Последование ко Святому Причащению

Последование ко Святому Причащению


 

Аудио:
44:44

Тайная Вечеря

Начало обычное

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́ Бо́же на́ш, поми́луй на́с. Ами́нь[1].

Пере­вод: По молит­вам наших свя­тых отцов, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте Боже наш, поми­луй нас. Аминь.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же вез­де́ сы́й и вся́ исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, при­и­ди́ и всели́ся в ны́, и очи́сти ны́ от вся́кия скве́рны, и спа­си́, Бла́же, ду́ши на́ша.(1)

Царь Небес­ный, Уте­ши­тель, Дух Исти­ны, вез­де пре­бы­ва­ю­щий и всё Собою напол­ня­ю­щий, Источ­ник благ и жиз­ни Пода­тель, при­ди и все­лись в нас, и очи­сти нас от вся­кой сквер­ны, и спа­си, Бла­гой, души наши.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй на́с. (Три­жды)(2)

Свя­тый Боже, Свя­тый Креп­кий, Свя­тый Бес­смерт­ный, поми­луй нас. (Три­жды)

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сла­ва Отцу, и Сыну, и Свя­то­му Духу, и ныне, и все­гда, и во веки веков. Аминь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй на́с; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Все­свя­тая Тро­и­ца, поми­луй нас; Гос­по­ди, очи­сти гре­хи наши; Вла­ды­ка, про­сти без­за­ко­ния наши; Свя­той, посе­ти и исце­ли немо­щи наши, име­ни Тво­е­го ради!

Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

Гос­по­ди, поми­луй. (Три­жды)

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче на́ш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небе­си́ и на зем­ли́. Хле́б на́ш насу́щный да́ждь на́м дне́сь; и оста́ви на́м до́лги на́ша, я́коже и мы́ оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ на́с во искуше́ние, но изба́ви на́с от лука́ваго.

Отче наш, Кото­рый на небе­сах! Да свя­тит­ся имя Твоё; да при­дёт Цар­ство Твоё; да будет воля Твоя и на зем­ле, как на небе; хлеб наш насущ­ный дай нам сего­дня; и про­сти нам дол­ги наши, как и мы про­ща­ем долж­ни­кам нашим; и не вве­ди нас во иску­ше­ние, но избавь нас от лукавого.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Покло́н)

При­ди­те, покло­ним­ся Царю наше­му, Богу!

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Покло́н)

При­ди­те, покло­ним­ся и при­па­дем ко Хри­сту, Царю, наше­му Богу!

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Само­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Покло́н)

При­ди­те, покло­ним­ся и при­па­дем к Само­му Хри­сту, Царю и Богу нашему!

Псало́м 22

Госпо́дь пасе́т мя́, и ничто́же мя́ лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо все­ли́ мя́, на воде́ поко́йне вос­пи­та́ мя́. Ду́шу мою́ обра­ти́, наста́ви мя́ на сте­зи́ пра́вды, и́мене ра́ди Сво­е­го́. А́ще бо и пой­ду́ посре­де́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла́, я́ко Ты́ со мно́ю еси́, же́зл Тво́й и па́лица Твоя́, та́ мя́ уте́шиста. Угото́вал еси́ пре­до мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющим мне́, ума́стил еси́ еле́ом гла­ву́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя́, я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́т мя́ вся́ дни́ живо­та́ мое­го́, и е́же всели́ти ми́ ся́ в до́м Госпо́день, в дол­го­ту́ дни́й.

Гос­подь пасёт меня и ни в чём не даст мне нуж­дать­ся на месте, где зелень обиль­на, — там Он меня посе­лил, у воды спо­кой­ной вос­пи­тал меня, душу мою обра­тил, напра­вил меня на пути прав­ды ради име­ни Сво­е­го. Ведь если я и пой­ду посре­ди тени смерт­ной, не устра­шусь зла, ибо Ты — со мною: жезл Твой и посох Твой — они меня обо́дрили. При­го­то­вил Ты пред лицом моим трапе́зу напро­тив тес­ня­щих меня, умасти́л еле́ем голо­ву мою, и чаша Твоя опья­ня­ет меня, как креп­чай­шая. И милость Твоя будет сле­до­вать за мною во все дни жиз­ни моей, и оби­тать мне в доме Гос­под­нем на дол­гие дни!

Псало́м 23

Госпо́дня зем­ля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная, и вси́ живу́щии на не́й. То́й на моря́х основа́л ю́ е́сть, и на река́х угото́вал ю́ е́сть. Кто́ взы́дет на го́ру Госпо́дню? Или́ кто́ ста́нет на ме́сте святе́м Его́? Непови́нен рука́ма и чи́ст се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему сво­е­му́. Се́й прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са сво­е­го́. Се́й ро́д и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. Возми́те вра­та́ кня́зи ва́ша, и возми́теся вра­та́ ве́чная; и вни́дет Ца́рь Сла́вы. Кто́ е́сть се́й Ца́рь Сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. Возми́те вра­та́ кня́зи ва́ша, и возми́теся вра­та́ ве́чная, и вни́дет Ца́рь Сла́вы. Кто́ е́сть се́й Ца́рь Сла́вы? Госпо́дь си́л, То́й е́сть Ца́рь Сла́вы.

Гос­под­ня — зем­ля и что́ напол­ня­ет её, все­лен­ная и все, живу­щие в ней. Он на морях осно­вал её и на ре́ках устро­ил её. Кто взой­дёт на гору Гос­под­ню, или кто ста­нет на месте свя­том Его? Непо­вин­ный рука­ми и чистый серд­цем, кто не пре́дал суе­те душу свою и не клял­ся с ковар­ством ближ­не­му сво­е­му. Тот полу­чит бла­го­сло­ве­ние от Гос­по­да и милость от Бога, Спа­си­те­ля сво­е­го. Это — род ищу­щих Гос­по­да, ищу­щих лица́ Бога Иако­ва. Под­ни­ми­те, кня­зья, вра­та ваши, и под­ни­ми­тесь, вра­та веч­ные, и вой­дёт Царь Сла­вы. Кто этот Царь Сла­вы? Гос­подь креп­кий и силь­ный, Гос­подь силь­ный в бит­ве. Под­ни­ми­те, кня­зья, вра­та ваши, и под­ни­ми­тесь, вра­та веч­ные, и вой­дёт Царь Сла­вы. Кто этот Царь Сла­вы? Гос­подь Сил — Он Царь Славы!

Псало́м 115

Ве́ровах, те́мже возглаго́лах, а́з же смири́хся зело́. А́з же ре́х во изступле́нии мое́м: вся́к челове́к ло́жъ. Что́ возда́м Го́сподеви о все́х, я́же воз­да­де́ ми́? Ча́шу спасе́ния при­и­му́, и и́мя Госпо́дне при­зо­ву́, моли́твы моя́ Го́сподеви возда́м пред все́ми людь­ми́ Его́. Чест­на́ пред Го́сподем сме́рть преподо́бных Его́. О, Го́споди, а́з ра́б Тво́й, а́з ра́б Тво́й и сы́н рабы́ни Тво­ея́; растерза́л еси́ у́зы моя́. Тебе́ пожру́ же́ртву хва­лы́, и во и́мя Госпо́дне при­зо­ву́. Моли́твы моя́ Го́сподеви возда́м пред все́ми людь­ми́ Его́, во дво́рех до́му Госпо́дня, посре­ди́ тебе́, Иерусали́ме.

Я уве­ро­вал, пото­му стал гово­рить; но я был уни­жен силь­но. И ска­зал я в омра­че­нии моём: “Вся­кий чело­век — лжец”. Что воз­дам я Гос­по­ду за всё, что Он воз­дал мне? Чашу спа­се­ния при­му и имя Гос­подне при­зо­ву, обе­ты мои Гос­по­ду воз­дам пред всем наро­дом Его. Дра­го­цен­на пред Гос­по­дом смерть свя­тых Его. О Гос­по­ди, я — раб Твой, я — раб Твой и сын рабы­ни Тво­ей. Ты разо­рвал узы мои, Тебе при­не­су жерт­ву хва­лы и во имя Гос­подне воз­зо­ву, обе­ты мои Гос­по­ду воз­дам пред всем наро­дом Его, во дво­рах дома Гос­под­ня, посре­ди тебя, Иерусалим.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́ия.* (Три­жды с тре­мя поклонами)

Тропари́, гла́с 8‑й

Беззако́ния моя́ пре́зри, Го́споди, от Де́вы рожде́йся, и се́рдце мое́ очи́сти, хра́м то́ тво­ря́ пречи́стому Тво­е­му́ Те́лу и Кро́ви, ниже́ отри́ни мене́ от Тво­е­го́ лица́, без чис­ла́ име́яй ве́лию ми́лость.

Без­за­ко­ния мои пре­зри, Гос­по­ди, от Девы рож­ден­ный, и серд­це моё очи­сти, делая его хра­мом пре­чи­сто­го Тво­е­го Тела и Кро­ви; не отринь меня от Тво­е­го лица, име­ю­щий без­мер­но вели­кую милость.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Во прича́стие святы́нь Твои́х ка́ко дерз­ну́ [вни́ду], недосто́йный? А́ще бо дерз­ну́ к Тебе́ приступи́ти с досто́йными, хито́н мя́ облича́ет, я́ко не́сть вече́рний, и осужде́ние исхода́тайствую многогре́шной души́ мое́й. Очи́сти, Го́споди, скве́рну души́ моея́, и спа­си́ мя́, я́ко Человеколю́бец.

На при­ча­ще­ние свя­тынь Тво­их как дерз­ну я, недо­стой­ный? Ведь если осме­люсь подой­ти к Тебе с достой­ны­ми, одеж­да меня обли­ча­ет, — ибо не в такой идут на вече­рю, и полу­чу осуж­де­ние мно­го­греш­ной души моей. Очи­сти, Гос­по­ди, сквер­ну души моей и спа­си меня, как Человеколюбец.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний, к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя: посе­ти́ немощству́ющую мою́ ду́шу, и моли́ Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего, да́ти ми́ оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, Еди́на благослове́нная.

Бес­чис­лен­но мно­же­ство моих, Бого­ро­ди­ца, согре­ше­ний, — к Тебе я при­бег, Чистая, нуж­да­ясь в спа­се­нии. Воз­зри мило­сти­во на немощ­ную мою душу и хода­тай­ствуй пред Сыном Тво­им и Богом нашим, да будет мне дано про­ще­ние соде­лан­ных мною согре­ше­ний тяж­ких, еди­ная Благословенная.

[Во Святу́ю же Четыредеся́тницу:

Егда́ сла́внии уче­ни­цы́ на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, и беззако́нным судия́м Тебе́ пра́веднаго Судию́ предае́т. Ви́ждь, име́ний рачи́телю, си́х ра́ди удавле́ние употреби́вша: бежи́ несы́тыя души́, Учи́телю такова́я дерзну́вшия. И́же о все́х благи́й Го́споди, сла́ва Тебе́.]

(Во вре­мя Вели­ко­го поста: Когда слав­ные уче­ни­ки при умо­ве­нии на вече­ре про­све­ща­лись, тогда Иуда зло­че­сти­вый, отяг­чен­ный неду­гом среб­ро­лю­би­ем омра­чал­ся, и без­за­кон­ным судьям Тебя, Пра­вед­но­го Судию, пре­да­ет. Смот­ри, люби­тель стя­жа­ний, на удав­ле­ние из-за них стя­жав­ше­го! Беги от нена­сыт­ной души, дерз­нув­шей на это про­тив Учи­те­ля! Гос­по­ди, ко всем бла­гой, сла­ва Тебе!)

Псало́м 50

Поми́луй мя́, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя́ от беззако́ния мое­го́, и от гре­ха́ мое­го́ очи́сти мя́; я́ко беззако́ние мое́ а́з зна́ю, и гре́х мо́й пре­до мно́ю е́сть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши вне­гда́ суди́ти Ти́. Се́ бо, в беззако́ниих зача́т е́смь, и во гресе́х ро́ди мя́ ма́ти моя́. Се́ бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Тво­ея́ яви́л ми́ еси́. Окропи́ши мя́ иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя́, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху мое­му́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отвра­ти́ лице́ Твое́ от гре́х мои́х и вся́ беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне́, Бо́же, и ду́х пра́в обно­ви́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Тво­е­го́ и Ду́ха Тво­е­го́ Свята́го не оты­ми́ от мене́. Возда́ждь ми́ ра́дость спасе́ния Тво­е­го́ и Ду́хом Влады́чним утвер­ди́ мя́. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя́ от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния мое­го́; возра́дуется язы́к мо́й пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хва­лу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, да́л бы́х у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу ду́х сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бо́г не уничижи́т. Убла­жи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Тво́й тельцы́.

Поми­луй меня, Боже, по вели­кой мило­сти Тво­ей и по мно­же­ству щед­рот Тво­их изгладь без­за­ко­ние моё; совер­шен­но омой меня от без­за­ко­ния мое­го, и от гре­ха мое­го очи­сти меня. Ибо без­за­ко­ние моё я знаю, и грех мой все­гда пре­до мною. Тебе, Еди­но­му, я согре­шил и злое пред Тобою сотво­рил, — да будешь оправ­дан в сло­вах Тво­их и побе­дишь, если всту­пят с Тобою в суд. Ибо вот, я в без­за­ко­ни­ях зача́т, и во гре­хах роди­ла́ меня мать моя. Ибо вот, Ты исти­ну воз­лю­бил, сокры­тое и тай­ное пре­муд­ро­сти Тво­ей мне открыл. Ты окропи́шь меня иссо́пом — и буду очи­щен; омо­ешь меня — и сде­ла­юсь белее сне­га, дашь мне услы­шать радость и весе­лие — воз­ра­ду­ют­ся кости уни­жен­ные. Отвра­ти лицо Твоё от гре­хов моих и все без­за­ко­ния мои изгладь. Серд­це чистое сотво­ри во мне, Боже, и Дух Пра­вый обно­ви внут­ри меня. Не отринь меня от лица́ Тво­е­го и Духа Тво­е­го Свя­то­го не отни­ми от меня. Воз­вра­ти мне радость спа­се­ния Тво­е­го и Духом Вла­ды­че­ствен­ным утвер­ди меня. Научу без­за­кон­ных путям Тво­им, и нече­сти­вые к Тебе обра­тят­ся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спа­се­ния мое­го, воз­ра­ду­ет­ся язык мой прав­де Тво­ей. Гос­по­ди, Ты откро­ешь уста мои, и уста мои воз­ве­стят хва­лу Твою. Ибо если бы жерт­вы Ты вос­хо­тел, я дал бы её, — к все­со­жже­ни­ям не будешь благоволи́ть. Жерт­ва Богу — дух сокру­шён­ный, се́рдца сокру­шён­но­го и сми­рен­но­го Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Гос­по­ди, во благоволе́нии Тво­ём Сион, и да будут воз­двиг­ну­ты сте­ны Иеру­са­ли­ма, — тогда при­мешь бла­го­склон­но жерт­ву прав­ды, воз­но­ше­ние и все­со­жже­ния, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов.

Кано́н, гла́с 2‑й

Песнь 1

Ирмо́с: Гряди́те лю́дие, пои́м песнь Хри­сту́ Бо́гу, разде́льшему мо́ре, и наста́вльшему лю́ди, я́же изве­де́ из рабо́ты еги́петския, я́ко просла́вися.

При­ди­те, люди, вос­по­ем песнь Хри­сту Богу, раз­де­лив­ше­му море и про­вед­ше­му народ, кото­рый Он вывел из раб­ства еги­пет­ско­го, ибо прославился.

Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обно­ви́ во утро́бе мое́й.

Серд­це чистое сотво­ри во мне, Боже, и дух пра­вый обно­ви внут­ри меня.

Хлеб живо­та́ ве́чнующаго да бу́дет ми Те́ло Твое́ Свято́е, благоутро́бне Го́споди, и Честна́я Кровь, и неду́г многообра́зных исцеле́ние.

Хле­бом жиз­ни веч­ной да будет мне Тело Твоё свя­тое, мило­серд­ный Гос­по­ди, и дра­го­цен­ная Кровь, и защи­той от болез­ней многообразных.

Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Тво­е­го́, и Ду́ха Тво­е­го́ Свята́го не оты­ми́ от мене́.

Не отринь меня от лица Тво­е­го и Духа Тво­е­го Свя­то­го не отни­ми от меня.

Оскверне́н де́лы безме́стными окая́нный, Тво­е­го́ Пречи́стаго Те́ла и Боже́ственныя Кро́ве недосто́ин есмь, Хри­сте́, причаще́ния, его́же мя сподо́би.

Осквер­нен­ный дела­ми непри­стой­ны­ми, несчаст­ный, недо­сто­ин я, Хри­сте, при­ча­ще­ния Тво­е­го пре­чи­сто­го Тела и боже­ствен­ной Кро­ви, кото­рых меня удостой.

Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас.

Пре­свя­тая Бого­ро­ди­ца, спа­си нас.

Богоро́дичен: Земле́ блага́я, благослове́нная Богоневе́сто, клас прозя́бшая неора́нный и спаси́тельный ми́ру, сподо́би мя сей яду́ща спасти́ся.

Зем­ля бла­гая, бла­го­сло­вен­ная Божия Неве­ста, Колос израс­тив­шая невоз­де­лан­ный и спа­си­тель­ный миру, спо­до­би меня, Его вку­шая, спасаться.

Песнь 3

Ирмо́с: На ка́мени мя́ ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на вра­ги́ моя́. Воз­ве­се­ли́ бо ся́ ду́х мо́й, вне­гда́ пе́ти: не́сть свя́т, я́коже Бо́г на́ш, и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

На ска­ле веры меня утвер­див, широ­ко рас­крыл Ты про­тив вра­гов моих уста мои, ибо воз­ве­се­лил­ся дух мой, вос­пе­вая: “Нет свя­то­го, как Бог наш, и нет пра­вед­но­го более Тебя, Господи!”

Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обно­ви́ во утро́бе мое́й.

Серд­це чистое сотво­ри во мне, Боже, и дух пра­вый обно­ви внут­ри меня.

