В 14-й день

Свята́го и всехва́льнаго апо́стола Фили́ппа

На Вече́рни

Блаже́н муж: 1 -й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры апо́стола, на 8. Глас 6.

Подо́бен: Все отло́жше:

Дея́ние у́бо восхожде́ние и́стиннаго виде́ния,/ виде́ние же коне́ц Боголюби́ваго дея́ния, блаже́нне, положи́в,/ Христа́ моли́л еси́/ О́тчую сла́ву показа́ти тебе́ неизрече́нную,/ и́бо жела́ет вся́кое слове́сное естество́ сла́вне, Бо́га соста́вльшаго,/ и жела́емаго получи́л еси́,/ того́ а́бие прие́мь печа́ть Сы́на:/ Его́же со дерзнове́нием моли́ о душа́х на́ших.

Боже́ственными восхожде́нии всегда́ науча́емь,/ я́ко Моисе́й пе́рвее, Бо́га ви́дети возжеле́л еси́/ и мы́сленно ви́дел еси́ Того́ о́браз,/ прие́мь к подо́бию,/ Отца́ бо ско́рое уве́дение Сын и указа́ние,/ Сы́на же и Роди́теля Еди́но Существо́ зна́ется/ и от всех то́ждество возно́сится че́стно,/ и Ца́рство, и си́ла, сла́ва, и поклоне́ние.

Орга́н, бряца́я Боже́ственными вдохнове́ньми/ и сказа́нии Свята́го Ду́ха, был еси́/ и, преми́рное песнопоя́ в ми́ре Спа́сово Ева́нгелие/ о́гненным язы́ком твои́м,/ всю бо лесть попали́л еси́,/ я́ко вещь удобосожига́ему/ и я́ко траву́ земну́ю увяда́ему:/ су́щаго же над все́ми Влады́ку и Го́спода Христа́/ вселе́нней пропове́дал еси́,/ Фили́ппе Богови́дче.

Сла́ва, глас 6. Византи́ево:

Вели́каго, Фили́ппе, Све́та блиста́нии разже́гся,/ всеми́рный возсия́л еси́ свети́льник,/ Отца́ же Све́тов,/ в Сы́не взыска́в, обре́л еси́:/ во све́те бо свет обрета́ется./ И́бо той печа́ть равнообра́зна,/ явля́я началообра́зное./ Его́же, апо́столе, моли́/ запеча́тствованным Боже́ственною спасти́ся Кро́вию.

И ны́не,

Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния 3.

Собо́рнаго посла́ния Петро́ва чте́ние (зача́ло 58):

Петр, апо́стол Иису́с Христо́в,/ избра́нным прише́льцем разсе́яния,/ По́нта, Галати́и, Каппадоки́и, Аси́и и Вифи́нии,/ по прозре́нию Бо́га Отца́ во святы́ню Ду́ха,/ в послуша́ние и кропле́ние Кро́ве Иису́с Христо́вы,/ благода́ть вам и мир да умно́жится./ Благослове́н Бог и Оте́ц Го́спода на́шего Иису́с Христа́,/ И́же по мно́зей Свое́й ми́лости порожде́й нас во упова́ние жи́во/ воскресе́нием Иису́с Христо́вым от ме́ртвых,/ в насле́дие нетле́нно, и нескве́рно, и неувяда́емо,/ соблюде́но на Небесе́х вас ра́ди,/ и́же си́лою Бо́жиею соблюде́ни ве́рою/ во спасе́ние гото́вое яви́тися во вре́мя после́днее./ О не́мже ра́дуйтеся,/ ма́ло ны́не, а́ще ле́по есть, приско́рбни бы́вше в разли́чных напа́стех,/ да искуше́ние ва́шея ве́ры, многоче́стнейше зла́та ги́бнуща,/ огне́м же искуше́на,/ обря́щется в похвалу́ и честь и сла́ву, во открове́нии Иису́с Христо́ве./ Его́же не ви́девше, лю́бите,/ и на Него́же ны́не не зря́ще, ве́рующе же,/ ра́дуетеся ра́достию неизглаго́ланною и просла́вленною,/ прие́млюще кончи́ну ве́ре ва́шей спасе́ние душа́м./ О не́мже спасе́нии взыска́ша и испыта́ша проро́цы,/ и́же о ва́шей благода́ти прореко́ша, испыта́юще,/ в каково́ и́ли в ко́е вре́мя явля́ше в них Дух Христо́в,/ пре́жде свиде́тельствуя о Христо́вех страсте́х и я́же по сих сла́вах,/ и́мже откры́ся, я́ко не им саме́м,/ но нам служа́ху сия́, я́же ны́не возвести́шася вам,/ благовествова́вшими вам Ду́хом Святы́м, по́сланным с Небесе́,/ в ня́же жела́ют А́нгели прини́кнути./ Те́мже, возлю́бленнии,/ препоя́савше чре́сла помышле́ния ва́шего, трезвя́щеся,/ соверше́нне упова́йте на приноси́мую вам благода́ть открове́нием Иису́с Христо́вым./ Я́ко ча́да послу́шания, не преобразу́ющеся пе́рвыми неве́дения ва́шего похоте́нии,/ но по зва́вшему вы Свято́му, и са́ми свя́ти во всем житии́ бу́дите./ Зане́ пи́сано е́сть:/ свя́ти бу́дите, я́ко Аз Свят е́смь./ И а́ще Отца́ называ́ете, нелицеме́рно судя́ща кому́ждо по де́лу,/ со стра́хом жития́ ва́шего вре́мя жи́тельствуйте,/ ве́дяще, я́ко не истле́нным сребро́м, и́ли зла́том/ изба́вистеся от су́етнаго ва́шего жития́, отцы́ пре́даннаго,/ но честно́ю Кро́вию я́ко А́гнца Непоро́чна и Пречи́ста Христа́,/ предуве́дена у́бо пре́жде сложе́ния ми́ра,/ я́вльшася же в после́дняя ле́та вас ра́ди./ И́же Его́ ра́ди ве́ровавших в Бо́га,/ воздви́гшаго Его́ из ме́ртвых и сла́ву Ему́ да́вша,/ я́ко да ве́ра ва́ша и упова́ние бу́дет на Бо́га./ Ду́ши ва́ша очи́стивше в послуша́ние и́стины ду́хом,/ в братолю́бие нелицеме́рно, от чи́ста се́рдца друг дру́га люби́те приле́жно,/ порожде́ни не от се́мене истле́нна, но неистле́нна,/ сло́вом Жива́го Бо́га и пребыва́юща во ве́ки./ Зане́ вся́ка плоть, я́ко трава́,/ и вся́ка сла́ва челове́ча, я́ко цвет травны́й./ Изсше́ трава́ и цвет ея́ отпаде́,/ глаго́л же Госпо́день пребыва́ет во ве́ки,/ се же есть глаго́л благовествова́нный в вас./ Отло́жше у́бо вся́ку зло́бу, и вся́ку лесть,/ и лицеме́рие, и за́висть, и вся клеветы́,/ я́ко новорожде́ни младе́нцы, слове́сное и неле́стное млеко́ возлюби́те,/ я́ко да о нем возрасте́те во спасе́ние,/ поне́же вкуси́сте, я́ко благ Госпо́дь./ К Нему́же приходя́ще, Ка́меню Жи́ву,/ от челове́к у́бо уничиже́ну,/ от Бо́га же избра́нну, че́стну,/ и са́ми я́ко ка́мение жи́во,/ зижди́теся в храм духо́вен, святи́тельство свя́то,/ возноси́ти же́ртвы духо́вны, благоприя́тны Бо́гови Иису́с Христо́м./ Зане́ пи́сано есть в Писа́нии:/ се полага́ю в Сио́не Ка́мень Краеуго́лен, избра́н, че́стен,/ и ве́руяй в Онь не постыди́тся.

Собо́рнаго посла́ния Петро́ва чте́ние (зача́ло 59):

Возлю́бленнии,/ Христо́с пострада́ по нас,/ нам оста́вль о́браз, да после́дуем стопа́м Его́./ И́же греха́ не сотвори́,/ ни обре́теся лесть во усте́х Его́,/ И́же укаря́емь проти́ву не укаря́ше,/ стражда́, не преща́ше,/ предая́ше же судя́щему пра́ведно./ И́же грехи́ на́ша сам вознесе́ на те́ле Свое́м на Дре́во,/ да, от грех избы́вше, пра́вдою поживе́м,/ Его́же я́звою исцеле́сте./ Бе́сте бо, я́ко о́вцы заблу́ждшия, не иму́ще па́стыря,/ но возврати́стеся ны́не к Па́стырю и Посети́телю душ ва́ших./ Та́кожде же и жены́ повину́ющеся свои́м муже́м,/ да и а́ще не́цыи не повину́ются сло́ву,/ же́нским житие́м без сло́ва плене́ни бу́дут,/ ви́девше е́же со стра́хом чи́сто житие́ ва́ше./ И́мже да есть не вне́шняя плете́ния влас,/ и обложе́ния зла́та, и́ли одея́ния риз ле́пота,/ но потае́ный се́рдца челове́к,/ в неистле́нии кро́ткаго и молчали́ваго ду́ха,/ е́же есть пред Бо́гом многоце́нно./ Та́ко бо иногда́ и святы́я жены́, упова́ющия на Бо́га,/ украша́ху себе́, повину́ющеся свои́м муже́м:/ я́коже Са́рра послу́шаше Авраа́ма, господи́на того́ зову́ще,/ ея́же бы́сте ча́да, благотворя́ще и не боя́щеся ни еди́наго стра́ха./ Му́жие, та́кожде вку́пе живу́ще с свои́ми жена́ми по ра́зуму,/ я́ко немощне́йшу сосу́ду, же́нскому воздаю́ще честь,/ я́ко и снасле́дницы благода́тныя жи́зни,/ во е́же не прекраща́тися моли́твам ва́шим./ Коне́ц же – вси единому́дрени бу́дите,/ ми́лостиви, братолю́бцы, милосе́рдни,/ благоутро́бни,/ мудролю́бцы, смиреному́дри,/ не воздаю́ще зла за зло и́ли досажде́ния за досажде́ние,/ супроти́вное же благословя́ще,/ ве́дяще, я́ко на се зва́ни бы́сте,/ да благослове́ние насле́дите.

Собо́рнаго посла́ния Петро́ва чте́ние (зача́ло 61):

Возлю́бленнии,/ Христу́ пострада́вшу за ны пло́тию,/ и вы в ту же мысль вооружи́теся,/ зане́ пострада́вый пло́тию преста́ от греха́./ Во е́же не ктому́ в челове́ческия по́хоти,/ но в во́лю Бо́жию про́чее во пло́ти жи́ти вре́мя./ Довле́ет бо вам мимоше́дшее вре́мя жития́,/ во́лю язы́ческую твори́вшим,/ хо́ждшим в нечистота́х, в по́хотех, в скотоло́жстве,/ в по́мыслех, в пия́нстве, в козлогласова́ниих,/ в лихоима́нии, и богоме́рзских идолослуже́ниих./ О не́мже дивя́тся,/ не сходя́щимся вам в то же блуда́ разлия́ние, ху́ляще:/ и́же воздадя́т сло́во гото́ву Су́щему суди́ти живы́м и ме́ртвым./ На се бо и ме́ртвым благовести́ся,/ да Суд у́бо прии́мут по челове́ку пло́тию,/ поживу́т же по Бо́зе Ду́хом./ Всем же кончи́на прибли́жися,/ уцелому́дритеся у́бо и трезви́теся в моли́твах./ Пре́жде же всех друг ко дру́гу любо́вь приле́жну име́йте,/ зане́ любо́вь покрыва́ет мно́жество грехо́в./ Страннолю́бцы друг ко дру́гу без ропта́ний./ Ки́йждо я́коже прия́т дарова́ние,/ ме́жду себе́ сим служа́ще,/ я́ко до́брии строи́телие разли́чныя благода́ти Бо́жия./ А́ще кто глаго́лет, я́ко словеса́ Бо́жия,/ а́ще кто слу́жит, я́ко от кре́пости, ю́же подае́т Бог,/ да о всем сла́вится Бог Иису́с Христо́м,/ Ему́же есть сла́ва и держа́ва во ве́ки веко́в, ами́нь.

На литии́ стихи́ра хра́ма и апо́стола, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Тро́стию благода́ти/ от глубины́ су́етства челове́ки извле́кл еси́, досточу́дне,/ Учи́теля ма́нием повину́вся, Фили́ппе,/ просве́щшаго по всему́ твое́ разуме́ние,/ и апо́стола, и че́стна Богоглаго́льника,/ тя, всеблаже́нне, показа́вша,/ Того́ непостижи́маго Божества́.

Ду́ха сия́ние на тя сни́де во о́гненне ви́де/ и тя, блаже́нне, Боже́ственное прия́телище соде́ла,/ ско́ро отгоня́ща безбо́жия мглу/ и мир просвеща́юща сия́нием всему́дрых твои́х слове́с,/ тайноглаго́льниче, апо́столов украше́ние,/ Христо́в самови́дче блаже́нне.

Мо́лниями пропове́дания/ во тьме седя́щия неве́дения, сла́вне, просвети́в,/ показа́л еси́ сы́ны Влады́ки и Бо́га ве́ры ра́ди./ Его́же страсте́м ревнова́л еси́ и сме́рти/ и сла́вы был еси́ насле́дник,/ я́ко мудр и Богоглаго́лив,/ я́ко учени́к и́стины.

Сла́ва, глас 2:

Оста́вив земна́я, после́довал еси́ Христу́,/ и зна́менався дохнове́нием Свята́го Ду́ха,/ по́слан быв от Него́ в язы́ки поги́бшия/ обраща́ти челове́ки во свет Богозна́ния,/ апо́столе Фили́ппе,/ и, сконча́в по́двиги Боже́ственныя твоея́ стра́сти/ и мук разли́чных,/ ду́шу твою́ Христу́ пре́дал еси́./ Того́ моли́, всеблаже́нне,/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен:

Все упова́ние мое́/ на Тя возлага́ю, Ма́ти Бо́жия,/ сохрани́ мя под кро́вом Твои́м.

На стихо́вне стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Небе́сных твои́х веща́ний изглаше́ния/ на земли́, всеблаже́нне, разгласи́шася,/ и сию́ испо́лни догма́тов,/ и́миже Сы́на Отцу́ и Ду́ху/ Богосло́вяще, апо́столе, та́йно,/ Единосу́щна сла́вим.

Стих: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их.

Я́ко светоно́сца тя вси апо́столов Христо́вых/ и све́тлаго свети́льника честны́я Це́ркве,/ Фили́ппе треблаже́нне, иму́ще ны́не,/ душа́ми просвеща́емся/ и от бед злолю́тых избавля́емся/ моли́твами твои́ми, всехва́льне.

Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию,/ творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь.

Кресто́м по́двиг страда́ния сконча́вый,/ побе́ды венцы́ оде́ялся еси́, Фили́ппе, досто́йне;/ с ни́миже, вшед в Го́рняя ца́рствия,/ спредстои́ши, апо́столе, Христу́/ и мо́лишися спасти́ся нам.

Сла́ва, глас 2:

Ча́ши арома́т/ в ми́ре лани́ты твоя́, му́дре, яви́шася,/ апо́столе Фили́ппе,/ почерпа́ющия ве́рным пи́во жизнотво́рное./ Дея́ния бо в виде́ния восхожде́ние имы́й,/ Христа́ после́дователь и приве́тствователь был еси́,/ непло́дную и безча́дную язы́ков Це́рковь украси́л еси́ поуче́ньми,/ благоча́дствующу в нем./ Е́йже и ны́не моли́ изба́витися нужд и обстоя́ний,/ мо́жеши бо о Бо́зе мно́го, приближа́яся Ему́.

И ны́не, Богоро́дичен: О, чудесе́ но́ваго:

Тропа́рь, глас 3:

Благоукраша́ется вселе́нная,/ Ефио́пия ликовству́ет,/ я́ко венце́м красу́ема,/ тобо́ю просвети́вшися,/ све́тло торжеству́ет па́мять твою́,/ Богоглаго́ливе Фили́ппе,/ вся бо ве́ровати Христу́ научи́л еси́/ и тече́ние соверши́л досто́йно Ева́нгелия./ Тем дерзнове́нно вари́т Ефио́пская рука́ к Бо́гу,/ Его́же моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не,

Богоро́дичен: Тя, хода́тайствовавшую:

На У́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь апо́стола два́жды.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

По 1-й кафи́зме, седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

Апо́столе Христо́в, и самови́дче,/ и му́чениче, Фили́ппе прему́дре,/ дру́же Бо́жий блаже́нне,/ и́же ве́рою пра́зднующия честну́ю твою́ па́мять/ свободи́ от обдержа́щих прегреше́ний моли́твами твои́ми/ и Небе́сное насле́дие получи́ти сподо́би.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Купину́, ю́же Моисе́й неопа́льно ви́де,/ го́ру Бо́жию, святы́й о́блак, сень нескве́рную,/ Богоприя́тную трапе́зу, пала́ту высоча́йшаго Царя́,/ всесве́тлую и непрохо́дную дверь, Де́во, пое́м Тя.

По 2-й кафи́зме седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Учени́к Словесе́, и́стины пропове́дник,/ я́ко стрела́, по́слан был еси́, просвеща́я су́щия во тьме лю́тей, свя́те апо́столе,/ и безбо́жия мглу отгоня́ от земли́,/ и вся благове́рующия сы́ны дне показа́л еси́, Христо́в ви́дче, свя́те Фили́ппе.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

И́же упова́ние на Тя, Де́во Пречи́стая, непоткнове́нное иму́ще,/ покро́в су́щи, от разли́чных напа́стей, и обстоя́ний, и бед лю́тых свободи́ ны,/ моля́щи Сы́на Твоего́ со апо́столы Его́,/ и спаси́ вся воспева́ющия Тя.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости и сло́ва:

И́дольскую лесть низложи́л еси́,/ Спа́совы стра́сти возжеле́в, Фили́ппе сла́вне,/ яви́лся еси́ ми́ру, Небе́сная всем источа́я чудеса́/ и язы́ков быв, всеблаже́нне, апо́стол./ Тем твою́ па́мять досто́йно чтим, песносло́вяще:/ Госпо́день апо́столе,/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

В напа́сти многоплете́нныя впад от враг ви́димых и неви́димых,/ бу́рею одержи́мь безчи́сленных согреше́ний мои́х,/ и, я́ко к те́плому заступле́нию и покро́ву моему́, Чи́стая,/ ко приста́нищу притека́ю Твоея́ бла́гости./ Те́мже, Пречи́стая,/ из Тебе́ Воплоще́нному безсе́менно моли́ся приле́жно о всех рабе́х Твои́х,/ непреста́нно моля́щихтися, Богоро́дице Пречи́стая,/ моля́щи Его́ при́сно согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ воспева́ющим досто́йно сла́ву Твою́.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Во всю зе́млю: Стих: Небеса́ пове́дают: Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 67.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6.

Самогла́сен:

Прему́дрый ло́вче, святы́й учениче́,/ де́лателю Спа́сов и сказа́телю Того́ страсте́й,/ и́же тварь ве́рою обте́к/ и прельще́нныя язы́ки собра́в и Бо́гу приве́д,/ я́ко кади́ло до́брое, на Небеса́ возведе́ся./ Те́мже, предстоя́ Судии́,/ моли́ изба́витися нам от беззако́ний на́ших/ и в День Су́дный изба́витися муче́ния.

Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и апо́стола на 8, его́же краегране́сие: Сла́внаго Фили́ппа пою́ благоле́пно. Феофа́н. Глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Пресве́тлыми луча́ми Христо́вы Боже́ственныя све́тлости наслажда́яся я́сно,/ Богопропове́дниче Фили́ппе,/ твои́ми по прича́стию заря́ми нас просвети́.

О́тчую тебе́ сла́ву собо́ю показа́вый, Фили́ппе,/ ли́ку ученико́в тя Христо́с вчини́,/ твою́ прове́дый доброде́тель, Богоблаже́нне.

Ны́не не в гада́ниих зри́ши, ниже́ се́нех,/ ниже́ зерца́лех, всему́дре, Исто́чника благи́х,/ жела́ний коне́чное, Христа́,/ но лице́м зри́ши я́вственно к лицу́.

Богоро́дичен: Оскуде́вшим нача́льником от коле́на Иу́дова, Пречи́стая,/ Сын Твой и Бог прише́д,/ вождь земли́ конце́м и́стинно ны́не воцари́ся.

Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:

Песнь 3

Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Ты, испо́лнен све́та де́ятельнаго виде́ния,/ Све́ту вели́кому, бы́вшу с на́ми, сподо́бился еси́ Христу́ служи́ти,/ Фили́ппе Богоглаго́ливе.

Степе́нь догма́тов благочести́вых твое́ тайново́дствие благочести́во яви́ся,/ тем бо Сы́на позна́хом соесте́ственна/ и соедине́нна су́ща Роди́телю.

Све́щник был еси́ злат,/ сия́я челове́ком присносу́щный свет/ и просвеща́ющ им вселе́нную я́ве позна́нием,/ Фили́ппе всеизя́щнейше.

Богоро́дичен: На Тя, Пресвятая́ Чи́стая, наде́явся,/ да не отпаду́ Твоего́ ча́яния,/ но, я́ко Ма́ти ми́лостивная человеколюби́ваго Бо́га,/ сете́й мя врага́ изба́ви.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Тучено́сен о́блак духо́вный и́стинно показа́лся еси́ су́щим на земли́,/ напая́я, я́ко ни́ву, та́инственно сердца́ на́ша;/ проте́к сло́вом, напая́еши концы́/ и дождь пролива́еши ми́ра от ра́ки./ Тем, дохну́в неве́рным сердца́м воню́ Ду́ха,/ в ни́хже сокро́вищствовал еси́, апо́столе Фили́ппе,/ моли́ся Христу́ Бо́гу грехо́в оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, подо́бен то́йже:

И́дольскую лесть низложи́л еси́,/ Спа́совы стра́сти возжеле́в, Фили́ппе, сла́вне,/ яви́лся еси́ ми́ру, Небе́сная всем источа́я чудеса́/ и язы́ков быв, всеблаже́нне, апо́стол./ Тем твою́ па́мять досто́йно чтим, песносло́вяще:/ Госпо́день апо́столе,/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

И ны́не, Богоро́дичен:

В напа́сти многоплете́нныя впад от враг ви́димых и неви́димых,/ бу́рею одержи́мь безчи́сленных согреше́ний мои́х,/ и, я́ко к те́плому заступле́нию и покро́ву моему́, Чи́стая,/ ко приста́нищу притека́ю Твоея́ бла́гости./ Те́мже, Пречи́стая,/ из Тебе́ Воплоще́нному безсе́менно моли́ся приле́жно о всех рабе́х Твои́х,/ непреста́нно моля́щихтися, Богоро́дице Пречи́стая,/ моля́щи Его́ при́сно согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ воспева́ющим досто́йно сла́ву Твою́.

Песнь 4

Ирмо́с: Христо́с моя си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ Боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Со́лнца селе́ние, Христа́, су́щаго Све́та,/ и храм показа́лся еси́ вмести́телен Того́ све́тлости,/ и Не́бо, сла́ву Бо́жию челове́ком пове́дая.

Во истле́вшее страстьми́ челове́чество ты вложе́н, Бо́жия соль, от Христа́,/ того́ изсуши́ гни́лость лю́тую,/ Боговеща́телю достосла́вне.

Си́лою, Фили́ппе, Христо́вою укрепля́емь,/ де́монскаго полка́ и злове́рных яви́лся еси́ си́льнший,/ су́щим на земли́ вопия́ жи́зни Боже́ственныя благове́стие.

Богоро́дичен: Приста́нище благоти́хое Христо́с яви́ ве́рою и любо́вию Тя,/ и́стинную Влады́чицу Всенепоро́чную,/ от со́вести чи́стыя Богоро́дицу пропове́дающим.

Песнь 5

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Я́да душегуби́тельнаго вра́жия враче́бными твои́ми дла́ньми, Богоглаго́ливе, изсуши́в,/ смертоно́сною глубино́ю держи́мыя лю́тыя боле́зни избавля́я.

Огнедохнове́нен весь яви́лся еси́ Паракли́товым наше́ствием и благода́тию, Фили́ппе,/ иззя́бшия безбо́жия зимо́ю, теплото́ю ве́ры оживотвори́л еси́.

Близ был еси́ Христа́,/ дае́мыя ти зари́ несре́дственно прие́мля,/ просвеща́я к тебе́ притека́ющия/ и приводя́ ты́я Соде́телю Твоему́.

Богоро́дичен: Сло́вом вся соде́тельствуя/ и му́дрым Про́мыслом окормля́я еди́н, я́ко хо́щет Госпо́дь,/ за благоутро́бие зи́ждется из Тебе́/ и плоть несказа́нно, Пречи́стая, быва́ет.

Песнь 6

Ирмо́с: Ят бысть,/ но не удержа́н в пе́рсех ки́товых Ио́на:/ Твой бо о́браз нося́,/ страда́вшаго и погребе́нию да́вшагося,/ я́ко от черто́га, от зве́ря изы́де,/ приглаша́ше же кусто́дии,/ храня́щии су́етная и ло́жная,/ ми́лость сию́ оста́вили есте́.

Одержа́щу и губи́щую зря пре́лесть вра́жию челове́ческий род,/ Твоя́ стре́лы, изощре́нныя апо́столы, напря́г, испусти́л еси́/ и разве́рзл еси́ бре́нная уста́ зми́ева,/ всех от того́ вре́да и тли, Спа́се, исцеля́я.

Вы́шним сия́нием блиста́я, яви́лся еси́,/ я́коже мо́лния, вселе́нней свети́,/ и я́ко гора́, сла́дость иска́пающая,/ я́ко роса́ Боже́ственная, с Небесе́ па́дающая,/ я́ко апо́стол избра́н, дванадесяточи́сленный полк исполня́я/ ученико́в Христо́вых, всеблаже́нне.

Научи́вся Твоей та́йны глубине́,/ Боже́ственный учени́к, я́ко реку́ ми́ра, наводня́ющу сла́дости пото́к,/ я́ко потопля́ющую во́лну, сла́ву язы́ков, Тя пропове́да велегла́сно/ и Твое́ сла́вное истоща́ние, Бла́же,/ е́же о нас благовести́.

Богоро́дичен: Умерщвля́емыя и ги́бнущия вся сме́ртию челове́ки/ Ты, Христа́ ро́ждши – Нетле́нное Безсме́ртие,/ призва́ла еси к жи́зни ве́чней,/ и просвети́ла еси́ омраче́нныя, и свободи́ла еси́,/ разреши́вши у́зы отведе́ния на́шего, Всепе́тая.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Я́ко нача́тки:

Учени́к, и друг Твой, и подража́тель стра́сти Твоей/ вселе́нней Бо́га Тя пропове́да Богоглаго́ливый Фили́пп;/ того́ моли́твами от враго́в пребеззако́нных/ Це́рковь Твою́ и всяк град Твой/ Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

И́кос:

Струю́ сло́ва пода́ждь ми, Го́споди,/ водно́е естество́ соде́явый,/ се́рдце мое́ укрепи́, Благоутро́бне,/ и́же зе́млю утверди́вый сло́вом Твои́м,/ и просвети́ мое́ помышле́ние,/ све́том, я́ко ри́зою, одевя́яйся,/ да глаго́лю и пою́ подоба́ющая/ и досто́йно восхвалю́ Твоего́ уго́дника, Многоми́лостиве.

Песнь 7

Ирмо́с: О́троцы в Вавило́не/ пе́щнаго пла́мене не убоя́шася,/ но, посреде́ пла́мене вве́ржени, ороша́еми, поя́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Я́ко свет, посла́лся еси́ стрелы́ подо́бием, апо́столе,/ светоза́рными блиста́нии просвещя́я ве́рою зову́щия:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Бога́тыми светоли́тии Боже́ственнаго, блаже́нне, пропове́дания сия́я све́тло,/ во тьме су́щия песнопе́ти просвети́л еси́:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Вити́йская буесло́вия/ и слове́сную всю лю́тость кре́пким сло́вом ве́ры победи́в, пел еси́:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: В естества́х пресу́щественно, Де́во, двух/ родила́ еси́ соедине́нных, Чи́стая, неслия́нно Христа́, Ему́же зове́м:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмо́с: За зако́ны оте́ческия/ блаже́ннии в Вавило́не ю́ноши, предбе́дствующе,/ царю́ющаго оплева́ша повеле́ние безу́мное/ и, совоку́плени и́мже, не свари́шася огне́м,/ Держа́вствующему досто́йную воспева́ху песнь:/ Го́спода по́йте дела́/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Све́та тя ми́ра соверши́ Отчь Свет, Сло́во Ипоста́сное,/ избра́вый апо́стола от ми́ра, треблаже́нне,/ и, вооружи́в Боже́ственною си́лою Свое́ю,/ посла́, я́ко ору́жника непобеди́ма, вопию́ща:/ Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те во вся ве́ки.

Си́лою Боже́ственною укрепля́емь, апо́столе,/ проти́вныя полки́ победи́л еси́,/ свире́пое ополче́ние тех разруши́в,/ мир бо неотъя́тный жре́бий взем,/ ми́рное устрое́ние насади́л еси́ ми́ру,/ Го́спода воспева́йте дела́, вопия́,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Все́ю любо́вию прилепи́лся еси́ воплоще́нному Сло́ву Бо́жию, апо́столе,/ учени́к Того́ быв, и Бо́жий слуга́, и тайноглаго́льник,/ отону́дуже от Него́ по́слан во язы́ки,/ пропове́дал еси́ Его́ прише́ствие,/ Го́спода по́йте, вопия́,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Весь соедини́ся па́че ра́зума неизме́нно всему́ челове́честву/ Пребоже́ственный во утро́бе Твое́й, Всесвята́я Де́во./ Те́мже во дву естеству́ зна́ется Христо́с, еди́н сый обое́./ Ему́же, пою́ще, вопие́м:/ Го́спода по́йте дела́/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти:/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и/ Тя ублажа́ем.

Ны́не неизрече́нныя сла́вы и све́та невече́рняго сподо́бився,/ иде́же неизглаго́ланное есть весе́лие,/ иде́же ра́дость непреста́нная в Це́ркви перворожде́нных,/ иде́же пра́ведных селе́ния,/ за вся христиа́ны моли́ся, Фили́ппе, всему́дре.

Укра́шен добро́тою у́мнаго благоле́пия/ и ца́рствия венце́м обложе́н, Богому́дре,/ и бога́тыми светодая́нии, Фили́ппе, просвеща́емь пресу́щественнаго Све́та сия́ньми,/ ра́дуяся, Влады́ки твоего́ Престо́лу, блаже́нне, предстои́ши.

Со апо́столы все́ми честны́ми, и проро́ки, и страстоте́рпцы, Фили́ппе,/ преподо́бными, иера́рхи и пра́ведными,/ с Богоро́дицею моли́ разреше́ние грехо́в мно́гих и прегреше́ний да́ти очище́ние/ ве́рою светоно́сную и Боже́ственную па́мять соверша́ющим твою́.

Богоро́дичен: Воплоще́нно Сло́во, пре́жде безпло́тно су́що,/ Де́во Ма́ти, родила́ еси́./ Сего́ ра́ди Тя, госпо́дьственно Богоро́дицу, вси благоче́стно сла́вим,/ и́стиннейшее Тебе́ нарица́ние принося́ще, Чи́стая,/ Ты бо ве́рных спасе́ния ко́рень пребыва́еши.

Свети́лен.

Подо́бен: Ду́хом во святи́лищи:

Тече́ние кра́сных твои́х ног, Фили́ппе, возврати́в,/ к ше́ствию Небе́сному возше́л еси́, ра́дуяся,/ и, Тро́ице предста́в, во Отце́ ви́диши Сы́на и Ду́ха Боже́ственнаго./ Сего́ ра́ди ве́рою всесвяще́нную твою́ и Боже́ственную пра́зднуем па́мять.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Стра́шнаго испыта́ния воспомина́ю час,/ мно́жество бо дел мои́х ужаса́ет и устраша́ет мя,/ но уще́дри, Пречи́стая, те́плою Твое́ю моли́твою/ и даждь ми спасе́ние:/ ели́ко бо хо́щеши, и твори́ши,/ я́ко Бо́га ро́ждши, благослове́нная Мари́е.

На хвали́тех стихи́ры, на 4, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́!

О, пресла́внаго чудесе́!/ Ры́бы иногда́ ловя́й апо́стол,/ челове́ков лове́ц бысть Богопроизведе́нный,/ слове́с мре́жею язы́ки улови́,/ кре́ста у́дицею мир возвлече́./ О, какову́ лови́тву Бо́гу принесе́ Богоде́латель!/ Его́же па́мять ны́не пра́зднуем.

О, пресла́внаго чудесе́!/ От Бо́га по́слан, посреде́ волко́в, я́ко овча́,/ небоя́зненно прохожда́ше апо́стол Фили́пп,/ зве́ри а́гнцы ве́рою яви́,/ мир Боже́ственно престихи́йствова138 ./ О, дел ве́ры! О, сил изя́щнейших!/ Его́же моли́твами, Христе́,/ спаси́ ду́ши на́ша, я́ко еди́н Благоутро́бен.

О, пресла́внаго чудесе́!/ Кла́дязь, точа́щий жизнь му́дростным черпа́нием,/ су́щим в ми́ре бысть апо́стол Фили́пп./ От него́же струи́ догма́тов исхо́дят,/ от ни́хже чуде́с быстрины́ пие́м./ О, коли́ка соде́я стра́шная чудеса́ Богоде́латель!/ Его́же па́мять ве́рою сла́вим.

Глас 2. Самогла́сна:

Небе́сная ча́ша яви́лся еси́ му́дрости,/ Ду́ха бо показа́лся еси́ оби́тель кра́сная/ и изре́кл еси́ доброде́телей и́стину,/ земны́я улови́в у́мною у́дицею му́дрости Бо́жия./ Тем мо́лим тя, апо́столе Фили́ппе,/ моли́ся о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас 3:

Рыб лови́тву в челове́чу лови́тву преложи́в,/ су́щия во глубине́ пре́лести/ не́водом извле́к та́инственным,/ Фили́ппе апо́столе,/ весь мир улови́л еси́/ и учи́телю твоему́, Христу́, приве́л еси́./ Тем мо́лим тя:/ моли́ся Ему́ непреста́нно/ спасти́ ду́ши на́ша,/ ве́рно творя́щих всечестну́ю па́мять твою́.

И ны́не, Богоро́дичен:

Богоро́дице, Предста́тельнице всех моля́щихся Тебе́,/ Тобо́ю дерза́ем, и Тобо́ю хва́лимся,/ и к Тебе́ все упова́ние на́ше есть,/ моли́ Ро́ждшагося из Тебе́/ за непотре́бныя рабы́ Твоя́.

Славосло́вие вели́кое. Тропа́рь. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Тя, хода́тайствовавшую: И отпу́ст.

На Литурги́и

Блаже́нны апо́стола, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 8: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию: Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 131. Аллилу́ия, глас 1: Испове́дят Небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 5. Прича́стен: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их:

Святой апостол Филипп, уроженец города Вифсаиды (Галилея) – родины апостолов Петра и Андрея, был глубоким знатоком Священного Писания. Он правильно разумел смысл пророчеств, ибо еще в юности изучил Ветхий Завет, и ожидал прихода Мессии. По призыву Спасителя: «Иди за Мною» (Ин. 1:43), Филипп стал учеником Господа.

Об апостоле Филиппе в Святом Евангелии говорится, что он привел ко Христу Нафанаила, сказав ему: «Мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки» (Ин. 1:45); его Господь спросил, сколько нужно денег для покупки хлеба 5-ти тысячам человек (Ин. 6:7); он привел эллинов, желавших увидеть Христа (Ин. 12:21–22); во время Тайной Вечери он спрашивал Христа о Боге Отце (Ин. 14:8).

После Вознесения Господа апостол Филипп проповедовал Слово Божие в Галилее, где воскресил мертвого младенца. Из Галилеи он направился в Грецию и проповедовал среди переселившихся туда иудеев. Некоторые из них сообщили в Иерусалим о проповеди апостола, и тогда из Иерусалима в Элладу прибыли книжники во главе с первосвященником для обвинения апостола Филиппа. Апостол Филипп обличил ложь первосвященника, говорившего, что ученики Христовы похитили и скрыли тело Господа, рассказав, как фарисеи подкупили стражу (Мф. 28:11–15). Когда же иудейский первосвященник и его спутники стали хулить Господа, они внезапно ослепли. По молитве апостола все прозрели. Через это многие уверовали во Христа. Апостол Филипп поставил в Элладе епископа Наркисса (причтен к лику 70 апостолов).

Из Эллады апостол Филипп отправился в Парфы, а затем в город Азот, где исцелил страдавшую болезнью глаз дочь местного жителя Никоклида, принявшего его в свой дом и затем крестившегося со всем семейством.

Из Азота апостол Филипп отправился в Иераполь Сирийский, где, подстрекаемые фарисеями, иудеи подожгли дом Ира, принявшего к себе апостола Филиппа, а апостола хотели убить. Но чудеса, совершенные апостолом: исцеление высохшей руки начальника города Аристарха, хотевшего ударить апостола, а также воскрешение умершего отрока, вразумили иудеев – они раскаялись и многие приняли святое Крещение. Поставив Ира епископом Иераполя, апостол прошел Сирию, Малую Азию, Лидию, Мисию – всюду проповедуя Евангелие и всюду терпя за это множество невзгод. Спутницей апостола была его сестра Мариамна. Не раз их побивали камнями, заточали в темницы, изгоняли из селений.

Когда апостол Филипп прибыл в Иераполь Фригийский, где был храм, посвященный змеям, с обитавшей в нем огромной ехидной, то силой молитвы умертвил ехидну и исцелил многих укушенных змеями. В числе исцеленных была жена правителя города Анфипата, принявшая христианство.

Узнав, что супруга стала христианкой, Анфипат приказал схватить Филиппа, его сестру и пришедшего с ними апостола Варфоломея. По наущению языческих жрецов правитель повелел распять святых апостолов. Как только палачи исполнили приказ Анфипата, началось землетрясение, и все присутствовавшие на судилище провалились в образовавшуюся в земле трещину.

Висевший на кресте апостол Филипп молился о спасении язычников. Видя происходившее, иерапольцы уверовали во Христа и потребовали отмены казни. Апостол Варфоломей, снятый с креста, был еще жив. Он крестил всех уверовавших и поставил им епископа.

Апостол Филипп, молитвами которого все, кроме Анфипата и жрецов, были спасены, скончался на кресте.

Сестра его Мариамна погребла тело святого мученика и вместе с апостолом Варфоломеем направилась с проповедью в Армению, где апостол Варфоломей принял мученическую кончину (память 11 июня). Мариамна же проповедовала до своей кончины в Ликаонии (память 17 февраля).

В то́йже день И́же во святы́х отца́ на́шего Григо́рия Пала́мы, архиепи́скопа Солу́нскаго, чудотво́рца

А́ще хо́щет настоя́тель, твори́м бде́ние.

На Вели́цей Вече́рни

Блаже́н муж: На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 5.

Подо́бен: Преподо́бне о́тче:

Преподо́бне о́тче, свяще́нне Григо́рие,/ от ко́рене прозябе́ Боголюби́ва и све́тла ве́твь,/ я́коже дре́во, узре́ся, при исхо́дищих Боже́ственных во́д/ до́бре насажде́но,/ источа́я пре́жде вре́мене плоды́ безсме́ртия,/ удивля́я всяк слух естество́м, и сло́вом, и дея́нии Боже́ственными,/ вити́й в вити́ях и прему́др в любому́дрых дея́ниих./ Сосу́д держа́внаго Боговиде́ния,/ Христо́ви моля́ся, Христа́ жада́я повсегда́/ и превосходя́ от Боже́ственныя сла́вы в сла́ву/ и от си́лы в си́лу,/ вои́стину нетле́нную.

Преподо́бне о́тче, досточу́дне Григо́рие,/ сла́ву оста́вль вре́менную и ни́зу влеку́щую,/ нетле́нная возлюби́в и Го́рняя,/ бога́тства мимотеку́щаго му́дре отступи́,/ бога́тство пребы́тное139 нищету́ вмени́в,/ душе́вное твое́ о́ко очи́стив воздержа́нием,/ и слеза́ми, и мно́гим пла́чем,/ отню́дуже сосу́д Ду́ха све́тел яви́ся,/ весь благода́ти Того́ испо́лнь,/ Того́ сия́ния и Того́ сла́вы проси́ дарова́ти/ Еди́ному Бо́гу покланя́ющимся, Тро́ице Всеси́льней.

Преподо́бне о́тче, свяще́ннейший Григо́рие,/ меч у́бо сло́ва обостри́в Ду́хом,/ огнь чи́ном был еси́ богобо́рных,/ я́коже с высоты́ мо́лния сходя́,/ отсека́я и попаля́я тех языкобо́лия,/ ве́рных же всех наставля́я к Боже́ственней зари́ Трисо́лнечней,/ ею́же просвеща́ем,/ свет вторы́й яви́лся еси́,/ сопресто́лен и единочи́слен верхо́вным Богосло́вцем,/ с ни́ми хвали́м, с ни́ми пребыва́я,/ и ны́не моли́ дарова́ти Це́ркви еди́нство,/ ми́р и ве́лию ми́лость.

И́ны стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Яко до́бля:

Свети́льник неугаса́емый,/ сия́ние неусыпа́ющее,/ и́же в мо́ри пла́вающим/ спаси́тельное, и ти́хое приста́нище, и безмяте́жное благода́ти,/ сше́дшеся, в пе́снех досто́йне пое́м ти, моля́щеся:/ у́мныя бу́ри изба́ви Це́рковь твои́ми моли́твами,/ о не́йже му́жески подвиза́яся.

Гла́са тя Сло́ву, дыха́ние духо́вное,/ о́гненный язы́к неугаса́емый Богосло́вия, Григо́рие,/ собра́ние скверне́ное ерети́ческое/ све́тло попали́ша благода́тию,/ мо́лим сопроти́вных веле́ний настоя́ния/ изба́витися моли́твами ти/ правосла́вно воспева́ющим ти.

В труде́х пе́рвие и безмо́лвии просия́вша/ и писа́ние неудо́бь ве́домое и глубо́кое/ с Ду́хом возгреме́вша,/ Христо́с све́щника тя возлага́ет све́тла Це́ркви, Григо́рие,/ ми́р вся́кий освеща́юща, о́тче,/ твои́ми моли́твами, и словесы́, и чуде́с си́лою,/ и не утвержде́нных утвержда́я.

Сла́ва, глас 4:

Прему́дростию сло́во свое́ украси́в,/ и доброде́телию непоро́чною/ преудобре́н во обои́х был еси́, Григо́рие,/ Боговеща́нным ти глаго́лом/ украша́я и веселя́ лю́ди разу́мно,/ Тро́ицы Еди́но Божество́ прему́дре просте́р,/ те́мже и препросла́вленными уче́нии/ иноплеме́нныя е́реси попра́в,/ держа́ву ве́ры в конце́х воздви́гл еси́,/ Христо́ви предстоя́ с Невеще́ственными служи́тели,/ и душа́м на́шим испроси́ ми́р и ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен: И́же Тебе́ ра́ди:

Вход. Проки́мен дне и чте́ния три святи́тельская (зри Мине́ю ноября́ 13-й день)

На стихо́вне стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Ра́дуйся, Правосла́вия свети́льниче,/ Це́ркви све́тлое, о́тче, со́лнце,/ похвала́ и́ночествующим,/ церко́вное пра́вило,/ и́же благодея́ния учи́тель изря́дный, святи́телю Григо́рие,/ и́же премудрости и ра́зума жили́ще,/ бли́жним и да́льним орга́н духо́вный,/ пе́снивец140 одушевле́н,/ уста́ Госпо́дня, изводи́ от недосто́инства досто́йнаго,/ Христа́ моли́/ низпосла́ти душа́м на́шим ми́р и ве́лию милость.

Стих: Честна́ пре́д Господем/ сме́рть преподо́бных Его́.

Ра́дуйся, высо́кий у́ме,/ зри́телю та́инства,/ Ду́ха сосу́д дарова́ний,/ светоно́сный све́щниче,/ блиста́ние Боже́ственнаго осия́ния,/ любви́ держа́вное и честно́е спребыва́ние,/ кро́ткий вои́стину, и прост, у́бо и незло́бив,/ открове́ние и писа́ний явле́ние,/ мо́ре разуме́ний Боже́ственных, Григо́рие,/ бе́здна Боже́ственна Сло́ва уче́ния неизчерпа́ема,/ Христа́ моли́/ низпосла́ти душа́м на́шим ми́р и ве́лию милость.

Сти́х: Блаже́н му́ж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Ра́дуйся, Богосло́вия глубино́,/ Правосла́вия пра́вило пра́вое,/ Тро́ицы Еди́но естество́ возвести́ высоко́,/ во еди́ном хоте́нии и де́йствии,/ про́сто Божество́, всеси́льно и не со́здано,/ посрами́вый же благода́тию духо́вною и безле́тною отве́ргшихся обоже́ния,/ уста́ Богосло́вец, святи́телю Григо́рие,/ сла́во отце́м Боже́ственным и, соприча́стник исчи́слен,/ свети́льниче Церко́вный,/ да́руяй на́м моли́твами ти ве́лию милость.

Сла́ва, глас 4:

Житие́ Боже́ственно испра́вль,/ виде́нием дея́ние уясни́л еси́, Богоявле́нне Григо́рие,/ прему́дрость бо возлюби́в жела́нием Боже́ственным,/ из у́ст Ду́ха благода́ти обогати́ся,/ я́ко сот ме́двеный,141/ сла́дость твои́х слове́с иска́пая,/ при́сно весели́ши ра́зумы Боже́ственными Це́рковь Христо́ву,/ те́мже, на Небесе́х со святи́тели водворя́яся,/ о нас непреста́нно моли́ся,/ о творя́щих па́мять твою́.

И ны́не, Богоро́дичен: При́зри на моле́ния:

Тропа́рь, глас 8:

Правосла́вию наста́вниче, святи́телем украше́ние,/ Богосло́вцем побо́рниче непобеди́мый, Григо́рие чудотво́рче,/ Солу́ню вели́кая похвало́, пропове́дниче благода́ти,/ моли́ Христа́ Бога спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:И́же на́с ра́ди рожде́йся:

На У́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь свято́му два́жды.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

Боже́ственнаго Христо́ва святи́теля воспева́ем,/ столпа́ о́гненнаго, све́ту о́блака,/ ду́хом предходя́ща Изра́илеви но́вому день/ и вводя́ща в разу́мную зе́млю ми́ра,/ в митропо́лии же о Христе́ перворо́дных,/ вели́каго Григо́рия.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Всели́ся в Тя Божества́ все исполне́ние, Чи́стая,/ я́коже Па́вел предрече́,/ все обоготвори́ тле́нных естество́, Влады́чице,/ Ты же была́ еси́ нача́ло благода́ти таковы́я/ и спаси́тельное руково́дство и́же ве́рою и любо́вию чту́щих Тя.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.

Подо́бен то́йже:

Измы́в до́бре твои́х сле́з тече́ньми дух,/ у́мне восприя́л еси́ Боже́ственныя благода́ти, досточу́дне,/ прича́стник был еси́ обоже́ния,/ е́же па́че естества́,/ Сло́ва, Е́же пропове́дал е́си Несо́здано всем и Еди́но, Богому́дре Григо́рие.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Све́та разу́мнаго светле́йший сосу́д,/ тьму моего́ разреши́ се́рдца,/ страсте́й же тяжча́йшее бре́мя, молю́ся, облегчи́,/ наставля́ющи мя к покая́нию стезя́м/ и бу́дущему сподобля́ющи мя све́ту, Всеблаже́нная Влады́чице.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Отсту́пль теку́щих, о́тче прему́дре Григо́рие,/ ца́рских, и друго́в, и сро́дник,/ стяжа́л еси́ пребыва́ющая и стоя́щая, блаже́нне,/ и дом весь, и род, приве́л еси́ Влады́це всех, честно́е всесожже́ние./ И́мже наставля́ем, ду́шу освяти́л еси́ и ум с те́лом Бо́гови, Григо́рие, виде́нием и дея́нием же/ моля́ся Ему́ приле́жно согреше́нием оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не. Богоро́дичен:

В плоть Твою́ оде́явся, я́ко Благ,/ зрак Влады́ка ра́бий обожи́, Влады́чице,/ совокупи́вся по соста́ву и естество́ все испо́лнив Ду́хом,/ святы́х собо́ры соде́лав благода́тию,/ отню́ду же прии́м вину́ неизрече́нных дел/ и пе́рвую, Ду́хом испо́лньшуюся,/ пою́ще Тя от души́, зове́м Ти:/ ра́дуйся, спасе́ния Нача́льнице;/ ра́дуйся, согреше́нием разреше́ние/ покланя́ющимся ве́рою Рождеству́ Твоему́.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен: Честна́ пре́д Го́сподем: Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 35.

По 50-м псалме́ стихи́ра самогла́сна, глас 6:

Благоче́стия и́стиннаго пропове́дника/ и Це́ркви пресве́тлую звезду́/ пе́сньми похва́льными почти́м,/ Солу́ню све́тлаго свети́льника,/ Све́ту ученика́ и дру́га Христо́ва,/ се́яй сло́во благоче́стия Боже́ственно/ в сердца́ всех ве́рных,/ всем ко спасе́нию да́рует/ и мо́лится приле́жно Го́сподеви/ поми́ловатися душа́м на́шим.

Кано́н, творе́ние Патриа́рха Филофе́я. Гла́с 1.

Песнь 1

Ирмо́с: Твоя́ победи́тельная десни́ца/ Боголе́пно в кре́пости просла́вися,/ та бо, Безсме́ртне,/ я́ко всемогу́щая, проти́вныя сотре́,/ изра́ильтяном путь глубины́ новосоде́лавшая.

Ты даро́ваний исто́чнику и прему́дрости духо́вней, пресла́вне,/ уста́ и мысль приложи́в,/ благода́ти яви́лся еси́ пучи́на,/ от нея́ же ка́плю, о́тче, и мне пода́ждь, пою́щему тя.

Уста́в и пра́вило па́че естества́/ и́ноческому жи́тельству ты был еси́,/ уста́ Богосло́вец же, и святи́тель, и учи́тель Боже́ственная,/ отню́дуже, соше́дшеся вку́пе, тебе́ пе́ние плету́т.

Ин яви́лся еси́ от чре́ва Иереми́я ве́дом,/ Сотво́ршему весь возло́жен, освяще́н, Богоно́се, весь же,/ отню́дуже твоя́ уста́ Бо́жия сло́ва восприя́ша.

Престо́лу предстоя́ Боже́ственному со А́нгелы, Богови́дче Григо́рие,/ лучу́ восприе́мля ны́не явле́нне непристу́пную,/ моли́ся тьмы грехо́вныя нам разреши́тися, мо́лимся.

Богоро́дичен: Свет, возсия́вый, Богороди́тельнице, от Твоея́ утро́бы, ви́дети жела́я, Григо́рий,/ Тебе́, Моли́твеницу, и Соде́теля представля́ет/ и жела́емыя от Тебе́ получи́ благода́ти.

Песнь 3

Ирмо́с: Еди́не, Ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь/ и ми́лостивно в не вообра́жся,/ препоя́ши мя с высоты́ си́лою,/ е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й,/ одушевле́нный хра́ме неизрече́нныя сла́вы Твоея́, Челове́колюбче.

Юро́дство, прему́дре, мирску́ю му́дрость вмени́л еси́,/ кре́стное юро́дство возлюби́л еси́ и сего́, на ра́мо прии́м,/ показа́л еси́, я́коже Па́вел рече́,/ е́же юро́дством мирски́я му́дрости превше́д.

Возлюби́л еси́, о́тче, от души́/ нищету́, и смире́ние, и ху́дость, и нестяжа́тельство, челове́к бе́гая,/ отню́дуже гони́м еси́ в пусты́ню,/ всегда́, в воню́ мир твои́х, Христо́ви зовя́ше:/ теку́ вслед Тебе́.

Умертви́л еси́, прему́дре, ве́тхаго тле́ющаго челове́ка/ воздержа́нием вся́ким и пла́чем, исто́чники сле́зными дово́льне омыва́яся,/ житие́м восприя́л еси́ дре́внюю свою́ добро́ту о Христе́ и в но́ваго оде́явся.

Восхва́лим, мно́жества и́нок с ме́стных же состоя́ния,/ со свяще́нники все́ми и пита́тельницы, гла́сы кра́сными и словесы́ Боже́ственными днесь/ о́бщаго учи́теля, и́же нас украси́вшаго де́лы же и словесы́, Григо́рия.

Богоро́дичен: Ви́дев, ю́же жела́ше, зарю́ духо́вную, Григо́рие, предста́тельством Богома́тере,/ ясне́йши же ны́не Тою́ освеща́ем,/ Тоя́ моли́ тьмы страсте́й нас премени́ти Све́том благода́тным.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Воздержа́нием, и пла́чем, и моли́твою, и де́йством,/ и нището́ю, и о́бщим умове́нием, Григо́рие, сле́зным очи́стил еси́ свое́ се́рдце,/ весь восхище́н быв, и Христо́ви совокупи́ся ду́хом,/ отню́дуже, я́ко Па́вел, неизрече́нных услы́шав и сосу́д быв избра́нен,/ ты поне́сл еси́ Христо́во И́мя,/ Несо́здано пропове́дал еси́ высо́це и Про́сто Еди́но Божество́,/ е́же моля́ непреста́й спасти́ся ста́ду твоему́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

И́же пре́жде от не су́щих приве́д су́щих естества́, Сло́ве Бо́жий,/ поче́т о́бразом же и руко́ю челове́ка, истле́вша того́ пре́лестию змии́ною,/ назда́в142 па́ки Кресто́м честны́м Ти,/ вся́кое же естество́ освяти́л еси́, Ще́дре,/ Святы́м Твои́м Ду́хом и теле́сным восприя́тием,/ Ма́тере Твоея́ мольба́ми, Влады́ко Христе́ Бо́же,/ согреше́нием оставле́ние да́руй покланя́ющимся ве́рою держа́ве твое́й.

Песнь 4

Ирмо́с: Го́ру Тя, благода́тию Бо́жиею приосене́нную/ прозорли́выма Авваку́м усмотри́в очи́ма,/ из Тебе́ изы́ти Изра́илеву/ провозглаша́ше Свято́му/ во спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Нощь безлу́чную и тьму, Григо́рие, страсте́й моли́твенною па́лицею ра́нив,/ я́коже Моисе́й Еги́пта, восте́кл еси́ па́че естества́ к виде́нию Боже́ственному/ и законода́вец нам был еси́.

На высоту́ возше́д Боже́ственную, о́тче Григо́рие, доброде́телей,/ я́коже на Фаво́ре Христо́вы дру́зи и ученицы́,/ О́ного узре́л еси́, есте́ственную и Боже́ственную сла́ву явля́юща,/ и, обожи́вся, друго́е показа́ся со́лнце.

Таи́нник Божества́, Богови́дче Григо́рие, и неизрече́нных прича́стник ты быв,/ Богосло́вити Того́ та́йну,/ Еди́но Тоя́ возвести́в и Несо́здано си́лою и Естество́м Треми́ Соста́вы.

Богоро́дичен: Сло́во Ро́ждшую, Бо́жие Неизрече́нное, словесы́ воспе́л еси́ свяще́нными/ и та́йну све́тло Боже́ственнаго воплоще́ния возвести́л еси́,/ Ю́же ны́не мо́ли Це́рковь соблюда́ти необурева́ему.

Песнь 5

Ирмо́с: Просвети́вый сия́нием/ прише́ствия Твоего́, Христе́,/ и освети́вый Кресто́м Твои́м ми́ра концы́,/ сердца́ просвети́ Све́том Твоего́ Богоразу́мия/ правосла́вно пою́щих Тя.

Ум Вели́кий, Прему́дрости глубина́ неизрече́нная,/ обре́те твой, Богоно́се, ум вселе́ние, себе́ содруже́н,/ Уму́ и Прему́дрости орга́н тя Це́ркви дарова́л есть.

Я́ко лучу́ све́тлую, пре́жде на Афо́не, Григо́рие, возсия́,/ све́тлому тя гра́ду да́рует,/ Све́том духо́вным Того́ Богодви́жим, освяща́я и оте́чески преднаставля́я.

Дар Боже́ственный от Бо́га тя и бога́тство неистощи́мое обре́т,/ Фетта́льская держа́вная митропо́лия созыва́ет сосе́ды/ к прича́стию твои́х слове́с и чуде́с, блаже́нне.

Жела́ющии по́двига и слове́с благода́тей Григо́риевых,/ песнь тому́ ны́не принося́ще, того́ помо́лим/ его́же моли́твами Зижди́теля и Влады́ку ми́лостива всем соде́лати.

Богоро́дичен: Просвети́вый земли́ широту́ со́лнца све́тлостию,/ Свет су́щим яви́ся во тьме, Де́во, Невече́рний,/ Его́же моли́ тьмы лю́тыя и грехо́вныя нас изба́вити, Влады́чице.

Песнь 6

Ирмо́с: Из утро́бы Ио́ну младе́нца изблева́ морски́й зверь,/ якова́ прия́т,/ в Де́ву же все́льшееся Сло́во/ и плоть прие́мшее про́йде, сохра́ншее нетле́нну,/ Его́же бо не пострада́ истле́ния,/ Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.

Пра́вило доброде́тели, обоже́ное житие́ твое́ ви́дено бысть ве́рными вои́стину, Григо́рие,/ благоче́стия же прави́тель сло́во твое́, и веле́ние,/ и́ми же свое́ ро́дное и пусторо́дное разсужда́ется,/ Еди́наго Бо́га пропове́дающе всеси́льна, Еди́наго и Несо́здана.

Еди́но благоче́стно пропове́дав Божество́, вели́кий нам яви́ся, Григо́рие,/ Соста́вми Треми́ Еди́но Естество́ и си́лу, вся́чески Ту́ю Про́сту и Несо́здану,/ всех посрами́л еси́ держа́вне, буесло́вящих со́здано Божество́.

Безу́мнаго мудрова́ние облича́еши Акинди́на, я́ко и пре́жде Варлаа́ма го́рдаго,/ е́ллинским бо приобщи́вшимся сла́вам,/ сведо́ша Божество́ в тварь,/ обесче́стивше, я́коже жи́дове пе́рвие, Сы́на Бо́жия досто́инство.

Уста́вы приводя́ веле́ний, Григо́рие, и словеса́ све́тла,/ и́миже отве́рзл еси́ мысль честны́х Богосло́вец Ду́хом,/ моли́твами ти неподви́жиму соблюди́ Христо́ву, избавля́ющи, Це́рковь от вся́кия е́реси.

Богоро́дичен: Престо́л Херуви́мских и всех Небе́сных Сил, Влады́чице,/ и вся́каго вку́пе Го́рняго чи́на вы́шши Ты показа́ся,/ я́ко престо́л неизрече́нен бы́вши Бо́жия Соста́ва,/ Его́же, я́ко Сы́на Своего́, ми́лостива ми, ве́рно Тя пою́щу, соде́лай.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной:

Прему́дрости свяще́нный и Боже́ственный орга́н,/ Богосло́вия све́тлую согла́сно трубу́,/ воспева́ем тя, Григо́рие Богоглаго́льниче,/ но, я́ко ум, Уму́ Пе́рвому предстоя́й,/ к Нему ум наш, о́тче, наста́ви, да зове́м:/ ра́дуйся, пропове́дниче благода́ти.

И́кос:

А́нгел яви́лся еси́ на земли́, неизрече́нных Боже́ственная тле́нным возвеща́я,/ и́бо Безпло́тных гласово́м, челове́ческим же умо́м и те́лом живы́й, удиви́л еси́/ и сотвори́л еси́ зва́ти ти, Богоглаго́ливе, сия́:/ ра́дуйся, его́же ра́ди Свет пропове́дася;/ ра́дуйся, Его́же ра́ди тьма отгна́ся;/ ра́дуйся, Несо́зданнаго Божества́ возвести́телю;/ ра́дуйся, со́зданнаго естества́ и бу́яго вои́стину обличи́телю;/ ра́дуйся, высото́ невосхо́дная, Бо́жие естество́ рек;/ ра́дуйся, глубино́ неудо́бь зри́тельная, де́йство рек;/ ра́дуйся, я́ко сла́ву Бо́жию до́бре рекл еси́;/ ра́дуйся, я́ко мудрова́ния зло́бных отре́к;/ ра́дуйся, свети́ло, показа́выи со́лнце; ра́дуйся, сосу́де, Боже́ственнаго пития́ прия́телище;/ ра́дуйся, и́мже и́стина сия́ет:/ ра́дуйся, и́мже помрачи́ся лжа;/ ра́дуйся, пропове́дниче благода́ти.

Песнь 7

Ирмо́с: Тебе́, у́мную, Богоро́дице, пещь/ разсмотря́ем, ве́рнии,/ я́коже бо о́троки спасе́ три Превозноси́мый,/ мир обнови́, во чре́ве Твое́м всеце́л,/ хва́льный отце́в Бог и препросла́влен.

Я́коже гро́ма глас твои́х веле́ний и слове́с Боже́ственных мо́лние ужа́сных/ зре́ти я́вствене, о́тче, не возмога́ют пре́лестию плене́ннии/ и осяза́ют, я́коже пи́шет, я́ко слепы́й, ны́не сте́ны сме́шне безу́мнии.

Нощь не светла́ непокори́вым бысть,/ и ны́не Свет Есте́ственный – Ца́рство Сла́вы Бо́жия,/ и́же яви́ таи́нником Человеколю́бец на Фаво́рстей, Григо́рие,/ е́юже, причасти́вся дово́льне, приобща́ешися угоди́вшим.

И́же нечести́ве в благода́ть, пресла́вне, поху́лившим Бо́жие безмо́лвие и моли́тву,/ обоже́нию же неизрече́нному скве́рне насмея́вшихся,/ тех посрами́в, отгна́л еси́ Боже́ственнаго двора́,/ его́же соблюдае́ши всегда́ твои́ми мольба́ми.

Богоро́дичен: Прииди́ ны́не в на́шу по́мощь, спасе́ние о́бщее,/ Григо́риевы моли́твы при́емлющи, Влады́чице,/ стра́сти у́бо усыпа́ющи душе́вныя и теле́сныя/ и о́бщий мяте́ж и тле́ние вско́ре разреша́ющи.

Песнь 8

Ирмо́с: В пещи́ о́троцы Изра́илевы,/ я́коже в горни́ле,/ добро́тою благоче́стия чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,/ по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Яви́лся еси́, о́тче, весь све́тел, сла́достен, прав, кро́ток,/ ве́рою приходя́щим ти источа́я сла́дкое слове́с, Григо́рие, Боже́ственное пи́во,/ всех веселя́ благочести́вых сердца́,/ капля́ неду́гующих дуще́вными чу́вствы.

Ум и язы́к, вои́стину благоро́ден,/ наказа́ние же и словеса́ се́рдце очище́но обре́т,/ Бо́жия в тя всели́ся Прему́дрость,/ е́йже друг дру́гу сосвяза́вшися, о́тче,/ чу́до всем стра́нно показа́ тя ми́рови.

В пещи́ де́ти неврежде́ны евре́йския показа́ держа́ва благоче́стия,/ и́мже подо́бяся, прему́дре,/ пла́мень удержа́л еси́ злоче́стия посреди́ пе́щи искуше́ний,/ и до́блествене поя́ Влады́ку, и опаля́я гоня́щих.

У́мнаго погрузи́л еси́ фарао́на тече́ньми твои́х слез/ и все еги́петское потопи́л еси́ во́инство,/ возше́л еси́ на го́ру безстра́стия,/ побива́я отту́ду Ду́ха си́лою полки́ бори́тель, я́коже Моисе́й вели́кий.

Богоро́дичен: Све́тлый благода́ти, Чи́стая, пропове́дник и Богосло́вец Ду́ха, Богоро́дице,/ да́ннаго Тобо́ю ми́рови, ны́не словесы́ торжеству́я пе́ние,/ пе́сни же и ли́ки вся Ти собира́ет,/ я́ко ве́рный раб, па́мять Твою́ сла́вя.

Песнь 9

Ирмо́с: О́браз чи́стаго Рождества́ Твоего́/ огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная,/ и ны́не на нас напа́стей свирепе́ющую угаси́ти, мо́лимся, пещь,/ да Тя, Богоро́дице,/ непреста́нно велича́ем.

Престо́лу предстоя́, Григо́рие, Трисо́лнечнаго и Безнача́льнаго Божества́/ и де́йством дово́льне насы́тився благода́тию, ю́же воспе́л еси́,/ соде́йственик и друго́в, ны́не воспомяну́вших тя, помина́й.

Обре́л еси́ возда́ние боле́зней твои́х, Ца́рство, о́тче, Бо́жие Безнача́льное,/ е́же благоче́стне на земли́ воспропове́дал еси́,/ венцы́ триплете́ны восприя́л еси́ испове́дания Боже́ственнаго, свяще́нства же и безмо́лвия.

Яви́лся еси́ и́ночествующим похвала́, Богосло́вец Боже́ствен,/ свяще́нства же пра́вило изве́стное,/ сего́ ра́ди зде даст ти ся чудесе́м Боже́ственная благода́ть,/ словеса́ твоя́ утвержда́я.

Зако́н похва́льных, пресла́вне, и слове́сных по́двиг вои́стину исше́д,/ и на земли́ живы́й, и исше́д от те́ла,/ но приими́ ма́лое пе́ние изря́днейши/ и проше́ния подава́й тебе́ жела́ющих моли́твами свои́ми.

Богоро́дичен: Уста́ стра́шнаго Рождества́ Твоего́ и Богослове́сный язы́к, Влады́чице, бысть,/ е́же па́че естества́ от Тебе́ я́вльшагося обоже́ния честны́й Твой раб Григо́рий,/ его́ же ны́не мольбы́ прие́млющи, спаси́ всех.

Свети́лен.

Подо́бен: Со ученики́:

Ра́дуйся, отце́м похвала́, Богосло́вец уста́, безмо́лвия жили́ще,/ дом Прему́дрости, учи́телей держа́ва, бе́здна сло́ва;/ ра́дуйся, дея́ния орга́н, виде́ния верх, цели́телю страсте́й и боле́знем челове́ческим;/ ра́дуйся, Ду́ха Свята́го селе́ние, и у́мер, и жив, о́тче.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ра́дуйся, ра́дости Хода́таице;/ ра́дуйся, кля́тве разреше́ние,/ ра́дуйся, Ада́мово воскресе́ние;/ ра́дуйся, паде́ние бесово́м;/ ра́дуйся, же́нскаго студа́ потребле́ние;/ ра́дуйся, а́дово испражне́ние, тля сме́рти, освяще́ние челове́ческаго естества́;/ ра́дуйся, Де́во, ра́дуйся, всех Влады́чице;/ ра́дуйся, Бо́жия Ма́ти.

На хвали́тех стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О́тче, свяще́нне Григо́рие,/ ты, Бо́га изде́тска возлюби́в,/ возненави́дел еси́ ве́щное пристра́стие/ и ми́ра не постоя́тельное/ и, крест до́блествен восприи́м,/ своему́ Влады́це после́довал еси́,/ пла́чем и слеза́ми ду́шу очи́стив свою́ и ум,/ весь был еси́ Богови́днейший.

О́тче, свяще́нне Григо́рие,/ ты се́рдце до́бре виде́нием же и дея́нием очи́стив си,/ Ду́хови был еси́ селе́ние/ и, осия́ние Того́ прие́мля,/ свет яви́лся еси́ вои́стину приближа́ющимтися,/ се сын Све́та был еси́ по благода́ти, сла́вне,/ е́же Сам Естество́ быв Бо́жие, не разделя́яся.

О́тче, Богому́дре Григо́рие,/ ты зле́йшее се́мя и ко́рень раскопа́л еси́,/ Варлаа́ма скве́рнаго отсе́кл еси́ мече́м духо́вным,/ преда́теля же а́бие ве́ре/ и сотаи́нника сему́, суему́дренаго Акинди́на,/ Боже́ственнаго исполне́ния ерети́чествующих отгна́в,/ сочета́л еси́ ху́льником евре́ом,/ поревнова́вша си́х безу́мию.

О́тче, Богому́дре Григо́рие,/ ду́шу очи́стил еси́,/ умо́м свои́м избежа́в от нечи́стаго диа́вола,/ вои́стину сла́вен свои́м вели́чеством,/ дух свой пре́дал еси́ Христу́, Бо́гу на́шему.

Сла́ва, глас 1:

И́же пра́вы́я ве́ры до́блий подви́жниче,/ и́же пострада́в, я́ко добр во́ин Христа́ Бо́га,/ и Воево́де угоди́вый,/ и подвиза́ся ны́не в Це́ркви до́брым по́двигом,/ соблюда́я ю твои́ми уче́ньми на недви́жимом основа́нии, Григо́рие.

И ны́не, Богоро́дичен:

Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во;/ ра́дуйся, похвало́ всея́ вселе́нныя;/ ра́дуйся, Пречи́стая Ма́ти Бо́жия, Благослове́нная.

Славо́словие вели́кое, и ча́с 1-й, и отпу́ст.

На Литурги́и

Блаже́нны, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен: Уста́ моя́ возглаго́лют: Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 318. Еванге́лие от Иоа́нна, зача́ло 36.

Святитель Григорий Палама, архиепископ Солунский, защитник православного учения о Божественном свете, родился в 1296 году в Малой Азии. Во время турецкого нашествия семья бежала в Константинополь и нашла приют при дворе Андроника II Палеолога (1282–1328). Отец святого Григория стал крупным сановником при императоре, но вскоре умер. Андроник сам принял участие в воспитании и образовании осиротевшего мальчика, обладавшего прекрасными способностями и большим прилежанием.

Император хотел, чтобы юноша посвятил себя государственной деятельности, но Григорий, едва достигнув 20 лет, удалился на Святую Гору Афон и поступил послушником в монастырь Ватопед, где под руководством преподобного Никодима Ватопедского (память 11 июля) начал путь подвижничества и принял монашеский постриг. Через год ему явился в видении святой евангелист Иоанн Богослов и обещал свое духовное покровительство. Мать Григория вместе с его сестрами также приняла монашество.

После преставления преподобного Никодима инок Григорий проходил 8 лет свой молитвенный подвиг под руководством старца Никифора, а после кончины последнего перешел в Лавру преподобного Афанасия Афонского. Но через три года, стремясь к более высоким ступеням духовного совершенства, он поселился в небольшой отшельнической обители Глоссии. Настоятель этой обители Григорий стал учить юношу сосредоточенной духовной молитве – умному деланию, которое постепенно разрабатывалось и усваивалось монахами, начиная с великих пустынников IV века. После того, как в XI веке в трудах Симеона Нового Богослова (память 12 марта) подробное освещение получили внешние молитвенные приемы умного делания, оно было усвоено афонскими подвижниками. Опытное применение умного делания, требующее уединения и безмолвия, получило название исихазма (от греч. ἡσυχία – покой, молчание), а сами практикующие его стали называться исихастами.

Из-за угрозы нападения турок вместе с братией святой Григорий перебрался в Солунь (Фессалоники), где тогда же был рукоположен в сан священника.

Свои обязанности пресвитера святой Григорий сочетал с жизнью отшельника. В субботу и воскресенье пастырь выходил к народу – совершал Богослужение и произносил проповеди. Иногда святой Григорий посещал богословские собрания городской образованной молодежи. Он собрал небольшую общину монахов-отшельников и руководил ею в течение 5 лет.

В 1331 году святой удалился на Афон и уединился в скиту святого Саввы, близ Лавры преподобного Афанасия. В 1333 году он был назначен игуменом Эсфигменского монастыря в северной части Святой Горы. В 1336 году святой вернулся в скит святого Саввы, где занялся богословскими трудами, которых не оставлял уже до конца жизни.

В 30-е годы XIV века в жизни Восточной Церкви назревали события, поставившие святителя Григория в ряд великих вселенских апологетов Православия.

Около 1330 года в Константинополь из Калабрии приехал ученый монах Варлаам. Вскоре Варлаам поехал на Афон, познакомился там с укладом духовной жизни исихастов и, на основании догмата о непостижимости существа Божия, объявил умное делание еретическим заблуждением. Варлаам вступил в спор с монахами и пытался доказать тварность Фаворского Света; при этом он не стеснялся поднимать на смех рассказы иноков о молитвенных приемах и о духовных озарениях.

Святитель Григорий, защищая учение о Божественном Фаворском Свете, говорил: «Напыщенные мирской и тщетной мудростью и не внимающие мужам, опытным в духовном учении, когда слышат о Свете, осиявшем Господа на горе Преображения и виденном Апостолами, думают видеть в нем нечто чувственное и сотворенное..., хотя Сам Просиявший Светом на Фаворе ясно показал, что этот Свет не сотворен, назвав его Царством Божиим (Мф. 16:28)...

Везде присутствует Царь всяческих, и везде – Царство Его, так что пришествие Царства Его не означает перехода его с одного места на другое, но откровение его силой Божественного Духа...

Свет Преображения Господня не рождается и не исчезает, и не подлежит чувствовательной способности и, хотя он был созерцаем телесными очами..., но таинники (ученики) Господа на то время перешли от плоти к духу, посредством изменения чувств, произведенного в них Духом...

Воссиял тот Неисповедимый Свет и таинственно явлен Апостолам... в то время, когда (Господь) молился; этим показано, что родительницей этого блаженного видения была молитва, что блистание происходило и являлось от соединения ума с Богом, и что оно подается всем тем, которые, при постоянном упражнении в подвигах добродетели и молитвы, устремляют ум свой к Богу. Истинную красоту свойственно созерцать только очищенным умом.

Господь же наш Иисус Христос Сам от Себя имел этот Свет. По этой причине Он и не имел нужды в молитве для того, чтобы осиять Божественным Светом Свою плоть, но только показал, откуда этот Свет нисходит на святых Божиих, и каким образом можно созерцать его: ибо написано, что и святые «просветятся, как солнце» (Мф. 13:43), то есть, всецело проникнутые Божественным Светом узрят Христа... Мы веруем, что Он явил в Преображении не другой какой-либо свет, но только тот, который был сокрыт у Него под завесой плоти; этот же Свет был Свет Божеского естества, поэтому и Несотворенный, Божественный...»

Святой Григорий изложил свои доводы в богословском труде «Триады в защиту святых исихастов» (1338). К 1340 году афонские подвижники с участием святителя составили общий ответ на нападки Варлаама – так называемый «Святогорский томос».

На Константинопольском Соборе 1341 года в храме Святой Софии произошел спор святителя Григория Паламы с Варлаамом, сосредоточившийся на природе Фаворского Света. 27 мая 1341 года Собор принял положения святителя Григория Паламы о том, что Бог, недоступный в Своей Сущности, являет Себя в энергиях, как Фаворский Свет, которые обращены к миру и доступны восприятию, но являются не сотворенными.

Хотя учение Варлаама было осуждено как ересь и сам он предан анафеме, споры между паламитами и варлаамитами не закончились. К числу вторых принадлежали ученик Варлаама, болгарский монах Акиндин и Патриарх Иоанн XIV Каленас (1341–1347); к ним склонялся и Андроник III Палеолог (1323–1341). Акиндин выступил с рядом трактатов, в которых объявлял святителя Григория и афонских монахов виновниками церковных смут. Святитель написал подробное опровержение домыслов Акиндина. Но несмотря на это Патриарх отлучил святителя от Церкви (1344) и подверг темничному заключению, которое продолжалось три года. В 1347 году, когда Иоанна XIV на патриаршем престоле сменил Исидор (1347–1349), святитель Григорий Палама был освобожден и возведен в сан архиепископа Солунского. В 1351 году Влахернский Собор торжественно засвидетельствовал православность его учения.

За три года до кончины он вернулся в Солунь. Накануне его преставления ему явился в видении святитель Иоанн Златоуст. Со словами «В горняя! В горняя!» святитель Григорий Палама мирно преставился к Богу 14 ноября 1359 года. В 1368 году он был канонизован на Константинопольском Соборе при Патриархе Филофее (1354–1355, 1362–1376), который написал житие и службу святителю.

В то́йже день Преподо́бнаго Фили́ппа Ира́пскаго

Тропа́рь, глас 4:

Я́ко кедр, в пусты́ни дави́дски расту́щ, и я́ко фи́никс, благоуха́нен цвету́щ,/ ревни́тель учи́телю твоему́ был еси́, преподо́бному отцу́ Корни́лию,/ стопа́м бо его́ после́довал еси́/ и, свято́е и́го взем,/ све́тлым житие́м просия́л еси́, я́ко со́лнце,/ я́влься ми́рови мно́гими чудесы́, о́тче Фили́ппе!/ И ны́не на Небесе́х предстои́ши Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы/ и, я́ко вели́кое име́я дерзнове́ние,/ преподо́бнии свои́ ру́це возде́в,/ моли́ от враг сохрани́тися градо́м на́шим и спасти́ся душа́м на́шим.

Конда́к, глас 8:

Воспое́м ны́не преди́внаго в чудесе́х,/ возсия́вшаго во о́бласти Белао́зера, просия́вшаго, я́ко со́лнце./ О неистощи́мый исто́чниче чуде́с, свя́тче Бо́жий Фили́ппе!/ всегда́ Святе́й Тро́ице предстоя́/ и моле́нием предваря́я за страну́ на́шу и о всем ми́ре,/ не забу́ди и нас, твои́х раб,/ призыва́ющих тя моле́бным пе́нием,/ честну́ю па́мять твою́ творя́щих,/ помоли́ся о нас ко Го́споду во святы́х свои́х моли́твах,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

Моли́тва

Преподо́бне и Богоблаже́нне о́тче наш Фили́ппе, приими́ ны́не нас, моля́щихся и припа́дающих тебе́ зде, иде́же свято́е и многотру́дное поко́ится те́ло твое́, ду́хом же на Небеси́ предстои́ши Святе́й Тро́ице, моли́ся о нас, ча́дех твои́х, о́тче, да изба́вимся вся́ких скорбе́й и боле́зней душе́вных и теле́сных и благоче́стне поживе́м в настоя́щем житии́, и в бу́дущем ве́ке сподо́би нас со все́ми святы́ми покланя́тися в Тро́ице сла́вимому Бо́гу – Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху – ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобный Филипп, в миру Феофил, был основателем Ирапской пу́стыни; родился он в 1482 году.

Трудным и безрадостным было детство святого. Круглый сирота, 12-летний Феофил поселился вблизи Комельской обители и жил подаянием. Преподобный Корнилий (†1537; 19 мая) принял благочестивого отрока в обитель и через три года постриг в иночество с именем Филипп. Кроткий, смиренный и трудолюбивый, он, по ходатайству братии, был удостоен священства.

Через некоторое время преподобный Филипп удалился в Белозерскую округу. Здесь, пользуясь покровительством князя Андрея Шелешпанского, выделившего ему землю близ реки Ирапы, в 45 верстах от Череповца, преподобный поставил часовню во Имя Пресвятой Троицы и соорудил себе келлию.

Молва о святом пустыннике распространилась по всей округе, и к нему стали стекаться желавшие иноческого жития. Вскоре на месте часовни была поставлена церковь во Имя Святой Живоначальной Троицы.

Преподобный Филипп провел в пустыне 15 лет и скончался в 1527 г. в 45 лет. Мощи его были положены под спудом в Троицком храме. Над его гробницей была икона, написанная по видению иноком Феодосием. Вскоре после кончины святого Филиппа на месте его подвига возник Красноборский Филиппов монастырь.

Празднование преподобному Филиппу было установлено в конце XVI века. Рукописная служба ему относится к концу XVI века.

* * *

138

престихи́йствова – изменил

139

пребытное – постоянное

140

пе́снивец – песенник

141

ме́двеный – медовый

142

назда́в – соорудив, поставив


Источник: Минея - М. : Издат. совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея ноябрь. - 2002. / Ч. 1. – 464; Ч. 2. - 576 с.

Комментарии для сайта Cackle