Скрыть
2:1
2:3
2:5
2:10
2:15
6:2
6:4
6:5
6:10
6:11
6:12
6:14
6:18
6:21
Церковнославянский (рус)
[Зач. 282.] Молю́ у́бо пре́жде всѣ́хъ твори́ти моли́твы, моле́нiя, проше́нiя, благодаре́нiя за вся́ человѣ́ки,
за царя́ и за всѣ́хъ, и́же во вла́сти су́ть, да ти́хое и безмо́лвное житiе́ поживе́мъ во вся́цѣмъ благо­че́стiи и чи́стотѣ́:
сiе́ бо добро́ и прiя́тно предъ спаси́телемъ на́шимъ Бо́гомъ,
и́же всѣ́мъ человѣ́комъ хо́щетъ спасти́ся и въ ра́зумъ и́стины прiити́.
Еди́нъ бо е́сть Бо́гъ, и еди́нъ хода́тай Бо́га и человѣ́ковъ, человѣ́къ Христо́съ Иису́съ,
да́вый себе́ избавле́нiе за всѣ́хъ: свидѣ́тел­ст­во времены́ сво­и́ми,
въ не́же поста́вленъ бы́хъ а́зъ проповѣ́дникъ и апо́столъ, и́стину глаго́лю о Христѣ́, не лгу́, учи́тель язы́ковъ въ вѣ́рѣ и и́стинѣ.
Хощу́ у́бо, да моли́твы творя́тъ му́жiе на вся́цѣмъ мѣ́стѣ, воз­дѣ́юще преподо́бныя ру́ки безъ гнѣ́ва и размышле́нiя:
та́кожде и жены́ во украше́нiи лѣ́потнѣмъ, со стыдѣ́нiемъ и цѣлому́дрiемъ да украша́ютъ себе́ не въ плете́нiихъ, ни зла́томъ, или́ би́серми, или́ ри́зами многоцѣ́н­ными,
но, е́же подоба́етъ жена́мъ обѣщава́ющымся благо­че́стiю, дѣ́лы благи́ми.
Жена́ въ безмо́лвiи да учи́т­ся со вся́кимъ покоре́нiемъ:
женѣ́ же учи́ти не повелѣва́ю, ниже́ владѣ́ти му́жемъ, но бы́ти въ безмо́лвiи.
Ада́мъ бо пре́жде со́зданъ бы́сть, пото́мъ же е́ва:
и Ада́мъ не прельсти́ся, жена́ же прельсти́в­шися, въ преступле́нiи бы́сть:
спасе́т­ся же чадоро́дiя ра́ди {чрезъ чадоро́дiе}, а́ще пребу́детъ въ вѣ́рѣ и любви́ и во святы́ни съ цѣлому́дрiемъ.
Ели́цы су́ть подъ и́гомъ раби́, сво­и́хъ госпо́дiй вся́кiя че́сти да сподобля́ютъ, да и́мя Бо́жiе не ху́лит­ся и уче́нiе.
Иму́щiи же вѣ́рныхъ госпо́дiй да не нерадя́тъ о ни́хъ, поне́же бра́тiя су́ть: но па́че да рабо́таютъ, зане́ вѣ́рни су́ть и воз­лю́блени, и́же благода́ть воспрiе́млющiи. Сiя́ учи́ и моли́.
А́ще ли кто́ и́нако учи́тъ и не при­­ступа́етъ къ здра́вымъ словесе́мъ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ и уче́нiю, е́же по благовѣ́рiю,
разгордѣ́ся, ничто́же вѣ́дый, но неду́гуяй о стяза́нiихъ и словопрѣ́нiихъ, от­ ни́хже быва́етъ за́висть, рве́нiе, хулы́, непщева́нiя лука́ва,
бесѣ́ды злы́я растлѣ́н­ныхъ человѣ́ковъ умо́мъ и лише́н­ныхъ и́стины, непщу́ющихъ при­­обрѣ́тенiе бы́ти благо­че́стiе. Отступа́й от­ таковы́хъ.
Е́сть же сниска́нiе ве́лiе благо­че́стiе съ дово́л­ст­вомъ.
Ничто́же бо внесо́хомъ въ мíръ се́й: я́вѣ, я́ко ниже́ изнести́ что́ мо́жемъ.
Имѣ́юще же пи́щу и одѣя́нiе, си́ми дово́лни бу́демъ.
А хотя́щiи богати́тися впа́даютъ въ напа́сти и сѣ́ть, и въ по́хоти мно́ги несмы́слен­ны и врежда́ющыя, я́же погружа́ютъ человѣ́ки во всегуби́тел­ст­во и поги́бель:
ко́рень бо всѣ́мъ злы́мъ сребролю́бiе е́сть, его́же нѣ́цыи жела́юще заблуди́ша от­ вѣ́ры, и себе́ при­­гвоз­ди́ша болѣ́знемъ мно́гимъ.
Ты́ же, о, человѣ́че Бо́жiй, си́хъ бѣ́гай: [Зач. 288.] гони́ же пра́вду, благо­че́стiе, вѣ́ру, любо­́вь, терпѣ́нiе, кро́тость:
подвиза́йся до́брымъ по́двигомъ вѣ́ры, е́млися за вѣ́чную жи́знь, въ ню́же и зва́нъ бы́лъ еси́, и исповѣ́далъ еси́ до́брое исповѣ́данiе предъ мно́гими свидѣ́тели.
Завѣщава́ю ти́ предъ Бо́гомъ оживля́ющимъ вся́ческая, и Христо́мъ Иису́сомъ свидѣ́тел­ст­вовав­шимъ при­­ понті́йстѣмъ пила́тѣ до́брое исповѣ́данiе:
соблюсти́ тебѣ́ за́повѣдь нескве́рну и незазо́рну, да́же до явле́нiя Го́спода на́­шего Иису́са Христа́,
е́же во своя́ времена́ яви́тъ блаже́н­ный и еди́нъ си́льный, Ца́рь ца́р­ст­ву­ю­щихъ и Госпо́дь госпо́д­ст­ву­ю­щихъ,
еди́нъ имѣ́яй безсме́ртiе и во свѣ́тѣ живы́й непристу́пнѣмъ, его́же никто́же ви́дѣлъ е́сть от­ человѣ́къ, ниже́ ви́дѣти мо́жетъ: ему́же че́сть и держа́ва вѣ́чная. Ами́нь.
[Зач. 289.] Бога́тымъ въ ны́нѣшнемъ вѣ́цѣ запреща́й не высокому́др­ст­вовати, ниже́ упова́ти на бога́т­ст­во погиба́ющее, но на Бо́га жи́ва, даю́щаго на́мъ вся́ оби́лно въ наслажде́нiе:
благо́е дѣ́лати, богати́тися въ дѣ́лѣхъ до́брыхъ, благопода́тливымъ бы́ти, общи́телнымъ,
сокро́вищу­ю­ще себѣ́ основа́нiе добро́ въ бу́дущее, да прiи́мутъ вѣ́чную жи́знь.
О, тимоѳе́е, преда́нiе сохрани́, уклоня́яся скве́рныхъ суесло́вiй и прекосло́вiй лжеиме́н­наго ра́зума:
о не́мже нѣ́цыи хва́лящеся, о вѣ́рѣ погрѣши́ша. Благода́ть съ тобо́ю. Ами́нь.
Коне́цъ посла́нiю пе́рвому е́же къ тимоѳе́ю свята́го апо́стола па́вла: и́мать въ себѣ́ гла́въ 6, зача́лъ же церко́вныхъ 12.
[Зач. 282.] Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков,
за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте,
ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу,
Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины.
Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус,
предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство,
для которого я поставлен проповедником и Апостолом, – истину говорю во Христе, не лгу, – учителем язычников в вере и истине.
Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения;
чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою,
но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию.
Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью;
а учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии.
Ибо прежде создан Адам, а потом Ева;
и не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление;
впрочем спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием.
Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение.
Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья; но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные и благодетельствуют им. Учи сему и увещевай.
Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии,
тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения.
Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких.
Великое приобретение – быть благочестивым и довольным.
Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него.
Имея пропитание и одежду, будем довольны тем.
А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу;
ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям.
Ты же, человек Божий, [Зач. 288.] убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости.
Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями.
Пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, Который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе
соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа,
которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих,
единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь.
[Зач. 289.] Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живаго, дающего нам всё обильно для наслаждения;
чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны,
собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни.
О, Тимофей! храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий лжеименного знания,
которому предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов