Воз­несeніе гDне

Воз­несeніе гDа бGа
и3 сп7са нa­ше­гw ї}са хrтA.

 На мaл­эй вечeр­ни  На вели1цэй вечeр­ни  На ќтре­ни  На літур­гjи

Въ срe­ду вe­че­ра ѕ7‑z седми1цы по пaсцэ.

Чaсъ f7‑й триpaлм­ный. По на­чaлэ глаг0летъ чтeцъ трис™0е, и3 до недё­ли }-z во всsкомъ цRк0вномъ пёніи.

На мaл­эй вечeрни.

На ГDи воззвaхъ:
по­стaвимъ стіхи6ры д7, глaсъ ѕ7:

ГDь воз­несeсz на нб7сA, / да п0слетъ ўтё­ши­телz мj­ру: / небесA ўгот0ваша прест0лъ є3гw2, / џб­ла­цы вос­хож­дeніе є3гw2. / ѓгG­ли дивsт­сz, че­ло­вё­ка зрs­ще превh­ше себE. / nц7ъ ждeтъ, є3г0же въ нёд­рахъ и4мать со­прис­носyщ­на: / д¦ъ же с™hй вели1тъ всёмъ ѓгGлwмъ є3гw2: / возми1те вратA кнs­зи вa­шz, / вси2 kзh­цы восплещи1те рукa­ми, / ћкw взh­де хrт0съ, и3дёже бЁ пeрвэе.

ГDи, тво­е­мY воз­несeнію ўдиви1шасz хе­рувj­ми, / зрs­ще тебE бGа на џб­ла­ц­эхъ вос­ходs­ща, на ни1хъ сэдs­ща­го: / и3 слaвимъ тS, ћкw блa­га ми1лость твоS, / слa­ва тебЁ.

На горaхъ с™hхъ зрs­ще твоE воз­несeніе хrтE, / сіsніе слa­вы џ§и, / вос­пэ­вaемъ тв0й свэ­тоoбрaз­ный ли­цA зрaкъ, / клaнzем­сz страстє1мъ твои6мъ, / по­чи­тaемъ вос­кrніе, / слaв­ное воз­несeніе слaвz­ще: / поми1луй нaсъ.

ГDи, смот­рeніz соверши1въ тaин­ство, / пои1мъ тво‰ ўченики2 на г0ру є3леHнскую, / возноси1лсz є3си2, / и3 сE твeрдь небeс­ную про­шeлъ є3си2, / менE рa­ди њб­ни­щa­вый по мнЁ: / и3 воз­шeдъ toнy­ду­же не разлучи1лсz є3си2, / всес™aго твоего2 д¦а низпосли2, / про­свэ­щa­ю­ща дy­шы нaшz.

Слa­ва, и3 нhнэ: глaсъ т0йже: ГDи, ґпc­ли ћкw ви1дэша тS, на џб­ла­ц­эхъ возноси1ма, / ры­дaніемъ слeзъ, жиз­нодaв­че хrтE, ск0рби и3сполнsеми, / ры­дa­ю­ще глаг0лаху: / вLко, не њстaви нaсъ си1рыхъ, / и5хже за ми­лосeр­діе возлюби1лъ є3си2 рабы6 твоS, / ћкw благоутр0бенъ: / но посли2 ћко­же њб­э­щaлъ є3си2 нaмъ, / прес™aго твоего2 д¦а, / про­свэ­щa­ю­ща дy­шы нaшz.

Про­кj­менъ днE.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ №:

Возшeдъ на небесA, toнy­ду­же и3 со­шeлъ є3си2, / не њстaви нaсъ си1рыхъ гDи: / да пріи1детъ тв0й д¦ъ, носS ми1ръ мjро­ви, / покажи2 сы­нHмъ че­ло­вё­че­скимъ дэлA си1лы тво­еS, / гDи человэколю1бче.

Стjхъ: Вси2 kзh­цы восплещи1те рукa­ми, воскли1кните бGу глa­сомъ рaдованіz.

Возшeлъ є3си2 хrтE къ без­на­чaль­но­му nц7Y тво­е­мY, / неwпи1санныхъ є3гw2 нёдръ не разлучи1выйсz, / и3 при­лHгъ си1лы хвалeніz трис™aгw не пріs­ша, / но є3ди1наго сн7а и3 по во­че­ло­вё­ченіи / по­знa­ша тS гDи, є3динор0дна nц7Y: / во мн0жествэ щедр0тъ твои1хъ поми1луй нaсъ.

Стjхъ: Взh­де бGъ въ вос­клик­но­вeніи, гDь во глaсэ трyбнэ.

ЃгG­ли твои2 гDи, ґпcлwмъ глаг0лаху: / мy­жіе галілeй­стіи, что2 сто­и­тE, зрs­ще на нe­бо; / сeй є4сть хrт0съ бGъ, воз­несhй­сz t вaсъ на нe­бо, / т0й пріи1детъ пaки, / и4мже џбра­зомъ ви1дэсте є3го2 и3дyща на нe­бо: / послужи1те є3мY въ препод0біи и3 прaвдэ.

Слa­ва, и3 нhнэ, глaсъ в7: Роди1лсz є3си2 ћкw сaмъ вос­хо­тёлъ є3си2, / kви1лсz є3си2 ћкw сaмъ и3зв0лилъ є3си2: / по­стра­дaлъ є3си2 пл0тію б9е нaшъ, / и3з8 мeрт­выхъ вос­крeслъ є3си2 по­прaвъ смeрть. / воз­нeсл­сz є3си2 во слa­вэ, всsчєскаz и3сполнszй, / и3 по­слaлъ є3си2 нaмъ д¦а б9eственнаго, / є4же вос­пэ­вaти и3 слaви­ти твоE б9ество2.

Нhнэ tпу­щaе­ши: Трис™0е. По Џ§е нaшъ.

Tпусти1тельный тро­пaрь, глaсъ д7:

Вознeсл­сz є3си2 во слa­вэ хrтE б9е нaшъ, / рa­дость сотвори1вый ўче­ни­кHмъ / њб­это­вaніемъ с™aгw д¦а, / и3звэщє1ннымъ и5мъ бhв­шымъ бла­го­сло­вeніемъ, / ћкw ты2 є3си2 сн7ъ б9ій, и3збaвитель мjра.

Тa­же є3ктеніA мaлаz. И# tпyстъ.

На вели1цэй вечeрни.

По пред­на­чинa­тель­номъ pал­мЁ каfjсмы не глаг0лемъ.

На ГDи воз­звaхъ: по­стaвимъ стіхHвъ ‹.
И# поeмъ стіхи6ры са­мо­глaс­ны є7,
по­вторs­ю­ще |. Глaсъ ѕ7:

ГDь воз­несeсz на нб7сA, / да п0слетъ ўтё­ши­телz мj­ру: / небесA ўгот0ваша прест0лъ є3гw2, / џб­ла­цы вос­хож­дeніе є3гw2. / ѓгG­ли дивsт­сz, че­ло­вё­ка зрs­ще превh­ше себE. / nц7ъ ждeтъ, є3г0же въ нёд­рахъ и4мать со­прис­носyщ­на: / д¦ъ же с™hй вели1тъ всёмъ ѓгGлwмъ є3гw2: / возми1те вратA кнs­зи вa­шz, / вси2 kзh­цы восплещи1те рукa­ми, / ћкw взh­де хrт0съ, и3дёже бЁ пeр­вэе. [Двaж­ды].

ГDи, тво­е­мY воз­несeнію ўдиви1шасz хе­рувj­ми, / зрs­ще тебE бGа на џб­ла­ц­эхъ вос­ходs­ща, на ни1хъ сэдs­ща­го: / и3 слaвимъ тS, ћкw блa­га ми1лость твоS, / слa­ва те­бЁ. [Двaж­ды].

На горaхъ с™hхъ зрs­ще твоE воз­несeніе хrтE, / сіsніе слa­вы џ§и, / вос­пэ­вaемъ тв0й свэ­тоoбрaз­ный ли­цA зрaкъ, / клaнzем­сz страстє1мъ твои6мъ, / по­чи­тaемъ вос­кrніе, / слaв­ное воз­несeніе слaвz­ще: / поми1луй нaсъ. [Двaж­ды].

ГDи, ґпc­ли ћкw ви1дэша тS, на џб­ла­ц­эхъ возноси1ма, / ры­дaніемъ слeзъ, жиз­нодaв­че хrтE, ск0рби и3сполнsеми, / ры­дa­ю­ще глаг0лаху: / вLко, не њстaви нaсъ си1рыхъ, / и5хже за ми­лосeр­діе возлюби1лъ є3си2 рабы6 твоS, / ћкw благоутр0бенъ: / но посли2 ћко­же њб­э­щaлъ є3си2 нaмъ, / прес™aго твоего2 д¦а, / про­свэ­щa­ю­ща дy­шы нa­шz. [Двaж­ды].

ГDи, смот­рeніz соверши1въ тaин­ство, / пои1мъ тво‰ ўченики2 на г0ру є3леHнскую, / возноси1лсz є3си2, / и3 сE твeрдь небeс­ную про­шeлъ є3си2, / менE рa­ди њб­ни­щa­вый по мнЁ: / и3 воз­шeдъ toнy­ду­же не разлучи1лсz є3си2, / всес™aго твоего2 д¦а низпосли2, / про­свэ­щa­ю­ща дy­шы нa­шz. [Двaж­ды].

Слa­ва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже: Нёдръ nтe­че­скихъ не раз­лyч­сz, слад­чaй­шій ї}се, / и3 съ зем­нh­ми ћкw че­ло­вёкъ пожи1въ, / днeсь t горы2 є3леHнскіz воз­нeсл­сz є3си2 во слa­вэ, / и3 пaд­шее є3стество2 нa­ше ми1лостивнw воз­нeсъ, / nц7Y спосади1лъ є3си2. / тём­же небeс­ніи безпл0тныхъ чи1нове, / чудеси2 ўдив­лs­ю­ще­сz, ўжасa­хусz ќжа­сомъ, / и3 трe­пе­томъ содержи1ми, твоE человэколю1біе ве­ли­чa­ху. / съ ни1миже и3 мы2 зем­нjи, / є4же къ нaмъ твоE сниз­хож­дeніе, / и3 є4же t нaсъ воз­несeніе славосл0вzще, / м0лимсz глаг0люще: / ўченики2, и3 р0ждшую тS бцdу, / рa­до­сти безчи1сленныz и3сп0лнивый во твоE воз­несeніе, / и3 нaсъ спод0би и3збрaнныхъ твои1хъ рa­до­сти, моли1твами и4хъ, / вели1кіz рa­ди тво­еS ми1лости.

Вх0дъ. Про­кj­менъ днE, и3 чтє1ніz.

Прор0чества и3сaіина чтeніе.
[ГлавA в7.]

Тaкw глаг0летъ гDь: бy­детъ въ по­слёд­ніz дни2 kв­лe­на горA гDнz, и3 д0мъ б9ій на вер­сёхъ г0ръ, и3 воз­несeт­сz превh­ше хол­мHвъ, и3 пріи1дутъ на ню2 вси2 kзh­цы. и3 п0йдутъ лю1діе мн0зи, и3 рекyтъ: пріиди1те взh­демъ на г0ру гD­ню, и3 въ д0мъ бGа їaкwв­лz, и3 возвэсти1тъ нaмъ пyть св0й, и3 п0йдемъ по немY.

Прор0чества и3сaіина чтeніе.
[ГлавA …в.]

Тaкw глаг0летъ гDь: поиди1те и3 вни1дите враты2 мои1ми, ўгот0вите пyть м0й, и3 пyть твори1те лю1демъ мои6мъ, и3 кa­мєніz t пути2 размещи1те, вознеси1те знa­меніе на kзhки. сe бо гDь сотвори2 слh­ша­но дa­же до по­слёд­нихъ земли2: рцh­те дщeри сіH­но­вэ, сE сп7си1тель тв0й прих0дитъ, и3мёz съ соб0ю мздY, и3 дё­ло є3гw2 пред8 ли­цeмъ є3гw2. и3 про­зо­вeтъ | лю1ди свsты, и3збaвлены t гDа: тh же на­речe­шисz взыс­кaн­ный грaдъ, и3 неwстaв­лен­ный. кто2 сeй при­шe­дый и3з8 є3дHма, њбро­щeніе ри1зъ є3гw2 t вос0ра; сeй красeнъ во nдeжди своeй, во­піeтъ съ крё­по­стію вeліею: ѓзъ глаг0лю прaв­ду и3 сyдъ спасeніz. почт0 ти њбр0щены ри6зы, и3 nдє1жды твоS ћкw t и3стоптaніz точи1ла и3сп0лнены и3стоптaніz; точи1ло и3стоптaхъ є3ди1нъ, и3 t kзы6къ нёсть мyжъ со мн0ю. ми1лость гD­ню по­мzнyхъ, доб­ро­дётє­ли гD­ни во всёхъ, и4миже нaмъ воз­давaетъ. гDь, судіS бl­гjй д0му ї}леву, нан0ситъ нaмъ по ми1лости своeй, и3 по мн0жеству прaв­ды сво­еS. и3 речE: не лю1діе ли мои2, чa­да не tвeр­гутъ ли сz; и3 бhсть и5мъ во спасeніе t всsкіz ск0рби и4хъ. не ходaтай, ни­жE ѓгGлъ, но сaмъ гDь спасE и5хъ: за є4же люби1ти и5хъ, и3 ща­дё­ти и5хъ, сaмъ и3збaви и5хъ, и3 вос­пріsтъ и5хъ, и3 воз­несE и5хъ во всS дни2 вёка.

Прор0чества за­хaріи­на чтeніе.
[ГлавA д7i.]

Тaкw глаг0летъ гDь: сE дeнь грzдeтъ гDнь, и3 стa­нутъ н0зэ є3гw2 въ дeнь џный на го­рЁ є3леHнстэй, прs­мw їерусали1ма, t во­стHкъ с0лнца. и3 въ дeнь џный и3зhдетъ водA живA и3з8 їерусали1ма, п0лъ є3S въ м0ре пeр­вое, и3 п0лъ є3S въ м0ре по­слёд­нее: въ жaтву и3 въ вeс­ну бy­детъ тaкw. и3 бy­детъ гDь цRь по всeй земли2, въ дeнь џный бy­детъ гDь є3ди1нъ. и4мz є3гw2 є3ди1но, њкру­жa­ю­щее всю2 зeм­лю и3 пу­стh­ню, t гa­вы дa­же до рем­мH­на, проти1ву хреб­тY їерусали1млю: и3 воз­несeт­сz, и3 на мё­стэ пребy­детъ, t врaтъ веніа­мj­но­выхъ, дa­же до мё­ста дверeй пeр­выхъ, дa­же до врaтъ ўг0льныхъ, и3 дa­же до стол­пA ґнамеи1лева, дa­же до подточи1лій цRe­выхъ, њби­тa­ютъ въ нeмъ: и3 ґнafе­ма не бy­детъ кто­мY, и3 всели1тсz їерусали1мъ надёzйсz.

На літjи стіхи6ры самоглaсны.
Глaсъ №:

Возшeдъ на небесA, toнy­ду­же и3 со­шeлъ є3си2, / не њстaви нaсъ си1рыхъ гDи: / да пріи1детъ тв0й д¦ъ, носS ми1ръ мjро­ви, / покажи2 сы­нHмъ че­ло­вё­че­скимъ дэлA си1лы тво­еS, / гDи человэколю1бче.

Возшeлъ є3си2 хrтE къ без­на­чaль­но­му nц7Y тво­е­мY, / неwпи1санныхъ є3гw2 нёдръ не разлучи1выйсz, / и3 при­лHгъ си1лы хвалeніz трис™aгw не пріs­ша, / но є3ди1наго сн7а и3 по во­че­ло­вё­ченіи / по­знa­ша тS гDи, є3динор0дна nц7Y: / во мн0жествэ щедр0тъ твои1хъ поми1луй нaсъ.

ЃгG­ли твои2 гDи, ґпcлwмъ глаг0лаху: / мy­жіе галілeй­стіи, что2 сто­и­тE, зрs­ще на нe­бо; / сeй є4сть хrт0съ бGъ, воз­несhй­сz t вaсъ на нe­бо, / т0й пріи1детъ пaки, / и4мже џбра­зомъ ви1дэсте є3го2 и3дyща на нe­бо: / послужи1те є3мY въ препод0біи и3 прaвдэ.

Глaсъ д7: Е#гдA при­шeлъ є3си2 на г0ру хrтE є3леHнскую, / џ§ее соверши1ти бла­го­волeніе, / ўжас0шасz небeс­ніи ѓгG­ли, / и3 ўстраши1шасz преисп0дніи. / пред­стa­ша же ўченицы2 съ рa­до­стію трe­пет­ни, / ћкw глаг0лалъ є3си2 и5мъ, / ћкw прест0лъ же го­тов­лs­ше­сz проти1въ џб­лакъ ждy­щій: / вратa же нe­бо tвeрз­шее добр0ту kв­лs­ше, / и3 зем­лS со­крHви­ща tкры­вaетъ, / ґдa­мо­ву схож­дeнію ћкw по­знaтисz, и3 пaки вос­хож­дeнію. / но стопы6 ќбw воз­вы­шa­хусz, ћко­же рy­цэ, / ўстa же вельми2 бl­го­слов­лs­ху, ћко­же слh­ша­ше­сz, / џб­лакъ под8eмлzше, и3 нe­бо внyтрь тебE пріsтъ. / дё­ло сіE гDи со­дё­лалъ є3си2 вели1кое и3 пре­слaв­ное, / во спасeніе дyшъ нaшихъ.

Низ­шeд­шее є3стество2 ґдa­мо­во, / въ д0льнэйшыz страны6 земли2, б9е / новосотвори1вый соб0ю превh­ше всsка­гw на­чa­ла и3 влa­сти, возвeлъ є3си2 днeсь: / ћкw бо возлюби1въ спосади1лъ є3си2, / ћко­же поми1ловавъ соедини1лъ є3си2 се­бЁ, / ћкw соедини1вый спо­стра­дaлъ є3си2, / ћкw без­стрaстенъ по­стра­дaвъ, и3 спро­слaвилъ є3си2. / но безпл0тніи, кто2 є4сть сeй, глаг0лаху крaс­ный мyжъ; / но не че­ло­вёкъ т0чію, бGъ же и3 че­ло­вёкъ, / со­во­куп­лeн­нw и3 kв­лsе­мw. / тём­же ўдив­лe­ни ѓгG­ли, / во nдeж­дахъ летa­ю­ще џкре­стъ ўче­ни­кHвъ, / друзjи же стоs­ще во­піs­ху: / мy­жіе галілeй­стіи, и4же t вaсъ tи1де, / сeй є4сть ї}съ че­ло­вёкъ бGъ. / бGъ че­ло­вёкъ пaки пріи1детъ, / судіS живhхъ и3 мeрт­выхъ, / вBр­нымъ же дaруzй / гр­эхHвъ про­щeніе и3 вeлію ми1лость.

Е#гдA воз­нeсл­сz є3си2 во слa­вэ хrтE б9е, / ўче­ни­кHмъ зрs­щымъ, / џб­ла­цы под8имaху тS съ пл0тію, / вратA взs­шасz нбc­наz, / ли1къ ѓгGль­скій рa­до­ва­ше­сz съ весeліемъ, / г0рнэйшыz си6лы зо­вs­ху глаг0люще: / возми1те вратA кнs­зи вa­шz, / и3 вни1детъ цRь слa­вы. / ўче­ни­цh же дивs­ще­сz глаг0лаху: / не разлучи1сz нaсъ пa­сты­рю д0брый, / но посли2 нaмъ д¦а твоего2 прес™aго, / на­став­лs­ю­ща, и3 ўтвер­ждa­ю­ща, и3 про­свэ­щa­ю­ща, / и3 њсвz­щa­ю­ща дy­шы нaшz.

Слa­ва и3 нhнэ, глaсъ т0йже: ГDи, тaин­ство є4же t вэ­кHвъ со­кро­вeн­ное и3 t родHвъ и3сп0лнивъ ћкw бlгъ, / при­шeлъ є3си2 со ўченики2 твои1ми на г0ру є3леHнскую, / и3мёz р0ждшую тS твор­цA и3 всёхъ со­дё­телz: / т0й бо въ стrти твоeй м™рски пa­че всёхъ бо­лёз­но­вав­шей, / по­добa­ше и3 слa­вою пл0ти тво­еS, / премн0гіz наслади1тисz рa­до­сти. / є3sже и3 мы2 при­ча­щa­ю­ще­сz, / є4же на нб7сA восх0домъ твои1мъ вLко, / вели1кую твою2 ми1лость на нaсъ бhв­шую слaвимъ.

На стіх0внэ стіхи6ры са­мо­глaс­ны, глaсъ в7:

Роди1лсz є3си2 ћкw сaмъ вос­хо­тёлъ є3си2, / kви1лсz є3си2 ћкw сaмъ и3зв0лилъ є3си2: / по­стра­дaлъ є3си2 пл0тію б9е нaшъ, / и3з8 мeрт­выхъ вос­крeслъ є3си2 по­прaвъ смeрть. / воз­нeсл­сz є3си2 во слa­вэ, всsчєскаz и3сполнszй, / и3 по­слaлъ є3си2 нaмъ д¦а б9eственнаго, / є4же вос­пэ­вaти и3 слaви­ти твоE б9ество2.

Стjхъ: Вси2 kзh­цы восплещи1те рукa­ми, воскли1кните бGу глa­сомъ рaдованіz.

Воспріeм­ле­му те­бЁ хrтE t горы2 мaс­лич­ныz, / си6лы зрs­ще, дрyгъ дрy­гу во­піs­ху: / кто2 є4сть сeй; и3 глаг0летъ къ ни1мъ: / сeй є4сть дер­жaв­ный и3 си1льный, / сeй є4сть си1льный въ брa­ни, / сeй є4сть вои1стинну цRь слa­вы. / и3 почто2 є3мY черв­лe­ны ри6зы; / и3з8 вос0ра прих0дитъ, є4же є4сть пл0ти. / тh же сaмъ ћкw бGъ њдес­нyю сёдъ вели1чествіz, / по­слaлъ є3си2 нaмъ д¦а с™aго, / да на­стaвитъ и3 спасeтъ дy­шы нaшz.

Стjхъ: Взh­де бGъ въ вос­клик­но­вeніи, гDь во глaсэ трyбнэ.

Вознeсл­сz є3си2 во слa­вэ на го­рЁ мaс­лич­нэй хrтE б9е, / пред8 твои1ми ўченики2, / и3 сёлъ є3си2 њдес­нyю nц7A, / всsчєскаz и3сполнszй б9еств0мъ, / и3 по­слaлъ є3си2 и5мъ д¦а с™aго, / про­свэ­щa­ю­ща и3 ўтвер­ждa­ю­ща, / и3 њсвz­щa­ю­ща дy­шы нaшz.

Слa­ва и3 нhнэ, глaсъ ѕ7: Взh­де бGъ въ вос­клик­но­вeніи, / гDь во глaсэ трyб­нэ, / є4же вознести2 пaд­шій џбразъ ґдa­мовъ, / и3 по­слaти д¦а ўтё­ши­телz, / є4же њсвzти1ти дy­шы нaшz.

Тa­же, Нhнэ tпу­щaе­ши: И# трис™0е.

На бл­гcвeніи хлёбwвъ,
тро­пaрь прaзд­ни­ка, глaсъ д7:

Вознeсл­сz є3си2 во слa­вэ хrтE б9е нaшъ, / рa­дость сотвори1вый ўче­ни­кHмъ / њб­это­вaніемъ с™aгw д¦а, / и3звэщє1ннымъ и5мъ бhв­шымъ бла­го­сло­вeніемъ, / ћкw ты2 є3си2 сн7ъ б9ій, и3збaвитель мj­ра. Три1жды.

И# чтeніе вели1кое въ дэsніихъ с™hхъ ґпcлъ.

Ґ и3дёже нёсть всен0щнагw: по Нhнэ tпу­щaе­ши: тро­пaрь прaзд­ни­ка є3ди1ножды. На по­вечeріи по Дост0йно: кон­дaкъ прaздника.

Полy­нощ­ни­цу поeмъ по nбh­чаю съ каfjсмою. По №-мъ трис™0мъ, вмё­стw, СE жени1хъ: глаг0лемъ тро­пaрь прaзд­ни­ка. По в7-мъ трис™0мъ, вмё­стw, Помzни2 гDи, ћкw бlгъ: глаг0лемъ кон­дaкъ прaзд­ни­ка. Тa­же, ГDи поми1луй. в7i. И# tпyстъ. Моли1твы, Помzни2 гDи, въ на­дeжди: не глаг0лемъ. Ќтре­ни на­чa­ло по nбh­чаю. И# ѓбіе чтeцъ глаг0летъ: Пріиди1те поклони1мсz: три1жды. и3 nбhч­ныz двA pал­мA, f7i и3 к7. и3 шестоpaлміе.

Въ четверт0къ на ќтрени.

На БGъ гDь:
тро­пaрь прaзд­ни­ка три1жды, глaсъ д7:

Вознeсл­сz є3си2 во слa­вэ хrтE б9е нaшъ, / рa­дость сотвори1вый ўче­ни­кHмъ / њб­это­вaніемъ с™aгw д¦а, / и3звэщє1ннымъ и5мъ бhв­шымъ бла­го­сло­вeніемъ, / ћкw ты2 є3си2 сн7ъ б9ій, и3збaвитель мjра.

По №-мъ стіхосл0віи сэдa­ленъ, глaсъ №.
Под0бенъ: Кa­ме­ни запечaтану:

ЃгGлwмъ дивs­щым­сz восх0да стрaн­но­му, / и3 ўче­ни­кHмъ ўжасa­ю­щым­сz стрaш­но­му взhтіz, / воз­шeлъ є3си2 со слa­вою ћкw бGъ, / и3 вратA те­бЁ взs­шасz сп7се. / сегw2 рa­ди си6лы нбc­ныz див­лs­хусz вопію1ще: / слa­ва сниз­хож­дeнію тво­е­мY сп7се, / слa­ва цrтвію тво­е­мY, / слa­ва воз­несeнію тво­е­мY, є3ди1не человэколю1бче. [Двaж­ды].

По в7-мъ стіхосл0віи сэдa­ленъ, глaсъ G.
Под0бенъ: Кра­со­тЁ двcтва:

Пре­вёч­ный бGъ и3 без­на­чaль­ный, / є4же вос­пріsтъ є3стество2 че­ло­вё­че­ское, / њбGотвори1въ тaй­нw днeсь воз­несE. / ѓгG­ли пред­текy­ще ґпcлwмъ по­кa­зо­ва­ху / сего2 и3дyща на нб7сA слa­вою мн0гою, / то­мy­же поклони1вшесz глаг0лаху: / слa­ва бGу воз­нeс­ше­мусz. [Двaж­ды].

Ве­ли­чaніе:

Вели­чaемъ тS, / жи­водaв­че хrтE, / и3 по­чи­тaемъ є4же на нб7сA / съ пречcтою твоeю пл0тію, / б9eственное вознесeніе.

Pал0мъ и3збр†нный.

№ ли1къ: Вси2 kзh­цы восплещи1те рукa­ми, воскли1кните бGу во глaсэ рa­до­ваніz. в7. ћкw гDь вhш­ній стрa­шенъ, цRь вeлій по всeй земли2. №. покори2 лю1ди нaмъ, и3 kзhки под8 н0ги нa­шz. в7. взh­де бGъ въ вос­клик­но­вeніи, гDь во глaсэ трyб­нэ. №. и3 взh­де на хе­рувj­мы, и3 ле­тЁ: в7. и3 воз­ле­тЁ на кри­лY вёт­рє­ню. №. возми1те вратA кнs­зи вa­шz, и3 возми1тесz вратA вBч­наz, и3 вни1детъ цRь слa­вы. в7. гDь на нб7си2 ўгот0ва пrт0лъ св0й, и3 цrтво є3гw2 всё­ми њб­ла­дaетъ. №. речE гDь гDе­ви мо­е­мY: сэди2 њдес­нyю менE, д0ндеже по­ло­жY враги2 тво‰ подн0жіе н0гъ твои1хъ. в7. поклони1тесz є3мY вси2 ѓгG­ли є3гw2. №. бGъ сэди1тъ на пrт0лэ с™ёмъ своeмъ. в7. и3 т0й сy­дитъ все­лeн­нэй въ прaв­ду. №. пrт0лъ тв0й б9е въ вёкъ вё­ка. в7. ћкw взsт­сz ве­ли­ко­лё­піе твоE превh­ше нб7съ. №. воз­несeсz на нб7сA б9е, и3 по всeй земли2 слa­ва твоS. в7. кто2 ћкw гDь бGъ нaшъ, на выс0кихъ живhй; №. вознеси1сz гDи, си1лою твоeю, вос­поeмъ и3 поeмъ си6лы тво‰. в7. п0йте бGу нa­ше­му, п0йте, п0йте цReви нa­ше­му, п0йте.

Слa­ва, и3 нhнэ: Ґл­ли­лyіа, три1жды.

По полmелeи сэдa­ленъ, глaсъ є7.
Под0бенъ: Со­без­на­чaль­ное сл0во:

Сошe­дый съ нб7сE на земн†z, / и3 д0лу ле­жa­щій во ѓдо­вэ стрa­жи, / совоскреси1вый ћкw бGъ ґдa­мовъ зрaкъ, / воз­несeніемъ твои1мъ хrтE на нб7сA возвeдъ, / прест0лу nтe­че­ско­му тво­е­мY сосэди1телz со­дё­лалъ є3си2, / ћкw ми1лостивъ и3 человэколю1бецъ. [Двaж­ды].

И# чтeніе прaзд­ни­ку: По­хвaль­наz сло­весA, творeніе кЂръ ґн­дрeа, и3ли2 пр0чихъ.

Степє1нна, глaсъ д7. ҐнтіфHнъ №,
и4хже стіхи2 по­вторs­ю­ще поeмъ:

T ю4ности мо­еS / мн0зи б0рютъ мS стр†сти, / но сaмъ мS заступи2, / и3 сп7си2 сп7се м0й.

Ненави1дzщіи сіH­на, / посрами1тесz t гDа, / ћкw травa бо nгнeмъ / бy­де­те и3зс0хше.

Слa­ва: С™hмъ д¦омъ / всsка ду­шA живи1тсz, / и3 чистот0ю воз­вы­шaет­сz, / свэт­лёет­сz трb­че­скимъ є3ди1нствомъ сщ7еннотaйнэ.

И# нhнэ, т0йже.

Про­кj­менъ. глaсъ д7:

Взh­де бGъ въ вос­клик­но­вeніи, / гDь во глaсэ трyб­нэ. Стjхъ: Вси2 kзh­цы восплещи1те рукa­ми, воскли1кните бGу глa­сомъ рaдованіz.

Тa­же дру­гjй про­кj­менъ: Всsкое ды­хaніе / да хвa­литъ гDа. Стjхъ: Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, хвали1те є3го2 во ўтвер­ждeніи си1лы є3гw2.

Е#ђліе t мaр­ка, за­чa­ло o7а:

Во врe­мz џно, вос­крeсъ ї}съ за­yт­ра, въ пeрвую суб­бHту, kви1сz прeж­де марjи магдали1ни, и3з8 неs­же и3згнA сeд­мь бэс­Hвъ. nнa же шeд­ши возвэсти2 съ ни1мъ бhв­шымъ, плa­чу­щым­сz и3 ры­дa­ю­щымъ. и3 nни2 слh­шав­ше, ћкw жи1въ є4сть, и3 ви1дэнъ бhсть t неS, не ћша вё­ры. по си1хъ же двэмA t ни1хъ грzдy­ще­ма kви1сz и3нёмъ џбра­зомъ, и3дyщема на село2. и3 тA шeд­ша возвэсти1ста пр0чымъ: и3 ни тё­ма вё­ры ћша. послэди1 же воз­ле­жa­щымъ и5мъ є3диномунaдесzте kви1сz, и3 поноси2 невёр­ствію и4хъ, и3 же­стосeр­дію, ћкw ви1дэвшымъ є3го2 во­стaв­ша не ћша вё­ры. и3 речE и5мъ: шeд­ше въ мjръ вeсь, про­по­вё­ди­те є3ђліе всeй твaри. и4же вё­ру и3мeтъ и3 крести1тсz, спасeнъ бy­детъ: ґ и4же не и3мeтъ вё­ры, њсуж­дeнъ бy­детъ. знa­мєніz же вё­ро­вав­шымъ сіS по­слё­ду­ютъ: и4менемъ мои1мъ бё­сы и3жденyтъ, љзhки возглаг0лютъ н0вы: ѕмі‰ в0з8мутъ: ѓще и3 что2 смeрт­но и3спію1тъ, не вреди1тъ и4хъ: на нед{жныz рyки воз­ло­жaтъ, и3 здрaви бy­дутъ. гDь же u5бо по глаг0ланіи є3гw2 къ ни1мъ, воз­несeсz на нб7о, и3 сё­де њдес­нyю бGа. nни1 же и3зшeдше про­по­вё­да­ша всю1ду, гDу по­спёш­ству­ю­щу, и3 сл0во ўтвер­жa­ю­щу по­слёд­ству­ю­щи­ми знa­мень­ми, ґми1нь.

Тa­же глаг0лемъ є3ди1ножды:

Воскrніе хrт0во ви1дэвше, / поклони1мсz с™0му гDу ї}су, / є3ди1ному без­грёш­но­му. / кrтY тво­е­мY по­кланsем­сz хrтE, / и3 с™0е вос­кrніе твоE поeмъ и3 слaвимъ: / тh бо є3си2 бGъ нaшъ, / рaз­вэ тебE и3н0гw не знaемъ, / и4мz твоE и3менyемъ. / пріиди1те вси2 вёр­ніи, / поклони1мсz с™0му хrт0ву вос­кrнію: / сe бо пріи1де кrт0мъ рa­дость все­мY мj­ру. / все­гдA бl­го­сло­вs­ще гDа, / поeмъ вос­кrніе є3гw2: / рас­пsтіе бо пре­тер­пёвъ, / смeр­тію смeрть разруши2.

Pал0мъ н7. Слa­ва: глaсъ в7: Моли1твами ґп0столwвъ: И# нhнэ: Мlтва­ми бцdы: Тa­же, стjхъ: Поми1луй мS б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй:

И# поeмъ на­стоs­щій са­мо­глa­сенъ, глaсъ ѕ7:

Днeсь на нб7сёхъ гHр­ніz си6лы нa­ше є3стество2 зрs­ще, / дивs­ще­сz стрaн­на­гw џбра­за восх0ду, / недо­ум­э­вa­хусz дрyгъ ко дрy­гу глаг0люще: / кто2 сeй при­шe­дый; / ви1дzще же своего2 вLку, / нбc­наz вратA взsти по­вел­э­вa­ху: / съ ни1миже непре­стaн­нw воспои1мъ / съ пл0тію toнy­ду пaки грzдy­ща­го, / ћкw судію2 всёхъ и3 бGа всеси1льна.

КанH­ны: глaсъ пsтый, со їрмосы2 на }: и3 четвeр­тый, на ѕ7.

КанHнъ, творeніе їwaн­на монa­ха. Глaсъ є7.
Пёснь №.

Їрм0съ: Сп7си1телю бGу / въ м0ри лю1ди нем0крыми но­гa­ми на­стaв­ль­ше­му, / и3 фа­раH­на со всев0инствомъ пот0пльшему, / то­мY є3ди1ному пои1мъ: / ћкw прослaвисz.

Воспои1мъ вси2 лю1діе, / на рaм­эхъ хе­рувjм­скихъ воз­нeс­шусz со слa­вою хrтY, / и3 спосади1вшему нaсъ њдес­нyю nц7A, / пё­снь по­бёд­ную: ћкw прослaвисz.

Ходaтаz бGу и3 че­ло­вёкwмъ хrтA, / ли1цы ѓгGль­стіи ви1дэвше, съ пл0тію въ вhш­нихъ ўдив­лs­хусz, / со­глaс­нw же вос­пэ­вa­ху пё­снь по­бёд­ную: ћкw прослaвисz.

Ћвль­ше­мусz бGу на го­рЁ сінaй­ст­эй, / и3 зак0нъ дaв­ше­му бGови1дцу мwmсeю, / t горы2 є3леHнскіz воз­нeс­ше­мусz пл0тію, / то­мY вси2 воспои1мъ: ћкw прослaвисz.

БGор0диченъ: Пречи1стаz м™и б9іz, / во­пло­щeн­на­го t тебE, и3 t нёдръ роди1телz неtстy­пль­ша­го бGа / непре­стaн­нw моли2, / t всsка­гw њб­стоsніz спасти2, ±же создA.

Дру­гjй канHнъ господи1на їHсифа,
є3гHже краестр0чіе по ґлфави1ту.
Во nсм0й же, и3 девsтой пё­с­ни: Њди2 їHсифъ.
Е$же є4сть, пё­снь їH­си­фо­ва, глaсъ д7.
Пёснь №.

Їрм0съ: Tвeр­зу ўстA моS:

Воскрeслъ є3си2 трид­нeвенъ, по є3стествY без­смeрт­ный, / и3 kви1лсz є3си2 є3динонaдесzтимъ, и3 всёмъ ўче­ни­кHмъ, / и3 во­стeклъ є3си2 хrтE ко nц7Y, / џб­ла­комъ носи1мь всёхъ тв0рче.

Вопіeтъ ћв­ствен­нw поS дв7дъ бGо­дох­но­вeн­ный, / взh­де гDь къ нбc­нымъ, въ вос­клик­но­вeніи и3 трубы2 шyмэ, / и3 къ на­ча­ло­свёт­но­му nц7Y доспЁ.

Слa­ва: Со­ста­рёв­шій­сz гDи, мjръ мн0гими грэхми2, / њбнови1въ стrтію твоeю и3 во­стaніемъ твои1мъ, / воз­шeлъ є3си2 носи1мь џб­ла­комъ къ пренебє1снымъ: / слa­ва слa­вэ твоeй.

И# нhнэ, бGор0диченъ: ВLку ро­ди­лA є3си2 всёхъ, всенепор0чнаz вLч­це, / стrть в0льную пріи1мшаго, / и3 воз­шeд­ша къ сво­е­мY nц7Y, / є3гHже не њстaви, ѓще и3 пл0ть взsтъ.

Ка­тавaсіа: Б9eственнымъ по­кро­вeнъ, / мед­ле­ноzзhч­ный мрaкомъ, / и3звитjйствова бGопи1санный зак0нъ: / ти1ну бо tтрsсъ nчесE ќм­на­гw, / ви1дитъ сy­ща­го, / и3 на­учaет­сz д¦а рa­зу­му, / хвалS б9eственными пёсньми.

Пё­снь G.

Їрм0съ: Си1лою кrтA твоегw2 хrтE, / ўтверди2 моE по­мыш­лeніе, / во є4же пё­ти и3 слaви­ти / спаси1тельное твоE вознесeніе.

Возшeлъ є3си2 жиз­нодaв­че хrтE ко nц7Y, / и3 воз­нeслъ р0дъ нaшъ человэколю1бче, / неиз­речeн­нымъ благоутр0біемъ твои1мъ.

Чи1ни ѓгGль­стіи сп7се, / че­ло­вё­че­ское є3стество2 ви1дэвше со­вос­ходs­щее те­бЁ, / непре­стaн­нw ўдив­лsе­ми вос­пэ­вa­ху тS.

Ўжасa­хусz ѓгGль­стіи ли1цы хrтE, / зрs­ще тS съ тэлесeмъ воз­нeс­шасz, / и3 вос­пэ­вa­ху с™0е твоE вознесeніе.

Е#стество2 че­ло­вё­че­ское хrтE, / тлёніемъ пaд­шее воз­стaвилъ є3си2, / и3 восх0домъ твои1мъ воз­нeслъ є3си2, / и3 съ соб0ю нaсъ про­слaвилъ є3си2.

БGор0диченъ: Моли2 непре­стaн­нw чcтаz, / про­из­шeд­ша­го t ло­жeснъ твои1хъ, / и3збaвитисz прeле­сти діaво­ли, / пою1щымъ тS м™рь б9ію.

И$нъ. Їрм0съ: ТвоS пэсносл0вцы бцdе:

Возми1те вратA нбc­наz, / сE пріи1де хrт0съ цRь твaри, / въ тё­ло њб0лксz земн0е, / г0рнэйшымъ глаг0лаху си1ламъ д0льнэйшыz.

Взыс­кaвъ хrтE, пре­ль­щeн­на­го прeле­стію ѕмjе­вою ґдa­ма, / ћкw въ сего2 њбол­кjй­сz, / воз­шeлъ є3си2, и3 сёлъ є3си2 њдес­нyю, ћкw сопрест0ленъ nц7Y, / пою1щымъ ѓгGлwмъ тебE.

Слa­ва: Зем­лS прaзд­ну­етъ и3 ли­кyетъ, рa­ду­ет­сz и3 нб7о, / воз­несeніемъ днeсь твор­цA твaри, / пред8zвлeннw соедини1вшагw разсто‰щаzсz хотёніемъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Смeр­ти роди1вши разруши1телz, / є3ди1наго без­смeрт­на­го бGа, / дв7о м™и всечи1стаz: / того2 при1снw ўмоли2, / ўмерщ­влs­ю­щыz моS стр†сти ўмори1ти, и3 спасти1 мz.

Ка­тавaсіа: Развeр­зе ўтр0бы нечaд­ство­вав­шіz ќзы, / до­сa­ду же неудоботерпи1му бла­гочaд­ству­ю­щіz, / є3ди1на моли1тва прор0чицы дрeв­ле ѓн­ны / носs­щіz дyхъ со­кру­шeнъ, / къ си1льному, и3 бGу рaзумwвъ.

Сэдa­ленъ, глaсъ }.
Под0бенъ: Премyдрости:

Всёдъ на џб­ла­ки нбc­ныz, / њстaвивъ ми1ръ сy­щымъ на земли2, / воз­шeлъ и3 сёлъ є3си2 њдес­нyю nц7A, / ћкw є3диносyщенъ се­мY сhй и3 д¦у. / ѓще бо и3 во пл0ти kви1лсz є3си2, но непрел0женъ пребhлъ є3си2: / тём­же чaе­ши со­вер­шeніz конeцъ, / суди1ти грzдhй на зeм­лю мj­ру все­мY. / пра­во­сy­де гDи, пощади2 дy­шы нa­шz, / пре­гр­э­шeній њстав­лeніе дaруz, / ћкw бGъ ми1лостивъ, ра­бHмъ твои1мъ.

Слa­ва, и3 нhнэ: т0йже. И# чтeніе прaздника.

Пё­снь д7.

Їрм0съ: Ўслh­шахъ слyхъ си1лы кrтA, / ћкw рaй tвeр­зесz и4мъ, / и3 возопи1хъ: / слa­ва си1лэ твоeй гDи.

Вознeсл­сz є3си2 во слa­вэ, ѓгGлwвъ цRю2, / ўтё­ши­телz нaмъ t nц7A по­слaвъ. / тём­же во­піeмъ: / слa­ва хrтE воз­несeнію твоемY.

Ћкw взh­де сп7съ ко nц7Y съ пл0тію, / ўдиви1шасz ѓгGль­скаz вHин­ства, и3 возопи1ша: / слa­ва хrтE воз­несeнію твоемY.

ЃгGль­скіz си6лы г0рнэйшымъ во­піs­ху: / вратA возми1те, хrтY нa­ше­му цRю2, / є3г0же вос­пэ­вaемъ вкy­пэ со nц7eмъ и3 д¦омъ.

БGор0диченъ: Дв7а роди2, и3 м™рнzz не по­знA: / но м™и ќбw є4сть, дв7ою же пребhсть, / ю4же вос­пэ­вa­ю­ще, рa­дуй­сz бцdе, взывaемъ.

И$нъ. Їрм0съ: Сэдsй во слaвэ:

Ї}съ жиз­нодa­вецъ пріи1мъ, и5хже возлюби2, / на є3леHнскую г0ру восх0дитъ, / и3 си1хъ бlгослови2, / и3 џб­ла­комъ носи1мь џ§аz нёд­ра до­спЁ, / ±же ни­кaко­же бЁ њстaвилъ.

Мjръ вeсь прaзд­ну­етъ ви1димый и3 неви1димый: / въ рa­до­сти ѓгG­ли ли­кy­ютъ, / и3 чlвё­цы славосл0вzще непре­стaн­нw воз­несeніе, / пл0тію соедини1вшагwсz нaмъ блaгостію.

Слa­ва: Разруши1вый дер­жaву смeр­ти ћкw без­смeрт­ный гDи, / без­смeр­тіе всBмъ да­ро­вaлъ є3си2 человэколю1бче, / и3 воз­нeсл­сz є3си2 во слa­вэ, / зрs­щымъ тS честны6мъ ў§нкHмъ ї}се всеси1льне.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Бl­жeн­но чрeво твоE всенепор0чнаz бhсть: / чрeво бо ѓдо­во пре­слaв­нw и3стощи1вшаго, / несказaн­нw вмэсти1ти спод0биласz є3си2: / є3г0же моли2 спасти2 нaсъ пою1щихъ тS.

Ка­тавaсіа: ЦRю2 цReй, / kко­вhй t kко­вa­гw є3ди1нъ сл0ве про­из­шe­дый, / t nц7A безвин0внагw, / равном0щнаго твоего2 д¦а ґпcлwмъ и4стиннw по­слaлъ є3си2, / ћкw бl­го­дё­телz пою1щымъ: / слa­ва дер­жa­вэ твоeй гDи.

Пё­снь є7.

Їрм0съ: Ќтре­ню­ю­ще во­піeмъ ти2 / гDи, спаси1 ны: / тh бо є3си2 бGъ нaшъ, / рaз­вэ бо тебE и3н0гw не знaемъ.

И#сп0лнивъ весeліz всsчєскаz млcти­ве, / къ гHр­нимъ си1ламъ съ пл0тію при­шeлъ є3си2.

ЃгGль­скіz си6лы взeм­ле­ма тебE ви1дэвше, / вратA, взы­вa­ху цRю2 нa­ше­му, возми1те.

Ґпc­ли ви1дэвше воз­вы­шaе­ма сп7са, / съ трe­пе­томъ взы­вa­ху цRю2 нa­ше­му: слa­ва тебЁ.

БGор0диченъ: Дв7у по рож­де­ствЁ поeмъ тS бцdе, / тh бо бGа сл0ва пл0тію мjро­ви ро­ди­лA є3си2.

И$нъ. Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz:

Ўмертви1въ смeрть твоeю смeр­тію гDи, / взeмъ и5хже возлюби1лъ є3си2, / воз­шeлъ є3си2 на мaс­лич­ную г0ру с™yю, / и3 tтy­ду во­стeклъ є3си2 хrтE къ тво­е­мY роди1телю, џб­ла­комъ носи1мь.

Стрaн­но твоE ржcтво2, стрaн­но твоE вос­кресeніе, / стрaн­но и3 стрaш­но твоE жиз­нодaв­че, є4же t горы2 б9eственное воз­несeніе, / є4же и3з8wбразyz и3ліA четверок0нный вос­хож­дa­ше, / вос­пэ­вaz тS человэколю1бче.

Слa­ва: Зрs­щымъ ґп0столwмъ вэ­щa­ху ѓгG­ли: / мy­жіе галілeй­стіи, что2 чу­ди­тeсz воз­несeнію жиз­нодaв­ца хrтA: / сeй пріи1детъ пaки на зeм­лю / суди1ти мj­ру все­мY, ћкw судіS прaведнэйшій.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Дв7у сохрани1въ тS по ржcтвЁ нетлён­ну, / восх0дитъ хrт0съ ко nц7Y бGороди1тельнице, є3г0же не њстaви, / ѓще и3 пл0ть пріsтъ и3з8 тебE, мhс­лен­ную же и3 њду­шев­лeн­ную, / за млcть неизречeнную.

Ка­тавaсіа: Рэши1тельное њчи­щeніе гр­эхHвъ, / nг­недох­но­вeн­ную пріими1те д¦а р0су, / q чa­да свэ­тоoбрaз­наz цRкHв­наz. / нhнэ t сіH­на бо и3зhде зак0нъ, / љзы­коo­г­неoбрaз­наz д¦а бlгодaть.

Пё­снь ѕ7.

Їрм0съ: Њбh­де мS бeзд­на, / гр0бъ мнЁ ки1тъ бhсть, / ѓзъ же возопи1хъ къ те­бЁ человэколю1бцу, / и3 спасe мz десни1ца твоS гDи.

Взыг­рa­шасz ґпc­ли, / зрs­ще на вы­со­тY днeсь зижди1телz взeм­ле­ма, / ўпо­вaніемъ д¦а, / и3 стрa­хомъ зо­вs­ху: слa­ва восх0ду твоемY.

Пред­стa­ша ѓгG­ли, / вопію1ще хrтE ўче­ни­кHмъ твои6мъ: / и4мже џбра­зомъ ви1дэсте хrтA вос­ходs­ща съ пл0тію, / пaки пріи1детъ прaвед­ный всёхъ судіS.

Ћкw ви1дэша тS сп7се нaшъ нбc­ныz си6лы, / на вы­со­тY взeм­ле­ма съ тё­ломъ, взы­вa­ху, глаг0люще: / вели1ко вLко, человэколю1біе твоE.

БGор0диченъ: Ку­пинy тz неwпали1мую, и3 г0ру, / и3 лё­стви­цу њду­шев­лeн­ную, и3 двeрь нбc­ную / дост0йнw слaвимъ мRjе слaв­наz, пра­во­слaв­ныхъ похвало2.

И$нъ. Їрм0съ: Б9eственное сіE и3 всечестн0е:

Да кa­п­лютъ нaмъ свh­ше џб­ла­цы весeліе вёч­ное, / хrт0съ бо, џб­ла­комъ ћкw хе­рувj­мы носи1мый, / къ сво­е­мY nц7Y восх0дитъ днeсь.

Пл0ти kви1всz под0біемъ, / прeж­де разсто‰щаzсz со­брaлъ є3си2 во є3ди1но человэколю1бче, / и3 воз­нeсл­сz є3си2 щeд­ре въ нбc­наz, / зрs­щымъ тS ўче­ни­кHмъ твои1мъ.

Слa­ва: Что2 черв­лe­ны ри6зы пл0ти соедини1вшагwсz де­бель­ствY; / с™jи ѓгG­ли хrтA зрs­ще вэ­щa­ху, / стрa­сти чест­нhz б9eствєнныz носs­ща џбразы.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Поeмъ nтрокови1це за­чaтіе, / поeмъ твоE неиз­речeн­ное ржcтво2, / и4мже и3збaвихомсz чи1стаz тли2 и3 њѕ­лоб­лeніz, / и3 мрaч­на­гw ѓдо­ва затворeніz.

Ка­тавaсіа: Њчи­щeніе нaмъ хrтE / и3 сп7сeніе вLко, / воз­сіsлъ є3си2 t дв7ы, / да ћкw прор0ка / t ѕвёрz мор­скa­гw пeр­сей їH­ну, / t тли2 и3схити1ши всего2 ґдa­ма всер0дна пaдшаго.

Кон­дaкъ са­мо­глa­сенъ, глaсъ ѕ7:

Е$же њ нaсъ и3сп0лнивъ смот­рeніе, / и3 ±же на земли2 соедини1въ нбc­нымъ, / воз­нeсл­сz є3си2 во слa­вэ хrтE б9е нaшъ, / ни­кaко­же tлучazсz, / но пре­бы­вaz неtстyп­ный, / и3 во­піS лю1бzщымъ тS: / ѓзъ є4смь съ вa­ми, и3 никт0же на вы2.

Јкосъ: Я%же земли2 на земли2 њстaвив­шіи, / ±же пe­пєль­наz пeр­сти ўсту­пa­ю­щіи, пріиди1те вос­прs­немъ, / и3 на вы­со­тY воз­ведeмъ џчи и3 мы6сли, / впери1мъ ви1ды, вкy­пэ ч{вства, на нбc­наz вратA смeрт­ніи, / непщyимъ бhти въ мaс­лич­ной го­рЁ, / и3 взи­рaти на и3збавлsющаго на џб­ла­ц­эхъ носи1ма. / toнy­ду бо гDь на нб7сA во­стечE, / и3 тa­мw да­ро­лю­бeз­ны дa­ры раз­даS ґпcлwмъ свои1мъ, / ўтё­шивъ | ћкw nц7ъ, и3 ўтверди1въ |, / на­стaвивъ ћкw сы­нHвъ, и3 речE къ ни1мъ: не раз­лучa­юсz вaсъ, / ѓзъ є4смь съ вa­ми, и3 никт0же на вы2.

Сm­наxaрь.

Пё­снь з7.

Їрм0съ: Въ пещи2 џг­нен­нэй / пэсносл0вцы спасhй џтро­ки, / бл­гcвeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

На џб­ла­ц­эхъ свё­та воз­несhй­сz, и3 спасhй мjръ, / бl­го­сло­вeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

На рa­му сп7се, за­блyжд­шее взeмъ є3стество2, воз­нeс­сz, / бGу и3 nц7Y при­вeлъ є3си2.

Возшe­дый во пл0ти къ безпл0тному nц7Y, / бl­го­сло­вeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Ўмерщ­влe­ное нa­ше грэх0мъ є3стество2 взeмъ, / тво­е­мY св0йственному nц7Y сп7се при­вeлъ є3си2.

БGор0диченъ: T дв7ы р0ждсz, ю4же бцdу со­дё­лалъ є3си2, / бl­го­сло­вeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

И$нъ. Їрм0съ: Не послужи1ша твaри:

Свёт­лый тS свётъ сy­ща, под8sтъ џб­лакъ гDи, / t земли2 пa­че ўмA вос­пріeм­ле­ма / и3 нбcніи соб0ри восхвали1ша со ґпc­лы, глаг0люще: / б9е бl­го­сло­вeнъ є3си2.

Рукa­ма вси2 рa­ду­ю­ще­сz вос­плe­щимъ, воз­несeніемъ хrт0вымъ, и3 воскли1кнемъ: / взh­де бGъ во глaсэ трyб­нэ, и3 сё­де њдес­нyю, / ћкw сопрест0ленъ nц7Y во вёки.

Слa­ва: ПоS дрeв­ле мwmсeй вели1кій, взы­вa­ше: / да покл0нzтсz вос­ходs­щу хrтY нбcніи ѓгG­ли, ћкw всёхъ цRю2, / є3мyже зо­вeмъ: nтцє1въ гDи и3 б9е бл­гcвeнъ є3си2.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Q чудeсъ пре­слaв­ныхъ! / кaкw вмэсти1ла є3си2 / бGа невмэсти1маго бGорa­до­ван­наz, пл0тію њб­ни­щaв­ша­го, / со слa­вою мн0гою въ небє1снаz воз­нeс­ша­госz днeсь, / и3 њживи1вшаго человёки;

Ка­тавaсіа: Со­глaс­наz воз­шу­мЁ nр­гaн­скаz пё­снь, / по­чи­тaти зла­то­со­творeн­ный без­дyш­ный и3стукaнъ: / ўтё­ши­те­ле­ва же свэтон0снаz бl­годaть по­че­ствyетъ, / є4же вопи1ти: / трb­це є3ди1наz, равноси1льнаz, без­на­чaль­наz, бl­го­сло­вe­на є3си2.

Пё­снь }.

Їрм0съ: И#з8 nц7A прeж­де вёкъ рож­дeн­на­го сн7а, и3 бGа, / и3 въ по­слёд­нzz лё­та во­пло­щeн­на­го t дв7ы м™ре, / свz­щeн­ни­цы п0йте, / лю1діе превозноси1те во всS вёки.

Во двою2 су­щєствY воз­ле­тёв­ша­го жиз­нодaв­ца хrтA на небесA со слa­вою, / и3 nц7Y сос­эдs­ща­го, / сщ7eнницы п0йте, лю1діе превозноси1те во всS вёки.

T раб0ты јдwль­скіz твaрь и3збaвившаго, / и3 пред­стaвив­ша­го тY своб0дну тво­е­мY nц7Y, / тебE сп7се поeмъ, / и3 тебE превозн0симъ во всS вёки.

Свои1мъ схож­дeніемъ низложи1вшаго су­по­стaта, / и3 свои1мъ воз­шeствіемъ воз­нeс­ша­го че­ло­вё­ки, / свz­щeн­ни­цы п0йте, лю1діе превозноси1те во всS вёки.

БGор0диченъ: Хе­рувj­мwвъ превh­ш­шаz kви1ласz є3си2 бцdе чи1стаz, / во чрe­вэ твоeмъ си1ми носи1маго носи1вшаz: / є3г0же со безпл0тными, че­ло­вё­цы славосл0вимъ во всS вёки.

И$нъ. Їрм0съ: Џтро­ки благочести1выz:

Kви1шасz ќмо­ве ґпcлwмъ въ воз­несeніи, и3 вэ­щa­ху: / что2 взи­рa­ю­ще сто­и­тE дивs­ще­сz; / сeй вос­ходsй въ небє1снаz, / пріи1детъ и3 пaки суди1ти и5же на земли2 че­ло­вёкwмъ, / судіS сhй є3ди1нъ.

Дади1мъ бGу вели1чіе, / хвалы2 со­глaсіе воскли1кнемъ, / воспои1мъ, ли­кyимъ, рукa­ми же вос­плe­щимъ: / взh­де бGъ нaшъ на нб7сA t земли2, / ѓгGлwмъ, ґрхa­гGлwмъ пою1щымъ сего2, / ћкw вLку и3 твор­цA всёхъ.

Бlгослови1мъ nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, гDа.

Взsт­сz превh­ше ѓгGлъ є3стество2 нa­ше, дрeв­ле tпaд­шее, / и3 на пrт0лэ по­са­ждe­но бhсть б9eственнэ, пa­че смhс­ла: / пріиди1те тор­же­ствyимъ и3 воз­зо­вeмъ: / гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те во всS вёки.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

СE сн7ъ тв0й бцdе, / плэни1въ кrт0мъ свои1мъ смeрть, вос­крe­се трид­нeвенъ, / и3 ўче­ни­кHмъ свои1мъ ћв­ль­сz, во­стечE къ нбc­нымъ: / съ ни1миже те­бЁ по­кланs­ю­ще­сz / поeмъ и3 славосл0вимъ во всS вёки.

Тa­же, Хвa­лимъ, бlгослови1мъ, по­кланsем­сz гDви, пою1ще, и3 пре­воз­носs­ще во всS вёки.

Ка­тавaсіа: Раз­р­э­шaетъ ќзы, / и3 њро­шaетъ плa­мень, / три­свёт­лый бGо­на­чaліz џбразъ: / пою1тъ џт­ро­цы, / благослови1тъ же є3ди1наго сп7са и3 все­дё­телz, / ћкw бла­го­дё­телz / со­творeн­наz всs­че­скаz твaрь.

Чест­нёй­шую: не поeмъ, но поeмъ при­пёвъ: Ве­ли­чaй ду­шE моS, / воз­нeс­ша­госz t земли2 на нб7о, / хrтA жизнодaвца.

Пё­снь f7.

Їрм0съ: ТS пa­че ўмA и3 сло­весE м™рь б9ію, / въ лё­то без­лёт­на­го неиз­речeн­нw р0ждшую / вёр­ніи є3диномyдреннw величaемъ.

ТебE и3збaвителz мj­ра хrтA бGа, / ґпc­ли ви1дzще б9eственнw воз­вы­шaе­ма, / со стрa­хомъ и3грaюще величaху.

Твою2 њбожи1вшуюсz пл0ть / зрs­ще хrтE, на вы­со­тЁ ѓгG­ли, / дрyгъ ко дрy­гу глаг0лаху: / вои1стинну сeй є4сть бGъ нaшъ.

ТебE безпл0тныхъ чи1нове хrтE б9е, / на џб­ла­ц­эхъ взeм­ле­ма ви1дzще, взы­вa­ху: / слa­вы цRю2, вратA возми1те.

ТебE со­шeд­ша­го дa­же до по­слёд­нихъ земли2, / и3 че­ло­вё­ка спaс­ша­го, / и3 вос­хож­дeніемъ твои1мъ возвh­сив­ша­го, сего2 величaемъ.

БGор0диченъ: Рa­дуй­сz бцdе м™и хrтA бGа: / є3г0же ро­ди­лA є3си2, / днeсь t земли2 возноси1ма / со ґпc­лы зрs­щи, воз­ве­ли­чa­ла є3си2.

Вторhй при­пёвъ: ЃгG­ли вос­хож­дeніе вLки зрs­ще ўжасa­хусz, / кaкw со слa­вою взsт­сz t земли2 на гHрнzz.

И$нъ. Їрм0съ: Всsкъ земнор0дный:

Q дарHвъ пa­че по­сти­жeніz! / q тaин­ства стрaш­на­гw! / всё­ми бо вла­дh­че­ствуzй, t земли2 tходS къ нбc­нымъ, / ўче­ни­кHмъ по­слA д¦а свzтa­го, / просвэти1вшаго си1хъ смhслъ, / и3 џг­нен­ны сотвори1вшаго благодaтію.

Полцы2 ўчени1честіи, гDь речE, вы2 сэди1те во їерусали1мэ: / и3 ѓзъ низпослю2 вaмъ ўтё­ши­телz дру­гa­го, / nц7Y сопрест0льна и3 мнЁ рав­но­чeст­на, / є3г0же ви1дите взи­мaе­ма, и3 џб­ла­комъ свёт­лымъ носи1ма.

Взsт­сz ћвэ ве­ли­ко­лё­піе вh­ше нб7съ, пл0тію њб­ни­щaв­ша­гw, / и3 сос­э­дёніемъ nц7A по­чтeсz є3стество2 нa­ше tпaд­шее: / тор­же­ствyимъ, и3 со­глaс­нw вси2 воскли1кнемъ, / вос­плe­щимъ рукa­ми рaдующесz.

БGор0диченъ: Свётъ t свё­та воз­сіs­вый всенепор0чнаz, и3з8 тебE воз­сіS, / и3 чeр­ность безб0жіz всю2 разруши2, / и3 въ нощи2 спs­щихъ просвэти2. / сегw2 рa­ди вси2 по д0лгу тS во вё­ки при1снw ўблажaемъ.

Ка­тавaсіа: Рa­дуй­сz цRи1це, / м™родёвственнаz слaво: / всsка бо ўдо­боwбра­щa­тель­наz благоглаг0ливаz ўстA / ви­тjй­ство­ва­ти не м0гутъ, / тебE пё­ти дост0йнw: / ни­зум­э­вaетъ же ќмъ всsкъ, твоE рождество2 ра­зу­мё­ти. / тём­же тS со­глaс­нw слaвимъ.

Е#xапостілaрій са­мо­глa­сенъ:

Ўче­ни­кHмъ зрs­щымъ тS, / воз­нeсл­сz є3си2 хrтE ко nц7Y сос­эдS, / ѓгG­ли пред­текy­ще зо­вs­ху: / возми1те вратA, возми1те, / цRь бо взh­де къ на­чaль­но­му свё­ту слa­вы. [Три1жды.]

На хвали1техъ, Всsкое дыхaніе:
по­стaвимъ стіхи2 д7 и3 поeмъ стіхи6ры, глaсъ №.
Под0бенъ: Нбc­ныхъ чинHвъ:

ЃгGль­ски и5же въ мjрэ тор­же­ствyимъ, / на прест0лэ слa­вы бGу носи1мому, / взы­вa­ю­ще пё­ніе: / с™ъ є3си2 џ§е нбc­ный, / со­прис­носyщ­ный сл0ве, / с™ъ є3си2 и3 дш7е всес™hй. [Двaж­ды].

Начaль­ни­цы ѓгGлwвъ смот­рs­ю­ще сп7се, вос­хож­дeніz стрaн­ное, / недо­ум­э­вa­хусz дрyгъ ко дрy­гу: / что2 ви­дёніе сіE; / че­ло­вёкъ ќбw зрaкомъ ви1димый, / ћко­же бGъ, превh­ше небeсъ / съ пл0тію восх0дитъ.

Галілeане зрs­ще тS воз­несeн­на, / t мaс­лич­ныz горы2 съ тё­ломъ сл0ве, / слh­ша­ху ѓгGлwвъ вопію1щихъ и5мъ: / что2 сто­и­тE зрs­ще; / сeй пріи1детъ пaки съ пл0тію, / и4мже џбра­зомъ ви1дэсте.

Слa­ва, и3 нhнэ, глaсъ в7: Роди1лсz є3си2 ћкw сaмъ вос­хо­тёлъ є3си2, / kви1лсz є3си2 ћкw сaмъ и3зв0лилъ є3си2: / по­стра­дaлъ є3си2 пл0тію б9е нaшъ, / и3з8 мeрт­выхъ вос­крeслъ є3си2 по­прaвъ смeрть. / воз­нeсл­сz є3си2 во слa­вэ, всsчєскаz и3сполнszй, / и3 по­слaлъ є3си2 нaмъ д¦а б9eственнаго, / є4же вос­пэ­вaти и3 слaви­ти твоE б9ество2.

Славосл0віе вели1кое. Даeт­сz и3 с™hй є3лeй брaтіи. И# по­учeніе студjтово.

Tпyстъ:

И$же во слa­вэ воз­несhй­сz t нaсъ на нe­бо, и3 њдес­нyю сэдhй бGа и3 nц7A, хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, моли1твами пречи1стыz сво­еS м™ре, с™hхъ слaв­ныхъ и3 все­хвaль­ныхъ ґпcлъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 человэколю1бецъ.

И# чaсъ №-й въ притв0рэ. И# со­вер­шeн­ный tпyстъ.

На літур­гjи.

Поeмъ на­стоs­щыz ґн­ті­фH­ны, pал0мъ м7ѕ, глaсъ в7:

Стjхъ №: Вси2 kзh­цы восплещи1те рукa­ми, / воскли1кните бGу глa­сомъ рaдованіz.

Моли1твами бцdы / сп7се спаси2 нaсъ.

Стjхъ в7: Ћкw гDь вhш­ній стрa­шенъ, / цRь вeлій по всeй земли2.

Моли1твами бцdы / сп7се спаси2 нaсъ.

Стjхъ G: Покори2 лю1ди нaмъ / и3 kзhки под8 н0ги нaшz.

Моли1твами бцdы / сп7се спаси2 нaсъ.

Стjхъ д7: Взh­де бGъ въ вос­клик­но­вeніи, / гDь во глaсэ трyбнэ.

Моли1твами бцdы / сп7се спаси2 нaсъ.

Слa­ва, и3 нhнэ: Моли1твами бцdы / сп7се спаси2 нaсъ.

Ґн­ті­фHнъ в7, pал0мъ м7з, глaсъ в7.

Стjхъ №: Вeлій гDь и3 хвa­ленъ ѕэлw2, / во грaдэ бGа нa­ше­гw, въ го­рЁ с™ёй є3гw2.

Сп7си2 нaсъ сн7е б9ій, / воз­несhй­сz во слa­вэ, пою1щыz ти2: / ґллилyіа.

Стjхъ в7: Г0ры сіHн­скіz, рє1бра сё­ве­ро­ва, / грaдъ цRS вели1кагw.

Сп7си2 нaсъ сн7е б9ій, / воз­несhй­сz во слa­вэ, пою1щыz ти2: / ґллилyіа.

Стjхъ G: БGъ въ тs­же­ст­эхъ є3гw2 знaемь є4сть, / є3гдA за­сту­пaетъ и5.

Сп7си2 нaсъ сн7е б9ій, / воз­несhй­сz во слa­вэ, пою1щыz ти2: / ґллилyіа.

Стjхъ д7: Ћкw сE цRіе зeм­стіи со­брa­шасz, / снид0шасz вкyпэ.

Сп7си2 нaсъ сн7е б9ій, / воз­несhй­сz во слa­вэ, пою1щыz ти2: / ґллилyіа.

Слa­ва, и3 нhнэ: Е#динор0дный сн7е:

Ґн­ті­фHнъ G, pал0мъ м7и, глaсъ д7.

Стjхъ №: Ўслh­ши­те сі‰ вси2 kзh­цы, / внуши1те вси2 живy­щіи по вселeннэй.

Тро­пaрь, глaсъ д7:

Вознeсл­сz є3си2 во слa­вэ хrтE б9е нaшъ, / рa­дость сотвори1вый ўче­ни­кHмъ / њб­это­вaніемъ с™aгw д¦а, / и3звэщє1ннымъ и5мъ бhв­шымъ бла­го­сло­вeніемъ, / ћкw ты2 є3си2 сн7ъ б9ій, и3збaвитель мjра.

Стjхъ в7: Земнор0дніи же и3 сh­но­ве че­ло­вё­че­стіи, / вкy­пэ бо­гaтъ и3 ўб0гъ.

Тро­пaрь: Воз­нeсл­сz є3си2 во слaвэ:

Стjхъ G: ЎстA моS возглаг0лютъ пре­мyд­рость, / и3 по­учeніе сeрд­ца моегw2 рaзумъ.

Тро­пaрь: Воз­нeсл­сz є3си2 во слaвэ:

Стjхъ д7: Приклоню2 въ при1тчу ќхо моE, / tвeр­зу во pалти1ри ганaніе моE.

Тро­пaрь: Воз­нeсл­сz є3си2 во слaвэ:

Вх0дный:

Взh­де бGъ въ вос­клик­но­вeніи, / гDь во глaсэ трyбнэ.

Тро­пaрь, глaсъ д7:

Вознeсл­сz є3си2 во слa­вэ хrтE б9е нaшъ, / рa­дость сотвори1вый ўче­ни­кHмъ / њб­это­вaніемъ с™aгw д¦а, / и3звэщє1ннымъ и5мъ бhв­шымъ бла­го­сло­вeніемъ, / ћкw ты2 є3си2 сн7ъ б9ій, и3збaвитель мjра.

Слa­ва, и3 нhнэ:
кон­дaкъ са­мо­глa­сенъ, глaсъ ѕ7:

Е$же њ нaсъ и3сп0лнивъ смот­рeніе, / и3 ±же на земли2 соедини1въ нбc­нымъ, / воз­нeсл­сz є3си2 во слa­вэ хrтE б9е нaшъ, / ни­кaко­же tлучazсz, / но пре­бы­вaz неtстyп­ный, / и3 во­піS лю1бzщымъ тS: / ѓзъ є4смь съ вa­ми, и3 никт0же на вы2.

Тa­же трис™0е.

Про­кj­менъ, глaсъ з7:

Вознеси1сz на небесA б9е, / и3 по всeй земли2 слa­ва твоS. Стjхъ: Гот0во сeрд­це моE б9е, гот0во сeрд­це моE: воспою2 и3 пою2 во слa­вэ моeй.

Ґпcлъ въ дэsніихъ, зачaло №.

Пeр­вое ќбw сл0во сотвори1хъ њ всёхъ q fе0філе, ±же на­чaтъ ї}съ твори1ти же и3 ўчи1ти, дa­же до днE, в0ньже за­по­вё­давъ ґпcтолwмъ д¦омъ с™hмъ, и5хже и3збрA, воз­несeсz. пред8 ни1миже и3 по­стaви себE жи1ва по стра­дaніи своeмъ, во мн0зэхъ и4стинныхъ знa­меніихъ дeнь­ми четhре­десzтьми kв­лszсz и5мъ, и3 глаг0лz ±же њ цrтвіи б9іи. съ ни1миже и3 kдhй, по­ве­лЁ и5мъ t їерусали1ма не tлучaтисz, но ждaти њб­это­вaніz џ§а, є4же слh­ша­сте t менE: ћкw їwaннъ ќбw кrти1лъ є4сть вод0ю, вh же и4мате кrти1тисz д¦омъ с™hмъ, не по мн0зэхъ си1хъ днeхъ. nни1 же u5бо со­шeд­ше­сz, во­про­шa­ху є3го2, глаг0люще: гDи, ѓще въ лё­то сіE ўстроsе­ши цrтвіе ї}лево; речe же къ ни1мъ: нёсть вa­ше ра­зу­мё­ти вре­менA и3 лё­та, ±же nц7ъ положи2 во своeй влa­сти. но пріи1мете си1лу, на­шeд­шу с™0му д¦у на вы2: и3 бy­де­те ми2 сви­дё­те­ли во їерусали1мэ же и3 во всeй їудeи и3 са­марjи, и3 дa­же до по­слёд­нихъ земли2. и3 сі‰ рeкъ, зрs­щымъ и5мъ, взsт­сz: и3 џб­лакъ под8sтъ є3го2 t џчію и4хъ. и3 ћкw взи­рa­ю­ще бs­ху на нб7о, и3дyщу є3мY, и3 сE мy­жа двA стa­ста пред8 ни1ми во nдeжди бэлЁ, я5же и3 рек0ста: мy­жіе галілeй­стіи, что2 сто­и­тE зрs­ще на нб7о; сeй ї}съ воз­несhй­сz t вaсъ на нб7о, тaкож­де пріи1детъ, и4мже џбра­зомъ ви1дэсте є3го2 и3дyща на нб7о. то­гдA возврати1шасz во їерусали1мъ t горы2 на­ри­цaе­мыz є3леHнъ, ћже є4сть бли1зъ їерусали1ма, суб­бHты и3мyщіz пyть.

Ґл­ли­лyіа, глaсъ в7: Взh­де бGъ въ вос­клик­но­вeніи, гDь во глaсэ трyб­нэ. Стjхъ: Вси2 kзh­цы восплещи1те рукa­ми, воскли1кните бGу глa­сомъ рaдованіz.

Е#ђліе луки2, за­чa­ло рд7i.

Во врe­мz џно, вос­крeсъ ї}съ t мeрт­выхъ, стA по­сре­дЁ ўчени6къ свои1хъ, и3 глаг0ла и5мъ: ми1ръ вaмъ. ўбоsв­ше­сz же и3 при­стрaш­ни бhв­ше, мнs­ху дyхъ ви1дzще. и3 речE и5мъ: что2 сму­щe­ни є3стE; и3 почто2 помышлє1ніz вх0дzтъ въ серд­цA вa­ша; ви1дите рy­цэ мои2, и3 н0зэ мои2, ћкw сaмъ ѓзъ є4смь. њсzжи1те мS и3 ви1дите, ћкw дyхъ пл0ти и3 к0сти не и4мать, ћко­же менE ви1дите и3мyща. и3 сіE рeкъ, по­казA и5мъ рy­цэ и3 н0зэ. є3щe же не вё­ру­ю­щымъ и5мъ t рa­до­сти, и3 чудs­щым­сz, речE и5мъ: и4мате ли что2 снёд­но здЁ, nни1 же дa­ша є3мY рh­бы печены2 чaсть, и3 t пчeлъ с0тъ. и3 взeмъ, пред8 ни1ми kдE. речe же и5мъ: сіS сyть сло­весA, ±же глаг0лахъ къ вaмъ, є3щE сhй съ вa­ми, ћкw по­добaетъ скон­чaтисz всBмъ напи6саннымъ въ зак0нэ мwmсeо­вэ, и3 прор0цэхъ и3 pал­мёхъ њ мнЁ. то­гдA tвeр­зе и5мъ ќмъ, ра­зу­мё­ти пис†ніz. и3 речE и5мъ: ћкw тaкw пи1сано є4сть, и3 тaкw по­добa­ше по­стра­дaти хrтY и3 вос­крeс­ну­ти t мeрт­выхъ въ трeтій дeнь, и3 про­по­вё­да­тисz во и4мz є3гw2 по­каsнію и3 tпу­щeнію гр­эхHвъ, во всёхъ kзh­ц­эхъ, на­чeн­ше t їерусали1ма. вh же є3стE сви­дё­теліе си6мъ. и3 сE ѓзъ послю2 њб­это­вaніе nц7A моегw2 на вы2: вh же сэди1те во грaдэ їерусали1мстэ, д0ндеже њб­лечe­тесz си1лою свh­ше. и3звeдъ же и5хъ в0нъ до виfaніи, и3 воздви1гъ рy­цэ свои2, и3 бlгослови2 и5хъ. и3 бhсть є3гдA бl­го­слов­лs­ше и5хъ, tступи2 t ни1хъ, и3 воз­но­шa­ше­сz на нб7о. и3 тjи поклони1шасz є3мY, и3 возврати1шасz во їерусали1мъ съ рa­до­стію вели1кою. и3 бs­ху вh­ну въ цeрк­ви, хвaлz­ще и3 бла­го­сло­вs­ще бGа. ґми1нь.

Вмё­стw же Дост0йно:

Вели­чaй ду­шE моS, / воз­нeс­ша­госz t земли2 на нб7о, / хrтA жизнодaвца.

Їрм0съ, глaсъ є7: ТS пa­че ўмA и3 сло­весE м™рь б9ію, / въ лё­то без­лёт­на­го неиз­речeн­нw р0ждшую / вёр­ніи є3диномyдреннw величaемъ.

Вмё­стw: Ви1дэхомъ свётъ и4стинный: поeмъ тро­пaрь прaзд­ни­ка: Воз­нeсл­сz є3си2 во слa­вэ: є3ди1ножды.

Си1це поeмъ и3 до tдaніz прaздника.

При­чaст­ный:

Взh­де бGъ въ вос­клик­но­вeніи, / гDь во глaсэ трyб­нэ. / Ґлли­лyіа, три1жды.

На тра­пeзэ вeліе ўт­э­шeніе брaтіи.

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки