Вт0рникъ свёт­лыz седми1цы

Во вт0рникъ свёт­лыz седми1цы.

На вели1цэй вечeр­ни  На ќтре­ни  На літур­гjи

Въ по­не­дёль­никъ свёт­лыz седми1цы вeчера.

По f7-мъ ча­сЁ, во свэти1льничномъ, њблачи1тсz на­стоs­тель во всю2 свz­щeн­ную nдeж­ду. И# стaвъ пред8 с™0ю тра­пe­зою съ кади1льницею, знa­ме­ну­етъ кrтови1днw, и3 воз­гла­шaетъ глаг0лz:

Бла­го­сло­вeнъ бGъ нaшъ все­гдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэкHвъ.

И# нaмъ tвэ­щa­ю­щымъ: Ґми1нь.

И# т0й на­чинaетъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeрт­выхъ, / смeр­тію смeрть по­прaвъ, / и3 сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ да­ро­вaвъ. три1жды. И# мы2 т0йжде tвэ­щaемъ три1жды.

И# глаг0летъ на­стоs­тель преждеречє1нныz стіхи2:

№-й стjхъ: Да вос­крeс­нетъ бGъ, и3 рас­точaт­сz врази2 є3гw2, / и3 да бэ­жaтъ t ли­цA є3гw2 ненави1дzщіи є3го2.

И# на кjйж­до стjхъ мы2 поeмъ тро­пaрь: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeрт­выхъ, / смeр­тію смeрть по­прaвъ, / и3 сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ да­ро­вaвъ. Вeсь по є3ди1ножды.

в7‑й стjхъ: Ћкw и3счезaетъ дhмъ, да и3счeзнутъ, / ћкw тaетъ в0скъ t ли­цA nгнS. Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды.

G‑й стjхъ: Тaкw да поги1бнутъ грёш­ни­цы t ли­цA б9іz, / ґ прaвєд­ни­цы да воз­ве­селsт­сz. Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды.

д7‑й стjхъ: Сeй дeнь є3г0же сотвори2 гDь, / возрa­ду­ем­сz и3 возвесели1мсz в0нь. Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды.

Слa­ва: Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды.

И# нhнэ: Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды.

Тa­же на­стоs­тель: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeрт­выхъ, / смeр­тію смeрть попрaвъ.

Мh же: И# сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ даровaвъ.

Тa­же є3ктеніA вели1каz t діaко­на: Ми1ромъ гDу пом0лимсz.

[зри2] По­добaетъ вё­да­ти, ћкw по вне­гдA на­чaти їерeю, кади1тъ с™yю тра­пe­зу по nбh­чаю и3 вeсь nл­тaрь, вe­черъ, на ГDи воз­звaхъ: на ќтре­ни, въ на­чaлэ канH­на и3сх0дитъ и3 кади1тъ хрaмъ и3 ли1ки и3 брaтію по nбык­но­вeн­но­му чи1ну.

ГDи воз­звaхъ, на глaсъ G. По­стaвимъ стіхHвъ ѕ7.
И# поeмъ стіхи6ры вос­кr­ны, глaсъ G.

Стjхъ: Ѓще без­за­кHніz нaзри­ши гDи, гDи, кто2 постои1тъ; ћкw ў тебE њчи­щeніе є4сть.

Твои1мъ кrт0мъ хrтE сп7се, / смeр­ти дер­жa­ва разруши1сz, / и3 діaволz прeлесть ўпраздни1сz: / р0дъ же че­ло­вё­че­скій вё­рою сп7сaемый: / пё­снь те­бЁ все­гдA прин0ситъ.

Стjхъ: И$мене рa­ди твоегw2 по­тер­пёхъ тS, гDи, по­тер­пЁ ду­шA моS въ сл0во твоE, ўпо­вA ду­шA моS на гDа.

Просвэти1шасz всsчєскаz / вос­кrніемъ твои1мъ гDи, / и3 рaй пaки tвeр­зесz: / всs же твaрь вос­хвалs­ю­щи тS, / пё­снь те­бЁ все­гдA прин0ситъ.

Стjхъ: T стрa­жи ќтрен­ніz до н0щи, t стрa­жи ќтрен­ніz, да ўпо­вaетъ ї}ль на гDа.

Слaв­лю nц7A и3 сн7а си1лу, / и3 с™aгw д¦а пою2 влaсть, / нераз­дёль­ное, несо­здaн­ное б9ество2, / трb­цу є3диносyщную, / цaр­ству­ю­щую въ вёкъ вёка.

И# вост0чны G, глaсъ т0йже.

Стjхъ: Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое ў негw2 и3збавлeніе, и3 т0й и3збaвитъ ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw2.

КrтY тво­е­мY честн0му по­кланsем­сz хrтE, / и3 вос­кrніе твоE поeмъ и3 слaвимъ: / рa­ною бо твоeю мы2 вси2 и3сцэлёхомъ.

Стjхъ: Хвали1те гDа вси2 kзh­цы, похвали1те є3го2 вси2 лю1діе.

Поeмъ сп7са t дв7ы вопл0щшагосz: / нaсъ бо рa­ди рас­пsт­сz, / и3 въ трeтій дeнь вос­кR­се, / дaруz нaмъ вeлію млcть.

Стjхъ: Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на нaсъ, и3 и4стина гDнz пре­бы­вaетъ во вёкъ.

Сyщымъ во ѓдэ со­шeдъ хrт0съ благовэсти2: / дерзaй­те, глаг0лz, нhнэ побэди1хъ, / ѓзъ є4смь вос­кrніе, ѓзъ вы2 воз­ведY, / разруши1въ смє1ртнаz вратA.

Слa­ва: Недост0йнw стоs­ще въ пречи1стомъ до­мY твоeмъ, / вечeр­нюю пё­снь воз­сы­лaемъ, / и3з8 глубины2 взы­вa­ю­ще хrтE б9е: / просвэти1вый мjръ трид­нeв­нымъ вос­кrніемъ твои1мъ, / и3зми2 лю1ди тво‰ t руки2 вра­гHвъ твои1хъ чlвэколю1бче.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Кaкw не диви1мсz / бGо­мyж­но­му ржcтвY тво­е­мY, пречcт­нaz; / и3скушeніz бо мy­же­ска­гw не пріeм­ши всенепор0чнаz, / ро­ди­лA є3си2 без8 nц7A сн7а пл0тію / прeж­де вBкъ t nц7A рож­дeн­на­го без8 м™ре, / ни­кaко­же пре­тер­пёв­ша­го и3змэнeніz, / и3ли2 см­э­шeніz, и3ли2 разд­элeніz, / но nбою2 су­щєствY / св0йство цё­ло со­хрaн­ша­го. / тём­же м™и дв7о вLч­це, / того2 моли2 сп7сти1сz ду­шaмъ, / пра­во­слaв­нw бцdу и3сповёдающихъ тS.

Вх0дъ съ кади1льницею: Свё­те ти1хій:

Про­кj­менъ, глaсъ з7: БGъ нaшъ на нб7си2 и3 на земли2, / вс‰ є3ли6ка вос­хо­тЁ, сотвори2. Стjхъ: Во и3сх0дэ ї}левэ t є3гЂпта, д0му їaкwв­лz и3з8 людeй в†рваръ, бhсть їудeа с™hнz є3гw2. Стjхъ: М0ре ви1дэ и3 по­бэ­жE, їoр­дaнъ возврати1сz вспsть. Стjхъ: Чт0 ти є4сть м0ре, ћкw по­бёг­ло є3си2; и3 те­бЁ їoр­дaне, ћкw возврати1лсz є3си2 вспsть; И# пaки: БGъ нaшъ на нб7си2 и3 на земли2, вс‰ є3ли6ка вос­хо­тЁ, сотвори2.

Їерeй: Рцeмъ вси2: и3 пр0чее є3ктеніи2: Спод0би гDи: Тa­же, И#сп0лнимъ вечeр­нюю: И# по возглaсэ:

На стіх0внэ стіхи1ра вос­крeс­на, глaсъ G:

Стrтію твоeю хrтE, / њмрачи1вый с0лнце / и3 свё­томъ твоегw2 вос­кrніz, / просвэти1вый всsчєскаz, / пріими2 нa­шу вечeр­нюю пё­снь чlвэколю1бче.

Тa­же стіхи6ры пaс­хи, глaсъ є7:

Стjхъ: Да вос­крeс­нетъ бGъ, / и3 рас­точaт­сz врази2 є3гw2.

Пaс­ха / сщ7eннаz нaмъ днeсь по­казaсz: / пaс­ха н0ва с™az: / пaс­ха тaин­ствен­наz: / пaс­ха все­чест­нaz: / пaс­ха хrт0съ и3збaвитель: / пaс­ха непор0чнаz: / пaс­ха вели1каz: / пaс­ха вёр­ныхъ: / пaс­ха двє1ри р†йскіz нaмъ tверзa­ю­щаz: / пaс­ха всёхъ њсвz­щa­ю­щаz вёрныхъ.

Стjхъ: Ћкw и3счезaетъ дhмъ, / да и3счeзнутъ.

Пріиди1те / t ви­дёніz жєны2 бl­го­вBст­ни­цы, / и3 сіH­ну рцh­те: / пріими2 / t нaсъ рa­до­сти бl­го­вё­щеніz, вос­кресeніz хrт0ва: / красyй­сz, ли­кyй, / и3 рa­дуй­сz їерусали1ме, / цRS хrтA ўзрёвъ и3з8 гр0ба, / ћкw же­ни­хA происходsща.

Стjхъ: Тaкw да поги1бнутъ грёш­ни­цы t ли­цA б9іz, / ґ прaвєд­ни­цы да возвеселsтсz.

МmронH­си­цы жєны2, / ќт­ру глу­бо­кY, / пред­стaв­шz гр0бу жи­водaв­ца, / њбрэт0ша ѓгG­ла / на кa­ме­ни сэдs­ща, / и3 т0й про­вэ­щaвъ и5мъ / си1це глаг0лаше: / что2 и4щете живa­гw съ мeрт­вы­ми; / что2 плa­че­те нетлён­на­гw во тли2; / шeд­ше про­по­вё­ди­те ўче­ни­кHмъ є3гw2.

Стjхъ: Сeй дeнь, є3г0же сотвори2 гDь, / возрa­ду­ем­сz и3 возвесели1мсz в0нь.

Пaс­ха крaс­наz, / пaс­ха, гDнz пaс­ха, / пaс­ха все­чест­нaz / нaмъ воз­сіS. пaс­ха, / рa­до­стію дрyгъ дрy­га њб8и1мемъ. / q пaс­ха! / и3збавлeніе ск0рби, / и4бо и3з8 гр0ба днeсь / ћкw t черт0га / воз­сіsвъ хrт0съ, / жєны2 рa­до­сти и3сп0лни глаг0лz: / про­по­вё­ди­те ґпcлwмъ.

Слa­ва и3 нhнэ, глaсъ є7: Вос­кrніz дeнь, / и3 просвэти1мсz торжеств0мъ, / и3 дрyгъ дрy­га њб8и1мемъ. / рцeмъ брaтіе, / и3 ненави1дzщымъ нaсъ, / прости1мъ вс‰ вос­кrніемъ, / и3 тaкw возопіи1мъ: / хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeрт­выхъ, / смeр­тію смeрть по­прaвъ, / и3 сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ даровaвъ.

Хrт0съ вос­крe­се: три1жды, кро­мЁ кон­цA стіхи1ры.

Тa­же діaконъ: Пре­мyд­рость. Мh же: Бlгослови2. На­стоs­тель: Сhй бl­го­сло­вeнъ хrт0съ бGъ нaшъ: И# мы2: Ўтверди2 б9е: Тa­же на­стоs­тель, вмё­стw: Слa­ва те­бЁ хrтE б9е: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeрт­выхъ / смeр­тію смeрть по­прaвъ. И# мы2: И# сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ да­ро­вaвъ. И# ѓбіе глаг0летъ tпyстъ со кrт0мъ: Хrт0съ вос­кресhй и3з8 мeрт­выхъ: И# пр0чее, ћко­же и3з8zви1сz въ конeцъ ќтрени.

[зри2] И# цэлyемъ с™hz їкH­ны. И# вх0димъ въ тра­пe­зу, и3 глаг0лемъ: Хrт0съ вос­крe­се: три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ: На­стоs­тель: ХrтE б9е бlгослови2: По во­стaніи же t тра­пe­зы, глаг0лемъ: Хrт0съ вос­крe­се: три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ: На­стоs­тель: Съ нa­ми бGъ своeю бlгодaтію:

Во вт0рникъ свёт­лыz седми1цы,
на ќтрени.

Прeж­де на­чa­ла, вжи­гaетъ канди6ла и3 свэщы2 па­ра­екк­лисіaрхъ. Тa­же клe­плетъ въ вели1кій кам­пaнъ, и3 въ пр0чыz. И# со­брaв­шым­сz нaмъ во хрaмъ, їерeй по­ла­гaетъ nбhч­ный покл0нъ на­стоs­те­лю, и3 tх0дитъ во с™hй nл­тaрь, и3 взeмъ кади1льницу стои1тъ пред8 с™0ю тра­пe­зою, кро­мЁ ќбw сщ7eнническіz nдeж­ды, є3пітрахи1лій т0чію возл0жь свeрхъ мaн­тіи, кади1тъ кrтоoбрaз­нw, глаг0лz:

Слa­ва с™ёй, и3 є3диносyщнэй, и3 жи­во­творs­щей, и3 нераздэли1мэй трb­цэ, все­гдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэкHвъ.

И# нaмъ tвэ­щa­ю­щымъ: Ґми1нь.

На­чинaетъ на­стоs­тель, съ пр0чими служи1тели,
ве­лег­лaс­нw на­стоs­щій тро­пaрь, во глaсъ є7:

Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeрт­выхъ, / смeр­тію смeрть по­прaвъ, / и3 сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ даровaвъ.

И# мы2 т0йжде поeмъ под0бнэ, со слад­ко­пё­ніемъ. Поeт­сz же сeй тро­пaрь три1жды t на­стоs­телz, и3 три1жды t нaсъ.

Тa­же на­стоs­тель глаг0летъ стіхи2:

Пeр­вый стjхъ: Да вос­крeс­нетъ бGъ, и3 рас­точaт­сz врази2 є3гw2, / и3 да бэ­жaтъ t ли­цA є3гw2 ненави1дzщіи є3го2.

И# на кjйж­до стjхъ мы2 поeмъ тро­пaрь: Хrт0съ вос­кR­се: вeсь по є3ди1ножды.

Вторhй стjхъ: Ћкw и3счезaетъ дhмъ, да и3счeзнутъ, / ћкw тaетъ в0скъ t ли­цA nгнS. Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды.

Трeтій стjхъ: Тaкw да поги1бнутъ грёш­ни­цы t ли­цA б9іz, / ґ прaвєд­ни­цы да воз­ве­селsт­сz. Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды.

Четвeр­тый стjхъ: Сeй дeнь є3г0же сотвори2 гDь, / возрa­ду­ем­сz и3 возвесели1мсz в0нь. Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды.

Слa­ва: Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды.

И# нhнэ: Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды.

Тa­же на­стоs­тель: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeрт­выхъ, / смeр­тію смeрть попрaвъ.

Мh же: И# сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ даровaвъ.

Въ мірски1хъ же хрaм­эхъ њблачи1тсz їерeй въ ри1зы. Тa­же є3ктеніA вели1каz. И# по воз­глaсэ ѓбіе поeмъ канHнъ, їрм0съ: Вос­кrніz дeнь: по двaж­ды, тропари1 же на ‹, съ при­пё­вы: Хrт0съ вос­крe­се: Въ Слa­ва, и3 нhнэ: глаг0лемъ бGор0дичны гDи1на fео­фa­на, и3 гDи1на їH­си­фа. Ка­тавaсіа џба ли1ка вкy­пэ: Вос­кrніz дeнь: И# послэди2: Хrт0съ вос­крe­се: три1жды. И# глаг0лемъ сіE во всю2 седми1цу вкy­пэ съ їрмосы2 на д7i.

КанHнъ, глaсъ №.
Пёснь №.

Їрм0съ: Вос­кресeніz дeнь, / просвэти1мсz лю1діе: / пaс­ха, гDнz пaс­ха! / t смeр­ти бо къ жи1зни, / и3 t земли2 къ нб7си2, / хrт0съ бGъ нaсъ пре­ведE, / по­бёд­ную пою1щыz.

При­пёвъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ.

Њчи1стимъ ч{вствіz, и3 ќзримъ / непри­стyп­нымъ свё­томъ / вос­кресeніz, хrтA бли­стa­ю­щасz, / и3 рa­дуй­тесz, рекy­ща / ћс­нw да ўслh­шимъ, / по­бёд­ную пою1ще.

При­пёвъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ.

Нб7сA u5бо дост0йнw да ве­селsт­сz, / зем­лs же да рa­ду­ет­сz, / да прaзд­ну­етъ же мjръ, / ви1димый же вeсь и3 неви1димый: / хrт0съ бо во­стA, / весeліе вёчное.

И$ный канHнъ бGор0диченъ, под0бенъ.
Е#гHже краестр0чіе на пeр­выхъ тропарёхъ:
Fео­фa­нусъ. Глaсъ т0йже.

Слa­ва: Ўмерщ­влeніz пре­дёлъ сломи1ла є3си2, / вёч­ную жи1знь р0ждшаz хrтA, и3з8 гр0ба воз­сіsв­ша­го днeсь, / дв7о всенепор0чнаz, и3 мjръ просвэти1вшаго.

И# нhнэ: Вос­крeс­ша­го ви1дэвши сн7а твоего2 и3 бGа, / рa­дуй­сz со ґпc­лы бGобl­годaт­наz чcтаz: / и3 є4же рa­дуй­сz пeр­вэе, ћкw всёхъ рa­до­сти винA, / вос­пріs­ла є3си2, бGом™и всенепор0чнаz.

Ка­тавaсіа џба ли1ка вкy­пэ: Вос­кrніz дeнь: И# послэди2: Хrт0съ вос­крe­се: три1жды.

Пё­снь G.

Їрм0съ: Пріиди1те пи1во піeмъ н0вое, / не t кa­мене непл0дна чу­до­дёе­мое, / но нетлёніz и3ст0чникъ, / и3з8 гр0ба њдожди1вша хrтA, / въ нeм­же ўтверждaемсz.

При­пёвъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ.

Нhнэ вс‰ и3сп0лнишасz свё­та, / нб7о же и3 зем­лS и3 пре­ис­пHд­нzz: / да прaзд­ну­етъ u5бо всS твaрь / во­стaніе хrт0во, / въ нeм­же ўтверждaетсz.

При­пёвъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ.

ВчерA спогреб0хсz те­бЁ хrтE, / совостаю2 днeсь / вос­кr­шу те­бЁ, / срас­пинaх­сz те­бЁ вчерA, / сaмъ мS спро­слaви сп7се во цrтвіи твоeмъ.

Слa­ва: На нетлён­ную жи1знь / при­хож­дY днeсь бl­го­стію р0ждшагwсz и3з8 тебE чи1стаz, / и3 всBмъ концє1мъ свётъ њблистaвшагw.

И# нhнэ: БGа є3г0же ро­ди­лA є3си2 пл0тію, и3з8 мeрт­выхъ, / ћко­же речE, во­стaв­ша ви1дэвши чcтаz, ли­кyй, / и3 сегw2 ћкw бGа пречи1стаz возвеличaй.

Ка­тавaсіа: Пріиди1те пи1во піeмъ н0вое: И# тро­пaрь: Хrт0съ вос­крe­се: три1жды.

Тa­же, є3ктеніA.

V#пакои2, глaсъ д7:

Предвари1вшыz ќт­ро ±же њ марjи, / и3 њбрёт­шыz кa­мень tвалeнъ t гр0ба, / слh­ша­ху t ѓгG­ла: во свётэ прис­носyщ­нэмъ сy­ща­го, / съ мeрт­вы­ми что2 и4щете ћкw че­ло­вё­ка; / ви1дите грHб­ныz пелєны2, те­цh­те, и3 мj­ру про­по­вё­ди­те, / ћкw во­стA гDь, ўмертви1вый смeрть, / ћкw є4сть сн7ъ бGа, спасa­ю­ща­гw р0дъ человёческій.

И# чтeніе.

Пё­снь д7.

Їрм0съ: На б9eственнэй стрa­жи, / бGоглаг0ливый ґв­ва­кyмъ / да стa­нетъ съ нa­ми, и3 по­кa­жетъ / свэтон0сна ѓгG­ла, / ћс­нw глаг0люща: / днeсь спасeніе мj­ру, / ћкw вос­крe­се хrт0съ, / ћкw всеси1ленъ.

При­пёвъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ.

Мyже­скій ќбw п0лъ, / ћкw развeр­зый дёв­ствен­ную ўтр0бу, / kви1сz хrт0съ: / ћкw чlвёкъ же, / ѓг­нецъ на­речeсz: / непор0ченъ же, / ћкw нев­кy­сенъ сквeр­ны, / нa­ша пaс­ха, / и3 ћкw бGъ и4стиненъ / со­вер­шeнъ речeсz.

При­пёвъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ.

Ћкw є3динолётный ѓг­нецъ, / бl­го­сло­вeн­ный нaмъ вэнeцъ хrт0съ, / в0лею за всёхъ за­клaнъ бhсть, / пaс­ха чисти1тельнаz, / и3 пaки и3з8 гр0ба крaс­ное / прaв­ды нaмъ воз­сіS с0лнце.

При­пёвъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ.

БGоoц7ъ ќбw дв7дъ / пред8 сён­нымъ ков­чe­гомъ ска­кa­ше и3грaz, / лю1діе же б9іи с™jи, / nбразHвъ сбы­тіE зрs­ще, / весели1мсz б9eственнэ, / ћкw вос­крe­се хrт0съ, / ћкw всеси1ленъ.

Слa­ва: Со­здa­вый ґдa­ма твоего2 прaoц7а чи1стаz, / зи1ждетсz t тебE, и3 смeрт­ное жили1ще разори2 своeю смeр­тію днeсь, / и3 њзари2 вс‰ / б9eственными бли­стaнь­ми воскrніz.

И# нhнэ: Е#г0же ро­ди­лA є3си2 хrтA, / пре­крaс­нw и3з8 мeрт­выхъ воз­сіsв­ша чи1стаz зрs­щи, / д0браz и3 непор0чнаz въ женaхъ и3 крaс­наz, / днeсь во спасeніе всёхъ, со ґпc­лы рa­ду­ю­щисz / того2 прославлsй.

Ка­тавaсіа: На б9eственнэй стрa­жи: И# тро­пaрь: Хrт0съ вос­крe­се: три1жды.

Пё­снь є7.

Їрм0съ: Ќтре­ню­емъ ќтрен­нюю глу­бо­кY, / и3 вмё­стw мЂ­ра пё­снь при­несeмъ вL­цэ, / и3 хrтA ќзримъ / прaв­ды с0лнце, / всBмъ жи1знь возсіsюща.

При­пёвъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ.

Без­мёр­ное твоE бlгоутр0біе / ѓдо­вы­ми ќза­ми содержи1міи зрs­ще, / къ свё­ту и3дsху хrтE, / весe­лы­ми но­гa­ми, / пaс­ху хвaлz­ще вёчную.

При­пёвъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ.

При­стy­пимъ свэщен0сніи, / и3сходsщу хrтY и3з8 гр0ба ћкw же­ни­хY, / и3 спрaзд­ну­имъ лю­бо­прaздн­ствен­ны­ми чи1нми / пaс­ху б9ію спаси1тельную.

Слa­ва: Про­свэ­щaет­сz б9eственными лучa­ми и3 живон0сными / вос­кресeніz сн7а твоегw2, бGом™и пречи1стаz, / и3 рa­до­сти и3сполнsетсz / бlгочести1выхъ собрaніе.

И# нhнэ: Не развeрзлъ є3си2 вратA дёв­ства въ во­пло­щeніи, / гр0ба не разруши1лъ є3си2 пе­чa­тей цRю2 со­здaніz: / toнy­ду­же вос­крeс­ша­го тS зрs­щи / м™и, рaдовашесz.

Ка­тавaсіа: Ќтре­ню­емъ ќтрен­нюю глу­бо­кY: И# тро­пaрь: Хrт0съ вос­крe­се: три1жды.

Пё­снь ѕ7.

Їрм0съ: Сниз­шeлъ є3си2 въ пре­ис­пHд­нzz земли2, / и3 сокруши1лъ є3си2 верєи2 вёч­ныz, / со­дер­жa­щыz св‰занныz хrтE, / и3 трид­нeвенъ ћкw t ки1та їH­на, / вос­крeслъ є3си2 t гр0ба.

При­пёвъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ.

Сохрани1въ цё­ла знa­мєніz хrтE, / вос­крeслъ є3си2 t гр0ба, / ключи2 дв7ы не вреди1вый въ ржcтвЁ твоeмъ, / и3 tвeрзлъ є3си2 нaмъ р†йскіz двє1ри.

При­пёвъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ.

Сп7се м0й, / жив0е же и3 нежeрт­вен­ное за­колeніе, / ћкw бGъ сaмъ себE / в0лею при­вeдъ nц7Y, / совоскреси1лъ є3си2 всер0днаго ґдa­ма, / вос­крeсъ t гр0ба.

Слa­ва: Воз­ведeсz дрeв­ле держи1мое смeр­тію и3 тлёніемъ, / воплоти1вшимсz t твоегw2 пречc­та­гw чрe­ва, / къ нетлён­нэй, и3 прис­носyщ­нэй жи1зни, / бцdе дв7о.

И# нhнэ: Сни1де въ пре­ис­пHд­нzz земли2, / въ ло­же­снA тво‰ чcтаz сшe­дый, / и3 всели1выйсz и3 воплоти1выйсz пa­че ўмA, / и3 воздви1же съ соб0ю ґдa­ма, / вос­крeсъ t гр0ба.

Ка­тавaсіа: Сниз­шeлъ є3си2 въ пре­ис­пHд­нzz земли2: И# тро­пaрь: Хrт0съ вос­крe­се: три1жды.

Е#ктеніA.

Тa­же кон­дaкъ, глaсъ }:

Ѓще и3 во гр0бъ сниз­шeлъ є3си2 без­смeртне, / но ѓдо­ву разруши1лъ є3си2 си1лу, / и3 вос­крeслъ є3си2 ћкw побэди1тель хrтE б9е, / женaмъ мmрон0сицамъ вэ­щa­вый: рa­дуй­тесz, / и3 твои1мъ ґпcлwмъ ми1ръ дaруzй, / пaд­шымъ по­даsй воскресeніе.

Јкосъ: Е$же прeж­де с0лнца сlн­це за­шeд­шее и3ногдA во гр0бъ, / предвари1ша ко ќт­ру, и4щущыz ћкw днE мmронH­си­цы дB­вы, / и3 дру­гA ко дру­зёй во­піs­ху: / q други1ни! пріиди1те, вонs­ми по­мa­жемъ тё­ло живон0сное и3 по­гребe­ное, / пл0ть воскреси1вшагw пaд­ша­го ґдa­ма, ле­жa­щую во гр0бэ. / и4демъ, потщи1мсz ћко­же волсви2, и3 поклони1мсz, / и3 при­несeмъ м›ра ћкw дa­ры, не въ пе­ленaхъ, но въ плащани1цэ њбви1тому, / и3 плa­чимъ, и3 возопіи1мъ: q вLко, во­стa­ни, / пaд­шымъ по­даsй воскресeніе.

И# чтeніе.

Тa­же глаг0лемъ:

Воскресeніе хrт0во ви1дэвше, / поклони1мсz с™0му гDу ї}су, / є3ди1ному без­грёш­но­му. / кrтY тво­е­мY по­кланsем­сz хrтE, / и3 с™0е вос­кресeніе твоE поeмъ и3 слaвимъ: / тh бо є3си2 бGъ нaшъ, / рaз­вэ тебE и3н0гw не знaемъ, / и4мz твоE и3менyемъ. / пріиди1те вси2 вёр­ніи, / поклони1мсz с™0му хrт0ву вос­кресeнію: / сe бо пріи1де кrт0мъ рa­дость все­мY мj­ру. / все­гдA бl­го­сло­вs­ще гDа, / поeмъ вос­кресeніе є3гw2: / рас­пsтіе бо пре­тер­пёвъ, / смeр­тію смeрть разруши2. [Три1жды.]

Воскрeсъ ї}съ t гр0ба, / ћко­же про­речE, / да­дE нaмъ жив0тъ вёч­ный / и3 вeлію ми1лость. [Три1жды.]

Пё­снь з7.

Їрм0съ: Џтро­ки t пe­щи и3збaвивый, / бhвъ че­ло­вёкъ, / стрaж­детъ ћкw смeр­тенъ, / и3 стрaстію смeрт­ное / въ нетлёніz њблачи1тъ бла­го­лё­піе, / є3ди1нъ бl­го­сло­вeнъ / nц7є1въ бGъ, и3 препрослaвленъ.

При­пёвъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ.

Жєны2 съ мЂ­ры бGом{дрыz въ слёдъ тебE течa­ху: / є3г0же ћкw мeрт­ва со слезa­ми и3скaху, / поклони1шасz рa­ду­ю­щы­zсz жив0му бGу, / и3 пaс­ху тaй­ную / твои1мъ хrтE ўче­ни­кHмъ бlговэсти1ша.

При­пёвъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ.

Смeр­ти прaзд­ну­емъ ўмерщ­влeніе, / ѓдо­во раз­ру­шeніе, / и3н0гw жи­тіS вёч­на­гw на­чa­ло, / и3 и3грaюще поeмъ вин0внаго, / є3ди1наго бl­го­сло­вeн­на­го / nц7є1въ бGа, и3 препрослaвленнаго.

При­пёвъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ.

Ћкw вои1стинну сщ7eннаz, / и3 все­прaздн­ствен­наz сіS спаси1тельнаz н0щь, / и3 свэ­то­зaр­наz, / свэтон0снагw днE, / во­стaніz сy­щи про­воз­вёст­ни­ца: / въ нeй­же без­лёт­ный свётъ и3з8 гр0ба пл0тски всBмъ возсіS.

Слa­ва: Ўмертви1въ сн7ъ тв0й смeрть, всенепор0чнаz / днeсь, всBмъ смє1ртнымъ пре­бы­вa­ю­щій жив0тъ во вё­ки вэ­кHвъ да­ро­вA, / є3ди1нъ бl­го­сло­вeн­ный / nтцє1въ бGъ и3 препрослaвленный.

И# нhнэ: Всёмъ цrтвуzй со­здaніемъ, / бhвъ че­ло­вёкъ, / всели1сz во твою2 бGо­бла­годaт­наz ўтр0бу, / и3 рас­пsтіе пре­тер­пёвъ и3 смeрть, / вос­крe­се бGо­лёп­нw, / со­воз­стaвивъ нaсъ ћкw всеси1ленъ.

Ка­тавaсіа: Џтро­ки t пe­щи и3збaвивый2: И# тро­пaрь: Хrт0съ вос­крe­се: три1жды.

Пё­снь }.

Їрм0съ: Сeй на­речeн­ный и3 с™hй дeнь, / є3ди1нъ суб­бHтъ цRь и3 гDь, / прaзд­ни­кwвъ прaзд­никъ, / и3 торжество2 є4сть тор­жeствъ: / в0ньже благослови1мъ хrтA во вёки.

При­пёвъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ.

Пріиди1те н0вагw ві­но­грa­да рож­дeніz, / б9eственнагw весeліz, / въ нар0читомъ дни2 вос­кrніz, / цrтвіz хrт0ва пріwбщи1мсz, / пою1ще є3го2 / ћкw бGа во вёки.

При­пёвъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ.

Возведи2 џкре­стъ џчи твои2 сіHне и3 ви1ждь: / сe бо пріид0ша къ те­бЁ / ћкw бGо­свBт­лаz свэти6ла, / t зa­па­да, и3 сё­ве­ра, и3 м0рz, / и3 вост0ка чa­да тво‰, / въ те­бЁ благослов‰щаz хrтA во вёки.

При­пёвъ: Прес™az трb­це, б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

Трb­ченъ: Џ§е вседержи1телю, и3 сл0ве, и3 дш7е, / треми2 со­единsе­мое во v3постaсэхъ є3стество2, / пресy­ще­ственне и3 преб9eственне, / въ тS кrти1хомсz, / и3 тS бlгослови1мъ во всS вёки.

Бlгослови1мъ nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, гDа.

Пріи1де тоб0ю въ мjръ гDь / дв7о бцdе, / и3 чрeво ѓдо­во раст0ргъ, / смє1ртнымъ нaмъ вос­кресeніе да­ро­вA: / тём­же бlгослови1мъ є3го2 во вёки.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Всю2 низложи1въ смeр­ти дер­жaву / сн7ъ тв0й дв7о, свои1мъ вос­кресeніемъ, / ћкw бGъ крёп­кій со­воз­несE нaсъ и3 њбожи2: / тём­же вос­пэ­вaемъ є3го2 во вёки.

Ка­тавaсіа: Сeй на­речeн­ный и3 с™hй дeнь: И# тро­пaрь: Хrт0съ вос­крe­се: три1жды.

Чест­нёй­шую: не поeмъ до tдaніz пaсхи.

Пё­снь f7.

Діaконъ: Вели1читъ ду­шA моS / вос­крeс­ша­го трид­нeв­нw t гр0ба, / хrтA жизнодaвца.

И# пeр­вый ли1къ поeтъ їрм0съ: Свэти1сz, свэти1сz / н0вый їерусали1ме: / слa­ва бо гDнz / на те­бЁ воз­сіS. / ли­кyй нhнэ, / и3 весели1сz сіHне. / тh же чи1стаz красyй­сz бцdе, / њ во­стaніи рож­де­ствA твоегw2.

Тa­же, вторhй ли1къ поeтъ при­пёвъ: Вели1читъ ду­шA моS / в0лею стра­дaв­ша, и3 по­гребe­на, / и3 вос­крeс­ша­го трид­нeв­нw t гр0ба. И# їрм0съ: Свэти1сz:

Тa­же, пeр­вый ли1къ поeтъ при­пёвъ: Хrт0съ н0ваz пaс­ха, / жeрт­ва живaz, / ѓг­нецъ б9ій / взeм­лzй грэхи2 ми1ра.

Q б9eственнагw, q лю­бeз­на­гw, / q слад­чaй­ша­гw твоегw2 глa­са! / съ нa­ми бо нел0жнw / њб­э­щaл­сz є3си2 бhти, / до скон­чaніz вё­ка хrтE: / є3г0же вёр­ніи, / ўтвер­ждeніе на­дeжди и3мyще, рaдуемсz.

И# вторhй ли1къ поeтъ т0йже при­пёвъ, и3 тропaрь.

Тa­же, пeр­вый ли1къ поeтъ при­пёвъ: ЃгGлъ во­піs­ше бl­годaт­нэй: / чи1стаz дв7о, рa­дуй­сz, / и3 пaки рекY, рa­дуй­сz: / тв0й сн7ъ вос­крe­се / трид­нeвенъ t гр0ба, / и3 мє1ртвыz воздви1гнувый, / лю1діе весели1тесz. И# тро­пaрь: Q б9eственнагw, q любeзнагw:

И# вторhй ли1къ поeтъ т0йже при­пёвъ, и3 тропaрь.

Тa­же, пeр­вый ли1къ: Возбуди1лъ є3си2 ўс­нyвъ мє1ртвыz t вё­ка, / цaр­ски ры­кa­вый ћкw t їy­ды лeвъ. И# тро­пaрь: Q б9eственнагw, q любeзнагw:

Вторhй ли1къ: Магдали1на марjа при­течE ко гр0бу, / и3 хrтA ви1дэвши, / ћкw вер­то­грa­дарz вопрошaше.

Q пaс­ха вeліz и3 сщ7eннэйшаz, хrтE! / q мyд­ро­сте, и3 сл0ве б9ій, и3 си1ло! / по­давaй нaмъ и4стэе тебE при­ча­щaтисz, / въ невечeр­нэмъ дни2 цrтвіz твоегw2.

Тa­же, пeр­вый ли1къ: ЃгGлъ њб­ли­стazй женaмъ во­піs­ше: / пре­стa­ни­те t слeзъ, ћкw хrт0съ вос­крe­се. И# тро­пaрь: Q пaс­ха вeліz и3 сщ7eннэйшаz:

Вторhй ли1къ: Хrт0съ вос­крe­се, смeрть по­прa­вый, / и3 мє1ртвыz воздви1гнувый, / лю1діе весели1тесz. И# тро­пaрь: Q пaс­ха вeліz и3 сщ7eннэйшаz:

Тa­же, пeр­вый ли1къ: Днeсь всsка твaрь весели1тсz и3 рa­ду­ет­сz: / ћкw хrт0съ вос­крe­се, и3 ѓдъ плэни1сz. И# тро­пaрь: Q пaс­ха вeліz и3 сщ7eннэйшаz:

Вторhй ли1къ: Днeсь вLка плэни2 ѓда, / воздви1гнувый ю4зники, ±же t вё­ка и3мsше лю1тэ њдержи6мыz. И# тро­пaрь: Q пaс­ха вeліz и3 сщ7eннэйшаz:

Пeр­вый ли1къ: Вели1читъ ду­шA моS / тріm­по­стaс­на­гw и3 нераз­дёль­на­гw б9ествA держaву.

БGор0диченъ: Со­глaс­нw дв7о, тебE бlжи1мъ вёр­ніи: / рa­дуй­сz двe­ре гDнz: / рa­дуй­сz грa­де њду­шев­лeн­ный: / рa­дуй­сz, є3sже рa­ди нaмъ нhнэ воз­сіS свётъ, / и3з8 тебE рож­дeн­на­гw и3з8 мeрт­выхъ воскресeніz.

Вторhй ли1къ: Рa­дуй­сz дв7о, рa­дуй­сz, / рa­дуй­сz бl­го­сло­вeн­наz, / рa­дуй­сz пре­п­ро­слaв­лен­наz: / тв0й бо сн7ъ вос­крe­се трид­нeвенъ t гр0ба.

БGор0диченъ: Весели1сz и3 рa­дуй­сz бжcтвен­наz двe­ре свё­та: / за­шe­дый бо ї}съ во гр0бъ воз­сіS, / просіsвъ с0лнца свэт­лёе, / и3 вBр­ныz вс‰ њзари1въ, / бGорa­до­ван­наz вLчце.

Тa­же џба ли1ка, со­шeд­ше­сz вкy­пэ, пою1тъ при­пёвъ: Вели1читъ ду­шA моS / вос­крeс­ша­го трид­нeв­нw t гр0ба, / хrтA жизнодaвца.

И# їрм0съ: Свэти1сz, свэти1сz / н0вый їерусали1ме: / слa­ва бо гDнz / на те­бЁ воз­сіS. / ли­кyй нhнэ, / и3 весели1сz сіHне. / тh же чи1стаz красyй­сz бцdе, / њ во­стaніи рож­де­ствA твоегw2.

И# тро­пaрь: Хrт0съ вос­крe­се: три1жды. И# є3ктеніA.

Е#xапостілaрій. Са­мо­глa­сенъ:

Пл0тію ўс­нyвъ, / ћкw мeртвъ / цRю2 и3 гDи, / трид­нeвенъ вос­крeслъ є3си2, / ґдa­ма воздви1гъ t тли2, / и3 ўпраздни1въ смeрть: / пaс­ха нетлёніz, / мj­ра спасeніе. [Три1жды.]

На хвали1техъ, по­стaвимъ стіхи2 д7,
и3 поeмъ стіхи6ры вос­кr­ны, глaсъ G:

Стjхъ: Хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2, / хвали1те є3го2 по мн0жеству вели1чествіz є3гw2.

Пріиди1те вси2 kзh­цы, / ўра­зу­мёй­те стрaш­ныz тaй­ны си1лу: / хrт0съ бо сп7съ нaшъ, є4же въ на­чaлэ сл0во, / рас­пsт­сz нaсъ рa­ди, и3 в0лею по­гребeсz, / и3 вос­кR­се и3з8 мeрт­выхъ, є4же сп7сти2 всsчєскаz: / то­мY поклони1мсz.

Стjхъ: Хвали1те є3го2 во глaсэ трyб­нэмъ, / хвали1те є3го2 во pалти1ри и3 гyслехъ.

Повё­да­ша вс‰ чу­десA / стрa­жіе твои2 гDи: / но соб0ръ суеты2 и3сп0лни мзд0ю десни1цу и4хъ, / скрhти мнs­ше вос­кrніе твоE, / є4же мjръ слaвитъ: поми1луй нaсъ.

Стjхъ: Хвали1те є3го2 въ тmм­пaнэ и3 ли1цэ, / хвали1те є3го2 во стрy­нахъ и3 nргaнэ.

Рaдо­сти вс‰ и3сп0лнишасz / вос­кrніz и3скyсъ пріи6мша: / марjа бо магдали1на ко гр0бу пріи1де, / њбрё­те ѓгG­ла на кa­ме­ни сэдs­ща, / ри1зами бли­стa­ю­щасz и3 глаг0люща: / что2 и4щете живa­гw съ мeрт­вы­ми: / нёсть здЁ, но во­стA, ћко­же речE, / пред­варsz вы2 въ галілeи.

Стjхъ: Хвали1те є3го2 въ кmм­вaл­эхъ доб­ро­глaс­ныхъ. хвали1те є3го2 въ кmм­вaл­эхъ вос­кли­цaніz. / всsкое ды­хaніе да хвa­литъ гDа.

Во свётэ твоeмъ вLко, / ќзримъ свётъ чlвэколю1бче: / вос­кrлъ бо є3си2 и3з8 мeрт­выхъ, / сп7сeніе р0ду че­ло­вё­че­ско­му дaруz: / да тS всS твaрь славосл0витъ є3ди1наго без­грёш­на­го, / поми1луй нaсъ.

И# стіхи6ры пaс­хи съ при­пё­вы и4хъ, глaсъ є7.

Стjхъ: Да вос­крeс­нетъ бGъ, / и3 рас­точaт­сz врази2 є3гw2.

Пaс­ха / сщ7eннаz нaмъ днeсь по­казaсz: / пaс­ха н0ва с™az: / пaс­ха тaин­ствен­наz: / пaс­ха все­чест­нaz: / пaс­ха хrт0съ и3збaвитель: / пaс­ха непор0чнаz: / пaс­ха вели1каz: / пaс­ха вёр­ныхъ: / пaс­ха двє1ри р†йскіz нaмъ tверзa­ю­щаz: / пaс­ха всёхъ њсвz­щa­ю­щаz вёрныхъ.

Стjхъ: Ћкw и3счезaетъ дhмъ, / да и3счeзнутъ.

Пріиди1те / t ви­дёніz жєны2 бl­го­вBст­ни­цы, / и3 сіH­ну рцh­те: / пріими2 / t нaсъ рa­до­сти бl­го­вё­щеніz, вос­кресeніz хrт0ва: / красyй­сz, ли­кyй, / и3 рa­дуй­сz їерусали1ме, / цRS хrтA ўзрёвъ и3з8 гр0ба, / ћкw же­ни­хA происходsща.

Стjхъ: Тaкw да поги1бнутъ грёш­ни­цы t ли­цA б9іz, / ґ прaвєд­ни­цы да возвеселsтсz.

МmронH­си­цы жєны2, / ќт­ру глу­бо­кY, / пред­стaв­шz гр0бу жи­водaв­ца, / њбрэт0ша ѓгG­ла / на кa­ме­ни сэдs­ща, / и3 т0й про­вэ­щaвъ и5мъ / си1це глаг0лаше: / что2 и4щете живa­гw съ мeрт­вы­ми; / что2 плa­че­те нетлён­на­гw во тли2; / шeд­ше про­по­вё­ди­те ўче­ни­кHмъ є3гw2.

Стjхъ: Сeй дeнь, є3г0же сотвори2 гDь, / возрa­ду­ем­сz и3 возвесели1мсz в0нь.

Пaс­ха крaс­наz, / пaс­ха, гDнz пaс­ха, / пaс­ха все­чест­нaz / нaмъ воз­сіS. пaс­ха, / рa­до­стію дрyгъ дрy­га њб8и1мемъ. / q пaс­ха! / и3збавлeніе ск0рби, / и4бо и3з8 гр0ба днeсь / ћкw t черт0га / воз­сіsвъ хrт0съ, / жєны2 рa­до­сти и3сп0лни глаг0лz: / про­по­вё­ди­те ґпcлwмъ.

Слa­ва и3 нhнэ, глaсъ є7: Вос­кrніz дeнь, / и3 просвэти1мсz торжеств0мъ, / и3 дрyгъ дрy­га њб8и1мемъ. / рцeмъ брaтіе, / и3 ненави1дzщымъ нaсъ, / прости1мъ вс‰ вос­кrніемъ, / и3 тaкw возопіи1мъ: / хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeрт­выхъ, / смeр­тію смeрть по­прaвъ, / и3 сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ даровaвъ.

Тa­же на­стоs­щій тро­пaрь, во глaсъ є7, три1жды:

Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeрт­выхъ, / смeр­тію смeрть по­прaвъ, / и3 сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ даровaвъ.

Е#ктєніи2 и3 tпyстъ. И# чaсъ пeрвый.

На літур­гjи.

На­чeн­шу діaко­ну: Бlгослови2 вLко.

На­стоs­те­лю же возгласи1вшу: Бl­го­сло­вe­но цrтво nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэкHвъ.

И# мы2: Ґми1нь. На­стоs­тель поeтъ съ пр0чими служи1тели во с™0мъ nл­та­рЁ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeрт­выхъ, / смeр­тію смeрть по­прaвъ, / и3 сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ да­ро­вaвъ. [Три1жды. И# ли1ки т0йжде, три1жды.]

На­стоs­тель глаг0летъ припёвы:

№-й стjхъ: Да вос­крeс­нетъ бGъ, и3 рас­точaт­сz врази2 є3гw2, / и3 да бэ­жaтъ t ли­цA є3гw2 ненави1дzщіи є3го2.

И# на кjйж­до стjхъ мы2 поeмъ тро­пaрь: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeрт­выхъ, / смeр­тію смeрть по­прaвъ, / и3 сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ да­ро­вaвъ. [Вeсь по є3ди1ножды.]

в7‑й стjхъ: Ћкw и3счезaетъ дhмъ, да и3счeзнутъ, / ћкw тaетъ в0скъ t ли­цA nгнS. Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды.

G‑й стjхъ: Тaкw да поги1бнутъ грёш­ни­цы t ли­цA б9іz, / ґ прaвєд­ни­цы да воз­ве­селsт­сz. Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды.

д7‑й стjхъ: Сeй дeнь є3г0же сотвори2 гDь, / возрa­ду­ем­сz и3 возвесели1мсz в0нь. Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды.

Слa­ва: Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды.

И# нhнэ: Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды.

Тa­же на­стоs­тель поeтъ вh­ш­шимъ глa­сомъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeрт­выхъ, / смeр­тію смeрть попрaвъ.

Мh же: И# сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ даровaвъ.

По­сeмъ глаг0летъ діaконъ є3ктенію2 вели1кую. По є3ктеніи1 же и3 по возглaсэ:

Ґн­ті­фHнъ пeр­вый, pал0мъ …є, глaсъ в7.

Стjхъ №: Воскли1кните гDви всS землS.

При­пёвъ: Мlтва­ми бцdы, / сп7се спаси2 нaсъ.

И# дру­гjй ли1къ т0йжде стjхъ: Воскли1кните гDви всS зем­лS, / п0йте же и4мени є3гw2, дади1те слaву хва­лЁ є3гw2.

При­пёвъ: Мlтва­ми бцdы, / сп7се спаси2 нaсъ.

Стjхъ в7: Рцh­те бGу: к0ль стрaш­на дэлA твоS, / во мн0жествэ си1лы тво­еS с0лжутъ те­бЁ врази2 твои2.

При­пёвъ: Мlтва­ми бцdы, / сп7се спаси2 нaсъ.

Стjхъ G: ВсS зем­лS да покл0нитсz те­бЁ, / и3 поeтъ те­бЁ, да поeтъ же и4мени тво­е­мY вhшній.

При­пёвъ: Мlтва­ми бцdы, / сп7се спаси2 нaсъ.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, / и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Кyп­нw џба ли1ка вh­ш­шимъ глa­сомъ: Мlтва­ми бцdы, / сп7се спаси2 нaсъ.

Тa­же, є3ктеніA мaлаz.

Ґн­ті­фHнъ вторhй, pал0мъ …ѕ, глaсъ т0йже.

Стjхъ №: Б9е ўщeд­ри ны2, и3 бlгослови1 ны.

При­пёвъ: Спаси1 ны сн7е б9ій, / вос­кресhй и3з8 мeрт­выхъ, пою1щыz ти2: / ґл­ли­лyіа. [Е#ди1ножды.]

Дру­гaz странA, т0йже стjхъ: Б9е, ўщeд­ри ны2, и3 бlгослови1 ны, / просвэти2 ли­цE твоE на ны2, и3 поми1луй ны2.

При­пёвъ: Спаси1 ны сн7е б9ій, / вос­кресhй и3з8 мeрт­выхъ, пою1щыz ти2: / ґллилyіа.

Стjхъ в7: Да по­знaемъ на земли2 пyть тв0й, / во всёхъ kзh­ц­эхъ спасeніе твоE.

При­пёвъ: Спаси1 ны сн7е б9ій, / вос­кресhй и3з8 мeрт­выхъ, пою1щыz ти2: / ґллилyіа.

Стjхъ G: Да и3сповёдzтсz те­бЁ лю1діе б9е, / да и3сповёдzтсz те­бЁ лю1діе вси2.

При­пёвъ: Спаси1 ны сн7е б9ій, / вос­кресhй и3з8 мeрт­выхъ, пою1щыz ти2: / ґллилyіа.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, / и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Вкy­пэ двA ли1ка: Е#динор0дный сн7е и3 сл0ве б9ій, без­смeр­тенъ сhй, / и3 и3зв0ливый сп7сeніz нa­ше­гw рa­ди / воплоти1тисz t с™hz бцdы, и3 приснодв7ы мRjи, / непрел0жнw вочlвё­чи­вый­сz: / рас­пнhй­сz же, хrтE б9е, смeр­тію смeрть по­прa­вый, / є3ди1нъ сhй с™hz трb­цы, / спро­слав­лsе­мый nц7Y, и3 с™0му д¦у, сп7си2 нaсъ.

Тa­же, є3ктеніA.

Ґн­ті­фHнъ G‑й, pал0мъ …з, глaсъ є7.

Стjхъ №: Да вос­крeс­нетъ бGъ, и3 рас­точaт­сz врази2 є3гw2.

Тро­пaрь, глaсъ є7:

Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeрт­выхъ, / смeр­тію смeрть по­прaвъ, / и3 сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ даровaвъ.

Дру­гaz странA, т0й же стjхъ: Да вос­крeс­нетъ бGъ, и3 рас­точaт­сz врази2 є3гw2, / и3 да бэ­жaтъ t ли­цA є3гw2 ненави1дzщіи є3го2.

Тро­пaрь: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ:

Стjхъ в7: Ћкw и3счезaетъ дhмъ, да и3счeзнутъ, / ћкw тaетъ в0скъ t ли­цA nгнS.

Тро­пaрь: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ:

Стjхъ G: Тaкw да поги1бнутъ грёш­ни­цы t ли­цA б9іz, / ґ прaвєд­ни­цы да воз­ве­селsт­сz, да возрa­ду­ют­сz пред8 бGомъ.

Тро­пaрь: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ:

И# бы­вaетъ вх0дъ.

И# воз­гла­шaетъ діaконъ, ѓще є4сть, ѓще же ни2, їерeй: Пре­мyд­рость, пр0сти.

Мh же вх0дное: Въ цeрк­вахъ благослови1те бGа, гDа t и3стHчникъ їзрaилевыхъ.

И# поeмъ тро­пaрь, глaсъ є7:

Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeрт­выхъ, / смeр­тію смeрть по­прaвъ, / и3 сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ даровaвъ.

V#пакои2, глaсъ д7:

Предвари1вшыz ќт­ро ±же њ марjи, / и3 њбрёт­шыz кa­мень tвалeнъ t гр0ба, / слh­ша­ху t ѓгG­ла: во свётэ прис­носyщ­нэмъ сy­ща­го, / съ мeрт­вы­ми что2 и4щете ћкw че­ло­вё­ка; / ви1дите грHб­ныz пелєны2, те­цh­те, и3 мj­ру про­по­вё­ди­те, / ћкw во­стA гDь, ўмертви1вый смeрть, / ћкw є4сть сн7ъ бGа, спасa­ю­ща­гw р0дъ человёческій.

Слa­ва, и3 нhнэ: кон­дaкъ, глaсъ }:

Ѓще и3 во гр0бъ сниз­шeлъ є3си2 без­смeртне, / но ѓдо­ву разруши1лъ є3си2 си1лу, / и3 вос­крeслъ є3си2 ћкw побэди1тель хrтE б9е, / женaмъ мmрон0сицамъ вэ­щa­вый: рa­дуй­тесz, / и3 твои1мъ ґпcлwмъ ми1ръ дaруzй, / пaд­шымъ по­даsй воскресeніе.

Вмё­стw же трис™aгw:

Е#ли1цы во хrтA крести1стесz, / во хrтA њблек0стесz: / ґллилyіа.

Про­кj­менъ ґпc­ла, глaсъ G, пё­снь бцdы: Вели1читъ ду­шA моS гDа, / и3 возрa­до­васz д¦ъ м0й њ бз7э сп7сэ моeмъ. Стjхъ: Ћкw при­з­рЁ на сми­рeніе рабы2 сво­еS, сe бо t нhнэ ўб­ла­жaтъ мS вси2 р0ди.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло д7.

Во дни2 џны, стaвъ пeтръ со є3динонaдесzтьми воздви1же глaсъ св0й, и3 речE и5мъ: мy­жіе їудeй­стіи, и3 живy­щіи во їерусали1мэ вси2, сіE вaмъ разyм­но да бy­детъ и3 внуши1те глаг0лы моS: не бо2, ћко­же вы2 непщyе­те, сjи піs­ни сyть: є4сть бо чaсъ трeтій днE. но сіE є4сть речeн­ное прор0комъ їHи­лемъ: и3 бy­детъ въ по­слёд­ніz дни2 глаг0летъ гDь, и3злію2 t д¦а моегw2 на всsку пл0ть, и3 про­рекyтъ сh­но­ве вa­ши, и3 дщє1ри вa­шz, и3 ю4ноши вa­ши видBніz ќзрzтъ, и3 стaр­цы вa­ши сHніz ви1дzтъ. и4бо на рабы2 моS, и3 на рабы6ни моS, во дни2 џны и3злію2 t д¦а моегw2, и3 про­рекyтъ. и3 дaмъ чу­десA на нб7си2 го­рЁ, и3 знa­мєніz на земли2 ни1зу, кр0вь, и3 џгнь, и3 курeніе дh­ма. с0лнце преложи1тсz во тмY, и3 лунA въ кр0вь, прeж­де дa­же не пріити2 дню2 гD­ню вели1кому и3 про­свэ­щeн­но­му. и3 бy­детъ, всsкъ, и4же ѓще при­зо­вeтъ и4мz гDне, спасeтсz.

Ґл­ли­лyіа, глaсъ }: Воскrни2 гDи въ пок0й тв0й, ты2, и3 ківHтъ с™hни тво­еS. Стjхъ: Клsт­сz гDь дв7ду и4стиною, и3 не tвeр­жет­сz є3S.

Е#ђліе t луки2, за­чa­ло рGi.

Во врe­мz џно, пeтръ во­стaвъ течE ко гр0бу, и3 прини1къ ви1дэ ри6зы є3ди1ны ле­жa­щz, и3 tи1де, въ се­бЁ дивsсz бhв­ше­му. и3 сE, двA t ни1хъ бё­ста и3дyща въ т0йже дeнь въ вeсь, tстоs­щу стaдій ше­сть­десsтъ t їерусали1ма, є4йже и4мz є3ммаyсъ. и3 т† бе­сё­до­ва­ста къ се­бЁ њ всёхъ си1хъ приклю1чшихсz. и3 бhсть бе­сё­ду­ю­ще­ма и4ма и3 со­во­про­щa­ю­ще­масz: и3 сaмъ ї}съ прибли1жисz, и3дsше съ ни1ма. џчи же є3ю2 дер­жaст­эсz, да є3гw2 не по­знaе­та. речe же къ ни1ма: что2 сyть сло­весA сіS, њ ни1хже стzзaе­тасz къ се­бЁ и3дyща, и3 є3стA дрsх­ла; tвэ­щaвъ же є3ди1нъ, є3мyже и4мz кле0па, речE къ немY: тh ли є3ди1нъ при­шлeцъ є3си2 во їерусали1мъ, и3 не ўвёдэ бhв­шихъ въ нeмъ во дни2 сіS; и3 речE и4ма: кjихъ; џна же рё­ста є3мY: ±же њ ї}сэ назарzни1нэ, и4же бhсть мyжъ прор0къ, си1ленъ дё­ломъ и3 сл0вомъ пред8 бGомъ и3 всё­ми людьми2. кaкw предa­ша є3го2 ґрхіерeи и3 кнs­зи нa­ши на њсуж­дeніе смeр­ти, и3 рас­пs­ша є3го2. мh же на­дёz­хом­сz, ћкw сeй є4сть хо­тS и3збaвити ї}лz: но и3 над8 всё­ми си1ми трeтій сeй дeнь и4мать днeсь, tнe­ли­же сі‰ бh­ша. но и3 жєны2 нёкіz t нaсъ ўжаси1ша ны2, бhв­шыz рaнw ў гр0ба: и3 не њбрёт­ше тэлесE є3гw2, пріид0ша глаг0люще, и3 kв­лeніе ѓгGлъ ви1дэвше, и5же глаг0лютъ є3го2 жи1ва. и3 и3д0ша нё­цыи t нaсъ ко гр0бу: и3 њбрэт0ша тaкw, ћко­же и3 жєны2 рё­ша, са­мо­гH же не ви1дэша. и3 т0й речE къ ни1ма: q несмhслєн­наz и3 кHс­наz сeрд­цемъ, є4же вё­ро­ва­ти њ всёхъ, ±же глаг0лаша прор0цы. не сі‰ ли по­добa­ше по­стра­дaти хrтY, и3 вни1ти въ слaву свою2; и3 на­чeнъ t мwmсeа, и3 t всёхъ прорHкъ, сказa­ше и4ма t всёхъ писaній ±же њ нeмъ. и3 прибли1жишасz въ вeсь, въ ню1же и3дsста: и3 т0й творs­ше­сz да­лечaй­ше и3ти2. и3 нyж­да­ста є3го2, глаг0люще: њб­лs­зи съ нa­ма, ћкw къ вe­че­ру є4сть, и3 преклони1лсz є4сть дeнь. и3 вни1де съ ни1ма њблещи2. и3 бhсть ћкw воз­ле­жE съ ни1ма, и3 пріи1мъ хлёбъ благослови2, и3 преломи1въ даs­ше и4ма. џнэ­ма же tверз0стэсz џчи, и3 по­знa­ста є3го2: и3 т0й неви1димь бhсть и4ма. и3 рек0ста къ се­бЁ: не сeрд­це ли нaю горS бЁ въ нaю, є3гдA глаг0лаше нa­ма на пути2, и3 ћкw скa­зо­ва­ше нa­ма пис†ніz; и3 во­стaв­ша въ т0й чaсъ, возврати1стасz во їерусали1мъ, и3 њбрэт0ста со­во­кyп­ле­ны є3динагонaдесzте, и3 и5же бs­ху съ ни1ми, глаг0лющихъ, ћкw вои1стинну во­стA гDь, и3 kви1сz сj­мw­ну. и3 тA по­вё­да­ста, ±же бh­ша на пути2: и3 ћкw по­знaсz и4ма въ пре­лом­лeніи хлёба.

И# бы­вaетъ по чи1ну б9eственнаz літур­гjа златоyстагw.

Вмё­стw же Дост0йно: поeмъ:

ЃгGлъ во­піs­ше бl­годaт­нэй, / чи1стаz дв7о рa­дуй­сz, / и3 пaки рекY, рa­дуй­сz: / тв0й сн7ъ вос­крe­се / трид­нeвенъ t гр0ба, / и3 мє1ртвыz воздви1гнувый, / лю1діе весели1тесz.

Тa­же їрм0съ: Свэти1сz, свэти1сz / н0вый їерусали1ме: / слa­ва бо гDнz / на те­бЁ воз­сіS. / ли­кyй нhнэ, / и3 весели1сz сіHне. / тh же чи1стаz красyй­сz бцdе, / њ во­стaніи рож­де­ствA твоегw2.

При­чaст­ный:

Тёло хrт0во пріими1те, / и3ст0чника без­смeрт­на­гw вкуси1те. / Ґлли­лyіа, три1жды.

Е#гдa же на­стоs­тель глаг0летъ: Со стрa­хомъ б9іимъ и3 вё­рою приступи1те. Мы2 вмё­стw, Бl­го­сло­вeнъ грzдhй во и4мz гDне: поeмъ: Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды. На­стоs­тель глаг0летъ: Спаси2 б9е лю1ди твоS: И# мы2: Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды. Е#гдa же и3зглаг0летъ їерeй: Все­гдA нhнэ и3 при1снw: И# мы2: Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды. По­сeмъ є3ктеніA. Вмё­стw же, Бy­ди и4мz гDне: и3 вмё­стw pал­мA, Бlгословлю2 гDа: поeмъ: Хrт0съ вос­крe­се: дванa­десzть, и3 мн0жае: д0ндеже ґнаф0ра t и3гyмена раздaст­сz. Тa­же на­стоs­тель, Бl­го­сло­вeніе гDне на вaсъ: Ли1къ: Ґми1нь. По­сeмъ на­стоs­тель вмё­стw, Слa­ва те­бЁ хrтE б9е: поeтъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeрт­выхъ смeр­тію смeрть по­прaвъ. И# ли1къ: И# сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ да­ро­вaвъ. По­сeмъ на­стоs­тель глаг0летъ tпyстъ со кrт0мъ по nбhчаю.

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки