Скрыть
134:0
134:5
134:9
134:12
134:13
134:14
134:17
134:19
134:20
135:0
135:17
135:22
135:23
135:24
135:26
136:0
137:0
138:0
138:10
138:17
138:20
140:0
142:0
142:9
142:12
Церковнославянский (рус)
Аллилу́iа.
Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода,
стоя́щiи во хра́мѣ Госпо́дни, во дво́рѣхъ до́му Бо́га на́­шего.
Хвали́те Го́спода, я́ко бла́гъ Госпо́дь: по́йте и́мени его́, я́ко добро́:
я́ко Иа́кова избра́ себѣ́ Госпо́дь, Изра́иля въ достоя́нiе себѣ́:
я́ко а́зъ позна́хъ, я́ко ве́лiй Госпо́дь, и Госпо́дь на́шъ надъ всѣ́ми бо́ги:
вся́, ели́ка восхотѣ́ Госпо́дь, сотвори́ на небеси́ и на земли́, въ моря́хъ и во всѣ́хъ бе́зднахъ.
Возводя́ о́блаки от­ послѣ́днихъ земли́, мо́лнiи въ до́ждь сотвори́, изводя́й вѣ́тры от­ сокро́вищъ сво­и́хъ.
И́же порази́ пе́рвенцы Еги́петскiя от­ человѣ́ка до скота́:
посла́ зна́менiя и чудеса́ посредѣ́ тебе́, Еги́пте, на фарао́на и на вся́ рабы́ его́.
И́же порази́ язы́ки мно́ги и изби́ цари́ крѣ́пки:
сио́на царя́ Аморре́йска и о́га царя́ Васа́нска, и вся́ ца́р­ст­вiя ханаа́нска:
и даде́ зе́млю и́хъ достоя́нiе, достоя́нiе Изра́илю лю́демъ сво­и́мъ.
Го́споди, и́мя твое́ въ вѣ́къ, и па́мять твоя́ въ ро́дъ и ро́дъ:
я́ко суди́ти и́мать Госпо́дь лю́демъ сво­и́мъ, и о рабѣ́хъ сво­и́хъ умо́лит­ся.
И́доли язы́къ сребро́ и зла́то, дѣла́ ру́къ человѣ́ческихъ:
уста́ и́мутъ, и не воз­глаго́лютъ: о́чи и́мутъ, и не у́зрятъ:
у́ши и́мутъ, и не услы́шатъ: ниже́ бо е́сть ду́хъ во устѣ́хъ и́хъ.
Подо́бни и́мъ да бу́дутъ творя́щiи я́ и вси́ надѣ́ющiися на ня́.
До́ме Изра́илевъ, благослови́те Го́спода: до́ме Ааро́нь, благослови́те Го́спода: до́ме Леві́инъ, благослови́те Го́спода:
боя́щiися Го́спода, благослови́те Го́спода.
Благослове́нъ Госпо́дь от­ Сiо́на, живы́й во Иерусали́мѣ.
Аллилуiа.
Исповѣдайтеся Господеви, яко благъ: яко въ вѣкъ милость его.
Исповѣдайтеся Богу боговъ: яко въ вѣкъ милость его.
Исповѣдайтеся Господеви господей: яко въ вѣкъ милость его.
Сотворшему чудеса велiя единому: яко въ вѣкъ милость его.
Сотворшему небеса разумомъ: яко въ вѣкъ милость его.
Утвердив­шему землю на водахъ: яко въ вѣкъ милость его.
Сотворшему свѣтила велiя единому: яко въ вѣкъ милость его:
солнце во область дне: яко въ вѣкъ милость его:
луну и звѣзды во область нощи: яко въ вѣкъ милость его.
Поразив­шему Египта съ первенцы его: яко въ вѣкъ милость его:
и изведшему Израиля от­ среды ихъ: яко въ вѣкъ милость его:
рукою крѣпкою и мышцею высокою: яко въ вѣкъ милость его.
Раздѣльшему чермное море въ раздѣленiя: яко въ вѣкъ милость его:
и проведшему Израиля посредѣ его: яко въ вѣкъ милость его:
и истрясшему фараона и силу его въ море Чермно­е: яко въ вѣкъ милость его.
Проведшему люди своя въ пустыни: яко въ вѣкъ милость его.
Поразив­шему цари велiя: яко въ вѣкъ милость его.
И убив­шему цари крѣпкiя: яко въ вѣкъ милость его:
сиона царя Аморрейска: яко въ вѣкъ милость его:
и ога царя Васанска: яко въ вѣкъ милость его.
И дав­шему землю ихъ достоянiе: яко въ вѣкъ милость его:
достоянiе Израилю рабу сво­ему: яко въ вѣкъ милость его.
Яко во смиренiи на­шемъ помяну ны Господь: яко въ вѣкъ милость его.
И избавилъ ны есть от­ враговъ нашихъ: яко въ вѣкъ милость его:
даяй пищу всякой плоти: яко въ вѣкъ милость его.
Исповѣдайтеся Богу небесному: яко въ вѣкъ милость его.
Давиду иереміемъ.
На рѣкахъ Вавилонскихъ, тамо сѣдохомъ и плакахомъ, внегда помянути намъ Сiона:
на вербiихъ посредѣ его обѣсихомъ органы нашя.
Яко тамо вопросиша ны плѣншiи насъ о словесѣхъ пѣсней, и ведшiи насъ о пѣнiи: воспойте намъ от­ пѣсней Сiонскихъ.
Како воспо­емъ пѣснь Господню на земли чуждей?
Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди десница моя.
Прильпни языкъ мой гортани мо­ему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко въ началѣ веселiя мо­его.
Помяни, Господи, сыны Едомскiя въ день Иерусалимль глаголющыя: истощайте, истощайте до основанiй его.
Дщи Вавилоня окаян­ная, блаженъ, иже воз­дастъ тебѣ воз­даянiе твое, еже воз­дала еси намъ:
блаженъ, иже иметъ и разбiетъ младенцы твоя о камень.
Псаломъ Давиду, Аггеа и захарiи.
Исповѣмся тебѣ, Господи, всѣмъ сердцемъ мо­имъ, и предъ ангелы воспою тебѣ, яко услышалъ еси вся глаголы устъ мо­ихъ:
поклонюся ко храму святому тво­ему и исповѣмся имени тво­ему о милости тво­ей и истинѣ тво­ей, яко воз­величилъ еси надъ всѣмъ имя твое святое.
Въ оньже аще день при­­зову тя, скоро услыши мя: умножиши мя въ души мо­ей силою тво­ею.
Да исповѣдят­ся тебѣ, Господи, вси царiе земстiи, яко услышаша вся глаголы устъ тво­ихъ:
и да воспоютъ въ путехъ Господнихъ, яко велiя слава Господня:
яко высокъ Господь, и смирен­ныя при­­зираетъ, и высокая издалеча вѣсть.
Аще пойду посредѣ скорби, живиши мя: на гнѣвъ врагъ мо­ихъ простерлъ еси руку твою, и спасе мя десница твоя.
Господь воз­дастъ за мя: Господи, милость твоя во вѣкъ: дѣлъ руку твоею не презри.
Въ конецъ Давиду, псаломъ захарiинъ, въ разсѣянiи.
Господи, искусилъ мя еси и позналъ мя еси: ты позналъ еси сѣданiе мое и востанiе мое.
Ты разумѣлъ еси помышленiя моя издалеча:
стезю мою и уже мое ты еси изслѣдовалъ и вся пути моя провидѣлъ еси.
Яко нѣсть льсти въ языцѣ мо­емъ: се, Господи, ты позналъ еси
вся послѣдняя и древняя: ты создалъ еси мя и положилъ еси на мнѣ руку твою.
Удивися разумъ твой от­ мене, утвердися, не воз­могу къ нему.
Камо пойду от­ Духа тво­его? и от­ лица тво­его камо бѣжу?
Аще взыду на небо, ты тамо еси: аще сниду во адъ, тамо еси.
Аще воз­му крилѣ мо­и рано и вселюся въ послѣднихъ моря,
и тамо бо рука твоя наставитъ мя, и удержитъ мя десница твоя.
И рѣхъ: еда тма поперетъ мя? и нощь просвѣщенiе въ сладости мо­ей.
Яко тма не помрачит­ся от­ тебе, и нощь яко день просвѣтит­ся: яко тма ея, тако и свѣтъ ея.
Яко ты создалъ {стяжалъ} еси утробы моя, воспрiялъ мя еси изъ чрева матере мо­ея.
Исповѣмся тебѣ, яко страшно удивил­ся еси: чудна дѣла твоя, и душа моя знаетъ зѣло.
Не утаися кость моя от­ тебе, юже сотворилъ еси въ тайнѣ, и составъ мой въ преисподнихъ земли.
Несодѣлан­ное мое видѣстѣ очи тво­и, и въ книзѣ тво­ей вси напишут­ся: во днехъ созиждут­ся, и никтоже въ нихъ.
Мнѣ же зѣло честни быша друзи тво­и, Боже, зѣло утвердишася владыче­ст­вiя ихъ:
изочту ихъ, и паче песка умножат­ся: востахъ, и еще есмь съ тобою.
Аще избiеши грѣшники, Боже: мужiе кровей, уклонитеся от­ мене.
Яко ревниви есте въ помышленiихъ, прiимутъ въ суету грады твоя.
Не ненавидящыя ли тя, Господи, воз­ненавидѣхъ, и о вразѣхъ тво­ихъ истаяхъ?
Совершен­ною ненавистiю воз­ненавидѣхъ я: во враги быша ми.
Искуси мя, Боже, и увѣждь сердце мое: истяжи мя и разумѣй стези моя:
и виждь, аще путь беззаконiя во мнѣ, и настави мя на путь вѣченъ.
Въ конецъ, псаломъ Давиду.
Изми мя, Господи, от­ человѣка лукава, от­ мужа неправедна избави мя:
2иже помыслиша неправду въ сердцы, весь день ополчаху брани:
3изостриша языкъ свой яко змiинъ: ядъ аспидовъ подъ устнами ихъ.
4Сохрани мя, Господи, изъ руки грѣшничи, от­ человѣкъ неправедныхъ изми мя, иже помыслиша запяти стопы моя.
5Скрыша гордiи сѣть мнѣ и ужы, препяша сѣть ногама мо­има:
6при стези соблазны положиша ми.
Рѣхъ Господеви: Богъ мой еси ты, внуши, Господи, гласъ моленiя мо­его.
Господи, Господи, сило спасенiя мо­его, осѣнилъ еси надъ главою мо­ею въ день брани.
Не предаждь мене, Господи, от­ желанiя мо­его грѣшнику: помыслиша на мя, не остави мене, да не когда воз­несут­ся.
Глава окруженiя ихъ, трудъ устенъ ихъ покрыетъ я.
Падутъ на нихъ углiя огнен­ная, низложиши я во страстехъ, и не постоятъ.
Мужъ языченъ не исправит­ся на земли: мужа неправедна злая уловятъ во истлѣнiе.
Познахъ, яко сотворитъ Господь судъ нищымъ и месть убогимъ.
Обаче праведнiи исповѣдят­ся имени тво­ему, и вселят­ся правiи съ лицемъ тво­имъ.
Псаломъ Давиду.
Господи, воз­звахъ къ тебѣ, услыши мя: вонми гласу моленiя мо­его, внегда воз­звати ми къ тебѣ.
Да исправит­ся молитва моя яко кадило предъ тобою: воз­дѣянiе руку моею, жертва вечерняя.
Положи, Господи, храненiе устомъ мо­имъ и дверь огражденiя о устнахъ мо­ихъ.
Не уклони сердце мое въ словеса лукав­ст­вiя, непщевати вины о грѣсѣхъ съ человѣки дѣла­ю­щими беззаконiе: и не сочтуся со избран­ными ихъ.
Накажетъ мя праведникъ милостiю и обличитъ мя, елей же грѣшнаго да не намаститъ главы мо­ея: яко еще и молитва моя во благоволенiихъ ихъ.
Пожерты быша при­­ камени судiи ихъ: услышат­ся глаголи мо­и, яко воз­могоша {усладишася}.
Яко толща земли просѣдеся на земли, расточишася кости ихъ при­­ адѣ.
Яко къ тебѣ, Господи, Господи, очи мо­и: на тя уповахъ, не от­ими душу мою:
сохрани мя от­ сѣти, юже составиша ми, и от­ соблазнъ дѣла­ю­щихъ беззаконiе.
Падутъ во мрежу свою грѣшницы: единъ есмъ азъ, дондеже прейду.
Разума Давиду, внегда быти ему въ вертепѣ молящемуся.
Гласомъ мо­имъ ко Господу воз­звахъ, гласомъ мо­имъ ко Господу помолихся.
Пролiю предъ нимъ моленiе мое, печаль мою предъ нимъ воз­вѣщу.
Внегда изчезати от­ мене духу мо­ему, и ты позналъ еси стези моя: на пути семъ, по немуже хождахъ, скрыша сѣть мнѣ.
Сматряхъ одесную и воз­глядахъ, и не бѣ знаяй мене: погибе бѣг­ст­во от­ мене, и нѣсть взыскаяй душу мою.
Воззвахъ къ тебѣ, Господи, рѣхъ: ты еси упованiе мое, часть моя еси на земли живыхъ.
Вонми моленiю мо­ему, яко смирихся зѣло: избави мя от­ гонящихъ мя, яко укрепишася паче мене.