Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Черниговская-Гефсиманская»


Текст акафиста утвержден для употребления за богослужением и в домашней молитве на заседании Священного Синода 24 августа 2023 года (журнал № 68).

p1as76pb0h7to1gf1erc1j31nhj3 - Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Черниговская-Гефсиманская»

Кондак 1

Избра́нней от всех родо́в Цари́це Богоро́дице, показа́вшей ми́ру чудеса́ мно́гая, чрез о́браз святы́я ико́ны Своея́ Черни́говския ще́дро излива́емая, благогове́йная пе́ния прино́сим Ти раби́ Твои́, Пречи́стая. Ты́ же, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от всех находя́щих на нас бед и скорбе́й свободи́, да зове́м Ти: Ра́дуйся, Венцено́сная Цари́це, Росси́йския Гефсима́нии похвало́ и украше́ние.

Икос 1

А́нгельский глас возвести́ Тебе́ о безсе́менном Бо́га воплоще́нии, егда́ благода́ть Бо́жия яви́ Тя, Пречи́стая Де́во, нетле́нное и всечестно́е Сы́на Бо́жия вмести́лище, те́м же вси ро́ди благогове́йно велича́ют Тя:

Ра́дуйся, пра́ведныя Елисаве́ты целова́нием обра́дованная;

ра́дуйся, оби́теле целому́дрия, чистото́ю Свое́ю просла́вленная.

Ра́дуйся, ма́тернюю любо́вь к па́дшему Ада́му яви́вшая;

ра́дуйся, вселюби́маго Богомладе́нца без се́мене роди́вшая.

Ра́дуйся, све́тлыя та́йны Богоявле́ния позна́ние;

ра́дуйся, милосе́рдия Бо́га Отца́ вселе́нней дарова́ние.

Ра́дуйся, многоплаче́вное го́рдаго денни́цы пораже́ние;

ра́дуйся, всего́ ми́ра благода́рственное поклоне́ние.

Ра́дуйся, го́рнице всесвята́я, све́том невече́рним озаре́нная;

ра́дуйся, в ско́рбех горни́ло очище́ния.

Ра́дуйся, небе́сных во́инств а́нгельское пе́ние;

ра́дуйся, живота́ Твоего́ Всевы́шнему всеце́лое приноше́ние.

Ра́дуйся, Венцено́сная Цари́це, Росси́йския Гефсима́нии похвало́ и украше́ние.

Кондак 2

Ви́де ми́лость Твою́, Влады́чице, уго́дник Бо́жий Анто́ний Ки́ево-Пече́рский, егда́ обре́те на дре́ве е́ли на Бо́лдиней горе́ ико́ну Твою́, ми́лости Твоя́ над оби́телию но́вою зна́менующую, те́м же нарече́ ю́ Черни́говская Еле́цкая, благода́рственно вопия́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 2

Разуме́я недоразумева́емое пресла́внаго Твоего́ явле́ния чу́до, ве́рою прие́м обетова́ние покро́ва Твоего́ и предста́тельства, уго́дник Бо́жий Анто́ний со стра́хом рече́ такова́я:

Ра́дуйся, на крыле́х херуви́мских ле́гце носи́мая;

ра́дуйся, во храм Бо́жий измла́да приноси́мая.

Ра́дуйся, ве́рныя рабы́ Твоя́ ми́лостию Свое́ю осени́вшая;

ра́дуйся, Зижди́теля вселе́нныя из бо́ку чи́сту роди́вшая.

Ра́дуйся, о́браза Твоего́ на дре́ве е́ли чуде́сное обре́тение;

ра́дуйся, Жениха́ в нощи́ гряду́щаго с неугаси́мою лампа́дою сре́тение.

Ра́дуйся, па́дшаго челове́чества из глуби́н греха́ воззва́ние;

ра́дуйся, спаси́тельное ми́ру дарова́нное обетова́ние.

Ра́дуйся, на брак в Ка́не с Сы́ном Свои́м приглаше́нная;

ра́дуйся, смире́нием све́тло преукраше́нная.

Ра́дуйся, всечестны́м сия́нием доброде́телей, я́ко диади́мою, венча́нная;

ра́дуйся, чистото́ю Свое́ю к служе́нию Бо́гови призва́нная.

Ра́дуйся, Венцено́сная Цари́це, Росси́йския Гефсима́нии похвало́ и украше́ние.

Кондак 3

Си́лу Свою́ хотя́ яви́ти, но́ву ико́ну Черни́говскую показа́в Госпо́дь, и́ноком Генна́дием пи́санную во оби́тели Ильи́нстей, просла́ви ю́ сле́з тече́нием. Егда́ же нечести́вии ага́ряне во град Черни́гов приидо́ша, не могу́ще косну́тися пречи́стаго о́браза Твоего́, Пресвята́я Богоро́дице, посра́мленнии отыдо́ша, и́ноцы же святы́я оби́тели Ильи́нския просла́виша Тя, благода́рственно зову́ще Сы́ну Твоему́: Аллилу́иа.

Икос 3

Иму́ще всемо́щное заступле́ние Твое́, Де́во Богоро́дице, от Черни́говския ико́ны во оби́тели Ильи́нстей я́вленное, егда́ нечести́вых ага́рян в бе́гство обрати́ла еси́, и́ноцы тоя́ возопи́ша Тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, Ильи́нстей оби́тели ми́лостивая покрови́тельнице;

ра́дуйся, душ на́ших безме́здная цели́тельнице.

Ра́дуйся, тече́нием пречи́стых слез Твои́х лю́ди Твоя́ на пу́ть покая́ния наста́вившая;

ра́дуйся, о гресе́х ми́ра сле́зы Своя́ проли́вшая.

Ра́дуйся, зна́мение ми́ру спасе́ния;

ра́дуйся, де́рзости нечести́вых ага́рян посрамле́ние.

Ра́дуйся, и́ноков Ильи́нския оби́тели дерзнове́ние;

ра́дуйся, му́чеников изве́стное отдохнове́ние.

Ра́дуйся, в по́двизех почи́вших при́сная отра́до;

ра́дуйся, подъе́мших благо́е и́го Христо́во свяще́нная награ́до.

Ра́дуйся, взбра́нная Воево́до непобеди́мая;

ра́дуйся, небе́сных во́инств Предводи́тельнице.

Ра́дуйся, Венцено́сная Цари́це, Росси́йския Гефсима́нии похвало́ и украше́ние.

Кондак 4

Бу́рею печа́ли обдержи́ма бя́ше деви́ца Алекса́ндра, моли́вшаяся пред ико́ною Твое́ю о возвраще́нии ма́тере своея́. Исполне́ние же проше́ния получи́вши, благода́рно принесе́ ю в пеще́ры Гефсима́нския Тро́ическия оби́тели преподо́бнаго Се́ргия, и́ноцы же оби́тели, ве́рою прие́мше святу́ю ико́ну Твою́, Богома́ти, ра́достно воззва́ша Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́шавше ве́рнии словеса́ Бо́жия, я́ко не мо́жет укры́тися град на верши́не горы́, узре́ша сия́ние чуде́с Твои́х от ико́ны Твоея́, Пречи́стая, в пеще́рнем хра́ме Гефсима́нския оби́тели я́вленное; се́ бо ико́на Твоя́ я́ко свети́ло, не под спу́дом, но на све́щнице поста́вленное, освети́ вселе́нную, те́м же и воспе́ша Тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, заре́ невече́рняго дне́, в пеще́рах воссия́вшая;

ра́дуйся, оби́тель Гефсима́нскую чудесы́ Свои́ми просла́вити возжела́вшая.

Ра́дуйся, деви́цу Алекса́ндру исполне́нием проше́ния ея́ уте́шившая;

ра́дуйся, на́шу ску́дную моли́тву, я́ко вдови́цы две́ ле́пте, прие́млющая.

Ра́дуйся, незаходи́маго Со́лнца Пра́вды Ма́ти всечестна́я;

ра́дуйся, Де́во богому́драя и всесвята́я.

Ра́дуйся, собра́вшая на земли́ доброде́телей сокро́вище нетле́нное;

ра́дуйся, свети́ло освети́вшее вселе́нную.

Ра́дуйся, дщи́ Иоаки́ма и А́нны боговенча́нная;

ра́дуйся, Е́й же благове́стием арха́нгела Гаврии́ла дарова́ся ра́дость несказа́нная.

Ра́дуйся, естества́ чин вышеесте́ственно претворя́ющая;

ра́дуйся, вся́ во блага́я проше́ния на́ша исполня́ющая.

Ра́дуйся, Венцено́сная Цари́це, Росси́йския Гефсима́нии похвало́ и украше́ние.

Кондак 5

Боготе́чную звезду́, воссия́вшую в пеще́рах Гефсима́нския оби́тели, ико́ну Твою́, Пречи́стая, узре́вши разсла́бленная Фе́кла, лобыза́ ю́ со стра́хом Бо́жиим и а́бие исцеле́ от неду́га своего́ теле́снаго, из глубины́ души́ благода́рственно вопию́щи Сы́ну Твоему́, дарова́вшему Тебе́ толи́кую благода́ть: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́девши сла́ву Всевы́шняго, разсла́бленная Фе́кла, пре́жде на рука́х носи́мая, благода́тию же Твое́ю здра́ва ходя́щая, о́бразу Твоему́ покланя́ющися, Всесвята́я, возопи́ Тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, неисце́льно неду́гующия со одра́ боле́зни возставля́ющая;

ра́дуйся, ми́лости и щедро́ты Твоя́ нам гре́шным подава́ющая.

Ра́дуйся, отча́явшихся обетова́нием благ ве́чных ободре́ние;

ра́дуйся, скорбя́щих Ма́тернее утеше́ние.

Ра́дуйся, во у́зах а́дских заключе́нных наде́ждо;

ра́дуйся, душ на́ших, обнаже́нных благода́ти, всезлата́я оде́ждо.

Ра́дуйся, ко́зней вра́жеских паучи́ну попаля́ющая;

ра́дуйся, го́рдых посрамля́ющая и уничижа́ющая.

Ра́дуйся, си́ло свы́ше, дела́ рук на́ших непра́ведная исправля́ющая;

ра́дуйся, руко́ по́мощи, из пучи́н су́етных жите́йских извлача́ющая.

Ра́дуйся, в ле́ности и пра́здности вре́мя живота́ своего́ погубля́ющих предостереже́ние;

ра́дуйся, к животу́ ве́чному воззва́ние и в труде́х богоуго́дных вспоможе́ние.

Ра́дуйся, Венцено́сная Цари́це, Росси́йския Гефсима́нии похвало́ и украше́ние.

Кондак 6

Пропове́дницы исцеле́ний Твои́х не возмого́ша описа́ти сла́ву Твою́, егда́ не то́кмо теле́сное, но и духо́вное здра́вие подала́ еси́, Богома́ти, Иоа́нну селяни́ну, цепя́ми окова́нному, яко друго́му гадари́нскому беснова́тому. Сей же, исцеле́ние получи́в, усе́рдно вознесе́ моли́твы своя́ пред ико́ною Твое́ю и возопи́ Зижди́телю вселе́нныя: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́вый свет в пеще́рах Гефсима́нския оби́тели приведе́ к пречу́дней ико́не Твоей Иоа́нна, обдержи́маго бу́йством и я́ростию, се́й же ве́рою пред то́ю приклони́вся, исцеле́ние от духо́вныя сея́ не́мощи получи́ и воззва́ Благослове́нней такова́я:

Ра́дуйся, душ на́ших скве́рных омове́ние и возрожде́ние;

ра́дуйся, обдержи́мых стра́стию пия́нства трезве́ние и бу́иих кро́ткое исцеле́ние;

Ра́дуйся, ка́ющихся блуднико́в и прелюбоде́ев чистоте́ Свое́й подража́ти науча́ющая;

ра́дуйся, разжже́нную по́хоти пещь угаша́ющая.

Ра́дуйся, омраче́нных неве́рием све́том ве́ры озаре́ние;

ра́дуйся, путеводи́тельнице, отвраща́ющая от путе́й ерети́ческаго заблужде́ния.

Ра́дуйся, рабо́в чревоуго́дия воздержа́нию науча́ющая;

ра́дуйся, честолю́бцев па́мятию сме́ртною вразумля́ющая.

Ра́дуйся, еле́ем го́рним я́звы грехо́вныя ще́дро умаща́ющая;

ра́дуйся, в бездну поро́ка вве́ргшихся покая́ние не отверга́ющая.

Ра́дуйся, ми́ра сего́ су́етную и преходя́щую сла́ву, я́ко дым, разве́явшая;

ра́дуйся, до́брая се́мена ве́ры в душа́х на́ших насе́явшая.

Ра́дуйся, Венцено́сная Цари́це, Росси́йския Гефсима́нии похвало́ и украше́ние.

Кондак 7

Хотя́щи сло́вом Госпо́дним утверди́тися, сло́вом Госпо́дним просвети́тися, я́коже рече́: «Оста́вите дете́й приходи́ти ко Мне́ и не брани́те им: таковы́х бо е́сть Ца́рствие Бо́жие», принесе́ ма́ти младе́нцы своя́ Софи́ю и Еле́ну в пеще́рный храм ко ико́не Твое́й. Софи́я бо умира́ше, Еле́на же боле́знию глаз обдержи́ма бя́ше, егда́ же прикосну́стеся к ико́не Твое́й, исцеле́ние получи́сте, и ку́пно с ма́териею свое́ю возопи́сте Богу: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́выя ми́лости уразуме́вши, от ико́ны Твоея́ святы́я Черни́говския Гефсима́нския проистека́ющия, жена́ благочести́вая, пое́мши боля́щия младе́нцы своя́, приложи́ тех ико́не святе́й Твое́й, и а́бие исцеле́ние сих ви́девши, возопи́ Всера́достней такова́я:

Ра́дуйся, сле́зы ма́терей о ча́дех свои́х матери́нски отира́ющая;

ра́дуйся, младе́нцев от напа́стей огражда́ющая.

Ра́дуйся, Е́ю же ча́дом приле́жным ра́зум подае́тся;

ра́дуйся, чад благопослу́шливых безмяте́жное де́тство.

Ра́дуйся, семе́йств благочести́вых неруши́мое еди́нство;

ра́дуйся, благословля́ющая честно́е матери́нство.

Ра́дуйся, защи́тнице чи́стою со́вестию в пра́вой и́стине ходя́щих;

ра́дуйся, плоды́ Духа Свята́го стяжа́вшая.

Ра́дуйся, врата́ затворе́нная, чрез них же произы́де Госпо́дь Бог Изра́илев;

ра́дуйся, сви́тче, в нем же пе́рстом О́тчим написа́ся Сло́во воплоща́емо.

Ра́дуйся, Же́но, Ея́ же Се́мя сокруши́ зми́еву главу́;

ра́дуйся, изде́тска преда́вшая Го́споду ду́шу Свою́.

Ра́дуйся, Венцено́сная Цари́це, Росси́йския Гефсима́нии похвало́ и украше́ние.

Кондак 8

Стра́нная чудеса́ ви́деша ве́рнии, в пеще́рах Гефсима́нския оби́тели явле́нная, мно́жества мно́гая исцеле́ний, происте́кших от Твоея́, Богома́ти, ико́ны, источи́вшия нам гре́шным во́ды живи́тельныя благода́ти, вопию́щим благода́рственно Бо́гу о Тебе́: Аллилу́иа.

Икос 8

Вся́ бе́ Го́споду послу́шливая, Ему́ Еди́ному покланя́ющися и служа́щи, Де́во, хотя́щи же дарова́ти оби́тели Свое́й, святи́телем Филаре́том Моско́вским осно́ванней, сла́ву, подо́бную сла́ве Иерусали́мския Гефсима́нии, произведе́ в ней чудеса́ оби́льная от ико́ны Своея́ чудотво́рныя, темже научи́ла еси́ нас пе́ти Тебе́ си́це:

Ра́дуйся, благослове́ние Иерусали́мския Гефсима́нии оби́тели Свое́й прине́сшая;

ра́дуйся, огнь богоуго́дныя мона́шеския жи́зни в росси́йстей Гефсима́нии возже́гшая.

Ра́дуйся, Бо́жие к нам гре́шным благоволе́ние;

ра́дуйся, Гефсима́нския оби́тели реко́ исцеле́ний.

Ра́дуйся, зла́то невеще́ственное, пра́ведностию осия́нное;

ра́дуйся, неветша́ющее сокро́вище, христиа́ном дарова́нное.

Ра́дуйся, стра́сти грехо́вныя, вавило́нския младе́нцы имену́емыя, о ка́мень разбива́ющая;

ра́дуйся, мы́сленнаго фарао́на в мо́ри Чермне́м потопля́ющая.

Ра́дуйся, па́че серафи́мов Бо́гом возвы́шенная;

ра́дуйся, в моли́твах Твои́х Отце́м Небе́сным услы́шанная.

Ра́дуйся, все челове́чество у Креста́ усынови́вшая;

ра́дуйся, милосе́рдие Сы́на Твоего́ к нам гре́шным приклони́вшая.

Ра́дуйся, Венцено́сная Цари́це, Росси́йския Гефсима́нии похвало́ и украше́ние.

Кондак 9

Вся́кое дре́во от плода́ своего́ позна́но быва́ет, не собира́ют бо от те́рния гро́зды, ниже́ от ре́пия смо́квы; Ты же от Плода́ Своего́ благослове́ннаго позна́лася еси́. Научи́ и нас приноси́ти Бо́гу до́брыя плоды́ непосты́днаго жи́тельства, да и мы гре́шнии воззове́м Живода́вцу: Аллилу́иа.

Икос 9

Вети́и многовеща́ннии не мо́гут изрещи́ Ма́тернее Твое́ попече́ние и забо́ту о нас гре́шных, я́ко возрасти́ла еси́ нам во оби́тели Черни́говстей па́стырей богодухнове́нных: блаже́ннаго Фили́ппа и преподо́бнаго Варна́ву, Твои́м води́тельством воспиту́ющи я́ в стра́се Бо́жием, и нас науча́ющи подража́ти их сла́вному житию́, вопию́щих Тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, любо́вию Твое́ю кро́тких озаря́ющая;

ра́дуйся, ми́лостыню милосе́рдных в ру́це Твои́ принима́ющая.

Ра́дуйся, блаже́ннаго Фили́ппа на ископа́ние пеще́р благослови́вшая;

ра́дуйся, до́брому па́стырю преподо́бному Варна́ве пасти́ о́вцы Отца́ Небе́снаго поручи́вшая.

Ра́дуйся, по́стников дерзнове́ние и ра́зума духо́внаго дарова́ние;

ра́дуйся, возлюби́вшая рабо́в Твои́х всено́щная бде́ния.

Ра́дуйся, за воздержа́ние возде́ржных благода́тию стокра́тно воздаю́щая;

ра́дуйся, сердца́ ве́рных Твои́х ми́ром неотми́рным осеня́ющая.

Ра́дуйся, долготерпели́вых у врат небе́сных оби́телей срета́ющая;

ра́дуйся, ве́рою ве́рных Свои́х го́ры преставля́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведных рабо́в Твои́х несумне́нное соверше́нство;

ра́дуйся, любо́вь иму́щих в сердца́х свои́х неизрече́нное блаже́нство.

Ра́дуйся, Венцено́сная Цари́це, Росси́йския Гефсима́нии похвало́ и украше́ние.

Кондак 10

Спасти́ хотя́щи оби́тель Твою́ во времена́ безбо́жия, зе́млю Ру́сскую оскверни́вшаго, Ма́ти Бо́жия яви́ся во врате́х ея́ в день Успе́ния во о́бразе высо́кия Жены́ и рече́, я́ко не оста́вит ю́, но при́сно в ней пребу́дет, осеня́ющи покро́вом Свои́м ве́рныя, вопию́щия Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 10

Стена́ была́ еси́, те́плая на́ша Засту́пнице, Черни́говския оби́тели, егда́ в го́ды лихоле́тия, я́ко друга́го седмидесятоле́тнаго вавило́нскаго плене́ния, не оста́вила еси́ ю́, но явле́нием Свои́м обетова́ние предста́тельства Своего́ дарова́ла еси́ ве́рным, пою́щим Тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, благочести́выя и́ноки Черни́говския оби́тели посеща́ющая;

ра́дуйся, при́сно в земно́м До́ме Твое́м пребыва́ющая.

Ра́дуйся, из вавило́нскаго плене́ния безбо́жия лю́ди земли́ Ру́сския изве́дшая;

ра́дуйся, в мра́чныя го́ды гоне́ний рабы́ Твоя́ испове́дничеством ко Христу́ приве́дшая.

Ра́дуйся, Цари́це, в ри́зах златы́х доброде́телей Твои́х оде́янная и преиспещре́нная;

ра́дуйся, от непло́дове по обетова́нию рожде́нная;

Ра́дуйся, неме́ркнущим све́том святы́я сла́вы озаре́нная;

ра́дуйся, свобо́до у́зами страсте́й окова́нных.

Ра́дуйся, ца́рство непоколеби́мое унасле́довавшая;

ра́дуйся, заре́ светле́йшая, мрак безбо́жия рассе́явшая.

Ра́дуйся, заква́ски фарисе́йския, лицеме́рия ника́коже вкуси́вшая;

ра́дуйся, Сы́на Своего́ николи́же преогорчи́вшая.

Ра́дуйся, Венцено́сная Цари́це, Росси́йския Гефсима́нии похвало́ и украше́ние.

Кондак 11

Пе́ние прино́сим Ти всеумиле́нное, воспева́юще ми́лость Твою́, се́ бо благода́тию Сы́на Твоего́ возрожда́еши мона́шеское житие́ во оби́тели Свое́й, обновля́ющи и ду́ши на́ша пору́ганныя и оскверне́нныя грехо́м, сего́ ра́ди славосло́вим Сы́на Твоего́, зову́ще: Аллилу́иа.

Икос 11

Светоприе́мную лампа́ду, су́щим во тьме́ дарова́нную Всеблаги́м Всевы́шним, зри́м ико́ну Твою́ чудотво́рную, озари́вшую пеще́ры Гефсима́нския оби́тели чудесы́ мно́гими, освети́вшую све́том богопозна́ния и ду́ши на́ша, омраче́нныя и потемне́нныя грехо́м, зову́щих Тебе́ сицева́я:

Ра́дуйся, Дщи́ Царе́ва, Ея́же сла́ва вну́трь Ея́ е́сть;

ра́дуйся, Ея́же николи́же превозмо́же вра́жия ле́сть.

Ра́дуйся, све́та жили́ще, ненави́дети грех нас науча́ющая;

ра́дуйся, сла́досте серде́чная, ду́ши упоя́ющая.

Ра́дуйся, тишино́ю неотми́рною ду́ши посеща́ющая;

ра́дуйся, упокое́ние в по́двизех изнемога́ющих.

Ра́дуйся, Де́во Богоблагода́тная, словеса́ о Сы́не Твое́м в се́рдце Свое́м сложи́вшая;

ра́дуйся, све́том святы́м де́вство Свое́ освяти́вшая.

Ра́дуйся, же́зл из ко́рене Иессе́ова прозя́бшая;

ра́дуйся, нападе́ния а́дова нас свобожда́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведных на сме́ртнем одре́ утеша́ющая и в го́рния оби́тели препровожда́ющая;

ра́дуйся, во́ду жи́ву оставле́ния грехо́в жа́ждущим источа́ющая.

Ра́дуйся, Венцено́сная Цари́це, Росси́йския Гефсима́нии похвало́ и украше́ние.

Кондак 12

Благода́ть небе́сныя Трапе́зы Сы́на Твоего́ ниспосли́ нам, ибо и пси ядя́т от крупи́ц, па́дающих от трапе́зы господе́й свои́х; Ты́ же и нам, скве́рншим о́ныя бесслове́сныя тва́ри, ниспосли́ крупи́цы ми́лостей и щедро́т Твои́х, да воспое́м благода́рственно Богу: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще сла́ву, от ико́ны Твоея́ воссия́вшую, росо́ю благода́ти зе́млю Ру́сскую и народ Божий ороша́ющую, упова́ем на Твое́ хода́тайство пред Го́сподем, да да́рует держа́ве нашей ми́рное и благоде́нственное житие́, е́же во Христе́ Иису́се Го́споде на́шем, и взыва́ем Тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, к ве́чному животу́ поги́бших призва́ние;

ра́дуйся, святы́х Твои́х небе́сное ликова́ние.

Ра́дуйся, до́брая раба́ Госпо́дня, в ма́ле бы́вшая ве́рною, над всею Вселе́нною Госпоже́ю поста́вленная;

ра́дуйся, не одея́нии златы́ми, но нетле́нною красото́ю кро́ткаго и молчали́ваго ду́ха украше́нная.

Ра́дуйся, Сове́том Предве́чным Святы́я Тро́ицы в жили́ще Бо́жие предызбра́нная;

ра́дуйся, незазо́рных со́вестию ра́дости в душа́х взыгра́ние.

Ра́дуйся, черто́же Ца́рствующаго, сла́вою облиста́нный;

ра́дуйся, Цари́це, достохва́льная и пресла́вная.

Ра́дуйся, и́стиною препоя́санная и в броню́ пра́ведности облече́нная;

ра́дуйся, благоуха́ния духо́внаго кади́ло драгоце́нное.

Ра́дуйся, щито́м ве́ры стре́лы лука́ваго отрази́вшая;

ра́дуйся, Сло́вом Бо́жиим ми́р просвети́вшая.

Ра́дуйся, Венцено́сная Цари́це, Росси́йския Гефсима́нии похвало́ и украше́ние.

Кондак 13

О, Всепе́тая Ма́ти, похвало́ на́ша, Венцено́сная Цари́це Богоро́дице! От оскорбля́ющих нас зол изба́ви и ненави́дети нас злая научи́, по́мыслы добрыми ду́ши на́ша просвети́, благода́тию Сы́на Твоего́ освяти́ нас, благословля́ющих и́мя Твое́ свято́е, о Тебе́ вопию́щих: Аллилу́иа.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]
[Далее повторяем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

А́нгельский глас возвести́ Тебе́ о безсе́менном Бо́га воплоще́нии, егда́ благода́ть Бо́жия яви́ Тя, Пречи́стая Де́во, нетле́нное и всечестно́е Сы́на Бо́жия вмести́лище, те́м же вси ро́ди благогове́йно велича́ют Тя:

Ра́дуйся, пра́ведныя Елисаве́ты целова́нием обра́дованная;

ра́дуйся, оби́теле целому́дрия, чистото́ю Свое́ю просла́вленная.

Ра́дуйся, ма́тернюю любо́вь к па́дшему Ада́му яви́вшая;

ра́дуйся, вселюби́маго Богомладе́нца без се́мене роди́вшая.

Ра́дуйся, све́тлыя та́йны Богоявле́ния позна́ние;

ра́дуйся, милосе́рдия Бо́га Отца́ вселе́нней дарова́ние.

Ра́дуйся, многоплаче́вное го́рдаго денни́цы пораже́ние;

ра́дуйся, всего́ ми́ра благода́рственное поклоне́ние.

Ра́дуйся, го́рнице всесвята́я, све́том невече́рним озаре́нная;

ра́дуйся, в ско́рбех горни́ло очище́ния.

Ра́дуйся, небе́сных во́инств а́нгельское пе́ние;

ра́дуйся, живота́ Твоего́ Всевы́шнему всеце́лое приноше́ние.

Ра́дуйся, Венцено́сная Цари́це, Росси́йския Гефсима́нии похвало́ и украше́ние.

Кондак 1

Избра́нней от всех родо́в Цари́це Богоро́дице, показа́вшей ми́ру чудеса́ мно́гая, чрез о́браз святы́я ико́ны Своея́ Черни́говския ще́дро излива́емая, благогове́йная пе́ния прино́сим Ти раби́ Твои́, Пречи́стая. Ты́ же, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от всех находя́щих на нас бед и скорбе́й свободи́, да зове́м Ти: Ра́дуйся, Венцено́сная Цари́це, Росси́йския Гефсима́нии похвало́ и украше́ние.

Молитва

Приими́, о Всеблагослове́нная и Всемо́щная, Пречи́стая Госпоже́ Влады́чице, Богороди́тельнице Де́во, усе́рдныя сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ приноси́мыя от нас, недосто́йных рабо́в Твои́х, к Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием: я́ко Тебе́ Само́й ту су́щей, послу́шающей моле́ния наша и подаю́щей с верою прося́щим коего́ждо проше́ния исполне́ние. Вся бо суть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́ Христу́ Бо́гу на́шему. О Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице, не преста́й моли́тися о нас, недосто́йных рабе́х Твои́х, сла́вящих Тя и почита́ющих и покланя́ющихся пречи́стому о́бразу Твоему́ и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней во ве́ки веко́в. Ами́нь.

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer