Е. Кустовский

Источник

Последование молебнаго пения в Неделю православия

После чтения часов или после литургии из алтаря исходят все священнослужители. Выносятся иконы Спасителя и Богоматери и полагаются на аналое посреди храма.

Диакон: Благослови́, Влады́ко.

Иерей: Благослове́н Бо́г на́ш всегда́:

Хор: Ами́нь. Царю́ Небе́сный:

Чтец: Трисвятое. По Отче наш: Го́споди, поми́луй (12). Прииди́те, поклони́мся: Псалом 74й: Испове́мыся Тебе́, Бо́же: Сла́ва к ны́не: Аллилу́иа (трижды).

Диакон произносит великую ектению и по прошении О пла́вающих: прилагает прошения:

О е́же ми́лостивым о́ком призре́ти на Святу́ю Свою́ Це́рковь и соблюсти́ ю невреди́му и непребори́му от е́ресей и суеве́рий и ми́ром Свои́м огради́ти, Го́споду помо́лимся.

О е́же утиши́ти раздира́ние ея́ и си́лою Свята́го Ду́ха обрати́ти всех отсту́пльших к позна́нию и́стины и сопричести́ ко избра́нному Своему́ ста́ду. Го́споду помо́лимся.

О е́же просвети́ти вся све́том Своего́ Богоразу́мия, ве́рных же Сво́их укрепи́ти и непоколеби́мых в правове́рии соблюсти́, Го́споду помо́лимся.

О избавитися нам: и прочее

По возгласе певцы, во глас 4:

Бо́г Госпо́дь, и яви́ся нам:

И абие тропарь:

Благода́рни су́ще недосто́йнии раби́ Твои́, Го́споди, / о Твои́х вели́ких благодея́ниих, на нас бы́вших, / сла́вяще Тя хва́лим, благослови́м, благодари́м, пое́м и велича́ем Твое́ благоутробие, / и рабски любовию вопием Ти: // Благодетелю, Спа́се на́ш, сла́ва Тебе́.

Слава, глас 3:

Твоих благодеяний и даров туне, / яко раби́ непотребнии, сподо́бльшеся, Влады́ко, / к Тебе́ усе́рдно притека́ющие, благодаре́ние по си́ле прино́сим, / и Тебе́, я́ко Благоде́теля и Творца сла́вяще, вопие́м: // сла́ва Тебе́, Бо́же Преще́дрый.

И ны́не, глас 4:

Якоже вы́шния тве́рди благоле́пие, / и ни́жнюю споказал еси́ красоту́ святаго селения славы Твоея, Господи, / утверди́ сие́ во век ве́ка, / и приими́ на́ша в нем непреста́нно приноси́мая Тебе́ моле́ния Богоро́дицею, // всех Животе́ и Воскресе́ние.

Диакон: Во́нмем.

Иерей: Мир всем.

Чтец: И ду́хови твоему́.

Диакон: Прему́дрость, во́нмем.

Чтец: Проки́мен, глас 4: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни, во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т.

(Стих:) Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде и упова́ет на Него́.

Диакон: Прему́дрость!

Чтец: К ри́мляном посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние.

Диакон: Во́нмем.

Апостол, зачало 121:

Бра́тие, молю́ вы, блюди́теся от творя́щих ра́спри и раздо́ры, кро́ме уче́ния, ему́же вы научи́стеся, и уклони́теся от них. Такови́и бо Го́сподеви на́шему Иису́су Христу́ не рабо́тают, но своему́ чре́ву: и́же благи́ми словесы́ и благослове́нием прельща́ют сердца́ незло́бивых. Ва́ше бо послуша́ние ко все́м дости́же: ра́дуюся же е́же о вас. Хощу́ же вас му́дрых у́бо бы́ти во благо́е, просты́х же в зло́е. Бо́г же ми́ра да сокруши́т сатану́ под ноги́ ваша́ вско́ре. Благода́ть Го́спода на́шего Иису́са Христа́ с ва́ми, ами́нь.

Евангелие от Матфея, зачало 75.

На сугубой ектений, по: Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не: прибавляются прошения:

Не хотя́й сме́рти гре́шных, но ожида́яй обраще́ния и покая́ния, соедини́ всех во Святе́й Твое́й Це́ркви, я́ко да и́стинною ве́рою и благоче́стием Тебе́, Бо́га на́шего, просла́вят, мо́лим Ти ся. Всеси́льный Тво́рче, услы́ши и поми́луй.

Да́вый за́поведь Твою́ нам, е́же люби́ти Тебе́, Бо́га на́шего, и бли́жняго своего́, сотвори́, да не́нависти, вражды́, оби́ды, и про́чия беззако́ния прекратя́тся, и́стинная же любо́вь да Ца́рствует в сердца́х на́ших, мо́лим Ти ся, Спаси́телю на́ш, услы́ши и ми́лостивно поми́луй.

Иерей глаголет возглас: Услы́ши ны, Бо́же: Хор: Ами́нь.

Диакон: Го́споду помо́лимся. Хор: Го́споди, поми́луй.

Иерей читает молитву:

Всевы́шний Бо́же, Влады́ко и Соде́телю всея́ тва́ри, наполня́яй вся вели́чеством Твои́м и содержа́й си́лою Тво́ею! Тебе́, Вседарови́тому Го́споду на́шему, мы, недосто́йнии, благодаре́ние прино́сим, я́ко не отвраща́ешися нас беззако́ний ра́ди на́ших, но па́че предваря́еши ны щедро́тами Твои́ми. Ты ко избавле́нию на́шему посла́л еси́ Единоро́днаго Твоего́ Сы́на и благовести́л безме́рное Твое́ к ро́ду челове́ческому снисхожде́ние, я́ко хоте́нием хо́щеши и ожида́еши, е́же обрати́тися нам к Тебе́ и спасе́ным бы́ти. Ты, снизходя́ к не́мощи на́шего естества́, укрепля́еши нас всеси́льною Свята́го Твоего́ Духа благода́тию, утеша́еши спаси́тельною ве́рою и соверше́нною наде́ждою ве́чных благ и, руково́дствуя избра́нных Твои́х в Го́рний Сио́н, соблюда́еши, я́ко зе́ницу о́ка. Испове́дуем, Го́споди, вели́кое Твое́ и безприкла́дное человеколю́бие и милосе́рдие. Но, ви́дяще мно́гих поползнове́ния, приле́жно Тя, Всеблаги́й Го́споди, мо́лим: при́зри на Це́рковь Твою́ и виждь, я́ко Твое́ спаси́тельное благове́стие, а́ще и ра́достно прия́хом, но те́рние суеты́ и страсте́й твори́т о́ное в не́киих малопло́дно, в не́киих же и безпло́дно, и по умноже́нию беззако́ний, о́вии ересьми́, о́вии раско́лом проти́вящеся ева́нгельской Твое́й и́стине, отступа́ют от достоя́ния Твоего́, отрева́ют Твою́ благода́ть и поверга́ют себе́ суду́ Твоего́ Пресвята́го Сло́ва. Премилосе́рдый и Всеси́льный, не до конца́ гне́ваяйся Го́споди! Бу́ди ми́лостив, мо́лит Тя Твоя́ Це́рковь, представля́ющи Тебе́ Нача́льника и Соверши́теля спасе́ния на́шего – Иису́са Христа́, бу́ди ми́лостив нам, укрепи́ нас в правове́рии си́лою Твое́ю, заблужда́ющим же просвети́ разу́мныя о́чи све́том Твои́м Боже́ственным, да уразуме́ют Твою́ и́стину, умягчи́ их ожесточе́ние и отве́рзи слух, да позна́ют глас Твой и обратя́тся к Тебе́, спаси́телю на́шему. Испра́ви, Го́споди, ины́х развраще́ние и жизнь, не согла́сную христиа́нскому благоче́стию, сотвори́, да вси свя́то и непоро́чно поживе́м, и та́ко спаси́тельная ве́ра укорени́тся и плодоно́сна в сердца́х на́ших пребу́дет. Не отврати́ лица́ Твоего́ от нас, Го́споди, возда́ждь нам ра́дость спасе́ния Твоего́. Пода́ждь, Го́споди, и па́стырем Це́ркве Твоея́ святу́ю ре́вность, и попече́ние их о спасе́нии и обраще́нии заблужда́ющих ду́хом ева́нгельским раствори́. Да Тобо́ю вси руководи́ми, дости́гнем, иде́же соверше́ние ве́ры, исполне́ние наде́жды и и́стинная любо́вь, и та́мо с ли́ки чисте́йших небе́сных Сил просла́вим Тебе́, Го́спода на́шего, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

[Диакон возглашает3: Кто Бо́г ве́лий, я́ко Бо́г наш? Ты еси́ Бо́г, творя́й чудеса́ Еди́н.

Потом высшим гласом: Кто Бо́г велий, я́ко Бо́г наш:

И снова высочайшим гласом: Кто Бо́г велий:

И продолжает диакон: Правосла́вия день пра́зднующе, правосла́внии лю́дие, наипа́че просла́вим Вино́вника всех благ Бо́га, Иже Сый благословен́ во ве́ки. Сей Бо́г на́ш, промышля́я и утвержда́я возлю́бленное Свое́ достоя́ние – Святу́ю Це́рковь, праотцев, преступле́нием отпа́дших, утеша́я неложным Своим сло́вом, еще в рай основа́ние ей положи́. Сей Бо́г наш, руководствуя ко оному спаси́тельному обетованию, не несвидетельствована Себе́ оста́ви, но хотя́щее бы́ти спасение провозвести́л пе́рвее чрез пра́отцев и проро́ков, живоописа́л разли́чными о́бразы. Сей Бо́г на́ш, многоча́стне и многообра́зне дре́вле глаго́лавый отце́м во проро́цех, в после́док дний сих глаго́ла нам в Сы́не, Имже и ве́ки сотвори́, Иже возвести́ Отчее о нас благоволе́ние, откры́ таинства небесная, увери силою Святаго Ду́ха о истине благовестия, посла́ апостолы во весь мир проповедати Евангелие Царствия, утверди́ о́ное различными силами и чудесами. Сему́ спаси́тельному открове́нию после́дующе, сего́ благовестия держа́щеся,

Ве́руем во Еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же все́м и невиди́мым. И во Еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, Иже от Отца́ рожденнаго прежде всех век: Света от Света, Бо́га и́стинна от Бо́га истинна, рожде́нна, несотворе́нна. Единосу́щна Отцу́, Имже вся бы́ша. Нас ра́ди, челове́к, и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Духа Свя́та и Мари́и Девы, и вочеловечшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со сла́вою, судити живы́м и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода Животворя́щаго, Иже от Отца́ исходя́щаго, Иже со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глагола́вшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю Собо́рную и Апостольскую Церковь. Исповедуем едино крещение во оставле́ние грехо́в. Чаем воскресения мертвых и жизни будущаго века. Ами́нь.

Сия́ ве́ра апо́стольская, сия́ ве́ра оте́ческая, сия́ вера́ правосла́вная, сия́ ве́ра вселе́нную утверди́.

Еще́ же Собо́ры святы́х оте́ц и их преда́ния и писа́ния, Боже́ственному Открове́нию согласная, приемлем и утвержда́ем.

Всем же о Православии подвизавшимся словесы, писании, учении, страдании

и богоуго́дным житием, я́ко защитникам и пособникам онаго, Христова Це́рковь, ны́нешнее воспомина́ние творя́щи, восклица́ет:

свято́му благове́рному и равноапо́стольному царю́ Константи́ну и ма́тери его́ Еле́не,

святы́м благове́рным и равноапо́стольным вели́кому кня́зю Влади́миру и княги́не Ользе, святы́м благове́рным кня́зем Алекса́ндру Не́вскому и Дании́лу Моско́вскому и про́чим благове́рным россия́ном: ве́чная па́мять.

Хор здесь и далее поет: Вечная память. (Трижды.)

Святе́йшим правосла́вным патриа́рхом Константино́польским, Александрийским, Антиохийским, Иерусалимским и Всероссийским и Преосвященным митрополи́том, архиепи́скопом и епи́скопом правосла́вным: ве́чная па́мять.

Пострада́вшим и убие́нным в разли́чных похо́дех за правосла́вную ве́ру и оте́чество вожде́м и во́ином и все́м правосла́вным христиа́ном, в и́стинней ве́ре и благоче́стии и в наде́жди воскресе́ния сконча́вшимся: ве́чная па́мять.

Правосла́вная Христо́ва Це́рковь, торже́ственно воспомина́ющи подвиза́вшихся во благоче́стии и сие́ все́м свои́м христоимени́тым ча́дом к подража́нию представля́ющи, име́ет та́кожде долг восхваля́ти по́двиги сих, и́же ны́не спаси́тельною ве́рою и доброде́телию приуготовля́юще себе́ к ве́чному блаже́нству утвержда́ют Правосла́вие.

(Здесь, по произволению настоятеля, устав полагает возглашать чин анафематствования. Диаконские возгласы и ответы хора см. в дополнении, стр. 174)

Потом возглашает диакон:

Вели́кому Господи́ну и Отцу на́шему Алекси́ю, Святе́йшему Патриа́рху Моско́вскому и всея́ Руси́, мно́гая ле́та.

Хор здесь и далее поет: Мно́гая ле́та. (Трижды.)

Святе́йшим патриа́рхом правосла́вным Константино́польскому, Александри́йскому, Антиохи́йскому, Иерусали́мскому и про́чим Святе́йшим правосла́вным Предстоя́телем, мно́гая ле́та.

Господи́ну на́шему, Преосвяще́ннейшему (имя рек, и епархиальный титул его) мно́гая ле́та.

Преосвяще́нным правосла́вным митрополи́том, архиепи́скопом и епи́скопом и все́му освяще́нному при́чту, мно́гая ле́та.

Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́м и во́инству ея́, мно́гая ле́та.

Всем правосла́вным христиа́ном, пра́во содержа́щим спаси́тельную ве́ру и повину́ющимся Христо́вой Це́ркви, пода́ждь, Го́споди, мир, благоде́нствие, изоби́лие плодо́в земны́х и мно́гая ле́та.

Иерей читает молитву:

Свята́я Тро́ице, сих просла́ви и утверди́ да́же до конца́ в правове́рии и сотвори́, да вси прии́дут в позна́ние ве́чныя Твоея́ и́стины, моли́твами Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и и всех святы́х. Ами́нь.]

Сла́ва Тебе́, Бо́гу, Благода́телю на́шему, во ве́ки веко́в.

Певцы: Ами́нь.

И поют стихиру прп. Амвро́сия Медиола́нскаго, глас 3:

Тебе́ Бо́га хва́лим:

Во время пения иерей и все священное собрание целуют святыя иконы на аналоях.

Последование молебена Торжеству Православия положено совершать перед литургией. Если же изволит настоятель, молебен служится по заамвонней молитве, либо после отпуста литургии.

* * *

3

Заключенное в квадратные скобки – до возгласа “Слава Тебе, Богу, Благодателю нашему, во веки веков” – бывает в кафедральных соборах, однако по обычаю может петься и в приходских храмах. Возглашение Кто Бог велий: – не прокимен, а троекратная велегласная молитва, аналогичная венчальному возгласу: Господи, Боже наш, славою и честию венчай я.


Источник: Воскресные службы постной Триоди / Е. Кустовский - Москва, Паломникъ, 2000. - 68 с.

Комментарии для сайта Cackle