Е. Кустовский

Неделя третья Святых Постов. Поклонение празднуем Честнаго и Животворящего Креста

В субботу вечера, на малей вечерни, стихиры на 4. Глас 6.

Подобен: Ангельския:

Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния, / да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

Ны́не Ангельская во́инства копиено́сят Дре́во Честно́е, / благогове́йно окружа́юща, / и вся созыва́юща ве́рныя на поклоне́ние. / Прииди́те у́бо посто́м просвети́вшиися, / припаде́м ему́ радостию и стра́хом, / верно зову́ще: / Ра́дуйся Честны́й Кре́сте, // ми́ра утвержде́ние.

Стих: Яко у Го́спода ми́лость и мно́гое у Него́ избавле́ние / и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний его́.

Паки таяжде стихира

Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы / похвали́те Его́ вси лю́дие.

Да Ада́мову потреби́ши кля́тву, / плоть на́шу прие́млеши кроме́ скве́рны, / распина́ешися же и умира́́еши, Иису́се Преблаги́й; / те́мже Крест Твой, и копие́, / гу́бу же и трость, гво́здие ве́рно почита́ем, // и воскресе́ние Твое́ ви́дети про́сим.

Стих: Яко утверди́ся ми́лость Его́ на нас / и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Заключа́ет Еде́м дре́вом дре́вле змий, / дре́во же Креста́ отверза́ет Сей / всем хотя́щим посто́м и слеза́ми очи́ститися. / Прииди́те у́бо предлежа́щее ви́дяще, / тому́ припаде́м со стра́хом ве́рнии зову́ще: // отве́рзи Врата́ Небе́сная Кре́сте, лю́бящим тя.

Слава и ныне, глас и подобен тойже.

Егда́ Кресту́ пригвожде́на ви́де Сло́ве Бо́жий, / безсе́менно Тебе́ ро́ждшая, взыва́ше вопию́щи: / увы́ Мне Ча́до сладча́йшее, / ко́е Твое́ смире́ние Бо́же Мой? / ка́ко безстра́стный страсть терпи́ши, непра́ведным судо́м? // песносло́влю Твое́ стра́шное кра́йнее снисхожде́ние.

На стиховне стихиры подобны. Глас 2:

Подобен: До́ме Евфра́фов:

Разреши́вшеся уз / дре́вняго осужде́ния, ве́рнии / дре́вом Креста́, / на нем пригвожде́ннаго // Христа́ славосло́вим.

Стих: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего, / и покланя́йтеся подно́жию но́гу Его́, я́ко свя́то е́сть.

Прииди́ ны́не с на́ми Дави́де, / цевни́цу дви́жи, / Христа́ возноси́те поя́, / ве́рнии поклони́теся // Его́ подно́жию.

Стих: Бог же царь наш пре́жде ве́ка, / соде́ла спасе́ние посреде́ земли́.

Вознесем людие / предлежащее древо, / имже спасение / нам Христо́с подае́т, // и ве́рою целу́ем.

Слава и ныне, глас и подобен тойже:

Крестобогородичен:

Вознесе́на на Кресте́, / за челове́ки, / ви́дящи Твоего́ Сы́на Де́во, / вопия́ше рыда́ющи: // сла́ва благоутро́бию Твоему́.

Таже, Ны́ не отпуща́еши: Трисвятое. По Отче на́ш:

Тропарь, глас 1:

Спаси́ Го́споди лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя, // и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

И бывает отпуст. По отпусте же входит священник со екклисиархом в сосудохранительницу, и вземлют Честное Древо, предъидущу свещнику и кадилу, поющим тропарь: Спаси́ Го́споди лю́ди Твоя́: И приносят на Святую Трапезу, и вжигают свещу на всю нощь.

На велицей вечерни,

На Го́споди воззва́х: поставим стихов 10. И поем стихиры Осмогласника на 6, воскресны 3 и Анатолиевы 3. Таже и Триоди 4 стихиры, глас 5.

Подобен: Ра́дуйся, по́стников:

Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния, / да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

Возсия́й, Господень Кресте, / светолу́чныя молния Твоея́ благода́ти, / в сердца́ чту́щих Тя, / и Богоприя́тною любо́вию прие́млющих, мировожделе́нне, / и́мже сле́зное потреби́ся се́тование, / и сме́ртных се́тей изба́вихомся, / и к при́сному весе́лию приидо́хом. / Покажи́ красоты́ Твоея́ благоле́пие, / воздая́ние пода́ждь воздержа́ния рабо́м Твои́м, / ве́рно прося́щим Твое́ Бога́тное заступле́ние, // и ве́лию ми́лость.

Стих: Яко у Го́спода ми́лость и мно́гое у Него́ избавле́ние / и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний его́.

Ра́дуйся, живоно́сный Кре́сте, / Це́ркве кра́сный раю́, / дре́во нетле́ния, / прозя́бшее нам ве́чныя сла́вы наслажде́ние; / и́мже бесо́встии отгоня́ются полцы́, / и а́нгельстии свеселя́тся чи́нове, / и совокупле́ния ве́рных пра́зднуют. / Ору́жие непобеди́мое, / утвержде́ние неруши́мое, / царе́й побе́до, свяще́нников похвало́, / Христо́вы ны́не стра́сти и нам пода́ждь дости́гнути, // и ве́лию ми́лость.

Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы / похвали́те Его́ вси лю́дие.

Ра́дуйся, живоносный Кресте, / благочестия непобеди́мая побе́да, / дверь ра́йская, / ве́рных утвержде́ние, / Це́ркве огражде́ние, / и́мже тля разори́ся и упраздни́ся, / и попра́ся сме́ртная держа́ва, / и вознесо́хомся от земли к небе́сным; / ору́жие непобеди́мое, / бесо́в сопротивобо́рче, / сла́во му́чеников, / преподо́бных я́ко вои́стинну удобре́ние, / приста́нище спасе́ния, // да́руяй ми́ру ве́лию ми́лость.

Стих: Яко утверди́ся ми́лость Его́ на нас / и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Гряди́, первозда́нная дво́ице, / ли́ка отпа́дшая го́рних, / за́вистию человекоуби́йцы, / го́рькою сла́стию дре́ва, дре́вле вкуше́нием. / Се всечестно́е вои́стинну дре́во предгряде́т, / к Нему́же прите́кше ра́достию облобыза́йте, / и возопийте к Нему́ с ве́рою: / Ты на́ше воззва́ние, Кре́сте всечестны́й, / Дре́во Богоблаже́нное, Са́де Небе́сный; / Его́же плода́ причасти́вшеся, нетле́ние улучи́хом, / Еде́ма пе́рваго прие́мше изве́стно, // и ве́лию ми́лость.

Слава, глас 3:

Христе́ Бо́же на́ш, / во́льное распя́тие во о́бщее воскресе́ние ро́да челове́ческаго восприе́мый, / и тро́стию Креста́, обагре́нием червле́ным Своя́ пе́рсты окровави́вый, / оста́вительная нам ца́рски подписа́ти человеколю́бствовавый, / не пре́зри нас бе́дствующих, / и па́ки от Тебе́ разстоя́ние; / но уще́дри, Еди́не Долготерпели́ве, / во обстоя́нии лю́ди Твоя́, // и воста́ни, побори́ борю́щия ны, я́ко Всеси́лен.

И ныне, догматик гласа. Вход. Све́те ти́хий:

На литии же, яко обычно, стихира храма.

Слава и ныне, глас 5:

Зря́щи Тя тварь вся на Кресте́ на́га ви́сяща, / Соде́теля и Зижди́теля всех, / изменя́шеся стра́хом, и рыда́ше; / со́лнце же свет омрачи́, / и земля́ колеба́шеся, / ка́мение же разседа́шеся, / и хра́ма све́тлость раздира́шеся. / Ме́ртвии воста́ша от гробо́в, / и а́нгельския си́лы ужасо́шася, глаго́люще: / О, чудесе́! Судия́ су́дится, // и стра́ждет хотя́ за спасе́ние ми́ра, и обновле́ние.

На стиховне стихиры Осмогласника.

Слава, и ныне, глас 4:

Пособи́вый, Го́споди, кро́ткому Дави́ду / победи́ти иноплеме́нника, / ве́рным лю́дем на́шим спобо́рствуй, / и ору́жием Креста́ низложи́ враги́ на́ша; / покажи́, Благоутробне, на нас древния милости Твоя, / и да разумеют воистинну, я́ко Ты еси́ Бо́г; / и на Тя наде́ющиися побежда́ем, / моля́щиися обы́чно Пречи́стей Твое́й Ма́тери, // дарова́тися нам вели́цей ми́лости.

Ны́не отпуща́еши: По Трисвятом тропарь Богоро́дице Де́во: дважды, и Крестный единожды. Глас 1:

Спаси́ Го́споди лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя, // и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

И прочее последование бдения, яко обычно.

На утрени,

по шестопсалмии, Бог Госпо́дь: во глас Осмогласника, и глаголем тропарь воскресен дважды.

Слава, Крестный, глас 1: Спаси́ Го́споди лю́ди Твоя́:

И ныне, Богородичен:

Гаврии́лу, веща́вшу Тебе́ Де́во, ра́дуйся, / со гла́сом воплоща́шеся всех Влады́ка, / в Тебе́, Святе́м Киво́те, / я́коже рече́ пра́ведный Дави́д: / яви́лася еси́ ши́ршая небе́с, / поноси́вши Зижди́теля Твоего́. / Сла́ва все́льшемуся в Тя, / сла́ва проше́дшему из Тебе́, // сла́ва свободи́вшему нас Рождество́м Твои́м.

И обычное стихословие; аще где храм Честнаго Креста, полиелей.

И прочее последование воскресной службы.

Каноны Октоиха: Воскресный со ирмосом на 4, и Богородицы на 2.

Таже Триоди на 8, творение кир Феодора Студита.

Катавасия Триоди, глас 1:

Песнь 1:

Боже́ственнейший прообрази́ дре́вле Моисе́й, / в Чермне́м мо́ри прове́д Изра́иля Кресто́м Твои́м, / во́ду жезло́м пресе́к, / пе́снь Тебе́ исхо́дную // воспева́я Христе́ Бо́же.

Песнь 3:

Утверди́ Влады́ко Христе́ Кресто́м / на ка́мени мя ве́ры, / не поколеба́тися уму́ / прило́ги врага́ зла́го; // Еди́н бо еси́ свя́т.

По 3й пе́сни седа́лен Трио́ди, пи́сан наряду́.

Песнь 4:

На Кресте́ Тя Си́льне, / свети́ло вели́кое ви́дев, / тре́петом взя́тся, лучи́ сопря́тав скры́, / вся же тварь воспе́ со стра́хом Твое́ долготерпе́ние: // ибо испо́лнися земля́ Твоего́ хвале́ния.

Песнь 5:

У́тренююще Тя воспева́ем, Спа́се Ще́дре, / мир обре́тше Кресто́м Твои́м, / И́мже обнови́л еси́ / род челове́ческий // ко Све́ту Невече́рнему вводя́ нас.

Песнь 6:

Образ Боже́ственнаго Креста́, / Ио́на во чре́ве ки́тове / просте́ртыма дла́ньма проначерта́, / и взира́ше спасе́н от зверя // си́лою Твое́ю, Сло́ве.

По 6й песни кондак Кресту, глас 7:

Не ктому́ пла́менное ору́жие / храни́т врат Еде́мских: / на ты́я бо на́йде пресла́вный соу́з дре́во кре́стное, / сме́ртное жа́ло, и а́дова побе́да прогна́ся. / Предста́л бо еси́, Спа́се мой, / вопия́ су́щим во а́де: // вни́дите па́ки в рай.

Песнь 7:

Из пла́мене о́троки избавле́й, / пло́ть прии́м прише́л еси́ на зе́млю, / и на Кресте́ пригвожде́н, / спасе́ние на́м дарова́л еси́, Христе́, // Еди́н благослове́н отце́в Бо́же, и препросла́влен.

Песнь 8:

Ру́це в ров ве́рженый львов, иногда́ / вели́кий во проро́цех, / крестообра́зно просте́р Дании́л, / неврежде́н от сих сне́ди, спасе́ся, // благословя́ Христа́ Бо́га во ве́ки.

Таже: Честне́йшую:

Песнь 9:

О, Ма́ти Де́во, / и Богоро́дице нело́жная, / ро́ждшая безсе́менно Христа́ Бо́га на́шего, / на Крест возне́сшагося пло́тию, // Тя ве́рнии вси досто́йно с Ним ны́не велича́ем.

По 9й песни: Свят Госпо́дь Бог:

Ексапостиларий утренний воскресный.

Сла́ва: Креста, писан в Триоди наряду. И ны́не: тамже.

На хвалитех поставим стихов 8, и поем воскресны стихиры Октоиха, 4.

И Триоди подобны три, глас 4.

Подобен: Яко до́бля:

Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Во гла́сех воскли́кнем, / в пе́снех возвели́чим, / Крест Честны́й облобыза́юще, / и к Нему́ возопии́м: / Кре́сте всечестне, / освяти́ на́ша ду́ши и телеса́ си́лою твое́ю, / и от вся́каго вре́да сопроти́вных соблюди́ неврежде́ны, // благочестно покланяющияся Тебе́.

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния, / вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Приступи́вше, почерпи́те неистоща́емых вод, / Креста́ благода́тию пролива́емых: / се предлежа́щее ви́дяще Дре́во Свято́е, / дарова́ний исто́чник, / напое́ное кро́вию и водо́ю Влады́ки всех, / на том во́лею возне́сшагося, // и земны́я воздви́гшаго.

Стих: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего, / и покланя́йтеся подно́жию но́гу Его́, я́ко свя́то е́сть.

Церкве утверждение, царей держава, / монашествующих похвала́ и спасе́ние, / ты еси́ Кре́сте Всече́стне; / те́мже покланя́ющеся Тебе́, / и се́рдцем и душе́́ю просвеща́емся днесь, / божественною благодатию на Тебе́ пригвоздившагося, / и державу льстиваго разорившаго, // и клятву потребльшаго.

Стих: Бог же царь наш пре́жде ве́ка, / соде́ла спасе́ние посреде́ земли́.

Во гла́сех воскли́кнем: Паки первая стихира.

Глас 6:

Стих: Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

Высокому́драго ра́зума злых фарисе́ев, / всех Госпо́дь притчею убежати сего́ научи;́ / и не высокомудрствовати паче, / еже подобает мудрствовати, / всех наказа, прописание и образ Сам быв, / да́же до распя́тия и сме́рти, / Сам Себе́ излия́в. / Благодаря́ще у́бо с мытаре́м рцем: / пострада́вый за ны, и безстра́стен пребы́вый Бо́же, / от страсте́й нас изба́ви, // и спаси ду́ши на́ша.

Слава, паки тойже. И ныне: Преблагослове́нна еси́: Славословие великое.

Егда же начинаем пети Сла́ва в вы́шних: тогда иерей, взем кадильницу, кадит Святую Трапезу и Честный Крест. Егда же пети нам вышшим гласом Святы́й Бо́же: таже подъемлет Его на дискосе со хранительницею на главу свою, и исходит от левыя страны престола северными дверьми, предъидущим ему свещам двум, и кадильнице, и отходит до Царских врат.

Скончану же бывшу Славословию и Трисвятому, глаголет священник: Прему́дрость, про́сти. И начинаем тропарь: Спаси́ Го́споди лю́ди Твоя́: трижды. И полагает иерей пред Святыя Двери верху четвероножника Честный Крест, и отверз хранильницу, кадит крестообразно от четырех стран.

И поет иерей тропарь, во глас 6:

Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Влады́ко, / и свято́е воскресе́ние Твое́ сла́вим. Трижды.

Такожде и мы повторяем вослед, трикраты.

И начинаем покланятися. Кланяющимся же братиям, поем самогласны стихиры сия.

Глас 2:

Прииди́те, ве́рнии, / Животворя́щему Дре́ву поклони́мся, / на не́мже Христо́с Царь сла́вы во́лею ру́це распросте́р, / вознесе́ нас на пе́рвое блаже́нство, / и́хже пре́жде сла́стию укра́д враг, / изгна́ны от Бо́га сотвори́. / Прииди́те, ве́рнии, Дре́ву поклони́мся, / Имже сподо́бихомся неви́димых враг сокруши́ти главы́. / Прииди́те, вся оте́чествия язы́к, / Крест Господень песньми почтим: / радуйся, Кресте, падшаго Адама совершенное избавление! / О Тебе́ вернии царие наши хвалятся, / я́ко Твое́ю си́лою исма́ильтеския лю́ди держа́вно покаряющии. / Тебе́ ныне со страхом христиане целуем; / на Тебе́ пригвоздившагося Бога славим, глаголюще: / Господи, на Том пригвоздивыйся, помилуй нас, // яко благ и Человеколюбец.

Глас 8:

Днесь Влады́ка тва́ри, и Госпо́дь сла́вы, / на Кресте́ пригвожда́ется / и в ре́бра пробода́ется, / же́лчи и о́цта вкуша́ет, / сла́дость церко́вная; / венце́м от те́рния облага́ется, / покрыва́яй не́бо о́блаки; / оде́ждею облачи́тся поруга́ния, / и зауша́ется бре́нною руко́ю, / руко́ю созда́вый человека. / По плещема биен бывает, / одеваяй небо облаки. / Заплева́ния и ра́ны прие́млет, / поноше́ния и зауше́ния; / и вся терпи́т мене́ ра́ди осужде́ннаго, / Изба́витель мой и Бог, / да спасе́т мир от пре́лести, // я́ко Благоутро́бен.

Слава, глас тойже:

Дне́сь неприкоснове́нный существо́м, / прикоснове́н мне быва́ет, / и стра́ждет стра́сти, / свобожда́яй мя от страсте́й. / Свет подава́яй слепы́м, / от беззако́нных усте́н оплева́ется, / и дае́т плещи́ за плене́нныя на ра́ны. / Сего́ Чи́стая Де́ва и Ма́ти на Кресте́ зря́щи, боле́зненно веща́ше: / увы́ Мне, Ча́до Мое́, / что сие́ сотвори́л еси́? / кра́сный добро́тою па́че всех челове́к, / бездыха́нный, беззра́чный явля́ешися, / не имея вида, ниже́ доброты. / Увы́ Мне, Мой Свете! / Не могу спя́ща зре́ти Тя, / утро́бою уязвля́юся, / и лю́тое ору́жие се́рдце Мое́ прохо́дит. / Воспева́ю Твоя́ стра́сти, / покланя́юся благоутро́бию Твоему́, // Долготерпели́ве сла́ва Тебе́.

И ныне, глас тойже:

Днесь проро́ческое испо́лнися сло́во: / се бо покланя́емся на ме́сто, / иде́же стоя́сте но́зе Твои́, Го́споди; / и дре́ва спасе́ния вкуси́вше, / грехо́вных страсте́й свобо́ду улучи́хом, // моли́твами Богоро́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Таже ектении, и отпуст. И стихира евангельская, и час первый.

На Литургии,

блаженна гласа, на 6, и канона Креста песнь 3я, на 4.

Вместо же Трисвятаго поем:

Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Влады́ко, / и свято́е воскресе́ние Твое́ сла́вим.

Прокимен, глас 6: Спаси́ Господи люди Твоя, / и благослови́ достояние Твое. Стих: К Тебе́ Господи воззову, Боже мой, да не премолчиши от мене. Апостол ко евреям, зачало 311.

Аллилуия, глас 1: Помяни́ со́нм Тво́й, его́же стяжа́л еси́ исперва. Стих: Бог же Ца́рь на́ш пре́жде ве́ка, соде́ла спасе́ние посреде́ земли́.

Евангелие от Марка, зачало 37. Причастный: Зна́менася на нас свет лица́ Твоего́, Го́споди.


Источник: Воскресные службы постной Триоди / Е. Кустовский - Москва, Паломникъ, 2000. - 68 с.

Комментарии для сайта Cackle