Православное Богослужение
Переводы Богослужебных книг

 

Главная \ Церковь \ Богослужения \ Переводы богослужебных книг \ Всенощное бдение и Литургия\ На церковнославянском


 

Всен0щнное бдёніе и3 літургjа.

Для корректного отображения церковнославянского текста должны быть установлены шрифты: Irmologion, Triodion или Orthodox

Содержaніе.

Всен0щнное бдёніе:  на вели1цэй вечeрни   на ќтрени.

Літургjа їwaнна златоyстагw.

Бlгодaрственныz мlтвы.

Літургjа васjліа вели1кагw.

Літургjа преждеwсщ7eнныхъ.


 

На вели1цэй вечeрни.

Пришeдъ їерeй во хрaмъ с™hй, и3 наложи1въ на себE є3пітрахи1ль, стоS пред8 цrкими враты2, глаг0летъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

И# ўчинeнный чтeцъ глаг0летъ: Ґми1нь. Слaва тебЁ, б9е нaшъ, слaва тебЁ. ЦRю2 нбcный: Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ:

Возглaсъ: Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Чтeцъ: Ґми1нь. ГDи поми1луй, в7i. Слaва, и3 нhнэ: Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды. И# pалмы2 f7- гw часA. По нeмъ же tпyста не бывaетъ, но глаг0летъ їерeй начaло: Бlгословeнъ бGъ нaшъ:

И# чтeцъ: Пріиди1те, поклони1мсz: И# pал0мъ Rг: Бlгослови2 душE моS гDа, гDи б9е м0й:

На бдёніи всен0щномъ діaконъ: Востaните!

Ли1къ: ГDи бlгослови2.

Предстоsтель возглашaетъ си1це: Слaва с™ёй, и3 є3диносyщнэй, и3 животворsщей и3 нераздёльнэй трbцэ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

И# начинaетъ предстоsтель, спою1щей и3 пр0чей брaтіи:

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY цReви и3 бGу нaшему.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ є3мY.

[Ли1къ: Бlгослови2 душE моS гDа: / Бlгословeнъ є3си2 гDи. / ГDи б9е м0й, возвели1чилсz є3си2 ѕэлw2: / Бlгословeнъ є3си2 гDи. / Во и3сповёданіе и3 въ велелёпоту њблeклсz є3си2. / Бlгословeнъ є3си2 гDи. / ПосредЁ г0ръ пр0йдутъ в0ды. / Ди1вна дэлA тво‰ гDи. / Вс‰ премyдростію сотвори1лъ є3си2: / Слaва ти2, гDи сотвори1вшему вс‰.]

И# pал0мъ Rг:

Бlгослови2 душE моS гDа: гDи б9е м0й, возвели1чилсz є3си2 ѕэлw2, во и3сповёданіе и3 въ велелёпоту њблeклсz є3си2. њдэsйсz свётомъ ћкw ри1зою, простирazй нб7о ћкw к0жу. покрывazй водaми превhспрєннzz сво‰, полагazй џблаки на восхождeніе своE, ходsй на крилY вётрєню. творsй ѓгGлы сво‰ дyхи и3 слуги6 сво‰ плaмень џгненный. њсновazй зeмлю на твeрди є3S, не преклони1тсz въ вёкъ вёка. бeздна, ћкw ри1за њдэsніе є3S, на горaхъ стaнутъ в0ды. t запрещeніz твоегw2 побёгнутъ, t глaса гр0ма твоегw2 ўбоsтсz. восх0дzтъ г0ры, и3 низх0дzтъ полS въ мёсто, є4же њсновaлъ є3си2 и5мъ. предёлъ положи1лъ є3си2, є3гHже не прeйдутъ, нижE њбратsтсz покрhти зeмлю. посылazй и3ст0чники въ дeбрэхъ, посредЁ г0ръ пр0йдутъ в0ды. напаsютъ вс‰ ѕвёри сє1льныz, ждyтъ nнaгри въ жaжду свою2. на тhхъ пти6цы нбcныz привитaютъ, t среды2 кaменіz дадsтъ глaсъ. напаszй г0ры t превhспреннихъ свои1хъ, t плодA дёлъ твои1хъ насhтитсz землS. прозzбazй травY скотHмъ, и3 ѕлaкъ на слyжбу человёкwмъ, и3звести2 хлёбъ t земли2. и3 віно2 весели1тъ сeрдце человёка, ўмaстити лицE є3лeемъ, и3 хлёбъ сeрдце человёка ўкрэпи1тъ. насhтzтсz древA польск†z, кeдри лівaнстіи, и5хже є3си2 насади1лъ. тaмw пти6цы вогнэздsтсz: є3рwдjево жили1ще предводи1тельствуетъ и4ми. г0ры высHкіz є3лeнємъ, кaмень прибёжище зazцємъ. сотвори1лъ є4сть лунY во временA, с0лнце познA зaпадъ св0й. положи1лъ є3си2 тьмY, и3 бhсть н0щь, въ нeйже пр0йдутъ вси2 ѕвёріе дубрaвніи: скЂмни рыкaющіи восхи1тити, и3 взыскaти t бGа пи1щу себЁ. возсіS с0лнце, и3 собрaшасz, и3 въ л0жахъ свои1хъ лsгутъ. и3зhдетъ человёкъ на дёло своE, и3 на дёланіе своE до вeчера. ћкw возвели1чишасz дэлA тво‰ гDи, вс‰ премyдростію сотвори1лъ є3си2: и3сп0лнисz землS твaри твоеS. сіE м0ре вели1кое и3 прострaнное, тaмw гaди, и4хже нёсть числA, живHтнаz м†лаz съ вели1кими. тaмw корабли2 преплaваютъ, ѕмjй сeй, є3г0же создaлъ є3си2 ругaтисz є3мY. вс‰ къ тебЁ чaютъ, дaти пи1щу и5мъ во блaго врeмz. дaвшу тебЁ и5мъ, соберyтъ: tвeрзшу тебЁ рyку, всsчєскаz и3сп0лнzтсz бlгости. tврaщшу же тебЁ лицE возмzтyтсz: tи1меши дyхъ и4хъ, и3 и3счeзнутъ, и3 въ пeрсть свою2 возвратsтсz. п0слеши д¦а твоего2, и3 сози1ждутсz, и3 њбнови1ши лицE земли2. бyди слaва гDнz во вёки, возвесели1тсz гDь њ дёлэхъ свои1хъ: призирazй на зeмлю, и3 творsй ю5 трzсти1сz: прикасazйсz горaмъ, и3 дымsтсz. воспою2 гDеви въ животЁ моeмъ: пою2 бGу моемY, д0ндеже є4смь. да ўслади1тсz є3мY бесёда моS, ѓзъ же возвеселю1сz њ гDэ. да и3счeзнутъ грBшницы t земли2, и3 беззакHнницы, ћкоже не бhти и5мъ: бlгослови2 душE моS гDа.

С0лнце познA зaпадъ св0й: положи1лъ є3си2 тьмY и3 бhсть н0щь. ћкw возвели1чишасz дэлA тво‰ гDи, вс‰ премyдростію сотвори1лъ є3си2.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды.

Їерeй же, пред8 с™hми двeрьми стaвъ tкровeнною глав0ю, глаг0летъ моли6твы свэти6льничныz. И#сп0лньшусz же предначинaтельному pалмY, глаг0летъ діaконъ є3ктенію2 сію2:

Е#ктеніA вели1каz.

Діaконъ: Ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ свhшнэмъ ми1рэ, и3 спасeніи дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ цRквeй, и3 соединeніи всёхъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ входsщихъ в0нь, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ вели1комъ господи1нэ и3 nц7Ё нaшемъ, свzтёйшемъ патріaрхэ и4м>къ, и3 њ господи1нэ нaшемъ преwсвzщeннэйшемъ є3пcкпэ [и3ли2 ґрхіепcкпэ, и3ли2 митрополjтэ] и4м>къ, честнёмъ пресвЂтерствэ, во хrтЁ діaконствэ, њ всeмъ при1чтэ и3 лю1дехъ, гDу пом0лимсz.

Њ богохрани1мэй странЁ нaшей, властёхъ и3 в0инствэ є3S, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ грaдэ сeмъ [и3ли2 њ вeси сeй, и3ли2 њ с™ёй nби1тели сeй], всsкомъ грaдэ, странЁ, и3 вёрою живyщихъ въ ни1хъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ бlгорастворeніи воздyхwвъ, њ и3з8oби1ліи плодHвъ земнhхъ, и3 врeменэхъ ми1рныхъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ плaвающихъ, путешeствующихъ, недyгующихъ, стрaждущихъ, плэнeнныхъ, и3 њ спасeніи и4хъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 другъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Возглашeніе: Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть, и3 поклонeніе, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Тaже каfjсму №, Бlжeнъ мyжъ: Ѓще ќбw є4сть гDскій прaздникъ, и3ли2 бGор0диченъ, и3ли2 с™aгw вели1кагw, въ ни1хже поeтсz полmелeй, поeмъ стіхи2 pалмHвъ сі‰:

Бlжeнъ мyжъ:

Бlжeнъ мyжъ, и4же не и4де на совётъ нечести1выхъ: Ґллилyіа. Три1жды.

Ћкw вёсть гDь пyть првdныхъ, и3 пyть нечести1выхъ поги1бнетъ. Ґллилyіа. Три1жды.

Раб0тайте гDеви со стрaхомъ, и3 рaдуйтесz є3мY со трeпетомъ. Ґллилyіа. Три1жды.

Бlжeни вси2 надёющіисz нaнь. Ґллилyіа. Три1жды.

Воскrни2, гDи, сп7си1 мz, б9е м0й: Ґллилyіа. Три1жды.

ГDне є4сть сп7сeніе, и3 на лю1дехъ твои1хъ бlгословeніе твоE. Ґллилyіа. Три1жды.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды.

Е#ктеніA мaлаz.

Діaконъ: Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Возглашaетъ сщ7eнникъ: Ћкw твоS держaва, и3 твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

И# ѓбіе, ГDи воззвaхъ, въ прилучи1вшійсz глaсъ:

ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS. / ўслhши мS гDи.

Первhй ли1къ: ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS: / вонми2 глaсу молeніz моегw2, / внегдA воззвaти ми2 къ тебЁ. / ўслhши мS гDи.

Вторhй ли1къ: Да и3спрaвитсz мlтва моS, / ћкw кади1ло пред8 тоб0ю, / воздэsніе рукY моє1ю, / жeртва вечeрнzz. / ўслhши мS гDи.

И# по чи1ну стіхи2: Положи2, гDи, хранeніе ўстHмъ мои6мъ, и3 двeрь њграждeніz њ ўстнaхъ мои1хъ. не ўклони2 сeрдце моE въ словесA лукaвствіz, непщевaти вины2 њ грэсёхъ. съ человёки дёлающими беззак0ніе, и3 не сочтyсz со и3збрaнными и4хъ. накaжетъ мS прaведникъ млcтію, и3 њбличи1тъ мS: є3лeй же грёшнагw да не намaститъ главы2 моеS. ћкw є3щE и3 мlтва моS во бlговолeніихъ и4хъ, пожeрты бhша при кaмени судіи6 и4хъ. ўслhшатсz глаг0ли мои2, ћкw возмог0ша: ћкw т0лща земли2 просёдесz на земли2, расточи1шасz кHсти и4хъ при ѓдэ. ћкw къ тебЁ гDи, гDи, џчи мои2, на тS ўповaхъ, не tими2 дyшу мою2. сохрани1 мz t сёти, ю4же состaвиша ми2, и3 t собл†знъ дёлающихъ беззак0ніе. падyтъ во мрeжу свою2 грBшницы: є3ди1нъ є4смь ѓзъ, д0ндеже прейдY.

Глaсомъ мои1мъ ко гDу воззвaхъ, глaсомъ мои1мъ ко гDу помоли1хсz. пролію2 пред8 ни1мъ молeніе моE, печaль мою2 пред8 ни1мъ возвэщY. внегдA и3счезaти t менє2 дyху моемY, и3 ты2 познaлъ є3си2 стєзи2 мо‰. на пути2 сeмъ, по немyже хождaхъ, скрhша сёть мнЁ. смотрsхъ њдеснyю и3 возглsдахъ, и3 не бЁ знazй менє2. поги1бе бёгство t менє2, и3 нёсть взыскazй дyшу мою2. воззвaхъ къ тебЁ гDи, рёхъ: ты2 є3си2 ўповaніе моE, чaсть моS є3си2 на земли2 живhхъ. вонми2 молeнію моемY, ћкw смири1хсz ѕэлw2: и3збaви мS t гонsщихъ мS, ћкw ўкрэпи1шасz пaче менє2.

На ‹, стіхи6ры: И#зведи2 и3з8 темни1цы дyшу мою2, и3сповёдатисz и4мени твоемY.

Менє2 ждyтъ прaвєдницы, д0ндеже воздaси мнЁ.

На }: И#з8 глубины2 воззвaхъ къ тебЁ гDи, гDи, ўслhши глaсъ м0й.

Да бyдутъ ќши твои2, внeмлющэ глaсу молeніz моегw2.

На ѕ7: Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, гDи, кто2 постои1тъ; ћкw ў тебE њчищeніе є4сть.

И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ тS, гDи, потерпЁ душA моS въ сл0во твоE, ўповA душA моS на гDа.

На д7: T стрaжи ќтренніz до н0щи, t стрaжи ќтренніz, да ўповaетъ ї}ль на гDа.

Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое ў негw2 и3збавлeніе, и3 т0й и3збaвитъ ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw2.

На в7: Хвали1те гDа вси2 kзhцы, похвали1те є3го2 вси2 лю1діе.

Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на нaсъ, и3 и4стина гDнz пребывaетъ во вёкъ.

Слaва: С™aгw минeи. И# нhнэ: БGор0диченъ. Ѓще нёсть с™aгw: Слaва, и3 нhнэ: БGор0диченъ.

Мlтва вх0да:

Їерeй: Вeчеръ, и3 заyтра, и3 полyдне, хвaлимъ, бlгослови1мъ, бlгодари1мъ и3 м0лимсz тебЁ, вLко всёхъ: и3спрaви моли1тву нaшу, ћкw кади1ло пред8 тоб0ю, и3 не ўклони2 сердeцъ нaшихъ въ словесA и3ли2 въ помышлє1ніz лукaвствіz: но и3збaви нaсъ t всёхъ ловsщихъ дyшы нaшz, ћкw къ тебЁ, гDи, гDи, џчи нaши, и3 на тS ўповaхомъ, да не посрами1ши нaсъ, б9е нaшъ.

Возглашeніе: Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Діaконъ: Бlгослови2, вLко, с™hй вх0дъ.

И# сщ7eнникъ, блгcвлsz вх0дъ, глаг0летъ: Бlгословeнъ вх0дъ с™hхъ твои1хъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Діaконъ глаг0летъ велеглaснw: Премyдрость, пр0сти.

Творeніе сwфр0ніа, патріaрха їеrли1мскагw.

Ли1къ же: Свёте ти1хій с™hz слaвы, / безсмeртнагw, nц7A нбcнагw, / с™aгw бlжeннагw, ї}се хrтE, / пришeдше на зaпадъ с0лнца, / ви1дэвше свётъ вечeрній, / поeмъ nц7A, сн7а, и3 с™aго д¦а, бGа. / дост0инъ є3си2 во вс‰ временA / пётъ бhти глaсы препод0бными, / сн7е б9ій, жив0тъ даsй: / тёмже мjръ тS слaвитъ.

По вх0дэ же, положи1въ nбhчный покл0нъ, діaконъ, ѓще ли нёсть діaкона, сщ7eнникъ, поeтъ прокjменъ днE.

Діaконъ: В0нмемъ.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# д¦ови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость. И# прокjменъ:

Ѓще же є4сть суббHта вeчера, глаг0летъ на глaсъ ѕ7:

ГDь воцRи1сz, / въ лёпоту њблечeсz.

Стjхъ: Њблечeсz гDь въ си1лу, и3 препоsсасz.

Стjхъ: И$бо ўтверди2 вселeнную, ±же не подви1житсz.

Стjхъ: Д0му твоемY подобaетъ с™hнz гDи, въ долготY днjй.

Въ недёлю вeчера, глaсъ }:

СE нhнэ бlгослови1те гDа / вси2 раби2 гDни.

Стjхъ: Стоsщіи во хрaмэ гDни, во дв0рэхъ д0му бGа нaшегw.

Въ понедёльникъ вeчера, глaсъ д7:

ГDь ўслhшитъ мS, / внегдA воззвaти ми2 къ немY.

Стjхъ: ВнегдA призвaти ми2, ўслhша мS бGъ прaвды моеS.

Во вт0рникъ вeчера, глaсъ №:

Ми1лость твоS, гDи, / поженeтъ мS вс‰ дни6 животA моегw2.

Стjхъ: ГDь пасeтъ мS, и3 ничт0же мS лиши1тъ, на мёстэ ѕлaчнэ тaмw всели1 мz.

Въ срeду вeчера, глaсъ є7:

Б9е, во и4мz твоE спаси1 мz, / и3 въ си1лэ твоeй суди1 ми.

Стjхъ: Б9е, ўслhши моли1тву мою2, внуши2 глаг0лы ќстъ мои1хъ.

Въ четверт0къ вeчера, глaсъ ѕ7:

П0мощь моS t гDа / сотв0ршагw нб7о и3 зeмлю.

Стjхъ: Возвед0хъ џчи мои2 въ г0ры, tню1дуже пріи1детъ п0мощь моS.

Въ пzт0къ вeчера, глaсъ з7:

Б9е, застyпникъ м0й є3си2 ты2, / и3 ми1лость твоS предвари1тъ мS.

Стjхъ: И#зми1 мz t вр†гъ мои1хъ б9е, и3 t востаю1щихъ на мS и3збaви мS.

Ѓще комY и4мать бhти бдёніе, и3ли2 полmелeй, чтyтсz парєміи2 прaзднику и3ли2 с™0му.

Діaконъ: Премyдрость.

И# чтeцъ надписaніе парєміи2.

И# пaки діaконъ: В0нмемъ.

И# чтeцъ глаг0летъ парємію2.

Глаг0летъ сщ7eнникъ: Ми1ръ ти2.

И# чтeцъ: И# д¦ови твоемY.

Е#ктеніA сугyбаz.

Діaконъ: Рцeмъ вси2 t всеS души2, и3 t всегw2 помышлeніz нaшегw рцeмъ.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

ГDи вседержи1телю, б9е nц7ъ нaшихъ, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Поми1луй нaсъ, б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nц7Ё нaшемъ, свzтёйшемъ патріaрхэ и4м>къ, и3 њ господи1нэ нaшемъ преwсвzщeннэйшемъ є3пcкпэ [и3ли2 ґрхіепcкпэ, и3ли2 митрополjтэ] и4м>къ, и3 всeй во хrтЁ брaтіи нaшей.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ богохрани1мэй странЁ нaшей, властёхъ и3 в0инствэ є3S, да ти1хое и3 безм0лвное житіE поживeмъ во всsкомъ бlгочeстіи и3 чистотЁ.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ брaтіzхъ нaшихъ, сщ7eнницэхъ, сщ7енномонaсэхъ и3 всeмъ во хrтЁ брaтствэ нaшемъ.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ ми1лости, жи1зни, ми1рэ, здрaвіи, спасeніи, посэщeніи, прощeніи и3 њставлeніи грэхHвъ рабHвъ б9іихъ, брaтіи с™aгw хрaма сегw2 [ѓще во nби1тели: с™hz nби1тели сеS].

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ плодоносsщихъ и3 добродёющихъ во с™ёмъ и3 всечестнёмъ хрaмэ сeмъ, труждaющихсz, пою1щихъ и3 предстоsщихъ лю1дехъ, њжидaющихъ t тебE вели1кіz и3 богaтыz млcти.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Возглашaетъ сщ7eнникъ: Ћкw ми1лостивъ и3 человэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Тaже: Спод0би, гDи:

Ли1къ: Спод0би гDи въ вeчеръ сeй без8 грэхA сохрани1тисz нaмъ. / бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ, / и3 хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки, ґми1нь. / бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS. / бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. / бlгословeнъ є3си2 вLко, вразуми1 мz њправдaніємъ твои6мъ. / бlгословeнъ є3си2 с™hй, просвэти1 мz њправдaніи твои1ми. / гDи, млcть твоS во вёкъ, дёлъ рукY твоє1ю не прeзри: / тебЁ подобaетъ хвалA, тебЁ подобaетъ пёніе, / тебЁ слaва подобaетъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, / нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Е#ктеніA проси1тєльнаz.

Діaконъ: И#сп0лнимъ вечeрнюю моли1тву нaшу гDви.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Вeчера всегw2 совершeнна, свsта, ми1рна и3 безгрёшна, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

ЃгGла ми1рна, вёрна настaвника, храни1телz дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Прощeніz и3 њставлeніz грэхHвъ и3 прегрэшeній нaшихъ, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Д0брыхъ и3 полeзныхъ душaмъ нaшымъ, и3 ми1ра мjрови, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Пр0чее врeмz животA нaшегw въ ми1рэ и3 покаsніи скончaти, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Хrтіaнскіz кончи1ны животA нaшегw, безболёзнены, непостhдны, ми1рны и3 д0брагw tвёта на стрaшнэмъ суди1щи хrт0вэ пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми с™hми помzнyвше сaми себE, и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

И# сщ7eнникъ возглашaетъ: Ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# д¦ови твоемY.

Діaконъ: Главы6 нaшz гDви прикл0нимъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Моли1тва главоприклонeніz.

Сщ7eнникъ: ГDи б9е нaшъ, приклони1вый нб7сA и3 сошeдый на спасeніе р0да человёческагw, при1зри на рабы6 тво‰, и3 на достоsніе твоE: тебё бо стрaшному и3 чlвэколю1бцу судіи2, твои2 раби2 поклони1ша главы6, сво‰ же покори1ша вы6z, не t человBкъ њжидaюще п0мощи, но твоеS њжидaюще ми1лости, и3 твоегw2 чaюще спасeніz: ±же сохрани2 на всsкое врeмz, и3 по настоsщемъ вeчерэ и3 въ приходsщую н0щь, t всsкагw врагA, t всsкагw проти1внагw дёйства діaвольскагw, и3 t помышлeній сyетныхъ, и3 воспоминaній лукaвыхъ.

Тaже возглашaетъ сщ7eнникъ: Бyди держaва цrтвіz твоегw2 благословeна и3 препрослaвлена, nц7A и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Літjа.

Тaже и3сх0димъ въ притв0ръ, пою1ще стіхи1ру хрaма и3ли2 прaздника, совершaюще літjю. Сщ7eнникъ же и3 діaконъ съ кади1льницею и3сх0дzтъ вкyпэ сёверною стран0ю, пред8и1дутъ же и5мъ со двэмA лампaдома: с™ы6мъ же двeремъ затворє1нымъ сyщымъ. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ. И# по си1хъ глаг0летъ діaконъ, ѓще ли нёсть діaкона, сщ7eнникъ, мlтвы сі‰:

Спаси2, б9е, лю1ди тво‰, и3 благослови2 достоsніе твоE, посэти2 мjръ тв0й ми1лостію и3 щедр0тами, возвhси р0гъ хrтіaнъ правослaвныхъ, и3 низпосли2 на ны2 ми1лwсти тво‰ бwгaтыz, моли1твами всепречcтыz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы мRjи: си1лою чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA: предстaтельствы чcтнhхъ нбcныхъ си1лъ безпл0тныхъ: чcтнaгw слaвнагw прор0ка, предтeчи и3 кrти1телz їwaнна: с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ: и5же во с™hхъ nц7ъ нaшихъ, и3 вселeнскихъ вели1кихъ ўчи1телей и3 с™и1телей, васjліа вели1кагw, григ0ріа бGосл0ва и3 їwaнна златоyстагw: и4же во с™hхъ nц7A нaшегw ніколaа, ґрхіепcкпа мmрлmкjйскагw, чудотв0рца: с™hхъ равноап0стольныхъ меf0діа и3 кmрjлла, ўчи1телей словeнскихъ: с™hхъ равноап0стольныхъ вели1кагw кн7зz влади1міра и3 вели1кіz кн7ги1ни џльги: и5же во с™hхъ nц7ъ нaшихъ всеS рwссjи чудотв0рцевъ, міхаи1ла, петрA, ґлеxjа, їHны, макaріа, філjппа, јwва, є3рмогeна, філарeта, їннокeнтіа и3 тЂхwна: с™hхъ слaвныхъ и3 добропобёдныхъ мyченикwвъ, препод0бныхъ и3 бGон0сныхъ nц7ъ нaшихъ, с™hхъ и3 прaведныхъ бGоoц7ъ їwакjма и3 ѓнны, и3 с™aгw [и4м>къ, є3гHже є4сть хрaмъ, и3 є3гHже є4сть дeнь], и3 всёхъ с™hхъ: м0лимъ тS, многоми1лостиве гDи, ўслhши нaсъ грёшныхъ, молsщихсz тебЁ, и3 поми1луй нaсъ.

Ли1къ: ГDи поми1луй, м7.

Е#щE м0лимсz њ богохрани1мэй странЁ нaшей, бlгочeстівыхъ лю1дехъ, властёхъ и3 в0инствэ є3S, њ держaвэ, побёдэ, пребывaніи, ми1рэ, здрaвіи, спасeніи и4хъ, и3 гDу бGу нaшему наипaче поспэши1ти и3 пособи1ти во всёхъ, и3 покори1ти под8 н0зэ и4хъ всsкаго врагA и3 супостaта.

Ли1къ: ГDи поми1луй, l.

Е#щE м0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nц7Ё нaшемъ, свzтёйшемъ патріaрхэ и4м>къ, и3 њ господи1нэ нaшемъ преwсвzщeннэйшемъ є3пcкпэ [и3ли2 ґрхіепcкпэ, и3ли2 митрополjтэ] и4м>къ, [ѓще во nби1тели: и3 њ ґрхімандрjтэ, и3ли2 и3гуменэ нaшемъ и4м>къ] и3 њ всeмъ во хrтЁ брaтствэ нaшемъ, и3 њ всsкой души2 хrтіaнстэй, скорбsщей же и3 њѕл0бленнэй, ми1лости б9іи и3 п0мощи трeбующей: њ покровeніи грaда сегw2 и3 живyщихъ въ нeмъ [и3ли2 вeси сеS и3 живyщихъ въ нeй: и3ли2 с™hz nби1тели сеS и3 живyщихъ въ нeй]: њ ми1рэ, и3 состоsніи всегw2 мjра: њ бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ цRквeй: њ спасeніи и3 п0мощи со тщaніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ труждaющихсz и3 служaщихъ nтє1цъ и3 брaтій нaшихъ: њ њстaвльшихсz и3 во tшeствіи сyщихъ: њ и3сцэлeніи въ нeмощехъ лежaщихъ: њ ўспeніи, њслaбэ, блажeнной пaмzти и3 њставлeніи грэхHвъ всёхъ преждеtшeдшихъ nтє1цъ и3 брaтій нaшихъ, здЁ лежaщихъ и3 повсю1ду, правослaвныхъ: њ и3збавлeніи плэнeнныхъ, и3 њ брaтіzхъ нaшихъ во слyжбахъ сyщихъ, и3 њ всёхъ служaщихъ и3 служи1вшихъ во с™ёмъ хрaмэ сeмъ [ѓще во nби1тели: во с™ёй nби1тели сeй] рцeмъ.

Ли1къ: ГDи поми1луй, н7.

Е#щE м0лимсz њ є4же сохрани1тисz грaду семY [и3ли2 вeси сeй], и3 с™0му хрaму семY [ѓще во nби1тели: с™ёй nби1тели сeй], и3 всsкому грaду и3 странЁ t глaда, губи1тельства, трyса, пот0па, nгнS, мечA, нашeствіz и3ноплемeнникwвъ, и3 междоус0бныz брaни: њ є4же ми1лостиву и3 благоувётливу бhти бlг0му и3 чlвэколюби1вому бGу нaшему, tврати1ти всsкій гнёвъ на ны2 дви1жимый, и3 и3збaвити ны2 t належaщагw и3 прaведнагw своегw2 прещeніz, и3 поми1ловати ны2.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz и3 њ є4же ўслhшати гDу бGу глaсъ молeніz нaсъ грёшныхъ, и3 поми1ловати нaсъ.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Тaже поминaетъ, ±же х0щетъ, живы6z и3 мє1ртвыz, тaйнw.

Тaже їерeй: Ўслhши ны2, б9е сп7си1телю нaшъ, ўповaніе всёхъ концє1въ земли2 и3 сyщихъ въ м0ри далeче: и3 ми1лостивъ, ми1лостивъ бyди, вLко, њ грэсёхъ нaшихъ, и3 поми1луй ны2. Ми1лостивъ бо и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй глаг0летъ: Ми1ръ всBмъ.

Діaконъ: Главы6 нaшz гDви прикл0нимъ.

И# всBмъ прикл0ншымъ главы6, м0литсz сщ7eнникъ велеглaснw:

ВLко многомлcтиве, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, моли1твами всепречcтыz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы мRjи, си1лою чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA, предстaтельствы честнhхъ нб7eсныхъ си1лъ безпл0тныхъ, чcтнaгw слaвнагw прор0ка, предтeчи и3 кrти1телz їwaнна, с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґп0стwлъ, с™hхъ слaвныхъ и3 добропобёдныхъ мyченикwвъ, прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nц7ъ нaшихъ, и5же во с™hхъ nц7ъ нaшихъ и3 вселeнскихъ вели1кихъ ўчи1телей и3 с™и1телей, васjліа вели1кагw, григ0ріа бGосл0ва и3 їwaнна златоyстагw, и4же во с™hхъ nц7A нaшегw ніколaа, ґрхіепcкпа мmрлmкjйскагw, чудотв0рца: с™hхъ равноап0стольныхъ меf0діа и3 кmрjлла, ўчи1телей словeнскихъ: с™hхъ равноап0стольныхъ вели1кагw кн7зz влади1міра и3 вели1кіz кн7ги1ни џльги, и5же во с™hхъ nц7ъ нaшихъ всеS рwссjи чудотв0рцевъ, міхаи1ла, петрA, ґлеxjа, їHны, макaріа, філjппа, јwва, є3рмогeна, філарeта, їннокeнтіа и3 тЂхwна: и3 с™hхъ прaведныхъ бGоoц7ъ їwакjма и3 ѓнны, и3 с™aгw [и4м>къ, є3гHже є4сть хрaмъ, и3 є3гHже є4сть дeнь], и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ: бlгопріsтну сотвори2 моли1тву нaшу, дaруй нaмъ њставлeніе прегрэшeній нaшихъ, покрhй нaсъ кр0вомъ крилY твоeю, tжени2 t нaсъ всsкаго врагA и3 супостaта: ўмири2 нaшу жи1знь, гDи: поми1луй нaсъ и3 мjръ тв0й, и3 спаси2 дyшы нaшz, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Тaже начинaемъ стіхи6ры стіх0вны, и3 пою1ще вх0димъ въ хрaмъ.

Ѓще же є4сть суббHта вeчера, глаг0лемъ настоsщыz стіхи2:

Стjхъ: ГDь воцRи1сz, / въ лёпоту њблечeсz.

Стjхъ: И$бо ўтверди2 вселeнную, / ћже не подви1житсz.

Стjхъ: Д0му твоемY подобaетъ с™hнz / гDи, въ долготY днjй.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

Мlтва с™aгw сmмеHна бGопріи1мца:

Ли1къ: Нhнэ tпущaеши рабA твоего2, вLко, / по глаг0лу твоемY, съ ми1ромъ: / ћкw ви1дэста џчи мои2 сп7сeніе твоE, / є4же є3си2 ўгот0валъ пред8 лицeмъ всёхъ людeй, / свётъ во tкровeніе kзhкwвъ, / и3 слaву людeй твои1хъ ї}лz.

Чтeцъ глаг0летъ Трис™0е. По Џ§е нaшъ:

Возглашaетъ сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Ли1къ: Ґми1нь.

И# мы2 tпусти1тельный тропaрь:
въ суббHту вeчера:

Бцdе дв7о рaдуйсz, / бlгодaтнаz мRjе, гDь съ тоб0ю: / бlгословeна ты2 въ женaхъ, и3 бlгословeнъ пл0дъ чрeва твоегw2, / ћкw сп7са родилA є3си2 дyшъ нaшихъ. Глаг0лемъ три1жды.

Предлагaютсz же на ўгот0ванномъ столЁ рaди бlгословeніz пsть хлёбwвъ, пшени1ца, и3 двA сос{да на сіE ўстрHенныz: є3ди1нъ и3сп0лненъ вінA t плодA л0знагw, другjй же є3лeа. Діaконъ же кади1тъ w4крестъ столA, и3 їерeа. Їерeй же взeмъ є3ди1нъ хлёбъ, знaменуетъ и4мъ пр0чыz хлёбы, и3 глаг0летъ моли1тву сію2 велеглaснw:

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Їерeй: ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, бlгослови1вый пsть хлёбwвъ и3 пsть тhсzщъ насhтивый, сaмъ бlгослови2 и3 хлёбы сі‰, пшени1цу, віно2 и3 є3лeй: и3 ўмн0жи сі‰ во грaдэ сeмъ, [и3ли2 въ вeси сeй, и3ли2 во с™ёй nби1тели сeй], и3 во всeмъ мjрэ твоeмъ: и3 вкушaющыz t ни1хъ вBрныz њсвzти2. ћкw ты2 є3си2 бlгословлszй и3 њсщ7azй всsчєскаz, хrтE б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь. Бyди и4мz гDне блгcвeно t нhнэ и3 до вёка. три1жды.

И# глаг0лемъ pал0мъ lг.

Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz, / вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ. / њ гDэ похвaлитсz душA моS, / да ўслhшатъ кр0тцыи, и3 возвеселsтсz. / возвели1чите гDа со мн0ю, / и3 вознесeмъ и4мz є3гw2 вкyпэ. / взыскaхъ гDа, и3 ўслhша мS, / и3 t всёхъ скорбeй мои1хъ и3збaви мS. / приступи1те къ немY, и3 просвэти1тесz, / и3 ли1ца в†ша не постыдsтсz. / сeй ни1щій воззвA, и3 гDь ўслhша и5, / и3 t всёхъ скорбeй є3гw2 сп7сE и5. / њполчи1тсz ѓгGлъ гDнь w4крестъ боsщихсz є3гw2, / и3 и3збaвитъ и5хъ. / вкуси1те и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь: / бlжeнъ мyжъ, и4же ўповaетъ нaнь. / б0йтесz гDа вси2 с™jи є3гw2, / ћкw нёсть лишeніz боsщымсz є3гw2. / богaтіи њбнищaша и3 взалкaша, / взыскaющіи же гDа не лишaтсz всsкагw бlга.

Сщ7eнникъ къ нар0ду глаг0летъ: Бlгословeніе гDне на вaсъ, тогw2 бlгодaтію и3 человэколю1біемъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

И# мы2: Ґми1нь.

И# начинaемъ шестоpaлміе.

На ќтрени.

И# начинaемъ шестоpaлміе, со всsкимъ молчaніемъ и3 ўмилeніемъ слyшающе: ўчинeнный же брaтъ со бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ глаг0летъ:

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бlговолeніе. Три1жды.

ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. Двaжды.

Pал0мъ G.

ГDи, чт0 сz ўмн0жиша стужaющіи ми2; мн0зи востаю1тъ на мS, мн0зи глаг0лютъ души2 моeй: нёсть спcніz є3мY въ бз7э є3гw2. тh же, гDи, застyпникъ м0й є3си2, слaва моS, и3 возносsй главY мою2. глaсомъ мои1мъ ко гDу воззвaхъ, и3 ўслhша мS t горы2 с™hz своеS. ѓзъ ўснyхъ, и3 спaхъ, востaхъ, ћкw гDь застyпитъ мS. не ўбою1сz t тє1мъ людeй, w4крестъ напaдающихъ на мS. воскrни2, гDи, сп7си1 мz, б9е м0й: ћкw ты2 порази1лъ є3си2 вс‰ враждyющыz ми2 всyе, зyбы грёшникwвъ сокруши1лъ є3си2. гDне є4сть спcніе, и3 на лю1дехъ твои1хъ блгcвeніе твоE.

Ѓзъ ўснyхъ и3 спaхъ, востaхъ, ћкw гDь застyпитъ мS.

Pал0мъ lз.

ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менє2, нижE гнёвомъ твои1мъ накaжеши менє2. ћкw стрёлы тво‰ ўнз0ша во мнЁ, и3 ўтверди1лъ є3си2 на мнЁ рyку твою2. нёсть и3сцэлeніz въ пл0ти моeй t лицA гнёва твоегw2, нёсть ми1ра въ костёхъ мои1хъ, t лицA грBхъ мои1хъ. ћкw беззакHніz мо‰ превзыд0ша главY мою2, ћкw брeмz тsжкое њтzготёша на мнЁ. возсмердёша и3 согни1ша р†ны мо‰ t лицA безyміz моегw2. пострадaхъ и3 слzк0хсz до концA, вeсь дeнь сётуz хождaхъ. ћкw л‰двіz мо‰ нап0лнишасz поругaній, и3 нёсть и3сцэлeніz въ пл0ти моeй. њѕл0бленъ бhхъ, и3 смири1хсz до ѕэлA: рыкaхъ t воздыхaніz сeрдца моегw2. гDи, пред8 тоб0ю всE желaніе моE, и3 воздыхaніе моE t тебE не ўтаи1сz. сeрдце моE смzтeсz, њстaви мS си1ла моS, и3 свётъ џчію моє1ю, и3 т0й нёсть со мн0ю. дрyзи мои2 и3 и4скренніи мои2, прsмw мнЁ прибли1жишасz и3 стaша. и3 бли1жніи мои2 tдалeче менє2 стaша, и3 нуждaхусz и4щущіи дyшу мою2, и3 и4щущіи ѕл†z мнЁ, глаг0лаху сyєтнаz, и3 льсти6внымъ вeсь дeнь поучaхусz. ѓзъ же ћкw глyхъ не слhшахъ, и3 ћкw нёмъ не tверзazй ќстъ свои1хъ. и3 бhхъ ћкw человёкъ не слhшай, и3 не и3мhй во ўстёхъ свои1хъ њбличeніz. ћкw на тS, гDи, ўповaхъ, ты2 ўслhшиши гDи б9е м0й. ћкw рёхъ: да не когдA порaдуютъ ми1 сz врази2 мои2, и3 внегдA подвижaтисz ногaмъ мои6мъ, на мS велерёчеваша. ћкw ѓзъ на р†ны гот0въ, и3 болёзнь моS предо мн0ю є4сть вhну. ћкw беззак0ніе моE ѓзъ возвэщY, и3 попекyсz њ грэсЁ моeмъ. врази1 же мои2 живyтъ, и3 ўкрэпи1шасz пaче менє2, и3 ўмн0жишасz ненави1дzщіи мS без8 прaвды. воздаю1щіи ми2 ѕл†z воз8 благ†z, њболгaху мS, занE гонsхъ бlгостhню. не њстaви менє2, гDи б9е м0й, не tступи2 t менє2. вонми2 въ п0мощь мою2, гDи сп7сeніz моегw2.

Не њстaви менє2, гDи б9е м0й, не tступи2 t менє2. вонми2 въ п0мощь мою2, гDи сп7сeніz моегw2.

Pал0мъ …в.

Б9е б9е м0й, къ тебЁ ќтреннюю: возжадA тебE душA моS, к0ль мн0жицею тебЁ пл0ть моS, въ земли2 пyстэ, и3 непрох0днэ, и3 безв0днэ. тaкw во с™ёмъ kви1хсz тебЁ, ви1дэти си1лу твою2 и3 слaву твою2. ћкw лyчши ми1лость твоS пaче живHтъ, ўстнЁ мои2 похвали1тэ тS. тaкw бlгословлю1 тz въ животЁ моeмъ, њ и4мени твоeмъ воздэжY рyцэ мои2. ћкw t тyка и3 мaсти да и3сп0лнитсz душA моS, и3 ўстнaма рaдости восхвaлzтъ тS ўстA мо‰. ѓще поминaхъ тS на постeли моeй, на ќтреннихъ поучaхусz въ тS. ћкw бhлъ є3си2 пом0щникъ м0й, и3 въ кр0вэ крилY твоє1ю возрaдуюсz. прильпE душA моS по тебЁ, менe же пріsтъ десни1ца твоS. тjи же всyе и3скaша дyшу мою2, вни1дутъ въ преиспHднzz земли2: предадsтсz въ рyки nрyжіz, ч†сти ли1совwмъ бyдутъ. цaрь же возвесели1тсz њ бз7э, похвaлитсz всsкъ кленhйсz и4мъ: ћкw загради1шасz ўстA глаг0лющихъ непрaвєднаz.

На ќтреннихъ поучaхсz въ тS, ћкw бhлъ є3си2 пом0щникъ м0й, и3 въ кр0вэ крилY твоє1ю возрaдуюсz.

ПрильпE душA моS по тебЁ, менe же пріsтъ десни1ца твоS.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды, без8 покл0нwвъ. ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

[Сщ7eнникъ же глаг0летъ мlтвы ќтрєнніz, стоS непокровeнъ пред8 с™hми двeрьми, тaйнw].

Pал0мъ п7з.

ГDи б9е сп7сeніz моегw2, во дни2 воззвaхъ, и3 въ нощи2 пред8 тоб0ю: да вни1детъ пред8 тS мlтва моS, приклони2 ќхо твоE къ молeнію моемY, ћкw и3сп0лнисz ѕHлъ душA моS, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz. привмэнeнъ бhхъ съ низходsщими въ р0въ, бhхъ ћкw человёкъ без8 п0мощи, въ мeртвыхъ своб0дь: ћкw ћзвенніи спsщіи во гр0бэ, и4хже не помzнyлъ є3си2 ктомY, и3 тjи t руки2 твоеS tриновeни бhша. положи1ша мS въ р0вэ преисп0днэмъ, въ тeмныхъ и3 сёни смeртнэй. на мнЁ ўтверди1сz ћрость тво‰, и3 вс‰ в0лны тво‰ навeлъ є3си2 на мS. ўдaлилъ є3си2 знaемыхъ мои1хъ t менє2, положи1ша мS мeрзость себЁ, прeданъ бhхъ, и3 не и3схождaхъ. џчи мои2 и3знемог0стэ t нищеты2, воззвaхъ къ тебЁ гDи, вeсь дeнь: воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2. е3дA мeртвыми твори1ши чудесA; и3ли2 врaчеве воскресsтъ и3 и3сповёдzтсz тебЁ; е3дA повёсть кто2 во гр0бэ ми1лость твою2, и3 и4стину твою2 въ поги1бели; е3дA позн†на бyдутъ во тьмЁ чудесA тво‰, и3 прaвда твоS въ земли2 забвeннэй; и3 ѓзъ къ тебЁ гDи, воззвaхъ, и3 ќтрw мlтва моS предвари1тъ тS. вскyю гDи, tрёеши дyшу мою2; tвращaеши лицE твоE t менє2; ни1щъ є4смь ѓзъ, и3 въ трудёхъ t ю4ности моеS, вознeсъ же сz, смири1хсz, и3 и3знемог0хъ. на мнЁ преид0ша гнёви твои2, ўстрашє1ніz тво‰ возмути1ша мS. њбыд0ша мS ћкw водA вeсь дeнь. њдержaша мS вкyпэ. ўдaлилъ є3си2 t менє2 дрyга и3 и4скреннzго, и3 знaемыхъ мои1хъ t страстeй.

ГDи б9е сп7сeніz моегw2, во дни2 воззвaхъ, и3 въ нощи2 пред8 тоб0ю.

Да вни1детъ пред8 тS мlтва моS, приклони2 ќхо твоE къ молeнію моемY.

Pал0мъ Rв.

Бlгослови2 душE моS гDа и3 вс‰ внyтрєннzz мо‰ и4мz с™0е є3гw2. бlгослови2 душE моS гDа, и3 не забывaй всёхъ воздаsній є3гw2: њчищaющаго вс‰ беззакHніz тво‰, и3сцэлsющаго вс‰ недyги тво‰: и3збавлsющаго t и3стлёніz жив0тъ тв0й, вэнчaющаго тS млcтію и3 щедр0тами: и3сполнsющаго во бlги1хъ желaніе твоE: њбнови1тсz ћкw џрлz ю4ность твоS. творsй млcтыни гDь, и3 судьбY всBмъ њби6димымъ. сказA пути6 сво‰ мwmсeови, сыновHмъ ї}лєвымъ хотBніz сво‰. щeдръ и3 млcтивъ гDь, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ. не до концA прогнёваетсz, нижE въ вёкъ враждyетъ. не по беззак0ніємъ нaшымъ сотвори1лъ є4сть нaмъ, нижE по грэхHмъ нaшымъ воздaлъ є4сть нaмъ. ћкw по высотЁ нбcнэй t земли2, ўтверди1лъ є4сть гDь млcть свою2 на боsщихсz є3гw2. е3ли1кw tстоsтъ вост0цы t з†падъ, ўдaлилъ є4сть t нaсъ беззакHніz н†ша. ћкоже щeдритъ nтeцъ сhны, ўщeдри гDь боsщихсz є3гw2. ћкw т0й познA создaніе нaше, помzнY, ћкw пeрсть є3смы2. человёкъ, ћкw травA днjе є3гw2, ћкw цвётъ сeльный, тaкw њцвэтeтъ: ћкw дyхъ пр0йде въ нeмъ, и3 не бyдетъ, и3 не познaетъ ктомY мёста своегw2. млcть же гDнz t вёка и3 до вёка на боsщихсz є3гw2, и3 прaвда є3гw2 на сынёхъ сынHвъ, хранsщихъ завётъ є3гw2, и3 п0мнzщихъ зaпwвэди є3гw2, твори1ти |. гDь на нб7си2 ўгот0ва пrт0лъ св0й, и3 цrтво є3гw2 всёми њбладaетъ. бlгослови1те гDа вси2 ѓгGли є3гw2, си1льніи крёпостію, творsщіи сл0во є3гw2, ўслhшати глaсъ словeсъ є3гw2. бlгослови1те гDа вс‰ си6лы є3гw2, слуги6 є3гw2, творsщіи в0лю є3гw2. бlгослови1те гDа вс‰ дэлA є3гw2. на всsкомъ мёстэ вLчествіz є3гw2, бlгослови2 душE моS гDа.

На всsкомъ мёстэ вLчествіz є3гw2, бlгослови2 душE моS гDа.

Pал0мъ рм7в.

ГDи, ўслhши мlтву мою2, внуши2 молeніе моE во и4стинэ твоeй, ўслhши мS въ прaвдэ твоeй: и3 не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ, ћкw не њправди1тсz пред8 тоб0ю всsкъ живhй. ћкw погнA врaгъ дyшу мою2, смири1лъ є4сть въ зeмлю жив0тъ м0й: посади1лъ мS є4сть въ тeмныхъ, ћкw мє1ртвыz вёка. и3 ўны2 во мнЁ дyхъ м0й, во мнЁ смzтeсz сeрдце моE. помzнyхъ дни6 дрє1вніz, поучи1хсz во всёхъ дёлэхъ твои1хъ, въ творeніихъ рукY твоє1ю поучaхсz. воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2, душA моS ћкw землS безв0днаz тебЁ. ск0рw ўслhши мS гDи, и3счезE дyхъ м0й: не tврати2 лицA твоегw2 t менє2, и3 ўпод0блюсz низходsщымъ въ р0въ. слhшану сотвори2 мнЁ заyтра млcть твою2, ћкw на тS ўповaхъ. скажи2 мнЁ гDи, пyть, в0ньже пойдY, ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу мою2. и3зми1 мz t вр†гъ мои1хъ, гDи, къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й. д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву. и4мене твоегw2 рaди гDи, живи1ши мS, прaвдою твоeю и3зведeши t печaли дyшу мою2: и3 млcтію твоeю потреби1ши враги2 мо‰, и3 погуби1ши вс‰ стужaющыz души2 моeй, ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь.

Ўслhши мS гDи, въ прaвдэ твоeй, и3 не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ.

Ўслhши мS гDи, въ прaвдэ твоeй, и3 не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ.

Д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды.

Е#ктеніA вели1каz.

Діaконъ: Ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ свhшнэмъ ми1рэ, и3 спасeніи дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ цRквeй, и3 соединeніи всёхъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ входsщихъ в0нь, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ вели1комъ господи1нэ и3 nц7Ё нaшемъ, свzтёйшемъ патріaрхэ и4м>къ, и3 њ господи1нэ нaшемъ преwсвzщeннэйшемъ є3пcкпэ [и3ли2 ґрхіепcкпэ, и3ли2 митрополjтэ] и4м>къ, честнёмъ пресвЂтерствэ, во хrтЁ діaконствэ, њ всeмъ при1чтэ и3 лю1дехъ, гDу пом0лимсz.

Њ богохрани1мэй странЁ нaшей, властёхъ и3 в0инствэ є3S, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ грaдэ сeмъ [и3ли2 њ вeси сeй, и3ли2 њ с™ёй nби1тели сeй], всsкомъ грaдэ, странЁ, и3 вёрою живyщихъ въ ни1хъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ бlгорастворeніи воздyхwвъ, њ и3з8oби1ліи плодHвъ земнhхъ, и3 врeменэхъ ми1рныхъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ плaвающихъ, путешeствующихъ, недyгующихъ, стрaждущихъ, плэнeнныхъ, и3 њ спасeніи и4хъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 другъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Возглашeніе: Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть, и3 поклонeніе, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

И# ѓбіе поeтсz БGъ гDь во глaсъ тропарS днE:

БGъ гDь и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне.

Стjхъ: И#сповёдайтесz гDви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ ми1лость є3гw2.

Стjхъ: Њбышeдше њбыд0ша мS, и3 и4менемъ гDнимъ противлsхсz и5мъ.

Стjхъ: Не ўмрY, но жи1въ бyду, и3 повёмъ дэлA гDнz.

Стjхъ: Кaмень є3г0же небрег0ша зи1ждущіи, сeй бhсть во главY ќгла: t гDа бhсть сeй, и3 є4сть ди1венъ во nчесёхъ нaшихъ.

Поeтсz же БGъ гDь, четhрежды. Тaже глаг0летсz тропaрь случи1выйсz двaжды, и3 бGор0диченъ въ т0йже глaсъ. И# ѓще случaтсz двA тропар‰, всегдA пeрвый глаг0летсz двaжды, тaже вторhй, и3 бGор0диченъ.

Посeмъ же nбhчное стіхосл0віе.

По и3сполнeніи же стіхосл0віz, є3ктеніA мaлаz.

Діaконъ: Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Возглашaетъ сщ7eнникъ: Ћкw твоS держaва, и3 твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

По в7-мъ стіхосл0віи.

Діaконъ: Пaки и3 пaки:

Возглашaетъ сщ7eнникъ: Ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Ѓще ќбw є4сть недёлz, и3ли2 гDскій прaздникъ, и3ли2 бGор0диченъ, и3ли2 прaзднуетсz с™0му, въ ни1хже поeтсz полmелeй.

Полmелeй. Pал0мъ рlд.

Хвали1те и4мz гDне, хвали1те, раби2 гDа. Ґллилyіа, три1жды.

Стоsщіи во хрaмэ гDни, во дв0рэхъ д0му бGа нaшегw. хвали1те гDа, ћкw блaгъ гDь: п0йте и4мени є3гw2, ћкw добро2: ћкw їaкwва и3збрA себЁ гDь, ї}лz въ достоsніе себЁ: ћкw ѓзъ познaхъ, ћкw вeлій гDь, и3 гDь нaшъ над8 всёми б0ги: вс‰, є3ли6ка восхотЁ гDь, сотвори2 на нб7си2 и3 на земли2, въ морsхъ и3 во всёхъ бeзднахъ. возводS џблаки t послёднихъ земли2, мHлніи въ д0ждь сотвори2, и3зводsй вётры t сокр0вищъ свои1хъ. и4же порази2 пeрвенцы є3гЂпєтскіz t человёка до скотA: послA знaмєніz и3 чудесA посредЁ тебє2, є3гЂпте, на фараHна и3 на вс‰ рабы6 є3гw2. и4же порази2 kзhки мнHги и3 и3зби2 цари2 крёпки: сиHна царS ґморрeйска и3 w4га царS васaнска, и3 вс‰ ц†рствіz хана†нска: и3 дадE зeмлю и4хъ достоsніе, достоsніе ї}лю лю1демъ свои6мъ. гDи, и4мz твоE въ вёкъ, и3 пaмzть твоS въ р0дъ и3 р0дъ: ћкw суди1ти и4мать гDь лю1демъ свои6мъ, и3 њ рабёхъ свои1хъ ўм0литсz. јдwли kзы6къ сребро2 и3 злaто, дэлA рyкъ человёческихъ: ўстA и4мутъ, и3 не возглаг0лютъ: џчи и4мутъ, и3 не ќзрzтъ: ќши и4мутъ, и3 не ўслhшатъ: нижe бо є4сть дyхъ во ўстёхъ и4хъ. под0бни и5мъ да бyдутъ творsщіи | и3 вси2 надёющіисz на нS. д0ме ї}левъ, бlгослови1те гDа: д0ме ґарHнь, бlгослови1те гDа: д0ме леvjинъ, бlгослови1те гDа: боsщіисz гDа, бlгослови1те гDа.

Бlгословeнъ гDь t сіHна, живhй во їеrли1мэ. Ґллилyіа, три1жды.

Pал0мъ рlє.

И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґллилyіа, три1жды.

И#сповёдайтесz бGу богHвъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. и3сповёдайтесz гDеви господeй: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. сотв0ршему чудесA вє1ліz є3ди1ному: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. сотв0ршему небесA рaзумомъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. ўтверди1вшему зeмлю на водaхъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. сотв0ршему свэти6ла вє1ліz є3ди1ному: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: с0лнце во џбласть днE: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: лунY и3 ѕвёзды во џбласть н0щи: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. порази1вшему є3гЂпта съ пeрвенцы є3гw2: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: и3 и3звeдшему ї}лz t среды2 и4хъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: рук0ю крёпкою и3 мhшцею выс0кою: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. раздёльшему чермн0е м0ре въ раздэлє1ніz: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: и3 провeдшему ї}лz посредЁ є3гw2: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: и3 и3стрsсшему фараHна и3 си1лу є3гw2 въ м0ре чермн0е: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. провeдшему лю1ди сво‰ въ пустhни: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. порази1вшему цари2 вє1ліz: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. и3 ўби1вшему цари2 крBпкіz: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: сиHна царS ґморрeйска: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: и3 w4га царS васaнска: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. и3 дaвшему зeмлю и4хъ достоsніе: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: достоsніе ї}лю рабY своемY: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. ћкw во смирeніи нaшемъ помzнy ны гDь: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. и3 и3збaвилъ ны2 є4сть t врагHвъ нaшихъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: даsй пи1щу всsкой пл0ти: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

И#сповёдайтесz бGу нбcному: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґллилyіа, три1жды.

[Ѓще ќбw є4сть недёлz блyднаго сhна, и3ли2 мzсопyстнаz, и3ли2 сыропyстнаz недёлz припэвaемъ же къ си6мъ и3 трeтій pал0мъ: На рэкaхъ вавmлHнскихъ: со ґллилyіею крaсною.]

Ѓще же прилучи1тсz прaздникъ гDскій, и3ли2 бGор0диченъ, и3ли2 прaзднуетсz с™0му, въ ни1хже поeтсz полmелeй, тaже глаг0лемъ величaніе со и3збрaнными стіхи2 pалмHвъ. Ѓще ќбw є4сть недёлz поeмъ:

Тропари2 воскрeсны,
поeмыz по непор0чнахъ, въ недёлzхъ всегw2 лёта, глaсъ є7.

На є3ди1номъ к0емждо тропарЁ глаг0лемъ:

Бlгословeнъ є3си2 гDи, / научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

ЃгGльскій соб0ръ ўдиви1сz, / зрS тебE въ мeртвыхъ вмэни1вшасz, / смeртную же, сп7се, крёпость разори1вша, / и3 съ соб0ю ґдaма воздви1гша, / и3 t ѓда вс‰ своб0ждша.

Бlгословeнъ є3си2 гDи, / научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

Почто2 м›ра съ ми1лостивными слезaми, / q ў§нцы, растворsете; / блистazйсz во гр0бэ ѓгGлъ мmрон0сицамъ вэщaше: / ви1дите вы2 гр0бъ и3 ўразумёйте, / сп7съ бо воскRсе t гр0ба.

Бlгословeнъ є3си2 гDи, / научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

Ѕэлw2 рaнw мmронHсицы течaху / ко гр0бу твоемY рыдaющz, / но предстA къ ни6мъ ѓгGлъ и3 речE: / рыдaніz врeмz престA, не плaчите, / воскrніе же ґпcлwмъ рцhте.

Бlгословeнъ є3си2 гDи, / научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

МmронHсицы жєны2, съ мЂры пришeдшz / ко гр0бу твоемY, сп7се, рыдaху, / ѓгGлъ же къ ни6мъ речE глаг0лz: / что2 съ мeртвыми живaго помышлsете; / ћкw бGъ бо воскRсе t гр0ба.

Слaва: Поклони1мсz nц7Y / и3 є3гw2 сн7ови, и3 с™0му д¦у, / с™ёй трbцэ во є3ди1номъ существЁ, / съ серафjмы зовyще: / свsтъ, свsтъ, свsтъ, є3си2 гDи.

И# нhнэ: Жизнодaвца р0ждши, / грэхA, дв7о, ґдaма и3збaвила є3си2, / рaдость же є4vэ въ печaли мёсто подалA є3си2: / пaдшыz же t жи1зни къ сeй напрaви, / и3з8 тебE воплоти1выйсz бGъ и3 чlвёкъ.

Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды.

По непор0чнахъ, и3 по Бlгословeнъ є3си2 гDи:

Діaконъ: Пaки и3 пaки:

Возглашaетъ сщ7eнникъ: Ћкw бlгослови1сz и4мz твоE, и3 прослaвисz цrтво твоE, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

V3пакои2. Степє1нны глaса. Ѓще же прилучи1тсz прaздникъ гDскій, и3ли2 бGор0диченъ, и3ли2 прaзднуетсz с™0му, поeмъ:

Степє1нна, глaсъ д7.
ҐнтіфHнъ №, и4хже стіхи2 повторsюще поeмъ:

T ю4ности моеS / мн0зи б0рютъ мS стр†сти, / но сaмъ мS заступи2, / и3 сп7си2 сп7се м0й.

Ненави1дzщіи сіHна, / посрами1тесz t гDа, / ћкw травa бо nгнeмъ / бyдете и3зс0хше.

Слaва: С™hмъ д¦омъ / всsка душA живи1тсz, / и3 чистот0ю возвышaетсz, / свэтлёетсz трbческимъ є3ди1нствомъ сщ7еннотaйнэ.

И# нhнэ, т0йже.

Діaконъ: В0нмемъ.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# д¦ови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость. И# прокjменъ:

Прокjмны воскrны.

Прокjменъ, глaсъ №: Нhнэ воскrнY, глаг0летъ гDь, / положyсz во сп7сeніе, не њбиню1сz њ нeмъ. Стjхъ: СловесA гDнz, словесA чи1ста.

Прокjменъ, глaсъ в7: Востaни гDи б9е м0й повелёніемъ, и4мже заповёдалъ є3си2, / и3 с0нмъ людeй њбhдетъ тS. Стjхъ: ГDи б9е м0й, на тS ўповaхъ, сп7си1 мz.

Прокjменъ, глaсъ G: Рцhте во kзhцэхъ, ћкw гDь воцRи1сz: / и4бо и3спрaви вселeнную, ћже не подви1житсz. Стjхъ: Восп0йте гDеви пёснь н0ву, восп0йте гDеви всS землS.

Прокjменъ, глaсъ д7: Воскrни2 гDи, помози2 нaмъ, / и3 и3збaви нaсъ и4мене твоегw2 рaди. Стjхъ: Б9е, ўши1ма нaшима ўслhшахомъ, и3 nтцы2 нaши возвэсти1ша нaмъ.

Прокjменъ, глaсъ є7: Воскrни2 гDи б9е м0й, да вознесeтсz рукA твоS, / ћкw ты2 цrтвуеши во вёки. Стjхъ: И#сповёмсz тебЁ гDи, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, повёмъ вс‰ чудесA тво‰.

Прокjменъ, глaсъ ѕ7: ГDи, воздви1гни си1лу твою2, / и3 пріиди2 во є4же сп7сти2 нaсъ. Стjхъ: Пасhй ї}лz вонми2, наставлszй ћкw nвчA їHсифа.

Прокjменъ, глaсъ з7: Воскrни2 гDи б9е м0й, да вознесeтсz рукA твоS, / не забyди ўб0гихъ твои1хъ до концA. Стjхъ: И#сповёмсz тебЁ, гDи, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, повёмъ вс‰ чудесA тво‰.

Прокjменъ, глaсъ }: ВоцRи1тсz гDь во вёкъ, / бGъ тв0й, сіHне, въ р0дъ и3 р0дъ. Стjхъ: Хвали2 душE моS гDа, восхвалю2 гDа въ животЁ моeмъ.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Сщ7eнникъ возглашaетъ: Ћкw свsтъ є3си2 б9е нaшъ, и3 во с™hхъ почивaеши, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Діaконъ, другjй прокjменъ:

Всsкое дыхaніе / да хвaлитъ гDа.

Стjхъ: Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, хвали1те є3го2 во ўтверждeніи си1лы є3гw2.

И# посeмъ возглашaетъ діaконъ: И# њ спод0битисz нaмъ слhшанію с™aгw є3ђліа гDа бGа м0лимъ.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Діaконъ: Премyдрость, пр0сти ўслhшимъ с™aгw є3ђліа.

И# сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Лю1діе: И# д¦ови твоемY.

И# ѓбіе: T и4м>къ с™aгw є3ђліа чтeніе.

Ли1къ: Слaва тебЁ гDи, слaва тебЁ.

Діaконъ: В0нмемъ.

И# глаг0летъ сщ7eнникъ ќтреннее є3ђліе, ѓще случи1тсz недёлz.

Ли1къ: Слaва тебЁ гDи, слaва тебЁ.

По є3ђліи, ѓще є4сть недёлz, глаг0лемъ сeй тропaрь.

Ли1къ: Воскресeніе хrт0во ви1дэвше, / поклони1мсz с™0му гDу ї}су, / є3ди1ному безгрёшному. / кrтY твоемY покланsемсz хrтE, / и3 с™0е воскресeніе твоE поeмъ и3 слaвимъ: / тh бо є3си2 бGъ нaшъ, / рaзвэ тебE и3н0гw не знaемъ, / и4мz твоE и3менyемъ. / пріиди1те вси2 вёрніи, / поклони1мсz с™0му хrт0ву воскресeнію: / сe бо пріи1де кrт0мъ рaдость всемY мjру. / всегдA бlгословsще гDа, / поeмъ воскресeніе є3гw2: / распsтіе бо претерпёвъ, / смeртію смeрть разруши2.

И# чтeцъ н7-й pал0мъ:

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. тебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, внегдA суди1ти ти2. сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS. сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости твоеS kви1лъ ми2 є3си2. њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе, возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчи1сти. сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. научY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. и3збaви мS t кровeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2, возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. гDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжeніz не бlговоли1ши. жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ. ўбlжи2 гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. тогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.

По н7-мъ pалмЁ, ѓще є4сть недёлz.

Слaва: Мlтвами ґпcлwвъ, / млcтиве, њчи1сти / мн0жєства согрэшeній нaшихъ.

И# нhнэ: Мlтвами бцdы, / млcтиве, њчи1сти / мн0жєства согрэшeній нaшихъ.

Тaже, глaсъ ѕ7: Поми1луй мS, б9е, / по вели1цэй млcти твоeй, / и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ, / њчи1сти беззак0ніе моE.

Тaже: ВоскRсъ ї}съ t гр0ба, / ћкоже проречE, / дадE нaмъ жив0тъ вёчный, / и3 вeлію млcть.

[Ѓще ли недёлz мытарS, и3ли2 блyднагw, и3ли2 мzсопyстнаz, и3 сыропyстнаz, и3 въ пр0чыz недBли вели1кагw постA поeмъ тропари2: Покаsніz tвeрзи ми2 двє1ри жизнодaвче:]

По цэловaніи же є3ђліа, глаг0летъ діaконъ:

Спаси2, б9е, лю1ди тво‰, и3 благослови2 достоsніе твоE, посэти2 мjръ тв0й ми1лостію и3 щедр0тами, возвhси р0гъ хrтіaнъ правослaвныхъ, и3 низпосли2 на ны2 ми1лwсти тво‰ бwгaтыz, моли1твами всепречcтыz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы мRjи: си1лою чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA: предстaтельствы чcтнhхъ нбcныхъ си1лъ безпл0тныхъ: чcтнaгw слaвнагw прор0ка, предтeчи и3 кrти1телz їwaнна: с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ: и5же во с™hхъ nц7ъ нaшихъ, и3 вселeнскихъ вели1кихъ ўчи1телей и3 с™и1телей, васjліа вели1кагw, григ0ріа бGосл0ва и3 їwaнна златоyстагw: и4же во с™hхъ nц7A нaшегw ніколaа, ґрхіепcкпа мmрлmкjйскагw, чудотв0рца: с™hхъ равноап0стольныхъ меf0діа и3 кmрjлла, ўчи1телей словeнскихъ: с™hхъ равноап0стольныхъ вели1кагw кн7зz влади1міра и3 вели1кіz кн7ги1ни џльги: и5же во с™hхъ nц7ъ нaшихъ всеS рwссjи чудотв0рцевъ, міхаи1ла, петрA, ґлеxjа, їHны, макaріа, філjппа, јwва, є3рмогeна, філарeта, їннокeнтіа и3 тЂхwна: с™hхъ слaвныхъ и3 добропобёдныхъ мyченикwвъ, препод0бныхъ и3 бGон0сныхъ nц7ъ нaшихъ, с™hхъ и3 прaведныхъ бGоoц7ъ їwакjма и3 ѓнны, и3 с™aгw [и4м>къ, є3гHже є4сть хрaмъ, и3 є3гHже є4сть дeнь], и3 всёхъ с™hхъ: м0лимъ тS, многоми1лостиве гDи, ўслhши нaсъ грёшныхъ, молsщихсz тебЁ, и3 поми1луй нaсъ.

Ли1къ: ГDи поми1луй, в7i.

Тaже глаг0летъ сщ7eнникъ возглaснw: Ми1лостію и3 щедр0тами и3 чlвэколю1біемъ є3динор0днагw твоегw2 сн7а, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, со прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

И# начинaемъ канHны: воскrнъ, кrтовоскрeсенъ, бцdы, и3 минeи. По G-й пёсни твори1тъ сщ7eнникъ мaлую є3ктенію2. Тaже сэдaленъ минeи. По ѕ7-й пёсни є3ктеніA. Кондaкъ, и3 јкосъ. И# чтeніе въ сmнаxaріи.

На f7-й пёсни діaконъ: Бцdу и3 м™рь свёта въ пёснехъ возвели1чимъ.

И# поeмъ пёснь прес™hz бцdы.

Ли1къ: Вели1читъ душA моS гDа, / и3 возрaдовасz дyхъ м0й њ бз7э сп7сэ моeмъ.

Къ коемyждо стіхY припэвaемъ: ЧCтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

Ћкw призрЁ на смирeніе рабы2 своеS, / сe бо t нhнэ ўбlжaтъ мS вси2 р0ди.

Ћкw сотвори2 мнЁ вели1чіе си1льный, и3 с™о и4мz є3гw2, / и3 млcть є3гw2 въ р0ды родHвъ боsщымсz є3гw2.

Сотвори2 держaву мhшцею своeю, / расточи2 гHрдыz мhслію сeрдца и4хъ.

Низложи2 си6льныz со престHлъ, и3 вознесE смирє1нныz: / ѓлчущыz и3сп0лни бл†гъ, и3 богатsщыzсz tпусти2 тщы2.

Воспріsтъ ї}лz џтрока своего2, помzнyти млcти, / ћкоже глаг0ла ко nтцє1мъ нaшымъ, ґвраaму и3 сёмени є3гw2 дaже до вёка.

По f7-й пёсни, ѓще ќбw нёсть недёлz.

Ли1къ поeтъ: Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну, / блажи1ти тS бцdу, / приснобlжeнную, и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нaшегw. / честёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

Ѓще ќбw є4сть недёлz, по їрмосЁ є3ктеніA.
Тaже діaконъ возглашaетъ:

Діaконъ: Свsтъ гDь бGъ нaшъ.

Ли1къ: Свsтъ гDь бGъ нaшъ.

Діaконъ: Ћкw свsтъ гDь бGъ нaшъ.

Ли1къ: Свsтъ гDь бGъ нaшъ.

Діaконъ: Над8 всёми людьми2 бGъ нaшъ.

Ли1къ: Свsтъ гDь бGъ нaшъ.

Посeмъ, ѓще ќбw є4сть недёлz, воскrный є3xапостілaрій, и3 с™aгw, ѓще прaзднуетсz, и3 поeтсz си1це:

Всsкое дыхaніе, въ прилучи1вшійсz глaсъ:

Ли1къ: Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа. / хвали1те гDа съ нб7съ, / хвали1те є3го2 въ вhшнихъ. / тебЁ подобaетъ пёснь бGу. / хвали1те є3го2 вси2 ѓгGли є3гw2, / хвали1те є3го2 вс‰ си6лы є3гw2. / тебЁ подобaетъ пёснь бGу.

Чтeцъ, pал0мъ рм7и: Хвали1те є3го2 с0лнце и3 лунA, хвали1те є3го2 вс‰ ѕвёзды и3 свётъ. Хвали1те є3го2 нб7сA нб7съ, и3 водA ћже превhше нб7съ, да восхвaлzтъ и4мz гDне. ћкw т0й речE, и3 бhша: т0й повелЁ, и3 создaшасz. постaви | въ вёкъ, и3 въ вёкъ вёка: повелёніе положи2, и3 не ми1мw и4детъ. хвали1те гDа t земли2 ѕмjевє, и3 вс‰ бє1здны: џгнь, грaдъ, снёгъ, г0лоть, дyхъ бyренъ, твор‰щаz сл0во є3гw2: г0ры и3 вси2 х0лми, древA плодонHсна, и3 вси2 кeдри: ѕвёріе и3 вси2 ск0ти, гaди и3 пти6цы перн†ты: цaріе зeмстіи, и3 вси2 лю1діе, кнsзи, и3 вси2 судіи6 зeмстіи: ю4нwши и3 дBвы, стaрцы съ ю4нотами да восхвaлzтъ и4мz гDне: ћкw вознесeсz и4мz тогw2 є3ди1нагw. и3сповёданіе є3гw2 на земли2 и3 на нб7си2, и3 вознесeтъ р0гъ людeй свои1хъ. пёснь всBмъ прпdбнымъ є3гw2, сыновHмъ ї}лєвымъ, лю1демъ приближaющымсz є3мY.

Pал0мъ рм7f: Восп0йте гDеви пёснь н0ву, хвалeніе є3гw2 въ цRкви прпdбныхъ. да возвесели1тсz ї}ль њ сотв0ршемъ є3го2, и3 сhнове сіHни возрaдуютсz њ цRЁ своeмъ: да восхвaлzтъ и4мz є3гw2 въ ли1цэ, въ тmмпaнэ и3 pалти1ри да пою1тъ є3мY. ћкw бlговоли1тъ гDь въ лю1дехъ свои1хъ, и3 вознесeтъ крHткіz во сп7сeніе. восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ, и3 возрaдуютсz на л0жахъ свои1хъ. возношє1ніz б9іz въ гортaни и4хъ, и3 мечи2 nбою1ду nстры2 въ рукaхъ и4хъ: сотвори1ти tмщeніе во kзhцэхъ, њбличє1ніz въ лю1дехъ: свzзaти цари2 и4хъ пyты, и3 сл†вныz и4хъ ручнhми nкHвы желёзными.

T здЁ начинaемъ стіхи6ры на ѕ7: Сотвори1ти въ ни1хъ сyдъ напи1санъ: / слaва сіS бyдетъ всBмъ прпdбнымъ є3гw2.

Pал0мъ Rн: Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, / хвали1те є3го2 во ўтвержeніи си1лы є3гw2.

На д7: Хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2, / хвали1те є3го2 по мн0жеству вели1чествіz є3гw2.

Хвали1те є3го2 во глaсэ трyбнэмъ, / хвали1те є3го2 во pалти1ри и3 гyслехъ.

На в7: Хвали1те є3го2 въ тmмпaнэ и3 ли1цэ, / хвали1те є3го2 во стрyнахъ и3 nргaнэ.

Хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ доброглaсныхъ. хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ восклицaніz. / всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.

Ѓще є4сть недёлz:

Стjхъ: Воскrни2, гDи б9е м0й, да вознесeтсz рукA твоS, / не забyди ўб0гихъ твои1хъ до концA.

Стjхъ: И#сповёмсz тебЁ, гDи, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, / повёмъ вс‰ чудесA тво‰.

По стіхи1рахъ, Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz.

И# нhнэ, настоsщій бGор0диченъ:

Ли1къ: Пребlгословeнна є3си2 бцdе дв7о, / вопл0щшимъ бо сz и3з8 тебE ѓдъ плэни1сz, / ґдaмъ воззвaсz, / клsтва потреби1сz, / є4vа свободи1сz, / смeрть ўмертви1сz, и3 мы2 њжи1хомъ. / тёмъ воспэвaюще вопіeмъ: / бlгословeнъ хrт0съ бGъ / бlговоли1вый тaкw, слaва тебЁ.

Сщ7eнникъ: Слaва тебЁ показaвшему нaмъ свётъ.

Славосл0віе вели1кое.

Ли1къ: Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бlговолeніе. хвaлимъ тS, бlгослови1мъ тS, клaнzемъ ти сz, славосл0вимъ тS, бlгодари1мъ тS вели1кіz рaди слaвы твоеS. гDи цRю2 нбcный, б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е. гDи б9е, ѓгнче б9ій, сн7е n§ь, взeмлzй грёхъ мjра, поми1луй нaсъ: взeмлzй грэхи2 мjра, пріими2 мlтву нaшу: сэдsй њдеснyю nц7A, поми1луй нaсъ. ћкw ты2 є3си2 є3ди1нъ свsтъ, ты2 є3си2 є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, во слaву бGа nц7A, ґми1нь.

На всsкъ дeнь бlгословлю1 тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE во вёки, и3 въ вёкъ вёка.

Спод0би гDи въ дeнь сeй без8 грэхA сохрани1тисz нaмъ. бlгословeнъ є3си2 гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки, ґми1нь.

Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS.

Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. Три1жды.

ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ: гDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дyшу мою2, ћкw согрэши1хъ тебЁ.

ГDи, къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: ћкw ў тебE и3ст0чникъ животA, во свётэ твоeмъ ќзримъ свётъ. пробaви млcть твою2 вёдущымъ тS.

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

С™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ.

Тaже высочaйшимъ глaсомъ: С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ.

И# по скончaніи славосл0віz, глаг0лемъ тропари2 по nбhчаю.

Ѓще же є4сть недёлz, глаг0лемъ тропaрь воскrный.
Во глaсъ №, G, є7 и3 з7, глаг0лемъ сeй:

Днeсь сп7сeніе мjру бhсть, / поeмъ воскрeсшему и3з8 гр0ба, / и3 начaльнику жи1зни нaшеz: / разруши1въ бо смeртію смeрть, / побёду дадE нaмъ и3 вeлію млcть.

Во глaсъ же в7, д7, ѕ7 и3 }, глаг0лемъ сeй:

Воскрeсъ и3з8 гр0ба, и3 ќзы растерзaлъ є3си2 ѓда, / разруши1лъ є3си2 њсуждeніе смeрти гDи, / вс‰ t сэтeй врагA и3збaвивый: / kви1вый же себE ґпcлwмъ твои6мъ, / послaлъ є3си2 | на пр0повэдь, / и3 тёми ми1ръ тв0й п0далъ є3си2 вселeннэй, / є3ди1не многомлcтиве.

Е#ктеніA сугyбаz.

Діaконъ: Поми1луй нaсъ, б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nц7Ё нaшемъ, свzтёйшемъ патріaрхэ и4м>къ, и3 њ господи1нэ нaшемъ преwсвzщeннэйшемъ є3пcкпэ [и3ли2 ґрхіепcкпэ, и3ли2 митрополjтэ] и4м>къ, и3 всeй во хrтЁ брaтіи нaшей.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ богохрани1мэй странЁ нaшей, властёхъ и3 в0инствэ є3S, да ти1хое и3 безм0лвное житіE поживeмъ во всsкомъ бlгочeстіи и3 чистотЁ.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ бlжeнныхъ и3 приснопaмzтныхъ создaтелехъ с™aгw хрaма сегw2 [ѓще во nби1тели: с™hz nби1тели сеS], и3 њ всёхъ преждепочи1вшихъ nц7ёхъ и3 брaтіzхъ, здЁ лежaщихъ и3 повсю1ду правослaвныхъ.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ ми1лости, жи1зни, ми1рэ, здрaвіи, спасeніи, посэщeніи, прощeніи и3 њставлeніи грэхHвъ рабHвъ б9іихъ, брaтіи с™aгw хрaма сегw2 [ѓще во nби1тели: с™hz nби1тели сеS].

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ плодоносsщихъ и3 добродёющихъ во с™ёмъ и3 всечестнёмъ хрaмэ сeмъ, труждaющихсz, пою1щихъ и3 предстоsщихъ лю1дехъ, њжидaющихъ t тебE вели1кіz и3 богaтыz млcти.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Возглашaетъ їерeй: Ћкw ми1лостивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Е#ктеніA проси1тєльнаz.

Діaконъ: И#сп0лнимъ ќтреннюю моли1тву нaшу гDви.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

ДнE всегw2 совершeнна, свsта, ми1рна и3 безгрёшна, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

ЃгGла ми1рна, вёрна настaвника, храни1телz дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Прощeніz и3 њставлeніz грэхHвъ и3 прегрэшeній нaшихъ, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Д0брыхъ и3 полeзныхъ душaмъ нaшымъ и3 ми1ра мjрови, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Пр0чее врeмz животA нaшегw въ ми1рэ и3 покаsніи скончaти, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Хrтіaнскіz кончи1ны животA нaшегw, безболёзнены, непостhдны, ми1рны и3 д0брагw tвёта на стрaшнэмъ суди1щи хrт0вэ пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Возглашaетъ їерeй: Ћкw бGъ ми1лости, щедр0тъ и3 чlвэколю1біz є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй: Ми1ръ всBмъ.

Лю1діе: И# д¦ови твоемY.

Діaконъ: Главы6 нaшz гDви прикл0нимъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

И# сщ7eнникъ глаг0летъ моли1тву сію2 тaйнw:

ГDи с™hй, въ вhшнихъ живhй и3 на смирє1нныz призирazй, и3 всеви1дzщимъ џкомъ твои1мъ призирazй на всю2 твaрь: тебЁ приклони1хомъ вhю сeрдца и3 тэлесE, и3 м0лимсz тебЁ: простри2 рyку твою2 неви1димую t с™aгw жили1ща твоегw2 и3 бlгослови2 вс‰ ны2: и3 ѓще что2 согрэши1хомъ, в0лею и3ли2 нев0лею, ћкw бlгъ и3 человэколю1бецъ бGъ прости2, дaруz нaмъ м‡рнаz и3 прем‡рнаz благ†z тво‰.

Возглашaетъ: Твоe бо є4сть, є4же ми1ловати и3 спасaти ны2, б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Діaконъ: Премyдрость.

Ли1къ: Бlгослови2.

Сщ7eнникъ: Сhй блгcвeнъ хrт0съ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь. Ўтверди2 б9е, / с™yю правослaвную вёру, правослaвныхъ хrтіaнъ, / во вёкъ вёка.

Сщ7eнникъ: Прес™az бцdе, спаси2 нaсъ.

Ли1къ: ЧCтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

Сщ7eнникъ: Слaва тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ.

Ли1къ: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

Сщ7eнникъ твори1тъ tпyстъ въ недёлю:

Воскресhй и3з8 мeртвыхъ хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, моли1твами пречcтыz своеS м™ре, с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлwвъ, и3 с™aгw [и4м>къ, є3гHже є4сть хрaмъ, и3 є3гHже є4сть дeнь], с™hхъ прaведныхъ бGоoц7ъ їwакjма и3 ѓнны, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw блaгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Тaже, многолётіе. И# чтeцъ глаг0летъ чaсъ №-й.


 

Б9eственнаz літургjа
во с™hхь nтцA нaшегw їwaнна златоyстагw.

Врeмени же настaвшу, вх0дитъ сщ7eнникъ во хрaмъ, и3 соедини1всz со діaкономъ, творsтъ вкyпэ къ вост0ку пред8 с™hми двeрьми поклонє1ніz три2, и гlютъ моли1твы. Вшeдше же во свzти1лище, творsтъ проскомjдію.

По tпyстэ же проскомjдіи кади1тъ діaконъ с™0е предложeніе, с™и1лище, и3 хрaмъ вeсь, вх0дитъ пaки во с™hй nлтaрь, и3 покади1въ с™yю трапeзу пaки, и3 сщ7eнника, кади1льницу ќбw tлагaетъ на мёсто своE, сaмъ же прих0дитъ ко їерeю. И# стaвше вкyпэ пред8 с™0ю трапeзою, покланsютсz три1жды, въ себЁ молsщесz, и3 глаг0люще:

ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дyше и4стины, и4же вездЁ сhй и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище благи1хъ и3 жи1зни подaтелю: пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 спаси2, блaже, дyшы нaшz.

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ чlвёцэхъ бlговолeніе. Двaжды.

ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2.

Тaже цэлyютъ, сщ7eнникъ ќбw с™0е є3ђліе, діaконъ же с™yю трапeзу. И# посeмъ подклони1въ діaконъ свою2 главY свzщeннику, держS и3 њрaрь треми2 пeрсты деснhz руки2, глаг0летъ:

Врeмz сотвори1ти гDви, вLко, благослови2.

Сщ7eнникъ, знaменуz є3го2, глаг0летъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Тaже діaконъ: Помоли1сz њ мнЁ, вLко с™hй.

Сщ7eнникъ: Да и3спрaвитъ гDь стwпы2 тво‰.

И# пaки діaконъ: Помzни1 мz, вLко с™hй.

Сщ7eнникъ: Да помzнeтъ тS гDь бGъ во цrтвіи своeмъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Діaконъ же рeкъ: Ґми1нь, и3 поклони1всz, и3сх0дитъ сёверными двeрьми, понeже цrкіz двє1ри до вх0да не tверзaютсz. И# стaвъ на nбhчномъ мёстэ, прsмw с™hхъ дверeй, покланsетсz со бlгоговёніемъ, три1жды, глаг0лz въ себЁ: ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2.

Літургjа њглашeнныхъ.

Діaконъ: Бlгослови2, вLко.

Їерeй: Бlгословeно цrтво, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Е#ктеніA вели1каz.

Діaконъ: Ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ свhшнэмъ ми1рэ, и3 спасeніи дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ цRквeй, и3 соединeніи всёхъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ входsщихъ в0нь, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ вели1комъ господи1нэ и3 nц7Ё нaшемъ, свzтёйшемъ патріaрхэ и4м>къ, и3 њ господи1нэ нaшемъ преwсвzщeннэйшемъ є3пcкпэ [и3ли2 ґрхіепcкпэ, и3ли2 митрополjтэ] и4м>къ, честнёмъ пресвЂтерствэ, во хrтЁ діaконствэ, њ всeмъ при1чтэ и3 лю1дехъ, гDу пом0лимсz.

Њ богохрани1мэй странЁ нaшей, властёхъ и3 в0инствэ є3S, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ грaдэ сeмъ [и3ли2 њ вeси сeй, и3ли2 њ с™ёй nби1тели сeй], всsкомъ грaдэ, странЁ, и3 вёрою живyщихъ въ ни1хъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ бlгорастворeніи воздyхwвъ, њ и3з8oби1ліи плодHвъ земнhхъ и3 врeменэхъ ми1рныхъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ плaвающихъ, путешeствующихъ, недyгующихъ, стрaждущихъ, плэнeнныхъ, и3 њ спасeніи и4хъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 другъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Моли1тва пeрвагw ґнтіфHна.

Їерeй: ГDи б9е нaшъ, є3гHже держaва не сказaнна, и3 слaва непостижи1ма, є3гHже ми1лость безмёрна и3 человэколю1біе неизречeнно: сaмъ, вLко, по бlгоутр0бію твоемY, при1зри на ны2 и3 на с™hй хрaмъ сeй, и3 сотвори2 съ нaми, и3 молsщимисz съ нaми, бог†тыz ми1лwсти тво‰ и3 щедрHты тво‰.

Возглашeніе: Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

И# поeтсz пeрвый ґнтіфHнъ t пэвцє1въ.

ҐнтіфHны и3з8wбрази1тельные.
Пeрвый ґнтіфHнъ, pал0мъ Rв.

№ ли1къ. Бlгослови2 душE моS гDа. / бlгословeнъ є3си2 гDи. / бlгослови2 душE моS гDа, / и3 вс‰ внyтрєннzz мо‰ и4мz с™0е є3гw2.

в7 ли1къ. Бlгослови2 душE моS гDа / и3 не забывaй всёхъ воздаsній є3гw2.

№. Њчищaющаго вс‰ беззакHніz тво‰, / и3сцэлsющаго вс‰ недyги тво‰:

в7. И#збавлsющаго t и3стлёніz жив0тъ тв0й, / вэнчaющаго тS млcтію и3 щедр0тами:

№. И#сполнsющаго во бlги1хъ желaніе твоE, / њбнови1тсz ћкw џрлz ю4ность твоS.

в7. Творsй млcтыни гDь, / и3 судьбY всBмъ њби6димымъ.

№. СказA пути6 сво‰ мwmсeови, / сыновHмъ ї}лєвымъ хотBніz сво‰.

в7. Щeдръ и3 млcтивъ гDь, / долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ.

№. Не до концA прогнёваетсz, / нижE въ вёкъ враждyетъ:

в7. Не по беззак0ніємъ нaшымъ сотвори1лъ є4сть нaмъ, / нижE но грэхHмъ нaшымъ воздaлъ є4сть нaмъ.

№. Ћкw по высотЁ нбcнэй t земли2, / ўтверди1лъ є4сть гDь млcть свою2 на боsщихсz є3гw2.

в7. Е#ли1кw tстоsтъ вост0цы t з†падъ, / ўдaлилъ є4сть t нaсъ беззакHніz н†ша.

№. Ћкоже щeдритъ nтeцъ сhны, / ўщeдри гDь боsщихсz є3гw2.

в7. Ћкw т0й познA создaніе нaше, / помzнY, ћкw пeрсть є3смы2.

№. Человёкъ, ћкw травA днjе є3гw2, / ћкw цвётъ сeльный, тaкw њцвэтeтъ.

в7. Ћкw дyхъ пр0йде въ нeмъ, / и3 не бyдетъ, / и3 не познaетъ ктомY мёста своегw2.

№. Млcть же гDнz t вёка и3 до вёка / на боsщихсz є3гw2.

в7. И# прaвда є3гw2 на сынёхъ сынHвъ / хранsщихъ завётъ є3гw2, / и3 п0мнzщихъ зaпwвэди є4гw, / твори1ти |.

№. ГDь на нб7си2 ўгот0ва пrт0лъ св0й, / и3 цrтво є3гw2 всёми њбладaетъ.

в7. Бlгослови1те гDа вси2 ѓгGли є3гw2, / си1льніи крёпостію, творsщіи сл0во є3гw2, / ўслhшати глaсъ словeсъ є3гw2.

№. Бlгослови1те гDа вс‰ си6лы є3гw2, / слуги6 є3гw2 творsщіи в0лю є3гw2.

в7. Бlгослови1те гDа вс‰ дэлA є3гw2, / на всsкомъ мёстэ владhчества є3гw2.

№. Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

в7. И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

№. Бlгослови2 душE моS гDа, / и3 вс‰ внyтрєннzz мо‰ и4мz с™0е є3гw2: / Бlгословeнъ є3си2 гDи.

Е#ктеніA мaлаz.

Діaконъ: Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Моли1тва вторaгw ґнтіфHна.

Їерeй: ГDи б9е нaшъ, спаси2 лю1ди тво‰ и3 бlгослови2 достоsніе твоE, и3сполнeніе цeркве твоеS сохрани2, њсвzти2 лю1бzщыz благолёпіе д0му твоегw2: ты2 тёхъ воспрослaви б9eственною твоeю си1лою, и3 не њстaви нaсъ, ўповaющихъ на тS.

Возглашeніе: Ћкw твоS держaва, и3 твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

И# поeтсz под0бнэ t пэвцє1въ вторhй ґнтіфHнъ.

Вторhй ґнтіфHнъ, pал0мъ рм7є.

№ ли1къ. Хвали2 душE моS гDа, / восхвалю2 гDа въ животЁ моeмъ, / пою2 бGу моемY, д0ндеже є4смь.

в7 ли1къ. Не надёйтесz на кнsзи, на сhны человёчєскіz, / въ ни1хже нёсть сп7сeніz.

№. И#зhдетъ дyхъ є3гw2, / и3 возврати1тсz въ зeмлю свою2, / въ т0й дeнь поги1бнутъ вс‰ помышлє1ніz є3гw2.

в7. Бlжeнъ, є3мyже бGъ їaкwвль пом0щникъ є3гw2, / ўповaніе є3гw2 на гDа бGа своего2:

№. Сотв0ршаго нб7о и3 зeмлю, / м0ре, и3 вс‰ ±же въ ни1хъ:

в7. Хранsщаго и4стину въ вёкъ, / творsщаго сyдъ њби6димымъ, / даю1щаго пи1щу ѓлчущымъ.

№. ГDь рэши1тъ њков†нныz, / гDь ўмудрsетъ слэпцы2.

в7. ГDь возв0дитъ низвeржєнныz, / гDь лю1битъ првdники.

№. ГDь храни1тъ пришeльцы, / си1ра и3 вдовY пріи1метъ, / и3 пyть грёшныхъ погуби1тъ.

в7. ВоцRи1тсz гDь во вёкъ, / бGъ тв0й сіHне, въ р0дъ и3 р0дъ.

№. Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

в7. И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Глaсъ ѕ7.

Ли1къ: Е#динор0дный сн7е и3 сл0ве б9ій, безсмeртенъ сhй, / и3 и3зв0ливый сп7сeніz нaшегw рaди / воплоти1тисz t с™hz бцdы, и3 приснодв7ы мRjи, / непрел0жнw вочlвёчивыйсz: / распнhйсz же, хrтE б9е, смeртію смeрть попрaвый, / є3ди1нъ сhй с™hz трbцы, / спрославлsемый nц7Y, и3 с™0му д¦у, сп7си2 нaсъ.

Е#ктеніA мaлаz.

Діaконъ: Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Моли1тва трeтіzгw ґнтіфHна.

Їерeй: И$же џбщыz сі‰, и3 согл†сныz даровaвый нaмъ моли6твы, и4же и3 двэмA и3ли2 трє1мъ согласyющымсz њ и4мени твоeмъ прошє1ніz подaти њбэщaвый: сaмъ и3 нhнэ р†бъ твои1хъ прошє1ніz къ полeзному и3сп0лни, подаS нaмъ въ настоsщемъ вёцэ познaніе твоеS и4стины, и3 въ бyдущемъ жив0тъ вёчный дaруz.

Возглашeніе: Ћкw бlгъ и3 человэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

ЗдЁ tверзaютсz двє1ри на мaлый вх0дъ.

Трeтій ґнтіфHнъ, бlжє1нны.

№. Во цrтвіи твоeмъ помzни2 нaсъ гDи.

На в7i:

№. Бlжeни ни1щіи д¦омъ, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное.

в7. Бlжeни плaчущіи ћкw тjи ўтёшатсz.

На ‹:

№. Бlжeни кр0тцыи, ћкw тjи наслёдzтъ зeмлю.

в7. Бlжeни ѓлчущіи и3 жaждущіи прaвды, ћкw тjи насhтzтсz.

На }:

№. Бlжeни млcтивіи, ћкw тjи поми1ловани бyдутъ.

в7. Бlжeни чи1стіи сeрдцемъ, ћкw тjи бGа ќзрzтъ.

На ѕ7:

№. Бlжeни миротв0рцы, ћкw тjи сhнове б9іи нарекyтсz.

в7. Бlжeни и3згнaни прaвды рaди, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное.

На д7:

№. Бlжeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и3 и3зженyтъ, и3 рекyтъ всsкъ ѕ0лъ глаг0лъ, на вы2 лжyще менє2 рaди.

в7. Рaдуйтесz и3 весели1тесz, ћкw мздA вaша мн0га на нб7сёхъ.

№. Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

в7. И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Мaлый вх0дъ со є3ђліемъ.

Пэвaему же трeтіему ґнтіфHну t пэвцє1въ, и3ли2 бlжeннамъ, ѓще є4сть недёлz: є3гдA пріи1дутъ на Слaву, сщ7eнникъ и3 діaконъ, стaвше пред8 с™0ю трапeзою, творsтъ покл0ны три2. Тaже пріeмъ сщ7eнникъ с™0е є3ђліе, даeтъ діaкону, и3 и4дутъ t деснhz страны2 созади2 прест0ла, и3 тaкw и3зшeдше сёверною стран0ю, пред8идyщымъ и5мъ лампaдамъ, творsтъ мaлый вх0дъ, и3 стaвше на nбhчномъ мёстэ, приклонsютъ џба главы6.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Моли1тва вх0да.

Їерeй: ВLко гDи б9е нaшъ, ўстaвивый на небесёхъ чи1ны и3 вHинства ѓгGлъ и3 ґрх†гGлъ, въ служeніе твоеS слaвы: сотвори2 со вх0домъ нaшимъ вх0ду с™hхъ ѓгGлwвъ бhти, сослужaщихъ нaмъ и3 сославосл0вzщихъ твою2 бlгость. ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Діaконъ: Бlгослови2, вLко, с™hй вх0дъ.

И# сщ7eнникъ блгcвлsz глаг0летъ: Бlгословeнъ вх0дъ с™hхъ твои1хъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Посeмъ діaконъ подаeтъ є3ђліе свzщeннику, и3 цэлyетъ сщ7eнникъ є3ђліе. И#сп0лньшусz же конeчному тропарю2, вх0дитъ діaконъ посредЁ, и3 стaвъ пред8 їерeемъ возвышaетъ мaлw рyцэ, и3 показyzй с™0е є3ђліе, глаг0летъ велеглaснw:

Премyдрость, пр0сти.

Тaже, сотвори1въ поклонeніе, вх0дитъ во с™hй nлтaрь діaконъ и3 созади2 є3гw2 сщ7eнникъ, и3 діaконъ ќбw полагaетъ с™0е є3ђліе на с™ёй трапeзэ.

Пэвцh же пою1тъ:

Ѓще ќбw є4сть недёлz: Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ ко хrтY. / спаси1 ны, сн7е б9ій, / воскресhй и3з8 мeртвыхъ, пою1щыz ти2, / ґллилyіа. Е#ди1ножды.

Ѓще же нёсть недёлz: Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ ко хrтY. / спаси1 ны, сн7е б9ій, / во с™hхъ ди1венъ сhй, пою1щыz ти2, / ґллилyіа. Е#ди1ножды.

Тaже, nбы6чныz тропари6. Їерeй же глаг0летъ моли1тву сію2.

Моли1тва трис™aгw пёніz.

Їерeй: Б9е с™hй, и4же во с™hхъ почивazй, и4же трис™hмъ глaсомъ t серафjмwвъ воспэвaемый, и3 t херувjмwвъ славосл0вимый, и3 t всsкіz нбcныz си1лы покланsемый: и4же t небытіS во є4же бhти приведhй всsчєскаz, создaвый человёка по џбразу твоемY и3 по под0бію, и3 всsкимъ твои1мъ даровaніемъ ўкраси1вый: даsй просsщему премyдрость и3 рaзумъ, и3 не презирazй согрэшaющагw, но полагazй на спасeніе покаsніе: спод0бивый нaсъ, смирeнныхъ и3 недост0йныхъ р†бъ твои1хъ, и3 въ чaсъ сeй стaти пред8 слaвою с™aгw твоегw2 жeртвенника и3 д0лжное тебЁ поклонeніе и3 славосл0віе приноси1ти: сaмъ, вLко, пріими2 и3 t ќстъ нaсъ грёшныхъ трис™yю пёснь и3 посэти1 ны бlгостію твоeю: прости2 нaмъ всsкое согрэшeніе, в0льное же и3 нев0льное, њсвzти2 нaшz дyшы и3 тэлесA, и3 дaждь нaмъ въ препод0біи служи1ти тебЁ вс‰ дни6 животA нaшегw, моли1твами с™hz бцdы и3 всёхъ с™hхъ, t вёка тебЁ бlгоугоди1вшихъ.

Е#гдA же пэвцы6 пріи1дутъ на послёдній тропaрь, гlетъ діaконъ ко їерeю, прикл0нь вкyпэ главY, и3 њрaрь въ руцЁ держS треми2 пeрсты:

Бlгослови2, вLко, врeмz трис™aгw.

Їерeй же, знaменуz є3го2, глаг0летъ:

Ћкw свsтъ є3си2, б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw.

Скончaвшусz же тропарю2, прих0дитъ діaконъ бли1зъ свzтhхъ дверeй, и3 показyzй њрарeмъ, пeрвэе ќбw ко їкHнэ хrт0вэ глаг0летъ: ГDи, спаси2 бlгочести6выz.

Ли1къ: ГDи, спаси2 бlгочести6выz.

Діaконъ: И# ўслhши ны2.

Ли1къ: И# ўслhши ны2.

И# нав0дz њрарeмъ, глаг0летъ ко внЁ стоsщымъ велеглaснw: И# во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Тaже трис™0е.

Џба ли6ка, три1жды: С™hй б9е, / с™hй крёпкій, / с™hй безсмeртный, / поми1луй нaсъ.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

С™hй безсмeртный поми1луй нaсъ.

Пeрвый ли1къ вhшшимъ глaсомъ: С™hй б9е, / с™hй крёпкій, / с™hй безсмeртный, / поми1луй нaсъ.

Пэвaему же трис™0му, глаг0лютъ и3 сaми, їерeй же и3 діaконъ, трис™0е, творsще вкyпэ и3 покл0ны три2 пред8 с™0ю трапeзою.

Тaже глаг0летъ діaконъ ко їерeю: Повели2, вLко.

Сщ7eнникъ: Бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне.

Діaконъ: Бlгослови2, вLко, г0рній пrт0лъ.

Їерeй же: Бlгословeнъ є3си2 на пrт0лэ слaвы цrтвіz твоегw2, сэдsй на херувjмэхъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

По и3сполнeніи трис™aгw, пришeдъ пред8 с™ы6z двє1ри, діaконъ глаг0летъ: В0нмемъ.

Їерeй же возглашaетъ: Ми1ръ всBмъ.

И# чтeцъ глаг0летъ: И# д¦ови твоемY.

И# діaконъ пaки: Премyдрость.

И# чтeцъ, прокjменъ, pал0мъ дв7довъ.

Прокjмны и3 ґллилyіа воскрeсны,
глaсъ №.

Прокjменъ: Бyди гDи, ми1лость твоS на нaсъ, / ћкоже ўповaхомъ на тS. Стjхъ: Рaдуйтесz прaведніи њ гDэ, прaвымъ подобaетъ похвалA.

Ґллилyіа: БGъ даsй tмщeніе мнЁ, и3 покори1вый лю1ди под8 мS. Стjхъ: Величazй спасє1ніz цReва, и3 творsй млcть хrтY своемY дв7ду, и3 сёмени є3гw2 до вёка.

Глaсъ в7.

Прокjменъ: Крёпость моS и3 пёніе моE гDь, / и3 бhсть мнЁ во спасeніе. Стjхъ: Наказyz наказa мz гDь, смeрти же не предадe мz.

Ґллилyіа: Ўслhшитъ тS гDь въ дeнь печaли, защи1титъ тS и4мz бGа їaкwвлz. Стjхъ: ГDи, спаси2 цRS, и3 ўслhши ны2, в0ньже ѓще дeнь призовeмъ тS.

Глaсъ G.

Прокjменъ: П0йте бGу нaшему, п0йте, / п0йте цReви нaшему, п0йте. Стjхъ: Вси2 kзhцы восплещи1те рукaми, воскли1кните бGу глaсомъ рaдованіz.

Ґллилyіа: На тS, гDи ўповaхъ, да не постыжyсz во вёкъ. Стjхъ: Бyди ми2 въ бGа защи1тителz, и3 въ д0мъ прибёжища, є4же спасти1 мz.

Глaсъ д7.

Прокjменъ: Ћкw возвели1чишасz дэлA твоS? гDи, / всS? премyдростію сотвори1лъ є3си2. Стjхъ: Бlгослови2 душE моS гDа, гDи, б9е м0й, возвели1чилсz є3си2 ѕэлw2.

Ґллилyіа: Налzцы2, и3 ўспэвaй, и3 цaрствуй, и4стины рaди и3 кр0тости и3 прaвды. Стjхъ: Возлюби1лъ є3си2 прaвду, и3 возненави1дэлъ є3си2 беззак0ніе.

Глaсъ є7.

Прокjменъ: Ты2 гDи, сохрани1ши ны2, и3 соблюдeши ны2 / t р0да сегw2, и3 во вёкъ. Стjхъ: Спаси1 мz гDи, ћкw њскудЁ препод0бный.

Ґллилyіа: Ми1лwсти твоS? гDи, во вёкъ воспою2, въ р0дъ и3 р0дъ возвэщY и4стину твою2 ўсты2 мои1ми. Стjхъ: ЗанE рeклъ є3си2: въ вёкъ ми1лость сози1ждетсz, на нб7сёхъ ўгот0витсz и4стина твоS.

Глaсъ ѕ7.

Прокjменъ: Спаси2 гDи лю1ди твоS, / и3 бlгослови2 достоsніе твоE. Стjхъ: Къ тебЁ гDи воззовY, б9е м0й, да не премолчи1ши t менє2.

Ґллилyіа: Живhй въ п0мощи вhшнzгw, въ кр0вэ бGа нбcнагw водвори1тсz. Стjхъ: Речeтъ гDви: застyпникъ м0й є3си2 и3 прибёжище моE, бGъ м0й, и3 ўповaю на него2.

Глaсъ з7.

Прокjменъ: ГDь крёпость лю1демъ свои6мъ дaстъ, / гDь бlгослови1тъ лю1ди своS ми1ромъ. Стjхъ: Принеси1те гDви сhнове б9іи, принеси1те гDви сhны џвни.

Ґллилyіа: Бlго є4сть и3сповёдатисz гDви, и3 пёти и4мени твоемY вhшній. Стjхъ: Возвэщaти заyтра ми1лость твою2, и3 и4стину твою2 на всsку н0щь.

Глaсъ }.

Прокjменъ: Помоли1тесz и3 воздади1те / гDви бGу нaшему. Стjхъ: Вёдомъ во їудeи бGъ, во ї}ли вeліе и4мz є3гw2.

Ґллилyіа: Пріиди1те возрaдуемсz гDви, воскли1кнемъ бGу сп7си1телю нaшему. Стjхъ: Предвари1мъ лицE є3гw2 во и3сповёданіи, и3 во pалмёхъ воскли1кнемъ є3мY.

Прокjмны и3 ґллилyіа дневнjи.
Въ понедёльникъ.

Прокjменъ, глaсъ д7: Творsй ѓгGлы сво‰ д¦и, / и3 слуги6 сво‰ плaмень џгненный. Стjхъ: Бlгослови2 душE моS гDа, гDи б9е м0й, возвели1чилсz є3си2 ѕэлw2.

Ґллилyіа, глaсъ є7: Хвали1те гDа вси2 ѓгGли є3гw2, хвали1те є3го2 вс‰ си6лы є3гw2. Стjхъ: Ћкw т0й речE, и3 бhша: т0й повелЁ, и3 создaшасz.

Во вт0рникъ.

Прокjменъ, глaсъ з7: Возвесели1тсz прaведникъ њ гDэ, / и3 ўповaетъ на него2. Стjхъ: Ўслhши б9е глaсъ м0й, внегдA моли1ти ми сz къ тебЁ.

Ґллилyіа, глaсъ д7: Прaведникъ ћкw фjніxъ процвэтeтъ, ћкw кeдръ и4же въ лівaнэ ўмн0житсz. Стjхъ: Насаждeни въ домY гDни, во дв0рэхъ бGа нaшегw процвэтyтъ.

Въ срeду.

Прокjменъ, пёснь бцdы, глaсъ G: Вели1читъ душA моS гDа, / и3 возрaдовасz дyхъ м0й њ бз7э сп7сэ моeмъ. Стjхъ: Ћкw призрЁ на смирeніе рабы2 своеS, сe бо t нhнэ ўблажaтъ мS вси2 р0ди.

Ґллилyіа, глaсъ }: Слhши дщи2 и3 ви1ждь, и3 приклони2 ќхо твоE. Стjхъ: ЛицY твоемY пом0лzтсz богaтіи лю1дстіи.

Въ четверт0къ.

Прокjменъ, глaсъ }: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, / и3 въ концы2 вселeнныz глаг0лы и4хъ. Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію, творeніе же рукY є3гw2 возвэщaетъ твeрдь.

Ґллилyіа, глaсъ №: И#сповёдzтъ небесA чудесA тво‰ гDи, и4бо и4стину твою2 въ цRкви с™hхъ. Стjхъ: БGъ прославлsемь въ совётэ с™hхъ.

Въ пzт0къ

Прокjменъ, глaсъ з7: Возноси1те гDа бGа нaшего, / и3 покланsйтесz подн0жію нHгу є3гw2, ћкw с™о є4сть. Стjхъ: ГDь воцRи1сz, да гнёваютсz лю1діе.

Ґллилyіа, глaсъ №: Помzни2 с0нмъ тв0й, є3г0же стzжaлъ є3си2 и3спeрва. Стjхъ: БGъ же цRь нaшъ прeжде вёка, содёла спасeніе посредЁ земли2.

Въ суббHту.

Прокjменъ, глaсъ }: Весели1тесz њ гDэ, / и3 рaдуйтесz прaведніи. Стjхъ: Бlжeни, и4хже њстaвишасz беззакHніz, и3 и4хже прикрhшасz грэси2.

Ґллилyіа, глaсъ д7: Воззвaша прaведніи, и3 гDь ўслhша и5хъ, и3 t всёхъ скорбeй и4хъ и3збaви и5хъ. Стjхъ: Мн0ги скHрби прaвєднымъ, и3 t всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь.

И# мeртвымъ.

Прокjменъ, глaсъ ѕ7: Дyшы и4хъ / во бlги1хъ водворsтсz.

Ґллилyіа, глaсъ д7: Бlжeни, ±же и3збрaлъ и3 пріsлъ є3си2 гDи. Стjхъ: И# пaмzть и4хъ въ р0дъ и3 р0дъ.

Посeмъ діaконъ: Премyдрость.

И# чтeцъ надписaніе ґпcла: Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ чтeніе. И#ли2: Соб0рнагw послaніz їaкwвлz, и3ли2 петр0ва чтeніе. И#ли2: Къ ри1млzнwмъ, и3ли2 къ корjнfzнwмъ, и3ли2 къ галaтwмъ послaніz с™aгw ґпcла пavла чтeніе.

И# пaки діaконъ: В0нмемъ.

Ґпcлу же чт0му, діaконъ, пріeмъ кади1льницу и3 fmміaмъ, прих0дитъ ко свzщeннику, и3 пріeмъ благословeніе t негw2, кади1тъ с™yю трапeзу w4крестъ и3 nлтaрь вeсь, и3 свzщeнника.

Ґпcлу же и3сп0лньшусz, глаг0летъ сщ7eнникъ: Ми1ръ ти2.

И# чтeцъ: И# д¦ови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость.

И# чтeцъ: Ґллилyіа.

Моли1тва прeжде є3ђліа.

Сщ7eнникъ: Возсіsй въ сердцaхъ нaшихъ, чlвэколю1бче вLко, твоегw2 бGоразyміz нетлённый свётъ, и3 мhслєнныz нaши tвeрзи џчи во є3ђльскихъ твои1хъ проповёданій разумёніе: вложи2 въ нaсъ и3 стрaхъ блажeнныхъ твои1хъ зaповэдей, да плwтскjz п0хwти вс‰ попрaвше, дух0вное жи1тельство пр0йдемъ, вс‰, ћже ко бlгоугождeнію твоемY, и3 мyдрствующе и3 дёюще. тh бо є3си2 просвэщeніе дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, хrтE б9е, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 всес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Діaконъ: Бlгослови2, вLко, бlговэсти1телz с™aгw ґпcла и3 є3ђлjста, и4м>къ.

Сщ7eнникъ, знaменуz є3го2, глаг0летъ: БGъ, мlтвами с™aгw, слaвнагw, всехвaльнагw ґпcла и3 є3ђлjста, и4м>къ, да дaстъ тебЁ глаг0лъ бlговэствyющему си1лою мн0гою, во и3сполнeніе є3ђліа возлю1бленнагw сн7а своегw2, гDа нaшегw ї}са хrтA.

Діaконъ же рeкъ: Ґми1нь.

Їерeй: Премyдрость, прости2, ўслhшимъ с™aгw є3ђліа. Ми1ръ всBмъ.

Лю1діе: И# д¦ови твоемY.

Діaконъ: T и4м>къ с™aгw є3ђліа чтeніе.

Ли1къ: Слaва тебЁ гDи, слaва тебЁ.

Сщ7eнникъ: В0нмемъ.

И# и3сп0лнившусz є3ђлію, глаг0летъ сщ7eнникъ: Ми1ръ ти2 бlговэствyющему.

Ли1къ: Слaва тебЁ, гDи, слaва тебЁ.

Е#ктеніA сугyбаz.

Діaконъ: Рцeмъ вси2 t всеS души2, и3 t всегw2 помышлeніz нaшегw рцeмъ.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

ГDи вседержи1телю, б9е nц7ъ нaшихъ, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Поми1луй нaсъ, б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nц7Ё нaшемъ, свzтёйшемъ патріaрхэ и4м>къ, и3 њ господи1нэ нaшемъ преwсвzщeннэйшемъ є3пcкпэ [и3ли2 ґрхіепcкпэ, и3ли2 митрополjтэ] и4м>къ, и3 њ всeй во хrтЁ брaтіи нaшей.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ богохрани1мэй странЁ нaшей, властёхъ и3 в0инствэ є3S, да ти1хое и3 безм0лвное житіE поживeмъ во всsкомъ бlгочeстіи и3 чистотЁ.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ брaтіzхъ нaшихъ, сщ7eнницэхъ, сщ7енномонaсэхъ и3 всeмъ во хrтЁ брaтствэ нaшемъ.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ бlжeнныхъ и3 приснопaмzтныхъ создaтелехъ с™aгw хрaма сегw2, [ѓще во nби1тели: с™hz nби1тели сеS, ] и3 њ всёхъ преждепочи1вшихъ nц7ёхъ и3 брaтіzхъ, здЁ лежaщихъ и3 повсю1ду, правослaвныхъ.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ ми1лости, жи1зни, ми1рэ, здрaвіи, спасeніи, посэщeніи, прощeніи и3 њставлeніи грэхHвъ рабHвъ б9іихъ, брaтіи с™aгw хрaма сегw2 [ѓще во nби1тели: с™hz nби1тели сеS].

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ плодоносsщихъ и3 добродёющихъ во с™ёмъ и3 всечестнёмъ хрaмэ сeмъ, труждaющихсz, пою1щихъ и3 предстоsщихъ лю1дехъ, њжидaющихъ t тебE вели1кіz и3 богaтыz млcти.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Мlтва прилёжнагw молeніz.

Їерeй: ГDи б9е нaшъ, прилёжное сіE молeніе пріими2 t твои1хъ р†бъ, и3 поми1луй нaсъ по мн0жеству млcти твоеS, и3 щедрHты тво‰ низпосли2 на ны2, и3 на вс‰ лю1ди тво‰, чaющыz t тебE богaтыz млcти.

Возглашeніе: Ћкw ми1лостивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Ѓще же бyдетъ њ ўс0пшихъ приношeніе, діaконъ и3ли2 сщ7eнникъ глаг0летъ є3ктенію2 сію2:

Е#ктеніA њ ўс0пшихъ.

Діaконъ: Поми1луй нaсъ, б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ ўпокоeніи дyшъ ўс0пшихъ рабHвъ б9іихъ, и4м>къ, и3 њ є4же прости1тисz и5мъ всsкому прегрэшeнію, в0льному же и3 нев0льному.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Ћкw да гDь бGъ ўчини1тъ дyшы и4хъ, и3дёже прaведніи ўпокоsютсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Ми1лости б9іz, цrтва нбcнагw, и3 њставлeніz грэхHвъ и4хъ, ў хrтA безсмeртнагw цRS и3 бGа нaшегw пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Моли1тва њ ўс0пшихъ.

Сщ7eнникъ: Б9е духHвъ и3 всsкіz пл0ти, смeрть попрaвый, и3 діaвола ўпраздни1вый, и3 жив0тъ мjру твоемY даровaвый: сaмъ, гDи, пок0й дyшы ўс0пшихъ р†бъ твои1хъ, и4м>къ, въ мёстэ свётлэ, въ мёстэ ѕлaчнэ, въ мёстэ пок0йнэ, tню1дуже tбэжE болёзнь, печaль и3 воздыхaніе: всsкое согрэшeніе, содёzнное и4ми сл0вомъ, и3ли2 дёломъ, и3ли2 помышлeніемъ, ћкw бlгjй чlвэколю1бецъ бGъ, прости2: ћкw нёсть человёкъ, и4же жи1въ бyдетъ, и3 не согрэши1тъ: тh бо є3ди1нъ т0кмw без8 грэхA, прaвда твоS прaвда во вёки, и3 сл0во твоE и4стина.

Возглaсъ: Ћкw ты2 є3си2 воскресeніе и3 жив0тъ и3 пок0й ўс0пшихъ р†бъ твои1хъ, и4м>къ, хrтE б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Е#ктеніA њ њглашeнныхъ.

Діaконъ: Помоли1тесz, њглашeнніи, гDви.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Вёрніи, њ њглашeнныхъ пом0лимсz, да гDь поми1луетъ и5хъ.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њгласи1тъ и5хъ сл0вомъ и4стины.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Tкрhетъ и5мъ є3ђліе прaвды.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Соедини1тъ и5хъ с™ёй своeй соб0рнэй и3 ґпcльстэй цeркви.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Спаси2, поми1луй, заступи2 и3 сохрани2 и5хъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њглашeнніи, главы6 вaшz гDви приклони1те.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Мlтва њ њглашeнныхъ.

Сщ7eнникъ: ГDи б9е нaшъ, и4же на выс0кихъ живhй и3 на смирє1нныz призирazй, и4же спасeніе р0ду чlвёческому низпослaвый, є3динор0днаго сн7а твоего2 и3 бGа, гDа нaшего ї}са хrтA: при1зри на рабы6 тво‰ њглашє1нныz, подкл0ньшыz тебЁ сво‰ вы6z, и3 спод0би | во врeмz бlгополyчное бaни пакибытіS, њставлeніz грэхHвъ и3 њдeжди нетлёніz, соедини2 и5хъ с™ёй твоeй соб0рнэй и3 ґпcльстэй цeркви, и3 сопричти2 и5хъ и3збрaнному твоемY стaду.

Возглашeніе: Да и3 тjи съ нaми слaвzтъ пречестн0е и3 великолёпое и4мz твоE, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

И# простирaетъ ґнтіми1нсъ сщ7eнникъ.

Літургjа вёрныхъ.

Діaконъ глаг0летъ: Е#ли1цы њглашeнніи, и3зыди1те: њглашeнніи и3зыди1те: є3ли1цы њглашeнніи и3зыди1те: да никто2 t њглашeнныхъ, є3ли1цы вёрніи, пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю благодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Діaконъ: Премyдрость.

Мlтва вёрныхъ пeрваz.

Сщ7eнникъ: Бlгодари1мъ тS, гDи б9е си1лъ, спод0бившаго нaсъ предстaти и3 нhнэ с™0му твоемY жeртвеннику, и3 припaсти ко щедр0тамъ твои6мъ њ нaшихъ грэсёхъ, и3 њ людски1хъ невёдэніихъ: пріими2, б9е, молeніе нaше, сотвори1 ны достHйны бhти, є4же приноси1ти тебЁ молє1ніz и3 мольбы6 и3 жє1ртвы безкрHвныz њ всёхъ лю1дехъ твои1хъ: и3 ўдовли2 нaсъ, и5хже положи1лъ є3си2 въ слyжбу твою2 сію2, си1лою д¦а твоегw2 с™aгw, неwсуждeннw и3 непреткновeннw, въ чи1стэмъ свидётельствэ с0вэсти нaшеz, призывaти тS на всsкое врeмz и3 мёсто: да послyшаz нaсъ, ми1лостивъ нaмъ бyдеши во мн0жествэ твоеS бlгости.

Возглашeніе: Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Діaконъ: Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Е#гдA сщ7eнникъ є3ди1нъ слyжитъ, сі‰ не глаг0летъ:

Њ свhшнэмъ ми1рэ, и3 спасeніи дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ цRквeй и3 соединeніи всёхъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ входsщихъ в0нь, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю благодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Діaконъ: Премyдрость.

Вх0дитъ діaконъ сёверными двeрьми.

Мlтва вёрныхъ вторaz.

Сщ7eнникъ: Пaки, и3 мн0гажды тебЁ припaдаемъ, тебЁ м0лимсz, благjй и3 человэколю1бче, ћкw да призрёвъ на молeніе нaше, њчи1стиши нaшz дyшы и3 тэлесA t всsкіz сквeрны пл0ти и3 дyха, и3 дaси нaмъ непови1нное и3 неwсуждeнное предстоsніе с™aгw твоегw2 жeртвенника. дaруй же б9е, и3 молsщымсz съ нaми преспёzніе житіS и3 вёры и3 рaзума дух0внагw: дaждь и5мъ всегдA со стрaхомъ и3 люб0вію служaщымъ тебЁ, непови1ннw и3 неwсуждeннw причасти1тисz с™hхъ твои1хъ т†инъ, и3 небeснагw твоегw2 цrтвіz спод0битисz.

Возглашeніе: Ћкw да под8 держaвою твоeю всегдA храни1ми, тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

И# tверзaютсz с™ы6z двє1ри.

Херувjмскаz пёснь.

Ли1къ: И%же херувjмы тaйнw њбразyюще, и3 животворsщей трbцэ трис™yю пёснь припэвaюще, всsкое нhнэ житeйское tложи1мъ попечeніе.

Тaже, херувjмстэй пёсни пэвaемэй, діaконъ, пріeмъ кади1льницу, и3 fmміaмъ вложи1въ, прих0дитъ ко свzщeннику, и3 пріeмъ благословeніе t негw2, кади1тъ с™yю трапeзу w4крестъ, и3 nлтaрь вeсь, и3 свzщeнника, глаг0летъ же и3 н7-й pал0мъ, и3 тропари6 ўмили1тєльныz, є3ли1кw и3зв0литъ.

Сщ7eнникъ же глаг0летъ тaйнw мlтву сію2:

Никт0же дост0инъ t свzзaвшихсz плотски1ми похотьми2 и3 сластьми2 приходи1ти, и3ли2 прибли1житисz, и3ли2 служи1ти тебЁ, цRю2 слaвы: є4же бо служи1ти тебЁ, вели1ко и3 стрaшно и3 самBмъ нбcнымъ си1ламъ. но nбaче неизречeннагw рaди и3 безмёрнагw твоегw2 человэколю1біz, непрел0жнw и3 неизмённw бhлъ є3си2 человёкъ, и3 ґрхіерeй нaмъ бhлъ є3си2, и3 служeбныz сеS и3 безкр0вныz жeртвы свzщеннодёйствіе прeдалъ є3си2 нaмъ, ћкw вLка всёхъ: тh бо є3ди1нъ, гDи б9е нaшъ, владhчествуеши нбcными и3 земнhми, и4же на пrт0лэ херувjмстэ носи1мый, и4же серафjмwвъ гDь и3 цRь ї}левъ, и4же є3ди1нъ свsтъ и3 во с™hхъ почивazй. тS u5бо молю2 є3ди1наго бlгaго и3 бlгопослушли1ваго: при1зри на мS, грёшнаго и3 непотрeбнаго рабA твоего2, и3 њчи1сти мою2 дyшу и3 сeрдце t с0вэсти лукaвыz, и3 ўдовли1 мz, си1лою с™aгw твоегw2 д¦а, њблечeна благодaтію свzщeнства, предстaти с™ёй твоeй сeй трапeзэ, и3 свzщеннодёйствовати с™0е и3 пречcтое твоE тёло, и3 честнyю кр0вь: къ тебё бо прихождY прикл0нь мою2 вhю, и3 молю1 ти сz, да не tврати1ши лицA твоегw2 t менє2, нижE tри1неши менє2 t џтрwкъ твои1хъ, но спод0би принесє1ннымъ тебЁ бhти, мн0ю грёшнымъ и3 недост0йнымъ раб0мъ твои1мъ, дарHмъ си6мъ: тh бо є3си2 приносsй и3 приноси1мый, и3 пріeмлzй и3 раздавaемый, хrтE б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 благи1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

И#сп0лньшымсz же мlтвэ и3 каждeнію, сщ7eнникъ и3 діaконъ, стaвше пред8 с™0ю трапeзою, глаг0лютъ херувjмскую пёснь, три1жды: по к0емждо же скончaніи, покланsютсz по є3ди1нощи.

Тaже tх0дzтъ въ предложeніе, и3 кади1тъ їерeй с™†z.

Діaконъ глаг0летъ ко свzщeннику: Возми2, вLко.

И# сщ7eнникъ, взeмъ воздyхъ, возлагaетъ на лёвое рaмо є3гw2, глаг0лz: Возми1те рyки вaшz во с™†z, и3 блгcви1те гDа.

Тaже с™hй дjскосъ пріeмъ, возлагaетъ на главY діaкона, сaмъ же с™hй поти1ръ въ рyцэ пріeмъ: и3сх0дzтъ же сёверною стран0ю, предходsщымъ и5мъ лампaдамъ.

Вели1кій вх0дъ.

Діaконъ глаг0летъ: Вели1каго господи1на и3 nтцA нaшего и4м>къ, с™ёйшаго патріaрха моск0вскаго и3 всеS руси2, и3 господи1на нaшего преwсвzщeнэйшего и4м>къ, митрополjта [и3ли2 ґрхіепcкпа, и3ли2 є3пcкпа є3гHже є4сть њбласть], да помzнeтъ гDь бGъ во цrтвіи своeмъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Тaже сщ7eнникъ: Преwсвzщeнныz митрополjты, ґрхіепcкпы и3 є3пcкпы, и3 вeсь сщ7eнническій и3 монaшескій чи1нъ, брaтію и3 прих0жанъ с™aгw хрaма сегw2 [ѓще во nби1тели: с™hz nби1тели сеS], вaсъ и3 всёхъ правослaвныхъ хrтіaнъ да помzнeтъ гDь бGъ во цrтвіи своeмъ всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

И# конeцъ херувjмстэй пёсни: Ћкw да цRS всёхъ под8и1мемъ, ѓгGльскими неви1димw дорmноси1ма чи1нми. ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

Вшeдъ же діaконъ внyтрь с™hхъ двeрей, стои1тъ њдеснyю, и3 хотsщу сщ7eннику вни1ти, глаг0летъ къ немY діaконъ: Да помzнeтъ гDь бGъ сщ7eнство твоE во цrтвіи своeмъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

И# сщ7eнникъ къ немY: Да помzнeтъ гDь бGъ свzщеннодіaконство твоE во цrтвіи своeмъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

И# сщ7eнникъ ќбw поставлsетъ с™hй поти1ръ на с™yю трапeзу, глаг0лz:

Благоwбрaзный їHсифъ, съ дрeва снeмъ пречcтое тёло твоE, плащани1цею чи1стою њбви1въ, и3 благоухaньми, во гр0бэ н0вэ покрhвъ, положи2.

Во гр0бэ пл0тски, во ѓдэ же съ дш7eю ћкw бGъ, въ раи1 же съ разб0йникомъ, и3 на пrт0лэ бhлъ є3си2, хrтE, со nц7eмъ и3 д¦омъ, вс‰ и3сполнszй неwпи1санный.

Ћкw живон0сецъ, ћкw раS краснёйшій, вои1стинну и3 черт0га всsкагw цaрскагw показaсz свэтлёйшій, хrтE, гр0бъ тв0й, и3ст0чникъ нaшегw воскресeніz.

Тaже воздyхъ t діaконz рaма взeмъ, и3 покади1въ покрывaетъ и4мъ с™†z, глаг0лz: Благоwбрaзный їHсифъ:

И# пріeмъ кади1льницу, кади1тъ с™†z три1жды, глаг0лz: Ўблажи2 гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їерусали6мскіz: тогдA благоволи1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz, тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы6.

И# tдaвъ кади1льницу, глаг0летъ діaкону: Помzни1 мz, брaте и3 сослужи1телю.

И# діaконъ къ немY: Да помzнeтъ гDь бGъ свzщeнство твоE во цrтвіи своeмъ. Помоли1сz њ мнЁ, вLко с™hй.

И# сщ7eнникъ: Д¦ъ с™hй нaйдетъ на тS, и3 си1ла вhшнzгw њсэни1тъ тS.

И# діaконъ: Т0йже д¦ъ содёйствуетъ нaмъ вс‰ дни6 животA нaшегw.

И# пaки т0йжде: Помzни1 мz, вLко с™hй.

И# сщ7eнникъ: Да помzнeтъ тS гDь бGъ во цaрствіи своeмъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

И# діaконъ, рeкъ: Ґми1нь.

И# затворsютсz с™ы6z двє1ри.

Е#ктеніA проси1тєльнаz.

Діaконъ: И#сп0лнимъ моли1тву нaшу гDви.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ предложeнныхъ честнhхъ дарёхъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ входsщихъ в0нь, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

ДнE всегw2 совершeнна, свsта, ми1рна и3 безгрёшна, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

ЃгGла ми1рна, вёрна настaвника, храни1телz дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Прощeніz и3 њставлeніz грэхHвъ и3 прегрэшeній нaшихъ, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Д0брыхъ и3 полeзныхъ душaмъ нaшымъ, и3 ми1ра мjрови, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Пр0чее врeмz животA нaшегw въ ми1рэ и3 покаsніи скончaти, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Хrтіaнскіz кончи1ны животA нaшегw, безболёзнены, непостhдны, ми1рны, и3 д0брагw tвёта на стрaшнэмъ суди1щи хrт0вэ пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми с™hми помzнyвше сaми себE, и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Мlтва приношeніz,
по поставлeніи б9eственныхъ дарHвъ на с™ёй трапeзэ.

Їерeй: ГDи б9е вседержи1телю, є3ди1не с™е, пріeмлzй жeртву хвалeніz t призывaющихъ тS всёмъ сeрдцемъ, пріими2 и3 нaсъ грёшныхъ молeніе и3 принеси2 ко с™0му твоемY жeртвеннику, и3 ўдовли2 нaсъ приноси1ти тебЁ дaры же и3 жє1ртвы д¦Hвныz њ нaшихъ грэсёхъ и3 њ людски1хъ невёдэніихъ: и3 спод0би нaсъ њбрэсти2 благодaть пред8 тоб0ю, є4же бhти тебЁ благопріsтнэй жeртвэ нaшей, и3 всели1тисz д¦у благодaти твоеS бlг0му въ нaсъ, и3 на предлежaщихъ дарёхъ си1хъ, и3 на всёхъ лю1дехъ твои1хъ.

Возглашeніе: Щедр0тами є3динор0днагw сн7а твоегw2, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, со прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# д¦ови твоемY.

Діaконъ: Возлю1бимъ другъ дрyга, да є3диномhсліемъ и3сповёмы.

Ли1къ: Nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, / трbцу є3диносyщную, / и3 нераздёльную.

И# сщ7eнникъ покланsетсz три1жды, глаг0лz тaйнw: Возлюблю2 тS, гDи, крёпосте моS, гDь ўтверждeніе моE, и3 прибёжище моE. Три1жды.

Настоsтель же глаг0летъ: Хrт0съ посредЁ нaсъ.

И# tвэщaетъ цэловaвый: И# є4сть, и3 бyдетъ.

Діaконъ возглашaетъ: Двє1ри, двє1ри, премyдростію в0нмемъ.

Сщ7eнникъ же tверзaетъ завёсу цrкихъ врaтъ, и3 воздвизaетъ воздyхъ, и3 держи1тъ над8 с™hми дарми2, потрzсaюще, и3 глаг0люще въ себЁ, ћкоже и3 лю1діе:

И#сповёданіе вёры:

Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A вседержи1телz, творцA нб7у и3 земли2, ви6димымъ же всBмъ и3 неви6димымъ. и3 во є3ди1наго гDа ї}са хrтA, сн7а б9іz, є3динор0днаго, и4же t nц7A рождeннаго прeжде всёхъ вBкъ: свёта t свёта, бGа и4стинна t бGа и4стинна, рождeнна, не сотворeнна, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰ бhша. нaсъ рaди человBкъ, и3 нaшегw рaди спасeніz, сшeдшаго съ нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а с™а и3 мRjи дв7ы, и3 вочеловёчшасz. распsтаго же за ны2 при понтjйстэмъ пілaтэ, и3 страдaвша, и3 погребeнна, и3 воскrшаго въ трeтій дeнь по писaніємъ. и3 возшeдшаго на нб7сA, и3 сэдsща њдеснyю nц7A. и3 пaки грzдyщаго со слaвою, суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію не бyдетъ концA. и3 въ д¦а с™aго, гDа, животворsщаго, и4же t nц7A и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ спокланsема и3 сслaвима, глаг0лавшаго прbр0ки. во є3ди1ну с™yю соб0рную и3 ґпcльскую цRковь. и3сповёдую є3ди1но кRщeніе, во њставлeніе грэхHвъ. чaю воскrніz мeртвыхъ: и3 жи1зни бyдущагw вёка. ґми1нь.

Діaконъ: Стaнемъ д0брэ, стaнемъ со стрaхомъ, в0нмемъ, с™0е возношeніе въ ми1рэ приноси1ти.

Ли1къ: Ми1лость ми1ра, / жeртву хвалeніz.

И# сщ7eнникъ возглашeніе: Бlгодaть гDа нaшегw ї}са хrтA, и3 любы2 бGа и3 nц7A, и3 причaстіе с™aгw д¦а, бyди со всёми вaми.

Ли1къ: И# со д¦омъ твои1мъ.

Сщ7eнникъ: ГорЁ и3мёимъ сердцA.

Ли1къ: И$мамы ко гDу.

Сщ7eнникъ: Бlгодари1мъ гDа.

Ли1къ: Дост0йно и3 прaведно є4сть / покланsтисz nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, / трbцэ є3диносyщнэй и3 нераздёльнэй.

Сщ7eнникъ же м0литсz:

Дост0йно и3 прaведно тS пёти, тS бlгослови1ти, тS хвали1ти, тS бlгодари1ти, тебЁ покланsтисz на всsкомъ мёстэ вLчествіz твоегw2: тh бо є3си2 бGъ неизречeненъ, недовёдомь, неви1димь, непостижи1мь, при1снw сhй, тaкожде сhй, ты2, и3 є3динор0дный тв0й сн7ъ, и3 д¦ъ тв0й с™hй: ты2 t небытіS въ бытіE нaсъ привeлъ є3си2, и3 tпaдшыz возстaвилъ є3си2 пaки, и3 не tступи1лъ є3си2 вс‰ творS, д0ндеже нaсъ на нб7о возвeлъ є3си2, и3 цrтво твоE даровaлъ є3си2 бyдущее. њ си1хъ всёхъ благодари1мъ тS, и3 є3динор0днаго твоего2 сн7а, и3 д¦а твоего2 с™aго, њ всёхъ, и4хже вёмы, и3 и5хже не вёмы, kвлeнныхъ и3 неzвлeнныхъ бlгодэsніихъ бhвшихъ на нaсъ. бlгодари1мъ тS и3 њ слyжбэ сeй, ю4же t рyкъ нaшихъ пріsти и3зв0лилъ є3си2, ѓще и3 предстоsтъ тебЁ тhсzщы ґрхaгGлwвъ, и3 тмы6 ѓгGлwвъ, херувjми, и3 серафjми шестокрилaтіи, многоoчи1тіи возвышaющіисz пернaтіи.

Возглашeніе: Побёдную пёснь пою1ще, вопію1ще, взывaюще и3 глаг0люще.

Ли1къ: Свsтъ, свsтъ, свsтъ гDь саваHfъ, / и3сп0лнь нб7о и3 землS слaвы твоеS: / њсaнна въ вhшнихъ, / бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне, / њсaнна въ вhшнихъ.

Сщ7eнникъ м0литсz:

Съ си1ми и3 мы2 блажeнными си1лами, вLко человэколю1бче, вопіeмъ и3 глаг0лемъ: свsтъ є3си2 и3 пресвsтъ, ты2 и3 є3динор0дный тв0й сн7ъ, и3 д¦ъ тв0й с™hй: свsтъ є3си2 и3 пресвsтъ, и3 великолёпна слaва твоS, и4же мjръ тв0й тaкw возлюби1лъ є3си2, ћкоже сн7а твоего2 є3динор0днаго дaти, да всsкъ вёруzй въ него2 не поги1бнетъ, но и4мать жив0тъ вёчный: и4же пришeдъ, и3 всE є4же њ нaсъ смотрeніе и3сп0лнивъ, въ н0щь въ ню1же предаsшесz, пaче же сaмъ себE предаsше, за мірскjй жив0тъ, пріeмъ хлёбъ во с™ы6z сво‰ и3 пречи6стыz и3 непоро6чныz рyки, бlгодари1въ и3 бlгослови1въ, њсвzти1въ, преломи1въ, дадE с™ы6мъ свои6мъ ў§нкHмъ и3 ґпcлwмъ, рeкъ:

Возглашeніе: Пріими1те, kди1те, сіE є4сть тёло моE, є4же за вы2 ломи1мое во њставлeніе грэхHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Сщ7eнникъ тaйнw: Под0бнэ и3 чaшу по вeчери, глаг0лz:

Возглашeніе: Пjйте t неS вси2, сіS є4сть кр0вь моS н0вагw завёта, ћже за вы2 и3 за мнHги и3зливaемаz, во њставлeніе грэхHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Сщ7eнникъ м0литсz:

Поминaюще ќбw спаси1тельную сію2 зaповэдь, и3 вс‰ ±же њ нaсъ бы6вшаz: кrтъ, гр0бъ, триднeвное воскресeніе, на нб7сA восхождeніе, њдеснyю сэдёніе, втор0е и3 слaвное пaки пришeствіе.

Возглашeніе: Тво‰ t твои1хъ тебЁ приносsще њ всёхъ и3 за вс‰.

Ли1къ: ТебE поeмъ, / тебE бlгослови1мъ, / тебЁ бlгодари1мъ гDи, / и3 м0лимъ ти сz, б9е нaшъ.

Сщ7eнникъ же м0литсz:

Е#щE прин0симъ ти2 словeсную сію2 и3 безкр0вную слyжбу, и3 пр0симъ, и3 м0лимъ, и3 ми1ли сz дёемъ, низпосли2 д¦а твоего2 с™aго на ны2, и3 на предлежaщыz дaры сі‰.

Сщ7eнникъ: ГDи, и4же прес™aго твоего2 д¦а въ трeтій чaсъ ґпcлwмъ твои6мъ низпослaвый, того2, благjй, не tими2 t нaсъ, но њбнови2 нaсъ молsщихъ ти сz.

Діaконъ стjхъ: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ, б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй.

Пaки сщ7eнникъ: ГDи, и4же прес™aго твоего2 д¦а:

Діaконъ стjхъ: Не tвeржи менE t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2.

И# пaки сщ7eнникъ: ГDи, и4же прес™aго твоего2 д¦а:

Тaже діaконъ, показyz њрарeмъ с™hй хлёбъ, глаг0летъ ти1химъ глaсомъ: Бlгослови2, вLко, с™hй хлёбъ.

Сщ7eнникъ же воскл0ньсz знaменуетъ с™hй хлёбъ, глаг0лz: И# сотвори2 ќбw хлёбъ сeй честн0е тёло хrтA твоегw2.

Діaконъ: Ґми1нь.

И# пaки діaконъ: Бlгослови2, вLко, с™yю чaшу.

И# сщ7eнникъ благословлsz глаг0летъ: Ґ є4же въ чaши сeй, чcтнyю кр0вь хrтA твоегw2.

Діaконъ: Ґми1нь.

И# пaки діaконъ: Бlгослови2, вLко, nбо‰.

Сщ7eнникъ же, бlгословлsz nбо‰ с™†z, глаг0летъ: Преложи1въ д¦омъ твои1мъ с™hмъ.

Діaконъ: Ґми1нь, ґми1нь, ґми1нь. Помzни1 мz, с™hй вLко, грёшнаго.

Сщ7eнникъ же глаг0летъ: Да помzнeтъ тS гDь бGъ во цrтвіи своeмъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Діaконъ: Ґми1нь.

Сщ7eнникъ же м0литсz:

Ћкоже бhти причащaющымсz во трезвёніе души2, во њставлeніе грэхHвъ, въ приwбщeніе с™aгw твоегw2 д¦а, во и3сполнeніе цrтвіz нбcнагw, въ дерзновeніе є4же къ тебЁ, не въ сyдъ, и3ли2 во њсуждeніе.

Е#щE прин0симъ ти2 словeсную сію2 слyжбу, њ и5же въ вёрэ почи1вшихъ, прaoтцэхъ, nтцёхъ, патріaрсэхъ, прbр0цэхъ, ґпcлэхъ, проповёдницэхъ, є3ђлjстэхъ, мyченицэхъ, и3сповёдницэхъ, воздeржницэхъ, и3 њ всsкомъ дyсэ прaведнэмъ въ вёрэ скончaвшемсz.

И# пріeмъ кади1ло, сщ7eнникъ возглашaетъ: И#зрsднw њ прес™ёй, пречcтэй, пребlгословeннэй, слaвнэй вLчцэ нaшей бцdэ и3 приснодв7э мRjи.

И# кади1тъ пред8 с™0ю трапeзою три1жды.

Ли1къ поeтъ: Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну / блажи1ти тS бцdу, / приснобlжeнную, и3 пренепор0чную, / и3 м™рь бGа нaшегw. / честнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

Сщ7eнникъ же м0литсz:

Њ с™ёмъ їwaннэ прор0цэ, предтeчи и3 крести1тели, њ с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлэхъ, с™aгw, њ с™ёмъ и4м>къ, є3гHже и3 пaмzть совершaемъ, и3 њ всёхъ с™hхъ твои1хъ, и4хже моли1твами посэти2 нaсъ, б9е.

И# помzни2 всёхъ ўс0пшихъ њ надeжди воскrніz жи1зни вёчныz.

И# поминaетъ и5хже х0щетъ, ўс0пшихъ по и3менw1мъ.

И# ўпок0й и5хъ, и3дёже присэщaетъ свётъ лицA твоегw2.

Е#щE м0лимъ тS, помzни2, гDи, всsкое є3пcкпство правослaвныхъ, прaвw прaвzщихъ сл0во твоеS и4стины, всsкое пресвЂтерство, во хrтЁ діaконство, и3 всsкій свzщeнническій чи1нъ.

Е#щE прин0симъ ти2 словeсную сію2 слyжбу њ вселeннэй, њ с™ёй соб0рнэй и3 ґпcльстэй цRкви, њ и5же въ чистотЁ и3 честнёмъ жи1тельствэ пребывaющихъ: њ богохрани1мэй странЁ нaшей, властёхъ и3 в0инствэ є3S. дaждь и5мъ, гDи, ми1рное правлeніе, да и3 мы2 въ тишинЁ и4хъ ти1хое и3 безм0лвное житіE поживeмъ во всsкомъ бlгочeстіи и3 чистотЁ.

И# по пёніи стіхA, сщ7eнникъ возглашaетъ:

Въ пeрвыхъ помzни2, гDи, вели1каго господи1на и3 nтцA нaшего и4м>къ, с™ёйшаго патріaрха моск0вскаго и3 всеS руси2, и3 господи1на нaшего преwсвzщeннаго и4м>къ, митрополjта [и3ли2 ґрхіепcкпа, и3ли2 є3пcкпа є3гHже є4сть њбласть], и5хже дaруй с™ы6мъ твои6мъ цRквамъ, въ ми1рэ цёлыхъ, чeстныхъ, здрaвыхъ, долгодeнствующихъ, прaвw прaвzщихъ сл0во твоеS и4стины.

Пэвцы2 пою1тъ: И# всёхъ и3 вс‰.

Сщ7eнникъ м0литсz:

Помzни2, гDи, грaдъ сeй, въ нeмже живeмъ [и3ли2 вeсь сію2, въ нeйже живeмъ, и3ли2 њби1тель сію2, въ нeйже живeмъ], и3 всsкій грaдъ и3 странY, и3 вёрою живyщихъ въ ни1хъ.

Помzни2, гDи, плaвающихъ, путешeствующихъ, недyгующихъ, стрaждущихъ, плэнeнныхъ, и3 спасeніе и4хъ.

Помzни2, гDи, плодоносsщихъ, и3 добротворsщихъ во с™hхъ твои1хъ цRквахъ, и3 поминaющихъ ўбHгіz, и3 на вс‰ ны2 ми1лwсти тво‰ низпосли2.

И# поминaетъ по и3менw1мъ, и5хже х0щетъ, живhхъ.

Возглашeніе: И# дaждь нaмъ є3ди1нэми ўсты2 и3 є3ди1нэмъ сeрдцемъ слaвити и3 воспэвaти пречcтн0е и3 великолёпое и4мz твоE, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Сщ7eнникъ њбрaщсz ко двeремъ и3 благословлsz, глаг0летъ: И# да бyдутъ ми1лwсти вели1кагw бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA со всёми вaми.

Ли1къ: И# со д¦омъ твои6мъ.

Е#ктеніA проси1тєльнаz.

Діaконъ: Вс‰ с™ы6z помzнyвше, пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ принесeнныхъ и3 њсвzщeнныхъ честнhхъ дарёхъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Ћкw да чlвэколю1бецъ бGъ нaшъ пріeмъ | во с™hй и3 пренбcный и3 мhсленный св0й жeртвенникъ, въ воню2 бlгоухaніz дух0внагw, вознисп0слетъ нaмъ б9eственную бlгодaть и3 дaръ с™aгw д¦а, пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю благодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

ДнE всегw2 совершeнна, свsта, ми1рна и3 безгрёшна, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

ЃгGла ми1рна, вёрна настaвника, храни1телz дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Прощeніz и3 њставлeніz грэхHвъ и3 прегрэшeній нaшихъ, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Д0брыхъ и3 полeзныхъ душaмъ нaшымъ, и3 ми1ра мjрови, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Пр0чее врeмz животA нaшегw въ ми1рэ и3 покаsніи скончaти, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Хrтіaнскіz кончи1ны животA нaшегw, безболёзнены, непостhдны, ми1рны и3 д0брагw tвёта на стрaшнэмъ суди1щи хrт0вэ пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Соединeніе вёры и3 причaстіе с™aгw д¦а и3спроси1вше, сaми себE, и3 другъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Сщ7eнникъ же м0литсz:

ТебЁ предлагaемъ жив0тъ нaшъ вeсь и3 надeжду, вLко человэколю1бче, и3 пр0симъ, и3 м0лимъ, и3 ми1ли сz дёемъ, спод0би нaсъ причасти1тисz нбcныхъ твои1хъ и3 стрaшныхъ т†инъ, сеS свzщeнныz и3 дух0вныz трапeзы, съ чи1стою с0вэстію, во њставлeніе грэхHвъ, въ прощeніе согрэшeній, во nбщeніе д¦а с™aгw, въ наслёдіе цrтвіz нбcнагw, въ дерзновeніе є4же къ тебЁ, не въ сyдъ и3ли2 во њсуждeніе.

Сщ7eнникъ возглашaетъ: И# спод0би нaсъ, вLко, со дерзновeніемъ, неwсуждeннw смёти призывaти тебE нбcнаго бGа nц7A, и3 глаг0лати.

Лю1діе: Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE: да пріи1детъ цaрствіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2, и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Тaже: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# д¦ови твоемY.

Діaконъ: Главы6 вaшz гDви приклони1те.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Сщ7eнникъ м0литсz:

Бlгодари1мъ тS, цRю2 неви1димый, и4же неисчeтною твоeю си1лою вс‰ содётельствовалъ є3си2, и3 мн0жествомъ ми1лости твоеS t небытіS въ бытіE вс‰ привeлъ є3си2. сaмъ, вLко, съ нб7сE при1зри на подкл0ньшыz тебЁ главы6 сво‰: не бо2 подклони1ша пл0ти и3 кр0ви, но тебЁ стрaшному бGу. ты2 u5бо, вLко, предлеж†щаz всBмъ нaмъ во благ0е и3зравнsй, по коегHже своeй потрeбэ: плaвающымъ сплaвай, путешeствующымъ спутешeствуй, недyгующыz и3сцэли2, врачY дyшъ и3 тэлeсъ.

Возглашeніе: Бlгодaтію и3 щедр0тами и3 человэколю1біемъ є3динор0днагw сн7а твоегw2, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, со прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Сщ7eнникъ же м0литсz:

Вонми2, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, t с™aгw жили1ща твоегw2, и3 t прест0ла слaвы цaрствіz твоегw2, и3 пріиди2 во є4же њсвzти1ти нaсъ, и4же горЁ со nц7eмъ сэдsй, и3 здЁ нaмъ неви1димw спребывazй: и3 спод0би держaвною твоeю рук0ю преподaти нaмъ пречи1стое тёло твоE и3 честнyю кр0вь, и3 нaми всBмъ лю1демъ.

Сeй моли1твэ глаг0лемэй, діaконъ, стоsй пред8 с™hми двeрьми, њпоzсyетсz њрарeмъ кrтови1днw. Тaже покланsетсz сщ7eнникъ, под0бнэ и3 діaконъ, на нeмже стои1тъ мёстэ, глаг0люще тaйнw, три1жды: Б9е, њчи1сти мS грёшнаго, и3 поми1луй мS.

И# затворsютсz с™ы6z двє1ри завёсою.

Діaконъ возглашaетъ: В0нмемъ.

Сщ7eнникъ же, возносS с™hй хлёбъ, возглашaетъ: С™†z с™ы6мъ.

Ли1къ: Е#ди1нъ свsтъ, / є3ди1нъ гDь, / ї}съ хrт0съ, / во слaву бGа nц7A, ґми1нь.

И# пою1тъ ли1цы кінwнjкъ днE, и3ли2 с™aгw.

Прич†стны седми1цы.
Причaстный въ недёлю, глaсъ }:

Хвали1те гDа съ нб7съ, хвали1те є3го2 въ вhшнихъ. Ґллилyіа, три1жды.

Въ понедёльникъ, глaсъ №:

Творsй ѓгGлы сво‰ д¦и, и3 слуги6 сво‰ плaмень џгненный. Ґллилyіа, три1жды.

Во вт0рникъ, глaсъ }:

Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ, t слyха ѕлA не ўбои1тсz. Ґллилyіа, три1жды.

Въ срeду, глaсъ ѕ7:

Чaшу сп7сeніz пріимY, и3 и4мz гDне призовY. Ґллилyіа, три1жды.

Въ четверт0къ, глaсъ ѕ7:

Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ и3 въ концы2 вселeнныz глаг0лы и4хъ. Ґллилyіа, три1жды.

Въ пzт0къ, глaсъ ѕ7:

Сп7сeніе содёлалъ є3си2 посредЁ земли2, б9е. Ґллилyіа, три1жды.

Въ суббHту, глaсъ №:

Рaдуйтесz прaведніи њ гDэ, прaвымъ подобaетъ похвалA. Ґллилyіа, три1жды.

И# мeртвымъ, глaсъ є7:

Бlжeни ±же и3збрaлъ и3 пріsлъ є3си2 гDи, и3 пaмzть и4хъ въ р0дъ и3 р0дъ. Ґллилyіа, три1жды.

Діaконъ же глаг0летъ: Раздроби2, вLко, с™hй хлёбъ.

Сщ7eнникъ же раздроблsz и5 на четhре ч†сти, глаг0летъ: Раздроблsетсz и3 раздэлsетсz ѓгнецъ б9ій, раздроблsемый и3 нераздэлsемый, всегдA kд0мый и3 никогдaже и3ждивaемый, но причащaющыzсz њсвzщazй.

Діaконъ глаг0летъ: И#сп0лни, вLко, с™hй поти1ръ.

Сщ7eнникъ же: И#сполнeніе д¦а с™aгw.

Діaконъ: Ґми1нь.

И# пріeмлz теплотY, глаг0летъ къ сщ7eннику: Бlгослови2, вLко, теплотY.

Сщ7eнникъ же бlгословлsетъ, глаг0лz: Бlгословeнна теплотA с™hхъ твои1хъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

И# діaконъ вливaетъ, глаг0лz: ТеплотA вёры и3сп0лнь д¦а с™aгw, ґми1нь.

Причащeніе во nлтарЁ.

Сщ7eнникъ же глаг0летъ: Діaконе, приступи2.

Діaконъ: СE прихождY къ безсмeртному цRю2 и3 бGу нaшему.

Сщ7eнникъ же, держS с™hй хлёбъ, даeтъ діaкону: и3 діaконъ пріeмлетъ с™hй хлёбъ, глаг0лz: Преподaждь ми2, вLко, чcтн0е и3 с™0е тёло гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA.

Сщ7eнникъ же глаг0летъ: И$м>къ, свzщеннодіaкону, преподаeтсz чcтн0е и3 с™0е и3 пречcтое тёло гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA, во њставлeніе грэхHвъ є3гw2, и3 въ жи1знь вёчную.

И# tх0дитъ, и3 м0литсz ћкw и3 сщ7eнникъ, глаг0лz: Вёрую, гDи, и3 и3сповёдую:

Под0бнэ взeмъ и3 сщ7eнникъ є3ди1ну чaстицу с™aгw хлёба, глаг0летъ:

СE прихождY къ безсмeртному цRю2 и3 бGу нaшему.

Честн0е и3 прес™0е тёло гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA преподаeтсz мнЁ, и4м>къ, свzщeннику, во њставлeніе грэхHвъ мои1хъ, и3 въ жи1знь вёчную.

И# приклони1въ главY м0литсz, глаг0лz: Вёрую, гDи, и3 и3сповёдую:

И# тaкw причащaютсz въ рукaхъ держи1магw со стрaхомъ и3 всsцэмъ ўтвержeніемъ. Тaже сщ7eнникъ глаг0летъ: СE пaки прихождY къ безсмeртному цRю2 и3 бGу нaшему.

Тaже сщ7eнникъ воскл0ньсz, пріeмлетъ nбёма рукaма съ покр0вцемъ с™hй поти1ръ, и3 причащaетсz три1жды и3з8 негw2, глаг0лz: Честнhz и3 с™hz кр0ве гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA, причащaюсz ѓзъ, рaбъ б9ій, сщ7eнникъ и4м>къ, во њставлeніе грэхHвъ мои1хъ, и3 въ жи1знь вёчную, ґми1нь.

И# тaкw свои2 ўстнЁ и3 крaй сщ7eннагw поти1ра въ рукY держи1мымъ плaтомъ њтeръ, глаг0летъ: СE прикоснyсz ўстнaмъ мои6мъ, и3 tи1метъ беззакHніz мо‰, и3 грэхи2 мо‰ њчи1ститъ.

Тaже призывaетъ діaкона, глаг0лz: Діaконе, приступи2.

И# діaконъ прих0дитъ и3 покланsетсz є3ди1ною, глаг0лz:

СE пaки прихождY къ безсмeртному цRю2 и3 бGу нaшему. И#: Преподaждь ми2, вLко, чcтнyю и3 с™yю кр0вь гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA.

И# сщ7eнникъ глаг0летъ: Причащaетсz рaбъ б9ій, діaконъ и4м>къ, чcтнhz и3 с™hz кр0ве гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA, во њставлeніе грэхHвъ свои1хъ и3 въ жи1знь вёчную.

Причасти1вшусz же діaкону, гlетъ сщ7eнникъ: СE прикоснyсz ўстнaмъ твои6мъ, и3 tи1метъ беззакHніz тво‰, и3 грэхи2 тво‰ њчи1ститъ.

[зри2] Подобaетъ вёдати, ћкw, ѓще сyть хотsщіи причащaтисz с™hхъ т†инъ, раздроблsетъ сщ7eнникъ. двЁ ч†сти с™aгw ѓгнца њстaвшыz, є4же НІ, и3 є4же КА, на м†лыz ч†стицы, ћкw бhти всBмъ причaстникwмъ дов0льно: и3 тaкw влагaетъ и5хъ во с™yю чaшу.

И# покрывaетъ сщ7eнникъ с™hй поти1ръ покр0вцемъ, под0бнэ и3 на с™hй дjскосъ возлагaетъ ѕвэзди1цу и3 покрw1вцы. Тaже глаг0летъ мlтву благодaрственную: Бlгодари1мъ тS, вLко чlвэколю1бче:

Причащeніе во хрaмэ.

И# тaкw tверзaютъ двє1ри с™aгw nлтарS, и3 діaконъ поклони1всz є3ди1ною, пріeмлетъ поти1ръ со благоговёніемъ, и3 прих0дитъ во двє1ри, и3 возносS с™hй поти1ръ, показyетъ и5 лю1демъ, глаг0лz: Со стрaхомъ б9іимъ и3 вёрою приступи1те.

Ли1къ: Бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне, / бGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ.

Сщ7eнникъ же м0литсz:

Вёрую, гDи, и3 и3сповёдую, ћкw ты2 є3си2 вои1стинну хrт0съ, сн7ъ бGа живaгw, пришeдый въ мjръ грBшныz спасти2, t ни1хже пeрвый є4смь ѓзъ. є3щE вёрую, ћкw сіE сaмое є4сть пречи1стое тёло твоE, и3 сіS сaмаz є4сть честнaz кр0вь твоS. молю1сz u5бо тебЁ: поми1луй мS, и3 прости1 ми прегрэшє1ніz мо‰ вHльнаz и3 невHльнаz, ±же сл0вомъ, ±же дёломъ, ±же вёдэніемъ и3 невёдэніемъ: и3 спод0би мS неwсуждeннw причасти1тисz пречи1стыхъ твои1хъ тaинствъ, во њставлeніе грэхHвъ и3 въ жи1знь вёчную, ґми1нь.

Тaже: Вeчери твоеS тaйныz днeсь, сн7е б9ій, причaстника мS пріими2: не бо2 врагHмъ твои6мъ тaйну повёмъ, ни лобзaніz ти2 дaмъ ћкw їyда, но ћкw разб0йникъ и3сповёдаю тS: помzни1 мz, гDи, во цrтвіи твоeмъ.

Да не въ сyдъ и3ли2 во њсуждeніе бyдетъ мнЁ причащeніе с™hхъ твои1хъ т†инъ, гDи, но во и3сцэлeніе души2 и3 тёла.

Тaже приступaютъ хотsщіи причащaтисz. И# и4дутъ є3ди1нъ по є3ди1ному, и3 покланsютсz со всsцэмъ ўмилeніемъ и3 стрaхомъ, согбeннэ рyцэ къ пeрсемъ и3мyще: тaже пріeмлетъ кjйждо б9eствєнныz т†йны.

Сщ7eнникъ же, причащaz є3го2, глаг0летъ: Причащaетсz рaбъ б9ій, и4м>къ, чcтнaгw и3 с™aгw тёла и3 кр0ве гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA, во њставлeніе грэхHвъ свои1хъ и3 въ жи1знь вёчную.

И# діaконъ њтирaетъ є3мY ўстнЁ плaтомъ: и3 цэлyетъ причасти1выйсz с™yю чaшу, и3 поклони1всz tх0дитъ. И# тaкw причащaютсz вси2.

Ли1къ же поeтъ по nбhчаю: Тёло хrт0во пріими1те, / и3ст0чника безсмeртнагw вкуси1те. Ґллилyіа, три1жды.

По причащeніи.

По причащeніи же, вх0дитъ їерeй во свzтhй олтaрь, и3 поставлsетъ с™az на с™ёмъ прест0лэ.

ТогдA пріeмъ діaконъ с™hй дjскосъ верхY с™aгw поти1ра, и3 глаг0лz воскрє1сныz пBсни сі‰: Воскресeніе хrт0во ви1дэвше: и3 Свэти1сz, свэти1сz, н0вый їерусали1ме: и3 Q пaсха вeліz, и3 свzщeннэйшаz:

Њтирaетъ с™0ю гyбою ѕэлw2 д0брэ, глаг0лz словесA сі‰: Tмhй, гDи, грэхи2 поминaвшихсz здЁ кр0вію твоeю честн0ю, мlтвами с™hхъ твои1хъ.

Сщ7eнникъ же благословлsетъ лю1ди, возглашaz: Спаси2, б9е, лю1ди тво‰, и3 благослови2 достоsніе твоE.

И# њбращaетсz сщ7eнникъ ко с™ёй трапeзэ, и3 кади1тъ три1жды, глаг0лz въ себЁ: Вознеси1сz на нб7сA, б9е, и3 по всeй земли2 слaва твоS.

Ли1къ же поeтъ: Ви1дэхомъ свётъ и4стинный, / пріsхомъ д¦а нбcнаго, / њбрэт0хомъ вёру и4стинную, / нераздёльнэй трbцэ покланsемсz: / тa бо нaсъ спаслA є4сть.

Сщ7eнникъ же, зрS на лю1ди, глаг0летъ тaйнw: Благословeнъ бGъ нaшъ:

И# возглaснw: ВсегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

И# tх0дитъ ко с™0му предложeнію, и3 поставлsетъ тaмw с™az.

Ли1къ: Ґми1нь.

Да и3сп0лнzтсz ўстA н†ша / хвалeніz твоегw2, гDи, / ћкw да поeмъ слaву твою2, / ћкw спод0билъ є3си2 нaсъ причасти1тисz / с™ы6мъ твои6мъ, б9eствєннымъ, безсмє1ртнымъ и3 животворsщымъ тaйнамъ: / соблюди2 нaсъ во твоeй с™hни, / вeсь дeнь поучaтисz прaвдэ твоeй. / ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

И# и3зшeдъ діaконъ сёверною двeрію,
и3 стaвъ на њбhчнэмъ мёстэ, глаг0летъ:

Пр0сти пріи1мше б9eственныхъ, с™hхъ, пречcтыхъ, безсмeртныхъ, небeсныхъ и3 животворsщихъ, стрaшныхъ хrт0выхъ т†инъ, дост0йнw благодари1мъ гDа.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Дeнь вeсь совершeнъ, свsтъ, ми1ренъ и3 безгрёшенъ и3спроси1вше, сaми себE и3 другъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Їерeй же глаг0летъ благодaрственную мlтву:

Бlгодари1мъ тS, вLко чlвэколю1бче, бlгодётелю дyшъ нaшихъ, ћкw и3 въ настоsщій дeнь спод0билъ є3си2 нaсъ нбcныхъ твои1хъ и3 безсмeртныхъ тaинствъ. и3спрaви нaшъ пyть, ўтверди1 ны во стрaсэ твоeмъ вс‰, соблюди2 нaшъ жив0тъ, ўтверди2 нaшz стwпы2, моли1твами и3 молeньми слaвныz бцdы и3 приснодв7ы мRjи, и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ.

Їерeй же, согнyвъ ґнтіми1нсъ и3 прsмw держS є3ђліе, твори1тъ над8 ни1мъ кrтъ.

Возглашaетъ: Ћкw ты2 є3си2 њсвzщeніе нaше, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй: Съ ми1ромъ и3зhдемъ.

Ли1къ: Њ и4мени гDни.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Мlтва заамвHннаz возглaснw:

Їерeй: Бlгословлszй бlгословsщыz тS, гDи, и3 њсвzщazй на тS ўповaющыz, спаси2 лю1ди тво‰, и3 благослови2 достоsніе твоE, и3сполнeніе цRкве твоеS сохрани2, њсвzти2 лю1бzщыz благолёпіе д0му твоегw2: ты2 тёхъ возпрослaви б9eственною твоeю си1лою, и3 не њстaви нaсъ, ўповaющихъ на тS. ми1ръ мjрови твоемY дaруй, цeрквамъ твои6мъ, свzщeнникwмъ, в0инству и3 всBмъ лю1демъ твои6мъ. ћкw всsкое даsніе блaго, и3 всsкъ дaръ совершeнъ свhше є4сть, сходsй t тебE nц7A свётwвъ: и3 тебЁ слaву, и3 бlгодарeніе, и3 поклонeніе возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Сщ7eнникъ ќбw вх0дитъ с™hми двeрьми, и3 tшeдъ въ предложeніе, глаг0летъ настоsщую мlтву:

Мlтва, глаг0лемаz внегдA потреби1ти с™†z:

И#сполнeніе зак0на и3 прор0кwвъ сaмъ сhй, хrтE б9е нaшъ, и3сп0лнивый всE n§еское смотрeніе, и3сп0лни рaдости и3 весeліz сердцA н†ша, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Тaже: Бyди и4мz гDне бlгословeнно t нhнэ и3 до вёка. Три1жды.

И# pал0мъ lг:

Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz, / вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ. / њ гDэ похвaлитсz душA моS, / да ўслhшатъ кр0тцыи, и3 возвеселsтсz. / возвели1чите гDа со мн0ю, / и3 вознесeмъ и4мz є3гw2 вкyпэ. / взыскaхъ гDа, и3 ўслhша мS, / и3 t всёхъ скорбeй мои1хъ и3збaви мS. / приступи1те къ немY, и3 просвэти1тесz, / и3 ли1ца в†ша не постыдsтсz. / сeй ни1щій воззвA, и3 гDь ўслhша и5, / и3 t всёхъ скорбeй є3гw2 сп7сE и5. / њполчи1тсz ѓгGлъ гDнь w4крестъ боsщихсz є3гw2, / и3 и3збaвитъ и5хъ. / вкуси1те и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь: / бlжeнъ мyжъ, и4же ўповaетъ нaнь. / б0йтесz гDа вси2 с™jи є3гw2, / ћкw нёсть лишeніz боsщымсz є3гw2. / богaтіи њбнищaша и3 взалкaша, / взыскaющіи же гDа не лишaтсz всsкагw бlга. / пріиди1те ч†да, послyшайте менє2, / стрaху гDню научY вaсъ. / кт0 є3сть человёкъ, хотsй жив0тъ, / любsй дни6 ви1дэти бlги; / ўдержи2 љзhкъ тв0й t ѕлA, / и3 ўстнЁ твои2 є4же не глаг0лати льсти2. / ўклони1сz t ѕлA, и3 сотвори2 блaго: / взыщи2 ми1ра и3 пожени2 и5. / џчи гDни на прaвєдныz, / и3 ќши є3гw2 въ мlтву и4хъ: / лицe же гDне на творsщыz ѕл†z, / є4же потреби1ти t земли2 пaмzть и4хъ. / воззвaша прaведніи, и3 гDь ўслhша и4хъ, / и3 t всёхъ скорбeй и4хъ и3збaви и5хъ. / бли1зъ гDь сокрушeнныхъ сeрдцемъ, / и3 смирє1нныz дyхомъ сп7сeтъ. / мнHги скHрби прaвєднымъ, / и3 t всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь. / храни1тъ гDь вс‰ кHсти и4хъ, / ни є3ди1на t ни1хъ сокруши1тсz. / смeрть грёшникwвъ лютA, / и3 ненави1дzщіи прaведнаго прегрэшaтъ. / и3збaвитъ гDь дyшы р†бъ свои1хъ, / и3 не прегрэшaтъ вси2 ўповaющіи на него2.

Сщ7eнникъ же, и3зшeдъ, даeтъ лю1демъ ґнтjдwръ. По скончaніи же pалмA и3 раздаsніи ґнтjдwра, глаг0летъ: Благословeніе гDне на вaсъ, тогw2 бlгодaтію и3 чlвэколю1біемъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Сщ7eнникъ: Слaва тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ.

Ли1къ: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Благослови2.

Сщ7eнникъ твори1тъ tпyстъ:

Въ недёлю: Воскресhй и3з8 мeртвыхъ:

Ѓще же ни2: Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтвами пречcтыz своеS м™ре, с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлwвъ, и3 с™aгw [и4м>къ, є3гHже є4сть хрaмъ, и3 є3гHже є4сть дeнь], и4же во с™hхъ nц7A нaшегw їwaнна, ґрхіепcкпа кwнстантjнz грaда златоyстагw, с™hхъ и3 прaведныхъ бGоoц7ъ їwакjма и3 ѓнны, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw блaгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Многолётіе.

Ли1къ: Вели1каго господи1на и3 nтцA нaшего и4м>къ, / с™ёйшаго патріaрха моск0вскаго и3 всеS руси2, / и3 господи1на нaшего преwсвzщeнэйшего и4м>къ, / митрополjта [и3ли2 ґрхіепcкпа, и3ли2 є3пcкпа є3гHже є4сть њбласть], / бGохрани1мую странY нaшу рwссjйскую, / настоsтелz, брaтію и3 прих0жанъ с™aгw храма сегw2, / и3 вс‰ правослaвныz хrтіaны, / гDи, сохрани2 и5хъ на мн0гаz лBта.

Тaже глаг0лемъ бlгодaрственныz мlтвы.

Конeцъ б9eственныz літургjи с™aгw їwaнна златоyстагw.


 

Бlгодaрственныz мlтвы по причащeніи.

Е#гдA получи1ши д0брагw причащeніz животворsщихъ тaинственныхъ даровaній, восп0й ѓбіе, бlгодари2 вельми2, и3 сі‰ тeплэ t души2 бGу глаг0ли:

Слaва тебЁ, б9е. Слaва тебЁ, б9е. Слaва тебЁ, б9е.

Тaже бlгодaрственную сію2 мlтву:

Бlгодарю2 тz, гDи б9е м0й, ћкw не tри1нулъ мS є3си2 грёшнагw, но џбщника мS бhти с™hнь твои1хъ спод0билъ є3си2. бlгодарю2 тz, ћкw менE недост0йнаго причасти1тисz пречи1стыхъ твои1хъ и3 нбcныхъ дарHвъ спод0билъ є3си2. но, вLко чlвэколю1бче, нaсъ рaди ўмeрый же и3 воскресhй, и3 даровaвый нaмъ стр†шнаz сі‰ и3 животвор‰щаz т†инства, во благодэsніе и3 њсвzщeніе дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, дaждь бhти си6мъ и3 мнЁ во и3сцэлeніе души2 же и3 тёла, во tгнaніе всsкагw сопроти1внагw, въ просвэщeніе џчію сeрдца моегw2, въ ми1ръ душeвныхъ мои1хъ си1лъ, въ вёру непостhдну, въ люб0вь нелицемёрну, во и3сполнeніе премyдрости, въ соблюдeніе зaповэдій твои1хъ, въ приложeніе б9eственныz твоеS бlгодaти, и3 твоегw2 цrтвіz присвоeніе: да во с™hни твоeй тёми сохранsемь, твою2 бlгодaть поминaю всегдA, и3 не ктомY себЁ живY, но тебЁ нaшему вLцэ и3 бlгодётелю, и3 тaкw сегw2 житіS и3зшeдъ њ надeжди животA вёчнагw, въ присносyщный дости1гну пок0й, и3дёже прaзднующихъ глaсъ непрестaнный, и3 безконeчнаz слaдость зрsщихъ твоегw2 лицA добр0ту неизречeнную: тh бо є3си2 и4стинное желaніе и3 неизречeнное весeліе лю1бzщихъ тS, хrтE б9е нaшъ, и3 тS поeтъ всS твaрь во вёки. Ґми1нь.

Вели1кагw васjліа, в7:

ВLко хrтE б9е, цRю2 вэкHвъ и3 содётелю всёхъ, благодарю2 тz њ всёхъ, ±же ми2 є3си2 п0далъ, бlги1хъ, и3 њ причащeніи пречcтыхъ и3 животворsщихъ твои1хъ тaинствъ. молю2 ќбw тS, блaже и3 чlвэколю1бче: сохрани1 мz под8 кр0вомъ твои1мъ, и3 въ сёни крилY твоє1ю, и3 дaруй ми2 чи1стою с0вэстію дaже до послёднzгw моегw2 и3здыхaніz, дост0йнw причащaтисz с™hнь твои1хъ во њставлeніе грэхHвъ и3 въ жи1знь вёчную. тh бо є3си2 хлёбъ жив0тный, и3ст0чникъ с™hни, подaтель бlги1хъ: и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со nц7eмъ и3 с™hмъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Метафрaста по стіхHмъ, G:

Дaвый пи1щу мнЁ пл0ть твою2 в0лею, џгнь сhй, и3 њпалszй недостHйныz, да не њпали1ши менE, содётелю м0й: пaче же пройди2 во ќды мо‰, во вс‰ состaвы, во ўтр0бу, въ сeрдце. попали2 тeрніе всёхъ мои1хъ прегрэшeній: дyшу њчи1сти, њсвzти2 помышлє1ніz: состaвы ўтверди2 съ костьми2 вкyпэ: чyвствъ просвэти2 простyю пzтери1цу: всего2 мS спригвозди2 стрaху твоемY. при1снw покрhй, соблюди1 же и3 сохрани1 мz t всsкагw дёла и3 сл0ва душетлённагw. њчи1сти, и3 њмhй, и3 ўкраси1 мz: ўдобри2, вразуми2, и3 просвэти1 мz. покажи2 мz твоE селeніе є3ди1нагw д¦а, и3 не ктомY селeніе грэхA: да ћкw твоегw2 д0му, вх0домъ причащeніz, ћкw nгнS менє2 бэжи1тъ всsкъ ѕлодёй, всsка стрaсть. моли1твенники тебЁ приношY вс‰ с™ы6z, чинонач†ліz же безпл0тныхъ, предтeчу твоего2, м{дрыz ґпcлы, къ си6мъ же твою2 несквeрную чи1стую м™рь, и4хже мольбы6 бlгоутр0бне, пріими2, хrтE м0й, и3 сhномъ свёта содёлай твоего2 служи1телz. тh бо є3ди1нъ є3си2 њсвzщeніе нaшихъ, блaже, дyшъ и3 свётлость, и3 тебЁ лэпопод0бнw, ћкw бGу и3 вLцэ, слaву вси2 возсылaемъ на всsкъ дeнь.

Мlтва и3нaz:

Тёло твоE с™0е, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, да бyдетъ ми2 въ жив0тъ вёчный, и3 кр0вь твоS чcтнaz во њставлeніе грэхHвъ: бyди же ми2 бlгодарeніе сіE въ рaдость, здрaвіе и3 весeліе: въ стрaшное же и3 втор0е пришeствіе твоE спод0би мS грёшнаго стaти њдеснyю слaвы твоеS, мlтвами пречи1стыz твоеS м™ре и3 всёхъ с™hхъ.

Мlтва и3нaz, ко прес™ёй бцdэ:

Прес™az вLчце бцdе, свёте помрачeнныz моеS души2, надeжде, покр0ве, прибёжище, ўтэшeніе, рaдованіе моE: благодарю2 тz, ћкw спод0била мS є3си2 недост0йнаго, причaстника бhти пречи1стагw тёла и3 чcтнhz кр0ве сн7а твоегw2. но, р0ждшаz и4стинный свётъ, просвэти2 мо‰ ќмныz џчи сeрдца: ћже и3ст0чникъ безсмeртіz р0ждшаz, њживотвори1 мz ўмерщвлeнаго грэх0мъ: ћже млcтивагw бGа любоблагоутр0бнаz м™и, поми1луй мS, и3 дaждь ми2 ўмилeніе, и3 сокрушeніе въ сeрдцы моeмъ, и3 смирeніе въ мhслехъ мои1хъ, и3 воззвaніе въ плэнeніихъ помышлeній мои1хъ: и3 спод0би мS, до послёднzгw и3здыхaніz неwсуждeннw пріимaти пречcтыхъ т†инъ њсвzщeніе во и3сцэлeніе души2 же и3 тёла: и3 подaждь ми2 слeзы покаsніz и3 и3сповёданіz, во є4же пёти и3 слaвити тS во вс‰ дни6 животA моегw2, ћкw бlгословeнна и3 препрослaвленна є3си2 во вёки. Ґми1нь.

Тaже:

Нhнэ tпущaеши рабA твоего2 вLко, по глаг0лу твоемY съ ми1ромъ: ћкw ви1дэста џчи мои2 сп7сeніе твоE, є4же є3си2 ўгот0валъ пред8 лицeмъ всёхъ людeй, свётъ во tкровeніе kзhкwвъ, и3 слaву людeй твои1хъ ї}лz.

Трис™0е. И# по Џ§е нaшъ:

Ѓще с™aгw їwaнна златоyстагw літургjа,
чти2 с™0му їwaнну:
Тропaрь, глaсъ }:

Ќстъ твои1хъ ћкоже свётлость nгнS / возсіsвши бlгодaть, вселeнную просвэти2: / не сребролю1біz мjрови сокрHвища снискA, / высотY нaмъ смиреномyдріz показA. / но твои1ми словесы2 наказyz, џтче їwaнне златоyсте, / моли2 сл0ва хrтA бGа, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Кондaкъ, глaсъ ѕ7:

T нб7съ пріsлъ є3си2 бжcтвенную бlгодaть, / и3 твои1ма ўстнaма вс‰ ўчи1ши / покланsтисz въ трbцэ є3ди1ному бGу, / їwaнне златоyсте всебlжeнне, прпdбне, дост0йнw хвaлимъ тS: / є3си1 бо настaвникъ, ћкw бжcтвєннаz kвлsz.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

БGор0диченъ:

Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное, / ходaтайство ко творцY непрел0жное, / не прeзри грёшныхъ молeній глaсы, / но предвари2 ћкw бlгaz на п0мощь нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2: / ўскори2 на мlтву, и3 потщи1сz на ўмолeніе, / предстaтельствующи при1снw бцdе, чтyщихъ тS.

Тaже:

ГDи, поми1луй. в7i.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

ЧCтнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

ГDи, поми1луй. Три1жды. Бlгослови2.

Сщ7eнникъ твори1тъ tпyстъ.

Ѓще же с™aгw васjліа вели1кагw літургjа,
чти2 с™0му васjлію:
Тропaрь, глaсъ №:

Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе твоE, / ћкw пріeмшую сл0во твоE, / и4мже бGолёпнw научи1лъ є3си2, / є3стество2 сyщихъ ўzсни1лъ є3си2, / человёчєскіz nбhчаи ўкраси1лъ є3си2. / цRское свzщeніе, џтче прпdбне, / моли2 хrтA бGа, / сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Кондaкъ, глaсъ д7:

Kви1лсz є3си2 њсновaніе непоколеби1мое цRкве, / подаS всёмъ некрaдомое гDство человёкwмъ, / запечатлёz твои1ми велёньми, / нб7оzвлeнне васjліе прпdбне.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

БGор0диченъ: Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное:

Ѓще же літургjа преждеwсщ7eнныхъ,
чти2 с™0му григ0рію:
Тропaрь, глaсъ д7:

И$же t бGа свhше бжcтвенную бlгодaть воспріeмъ, слaвне григ0ріе, / и3 тогw2 си1лою ўкрэплsемь, є3ђльски шeствовати и3зв0лилъ є3си2. / toнyдуже ў хrтA возмeздіе трудHвъ пріsлъ є3си2, всебlжeнне: / є3г0же моли2, да сп7сeтъ дyшы нaшz.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Кондaкъ, глaсъ G:

Подобоначaльникъ показaлсz є3си2 начaльника пaстырємъ хrтA, / и4нокwвъ чреды6, џтче григ0ріе, / ко њгрaдэ нбcнэй наставлsz, / и3 tтyду научи1лъ є3си2 стaдо хrт0во зaповэдемъ є3гw2: / нhнэ же съ ни1ми рaдуешисz, / и3 ликyеши въ нбcныхъ кр0вэхъ.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

БGор0диченъ: Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное:

Конeцъ мlтвъ по с™ёмъ причащeніи.


 

Б9eственнаz літургjа
и4же во с™hхъ nц7A нaшегw васjліа вели1кагw,
ґрхіепcкпа кесарjи каппадокjйскіz.

Вёждь, ћкw сіS бжcтвеннаz літургjа вели1кагw васjліа не всегдA поeтсz, но во врeмz ўчинeнное: си1рэчь, въ недёлzхъ вели1кіz четыредесsтницы [кромЁ недёли вaій], и3 во с™hй вели1кій четверт0къ, и3 въ вели1кую суббHту: и3 въ нaвечеріи ржcтвA хrт0ва, и3 бGоzвлeній: и3 въ дeнь прaздника с™aгw васjліа. Сказaніе же и3 ўстaвъ сегw2 сщ7еннодёйствіz т0жде є4сть, є4же и3 с™aгw їwaнна златоyстагw.

Літургjа њглашeнныхъ.

Діaконъ: Бlгослови2, вLко.

Їерeй: Бlгословeно цrтво nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Е#ктеніA вели1каz.

Діaконъ: Ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ свhшнэмъ ми1рэ, и3 спасeніи дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ цRквeй и3 соединeніи всёхъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ входsщихъ в0нь, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ вели1комъ господи1нэ и3 nц7Ё нaшемъ, свzтёйшемъ патріaрхэ и4м>къ, и3 њ господи1нэ нaшемъ преwсвzщeннэйшемъ є3пcкпэ [и3ли2 ґрхіепcкпэ, и3ли2 митрополjтэ] и4м>къ, честнёмъ пресвЂтерствэ, во хrтЁ діaконствэ, њ всeмъ при1чтэ и3 лю1дехъ, гDу пом0лимсz.

Њ богохрани1мэй странЁ нaшей, властёхъ и3 в0инствэ є3S, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ грaдэ сeмъ [и3ли2 њ вeси сeй, и3ли2 њ с™ёй nби1тели сeй], всsкомъ грaдэ, странЁ, и3 вёрою живyщихъ въ ни1хъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ бlгорастворeніи воздyхwвъ, њ и3з8oби1ліи плодHвъ земнhхъ и3 врeменэхъ ми1рныхъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ плaвающихъ, путешeствующихъ, недyгующихъ, стрaждущихъ, плэнeнныхъ, и3 њ спасeніи и4хъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 другъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Моли1тва пeрвагw ґнтіфHна.

Їерeй: ГDи б9е нaшъ, є3гHже держaва несказaнна и3 слaва непостижи1ма, є3гHже ми1лость безмёрна и3 человэколю1біе неизречeнно: сaмъ, вLко, по бlгоутр0бію твоемY, при1зри на ны2 и3 на с™hй хрaмъ сeй, и3 сотвори2 съ нaми, и3 молsщимисz съ нaми, бог†тыz ми1лwсти тво‰ и3 щедрHты тво‰.

Возглашeніе: Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

И# поeтсz пeрвый ґнтіфHнъ t пэвцє1въ.

ҐнтіфHны и3з8wбрази1тельные.
Пeрвый ґнтіфHнъ, pал0мъ Rв.

№ ли1къ. Бlгослови2 душE моS гDа. / бlгословeнъ є3си2 гDи. / бlгослови2 душE моS гDа, / и3 вс‰ внyтрєннzz мо‰ и4мz с™0е є3гw2.

в7 ли1къ. Бlгослови2 душE моS гDа / и3 не забывaй всёхъ воздаsній є3гw2.

№. Њчищaющаго вс‰ беззакHніz тво‰, / и3сцэлsющаго вс‰ недyги тво‰:

в7. И#збавлsющаго t и3стлёніz жив0тъ тв0й, / вэнчaющаго тS млcтію и3 щедр0тами:

№. И#сполнsющаго во бlги1хъ желaніе твоE, / њбнови1тсz ћкw џрлz ю4ность твоS.

в7. Творsй млcтыни гDь, / и3 судьбY всBмъ њби6димымъ.

№. СказA пути6 сво‰ мwmсeови, / сыновHмъ ї}лєвымъ хотBніz сво‰.

в7. Щeдръ и3 млcтивъ гDь, / долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ.

№. Не до концA прогнёваетсz, / нижE въ вёкъ враждyетъ:

в7. Не по беззак0ніємъ нaшымъ сотвори1лъ є4сть нaмъ, / нижE но грэхHмъ нaшымъ воздaлъ є4сть нaмъ.

№. Ћкw по высотЁ нбcнэй t земли2, / ўтверди1лъ є4сть гDь млcть свою2 на боsщихсz є3гw2.

в7. Е#ли1кw tстоsтъ вост0цы t з†падъ, / ўдaлилъ є4сть t нaсъ беззакHніz н†ша.

№. Ћкоже щeдритъ nтeцъ сhны, / ўщeдри гDь боsщихсz є3гw2.

в7. Ћкw т0й познA создaніе нaше, / помzнY, ћкw пeрсть є3смы2.

№. Человёкъ, ћкw травA днjе є3гw2, / ћкw цвётъ сeльный, тaкw њцвэтeтъ.

в7. Ћкw дyхъ пр0йде въ нeмъ, / и3 не бyдетъ, / и3 не познaетъ ктомY мёста своегw2.

№. Млcть же гDнz t вёка и3 до вёка / на боsщихсz є3гw2.

в7. И# прaвда є3гw2 на сынёхъ сынHвъ / хранsщихъ завётъ є3гw2, / и3 п0мнzщихъ зaпwвэди є4гw, / твори1ти |.

№. ГDь на нб7си2 ўгот0ва пrт0лъ св0й, / и3 цrтво є3гw2 всёми њбладaетъ.

в7. Бlгослови1те гDа вси2 ѓгGли є3гw2, / си1льніи крёпостію, творsщіи сл0во є3гw2, / ўслhшати глaсъ словeсъ є3гw2.

№. Бlгослови1те гDа вс‰ си6лы є3гw2, / слуги6 є3гw2 творsщіи в0лю є3гw2.

в7. Бlгослови1те гDа вс‰ дэлA є3гw2, / на всsкомъ мёстэ владhчества є3гw2.

№. Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

в7. И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

№. Бlгослови2 душE моS гDа, / и3 вс‰ внyтрєннzz мо‰ и4мz с™0е є3гw2: / Бlгословeнъ є3си2 гDи.

Е#ктеніA мaлаz.

Діaконъ: Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Моли1тва вторaгw ґнтіфHна.

Їерeй: ГDи б9е нaшъ, спаси2 лю1ди тво‰ и3 бlгослови2 достоsніе твоE, и3сполнeніе цeркве твоеS сохрани2, њсвzти2 лю1бzщыz благолёпіе д0му твоегw2: ты2 тёхъ возпрослaви б9eственною твоeю си1лою, и3 не њстaви нaсъ, ўповaющихъ на тS.

Возглашeніе: Ћкw твоS держaва, и3 твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

И# поeтсz под0бнэ t пэвцє1въ вторhй ґнтіфHнъ.

Вторhй ґнтіфHнъ, pал0мъ рм7є.

№ ли1къ. Хвали2 душE моS гDа, / восхвалю2 гDа въ животЁ моeмъ, / пою2 бGу моемY, д0ндеже є4смь.

в7 ли1къ. Не надёйтесz на кнsзи, на сhны человёчєскіz, / въ ни1хже нёсть сп7сeніz.

№. И#зhдетъ дyхъ є3гw2, / и3 возврати1тсz въ зeмлю свою2, / въ т0й дeнь поги1бнутъ вс‰ помышлє1ніz є3гw2.

в7. Бlжeнъ, є3мyже бGъ їaкwвль пом0щникъ є3гw2, / ўповaніе є3гw2 на гDа бGа своего2:

№. Сотв0ршаго нб7о и3 зeмлю, / м0ре, и3 вс‰ ±же въ ни1хъ:

в7. Хранsщаго и4стину въ вёкъ, / творsщаго сyдъ њби6димымъ, / даю1щаго пи1щу ѓлчущымъ.

№. ГDь рэши1тъ њков†нныz, / гDь ўмудрsетъ слэпцы2.

в7. ГDь возв0дитъ низвeржєнныz, / гDь лю1битъ првdники.

№. ГDь храни1тъ пришeльцы, / си1ра и3 вдовY пріи1метъ, / и3 пyть грёшныхъ погуби1тъ.

в7. ВоцRи1тсz гDь во вёкъ, / бGъ тв0й сіHне, въ р0дъ и3 р0дъ.

№. Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

в7. И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Глaсъ ѕ7.

Ли1къ: Е#динор0дный сн7е и3 сл0ве б9ій, безсмeртенъ сhй, / и3 и3зв0ливый сп7сeніz нaшегw рaди / воплоти1тисz t с™hz бцdы, и3 приснодв7ы мRjи, / непрел0жнw вочlвёчивыйсz: / распнhйсz же, хrтE б9е, смeртію смeрть попрaвый, / є3ди1нъ сhй с™hz трbцы, / спрославлsемый nц7Y, и3 с™0му д¦у, сп7си2 нaсъ.

Е#ктеніA мaлаz.

Діaконъ: Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Моли1тва трeтіzгw ґнтіфHна.

Їерeй: И$же џбщыz сі‰ и3 согл†сныz даровaвый нaмъ моли6твы, и4же и3 двэмA, и3ли2 трє1мъ, согласyющымсz њ и4мени твоeмъ, прошє1ніz подaти њбэщaвый: сaмъ и3 нhнэ р†бъ твои1хъ прошє1ніz къ полeзному и3сп0лни, подаS нaмъ въ настоsщемъ вёцэ познaніе твоеS и4стины, и3 въ бyдущемъ жив0тъ вёчный дaруz.

Возглашeніе: Ћкw бlгъ и3 человэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

ЗдЁ tверзaютсz двє1ри на мaлый вх0дъ.

Трeтій ґнтіфHнъ, бlжє1нны.

№. Во цrтвіи твоeмъ помzни2 нaсъ гDи.

На в7i:

№. Бlжeни ни1щіи д¦омъ, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное.

в7. Бlжeни плaчущіи ћкw тjи ўтёшатсz.

На ‹:

№. Бlжeни кр0тцыи, ћкw тjи наслёдzтъ зeмлю.

в7. Бlжeни ѓлчущіи и3 жaждущіи прaвды, ћкw тjи насhтzтсz.

На }:

№. Бlжeни млcтивіи, ћкw тjи поми1ловани бyдутъ.

в7. Бlжeни чи1стіи сeрдцемъ, ћкw тjи бGа ќзрzтъ.

На ѕ7:

№. Бlжeни миротв0рцы, ћкw тjи сhнове б9іи нарекyтсz.

в7. Бlжeни и3згнaни прaвды рaди, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное.

На д7:

№. Бlжeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и3 и3зженyтъ, и3 рекyтъ всsкъ ѕ0лъ глаг0лъ, на вы2 лжyще менє2 рaди.

в7. Рaдуйтесz и3 весели1тесz, ћкw мздA вaша мн0га на нб7сёхъ.

№. Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

в7. И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Мaлый вх0дъ со є3ђліемъ.

Пріeмъ сщ7eнникъ с™0е є3ђліе, даeтъ діaкону, и3 тaкw и3зшeдше сёверною стран0ю, пред8идyщымъ и5мъ лампaдамъ, творsтъ мaлый вх0дъ, и3 стaвше на nбhчномъ мёстэ, приклонsютъ џба главы6.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Моли1тва вх0да.

Їерeй: ВLко гDи б9е нaшъ, ўстaвивый на небесёхъ чи1ны, и3 вHинства ѓгGлъ и3 ґрх†гGлъ, въ служeніе твоеS слaвы: сотвори2 со вх0домъ нaшимъ, вх0ду с™hхъ ѓгGлwвъ бhти, сослужaщихъ нaмъ и3 сославосл0вzщихъ твою2 бlгость. ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Діaконъ: Бlгослови2, вLко, с™hй вх0дъ.

И# сщ7eнникъ блгcвлsz глаг0летъ: Бlгословeнъ вх0дъ с™hхъ твои1хъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Посeмъ діaконъ подаeтъ є3ђліе свzщeннику, и3 цэлyетъ сщ7eнникъ є3ђліе. И#сп0лньшусz же конeчному тропарю2, вх0дитъ діaконъ посредЁ, и3 стaвъ пред8 їерeемъ возвышaетъ мaлw рyцэ, и3 показyzй с™0е є3ђліе, глаг0летъ велеглaснw:

Премyдрость, пр0сти.

Тaже, сотвори1въ поклонeніе, вх0дитъ во с™hй nлтaрь діaконъ и3 созади2 є3гw2 сщ7eнникъ, и3 діaконъ ќбw полагaетъ с™0е є3ђліе на с™ёй трапeзэ.

Пэвцh же пою1тъ:

Ѓще ќбw є4сть недёлz: Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ ко хrтY. / спаси1 ны, сн7е б9ій, / воскресhй и3з8 мeртвыхъ, пою1щыz ти2, / ґллилyіа. Е#ди1ножды.

Тaже, nбы6чныz тропари6. Їерeй же глаг0летъ моли1тву сію2.

Моли1тва трис™aгw пёніz.

Їерeй: Б9е с™hй, и4же во с™hхъ почивazй, и4же трис™hмъ глaсомъ t серафjмwвъ воспэвaемый, и3 t херувjмwвъ славосл0вимый, и3 t всsкіz нбcныz си1лы покланsемый: и4же t небытіS во є4же бhти приведhй всsчєскаz, создaвый человёка по џбразу твоемY и3 по под0бію, и3 всsкимъ твои1мъ даровaніемъ ўкраси1вый: даsй просsщему премyдрость и3 рaзумъ, и3 не презирazй согрэшaющагw, но полагazй на спасeніе покаsніе: спод0бивый нaсъ, смирeнныхъ и3 недост0йныхъ р†бъ твои1хъ, и3 въ чaсъ сeй стaти пред8 слaвою с™aгw твоегw2 жeртвенника и3 д0лжное тебЁ поклонeніе и3 славосл0віе приноси1ти: сaмъ, вLко, пріими2 и3 t ќстъ нaсъ грёшныхъ трис™yю пёснь и3 посэти1 ны бlгостію твоeю: прости2 нaмъ всsкое согрэшeніе, в0льное же и3 нев0льное, њсвzти2 нaшz дyшы и3 тэлесA, и3 дaждь нaмъ въ препод0біи служи1ти тебЁ вс‰ дни6 животA нaшегw, моли1твами с™hz бцdы и3 всёхъ с™hхъ, t вёка тебЁ бlгоугоди1вшихъ.

Е#гдA же пэвцы6 пріи1дутъ на послёдній тропaрь, гlетъ діaконъ ко їерeю, прикл0нь вкyпэ главY, и3 њрaрь въ руцЁ держS треми2 пeрсты:

Бlгослови2, вLко, врeмz трис™aгw.

Їерeй же, знaменуz є3го2, глаг0летъ:

Ћкw свsтъ є3си2, б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw.

Скончaвшусz же тропарю2, прих0дитъ діaконъ бли1зъ свzтhхъ дверeй, и3 показyzй њрарeмъ, пeрвэе ќбw ко їкHнэ хrт0вэ глаг0летъ: ГDи, спаси2 бlгочести6выz.

Ли1къ: ГDи, спаси2 бlгочести6выz.

Діaконъ: И# ўслhши ны2.

Ли1къ: И# ўслhши ны2.

И# нав0дz њрарeмъ, глаг0летъ ко внЁ стоsщымъ велеглaснw: И# во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Тaже трис™0е.

Џба ли6ка, три1жды: С™hй б9е, / с™hй крёпкій, / с™hй безсмeртный, / поми1луй нaсъ.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

С™hй безсмeртный поми1луй нaсъ.

Пeрвый ли1къ вhшшимъ глaсомъ: С™hй б9е, / с™hй крёпкій, / с™hй безсмeртный, / поми1луй нaсъ.

Пэвaему же трис™0му, глаг0лютъ и3 сaми, їерeй же и3 діaконъ, трис™0е, творsще вкyпэ и3 покл0ны три2 пред8 с™0ю трапeзою.

Тaже глаг0летъ діaконъ ко їерeю: Повели2, вLко.

Сщ7eнникъ: Бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне.

Діaконъ: Бlгослови2, вLко, г0рній пrт0лъ.

Їерeй же: Бlгословeнъ є3си2 на пrт0лэ слaвы цrтвіz твоегw2, сэдsй на херувjмэхъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

По и3сполнeніи трис™aгw, пришeдъ пред8 с™ы6z двє1ри, діaконъ глаг0летъ: В0нмемъ.

Їерeй же возглашaетъ: Ми1ръ всBмъ.

И# чтeцъ глаг0летъ: И# д¦ови твоемY.

И# діaконъ пaки: Премyдрость.

И# чтeцъ, прокjменъ, pал0мъ дв7довъ.

Посeмъ діaконъ: Премyдрость.

И# чтeцъ надписaніе ґпcла: Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ чтeніе. И#ли2: Соб0рнагw послaніz їaкwвлz, и3ли2 петр0ва чтeніе. И#ли2: Къ ри1млzнwмъ, и3ли2 къ корjнfzнwмъ, и3ли2 къ галaтwмъ послaніz с™aгw ґпcла пavла чтeніе.

И# пaки діaконъ: В0нмемъ.

Ґпcлу же чт0му, діaконъ, пріeмъ кади1льницу и3 fmміaмъ, прих0дитъ ко свzщeннику, и3 пріeмъ благословeніе t негw2, кади1тъ с™yю трапeзу w4крестъ и3 nлтaрь вeсь, и3 свzщeнника.

Ґпcлу же и3сп0лньшусz, глаг0летъ сщ7eнникъ: Ми1ръ ти2.

И# чтeцъ: И# д¦ови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость.

И# чтeцъ: Ґллилyіа.

Моли1тва прeжде є3ђліа.

Сщ7eнникъ: Возсіsй въ сердцaхъ нaшихъ, чlвэколю1бче вLко, твоегw2 бGоразyміz нетлённый свётъ, и3 мhслєнныz нaши tвeрзи џчи во є3ђльскихъ твои1хъ проповёданій разумёніе: вложи2 въ нaсъ и3 стрaхъ блажeнныхъ твои1хъ зaповэдій, да плwтскjz п0хwти вс‰ попрaвше, дух0вное жи1тельство пр0йдемъ, вс‰, ћже ко бlгоугождeнію твоемY, и3 мyдрствующе и3 дёюще. тh бо є3си2 просвэщeніе дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, хrтE б9е, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 всес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Діaконъ: Бlгослови2, вLко, бlговэсти1телz с™aгw ґпcла и3 є3ђлjста, и4м>къ.

Сщ7eнникъ, знaменуz є3го2, глаг0летъ: БGъ, мlтвами с™aгw, слaвнагw, всехвaльнагw ґпcла и3 є3ђлjста, и4м>къ, да дaстъ тебЁ глаг0лъ бlговэствyющему си1лою мн0гою, во и3сполнeніе є3ђліа возлю1бленнагw сн7а своегw2, гDа нaшегw ї}са хrтA.

Діaконъ же рeкъ: Ґми1нь.

Їерeй: Премyдрость, прости2, ўслhшимъ с™aгw є3ђліа. Ми1ръ всBмъ.

Лю1діе: И# д¦ови твоемY.

Діaконъ: T и4м>къ с™aгw є3ђліа чтeніе.

Ли1къ: Слaва тебЁ гDи, слaва тебЁ.

Сщ7eнникъ: В0нмемъ.

И# и3сп0лнившусz є3ђлію, глаг0летъ сщ7eнникъ: Ми1ръ ти2 бlговэствyющему.

Ли1къ: Слaва тебЁ, гDи, слaва тебЁ.

Е#ктеніA сугyбаz.

Діaконъ: Рцeмъ вси2 t всеS души2, и3 t всегw2 помышлeніz нaшегw рцeмъ.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

ГDи вседержи1телю, б9е nц7ъ нaшихъ, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Поми1луй нaсъ, б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nц7Ё нaшемъ, свzтёйшемъ патріaрхэ и4м>къ, и3 њ господи1нэ нaшемъ преwсвzщeннэйшемъ є3пcкпэ [и3ли2 ґрхіепcкпэ, и3ли2 митрополjтэ] и4м>къ, и3 њ всeй во хrтЁ брaтіи нaшей.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ богохрани1мэй странЁ нaшей, властёхъ и3 в0инствэ є3S, да ти1хое и3 безм0лвное житіE поживeмъ во всsкомъ бlгочeстіи и3 чистотЁ.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ брaтіzхъ нaшихъ, сщ7eнницэхъ, сщ7енномонaсэхъ и3 всeмъ во хrтЁ брaтствэ нaшемъ.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ бlжeнныхъ и3 приснопaмzтныхъ создaтелехъ с™aгw хрaма сегw2, [ѓще во nби1тели: с™hz nби1тели сеS,] и3 њ всёхъ преждепочи1вшихъ nц7ёхъ и3 брaтіzхъ, здЁ лежaщихъ и3 повсю1ду, правослaвныхъ.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ ми1лости, жи1зни, ми1рэ, здрaвіи, спасeніи, посэщeніи, прощeніи и3 њставлeніи грэхHвъ рабHвъ б9іихъ, брaтіи с™aгw хрaма сегw2 [ѓще во nби1тели: с™hz nби1тели сеS].

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ плодоносsщихъ и3 добродёющихъ во с™ёмъ и3 всечестнёмъ хрaмэ сeмъ, труждaющихсz, пою1щихъ и3 предстоsщихъ лю1дехъ, њжидaющихъ t тебE вели1кіz и3 богaтыz млcти.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Мlтва прилёжнагw молeніz.

Їерeй: ГDи б9е нaшъ, прилёжное сіE молeніе пріими2 t твои1хъ р†бъ, и3 поми1луй нaсъ по мн0жеству млcти твоеS, и3 щедрHты тво‰ низпосли2 на ны2, и3 на вс‰ лю1ди тво‰, чaющыz t тебE богaтыz млcти.

Возглашeніе: Ћкw ми1лостивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Е#ктеніA њ њглашeнныхъ.

Діaконъ: Помоли1тесz, њглашeнніи, гDви.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Вёрніи, њ њглашeнныхъ пом0лимсz, да гDь поми1луетъ и5хъ.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њгласи1тъ и5хъ сл0вомъ и4стины.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Tкрhетъ и5мъ є3ђліе прaвды.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Соедини1тъ и5хъ с™ёй своeй соб0рнэй и3 ґпcльстэй цeркви.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Спаси2, поми1луй, заступи2 и3 сохрани2 и5хъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њглашeнніи, главы6 вaшz гDви приклони1те.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Мlтва њ њглашeнныхъ.

Сщ7eнникъ: ГDи б9е нaшъ, и4же на нб7сёхъ живhй, и3 призирazй на вс‰ дэлA твоS: при1зри на рабы6 тво‰ њглашє1нныz, прикл0ньшыz сво‰ вы6z пред8 тоб0ю, и3 дaждь и5мъ лeгкій kрeмъ, сотвори2 и5хъ ќды чcтны с™hz твоеS цRкве, и3 спод0би и5хъ бaни пакибытіS, њставлeніz грэхHвъ и3 њдeжди нетлёніz, въ познaніе тебE и4стиннагw бGа нaшегw.

Возглашeніе: Да и3 тjи съ нaми слaвzтъ пречестн0е и3 великолёпое и4мz твоE, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

И# простирaетъ ґнтіми1нсъ сщ7eнникъ.

Літургjа вёрныхъ.

Діaконъ глаг0летъ: Е#ли1цы њглашeнніи, и3зыди1те: њглашeнніи и3зыди1те: є3ли1цы њглашeнніи и3зыди1те: да никто2 t њглашeнныхъ, є3ли1цы вёрніи, пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю благодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Діaконъ: Премyдрость.

Мlтва вёрныхъ пeрваz.

Сщ7eнникъ: Ты2, гDи, показaлъ є3си2 нaмъ вели1кое сіE спасeніz тaинство: ты2 спод0билъ є3си2 нaсъ, смирeнныхъ и3 недост0йныхъ р†бъ твои1хъ, бhти служи1телємъ с™aгw твоегw2 жeртвенника. ты2 ўдовли2 нaсъ си1лою с™aгw твоегw2 д¦а въ слyжбу сію2, да неwсуждeннw стaвше пред8 с™0ю слaвою твоeю, принесeмъ ти2 жeртву хвалeніz: тh бо є3си2 дёйствуzй вс‰ во всёхъ. дaждь, гDи, и3 њ нaшихъ грэсёхъ, и3 њ людски1хъ невёдэніихъ, пріsтнэй бhти жeртвэ нaшей, и3 бlгопріsтнэй пред8 тоб0ю.

Возглашeніе: Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Діaконъ: Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Е#гдA сщ7eнникъ є3ди1нъ слyжитъ, сі‰ не глаг0летъ:

Њ свhшнэмъ ми1рэ, и3 спасeніи дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ цRквeй и3 соединeніи всёхъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ входsщихъ в0нь, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю благодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Діaконъ: Премyдрость.

Вх0дитъ діaконъ сёверными двeрьми.

Мlтва вёрныхъ вторaz.

Сщ7eнникъ: Б9е, посэти1вый въ млcти и3 щедр0тахъ смирeніе нaше, постaвивый нaсъ, смирeнныхъ и3 грёшныхъ и3 недост0йныхъ р†бъ твои1хъ пред8 с™0ю слaвою твоeю, служи1ти с™0му жeртвеннику твоемY: ты2 ўкрэпи2 нaсъ си1лою с™aгw твоегw2 д¦а въ слyжбу сію2, и3 дaждь нaмъ сл0во во tверзeніе ќстъ нaшихъ, во є4же призывaти бlгодaть с™aгw твоегw2 д¦а на хотsщыz предложи1тисz дaры.

Возглашeніе: Ћкw да под8 держaвою твоeю всегдA храни1ми, тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

И# tверзaютсz с™ы6z двє1ри.

Херувjмскаz пёснь.

Ли1къ: И%же херувjмы тaйнw њбразyюще, и3 животворsщей трbцэ трис™yю пёснь припэвaюще, всsкое нhнэ житeйское tложи1мъ попечeніе.

Тaже, херувjмстэй пёсни пэвaемэй, діaконъ, пріeмъ кади1льницу, и3 fmміaмъ вложи1въ, прих0дитъ ко свzщeннику, и3 пріeмъ благословeніе t негw2, кади1тъ с™yю трапeзу w4крестъ, и3 nлтaрь вeсь, и3 свzщeнника, глаг0летъ же и3 н7-й pал0мъ, и3 тропари6 ўмили1тєльныz, є3ли1кw и3зв0литъ.

Сщ7eнникъ же глаг0летъ тaйнw мlтву сію2:

Никт0же дост0инъ t свzзaвшихсz плотски1ми похотьми2 и3 сластьми2 приходи1ти, и3ли2 прибли1житисz, и3ли2 служи1ти тебЁ, цRю2 слaвы: є4же бо служи1ти тебЁ, вели1ко и3 стрaшно и3 самBмъ нбcнымъ си1ламъ. но nбaче неизречeннагw рaди и3 безмёрнагw твоегw2 человэколю1біz, непрел0жнw и3 неизмённw бhлъ є3си2 человёкъ, и3 ґрхіерeй нaмъ бhлъ є3си2, и3 служeбныz сеS и3 безкр0вныz жeртвы свzщеннодёйствіе прeдалъ є3си2 нaмъ, ћкw вLка всёхъ: тh бо є3ди1нъ, гDи б9е нaшъ, владhчествуеши нбcными и3 земнhми, и4же на пrт0лэ херувjмстэ носи1мый, и4же серафjмwвъ гDь и3 цRь ї}левъ, и4же є3ди1нъ свsтъ и3 во с™hхъ почивazй. тS u5бо молю2 є3ди1наго бlгaго и3 бlгопослушли1ваго: при1зри на мS, грёшнаго и3 непотрeбнаго рабA твоего2, и3 њчи1сти мою2 дyшу и3 сeрдце t с0вэсти лукaвыz, и3 ўдовли1 мz си1лою с™aгw твоегw2 д¦а, њблечeнна благодaтію свzщeнства, предстaти с™ёй твоeй сeй трапeзэ и3 свzщеннодёйствовати с™0е и3 пречcтое твоE тёло и3 честнyю кр0вь: къ тебё бо прихождY, прикл0нь мою2 вhю, и3 молю1 ти сz, да не tврати1ши лицA твоегw2 t менє2, нижE tри1неши менє2 t џтрwкъ твои1хъ, но спод0би принесє1ннымъ тебЁ бhти, мн0ю грёшнымъ и3 недост0йнымъ раб0мъ твои1мъ, дарHмъ си6мъ: тh бо є3си2 приносsй и3 приноси1мый, и3 пріeмлzй и3 раздавaемый, хrтE б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 благи1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

И#сп0лньшымсz же мlтвэ и3 каждeнію, сщ7eнникъ и3 діaконъ, стaвше пред8 с™0ю трапeзою, глаг0лютъ херувjмскую пёснь, три1жды: по к0емждо же скончaніи, покланsютсz по є3ди1нощи.

Тaже tх0дzтъ въ предложeніе, и3 кади1тъ їерeй с™†z.

Діaконъ глаг0летъ ко свzщeннику: Возми2, вLко.

И# сщ7eнникъ, взeмъ воздyхъ, возлагaетъ на лёвое рaмо є3гw2, глаг0лz: Возми1те рyки вaшz во с™†z, и3 блгcви1те гDа.

Тaже с™hй дjскосъ пріeмъ, возлагaетъ на главY діaкона, сaмъ же с™hй поти1ръ въ рyцэ пріeмъ: и3сх0дzтъ же сёверною стран0ю, предходsщымъ и5мъ лампaдамъ.

Вели1кій вх0дъ.

Діaконъ глаг0летъ: Вели1каго господи1на и3 nтцA нaшего и4м>къ, с™ёйшаго патріaрха моск0вскаго и3 всеS руси2, и3 господи1на нaшего преwсвzщeнэйшего и4м>къ, митрополjта [и3ли2 ґрхіепcкпа, и3ли2 є3пcкпа є3гHже є4сть њбласть], да помzнeтъ гDь бGъ во цrтвіи своeмъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Тaже сщ7eнникъ: Преwсвzщeнныz митрополjты, ґрхіепcкпы и3 є3пcкпы, и3 вeсь сщ7eнническій и3 монaшескій чи1нъ, брaтію и3 прих0жанъ с™aгw хрaма сегw2 [ѓще во nби1тели: с™hz nби1тели сеS], вaсъ и3 всёхъ правослaвныхъ хrтіaнъ да помzнeтъ гDь бGъ во цrтвіи своeмъ всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

И# конeцъ херувjмстэй пёсни: Ћкw да цRS всёхъ под8и1мемъ, ѓгGльскими неви1димw дорmноси1ма чи1нми. ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

Вшeдъ же діaконъ внyтрь с™hхъ двeрей, стои1тъ њдеснyю, и3 хотsщу сщ7eннику вни1ти, глаг0летъ къ немY діaконъ: Да помzнeтъ гDь бGъ сщ7eнство твоE во цrтвіи своeмъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

И# сщ7eнникъ къ немY: Да помzнeтъ гDь бGъ свzщеннодіaконство твоE во цrтвіи своeмъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

И# сщ7eнникъ ќбw поставлsетъ с™hй поти1ръ на с™yю трапeзу, глаг0лz:

Благоwбрaзный їHсифъ, съ дрeва снeмъ пречcтое тёло твоE, плащани1цею чи1стою њбви1въ, и3 благоухaньми, во гр0бэ н0вэ покрhвъ, положи2.

Во гр0бэ пл0тски, во ѓдэ же съ дш7eю ћкw бGъ, въ раи1 же съ разб0йникомъ, и3 на пrт0лэ бhлъ є3си2, хrтE, со nц7eмъ и3 д¦омъ, вс‰ и3сполнszй неwпи1санный.

Ћкw живон0сецъ, ћкw раS краснёйшій, вои1стинну и3 черт0га всsкагw цaрскагw показaсz свэтлёйшій, хrтE, гр0бъ тв0й, и3ст0чникъ нaшегw воскресeніz.

Тaже воздyхъ t діaконz рaма взeмъ, и3 покади1въ покрывaетъ и4мъ с™†z, глаг0лz: Благоwбрaзный їHсифъ:

И# пріeмъ кади1льницу, кади1тъ с™†z три1жды, глаг0лz: Ўблажи2 гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їерусали6мскіz: тогдA благоволи1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz, тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы6.

И# tдaвъ кади1льницу, глаг0летъ діaкону: Помzни1 мz, брaте и3 сослужи1телю.

И# діaконъ къ немY: Да помzнeтъ гDь бGъ свzщeнство твоE во цrтвіи своeмъ. Помоли1сz њ мнЁ, вLко с™hй.

И# сщ7eнникъ: Д¦ъ с™hй нaйдетъ на тS, и3 си1ла вhшнzгw њсэни1тъ тS.

И# діaконъ: Т0йже д¦ъ содёйствуетъ нaмъ вс‰ дни6 животA нaшегw.

И# пaки т0йжде: Помzни1 мz, вLко с™hй.

И# сщ7eнникъ: Да помzнeтъ тS гDь бGъ во цaрствіи своeмъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

И# діaконъ, рeкъ: Ґми1нь.

И# затворsютсz с™ы6z двє1ри.

Е#ктеніA проси1тєльнаz.

Діaконъ: И#сп0лнимъ моли1тву нaшу гDви.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ предложeнныхъ честнhхъ дарёхъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ входsщихъ в0нь, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

ДнE всегw2 совершeнна, свsта, ми1рна и3 безгрёшна, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

ЃгGла ми1рна, вёрна настaвника, храни1телz дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Прощeніz и3 њставлeніz грэхHвъ и3 прегрэшeній нaшихъ, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Д0брыхъ и3 полeзныхъ душaмъ нaшымъ, и3 ми1ра мjрови, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Пр0чее врeмz животA нaшегw въ ми1рэ и3 покаsніи скончaти, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Хrтіaнскіz кончи1ны животA нaшегw, безболёзнены, непостhдны, ми1рны, и3 д0брагw tвёта на стрaшнэмъ суди1щи хrт0вэ пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми с™hми помzнyвше сaми себE, и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Мlтва приношeніz,
по поставлeніи б9eственныхъ дарHвъ на с™ёй трапeзэ.

Їерeй: ГDи б9е нaшъ, создaвый нaсъ и3 введhй въ жи1знь сію2, показaвый нaмъ пути6 во спасeніе, даровaвый нaмъ нбcныхъ т†инъ њкровeніе: тh бо є3си2 положи1вый нaсъ въ слyжбу сію2 си1лою д¦а твоегw2 с™aгw: бlговоли2 ќбw, гDи, бhти нaмъ служи1телємъ н0вагw твоегw2 завёта, слугaмъ с™hхъ твои1хъ тaинствъ: пріими2 нaсъ, приближaющихсz с™0му твоемY жeртвеннику, по мн0жеству ми1лости твоеS, да бyдемъ дост0йни приноси1ти тебЁ словeсную сію2 и3 безкр0вную жeртву њ нaшихъ согрэшeніихъ и3 њ людски1хъ невёжествіихъ: ю4же пріeмъ во с™hй и3 пренбcный и3 мhсленный тв0й жeртвенникъ, въ воню2 бlгоухaніz, возниспосли2 нaмъ бlгодaть с™aгw твоегw2 д¦а. при1зри на ны2, б9е, и3 ви1ждь на слyжбу сію2 нaшу, и3 пріими2 ю5, ћкоже пріsлъ є3си2 ѓвелевы дaры, нHевы жє1ртвы, ґвраaмwва всеплHдіz, мwmсewва и3 ґарHнwва сщ7є1нства, самуи1лwва ми6рнаz. ћкоже пріsлъ є3си2 t с™hхъ твои1хъ ґпcлъ и4стинную сію2 слyжбу, си1це и3 t рyкъ нaсъ грёшныхъ пріими2 дaры сі‰ во бlгости твоeй, гDи: ћкw да спод0бльшесz служи1ти без8 пор0ка с™0му твоемY жeртвеннику, њбрsщемъ мздY вёрныхъ и3 мyдрыхъ строи1телей въ дeнь стрaшный воздаsніz твоегw2 прaведнагw.

Возглашeніе: Щедр0тами є3динор0днагw сн7а твоегw2, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, со прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# д¦ови твоемY.

Діaконъ: Возлю1бимъ другъ дрyга, да є3диномhсліемъ и3сповёмы.

Ли1къ: Nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, / трbцу є3диносyщную / и3 нераздёльную.

И# сщ7eнникъ покланsетсz три1жды, глаг0лz тaйнw: Возлюблю2 тS, гDи, крёпосте моS, гDь ўтверждeніе моE и3 прибёжище моE. Три1жды.

Настоsтель же глаг0летъ: Хrт0съ посредЁ нaсъ.

И# tвэщaетъ цэловaвый: И# є4сть, и3 бyдетъ.

Діaконъ возглашaетъ: Двє1ри, двє1ри, премyдростію в0нмемъ.

Сщ7eнникъ же tверзaетъ завёсу цrкихъ врaтъ, и3 воздвизaетъ воздyхъ, и3 держи1тъ над8 с™hми дарми2, потрzсaюще, и3 глаг0люще въ себЁ, ћкоже и3 лю1діе:

И#сповёданіе вёры:

Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A вседержи1телz, творцA нб7у и3 земли2, ви6димымъ же всBмъ и3 неви6димымъ. и3 во є3ди1наго гDа ї}са хrтA, сн7а б9іz, є3динор0днаго, и4же t nц7A рождeннаго прeжде всёхъ вBкъ: свёта t свёта, бGа и4стинна t бGа и4стинна, рождeнна, не сотворeнна, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰ бhша. нaсъ рaди человBкъ, и3 нaшегw рaди спасeніz, сшeдшаго съ нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а с™а и3 мRjи дв7ы, и3 вочеловёчшасz. распsтаго же за ны2 при понтjйстэмъ пілaтэ, и3 страдaвша, и3 погребeнна, и3 воскrшаго въ трeтій дeнь по писaніємъ. и3 возшeдшаго на нб7сA, и3 сэдsща њдеснyю nц7A. и3 пaки грzдyщаго со слaвою, суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію не бyдетъ концA. и3 въ д¦а с™aго, гDа, животворsщаго, и4же t nц7A и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ спокланsема и3 сслaвима, глаг0лавшаго прbр0ки. во є3ди1ну с™yю соб0рную и3 ґпcльскую цRковь. и3сповёдую є3ди1но кRщeніе, во њставлeніе грэхHвъ. чaю воскrніz мeртвыхъ: и3 жи1зни бyдущагw вёка. ґми1нь.

Діaконъ: Стaнемъ д0брэ, стaнемъ со стрaхомъ, в0нмемъ, с™0е возношeніе въ ми1рэ приноси1ти.

Ли1къ: Ми1лость ми1ра, / жeртву хвалeніz.

И# сщ7eнникъ возглашeніе: Бlгодaть гDа нaшегw ї}са хrтA, и3 любы2 бGа и3 nц7A, и3 причaстіе с™aгw д¦а, бyди со всёми вaми.

Ли1къ: И# со д¦омъ твои1мъ.

Сщ7eнникъ: ГорЁ и3мёимъ сердцA.

Ли1къ: И$мамы ко гDу.

Сщ7eнникъ: Бlгодари1мъ гDа.

Ли1къ: Дост0йно и3 прaведно є4сть / покланsтисz nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, / трbцэ є3диносyщнэй и3 нераздёльнэй.

Сщ7eнникъ же м0литсz:

Сhй вLко, гDи б9е џ§е вседержи1телю покланsемый, дост0йно ћкw вои1стинну, и3 првdно, и3 лёпо великолёпію с™hни твоеS, тебE хвали1ти, тебE пёти, тебE бlгослови1ти, тебЁ клaнzтисz, тебE бlгодари1ти, тебE слaвити є3ди1наго вои1стинну сyщаго бGа, и3 тебЁ приноси1ти сeрдцемъ сокрушeннымъ и3 д¦омъ смирeніz словeсную сію2 слyжбу нaшу: ћкw ты2 є3си2 даровaвый нaмъ познaніе твоеS и4стины. и3 кто2 дов0ленъ возглаг0лати си6лы тво‰, слhшаны сотвори1ти вс‰ хвалы6 тво‰, и3ли2 повёдати вс‰ чудесA тво‰ во всsко врeмz; вLко всёхъ, гDи нб7сE и3 земли2, и3 всеS твaри, ви1димыz же и3 неви1димыz, сэдsй на пrт0лэ слaвы и3 призирazй бє1здны, безначaльне, неви1диме, непостижи1ме, неwпи1санне, неизмённе, џ§е гDа нaшегw ї}са хrтA, вели1кагw бGа и3 сп7си1телz, ўповaніz нaшегw, и4же є4сть џбразъ твоеS бlгости: печaть равноwбрaзнаz, въ себЁ показyz тS nц7A, сл0во жив0е, бGъ и4стинный, превёчнаz премyдрость, жив0тъ, њсвzщeніе, си1ла, свётъ и4стинный, и4мже д¦ъ с™hй kви1сz: д¦ъ и4стины, сыноположeніz даровaніе, њбручeніе бyдущагw наслёдіz, начaтокъ вёчныхъ бл†гъ, животворsщаz си1ла, и3ст0чникъ њсщ7eніz, t негHже всS твaрь словeснаz же и3 ќмнаz ўкрэплsема тебЁ слyжитъ и3 тебЁ присносyщное возсылaетъ славосл0віе, ћкw всsчєскаz рабHтна тебЁ: тебe бо хвaлzтъ ѓгGли, ґрхaгGли, пrт0ли, гDьствіz, нач†ла, вл†сти, си6лы и3 многоoчи1тіи херувjми: тебЁ предстоsтъ w4крестъ серафjми, шeсть кри1лъ є3ди1ному, и3 шeсть кри1лъ є3ди1ному: и3 двэмA ќбw покрывaютъ ли1ца сво‰, двэмa же н0ги, и3 двэмA летaюще, взывaютъ є3ди1нъ ко друг0му, непрестaнными ўсты2, нем0лчными славословeньми.

Возглашeніе: Побёдную пёснь пою1ще, вопію1ще, взывaюще и3 глаг0люще.

Ли1къ: Свsтъ, свsтъ, свsтъ гDь саваHfъ, / и3сп0лнь нб7о и3 землS слaвы твоеS: / њсaнна въ вhшнихъ, / бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне, / њсaнна въ вhшнихъ.

Сщ7eнникъ м0литсz:

Съ си1ми бlжeнными си1лами, вLко чlвэколю1бче, и3 мы2 грёшніи вопіeмъ и3 глаг0лемъ: свsтъ є3си2 ћкw вои1стинну и3 пресвsтъ, и3 нёсть мёры великолёпію с™hни твоеS, и3 прпdбенъ во всёхъ дёлэхъ твои1хъ, ћкw прaвдою и3 суд0мъ и4стиннымъ вс‰ навeлъ є3си2 на ны2: создaвъ бо человёка, пeрсть взeмъ t земли2, и3 w4бразомъ твои1мъ, б9е, почeтъ, положи1лъ є3си2 є3го2 въ раи2 слaдости, безсмeртіе жи1зни и3 наслаждeніе вёчныхъ бл†гъ въ соблюдeніи зaповэдей твои1хъ њбэщaвъ є3мY: но преслyшавша тебE и4стиннаго бGа, создaвшаго є3го2, и3 прeлестію ѕмjевою привлeкшасz, ўмерщвлeна же свои1ми прегрэшeньми, и3згнaлъ є3си2 є3го2 прaведнымъ твои1мъ суд0мъ, б9е, t раS въ мjръ сeй, и3 tврати1лъ є3си2 въ зeмлю, t неsже взsтъ бhсть, ўстроsz є3мY є4же t пакибытіS спасeніе, въ самёмъ хrтЁ твоeмъ: не бо2 tврати1лсz є3си2 создaніz твоегw2 въ конeцъ, є4же сотвори1лъ є3си2, блaже, нижE забhлъ є3си2 дёла рyкъ твои1хъ, но посэти1лъ є3си2 многоwбрaзнэ, рaди милосeрдіz млcти твоеS: прbр0ки послaлъ є3си2, сотвори1лъ є3си2 си6лы с™hми твои1ми, въ к0емждо р0дэ бlгоугоди1вшими тебЁ: глаг0лалъ є3си2 нaмъ ўсты2 р†бъ твои1хъ прbр0кwвъ, предвозвэщaz нaмъ хотsщее бhти спасeніе: зак0нъ дaлъ є3си2 въ п0мощь, ѓгGлы постaвилъ є3си2 храни1тели: є3гдa же пріи1де и3сполнeніе времeнъ, глаг0лалъ є3си2 нaмъ самBмъ сн7омъ твои1мъ, и4мже и3 вёки сотвори1лъ є3си2, и4же сhй сіsніе слaвы твоеS и3 начертaніе v3постaси твоеS, носs же вс‰ глаг0ломъ си1лы своеS, не хищeніе непщевA є4же бhти рaвенъ тебЁ бGу и3 nц7Y: но бGъ сhй превёчный, на земли2 kви1сz и3 человёкwмъ споживE: и3 t дв7ы с™hz вопл0щьсz, и3стощи2 себE, зрaкъ рабA пріeмъ, соwбрaзенъ бhвъ тёлу смирeніz нaшегw, да нaсъ соwбр†зны сотвори1тъ w4бразу слaвы своеS: понeже бо человёкомъ грёхъ вни1де въ мjръ, и3 грэх0мъ смeрть, бlговоли2 є3динор0дный тв0й сн7ъ, сhй въ нёдрэхъ тебє2 бGа и3 nц7A, бhвъ t жены2 с™hz бцdы и3 приснодв7ы мRjи, бhвъ под8 зак0номъ, њсуди1ти грёхъ во пл0ти своeй, да во ґдaмэ ўмирaюще, њживотворsтсz въ самёмъ хrтЁ твоeмъ: и3 пожи1въ въ мjрэ сeмъ, дaвъ повелBніz спаси1тєльнаz, tстaвивъ нaсъ прeлести јдwльскіz, приведE въ познaніе тебE и4стиннагw бGа и3 nц7A, стzжaвъ нaсъ себЁ лю1ди и3збрaнны, цrкое свzщeніе, kзhкъ свsтъ: и3 њчи1стивъ вод0ю, и3 њсвzти1въ д¦омъ с™hмъ, дадE себE и3змёну смeрти, въ нeйже держи1ми бёхомъ, пр0дани под8 грэх0мъ: и3 сошeдъ кrт0мъ во ѓдъ, да и3сп0лнитъ соб0ю вс‰, разрэши2 болBзни смeртныz: и3 воскрeсъ въ трeтій дeнь, и3 пyть сотвори1въ всsкой пл0ти къ воскресeнію и3з8 мeртвыхъ, занE не бsше м0щно держи1му бhти тлёніемъ начaльнику жи1зни, бhсть начaтокъ ўмeршихъ, перворождeнъ и3з8 мeртвыхъ, да бyдетъ сaмъ вс‰, во всёхъ пeрвенствуzй: и3 возшeдъ на нб7сA, сёде њдеснyю вели1чествіz твоегw2 на выс0кихъ, и4же и3 пріи1детъ воздaти комyждо по дэлHмъ є3гw2. њстaви же нaмъ воспомин†ніz спаси1тельнагw своегw2 страдaніz сі‰, ±же предложи1хомъ по є3гw2 зaповэдемъ: хотs бо и3зhти на в0льную и3 приснопaмzтную и3 животворsщую свою2 смeрть, въ н0щь, въ ню1же предаsше себE за жив0тъ мjра, пріeмъ хлёбъ на с™ы6z сво‰ и3 пречcтыz рyки, показaвъ тебЁ бGу и3 nц7Y, бlгодари1въ, бlгослови1въ, њсвzти1въ, преломи1въ,

И# возглaснw глаг0летъ сіE: ДадE с™ы6мъ свои6мъ ўченикHмъ и3 ґпcлwмъ, рeкъ: пріими1те, kди1те, сіE є4сть тёло моE, є4же за вы2 ломи1мое во њставлeніе грэхHвъ.

Ли1къ поeтъ: Ґми1нь.

Сщ7eнникъ втaй: Под0бнэ и3 чaшу t плодA л0знагw пріeмъ, раствори1въ, бlгодари1въ, бlгослови1въ, њсвzти1въ,

И# пaки возглашaетъ сіE: ДадE с™ы6мъ свои6мъ ўченикHмъ и3 ґпcлwмъ, рeкъ: пjйте t неS вси2, сіS є4сть кр0вь моS н0вагw завёта, ћже за вы2 и3 за мнHги и3зливaемаz во њставлeніе грэхHвъ.

Ли1къ поeтъ: Ґми1нь.

Сщ7eнникъ приклони1въ главY, м0литсz втaй:

СіE твори1те въ моE воспоминaніе: є3ли1жды бо ѓще ћсте хлёбъ сeй, и3 чaшу сію2 піeте, мою2 смeрть возвэщaете, моE воскrніе и3сповёдаете. поминaюще u5бо, вLко, и3 мы2 спаси1тєльнаz є3гw2 страд†ніz, животворsщій кrтъ, триднeвное погребeніе, є4же и3з8 мeртвыхъ воскrніе, є4же на нб7сA возшeствіе, є4же њдеснyю тебє2 бGа и3 nц7A сэдёніе, и3 слaвное и3 стрaшное є3гw2 втор0е пришeствіе.

Возглашaетъ сщ7eнникъ: Тво‰ t твои1хъ тебЁ приносsще њ всёхъ и3 за вс‰.

Ли1къ: ТебE поeмъ, / тебE бlгослови1мъ, / тебЁ бlгодари1мъ, гDи, / и3 м0лимъ ти сz, б9е нaшъ.

Сщ7eнникъ приклони1въ главY, м0литсz втaй:

Сегw2 рaди, вLко прес™hй, и3 мы2 грёшніи и3 недост0йніи раби2 твои2, спод0бльшіисz служи1ти с™0му твоемY жeртвеннику, не рaди прaвдъ нaшихъ, не бо2 сотвори1хомъ что2 блaго на земли2, но рaди млcти твоеS и3 щедр0тъ твои1хъ, ±же и3зліsлъ є3си2 богaтнw на ны2, дерзaюще приближaемсz с™0му твоемY жeртвеннику: и3 предл0жше вмэстоwбр†знаz с™aгw тёла и3 кр0ве хrтA твоегw2, тебЁ м0лимсz, и3 тебE призывaемъ, с™е с™hхъ, бlговолeніемъ твоеS бlгости пріити2 д¦у твоемY с™0му на ны2 и3 на предлежaщыz дaры сі‰, и3 благослови1ти |, и3 њсвzти1ти, и3 показaти.

Діaконъ прих0дитъ бли1зъ сщ7eнника, и3 покланsютсz џба три1жды пред8 с™0ю трапeзою, и3 молsщесz въ себЁ: Б9е, њчи1сти мS грёшнаго, и3 поми1луй мS.

Сщ7eнникъ: ГDи, и4же прес™aго твоего2 д¦а въ трeтій чaсъ ґпcлwмъ твои6мъ низпослaвый, тогw2, благjй, не tими2 t нaсъ, но њбнови2 нaсъ молsщихъ ти сz.

Діaконъ стjхъ: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ, б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй.

Пaки сщ7eнникъ: ГDи, и4же прес™aго твоего2 д¦а:

Діaконъ стjхъ: Не tвeржи менE t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2.

И# пaки сщ7eнникъ: ГDи, и4же прес™aго твоего2 д¦а:

Тaже діaконъ, показyz њрарeмъ с™hй хлёбъ, глаг0летъ ти1химъ глaсомъ: Бlгослови2, вLко, с™hй хлёбъ.

Сщ7eнникъ же, знaменуz с™hй хлёбъ, глаг0летъ: Хлёбъ ќбw сeй, сaмое чcтн0е тёло гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA.

Діaконъ: Ґми1нь. Бlгослови2, вLко, с™yю чaшу.

Сщ7eнникъ же благословлsz глаг0летъ: Чaшу же сію2, сaмую чcтнyю кр0вь гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA.

Діaконъ: Ґми1нь.

Сщ7eнникъ: И#зліsнную за жив0тъ мjра.

Діaконъ: Ґми1нь. Бlгослови2, вLко, nбоS.

Сщ7eнникъ же, бlгословлsz nбоS с™†z, глаг0летъ: Преложи1въ д¦омъ твои1мъ с™hмъ.

Діaконъ: Ґми1нь, ґми1нь, ґми1нь. Помzни1 мz, с™hй вLко, грёшнаго.

Сщ7eнникъ же глаг0летъ: Да помzнeтъ тS гDь бGъ во цrтвіи своeмъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Діaконъ: Ґми1нь.

Сщ7eнникъ же м0литсz:

Нaсъ же всёхъ, t є3ди1нагw хлёба и3 чaши причащaющихсz, соедини2 дрyгъ ко дрyгу, во є3ди1нагw д¦а с™aгw причaстіе: и3 ни є3ди1наго нaсъ въ сyдъ и3ли2 во њсуждeніе сотвори2 причасти1тисz с™aгw тёла и3 кр0ве хrтA твоегw2: но да њбрsщемъ млcть и3 благодaть со всёми с™hми t вёка тебЁ бlгоугоди1вшими, пр†oц7ы, nц7ы6, патрі†рхи, прbрHки, ґпcлы, проповBдники, бlговBстники, м§нки, и3сповBдники, ўчи1тельми, и3 со всsкимъ д¦омъ првdнымъ, въ вёрэ скончaвшимсz.

И# пріeмъ кади1ло, сщ7eнникъ возглашaетъ: И#зрsднw њ прес™ёй, пречcтэй, пребlгословeннэй, слaвнэй вLчцэ нaшей бцdэ и3 приснодв7э мRjи.

И# кади1тъ пред8 с™0ю трапeзою три1жды.

Ли1къ поeтъ: Њ тебЁ рaдуетсz, бlгодaтнаz, всsкаz твaрь, / ѓгGльскій соб0ръ и3 человёческій р0дъ, / њсщ7eнный хрaме и3 раю2 словeсный, / дёвственнаz похвало2, и3з8 неsже бGъ воплоти1сz и3 мLнецъ бhсть, / прeжде вBкъ сhй бGъ нaшъ: / ложеснa бо тво‰ пrт0лъ сотвори2, / и3 чрeво твоE прострaннэе нб7съ содёла: / њ тебЁ рaдуетсz, бlгодaтнаz, всsкаz твaрь, слaва тебЁ.

Ѓще же въ вели1кій четверт0къ, и3ли2 въ вели1кую суббHту, тогдA пою1тъ їрм0съ f7-z пёсни, днE тогw2.

Їерeй же прикл0ньсz м0литсz:

С™aгw їwaнна прbр0ка, предтeчи и3 кrти1телz, с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcтwлъ, с™aгw и4м>къ, є3гHже и3 пaмzть совершaемъ, и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ, и4хже моли1твами посэти2 нaсъ, б9е.

И# помzни2 всёхъ прeжде ўс0пшихъ њ надeжди воскресeніz жи1зни вёчныz.

ЗдЁ сщ7eнникъ поминaетъ, и5хже х0щетъ, живhхъ и3 ўмeршихъ. Њ живhхъ ќбw глаг0летъ:

Њ спасeніи, посэщeніи, њставлeніи грэхHвъ рабHвъ б9іихъ и4м>къ.

Њ ўмeршихъ же глаг0летъ:

Њ пок0и и3 њставлeніи грэхHвъ дyшъ р†бъ твои1хъ и4м>къ, на мёстэ свётлэ, toнyдуже tбэжE печaль и3 воздыхaніе, ўпок0й, б9е нaшъ.

И# пок0й и4хъ, и3дёже присэщaетъ свётъ лицA твоегw2.

По си1хъ глаг0летъ:

Е#щE м0лимъ ти сz, помzни2, гDи, с™yю твою2 соб0рную и3 ґпcльскую цRковь, ю4же t конє1цъ дaже до конє1цъ вселeнныz, и3 ўмири2 ю5, ю4же наздaлъ є3си2 чcтн0ю кр0вію хrтA твоегw2, и3 с™hй хрaмъ сeй ўтверди2 дaже до скончaніz вёка.

Помzни2, гDи, и5же дaры сі‰ тебЁ принeсшихъ, и3 њ ни1хже, и3 и4миже, и3 за ни1хже сі‰ принес0ша.

Помzни2, гDи, плодоносsщихъ и3 добротворsщихъ во с™hхъ твои1хъ цRквахъ, и3 поминaющихъ ўбHгіz: воздaждь и5мъ богaтыми твои1ми и3 нбcными даровaніи, дaруй и5мъ вмёстw земнhхъ нбcнаz, вмёстw врeменныхъ вBчнаz, вмёстw тлённыхъ нетлBннаz.

Помzни2, гDи, и5же въ пустhнzхъ и3 горaхъ, и3 вертeпэхъ, и3 пр0пастехъ земнhхъ.

Помzни2, гDи и5же въ дёвствэ и3 бlгоговёніи, и3 п0стничествэ, и3 въ чи1стэмъ жи1тельствэ пребывaющихъ.

Помzни2, гDи, бGохрани1мую странY нaшу рwссjйскую и3 вBрныz лю1ди є3S, дaруй нaмъ глуб0кій и3 неteмлемый ми1ръ, возглаг0ли въ сeрдцaхъ всёхъ, и4же во влaсти сyть, благ†z њ цRкви твоеS и3 всёхъ лю1дехъ твои1хъ, да въ тишинЁ и4хъ и4хъ ти1хое и3 безм0лвное житіE поживeмъ во всsкомъ бlгочeстіи и3 чистотЁ.

Помzни2, гDи, всsкое начaло и3 влaсть, и3 и5же въ палaтэ брaтію нaшу и3 всE в0инство: бlг‡z во бlгости соблюди2, лук†выz бл†ги сотвори2 блaгостію твоeю.

Помzни2, гDи, предстоsщыz лю1ди, и3 рaди бlгосл0вныхъ ви1нъ њстaвльшихсz, и3 поми1луй и5хъ и3 нaсъ, по мн0жеству млcти твоеS: сокрHвища и4хъ и3сп0лни всsкагw бlга: супрyжєства и4хъ въ ми1рэ и3 є3диномhсліи соблюди2: младє1нцы воспитaй, ю4ность настaви, стaрость поддержи2, малод{шныz ўтёши, расточє1ныz собери2, прельщє1ныz њбрати2, и3 совокупи2 с™ёй твоeй соб0рнэй и3 ґпcльстэй цRкви: стужaємыz t духHвъ нечи1стыхъ свободи2, плaвающымъ сплaвай, путешeствующымъ сшeствуй, вдови1цамъ предстaни, си1рыхъ защити2, плэнє1ныz и3збaви, недyгующыz и3сцэли2. На суди1щи, и3 въ рудaхъ, и3 въ заточeніихъ, и3 въ г0рькихъ раб0тахъ, и3 всsкой ск0рби, и3 нyждэ, и3 њбстоsніи сyщихъ помzни2, б9е. и3 всёхъ трeбующихъ вели1кагw твоегw2 бlгоутр0біz, и3 лю1бzщихъ нaсъ, и3 ненави1дzщихъ, и3 заповёдавшихъ нaмъ недwстHйнымъ моли1тисz њ ни1хъ, и3 вс‰ лю1ди тво‰ помzни2, гDи б9е нaшъ, и3 на вс‰ и3злjй богaтую твою2 млcть, всBмъ подаS ±же ко спасeнію прошє1ніz. и3 и4хже мы2 не помzнyхомъ невёдэніемъ, и3ли2 забвeніемъ, и3ли2 мн0жествомъ и3мeнъ, сaмъ помzни2, б9е, вёдый коегHждо в0зрастъ и3 и3меновaніе, вёдый коегHждо t ўтр0бы мaтере є3гw2: тh бо є3си2, гDи, п0мощь безпомHщнымъ, надeжда безнадє1жнымъ, њбуревaємымъ спаси1тель, плaвающымъ пристaнище, недyгующымъ врaчь: сaмъ всBмъ вс‰ бyди, вёдый коег0ждо, и3 прошeніе є3гw2, д0мъ, и3 потрeбу є3гw2. И#збaви, гDи, грaдъ сeй [и3ли2 вeсь сію2, и3ли2 с™yю њби1тель сію2], и3 всsкій грaдъ и3 странY t глaда, губи1тельства, трyса, пот0па, nгнS, мечA, нашeствіz и3ноплемeнныхъ и3 междоус0бныz брaни.

И# возглашaетъ сщ7eнникъ: Въ пeрвыхъ помzни2, гDи, вели1каго господи1на и3 nтцA нaшего и4м>къ, с™ёйшаго патріaрха моск0вскаго и3 всеS руси2, и3 господи1на нaшего преwсвzщeннаго и4м>къ, митрополjта [и3ли2 ґрхіепcкпа, и3ли2 є3пcкпа є3гHже є4сть њбласть], и5хже дaруй с™ы6мъ твои6мъ цRквамъ, въ ми1рэ цёлыхъ, чeстныхъ, здрaвыхъ, долгодeнствующихъ, прaвw прaвzщихъ сл0во твоеS и4стины.

Ли1къ поeтъ: И# всёхъ и3 вс‰.

Сщ7eнникъ м0литсz втaй:

Помzни2, гDи, всsкое є3пjскопство правослaвныхъ, прaвw прaвzщихъ сл0во твоеS и4стины.

Помzни2, гDи, по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ, и3 моE недост0инство, прости1 ми всsкое согрэшeніе, в0льное же и3 нев0льное: и3 да не мои1хъ рaди грэхHвъ возбрани1ши бlгодaти с™aгw твоегw2 д¦а t предлежaщихъ дарHвъ.

Помzни2, гDи, пресвЂтерство, є4же во хrтЁ діaконство, и3 вeсь сщ7eнническій чи1нъ, и3 ни є3ди1наго же нaсъ посрами1ши, w4крестъ стоsщихъ с™aгw твоегw2 жeртвенника. посэти2 нaсъ бlгостію твоeю, гDи, kви1сz нaмъ богaтыми твои1ми щедр0тами: бlгорастворeны и3 полeзны воздyхи нaмъ дaруй, дожди6 ми6рны земли2 къ плодон0сію дaруй: бlгослови2 вэнeцъ лёта бlгости твоеS: ўтоли2 разд0ры церквeй, ўгаси2 шат†ніz kзhчєскаz, є3ретjчєскаz вост†ніz ск0рw разори2 си1лою с™aгw твоегw2 д¦а: всёхъ нaсъ пріими2 въ цrтво твоE, сhны свёта и3 сhны днE показaвый, тв0й ми1ръ и3 твою2 люб0вь дaруй нaмъ, гDи б9е нaшъ, вс‰ бо воздaлъ є3си2 нaмъ.

Возглашaетъ сщ7eнникъ: И# дaждь нaмъ є3ди1нэми ўсты2 и3 є3ди1нэмъ сeрдцемъ слaвити и3 воспэвaти пречcтн0е и3 великолёпое и4мz твоE, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Сщ7eнникъ њбрaщсz ко двeремъ и3 благословлsz, глаг0летъ: И# да бyдутъ ми1лwсти вели1кагw бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA со всёми вaми.

Ли1къ: И# со д¦омъ твои6мъ.

Е#ктеніA проси1тєльнаz.

Діaконъ: Вс‰ с™ы6z помzнyвше, пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ принесeнныхъ и3 њсвzщeнныхъ честнhхъ дарёхъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Ћкw да чlвэколю1бецъ бGъ нaшъ пріeмъ | во с™hй и3 пренбcный и3 мhсленный св0й жeртвенникъ, въ воню2 бlгоухaніz дух0внагw, вознисп0слетъ нaмъ б9eственную бlгодaть и3 дaръ с™aгw д¦а, пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю благодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

ДнE всегw2 совершeнна, свsта, ми1рна и3 безгрёшна, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

ЃгGла ми1рна, вёрна настaвника, храни1телz дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Прощeніz и3 њставлeніz грэхHвъ и3 прегрэшeній нaшихъ, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Д0брыхъ и3 полeзныхъ душaмъ нaшымъ и3 ми1ра мjрови, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Пр0чее врeмz животA нaшегw въ ми1рэ и3 покаsніи скончaти, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Хrтіaнскіz кончи1ны животA нaшегw, безболёзнены, непостhдны, ми1рны, и3 д0брагw tвёта на стрaшнэмъ суди1щи хrт0вэ пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Соединeніе вёры и3 причaстіе с™aгw д¦а и3спроси1вше, сaми себE, и3 другъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Сщ7eнникъ м0литсz втaй:

Б9е нaшъ, б9е спасaти, ты2 нaсъ научи2 бlгодари1ти тS дост0йнw њ бlгодэsніихъ твои1хъ, и5хже сотвори1лъ є3си2, и3 твори1ши съ нaми. ты2, б9е нaшъ, пріeмый дaры сі‰, њчи1сти нaсъ t всsкіz сквeрны пл0ти и3 дyха, и3 научи2 совершaти с™hню въ стрaсэ твоeмъ, ћкw да чи1стымъ свидётельствомъ с0вэсти нaшеz пріeмлюще чaсть с™hнь твои1хъ, соедини1мсz с™0му тёлу и3 кр0ви хrтA твоегw2: и3 пріeмше и5хъ дост0йнэ, и4мамы хrтA живyща въ сердцaхъ нaшихъ, и3 бyдемъ хрaмъ с™aгw твоегw2 д¦а. є4й, б9е нaшъ, и3 да ни є3ди1наго же нaсъ пови1нна сотвори1ши стр†шнымъ твои6мъ си6мъ и3 небє1снымъ тaйнамъ, нижE нeмощна дш7eю и3 тёломъ, t є4же недост0йнэ си1хъ причащaтисz: но дaждь нaмъ дaже до послёднzгw нaшегw и3здыхaніz, дост0йнэ пріимaти чaсть с™hнь твои1хъ, въ напyтіе жи1зни вёчныz, во tвётъ бlгопріsтенъ, и4же на стрaшнэмъ суди1щи хrтA твоегw2: ћкw да и3 мы2 со всёми с™hми, t вёка тебЁ бlгоугоди1вшими, бyдемъ прич†стницы вёчныхъ твои1хъ бlгъ, и5хже ўгот0валъ є3си2 лю1бzщымъ тS, гDи.

Сщ7eнникъ возглашaетъ: И# спод0би нaсъ, вLко, со дерзновeніемъ, неwсуждeннw смёти призывaти тебE нбcнаго бGа nц7A, и3 глаг0лати.

Лю1діе: Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE: да пріи1детъ цaрствіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2, и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Тaже: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# д¦ови твоемY.

Діaконъ: Главы6 вaшz гDви приклони1те.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Сщ7eнникъ м0литсz:

ВLко гDи, џ§е щедр0тъ и3 б9е всsкагw ўтэшeніz, прикл0ншыz тебЁ сво‰ главы6 бlгослови2, њсвzти2, соблюди2, ўкрэпи2, ўтверди2, t всsкагw дёла лукaва tстaви, всsкому же дёлу бlг0му сочетaй, и3 спод0би неwсуждeннw причасти1тисz пречcтыхъ си1хъ и3 животворsщихъ твои1хъ т†инъ, во њставлeніе грэхHвъ, въ д¦а с™aгw причaстіе.

Возглашeніе: Бlгодaтію и3 щедр0тами и3 человэколю1біемъ є3динор0днагw сн7а твоегw2, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, со прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Сщ7eнникъ же м0литсz:

Вонми2, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, t с™aгw жили1ща твоегw2, и3 t прест0ла слaвы цaрствіz твоегw2, и3 пріиди2 во є4же њсвzти1ти нaсъ, и4же горЁ со nц7eмъ сэдsй, и3 здЁ нaмъ неви1димw спребывazй: и3 спод0би держaвною твоeю рук0ю преподaти нaмъ пречи1стое тёло твоE и3 честнyю кр0вь, и3 нaми всBмъ лю1демъ.

Сeй моли1твэ глаг0лемэй, діaконъ, стоsй пред8 с™hми двeрьми, њпоzсyетсz њрарeмъ кrтови1днw. Тaже покланsетсz сщ7eнникъ, под0бнэ и3 діaконъ, на нeмже стои1тъ мёстэ, глаг0люще тaйнw, три1жды: Б9е, њчи1сти мS грёшнаго, и3 поми1луй мS.

И# затворsютсz с™ы6z двє1ри завёсою.

Діaконъ возглашaетъ: В0нмемъ.

Сщ7eнникъ же, возносS с™hй хлёбъ, возглашaетъ: С™†z с™ы6мъ.

Ли1къ: Е#ди1нъ свsтъ, / є3ди1нъ гDь, / ї}съ хrт0съ, / во слaву бGа nц7A, ґми1нь.

И# пою1тъ ли1цы кінwнjкъ днE, и3ли2 с™aгw.

Діaконъ же глаг0летъ: Раздроби2, вLко, с™hй хлёбъ.

Сщ7eнникъ же раздроблsz и5 на четhре ч†сти, глаг0летъ: Раздроблsетсz и3 раздэлsетсz ѓгнецъ б9ій, раздроблsемый и3 нераздэлsемый, всегдA kд0мый и3 никогдaже и3ждивaемый, но причащaющыzсz њсвzщazй.

Діaконъ глаг0летъ: И#сп0лни, вLко, с™hй поти1ръ.

Сщ7eнникъ же: И#сполнeніе д¦а с™aгw.

Діaконъ: Ґми1нь.

И# пріeмлz теплотY, глаг0летъ къ сщ7eннику: Бlгослови2, вLко, теплотY.

Сщ7eнникъ же бlгословлsетъ, глаг0лz: Бlгословeнна теплотA с™hхъ твои1хъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

И# діaконъ вливaетъ, глаг0лz: ТеплотA вёры и3сп0лнь д¦а с™aгw, ґми1нь.

Причащeніе во nлтарЁ.

Сщ7eнникъ же глаг0летъ: Діaконе, приступи2.

Діaконъ: СE прихождY къ безсмeртному цRю2 и3 бGу нaшему.

Сщ7eнникъ же, держS с™hй хлёбъ, даeтъ діaкону: и3 діaконъ пріeмлетъ с™hй хлёбъ, глаг0лz: Преподaждь ми2, вLко, чcтн0е и3 с™0е тёло гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA.

Сщ7eнникъ же глаг0летъ: И$м>къ, свzщеннодіaкону, преподаeтсz чcтн0е и3 с™0е и3 пречcтое тёло гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA, во њставлeніе грэхHвъ є3гw2, и3 въ жи1знь вёчную.

И# tх0дитъ, и3 м0литсz ћкw и3 сщ7eнникъ, глаг0лz: Вёрую, гDи, и3 и3сповёдую:

Под0бнэ взeмъ и3 сщ7eнникъ є3ди1ну чaстицу с™aгw хлёба, глаг0летъ:

СE прихождY къ безсмeртному цRю2 и3 бGу нaшему.

Честн0е и3 прес™0е тёло гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA преподаeтсz мнЁ, и4м>къ, свzщeннику, во њставлeніе грэхHвъ мои1хъ, и3 въ жи1знь вёчную.

И# приклони1въ главY м0литсz, глаг0лz: Вёрую, гDи, и3 и3сповёдую:

И# тaкw причащaютсz въ рукaхъ держи1магw со стрaхомъ и3 всsцэмъ ўтвержeніемъ. Тaже сщ7eнникъ глаг0летъ: СE пaки прихождY къ безсмeртному цRю2 и3 бGу нaшему.

Тaже сщ7eнникъ воскл0ньсz, пріeмлетъ nбёма рукaма съ покр0вцемъ с™hй поти1ръ, и3 причащaетсz три1жды и3з8 негw2, глаг0лz: Честнhz и3 с™hz кр0ве гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA, причащaюсz ѓзъ, рaбъ б9ій, сщ7eнникъ и4м>къ, во њставлeніе грэхHвъ мои1хъ, и3 въ жи1знь вёчную, ґми1нь.

И# тaкw свои2 ўстнЁ и3 крaй сщ7eннагw поти1ра въ рукY держи1мымъ плaтомъ њтeръ, глаг0летъ: СE прикоснyсz ўстнaмъ мои6мъ, и3 tи1метъ беззакHніz мо‰, и3 грэхи2 мо‰ њчи1ститъ.

Тaже призывaетъ діaкона, глаг0лz: Діaконе, приступи2.

И# діaконъ прих0дитъ и3 покланsетсz є3ди1ною, глаг0лz:

СE пaки прихождY къ безсмeртному цRю2 и3 бGу нaшему. И#: Преподaждь ми2, вLко, чcтнyю и3 с™yю кр0вь гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA.

И# сщ7eнникъ глаг0летъ: Причащaетсz рaбъ б9ій, діaконъ и4м>къ, чcтнhz и3 с™hz кр0ве гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA, во њставлeніе грэхHвъ свои1хъ и3 въ жи1знь вёчную.

Причасти1вшусz же діaкону, гlетъ сщ7eнникъ: СE прикоснyсz ўстнaмъ твои6мъ, и3 tи1метъ беззакHніz тво‰, и3 грэхи2 тво‰ њчи1ститъ.

[зри2] Подобaетъ вёдати, ћкw, ѓще сyть хотsщіи причащaтисz с™hхъ т†инъ, раздроблsетъ сщ7eнникъ. двЁ ч†сти с™aгw ѓгнца њстaвшыz, є4же НІ, и3 є4же КА, на м†лыz ч†стицы, ћкw бhти всBмъ причaстникwмъ дов0льно: и3 тaкw влагaетъ и5хъ во с™yю чaшу.

И# покрывaетъ сщ7eнникъ с™hй поти1ръ покр0вцемъ, под0бнэ и3 на с™hй дjскосъ возлагaетъ ѕвэзди1цу и3 покрw1вцы. Тaже глаг0летъ мlтву благодaрственную: Бlгодари1мъ тS, вLко чlвэколю1бче:

Причащeніе во хрaмэ.

И# тaкw tверзaютъ двє1ри с™aгw nлтарS, и3 діaконъ поклони1всz є3ди1ною, пріeмлетъ поти1ръ со благоговёніемъ, и3 прих0дитъ во двє1ри, и3 возносS с™hй поти1ръ, показyетъ и5 лю1демъ, глаг0лz: Со стрaхомъ б9іимъ и3 вёрою приступи1те.

Ли1къ: Бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне, / бGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ.

Сщ7eнникъ же м0литсz:

Вёрую, гDи, и3 и3сповёдую, ћкw ты2 є3си2 вои1стинну хrт0съ, сн7ъ бGа живaгw, пришeдый въ мjръ грBшныz спасти2, t ни1хже пeрвый є4смь ѓзъ. є3щE вёрую, ћкw сіE сaмое є4сть пречи1стое тёло твоE, и3 сіS сaмаz є4сть честнaz кр0вь твоS. молю1сz u5бо тебЁ: поми1луй мS, и3 прости1 ми прегрэшє1ніz мо‰ вHльнаz и3 невHльнаz, ±же сл0вомъ, ±же дёломъ, ±же вёдэніемъ и3 невёдэніемъ: и3 спод0би мS неwсуждeннw причасти1тисz пречи1стыхъ твои1хъ тaинствъ, во њставлeніе грэхHвъ и3 въ жи1знь вёчную, ґми1нь.

Тaже: Вeчери твоеS тaйныz днeсь, сн7е б9ій, причaстника мS пріими2: не бо2 врагHмъ твои6мъ тaйну повёмъ, ни лобзaніz ти2 дaмъ ћкw їyда, но ћкw разб0йникъ и3сповёдаю тS: помzни1 мz, гDи, во цrтвіи твоeмъ.

Да не въ сyдъ и3ли2 во њсуждeніе бyдетъ мнЁ причащeніе с™hхъ твои1хъ т†инъ, гDи, но во и3сцэлeніе души2 и3 тёла.

Тaже приступaютъ хотsщіи причащaтисz. И# и4дутъ є3ди1нъ по є3ди1ному, и3 покланsютсz со всsцэмъ ўмилeніемъ и3 стрaхомъ, согбeннэ рyцэ къ пeрсемъ и3мyще: тaже пріeмлетъ кjйждо б9eствєнныz т†йны.

Сщ7eнникъ же, причащaz є3го2, глаг0летъ: Причащaетсz рaбъ б9ій, и4м>къ, чcтнaгw и3 с™aгw тёла и3 кр0ве гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA, во њставлeніе грэхHвъ свои1хъ и3 въ жи1знь вёчную.

И# діaконъ њтирaетъ є3мY ўстнЁ плaтомъ: и3 цэлyетъ причасти1выйсz с™yю чaшу, и3 поклони1всz tх0дитъ. И# тaкw причащaютсz вси2.

Ли1къ же поeтъ по nбhчаю: Тёло хrт0во пріими1те, / и3ст0чника безсмeртнагw вкуси1те. Ґллилyіа, три1жды.

По причащeніи.

По причащeніи же, вх0дитъ їерeй во свzтhй олтaрь, и3 поставлsетъ с™az на с™ёмъ прест0лэ.

ТогдA пріeмъ діaконъ с™hй дjскосъ верхY с™aгw поти1ра, и3 глаг0лz воскрє1сныz пBсни сі‰: Воскресeніе хrт0во ви1дэвше: и3 Свэти1сz, свэти1сz, н0вый їерусали1ме: и3 Q пaсха вeліz, и3 свzщeннэйшаz:

Њтирaетъ с™0ю гyбою ѕэлw2 д0брэ, глаг0лz словесA сі‰: Tмhй, гDи, грэхи2 поминaвшихсz здЁ кр0вію твоeю честн0ю, мlтвами с™hхъ твои1хъ.

Сщ7eнникъ же благословлsетъ лю1ди, возглашaz: Спаси2, б9е, лю1ди тво‰, и3 благослови2 достоsніе твоE.

И# њбращaетсz сщ7eнникъ ко с™ёй трапeзэ, и3 кади1тъ три1жды, глаг0лz въ себЁ: Вознеси1сz на нб7сA, б9е, и3 по всeй земли2 слaва твоS.

Ли1къ же поeтъ: Ви1дэхомъ свётъ и4стинный, / пріsхомъ д¦а нбcнаго, / њбрэт0хомъ вёру и4стинную, / нераздёльнэй трbцэ покланsемсz: / тa бо нaсъ спаслA є4сть.

Сщ7eнникъ же, зрS на лю1ди, глаг0летъ тaйнw: Благословeнъ бGъ нaшъ:

И# возглaснw: ВсегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

И# tх0дитъ ко с™0му предложeнію, и3 поставлsетъ тaмw с™az.

Ли1къ: Ґми1нь.

Да и3сп0лнzтсz ўстA н†ша / хвалeніz твоегw2, гDи, / ћкw да поeмъ слaву твою2, / ћкw спод0билъ є3си2 нaсъ причасти1тисz / с™ы6мъ твои6мъ, б9eствєннымъ, безсмє1ртнымъ и3 животворsщымъ тaйнамъ: / соблюди2 нaсъ во твоeй с™hни, / вeсь дeнь поучaтисz прaвдэ твоeй. / ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

И# и3зшeдъ діaконъ сёверною двeрію,
и3 стaвъ на њбhчнэмъ мёстэ, глаг0летъ:

Пр0сти пріи1мше б9eственныхъ, с™hхъ, пречcтыхъ, безсмeртныхъ, небeсныхъ и3 животворsщихъ, стрaшныхъ хrт0выхъ т†инъ, дост0йнw благодари1мъ гDа.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Дeнь вeсь совершeнъ, свsтъ, ми1ренъ и3 безгрёшенъ и3спроси1вше, сaми себE и3 другъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Тaже, причащeнію соверши1вшусz, сщ7eнникъ м0литсz:

Бlгодари1мъ тS, гDи б9е нaшъ, њ причащeніи с™hхъ пречcтыхъ, безсмeртныхъ и3 нбcныхъ твои1хъ т†инъ, и5хже дaлъ є3си2 нaмъ во бlгодэsніе и3 њсвzщeніе и3 и3сцэлeніе дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ. сaмъ, вLко всёхъ, дaждь бhти нaмъ причaстію с™aгw тёла и3 кр0ве хrтA твоегw2 въ вёру непостhдну, въ люб0вь нелицемёрну, въ преумножeніе премyдрости, во и3сцэлeніе души2 и3 тёла, во tгнaніе всsкагw сопроти1внагw, въ снабдёніе зaповэдей твои1хъ, во tвётъ бlгопріsтенъ, и4же на стрaшнэмъ суди1щи хrтA твоегw2.

Їерeй же, согнyвъ ґнтіми1нсъ и3 прsмw держS є3ђліе, твори1тъ над8 ни1мъ кrтъ.

Возглашaетъ: Ћкw ты2 є3си2 њсвzщeніе нaше, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй: Съ ми1ромъ и3зhдемъ.

Ли1къ: Њ и4мени гDни.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Мlтва заамвHннаz возглaснw:

Їерeй: Бlгословлszй бlгословsщыz тS, гDи, и3 њсвzщazй на тS ўповaющыz, спаси2 лю1ди тво‰ и3 благослови2 достоsніе твоE, и3сполнeніе цRкве твоеS сохрани2, њсвzти2 лю1бzщыz благолёпіе д0му твоегw2: ты2 тёхъ возпрослaви б9eственною твоeю си1лою, и3 не њстaви нaсъ, ўповaющихъ на тS. ми1ръ мjрови твоемY дaруй, цeрквамъ твои6мъ, свzщeнникwмъ, в0инству и3 всBмъ лю1демъ твои6мъ. ћкw всsкое даsніе блaго, и3 всsкъ дaръ совершeнъ свhше є4сть, сходsй t тебE nц7A свётwвъ: и3 тебЁ слaву, и3 бlгодарeніе, и3 поклонeніе возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Сщ7eнникъ ќбw вх0дитъ с™hми двeрьми, и3 tшeдъ въ предложeніе, глаг0летъ настоsщую мlтву:

Мlтва, внегдA потреби1ти с™†z:

И#сп0лнисz и3 соверши1сz є3ли1кw по нaшей си1лэ, хrтE б9е нaшъ, твоегw2 смотрeніz тaинство: и3мёемъ бо смeрти твоеS пaмzть, ви1дэхомъ воскресeніz твоегw2 w4бразъ, нап0лнихомсz безконeчныz твоеS жи1зни, наслади1хомсz неистощaемыz твоеS пи1щи, є3sже и3 въ бyдущемъ вёцэ всBмъ нaмъ спод0битисz бlговоли2, бlгодaтію безначaльнагw твоегw2 nц7A, и3 с™aгw и3 бlгaгw и3 животворsщагw твоегw2 д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Ли1къ: Ґми1нь. Тaже: Бyди и4мz гDне бlгословeнно t нhнэ и3 до вёка. Три1жды.

И# pал0мъ lг:

Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz, / вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ. / њ гDэ похвaлитсz душA моS, / да ўслhшатъ кр0тцыи, и3 возвеселsтсz. / возвели1чите гDа со мн0ю, / и3 вознесeмъ и4мz є3гw2 вкyпэ. / взыскaхъ гDа, и3 ўслhша мS, / и3 t всёхъ скорбeй мои1хъ и3збaви мS. / приступи1те къ немY, и3 просвэти1тесz, / и3 ли1ца в†ша не постыдsтсz. / сeй ни1щій воззвA, и3 гDь ўслhша и5, / и3 t всёхъ скорбeй є3гw2 сп7сE и5. / њполчи1тсz ѓгGлъ гDнь w4крестъ боsщихсz є3гw2, / и3 и3збaвитъ и5хъ. / вкуси1те и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь: / бlжeнъ мyжъ, и4же ўповaетъ нaнь. / б0йтесz гDа вси2 с™jи є3гw2, / ћкw нёсть лишeніz боsщымсz є3гw2. / богaтіи њбнищaша и3 взалкaша, / взыскaющіи же гDа не лишaтсz всsкагw бlга. / пріиди1те ч†да, послyшайте менє2, / стрaху гDню научY вaсъ. / кт0 є3сть человёкъ, хотsй жив0тъ, / любsй дни6 ви1дэти бlги; / ўдержи2 љзhкъ тв0й t ѕлA, / и3 ўстнЁ твои2 є4же не глаг0лати льсти2. / ўклони1сz t ѕлA, и3 сотвори2 блaго: / взыщи2 ми1ра и3 пожени2 и5. / џчи гDни на прaвєдныz, / и3 ќши є3гw2 въ мlтву и4хъ: / лицe же гDне на творsщыz ѕл†z, / є4же потреби1ти t земли2 пaмzть и4хъ. / воззвaша прaведніи, и3 гDь ўслhша и4хъ, / и3 t всёхъ скорбeй и4хъ и3збaви и5хъ. / бли1зъ гDь сокрушeнныхъ сeрдцемъ, / и3 смирє1нныz дyхомъ сп7сeтъ. / мнHги скHрби прaвєднымъ, / и3 t всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь. / храни1тъ гDь вс‰ кHсти и4хъ, / ни є3ди1на t ни1хъ сокруши1тсz. / смeрть грёшникwвъ лютA, / и3 ненави1дzщіи прaведнаго прегрэшaтъ. / и3збaвитъ гDь дyшы р†бъ свои1хъ, / и3 не прегрэшaтъ вси2 ўповaющіи на него2.

Сщ7eнникъ же, и3зшeдъ, даeтъ лю1демъ ґнтjдwръ. По скончaніи же pалмA и3 раздаsніи ґнтjдwра, глаг0летъ: Благословeніе гDне на вaсъ, тогw2 бlгодaтію и3 чlвэколю1біемъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Сщ7eнникъ: Слaва тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ.

Ли1къ: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Благослови2.

Сщ7eнникъ твори1тъ tпyстъ:

Въ недёлю: Воскресhй и3з8 мeртвыхъ, хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтвами пречcтыz своеS м™ре, с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлwвъ, и3 с™aгw [и4м>къ, є3гHже є4сть хрaмъ, и3 є3гHже є4сть дeнь], и4же во с™hхъ nц7A нaшегw васjліа вели1кагw, ґрхіепcкпа кесарjи каппадокjйскіz, с™hхъ и3 прaведныхъ бGоoц7ъ їwакjма и3 ѓнны, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw блaгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Многолётіе.

Ли1къ: Вели1каго господи1на и3 nтцA нaшего и4м>къ, / с™ёйшаго патріaрха моск0вскаго и3 всеS руси2, / и3 господи1на нaшего преwсвzщeнэйшего и4м>къ, / митрополjта [и3ли2 ґрхіепcкпа, и3ли2 є3пcкпа є3гHже є4сть њбласть], / бGохрани1мую странY нaшу рwссjйскую, / настоsтелz, брaтію и3 прих0жанъ с™aгw храма сегw2, / и3 вс‰ правослaвныz хrтіaны, / гDи, сохрани2 и5хъ на мн0гаz лBта.

Тaже глаг0лемъ бlгодaрственныz мlтвы.

Конeцъ б9eственныz літургjи вели1кагw васjліа.


 

Б9eственнаz літургjа преждеwсщ7eнныхъ.

Літургjа њглашeнныхъ.

Діaконъ, стaвъ на nбhчномъ мёстэ, возглашaетъ: Бlгослови2, вLко.

Сщ7eнникъ возглaснw глаг0летъ: Бlгословeно цrтво nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Чтeц: Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу. Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

И# глаг0летъ предначинaтельный pал0мъ, Rг:

Бlгослови2 душE моS гDа: гDи б9е м0й, возвели1чилсz є3си2 ѕэлw2, во и3сповёданіе и3 въ велелёпоту њблeклсz є3си2. њдэsйсz свётомъ ћкw ри1зою, простирazй нб7о ћкw к0жу. покрывazй водaми превhспрєннzz сво‰, полагazй џблаки на восхождeніе своE, ходsй на крилY вётрєню. творsй ѓгGлы сво‰ дyхи и3 слуги6 сво‰ плaмень џгненный. њсновazй зeмлю на твeрди є3S, не преклони1тсz въ вёкъ вёка. бeздна, ћкw ри1за њдэsніе є3S, на горaхъ стaнутъ в0ды. t запрещeніz твоегw2 побёгнутъ, t глaса гр0ма твоегw2 ўбоsтсz. восх0дzтъ г0ры, и3 низх0дzтъ полS въ мёсто, є4же њсновaлъ є3си2 и5мъ. предёлъ положи1лъ є3си2, є3гHже не прeйдутъ, нижE њбратsтсz покрhти зeмлю. посылazй и3ст0чники въ дeбрэхъ, посредЁ г0ръ пр0йдутъ в0ды. напаsютъ вс‰ ѕвёри сє1льныz, ждyтъ nнaгри въ жaжду свою2. на тhхъ пти6цы нбcныz привитaютъ, t среды2 кaменіz дадsтъ глaсъ. напаszй г0ры t превhспреннихъ свои1хъ, t плодA дёлъ твои1хъ насhтитсz землS. прозzбazй травY скотHмъ, и3 ѕлaкъ на слyжбу человёкwмъ, и3звести2 хлёбъ t земли2. и3 віно2 весели1тъ сeрдце человёка, ўмaстити лицE є3лeемъ, и3 хлёбъ сeрдце человёка ўкрэпи1тъ. насhтzтсz древA польск†z, кeдри лівaнстіи, и5хже є3си2 насади1лъ. тaмw пти6цы вогнэздsтсz: є3рwдjево жили1ще предводи1тельствуетъ и4ми. г0ры высHкіz є3лeнємъ, кaмень прибёжище зazцємъ. сотвори1лъ є4сть лунY во временA, с0лнце познA зaпадъ св0й. положи1лъ є3си2 тьмY, и3 бhсть н0щь, въ нeйже пр0йдутъ вси2 ѕвёріе дубрaвніи: скЂмни рыкaющіи восхи1тити, и3 взыскaти t бGа пи1щу себЁ. возсіS с0лнце, и3 собрaшасz, и3 въ л0жахъ свои1хъ лsгутъ. и3зhдетъ человёкъ на дёло своE, и3 на дёланіе своE до вeчера. ћкw возвели1чишасz дэлA тво‰ гDи, вс‰ премyдростію сотвори1лъ є3си2: и3сп0лнисz землS твaри твоеS. сіE м0ре вели1кое и3 прострaнное, тaмw гaди, и4хже нёсть числA, живHтнаz м†лаz съ вели1кими. тaмw корабли2 преплaваютъ, ѕмjй сeй, є3г0же создaлъ є3си2 ругaтисz є3мY. вс‰ къ тебЁ чaютъ, дaти пи1щу и5мъ во блaго врeмz. дaвшу тебЁ и5мъ, соберyтъ: tвeрзшу тебЁ рyку, всsчєскаz и3сп0лнzтсz бlгости. tврaщшу же тебЁ лицE возмzтyтсz: tи1меши дyхъ и4хъ, и3 и3счeзнутъ, и3 въ пeрсть свою2 возвратsтсz. п0слеши д¦а твоего2, и3 сози1ждутсz, и3 њбнови1ши лицE земли2. бyди слaва гDнz во вёки, возвесели1тсz гDь њ дёлэхъ свои1хъ: призирazй на зeмлю, и3 творsй ю5 трzсти1сz: прикасazйсz горaмъ, и3 дымsтсz. воспою2 гDеви въ животЁ моeмъ: пою2 бGу моемY, д0ндеже є4смь. да ўслади1тсz є3мY бесёда моS, ѓзъ же возвеселю1сz њ гDэ. да и3счeзнутъ грBшницы t земли2, и3 беззакHнницы, ћкоже не бhти и5мъ: бlгослови2 душE моS гDа.

С0лнце познA зaпадъ св0й: положи1лъ є3си2 тьмY и3 бhсть н0щь. ћкw возвели1чишасz дэлA тво‰ гDи, вс‰ премyдростію сотвори1лъ є3си2.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды.

Е#ктеніA вели1каz.

Діaконъ: Ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ свhшнэмъ ми1рэ, и3 спасeніи дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ цRквeй, и3 соединeніи всёхъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ входsщихъ в0нь, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ вели1комъ господи1нэ и3 nц7Ё нaшемъ, свzтёйшемъ патріaрхэ и4м>къ, и3 њ господи1нэ нaшемъ преwсвzщeннэйшемъ є3пcкпэ [и3ли2 ґрхіепcкпэ, и3ли2 митрополjтэ] и4м>къ, честнёмъ пресвЂтерствэ, во хrтЁ діaконствэ, њ всeмъ при1чтэ и3 лю1дехъ, гDу пом0лимсz.

Њ богохрани1мэй странЁ нaшей, властёхъ и3 в0инствэ є3S, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ грaдэ сeмъ [и3ли2 њ вeси сeй, и3ли2 њ с™ёй nби1тели сeй], всsкомъ грaдэ, странЁ, и3 вёрою живyщихъ въ ни1хъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ бlгорастворeніи воздyхwвъ, њ и3з8oби1ліи плодHвъ земнhхъ, и3 врeменэхъ ми1рныхъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ плaвающихъ, путешeствующихъ, недyгующихъ, стрaждущихъ, плэнeнныхъ, и3 њ спасeніи и4хъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 другъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Возглaс: Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть, и3 поклонeніе, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Начeншусz же стіхосл0вію, tх0дитъ сщ7eнникъ во с™0е предложeніе: и3 взeмъ преждеwсщ7eнный хлёбъ t хлэбон0сца, полагaетъ и5 со бlгоговёніемъ мн0гимъ во с™hй дjскосъ, вложи1въ во с™yю чaшу віно2 и3 в0ду nбhчнw, ничт0же глаг0лz. И# взeмъ кади1льницу, кади1тъ ѕвэзди1цу и3 покр0вы: и3 покрhвъ |.

Каfjсма }i.
Pал0мъ рf7i.

Чтeц: Ко гDу, внегдA скорбёти ми2, воззвaхъ, и3 ўслhша мS. ГDи, и3збaви дyшу мою2 t ўстeнъ непрaведныхъ и3 t љзhка льсти1ва. Что2 дaстсz тебЁ, и3ли2 что2 приложи1тсz тебЁ къ љзhку льсти1ву; Стрёлы си1льнагw и3з8wщрє1ны, со ќгльми пустhнными. Ўвы2 мнЁ, ћкw пришeльствіе моE продолжи1сz, всели1хсz съ селє1ніи кидaрскими: Мн0гw пришeльствова душA моS: съ ненави1дzщими ми1ра бёхъ ми1ренъ: Е#гдA глаг0лахъ и5мъ, борsху мS тyне.

Pал0мъ Rк.

Возвед0хъ џчи мои2 въ г0ры, tню1дуже пріи1детъ п0мощь моS. П0мощь моS t гDа, сотв0ршагw нeбо и3 зeмлю. Не дaждь во смzтeніе ноги2 твоеS, нижE воздрeмлетъ хранsй тS: СE, не воздрeмлетъ, нижE ќснетъ хранsй ї}лz. ГDь сохрани1тъ тS, гDь покр0въ тв0й на рyку деснyю твою2. Во дни2 с0лнце не њжжeтъ тебE, нижE лунA н0щію. ГDь сохрани1тъ тS t всsкагw ѕлA, сохрани1тъ дyшу твою2 гDь: ГDь сохрани1тъ вхождeніе твоE и3 и3схождeніе твоE, t нhнэ и3 до вёка.

Pал0мъ рк7а.

Возвесели1хсz њ рeкшихъ мнЁ: въ д0мъ гDень п0йдемъ. Стоsще бsху н0ги нaшz во дв0рэхъ твои1хъ, їеrли1ме. Їеrли1мъ зи1ждемый ћкw грaдъ, є3мyже причaстіе є3гw2 вкyпэ. Тaмw бо взыд0ша кwлёна, кwлёна гDнz, свидёніе ї}лево, и3сповёдатисz и4мени гDню: Ћкw тaмw сэд0ша прест0ли на сyдъ, прест0ли въ домY дв7довэ. Вопроси1те же ±же њ ми1рэ їеrли1ма: и3 nби1ліе лю1бzщымъ тS. Бyди же ми1ръ въ си1лэ твоeй, и3 nби1ліе въ столпостэнaхъ твои1хъ. Рaди брaтій мои1хъ и3 бли1жнихъ мои1хъ глаг0лахъ ќбw ми1ръ њ тебЁ. Д0му рaди гDа бGа нaшегw взыскaхъ бlг†z тебЁ.

Pал0мъ рк7в.

Къ тебЁ возвед0хъ џчи мои2, живyщему на нб7си2. СE, ћкw џчи р†бъ въ рукY госп0дій свои1хъ, ћкw џчи рабhни въ рукY госпожи2 своеS: тaкw џчи нaши ко гDу бGу нaшему, д0ндеже ўщeдритъ ны2. Поми1луй нaсъ, гDи, поми1луй нaсъ, ћкw помн0гу и3сп0лнихомсz ўничижeніz: Наипaче нап0лнисz душA нaша поношeніz гобзyющихъ и3 ўничижeніz г0рдыхъ.

Pал0мъ рк7г.

Ћкw ѓще не гDь бы бhлъ въ нaсъ, да речeтъ ќбw ї}ль: Ћкw ѓще не гDь бы бhлъ въ нaсъ, внегдA востaти человёкwмъ на ны2, u5бо живhхъ пожeрли бhша нaсъ: ВнегдA прогнёватисz ћрости и4хъ на ны2, u5бо водA потопи1ла бы нaсъ. Пот0къ прeйде душA нaша: U5бо прeйде душA нaша в0ду непостоsнную. Бlгословeнъ гDь, и4же не дадE нaсъ въ лови1тву зубHмъ и4хъ. ДушA нaша ћкw пти1ца и3збaвисz t сёти ловsщихъ: сёть сокруши1сz, и3 мы2 и3збaвлени бhхомъ. П0мощь нaша во и4мz гDа, сотв0ршагw нeбо и3 зeмлю.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды.

Е#ктеніA мaлаz.

Діaконъ: Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Моли1тва пeрвагw ґнтіфHна.

Їерeй: ГDи щeдрый и3 ми1лостивый, долготерпэли1ве и3 многоми1лостиве, внуши2 моли1тву нaшу и3 вонми2 глaсу молeніz нaшегw, сотвори2 съ нaми знaменіе во блaго: настaви нaсъ на пyть тв0й, є4же ходи1ти во и4стинэ твоeй: возвесели2 сердцA н†ша, во є4же боsтисz и4мене твоегw2 с™aгw: занE вeлій є3си2 ты2 и3 творsй чудесA, ты2 є3си2 бGъ є3ди1нъ, и3 нёсть под0бенъ тебЁ въ бозёхъ, гDи: си1ленъ въ ми1лости, и3 бlгъ въ крёпости, во є4же помогaти, и3 ўтэшaти, и3 спасaти вс‰ ўповaющыz во и4мz с™0е твоE.

Возглaсъ: Ћкw твоS держaва, и3 твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Pал0мъ рк7д.

Чтeц: Надёющіисz на гDа, ћкw горA сіHнъ: не подви1житсz въ вёкъ живhй во їеrли1мэ. Г0ры w4крестъ є3гw2, и3 гDь w4крестъ людeй свои1хъ, t нhнэ и3 до вёка. Ћкw не њстaвитъ гDь жезлA грёшныхъ на жрeбій првdныхъ, ћкw да не пр0струтъ првdніи въ беззакHніz рyкъ свои1хъ. Ўбlжи2, гDи, бlг‡z и3 пр†выz сeрдцемъ. Ўклонsющыzсz же въ развращє1ніz tведeтъ гDь съ дёлающими беззак0ніе: ми1ръ на ї}лz.

Pал0мъ рк7є.

ВнегдA возврати1ти гDу плёнъ сіHнь, бhхомъ ћкw ўтёшени. ТогдA и3сп0лнишасz рaдости ўстA н†ша, и3 љзhкъ нaшъ весeліz: тогдA рекyтъ во kзhцэхъ: возвели1чилъ є4сть гDь сотвори1ти съ ни1ми. Возвели1чилъ є4сть гDь сотвори1ти съ нaми: бhхомъ веселsщесz. Возврати2, гDи, плэнeніе нaше, ћкw пот0ки ю4гомъ. Сёющіи слезaми, рaдостію п0жнутъ. Ходsщіи хождaху и3 плaкахусz, метaюще сёмена сво‰: грzдyще же пріи1дутъ рaдостію, взeмлюще руко‰ти сво‰.

Pал0мъ рк7ѕ.

Ѓще не гDь сози1ждетъ д0мъ, всyе труди1шасz зи1ждущіи: ѓще не гDь сохрани1тъ грaдъ, всyе бдЁ стрегjй. Всyе вaмъ є4сть ќтреневати: востaнете по сэдёніи kдyщіи хлёбъ болёзни, є3гдA дaстъ возлю1блєннымъ свои6мъ с0нъ. СE, достоsніе гDне сhнове, мздA плодA чрeвнzгw. Ћкw стрёлы въ руцЁ си1льнагw, тaкw сhнове tтрzсeнныхъ. Бlжeнъ, и4же и3сп0лнитъ желaніе своE t ни1хъ: не постыдsтсz, є3гдA глаг0лютъ врагHмъ свои6мъ во вратёхъ.

Pал0мъ рк7з.

Бlжeни вси2 боsщіисz гDа, ходsщіи въ путeхъ є3гw2: Труды2 плодHвъ твои1хъ снёси: бlжeнъ є3си2, и3 добро2 тебЁ бyдетъ. ЖенA твоS ћкw лозA плодови1та въ странaхъ д0му твоегw2: Сhнове твои2 ћкw новосаждє1ніz м†сличнаz w4крестъ трапeзы твоеS. СE, тaкw бlгослови1тсz человёкъ боsйсz гDа. Бlгослови1тъ тS гDь t сіHна, и3 ќзриши бlг†z їеrли1ма вс‰ дни6 животA твоегw2, И# ќзриши сhны сынHвъ твои1хъ: ми1ръ на ї}лz.

Pал0мъ рк7и.

Мн0жицею брaшасz со мн0ю t ю4ности моеS, да речeтъ ќбw ї}ль: Мн0жицею брaшасz со мн0ю t ю4ности моеS, и4бо не премог0ша мS. На хребтЁ моeмъ дёлаша грBшницы, продолжи1ша беззак0ніе своE. ГDь првdнъ ссэчE вы6z грёшникwвъ. Да постыдsтсz и3 возвратsтсz вспsть вси2 ненави1дzщіи сіHна: Да бyдутъ ћкw травA на здёхъ, ћже прeжде восторжeніz и4зсше: Е$юже не и3сп0лни руки2 своеS жнsй, и3 нёдра своегw2 руко‰ти собирazй: И# не рёша мимоходsщіи: бlгословeніе гDне на вы2, бlгослови1хомъ вы2 во и4мz гDне.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды.

Е#ктеніA мaлаz.

Діaконъ: Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Моли1тва вторaгw ґнтіфHна.

Їерeй: ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши нaсъ, нижE гнёвомъ твои1мъ накaжеши нaсъ: но сотвори2 съ нaми по млcти твоeй, врачY и3 и3сцэли1телю дyшъ нaшихъ, наставлsz нaсъ ко пристaнищу хотёніz твоегw2: просвэти2 џчи сердeцъ нaшихъ въ познaніе твоеS и4стины: и3 дaруй нaмъ пр0чее настоsщагw днE ми1рное и3 безгрёшное, и3 всE врeмz животA нaшегw, мlтвами с™hz бцdы и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ.

Возглaсъ: Ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Pал0мъ рк7f.

И#з8 глубины2 воззвaхъ къ тебЁ, гDи: гDи, ўслhши глaсъ м0й. Да бyдутъ ќши твои2 внeмлющэ глaсу молeніz моегw2. Ѓще беззакHніz нaзриши, гDи, гDи, кто2 постои1тъ; ћкw ў тебє2 њчищeніе є4сть. И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ тS, гDи, потерпЁ душA моS въ сл0во твоE: ўповA душA моS на гDа. T стрaжи ќтренніz до н0щи, t стрaжи ќтренніz да ўповaетъ ї}ль на гDа: Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое ў негw2 и3збавлeніе: и3 т0й и3збaвитъ ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw2.

Pал0мъ Rл.

ГDи, не вознесeсz сeрдце моE, нижE вознес0стэсz џчи мои2: нижE ходи1хъ въ вели1кихъ, нижE въ ди1вныхъ пaче менE. Ѓще не смиреномyдрствовахъ, но вознес0хъ дyшу мою2, ћкw tдоeное на мaтерь свою2, тaкw воздaси на дyшу мою2. Да ўповaетъ ї}ль на гDа t нhнэ и3 до вёка.

Pал0мъ рlа.

Помzни2, гDи, дв7да и3 всю2 кр0тость є3гw2: Ћкw клsтсz гDеви, њбэщaсz бGу їaкwвлю: Ѓще вни1ду въ селeніе д0му моегw2, и3ли2 взhду на џдръ постeли моеS: Ѓще дaмъ с0нъ nчи1ма мои1ма, и3 вёждома мои1ма дремaніе, и3 пок0й скраніaма мои1ма: Д0ндеже њбрsщу мёсто гDеви, селeніе бGу їaкwвлю. СE, слhшахомъ | во є3vфрafэ, њбрэт0хомъ | въ полsхъ дубрaвы: Вни1демъ въ селє1ніz є3гw2, поклони1мсz на мёсто, и3дёже стоsстэ н0зэ є3гw2. Воскrни2, гDи, въ пок0й тв0й, ты2 и3 ківHтъ с™hни твоеS. Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz прaвдою, и3 прпdбніи твои2 возрaдуютсz. Дв7да рaди рабA твоегw2, не tврати2 лицE помaзаннагw твоегw2. Клsтсz гDь дв7ду и4стиною, и3 не tвeржетсz є3S: t плодA чрeва твоегw2 посаждY на прест0лэ твоeмъ. Ѓще сохранsтъ сhнове твои2 завётъ м0й и3 свидBніz мо‰ сі‰, и5мже научY |, и3 сhнове и4хъ до вёка сsдутъ на прест0лэ твоeмъ. Ћкw и3збрA гDь сіHна, и3зв0ли и5 въ жили1ще себЁ. Сeй пок0й м0й во вёкъ вёка, здЁ вселю1сz, ћкw и3зв0лихъ и5. Лови1тву є3гw2 бlгословлszй бlгословлю2, ни1щыz є3гw2 насhщу хлёбы: Сщ7eнники є3гw2 њблекY во сп7сeніе, и3 прпdбніи є3гw2 рaдостію возрaдуютсz. Тaмw возращY р0гъ дв7дови, ўгот0вахъ свэти1льникъ помaзанному моемY. Враги2 є3гw2 њблекY студ0мъ, на нeмъ же процвэтeтъ с™hнz моS.

Pал0мъ рlв.

СE, что2 добро2, и3ли2 что2 красно2, но є4же жи1ти брaтіи вкyпэ; Ћкw мЂро на главЁ, сходsщее на брадY, брадY ґарHню, сходsщее на nмeты nдeжды є3гw2: Ћкw росA ґермHнскаz сходsщаz на г0ры сіw6нскіz: ћкw тaмw заповёда гDь бlгословeніе и3 жив0тъ до вёка.

Pал0мъ рlг.

СE, нhнэ бlгослови1те гDа, вси2 раби2 гDни, стоsщіи въ хрaмэ гDни, во дв0рэхъ д0му бGа нaшегw. Въ н0щехъ воздэжи1те рyки вaшz во с™†z и3 бlгослови1те гDа. Бlгослови1тъ тS гDь t сіHна, сотвори1вый нeбо и3 зeмлю.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды.

Е#ктеніA мaлаz.

Діaконъ: Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Мlтва трeтіzгw ґнтіфHна.

Їерeй: ГDи б9е нaшъ, помzни2 нaсъ грёшныхъ и3 непотрeбныхъ р†бъ твои1хъ, внегдA призывaти нaмъ с™0е и3 покланsемое и4мz твоE, и3 не посрами2 нaсъ t чazніz ми1лости твоеS: но дaруй нaмъ, гDи, вс‰ ±же ко спасeнію прошє1ніz, и3 спод0би нaсъ люби1ти, и3 боsтисz тебE t всегw2 сeрдца нaшегw, и3 твори1ти во всёхъ в0лю твою2.

Свzщeнникъ возглашaетъ: Ћкw ты2 є3си2 бGъ нaшъ, бGъ ми1ловати и3 спасaти, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

ГDи, воззвaхъ:

И# ѓбіе поeтсz, ГDи воззвaхъ, въ прилучи1вшійсz глaсъ. И# діaконъ кади1тъ по чи1ну.

ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS. / ўслhши мS гDи.

Первhй ли1къ: ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS: / вонми2 глaсу молeніz моегw2, / внегдA воззвaти ми2 къ тебЁ. / ўслhши мS гDи.

Вторhй ли1къ: Да и3спрaвитсz мlтва моS, / ћкw кади1ло пред8 тоб0ю, / воздэsніе рукY моє1ю, / жeртва вечeрнzz. / ўслhши мS гDи.

И# по чи1ну стіхи2: Положи2, гDи, хранeніе ўстHмъ мои6мъ, и3 двeрь њграждeніz њ ўстнaхъ мои1хъ. не ўклони2 сeрдце моE въ словесA лукaвствіz, непщевaти вины2 њ грэсёхъ. съ человёки дёлающими беззак0ніе, и3 не сочтyсz со и3збрaнными и4хъ. накaжетъ мS прaведникъ млcтію, и3 њбличи1тъ мS: є3лeй же грёшнагw да не намaститъ главы2 моеS. ћкw є3щE и3 мlтва моS во бlговолeніихъ и4хъ, пожeрты бhша при кaмени судіи6 и4хъ. ўслhшатсz глаг0ли мои2, ћкw возмог0ша: ћкw т0лща земли2 просёдесz на земли2, расточи1шасz кHсти и4хъ при ѓдэ. ћкw къ тебЁ гDи, гDи, џчи мои2, на тS ўповaхъ, не tими2 дyшу мою2. сохрани1 мz t сёти, ю4же состaвиша ми2, и3 t собл†знъ дёлающихъ беззак0ніе. падyтъ во мрeжу свою2 грBшницы: є3ди1нъ є4смь ѓзъ, д0ндеже прейдY.

Глaсомъ мои1мъ ко гDу воззвaхъ, глaсомъ мои1мъ ко гDу помоли1хсz. пролію2 пред8 ни1мъ молeніе моE, печaль мою2 пред8 ни1мъ возвэщY. внегдA и3счезaти t менє2 дyху моемY, и3 ты2 познaлъ є3си2 стєзи2 мо‰. на пути2 сeмъ, по немyже хождaхъ, скрhша сёть мнЁ. смотрsхъ њдеснyю и3 возглsдахъ, и3 не бЁ знazй менє2. поги1бе бёгство t менє2, и3 нёсть взыскazй дyшу мою2. воззвaхъ къ тебЁ гDи, рёхъ: ты2 є3си2 ўповaніе моE, чaсть моS є3си2 на земли2 живhхъ. вонми2 молeнію моемY, ћкw смири1хсz ѕэлw2: и3збaви мS t гонsщихъ мS, ћкw ўкрэпи1шасz пaче менє2.

На ‹, стіхи6ры: И#зведи2 и3з8 темни1цы дyшу мою2, и3сповёдатисz и4мени твоемY.

Менє2 ждyтъ прaвєдницы, д0ндеже воздaси мнЁ.

На }: И#з8 глубины2 воззвaхъ къ тебЁ гDи, гDи, ўслhши глaсъ м0й.

Да бyдутъ ќши твои2, внeмлющэ глaсу молeніz моегw2.

На ѕ7: Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, гDи, кто2 постои1тъ; ћкw ў тебE њчищeніе є4сть.

И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ тS, гDи, потерпЁ душA моS въ сл0во твоE, ўповA душA моS на гDа.

На д7: T стрaжи ќтренніz до н0щи, t стрaжи ќтренніz, да ўповaетъ ї}ль на гDа.

Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое ў негw2 и3збавлeніе, и3 т0й и3збaвитъ ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw2.

На в7: Хвали1те гDа вси2 kзhцы, похвали1те є3го2 вси2 лю1діе.

Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на нaсъ, и3 и4стина гDнz пребывaетъ во вёкъ.

Слaва: С™aгw минeи. И# нhнэ: БGор0диченъ. Ѓще нёсть с™aгw: Слaва, и3 нhнэ: БGор0диченъ.

И# вх0дъ съ кади1льницею.
Мlтва вх0да:

Їерeй: Вeчеръ и3 заyтра и3 полyдне, хвaлимъ, бlгослови1мъ, бlгодари1мъ и3 м0лимсz тебЁ, вLко всёхъ: и3спрaви мlтву нaшу, ћкw кади1ло пред8 тоб0ю, и3 не ўклони2 сердeцъ нaшихъ въ словесA, и3ли2 въ помышлє1ніz лукaвствіz: но и3збaви нaсъ t всёхъ ловsщихъ дyшы нaшz, ћкw къ тебЁ, гDи, гDи, џчи нaши, и3 на тS ўповaхомъ, да не посрами1ши нaсъ, б9е нaшъ. ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

По концё же стіхи1ръ, глаг0летъ діaконъ, и3ли2 сщ7eнникъ, возглaснw: Премyдрость, пр0сти.

Творeніе сwфр0ніа, патріaрха їеrли1мскагw.

И# пою1тъ ли1цы: Свёте ти1хій с™hz слaвы, / безсмeртнагw, nц7A нбcнагw, / с™aгw бlжeннагw, ї}се хrтE, / пришeдше на зaпадъ с0лнца, / ви1дэвше свётъ вечeрній, / поeмъ nц7A, сн7а, и3 с™aго д¦а, бGа. / дост0инъ є3си2 во вс‰ временA / пётъ бhти глaсы препод0бными, / сн7е б9ій, жив0тъ даsй: / тёмже мjръ тS слaвитъ.

Діaконъ: В0нмемъ.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# д¦ови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость.

Чтeцъ, прокjменъ.

Діaконъ: Премyдрость.

И# чтeцъ надписaніе парєміи2.

Діaконъ: В0нмемъ.

И# чтeцъ глаг0летъ парємію2.

Діaконъ: Премyдрость.

И# чтeцъ вторhй прокjменъ.

Посeмъ возглашaетъ діaконъ: Повели1те.

Свzщeнникъ же, взeмъ nбёма рукaма кади1льницу и3 свёщникъ со свэщeю, стои1тъ пред8 с™0ю трапeзою, зрS къ вост0кwмъ, и3 назнaменуz крeстъ, глаг0летъ: Премyдрость, пр0сти.

Тaже њбратsсz на зaпадъ къ нар0ду, глаг0летъ: Свётъ хrт0въ просвэщaетъ всёхъ.

И# чтeцъ надписaніе парєміи2.

Діaконъ: В0нмемъ.

Чтeцъ глаг0летъ парємію2.

Свzщeнникъ глаг0летъ: Ми1ръ ти2.

И# чтeцъ: И# д¦ови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость.

Да и3спрaвитсz мlтва моS:

Подобaетъ вёдати, є3гдA чтeцъ поeтъ: Да и3спрaвитсz мlтва моS, ћкw кади1ло пред8 тоб0ю: вси2 лю1діе сyщіи во хрaмэ и3 во nлтарЁ, стоsтъ на колёнахъ молsщесz. Е#гдa же нaчнетъ: Воздэsніе рукY моeю: востаю1тъ. На пр0чіихъ же стіхaхъ, Да и3спрaвитсz, пёніz, є3гдA кот0рый ли1къ поeтъ, и3 всS странA стои1тъ: вторhй же ли1къ и3 странA нар0да колBна приклонsютъ. Їерeй же стоS во nлтарЁ пред8 с™0ю трапeзою, пріsвъ кади1льницу съ fmміaмомъ, и3 кади1тъ: послэди1 же на Да и3спрaвитсz, tдaвъ кади1льницу и3 сaмъ їерeй приклонsетъ колBна молsсz.

Чтeцъ поeтъ: Да и3спрaвитсz мlтва моS, / ћкw кади1ло пред8 тоб0ю, / воздэsніе рукY моeю, / жeртва вечeрнzz.

И# по пёніи чтецA, ли1къ поeтъ т0же.

Тaже, чтeцъ стjхъ №: ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS, / вонми2 глaсу молeніz моегw2, / внегдA воззвaти ми2 къ тебЁ.

Ли1къ: Да и3спрaвитсz:

Чтeцъ, стjхъ в7: Положи2 гDи, хранeніе ўстHмъ мои6мъ, / и3 двeрь њграждeніz њ ўстнaхъ мои1хъ.

Ли1къ: Да и3спрaвитсz:

Чтeцъ, стjхъ G: Не ўклони2 сeрдце моE въ словесA лукaвствіz, / непщевaти вины2 њ грэсёхъ.

Ли1къ: Да и3спрaвитсz:

И# пaки чтeцъ поeтъ: Да и3спрaвитсz мlтва моS, / ћкw кади1ло пред8 тоб0ю.

И# ли1къ поeтъ: Воздэsніе рукY моeю, / жeртва вечeрнzz.

И# по и3сполнeніи твори1мъ покл0ны три2.

Мlтва с™aгw є3фрeма.

Їерeй: ГDи и3 вLко животA моегw2, дyхъ прaздности, ўнhніz, любоначaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2. Покл0нъ.

Дyхъ же цэломyдріz, смиреномyдріz, терпёніz и3 любвE, дaруй ми2 рабY твоемY. Покл0нъ.

Е$й гDи цRю2, дaруй ми2 зрёти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не њсуждaти брaта моегw2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ. Покл0нъ.

Ѓще прaзднуетсz с™0му, и3ли2 хрaмовый прaздникъ прилучи1тсz въ по6стныz дни6, тогдA глаг0летъ діaконъ и3ли2 їерeй: В0нмемъ, и3 чтeцъ прокjменъ ґпcла, и3 чтeтсz ґпcлъ, и3 ґллилyіа поeтсz, и3 чтeніе є3ђліа, тaже є3ктеніA сіS:

Е#ктеніA сугyбаz.

Діaконъ: Рцeмъ вси2 t всеS души2, и3 t всегw2 помышлeніz нaшегw рцeмъ.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

ГDи вседержи1телю, б9е nц7ъ нaшихъ, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Поми1луй нaсъ, б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nц7Ё нaшемъ, свzтёйшемъ патріaрхэ и4м>къ, и3 њ господи1нэ нaшемъ преwсвzщeннэйшемъ є3пcкпэ [и3ли2 ґрхіепcкпэ, и3ли2 митрополjтэ] и4м>къ, и3 всeй во хrтЁ брaтіи нaшей.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ богохрани1мэй странЁ нaшей, властёхъ и3 в0инствэ є3S, да ти1хое и3 безм0лвное житіE поживeмъ во всsкомъ бlгочeстіи и3 чистотЁ.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ брaтіzхъ нaшихъ, сщ7eнницэхъ, сщ7енномонaсэхъ, и3 всeмъ во хrтЁ брaтствэ нaшемъ.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ бlжeнныхъ и3 приснопaмzтныхъ с™ёйшихъ патріaрсэхъ правослaвныхъ, и3 создaтелехъ с™aгw хрaма сегw2, [ѓще во nби1тели: с™hz nби1тели сеS,] и3 њ всёхъ преждепочи1вшихъ nц7ёхъ и3 брaтіzхъ, здЁ лежaщихъ и3 повсю1ду правослaвныхъ.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ ми1лости, жи1зни, ми1рэ, здрaвіи, спасeніи, посэщeніи, прощeніи и3 њставлeніи грэхHвъ рабHвъ б9іихъ, брaтіи с™aгw хрaма сегw2 [ѓще во nби1тели: с™hz nби1тели сеS].

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ плодоносsщихъ и3 добродёющихъ во с™ёмъ и3 всечестнёмъ хрaмэ сeмъ, труждaющихсz, пою1щихъ и3 предстоsщихъ лю1дехъ, њжидaющихъ t тебE вели1кіz и3 богaтыz млcти.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Мlтва прилёжнагw молeніz.

Їерeй: ГDи б9е нaшъ, прилёжное сіE молeніе пріими2 t твои1хъ р†бъ, и3 поми1луй нaсъ по мн0жеству млcти твоеS, и3 щедрHты тво‰ низпосли2 на ны2, и3 на вс‰ лю1ди тво‰, чaющыz t тебE богaтыz млcти.

Возглашeніе: Ћкw ми1лостивъ и3 человэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Е#ктеніA њ њглашeнныхъ.

Пaки діaконъ: Помоли1тесz, њглашeнніи, гDви.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Вёрніи, њ њглашeнныхъ пом0лимсz, да гDь поми1луетъ и5хъ.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њгласи1тъ и5хъ сл0вомъ и4стины.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Tкрhетъ и5мъ є3ђліе прaвды.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Соедини1тъ и5хъ с™ёй своeй, соб0рнэй и3 ґпcльстэй цeркви.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Спаси2, поми1луй, заступи2 и3 сохрани2 и5хъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њглашeнніи, главы6 вaшz гDви приклони1те.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Моли1тва њ њглашeнныхъ.

Їерeй: Б9е, б9е нaшъ, создaтелю и3 содётелю всёхъ, и4же всBмъ хотsй спасти1сz и3 въ рaзумъ и4стины пріити2: при1зри на рабы6 тво‰ њглашє1нныz, и3 и3збaви и5хъ дрeвніz прeлести и3 к0зни сопроти1внагw: и3 призови2 и5хъ въ жи1знь вёчную, просвэщaz и4хъ дyшы и3 тэлесA и3 сопричитaz и5хъ словeсному твоемY стaду, на нeмже и4мz твоE с™0е нарицaетсz.

Возглaсъ: Да и3 тjи съ нaми слaвzтъ пречcтн0е и3 великолёпое и4мz твоE, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Діaконъ глаг0летъ: Е#ли1цы њглашeнніи, и3зыди1те: њглашeнніи, и3зыди1те. є3ли1цы њглашeнніи, и3зыди1те: да никто2 t њглашeнныхъ, є3ли1цы вёрніи, пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

[зри2] Сі‰ т0чію глаг0лютсz дaже до среды2 четвeртыz седми1цы постA: t средh же средоп0стныz, по є4же рещи2 сщ7eннику: Да и3 тjи съ нaми слaвzтъ: глаг0лютсz и3 сі‰ діaконства t діaкона, на преждеwсщ7eнныхъ т0чію літургjахъ, ѓще и3 прaзднуемый дeнь, кромЁ суббHтъ и3 недёль.

Діaконъ: Е#ли1цы њглашeнніи, и3зыди1те: њглашeнніи, и3зыди1те: є3ли1цы къ просвэщeнію, и3зыди1те: помоли1тесz, и5же ко просвэщeнію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Е#ктеніA њ гот0вzщихсz ко с™0му просвэщeнію.

Діaконъ: Вёрніи, њ и5же ко с™0му просвэщeнію гот0вzщихсz брaтіzхъ и3 спасeніи и4хъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Ћкw да гDь бGъ нaшъ ўтверди1тъ и5хъ и3 ўкрэпи1тъ.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Просвэти1тъ и5хъ просвэщeніемъ рaзума и3 бlгочeстіz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Спод0битъ и5хъ во врeмz бlгопотрeбно бaни пакибытіS, њставлeніz грэхHвъ и3 њдeжди нетлёніz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Породи1тъ и5хъ вод0ю и3 д¦омъ.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Дaруетъ и5мъ совершeніе вёры.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Сопричтeтъ и5хъ с™0му своемY и3 и3збрaнному стaду.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Спаси2, поми1луй, заступи2 и3 сохрани2 и5хъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

И%же ко просвэщeнію, главы6 вaшz гDви приклони1те.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Моли1тва њ гот0вzщихсz ко с™0му просвэщeнію.

Їерeй: Kви2, вLко, лицE твоE на и5же ко с™0му просвэщeнію гот0вzщихсz и3 желaющихъ грэх0вную сквeрну tтрzсти2: њзари2 и4хъ помышлeніе, и3звэсти2 | въ вёрэ, ўтверди2 въ надeжди, соверши2 въ любви2, ќды чeстны хrтA твоегw2 покажи2, дaвшагw себE и3збавлeніе њ душaхъ нaшихъ.

Возглaсъ: Ћкw ты2 є3си2 просвэщeніе нaше, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Літургjа вёрныхъ.

Діaконъ: Е#ли1цы ко просвэщeнію, и3зыди1те: и5же ко просвэщeнію, и3зыди1те: є3ли1цы њглашeнніи, и3зыди1те: да никто2 t њглашeнныхъ, є3ли1цы вёрніи, пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Дaже до здЁ ±же t среды2 средоп0стныz.

Діaконъ: Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Діaконъ: Премyдрость.

Моли1тва вёрныхъ пeрваz.

Сщ7eнникъ: Б9е вели1кій и3 хвaльный, и4же животворsщею хrтA твоегw2 смeртію въ нетлёніе нaсъ t тлёніz престaвивый: ты2 вс‰ н†ша ч{вства стрaстнагw ўмерщвлeніz свободи2, бlгaго тBмъ вLку внyтренній п0мыслъ пристaвивъ: и3 џко ќбw да не приo1бщно бyдетъ всsкагw лукaвагw зрёніz, слyхъ же словесє1мъ пр†зднымъ невх0денъ, љзhкъ же да њчи1ститсz t глагHлъ непод0бныхъ: њчи1сти же нaшz ўстнЁ хвaлzщыz тS, гDи: рyки нaшz сотвори2 ѕлhхъ ќбw њшazтисz дэsній, дёйствовати же т0чію ±же тебЁ бlгоугHднаz, вс‰ нaшz ќды и3 мhсль твоeю ўтверждaz бlгодaтію.

Сщ7eнникъ возглашaетъ: Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Діaконъ: Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

[Е#гдA сщ7eнникъ є3ди1нъ слyжитъ, сі‰ не глаг0летъ:

Њ свhшнэмъ ми1рэ, и3 спасeніи дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ цRквeй и3 соединeніи всёхъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ входsщихъ в0нь, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.]

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю благодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Діaконъ: Премyдрость.

Моли1тва вторaz вёрныхъ.

Сщ7eнникъ: ВLко с™hй, пребlгjй, м0лимъ тS, въ ми1лости богaтаго, млcтива бhти нaмъ грBшнымъ и3 достHйны нaсъ сотвори1ти под8sтіz є3динор0днагw твоегw2 сн7а и3 бGа нaшегw, цRS слaвы. сe бо пречcтое є3гw2 тёло и3 животворsщаz кр0вь, въ настоsщій чaсъ входsщаz, на тaйнэй сeй предложи1тисz и4мутъ трапeзэ, t мн0жества в0инства нбcнагw неви1димw дорmноси6мыz: и4хже причaстіе неwсуждeннw нaмъ дaруй, да тёми мhсленное џко њзарsюще, сhнове свёта и3 днE бyдемъ.

Сщ7eнникъ возглашaетъ: По дaру хrтA твоегw2, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, со прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

И# tверзaютсz с™ы6z двє1ри.

Вели1кій вх0дъ.

Ли1къ поeтъ: Нhнэ си6лы нбcныz съ нaми неви1димw слyжатъ: / сe бо вх0дитъ цRь слaвы, сE жeртва тaйнаz совершeна дорmн0ситсz.

Семy же пэвaему, вх0дитъ діaконъ сёверною стран0ю во с™hй nлтaрь, и3 кади1тъ с™yю трапeзу и3 с™0е предложeніе и3 сщ7eнника, и3 стaвше вкyпэ, глаг0лютъ: Нhнэ си6лы нбcныz: три1жды. И# поклони1вшесz три1жды, tх0дzтъ и3 прен0сzтъ с™ы6z дaры по њбhчаю: и3дyще же ничт0же глаг0лютъ. и3 вшeдъ поставлsетъ | сщ7eнникъ по њбhчаю на с™ёй трапeзэ, и3 покрывaетъ воздyхомъ, ничесHже глаг0лz над8 ни1ми, т0чію кади1тъ |.

По вх0дэ.

Ли1къ поeтъ: Вёрою и3 люб0вію пристyпимъ, / да прич†стницы жи1зни вёчныz бyдемъ. / ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

И# твори1мъ три2 вели6кіz покл0ны, глаг0люще мlтву с™aгw є3фрeма: ГDи и3 вLко животA моегw2:

Діaконъ затворsетъ цrкіz двє1ри и3 завёсу до полови1ны цrкихъ врaтъ.

Тaже діaконъ, взeмъ врeмz, и3сх0дитъ на њбhчное мёсто и3 глаг0летъ діaкwнства.

Е#ктеніA проси1тєльнаz.

Діaконъ: И#сп0лнимъ вечeрнюю моли1тву нaшу гDви.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ предложeнныхъ и3 преждеwсщ7eнныхъ чcтнhхъ дарёхъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Ћкw да чlвэколю1бецъ бGъ нaшъ, пріeмъ | во с™hй и3 пренбcный, и3 мhсленный св0й жeртвенникъ, въ воню2 благоухaніz д¦0внагw, вознисп0слетъ нaмъ б9eственную бlгодaть и3 дaръ с™aгw д¦а, пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Вeчера всегw2 совершeнна, свsта, ми1рна и3 безгрёшна, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

ЃгGла ми1рна, вёрна настaвника, храни1телz дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Прощeніz и3 њставлeніz грэхHвъ и3 прегрэшeній нaшихъ ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Д0брыхъ и3 полeзныхъ душaмъ нaшымъ и3 ми1ра мjрови ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Пр0чее врeмz животA нaшегw въ ми1рэ и3 покаsніи скончaти ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Хrтіaнскіz кончи1ны животA нaшегw, безболёзнены, непостhдны, ми1рны, и3 д0брагw tвёта на стрaшнэмъ суди1щи хrт0вэ пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Соединeніе вёры и3 причaстіе с™aгw д¦а и3спроси1вше, сaми себE, и3 другъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Мlтва по поставлeніи б9eственныхъ дарHвъ на с™ёй трапeзэ.

Сщ7eнникъ м0литсz: И$же неизречeнныхъ и3 неви1димыхъ т†инъ б9е, ў негHже сyть сокрHвища премyдрости и3 рaзума ўтає1на: и4же служeніе слyжбы сеS tкрhвый нaмъ и3 положи1вый нaсъ грёшныхъ, за мн0гое твоE чlколю1біе, во є4же приноси1ти тебЁ дaры же и3 жє1ртвы њ нaшихъ грэсёхъ и3 њ людски1хъ невёдэніихъ: сaмъ, неви1димый цRю2, творsй вели6каz и3 неизслёдwваннаz, сл†внаz же и3 и3зр‰днаz, и5мже нёсть числA, при1зри на ны2 недостHйныz рабы6 тво‰, и5же с™0му семY жeртвеннику, ѓки херувjмскому твоемY предстоsщыz пrт0лу, на нeмже є3динор0дный тв0й сн7ъ и3 бGъ нaшъ предлежaщими стрaшными почивaетъ тaинствы: и3 всsкіz нaсъ и3 вBрныz лю1ди тво‰ свободи1въ нечистоты2, њсвzти2 всёхъ нaсъ дyшы и3 тэлесA њсвzщeніемъ неteмлемымъ: да чи1стою с0вэстію, непосрaмленнымъ лицeмъ, просвэщeннымъ сeрдцемъ б9eственныхъ си1хъ причащaющесz с™hнь и3 t ни1хъ њживотворsеми, соедини1мсz самомY хrтY твоемY, и4стинному бGу нaшему, рeкшему: kдhй пл0ть мою2 и3 піsй кр0вь мою2 во мнЁ пребывaетъ, и3 ѓзъ въ нeмъ: ћкw да всeльшусz въ нaсъ и3 ходsщу сл0ву твоемY, гDи, бyдемъ хрaмъ прес™aгw и3 покланsемагw твоегw2 д¦а, и3збaвлени всsкіz діaвольскіz к0зни, дэsніемъ, и3ли2 сл0вомъ, и3ли2 мhслію дёйствуемыz, и3 получи1мъ њбэтов†ннаz нaмъ бlг†z, со всёми с™hми твои1ми, t вёка тебЁ бlгоугоди1вшими.

Сщ7eнникъ возглашaетъ: И# спод0би нaсъ, вLко, со дерзновeніемъ неwсуждeннw смёти призывaти тебE нбcнаго бGа nц7A, и3 глаг0лати.

Лю1діе: Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE: да пріи1детъ цaрствіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2, и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ возглашaетъ: Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# д¦ови твоемY.

Діaконъ: Главы6 нaшz гDви прикл0нимъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Мlтва главоприклонeніz.

Сщ7eнникъ прекл0ньсz м0литсz: Б9е, є3ди1ный бlгjй и3 бlгоутр0бный, и4же въ выс0кихъ живhй и3 на смирє1нныz призирazй, при1зри благоутр0бнымъ џкомъ на вс‰ лю1ди тво‰ и3 сохрани2 и5хъ: и3 спод0би вс‰ ны2 неwсуждeннw причасти1тисz животворsщихъ твои1хъ си1хъ т†инъ: тебё бо сво‰ подклони1хомъ главы6, чaюще t тебE богaтыz ми1лости.

Возглaсъ: Бlгодaтію и3 щедр0тами и3 чlвэколю1біемъ є3динор0днагw сн7а твоегw2, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, со прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Сщ7eнникъ м0литсz:

Вонми2, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, t с™aгw жили1ща твоегw2 и3 t пrт0ла слaвы цrтвіz твоегw2, и3 пріиди2 во є4же њсвzти1ти нaсъ, и4же горЁ со nц7eмъ сэдsй, и3 здЁ нaмъ неви1димw спребывazй: и3 спод0би держaвною твоeю рук0ю преподaти нaмъ пречcтое тёло твоE и3 чcтнyю кр0вь, и3 нaми всBмъ лю1демъ.

По мlтвэ же сщ7eнникъ и3 діaконъ покланsютсz три1жды, глаг0люще: Б9е, њчи1сти мS грёшнаго.

Взeмлетъ же сщ7eнникъ покр0вы t с™hхъ дарHвъ, и3 покрывaетъ | воздyхомъ. Е#гдa же и4мать вознести2 с™hй хлёбъ, вн0ситъ сщ7eнникъ рyку свою2 со стрaхомъ мн0гимъ, и3 прикасaетсz б9eственному хлёбу со бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ.

Діaконъ: В0нмемъ.

Возглашaетъ сщ7eнникъ: Преждеwсвzщє1ннаz с™†z с™ы6мъ.

Ли1къ: Е#ди1нъ свsтъ, / є3ди1нъ гDь, / ї}съ хrт0съ, / во слaву бGа nц7A, ґми1нь.

Тaже сщ7eнникъ tлагaетъ с™hй воздyхъ и3 твори1тъ по nбhчаю с™0е причaстіе б9eственныхъ дарHвъ.

Кінони1къ.

Ли1къ же поeтъ: Вкуси1те и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь. / ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

[Ѓще с™aгw, и3ли2 хрaма чтeнъ ґпcлъ и3 є3ђліе, и3 другjй кінони1къ поeтсz, и4же є4сть ўкaзанъ.]

И# затворsютсz с™ы6z двє1ри завёсою.

Діaконъ вх0дитъ во с™hй nлтaрь и3 глаг0летъ: Раздроби2, вLко, с™hй хлёбъ.

Сщ7eнникъ раздроблsетъ є3го2 со мн0гимъ внимaніемъ на четhри ч†сти, глаг0лz: Раздроблsетсz и3 раздэлsетсz ѓгнецъ б9ій, раздроблsемый и3 нераздэлsемый, всегдA kд0мый и3 никогдaже и3ждивaемый, но причащaющыzсz њсвzщazй.

И# влагaетъ чaстицу въ поти1ръ, ничт0же глаг0лz: и3 діaконъ вливaетъ теплотY въ поти1ръ, ничт0же глаг0лz: и3 стои1тъ мaлw подaле.

Причащeніе во nлтарЁ.

Сщ7eнникъ же глаг0летъ: Діaконе, приступи2.

Діaконъ: СE прихождY къ безсмeртному цRю2 и3 бGу нaшему. И#: Преподaждь ми2, вLко, чcтн0е и3 с™0е тёло гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA.

Сщ7eнникъ же глаг0летъ: И$м>къ, свzщеннодіaкону, преподаeтсz чcтн0е и3 с™0е и3 пречcтое тёло гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA, во њставлeніе грэхHвъ є3гw2 и3 въ жи1знь вёчную.

И# tх0дитъ діaконъ и3 м0литсz, ћкw и3 сщ7eнникъ, глаг0лz: Вёрую, гDи, и3 и3сповёдую: и3 прHчаz.

Под0бнэ взeмъ и3 сщ7eнникъ є3ди1ну чaстицу с™hхъ т†инъ, глаг0летъ:

СE прихождY къ безсмeртному цRю2 и3 бGу нaшему.

Честн0е и3 прес™0е тёло гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA преподаeтсz мнЁ, и4м>къ, свzщeннику, во њставлeніе грэхHвъ мои1хъ и3 въ жи1знь вёчную.

И# приклони1въ главY, м0литсz, глаг0лz: Вёрую, гDи, и3 и3сповёдую: И#: Вeчери твоеS тaйныz днeсь: И#: Да не въ сyдъ, и3ли2 во њсуждeніе: всE до концA.

И# тaкw причащaютсz с™hхъ т†инъ со стрaхомъ и3 всsцэмъ ўтвержeніемъ.

И# покрывaетъ сщ7eнникъ с™hй поти1ръ покр0вцемъ, под0бнэ и3 на с™hй дjскосъ возлагaетъ ѕвэзди1цу и3 покрw1вцы. Тaже глаг0летъ мlтву благодaрственную: Бlгодари1мъ тS, вLко чlвэколю1бче:

Причащeніе во хрaмэ.

Діaконъ же tверзaетъ двє1ри с™aгw nлтарS, пріeмлетъ поти1ръ, глаг0лz: Со стрaхомъ б9іимъ и3 вёрою приступи1те.

Ли1къ же поeтъ: Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz, / хвалA є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ.

Сщ7eнникъ же м0литсz:

Вёрую, гDи, и3 и3сповёдую, ћкw ты2 є3си2 вои1стинну хrт0съ, сн7ъ бGа живaгw, пришeдый въ мjръ грBшныz спасти2, t ни1хже пeрвый є4смь ѓзъ. є3щE вёрую, ћкw сіE сaмое є4сть пречи1стое тёло твоE, и3 сіS сaмаz є4сть честнaz кр0вь твоS. молю1сz u5бо тебЁ: поми1луй мS, и3 прости1 ми прегрэшє1ніz мо‰ вHльнаz и3 невHльнаz, ±же сл0вомъ, ±же дёломъ, ±же вёдэніемъ и3 невёдэніемъ: и3 спод0би мS неwсуждeннw причасти1тисz пречи1стыхъ твои1хъ тaинствъ, во њставлeніе грэхHвъ и3 въ жи1знь вёчную, ґми1нь.

Тaже: Вeчери твоеS тaйныz днeсь, сн7е б9ій, причaстника мS пріими2: не бо2 врагHмъ твои6мъ тaйну повёмъ, ни лобзaніz ти2 дaмъ ћкw їyда, но ћкw разб0йникъ и3сповёдаю тS: помzни1 мz, гDи, во цrтвіи твоeмъ.

Да не въ сyдъ и3ли2 во њсуждeніе бyдетъ мнЁ причащeніе с™hхъ твои1хъ т†инъ, гDи, но во и3сцэлeніе души2 и3 тёла.

Тaже приступaютъ хотsщіи причащaтисz. И# и4дутъ є3ди1нъ по є3ди1ному, и3 покланsютсz со всsцэмъ ўмилeніемъ и3 стрaхомъ, согбeннэ рyцэ къ пeрсемъ и3мyще: тaже пріeмлетъ кjйждо б9eствєнныz т†йны.

Сщ7eнникъ же, причащaz є3го2, глаг0летъ: Причащaетсz рaбъ б9ій, и4м>къ, чcтнaгw и3 с™aгw тёла и3 кр0ве гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA, во њставлeніе грэхHвъ свои1хъ и3 въ жи1знь вёчную.

И# діaконъ њтирaетъ є3мY ўстнЁ плaтомъ: и3 цэлyетъ причасти1выйсz с™yю чaшу, и3 поклони1всz tх0дитъ. И# тaкw причащaютсz вси2.

По причащeніи.

Посeмъ сщ7eнникъ глаг0летъ: Спаси2, б9е, лю1ди тво‰ и3 благослови2 достоsніе твоE.

И# ли1къ поeтъ: Хлёбъ нбcный и3 чaшу жи1зни вкуси1те / и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь. / ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

Сщ7eнникъ же покади1въ с™†z три1жды, и3 поклони1всz, взeмъ с™hй поти1ръ и3 њбрaщьсz ко двeремъ, зри1тъ къ лю1демъ, глаг0лz тaйнw: Бlгословeнъ бGъ нaшъ:

И# возглaснw: ВсегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. И# tн0ситъ с™†z къ жeртвеннику.

Ли1къ: Ґми1нь.

Да и3сп0лнzтсz ўстA н†ша / хвалeніz твоегw2, гDи, / ћкw да поeмъ слaву твою2, / ћкw спод0билъ є3си2 нaсъ причасти1тисz / с™ы6мъ твои6мъ, б9eствєннымъ, безсмє1ртнымъ и3 животворsщымъ тaйнамъ: / соблюди2 нaсъ во твоeй с™hни, / вeсь дeнь поучaтисz прaвдэ твоeй. / ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

Діaконъ глаг0летъ: Пр0сти пріи1мше б9eственныхъ, с™hхъ, пречcтыхъ, безсмeртныхъ, нбcныхъ и3 животворsщихъ, стрaшныхъ хrт0выхъ т†инъ, дост0йнw бlгодари1мъ гDа.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Вeчера всегw2 совершeнна, свsта, ми1рна и3 безгрёшна и3спроси1вше, сaми себE, и3 другъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Мlтва по с™0мъ причащeніи.

Сщ7eнникъ м0литсz тaйнw: Бlгодари1мъ тS сп7са всёхъ бGа њ всёхъ, и5хже п0далъ є3си2 нaмъ бlги1хъ, и3 њ причaстіи с™aгw тёла и3 кр0ве хrтA твоегw2, и3 м0лимъ ти сz, вLко чlколю1бче: сохрани2 нaсъ под8 кр0вомъ крилY твоє1ю, и3 дaждь нaмъ дaже до послёднzгw нaшегw и3здыхaніz, дост0йнэ причащaтисz с™hнь твои1хъ, въ просвэщeніе души2 и3 тёла, въ цrтва нбcнагw наслёдіе.

Сщ7eнникъ возглашaетъ: Ћкw ты2 є3си2 њсвzщeніе нaше, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй: Съ ми1ромъ и3зhдемъ.

Ли1къ: Њ и4мени гDни.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Мlтва заамвHннаz возглашaемаz t сщ7eнника:

ВLко вседержи1телю, и4же всю2 твaрь премyдростію содёлавъ, и3 неизречeннымъ твои1мъ пр0мысломъ и3 мн0гою бlгостію введhй нaсъ въ пречестны6z дни6 сі‰, ко њчищeнію душaмъ и3 тёлwмъ, къ воздержaнію страстeй, къ надeжди воскrніz: и4же четhредесzтми дeньми скриж†ли вручи1въ, бGоначерт†ннаz пи1смена, ўг0днику твоемY мwmсeови, подaждь и3 нaмъ блaже, п0двигомъ д0брымъ подвизaтисz, течeніе постA соверши1ти, вёру нераздёльну соблюсти2, главы6 неви1димыхъ ѕміє1въ сокруши1ти, побэди1телємъ же грэхA kви1тисz, и3 неwсуждeннw дости1гнути поклони1тисz и3 с™0му воскrнію. ћкw бlгослови1сz и3 прослaвисz пречcтн0е и3 великолёпое и4мz твоE, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь. Бyди и4мz гDне бlгословeнно t нhнэ и3 до вёка. Три1жды.

Чтeц: Слaва, и3 нhнэ:

И# pал0мъ lг:

Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ. њ гDэ похвaлитсz душA моS, да ўслhшатъ кр0тцыи, и3 возвеселsтсz. возвели1чите гDа со мн0ю, и3 вознесeмъ и4мz є3гw2 вкyпэ. взыскaхъ гDа, и3 ўслhша мS, и3 t всёхъ скорбeй мои1хъ и3збaви мS. приступи1те къ немY, и3 просвэти1тесz, и3 ли1ца в†ша не постыдsтсz. сeй ни1щій воззвA, и3 гDь ўслhша и5, и3 t всёхъ скорбeй є3гw2 сп7сE и5. њполчи1тсz ѓгGлъ гDнь w4крестъ боsщихсz є3гw2, и3 и3збaвитъ и5хъ. вкуси1те и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь: бlжeнъ мyжъ, и4же ўповaетъ нaнь. б0йтесz гDа вси2 с™jи є3гw2, ћкw нёсть лишeніz боsщымсz є3гw2. богaтіи њбнищaша и3 взалкaша, взыскaющіи же гDа не лишaтсz всsкагw бlга. пріиди1те ч†да, послyшайте менє2, стрaху гDню научY вaсъ. кт0 є3сть человёкъ, хотsй жив0тъ, любsй дни6 ви1дэти бlги; ўдержи2 љзhкъ тв0й t ѕлA, и3 ўстнЁ твои2 є4же не глаг0лати льсти2. ўклони1сz t ѕлA, и3 сотвори2 блaго: взыщи2 ми1ра и3 пожени2 и5. џчи гDни на прaвєдныz, и3 ќши є3гw2 въ мlтву и4хъ: лицe же гDне на творsщыz ѕл†z, є4же потреби1ти t земли2 пaмzть и4хъ. воззвaша прaведніи, и3 гDь ўслhша и4хъ, и3 t всёхъ скорбeй и4хъ и3збaви и5хъ. бли1зъ гDь сокрушeнныхъ сeрдцемъ, и3 смирє1нныz дyхомъ сп7сeтъ. мнHги скHрби прaвєднымъ, и3 t всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь. храни1тъ гDь вс‰ кHсти и4хъ, ни є3ди1на t ни1хъ сокруши1тсz. смeрть грёшникwвъ лютA, и3 ненави1дzщіи прaведнаго прегрэшaтъ. и3збaвитъ гDь дyшы р†бъ свои1хъ, и3 не прегрэшaтъ вси2 ўповaющіи на него2.

Мlтва глаг0лемаz, внегдA потреби1ти с™†z.

Їерeй: ГDи б9е нaшъ, введhй нaсъ во всечcтнhz дни6 сі‰, и3 џбщники нaсъ сотвори1въ стрaшныхъ твои1хъ т†инъ, совокупи2 нaсъ словeсному твоемY стaду и3 наслёдники покажи2 цrтвіz твоегw2, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Сщ7eнникъ же и3сх0дитъ, и3 стaвъ на nбhчномъ мёстэ, раздаeтъ ґнтjдwръ.

По скончaніи же pалмA, сщ7eнникъ глаг0летъ: Благословeніе гDне на вaсъ, тогw2 бlгодaтію и3 чlколю1біемъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Сщ7eнникъ: Слaва тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ.

Ли1къ: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

Tпyстъ.

Сщ7eнникъ: Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтвами пречcтыz своеS м™ре, с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлwвъ, и3 с™aгw [и4м>къ, є3гHже є4сть хрaмъ, и3 є3гHже є4сть дeнь], и4же во с™hхъ nц7A нaшегw григ0ріа двоесл0ва, пaпы ри1мскагw, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Си1це же твори1тъ tпyстъ до страстнhz седми1цы: во страстнyю бо седми1цу св0й tпyстъ глаг0летсz. По tпyстэ же, моли6твы бlгод†рныz.

Конeцъ б9eственныz літургjи преждеwсщ7eнныхъ.

 (c) Переводы Св. Писания и Богослужебных текстов: о. Амвросий (Тимрот).
При любом использовании материалов сайта, ссылка на автора обязательна.

 

 
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus