Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Притчей Соломоновых

 
 • Сы́не, а́ще поручи́шися за тво­его́ дру́га, преда́си твою́ ру́ку врагу́.
 • Сѣ́ть бо крѣпка́ му́жу сво­и́ устнѣ́, и плѣня́ет­ся устна́ми сво­и́хъ у́стъ.
 • Твори́, сы́не, я́же а́зъ заповѣ́дую ти́, и спаса́йся: и́деши бо въ ру́цѣ злы́хъ за тво­его́ дру́га: бу́ди не ослабѣва́я, поощря́й же и тво­его́ дру́га, его́же испоручи́лъ еси́.
 • Не да́ждь сна́ тво­и́ма очи́ма, ниже́ да воз­дре́млеши тво­и́ма вѣ́ждома,
 • да спасе́шися а́ки се́рна от­ тене́тъ и я́ко пти́ца от­ сѣ́ти.
 • Иди́ ко мра́вiю, о, лѣни́ве, и поревну́й ви́дѣвъ пути́ его́, и бу́ди о́наго мудрѣ́йшiй:
 • о́нъ бо, не су́щу ему́ земледѣ́лцу, ниже́ ну́дящаго его́ имѣ́яй, ниже́ подъ влады́кою сы́й,
 • гото́витъ въ жа́тву пи́щу и мно́гое въ лѣ́то твори́тъ угото́ванiе.
 • Или́ иди́ ко пчелѣ́ и увѣ́ждь, ко́ль дѣ́лателница е́сть, дѣ́ланiе же ко́ль честно́е твори́тъ:
 • ея́же трудо́въ ца́рiе и прості́и во здра́вiе употребля́ютъ, люби́ма же е́сть всѣ́ми и сла́вна:
 • а́ще си́лою и немощна́ су́щи, [но] прему́дростiю почте́на про­изведе́ся.
 • Доко́лѣ, о, лѣни́ве, лежи́ши? когда́ же от­ сна́ воста́неши?
 • Ма́ло у́бо спи́ши, ма́ло же сѣди́ши, ма́ло же дре́млеши, ма́ло же объе́млеши пе́рси рука́ма:
 • пото́мъ же на́йдетъ тебѣ́ а́ки зо́лъ пу́тникъ убо́же­с­т­во: ску́дость же а́ки благі́й тече́цъ.
 • А́ще же не лѣни́въ бу́деши, прiи́детъ я́ко исто́чникъ жа́тва твоя́, ску́дость же а́ки злы́й тече́цъ [от­ тебе́] от­бѣжи́тъ.
 • Му́жъ безу́менъ и законопресту́пный хо́дитъ въ пути́ не бла́ги:
 • то́й же намиза́етъ о́комъ и зна́менiе дае́тъ ного́ю, учи́тъ же помава́нiемъ пе́рстовъ.
 • Развраще́н­но же се́рдце куе́тъ зла́я: на вся́кое вре́мя таковы́й мяте́жы составля́етъ гра́ду.
 • Сего́ ра́ди внеза́пу при­­хо́дитъ ему́ поги́бель, разсѣче́нiе и сокруше́нiе неисцѣ́льное.
 • Я́ко ра́дует­ся о всѣ́хъ, и́хже ненави́дитъ Бо́гъ, сокруша́ет­ся же за нечистоту́ души́:
 • о́ко досади́теля, язы́къ непра́ведный, ру́цѣ пролива́ющя кро́вь пра́веднаго,
 • и се́рдце кую́щее мы́сли злы́, и но́зѣ тща́щыяся зло́ твори́ти потребя́т­ся.
 • Разжиза́етъ лжы́ свидѣ́тель непра́веденъ и насыла́етъ суды́ посредѣ́ бра́тiй.
 • Сы́не, храни́ зако́ны отца́ тво­его́ и не от­ри́ни наказа́нiя ма́тере тво­ея́:
 • навяжи́ же я́ на твою́ ду́шу при́сно и обяжи́ и́хъ о тво­е́й вы́и.
 • Егда́ хо́диши, води́ ю́, и съ тобо́ю да бу́детъ: егда́ же спи́ши, да храни́тъ тя́, да востаю́щу ти́ глаго́летъ съ тобо́ю.
 • Зане́ свѣти́лникъ за́повѣдь зако́на и свѣ́тъ, и пу́ть жи́зни, и обличе́нiе, и наказа́нiе,
 • е́же сохрани́ти тя́ от­ жены́ мужа́ты и от­ наважде́нiя язы́ка чужда́го.
 • Сы́не, да не побѣди́тъ тя́ добро́ты по́хоть, ниже́ уловле́нъ бу́ди тво­и́ма очи́ма, ниже́ да совосхи́тишися вѣ́ждами ея́.
 • Цѣна́ бо блудни́цы, ели́ка еди́наго хлѣ́ба: жена́ же муже́й честны́я ду́шы уловля́етъ.
 • Ввя́жетъ ли кто́ о́гнь въ нѣ́дра, ри́зъ же [сво­и́хъ] не сожже́тъ ли?
 • Или́ ходи́ти кто́ бу́детъ на у́глiехъ о́гнен­ныхъ, но́гъ же не сожже́тъ ли?
 • Та́ко в­ше́дый къ женѣ́ мужа́тѣй не безъ вины́ бу́детъ, ниже́ вся́къ при­­каса́йся е́й.
 • Не ди́вно, а́ще кто́ я́тъ бу́детъ крады́й: кра́детъ бо, да насы́титъ ду́шу свою́ а́лчущую:
 • а́ще же я́тъ бу́детъ, воз­да́стъ седмери́цею, и вся́ имѣ́нiя своя́ да́въ, изба́витъ себе́.
 • Прелюбо­дѣ́й же за ску́дость ума́ поги́бель души́ сво­е́й содѣва́етъ,
 • болѣ́зни же и безче́стiе понесе́тъ: поноше́нiе же его́ не загла́дит­ся во вѣ́къ:
 • испо́лнена бо ре́вности я́рость му́жа ея́: не пощади́тъ въ де́нь суда́,
 • не измѣни́тъ ни еди́ною цѣно́ю вражды́, ниже́ разрѣши́т­ся мно́гими дарми́.
 • 我 儿 , 你 若 为 朋 友 作 保 , 替 外 人 击 掌 ,
 • 你 就 被 口 中 的 话 语 缠 住 , 被 嘴 里 的 言 语 捉 住 。
 • 我 儿 , 你 既 落 在 朋 友 手 中 , 就 当 这 样 行 , 才 可 救 自 己 。 你 要 自 卑 , 去 恳 求 你 的 朋 友 。
 • 不 要 容 你 的 眼 睛 睡 觉 , 不 要 容 你 的 眼 皮 打 盹 。
 • 要 救 自 己 , 如 鹿 脱 离 猎 户 的 手 , 如 鸟 脱 离 捕 鸟 人 的 手 。
 • 懒 惰 人 哪 , 你 去 察 看 蚂 蚁 的 动 作 , 就 可 得 智 慧 。
 • 蚂 蚁 没 有 元 帅 , 没 有 官 长 , 没 有 君 王 ,
 • 尚 且 在 夏 天 豫 备 食 物 , 在 收 割 时 聚 敛 粮 食 。
 • 懒 惰 人 哪 , 你 要 睡 到 几 时 呢 。 你 何 时 睡 醒 呢 。
 • 再 睡 片 时 , 打 盹 片 时 , 抱 着 手 躺 卧 片 时 ,
 • 你 的 贪 穷 就 必 如 强 盗 速 来 , 你 的 缺 乏 仿 佛 拿 兵 器 的 人 来 到 。
 • 无 赖 的 恶 徒 , 行 动 就 用 乖 僻 的 口 。
 • 用 眼 传 神 , 用 脚 示 意 , 用 指 点 划 。
 • 心 中 乖 僻 , 常 设 恶 谋 , 布 散 分 争 。
 • 所 以 灾 难 必 忽 然 临 到 他 身 。 他 必 顷 刻 败 坏 无 法 可 治 。
 • 耶 和 华 所 恨 恶 的 有 六 样 , 连 他 心 所 憎 恶 的 共 有 七 样 。
 • 就 是 高 傲 的 眼 , 撒 谎 的 舌 , 流 无 辜 人 血 的 手 ,
 • 图 谋 恶 计 的 心 , 飞 跑 行 恶 的 脚 ,
 • 吐 谎 言 的 假 见 证 , 并 弟 兄 中 布 散 分 争 的 人 。
 • 我 儿 , 要 谨 守 你 父 亲 的 诫 命 , 不 可 离 弃 你 母 亲 的 法 则 。 ( 或 作 指 教 )
 • 要 常 系 在 你 心 上 , 挂 在 你 项 上 。
 • 你 行 走 , 他 必 引 导 你 。 你 躺 卧 , 他 必 保 守 你 。 你 睡 醒 , 他 必 与 你 谈 论 。
 • 因 为 诫 命 是 灯 , 法 则 ( 或 作 指 教 ) 是 光 。 训 诲 的 责 备 是 生 命 的 道 。
 • 能 保 你 远 离 恶 妇 , 远 离 外 女 谄 媚 的 舌 头 。
 • 你 心 中 不 要 恋 慕 他 的 美 色 , 也 不 要 被 他 的 眼 皮 勾 引 。
 • 因 为 妓 女 能 使 人 只 剩 一 块 饼 , 淫 妇 猎 取 人 宝 贵 的 生 命 。
 • 人 若 怀 里 搋 火 , 衣 服 岂 能 不 烧 呢 。
 • 人 若 在 火 炭 上 走 , 脚 岂 能 不 烫 呢 。
 • 亲 近 邻 舍 之 妻 的 , 也 是 如 此 。 凡 挨 近 他 的 , 不 免 受 罚 。
 • 贼 因 饥 饿 偷 窃 充 饥 , 人 不 藐 视 他 。
 • 若 被 找 着 , 他 必 赔 还 七 倍 。 必 将 家 中 所 有 的 , 尽 都 偿 还 。
 • 与 妇 人 行 淫 的 , 便 是 无 知 , 行 这 事 的 , 必 丧 掉 生 命 。
 • 他 必 受 伤 损 , 必 被 凌 辱 。 他 的 羞 耻 不 得 涂 抹 。
 • 因 为 人 的 嫉 恨 , 成 了 烈 怒 。 报 仇 的 时 候 , 决 不 留 情 。
 • 什 麽 赎 价 , 他 都 不 顾 。 你 虽 送 许 多 礼 物 , 他 也 不 肯 干 休 。
 • Сын мой! если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, –
 • ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих.
 • Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя, так как ты попался в руки ближнего твоего: пойди, пади к ногам и умоляй ближнего твоего;
 • не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим;
 • спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова.
 • Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым.
 • Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя;
 • но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою.
 • [Или пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива, какую почтенную работу она производит;
 • ее труды употребляют во здравие и цари и простолюдины; любима же она всеми и славна;
 • хотя силою она слаба, но мудростью почтена.]
 • Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты встанешь от сна твоего?
 • Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь:
 • и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник.
 • [Если же будешь не ленив, то, как источник, придет жатва твоя; скудость же далеко убежит от тебя.]
 • Человек лукавый, человек нечестивый ходит со лживыми устами,
 • мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими;
 • коварство в сердце его: он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры.
 • Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит – без исцеления.
 • Вот шесть, что́ ненавидит Господь, даже семь, что́ мерзость душе Его:
 • глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную,
 • сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству,
 • лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями.
 • Сын мой! храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей;
 • навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою.
 • Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя; когда ляжешь спать, будут охранять тебя; когда пробудишься, будут беседовать с тобою:
 • ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, и назидательные поучения – путь к жизни,
 • чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой.
 • Не пожелай красоты ее в сердце твоем, [да не уловлен будешь очами твоими,] и да не увлечет она тебя ресницами своими;
 • потому что из-за жены блудной обнищевают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу.
 • Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его?
 • Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих?
 • То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего: кто прикоснется к ней, не останется без вины.
 • Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден;
 • но, будучи пойман, он заплатит всемеро, отдаст все имущество дома своего.
 • Кто же прелюбодействует с женщиною, у того нет ума; тот губит душу свою, кто делает это:
 • побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится,
 • потому что ревность – ярость мужа, и не пощадит он в день мщения,
 • не примет никакого выкупа и не удовольствуется, сколько бы ты ни умножал даров.