Вели1кій пzт0къ

Во с™hй и3 вели1кій пzт0къ

 На по­вечeріи  На ќтре­ни
 На №-м ча­се  На G‑м ча­се  На ѕ7-мъ ча­сЁ  На f7‑м часе
 На изоб­ра­зи­тель­ных  На вели1цэй вечeрни

Въ т0йже вели1кій четверт0къ
по­вечeріе глаг0лемъ мaлое.

На нeм­же поeмъ трипёснецъ.
Творeніе господи1на ґн­дрeа кри1тскагw.
Глaсъ }. Пё­снь є7.

Їрм0съ: Мрaкъ души2 мо­еS разжени2 свэ­то­дaв­че хrтE б9е, / началор0дную тьмY и3згнaвъ бeзд­ны, / и3 дaруй ми2 свётъ по­ве­лёній твои1хъ сл0ве, / да ќтре­нюz слaв­лю тS.

Ўраси1сz вe­черz, и3 ўгот0васz те­бЁ пaс­ха, / ћко­же рeклъ є3си2 хrтE: / но їy­да на предaніе твоE по­учa­ше­сz, / и3 сhй съ тоб0ю внЁ тво­еS цэны2, / со­гла­шa­ше­сz сребролю1біемъ.

Востаeтъ съ вe­че­ри, и3 лeн­тіемъ пре­поzсyет­сz по чрeслwмъ хrт0съ в0лею, / и3 пре­клонsетъ вhю, пет­рY вопію1щу: / ни­ко­гдa­же мои2 н0зэ ўмhе­ши тв0рче м0й, но nбa­че њмhй.

Пріsтъ хлёбъ въ рy­цэ, на предaніе їy­да, льсти1вый ўчени1къ, / и4мже и3 предaніе со­дё­ла те­бЁ, про­сти­рa­ше н0зэ, и5хже сaмъ є3си2 њмhлъ и3 лeн­тіемъ њтeрлъ.

Лоб­зaніемъ льсти1внымъ їy­да то­гдA ўстA рас­пи­рa­ше те­бЁ, / и4миже тё­ло твоE сл0ве недост0йнw њма­кa­ше, / во­піS те­бЁ: рa­дуй­сz ў§тлю, / лоб­зa­тель и3 предa­тель, рaбъ и3 льстeцъ.

Пeтръ ћко­же зрs­ше со­д­э­вaє­маz то­гдA, / ќжа­сомъ њдержи1мь бhвъ / ра­бh­ни њбличи1сz худhмъ во­про­шeніемъ: / и4бо tвeр­же­сz тебE гDа, / не т0кмw ћко­же рeклъ є3си2, / но и3 ћкw вё­далъ є3си2, вс‰ вёдый.

Заушaет­сz зижди1тель, и3 ўдарsет­сz твaрь по­но­шeніемъ є3гw2: / тр0стію біeт­сz хо­тS, и3 вы6шнzz пре­клонs­ют­сz: / њплевaет­сz судіS, и3 њс­нwвaніz вс‰ земн†z подвизaютсz.

Слa­ва: Тeр­ніемъ вэн­чавaет­сz бGъ, зeм­лю всю2 ўкра­шeй цвё­ты, / и3 р†ны пріeм­летъ, и3 терпи1тъ по­но­шeніе долготерпэли1внw, / и3 багрzни1цу по­ру­гaніz н0ситъ, / и3 терпи1тъ вс‰ бGъ сhй, и3 стрaж­детъ своeю пл0тію.

И# нhнэ: Да во­піeтъ їwaннъ, сказyz ўчeніи б9eственными во­пло­щeніе твоE: / сл0во пл0ть бhвъ и3з8 дв7ы непрел0жнw, / и3 пребhсть є3стеств0мъ бGъ ћко­же бЁ, / не tступи1въ nтe­че­скихъ є3гw2 нёдръ.

Пё­снь }.

Їрм0съ: По­кры­вazй водa­ми превhс­прєн­нzz сво‰, / по­ла­гazй м0рю пре­дёлъ пес0къ, и3 со­дер­жaй вс‰: / тS поeтъ с0лнце, тS слaвитъ лунA, / те­бЁ прин0ситъ пё­снь всS твaрь, / ћкw со­дё­те­лю всёхъ во вёки.

Њдэ­вazй џб­ла­ки нб7о ї}се, / на пrт0лэ слa­вы цrтвуz съ нетлён­нымъ nц7eмъ, / ты2 пріeмь лeн­тій, си1мъ пре­поs­сал­сz є3си2 њмhти н0ги брeн­ніи, / вeсь џгнь сhй сл0ве, ѓще и3 воплоти1лсz є3си2.

Ћко­же вс‰ њмhвъ, воз­лeгъ ї}съ, къ свои6мъ ўче­ни­кHмъ глаг0летъ: / вё­сте вси2, что2 сотвори1хъ нhнэ: / w4бразъ бо дaхъ вaмъ сми­рeніz всBмъ: / да и4же х0щетъ пeр­вый бhти, / да бy­детъ всёхъ по­слёд­ній произволeніемъ.

Чи1сти ќбw є3стE, но не вси2 вы2, / хrт0съ дру­гHмъ воз­ле­жa­щымъ на вe­че­ри речE: / є3ди1нъ ќбw къ друг0му не до­вёдz­ще, речE, сл0ва: / тём­же по си1хъ глаг0летъ ћвэ и4мz предaтелz.

Ћко­же сі‰ глаг0лz, / на го­рЁ є3леHнстэй при­шeдъ, судіS всёхъ со ўченики2, / то­гдA ќбw глаг0лаше: / пріиди1те и3 п0йдемъ tсю1ду, / при­спё бо ўжE предa­тель: / никт0же tвeр­жисz менE, в0лею бо страждY.

Q лeст­на­гw лоб­зaніz! / рa­дуй­сz ў§тлю, хrтY їy­да глаг0летъ, / вкy­пэ съ сл0вомъ предaстъ на за­колeніе: / сe бо да­дE знa­меніе без­за­кHн­нымъ: / є3г0же ѓзъ лоб­жY, т0й є4сть, / є3г0же предaти вaмъ њбэщaхсz.

Ћтъ бhвъ б9е нaшъ t беззак0нныхъ людeй, / и3 не пре­ре­кyz tню1дъ, ни во­піS ѓгн­че б9ій, / пре­тер­пёлъ є3си2 вс‰, и3спытaтисz, и3 суди1тисz, и3 біeнъ бhти, / свs­занъ и3 вед0мъ бhти со nрy­жіи и3 дрек0льми къ каіaфэ.

Да рaс­пнет­сz, во­піs­ху є3врeйстіи лю1діе со сщ7eнники и3 кни1жники, ї}съ хrт0съ. / q лю1діе невёр­ніи! / чт0 бо сотвори2 kви1выйсz, воздви1гнувый лa­за­рz t гр0ба, / и3 пyть сотвори1вый че­ло­вёкwмъ на сп7сeніе;

Пілaто­ву суди1щу беззак0нніи лю1діе, кри­чa­ще во­піs­ху: / распни2 сего2, tпусти1 же нaмъ свs­за­на сy­ща варaвву, ўбjй­цу: / хrтa же пeр­вэе би1въ, возми2 возми2, распни2 со ѕлодёи.

Бlгослови1мъ nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, гDа.

Q несказaн­на­гw и3стощaніz! q неизглаг0ланнагw со­вё­та! / ћкw џгнь сhй, њмhлъ є3си2 н0зэ предa­те­лю сп7се: / њмhвъ же не њпали1лъ є3си2, / и3 по­давaz хлёбъ на вe­че­ри, и3 тaй­ной слyж­бэ на­учaлъ є3си2.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: Q н0вагw слh­шаніz! / бGъ сн7ъ жены2, и3 без­сё­мен­на ржcтвA, без­мyж­наz м™и, и3 рож­дeн­ное бGъ: / q ўжaс­на­гw слh­шаніz! q за­чaтіz стрaш­на­гw! / q дв7ы нетлён­на­гw ржcтвA! / вои1стинну пa­че ўмA вс‰, и3 вh­ше вёдэніz.

Пё­снь f7.

Їрм0съ: Бl­го­сло­вeнъ гDь бGъ ї}левъ, / воздви1гнувый р0гъ сп7сeніz нaмъ, / въ до­мY дв7довэ џтро­ка своегw2: / въ ни1хже посэти2 нaсъ вост0къ съ высоты2, / и3 на­прaвилъ ны2 є4сть на пyть ми1ра.

Пaки вы2 спи­тE, хrт0съ ў§нкHмъ речE: / бди1те, прибли1жисz чaсъ пр0чее, во­стa­ни­те, / и4демъ дрy­зи мои2, / сE предa­тель ўчени1къ всю2 спj­ру и3мёz, / грzдeтъ предaти мS чlвэкоубjйцамъ.

Лоб­зaніе твоE льсти1вное, и3 цэ­ло­вaніе г0рькое, / ко­мY зо­вe­ши лeст­че; глаг0лz бо, рa­дуй­сz рав­вJ, / хrт0съ ко їyдэ вэ­щa­ше: / дрy­же, на нe­же при­шeлъ є3си2, речE: / ѓще бо цэ­ло­вaти при­шeлъ є3си2, / что2 пред­ла­гaе­ши н0жъ мe­домъ помaзанный;

Пілaто­ву суди1щу непови1нный судіS, / в0лею при­шeлъ є3си2 пред­стaти хrтE, / и3 и3збaвити нaсъ t дол­гHвъ нa­шихъ. / тём­же пре­тер­пёлъ є3си2 бl­гjй пл0тію ўрa­ненъ бhти, / да вси2 пріи1мемъ свобождeніе.

Милосeр­діz пучи1на, кaкw предстои1тъ џгнь пілaту, / сё­ну и3 тр0сти и3 земли2 сy­щей, / є3гHже не њпали2 џгнь б9ествA хrт0съ, но по­жидa­ше терпэли1внw, / и4же є3стеств0мъ своб0дь ћкw чlвэколю1бецъ.

Возми2 возми2, распни2 глаг0лемаго хrтA, / їудeє взы­вa­ху пілaту и3ногдA: / сeй же рy­цэ њмы­вa­ше, / и3 тр0стію и5мъ писa­ше на него2 винY, / всBмъ дaру­ю­щую безсмeртіе.

Вопію1ще беззак0нніи пілaту и3зли1ше: / возми2 возми2, распни2 хrтA, / просs­ху ўби1ти ћкw њсуж­дe­на: / не сeй ли воскRси2 мє1ртвыz, прокажє1нныz њчи1сти, / кровоточи1вую и3сцэли2, раз­слaб­лєн­ныz стzгнyвъ;

Чт0 бо ѕло2 сотвори2, ћкw взы­вaе­те вельми2: / возми2 возми2, распни2 є3го2; / пілaтъ и3ногдA во­піs­ше лю1демъ нераз{мнымъ: / вины2 не њбр­этaю въ нeмъ. / nни1 же г0рькw во­піs­ху: / возми2 возми2, распни2 сп7са всёхъ.

Q їудeє беззак0нніи! q неразyм­ніи лю1діе! / не по­мzнy­сте ли что2 t чудeсъ хrт0выхъ, мн0жество и3сцэлeній; / но и3 всеS є3гw2 не ра­зу­мё­сте ли б9eственныz си1лы, / ћко­же пeрвіи nтцы2 вa­ши, нhнэ же и3 вы2 не разумёсте;

Слa­ва: Біeнъ бhвъ зижди1телю м0й, и3 предaл­сz є3си2 менE рa­ди рас­пsтисz, / да сп7сeніе моE по­сре­дЁ земли2 со­дё­лавъ, и3сточи1ши мjро­ви жи1знь: / и3 њбез­смeр­ти­ши честн0ю твоeю кр0вію по­кланs­ю­щы­zсz тебЁ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Ѓг­ни­ца твоS вLко, пред­стоs­щи ў кrтA, / и3 ры­дa­ю­щи тебE твор­цA всs­че­скихъ, / зрs­ше твоE дол­го­тер­пё­ніе: / в0лею бо роди1лсz є3си2 пл0тію, / и3 стrти вс‰ въ нeй пре­тер­пёлъ є3си2, да сп7сeши мjръ.

По­слё­до­ваніе с™hхъ и3 сп7си1тельныхъ
стrтeй гDа нa­ше­гw ї}са хrтA.

Во с™hй и3 вели1кій четверт0къ
вeчера.

Во в7‑й чaсъ н0щи знa­ме­ну­етъ. И# со­брaв­шым­сz нaмъ во хрaмъ, бlгослови1вшу сщ7eннику, поeмъ на­чa­ло по nбh­чаю, ћко­же ўказaсz въ четверт0къ є7 недё­ли. Тa­же ше­стоpaл­міе. По­сeмъ, є3ктеніA вели1каz, и3 по воз­глaсэ поeмъ, Ґл­ли­лyіа, на глaсъ }. И# тро­пaрь: Е#гдA слaв­ніи ў§нцы2: три1жды, к0снw и3 со слад­ко­пё­ніемъ. Пи1санъ въ вели1кій четверт0къ на ќтре­ни. Тa­же, є3ктеніA мaлаz. И# даю1тсz свэщы2 брaтіи t є3кклисіaрха. И# глаг0летъ сщ7eнникъ: И# њ спод0битисz нaмъ:

И# чтeтъ пeр­вое є3ђліе t їwaнна,
за­вё­та с™hхъ стrтeй, за­чa­ло м7ѕ.

РечE гDь свои1мъ ўче­ни­кHмъ: нhнэ про­слaвисz сн7ъ чlвё­че­скій, и3 бGъ про­слaвисz њ нeмъ. ѓще бGъ про­слaвисz њ нeмъ, и3 бGъ про­слaвитъ є3го2 въ се­бЁ, и3 ѓбіе про­слaвитъ є3го2. ч†дца, є3щE съ вa­ми мaлw є4смь: взh­ще­те менE, и3 ћко­же рёхъ їудewмъ, ћкw ѓмо­же ѓзъ и3дY, вы2 не м0жете пріити2, и3 вaмъ глаг0лю нhнэ. зa­по­вэдь н0вую даю2 вaмъ, да лю1бите дрyгъ дрy­га: ћко­же. возлюби1хъ вы2, да и3 вы2 лю1бите себE. њ сeмъ ра­зу­мё­ютъ вси2, ћкw мои2 ўченицы2 є3стE, ѓще люб0вь и4мате меж­дY соб0ю. глаг0ла є3мY сj­мwнъ пeтръ: гDи, кa­мw и4деши; tвэ­щA є3мY ї}съ: ѓмо­же ѓзъ и3дY, не м0жеши нhнэ по мнЁ и3ти2, послэди1 же по мнЁ и4деши. глаг0ла є3мY пeтръ: гDи, почто2 не мо­гY нhнэ по те­бЁ и3ти2; нhнэ дy­шу мою2 за тS по­ло­жY. tвэ­щA є3мY ї}съ: дy­шу ли твою2 за мS положи1ши; ґми1нь ґми1нь глаг0лю те­бЁ: не возгласи1тъ ґлeк­тwръ, д0ндеже tвeр­же­шисz менE три1щи. да не сму­щaет­сz сeрд­це вa­ше: вё­руй­те въ бGа, и3 въ мS вё­руй­те. въ до­мY nц7A моегw2 nби1тєли мнH­ги сyть: ѓще ли же ни2, рeклъ бhхъ вaмъ: и3дY ўгот0вати мё­сто вaмъ. и3 ѓще по­идY и3 ўгот0влю мё­сто вaмъ, пaки пріидY, и3 по­имY вы2 къ се­бЁ: да и3дёже є4смь ѓзъ, и3 вы2 бy­де­те: и3 ѓмо­же ѓзъ и3дY вё­сте, и3 пyть вё­сте. глаг0ла є3мY fw­мA: гDи, не вё­мы, кa­мw и4деши; и3 кaкw м0жемъ пyть вёд­эти; глаг0ла є3мY ї}съ: ѓзъ є4смь пyть, и3 и4стина, и3 жив0тъ: никт0же пріи1детъ ко nц7Y, т0кмw мн0ю. ѓще мS бh­сте знa­ли, и3 nц7A моего2 знa­ли бh­сте ќбw: и3 tсeлэ по­знa­сте є3го2, и3 ви1дэсте є3го2. глаг0ла є3мY філjппъ: гDи, покажи2 нaмъ nц7A, и3 до­влёетъ нaмъ. глаг0ла є3мY ї}съ: толи1ко врe­мz съ вa­ми є4смь, и3 не по­знaлъ є3си2 менE філjп­пе! ви1дэвый менE, ви1дэ nц7A: и3 кaкw ты2 глаг0леши, покажи2 нaмъ nц7A; не вё­ру­е­ши ли, ћкw ѓзъ во nц7Ё, и3 nц7ъ во мнЁ є4сть; глаг0лы ±же ѓзъ глаг0лю вaмъ, њ се­бЁ не глаг0лю: nц7ъ же во мнЁ пре­бы­вazй, т0й твори1тъ дэлA. вё­руй­те мнЁ, ћкw ѓзъ во nц7Ё, и3 nц7ъ во мнЁ. ѓще ли же ни2, за тA дэлA вё­ру и3ми1те ми2. ґми1нь ґми1нь глаг0лю вaмъ: вё­руzй въ мS, дэлA ±же ѓзъ творю2, и3 т0й сотвори1тъ, и3 бHль­ша си1хъ сотвори1тъ, ћкw ѓзъ ко nц7Y мо­е­мY грzдY. и3 є4же ѓще что2 пр0сите t nц7A њ и4мени моeмъ, то2 сотворю2: да про­слaвит­сz nц7ъ въ сн7э. и3 ѓще чесw2 пр0сите во и4мz моE, ѓзъ сотворю2: ѓще лю1бите мS, зa­пw­вэ­ди моS соблюди1те. и3 ѓзъ ўмолю2 nц7A, и3 и3н0го ўтё­ши­телz дaстъ вaмъ, да бy­детъ съ вa­ми въ вёкъ: д¦ъ и4стины, є3гHже мjръ не м0жетъ пріsти, ћкw не ви1дитъ є3гw2, ни­жE знaетъ є3гw2: вh же знaе­те є3го2, ћкw въ вaсъ пре­бы­вaетъ, и3 въ вaсъ бy­детъ. не њстaв­лю вaсъ си1ры: пріидY къ вaмъ. є3щE мaлw, и3 мjръ кто­мY не ви1дитъ менE: вh же ви1дите мS, ћкw ѓзъ живY, и3 вы2 жи1ви бy­де­те. въ т0й дeнь ра­зу­мёе­те вы2, ћкw ѓзъ во nц7Ё моeмъ, и3 вы2 во мнЁ, и3 ѓзъ въ вaсъ. и3мёzй зa­пw­вэ­ди моS и3 со­блюдazй и5хъ, т0й є4сть лю­бsй мS: ґ лю­бsй мS, возлю1бленъ бy­детъ nц7eмъ мои1мъ, и3 ѓзъ возлюблю2 є3го2, и3 kвлю1сz є3мY сaмъ. глаг0ла є3мY їy­да, не їскаріHт­скій: гDи, и3 что2 бhсть, ћкw нaмъ х0щеши kви1тисz, ґ не мjро­ви; tвэ­щA ї}съ, и3 речE є3мY: ѓще кто2 лю1битъ мS, сл0во моE со­блюдeтъ: и3 nц7ъ м0й возлю1битъ є3го2, и3 къ немY пріи1дема, и3 nби1тель ў негw2 сотвори1ма. не лю­бsй мS, сло­вeсъ мои1хъ не со­блюдaетъ: и3 сл0во, є4же слh­ша­сте, нёсть моE, но по­слaв­ша­гw мS nц7A. сі‰ глаг0лахъ вaмъ, въ вaсъ сhй: ўтё­ши­тель же д¦ъ с™hй, є3г0же п0слетъ nц7ъ во и4мz моE, т0й вы2 научи1тъ все­мY и3 вос­по­мzнeтъ вaмъ вс‰, ±же рёхъ вaмъ. ми1ръ њстав­лsю вaмъ: ми1ръ м0й даю2 вaмъ, не ћко­же мjръ даeтъ, ѓзъ даю2 вaмъ. да не сму­щaет­сz сeрд­це вa­ше, ни ўстра­шaетъ. слh­ша­сте, ћкw ѓзъ рёхъ вaмъ: и3дY и3 пріидY къ вaмъ. ѓще бh­сте люби1ли мS, возрa­до­ва­лисz бh­сте ќбw, ћкw рёхъ, и3дY ко nц7Y: ћкw nц7ъ м0й б0лій менE є4сть. и3 нhнэ рёхъ вaмъ, прeж­де дa­же не бy­детъ, да є3гдA бy­детъ, вё­ру и4мете. кто­мY не мн0гw глаг0лю съ вa­ми: грzдeтъ бо сегw2 мj­ра кнsзь, и3 во мнЁ не и4мать ни­чесH­же. но да ра­зу­мёетъ мjръ, ћкw люблю2 nц7A, и3 ћко­же за­по­вё­да мнЁ nц7ъ, тaкw творю2: во­стa­ни­те, и4демъ tсю1ду. ѓзъ є4смь лозA и4стиннаz, и3 nц7ъ м0й дё­ла­тель є4сть. всsку роз­гY, њ мнЁ не творs­щую плодA, и4зметъ ю5: и3 всsку творs­щую пл0дъ, њтреби1тъ ю5, да мн0жайшій пл0дъ при­несeтъ. ўжE вы2 чи1сти є3стE за сл0во, є4же глаг0лахъ вaмъ. бy­ди­те во мнЁ, и3 ѓзъ въ вaсъ: ћко­же роз­гA не м0жетъ плодA сотвори1ти њ се­бЁ, ѓще не бy­детъ на ло­зЁ, тaкw и3 вы2, ѓще во мнЁ не пребy­де­те. ѓзъ є4смь лозA, вh же р0ждіє: и3 и4же бy­детъ во мнЁ, и3 ѓзъ въ нeмъ, т0й сотвори1тъ пл0дъ мн0гъ: ћкw без8 менE не м0жете твори1ти ни­чесH­же. ѓще кто2 во мнЁ не пребy­детъ, и3звeржетсz в0нъ, ћко­же роз­гA, и3 и3зсhшетъ: и3 со­би­рa­ютъ ю5, и3 во џгнь вла­гa­ютъ, и3 сгарaетъ. ѓще пребy­де­те во мнЁ, и3 глаг0лы мои2 въ вaсъ пребy­дутъ: є3мyже ѓще х0щете, проси1те, и3 бy­детъ вaмъ. њ сeмъ про­слaвисz nц7ъ м0й да пл0дъ мн0гъ со­тво­ри­тE и3 бy­де­те мои2 ўченицы2. ћко­же возлюби1 мz nц7ъ, и3 ѓзъ возлюби1хъ вaсъ: бy­ди­те въ любви2 моeй. ѓще зa­пw­вэ­ди моS со­блюдe­те, пребy­де­те въ любви2 моeй: ћко­же ѓзъ зa­пw­вэ­ди nц7A моегw2 соблюд0хъ, и3 пре­бы­вaю въ є3гw2 любви2. сі‰ глаг0лахъ вaмъ, да рa­дость моS въ вaсъ бy­детъ, и3 рa­дость вa­ша и3сп0лнитсz. сіS є4сть зa­по­вэдь моS, да лю1бите дрyгъ дрy­га, ћко­же возлюби1хъ вы2. б0льши сеS люб­вE никт0же и4мать, да кто2 дy­шу свою2 положи1тъ за дрy­ги своS. вы2 дрy­зи мои2 є3стE, ѓще тво­ри­тE, є3ли6ка ѓзъ за­по­вё­даю вaмъ. не кто­мY вaсъ глаг0лю рабы6, ћкw рaбъ не вёсть, что2 твори1тъ гDь є3гw2: вaсъ же рек0хъ дрy­ги, ћкw вс‰, ±же слh­шахъ t nц7A моегw2, сказaхъ вaмъ. не вы2 менE и3збрaсте, но ѓзъ и3збрaхъ вaсъ, и3 положи1хъ, да вы2 и4дете, и3 пл0дъ при­несe­те, и3 пл0дъ вaшъ пребy­детъ: да є3гHже ѓще пр0сите t nц7A во и4мz моE, дaстъ вaмъ. си2 за­по­вё­даю вaмъ, да лю1бите дрyгъ дрy­га. ѓще мjръ вaсъ ненави1дитъ, вё­ди­те, ћкw менE прeж­де вaсъ возненави1дэ. ѓще t мj­ра бh­сте бh­ли, мjръ ќбw своE люби1лъ бы: ћко­же t мj­ра нё­сте, но ѓзъ и3збрaхъ вы2 t мj­ра, сегw2 рa­ди ненави1дитъ вaсъ мjръ. по­минaй­те сл0во, є4же ѓзъ рёхъ вaмъ: нёсть рaбъ б0лій гDа своегw2. ѓще менE и3згнaша, и3 вaсъ и3зженyтъ: ѓще сл0во моE соблюд0ша, и3 вa­ше со­блюдyтъ. но сі‰ вс‰ творsтъ вaмъ за и4мz моE, ћкw не вёдzтъ по­слaв­ша­гw мS. ѓще не бhхъ при­шeлъ, и3 глаг0лалъ и5мъ, гр­эхA не бh­ша и3мёли: нhнэ же вины2 не и4мутъ њ гр­э­сЁ своeмъ. ненави1дzй менE, и3 nц7A моего2 ненави1дитъ. ѓще дёлъ не бhхъ сотвори1лъ въ ни1хъ, и5хже и4нъ никт0же сотвори2, гр­эхA не бh­ша и3мёли: нhнэ же и3 ви1дэша, и3 возненави1дэша менE, и3 nц7A моего2. но да сбy­дет­сz сл0во пи1санное въ зак0нэ и4хъ: ћкw возненави1дэша мS тyне. є3гдa же пріи1детъ ўтё­ши­тель, є3г0же ѓзъ послю2 вaмъ t nц7A, д¦ъ и4стины, и4же t nц7A и3сх0дитъ, т0й сви­дё­тель­ству­етъ њ мнЁ. и3 вh же сви­дё­тель­ству­е­те, ћкw и3скони2 со мн0ю є3стE. сі‰ глаг0лахъ вaмъ, да не со­блаз­ни­тeсz. t с0нмищъ и3жденyтъ вы2: но пріи1детъ чaсъ, да всsкъ и4же ўбіeтъ вы2 мни1тсz слyж­бу приноси1ти бGу. и3 сі‰ со­творsтъ, ћкw не по­знa­ша nц7A, ни менE. но сі‰ глаг0лахъ вaмъ: да є3гдA пріи1детъ чaсъ, по­минaй­те сE, ћкw ѓзъ рёхъ вaмъ. си1хъ же вaмъ и3спeрва не рёхъ, ћкw съ вa­ми бёхъ. нhнэ же и3дY къ по­слaв­ше­му мS, и3 никт0же t вaсъ во­про­шaетъ менE, кa­мw и4деши; но ћкw сі‰ глаг0лахъ вaмъ, ск0рби и3сп0лнихъ серд­цA вa­ша. но ѓзъ и4стину вaмъ глаг0лю, ќне є4сть вaмъ, да ѓзъ и3дY: ѓще бо не и3дY ѓзъ, ўтё­ши­тель не пріи1детъ къ вaмъ. ѓще ли же и3дY, послю2 є3го2 къ вaмъ. и3 при­шeдъ џнъ, њбличи1тъ мjръ њ гр­э­сЁ, и3 њ прaв­дэ, и3 њ су­дЁ. њ гр­э­сЁ ќбw, ћкw не вё­ру­ютъ въ мS. њ прaв­дэ же, ћкw ко nц7Y мо­е­мY и3дY, и3 кто­мY не ви1дите менE. њ су­дё же, ћкw кнsзь мj­ра сегw2 њсуж­дeнъ бhсть. є3щE мн0гw и4мамъ глаг0лати вaмъ, но не м0жете носи1ти нhнэ. є3гдa же пріи1детъ џнъ, д¦ъ и4стины, на­стaвитъ вы2 на всsку и4стину: не њ се­бё бо глаг0лати и4мать, но є3ли6ка ѓще ўслh­шитъ, глаг0лати и4мать и3 грzд{щаz возвэсти1тъ вaмъ. џнъ мS про­слaвитъ, ћкw t моегw2 пріи1метъ, и3 возвэсти1тъ вaмъ. вс‰ є3ли6ка и4мать nц7ъ, мо‰ сyть: сегw2 рa­ди рёхъ, ћкw t моегw2 пріи1метъ, и3 возвэсти1тъ вaмъ. вмaлэ, и3 кто­мY не ви1дите менE: и3 пaки вмaлэ, и3 ќзри­те мS, ћкw и3дY ко nц7Y. рё­ша же t ўчени6къ є3гw2 къ се­бЁ: чт0 є3сть сіE, є4же глаг0летъ нaмъ, вмaлэ, и3 не ви1дите менE; и3 пaки, вмaлэ и3 ќзри­те мS; и3 ћкw ѓзъ и3дY ко nц7Y, глаг0лаху ќбw, что2 сіE є4сть, є4же глаг0летъ, вмaлэ; не вё­мы, что2 глаг0летъ. ра­зу­мё же ї}съ, ћкw хо­тs­ху є3го2 во­про­шaти, и3 речE и5мъ: њ сeмъ ли стzзaе­тесz меж­дY соб0ю, ћкw рёхъ: вмaлэ, и3 не ви1дите менE: и3 пaки, вмaлэ, и3 ќзри­те мS; ґми1нь ґми1нь глаг0лю вaмъ, ћкw вос­плa­че­тесz и3 возры­дaе­те вы2, ґ мjръ возрa­ду­ет­сz: вh же пе­чaль­ни бy­де­те, но пе­чaль вa­ша въ рa­дость бy­детъ. женA, є3гдA раж­дaетъ, ск0рбь и4мать, ћкw пріи1де г0дъ є3S: є3гдa же роди1тъ nтрочA, кто­мY не п0мнитъ ск0рби за рa­дость, ћкw роди1сz че­ло­вёкъ въ мjръ. и3 вh же пе­чaль и4мате ќбw нhнэ: пaки же ўзрю2 вы2, и3 возрa­ду­ет­сz сeрд­це вa­ше, и3 рa­до­сти вa­шеz никт0же в0з8метъ t вaсъ: и3 въ т0й дeнь менE не вопр0сите ни­чесH­же. ґми1нь ґми1нь глаг0лю вaмъ, ћкw є3ли6ка ѓще чесw2 пр0сите t nц7A во и4мz моE, дaстъ вaмъ. до­сeлэ не проси1сте ни­чесH­же во и4мz моE: проси1те, и3 пріи1мете, да рa­дость вa­ша и3сп0лнена бy­детъ. сі‰ въ при1тчахъ глаг0лахъ вaмъ: но пріи1детъ чaсъ, є3гдA кто­мY въ при1тчахъ не глаг0лю вaмъ, но ћвэ њ nц7Ё воз­вэ­щY вaмъ. въ т0й дeнь во и4мz моE вопр0сите, и3 не глаг0лю вaмъ, ћкw ѓзъ ўмолю2 nц7A њ вaсъ. сaмъ бо nц7ъ лю1битъ вы2, ћкw вы2 менE возлюби1сте, и3 вё­ро­ва­сте, ћкw ѓзъ t бGа и3зыд0хъ. и3зыд0хъ t nц7A, и3 пріид0хъ въ мjръ: и3 пaки њстав­лsю мjръ, и3 и3дY ко nц7Y. глаг0лаша є3мY ўченицы2 є3гw2: сE нhнэ не њбинyzсz глаг0леши, ґ при1тчи ни­ко­еs­же не глаг0леши. нhнэ вё­мы, ћкw вё­си вс‰, и3 не трe­бу­е­ши, да кт0 тz во­про­шaетъ: њ сeмъ вё­ру­емъ, ћкw t бGа и3зшeлъ є3си2. tвэ­щA и5мъ ї}съ: нhнэ ли вё­ру­е­те; сE грzдeтъ чaсъ, и3 нhнэ пріи1де, да разh­де­тесz к0ждо во сво‰, и3 менE є3ди1наго њстaви­те: и3 нёсмь є3ди1нъ, ћкw nц7ъ со мн0ю є4сть. сі‰ глаг0лахъ вaмъ, да во мнЁ ми1ръ и4мате. въ мjрэ ск0рбни бy­де­те: но дерзaй­те, ћкw ѓзъ побэди1хъ мjръ. сі‰ глаг0ла ї}съ, и3 воз­ведE џчи свои2 на нб7о, и3 речE: џ§е, пріи1де чaсъ: про­слaви сн7а твоего2, да и3 сн7ъ тв0й про­слaвитъ тS: ћко­же дaлъ є3си2 є3мY влaсть всsкіz пл0ти, да всsко є4же дaлъ є3си2 є3мY, дaстъ и5мъ жив0тъ вёч­ный. сe же є4сть жив0тъ вёч­ный, да знa­ютъ тебE є3ди1наго и4стиннаго бGа, и3 є3г0же по­слaлъ є3си2 ї}съ хrтA. ѓзъ про­слaвихъ тS на земли2: дё­ло соверши1хъ, є4же дaлъ є3си2 мнЁ да сотворю2. и3 нhнэ про­слaви мS ты2 џ§е ў тебE самагw2 слa­вою, ю4же и3мёхъ ў тебE прeж­де мjръ не бhсть. kви1хъ и4мz твоE че­ло­вёкwмъ, и5хже дaлъ є3си2 мнЁ t мj­ра: твои2 бё­ша, и3 мнЁ и5хъ дaлъ є3си2, и3 сл0во твоE сохрани1ша. нhнэ ра­зу­мё­ша, ћкw вс‰, є3ли6ка дaлъ є3си2 мнЁ, t тебE сyть: ћкw глаг0лы, и5хже дaлъ є3си2 мнЁ, дaхъ и5мъ: и3 тjи пріs­ша, и3 ра­зу­мё­ша вои1стинну, ћкw t тебE и3зыд0хъ, и3 вё­ро­ва­ша, ћкw тh мz по­слA. ѓзъ њ си1хъ молю2: не њ всeмъ мjрэ молю2, но њ тёхъ, и5хже дaлъ є3си2 мнЁ, ћкw твои2 сyть. и3 мо‰ вс‰, тво‰ сyть: и3 тво‰, мо‰: и3 про­слaвих­сz въ ни1хъ. и3 кто­мY нёсмь въ мjрэ, и3 сjи въ мjрэ сyть, и3 ѓзъ къ те­бЁ грzдY. џ§е с™hй, соблюди2 и5хъ во и4мz твоE, и5хже дaлъ є3си2 мнЁ, да бy­дутъ є3ди1но, ћко­же и3 мы2. є3гдA бёхъ съ ни1ми въ мjрэ, ѓзъ со­блюдaхъ и5хъ во и4мz твоE: и5хже дaлъ є3си2 мнЁ, сохрани1хъ, и3 никт0же t ни1хъ поги1бе, т0кмw сhнъ поги1бельный, да сбy­дет­сz писaніе. нhнэ же къ те­бЁ грzдY, и3 сі‰ глаг0лю въ мjрэ да и4мутъ рa­дость мою2 и3сп0лнену въ се­бЁ. ѓзъ дaхъ и5мъ сл0во твоE: и3 мjръ возненави1дэ и5хъ, ћкw не сyть t мj­ра, ћко­же и3 ѓзъ t мj­ра нёсмь. не молю2, да в0з8меши и5хъ t мj­ра, но да со­блюдe­ши и5хъ t непріsз­ни. t мj­ра не сyть, ћко­же и3 ѓзъ t мj­ра нёсмь. свzти2 и5хъ во и4стину твою2: сл0во твоE и4стина є4сть. ћко­же менE по­слaлъ є3си2 въ мjръ, и3 ѓзъ по­слaхъ и5хъ въ мjръ. и3 за ни1хъ ѓзъ свz­щY себE, да и3 тjи бy­дутъ свz­щe­ни во и4стину. не њ си1хъ же молю2 т0кмw, но и3 њ вё­ру­ю­щихъ сло­весE и4хъ рa­ди въ мS. да вси2 є3ди1но сyть, ћко­же ты2 џ§е во мнЁ, и3 ѓзъ въ те­бЁ, да и3 тjи въ нaсъ є3ди1но бy­дутъ: да и3 мjръ вё­ру и4метъ, ћкw тh мz по­слaлъ є3си2. и3 ѓзъ слaву, ю4же дaлъ є3си2 мнЁ, дaхъ и5мъ: да бy­дутъ є3ди1но, ћко­же мы2 є3ди1но є3смA. ѓзъ въ ни1хъ, и3 ты2 во мнЁ, да бy­дутъ свер­шe­ни во є3ди1но, и3 да ра­зу­мёетъ мjръ, ћкw тh мz по­слA, и3 возлюби1лъ є3си2 и5хъ, ћко­же менE возлюби1лъ є3си2. џ§е, и5хже дaлъ є3си2 мнЁ, хо­щY, да и3дёже є4смь ѓзъ, и3 тjи бy­дутъ со мн0ю: да ви1дzтъ слaву мою2, ю4же дaлъ є3си2 мнЁ, ћкw возлюби1лъ мS є3си2 прeж­де сло­жeніz мj­ра. џ§е прaвед­ный, и3 мjръ тебE не по­знA, ѓзъ же тS по­знaхъ, и3 сjи по­знa­ша, ћкw тh мz по­слA. и3 сказaхъ и5мъ и4мz твоE, и3 ска­жY, да любы2, є4юже мS є3си2 возлюби1лъ, въ ни1хъ бy­детъ, и3 ѓзъ въ ни1хъ. и3 сі‰ рeкъ ї}съ, и3зhде со ўченики2 свои1ми на џнъ п0лъ пот0ка кeдр­ска, и3дёже бЁ вер­то­грaдъ, в0ньже вни1де сaмъ и3 ўченицы2 є3гw2.

И# скон­чaв­шусz є3ђлію, поeмъ: Слa­ва дол­го­тер­пё­нію тво­е­мY гDи. И# ѓбіе поeмъ ґн­ті­фH­ны, по­вторs­ю­ще вс‰ тропари2.

Ґн­ті­фHнъ №.

Глaсъ }: Кнs­зи лю1дстіи со­брa­шасz на гDа, / и3 на хrтA є3гw2.

Т0йже: Сл0во за­ко­но­пре­стyп­ное возложи1ша на мS, / гDи гDи, не њстaви менE.

Ч{вствіz н†ша чи1ста хrт0ви пред­стaвимъ, / и3 ћкw дрy­зи є3гw2, дy­шы нa­шz по­жрeмъ є3гw2 рa­ди, / и3 не по­пе­чeнь­ми жи­тeй­ски­ми со­угнетaем­сz ћкw їy­да, / но въ клё­техъ нa­шихъ возопіи1мъ: / џ§е нaшъ, и4же на нб7сёхъ, / t лукa­ва­гw и3збaви нaсъ.

Слa­ва, бGор0диченъ: Дв7а ро­ди­лA є3си2 неис­ку­со­брaч­наz, / и3 дв7а пре­бы­лA є3си2 м™и без­не­вёст­наz, / бцdе мRjе: / хrтA бGа нa­ше­го моли2 сп7сти1сz нaмъ.

И# нhнэ, т0йже.

Ґн­ті­фHнъ в7.

Глaсъ ѕ7: ТечE глаг0лz їy­да без­за­кHн­нымъ кни1жникwмъ: / что2 мнЁ х0щете дaти, и3 ѓзъ вaмъ предaмъ є3го2; / среди1 же со­вэ­щавa­ю­щихъ сaмъ стоsлъ є3си2 неви1димw со­вэ­щавaе­мый: / серд­це­вёд­че, пощади2 дy­шы нaшz.

Млcтію бGо­ви по­слy­жимъ, ћко­же марjа на вe­че­ри, / и3 не стs­жимъ сребролю1біz, ћкw їy­да: / да все­гдA со хrт0мъ бGомъ бyдемъ.

Слa­ва, бGор0диченъ: Е#г0же ро­ди­лA є3си2 дв7о неиз­речeн­нw, / вh­ну ћкw чlвэколю1бца не пре­стaй молs­щи, / да t бёдъ сп7сeтъ вс‰ къ те­бЁ прибэгaющыz.

И# нhнэ, т0йже.

Ґн­ті­фHнъ G.

Глaсъ в7: Лa­за­ре­ва рa­ди во­стaніz гDи, / њсaн­на те­бЁ звa­ху дё­ти є3врє1йскіz чlвэколю1бче. / беззак0нный же їy­да не вос­хо­тЁ разумёти.

На вe­че­ри твоeй хrтE б9е, / ў§нкHмъ твои6мъ предглаг0лалъ є3си2: / є3ди1нъ t вaсъ предaстъ мS. / беззак0нный же їy­да не вос­хо­тЁ разумёти.

Їwaн­ну вопроси1вшу: / гDи, пре­даsй тS кт0 є3сть; / того2 хлё­бомъ по­казaлъ є3си2. / беззак0нный же їy­да не вос­хо­тЁ разумёти.

На три1десzтихъ срeбре­ни­ц­эхъ гDи, / и3 на лоб­зaніи льсти1вномъ, / и3скaху їудeє ўби1ти тS. / беззак0нный же їy­да не вос­хо­тЁ разумёти.

На ўмо­вeніи твоeмъ хrтE б9е, / ў§нкHмъ твои6мъ по­ве­лёлъ є3си2: / си1це твори1те, ћко­же ви1дите. / беззак0нный же їy­да не вос­хо­тЁ разумёти.

Бди1те и3 моли1тесz, да не вни1дете въ на­пaсть, / ў§нкHмъ твои6мъ хrтE б9е нaшъ глаг0лалъ є3си2. / беззак0нный же їy­да не вос­хо­тЁ разумёти.

Слa­ва, бGор0диченъ: Сп7си2 t бёдъ рабы6 тво‰ бцdе, / ћкw вси2 по бз7э къ те­бЁ при­бэ­гaемъ, / ћкw неруши1мэй стэнЁ и3 предстaтельству.

И# нhнэ, т0йже.

Сэдa­ленъ.

[Не сэди1мъ же на си­цевhхъ сэдaль­нахъ, за є4же сщ7eннику кади1ти с™hй nл­тaрь, но стоs­ще поeмъ |.]

Глaсъ з7: На вe­че­ри ў§нки2 пи­тaz, / и3 при­творeніе предaніz вё­дый, / на нeй їy­ду њбличи1лъ є3си2, / неис­прaв­лен­на ќбw сего2 вё­дый: / по­знaти же всBмъ хо­тS, ћкw в0лею предaл­сz є3си2, / да мjръ и3схити1ши t чуж­дa­гw: / долготерпэли1ве слa­ва тебЁ.

Слa­ва, конeцъ. И# нhнэ, вeсь. Тa­же: И# њ спод0битисz нaмъ:

И# чтeтъ сщ7eнникъ втор0е є3ђліе
t їwaн­на, за­чa­ло н7и.

Во врe­мz џно, и3зhде ї}съ со ўченики2 свои1ми на џнъ п0лъ пот0ка кeдр­ска, и3дёже бЁ вер­то­грaдъ, в0ньже вни1де сaмъ и3 ўченицы2 є3гw2. вёдz­ше же їy­да пре­даsй є3го2 мё­сто, ћкw мн0жицею. со­би­рa­ше­сz ї}съ тY со ўченики2 свои1ми. їy­да же пріeмъ спj­ру, и3 t ґрхіерє1й и3 фарісє1й слуги6, пріи1де тa­мw со свэти1лы и3 свэ­щa­ми и3 nрy­жіи. ї}съ же вё­дый вс‰ грzд{щаz нaнь, и3зшeдъ речE и5мъ: когw2 и4щете; tвэ­щa­ша є3мY: ї}са на­зwрeа. глаг0ла и5мъ ї}съ: ѓзъ є4смь. стоs­ше же и3 їy­да, и4же пре­даs­ше є3го2, съ ни1ми: да ћко­же речE и5мъ, ѓзъ є4смь, и3д0ша вспsть, и3 пад0ша на земли2. пaки же вопроси2 и5хъ ї}съ: когw2 и4щете; nни1 же рё­ша: ї}са на­зwрeа. tвэ­щA ї}съ: рёхъ вaмъ, ћкw ѓзъ є4смь. ѓще u5бо менE и4щете, њстaви­те си1хъ и3ти2. да сбy­дет­сz сл0во є4же речE: ћкw и5хже дaлъ є3си2 мнЁ, не погуби1хъ t ни1хъ ни­ко­гH­же. сj­мwнъ же пeтръ и3мhй н0жъ, и3звлечE є3го2, и3 ўдaри ґрхіерeо­ва ра­бA, и3 ўрё­за є3мY ќхо десн0е: бё же и4мz ра­бY мaлхъ. речe же ї}съ петр0ви: вонзи2 н0жъ въ н0жницу. чa­шу ю4же дaстъ мнЁ nц7ъ, не и4мамъ ли пи1ти є3S; спj­ра же и3 тhсzщ­никъ, и3 слуги6 їудє1йскіz ћша ї}са и3 свzзa­ша є3го2. и3 вед0ша є3го2 ко ѓн­нэ пeр­вэе, бё бо тeсть каіa­фэ, и4же бЁ ґрхіерeй лё­ту то­мY. бё же каіa­фа дa­вый со­вётъ їудewмъ, ћкw ќне є4сть є3ди1ному че­ло­вё­ку ўмрeти за лю1ди. по ї}сэ же и3дsше сj­мwнъ пeтръ, и3 дру­гjй ўчени1къ: ўчени1къ же т0й бЁ знaемь ґрхіерeо­ви, и3 вни1де со ї}сомъ во дв0ръ ґрхіерeовъ. пeтръ же стоs­ше при двeрехъ внЁ: и3зhде ќбw ўчени1къ т0й, и4же бЁ знaемь ґрхіерeо­ви, и3 речE двeр­ни­цэ, и3 введE пет­рA. глаг0ла же ра­бA двeр­ни­ца петр0ви: є3дA и3 ты2 ўчени1къ є3си2 че­ло­вё­ка сегw2; глаг0ла џнъ: нёсмь. стоs­ху же раби2 и3 слуги2 џгнь сотв0рше, ћкw зи­мA бЁ, и3 грёz­хусz. бё же съ ни1ми пeтръ стоS и3 грёzсz. ґрхіерeй же вопроси2 ї}са њ ўче­ни­цёхъ є3гw2, и3 њ ўчeніи є3гw2. tвэ­щA є3мY ї}съ: ѓзъ не њбинyzсz глаг0лахъ мj­ру: ѓзъ все­гдA ўчaхъ на с0нмищихъ, и3 въ цeрк­ви, и3дёже все­гдA їудeє снeм­лют­сz, и3 тaй не глаг0лахъ ни­чесH­же. чт0 мz во­про­шaе­ши; вопроси2 слh­шав­шихъ, что2 глаг0лахъ и5мъ: сE сjи вёдzтъ, ±же рёхъ ѓзъ. сі‰ же рeк­шу є3мY, є3ди1нъ t пред­стоs­щихъ слyгъ ўдaри въ лани1ту ї}са, рeкъ: тaкw ли tвэ­щавaе­ши ґрхіерeо­ви; tвэ­щA є3мY ї}съ: ѓще ѕлЁ глаг0лахъ, сви­дё­тель­ствуй њ ѕлЁ: ѓще ли д0брэ, чт0 мz біe­ши; по­слa же є3го2 ѓн­на свs­за­на къ каіa­фэ ґрхіерeо­ви. бё же сj­мwнъ пeтръ стоS и3 грёzсz. рё­ша же є3мY: є3дA и3 ты2 t ўчени6къ є3гw2 є3си2; џнъ же tвeр­же­сz, и3 речE: нёсмь. глаг0ла є3ди1нъ t р†бъ ґрхіерewвъ, ю4жика сhй, є3мyже пeтръ ўрё­за ќхо: не ѓзъ ли тS ви1дэхъ въ вер­то­грaдэ съ ни1мъ; пaки ќбw пeтръ tвeр­же­сz: и3 ѓбіе пё­телъ возгласи2. вед0ша же ї}са t каіa­фы въ претHръ: бё же ќт­ро: и3 тjи не внид0ша въ претHръ, да не њсквер­нsт­сz, но да kдsтъ фaску.

По є3ђліи же поeмъ ґн­ті­фHнъ д7.

Глaсъ є7: Днeсь їy­да њстав­лsетъ ў§тлz, / и3 пріeм­летъ діaво­ла, / њсл­эплsет­сz стрaстію сребролю1біz, / tпa­да­етъ свё­та њмра­чeн­ный: / кaкw бо мо­жa­ше зрё­ти, / свэти1ло продa­вый на три1десzтихъ срeбре­ни­ц­эхъ; / но нaмъ воз­сіS стра­дa­вый за мjръ. / къ немy­же возопіи1мъ: / по­стра­дa­вый и3 со­стра­дa­вый че­ло­вёкwмъ, / гDи слa­ва тебЁ.

Днeсь їy­да при­творsетъ бGочeстіе, / и3 tчуж­дaет­сz да­ро­вaніz, / сhй ўчени1къ бы­вaетъ предa­тель: / во nбhч­номъ лоб­зaніи лeсть по­кры­вaетъ, / и3 пред­по­чи­тaетъ вLч­ніz люб­вE, / несмhс­лен­нw раб0тати сребролю1бію, / на­стaв­никъ бhвъ соб0рища беззак0ннагw: / мh же и3мyще сп7сeніе хrтA, / того2 прослaвимъ.

Глaсъ №: Братолю1біе стs­жимъ ћкw во хr­тЁ брaтіz, / ґ не нем­лcтив­ное є4же къ бли6жнимъ нa­шымъ: / да не ћкw рaбъ њсy­дим­сz неми1лостивый, пё­нz­зей рa­ди, / и3 ћкw їy­да рас­кazв­ше­сz, ничт0же п0льзуемсz.

Слa­ва, бGор0диченъ: Пресл†внаz њ те­бЁ глаг0лашасz вез­дЁ, / ћкw ро­ди­лA є3си2 пл0тію всёхъ твор­цA, / бцdе мRjе, / все­пё­таz и3 неискусобрaчнаz.

И# нhнэ, т0йже.

Ґн­ті­фHнъ є7.

Глaсъ ѕ7: Ўчени1къ ў§тлz со­гла­шa­ше цё­ну, / и3 на три1десzтихъ срeбре­ни­ц­эхъ про­да­дE гDа, / лоб­зaніемъ льсти1внымъ пре­даS є3го2 / беззак0нникwмъ на смeрть.

Днeсь глаг0лаше зижди1тель нб7сE и3 земли2 свои6мъ ўче­ни­кHмъ: / прибли1жисz чaсъ, и3 при­спЁ їy­да пре­даsй менE, / да никт0же tвeр­жет­сz менE, / ви1дz мS на кr­тЁ по­сре­дЁ двою2 раз­бHй­ни­ку: / страж­дy бо ћкw чlвёкъ, / и3 сп7сY ћкw чlвэколю1бецъ, въ мS вёрующыz.

Слa­ва, бGор0диченъ: Неиз­речeн­нw въ по­слBд­нzz за­чeн­шаz, / и3 р0ждшаz со­здa­телz твоего2, / того2 моли2 сп7сти1сz ду­шaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, т0йже.

Ґн­ті­фHнъ ѕ7.

Глaсъ з7: Днeсь бди1тъ їy­да предaти гDа, / пре­вёч­на­го сп7са мj­ра, / и4же t пzти2 хлBбъ на­сhтив­ша­го мн0жєства. / днeсь беззак0нный tметaет­сz ў§тлz, / ўчени1къ бhвъ, вLку пре­да­дE: / сребр0мъ про­да­дE, мaн­ною на­сhтив­ша­го человёка.

Днeсь кrтY пригвозди1ша їудeє гDа, / пре­сёк­ша­го м0ре жезл0мъ, / и3 про­вeд­ша­го и4хъ въ пу­стh­ню. / днeсь ко­піeмъ рeб­ра є3гw2 пробод0ша, / ћз­ва­ми рa­нив­ша­го и4хъ рa­ди є3гЂпта: / и3 жeл­чію напои1ша, / мaн­ну пи1щу и5мъ њдожди1вшаго.

ГDи, на стrть в0льную при­шeдъ, / во­піsлъ є3си2 ў§нкHмъ твои6мъ: / ѓще и3 є3ди1нагw часA не возмог0сте бдё­ти со мн0ю, / кaкw њб­э­щaстесz ўмрeти менE рa­ди; / понE їy­ду зри1те, кaкw не спи1тъ, / но тщи1тсz предaти мS без­за­кHн­нымъ. / во­стa­ни­те, моли1тесz, / да не кто2 менE tвeр­жет­сz, зрS менE на кr­тЁ, / долготерпэли1ве слa­ва тебЁ.

Слa­ва, бGор0диченъ: Рa­дуй­сz бцdе, / невмэсти1маго въ нб7сёхъ вмэсти1вшаz во ўтр0бэ твоeй. / рa­дуй­сz дв7о, прbр0кwвъ про­по­вё­даніе, / є4юже нaмъ воз­сіS є3мманyилъ: / рa­дуй­сz м™и хrтA бGа.

И# нhнэ, т0йже.

Сэдa­ленъ, глaсъ з7:

Кjй тS w4бразъ їy­до, предa­телz сп7су со­дё­ла, / є3дA t ли1ка тS ґпcль­ска разлучи2, / є3дA да­ро­вaніz и3сцэлeній лиши2, / є3дA со џнэми ве­черsвъ, тебE t тра­пe­зы tри1ну; / є3дA и3нhхъ н0ги ўмhвъ, твои1 же пре­зрЁ; / q коли1кихъ бл†гъ непa­мzт­ливъ бhлъ є3си2! / и3 тв0й ќбw небла­годaр­ный њб­ли­чaет­сz нрaвъ, / то­гH же без­мёр­ное про­по­вё­ду­ет­сz дол­го­тер­пё­ніе, / и3 вeліz млcть.

Слa­ва, и3 нhнэ, т0йже.

Е#ђліе G‑е, t матfeа, за­чa­ло Rf.

Во врe­мz џно, в0ини є4мше ї}са вед0ша къ каіa­фэ ґрхіерeо­ви, и3дёже кни1жницы и3 стaр­цы со­брa­шасz. пeтръ же и3дsше по нeмъ и3здалeча, до дворA ґрхіерeо­ва: и3 вшeдъ внyтрь, сэдs­ше со слу­гa­ми, ви1дэти кончи1ну. ґрхіерeє же и3 стaр­цы, и3 с0нмъ вeсь, и3скaху лже­сви­дё­тель­ства на ї}са, ћкw да ўбію1тъ є3го2, и3 не њбр­этa­ху: и3 мнH­гимъ лже­сви­дё­телємъ при­стy­пль­шымъ, не њбрэт0ша. п0слэжде же приступи1ша двA лже­сви­дё­телz, рё­ста: сeй речE, мо­гY разори1ти цR­ковь б9ію, и3 треми2 дeнь­ми со­здaти ю5. и3 во­стaвъ ґрхіерeй, речE є3мY: ни­чесH­же ли tвэ­щавaе­ши, что2 сjи на тS сви­дё­тель­ству­ютъ. ї}съ же мол­чa­ше. и3 tвэ­щaвъ ґрхіерeй, речE є3мY: за­клинaю тS бGомъ живhмъ, да речe­ши нaмъ, ѓще ты2 є3си2 хrт0съ сн7ъ б9ій; глаг0ла є3мY ї}съ: ты2 речE. nбa­че глаг0лю вaмъ: tсeлэ ќзри­те сн7а че­ло­вё­че­ска­го сэдs­ща њдес­нyю си1лы, и3 грzдy­ща на џб­ла­ц­эхъ нбc­ныхъ. то­гдA ґрхіерeй рас­терзA ри6зы своS, глаг0лz: ћкw хулY глаг0ла, что2 є3щE трe­бу­емъ сви­дё­те­лей; сE нhнэ слh­ша­сте хулY є3гw2: чт0 сz вaмъ мни1тъ; nни1 же tвэ­щaв­ше, рё­ша: пови1ненъ є4сть смeр­ти. то­гдA за­плевa­ша ли­цE є3гw2, и3 пaкw­сти є3мY дёz­ху, џвіи же за лани1ту ўдa­ри­ша, глаг0люще: прорцы2 нaмъ хrтE, кт0 є3сть ўдарeй тS; пeтръ же внЁ сэдs­ше во дво­рЁ, и3 приступи2 къ немY є3ди1на ра­бhнz, глаг0лющи: и3 ты2 бЁ со ї}сомъ галілeй­скимъ. џнъ же tвeр­же­сz пред8 всё­ми, глаг0лz: не вёмъ, что2 глаг0леши. и3зшeдшу же є3мY ко вратHмъ, ўзрЁ є3го2 дру­гaz, и3 глаг0ла и5мъ тY: и3 сeй бЁ со ї}сомъ на­зwрeомъ. и3 пaки tвeр­же­сz съ клsт­вою: ћкw не знaю че­ло­вё­ка. по мaлэ же приступи1вше стоs­щіи, рё­ша петр0ви: вои1стинну и3 ты2 t ни1хъ є3си2: и4бо бе­сё­да твоS ћвэ тS твори1тъ. то­гдA на­чaтъ роти1тисz и3 клsтисz, ћкw не знaю че­ло­вё­ка. и3 ѓбіе пё­телъ возгласи2. и3 по­мzнY пeтръ глаг0лъ ї}совъ, речeн­ный є3мY: ћкw прeж­де дa­же пё­телъ не возгласи1тъ, три­крaты tвeр­же­шисz менE, и3 и3зшeдъ в0нъ плa­касz г0рькw.

Ґн­ті­фHнъ з7.

Глaсъ }: Е$мшымъ тS без­за­кHн­нымъ, / пре­тер­п­э­вaz, си1це во­піsлъ є3си2 гDи: / ѓще и3 порази1сте пa­сты­рz, / и3 расточи1сте дванa­десzть nвeцъ ў§нки2 мо‰, / мо­жaхъ вs­щ­ше, нe­же­ли дванa­десz­те леге0нwвъ пред­стaви­ти ѓгGлwвъ. / но долготерплю2, да и3сп0лнzтсz, / ±же kви1хъ вaмъ прbр0ки мои1ми, / безвBст­наz и3 т†йнаz: / гDи слa­ва тебЁ.

Три1щи tвeрг­сz пeтръ, / ѓбіе речeн­ное є3мY ра­зу­мЁ, / но при­несE къ те­бЁ слe­зы по­каsніz: / б9е, њчи1сти мS, и3 сп7си1 мz.

Слa­ва, бGор0диченъ: Ћкw вратA сп7си1тєльнаz, / и3 рaй крaс­ный, и3 свё­та прис­носyщ­на­гw џб­лакъ, / сy­щую с™yю дв7у, воспои1мъ вси2 / глаг0люще є4й, є4же рaдуйсz.

И# нhнэ, т0йже.

Ґн­ті­фHнъ }.

Глaсъ в7: Рцh­те беззак0нніи, / что2 слh­ша­сте t сп7са нa­ше­гw; / не зак0нъ ли положи2, и3 прbр0чєскаz ўчє1ніz; кaкw ќбw по­мhс­ли­сте пілaту предaти, и4же t бGа бGа сл0ва, и3 и3збaвителz дyшъ нaшихъ;

Да рaс­пнет­сz, во­піs­ху / твои1хъ да­ро­вaній при1снw на­сла­ждa­ю­щіисz, / и3 ѕло­дёz вмё­стw бl­го­дё­телz / про­шa­ху пріsти, првd­ни­кwвъ ўбjй­цы: / мол­чaлъ же є3си2 хrтE, тер­пS и4хъ суровство2, / по­стра­дaти хо­тS и3 сп7сти2 нaсъ, / ћкw чlвэколю1бецъ.

Слa­ва, бGор0диченъ: Ћкw не и4мамы дерз­но­вeніz за прем­нH­гіz грэхи2 нa­шz, / ты2 и4же t тебE р0ждшагосz, моли2 бцdе дв7о: / мн0гw бо м0жетъ молeніе м™рнее ко бl­госeр­дію вLки. / не прeзри грёш­ныхъ мольбы6 все­чcтаz, / ћкw млcтивъ є4сть, и3 сп7сти2 мо­гjй, / и4же и3 стра­дaти њ нaсъ и3зв0ливый.

И# нhнэ, т0йже.

Ґн­ті­фHнъ f7.

Глaсъ G: Во­стaви­ша три1десzть срeбре­ни­кwвъ, цё­ну цэнeн­на­гw, / є3г0же њцэни1ша t сы­нHвъ ї}левыхъ. / бди1те и3 моли1тесz, да не вни1дете во и3скушeніе, / дyхъ ќбw б0дръ, пл0ть же немощ­нA: / сегw2 рa­ди бди1те.

Дaша въ снёдь мою2 жeлчь, / и3 въ жaж­ду мою2 напои1ша мS џц­та: / тh же гDи / воз­стaви мS, и3 воздaмъ и5мъ.

Слa­ва, бGор0диченъ: И$же t kзы6къ, поeмъ тS бцdе чcтаz, / ћкw хrтA бGа нa­ше­го ро­ди­лA є3си2, / t клsт­вы че­ло­вё­ки тоб0ю своб0ждшаго.

И# нhнэ, т0йже.

Сэдa­ленъ, глaсъ }:

Кaкw їy­да и3ногдA тв0й ўчени1къ, / предa­тель­ству по­учa­ше­сz на тS, / све­черS льсти1внw, на­вёт­никъ и3 непрaвед­никъ, / шeдъ речE сщ7eнникwмъ: / чт0 ми по­даe­те, и3 предaмъ вaмъ џна­го, / зак0нъ разори1вшаго, и3 њскверни1вшаго суб­бHту; / долготерпэли1ве гDи, слa­ва тебЁ.

Слa­ва, и3 нhнэ, т0йже.

Е#ђліе д7, t їwaн­на, за­чa­ло н7f.

Во врe­мz џно вед0ша ї}са t каіa­фы въ претHръ: бё же ќт­ро: и3 тjи не внид0ша въ претHръ, да не њсквер­нsт­сz, но да kдsтъ фaску. и3зhде же пілaтъ къ ни1мъ в0нъ, и3 речE: кyю рёчь прин0сите на че­ло­вё­ка сего2; tвэ­щa­ша и3 рё­ша є3мY: ѓще не бы2 бhлъ сeй ѕло­дёй, не бh­хомъ прe­да­ли є3го2 те­бЁ. речe же и5мъ пілaтъ: поими1те є3го2 вы2, и3 по зак0ну вa­ше­му суди1те є3мY. рё­ша же є3мY їудeє: нaмъ не дост0итъ ўби1ти ни­ко­гH­же. да сл0во ї}сово сбy­дет­сz, є4же речE, на­знa­ме­нуz, к0ею смeр­тію хо­тs­ше ўмрeти. вни1де же пaки пілaтъ въ претHръ, и3 гласи2 ї}са, и3 речE є3мY: тh ли є3си2 цRь їудeй­скъ; tвэ­щA є3мY ї}съ: њ се­бё ли ты2 сіE глаг0леши, и3ли2 и3нjи те­бЁ рек0ша њ мнЁ; tвэ­щA пілaтъ: є3дA ѓзъ жидови1нъ є4смь; р0дъ тв0й и3 ґрхіерeє предa­ша тS мнЁ, что2 є3си2 сотвори1лъ; tвэ­щA ї}съ: цrтво моE нёсть t мj­ра сегw2: ѓще t мj­ра сегw2 бh­ло бы цrтво моE, слуги2 мои2 ќбw под­визa­лисz бh­ша, да не прe­данъ бhхъ бhлъ їудewмъ: нhнэ же цrтво моE нёсть tсю1ду. речe же є3мY пілaтъ: ќбw цRь ли є3си2 ты2; tвэ­щA ї}съ: ты2 глаг0леши, ћкw цRь є4смь ѓзъ. ѓзъ на сіE роди1хсz, и3 на сіE пріид0хъ въ мjръ, да сви­дё­тель­ствую и4стину: и3 всsкъ, и4же є4сть t и4стины, по­слy­ша­етъ глa­са моегw2. глаг0ла є3мY пілaтъ: чт0 є3сть и4стина; и3 сіE рeкъ, пaки и3зhде ко їудewмъ, и3 глаг0ла и5мъ: ѓзъ ни є3ди1ныz вины2 њбр­этaю въ нeмъ. є4сть же nбh­чай вaмъ, да є3ди1наго вaмъ tпу­щY на пaс­ху: х0щете ли u5бо, да tпу­щY вaмъ цRS їудeй­ска; возопи1ша же пaки вси2, глаг0люще: не сего2, но варaвву: бё же варaв­ва разб0йникъ. то­гдA ќбw пілaтъ поsтъ ї}са, и3 би2 є3го2. и3 в0ини сплeт­ше вэнeцъ t тeр­ніz, возложи1ша є3мY на главY, и3 въ ри1зу баг­рs­ну њблек0ша є3го2. и3 глаг0лаху: рa­дуй­сz цRю2 їудeй­скій! и3 біs­ху є3го2 по лани1тома. и3зhде же пaки в0нъ пілaтъ, и3 глаг0ла и5мъ: сE и3звожY є3го2 вaмъ в0нъ, да ра­зу­мёе­те, ћкw въ нeмъ ни є3ди1ныz вины2 њбр­этaю. и3зhде же в0нъ ї}съ, носS терн0венъ вэнeцъ, и3 баг­рs­ну ри1зу. и3 глаг0ла и5мъ: сE че­ло­вёкъ. є3гдa же ви1дэша є3го2 ґрхіерeє и3 слуги2, возопи1ша глаг0люще: распни2, распни2 є3го2. глаг0ла и5мъ пілaтъ: поими1те є3го2 вы2, и3 распни1те: ѓзъ бо не њбр­этaю въ нeмъ вины2. tвэ­щa­ша є3мY їудeє: мы2 зак0нъ и4мамы, и3 по зак0ну нa­ше­му д0лженъ є4сть ўмрeти, ћкw себE сн7а б9іz сотвори2. є3гдa же слh­ша пілaтъ сіE сл0во, пa­че ўбоsсz. и3 вни1де въ претHръ пaки, и3 глаг0ла ї}сови: tкy­ду є3си2 ты2; ї}съ же tвё­та не да­дE є3мY. глаг0ла же є3мY пілaтъ: мнё ли не глаг0леши; не вё­си ли, ћкw влaсть и4мамъ рас­пsти тS, и3 влaсть и4мамъ пусти1ти тS; tвэ­щA ї}съ: не и4маши влa­сти ни є3ди1ныz на мнЁ, ѓще не бы2 ти2 дано2 свh­ше. сегw2 рa­ди предa­вый мS те­бЁ, б0лій грёхъ и4мать. t сегw2 и3скaше пілaтъ пусти1ти є3го2. їудeє же во­піs­ху, глаг0люще: ѓще сего2 пy­сти­ши, нё­си дрyгъ кe­са­ревъ. всsкъ, и4же ца­рS себE творsй, проти1витсz кe­са­рю. пілaтъ же слh­шавъ сіE сл0во, и3зведE в0нъ ї}са, и3 сё­де на суди1щи, на мё­стэ глаг0лемэмъ ліfострwт0нъ, є3врeйски же гав­вafа. бё же пzт0къ пaс­цэ, чaсъ же ћкw ше­стhй. и3 глаг0ла їудewмъ: сE цRь вaшъ. nни1 же во­піs­ху: воз8ми2, воз8ми2 распни2 є3го2. глаг0ла и5мъ пілaтъ: цRs ли вa­ше­го рас­пнY; tвэ­щa­ша ґрхіерeє: не и4мамы цRS, т0кмw кe­сарz. то­гдa же пре­да­дE є3го2 и5мъ, да рaспнетсz.

Ґн­ті­фHнъ ‹.

Глaсъ ѕ7: Њд­эsй­сz свё­томъ ћкw ри1зою, / нaгъ на су­дЁ стоs­ше, / и3 въ лани1ту ўдарeніе пріsтъ t рyкъ, и5хже со­здA: / беззак0нніи же лю1діе на кr­тЁ пригвозди1ша гDа слa­вы: / то­гдA за­вё­са цRк0внаz раз­дрaсz, / с0лнце по­мeр­че, не тер­пS зрё­ти бGа до­са­ждaе­ма, / є3гHже тре­пe­щутъ всsчєскаz. то­мY поклони1мсz.

Ўчени1къ tвeр­же­сz, / разб0йникъ возопи2: / помzни1 мz гDи, / во цrтвіи твоeмъ.

Слa­ва, бGор0диченъ: Ўмири2 мjръ, t дв7ы и3зв0ливый гDи, / пл0ть носи1ти за рабы6, / да со­глaс­нw тебE славосл0вимъ чlвэколю1бче.

И# нhнэ, т0йже.

Ґн­ті­фHнъ №i.

Глaсъ ѕ7: За бlг†z, ±же сотвори1лъ є3си2 хrтE, р0ду є3врeйскому, / рас­пsти тS њсуди1ша, / џц­та и3 жeл­чи напои1вше тS, / но дaждь и5мъ гDи, по дэлHмъ и4хъ, / ћкw не ра­зу­мё­ша твоегw2 снизхождeніz.

Њ предa­тель­ст­вэ не дов0льни бh­ша хrтE, р0ди є3врeйстіи, / но по­кивa­ху главa­ми свои1ми, / хулY и3 ру­гaніе при­но­сs­ще: / но дaждь и5мъ гDи, по дэлHмъ и4хъ, / ћкw не ра­зу­мё­ша твоегw2 смотрeніz.

НижE зем­лS ћкw по­трzсeсz, / ни­жE кa­меніе ћкw раз­сё­десz, є3врewвъ ўвэ­щa­ша, / ни­жE цRк0внаz за­вё­са, ни­жE мeрт­выхъ вос­кrніе. / но дaждь и5мъ гDи, по дэлHмъ и4хъ, / ћкw тщє1тнымъ на тS поучи1шасz.

Слa­ва, бGор0диченъ: БGа t тебE во­пло­щeн­на­го / по­знa­хомъ бцdе дв7о, / є3ди1на чcтаz, є3ди1на бl­го­сло­вeн­наz: / тёмъ непре­стaн­нw тS вос­пэ­вa­ю­ще величaемъ.

И# нhнэ, т0йже.

Ґн­ті­фHнъ в7i.

Глaсъ }: Сі‰ глаг0летъ гDь їудewмъ: / лю1діе мои2, что2 сотвори1хъ вaмъ; / и3ли2 чи1мъ вaмъ стужи1хъ; / слэпцы2 вa­шz просвэти1хъ, / прокажє1нныz њчи1стихъ, / мy­жа сy­ща на nд­рЁ воз­стaвихъ. / лю1діе мои2, что2 сотвори1хъ вaмъ: / и3 чт0 ми воздa­сте; / за мaн­ну жeлчь: за в0ду џцетъ: / за є4же люби1ти мS, ко кrтy мz пригвозди1сте. / кто­мY не терплю2 пр0чее, / при­зо­вY мо‰ kзhки, / и3 тjи мS про­слaвzтъ со nц7eмъ и3 д¦омъ: / и3 ѓзъ и5мъ дaрую жив0тъ вёчный.

Днeсь цRк0внаz за­вё­са / на њб­ли­чeніе беззак0нныхъ раз­ди­рaет­сz, / и3 с0лнце лучы2 сво‰ скры­вaетъ, / вLку зрS распинaема.

Законопол0жницы ї}лєвы, їудeє и3 фарісeє, / ли1къ ґпcль­скій во­піeтъ къ вaмъ: / сE хрaмъ, є3г0же вы2 разори1сте, / сE ѓг­нецъ, є3г0же вы2 рас­пs­сте, и3 гр0бу предa­сте: / но влaстію своeю вос­крe­се, / не льсти1тесz їудeє: / т0й бо є4сть, и4же въ м0ри сп7сhй, / и3 въ пу­стh­ни пи­тa­вый. / т0й є4сть жив0тъ, и3 свётъ, и3 ми1ръ мjрови.

Слa­ва, бGор0диченъ: Рa­дуй­сz вратA цRS слa­вы, / ±же вhш­ній є3ди1нъ пр0йде, / и3 пaки за­пе­чат­лBн­на њстaви, / во сп7сeніе дyшъ нaшихъ.

И# нhнэ, т0йже.

Сэдa­ленъ, глaсъ }:

Е#гдA пред­стaлъ є3си2 каіa­фэ б9е, / и3 предaл­сz є3си2 пілaту судіE, / нбc­ныz си6лы t стрa­ха по­ко­лебa­шасz. / є3гдa же воз­нeсл­сz є3си2 на дрeво, / по­сре­дЁ двою2 раз­бHй­ни­ку, / вмэни1лсz є3си2 съ беззак0нными без­грёшне, / за є4же сп7сти2 че­ло­вё­ка: / неѕл0биве гDи, слa­ва тебЁ.

Слa­ва, и3 нhнэ, т0йже.

Е#ђліе є7‑е, t матfeа, за­чa­ло р№i.

Во врe­мz џно, ви1дэвъ їy­да предa­вый ї}са, ћкw њсуди1ша є3го2, рас­кazв­сz возврати2 три1десzть срeбре­ни­ки ґрхіерeємъ и3 стaр­цємъ, глаг0лz: согрэши1хъ, предaвъ кр0вь непови1нную. nни1 же рё­ша: что2 є4сть нaмъ; ты2 ќзри­ши. и3 по­вeргъ срeбре­ни­ки въ цRк­ви, tи1де, и3 шeдъ ўдави1сz. ґрхіерeє же пріeм­ше срeбре­ни­ки, рё­ша: недост0йно є4сть вложи1ти и5хъ въ кор­вa­ну, понe­же цэнA кр0ве є4сть. со­вётъ же сотв0рше, купи1ша и4ми село2 скудeль­ни­че, въ по­гребaніе стр†ннымъ. тём­же на­речeсz село2 то2, село2 кр0ве, до сегw2 днE. то­гдA сбhст­сz речeн­ное їе­ре­мjемъ прор0комъ, глаг0лющимъ: и3 пріs­ша три1десzть срeбрє­никъ, цё­ну цэнeн­на­го, є3г0же цэни1ша t сы­нHвъ ї}лєвъ: и3 дa­ша | на се­лЁ скудeль­ни­чи, ћко­же сказA мнЁ гDь. ї}съ же стA пред8 и3гeмwномъ, и3 вопроси2 є3го2 и3гeмwнъ, глаг0лz: тh ли є3си2 цRь їудeй­скій; ї}съ же речE є3мY: ты2 глаг0леши. и3 є3гдA нaнь глаг0лаху ґрхіерeє и3 стaр­цы, ни­чесH­же tвэ­щавa­ше. то­гдA глаг0ла є3мY пілaтъ: не слh­ши­ши ли, коли1кw на тS сви­дё­тель­ству­ютъ; и3 не tвэ­щA є3мY ни къ є3ди1ному глаг0лу: ћкw диви1тисz и3гeмwну ѕэлw2. на всsкъ же прaзд­никъ nбh­чай бЁ и3гeмwну tпу­щaти є3ди1наго нар0ду свsз­нz, є3г0же хо­тs­ху. и3мsху же то­гдA свs­за­на нар0чита, глаг0лемаго варaвву. сHбран­нымъ же и5мъ, речE и5мъ пілaтъ: кого2 х0щете t nбою2 tпу­щY вaмъ, варaвву ли, и3ли2 ї}са глаг0лемаго хrтA; вёдz­ше бо, ћкw зaви­сти рa­ди предa­ша є3го2. сэдs­щу же є3мY на суди1щи, по­слA къ немY женA є3гw2, глаг0лющи: ничт0же те­бЁ, и3 прaвед­ни­ку то­мY, мн0гw бо по­стра­дaхъ днeсь во снЁ є3гw2 рa­ди. ґрхіерeє же и3 стaр­цы наусти1ша нар0ды, да и3спр0сzтъ варaвву: ї}са же по­губsтъ. tвэ­щaвъ же и3гeмwнъ, речE и5мъ: кого2 х0щете t nбою2 tпу­щY вaмъ; nни1 же рё­ша: варaвву. глаг0ла и5мъ пілaтъ: что2 ќбw сотворю2 ї}су, глаг0лемому хrтY; глаг0лаша є3мY вси2: да рaс­пzтъ бy­детъ. и3гeмwнъ же речE: к0е ќбw ѕло2 сотвори2; nни1 же и4злиха во­піs­ху, глаг0люще: да пр0пzтъ бy­детъ. ви1дэвъ же пілaтъ, ћкw ничт0же ўс­пэ­вaетъ, но пa­че молвA бы­вaетъ, пріeмъ в0ду, ўмы2 рy­цэ пред8 нар0домъ, глаг0лz: непови1ненъ є4смь t кр0ве прaвед­на­гw сегw2, вы2 ќзри­те. и3 tвэ­щaв­ше вси2 лю1діе, рё­ша: кр0вь є3гw2 на нaсъ, и3 на чaд­эхъ нa­шихъ. то­гдA tпусти2 и5мъ варaвву: ї}са же би1въ, пре­да­дE и5мъ, да є3го2 пр0пнутъ. то­гдA в0ини и3гeмwновы пріeм­ше ї}са на суди1ще, со­брa­ша нaнь всE мн0жество вH­инъ. и3 со­в­лeк­ше є3го2, њдёz­ша є3го2 хла­мЂ­дою черв­лe­ною. и3 сплeт­ше вэнeцъ t тeр­ніz, возложи1ша на главY є3гw2, и3 тр0сть въ десни1цу є3гw2: и3 покл0ньшесz на колB­ну пред8 ни1мъ, ру­гa­хусz є3мY, глаг0люще: рa­дуй­сz цRю2 їудeй­скій. и3 плю1нувше нaнь, пріs­ша тр0сть, и3 біs­ху по гла­вЁ є3гw2. и3 є3гдA по­ру­гa­шасz є3мY, совлек0ша съ негw2 багрzни1цу: и3 њблек0ша є3го2 въ ри6зы є3гw2, и3 вед0ша є3го2 на про­пsтіе. и3сходsще же њбрэт0ша че­ло­вё­ка кmринeй­ска, и4менемъ сj­мw­на: и3 се­мY за­дё­ша понести2 кrтъ є3гw2.

Ґн­ті­фHнъ Gi.

Глaсъ ѕ7: Со­брaніе їудeй­ское ў пілaта / и3спроси1ша рас­пsти тS гDи: / винh бо въ те­бЁ не њбрёт­ше, / пови1ннаго варaвву свободи1ша, / и3 тебE, првd­на­го, њсуди1ша, / сквeр­на­гw ўбjй­ства грёхъ на­слё­до­вав­ше. / но дaждь и5мъ, гDи, воз­даsніе и4хъ, / ћкw тщє1тнымъ на тS поучи1шасz.

Е#гH­же вс‰ ўжасa­ют­сz и3 тре­пe­щутъ, / и3 всsкъ љзhкъ поeтъ, хrтA / б9ію си1лу и3 б9ію пре­мyд­рость, / сщ7eнницы за лани1ту ўдa­ри­ша, / и3 дa­ша є3мY жeлчь: / и3 вс‰ по­стра­дaти и3зв0ли, / сп7сти1 ны хо­тS t беззак0ній нa­шихъ своeю кр0вію, / ћкw чlвэколю1бецъ.

Слa­ва, бGор0диченъ: Бцdе, р0ждшаz сл0вомъ пa­че сл0ва, / со­здa­телz своего2, / того2 моли2 сп7сти2 дy­шы нaшz.

И# нhнэ, т0йже.

Ґн­ті­фHнъ д7i.

Глaсъ }: ГDи, и4же разб0йника спyт­ни­ка пріe­мый, / въ кр0ви рy­цэ њскверни1вшаго, / и3 нaсъ съ ни1мъ причти2, / ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Мaлъ глaсъ и3спусти2 разб0йникъ на кr­тЁ, / вeлію вё­ру њбрё­те, / во є3ди1номъ мгно­вeніи сп7сeсz, / и3 пeр­вый р†йскаz вратA tвeрзъ вни1де: / и4же тогw2 по­каsніе вос­пріe­мый, / гDи, слa­ва тебЁ.

Слa­ва, бGор0диченъ: Рa­дуй­сz, ѓгG­ломъ рa­дость мj­ра пріeм­шаz. / рa­дуй­сz, р0ждшаz твор­цA твоего2 и3 гDа. / рa­дуй­сz, спод0бльшаzсz бhти м™и б9іz.

И# нhнэ, т0йже.

Ґн­ті­фHнъ є7i.

Глaсъ ѕ7: Днeсь виси1тъ на дрe­вэ, / и4же на водaхъ зeм­лю по­вё­си­вый: / вэн­цeмъ t тeр­ніz њб­ла­гaет­сz, / и4же ѓгGлwвъ цRь: / въ л0жную багрzни1цу њб­ла­чaет­сz, / њд­э­вazй нб7о џб­ла­ки: / за­ушeніе пріsтъ, и4же во їoр­дaнэ свободи1вый ґдa­ма: / гвоздьми2 пригвозди1сz жени1хъ цRк0вный: / ко­піeмъ про­бодeсz сн7ъ дв7ы. / по­кланsем­сz стrтeмъ твои6мъ хrтE: / по­кланsем­сz стrтeмъ твои6мъ хrтE: / по­кланsем­сz стrтeмъ твои6мъ хrтE, / покажи2 нaмъ и3 слaв­ное твоE воскrніе.

Не ћкw їудeє прaзд­ну­емъ, / и4бо пaс­ха нa­ша за ны2 по­жрeсz хrт0съ: / но њчи1стимъ сa­ми себE t всsкіz сквeр­ны, / и3 чи1стэ пом0лимсz є3мY: / воскrни2 гDи, сп7си2 нaсъ, / ћкw чlвэколю1бецъ.

Кrтъ тв0й гDи / жи1знь и3 за­ступлeніе лю1демъ твои6мъ є4сть, / и3 нaнь на­дё­ю­ще­сz, / тебE рас­пs­та­го бGа нa­ше­го поeмъ, поми1луй нaсъ.

Слa­ва, бGор0диченъ: Ви1дzщи тS ви1сима хrтE, / тебE р0ждшаz, во­піs­ше: / что2 стрaн­ное є4же ви1жду тaин­ство, сн7е м0й; / кaкw на дрe­вэ ўми­рaе­ши пл0тію во­дру­жeнъ, / жи1зни подaтелю;

И# нhнэ, т0йже.

Сэдa­ленъ, глaсъ д7:

И#скупи1лъ ны2 є3си2 t клsт­вы зак0нныz, / честн0ю твоeю кр0вію, / на кr­тЁ пригвозди1всz, и3 ко­піeмъ проб0дсz, / без­смeр­тіе и3сточи1лъ є3си2 че­ло­вёкwмъ, / сп7се нaшъ слa­ва тебЁ.

Слa­ва, и3 нhнэ, т0йже.

Е#ђліе ѕ7‑е, t мaр­ка, за­чa­ло …з.

Во врe­мz џно, в0ини вед0ша ї}са: внyтрь дворA, є4же є4сть претHръ, и3 со­звa­ша всю2 спj­ру: и3 њблек0ша є3го2 въ пре­прs­ду, и3 возложи1ша на него2 сплeт­ше терн0въ вэнeцъ: и3 на­чa­ша цэ­ло­вaти є3го2, и3 глаг0лати: рa­дуй­сz цRю2 їудeй­скій. и3 біs­ху є3го2 по гла­вЁ тр0стію, и3 плю­вa­ху на него2, и3 пре­ги­бa­ю­ще ко­лё­на, по­кланs­хусz є3мY. и3 є3гдA по­ру­гa­шасz є3мY, совлек0ша съ негw2 пре­прs­ду, и3 њблек0ша є3го2 въ ри6зы своS: и3 и3звед0ша є3го2, да пр0пнутъ є3го2. и3 за­дё­ша ми­мо­ходs­щу нё­ко­е­му сj­мw­ну кmринeю, грzдy­щу съ селA, nт­цY ґлеxaн­дро­ву и3 рy­фо­ву, да в0з8метъ кrтъ є3гw2. и3 привед0ша є3го2 на голг0fу мё­сто: є4же є4сть сказaе­мо, л0бное мё­сто. и3 даs­ху є3мY пи1ти є3смmрнісмeно віно2: џнъ же не пріsтъ. и3 рас­пeн­шіи є3го2 раздэли1ша ри6зы є3гw2, метa­ю­ще жрeбій њ ни1хъ, кто2 что2 в0з8метъ. бё же чaсъ трeтій, и3 рас­пs­ша є3го2. и3 бЁ на­писaніе вины2 є3гw2 напи1сано: цRь їудeй­скъ. и3 съ ни1мъ рас­пs­ша двA раз­бHй­ни­ка, є3ди1наго њдес­нyю, и3 є3ди1наго њшy­юю є3гw2. и3 сбhст­сz писaніе є4же глаг0летъ: и3 со беззак0нными вмэни1сz. и3 ми­мо­ходs­щіи хyлz­ху є3го2, по­кивa­ю­ще главa­ми свои1ми, и3 глаг0люще: ўA, разорszй цR­ковь, и3 треми2 дeнь­ми со­зидazй, спаси1сz сaмъ, и3 сни1ди съ кrтA. тaко­же и3 ґрхіерeє ру­гa­ю­ще­сz дрyгъ ко дрy­гу съ кни1жники, глаг0лаху: и4ны спасE, себe ли не м0жетъ спасти2; хrт0съ цRь ї}левъ да сни1детъ нhнэ съ кrтA, да ви1димъ и3 вё­ру и3мeмъ є3мY.

Тa­же бlжє1нны
по­стaвимъ стіхHвъ }, глaсъ д7:

Во цrтвіи твоeмъ помzни2 нaсъ гDи, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Бl­жe­ни ни1щіи д¦омъ, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное.

Бl­жe­ни плa­чу­щіи, ћкw тjи ўтёшатсz.

Бl­жe­ни кр0тцыи, ћкw тjи на­слёдzтъ зeмлю.

Бl­жe­ни ѓл­чу­щіи и3 жaж­ду­щіи прaв­ды, ћкw тjи насhтzтсz.

Дрeвомъ ґдaмъ раS бhсть и3зселeнъ, / дрeвомъ же кrт­нымъ разб0йникъ въ рaй всели1сz. / џвъ ќбw вкyшъ, зa­по­вэдь tвeр­же сотв0ршагw, / џвъ же срас­пинaемь, бGа тS и3сповёда таs­ща­госz: / помzни2 и3 нaсъ во цrтвіи твоeмъ.

Бl­жe­ни млcтивіи, ћкw тjи поми1ловани бyдутъ.

Зак0ну твор­цA t ўче­ни­кA купи1ша беззак0нніи, и3 / ћкw за­ко­но­пре­стyп­ни­ка, того2 пілaто­ву суди1щу пред­стaви­ша, зо­вy­ще: / распни2, въ пу­стh­ни си6мъ ман­нодaв­ша­го. / мh же првd­на­гw разб0йника под­ра­жaв­ше, вё­рою зо­вeмъ: / помzни2 и3 нaсъ сп7се, во цrтвіи твоeмъ.

Бl­жe­ни чи1стіи сeрд­цемъ, ћкw тjи бGа ќзрzтъ.

БGо­убjйцъ соб0ръ, їудeй­скій kзhкъ беззак0нный, / къ пілaту неи1стовнэ зо­вhй, и3 глаг0лаше: / распни2 хrтA непови1ннаго, / варaвву же пa­че нaмъ tпусти2. / мh же вэ­щaимъ къ немY разб0йника бl­го­разyм­на­гw глaсъ: / помzни2 и3 нaсъ сп7се, во цrтвіи твоeмъ.

Бl­жe­ни миротв0рцы, ћкw тjи сh­но­ве б9іи нарекyтсz.

ЖивонHс­наz тво‰ рeб­ра, / ћкw и3з8 є3дeма и3ст0чникъ и3сточ†ющаz, / цR­ковь твою2 хrтE, ћкw сло­вeс­ный на­паsетъ рaй, / tсю1ду разд­элszсz ћкw въ нач†ла, въ четhри є3ђліа, / мjръ на­паsz, твaрь ве­селS, и3 kзhки вёр­нw на­учaz / по­кланsтисz цrтвію твоемY.

Бl­жe­ни и3згнaни прaв­ды рa­ди, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное.

Рас­пsл­сz є3си2 менE рa­ди, / да мнЁ и3сточи1ши њстав­лeніе: / про­бодeнъ бhлъ є3си2 въ рeб­ра, да к†пли жи1зни и3сточи1ши ми2: / гвоздьми2 пригвозди1лсz є3си2, / да ѓзъ глубин0ю стrтeй твои1хъ / къ вы­со­тЁ дер­жa­вы тво­еS ўвэ­рsемь, зо­вy ти: / жи­водaв­че хrтE, слa­ва кrтY сп7се, и3 стrти твоeй.

Бl­жe­ни є3стE, є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и3 и3зженyтъ, и3 рекyтъ всsкъ ѕ0лъ глаг0лъ на вы2 лжy­ще менE рaди.

Рас­пинaе­му те­бЁ хrтE, / всS твaрь ви1дzщи тре­пе­тa­ше, / њснов†ніz земли2 ко­лебa­хусz, стрa­хомъ дер­жa­вы тво­еS, / свэти6ла скры­вa­хусz, и3 цRк0внаz раз­дрaсz за­вё­са, / г0ры востре­пе­тa­ша, и3 кa­меніе раз­сё­десz, / и3 разб0йникъ вёр­ный зо­вeтъ съ нa­ми сп7се: / є4же помzни2 во цrтвіи твоeмъ.

Рa­дуй­тесz и3 весели1тесz, ћкw мздA вa­ша мн0га на нб7сёхъ.

Руко­писaніе нa­ше на кr­тЁ рас­терзaлъ є3си2 гDи, / и3 вмэни1всz въ мeрт­выхъ, тa­мош­нz­го мучи1телz свzзaлъ є3си2, / и3збaвль всёхъ t ќзъ смeрт­ныхъ вос­кrніемъ твои1мъ, / и4мже просвэти1хомсz чlвэколю1бче гDи, и3 во­піeмъ те­бЁ: / помzни2 и3 нaсъ сп7се, во цrтвіи твоeмъ.

Слa­ва: Nц7A и3 сн7а и3 д¦а с™aго, / вси2 є3диномyдреннw вёр­ніи славосл0вити дост0йнw пом0лимсz, / є3ди1ницу б9ествA, въ тріeхъ сy­щую v3постaсэхъ, / несліsн­ну пре­бы­вa­ю­щу, пр0сту, нераз­дёль­ну и3 непри­стyп­ну, / є4юже и3збавлsемсz џг­нен­на­гw мучeніz.

И# нhнэ, бGор0диченъ: М™рь твою2 хrтE, / пл0тію без­сё­мен­нw р0ждшую тS, и3 дв7у вои1стинну, / и3 по ржcтвЁ пребhв­шую нетлён­ну, / сію2 те­бЁ прив0димъ въ мlтву вLко мно­гом­лcти­ве, / пре­гр­э­шeній про­щeнію да­ро­вaтисz все­гдA зо­вy­щымъ: / помzни2 нaсъ сп7се, во цrтвіи твоeмъ.

Про­кj­менъ, глaсъ д7: Раздэли1ша ри6зы мо‰ се­бЁ, / и3 њ nдeжди моeй метa­ша жрeбій. Стjхъ: Б9е б9е м0й, вонми1 ми, вскyю њстaвилъ мS є3си2;

Е#ђліе з7‑е, t матfeа, за­чa­ло рGi.

Во врe­мz џно, при­шeд­ше в0ини на мё­сто на­ри­цaе­мое голг0fа, є4же є4сть крaніе­во мё­сто, и3 дa­ша ї}су пи1ти џцетъ съ жeл­чію смё­шенъ, и3 вкyшъ не хо­тs­ше пи1ти. рас­пeн­шіи же є3го2 раздэли1ша ри6зы є3гw2, вeрг­ше жрє1біz: и3 сэдs­ще стре­жa­ху є3го2 тY. и3 возложи1ша верхY главы2 є3гw2 винY є3гw2 напи1сану: сeй є4сть ї}съ цRь їудeй­скій. то­гдA рас­пs­ша съ ни1мъ двA раз­бHй­ни­ка: є3ди1наго њдес­нyю, и3 є3ди1наго њшy­юю. ми­мо­ходs­щіи же хyлz­ху є3го2, по­кивa­ю­ще главa­ми свои1ми, и3 глаг0люще: разорszй цR­ковь, и3 треми2 дeнь­ми со­зидazй, спаси1сz сaмъ: ѓще сн7ъ є3си2 б9ій, сни1ди со кrтA. тaкож­де же и3 ґрхіерeє ру­гa­ю­ще­сz съ кни1жники, и3 стaр­цы, и3 фарісeи, глаг0лаху: и3ны6z спасE, себe ли не м0жетъ спасти2; ѓще цRь ї}левъ є4сть, да сни1детъ нhнэ со кrтA, и3 вё­ру­емъ въ него2: ўпо­вA на бGа: да и3збaвитъ нhнэ є3го2, ѓще х0щетъ є3мY: речe бо, ћкw б9ій є4смь сн7ъ. т0жде же и3 раз­бHй­ни­ка рас­пsтаz съ ни1мъ по­но­шa­ста є3мY. t ше­стa­гw же часA тмA бhсть по всeй земли2, до часA девs­та­гw. њ девsтомъ же ча­сЁ возопи2 ї}съ глa­сомъ вeліимъ, глаг0лz: и3лJ, и3лJ, лі­мA са­вах­fанJ; є4же є4сть, б9е м0й, б9е м0й, вскyю мS є3си2 њстaвилъ; нё­цыи же t тY стоs­щихъ слh­шав­ше, глаг0лаху: ћкw и3лію2 гла­шaетъ сeй. и3 ѓбіе тeкъ є3ди1нъ t ни1хъ, и3 пріeмъ гy­бу, и3сп0лнивъ же џц­та, и3 вон­зE на тр0сть, на­паs­ше є3го2. пр0чіи же глаг0лаху: њстaви, да ви1димъ, ѓще пріи1детъ и3ліA спасти2 є3го2. ї}съ же пaки возопи1въ глa­сомъ вeліимъ, и3спусти2 д¦ъ. и3 сE за­вё­са цRк0внаz раз­дрaсz на дв0е, съ вhш­нz­гw крaz до ни1жнzгw: и3 зем­лS по­трzсeсz, и3 кa­меніе рас­па­дeсz: и3 гр0би tверз0шасz, и3 мнH­га тэлесA ўс0пшихъ с™hхъ во­стa­ша: и3 и3зшeдше и3з8 грHбъ по вос­кресeніи є3гw2, внид0ша во с™hй грaдъ, и3 kви1шасz мнHз­эмъ. с0тникъ же и3 и5же съ ни1мъ стре­гy­щіи ї}са, ви1дэвше трyсъ и3 бы6вшаz, ўбоs­шасz ѕэлw2, глаг0люще: вои1стинну б9ій сн7ъ бЁ сeй.

И# по­ла­гaет­сz чтeніе. Тa­же pал0мъ н7.

И# по­сeмъ є3ђліе }-е,
t луки2, за­чa­ло р№i.

Во врe­мz џно, ведs­ху со ї}сомъ же и3 и4на двA ѕло­дёz съ ни1мъ ўби1ти. и3 є3гдA пріид0ша на мё­сто на­ри­цaе­мое л0бное, тY рас­пs­ша є3го2, и3 ѕлодBz, џва­го ќбw њдес­нyю, ґ дру­гa­го њшy­юю. ї}съ же глаг0лаше: џ§е, tпусти2 и5мъ: не вёдzтъ бо что2 творsтъ. разд­элs­ю­ще же ри6зы є3гw2, метa­ху жрє1біz. и3 стоs­ху лю1діе зрs­ще. ру­гa­хусz же и3 кнs­зи съ ни1ми, глаг0люще: и3ны6z спасE, да спасeтъ и3 себE, ѓще т0й є4сть хrт0съ б9ій и3збрaнный. ру­гa­хусz же є3мY и3 в0ини, при­сту­пa­ю­ще, и3 џцетъ при­дё­ю­ще є3мY. и3 глаг0лаху: ѓще ты2 є3си2 цRь їудeй­скъ, спаси1сz сaмъ. бё же и3 на­писaніе напи1сано над8 ни1мъ писмены2 є4ллинскими, и3 ри1мскими, и3 є3врeйскими: сeй є4сть цRь їудeй­скъ. є3ди1нъ же t њбё­ше­ною ѕлодBю хyлz­ше є3го2, глаг0лz: ѓще ты2 є3си2 хrт0съ, спаси2 себE и3 нaю. tвэ­щaвъ же дру­гjй, пре­щa­ше є3мY, глаг0лz: ни ли2 ты2 бои1шисz бGа, ћкw въ т0мже њсуж­дeнъ є3си2; и3 мы2 ќбw въ прaв­ду, до­стHй­наz бо по дэлHмъ нaю вос­пріeм­ле­ва: сeй же ни є3ди1нагw ѕлA сотвори2. и3 глаг0лаше ї}сови: помzни1 мz гDи, є3гдA пріи1деши во цrтвіи си2. и3 речE є3мY ї}съ: ґми1нь глаг0лю те­бЁ, днeсь со мн0ю бy­де­ши въ раи2. бё же чaсъ ћкw ше­стhй, и3 тмA бhсть по всeй земли2 до часA девs­та­гw. и3 по­мeр­че с0лнце, и3 за­вё­са цRк0внаz раз­дрaсz по­сре­дЁ. и3 воз­глaшь глa­сомъ вeліимъ ї}съ речE: џ§е, въ рy­цэ твои2 предаю2 д¦ъ м0й: и3 сі‰ рeкъ и4здше. ви1дэвъ же с0тникъ бhв­шее, про­слaви бGа, глаг0лz: вои1стинну че­ло­вёкъ сeй прaве­денъ бЁ. и3 вси2 при­шeд­шіи нар0ди на поз0ръ сeй, ви1дzще быв†ющаz, бію1ще пє1рси своS, воз­вра­щa­хусz. стоs­ху же вси2 знaе­міи є3гw2 и3здалeча, и3 жєны2 спо­слёд­ство­вав­шыz є3мY t галілeи, зрs­ще си1хъ.

И# ѓбіе поeмъ три­пё­с­нецъ, творeніе господи1на космы2: їрмосы2 по двaж­ды, тропари2 на в7i. Послэди2 же їрм0съ џба ли6ка вкy­пэ. Ґк­ро­стjхісъ, и3ли2 крае­гранeсіе три­пё­сн­ца є4сть: Просавват0н те: є4же є4сть: Пред­суб­бHтіе же. Глaсъ ѕ7.

Пё­снь є7.

[П] Їрм0съ: Къ те­бЁ ќтре­нюю, / ми­лосeр­діz рa­ди себE и3стощи1вшему непрел0жнw, / и3 до стrтeй без­стрaст­нw прикл0ншемусz / сл0ве б9ій, / ми1ръ подaждь ми2 пaд­ше­му, чlвэколю1бче.

[Р] Ўмhв­ше н0ги, и3 пред8wчи1стившесz / тaин­ства при­ча­щeніемъ б9eственнагw нhнэ хrтE твоегw2, / служи1теліе t сіH­на на є3леHнскую г0ру вели1кую съ тоб0ю взыд0ша, / пою1ще тS чlвэколю1бче.

[О] Зри1те, рeклъ є3си2, дрy­зи, не б0йтесz: / нhнэ бо прибли1жисz чaсъ, ћту ми2 бhти, и3 ўбіe­ну рукa­ма беззак0нныхъ: / вси1 же рас­то­чи­тeсz, менE њстaвив­ше, / и5хже со­берY про­по­вё­да­ти мS чlвэколю1бца.

Кон­дaкъ, глaсъ }:

Нaсъ рa­ди рас­пs­та­го, / пріиди1те вси2 воспои1мъ, / тог0 бо ви1дэ мRjа на дрe­вэ, и3 глаг0лаше: / ѓще и3 рас­пsтіе терпи1ши, / ты2 є3си2 сн7ъ и3 бGъ м0й.

Јкосъ: Своего2 ѓгн­ца ѓг­ни­ца зрs­щи къ за­колeнію влек0ма, / по­слё­до­ва­ше мRjа про­стeр­ты­ми власы2 со и3нёми женa­ми, сі‰ вопію1щи: / кa­мw и4деши чa­до; / чесw2 рa­ди ск0рое течeніе со­вер­шaе­ши, / є3дA дру­гjй брaкъ пaки є4сть въ кaнэ галілeй­ст­эй, / и3 тa­мw нhнэ тщи1шисz, да t воды2 и5мъ віно2 сотвори1ши; / и3дy ли съ тоб0ю чa­до, и3ли2 пa­че по­ждY тебE; / дaждь ми2 сл0во сл0ве, / не мол­чS мимоиди2 менE, чи1сту со­блюдhй мS: / тh бо є3си2 сн7ъ и3 бGъ м0й.

Сm­наxaрь.

Пё­снь }.

[С] Їрм0съ: Ст0лпъ ѕл0бы бGопроти1вныz, / б9eственніи џт­ро­цы њбличи1ша: / на хrтa же шатa­ю­ще­е­сz беззак0нныхъ соб0рище, / со­вё­ту­етъ тщє1тнаz, / ўби1ти по­учaет­сz, / жив0тъ дер­жa­ща­го длaнію: / є3г0же всS твaрь бlгослови1тъ, / слaвz­щи во вёки.

[А] T вёж­дей ў§нкHмъ нhнэ с0нъ, рeклъ є3си2 хrтE, tтрzси1те, / въ мlт­вэ же бди1те, да не въ на­пaсть вни1дете, и3 наи­пa­че сj­мwне: / кр­эп­чaй­ше­му бо б0лій и3скyсъ. / ра­зу­мёй мS пeт­ре: / є3г0же всS твaрь бlгослови1тъ, слaвz­щи во вёки.

[В] Сквeр­на сл0ва ўстeнъ, ни­ко­гдa­же и3зрекY те­бЁ вLко, / съ тоб0ю ўмрY ћкw бl­го­разy­менъ, / ѓще и3 вси2 tвeр­гут­сz, возопи2 пeтръ. / ни пл0ть, ни­жE кр0вь, но nц7ъ тв0й tкрh ми тS: / є3г0же всS твaрь бlгослови1тъ, слaвz­щи во вёки.

[В] Глу­бинY пре­мyд­ро­сти б9eственныz и3 рa­зу­ма, не всю2 и3спытaлъ є3си2, / бeзд­ну же мои1хъ судeбъ не пости1глъ є3си2 че­ло­вё­че, гDь речE. / пл0ть ќбw сhй не хвали1сz, / три1жды бо tвeр­же­шисz менE: / є3г0же всS твaрь бlгослови1тъ, слaвz­щи во вёки.

[А] Tри­цaе­шисz сj­мwне пeт­ре, є4же сотвори1ши ск0рw, ћко­же речeсz, / и3 къ те­бЁ nтрокови1ца є3ди1на при­шeд­ши ўстраши1тъ тS, гDь речE. / г0рцэ прослези1въ, њбрs­ще­ши мS nбa­че млcти­ва: / є3г0же всS твaрь бlгослови1тъ, слaвz­щи во вёки.

Пё­снь f7.

[Т] Їрм0съ: ЧCт­нёй­шую херув‡мъ, и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сy­щую бцdу тS величaемъ.

[O] Пa­губ­ное соб0рище бGо­мeрз­кихъ, / лукaв­ну­ю­щихъ бGо­убjйцъ с0нмище, / пред­стA хrтE те­бЁ, / и3 ћкw непрaвед­ни­ка влечa­ше зижди1телz всёхъ, є3г0же величaемъ.

[Н] Зак0на не ра­зу­мё­ю­ще нечести1віи, / гласHмъ прbр0чєскимъ по­учa­ю­ще­сz вот­щE, / ћкw nв­чA влечa­ху тS всёхъ вLку, непрaвед­нw за­клaти, є3г0же величaемъ.

[Т] Kзhкwмъ и3здaнную жи1знь, / съ кни1жники ўби1ти сщ7eнницы предa­ху, / ўsзв­ле­ни самозави1стною ѕл0бою, / є3стеств0мъ жи­во­то­дaв­ца, є3г0же величaемъ.

[Е] Њбыд0ша ћкw пси2 мн0зи, / и3 ўдa­ри­ша, цRю2, лани1ту твою2 за­ушeніемъ, во­про­шa­ху тS, / тебe же л0жна сви­дё­тель­ство­ва­ху: / и3 вс‰ пре­тер­пёвъ, всёхъ сп7слъ є3си2.

Тa­же, є3xапостілaрій, три1жды:

Разб0йника бl­го­разyм­на­го, / во є3ди1номъ ча­сЁ рaе­ви спод0билъ є3си2 гDи, / и3 менE дрeвомъ кrт­нымъ / просвэти2, и3 сп7си1 мz.

Тa­же, є3ђліе f7, t їwaн­на, за­чa­ло …а.

Во врe­мz џно, стоs­ху при кr­тЁ ї}совэ м™и є3гw2, и3 сест­рA м™ре є3гw2, марjа кле0пова, и3 марjа магдали1на, ї}съ же ви1дэвъ м™рь, и3 ўче­ни­кA стоs­ща, є3г0же люб­лs­ше, глаг0ла м™ри своeй: жe­но, сE сн7ъ тв0й. пот0мъ же глаг0ла ўче­ни­кY: сE м™и твоS. и3 t тогw2 часA поsтъ ю5 ўчени1къ во своs­си. по­сeмъ вё­дый ї}съ, ћкw вс‰ ўжE соверши1шасz, да сбy­дет­сz писaніе, глаг0ла: жaж­ду. сосyдъ же стоs­ше п0лнъ џц­та: nни1 же и3сп0лнивше гy­бу џц­та, и3 на тр0сть в0нзше, при­дё­ша ко ўстHмъ є3гw2. є3гдa же пріsтъ џцетъ ї}съ, речE: соверши1шасz, и3 прекл0нь главY, пре­да­дE д¦ъ. їудeє же, понe­же пzт0къ бЁ, да не њстa­нутъ на кr­тЁ тэлесA въ суб­бHту: бё бо вели1къ дeнь тоS суб­бHты, моли1ша пілaта, да пребію1тъ г0лєни и4хъ, и3 в0з8мутъ. пріид0ша же в0ини, и3 пeр­во­му ќбw преби1ша г0лєни, и3 друг0му рас­пsто­му съ ни1мъ. на ї}са же при­шeд­ше, ћкw ви1дэша є3го2 ўжE ўмeр­ша, не преби1ша є3мY г0леній: но є3ди1нъ t вH­инъ ко­піeмъ рeб­ра є3мY про­бодE, и3 ѓбіе и3зhде кр0вь и3 водA. и3 ви1дэвый сви­дё­тель­ство­ва, и3 и4стинно є4сть сви­дё­тель­ство є3гw2. и3 т0й вёсть, ћкw и4стину глаг0летъ, да вы2 вё­ру и4мете. бh­ша бо сі‰, да сбy­дет­сz писaніе: к0сть не сокруши1тсz t негw2. и3 пaки друг0е писaніе глаг0летъ: воз­зрsтъ нaнь, є3г0же пробод0ша.

И# ѓбіе: Всsкое дыхaніе:

На глaсъ G, по­стaвимъ стіхи2 д7.
И# поeмъ стіхи6ры са­мо­глaс­ны три2,
по­вторs­ю­ще пeрвый:

ДвA и3 лук†внаz сотвори2, пер­во­рож­дeн­ный сhнъ м0й ї}ль: / менE њстaви и3ст0чника воды2 жив0тныz, / и3 и3скопA се­бЁ кла­денeцъ со­кру­шeн­ный: / менE на дрe­вэ рас­пsтъ, / варaвву же и3спроси2, и3 tпусти2. / ўжасeсz нб7о њ сeмъ, и3 с0лнце лучы2 скры2: / тh же ї}лю не ўсрами1лсz є3си2, / но смeр­ти мS прe­далъ є3си2. / њстaви и5мъ џ§е с™hй, / не вёдzтъ бо, что2 сотвори1ша.

Кjйж­до ќдъ с™hz тво­еS пл0ти, без­чeстіе нaсъ рa­ди пре­тер­пЁ: / тeр­ніе, главA: ли­цE, њплев†ніz: чє1люсти, заушє1ніz: / ўстA во џцтэ рас­творeн­ную жeлчь вкy­сомъ: / ўше­сA, хулє1ніz ѕлочести6ваz: / плещи2, біє1ніz, и3 рукA, тр0сть. / всегw2 тэлесE протzжє1ніz на кr­тЁ: / члe­но­ве, гвHздіz: и3 рeб­ра, ко­піE. / по­стра­дa­вый за ны2, и3 t страстeй свободи1вый нaсъ, / сниз­шe­дый къ нaмъ чlвэколю1біемъ, и3 воз­несhй нaсъ / всеси1льне сп7се, поми1луй нaсъ.

Рас­пeн­шусz ти2 хrтE, всS твaрь ви1дzщи тре­пе­тa­ше, / њснов†ніz земли2 по­зы­бa­шасz стрa­хомъ дер­жa­вы тво­еS: / те­бё бо воз­нeс­шусz днeсь, р0дъ є3врeйскій поги1бе, / цRк0внаz за­вё­са раз­дрaсz на дв0е, / и3 мeрт­віи t гробHвъ воскRс0ша: / с0тникъ ви1дэвъ чy­до, ўжасeсz. / пред­стоs­щи же м™и твоS во­піs­ше, ры­дa­ю­щи м™рски: / кaкw не возры­дaю, и3 ўтр0бы мо­еS не бію2, / зрs­щи тS нa­га ћкw њсуж­дe­на, на дрe­вэ ви1сzща; / рас­пнhй­сz и3 по­гребhй­сz, и3 вос­кRсhй и3з8 мeрт­выхъ, / гDи слa­ва тебЁ.

Слa­ва, глaсъ ѕ7: Совлек0ша съ менE ри6зы мо‰, / и3 њблек0ша мS въ ри1зу черв­лe­ну, / возложи1ша на главY мою2 вэнeцъ t тeр­ній, / и3 въ дес­нyю мою2 рyку вдa­ша тр0сть, / да со­кру­шY и5хъ, ћкw сосy­ды скудeльничи.

И# нhнэ, глaсъ т0йже: Плещи2 мо‰ дaхъ на р†ны, / ли­цa же моегw2 не tврати1хъ t за­плевaній, / суди1щу пілaто­ву пред­стaхъ, и3 кrтъ пре­тер­пёхъ / за сп7сeніе мjра.

Тa­же є3ђліе ‹-е, t мaр­ка, за­чa­ло …f.

Во врe­мz џно, пріи1де їH­сифъ, и4же t ґрі­маfeа, бl­гоoбрa­зенъ со­вёт­никъ, и4же и3 т0й бЁ чaz цrтвіz б9іz, дерз­нyвъ вни1де къ пілaту, и3 проси2 тё­ло ї}сово. пілaтъ же диви1сz, ѓще ўжE ќм­ре: и3 при­звaвъ с0тника, вопроси2 є3го2: ѓще ўжE ќм­ре; и3 ўвёд­эвъ t с0тника, да­дE тё­ло їH­си­фо­ви. и3 купи1въ плащани1цу, и3 снeмъ є3го2, њбви1тъ плащани1цею, и3 положи2 є3го2 во гр0бъ, и4же бЁ и3зсёченъ t кa­мене: и3 привали2 кa­мень над8 двє1ри гр0ба. марjа же магдали1на, и3 марjа їwсjе­ва, зрsстэ, гдЁ є3го2 полагaху.

Тa­же: Слa­ва въ вhш­нихъ бGу: Сщ7eнникъ же є3ктенію2: И#сп0лнимъ ќтрен­нюю мlтву: И# пр0чее по nбh­чаю, и3 по воз­глaсэ: Ћкw бGъ млcти:

Ѓбіе, є3ђліе №i, t їwaн­на, за­чa­ло …в.

Во врe­мz џно, моли2 пілaта їH­сифъ, и4же t ґрі­маfeа, сhй ўчени1къ ї}совъ, по­таeнъ же стрa­ха рa­ди їудeй­ска, да в0з8метъ тё­ло ї}сово: и3 по­ве­лЁ пілaтъ. пріи1де же и3 взsтъ тё­ло ї}сово. пріи1де же и3 нікоди1мъ, при­шe­дый ко ї}сови н0щію прeж­де, носS см­э­шeніе смЂр­не­но и3 ґл0йно, ћкw лjтръ сто2. пріs­ста же тё­ло ї}сово, и3 њбви1ста є5 ри1зами со ґрw­мaты, ћко­же nбh­чай є4сть їудewмъ по­гребaти. бё же на мё­стэ и3дёже рас­пsт­сz, вeртъ, и3 въ вeртэ гр0бъ н0въ, въ нeм­же николи1же никт0же по­ло­жeнъ бЁ. тY u5бо пzт­кA рa­ди їудeй­ска, ћкw бли1зъ бs­ше гр0бъ, положи1ста ї}са.

И# поeмъ стіхи6ры самоглaсны,
џба ли6ка вкyпэ.

Глaсъ №: ВсS твaрь и3змэнsшесz стрa­хомъ, / зрs­щи тS на кr­тЁ ви1сима хrтE: / с0лнце њмра­чa­ше­сz, / и3 земли2 њснов†ніz со­трzсa­хусz, / вс‰ со­стра­дa­ху со­здaв­ше­му вс‰. / в0лею нaсъ рa­ди пре­тер­пё­вый, / гDи слa­ва тебЁ.

Глaсъ в7. Стjхъ: Раздэли1ша ри6зы мо‰ се­бЁ, / и3 њ nдeжди моeй метa­ша жрeбій.

Лю1діе ѕлочести1віи и3 беззак0нніи, / вскyю по­учa­ют­сz тщє1тнымъ; / вскyю жи­во­тA всёхъ на смeрть њсуди1ша; / вeліе чy­до, ћкw со­здa­тель мj­ра / въ рyки беззак0нныхъ пре­даeт­сz, / и3 на дрeво воз­вы­шaет­сz чlвэколю1бецъ, / да ±же во ѓдэ ю4зники свободи1тъ зо­вy­щыz: / долготерпэли1ве гDи слa­ва тебЁ.

Стjхъ: Дa­ша въ снёдь мою2 жeлчь, / и3 въ жaж­ду мою2 напои1ша мS џцта.

Днeсь зрs­щи тS непор0чнаz дв7а / на кr­тЁ сл0ве воз­вы­шaе­ма, / ры­дa­ю­щи м™рнею ўтр0бою, / ўzзв­лs­ше­сz сeрд­цемъ г0рцэ, / и3 стенs­щи бо­лёз­нен­нw и3з8 глубины2 души2, / ли­цE со власы2 терзa­ю­щи. / тём­же и3 пeр­си бію1щи, взы­вa­ше жa­лост­нw: / ўвы2 мнЁ, б9eственное чa­до, / ўвы2 мнЁ, свё­те мj­ра: / что2 за­шeлъ є3си2 t џчію моє1ю ѓгн­че б9ій; / тём­же вHин­ства безпл0тныхъ, / трe­пе­томъ содержи1ми бs­ху, глаг0люще: / непостижи1ме гDи слa­ва тебЁ.

Стjхъ: БGъ же цRь нaшъ прeж­де вё­ка, / со­дё­ла сп7сeніе по­сре­дЁ земли2.

На дрe­вэ ви1дzщи ви1сима хrтE, / тебE всёхъ зижди1телz и3 бGа, / без­сё­мен­нw р0ждшаz тS, во­піs­ше г0рькw: / сн7е м0й, гдЁ добр0та зaй­де зрaка твоегw2; / не терплю2 зрё­ти тS непрaвед­нw рас­пинaе­ма: / потщи1сz u5бо, во­стa­ни, ћкw да ви1жу и3 ѓзъ / твоE и3з8 мeрт­выхъ трид­нeв­ное воскrніе.

Слa­ва, глaсъ }: ГDи, вос­ходs­щу ти2 на кrтъ, / стрaхъ и3 трe­петъ на­па­дE на твaрь, / и3 земли2 ќбw воз­бранsлъ є3си2 поглоти1ти рас­пинa­ю­щихъ тS, / ѓду же по­вел­э­вaлъ є3си2 и3спусти1ти ю4зники, / на њб­нов­лeніе че­ло­вёкwвъ, / судіE живhхъ и3 мeрт­выхъ, / жи1знь при­шeлъ є3си2 подaти, ґ не смeрть: / чlвэколю1бче слa­ва тебЁ.

И# нhнэ, глaсъ ѕ7: ЎжE њма­кaет­сz тр0сть и3зречeніz, t судeй непрaвед­ныхъ, / ї}съ суди1мь бы­вaетъ, и3 њсуж­дaет­сz на кrтъ, / и3 стрaж­детъ твaрь, на кr­тЁ ви1дzщи гDа. / но є3стеств0мъ тэлесE, менE рa­ди страж­дaй / бl­гjй, гDи, слa­ва тебЁ.

Тa­же, є3ђліе в7i,
t матfeа, за­чa­ло рд7i.

Во ќтрій дeнь, и4же є4сть по пzт­цЁ, со­брa­шасz ґрхіерeє и3 фарісeє къ пілaту: глаг0люще: г0споди, по­мzнy­хомъ, ћкw льстeцъ џнъ речE є3щE сhй жи1въ: по тріeхъ днeхъ во­стa­ну. повели2 u5бо ўтверди1ти гр0бъ до трeтіz­гw днE: да не кaкw при­шeд­ше ўченицы2 є3гw2 н0щію, ўкрa­дутъ є3го2, и3 рекyтъ лю1демъ: во­стA t мeрт­выхъ, и3 бy­детъ по­слёд­нzz лeсть г0рша пeр­выz. речe же и5мъ пілaтъ: и4мате ку­стwдjю, и3ди1те, ўтверди1те, ћко­же вё­сте. nни1 же шeд­ше ўтверди1ша гр0бъ, знa­ме­нав­ше кa­мень съ кустwдjею.

Тa­же, Бl­го є4сть и3сповёдатисz гDви: Трис™0е. По Џ§е нaшъ:

Тро­пaрь, глaсъ д7:

И#скупи1лъ ны2 є3си2 t клsт­вы зак0нныz / честн0ю твоeю кр0вію, / на кr­тЁ пригвозди1всz, и3 ко­піeмъ проб0дсz, / без­смeр­тіе и3сточи1лъ є3си2 че­ло­вёкwмъ, / сп7се нaшъ, слa­ва тебЁ.

Тa­же, є3ктеніA nбhчнаz.

И# tпyстъ.

И$же њплев†ніz, и3 біє1ніz, и3 заушє1ніz, и3 кrтъ, и3 смeрть пре­тер­пё­вый за спасeніе мj­ра, хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтва­ми пречcтыz сво­еS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 человэколю1бецъ.

Пeр­вый же чaсъ не со­во­куп­лsемъ нhнэ, но њ втор0мъ ча­сЁ днE.

Сказaніе часHвъ
с™aгw и3 вели1кагw пzткA,
творeніе кmрjлла,
ґрхіе­пjско­па ґлеxандрjйскагw.

Чaсъ пeр­вый.

Њ втор0мъ ча­сЁ днE клe­плетъ, и3 њблачи1тсz сщ7eнникъ, и3 бlгослови1вшу є3мY, на­чинaемъ: Ґми1нь. Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

ЦRю2 нбc­ный, ўтё­ши­те­лю, дш7е и4стины, и4же вез­дЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ и3 жи1зни подa­те­лю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeр­ны, и3 сп7си2 бl­же, дy­шы нaшz.

С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

Тa­же, ГDи поми1луй, в7i. Слa­ва, и3 нhнэ:

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

И# глаг0лемъ pалмы2 сі‰, ±же здЁ и3з8zвлsютсz.

Pал0мъ є7.

Глаг0лы мо‰ внуши2 гDи, ра­зу­мёй звaніе моE. вонми2 глa­су молeніz моегw2, цRю2 м0й и3 б9е м0й, ћкw къ те­бЁ помолю1сz гDи. за­yт­ра ўслh­ши глaсъ м0й, за­yт­ра пред­стa­ну ти2, и3 ќзри­ши мS. ћкw бGъ не хо­тsй беззак0ніz, ты2 є3си2: не присели1тсz къ те­бЁ лукaв­нуzй, ни­жE пребy­дутъ без­за­кHн­ни­цы пред8 nчи1ма твои1ма. возненави1дэлъ є3си2 вс‰ дё­ла­ю­щыz беззак0ніе, погуби1ши вс‰ глаг0лющыz лжY: мy­жа кро­вeй и3 льсти1ва гну­шaет­сz гDь. ѓзъ же мн0жествомъ млcти тво­еS, вни1ду въ д0мъ тв0й, поклоню1сz ко хрa­му с™0му тво­е­мY въ стрaсэ твоeмъ. гDи, на­стaви мS прaв­дою твоeю, вр†гъ мои1хъ рa­ди и3спрaви пред8 тоб0ю пyть м0й. ћкw нёсть во ўстёхъ и4хъ и4стины, сeрд­це и4хъ сyет­но, гр0бъ tвeр­стъ гор­тaнь и4хъ, љзhки свои1ми льщa­ху. суди2 и5мъ б9е, да tпа­дyтъ t мhс­лей свои1хъ: по мн0жеству нечeстіz и4хъ и3зри1ни |, ћкw преwгорчи1ша тS, гDи. и3 да воз­ве­селsт­сz вси2 ўпо­вa­ю­щіи на тS, во вёкъ возрa­ду­ют­сz, и3 всели1шисz въ ни1хъ: и3 по­хвaлzт­сz њ те­бЁ лю1бzщіи и4мz твоE. ћкw ты2 бlгослови1ши прaвед­ни­ка гDи, ћкw nрy­жіемъ бl­го­волeніz вэн­чaлъ є3си2 нaсъ.

Pал0мъ в7.

Вскyю шатa­шасz kзh­цы, и3 лю1діе поучи1шасz тщє1тнымъ; пред­стa­ша цaріе зeм­стіи, и3 кнs­зи со­брa­шасz вкy­пэ на гDа и3 на хrтA є3гw2: раст0ргнемъ ќзы и4хъ, и3 tвeр­жемъ t нaсъ и4го и4хъ. живhй на нб7сёхъ по­см­эeт­сz и5мъ, и3 гDь по­ру­гaет­сz и5мъ. то­гдA возглаг0летъ къ ни6мъ гнё­вомъ свои1мъ, и3 ћро­стію своeю смzтeтъ |. ѓзъ же по­стaв­ленъ є4смь цRь t негw2 над8 сіH­номъ гор0ю с™0ю є3гw2, воз­вэ­щazй по­ве­лёніе гDне. гDь речE ко мнЁ: сн7ъ м0й є3си2 ты2, ѓзъ днeсь роди1хъ тS. проси2 t менE, и3 дaмъ ти2 kзhки до­стоsніе твоE, и3 њдер­жaніе твоE концы2 земли2. ўпасe­ши | жезл0мъ же­лёз­нымъ, ћкw сосy­ды скудeль­ни­чи сокруши1ши |. и3 нhнэ цaріе ра­зу­мёй­те, накажи1тесz вси2 судs­щіи земли2. раб0тайте гDви со стрa­хомъ, и3 рa­дуй­тесz є3мY съ трe­пе­томъ. пріими1те на­казaніе, да не ко­гдA про­гнё­ва­ет­сz гDь, и3 поги1бнете t пути2 прaвед­на­гw, є3гдA возгори1тсz вск0рэ ћрость є3гw2. бl­жe­ни вси2 на­дё­ю­щіисz нaнь.

Pал0мъ к7а.

Б9е б9е м0й, вонми1 ми, вскyю њстaвилъ мS є3си2; далe­че t сп7сeніz моегw2 сло­весA гр­э­хо­па­дeній мои1хъ. б9е м0й, воз­зо­вY во дни2, и3 не ўслh­ши­ши, и3 въ нощи2, и3 не въ безy­міе мнЁ. тh же во с™ёмъ живe­ши, хвало2 ї}лева. на тS ўпо­вa­ша nтцы2 нa­ши, ўпо­вa­ша, и3 и3збaвилъ є3си2 |. къ те­бЁ воз­звa­ша, и3 сп7с0шасz: на тS ўпо­вa­ша, и3 не по­сты­дё­шасz. ѓзъ же є4смь чeрвь, ґ не че­ло­вёкъ, по­но­шeніе че­ло­вёкwвъ, и3 ўни­чи­жeніе людeй. вси2 ви1дzщіи мS по­ру­гa­ша ми сz, глаг0лаша ўст­нa­ми, по­кивa­ша глав0ю. ўпо­вA на гDа, да и3збaвитъ є3го2, да сп7сeтъ є3го2, ћкw х0щетъ є3го2. ћкw ты2 є3си2 и3ст0ргій мS и3з8 чрe­ва: ўпо­вaніе моE t сос­цY мa­те­ре мо­еS. къ те­бЁ при­вeр­женъ є4смь t ло­жeснъ, t чрe­ва мa­те­ре мо­еS, бGъ м0й є3си2 ты2. да не tстy­пи­ши t менE: ћкw ск0рбь бли1зъ, ћкw нёсть по­мо­гazй ми2. њбыд0ша мS тельцы2 мн0зи, ю3нцы2 тyч­ніи њдер­жa­ша мS. tверз0ша на мS ўстA сво‰, ћкw лeвъ вос­хи­щazй и3 ры­кazй. ћкw водA и3зліsхсz, и3 раз­сh­па­шасz вс‰ кH­сти мо‰: бhсть сeрд­це моE, ћкw в0скъ тazй по­сре­дЁ чрe­ва моегw2. и4зсше ћкw скудeль крё­пость моS, и3 љзhкъ м0й при­льпE гор­тa­ни мо­е­мY, и3 въ пeрсть смeр­ти свeлъ мS є3си2. ћкw њбыд0ша мS пси2 мн0зи, с0нмъ лукa­выхъ њдер­жa­ша мS: и3скопaша рy­цэ мои2 и3 н0зэ мои2. и3счет0ша вс‰ кH­сти мо‰, тjи же смотри1ша, и3 пре­зрё­ша мS. раздэли1ша ри6зы мо‰ се­бЁ, и3 њ nдeжди моeй метa­ша жрeбій. тh же гDи, не ўдали2 п0мощь твою2 t менE, на за­ступлeніе моE вонми2. и3збaви t nрy­жіz дy­шу мою2, и3 и3з8 руки2 пeсіи є3динор0дную мою2. сп7си1 мz t ќстъ льв0выхъ, и3 t рHгъ є3динор0жь сми­рeніе моE. по­вёмъ и4мz твоE брaтіи моeй, по­сре­дЁ цRкве воспою1 тz. боs­щіисz гDа восхвали1те є3го2, всE сё­мz їaкwв­ле про­слaви­те є3го2. да ўбои1тсz же t негw2 всE сё­мz ї}лево: ћкw не ўничижи2, ни­жE него­до­вA мlт­вы ни1щагw, ни­жE tврати2 ли­цE своE t менE: и3 є3гдA воз­звaхъ къ немY, ўслh­ша мS. t тебE по­хвалA моS, въ цRк­ви вели1цэй и3сповёмсz те­бЁ: мlт­вы мо‰ воздaмъ пред8 боs­щи­мисz є3гw2. kдsтъ ўб0зіи, и3 на­сhтzт­сz, и3 вос­хвaлzтъ гDа взыс­кa­ю­щіи є3го2, живA бy­дутъ серд­цA и4хъ въ вёкъ вё­ка. по­мzнyт­сz и3 њбратsт­сz ко гDу вси2 концы2 земли2, и3 покл0нzтсz пред8 ни1мъ вс‰ nтeчєствіz kзы6къ. ћкw гDне є4сть цrтвіе, и3 т0й њб­ла­дaетъ kзhки. kд0ша и3 поклони1шасz вси2 тyч­ніи земли2: пред8 ни1мъ при­па­дyтъ вси2 низ­ходs­щіи въ зeм­лю: и3 ду­шA моS то­мY живeтъ. и3 сё­мz моE пораб0таетъ є3мY: возвэсти1тъ гDви р0дъ грzдy­щій. и3 воз­вэ­с­тsтъ прaв­ду є3гw2 лю1демъ р0ждшымсz, ±же сотвори2 гDь.

Слa­ва, и3 нhнэ:

Ґлли­лyіа, ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, слa­ва те­бЁ б9е. Три1жды.

ГDи поми1луй, Три1жды.

Слa­ва, тро­пaрь, глaсъ №:

Рас­пeн­шусz те­бЁ хrтE, поги1бе мучи1тельство, / по­прa­на бhсть си1ла врa­жіz: / ни­жe бо ѓгGлъ, ни­жE че­ло­вёкъ, / но сaмъ гDи сп7слъ є3си2 нaсъ, слa­ва тебЁ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Чт0 тz на­речeмъ, q бl­годaт­наz; / нб7о, ћкw воз­сіs­ла є3си2 сlн­це прaв­ды: / рaй, ћкw про­зzб­лA є3си2 цвётъ нетлёніz: / дв7у, ћкw пре­бы­лA є3си2 нетлён­на: / чи1стую м™рь, ћкw и3мёла є3си2 на с™hхъ твои1хъ њб8sтіzхъ сн7а, всёхъ бGа. / того2 моли2 сп7сти1сz ду­шaмъ нaшымъ.

Тa­же поeмъ тропари2 три2 t двунa­десzти, по­вторs­ю­ще |. глаг0лемъ же пeр­вый без8 стіхA, тaкw бо твори1мъ и3 въ пр0чихъ ча­сёхъ въ пeр­вый тро­пaрь. Во вторhй же, глаг0летъ на­чeн­шій ли1къ стjхъ, и3 поeтъ и5. тa­же пaки дру­гjй ли1къ стjхъ, и3 поeтъ и3 т0й и5. трeтій же глаг0лемъ на Слa­ва, и3 на И# нhнэ.

Стіхи1ра са­мо­глaс­на пeр­ва­гw часA, глaсъ }:

Днeсь цRк0внаz за­вё­са, / на њб­ли­чeніе беззак0нныхъ раз­ди­рaет­сz, / и3 с0лнце лучы2 сво‰ скры­вaетъ, / вLку зрS распинaема.

И# пaки тy­ю­же дру­гjй ли1къ.

Тa­же глаг0летъ стjхъ пeр­вый ли1къ: Вскyю шатa­шасz kзh­цы и3 лю1діе поучи1шасz тщє1тнымъ;

И# поeмъ на­стоs­щій тро­пaрь: Ћкw nв­чA на за­колeніе / ведeнъ бhлъ є3си2 хrтE цRю2, / и3 ћкw ѓг­нецъ неѕл0бивый / пригвозди1лсz є3си2 кrтY, t беззак0нныхъ му­жeй, / грBхъ рa­ди нa­шихъ чlвэколю1бче.

Стjхъ: Пред­стa­ша цaріе зeм­стіи, и3 кнs­зи со­брa­шасz вкy­пэ на гDа и3 на хrтA є3гw2.

И# поeтъ пaки и3 дру­гjй ли1къ т0йже стjхъ. Тa­же пeр­вый ли1къ.

Слa­ва: Е$мшымъ тS без­за­кHн­нымъ, / пре­тер­п­э­вaz, си1це во­піsлъ є3си2 гDи: / ѓще и3 порази1сте пa­сты­рz, / и3 расточи1сте дванa­десzть nвeцъ ў§нки2 мо‰, / мо­жaхъ вs­щ­ши, нe­же­ли дванa­десz­те леге0нwвъ пред­стaви­ти ѓгGлwвъ. / но долготерплю2, да и3сп0лнzтсz, / ±же kви1хъ вaмъ прbр0ки мои1ми, / безвBст­наz и3 т†йнаz: / гDи слa­ва тебЁ.

И# нhнэ, пaки т0йже.

Про­кj­менъ прbр0чества, глaсъ д7: Сeрд­це є3гw2 / со­брA беззак0ніе се­бЁ. Стjхъ: Бl­жeнъ ра­зум­э­вazй на ни1ща и3 ўб0га.

Прbр0чества за­хaріи­на чтeніе.
[ГлавA №i, ст. ‹- Gi.]

Тaкw глаг0летъ гDь: пріими2 жeзлъ м0й д0брый, и3 tвeр­гу є3го2, є4же разори1ти за­вётъ м0й, є3г0же за­вэ­щaхъ ко всBмъ лю1демъ: и3 разори1тсz въ дeнь џный, и3 ўра­зу­мё­ютъ ха­нанeи џв­цы храни6мыz мнЁ, за­нE сл0во гDне є4сть. и3 рекY къ ни6мъ: ѓще добро2 пред8 вa­ми є4сть, дади1те мздY мою2, и3ли2 tре­цh­тесz: и3 по­стaви­ша мздY мою2 три1десzть срeбрє­никъ. и3 речE гDь ко мнЁ: вложи2 | въ горни1ло, и3 смотри2 ѓще и3скушeно є4сть, и4мже w4бразомъ и3скушeнъ бhхъ њ ни1хъ. и3 пріsхъ три1десzть срeбрє­никъ, и3 вложи1хъ и4хъ въ хрaмъ гDнь въ горни1ло.

Тa­же ґп0столъ къ галaтwмъ,
за­чa­ло сє7i, t полY.

Брaтіе, мнЁ да не бy­детъ хвали1тисz, т0кмw њ кr­тЁ гDа нa­ше­гw ї}са хrтA, и4мже мнЁ мjръ рас­пsсz, и3 ѓзъ мj­ру. њ хr­тё бо ї}сэ, ни њбрё­за­ніе что2 м0жетъ, ни неwбрё­за­ніе, но но­вA твaрь. и3 є3ли1цы прaви­ломъ си1мъ жи1тельствуютъ, ми1ръ на ни1хъ и3 млcть, и3 на ї}ли б9іи. пр0чее, труды2 да никт0же ми2 даeтъ: ѓзъ бо ћз­вы гDа ї}са на тёлэ моeмъ но­шY. бl­годaть гDа нa­ше­гw ї}са хrтA, со д¦омъ вa­шимъ брaтіе. ґми1нь.

Тa­же є3ђліе t матfeа, за­чa­ло Ri.

Во врe­мz џно, ќт­ру бhв­шу, со­вётъ сотвори1ша вси2 ґрхіерeє и3 стaр­цы люд­стjи на ї}са, ћкw ўби1ти є3го2. и3 свzзaв­ше є3го2 вед0ша, и3 предa­ша є3го2 пон­тjй­ско­му пілaту и3гeмwну. то­гдA ви1дэвъ їy­да предa­вый є3го2, ћкw њсуди1ша є3го2, рас­кazв­сz возврати2 три1десzть срeбре­ни­ки ґрхіерeємъ и3 стaр­цємъ, глаг0лz: согрэши1хъ, предaвъ кр0вь непови1нную. nни1 же рё­ша: что2 є4сть нaмъ; ты2 ќзри­ши. и3 по­вeргъ срeбре­ни­ки въ цRк­ви, tи1де, и3 шeдъ ўдави1сz. ґрхіерeє же пріeм­ше срeбре­ни­ки, рё­ша: недост0йно є4сть вложи1ти и5хъ въ кор­вa­ну, понe­же цэнA кр0ве є4сть. со­вётъ же сотв0рше, купи1ша и4ми село2 скудeль­ни­че, въ по­гребaніе стр†ннымъ. тём­же на­речeсz село2 то2, село2 кр0ве, до сегw2 днE. то­гдA сбhст­сz речeн­ное їе­ре­мjемъ прор0комъ, глаг0лющимъ: и3 пріs­ша три1десzть срeбрє­никъ, цё­ну цэнeн­на­го, є3г0же цэни1ша t сы­нHвъ ї}лєвъ: и3 дa­ша | на се­лЁ скудeль­ни­чи, ћко­же сказA мнЁ гDь. ї}съ же стA пред8 и3гeмwномъ, и3 вопроси2 є3го2 и3гeмwнъ, глаг0лz: тh ли є3си2 цRь їудeй­скій; ї}съ же речE є3мY: ты2 глаг0леши. и3 є3гдA нaнь глаг0лаху ґрхіерeє и3 стaр­цы, ни­чесH­же tвэ­щавa­ше. то­гдA глаг0ла є3мY пілaтъ: не слh­ши­ши ли, коли1кw на тS сви­дё­тель­ству­ютъ; и3 не tвэ­щA є3мY ни къ є3ди1ному глаг0лу: ћкw диви1тисz и3гeмwну ѕэлw2. на всsкъ же прaзд­никъ nбh­чай бЁ и3гeмwну tпу­щaти є3ди1наго нар0ду свsз­нz, є3г0же хо­тs­ху. и3мsху же то­гдA свs­за­на нар0чита, глаг0лемаго варaвву. сHбран­нымъ же и5мъ, речE и5мъ пілaтъ: кого2 х0щете t nбою2 tпу­щY вaмъ, варaвву ли, и3ли2 ї}са глаг0лемаго хrтA; вёдz­ше бо, ћкw зaви­сти рa­ди предa­ша є3го2. сэдs­щу же є3мY на суди1щи, по­слA къ немY женA є3гw2, глаг0лющи: ничт0же те­бЁ, и3 прaвед­ни­ку то­мY, мн0гw бо по­стра­дaхъ днeсь во снЁ є3гw2 рa­ди. ґрхіерeє же и3 стaр­цы наусти1ша нар0ды, да и3спр0сzтъ варaвву: ї}са же по­губsтъ. tвэ­щaвъ же и3гeмwнъ, речE и5мъ: кого2 х0щете t nбою2 tпу­щY вaмъ; nни1 же рё­ша: варaвву. глаг0ла и5мъ пілaтъ: что2 ќбw сотворю2 ї}су, глаг0лемому хrтY; глаг0лаша є3мY вси2: да рaс­пzтъ бy­детъ. и3гeмwнъ же речE: к0е ќбw ѕло2 сотвори2; nни1 же и4злиха во­піs­ху, глаг0люще: да пр0пzтъ бy­детъ. ви1дэвъ же пілaтъ, ћкw ничт0же ўс­пэ­вaетъ, но пa­че молвA бы­вaетъ, пріeмъ в0ду, ўмы2 рy­цэ пред8 нар0домъ, глаг0лz: непови1ненъ є4смь t кр0ве прaвед­на­гw сегw2, вы2 ќзри­те. и3 tвэ­щaв­ше вси2 лю1діе, рё­ша: кр0вь є3гw2 на нaсъ, и3 на чaд­эхъ нa­шихъ. то­гдA tпусти2 и5мъ варaвву: ї}са же би1въ, пре­да­дE и5мъ, да є3го2 пр0пнутъ. то­гдA в0ини и3гeмwновы пріeм­ше ї}са на суди1ще, со­брa­ша нaнь всE мн0жество вH­инъ. и3 со­в­лeк­ше є3го2, њдёz­ша є3го2 хла­мЂ­дою черв­лe­ною. и3 сплeт­ше вэнeцъ t тeр­ніz, возложи1ша на главY є3гw2, и3 тр0сть въ десни1цу є3гw2: и3 покл0ньшесz на колB­ну пред8 ни1мъ, ру­гa­хусz є3мY, глаг0люще: рa­дуй­сz цRю2 їудeй­скій. и3 плю1нувше нaнь, пріs­ша тр0сть, и3 біs­ху по гла­вЁ є3гw2. и3 є3гдA по­ру­гa­шасz є3мY, совлек0ша съ негw2 багрzни1цу: и3 њблек0ша є3го2 въ ри6зы є3гw2, и3 вед0ша є3го2 на про­пsтіе. и3сходsще же њбрэт0ша че­ло­вё­ка кmринeй­ска, и4менемъ сj­мw­на: и3 се­мY за­дё­ша понести2 кrтъ є3гw2. и3 при­шeд­ше на мё­сто на­ри­цaе­мое голг0fа, є4же є4сть глаг0лемо крaніе­во мё­сто: дa­ша є3мY пи1ти џцетъ съ жeл­чію смё­шенъ, и3 вкyшъ не хо­тs­ше пи1ти. рас­пeн­шіи же є3го2 раздэли1ша ри6зы є3гw2, вeрг­ше жрє1біz: и3 сэдs­ще стре­жa­ху є3го2 тY. и3 возложи1ша верхY главы2 є3гw2 винY є3гw2 напи1сану: сeй є4сть ї}съ цRь їудeй­скій. то­гдA рас­пs­ша съ ни1мъ двA раз­бHй­ни­ка: є3ди1наго њдес­нyю, и3 є3ди1наго њшy­юю. ми­мо­ходs­щіи же хyлz­ху є3го2, по­кивa­ю­ще главa­ми свои1ми, и3 глаг0люще: разорszй цR­ковь, и3 треми2 дeнь­ми со­зидazй, спаси1сz сaмъ: ѓще сн7ъ є3си2 б9ій, сни1ди со кrтA. тaкож­де же и3 ґрхіерeє ру­гa­ю­ще­сz съ кни1жники, и3 стaр­цы, и3 фарісeи, глаг0лаху: и3ны6z спасE, себe ли не м0жетъ спасти2; ѓще цRь ї}левъ є4сть, да сни1детъ нhнэ со кrтA, и3 вё­ру­емъ въ него2: ўпо­вA на бGа: да и3збaвитъ нhнэ є3го2, ѓще х0щетъ є3мY: речe бо, ћкw б9ій є4смь сн7ъ. т0жде же и3 раз­бHй­ни­ка рас­пsтаz съ ни1мъ по­но­шa­ста є3мY. t ше­стa­гw же часA тмA бhсть по всeй земли2, до часA девs­та­гw. њ девsтомъ же ча­сЁ возопи2 ї}съ глa­сомъ вeліимъ, глаг0лz: и3лJ, и3лJ, лі­мA са­вах­fанJ; є4же є4сть, б9е м0й, б9е м0й, вскyю мS є3си2 њстaвилъ; нё­цыи же t тY стоs­щихъ слh­шав­ше, глаг0лаху: ћкw и3лію2 гла­шaетъ сeй. и3 ѓбіе тeкъ є3ди1нъ t ни1хъ, и3 пріeмъ гy­бу, и3сп0лнивъ же џц­та, и3 вон­зE на тр0сть, на­паs­ше є3го2. пр0чіи же глаг0лаху: њстaви, да ви1димъ, ѓще пріи1детъ и3ліA спасти2 є3го2. ї}съ же пaки возопи1въ глa­сомъ вeліимъ, и3спусти2 д¦ъ. и3 сE за­вё­са цRк0внаz раз­дрaсz на дв0е, съ вhш­нz­гw крaz до ни1жнzгw: и3 зем­лS по­трzсeсz, и3 кa­меніе рас­па­дeсz: и3 гр0би tверз0шасz, и3 мнH­га тэлесA ўс0пшихъ с™hхъ во­стa­ша: и3 и3зшeдше и3з8 грHбъ по вос­кресeніи є3гw2, внид0ша во с™hй грaдъ, и3 kви1шасz мнHз­эмъ. с0тникъ же и3 и5же съ ни1мъ стре­гy­щіи ї}са, ви1дэвше трyсъ и3 бы6вшаz, ўбоs­шасz ѕэлw2, глаг0люще: вои1стинну б9ій сн7ъ бЁ сeй. бs­ху же тY и3 жєны2 мн0ги и3здалeча зрs­ще, ±же и3д0ша по ї}сэ t галілeи, слу­жa­ще є3мY. въ ни1хже бЁ марjа магдали1на и3 марjа їaкwв­лz, и3 їwсjи мaти, и3 мaти сh­ну зеведewву.

Тa­же:

Стwпы2 мо‰ на­прaви по словеси2 тво­е­мY: / и3 да не њб­ла­дaетъ мн0ю всsкое беззак0ніе. / и3збaви мS t клеветы2 че­ло­вё­че­скіz, / и3 сохраню2 зa­пw­вэ­ди тво‰. / ли­цE твоE просвэти2 на ра­бA твоего2, / и3 научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ.

Да и3сп0лнzтсz ўстA мо‰ хвалeніz твоегw2 гDи, / ћкw да воспою2 слaву твою2, / вeсь дeнь ве­ли­ко­лё­піе твоE.

Трис™0е. По Џ§е нaшъ: Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

Кон­дaкъ, глaсъ }:

Нaсъ рa­ди рас­пs­та­го пріиди1те вси2 воспои1мъ, / тог0 бо ви1дэ мRjа на дрe­вэ, и3 глаг0лаше: / ѓще и3 рас­пsтіе терпи1ши, / ты2 є3си2 сн7ъ и3 бGъ м0й.

Тa­же, ГDи поми1луй, м7.

И$же на всsкое врe­мz, и3 на всsкій чaсъ, на нб7си2 и3 на земли2 по­кланsе­мый и3 слaви­мый, хrтE б9е, долготерпэли1ве, мно­гом­лcти­ве, многобlгоутр0бне, и4же прaвєд­ныz лю­бsй, и3 грBш­ныz ми1луzй, и4же вс‰ зо­вhй ко сп7сeнію њбэщ†ніz рa­ди бy­ду­щихъ бл†гъ. сaмъ гDи, пріими2 и3 нa­шz въ чaсъ сeй мlт­вы, и3 и3спрaви жив0тъ нaшъ къ зa­по­вэ­демъ твои6мъ: дy­шы нa­шz њсвzти2, тэлесA њчи1сти, помышлє1ніz и3спрaви, мы6сли њчи1сти, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, ѕHлъ и3 бо­лёз­ней: њгради2 нaсъ с™hми твои1ми ѓгG­лы, да њпол­чeніемъ и4хъ со­блюдaе­ми и3 на­став­лsе­ми, дости1гнемъ въ со­единeніе вё­ры, и3 въ рa­зумъ непри­стyп­ныz тво­еS слa­вы: ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

ЧCтнёй­шую херув‡мъ, / и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сy­щую бцdу тS величaемъ.

И$ме­немъ гD­нимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ воз­глaсъ: Б9е, ўщeд­ри ны2:

И# мы2 глаг0лемъ: Ґми1нь.

И# сщ7eнникъ глаг0летъ на­стоs­щую мlтву:

ХrтE свё­те и4стинный, про­свэ­щazй и3 њсвz­щazй всsка­го че­ло­вё­ка грzдy­ща­го въ мjръ, да знa­ме­на­ет­сz на нaсъ свётъ ли­цA твоегw2, да въ нeмъ ќзримъ свётъ непри­стyп­ный: и3 и3спрaви стwпы2 нa­шz къ дё­ланію зa­по­вэ­дей твои1хъ, мlтва­ми пречcтыz тво­еS м™ре, и3 всёхъ твои1хъ с™hхъ, ґми1нь.

По­сeмъ поeмъ трeтій чaсъ.

Глаг0лемъ: Пріиди1те, поклони1мсz цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

И# pал0мъ lд.

Суди2 гDи, њби1дzщыz мS, побори2 борю1щыz мS. пріими2 nрy­жіе и3 щи1тъ, и3 во­стa­ни въ п0мощь мою2. и3зсyни мeчь, и3 заключи2 сопроти1въ гонs­щихъ мS: рцы2 души2 моeй: сп7сeніе твоE є4смь ѓзъ. да по­сты­дsт­сz и3 по­срa­мzт­сz и4щущіи дy­шу мою2: да воз­вратsт­сz вспsть, и3 по­сты­дsт­сz мhслz­щіи ми2 ѕл†z. да бy­дутъ ћкw прaхъ пред8 ли­цeмъ вёт­ра, и3 ѓгGлъ гDнь њскорб­лsz и5хъ. да бy­детъ пyть и4хъ тьмA и3 п0лзокъ, и3 ѓгGлъ гDнь по­гонsz и5хъ. ћкw тyне скрh­ша ми2 пa­гу­бу сё­ти сво­еS, всyе поноси1ша души2 моeй. да пріи1детъ є3мY сёть, ю4же не вёсть, и3 лови1тва, ю4же скры2, да њб8и1метъ и5: и3 въ сёть да впа­дeтъ въ ню2: ду­шa же моS возрa­ду­ет­сz њ гDэ, возвесели1тсz њ сп7сeніи є3гw2. вс‰ кH­сти мо‰ рекyтъ: гDи, гDи, кто2 под0бенъ те­бЁ; и3збавлszй ни1ща и3з8 руки2 крёпль­шихъ є3гw2, и3 ни1ща и3 ўб0га t рас­хи­щa­ю­щихъ є3го2. во­стaв­ше на мS сви­дё­телє непрaвед­ніи, ±же не вёд­эхъ, во­про­шa­ху мS. воздa­ша ми2 лук†ваz воз8 благ†z, и3 без­чaдіе души2 моeй. ѓзъ же, вне­гдA nни2 сту­жa­ху ми2, њб­ла­чaх­сz во врeти­ще, и3 сми­рsхъ пост0мъ дy­шу мою2, и3 мlтва моS въ нёд­ро моE возврати1тсz. ћкw бли1жнему, ћкw брaту нa­ше­му, тaкw ўго­ждaхъ: ћкw плaчz и3 сё­туz, тaкw сми­рsх­сz. и3 на мS возвесели1шасz, и3 со­брa­шасz, со­брa­шасz на мS р†ны, и3 не по­знaхъ: раздэли1шасz, и3 не ўмили1шасz. и3скуси1ша мS, подражни1ша мS под­раж­нeніемъ, по­скре­жетa­ша на мS зубы2 свои1ми. гDи, ко­гдA ќзри­ши; ўстр0й дy­шу мою2 t ѕло­дёй­ства и4хъ, t лє1въ є3динор0дную мою2. и3сповёмсz те­бЁ въ цRк­ви мн0зэ, въ лю1дехъ тsж­ц­эхъ восхвалю1 тz. да не возрa­ду­ют­сz њ мнЁ враж­дy­ю­щіи ми2 непрaвед­нw. ненави1дzщіи мS тyне, и3 по­мизa­ю­щіи nчи1ма. ћкw мнЁ ќбw ми6рнаz глаг0лаху, и3 на гнёвъ лe­сти по­мыш­лs­ху. разшири1ша на мS ўстA сво‰, рё­ша: бl­го­же бl­го­же, ви1дэша џчи нa­ши. ви1дэлъ є3си2 гDи, да не премолчи1ши: гDи не tступи2 t менE. во­стa­ни гDи, и3 вонми2 судY мо­е­мY, б9е м0й, и3 гDи м0й, на прю2 мою2. суди1 ми гDи, по прaв­дэ твоeй, гDи б9е м0й, и3 да не возрa­ду­ют­сz њ мнЁ. да не рекyтъ въ серд­цaхъ свои1хъ: бl­го­же бl­го­же души2 нa­шей: ни­жE да рекyтъ: пожр0хомъ є3го2. да по­сты­дsт­сz и3 по­срa­мzт­сz вкy­пэ рa­ду­ю­щіисz ѕлHмъ мои6мъ: да њб­лекyт­сz въ стyдъ и3 срaмъ ве­ле­рё­чу­ю­щіи на мS. да возрa­ду­ют­сz и3 воз­ве­селsт­сz хо­тs­щіи прaв­ды мо­еS: и3 да рекyтъ вh­ну, да возвели1читсz гDь, хо­тs­щіи ми1ра ра­бY є3гw2. и3 љзhкъ м0й поучи1тсz прaв­дэ твоeй, вeсь дeнь хва­лЁ твоeй.

Pал0мъ Rи.

Б9е, хвалы2 мо­еS не премолчи2. ћкw ўстA грёш­ни­ча, и3 ўстA льсти1вагw на мS tверз0шасz, глаг0лаша на мS љзhкомъ льсти1вымъ: и3 словесы2 ненави1стными њбыд0ша мS, и3 брa­шасz со мн0ю тyне. вмё­стw є4же люби1ти мS, њбол­гa­ху мS, ѓзъ же молsх­сz. и3 положи1ша на мS ѕл†z за бlг†z, и3 нe­на­висть за воз­люб­лeніе моE. по­стaви на него2 грёш­ни­ка, и3 діaволъ да стa­нетъ њдес­нyю є3гw2. вне­гдA суди1тисz є3мY, да и3зhдетъ њсуж­дeнъ, и3 мlтва є3гw2 да бy­детъ въ грёхъ. да бy­дутъ днjе є3гw2 мa­ли, и3 є3пjскопство є3гw2 да пріи1метъ и4нъ. да бy­дутъ сh­но­ве є3гw2 си1ри, и3 женA є3гw2 вдо­вA. дви1жущесz да пре­селsт­сz сh­но­ве є3гw2, и3 воспр0сzтъ, да и3згнaни бy­дутъ и3з8 до­мHвъ свои1хъ. да взh­щетъ за­и­модa­вецъ вс‰, є3ли6ка сyть є3гw2, и3 да восхи1тzтъ чуж­дjи труды2 є3гw2. да не бy­детъ є3мY за­стyп­ни­ка, ни­жE да бy­детъ ўщед­рszй сироты6 є3гw2. да бy­дутъ ч†да є3гw2 въ по­губ­лeніе, въ р0дэ є3ди1номъ да потреби1тсz и4мz є3гw2. да вос­по­мzнeт­сz беззак0ніе nтє1цъ є3гw2 пред8 гDемъ, и3 грёхъ мa­те­ре є3гw2 да не њчи1ститсz. да бy­дутъ пред8 гDемъ вh­ну, и3 да потреби1тсz t земли2 пa­мzть и4хъ. за­нe­же не по­мzнY сотвори1ти млcть, и3 по­гнA че­ло­вё­ка ни1ща и3 ўб0га, и3 ўми­лe­на сeрд­цемъ ўмертви1ти. и3 возлюби2 клsтву, и3 пріи1детъ є3мY: и3 не вос­хо­тЁ бl­го­сло­вeніz, и3 ўдали1тсz t негw2. и3 њб­лечeсz въ клsтву ћкw въ ри1зу, и3 вни1де ћкw водA во ўтр0бу є3гw2, и3 ћкw є3лeй въ кH­сти є3гw2. да бy­детъ є3мY ћкw ри1за, въ ню1же њблачи1тсz, и3 ћкw п0zсъ, и4мже вh­ну њпоzсyет­сz. сіE дё­ло њбол­гa­ю­щихъ мS ў гDа, и3 глаг0лющихъ лук†ваz на дy­шу мою2. и3 ты2 гDи гDи, сотвори2 со мн0ю и4мене рa­ди твоегw2, ћкw бl­га млcть твоS. и3збaви мS, ћкw ни1щъ и3 ўб0гъ є4смь ѓзъ, и3 сeрд­це моE смzтeсz внyтрь менE. ћкw сёнь вне­гдA ўклони1тисz є4й, tsх­сz, стрzс0хсz ћкw прy­зи. кw­лё­на мо‰ и3знемог0ста t по­стA, и3 пл0ть моS и3змэни1сz є3лeа рa­ди. и3 ѓзъ бhхъ по­но­шeніе и5мъ: ви1дэша мS, по­кивa­ша главa­ми свои1ми. помози1 ми гDи б9е м0й, и3 сп7си1 мz по млcти твоeй. и3 да ра­зу­мё­ютъ, ћкw рукA твоS сіS, и3 ты2 гDи, сотвори1лъ є3си2 ю5. про­к­ленyтъ тjи, и3 ты2 бlгослови1ши: востаю1щіи на мS да по­сты­дsт­сz, рaбъ же тв0й возвесели1тсz. да њб­лекyт­сz њбол­гa­ю­щіи мS въ сра­мо­тY, и3 њдeж­дут­сz ћкw nдeж­дею студ0мъ свои1мъ. и3сповёмсz гDви ѕэлw2 ўсты2 мои1ми, и3 по­сре­дЁ мн0гихъ восхвалю2 є3го2. ћкw пред­стA њдес­нyю ўб0гагw, є4же сп7сти2 t гонs­щихъ дy­шу мою2.

Pал0мъ н7.

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. наи­пa­че њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t гр­эхA моегw2 њчи1сти мS. ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й пре­до мн0ю є4сть вh­ну. те­бЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, ћкw да њправди1шисz во сло­ве­сёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, вне­гдA суди1ти ти2. сe бо въ беззак0ніихъ за­чaтъ є4смь, и3 во гр­э­сёхъ роди1 мz мaти моS. сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBст­наz и3 т†йнаz пре­мyд­ро­сти тво­еS kви1лъ ми2 є3си2. њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhе­ши мS, и3 пa­че снё­га ўбэлю1сz. слy­ху мо­е­мY дa­си рa­дость и3 весeліе, возрa­ду­ют­сz кH­сти смирє1нныz. tврати2 ли­цE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ без­за­кHніz мо‰ њчи1сти. сeрд­це чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. не tвeр­жи менE t ли­цA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менE. воздaждь ми2 рa­дость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLч­нимъ ўтверди1 мz. на­учY без­за­кHн­ныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ те­бЁ њбратsт­сz. и3збaви мS t кро­вeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2, возрa­ду­ет­сz љзhкъ м0й прaв­дэ твоeй. гDи, ўст­нЁ мои2 tвeр­зе­ши, и3 ўстA мо‰ воз­вэ­с­тsтъ хвалY твою2. ћкw ѓще бы вос­хо­тёлъ є3си2 жeрт­вы, дaлъ бhхъ ќбw: все­со­ж­жeніz не бlговоли1ши. жeрт­ва бGу дyхъ со­кру­шeнъ: сeрд­це со­кру­шeн­но и3 сми­рeн­но бGъ не ўничижи1тъ. ўбlжи2 гDи, бl­го­волeніемъ твои1мъ сіH­на, и3 да сози1ждутсz стё­ны їеrли6мскіz. то­гдA бlговоли1ши жeрт­ву прaв­ды, воз­но­шeніе и3 все­со­же­гaє­маz: то­гдA воз­ло­жaтъ на nл­тaрь тв0й тельцы2.

Слa­ва, и3 нhнэ:

Ґлли­лyіа, ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, слa­ва те­бЁ б9е. Три1жды.

ГDи поми1луй, Три1жды.

Слa­ва, тро­пaрь, глaсъ ѕ7:

ГDи, њсуди1ша тS їудeє на смeрть, жи1знь всёхъ, / и5же чермн0е м0ре жезл0мъ про­шeд­шіи, / на кr­тё тz пригвозди1ша: / и3 и5же t кa­мене мeдъ ссaв­шіи, / жeлчь те­бЁ принес0ша. / но в0лею пре­тер­пёлъ є3си2, / да нaсъ свободи1ши t раб0ты врa­жіz, / хrтE б9е, слa­ва тебЁ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Бцdе, ты2 є3си2 лозA и4стиннаz, / возрасти1вшаz нaмъ пл0дъ жи­во­тA, / те­бЁ м0лимсz, / моли1сz вLч­це со с™hми ґпc­лы, / поми1ловати дy­шы нaшz.

И# поeмъ три2 тропари2 t двунaдесzти,
повторsюще |.

Глaсъ }: Стрa­ха рa­ди їудeй­ска­гw, / дрyгъ тв0й и3 бли1жній пeтръ tвeр­же­сz тебE гDи, / и3 ры­дaz си1це во­піs­ше: / слeзъ мои1хъ не премолчи2, / рёхъ бо сохрани1ти вё­ру щeд­ре, и3 не сохрани1хъ: / и3 нa­ше по­каsніе тaкож­де пріими2, и3 поми1луй нaсъ.

Пaки т0йже.

Тa­же стjхъ: Глаг0лы мо‰ внуши2 гDи, ра­зу­мёй звaніе моE.

Прeж­де чcт­нa­гw твоегw2 кrтA, / в0инwмъ ру­гa­ю­щым­сz те­бЁ гDи, / ќм­наz вHин­ства див­лs­хусz: / њбложи1лсz бо є3си2 вэн­цeмъ по­ру­гaніz, / зeм­лю жи­во­писa­вый цвё­ты, / багрzни1цею по­ру­гaніz њдёzл­сz є3си2, / џб­ла­ки њд­э­вazй твeрдь. / та­ко­вhмъ бо смот­рeніемъ ра­зу­мёсz твоE бlгоутр0біе хrтE, / вeліz твоS млcть, слa­ва тебЁ.

Стjхъ: Вонми2 глa­су молeніz моегw2, цRю2 м0й и3 б9е м0й.

И# пaки т0йже.

Слa­ва, глaсъ є7: Влек0мь на кrтъ си1це во­піsлъ є3си2 гDи: / за к0е дё­ло х0щете мS рас­пsти їудeє; / ћкw раз­слaб­лєн­ныz вa­шz стz­гнyхъ, / за­нE мертвецы2 ѓки t снA воз­стaвихъ, / кровоточи1вую и3сцэли1хъ, ха­нанeю поми1ловахъ. / за к0е дё­ло х0щете мS ўби1ти їудeє; / но ќзри­те, въ нег0же нhнэ про­бодaе­те хrтA, беззак0нніи.

И# нhнэ, пaки т0йже:

Про­кj­менъ, глaсъ д7: Ћкw ѓзъ на р†ны гот0въ, / и3 бо­лёзнь моS пре­до мн0ю є4сть вh­ну. Стjхъ: ГDи, да не ћро­стію твоeю њбличи1ши менE, ни­жE гнё­вомъ твои1мъ на­кa­же­ши менE.

Прbр0чества и3сaіина чтeніе.
[ГлавA }, ст. д7- №i.]

ГDь даeтъ мнЁ љзhкъ на­учeніz, є4же ра­зу­мё­ти, є3гдA по­добaетъ рещи2 сл0во: положи1 мz ќтрw ќтрw, приложи1 ми ќхо є4же слh­ша­ти. и3 на­казaніе гDне tверзaетъ ќши мои2, ѓзъ же не проти1влюсz, ни противоглаг0лю. плещи2 мои2 вдaхъ на р†ны и3 лани6тэ мои2 на заушє1ніz, ли­цa же моегw2 не tврати1хъ t студA за­плевaній. и3 гDь гDь пом0щникъ ми2 бhсть: сегw2 рa­ди не ўсрами1хсz, но положи1хъ ли­цE своE ѓки твeр­дый кa­мень, и3 ра­зу­мёхъ, ћкw не по­сты­ждyсz. за­нE при­бли­жaет­сz њправ­дa­вый мS: кто2 прsй­сz со мн0ю; да со­про­ти­во­стa­нетъ мнЁ кyп­нw: и3 кто2 судsй­сz со мн0ю; да прибли1житсz ко мнЁ. сE гDь гDь пом0жетъ ми2: кто2 њѕл0битъ мS; сE вси2 вы2 ћкw ри1за њбет­шaе­те, и3 ћкw м0ліе и3з8sстъ вы2. кто2 въ вaсъ боsй­сz гDа; да по­слy­ша­етъ глa­са џтро­ка є3гw2: ходs­щіи во тьмЁ, и3 нёсть и5мъ свё­та: на­дёй­тесz на и4мz гDне, и3 ўтверди1тесz њ бз7э. сE вси2 вы2 џгнь раждизaе­те, и3 ўкр­эплsе­те плa­мень: ходи1те свё­томъ nгнS вa­ше­гw, и3 плa­ме­немъ, є3г0же разжег0сте: менE рa­ди бh­ша сі‰ вaмъ, въ пе­чa­ли ќспнете.

Тa­же ґп0столъ, къ ри1млzнwмъ послaніz,
за­чa­ло п7и t полY.

Брaтіе, хrт0съ сy­щымъ нaмъ немощны6мъ, по врe­ме­ни за нечести1выхъ ќм­ре. є3двa бо за прaвед­ни­ка кто2 ќмретъ, за бl­гa­го бо нeг­ли кто2 и3 дeрз­нетъ ўмрeти. со­став­лsетъ же свою2 люб0вь въ нaсъ бGъ, ћкw є3щE грёш­ни­кwмъ сy­щымъ нaмъ, хrт0съ за ны2 ќм­ре: мн0гw же u5бо пa­че њправ­дa­ни бhв­ше нhнэ кр0вію є3гw2, спасeм­сz и4мъ t гнё­ва. ѓще бо врази2 бhв­ше, примири1хомсz бGу смeр­тію сн7а є3гw2, мн0жае пa­че примири1вшесz, спасeм­сz въ жи­во­тЁ є3гw2. не т0чію же, но и3 хвa­лим­сz њ бз7э гDемъ нa­шимъ ї}съ хrт0мъ, и4мже нhнэ при­ми­рeніе пріsхомъ.

Е#ђліе t мaрка,
за­чa­ло …ѕ, …з и3 …и, въ рsдъ.

Во врe­мz џно, со­вётъ сотвори1ша ґрхіерeє со стaр­цы и3 кни1жники, и3 вeсь с0нмъ, свzзaв­ше ї}са вед0ша, и3 предa­ша є3го2 пілaту. и3 вопроси2 є3го2 пілaтъ: тh ли є3си2 цRь їудeй­скій; џнъ же tвэ­щaвъ речE є3мY: ты2 глаг0леши. и3 глаг0лаху на него2 ґрхіерeє мн0гw. пілaтъ же пaки вопроси2 є3го2, глаг0лz: не tвэ­щавaе­ши ли ничт0же; ви1ждь, коли1кw на тS сви­дё­тель­ству­ютъ. ї}съ же кто­мY ничт0же tвэ­щA, ћкw диви1тисz пілaту. на всsкъ же прaзд­никъ tпу­щa­ше и5мъ є3ди1наго свsз­нz, є3г0же про­шa­ху. бё же на­ри­цaе­мый варaв­ва, съ к0вники свои1ми свs­занъ, и5же въ к0вэ ўбjй­ство сотвори1ша. и3 возопи1въ нар0дъ, на­чA проси1ти, ћко­же все­гдA творs­ше и5мъ. пілaтъ же tвэ­щA и5мъ, глаг0лz: х0щете ли, пу­щY вaмъ цRS їудeй­ска; вёдz­ше бо, ћкw зaви­сти рa­ди предa­ша є3го2 ґрхіерeє. ґрхіерeє же по­манy­ша нар0ду, да пa­че варaвву пy­ститъ и5мъ. пілaтъ же tвэ­щaвъ, пaки речE и5мъ: что2 ќбw х0щете сотворю2, є3г0же глаг0лете цRS їудeй­ска; nни1 же пaки возопи1ша, глаг0люще: пропни2 є3го2. пілaтъ же глаг0лаше и5мъ: чт0 бо ѕло2 сотвори2; nни1 же и4злиха во­піs­ху: пропни2 є3го2. пілaтъ же хо­тS нар0ду хо­тёніе сотвори1ти, пусти2 и5мъ варaвву: и3 пре­да­дE ї}са, би1въ, да пр0пнутъ є3го2. в0ини же вед0ша є3го2 внyтрь дворA, є4же є4сть претHръ, и3 со­звa­ша всю2 спj­ру: и3 њблек0ша є3го2 въ пре­прs­ду, и3 возложи1ша на него2 сплeт­ше терн0въ вэнeцъ: и3 на­чa­ша цэ­ло­вaти є3го2, и3 глаг0лати: рa­дуй­сz цRю2 їудeй­скій. и3 біs­ху є3го2 по гла­вЁ тр0стію, и3 плю­вa­ху на него2, и3 пре­ги­бa­ю­ще ко­лё­на, по­кланs­хусz є3мY. и3 є3гдA по­ру­гa­шасz є3мY, совлек0ша съ негw2 пре­прs­ду, и3 њблек0ша є3го2 въ ри6зы своS: и3 и3звед0ша є3го2, да пр0пнутъ є3го2. и3 за­дё­ша ми­мо­ходs­щу нё­ко­е­му сj­мw­ну кmринeю, грzдy­щу съ селA, nт­цY ґлеxaн­дро­ву и3 рy­фо­ву, да в0з8метъ кrтъ є3гw2. и3 привед0ша є3го2 на голг0fу мё­сто: є4же є4сть сказaе­мо, л0бное мё­сто. и3 даs­ху є3мY пи1ти є3смmрнісмeно віно2: џнъ же не пріsтъ. и3 рас­пeн­шіи є3го2 раздэли1ша ри6зы є3гw2, метa­ю­ще жрeбій њ ни1хъ, кто2 что2 в0з8метъ. бё же чaсъ трeтій, и3 рас­пs­ша є3го2. и3 бЁ на­писaніе вины2 є3гw2 напи1сано: цRь їудeй­скъ. и3 съ ни1мъ рас­пs­ша двA раз­бHй­ни­ка, є3ди1наго њдес­нyю, и3 є3ди1наго њшy­юю є3гw2. и3 сбhст­сz писaніе є4же глаг0летъ: и3 со беззак0нными вмэни1сz. и3 ми­мо­ходs­щіи хyлz­ху є3го2, по­кивa­ю­ще главa­ми свои1ми, и3 глаг0люще: ўA, разорszй цR­ковь, и3 треми2 дeнь­ми со­зидazй, спаси1сz сaмъ, и3 сни1ди съ кrтA. тaко­же и3 ґрхіерeє ру­гa­ю­ще­сz дрyгъ ко дрy­гу съ кни1жники, глаг0лаху: и4ны спасE, себe ли не м0жетъ спасти2; хrт0съ цRь ї}левъ да сни1детъ нhнэ съ кrтA, да ви1димъ и3 вё­ру и3мeмъ є3мY. и3 расп‰таz съ ни1мъ по­но­шa­ста є3мY. бhв­шу же часY шест0му, тмA бhсть по всeй земли2 до часA девs­та­гw. и3 въ чaсъ девsтый возопи2 ї}съ глa­сомъ вeліимъ, глаг0лz: є3лwJ є3лwJ, лі­мA са­вах­fанJ; є4же є4сть сказaе­мо: б9е м0й, б9е м0й, почт0 мz њстaвилъ є3си2; и3 нё­цыи t пред­стоs­щихъ слh­шав­ше, глаг0лаху: сE и3лію2 гласи1тъ. тeкъ же є3ди1нъ, и3 нап0лнивъ гy­бу џц­та, и3 возл0жь на тр0сть, на­поs­ше є3го2, глаг0лz: њстaви­те, да ви1димъ, ѓще пріи1детъ и3ліA снsти є3го2. ї}съ же пyщь глaсъ вeлій, и4здше. и3 за­вё­са церк0внаz раз­дрaсz на дв0е, свh­ше до ни1зу. ви1дэвъ же с0тникъ стоsй прs­мw є3мY, ћкw тaкw возопи1въ и4здше, речE: вои1стинну че­ло­вёкъ сeй, сн7ъ бЁ б9ій. бs­ху же и3 жєны2 и3здалeча зрs­ще, въ ни1хже бЁ марjа магдали1на, и3 марjа їaкw­ва мaла­гw, и3 їwсjи мaти, и3 салw­мjа: ћже и3 є3гдA бЁ въ галілeи, хож­дa­ху по нeмъ, и3 слу­жa­ху є3мY: и3 и4ны мнH­гіz, ±же взыд0ша съ ни1мъ во їерусали1мъ.

И# по­сeмъ чтeмъ по сказaніи, є4же t матfeа, сл0во кrтное.

Тa­же: ГDь бGъ бl­го­сло­вeнъ, / бl­го­сло­вeнъ гDь дeнь днE, / поспэши1тъ нaмъ бGъ сп7сeній нa­шихъ: / бGъ нaшъ, бGъ сп7сaти.

Тa­же, С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь.

Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

Кон­дaкъ, глaсъ }:

Нaсъ рa­ди рас­пs­та­го пріиди1те вси2 воспои1мъ, / тог0 бо ви1дэ мRjа на дрe­вэ, и3 глаг0лаше: / ѓще и3 рас­пsтіе терпи1ши, / ты2 є3си2 сн7ъ и3 бGъ м0й.

Тa­же, ГDи поми1луй, м7.

И$же на всsкое врe­мz, и3 на всsкій чaсъ, на нб7си2 и3 на земли2 по­кланsе­мый и3 слaви­мый, хrтE б9е, долготерпэли1ве, мно­гом­лcти­ве, многобlгоутр0бне, и4же прaвєд­ныz лю­бsй, и3 грBш­ныz ми1луzй, и4же вс‰ зо­вhй ко сп7сeнію њбэщ†ніz рa­ди бy­ду­щихъ бл†гъ. сaмъ гDи, пріими2 и3 нa­шz въ чaсъ сeй мlт­вы, и3 и3спрaви жив0тъ нaшъ къ зa­по­вэ­демъ твои6мъ: дy­шы нa­шz њсвzти2, тэлесA њчи1сти, помышлє1ніz и3спрaви, мы6сли њчи1сти, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, ѕHлъ и3 бо­лёз­ней: њгради2 нaсъ с™hми твои1ми ѓгG­лы, да њпол­чeніемъ и4хъ со­блюдaе­ми и3 на­став­лsе­ми, дости1гнемъ въ со­единeніе вё­ры, и3 въ рa­зумъ непри­стyп­ныz тво­еS слa­вы: ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

ЧCтнёй­шую херув‡мъ, / и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сy­щую бцdу тS величaемъ.

И$ме­немъ гD­нимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ воз­глaсъ: Б9е, ўщeд­ри ны2:

И# мы2 глаг0лемъ: Ґми1нь.

Мlтва с™aгw мардaріа:

ВLко б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е, є3ди1но б9ество2, є3ди1на си1ла, поми1луй мS грёш­на­го и3 и4миже вё­си судь­бa­ми, сп7си1 мz недост0йнаго ра­бA твоего2, ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

По­сeмъ поeмъ ше­стhй чaсъ.

Глаг0лемъ: Пріиди1те, поклони1мсz цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

И# pалмы2.

Pал0мъ н7г.

Б9е, во и4мz твоE сп7си1 мz, и3 въ си1лэ твоeй суди1 ми: б9е, ўслh­ши мlтву мою2, внуши2 глаг0лы ќстъ мои1хъ. ћкw чyж­діи во­стa­ша на мS, и3 крёп­цыи взыс­кa­ша дy­шу мою2, и3 не предложи1ша бGа пред8 соб0ю. сe бо бGъ по­мо­гaетъ ми2, и3 гDь за­стyп­никъ души2 моeй. tврати1тъ ѕл†z вра­гHмъ мои6мъ, и4стиною твоeю потреби2 и5хъ. в0лею по­жрY те­бЁ, и3сповёмсz и4мени тво­е­мY гDи, ћкw бl­го. ћкw t всsкіz пе­чa­ли и3збaвилъ мS є3си2, и3 на враги2 мо‰ воз­зрЁ џко моE.

Pал0мъ рlf.

И#зми1 мz, гDи, t че­ло­вё­ка лукa­ва, t мy­жа непрaвед­на и3збaви мS: и5же по­мhс­ли­ша непрaв­ду въ сeрд­цы, вeсь дeнь њпол­чa­ху бр†ни: и3з8wстри1ша љзhкъ св0й ћкw ѕміи1нъ: ћдъ ѓс­пі­довъ под8 ўст­нa­ми и4хъ. сохрани1 мz, гDи, и3з8 руки2 грёш­ни­чи, t че­ло­вBкъ непрaвед­ныхъ и3зми1 мz, и5же по­мhс­ли­ша за­пsти стwпы2 мо‰. скрh­ша г0рдіи сёть мнЁ и3 ќжы, пре­пs­ша сёть но­гa­ма мои1ма: при стези2 соб­лaз­ны положи1ша ми2. рёхъ гDе­ви: бGъ м0й є3си2 ты2, внуши2, гDи, глaсъ молeніz моегw2. гDи, гDи, си1ло сп7сeніz моегw2, њсэни1лъ є3си2 над8 глав0ю моeю въ дeнь брa­ни. не предaждь менE, гDи, t желaніz моегw2 грёш­ни­ку: по­мhс­ли­ша на мS, не њстaви менE, да не ко­гдA воз­несyт­сz. главA њкру­жeніz и4хъ, трyдъ ўстeнъ и4хъ по­крhетъ |. па­дyтъ на ни1хъ ќгліz џгнєн­наz, низложи1ши | во страстeхъ, и3 не по­стоsтъ. мyжъ љзh­ченъ не и3спрaвитсz на земли2: мy­жа непрaвед­на ѕл†z ўло­вsтъ во и3стлёніе. по­знaхъ, ћкw сотвори1тъ гDь сyдъ ни1щымъ и3 мeсть ўбH­гимъ. nбa­че првdніи и3сповёдzтсz и4мени тво­е­мY, и3 все­лsт­сz прaвіи съ ли­цeмъ твои1мъ.

Pал0мъ §.

Живhй въ п0мощи вhш­нz­гw, въ кр0вэ бGа нбc­на­гw водвори1тсz. речeтъ гDе­ви: за­стyп­никъ м0й є3си2, и3 при­бё­жи­ще моE, бGъ м0й, и3 ўпо­вaю на него2. ћкw т0й и3збaвитъ тS t сё­ти л0вчи, и3 t сло­весE мzтeж­на. плещ­мA свои1ма њсэни1тъ тS, и3 под8 кри­лЁ є3гw2 на­дёе­шисz. nрy­жіемъ њбh­детъ тS и4стина є3гw2, не ўбои1шисz t стрa­ха нощ­нa­гw, t стрэлы2 летs­щіz во дни2, t вe­щи во тьмЁ пре­ходs­щіz, t срs­ща и3 бё­са полy­ден­на­гw. па­дeтъ t страны2 тво­еS тhсz­ща, и3 тьмA њдес­нyю тебE, къ те­бё же не прибли1житсz. nбa­че nчи1ма твои1ма см0триши, и3 воз­даsніе грёш­ни­кwвъ ќзри­ши. ћкw ты2 гDи, ўпо­вaніе моE, вhш­нz­го положи1лъ є3си2 при­бё­жи­ще твоE. не пріи1детъ къ те­бЁ ѕло2, и3 рa­на не прибли1житсz тэлеси2 тво­е­мY. ћкw ѓгGлwмъ свои6мъ за­по­вёсть њ те­бЁ, сохрани1ти тS во всёхъ путeхъ твои1хъ. на рукaхъ в0змутъ тS, да не ко­гдA пре­ткнe­ши њ кa­мень н0гу твою2. на ѓс­пі­да и3 васілjска на­стy­пи­ши, и3 по­пе­рe­ши львA и3 ѕмjz. ћкw на мS ўпо­вA, и3 и3збaвлю и5: по­крhю и5, ћкw по­знA и4мz моE: воз­зо­вeтъ ко мнЁ, и3 ўслh­шу є3го2: съ ни1мъ є4смь въ ск0рби, и3змY є3го2: и3 про­слaв­лю є3го2: долгот0ю днeй и3сп0лню є3го2, и3 kвлю2 є3мY сп7сeніе моE.

Слa­ва, и3 нhнэ: Ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, слa­ва те­бЁ б9е. три1жды.

ГDи поми1луй, Три1жды.

Слa­ва, тро­пaрь, глaсъ в7: Сп7сeніе со­дё­лалъ є3си2 по­сре­дЁ земли2 хrтE б9е, / на кr­тЁ пречи1стэи рy­цэ твои2 про­стeрлъ є3си2, / со­би­рaz вс‰ kзhки зо­вy­щыz: / гDи, слa­ва тебЁ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Ћкw не и4мамы дерз­но­вeніz за прем­нH­гіz грэхи2 нa­шz, / ты2 и4же t тебE р0ждшагосz моли2 бцdе дв7о: / мн0гw бо м0жетъ молeніе м™рнее ко бl­госeр­дію вLки. / не прeзри грёш­ныхъ мольбы6 все­чcтаz, / ћкw млcтивъ є4сть, и3 сп7сти2 мо­гjй, / и4же и3 стра­дaти њ нaсъ и3зв0ливый.

И# поeмъ G тропари2 t двунaдесzти,
глaсъ }, повторsюще |.

Сі‰ глаг0летъ гDь їудewмъ: / лю1діе мои2, что2 сотвори1хъ вaмъ; / и3ли2 чи1мъ вaмъ стужи1хъ; / слэпцы2 вa­шz просвэти1хъ, прокажє1нныz њчи1стихъ: / мy­жа сy­ща на nд­рЁ и3спрaвихъ. / лю1діе мои2, что2 сотвори1хъ вaмъ; / и3ли2 что2 мнЁ воздa­сте; / за мaн­ну жeлчь, за в0ду џцетъ: / за є4же люби1ти мS, ко кrтy мz пригвозди1сте. / кто­мY не терплю2 пр0чее, / при­зо­вY мо‰ kзhки, / и3 тjи мS про­слaвzтъ со nц7eмъ и3 д¦омъ, / и3 ѓзъ и5мъ дaрую жив0тъ вёчный.

Стjхъ: Дa­ша въ снёдь мою2 жeлчь, и3 въ жaж­ду мою2 напои1ша мS џцта.

Законопол0жницы ї}лєвы, їудeє и3 фарісeє, / ли1къ ґпcль­скій во­піeтъ къ вaмъ: / сE хрaмъ, є3г0же вы2 разори1сте: / сE ѓг­нецъ, є3г0же вы2 рас­пs­сте, гр0бу предa­сте: / но влaстію своeю вос­кR­се. / не льсти1тесz їудeє: / т0й бо є4сть, и4же въ м0ри сп7сhй, / и3 въ пу­стh­ни пи­тa­вый, / т0й є4сть жив0тъ, и3 свётъ, и3 ми1ръ мjрови.

Стjхъ: Сп7си1 мz б9е, ћкw внид0ша в0ды до души2 моеS.

Пaки тy­юж­де стіхи1ру.

Слa­ва, глaсъ є7: Пріиди1те хrтон0сніи лю1діе, / ви1димъ, что2 со­вэ­щA їy­да предa­тель, / со сщ7eнники беззак0нными, на сп7са нa­ше­го: / днeсь пови1нна смeр­ти, без­смeрт­на­го сл0ва сотвори1ша, / и3 пілaту предaв­ше, на мё­стэ л0бнэмъ рас­пs­ша. / и3 сі‰ страж­дA во­піs­ше сп7съ нaшъ, глаг0лz: / њстaви и5мъ џ§е грёхъ сeй, / да ра­зу­мё­ютъ kзh­цы и3з8 мeрт­выхъ моE воскrніе.

И# нhнэ, т0йже:

Про­кj­менъ, глaсъ д7: ГDи гDь нaшъ, / ћкw чyд­но и4мz твоE по всeй земли2. Стjхъ: Ћкw взsт­сz ве­ли­ко­лё­піе твоE превh­ше нб7съ.

Прbр0чества и3сaіина чтeніе.
[Гл. н7в, ст. Gi- є7i: гл. н7г, ст. №-в7i: гл. н7д, ст. №.]

Тaкw глаг0летъ гDь: сE ўра­зу­мёетъ џтрокъ м0й, и3 воз­несeт­сz и3 про­слaвит­сz ѕэлw2. ћко­же ўжaс­нут­сz њ те­бЁ мн0зи, тaкw њбез­слaвит­сz t че­ло­вBкъ ви1дъ тв0й, и3 слa­ва твоS t сы­нHвъ че­ло­вё­че­скихъ. тaкw ўдивsт­сz kзh­цы мн0зи њ нeмъ, и3 за­гра­дsтъ цaріе ўстA сво‰. ћкw и5мже не возвэсти1сz њ нeмъ, ќзрzтъ, и3 и5же не слh­ша­ша, ўра­зу­мё­ютъ. гDи, кто2 вё­ро­ва слy­ху нa­ше­му; и3 мhш­ца гDнz ко­мY tкрhсz; возвэсти1хомъ, ћкw nтрочA пред8 ни1мъ, ћкw к0рень въ земли2 жaж­ду­щей, нёсть ви1да є3мY, ни­жE слa­вы: и3 ви1дэхомъ є3го2, и3 не и3мsше ви1да, ни добр0ты: но ви1дъ є3гw2 без­чeстенъ, ўмa­ленъ пa­че всёхъ сы­нHвъ че­ло­вё­че­скихъ: че­ло­вёкъ въ ћз­вэ сhй, и3 вё­дый тер­пё­ти бо­лёзнь, ћкw tврати1сz ли­цE є3гw2, без­чeст­но бhсть и3 не вмэни1сz. сeй грэхи2 нa­шz н0ситъ, и3 њ нaсъ бо­лёз­ну­етъ, и3 мы2 вмэни1хомъ є3го2 бhти въ тру­дЁ, и3 въ ћз­вэ t бGа, и3 во њѕ­лоб­лeніи. т0й же ћз­венъ бhсть за грэхи2 нa­шz, и3 мy­ченъ бhсть за без­за­кHніz нa­шz, на­казaніе ми1ра нa­ше­гw на нeмъ, ћз­вою є3гw2 мы2 и3сцэлёхомъ. вси2 ћкw џв­цы заблуди1хомъ: че­ло­вёкъ t пути2 своегw2 заблуди2, и3 гDь пре­да­дE є3го2 грBхъ рa­ди нa­шихъ. и3 т0й, за­нE њѕл0бленъ бhсть, не tверзaетъ ќстъ свои1хъ: ћкw nв­чA на за­колeніе ведeсz, и3 ћкw ѓг­нецъ пред8 стри­гy­щимъ є3го2 без­глa­сенъ, тaкw не tверзaетъ ќстъ свои1хъ. во сми­рeніи є3гw2 сyдъ є3гw2 взsт­сz, р0дъ же є3гw2 кто2 и3сповёсть; ћкw взeм­лет­сz t земли2 жив0тъ є3гw2, рa­ди беззак0ній людeй мои1хъ ведeсz на смeрть. и3 дaмъ лук†выz вмё­стw по­гребeніz є3гw2. и3 бог†тыz вмё­стw смeр­ти є3гw2: ћкw беззак0ніz не сотвори2, ни­жE њбрё­тесz лeсть во ўстёхъ є3гw2. и3 гDь х0щетъ њчи1стити є3го2 t ћз­вы: ѓще дaст­сz њ гр­э­сЁ, ду­шA вa­ша ќзритъ сё­мz долгожив0тное. и3 х0щетъ гDь рук0ю своeю tsти бо­лёзнь t души2 є3гw2, kви1ти є3мY свётъ, и3 со­здaти рa­з­умомъ, њправ­дaти првd­на­го бl­го­слу­жa­ща мнH­гимъ, и3 грэхи2 и4хъ т0й по­несeтъ. сегw2 рa­ди т0й на­слё­дитъ мн0гихъ, и3 крёп­кихъ раздэли1тъ коры6сти: за­нE пре­данA бhсть на смeрть ду­шA є3гw2, и3 со беззак0нными вмэни1сz, и3 т0й грэхи2 мн0гихъ воз­несE, и3 за без­за­кHніz и4хъ прe­данъ бhсть. возвесели1сz непл0ды нераж­дa­ю­щаz, возгласи2 и3 возо­пjй нечре­во­бо­лёв­шаz, ћкw мнH­га ч†да пу­стhz пa­че, нe­же­ли и3мyщіz мyжа.

Ґп0столъ ко є3врeємъ, за­чa­ло ™ѕ.

Брaтіе, с™sй и3 њсщ7aеміи, t є3ди1нагw вси2: є3sже рa­ди вины2 не стыди1тсz брaтію на­ри­цaти и5хъ, глаг0лz: воз­вэ­щY и4мz твоE брaтіи моeй, по­сре­дЁ цRкве воспою1 тz. и3 пaки: ѓзъ бy­ду на­дёzсz нaнь. и3 пaки: сE ѓзъ и3 дё­ти, ±же ми2 дaлъ є4сть бGъ. понe­же ќбw дё­ти пріwбщи1шасz пл0ти и3 кр0ви, и3 т0й пріи1скреннэ пріwбщи1сz тёх­же, да смeр­тію ўпраздни1тъ и3мyщаго дер­жaву смeр­ти, си1рэчь, діaво­ла: и3 и3збaвитъ си1хъ, є3ли1цы стрa­хомъ смeр­ти чрез8 всE жи­тіE пови1нни бё­ша раб0тэ. не t ѓгGлъ ќбw ко­гдA пріeм­летъ, но t сё­мене ґвраa­мо­ва пріeм­летъ: tню1дуже д0лженъ бЁ по все­мY под0битисz брaтіи, да ми1лостивъ бy­детъ и3 вё­ренъ первосщ7eнникъ въ тёхъ, ±же къ бGу, во є4же њчи1стити грэхи2 люд­скjz. въ нeм­же бо по­стра­дA сaмъ и3скушeнъ бhвъ, м0жетъ и3 и3скушaємымъ помощи2.

Тa­же є3ђліе t луки2, за­чa­ло р№i.

Во врe­мz џно, ведs­ху со ї}сомъ же и3 и4на двA ѕло­дёz съ ни1мъ ўби1ти. и3 є3гдA пріид0ша на мё­сто на­ри­цaе­мое л0бное, тY рас­пs­ша є3го2, и3 ѕлодBz, џва­го ќбw њдес­нyю, ґ дру­гa­го њшy­юю. ї}съ же глаг0лаше: џ§е, tпусти2 и5мъ: не вёдzтъ бо что2 творsтъ. разд­элs­ю­ще же ри6зы є3гw2, метa­ху жрє1біz. и3 стоs­ху лю1діе зрs­ще. ру­гa­хусz же и3 кнs­зи съ ни1ми, глаг0люще: и3ны6z спасE, да спасeтъ и3 себE, ѓще т0й є4сть хrт0съ б9ій и3збрaнный. ру­гa­хусz же є3мY и3 в0ини, при­сту­пa­ю­ще, и3 џцетъ при­дё­ю­ще є3мY. и3 глаг0лаху: ѓще ты2 є3си2 цRь їудeй­скъ, спаси1сz сaмъ. бё же и3 на­писaніе напи1сано над8 ни1мъ писмены2 є4ллинскими, и3 ри1мскими, и3 є3врeйскими: сeй є4сть цRь їудeй­скъ. є3ди1нъ же t њбё­ше­ною ѕлодBю хyлz­ше є3го2, глаг0лz: ѓще ты2 є3си2 хrт0съ, спаси2 себE и3 нaю. tвэ­щaвъ же дру­гjй, пре­щa­ше є3мY, глаг0лz: ни ли2 ты2 бои1шисz бGа, ћкw въ т0мже њсуж­дeнъ є3си2; и3 мы2 ќбw въ прaв­ду, до­стHй­наz бо по дэлHмъ нaю вос­пріeм­ле­ва: сeй же ни є3ди1нагw ѕлA сотвори2. и3 глаг0лаше ї}сови: помzни1 мz гDи, є3гдA пріи1деши во цrтвіи си2. и3 речE є3мY ї}съ: ґми1нь глаг0лю те­бЁ, днeсь со мн0ю бy­де­ши въ раи2. бё же чaсъ ћкw ше­стhй, и3 тмA бhсть по всeй земли2 до часA девs­та­гw. и3 по­мeр­че с0лнце, и3 за­вё­са цRк0внаz раз­дрaсz по­сре­дЁ. и3 воз­глaшь глa­сомъ вeліимъ ї}съ речE: џ§е, въ рy­цэ твои2 предаю2 д¦ъ м0й: и3 сі‰ рeкъ и4здше. ви1дэвъ же с0тникъ бhв­шее, про­слaви бGа, глаг0лz: вои1стинну че­ло­вёкъ сeй прaве­денъ бЁ. и3 вси2 при­шeд­шіи нар0ди на поз0ръ сeй, ви1дzще быв†ющаz, бію1ще пє1рси своS, воз­вра­щa­хусz. стоs­ху же вси2 знaе­міи є3гw2 и3здалeча, и3 жєны2 спо­слёд­ство­вав­шыz є3мY t галілeи, зрs­ще си1хъ.

И# по­сeмъ чтeніе.

Тa­же, Ск0рw да пред­варsтъ ны2 щед­рHты тво‰ гDи, / ћкw њб­ни­щa­хомъ ѕэлw2: / помози2 нaмъ б9е сп7се нaшъ, / слa­вы рa­ди и4мене твоегw2 гDи, и3збaви нaсъ, / и3 њчи1сти грэхи2 нa­шz, и4мене рa­ди твоегw2.

Тa­же, С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь.

Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

Кон­дaкъ, глaсъ }:

Нaсъ рa­ди рас­пs­та­го пріиди1те вси2 воспои1мъ, / тог0 бо ви1дэ мRjа на дрe­вэ, и3 глаг0лаше: / ѓще и3 рас­пsтіе терпи1ши, / ты2 є3си2 сн7ъ и3 бGъ м0й.

Тa­же, ГDи поми1луй, м7.

И$же на всsкое врe­мz, и3 на всsкій чaсъ, на нб7си2 и3 на земли2 по­кланsе­мый и3 слaви­мый, хrтE б9е, долготерпэли1ве, мно­гом­лcти­ве, многобlгоутр0бне, и4же прaвєд­ныz лю­бsй, и3 грBш­ныz ми1луzй, и4же вс‰ зо­вhй ко сп7сeнію њбэщ†ніz рa­ди бy­ду­щихъ бл†гъ. сaмъ гDи, пріими2 и3 нa­шz въ чaсъ сeй мlт­вы, и3 и3спрaви жив0тъ нaшъ къ зa­по­вэ­демъ твои6мъ: дy­шы нa­шz њсвzти2, тэлесA њчи1сти, помышлє1ніz и3спрaви, мы6сли њчи1сти, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, ѕHлъ и3 бо­лёз­ней: њгради2 нaсъ с™hми твои1ми ѓгG­лы, да њпол­чeніемъ и4хъ со­блюдaе­ми и3 на­став­лsе­ми, дости1гнемъ въ со­единeніе вё­ры, и3 въ рa­зумъ непри­стyп­ныz тво­еS слa­вы: ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

ЧCтнёй­шую херув‡мъ, / и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сy­щую бцdу тS величaемъ.

И$ме­немъ гD­нимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ воз­глaсъ: Б9е, ўщeд­ри ны2:

И# мы2 глаг0лемъ: Ґми1нь.

Тa­же, мlтва с™aгw вели1кагw васjліа:

Б9е и3 гDи си1лъ, и3 всеS твaри со­дё­те­лю, и4же за ми­лосeр­діе без­при­клaд­ныz ми1лости тво­еS, є3динор0днаго сн7а твоего2, гDа нa­ше­го ї}са хrтA низ­по­слa­вый на сп7сeніе р0да нa­ше­гw: и3 чcт­нhмъ є3гw2 кrт0мъ, ру­ко­писaніе грBхъ нa­шихъ рас­терзa­вый, и3 побэди1вый тBмъ нач†ла и3 вл†сти тьмы2: сaмъ вLко чlвэколю1бче, пріими2 и3 нaсъ грёш­ныхъ бl­годaр­ствєн­ныz сі‰ и3 молє1бныz моли6твы, и3 и3збaви нaсъ t всsка­гw всегуби1тельнагw и3 мрaч­на­гw пре­гр­э­шeніz, и3 всёхъ њѕл0бити нaсъ и4щущихъ, ви1димыхъ и3 неви1димыхъ вр†гъ. пригвозди2 стрa­ху тво­е­мY плHти нa­шz, и3 не ўклони2 сер­дeцъ нa­шихъ въ сло­весA, и3ли2 помышлє1ніz лукaв­ствіz, но люб0вію твоeю ўzзви2 дy­шы нa­шz: да къ те­бЁ все­гдA взи­рa­ю­ще, и3 є4же t тебE свё­томъ на­став­лsе­ми, тебE непри­стyп­на­го и3 прис­носyщ­на­го зрs­ще свё­та, непре­стaн­ное те­бЁ и3сповёданіе, и3 бl­го­дарeніе воз­сы­лaемъ без­на­чaль­но­му nц7Y, со є3динор0днымъ твои1мъ сн7омъ и3 всес™hмъ и3 бlги1мъ и3 жи­во­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Со­во­куп­лsемъ же и3 девsтый чaсъ.

Глаг0лемъ: Пріиди1те, поклони1мсz цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

Pал0мъ …и.

Сп7си1 мz, б9е, ћкw внид0ша в0ды до души2 мо­еS. ўглэб0хъ въ ти­мёніи глубины2, и3 нёсть по­стоsніz: пріид0хъ во глубины6 морск‡z, и3 бyрz потопи1 мz. ўтруди1хсz зо­вhй, и3змолчE гор­тaнь м0й: и3счез0стэ џчи мои2, t є4же ўпо­вaти ми2 на бGа моего2. ўмн0жишасz пa­че вл†съ главы2 мо­еS ненави1дzщіи мS тyне: ўкрэпи1шасz врази2 мои2, и3згонsщіи мS непрaвед­нw: ±же не вос­хи­щaхъ, то­гдA воз­даsхъ. б9е, ты2 ўвёд­элъ є3си2 безy­міе моE, и3 прегрэшє1ніz мо‰ t тебє2 не ўтаи1шасz. да не по­сты­дsт­сz њ мнЁ тер­пs­щіи тебE, гDи, гDи си1лъ: ни­жE да по­срa­мzт­сz њ мнЁ и4щущіи тебE, б9е ї}левъ. ћкw тебє2 рa­ди пре­тер­пёхъ по­но­шeніе, покры2 сра­мо­тA ли­цE моE. чyждь бhхъ брaтіи моeй и3 стрa­ненъ сы­но­вHмъ мa­те­ре мо­еS: ћкw рeв­ность д0му твоегw2 снэдe мz, и3 поношє1ніz по­носs­щихъ ти2 напад0ша на мS. и3 по­крhхъ пост0мъ дy­шу мою2, и3 бhсть въ по­но­шeніе мнЁ: и3 положи1хъ њд­эsніе моE врeти­ще, и3 бhхъ и5мъ въ при1тчу. њ мнЁ глум­лs­хусz сэдs­щіи во вра­тёхъ, и3 њ мнЁ поs­ху пію1щіи віно2. ѓзъ же моли1твою моeю къ те­бЁ, б9е: врe­мz бl­го­волeніz, б9е: во мн0жествэ млcти тво­еS ўслh­ши мS, во и4стинэ сп7сeніz твоегw2. сп7си1 мz t брeніz, да не ўг­лёб­ну: да и3збaвлюсz t ненави1дzщихъ мS и3 t глуб0кихъ в0дъ. да не потопи1тъ менE бyрz вод­нaz, ни­жE да по­жрeтъ менE глу­бинA, ни­жE сведeтъ њ мнЁ ро­вeн­никъ ќстъ свои1хъ. ўслh­ши мS, гDи, ћкw бl­га млcть твоS: по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ при1зри на мS. не tврати2 ли­цA твоегw2 t џтро­ка твоегw2, ћкw скорблю2: ск0рw ўслh­ши мS. вонми2 души2 моeй и3 и3збaви ю5: вр†гъ мои1хъ рa­ди и3збaви мS. тh бо вё­си по­но­шeніе моE, и3 стyдъ м0й, и3 сра­мо­тY мою2: пред8 тоб0ю вси2 њскорб­лs­ю­щіи мS. по­но­шeніе чaz­ше ду­шA моS и3 стрaсть: и3 ждaхъ со­скор­бs­ща­гw, и3 не бЁ, и3 ўт­э­шa­ю­щихъ, и3 не њбрэт0хъ. и3 дa­ша въ снёдь мою2 жeлчь, и3 въ жaж­ду мою2 напои1ша мS џц­та. да бy­детъ тра­пe­за и4хъ пред8 ни1ми въ сёть и3 въ воз­даsніе и3 въ соб­лaзнъ. да по­мра­чaт­сz џчи и4хъ, є4же не ви1дэти, и3 хребeтъ и4хъ вh­ну слzцы2. пролeй на нS гнёвъ тв0й, и3 ћрость гнё­ва твоегw2 да пости1гнетъ и5хъ. да бy­детъ дв0ръ и4хъ пyстъ, и3 въ жили1щахъ и4хъ да не бy­детъ живhй. за­нE є3г0же ты2 порази1лъ є3си2, тjи по­гнa­ша, и3 къ бо­лёз­ни ћзвъ мои1хъ приложи1ша. приложи2 беззак0ніе къ беззак0нію и4хъ, и3 да не вни1дутъ въ прaв­ду твою2. да по­требsт­сz t кни1ги живhхъ, и3 съ првd­ны­ми да не напи1шутсz. ни1щъ и3 болsй є4смь ѓзъ: сп7сeніе твоE, б9е, да пріи1метъ мS. восхвалю2 и4мz бGа моегw2 съ пё­с­нію, возвели1чу є3го2 во хвалeніи: и3 ўг0дно бy­детъ бGу пa­че тель­цA ю4на, р0ги и3зносsща и3 пaз­нwк­ти. да ќзрzтъ ни1щіи и3 воз­ве­селsт­сz: взыщи1те бGа, и3 живA бy­детъ ду­шA вa­ша. ћкw ўслh­ша ўбH­гіz гDь, и3 њков†нныz сво‰ не ўничижи2. да вос­хвaлzтъ є3го2 нб7сA и3 зем­лS, м0ре и3 вс‰ жив{щаz въ нeмъ. ћкw бGъ сп7сeтъ сіH­на, и3 сози1ждутсz грa­ди їудeй­стіи, и3 все­лsт­сz тa­мw и3 на­слёдzтъ и5: и3 сё­мz ра­бHвъ твои1хъ ўдержи1тъ и5, и3 лю1бzщіи и4мz твоE все­лsт­сz въ нeмъ.

Pал0мъ …f.

Б9е, въ п0мощь мою2 вонми2: гDи, помощи1 ми потщи1сz. да по­сты­дsт­сz и3 по­срa­мzт­сz и4щущіи дy­шу мою2, да воз­вратsт­сz вспsть и3 по­сты­дsт­сz хо­тs­щіи ми2 ѕл†z: да воз­ратsт­сz ѓбіе сты­дs­ще­сz глаг0лющіи ми2: блa­го­же, блa­го­же. да возрa­ду­ют­сz и3 воз­ве­селsт­сz њ те­бЁ вси2 и4щущіи тебE, б9е: и3 да глаг0лютъ вh­ну, да возвели1читсz гDь, лю1бzщіи сп7сeніе твоE. ѓзъ же ни1щъ є4смь и3 ўб0гъ, б9е, помози1 ми: пом0щникъ м0й и3 и3збaвитель м0й є3си2 ты2, гDи, не закосни2.

Pал0мъ п7є.

Приклони2 гDи ќхо твоE, и3 ўслh­ши мS, ћкw ни1щъ и3 ўб0гъ є4смь ѓзъ. сохрани2 дy­шу мою2, ћкw пр­пd­бенъ є4смь: сп7си2 ра­бA твоего2 б9е м0й, ўпо­вa­ю­ща­го на тS. поми1луй мS гDи, ћкw къ те­бЁ воз­зо­вY вeсь дeнь. возвесели2 дy­шу ра­бA твоегw2, ћкw къ те­бЁ взsхъ дy­шу мою2. ћкw ты2 гDи, бlгъ и3 кр0токъ, и3 мно­гом­лcтивъ всBмъ при­зы­вa­ю­щымъ тS. внуши2 гDи мlтву мою2, и3 вонми2 глa­су молeніz моегw2. въ дeнь ск0рби мо­еS воз­звaхъ къ те­бЁ, ћкw ўслh­шалъ мS є3си2. нёсть под0бенъ те­бЁ въ бо­зёхъ гDи, и3 нёсть по дэлHмъ твои6мъ. вси2 kзh­цы, є3ли1ки сотвори1лъ є3си2, пріи1дутъ и3 покл0нzтсz пред8 тоб0ю гDи, и3 про­слaвzтъ и4мz твоE: ћкw вeлій є3си2 ты2, и3 творsй чу­десA, ты2 є3си2 бGъ є3ди1нъ. на­стaви мS гDи, на пyть тв0й, и3 пой­дY во и4стинэ твоeй: да возвесели1тсz сeрд­це моE, боsтисz и4мене твоегw2. и3сповёмсz те­бЁ гDи б9е м0й, всёмъ сeрд­цемъ мои1мъ, и3 про­слaв­лю и4мz твоE въ вёкъ. ћкw млcть твоS вeліz на мнЁ, и3 и3збaвилъ є3си2 дy­шу мою2 t ѓда преисп0днэйшагw. б9е законопрест{пницы во­стa­ша на мS, и3 с0нмъ дер­жaв­ныхъ взыс­кa­ша дy­шу мою2, и3 не предложи1ша тебE пред8 соб0ю. и3 ты2 гDи б9е м0й щeд­рый и3 млcти­вый долготерпэли1вый и3 мно­гом­лcти­вый, и3 и4стинный: при1зри на мS, и3 поми1луй мS: дaждь дер­жaву твою2 џтро­ку тво­е­мY, и3 сп7си2 сh­на рабы2 тво­еS. сотвори2 со мн0ю знa­меніе во бl­го: и3 да ви1дzтъ ненави1дzщіи мS, и3 по­сты­дsт­сz, ћкw ты2 гDи пом0глъ ми2, и3 ўтё­шилъ мS є3си2.

И# пaки: Сотвори2 со мн0ю знa­меніе во бl­го: и3 да ви1дzтъ ненави1дzщіи мS, и3 по­сты­дsт­сz, ћкw ты2 гDи пом0глъ ми2, и3 ўтё­шилъ мS є3си2.

Слa­ва, и3 нhнэ: Ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, слa­ва те­бЁ б9е. три1жды.

ГDи поми1луй, Три1жды.

Слa­ва, тро­пaрь, глaсъ }: Ви1дz разб0йникъ / на­чaль­ни­ка жи1зни на кr­тЁ ви1сzща, глаг0лаше: / ѓще не бы2 бGъ бhлъ вопл0щьсz, и4же съ нa­ми рас­пнhй­сz, / не бы2 с0лнце лучы2 [сво‰] потаи1ло, / ни­жE бы зем­лS тре­пe­щу­щи трzслaсz. / но вс‰ тер­пsй, помzни1 мz гDи во цrтвіи твоeмъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: И$же нaсъ рa­ди рож­дeй­сz t дв7ы, / и3 рас­пsтіе пре­тер­пёвъ бl­гjй, / и3спровeргій смeр­тію смeрть, и3 вос­кrніе kв­лeй ћкw бGъ, / не прeзри, ±же со­здaлъ є3си2 рук0ю твоeю: / kви2 чlвэколю1біе твоE млcти­ве, / пріими2 р0ждшую тS бцdу молs­щу­юсz за ны2, / и3 сп7си2 сп7се нaшъ, лю1ди tч†zнныz.

И# поeмъ тропари2 три2 t двунa­десzти, глaсъ з7:

Ќжасъ бЁ ви1дэти, / нб7сE и3 земли2 твор­цA на кr­тЁ ви1сzща, / с0лнце по­мeрк­шее, дeнь же пaки въ н0щь прел0жшійсz, / и3 зeм­лю и3з8 гробHвъ воз­сы­лa­ю­щу тэлесA мeрт­выхъ: / съ ни1миже по­кланsем­сz те­бЁ, сп7си2 нaсъ. [Двaж­ды.]

Стjхъ: Раздэли1ша ри6зы мо‰ се­бЁ, и3 њ nдeжди моeй метa­ша жрeбій.

Глaсъ в7: Е#гдA на кr­тЁ пригвозди1ша беззак0нніи гDа слa­вы, во­піs­ше къ ни6мъ: / чи1мъ вaсъ њскорби1хъ; и3ли2 њ чeмъ про­гнё­вахъ; / прeж­де менE кто2 вaсъ и3збaви t ск0рби; / и3 нhнэ что2 мнЁ воз­да­етE, ѕл†z за бlг†z; / за ст0лпъ џг­нен­ный, на кr­тё мz пригвозди1сте: / за џб­лакъ, гр0бъ мнЁ и3скопaсте: / за мaн­ну, жeлчь мнЁ принес0сте: / за в0ду, џц­томъ мS напои1сте. / пр0чее при­зо­вY kзhки, / и3 тjи мS про­слaвzтъ / со nц7eмъ и3 со с™hмъ д¦омъ.

Стjхъ: Дa­ша въ снёдь мою2 жeлчь, и3 въ жaж­ду мою2 напои1ша мS џцта.

И# пaки т0йже.

Слa­ва, глaсъ ѕ7: Днeсь ви1ситъ на дрe­вэ, / и4же на водaхъ зeм­лю по­вё­си­вый: / вэн­цeмъ t тeр­ніz њб­ла­гaет­сz, / и4же ѓгGлwвъ цRь: / въ л0жную багрzни1цу њблачи1тсz, / њд­э­вazй нб7о џб­ла­ки: / за­ушeніе пріsтъ, и4же во їoр­дaнэ свободи1вый ґдa­ма: / гвоздьми2 пригвозди1сz жени1хъ цRк0вный: / ко­піeмъ про­бодeсz сн7ъ дв7ыz. / по­кланsем­сz стrтeмъ твои6мъ хrтE: / по­кланsем­сz стrтeмъ твои6мъ хrтE: / по­кланsем­сz стrтeмъ твои6мъ хrтE: / покажи2 нaмъ и3 слaв­ное твоE воскrніе.

И# нhнэ, т0йже.

Про­кj­менъ, глaсъ ѕ7: РечE безy­менъ въ сeрд­цэ своeмъ: / нёсть бGъ. Стjхъ: Нёсть творsй бlгостhню:

Прbр0чества їе­ре­мjи­на чтeніе.
[ГлавA №i, ст. }i‑к7г: главA в7i, ст. №-є7i.]

ГDи, скажи1 ми, и3 ўра­зу­мёю: то­гдA ви1дэхъ начин†ніz и4хъ. ѓзъ же ћкw ѓгнz неѕл0бивое вед0мое на за­колeніе не ра­зу­мёхъ, ћкw на мS по­мhс­ли­ша п0мыслъ лукa­вый, глаг0люще: пріиди1те и3 вложи1мъ дрeво въ хлёбъ є3гw2, и3 и3стреби1мъ є3го2 t земли2 живy­щихъ, и3 и4мz є3гw2 да не по­мzнeт­сz кто­мY. гDь са­ваHfъ, судsй прaвед­нw, и3спытyzй серд­цA и3 ўтрH­бы, да ви1жду мщeніе твоE на ни1хъ, ћкw къ те­бЁ tкрhхъ њправ­дaніе моE. сегw2 рa­ди сі‰ глаг0летъ гDь на мy­жы ґнаfHfски и4щущыz души2 мо­еS, глаг0лющыz: да не прор0чествуеши њ и4мени гD­ни: ѓще ли же ни2, ќмре­ши въ рукaхъ нa­шихъ. сегw2 рa­ди сі‰ глаг0летъ гDь си1лъ: сE ѓзъ по­сэ­щY на ни1хъ: ю4нwши и4хъ мечeмъ ќмрутъ, и3 сh­но­ве и4хъ и3 дщє1ри и4хъ скон­чa­ют­сz глa­домъ: и3 њстaн­ка не бy­детъ t ни1хъ, на­ведy бо ѕл†z на живy­щыz во ґнаfHfэ, въ лё­то по­сэ­щeніz и4хъ. прaве­денъ є3си2 гDи, ћкw tвэ­щaю къ те­бЁ, nбa­че судьбы6 возглаг0лю къ те­бЁ: что2 ћкw пyть нечести1выхъ спё­ет­сz; ўгобзи1шасz вси2 творs­щіи без­за­кHніz; насади1лъ є3си2 и5хъ, и3 ўкорени1шасz: ч†да сотвори1ша, и3 сотвори1ша пл0дъ: бли1зъ є3си2 ты2 ќстъ и4хъ, далe­че же t ўтр0бъ и4хъ. и3 ты2, гDи, ра­зу­мёе­ши мS, ви1дэлъ мS є3си2, и3 и3скуси1лъ є3си2 сeрд­це моE пред8 тоб0ю, собери2 и5хъ ћкw џв­цы на за­колeніе, и3 њчи1сти и5хъ въ дeнь за­колeніz и4хъ. док0лэ плa­ка­ти и4мать зем­лS, и3 травA вс‰ сeль­наz и4зсхнетъ t ѕл0бы живy­щихъ на нeй; погиб0ша ск0ти и3 пти6цы, ћкw рек0ша: не ќзритъ бGъ путeй нa­шихъ. н0зи твои2 текyтъ, и3 раз­слаб­лs­ютъ тS. и3ди1те, собери1те вс‰ ѕвё­ри сє1льныz, и3 да пріи1дутъ снё­сти є5. пa­сты­ріе мн0зи растли1ша ві­но­грaдъ м0й, њскверни1ша чaсть мою2, дa­ша чaсть желaе­мую мою2 въ пу­стh­ню непрох0дную. положи1ша въ по­треб­лeніе пa­гу­бы. ћкw сі‰ глаг0летъ гDь њ всёхъ сос­э­дёхъ лукa­выхъ, при­ка­сa­ю­щих­сz на­слёдію мо­е­мY, є4же раздэли1хъ лю1демъ мои6мъ ї}лю: сE ѓзъ и3ст0ргну и5хъ t земли2 и4хъ, и3 д0мъ їy­д­инъ и3звeргну t среды2 и4хъ. и3 бy­детъ є3гдA и3ст0ргну и5хъ, њбра­щyсz и3 поми1лую и5хъ, и3 вселю2 и5хъ, ког0ждо въ до­стоsніе своE, и3 ког0ждо въ зeм­лю свою2.

Ґпcлъ ко є3врewмъ, за­чa­ло тк7д.

Брaтіе, и3мyще дерз­но­вeніе входи1ти во с™†z кр0вію ї}съ хrт0вою, путeмъ н0вымъ и3 живhмъ, є3г0же њбнови1лъ є4сть нaмъ за­вё­сою, си1рэчь, пл0тію своeю: и3 їерeа вели1ка над8 д0момъ б9іимъ, да при­сту­пaемъ со и4стиннымъ сeрд­цемъ, во и3звэщeніи вё­ры, њкро­плe­ни серд­цA t с0вэсти лукa­выz, и3 и3змовeни тэлесA вод0ю чи1стою, да держи1мъ и3сповёданіе ўпо­вaніz неукл0нное: вё­ренъ бо є4сть њб­э­щa­вый. и3 да ра­зум­э­вaемъ дру­гъ­дрy­га въ поwщ­рeніи люб­вE, и3 д0брыхъ дёлъ, не њстав­лs­ю­ще со­брaніz своегw2, ћко­же є4сть нBкимъ nбh­чай, но дру­гъ­дрy­га под­визa­ю­ще: и3 толи1кw пa­че, є3ли1кw ви1дите при­бли­жa­ю­щсz дeнь сyд­ный. в0лею бо со­гр­э­шa­ю­щымъ нaмъ по пріsтіи рa­зу­ма и4стины, кто­мY њ гр­э­сёхъ не њбр­этaет­сz жeрт­ва: стрaш­но же нё­кое чazніе судA, и3 nгнS рeв­ность, поs­сти хо­тs­ща­гw сопроти6вныz. tвeргл­сz кто2 зак0на мwmсeо­ва, без8 ми­лосeр­діz при двою2 и3ли2 тріeхъ сви­дё­те­лехъ ўми­рaетъ: коли1кw, мни­тE, г0ршіz спод0битсz мyки, и4же сн7а б9іz по­прa­вый, и3 кр0вь за­вёт­ную сквeр­ну возмни1въ, въ нeй­же њсвzти1сz, и3 д¦а бl­годaти ўкори1вый; вё­мы бо рeк­ша­го: мнЁ tм­щeніе, ѓзъ воздaмъ, глаг0летъ гDь. и3 пaки: ћкw сy­дитъ гDь лю1демъ свои1мъ. стрaш­но є4сть є4же впa­сти въ рy­цэ бGа живaгw.

Е#ђліе t їwaн­на, за­чa­ло н7f, …, …а.

Во врe­мz џно вед0ша ї}са t каіa­фы въ претHръ: бё же ќт­ро: и3 тjи не внид0ша въ претHръ, да не њсквер­нsт­сz, но да kдsтъ фaску. и3зhде же пілaтъ къ ни1мъ в0нъ, и3 речE: кyю рёчь прин0сите на че­ло­вё­ка сего2; tвэ­щa­ша и3 рё­ша є3мY: ѓще не бы2 бhлъ сeй ѕло­дёй, не бh­хомъ прe­да­ли є3го2 те­бЁ. речe же и5мъ пілaтъ: поими1те є3го2 вы2, и3 по зак0ну вa­ше­му суди1те є3мY. рё­ша же є3мY їудeє: нaмъ не дост0итъ ўби1ти ни­ко­гH­же. да сл0во ї}сово сбy­дет­сz, є4же речE, на­знa­ме­нуz, к0ею смeр­тію хо­тs­ше ўмрeти. вни1де же пaки пілaтъ въ претHръ, и3 гласи2 ї}са, и3 речE є3мY: тh ли є3си2 цRь їудeй­скъ; tвэ­щA є3мY ї}съ: њ се­бё ли ты2 сіE глаг0леши, и3ли2 и3нjи те­бЁ рек0ша њ мнЁ; tвэ­щA пілaтъ: є3дA ѓзъ жидови1нъ є4смь; р0дъ тв0й и3 ґрхіерeє предa­ша тS мнЁ, что2 є3си2 сотвори1лъ; tвэ­щA ї}съ: цrтво моE нёсть t мj­ра сегw2: ѓще t мj­ра сегw2 бh­ло бы цrтво моE, слуги2 мои2 ќбw под­визa­лисz бh­ша, да не прe­данъ бhхъ бhлъ їудewмъ: нhнэ же цrтво моE нёсть tсю1ду. речe же є3мY пілaтъ: ќбw цRь ли є3си2 ты2; tвэ­щA ї}съ: ты2 глаг0леши, ћкw цRь є4смь ѓзъ. ѓзъ на сіE роди1хсz, и3 на сіE пріид0хъ въ мjръ, да сви­дё­тель­ствую и4стину: и3 всsкъ, и4же є4сть t и4стины, по­слy­ша­етъ глa­са моегw2. глаг0ла є3мY пілaтъ: чт0 є3сть и4стина; и3 сіE рeкъ, пaки и3зhде ко їудewмъ, и3 глаг0ла и5мъ: ѓзъ ни є3ди1ныz вины2 њбр­этaю въ нeмъ. є4сть же nбh­чай вaмъ, да є3ди1наго вaмъ tпу­щY на пaс­ху: х0щете ли u5бо, да tпу­щY вaмъ цRS їудeй­ска; возопи1ша же пaки вси2, глаг0люще: не сего2, но варaвву: бё же варaв­ва разб0йникъ. то­гдA ќбw пілaтъ поsтъ ї}са, и3 би2 є3го2. и3 в0ини сплeт­ше вэнeцъ t тeр­ніz, возложи1ша є3мY на главY, и3 въ ри1зу баг­рs­ну њблек0ша є3го2. и3 глаг0лаху: рa­дуй­сz цRю2 їудeй­скій! и3 біs­ху є3го2 по лани1тома. и3зhде же пaки в0нъ пілaтъ, и3 глаг0ла и5мъ: сE и3звожY є3го2 вaмъ в0нъ, да ра­зу­мёе­те, ћкw въ нeмъ ни є3ди1ныz вины2 њбр­этaю. и3зhде же в0нъ ї}съ, носS терн0венъ вэнeцъ, и3 баг­рs­ну ри1зу. и3 глаг0ла и5мъ: сE че­ло­вёкъ. є3гдa же ви1дэша є3го2 ґрхіерeє и3 слуги2, возопи1ша глаг0люще: распни2, распни2 є3го2. глаг0ла и5мъ пілaтъ: поими1те є3го2 вы2, и3 распни1те: ѓзъ бо не њбр­этaю въ нeмъ вины2. tвэ­щa­ша є3мY їудeє: мы2 зак0нъ и4мамы, и3 по зак0ну нa­ше­му д0лженъ є4сть ўмрeти, ћкw себE сн7а б9іz сотвори2. є3гдa же слh­ша пілaтъ сіE сл0во, пa­че ўбоsсz. и3 вни1де въ претHръ пaки, и3 глаг0ла ї}сови: tкy­ду є3си2 ты2; ї}съ же tвё­та не да­дE є3мY. глаг0ла же є3мY пілaтъ: мнё ли не глаг0леши; не вё­си ли, ћкw влaсть и4мамъ рас­пsти тS, и3 влaсть и4мамъ пусти1ти тS; tвэ­щA ї}съ: не и4маши влa­сти ни є3ди1ныz на мнЁ, ѓще не бы2 ти2 дано2 свh­ше. сегw2 рa­ди предa­вый мS те­бЁ, б0лій грёхъ и4мать. t сегw2 и3скaше пілaтъ пусти1ти є3го2. їудeє же во­піs­ху, глаг0люще: ѓще сего2 пy­сти­ши, нё­си дрyгъ кe­са­ревъ. всsкъ, и4же ца­рS себE творsй, проти1витсz кe­са­рю. пілaтъ же слh­шавъ сіE сл0во, и3зведE в0нъ ї}са, и3 сё­де на суди1щи, на мё­стэ глаг0лемэмъ ліfострwт0нъ, є3врeйски же гав­вafа. бё же пzт0къ пaс­цэ, чaсъ же ћкw ше­стhй. и3 глаг0ла їудewмъ: сE цRь вaшъ. nни1 же во­піs­ху: воз8ми2, воз8ми2 распни2 є3го2. глаг0ла и5мъ пілaтъ: цRs ли вa­ше­го рас­пнY; tвэ­щa­ша ґрхіерeє: не и4мамы цRS, т0кмw кe­сарz. то­гдa же пре­да­дE є3го2 и5мъ, да рaс­пнет­сz. поeм­ше же ї}са, и3 вед0ша. и3 носS кrтъ св0й, и3зhде въ глаг0лемое л0бное мё­сто, є4же глаг0летсz є3врeйски голг0fа, и3дёже про­пs­ша є3го2: и3 съ ни1мъ и4на двA сю1ду и3 сю1ду, по­сре­дё же ї}са. на­писa же и3 т‡тла пілaтъ, и3 положи2 на кr­тЁ. бё же напи1сано: ї}съ назwрzни1нъ цRь їудeй­скій. се­гH же тjт­ла мн0зи чт0ша t їудє1й, ћкw бли1зъ бЁ мё­сто грa­да, и3дёже про­пs­ша ї}са: и3 бЁ напи1сано, є3врeйски, грe­че­ски, ри1мски. глаг0лаху же пілaту ґрхіерeє їудeй­стіи: не пиши2, цRь їудeй­скій: но ћкw сaмъ речE: цRь є4смь їудeй­скій. tвэ­щA пілaтъ: є4же писaхъ, писaхъ. в0ини же, є3гдA про­пs­ша ї}са, пріs­ша ри6зы є3гw2, и3 сотвори1ша четhри чa­сти, ко­е­мyж­до в0ину чaсть, и3 хітHнъ. бё же хітHнъ не швeнъ, свh­ше и3сткaнъ вeсь. рё­ша же къ се­бЁ: не пре­дерeмъ є3гw2, но мeт­немъ жрє1біz њ нeмъ, ко­мY бy­детъ: да сбy­дет­сz писaніе глаг0лющее: раздэли1ша ри6зы моS се­бЁ, и3 њ їматjсмэ моeй метa­ша жрє1біz. в0ини же u5бо сі‰ сотвори1ша. стоs­ху же при кr­тЁ ї}совэ м™и є3гw2, и3 сест­рA м™ре є3гw2, марjа кле0пова, и3 марjа магдали1на, ї}съ же ви1дэвъ м™рь, и3 ўче­ни­кA стоs­ща, є3г0же люб­лs­ше, глаг0ла м™ри своeй: жe­но, сE сн7ъ тв0й. пот0мъ же глаг0ла ўче­ни­кY: сE м™и твоS. и3 t тогw2 часA поsтъ ю5 ўчени1къ во своs­си. по­сeмъ вё­дый ї}съ, ћкw вс‰ ўжE соверши1шасz, да сбy­дет­сz писaніе, глаг0ла: жaж­ду. сосyдъ же стоs­ше п0лнъ џц­та: nни1 же и3сп0лнивше гy­бу џц­та, и3 на тр0сть в0нзше, при­дё­ша ко ўстHмъ є3гw2. є3гдa же пріsтъ џцетъ ї}съ, речE: соверши1шасz, и3 прекл0нь главY, пре­да­дE д¦ъ. їудeє же, понe­же пzт0къ бЁ, да не њстa­нутъ на кr­тЁ тэлесA въ суб­бHту: бё бо вели1къ дeнь тоS суб­бHты, моли1ша пілaта, да пребію1тъ г0лєни и4хъ, и3 в0з8мутъ. пріид0ша же в0ини, и3 пeр­во­му ќбw преби1ша г0лєни, и3 друг0му рас­пsто­му съ ни1мъ. на ї}са же при­шeд­ше, ћкw ви1дэша є3го2 ўжE ўмeр­ша, не преби1ша є3мY г0леній: но є3ди1нъ t вH­инъ ко­піeмъ рeб­ра є3мY про­бодE, и3 ѓбіе и3зhде кр0вь и3 водA. и3 ви1дэвый сви­дё­тель­ство­ва, и3 и4стинно є4сть сви­дё­тель­ство є3гw2. и3 т0й вёсть, ћкw и4стину глаг0летъ, да вы2 вё­ру и4мете. бh­ша бо сі‰, да сбy­дет­сz писaніе: к0сть не сокруши1тсz t негw2. и3 пaки друг0е писaніе глаг0летъ: воз­зрsтъ нaнь, є3г0же пробод0ша.

Тa­же пред­ла­гaет­сz чтeніе: Сл0во кrтное.

Тa­же, Не предaждь нaсъ до кон­цA, и4мене твоегw2 рa­ди, / и3 не разори2 за­вё­та твоегw2, / и3 не tстaви млcти тво­еS t нaсъ, / ґвраa­ма рa­ди возлю1бленнагw t тебE, / и3 за їсаaка ра­бA твоего2, / и3 ї}лz с™aго твоего2.

Тa­же, С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь.

Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

Кон­дaкъ, глaсъ }:

Нaсъ рa­ди рас­пs­та­го пріиди1те вси2 воспои1мъ, / тог0 бо ви1дэ мRjа на дрe­вэ, и3 глаг0лаше: / ѓще и3 рас­пsтіе терпи1ши, / ты2 є3си2 сн7ъ и3 бGъ м0й.

Тa­же, ГDи поми1луй, м7.

И$же на всsкое врe­мz, и3 на всsкій чaсъ, на нб7си2 и3 на земли2 по­кланsе­мый и3 слaви­мый, хrтE б9е, долготерпэли1ве, мно­гом­лcти­ве, многобlгоутр0бне, и4же прaвєд­ныz лю­бsй, и3 грBш­ныz ми1луzй, и4же вс‰ зо­вhй ко сп7сeнію њбэщ†ніz рa­ди бy­ду­щихъ бл†гъ. сaмъ гDи, пріими2 и3 нa­шz въ чaсъ сeй мlт­вы, и3 и3спрaви жив0тъ нaшъ къ зa­по­вэ­демъ твои6мъ: дy­шы нa­шz њсвzти2, тэлесA њчи1сти, помышлє1ніz и3спрaви, мы6сли њчи1сти, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, ѕHлъ и3 бо­лёз­ней: њгради2 нaсъ с™hми твои1ми ѓгG­лы, да њпол­чeніемъ и4хъ со­блюдaе­ми и3 на­став­лsе­ми, дости1гнемъ въ со­единeніе вё­ры, и3 въ рa­зумъ непри­стyп­ныz тво­еS слa­вы: ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

ЧCтнёй­шую херув‡мъ, / и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сy­щую бцdу тS величaемъ.

И$ме­немъ гD­нимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ воз­глaсъ: Б9е, ўщeд­ри ны2:

И# мы2 глаг0лемъ: Ґми1нь.

И# мlтва:

ВLко гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, дол­го­тер­пё­вый њ нa­шихъ со­гр­э­шeніихъ, и3 дa­же до нhнэш­нz­гw часA при­ведhй нaсъ, в0ньже на жи­во­творs­щемъ дрe­вэ ви1сz, бl­го­разyм­но­му разб0йнику, и4же въ рaй путесотвори1лъ є3си2 вх0дъ, и3 смeр­тію смeрть разруши1лъ є3си2, њчи1сти нaсъ грёш­ныхъ, и3 недост0йныхъ р†бъ твои1хъ: согрэши1хомъ бо и3 беззак0нновахомъ, и3 нёсмы дост0йни возвести2 nчесA н†ша, и3 воз­зрё­ти на вы­со­тY нбc­ную, за­нE њстaви­хомъ пyть прaв­ды тво­еS, и3 ходи1хомъ въ в0лzхъ сер­дeцъ нa­шихъ. но м0лимъ твою2 без­мёр­ную бl­гость, пощади2 нaсъ гDи, по мн0жеству млcти тво­еS, и3 сп7си2 нaсъ и4мене твоегw2 рa­ди с™aгw, ћкw и3счез0ша въ су­е­тЁ днjе нa­ши. и3зми2 нaсъ и3з8 руки2 сопроти1внагw, и3 њстaви нaмъ грэхи2 нa­шz, и3 ўмертви2 плотск0е нa­ше муд­ро­вaніе, да вeт­ха­гw tложи1вше че­ло­вё­ка, въ н0ваго њб­ле­цeм­сz, и3 те­бЁ по­живeмъ нa­ше­му вL­цэ и3 бl­го­дё­те­лю: и3 тaкw твои6мъ по­слё­ду­ю­ще по­ве­лёніємъ, въ вёч­ный пок0й дости1гнемъ, и3дёже є4сть всёхъ ве­селs­щих­сz жили1ще. тh бо є3си2 вои1стинну и4стинное весeліе, и3 рa­дость лю1бzщихъ тS хrтE б9е нaшъ, и3 те­бЁ слaву воз­сы­лaемъ, со без­на­чaль­нымъ твои1мъ nц7eмъ и3 прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 жи­во­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Тa­же бlжє1нны ск0рw:

Во цrтвіи твоeмъ помzни2 нaсъ, гDи, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Бlжe­ни ни1щіи дy­хомъ, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное.

Бlжe­ни плa­чу­щіи, ћкw тjи ўтёшатсz.

Бlжe­ни кр0тцыи, ћкw тjи на­слёдzтъ зeмлю.

Бlжe­ни ѓл­чу­щіи и3 жaж­ду­щіи прaв­ды, ћкw тjи насhтzтсz.

Бlжe­ни млcтивіи, ћкw тjи поми1ловани бyдутъ.

Бlжe­ни чи1стіи сeрд­цемъ, ћкw тjи бGа ќзрzтъ.

Бlжe­ни миротв0рцы, ћкw тjи сh­но­ве б9іи нарекyтсz.

Бlжe­ни и3згнaни прaв­ды рa­ди, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное.

Бlжe­ни є3стE, є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и3 и3зженyтъ, и3 рекyтъ всsкъ ѕ0лъ глаг0лъ, на вы2 лжy­ще менE рaди.

Рaдуй­тесz и3 весели1тесz, ћкw мздA вa­ша мн0га на нб7сёхъ.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь.

Помzни2 нaсъ гDи, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Помzни2 нaсъ вLко, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Помzни2 нaсъ с™hй, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Ли1къ нбc­ный поeтъ тS, и3 глаг0летъ: с™ъ, с™ъ, с™ъ гDь са­ваHfъ, и3сп0лнь нб7о и3 зем­лS слa­вы твоеS.

Стjхъ: Приступи1те къ немY и3 просвэти1тесz, и3 ли1ца в†ша не постыдsтсz.

Ли1къ нбc­ный поeтъ тS, и3 глаг0летъ: с™ъ, с™ъ, с™ъ гDь са­ваHfъ, и3сп0лнь нб7о и3 зем­лS слa­вы твоеS.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Ли1къ с™hхъ ѓгGлъ и3 ґрх†гGлъ, со всё­ми нбc­ны­ми си1лами поeтъ тS, и3 глаг0летъ: с™ъ, с™ъ, с™ъ гDь са­ваHfъ: и3сп0лнь нб7о и3 зем­лS слa­вы твоеS.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь.

И#сповёданіе вё­ры:

Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A вседержи1телz, твор­цA нб7у и3 земли2, ви6димымъ же всBмъ и3 неви6димымъ. и3 во є3ди1наго гDа ї}са хrтA, сн7а б9іz, є3динор0днаго, и4же t nц7A рож­дeн­на­го прeж­де всёхъ вBкъ: свё­та t свё­та, бGа и4стинна t бGа и4стинна, рож­дeн­на, не со­творeн­на, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰ бh­ша. нaсъ рa­ди че­ло­вBкъ, и3 нa­ше­гw рa­ди спасeніz, сшeд­ша­го съ нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а с™а и3 мRjи дв7ы, и3 во­че­ло­вёч­шасz. рас­пs­та­го же за ны2 при пон­тjй­ст­эмъ пілaтэ, и3 стра­дaв­ша, и3 по­гребeн­на, и3 вос­кr­ша­го въ трeтій дeнь по писaніємъ. и3 воз­шeд­ша­го на нб7сA, и3 сэдs­ща њдес­нyю nц7A. и3 пaки грzдy­ща­го со слa­вою, суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію не бy­детъ кон­цA. и3 въ д¦а с™aго, гDа, жи­во­творs­ща­го, и4же t nц7A и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ спо­кланsе­ма и3 сслaви­ма, глаг0лавшаго прbр0ки. во є3ди1ну с™yю соб0рную и3 ґпcль­скую цR­ковь. и3сповёдую є3ди1но кR­щeніе, во њстав­лeніе гр­эхHвъ. чaю вос­кrніz мeрт­выхъ: и3 жи1зни бy­ду­ща­гw вё­ка. ґми1нь.

Њслa­би, њстaви, прости2 б9е прегрэшє1ніz н†ша, вHль­наz и3 невHль­наz, ±же въ сл0вэ и3 въ дёлэ, ±же въ вёд­эніи и3 не въ вёд­эніи, ±же во дни2 и3 въ нощи2, ±же во ўмЁ и3 въ по­мыш­лeніи: вс‰ нaмъ прости2, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

По­сeмъ, Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

Кон­дaкъ, глaсъ }:

Нaсъ рa­ди рас­пs­та­го пріиди1те вси2 воспои1мъ, / тог0 бо ви1дэ мRjа на дрe­вэ, и3 глаг0лаше: / ѓще и3 рас­пsтіе терпи1ши, / ты2 є3си2 сн7ъ и3 бGъ м0й.

Тa­же, ГDи поми1луй, м7.

И# мlтва: Всес™az трb­це, є3диносyщнаz дер­жaво, нераз­дёль­ное цrтво, всёхъ бlги1хъ винA, бlговоли1 же и3 њ мнЁ грёш­нэмъ, ўтверди2, вразуми2 сeрд­це моE, и3 всю2 мою2 tими2 сквeр­ну. просвэти2 мою2 мhсль, да вh­ну слaв­лю, пою2 и3 по­кланs­юсz, и3 глаг0лю: є3ди1нъ с™ъ, є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, во слaву бGа nц7A, ґми1нь.

Бyди и4мz гDне бl­го­сло­вe­но t нhнэ и3 до вё­ка. Три1жды.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь.

Pал0мъ lг.

Бlгословлю2 гDа на всsкое врe­мz, вh­ну хвалA є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ. њ гDэ по­хвa­лит­сz ду­шA моS, да ўслh­шатъ кр0тцыи, и3 воз­ве­селsт­сz. возвели1чите гDа со мн0ю, и3 воз­несeмъ и4мz є3гw2 вкy­пэ. взыс­кaхъ гDа, и3 ўслh­ша мS, и3 t всёхъ скор­бeй мои1хъ и3збaви мS. приступи1те къ немY, и3 просвэти1тесz, и3 ли1ца в†ша не по­сты­дsт­сz. сeй ни1щій воз­звA, и3 гDь ўслh­ша и5, и3 t всёхъ скор­бeй є3гw2 сп7сE и5. њполчи1тсz ѓгGлъ гDнь џкре­стъ боs­щих­сz є3гw2, и3 и3збaвитъ и5хъ. вкуси1те и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь: бl­жeнъ мyжъ, и4же ўпо­вaетъ нaнь. б0йтесz гDа вси2 с™jи є3гw2, ћкw нёсть ли­шeніz боs­щым­сz є3гw2. бо­гaтіи њб­ни­щa­ша и3 взал­кa­ша, взыс­кa­ю­щіи же гDа не ли­шaт­сz всsка­гw бl­га. пріиди1те ч†да, по­слy­шай­те менE, стрa­ху гD­ню на­учY вaсъ. кт0 є3сть че­ло­вёкъ, хо­тsй жив0тъ, лю­бsй дни6 ви1дэти бl­ги; ўдержи2 љзhкъ тв0й t ѕлA, и3 ўст­нЁ твои2 є4же не глаг0лати льсти2. ўклони1сz t ѕлA, и3 сотвори2 бl­го: взыщи2 ми1ра и3 пожени2 и5. џчи гD­ни на прaвєд­ныz, и3 ќши є3гw2 въ мlтву и4хъ: Ли­цe же гDне на творs­щыz ѕл†z, є4же потреби1ти t земли2 пa­мzть и4хъ. воз­звa­ша прaвед­ніи, и3 гDь ўслh­ша и4хъ, и3 t всёхъ скор­бeй и4хъ и3збaви и5хъ. бли1зъ гDь со­кру­шeн­ныхъ сeрд­цемъ, и3 смирє1нныz дy­хомъ сп7сeтъ. мнH­ги скHр­би прaвєд­нымъ, и3 t всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь. храни1тъ гDь вс‰ кH­сти и4хъ, ни є3ди1на t ни1хъ сокруши1тсz. смeрть грёш­ни­кwвъ лютA, и3 ненави1дzщіи прaвед­на­го пре­гр­э­шaтъ. и3збaвитъ гDь дy­шы р†бъ свои1хъ, и3 не пре­гр­э­шaтъ вси2 ўпо­вa­ю­щіи на него2.

Діaконъ: Премyдрость.

Ли1къ: Дост0йно є4сть, ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу, / прис­нобl­жeн­ную и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нaшегw.

Сщ7eнникъ: Прес™az бцdе, спаси2 нaсъ.

Ли1къ: ЧCт­нёй­шую херув‡мъ, / и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сy­щую бцdу тS величaемъ.

Сщ7eнникъ: Слa­ва те­бЁ хrтE б9е, ўпо­вaніе нa­ше, слa­ва тебЁ.

Ли1къ: Слa­ва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

И# tпyстъ:

И$же нaсъ рa­ди че­ло­вёкwвъ и3 нa­ше­гw рa­ди спасeніz стр†шныz стrти и3 жи­во­творs­щій кrтъ, и3 в0льное по­гребeніе пл0тію и3зв0ливый, хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, моли1твами пречи1стыz сво­еS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 человэколю1бецъ.

[зри2] По­добaетъ же и3 сіE вё­да­ти, ћкw пріs­хомъ въ па­ле­стjнэ, въ сeй с™hй дeнь вели1кагw пzт­кA, не твори1ти преждеwсщ7eнную, ни­жE пaки со­вер­шeн­ную літур­гjю, но ни­жE тра­пe­зу по­став­лsемъ, ни­жE kди1мъ въ сeй дeнь рас­пsтіz. Ѓще же кто2 бy­детъ мно­гонe­мо­щенъ, и3ли2 пре­ста­рёл­сz, и3 не мо­гjй пребhти п0стенъ, даeт­сz є3мY хлёбъ и3 водA, по за­хож­дeніи с0лнца. Си1це бо пріs­хомъ t с™hхъ зa­по­вэ­дей с™hхъ ґпcлъ, не ћсти въ вели1кій пzт0къ. гDне бо сл0во, є4же речE къ фарісewмъ гDь: ћкw є3гдA tи1метсz t ни1хъ жени1хъ, то­гдA по­стsт­сz въ ты6z дни6. здЁ бl­жeн­нэй­шіи ґпc­ли вос­пріs­ша, и3 сіE њбрs­ще­ши во ґпcль­скихъ предaніихъ. вни­мa­тель­нw сі‰ про­ходS. Но и3 прaвиль­ное по­слaніе с™ёйшагw ґрхіе­пcк­па ґлеxан­дрjй­ска­гw діонЂсіа, ћвэ сіE предпоставлsетъ.

Во с™hй и3 вели1кій пzт0къ
вeчера.

Њ десsтомъ ча­сЁ днE клe­плетъ. И# бlгослови1вшу сщ7eннику, на­чинa­ю­щусz свэти1льничному, на ГDи воз­звaхъ, по­стaвимъ стіхHвъ ѕ7: и3 поeмъ стіхи6ры самоглaсны.

Глaсъ №: ВсS твaрь и3змэнsшесz стрa­хомъ, / зрs­щи тS на кr­тЁ ви1сима хrтE: / с0лнце њмра­чa­ше­сz, и3 земли2 њснов†ніz со­трzсa­хусz, / вс‰ со­стра­дa­ху со­здaв­ше­му вс‰. / в0лею нaсъ рa­ди пре­тер­пё­вый, / гDи слa­ва те­бЁ. [Двaж­ды.]

Глaсъ в7: Лю1діе ѕлочести1віи и3 беззак0нніи, / вскyю по­учa­ют­сz тщє1тнымъ; / вскyю жи­во­тA всёхъ на смeрть њсуди1ша; / вeліе чy­до, / ћкw со­здa­тель мj­ра въ рyки беззак0нныхъ пре­даeт­сz, / и3 на дрeво воз­вы­шaет­сz чlвэколю1бецъ, / да ±же во ѓдэ ю4зники свободи1тъ, зо­вy­щыz: / долготерпэли1ве гDи, слa­ва тебЁ.

Днeсь зрs­щи тS непор0чнаz дв7а, / на кr­тЁ сл0ве воз­вы­шaе­ма, / ры­дa­ю­щи м™рнею ўтр0бою, / ўzзв­лs­ше­сz сeрд­цемъ г0рцэ, / и3 стенs­щи бо­лёз­нен­нw и3з8 глубины2 души2, / ли­цE со власы2 терзa­ю­щи. / тём­же и3 пeр­си бію1щи взы­вa­ше жa­лост­нw: / ўвы2 мнЁ, б9eственное чa­до! / ўвы2 мнЁ, свё­те мj­ра, / что2 за­шeлъ є3си2 t џчію моє1ю, ѓгн­че б9ій; / тём­же вHин­ства безпл0тныхъ, / трe­пе­томъ содержи1ми бs­ху, глаг0люще: / непостижи1ме гDи, слa­ва тебЁ.

На дрe­вэ ви1дzщи ви1сима хrтE, / тебE всёхъ зижди1телz и3 бGа, / без­сё­мен­нw р0ждшаz тS во­піs­ше г0рькw: / сн7е м0й, гдЁ добр0та зaй­де зрaка твоегw2; / не терплю2 зрё­ти тS непрaвед­нw рас­пинaе­ма. / потщи1сz u5бо во­стa­ни, ћкw да ви1жу и3 ѓзъ / твоE и3з8 мeрт­выхъ трид­нeв­ное воскrніе.

Глaсъ ѕ7: Днeсь вLка твaри предстои1тъ пілaту, / и3 кrтY пре­даeт­сz зижди1тель всёхъ, / ћкw ѓг­нецъ приводи1мь своeю в0лею: / гвоздьми2 при­гвож­дaет­сz, и3 въ рє1бра про­бодaет­сz, / и3 гy­бою на­поsет­сz мaн­ну њдожди1вый, / по лани1тэ за­ушaет­сz и3збaвитель мj­ра, / и3 t свои1хъ р†бъ по­ру­гaет­сz со­здa­тель всёхъ. / q вLч­нz­гw чlвэколю1біz! / њ рас­пинa­ю­щихъ молs­ше своего2 nц7A, глаг0лz: џ§е, / њстaви и5мъ грёхъ сeй: / не вёдzтъ бо беззак0нніи, / что2 непрaвед­ное содэвaютъ.

Слa­ва, глaсъ т0йже: Q кaкw беззак0нное с0нмище, / цRS твaри њсуди2 на смeрть, / не ўсты­дёв­сz бl­год­эsніz, / ±же вос­по­минaz пред8утверждaше, глаг0лz къ ни6мъ: / лю1діе мои2, что2 сотвори1хъ вaмъ; / не чудeсъ ли и3сп0лнихъ їудeю; / не мерт­ве­цh ли воскRси1хъ є3ди1нэмъ сл0вомъ; / не всsкую ли бо­лёзнь и3сцэли1хъ и3 недyгъ; / что2 ќбw ми2 воз­да­етE; / вскyю не п0мните мS; / за и3сцэлє1ніz р†ны мнЁ наложи1вше, / за жив0тъ ўмерщ­влs­ю­ще, / вё­ша­ю­ще на дрe­вэ, ћкw ѕло­дёz, бl­го­дё­телz: / ћкw беззак0нна, за­ко­нодaв­ца: / ћкw њсуж­дeн­на, всёхъ цRS. / долготерпэли1ве гDи, слa­ва тебЁ.

И# нhнэ, глaсъ т0йже: Стрaш­ное и3 пре­слaв­ное тaин­ство днeсь дёй­ству­е­мо зри1тсz: / неwсzзaе­мый ўдер­жавaет­сz: / вs­жет­сz, раз­р­э­шazй ґдa­ма t клsт­вы: / и3спытyzй серд­цA и3 ўтрH­бы, непрaвед­нw и3спытyетсz: / въ темни1цэ за­творsет­сz, и4же бeзд­ну затвори1вый: / пілaту предстои1тъ, є3мyже трe­пе­томъ пред­стоsтъ нбc­ныz си6лы: / за­ушaет­сz рук0ю со­здaніz со­здa­тель: / на дрeво њсуж­дaет­сz, судsй живы6мъ и3 мє1ртвымъ: / во гр0бэ за­клю­чaет­сz разори1тель ѓда. / и4же вс‰ тер­пsй ми­лосeрд­нw, / и3 всёхъ сп7сhй t клsт­вы, / неѕл0биве гDи, слa­ва тебЁ.

Вх0дъ со є3ђліемъ. Свё­те ти1хій:

Про­кj­менъ, глaсъ д7: Раздэли1ша ри6зы мо‰ се­бЁ, / и3 њ њдeжди моeй метa­ша жрeбій. Стjхъ: Б9е б9е м0й, вонми1 ми, вскyю њстaвилъ мS є3си2;

И#сх0да чтeніе.
[ГлавA lг, ст. №i‑к7г].

Глаг0ла гDь къ мwmсeю ли­цeмъ къ ли­цY, ћко­же ѓще бы кто2 возглаг0лалъ къ сво­е­мY дрy­гу, и3 tпу­щa­ше­сz въ п0лкъ: слу­гa же їисyсъ сhнъ наvи1нъ, ю4ноша не и3схождaше и3з8 ски1ніи. и3 речE мwmсeй ко гDу: сE ты2 мнЁ глаг0леши, и3зведи2 лю1ди сі‰, тh же не kви1лъ ми2 є3си2, кого2 п0слеши со мн0ю. тh же мнЁ рeклъ є3си2: вёмъ тS пa­че всёхъ, и3 бl­годaть и4маши ў менE. ѓще u5бо њбрэт0хъ бl­годaть пред8 тоб0ю, kви1 ми тебE са­мa­го, да разyм­нw ви1жду тS: ћкw да њбрётъ бy­ду бl­годaть пред8 тоб0ю, и3 да по­знaю, ћкw лю1діе твои2 kзhкъ вели1къ сeй. и3 глаг0ла [є3мY гDь] ѓзъ сaмъ пред8идY пред8 тоб0ю, и3 ўпок0ю тS. и3 речE къ немY мwmсeй: ѓще сaмъ ты2 не и4деши съ нa­ми, да не и3зведeши мS tсю1ду. и3 кaкw вё­до­мо бy­детъ вои1стинну, ћкw њбрэт0хъ бl­годaть ў тебE, ѓзъ же и3 лю1діе твои2, т0чію и3дyщу ти2 съ нa­ми; и3 про­слaв­ленъ бy­ду, ѓзъ же и3 лю1діе твои2, пa­че всёхъ kзы6къ, є3ли1цы сyть на земли2; речe же гDь къ мwmсeю: и3 сіE те­бЁ сл0во, є4же рeклъ є3си2, сотворю2: њбрёлъ бо є3си2 бl­годaть пре­до мн0ю, и3 вёмъ тS пa­че всёхъ. и3 глаг0ла мwmсeй: покажи1 ми слaву твою2. и3 речE [гDь къ мwmсeю]: ѓзъ пред8идY пред8 тоб0ю слa­вою моeю, и3 воз­зо­вY њ и4мени моeмъ, гDь пред8 тоб0ю: и3 поми1лую, є3г0же ѓще ми1лую: и3 ўщeд­рю, є3г0же ѓще щeд­рю. и3 речE: не возм0жеши ви1дэти ли­цA моегw2, не бо2 ќзритъ че­ло­вёкъ ли­цE моE, и3 жи1въ бy­детъ. и3 речE гDь: сE мё­сто ў менE, и3 стa­не­ши на кa­ме­ни. є3гдa же прeй­детъ слa­ва моS, и3 по­ло­жy тz въ раз­сё­линэ кa­мене, и3 по­крhю рук0ю моeю над8 тоб0ю, д0ндеже ми­мо­идY. и3 tи­мY рyку мою2, и3 то­гдA ќзри­ши з†днzz мо‰: ли­цe же моE не kви1тсz тебЁ.

Про­кj­менъ, глaсъ д7: Суди2 гDи њби1дzщыz мS, / побори2 борю1щыz мS. Стjхъ: Пріими2 nрy­жіе и3 щи1тъ, и3 во­стa­ни въ п0мощь мою2.

Јw­ва чтeніе.
[ГлавA м7в, ст. в7i-к7.]

ГDь бlгослови2 по­слBд­нzz јwв­лz, нe­же прє1жнzz: бs­ху же ск0ти є3гw2, nвeцъ че­ты­ренa­десzть тhсzщъ, вельблю1дwвъ шeсть тhсzщъ, супр{гъ волHвъ тhсz­ща, nсли1цъ стaд­ныхъ тhсz­ща. роди1ша же сz є3мY сh­но­ве сeд­мь, и3 дщє1ри три2. и3 на­речE пeрвую ќбw, дeнь: вторyю же кас­сjю: трeтію же, ґмалfeевъ р0гъ. и3 не њбрэт0шасz под0бніи въ лё­потэ дщeремъ јwв­лє­вымъ въ подн­бcнэй: да­дe же и5мъ nтeцъ на­слёдіе въ брaтіи и4хъ. по­живe же јwвъ по ћз­вэ лётъ сто2 сeд­мь­десzтъ: всёхъ же лётъ по­живE двё­сти четhре­десzть џсмь. и3 ви1дэ јwвъ сh­ны сво‰, и3 сh­ны сы­нHвъ свои1хъ, дa­же до четвeр­та­гw р0да: и3 скон­чaсz јwвъ стaръ, и3 и3сп0лнь днeй. пи1сано же є4сть пaки, во­стaти є3мY, съ ни1миже гDь воз­стaвитъ и5: тaкw тол­кyет­сz t сЂр­скіz кни1ги. въ земли2 ќбw живhй ґvсітідjй­ст­эй, на пре­дёл­эхъ їду­мeи и3 ґравjи: прeж­де же бs­ше и4мz є3мY їwвaвъ. взeмъ же женY ґрaв­лz­ны­ню, роди2 сh­на, є3мyже и4мz є3ннHнъ. бё же т0й nт­цA ќбw за­рefа, и3сavовыхъ сы­нHвъ сhнъ, мa­те­ре же вос0рры, ћко­же бhти є3мY пsто­му t ґвраaма.

Прbр0чества и3сaіина чтeніе.
[ГлавA н7в, ст. Gi- є7i, главA н7г, ст. №-в7i, главA н7д, ст. №.]

Тaкw глаг0летъ гDь: сE ўра­зу­мёетъ џтрокъ м0й, и3 воз­несeт­сz и3 про­слaвит­сz ѕэлw2. ћко­же ўжaс­нут­сz њ те­бЁ мн0зи, тaкw њбез­слaвит­сz t че­ло­вBкъ ви1дъ тв0й, и3 слa­ва твоS t сы­нHвъ че­ло­вё­че­скихъ. тaкw ўдивsт­сz kзh­цы мн0зи њ нeмъ, и3 за­гра­дsтъ цaріе ўстA сво‰. ћкw и5мже не возвэсти1сz њ нeмъ, ќзрzтъ, и3 и5же не слh­ша­ша, ўра­зу­мё­ютъ. гDи, кто2 вё­ро­ва слy­ху нa­ше­му; и3 мhш­ца гDнz ко­мY tкрhсz; возвэсти1хомъ, ћкw nтрочA пред8 ни1мъ, ћкw к0рень въ земли2 жaж­ду­щей, нёсть ви1да є3мY, ни­жE слa­вы: и3 ви1дэхомъ є3го2, и3 не и3мsше ви1да, ни добр0ты: но ви1дъ є3гw2 без­чeстенъ, ўмa­ленъ пa­че всёхъ сы­нHвъ че­ло­вё­че­скихъ: че­ло­вёкъ въ ћз­вэ сhй, и3 вё­дый тер­пё­ти бо­лёзнь, ћкw tврати1сz ли­цE є3гw2, без­чeст­но бhсть и3 не вмэни1сz. сeй грэхи2 нa­шz н0ситъ, и3 њ нaсъ бо­лёз­ну­етъ, и3 мы2 вмэни1хомъ є3го2 бhти въ тру­дЁ, и3 въ ћз­вэ t бGа, и3 во њѕ­лоб­лeніи. т0й же ћз­венъ бhсть за грэхи2 нa­шz, и3 мy­ченъ бhсть за без­за­кHніz нa­шz, на­казaніе ми1ра нa­ше­гw на нeмъ, ћз­вою є3гw2 мы2 и3сцэлёхомъ. вси2 ћкw џв­цы заблуди1хомъ: че­ло­вёкъ t пути2 своегw2 заблуди2, и3 гDь пре­да­дE є3го2 грBхъ рa­ди нa­шихъ. и3 т0й, за­нE њѕл0бленъ бhсть, не tверзaетъ ќстъ свои1хъ: ћкw nв­чA на за­колeніе ведeсz, и3 ћкw ѓг­нецъ пред8 стри­гy­щимъ є3го2 без­глa­сенъ, тaкw не tверзaетъ ќстъ свои1хъ. во сми­рeніи є3гw2 сyдъ є3гw2 взsт­сz, р0дъ же є3гw2 кто2 и3сповёсть; ћкw взeм­лет­сz t земли2 жив0тъ є3гw2, рa­ди беззак0ній людeй мои1хъ ведeсz на смeрть. и3 дaмъ лук†выz вмё­стw по­гребeніz є3гw2. и3 бог†тыz вмё­стw смeр­ти є3гw2: ћкw беззак0ніz не сотвори2, ни­жE њбрё­тесz лeсть во ўстёхъ є3гw2. и3 гDь х0щетъ њчи1стити є3го2 t ћз­вы: ѓще дaст­сz њ гр­э­сЁ, ду­шA вa­ша ќзритъ сё­мz долгожив0тное. и3 х0щетъ гDь рук0ю своeю tsти бо­лёзнь t души2 є3гw2, kви1ти є3мY свётъ, и3 со­здaти рa­з­умомъ, њправ­дaти првd­на­го бl­го­слу­жa­ща мнH­гимъ, и3 грэхи2 и4хъ т0й по­несeтъ. сегw2 рa­ди т0й на­слё­дитъ мн0гихъ, и3 крёп­кихъ раздэли1тъ коры6сти: за­нE пре­данA бhсть на смeрть ду­шA є3гw2, и3 со беззак0нными вмэни1сz, и3 т0й грэхи2 мн0гихъ воз­несE, и3 за без­за­кHніz и4хъ прe­данъ бhсть. возвесели1сz непл0ды нераж­дa­ю­щаz, возгласи2 и3 возо­пjй нечре­во­бо­лёв­шаz, ћкw мнH­га ч†да пу­стhz пa­че, нe­же­ли и3мyщіz мyжа.

Про­кj­менъ ґпc­ла, глaсъ ѕ7: Положи1ша мS въ р0вэ преисп0днэмъ, / въ тeм­ныхъ и3 сё­ни смeрт­нэй. Стjхъ: ГDи б9е сп7сeніz моегw2, во дни2 воз­звaхъ и3 въ нощи2 пред8 тоб0ю.

Ґпcлъ къ корjнfzнwмъ, за­чa­ло рк7є.

Брaтіе, сл0во крeст­ное, по­ги­бa­ю­щымъ ќбw ю3р0дство є4сть, ґ спасaє­мымъ нaмъ си1ла б9іz є4сть. пи1сано бо є4сть: погублю2 пре­мyд­рость пре­мyд­рыхъ, и3 рa­зумъ разyм­ныхъ tвeр­гу. гдЁ пре­мyдръ; гдЁ кни1жникъ; гдЁ совопр0сникъ вё­ка сегw2; не њбуи1 ли бGъ пре­мyд­рость мj­ра сегw2; понe­же бо въ пре­мyд­ро­сти б9іей не ра­зу­мЁ мjръ пре­мyд­ро­стію бGа, бlгоизв0лилъ бGъ бyй­ствомъ пр0повэди спасти2 вё­ру­ю­щихъ. понe­же и3 їудeє знa­меніz пр0сzтъ и3 є4ллини пре­мyд­ро­сти и4щутъ: мh же про­по­вё­ду­емъ хrтA рaс­пzта, їудeємъ ќбw соб­лaзнъ, є4ллинwмъ же безy­міе: са­мёмъ же зв†ннымъ, їудeємъ же и3 є4ллинwмъ, хrтA, б9ію си1лу и3 б9ію пре­мyд­рость. за­нE бyее б9іе, пре­мyдр­эе че­ло­вBкъ є4сть: и3 немощн0е б9іе, кр­эп­чaе че­ло­вBкъ є4сть. ви1дите бо звaніе вa­ше брaтіе, ћкw не мн0зи ли пре­мyд­ри по пл0ти; не мн0зи ли си1льни; не мн0зи ли бlгор0дни; но бyzz мj­ра и3збрA бGъ, да пре­мyд­рыz посрами1тъ: и3 нe­мwщ­наz мj­ра и3збрA бGъ, да посрами1тъ крBп­каz: и3 ху­дорHд­наz мj­ра, и3 ўничижє1ннаz и3збрA бGъ, и3 не сy­щаz, да с{щаz ўпраздни1тъ: ћкw да не по­хвa­лит­сz всsка пл0ть пред8 бGомъ. и3з8 негH­же вы2 є3стE њ хr­тЁ ї}сэ, и4же бhсть нaмъ пре­мyд­рость t бGа, прaв­да же и3 њсвz­щeніе, и3 и3збавлeніе: да, ћко­же пи1шетсz, хвалsй­сz, њ гDэ да хвa­лит­сz. и3 ѓзъ при­шeдъ къ вaмъ брaтіе, пріид0хъ не по превосх0дному словеси2, и3ли2 пре­мyд­ро­сти, воз­вэ­щaz вaмъ сви­дё­тель­ство б9іе. не суди1хъ бо вёд­эти что2 въ вaсъ, т0чію ї}са хrтA, и3 сего2 рaспzта.

Ґл­ли­лyіа, глaсъ №: Сп7си1 мz б9е, ћкw внид0ша в0ды до души2 мо­еS. Стjхъ: По­но­шeніе чaz­ше ду­шA моS и3 стрaсть. Стjхъ: Да по­мра­чaт­сz џчи и4хъ, є4же не ви1дэти.

Е#ђліе t матfeа, за­чa­ло Ri.

Во врe­мz џно, со­вётъ сотвори1ша вси2 ґрхіерeє и3 стaр­цы люд­стjи на ї}са, ћкw ўби1ти є3го2. и3 свzзaв­ше є3го2 вед0ша, и3 предa­ша є3го2 пон­тjй­ско­му пілaту и3гeмwну. то­гдA ви1дэвъ їy­да предa­вый є3го2, ћкw њсуди1ша є3го2, рас­кazв­сz возврати2 три1десzть срeбре­ни­ки ґрхіерeємъ и3 стaр­цємъ, глаг0лz: согрэши1хъ, предaвъ кр0вь непови1нную. nни1 же рё­ша: что2 є4сть нaмъ; ты2 ќзри­ши. и3 по­вeргъ срeбре­ни­ки въ цRк­ви, tи1де, и3 шeдъ ўдави1сz. ґрхіерeє же пріeм­ше срeбре­ни­ки, рё­ша: недост0йно є4сть вложи1ти и5хъ въ кор­вa­ну, понe­же цэнA кр0ве є4сть. со­вётъ же сотв0рше, купи1ша и4ми село2 скудeль­ни­че, въ по­гребaніе стр†ннымъ. тём­же на­речeсz село2 то2, село2 кр0ве, до сегw2 днE. то­гдA сбhст­сz речeн­ное їе­ре­мjемъ прор0комъ, глаг0лющимъ: и3 пріs­ша три1десzть срeбрє­никъ, цё­ну цэнeн­на­го, є3г0же цэни1ша t сы­нHвъ ї}лєвъ: и3 дa­ша | на се­лЁ скудeль­ни­чи, ћко­же сказA мнЁ гDь. ї}съ же стA пред8 и3гeмwномъ, и3 вопроси2 є3го2 и3гeмwнъ, глаг0лz: тh ли є3си2 цRь їудeй­скій; ї}съ же речE є3мY: ты2 глаг0леши. и3 є3гдA нaнь глаг0лаху ґрхіерeє и3 стaр­цы, ни­чесH­же tвэ­щавa­ше. то­гдA глаг0ла є3мY пілaтъ: не слh­ши­ши ли, коли1кw на тS сви­дё­тель­ству­ютъ; и3 не tвэ­щA є3мY ни къ є3ди1ному глаг0лу: ћкw диви1тисz и3гeмwну ѕэлw2. на всsкъ же прaзд­никъ nбh­чай бЁ и3гeмwну tпу­щaти є3ди1наго нар0ду свsз­нz, є3г0же хо­тs­ху. и3мsху же то­гдA свs­за­на нар0чита, глаг0лемаго варaвву. сHбран­нымъ же и5мъ, речE и5мъ пілaтъ: кого2 х0щете t nбою2 tпу­щY вaмъ, варaвву ли, и3ли2 ї}са глаг0лемаго хrтA; вёдz­ше бо, ћкw зaви­сти рa­ди предa­ша є3го2. сэдs­щу же є3мY на суди1щи, по­слA къ немY женA є3гw2, глаг0лющи: ничт0же те­бЁ, и3 прaвед­ни­ку то­мY, мн0гw бо по­стра­дaхъ днeсь во снЁ є3гw2 рa­ди. ґрхіерeє же и3 стaр­цы наусти1ша нар0ды, да и3спр0сzтъ варaвву: ї}са же по­губsтъ. tвэ­щaвъ же и3гeмwнъ, речE и5мъ: кого2 х0щете t nбою2 tпу­щY вaмъ; nни1 же рё­ша: варaвву. глаг0ла и5мъ пілaтъ: что2 ќбw сотворю2 ї}су, глаг0лемому хrтY; глаг0лаша є3мY вси2: да рaс­пzтъ бy­детъ. и3гeмwнъ же речE: к0е ќбw ѕло2 сотвори2; nни1 же и4злиха во­піs­ху, глаг0люще: да пр0пzтъ бy­детъ. ви1дэвъ же пілaтъ, ћкw ничт0же ўс­пэ­вaетъ, но пa­че молвA бы­вaетъ, пріeмъ в0ду, ўмы2 рy­цэ пред8 нар0домъ, глаг0лz: непови1ненъ є4смь t кр0ве прaвед­на­гw сегw2, вы2 ќзри­те. и3 tвэ­щaв­ше вси2 лю1діе, рё­ша: кр0вь є3гw2 на нaсъ, и3 на чaд­эхъ нa­шихъ. то­гдA tпусти2 и5мъ варaвву: ї}са же би1въ, пре­да­дE и5мъ, да є3го2 пр0пнутъ. то­гдA в0ини и3гeмwновы пріeм­ше ї}са на суди1ще, со­брa­ша нaнь всE мн0жество вH­инъ. и3 со­в­лeк­ше є3го2, њдёz­ша є3го2 хла­мЂ­дою черв­лe­ною. и3 сплeт­ше вэнeцъ t тeр­ніz, возложи1ша на главY є3гw2, и3 тр0сть въ десни1цу є3гw2: и3 покл0ньшесz на колB­ну пред8 ни1мъ, ру­гa­хусz є3мY, глаг0люще: рa­дуй­сz цRю2 їудeй­скій. и3 плю1нувше нaнь, пріs­ша тр0сть, и3 біs­ху по гла­вЁ є3гw2. и3 є3гдA по­ру­гa­шасz є3мY, совлек0ша съ негw2 багрzни1цу: и3 њблек0ша є3го2 въ ри6зы є3гw2, и3 вед0ша є3го2 на про­пsтіе. и3сходsще же њбрэт0ша че­ло­вё­ка кmринeй­ска, и4менемъ сj­мw­на: и3 се­мY за­дё­ша понести2 кrтъ є3гw2. и3 при­шeд­ше на мё­сто на­ри­цaе­мое голг0fа, є4же є4сть глаг0лемо крaніе­во мё­сто: дa­ша є3мY пи1ти џцетъ съ жeл­чію смё­шенъ, и3 вкyшъ не хо­тs­ше пи1ти. рас­пeн­шіи же є3го2 раздэли1ша ри6зы є3гw2, вeрг­ше жрє1біz: и3 сэдs­ще стре­жa­ху є3го2 тY. и3 возложи1ша верхY главы2 є3гw2 винY є3гw2 напи1сану: сeй є4сть ї}съ цRь їудeй­скій. то­гдA рас­пs­ша съ ни1мъ двA раз­бHй­ни­ка: є3ди1наго њдес­нyю, и3 є3ди1наго њшy­юю. є3ди1нъ же t њбё­ше­ною ѕлодBю хyлz­ше є3го2, глаг0лz: ѓще ты2 є3си2 хrт0съ, спаси2 себE и3 нaю. tвэ­щaвъ же дру­гjй, пре­щa­ше є3мY, глаг0лz: ни ли2 ты2 бои1шисz бGа, ћкw въ т0мже њсуж­дeнъ є3си2; и3 мы2 ќбw въ прaв­ду, до­стHй­наz бо по дэлHмъ нaю вос­пріeм­ле­ва: сeй же ни є3ди1нагw ѕлA сотвори2. и3 глаг0лаше ї}сови: помzни1 мz гDи, є3гдA пріи1деши во цrтвіи си2. и3 речE є3мY ї}съ: ґми1нь глаг0лю те­бЁ, днeсь со мн0ю бy­де­ши въ раи2. ми­мо­ходs­щіи же хyлz­ху є3го2, по­кивa­ю­ще главa­ми свои1ми, и3 глаг0люще: разорszй цR­ковь, и3 треми2 дeнь­ми со­зидazй, спаси1сz сaмъ: ѓще сн7ъ є3си2 б9ій, сни1ди со кrтA. тaкож­де же и3 ґрхіерeє ру­гa­ю­ще­сz съ кни1жники, и3 стaр­цы, и3 фарісeи, глаг0лаху: и3ны6z спасE, себe ли не м0жетъ спасти2; ѓще цRь ї}левъ є4сть, да сни1детъ нhнэ со кrтA, и3 вё­ру­емъ въ него2: ўпо­вA на бGа: да и3збaвитъ нhнэ є3го2, ѓще х0щетъ є3мY: речe бо, ћкw б9ій є4смь сн7ъ. т0жде же и3 раз­бHй­ни­ка рас­пsтаz съ ни1мъ по­но­шa­ста є3мY. t ше­стa­гw же часA тмA бhсть по всeй земли2, до часA девs­та­гw. њ девsтомъ же ча­сЁ возопи2 ї}съ глa­сомъ вeліимъ, глаг0лz: и3лJ, и3лJ, лі­мA са­вах­fанJ; є4же є4сть, б9е м0й, б9е м0й, вскyю мS є3си2 њстaвилъ; нё­цыи же t тY стоs­щихъ слh­шав­ше, глаг0лаху: ћкw и3лію2 гла­шaетъ сeй. и3 ѓбіе тeкъ є3ди1нъ t ни1хъ, и3 пріeмъ гy­бу, и3сп0лнивъ же џц­та, и3 вон­зE на тр0сть, на­паs­ше є3го2. пр0чіи же глаг0лаху: њстaви, да ви1димъ, ѓще пріи1детъ и3ліA спасти2 є3го2. ї}съ же пaки возопи1въ глa­сомъ вeліимъ, и3спусти2 д¦ъ. и3 сE за­вё­са цRк0внаz раз­дрaсz на дв0е, съ вhш­нz­гw крaz до ни1жнzгw: и3 зем­лS по­трzсeсz, и3 кa­меніе рас­па­дeсz: и3 гр0би tверз0шасz, и3 мнH­га тэлесA ўс0пшихъ с™hхъ во­стa­ша: и3 и3зшeдше и3з8 грHбъ по вос­кресeніи є3гw2, внид0ша во с™hй грaдъ, и3 kви1шасz мнHз­эмъ. с0тникъ же и3 и5же съ ни1мъ стре­гy­щіи ї}са, ви1дэвше трyсъ и3 бы6вшаz, ўбоs­шасz ѕэлw2, глаг0люще: вои1стинну б9ій сн7ъ бЁ сeй. їудeє же, понe­же пzт0къ бЁ, да не њстa­нутъ на кr­тЁ тэлесA въ суб­бHту: бё бо вели1къ дeнь тоS суб­бHты, моли1ша пілaта, да пребію1тъ г0лєни и4хъ, и3 в0з8мутъ. пріид0ша же в0ини, и3 пeр­во­му ќбw преби1ша г0лєни, и3 друг0му рас­пsто­му съ ни1мъ. на ї}са же при­шeд­ше, ћкw ви1дэша є3го2 ўжE ўмeр­ша, не преби1ша є3мY г0леній: но є3ди1нъ t вH­инъ ко­піeмъ рeб­ра є3мY про­бодE, и3 ѓбіе и3зhде кр0вь и3 водA. и3 ви1дэвый сви­дё­тель­ство­ва, и3 и4стинно є4сть сви­дё­тель­ство є3гw2. и3 т0й вёсть, ћкw и4стину глаг0летъ, да вы2 вё­ру и4мете. бh­ша бо сі‰, да сбy­дет­сz писaніе: к0сть не сокруши1тсz t негw2. и3 пaки друг0е писaніе глаг0летъ: воз­зрsтъ нaнь, є3г0же пробод0ша. бs­ху же тY и3 жєны2 мн0ги и3здалeча зрs­ще, ±же и3д0ша по ї}сэ t галілeи, слу­жa­ще є3мY. въ ни1хже бЁ марjа магдали1на и3 марjа їaкwв­лz, и3 їwсjи мaти, и3 мaти сh­ну зе­ведewву. п0здэ же бhв­шу, пріи1де че­ло­вёкъ бо­гaтъ t ґрі­маfeа, и4менемъ їH­сифъ: и4же и3 т0й ўчи1сz ў ї}са. сeй при­стy­пль къ пілaту, проси2 тэлесE ї}сова: то­гдA пілaтъ по­ве­лЁ дaти тё­ло. и3 пріeмъ тё­ло їH­сифъ, њбви1тъ є5 плащани1цею чи1стою: и3 положи2 є5 въ н0вэмъ своeмъ гр0бэ, и4же и3зсэчE въ кa­ме­ни: и3 возвали1въ кa­мень вeлій над8 двє1ри гр0ба, tи1де. бё же тY марjа магдали1на, и3 дру­гaz марjа, сэдs­щэ прs­мw гр0ба.

Тa­же, nбhч­наz є3ктеніA: Рцeмъ вси2 t всеS души2: И# пот0мъ, Спод0би гDи: И#сп0лнимъ вечeр­нюю мlтву: И# прH­чаz.

И# по воз­глaсэ поeмъ
t стіх0вныхъ стіхи1ръ под0бны д7.

Глaсъ в7: Е#гдA t дрe­ва тS мє1ртва, / ґрі­маfeй снsтъ всёхъ жи­во­тA, / смЂр­ною и3 плащани1цею тS хrтE њбви1въ, / и3 люб0вію под­визa­ше­сz, / сeрд­цемъ и3 ўст­нa­ми / тё­ло нетлён­ное твоE њб­ло­бы­зaти. / nбa­че њдержи1мь стрa­хомъ, / рa­дуzсz во­піs­ше ти2: / слa­ва сниз­хож­дeнію тво­е­мY, чlвэколю1бче.

Стjхъ: ГDь воцRи1сz, въ лё­по­ту њблечeсz.

Е#гдA во гр0бэ н0вэ / за всёхъ положи1лсz є3си2, и3збaвителю всёхъ, / ѓдъ всесмэхли1вый ви1дэвъ тS ўжасeсz, / верєи2 сокруши1шасz, сломи1шасz вратA, / гр0би tверз0шасz, / мeрт­віи во­стa­ша. / то­гдA ґдaмъ бl­годaр­ствен­нw рa­дуzсz / во­піs­ше те­бЁ: / слa­ва сниз­хож­дeнію тво­е­мY, чlвэколю1бче.

Стjхъ: И$бо ўтверди2 все­лeн­ную, ћже не подви1житсz.

Е#гдA во гр0бэ пл0тски / хо­тS заключи1лсz є3си2, / и4же є3стеств0мъ б9ествA / пре­бы­вazй неwпи1санный, и3 неw­пред­элeн­ный, / смeр­ти заключи1лъ є3си2 со­крHви­ща, / и3 ѓдw­ва вс‰ и3стощи1лъ є3си2 хrтE ц†рствіz: / то­гдA и3 суб­бHту сію2 / б9eственнагw бl­го­сло­вeніz и3 слa­вы, / и3 тво­еS свёт­ло­сти спод0билъ є3си2.

Стjхъ: Д0му тво­е­мY по­добaетъ с™hнz гDи, въ дол­го­тY днjй.

Е#гдA си6лы зрs­ху тS хrтE, / ћкw пре­лeст­ни­ка t беззак0нныхъ њкле­ветaе­ма, / ўжасa­хусz неизглаг0ланному дол­го­тер­пё­нію тво­е­мY, / и3 кa­мень гр0ба рукa­ми за­пе­чaтан­ный, / и4миже тво‰ нетлBн­наz рeб­ра пробод0ша. / nбa­че нa­ше­му сп7сeнію / рa­ду­ю­ще­сz во­піs­ху ти2: / слa­ва сниз­хож­дeнію тво­е­мY, / чlвэколю1бче.

Слa­ва, и3 нhнэ, глaсъ є7: ТебE њдё­ю­ща­госz свё­томъ ћкw ри1зою / снeмъ їH­сифъ съ дрe­ва съ нікоди1момъ, / и3 ви1дэвъ мeрт­ва нa­га непо­гребe­на, / бl­госeрд­ный плaчь воспріи1мъ, / ры­дaz глаг0лаше: / ўвы2 мнЁ слад­чaй­шій ї}се, / є3г0же вмaлэ с0лнце на кr­тЁ ви1сима ўзрёв­шее / мрaкомъ њб­ла­гa­ше­сz, / и3 зем­лS стрa­хомъ ко­лебa­ше­сz, / и3 раз­ди­рa­ше­сz цRк0внаz за­вё­са: / но сE нhнэ ви1жу тS, / менE рa­ди в0лею под8eмша смeрть. / кaкw по­гребy тz б9е м0й, / и3ли2 как0ю плащани1цею њбвію2; / к0има ли рукa­ма при­кос­нyсz нетлён­но­му тво­е­мY тё­лу; / и3ли2 к‡z пBс­ни воспою2 тво­е­мY и3сх0ду щeд­ре, / ве­ли­чaю стrти тво‰, / пэсносл0влю и3 по­гребeніе твоE со вос­кrніемъ, зо­вhй: / гDи слa­ва тебЁ.

Тa­же, Нhнэ tпу­щaе­ши: Трис™0е. По Џ§е нaшъ:

Тро­пaрь, глaсъ в7:

Бlгоwбрaз­ный їH­сифъ / съ дрe­ва снeмъ пречcтое тё­ло твоE, / плащани1цею чи1стою њбви1въ, и3 вонs­ми / во гр0бэ н0вэ по­крhвъ положи2.

Дру­гjй тро­пaрь: Мmрон0сицамъ женaмъ при гр0бэ пред­стaвъ ѓгGлъ во­піs­ше: / м›ра мє1ртвымъ сyть прили1чна, / хrт0съ же и3стлёніz kви1сz чyждь.

Сщ7eнникъ: Премyдростъ.

И# tпyстъ.

И$же нaсъ рa­ди че­ло­вёкwвъ и3 нa­ше­гw рa­ди спасeніz стр†шныz стrти и3 жи­во­творs­щій кrтъ, и3 в0льное по­гребeніе пл0тію и3зв0ливый, хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, моли1твами пречи1стыz сво­еS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 человэколю1бецъ.

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки