Скрыть
34:12
Церковнославянский (рус)
И взы́де Моисе́й от­ Араво́ѳа Моа́вля на го́ру Нава́въ, на ве́рхъ фазга́, я́же е́сть пря́мо иерихо́ну: и показа́ ему́ Госпо́дь всю́ зе́млю Галаа́дску да́же до Да́на,
и всю́ зе́млю Нефѳали́млю, и всю́ зе́млю Ефре́мову и Манассі́ину, и всю́ зе́млю Иу́дину да́же до мо́ря послѣ́дняго,
и пусты́ню и окре́стная [се́ла] иерихо́на, гра́дъ фи́никовъ да́же до Сиго́ра,
и рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: сiя́ земля́, е́юже кля́хся Авраа́му и Исаа́ку и Иа́кову, глаго́ля: сѣ́мени ва́­шему да́мъ ю́: и показа́хъ ю́ очесе́мъ тво­и́мъ, и та́мо не вни́деши.
И сконча́ся та́мо Моисе́й ра́бъ Госпо́день въ земли́ Моа́вли сло́вомъ Госпо́днимъ.
И погребо́ша его́ въ земли́ Моа́вли бли́зъ до́му Фого́рова. И не увѣ́да никто́же погребе́нiя его́ да́же до дне́ сего́.
Моисе́ю же бѣ́ сто́ и два́десять лѣ́тъ, егда́ сконча́ся: не отемнѣ́стѣ о́чи его́, ни истлѣ́ста устнѣ́ его́.
И пла́кашася сы́нове Изра́илевы Моисе́а во Араво́ѳѣ Моа́вли у Иорда́на бли́зъ иерихо́на три́десять дні́й. И сконча́шася дні́е пла́ча сѣ́тованiя о Моисе́и.
И иису́съ сы́нъ нави́нъ напо́лнися Ду́ха ра́зума: воз­ложи́ бо Моисе́й ру́цѣ сво­и́ на него́. И послу́шаша его́ сы́нове Изра́илевы, и сотвори́ша я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
И не воста́ ктому́ проро́къ во Изра́или я́коже Моисе́й, его́же позна́ Госпо́дь лице́мъ къ лицу́,
во всѣ́хъ зна́менiихъ и чудесѣ́хъ, его́же посла́ Госпо́дь сотвори́ти я́ въ земли́ Еги́петстѣй фарао́ну и рабо́мъ его́ и все́й земли́ его́,
ди́вная вели́кая, и ру́ку крѣ́пкую [и мы́шцу высо́кую], я́же сотвори́ Моисе́й предъ всѣ́мъ Изра́илемъ.

Коне́цъ кни́зѣ пя́тѣй Моисе́овѣ: и́мать въ себѣ́ гла́въ 34.
Синодальный
И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нево, на вершину Фасги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана,
и всю [землю] Неффалимову, и [всю] землю Ефремову и Манассиину, и всю землю Иудину, даже до самого западного моря,
и полуденную страну и равнину долины Иерихона, город Пальм, до Сигора.
И сказал ему Господь: вот земля, о которой Я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: «семени твоему дам ее»; Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь.
И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню;
и погребен на долине в земле Моавитской против Беф-Фегора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня.
Моисею было сто двадцать лет, когда он умер; но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась.
И оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавитских [у Иордана близ Иерихона] тридцать дней. И прошли дни плача и сетования о Моисее.
И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы и делали так, как повелел Господь Моисею.
И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицем к лицу,
по всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле Египетской над фараоном и над всеми рабами его и над всею землею его,
и по руке сильной и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля.
Таджикский
Ва Мусо аз саҳрои Мӯоб ба кӯҳи Набӯ, бар қуллаи Фисҷа, ки дар рӯ ба рӯи Ериҳӯ воқеъ аст, баромад, ва Парвардигор тамоми заминро ба ӯ нишон дод: Ҷилъодро то Дон;
Ва тамоми Нафтолӣ ва замини Эфроим ва Менашше, ва тамоми замини Яҳудоро то баҳри ғарбӣ;
Ва кишвари Ҷанубро, ва майдони дараи Ериҳӯро, ки шаҳри хурмозор аст, то Сӯар.
Ва Парвардигор ба ӯ гуфт: «Ин аст замине ки Ман дар бораи он ба Иброҳим, Исҳоқ ва Яъқуб қасам хӯрда, гуфтаам: ́Ба насли ту онро хоҳам дод́. Ман ба ту имконият додам, ки онро бо чашмони худ бубинӣ, валекин ба он ҷо нахоҳӣ гузашт».
Ва Мусо, бандаи Парвардигор, дар он ҷо, дар замини Мӯоб, мувофиқи амри Парвардигор мурд.
Ва ӯ дар замини Мӯоб, дар рӯ ба рӯи Байт-Фаӯр, дар дара дафн карда шуд; ва касе ҷои қабри ӯро то имрӯз намедонад.
Ва Мусо дар вақти мурданаш саду бистсола буд; чашмаш хира нашуда буд, ва қувваташ кам намонда буд.
Ва банӣ Исроил дар саҳрои Мӯоб сӣ рӯз барои Мусо мотам гирифтанд; ва рӯзҳои навҳаи мотами Мусо ба анҷом расид.
Ва Еҳушаъ ибни Нун аз рӯҳи ҳикмат пур шуд, чунки Мусо дастҳои худро бар ӯ гузошта буд; ва банӣ Исроил ба ӯ итоат намуданд, ва мувофиқи он чи Парвардигор ба Мусо фармуда буд, амал карданд.
Ва набие мисли Мусо дар Исроил дигар ба майдон наомадааст, ки ӯро Парвардигор рӯ ба рӯ мешинохт, –
Дар бобати тамоми аломот ва мӯъҷизоте ки Парвардигор ӯро ба замини Миср фиристод, то ки онҳоро бар фиръавн ва бар ҳамаи бандагони вай ва бар тамоми замини вай ба амал оварад;
Ва дар бобати тамоми корнамоиҳои дасти пурзӯр, ва дар бобати тамоми аҷоиботи бузурге ки Мусо пеши назари тамоми Исроил ба амал овард.

Then Moses went up from the plains of Moab to Mount Nebo, to the top of Pisgah, which is across from Jericho. And the LORD showed him all the land of Gilead as far as Dan,
all Naphtali and the land of Ephraim and Manasseh, all the land of Judah as far as the Western Sea,
the South, and the plain of the Valley of Jericho, the city of palm trees, as far as Zoar.
Then the LORD said to him, «This is the land of which I swore to give Abraham, Isaac, and Jacob, saying, «I will give it to your descendants.́ I have caused you to see it with your eyes, but you shall not cross over there.»
So Moses the servant of the LORD died there in the land of Moab, according to the word of the LORD.
And He buried him in a valley in the land of Moab, opposite Beth Peor; but no one knows his grave to this day.
Moses was one hundred and twenty years old when he died. His eyes were not dim nor his natural vigor diminished.
And the children of Israel wept for Moses in the plains of Moab thirty days. So the days of weeping and mourning for Moses ended.
Now Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom, for Moses had laid his hands on him; so the children of Israel heeded him, and did as the LORD had commanded Moses.
But since then there has not arisen in Israel a prophet like Moses, whom the LORD knew face to face,
in all the signs and wonders which the LORD sent him to do in the land of Egypt, before Pharaoh, before all his servants, and in all his land,
and by all that mighty power and all the great terror which Moses performed in the sight of all Israel.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки