́стии и огражде́ние от ко́зней диа́вольских. Моли́ Го́спода, да храни́т в здра́вии и непременя́емем благополу́чии ве́рных люде́й Свои́х, да пода́ст стране́ на́шей мир и тишину́, а нам нелицеме́рное послуша́ние, да сподо́бит всех нас получи́ти, по христиа́нстей кончи́не, Небе́сное Ца́рствие, иде́же вси пра́веднии вме́сте с тобо́ю ве́чно сла́вят Отца́, и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Свято́й пра́ведный Арте́мий Ве́ркольский

Святой праведный Артемий Веркольский родился в 1532 году в Двинском округе, в селении Верколе, что на реке Пинеге. Богобоязненные родители его Косьма и Аполлинария воспитывали свое дитя во всяком благочестии и чистоте. Уже с 5 лет Артемий отличался от своих сверстников, чуждаясь обычных игр и забав. Однажды в 13-летнем возрасте святой Артемий пошел с отцом на поле. Неожиданно сверкнула молния, ударил гром, и отрок пал мертвым, хотя молния и не коснулась его. Крестьяне сочли случившееся за гнев Божий, поэтому тело отрока оставили непогребенным в пустынном месте, в сосновом лесу. Произошло это 23 июня 1545 года.

И вот однажды, 32 года спустя, клирик храма во имя святителя Николая чудотворца диакон Агафоник, проходя лесом неподалеку от местонахождения тела праведного Артемия, увидел воссиявший свет. И когда подошел ближе, то обрел нетленное тело отрока.

У местного крестьянина Калинника болел сын. Усердно молился Калинник о его исцелении, взял кусок бересты, покрывавшей нетленное тело праведного отрока и положил на грудь сыну, который тотчас выздоровел. Обрадованный отец рассказал о случившемся поселянам, и с того времени началось молитвенное почитание святого Артемия. Мощи его были положены на паперти Никольского храма в селе Верколе.

По молитвам святого получали исцеление многие больные, в особенности страждущие глазными болезнями. Житель Холмогор Иларион потерял зрение и доходил до отчаяния. В день памяти святителя Николая Чудотворца праведный Артемий явился страдальцу с посохом в левой и крестом в правой руке; осенив крестом больного, он сказал: «Встань, исцеляет тебя Христос рукою раба Своего Артемия; иди в Верколу, поклонись его гробу и расскажи обо всем священнику и крестьянам», – после чего больной тотчас выздоровел.

Благодарные почитатели святого отрока перенесли его мощи с паперти храма в особый придел, устроенный в 1584 году. Мезенский воевода Афанасий Пашков в благодарность за исцеление своего сына построил храм во имя святого великомученика Артемия, небесного покровителя праведного отрока. В 1619 году мощи святого Артемия были освидетельствованы и перенесены (6 декабря) в этот храм. Через 30 Лет, когда храм сгорел, на месте вновь обретенных мощей, в период правления царя Алексея Михайловича, построили монастырь (1649), в который перенесли мощи святого. По преданию, у святого Артемия была сестра – праведная Параскева Пириминская, прославившаяся чудотворениями. Память праведного Артемия совершается также 20 октября, в день памяти тезоименитого святого великомученика Артемия († ок. 363).

Святи́теля Ге́рмана, архиепи́скопа Каза́нскаго

(Слу́жбу зри 6 ноября́)

Тропа́рь, глас 4:

От ю́ности и́го Христо́во усе́рдно восприи́м,/ бде́нными по́двиги поста́ и моли́твы просла́вился еси́./ Отону́дуже призыва́ющу тя Бо́гу на служе́ние Це́ркви/ в новопросвеще́ннем ца́рстве Каза́нстем,/ вку́пе со святи́телем Гу́рием воззва́н был еси́,/ иде́же я́ко первонача́льник/ созда́нной тобо́ю в гра́де Свия́жске оби́тели/ и досто́йный первосвяти́телю прее́мник яви́лся еси́./ Ду́хом предстоя́ Престо́лу Влады́чню,/ моли́ся, святи́телю Ге́рмане, со святи́телем Гу́рием/ правосла́вней па́стве во благоче́стии преспева́ти/ и тьме́ инове́рия све́том ве́ры разгна́тися.

Конда́к, глас 4:

До́блестями преподо́бия и пра́вды/ вруче́нное тебе́ слове́сное ста́до озаря́я/ и на зла́чных Сло́ва Христо́ва па́житях пита́я,/ на пра́вый пу́ть за́поведей Госпо́дних/ си́лою ду́ха твоего́ наставля́л еси́ е./ Те́мже и ны́не, осеня́емое цельбоно́сными чудотворе́нии твои́ми,/ в святу́ю па́мять твою́, зове́м тебе́:/ не преста́й, святи́телю, предста́тельствовати/ пред Пастыренача́льником о ста́де твое́м,/ я́ко па́ствы твоея́ утвержде́ние/ и су́щим по тебе́ святи́телем удобре́ние.

Второ́е перенесе́ние моще́й святи́теля Ге́рмана, архиепи́скопа Казанского

Святые мощи святителя Германа, архиепископа Казанского, после перенесения из Москвы в Свияжский Успенский монастырь (первое перенесение, 25 сентября 1592 года) были положены в алтаре монастырского Успенского храма, где и покоились до начала XVIII века.

При казанском митрополите Лаврентии, управлявшем Казанской епархией с 1657 по 1672 год, была составлена служба святителю Герману и написано его житие. Автором

жития был инок Свияжского монастыря Иоанн, составивший жизнеописание святителя по благословению митрополита Лаврентия. В конце XVII века было установлено всероссийское чествование памяти святителя Германа. 6 октября 1695 года казанский митрополит Маркелл (1690–1699) переложил мощи в новую гробницу, тогда же часть их была передана в г. Симбирск по просьбе жителей города.

В 1714 году, при преемнике митрополита Маркелла Тихоне (1699–1724), останки святителя Германа были перенесены из алтаря Успенского храма и поставлены за левым клиросом между колонной и западной стеной. В память этого события 23 июня было установлено празднование. Митрополитом Тихоном была составлена особая служба, употреблявшаяся за богослужением в Свияжской обители до средины XIX века. В 1857 году архиепископ Евлампий, бывший Тобольский, живший в Свияжском монастыре на покое, составил го храма и поставлены за левым клиросом между колонной и западной стеной. В память этого события 23 июня было установлено празднование. Митрополитом Тихоном была составлена особая служба, употреблявшаяся за богослужением в Свияжской обители до средины XIX века. В 1857 году архиепископ Евлампий, бывший Тобольский, живший в Свияжском монастыре на покое, составил акафист святителю Герману, а в 1860 – новую службу.

Литература:

1. Макарий (Булгаков), митрополит. История Русской Церкви, т. 6, кн. I. Изд. 2-е. СПб., 1887.

2. Житие святителя Германа, второго архиепископа Казанского, всея России чудотворца. Казань, 1894.

Преподо́бнаго Ио́сифа Заоники́евскаго

(Слу́жбу зри 21 сентября)

Тропа́рь, глас 5:

Смиренному́дрием наказа́ние благоду́шие прие́мля,/ и́же от Небе́с неизрече́нный дар прия́ти сподо́бился,/ и в пло́ти сый, преподо́бне,/ безпло́тен в служе́нии свое́м к Богома́тери трудолю́бне подвиза́ся,/ бде́нии, поще́нии, слеза́ми и моли́твами,/ и́миже и пусты́ню многожи́тельну устро́ил еси́,/ благоухищре́нным же юро́дством челове́ческия сла́вы избежа́./ Сего́ ра́ди Всевы́шний Мздовозда́тель/ в коне́ц ве́ка сего́ сугу́бо тя просла́ви,/ и гроб твой святы́й точе́нием чуде́с обогати́ся,/ Его́же моли́, преподо́бне о́тче наш Ио́сифе,/ дарова́ти нам отпуще́ние грехо́в и ве́лию ми́лость.

Конда́к, глас 8:

Вы́шних благ жела́яй,/ преоби́дел еси́ до́лу влеку́щая мудрова́ния,/ и́бо трудолюби́вое свое́ те́ло/ о́стрым власяны́м плете́нием стерл еси́,/ и бы́сть благоуго́ден служи́тель Богома́тере,/ стра́ждущим в неду́зех явля́яся, ско́ро помога́еши,/ и с ве́рою притека́ющим к тебе́ неоску́дное здра́вие подае́ши./ Сего́ ра́ди зове́м ти:/ разреши́ на́ша боле́зни душе́вныя и теле́сныя/ е́же к Бо́гу моли́твами твои́ми,/ началообра́зный смире́нию наста́вниче, о́тче наш Богому́дре Ио́сифе,/ мона́хом удобре́ние.

Преподо́бный Ио́сиф Заоникиевский

Преподобный Иосиф Заоникиевский (в миру Иларион) родился в деревне Обухово в Вологодском крае. В молодости он страдал болезнью глаз и часто молился Господу Иисусу Христу, Пресвятой Богородице и святым бессребреникам Косъме и Дамиану. Господь не оставил Своего верного раба.

В 1588 году, по откровению святого Косьмы († 284; память 1 июля), Иларион обрел в лесу, в болотистой местности Владимирскую икону Божией Матери, от которой исходил необыкновенный свет. От этой иконы он получил исцеление. В благодарность на месте исцеления Иларион поставил Крест и построил часовню, куда внес чудотворную икону. Там он и поселился и принял иноческий постриг с именем Иосиф.

Впоследствии, по благословению Вологодского епископа Ионы (1588–1603), он учредил в 16-ти верстах от Вологды Заоникиевский, в честь Владимирской иконы Божией Матери, монастырь.

По своему смирению преподобный Иосиф отказался от игуменства и избрал нелегкий путь юродства во Христе. Он босой ходил по снегу, проводил долгие часы в келейной молитве. И так «благоухищренным юродством человеческия славы избепреподобный Иосиф на 83-м году жизни, 21 сентября 1612 года отошел в Царство Небесное.

Известен внешний облик святого: высокого роста, станом согбен, браду имел долгую и украшенную сединами. Мощи преподобного Иосифа погребены под спудом в монастырском Троицком храме: Празднование преподобному Иосифу установлено Вологодским епископом Павлом (1716–1725) в начале ХVIII века. В лике святых почитаются также преемники преподобного: игумены Заоникиевские преподобные Антоний и Иоанникий. Память преподобного Иосифа совершается также 21 сентября, в день блаженной кончины.

В данном издании тропарь и кондак приводятся в исправленном виде. Поправки необходимо внести и в Минею – сентябрь.


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея июнь. - 2002. / Ч. 1. – 664 с.; Ч. 2. – 616 с.

Комментарии для сайта Cackle