Сле́зныя ми пода́ждь, Хри­сте́, ка́пли, скве́рну се́рдца мое­го́ очища́ющия: я́ко да благо́ю со́вестию очище́н, ве́рою при­хо­жду́ и стра́хом, Влады́ко, ко причаще́нию Боже́ственных Даро́в Твои́х.

Слез подай мне, Хри­сте, кап­ли, сквер­ну серд­ца мое­го очи­ща­ю­щие, что­бы доб­ро­со­вест­но очи­щен­ным при­сту­пал я с верою и стра­хом, Вла­ды­ка, ко при­ча­ще­нию боже­ствен­ных Даров Твоих.

Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Тво­е­го́, и Ду́ха Тво­е­го́ Свята́го не оты­ми́ от мене́.

Не отринь меня от лица Тво­е­го и Духа Тво­е­го Свя­то­го не отни­ми от меня.

Во оставле́ние да бу́дет ми прегреше́ний Пречи́стое Те́ло Твое́, и Боже́ственная Кровь, Ду́ха же Свята́го обще́ние, и в жизнь ве́чную, Человеколю́бче, и страсте́й и скорбе́й отчужде́ние.

Да будет мне в про­ще­ние согре­ше­ний пре­чи­стое Тело Твоё и боже­ствен­ная Кровь, Чело­ве­ко­лю­бец, в Духа же Свя­то­го обще­ние и в жизнь веч­ную, от стра­стей же и скор­бей — в избавление.

Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас.

Пре­свя­тая Бого­ро­ди­ца, спа­си нас.

Богоро́дичен: Хле́ба живо́тнаго Tрапе́за Пресвята́я, свы́ше ми́лости ра́ди сше́дшаго, и ми́рови но́вый живо́т даю́щаго, и мене́ ны́не сподо́би недосто́йнаго, со стра́хом вкуси́ти сего́, и жи́ву бы́ти.

Пре­свя­тая, тра­пе­за Хле­ба Жиз­ни, свы­ше по мило­сти сошед­ше­го и миру новую жизнь даю­ще­го, удо­стой и меня ныне, недо­стой­но­го, со стра­хом вку­сить его и жить.

Песнь 4

Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни А́нгел, но Сам, Го́споди, вопло­щь­ся, и спасл еси́ все­го́ мя челове́ка. Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Ты при­шел от Девы не послан­ник, не Ангел, но Сам Гос­подь во пло­ти, и спас все­го меня, чело­ве­ка. Пото­му я к Тебе взы­ваю: “Сла­ва силе Тво­ей, Господи!”

Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обно­ви́ во утро́бе мое́й.

Серд­це чистое сотво­ри во мне, Боже, и дух пра­вый обно­ви внут­ри меня.

Восхоте́л еси́, нас ра́ди вопло́щся, Многоми́лостиве, за́клан бы́ти я́ко овча́, грех ра́ди челове́ческих: те́мже молю́ Тя, и моя́ очи́сти согреше́ния.

Вос­хо­тел Ты, нас ради вопло­тив­шись, Мно­го­мило­сти­вый, быть заклан, как овца, за гре­хи чело­ве­че­ские. Пото­му я умо­ляю Тебя и мои изгла­дить согрешения.

Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Тво­е­го́, и Ду́ха Тво­е­го́ Свята́го не оты­ми́ от мене́.

Не отринь меня от лица Тво­е­го и Духа Тво­е­го Свя­то­го не отни­ми от меня.

Исце­ли́ души́ моея́ я́звы, Го́споди, и все­го́ освя­ти́: и сподо́би, Влады́ко, я́ко да причащу́ся та́йныя Тво­ея́ Боже́ственныя ве́чери, окая́нный.

Исце­ли души моей раны, Гос­по­ди, и все­го меня освя­ти, и удо­стой, Вла­ды­ка, что­бы я, несчаст­ный, при­об­щил­ся к Таин­ствен­ной Тво­ей Вече­ре божественной.

Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас.

Пре­свя­тая Бого­ро­ди­ца, спа­си нас.

Богоро́дичен: Уми́лостиви и мне Су́щаго от утро́бы Тво­ея́, Влады́чице, и соблю­ди́ мя нескве́рна раба́ Твое́го и непоро́чна, я́ко да прие́м у́мнаго би́сера, освящу́ся.

Уми­ло­стивь и ко мне от Тебя Рож­ден­но­го, Вла­ды­чи­ца, и сохра­ни меня, раба Тво­е­го, чистым и без поро­ка, что­бы я, при­ни­мая Духов­ную Жем­чу­жи­ну, освятился.

Песнь 5

Ирмо́с: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди, во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви нас; ра́зве бо Тебе́ ино́го Бо́га не зна́ем.

Све­та Пода­тель и веков Тво­рец, Гос­по­ди, во све­те Тво­их пове­ле­ний наставь нас, ибо мы ино­го бога, кро­ме Тебя, не знаем.

Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обно­ви́ во утро́бе мое́й.

Серд­це чистое сотво­ри во мне, Боже, и дух пра­вый обно­ви внут­ри меня.

Я́коже предре́кл еси́, Хри­сте́, да бу́дет у́бо худо́му рабу́ Тво­е­му́, и во мне пребу́ди, я́коже обеща́лся еси́: се бо Те́ло Твое́ ям Боже́ственное, и пию́ Кровь Твою́.

Как Ты пред­рек, Хри­сте, да будет так и мне, убо­го­му рабу Тво­е­му, и пре­будь во мне, как обе­щал, ибо вот, я Тело Твоё ем боже­ствен­ное и пью Кровь Твою.

Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Тво­е­го́, и Ду́ха Тво­е­го́ Свята́го не оты­ми́ от мене́.

Не отринь меня от лица Тво­е­го и Духа Тво­е­го Свя­то­го не отни­ми от меня.

Сло́ве Бо́жий и Бо́же, угль Те́ла Твое́го да бу́дет мне помраче́нному в просвеще́ние, и очище́ние оскверне́нной души́ мое́й Кровь Твоя́.

Сло­во Божие и Боже! Уголь горя­щий Тела Тво­е­го да будет в про­све­ще­ние мне, омра­чен­но­му, и во очи­ще­ние осквер­нен­ной душе моей — Кровь Твоя.

Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас.

Пре­свя­тая Бого­ро­ди­ца, спа­си нас.

Богоро́дичен: Мари́е, Ма́ти Бо́жия, благоуха́ния честно́е селе́ние, Твои́ми моли́твами сосу́д мя избра́нный соде́лай, я́ко да освяще́ний причащу́ся Сы́на Твое́го.

Мария, Матерь Божия, бла­го­уха­ния свя­щен­ная Ски­ния, Тво­и­ми молит­ва­ми сосу­дом избран­ным меня соде­лай, что­бы мне при­ча­стить­ся Свя­тынь Рож­ден­но­го Тобой.

Песнь 6

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную милосе́рдия Твое́го призыва́ю бе́здну: от тли, Бо́же, мя возведи́.

В без­дне гре­хов­ной носи­мый, непо­сти­жи­мую мило­сер­дия Тво­е­го при­зы­ваю без­дну: от гибе­ли Боже меня изведи!

Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обно­ви́ во утро́бе мое́й.

Серд­це чистое сотво­ри во мне, Боже, и дух пра­вый обно­ви внут­ри меня.

Ум, ду́шу и се́рдце освя­ти́, Спа́се, и те́ло мое́, и сподо́би неосужде́нно, Влады́ко, к стра́шным Та́йнам приступи́ти.

Ум, душу и серд­це освя­ти, Спа­си­тель, и тело моё, и удо­стой при­сту­пить не в осуж­де­ние к Страш­ным Таин­ствам, Владыка.

Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Тво­е­го́, и Ду́ха Тво­е­го́ Свята́го не оты­ми́ от мене́.

Не отринь меня от лица Тво­е­го и Духа Тво­е­го Свя­то­го не отни­ми от меня.

Да бых устрани́лся от страсте́й, и Тво­ея́ благода́ти име́л бы приложе́ние, живо­та́ же утвержде́ние, причаще́нием Святы́х, Хри­сте́, Та́ин Твои́х.

Да устра­нюсь я от стра­стей и полу­чу бла­го­да­ти при­бав­ле­ние и жиз­ни утвер­жде­ние при­ча­ще­ни­ем, Хри­сте, Свя­тых Таинств Твоих.

Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас.

Пре­свя­тая Бого­ро­ди­ца, спа­си нас.

Богоро́дичен: Бо́жие, Бо́же, Сло́во Свято́е, все­го́ мя освя­ти́, ны́не приходя́щаго к Боже́ственным Твои́м Та́йнам, Святы́я Ма́тере Тво­ея́ мольба́ми.

Боже, Свя­тое Божие Сло­во, все­го меня освя­ти, ныне при­хо­дя­ще­го к Боже­ствен­ным Тво­им Таин­ствам, свя­той Мате­ри Тво­ей мольбами.

Кондак, глас 2‑й

Хлеб, Хри­сте́, взя́ти не пре́зри мя, Те́ло Твое́, и Боже́ственную Твою́ ны́не Кровь, пречи́стых, Влады́ко, и стра́шных Твои́х Та́ин причасти́тися окая́ннаго, да не бу́дет ми в суд, да бу́дет же ми в живо́т ве́чный и безсме́ртный.

Не воз­бра­ни мне, Хри­сте, при­нять ныне Хлеб — Тело Твоё и боже­ствен­ную Твою Кровь; пре­чи­стых Тво­их, Вла­ды­ка, и страш­ных Таинств при­ча­ще­ние да не в суд будет мне, несчаст­но­му, но да будет мне в жизнь веч­ную и бессмертную.

Песнь 7

Ирмо́с: Те́лу злато́му прему́дрыя де́ти не послужи́ша, и в пла́мень са́ми поидо́ша, и бо́ги их обруга́ша, сре­ди́ пла́мене возопи́ша, и оро­си́ я А́нгел: услы́шася уже́ уст ва́ших моли́тва.

Куми­ру зла­то­му муд­рые юно­ши не покло­ни­лись, и в пла­мя сами всту­пи­ли, и идо­лов их осме­я­ли; сре­ди пла­ме­ни воз­зва­ли — и оро­сил их Ангел, воз­ве­стив: “Услы­ша­на уже уст ваших молитва!”

Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обно­ви́ во утро́бе мое́й.

Серд­це чистое сотво­ри во мне, Боже, и дух пра­вый обно­ви внут­ри меня.

Исто́чник благи́х, причаще́ние, Хри­сте́, безсме́ртных Твои́х ны́не Та́инств да бу́дет ми свет, и живо́т, и безстра́стие, и к преспе́янию же и умноже́нию доброде́тели Боже́ственнейшия хода́тайственно, еди́не Бла́же, я́ко да сла́влю Тя.

Да будет мне ныне при­ча­ще­ние Тво­их бес­смерт­ных Таинств, Хри­сте, источ­ни­ком благ, све­том, и жиз­нью, и бес­стра­сти­ем и сред­ством к пре­успе­я­нию и умно­же­нию доб­ро­де­те­ли боже­ствен­ной, что­бы я про­слав­лял Тебя, еди­ный Благой.

Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Тво­е­го́, и Ду́ха Тво­е­го́ Свята́го не оты­ми́ от мене́.

Не отринь меня от лица Тво­е­го и Духа Тво­е­го Свя­то­го не отни­ми от меня.

Да изба́влюся от страсте́й, и враго́в, и ну́жды, и вся́кия ско́рби, тре́петом и любо́вию со благогове́нием, Человеколю́бче, приступа́яй ны́не к Твои́м безсме́ртным и Боже́ственным Та́йнам, и пе́ти Тебе́ сподо́би: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Да избав­лен буду от стра­стей, и вра­гов, и бед, и вся­кой скор­би я, ныне с тре­пе­том и любо­вью, со бла­го­го­ве­ни­ем при­хо­дя­щий к Тво­им бес­смерт­ным и боже­ствен­ным Таин­ствам, Чело­ве­ко­лю­бец, и пою­щий Тебе: “Бла­го­сло­вен Ты, Боже отцов наших!”

Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас.

Пре­свя­тая Бого­ро­ди­ца, спа­си нас.

Богоро́дичен: Спа́са Хри­ста́ ро́ждшая па́че ума́, Богоблагода́тная, молю́ Тя ны́не, раб Твой, Чи́стую нечи́стый: хотя́щаго мя ны́не к пречи́стым Та́йнам приступи́ти, очи́сти все­го́ от скве́рны пло́ти и ду́ха.

Спа­си­те­ля Хри­ста непо­сти­жи­мо уму родив­шая, обла­го­дат­ство­ван­ная Богом, молю Тебя ныне я, раб Твой, чистую — нечи­стый: меня, гото­вя­ще­го­ся ныне при­сту­пить к пре­чи­стым Таин­ствам, все­го очи­сти от сквер­ны пло­ти и духа.

Песнь 8

Ирмо́с: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго, и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га, по́йте дела́ я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся ве́ки.

В печь огнен­ную ко отро­кам еврей­ским сошед­ше­го и пла­мя в росу пре­вра­тив­ше­го Бога вос­пе­вай­те, все тво­ре­ния, как Гос­по­да и пре­воз­но­си­те во все века.

Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обно­ви́ во утро́бе мое́й.

Серд­це чистое сотво­ри во мне, Боже, и дух пра­вый обно­ви внут­ри меня.

Небе́сных, и стра́шных, и святы́х Твои́х, Хри­сте́, ны́не Та́ин, и Боже́ственныя Тво­ея́ и та́йныя ве́чери о́бщника бы́ти и мене́ сподо́би отча́яннаго, Бо́же, Спа́се мой.

Небес­ных, и страш­ных, и свя­тых Тво­их Таинств, Хри­сте, и боже­ствен­ной Тво­ей и таин­ствен­ной Вече­ри удо­стой и меня, отча­яв­ше­го­ся, ныне сде­лать­ся участ­ни­ком, Боже, Спа­си­тель мой!

Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Тво­е­го́, и Ду́ха Тво­е­го́ Свята́го не оты­ми́ от мене́.

Не отринь меня от лица Тво­е­го и Духа Тво­е­го Свя­то­го не отни­ми от меня.

Под Твое́ прибе́г благоутро́бие, Бла́же, со стра́хом зову́ Ти: во мне пребу́ди, Спа́се, и аз, я́коже рекл еси́, в Тебе́; се бо дерза́я на ми́лость Твою́, ям Те́ло Твое́, и пию́ Кровь Твою́.

Под кров мило­сер­дия Тво­е­го при­бег­нув, Бла­гой, взы­ваю к Тебе со стра­хом: “Пре­будь во мне, Спа­си­тель, и я, как Ты ска­зал, в Тебе; ибо вот, дер­зая на милость Твою, ем Тело Твоё и пью Кровь Твою!”

Припе́в: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тро́ичен: Трепе́щу, прие́мля огнь, да не опалю́ся я́ко воск и я́ко тра­ва́; о́ле стра́шнаго та́инства! о́ле благоутро́бия Бо́жия! Ка́ко Боже́ственнаго Те́ла и Кро́ве бре́ние причаща́юся, и нетле́нен сотворя́юся?

Тре­пе­щу, при­ни­мая огонь, что­бы не сго­реть мне, как воск и как тра­ва. О страш­ное таин­ство! О мило­сер­дие Божие! Как я, гли­на, Боже­ствен­ных Тела и Кро­ви при­ча­ща­юсь и ста­нов­люсь бессмертным?

Песнь 9

Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь, вопло́щся от Де́вы нам яви́ся, омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная: тем всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Без­на­чаль­но­го Роди­те­ля Сын, Бог и Гос­подь, вопло­тив­шись от Девы, нам явил­ся омра­чен­ных про­све­тить, собрать рас­се­ян­ных. Пото­му мы все­ми вос­пе­ва­е­мую Бого­ро­ди­цу величаем.

Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обно­ви́ во утро́бе мое́й.

Серд­це чистое сотво­ри во мне, Боже, и дух пра­вый обно­ви внут­ри меня.

Христо́с е́сть, вкуси́те и ви́дите: Госпо́дь нас ра́ди, по нам бо дре́вле бы́вый, еди́ною Себе́ прине́с, я́ко приноше́ние Отцу́ Сво­е­му́, при́сно закала́ется, освяща́яй причаща́ющияся.

Он благ — Гос­подь: вку­си­те и узри­те! Ибо ради нас неко­гда став (нам подоб­ным), и один раз при­не­ся Себя как дар Отцу Сво­е­му, все­гда зака­лы­ва­ет­ся, освя­щая причащающихся.

Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Тво­е­го́, и Ду́ха Тво­е­го́ Свята́го не оты­ми́ от мене́.

Не отринь меня от лица Тво­е­го и Духа Тво­е­го Свя­то­го не отни­ми от меня.

Душе́ю и те́лом да освящу́ся, Влады́ко, да просвещу́ся, да спасу́ся, да бу́ду дом Твой причаще́нием свяще́нных Та́ин, живу́щаго Тя име́я в себе́ со Отце́м и Ду́хом, Благоде́телю Многоми́лостиве.

Душою и телом да освя­щусь я, Вла­ды­ка, да про­све­щусь, да спа­сусь, да сде­ла­юсь домом Тво­им, через при­ча­ще­ние свя­щен­ных Таинств имея Тебя во мне живу­щим со Отцом и Духом, Бла­го­де­тель многомилостивый.

Припе́в: Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом Вла­дыч­ним утвер­ди́ мя.

Воз­вра­ти мне радость спа­се­ния Тво­е­го и Духом Вла­ды­че­ствен­ным утвер­ди меня.

Я́коже огнь да бу́дет ми, и я́ко свет, Те́ло Твое́ и Кровь, Спа́се мой, пречестна́я, опаля́я грехо́вное веще­ство́, сжига́я же страсте́й те́рние, и все­го́ мя просвеща́я, покланя́тися Боже­ству́ Твоему́.

Да будет мне, Спа­си­тель мой, Тело Твоё и Кровь Твоя дра­го­цен­ней­шая как огонь, сожи­га­ю­щий веще­ство гре­ха и попа­ля­ю­щий стра­стей тер­ние, и как свет, все­го меня про­све­ща­ю­щий для покло­не­ния Боже­ству Твоему.

Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас.

Пре­свя­тая Бого­ро­ди­ца, спа­си нас.

Богоро́дичен: Бог воплоти́ся от чи́стых крове́й Твои́х; те́мже вся́кий род пое́т Тя, Влады́чице, у́мная же мно́жества сла́вят, я́ко Тобо́ю я́ве узре́ша все́ми Влады́чествующаго, осуществова́вшагося челове́чеством.

Бог вопло­тил­ся от чистой кро­ви Тво­ей. Пото­му вся­кий род вос­пе­ва­ет Тебя, Вла­ды­чи­ца, и мно­же­ства Бес­плот­ных Тебя сла­вят, ибо через Тебя они ясно уви­де­ли над всем Вла­ды­че­ству­ю­ще­го, при­няв­ше­го при­ро­ду человеческую.

Досто́йно е́сть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Достой­но есть воис­ти­ну про­слав­лять Тебя, Бого­ро­ди­цу, веч­но бла­жен­ную и пре­не­по­роч­ную и Матерь Бога наше­го. Честью выс­шую Херу­ви­мов и несрав­нен­но слав­ней­шую Сера­фи­мов, дев­ствен­но Бога-Сло­во родив­шую, истин­ную Бого­ро­ди­цу — Тебя величаем.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tри­жды)

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Три­жды)

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропа́рь дня́ или́ пра́здника. Если Неде́ля (цер­ков­но­сл. — день вос­крес­ный), тропа́рь воскре́сный по гла́су (см. в кален­да­ре). Если же не́т, насто­я­щие тро­па­ри́, гла́с 6‑й:

Поми́луй на́с, Го́споди, поми́луй на́с; вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти́ моли́тву, я́ко Влады́це, гре́шнии прино́сим: поми́луй на́с.

Поми­луй нас, Гос­по­ди, поми­луй нас, ибо, не нахо­дя себе ника­ко­го оправ­да­ния, молит­ву эту мы, греш­ные, Тебе при­но­сим, как Вла­ды­ке: “Поми­луй нас!”

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Го́споди, поми́луй на́с, на Тя́ бо упова́хом; не прогне́вайся на ны́ зело́, ниже́ помя­ни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не я́ко благоутро́бен, и изба́ви ны́ от вра́г на́ших. Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, и мы́ лю́дие Твои́, вси́ дела́ руку́ Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́ем.

Сла­ва: Гос­по­ди, поми­луй нас, ибо на Тебя мы упо­ва­ем, не про­гне­вай­ся на нас силь­но и не вспом­ни без­за­ко­ний наших; но воз­зри и ныне, как Мило­серд­ный и избавь нас от вра­гов наших. Ибо Ты — Бог наш, и мы — Твой народ; все мы — дело рук Тво­их и имя Твоё призываем.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Милосе́рдия две́ри отве́рзи на́м, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя́ да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бе́д: Ты́ бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

И ныне: Мило­сер­дия две­ри отвер­зи нам, бла­го­сло­вен­ная Бого­ро­ди­ца, дабы мы, наде­ясь на Тебя, не посты­ди­лись, но изба­ви­лись молит­ва­ми Тво­и­ми от бед, ибо Ты — спа­се­ние рода христианского.

Го́споди, поми́луй. (40 ра́з) И покло́ны, ско́лько хочешь.

И сти­хи́:

Хотя́ я́сти, челове́че, Те́ло Влады́чне,
Стра́хом при­сту­пи́, да не опали́шися: о́гнь бо е́сть.
Боже́ственную же пия́ Кро́вь ко обще́нию,
Пе́рвее примири́ся тя́ опеча́лившим.

Та́же дерза́я, та́инственное бра́шно я́ждь.
Пре́жде прича́стия стра́шныя же́ртвы,
Животворя́щаго Те́ла Влады́чня,
Си́м помоли́ся о́бразом со тре́петом:

Желая вку­сить, чело­век, Тело Вла­ды­ки, в стра­хе при­сту­пи, что­бы не опа­лить­ся, ибо это огонь. Когда же пьешь боже­ствен­ную Кровь для при­об­ще­ния, спер­ва при­ми­рись с тебя опе­ча­лив­ши­ми. Затем дерз­но­вен­но таин­ствен­ной пищи вку­си. Преж­де при­ча­ще­ния страш­ной жерт­вы, живо­тво­ря­ще­го Тела Вла­ды­ки, таким обра­зом помо­лись со трепетом.

Моли́тва 1‑я, свт. Васи́лия Великого (†379)

Влады́ко Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же на́ш, Исто́чниче жи́зни и безсме́ртия, всея́ тва́ри ви́димыя и неви́димыя Соде́телю, безнача́льнаго Отца́ соприсносу́щный Сы́не и собезнача́льный, премно́гия ра́ди бла́гости в после́дния дни́ в пло́ть оболки́йся, и распны́йся, и погребы́йся за ны́ неблагода́рныя и злонра́вныя, и Твое́ю Кро́вию обнови́вый растле́вшее грехо́м есте­ство́ на́ше, Са́м, Безсме́ртный Царю́, при­и­ми́ и мое́ гре́шнаго покая́ние, и при­к­ло­ни́ у́хо Твое́ мне́, и услы́ши глаго́лы моя́. Согреши́х бо, Го́споди, согреши́х на не́бо и пред Тобо́ю, и не́смь досто́ин воззре́ти на высо­ту́ сла́вы Тво­ея́: прогне́вах бо Твою́ бла́гость, Твоя́ за́поведи преступи́в, и не послу́шав Твои́х повеле́ний. Но Ты́, Го́споди, незло́бив сы́й, долготерпели́в же и многоми́лостив, не пре́дал еси́ мя́ поги́бнути со беззако́ньми мои́ми, мое­го́ вся́чески ожида́я обраще́ния. Ты́ бо ре́кл еси́, Человеколю́бче, проро́ком Твои́м: я́ко хоте́нием не хощу́ сме́рти гре́шника, но е́же обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́. Не хо́щеши бо, Влады́ко, созда́ния Твое́ю руку́ погуби́ти, ниже́ благоволи́ши о поги́бели челове́честей, но хо́щеши все́м спасти́ся, и в ра́зум и́стины при­и­ти́. Те́мже и а́з, а́ще и недосто́ин е́смь небе­се́ и зем­ли́, и сея́ привре́менныя жи́зни, все­го́ себе́ повину́в гре­ху́, и сласте́м порабо́тив, и Тво́й оскверни́в о́браз; но творе́ние и созда́ние Твое́ бы́в, не отчаява́ю сво­е­го́ спасе́ния окая́нный, на Твое́ же безме́рное благоутро́бие дерза́я, при­хо­жду́. При­и­ми́ у́бо и мене́, Человеколю́бче Го́споди, я́коже блудни́цу, я́ко разбо́йника, я́ко мыта­ря́ и я́ко блу́днаго, и воз­ми́ мое́ тя́жкое бре́мя грехо́в, гре́х взе́мляй ми́ра, и не́мощи челове́ческия исцеля́яй, тружда́ющияся и обремене́нныя к Себе́ призыва́яй и упокоева́яй, не прише́дый призва́ти пра́ведныя, но гре́шныя на покая́ние. И очи́сти мя́ от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха, и научи́ мя́ соверша́ти святы́ню во стра́се Твое́м: я́ко да чи́стым све́дением со́вести моея́, святы́нь Твои́х ча́сть прие́мля, соединю́ся свято́му Те́лу Тво­е­му́ и Кро́ви, и име́ю Тебе́ во мне́ живу́ща и пребыва́юща, со Отце́м, и Святы́м Твои́м Ду́хом. Е́й, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же мо́й, и да не в су́д ми́ бу́дет прича́стие пречи́стых и животворя́щих Та́ин Твои́х, ниже́ да не́мощен бу́ду душе́ю же и те́лом, от е́же недосто́йне те́м причаща́тися, но да́ждь ми́, да́же до коне́чнаго мое­го́ издыха́ния, неосужде́нно восприима́ти ча́сть святы́нь Твои́х, в Ду́ха Свята́го обще́ние, в напу́тие живо­та́ ве́чнаго, и во благоприя́тен отве́т на Стра́шнем суди́щи Твое́м: я́ко да и а́з со все́ми избра́нными Твои́ми о́бщник бу́ду нетле́нных Твои́х бла́г, я́же угото́вал еси́ лю́бящим Тя́, Го́споди, в ни́хже препросла́влен еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Вла­ды­ка, Гос­по­ди, Иису­се Хри­сте, Боже наш, источ­ник жиз­ни и бес­смер­тия, все­го тво­ре­ния види­мо­го и неви­ди­мо­го Созда­тель, Сын без­на­чаль­но­го Отца, так­же веч­ный и без­на­чаль­ный, по пре­из­быт­ку бла­го­сти в послед­ние дни облек­ший­ся пло­тью, и рас­пя­тый, и погре­бен­ный, за нас, небла­го­дар­ных и нера­зум­ных, и Сво­ею соб­ствен­ною Кро­вью вос­со­здав­ший рас­тлен­ную гре­хом при­ро­ду нашу! Ты Сам, бес­смерт­ный Царь, при­ми пока­я­ние и меня, греш­ни­ка, и скло­ни ухо Твоё ко мне и услышь сло­ва мои. Ибо согре­шил я, Гос­по­ди, согре­шил про­тив неба и пред Тобою и недо­сто­ин взгля­нуть на высо­ту сла­вы Тво­ей: ведь я про­гне­вал бла­гость Твою, Твои запо­ве­ди пре­сту­пив и не послу­шав Тво­их пове­ле­ний. Но Ты, Гос­по­ди, незло­би­вый, дол­го­тер­пе­ли­вый и мно­го­мило­сти­вый, не допу­стил меня погиб­нуть сре­ди без­за­ко­ний моих, тер­пе­ли­во ожи­дая мое­го обра­ще­ния. Ибо ска­зал Ты, Чело­ве­ко­лю­бец, через про­ро­ка Тво­е­го: “Я совсем не желаю смер­ти греш­ни­ка, но что­бы он обра­тил­ся и жил”. Ведь не хочешь Ты, Вла­ды­ка, что­бы погиб­ло созда­ние рук Тво­их, и не нахо­дишь удо­вле­тво­ре­ния в гибе­ли людей, но жела­ешь, что­бы все спас­лись и достиг­ли позна­ния исти­ны. Поэто­му и я, хотя и недо­сто­ин неба и зем­ли, и этой крат­ко­вре­мен­ной жиз­ни, все­го себя под­чи­нив гре­ху, и пора­бо­тив удо­воль­стви­ям, и помра­чив в себе Твой образ, но, будучи тво­ре­ни­ем и созда­ни­ем Тво­им, не отча­и­ва­юсь в соб­ствен­ном спа­се­нии, несчаст­ный, и к без­мер­но­му мило­сер­дию Тво­е­му дерз­но­вен­но при­хо­жу. При­ми же и меня, Чело­ве­ко­лю­бец Гос­по­ди, как блуд­ни­цу, как раз­бой­ни­ка, как мыта­ря и как блуд­но­го сына, и сни­ми с меня тяж­кое бре­мя гре­хов, подъ­ем­лю­щий грех мира и немо­щи чело­ве­че­ские исце­ля­ю­щий, труж­да­ю­щих­ся и обре­ме­нен­ных к Себе при­зы­ва­ю­щий и даю­щий им покой, при­шед­ший при­звать не пра­вед­ных, но греш­ных к пока­я­нию, — очи­сти и меня от вся­кой сквер­ны пло­ти и духа (и) научи меня про­во­дить свя­тую жизнь в стра­хе пред Тобою, что­бы я, с чистым сви­де­тель­ством сове­сти моей при­ни­мая часть свя­тынь Тво­их, соеди­нил­ся со свя­тым Тво­им Телом и Кро­вью и имел Тебя во мне оби­та­ю­щим и пре­бы­ва­ю­щим, со Отцом и Свя­тым Духом. Так, Гос­по­ди, Иису­се Хри­сте, Боже мой, и да не в суд мне будет при­ча­ще­ние пре­чи­стых и живо­тво­ря­щих Таинств Тво­их, и да не сде­ла­юсь я немощ­ным душою и телом от недо­стой­но­го их при­ча­ще­ния, но дай мне до послед­не­го мое­го вздо­ха не в осуж­де­ние при­ни­мать часть свя­тынь Тво­их — во обще­ние с Духом Свя­тым, в напут­ствие в жизнь веч­ную и в бла­го­при­ем­ле­мый ответ на страш­ном суде Тво­ём, что­бы и я со все­ми избран­ны­ми Тво­и­ми сде­лал­ся участ­ни­ком нетлен­ных Тво­их благ, кото­рые Ты при­го­то­вил для любя­щих Тебя, Гос­по­ди, — в них Ты про­слав­лен вове­ки. Аминь.

Моли́тва 2‑я, свт. Иоа́нна Златоустого (†407)

Го́споди Бо́же мо́й, ве́м, я́ко не́смь досто́ин, ниже́ дово́лен, да под кро́в вни́деши хра́ма души́ моея́, зане́же ве́сь пу́ст и па́лся е́сть, и не и́маши во мне́ ме́ста досто́йна е́же гла­ву́ подклони́ти: но я́коже с высо­ты́ на́с ра́ди смири́л еси́ Себе́, смири́ся и ны́не смире́нию мое­му́; и я́коже восприя́л еси́ в верте́пе и в я́слех безслове́сных воз­ле­щи́, си́це вос­при­и­ми́ и в я́слех безслове́сныя моея́ души́, и во оскверне́нное мое́ те́ло вни́ти. И я́коже не неудосто́ил еси́ вни́ти, и свечеря́ти со гре́шники в до́му Си́мона прокаже́ннаго, та́ко изво́ли вни́ти и в до́м смире́нныя моея́ души́, прокаже́нныя и гре́шныя; и я́коже не отри́нул еси́ подо́бную мне́ блудни́цу и гре́шную, прише́дшую и прикосну́вшуюся Тебе́, си́це умилосе́рдися и о мне́ гре́шнем, приходя́щем и прикаса́ющем Ти́ ся́; и я́коже не возгнуша́лся еси́ скве́рных ея́ у́ст и нечи́стых, целу́ющих Тя́, ниже́ мои́х возгнуша́йся скве́рнших о́ныя у́ст и нечи́стших, ниже́ ме́рзких мои́х и нечи́стых усте́н, и скве́рнаго и нечи́стейшаго мое­го́ язы́ка. Но да бу́дет ми́ у́гль пресвята́го Тво­е­го́ Те́ла, и честны́я Тво­ея́ Кро́ве, во освяще́ние и просвеще́ние и здра́вие смире́нней мое́й души́ и те́лу, во облегче́ние тя́жестей мно́гих мои́х согреше́ний, в соблюде́ние от вся́каго диа́вольскаго де́йства, во отгна́ние и возбране́ние зла́го мое­го́ и лука́ваго обы́чая, во умерщвле́ние страсте́й, в снабде́ние за́поведей Твои́х, в приложе́ние Боже́ственныя Тво­ея́ благода́ти, и Тво­е­го́ Ца́рствия присвое́ние. Не бо я́ко презира́яй при­хо­жду́ к Тебе́, Хри­сте́ Бо́же, но я́ко дерза́я на неизрече́нную Твою́ бла́гость, и да не на мно́зе удаля́яйся обще́ния Тво­е­го́, от мы́сленнаго во́лка звероуловле́н бу́ду. Те́мже молю́ся Тебе́: я́ко еди́н сы́й Свя́т, Влады́ко, освя­ти́ мою́ ду́шу и те́ло, у́м и се́рдце, чре­ве­са́ и утро́бы, и все­го́ мя́ обно­ви́, и вко­ре­ни́ стра́х Тво́й во удесе́х мои́х, и освяще́ние Твое́ неотъе́млемо от мене́ сотво­ри́; и бу́ди ми́ помо́щник и засту́пник, окормля́я в ми́ре живо́т мо́й, сподобля́я мя́ и одесну́ю Тебе́ предстоя́ния со святы́ми Твои́ми, моли́твами и моле́ньми Пречи́стыя Тво­ея́ Ма́тере, невеще́ственных Твои́х служи́телей и пречи́стых си́л, и все́х святы́х, от ве́ка Тебе́ благоугоди́вших. Ами́нь

Гос­по­ди Боже мой, знаю, что не стою я того и не досто­ин, что­бы Ты вошел под кров мой, в дом души моей, пото­му что он весь пуст и обру­шил­ся, и нет во мне достой­но­го места, где бы Тебе гла­ву при­к­ло­нить. Но как Ты ради нас уни­чи­жил Себя Само­го, сой­дя с высо­ты, сни­зой­ди и ныне до ничто­же­ства мое­го. И как Ты собла­го­во­лил воз­лечь в пеще­ре в яслях бес­сло­вес­ных живот­ных, так бла­го­во­ли вой­ти и в ясли нера­зум­ной души моей и в осквер­нен­ное тело моё. И как Ты не отка­зал­ся вой­ти и вку­сить вече­рю с греш­ни­ка­ми в доме Симо­на про­ка­жен­но­го, так собла­го­во­ли вой­ти и в дом сми­рен­ной души моей, про­ка­жен­ной и греш­ной. И как Ты не отверг подоб­ную мне блуд­ни­цу и греш­ни­цу, при­шед­шую и при­ка­сав­шу­ю­ся к Тебе, так сжаль­ся и надо мною греш­ным, при­хо­дя­щим и каса­ю­щим­ся Тебя. И как Ты не погну­шал­ся сквер­ных и пре­ступ­ных уст её, цело­вав­ших Тебя, так не гну­шай­ся ни ещё более сквер­ных и пре­ступ­ных, чем у неё уст моих, ни мерз­ких и нечи­стых губ моих, ни гнус­но­го и сквер­ней­ше­го язы­ка мое­го. Но да будет мне горя­щий уголь все­свя­то­го Тво­е­го Тела и дра­го­цен­ной Тво­ей Кро­ви в освя­ще­ние, и про­све­ще­ние, и укреп­ле­ние сми­рен­ной моей души и тела, в облег­че­ние тяже­сти мно­гих моих согре­ше­ний, в сохра­не­ние от вся­ко­го диа­воль­ско­го воз­дей­ствия, к устра­не­нию и обуз­да­нию злых и пороч­ных при­вы­чек моих, к умерщ­вле­нию стра­стей, к соблю­де­нию запо­ве­дей Тво­их, к при­умно­же­нию боже­ствен­ной Тво­ей бла­го­да­ти и Цар­ства Тво­е­го при­об­ре­те­нию. Ведь я не с небре­же­ни­ем при­хо­жу к Тебе, Хри­сте Боже, но с дерз­но­вен­ным упо­ва­ни­ем на неиз­ре­чен­ную бла­гость Твою, и для того, что­бы не ока­зать­ся мне похи­щен­ным духов­ным вол­ком, если я дале­ко укло­нюсь от обще­ния с Тобой. Поэто­му молю Тебя: как еди­ный Свя­той, освя­ти, Вла­ды­ка, мою душу и тело, ум и серд­це, и внут­рен­ние чув­ства, и все­го меня обно­ви, и уко­ре­ни страх пред Тобою во всех чле­нах моих, и освя­ще­ние Твоё сде­лай неиз­гла­ди­мым во мне. И будь мне помощ­ни­ком и защит­ни­ком, направ­ляя, как корм­чий, мир­но жизнь мою, да спо­доб­люсь я стать по пра­вую руку от Тебя со свя­ты­ми Тво­и­ми по молит­вам и хода­тай­ствам все­чи­стой Тво­ей Мате­ри, неве­ще­ствен­ных Тво­их слу­жи­те­лей и пре­чи­стых Сил, и всех свя­тых от века Тебе бла­го­уго­див­ших. Аминь.

Моли́тва 3‑я, прп. Симео́на Метафра́ста (†960)

Еди́не чи́стый и нетле́нный Го́споди, за неизрече́нную ми́лость человеколю́бия на́ше все́ восприе́мый смеше́ние, от чи́стых и де́вственных крове́й па́че есте­ства́ ро́ждшия Тя́, Ду́ха Боже́ственнаго наше́ствием, и благоволе́нием Отца́ присносу́щнаго, Хри­сте́ Иису́се, прему́дросте Бо́жия, и ми́ре, и си́ло; Твои́м восприя́тием животворя́щая и спаси́тельная страда́ния восприе́мый, кре́ст, гво́здия, копие́, сме́рть, умерт­ви́ моя́ душетле́нныя стра́сти теле́сныя. Погребе́нием Твои́м а́дова плени́вый ца́рствия, погре­би́ моя́ благи́ми по́мыслы лука́вая сове́тования, и лука́вствия ду́хи разо­ри́. Тридне́вным Твои́м и живоно́сным воскресе́нием па́дшаго пра́отца возста́вивый, возста́ви мя́ грехо́м попо́лзшагося, о́бразы мне́ покая́ния предлага́я. Пресла́вным Твои́м вознесе́нием плотско́е обожи́вый восприя́тие, и сие́ десны́м Отца́ седе́нием почты́й, сподо́би мя́ прича́стием святы́х Твои́х Та́ин десну́ю ча́сть спаса́емых получи́ти. Сни́тием Уте́шителя Тво­е­го́ Ду́ха сосу́ды че́стны свяще́нныя Твоя́ уче­ни­ки́ соде́лавый, прия́телище и мене́ пока­жи́ Того́ прише́ствия. Хотя́й па́ки при­и­ти́ суди́ти вселе́нней пра́вдою, бла­го­во­ли́ и мне́ усре́сти Тя́ на о́блацех, Судию́ и Созда́теля мое­го́, со все́ми святы́ми Твои́ми: да безконе́чно славосло́влю и воспева́ю Тя́, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Еди­ный чистый и нетлен­ный Гос­по­ди, по неска­зан­но­му состра­да­нию и чело­ве­ко­лю­бию при­няв­ший на Себя всё наше слож­ное есте­ство от чистой и непо­роч­ной кро­ви Девы, сверхъ­есте­ствен­но родив­шей Тебя Духа Боже­ствен­но­го наи­ти­ем и бла­го­во­ле­ни­ем веч­но­го Отца, Хри­сте Иису­се, Пре­муд­рость Божия, и мир, и сила! Ты, вос­при­ня­той Тобою пло­тью живо­тво­ря­щие и спа­си­тель­ные стра­да­ния при­няв­ший: Крест, гвоз­ди, копье, смерть, — умерт­ви мои пагуб­ные для души стра­сти телес­ные. Погре­бе­ни­ем Тво­им опу­сто­шив­ший цар­ство ада, погре­би бла­ги­ми раз­мыш­ле­ни­я­ми мои дур­ные наме­ре­ния и рас­сей духов зла. Живо­нос­ным Тво­им вос­кре­се­ни­ем на тре­тий день пад­ше­го пра­от­ца воз­двиг­ший, воз­двиг­ни и меня, гре­хом поскольз­нув­ше­го­ся, сред­ства к пока­я­нию мне пред­ла­гая. Слав­ным Тво­им воз­не­се­ни­ем плоть вос­при­ня­тую обо­жив­ший и дав­ший ей честь вос­се­дать спра­ва от Отца, удо­стой меня при­ча­ще­ни­ем свя­тых Тво­их Таинств пра­вой сто­ро­ны спа­са­е­мых достиг­нуть. Соше­стви­ем Уте­ши­те­ля Духа сосу­да­ми дра­го­цен­ны­ми соде­лав­ший свя­щен­ных уче­ни­ков Тво­их, яви и меня вме­сти­ли­щем Его при­ше­ствия. Вновь гря­ду­щий пра­вед­но судить все­лен­ную! Бла­го­во­ли и мне встре­тить на обла­ках со все­ми свя­ты­ми Тво­и­ми Тебя, Твор­ца и Созда­те­ля мое­го, дабы я бес­ко­неч­но про­слав­лял и вос­пе­вал Тебя, с без­на­чаль­ным Тво­им Отцом и все­свя­тым, и бла­гим, и живо­тво­ря­щим Тво­им Духом, ныне, и все­гда, и во веки веков. Аминь.

Моли́тва 4‑я, прп. Иоа́нна Дамаски́на (ок. †780)

Влады́ко Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же на́ш, еди́не име́яй вла́сть челове́ком оставля́ти гре­хи́, я́ко бла́г и Человеколю́бец пре́зри моя́ вся́ в ве́дении и не в ве́дении прегреше́ния, и сподо́би мя́ неосужде́нно причасти́тися Боже́ственных, и пресла́вных, и пречи́стых, и животворя́щих Твои́х Та́ин, не в тя́жесть, ни в му́ку, ни в приложе́ние грехо́в, но во очище́ние, и освяще́ние, и обруче́ние бу́дущаго Живо­та́ и ца́рствия, в сте́ну и по́мощь, и в возраже́ние сопроти́вных, во истребле́ние мно́гих мои́х согреше́ний. Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лости, и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м, и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Вла­ды­ка Гос­по­ди, Иису­се Хри­сте, Боже наш, один име­ю­щий власть про­щать людям гре­хи! Как бла­гой и Чело­ве­ко­лю­бец, пре­не­бре­ги все­ми мои­ми согре­ше­ни­я­ми, совер­шен­ны­ми созна­тель­но и по неве­де­нию, и удо­стой меня, не под­вер­га­ясь осуж­де­нию, при­ча­стить­ся боже­ствен­ных, и слав­ных, и пре­чи­стых и живо­тво­ря­щих Тво­их Таинств, (ни в тягость), ни в муку, ни в умно­же­ние гре­хов, но в очи­ще­ние, и в освя­ще­ние, и в залог буду­щей жиз­ни и Цар­ства, в ограж­де­ние, и помощь, и пора­же­ние вра­гов, и в истреб­ле­ние мно­гих моих согре­ше­ний. Ибо Ты — Бог мило­сти­вый, и состра­да­тель­ный, и чело­ве­ко­лю­би­вый, и Тебе сла­ву вос­сы­ла­ем, со Отцом и Свя­тым Духом, ныне, и все­гда, и во веки веков. Аминь.

Моли́тва 5‑я, святого Васи́лия Великого

Ве́м, Го́споди, я́ко недосто́йне причаща́юся пречи́стаго Тво­е­го́ Те́ла и честны́я Тво­ея́ Кро́ве, и пови́нен е́смь, и су́д себе́ я́м и пию́, не разсужда́я Те́ла и Кро́ве Тебе́ Хри­ста́ и Бо́га мое­го́, но на щедро́ты Твоя́ дерза́я при­хо­жду́ к Тебе́ ре́кшему: яды́й Мою́ пло́ть, и пия́й Мою́ кро́вь, во Мне́ пребыва́ет, и А́з в не́м. Умилосе́рдися у́бо, Го́споди, и не обли­чи́ мя́ гре́шнаго, но сотво­ри́ со мно́ю по ми́лости Твое́й; и да бу́дут ми́ свята́я сия́ во исцеле́ние, и очище́ние, и просвеще́ние, и сохране́ние, и спасе́ние, и во освяще́ние души́ и те́ла; во отгна́ние вся́каго мечта́ния, и лука́ваго дея́ния, и де́йства диа́вольскаго, мыс­лен­нe во удесе́х мои́х де́йствуемаго, в дерзнове́ние и любо́вь, я́же к Тебе́; во исправле́ние жития́ и утвержде́ние, в возраще́ние доброде́тели и соверше́нства; во исполне́ние за́поведей, в Ду́ха Свята́го обще́ние, в напу́тие живо­та́ ве́чнаго, во отве́т благоприя́тен на Стра́шнем суди́щи Твое́м: не в су́д или́ во осужде́ние.

Знаю, Гос­по­ди, что я недо­стой­но при­ча­ща­юсь пре­чи­сто­го Тво­е­го Тела и дра­го­цен­ной Тво­ей Кро­ви, и вино­вен, и ем и пью осуж­де­ние себе, не раз­ли­чая Тела и Кро­ви Тво­ей, Хри­ста и Бога мое­го. Но, дерз­но­вен­но упо­вая на состра­да­ние Твоё, при­хо­жу к Тебе, ска­зав­ше­му: “Вку­ша­ю­щий Мою Плоть и пью­щий Мою Кровь во Мне пре­бы­ва­ет и Я в нем”. Сжаль­ся же, Гос­по­ди, и не обли­чи меня, греш­ни­ка, но посту­пи со мною по мило­сти Тво­ей. И да будут мне эти свя­ты­ни во исце­ле­ние, и очи­ще­ние, и про­све­ще­ние, и сохра­не­ние, и спа­се­ние, и в освя­ще­ние души и тела; в устра­не­ние вся­ко­го меч­та­ния, и зло­го дея­ния, и диа­воль­ско­го воз­дей­ствия, про­яв­ля­ю­ще­го­ся через помыс­лы в чле­нах моих; в дерз­но­ве­ние и любовь к Тебе, в исправ­ле­ние и без­опас­ность жиз­ни, в воз­рас­та­ние доб­ро­де­те­ли и совер­шен­ства, в испол­не­ние запо­ве­дей, в обще­ние с Духом Свя­тым, в напут­ствие в жизнь веч­ную, и в бла­го­при­ем­ле­мый ответ на страш­ном суде Тво­ём, — не в суд или во осуждение.

Моли́тва 6‑я, прп. Симео́на Нового Богосло́ва (†1021)

От скве́рных усте́н, от ме́рзкаго се́рдца, от нечи́стаго язы́ка, от души́ оскверне́ны, при­и­ми́ моле́ние, Хри­сте́ мо́й, и не пре́зри мои́х ни слове́с, ниже́ образо́в, ниже́ безсту́дия. Да́ждь ми́ дерзнове́нно глаго́лати, я́же хощу́, Хри­сте́ мо́й, па́че же и научи́ мя́, что́ ми́ подоба́ет твори́ти и глаго́лати. Согреши́х па́че блудни́цы, я́же уве́де, где́ обита́еши, ми́ро купи́вши, прии́де де́рзостне пома́зати Твои́ но́зе, Бо́га мое­го́, Влады́ки и Хри­ста́ мое­го́. Я́коже ону́ не отри́нул еси́ прише́дшую от се́рдца, ниже́ мене́ возгнуша́йся, Сло́ве: Твои́ же ми́ пода́ждь но́зе, и держа́ти и целова́ти, и струя́ми сле́зными, я́ко многоце́нным ми́ром, сия́ де́рзостно пома́зати. Омы́й мя́ слеза́ми мои́ми, очи́сти мя́ и́ми, Сло́ве. Оста́ви и прегреше́ния моя́, и проще́ние ми́ пода́ждь. Ве́си зо́л мно́жество, ве́си и стру́пы моя́, и я́звы зри́ши моя́, но и ве́ру ве́си, и произволе́ние зри́ши, и воздыха́ние слы́шиши. Не таи́тся Тебе́, Бо́же мо́й, Тво́рче мо́й, Изба́вителю мо́й, ниже́ ка́пля сле́зная, ниже́ ка́пли ча́сть не́кая. Несоде́ланное мое́ ви́десте о́чи Твои́, в кни́зе же Твое́й и еще́ несоде́янная напи́сана Тебе́ су́ть. Ви́ждь смире́ние мое́, ви́ждь тру́д мо́й ели́к, и гре­хи́ вся́ оста́ви ми́, Бо́же вся́ческих: да чи́стым се́рдцем, притре́петною мы́слию, и душе́ю сокруше́нною, нескве́рных Твои́х причащу́ся и пресвяты́х Та́ин, и́миже оживля́ется и обожа́ется вся́к яды́й же и пия́й чи́стым се́рдцем; Ты́ бо ре́кл еси́, Влады́ко мо́й: вся́к яды́й Мою́ Пло́ть, и пия́й Мою́ Кро́вь, во Мне́ у́бо се́й пребыва́ет, в не́мже и А́з е́смь. И́стинно сло́во вся́ко Влады́ки и Бо́га мое­го́: боже́ственных бо причаща́яйся и боготворя́щих благода́тей, не у́бо е́смь еди́н, но с Тобо́ю, Хри­сте́ мо́й, Све́том трисо́лнечным, просвеща́ющим ми́р. Да у́бо не еди́н пребу́ду кро­ме́ Тебе́ Живода́вца, дыха́ния мое­го́, живо­та́ мое­го́, ра́дования мое­го́, спасе́ния ми́ру. Сего́ ра́ди к Тебе́ приступи́х, я́коже зри́ши, со слеза́ми, и душе́ю сокруше́нною избавле́ния мои́х прегреше́ний про­шу́ прия́ти ми́, и Твои́х живода́тельных и непоро́чных Та́инств причасти́тися неосужде́нно, да пребу́деши, я́коже ре́кл еси́, со мно́ю треокая́нным: да не кро­ме́ обре́т мя́ Тво­ея́ благода́ти, преле́стник восхи́тит мя́ льсти́вне, и прельсти́в отведе́т боготворя́щих Твои́х слове́с. Сего́ ра́ди к Тебе́ припа́даю, и те́пле вопию́ Ти́: я́коже блу́днаго прия́л еси́, и блудни́цу прише́дшую, та́ко при­и­ми́ мя́ блу́днаго и скве́рнаго, Ще́дре. Душе́ю сокруше́нною, ны́не бо к Тебе́ при­хо­дя́, ве́м, Спа́се, я́ко и́ный, я́коже а́з, не пре­гре­ши́ Тебе́, ниже́ соде́я дея́ния, я́же а́з соде́ях. Но сие́ па́ки ве́м, я́ко не вели́чество прегреше́ний, ни грехо́в мно́жество превосхо́дит Бо́га мое­го́ мно́гое долготерпе́ние, и человеколю́бие кра́йнее; но ми́лостию состра́стия те́пле ка́ющияся, и чи́стиши, и све́тлиши, и све́та твори́ши прича́стники, о́бщники Боже­ства́ Тво­е­го́ соде́ловаяй незави́стно, и стра́нное и А́нгелом, и челове́ческим мы́слем, бесе́дуеши и́м мно́гажды, я́коже друго́м Твои́м и́стинным. Сия́ де́рзостна творя́т мя́, сия́ вперя́ют мя́, Хри­сте́ мо́й. И дерза́я Твои́м бога́тым к на́м благодея́нием, ра́дуяся вку́пе и трепе́ща, огне́ви причаща́юся тра­ва́ сы́й, и стра́нно чу́до, ороша́ем неопа́льно, я́коже у́бо купи­на́ дре́вле неопа́льне горя́щи. Ны́не благода́рною мы́слию, благода́рным же се́рдцем, благода́рными уде­сы́ мои́ми, души́ и те́ла мое­го́, покланя́юся и велича́ю, и славосло́влю Тя́, Бо́же мо́й, я́ко благослове́нна су́ща, ны́не же и во ве́ки.

От сквер­ных уст, от мерз­ко­го серд­ца, от нечи­сто­го язы­ка, от души осквер­нен­ной при­ми моле­ние, Хри­сте мой, и не отверг­нув ни слов моих, ни нра­ва, ни бес­стыд­ства, дай мне сво­бод­но гово­рить то, что я хочу, Хри­сте мой, но луч­ше и научи меня, что мне долж­но делать и гово­рить. Согре­шил я более блуд­ни­цы, кото­рая узнав, где Ты пре­бы­ва­ешь, купив мира, дерз­ну­ла прий­ти пома­зать ноги Твои, Хри­ста мое­го, Вла­ды­ки и Бога мое­го. Как её Ты не отверг, при­шед­шую от чисто­го серд­ца, не погну­шай­ся и мною, Сло­во! Доз­воль же мне и дер­жать и цело­вать Твои ноги, и пото­ком слез, как дра­го­цен­ным миром дерз­но­вен­но их пома­зать. Омой меня сле­за­ми мои­ми, очи­сти меня ими, Сло­во! Отпу­сти и согре­ше­ния мои и про­ще­ние мне подай. Ты зна­ешь мно­же­ство поро­ков, зна­ешь и раны мои, и язвы мои видишь, но и веру мою зна­ешь, и усер­дие видишь, и сте­на­ния слы­шишь. Не сокры­ты от Тебя, Боже мой, Тво­рец мой, Иску­пи­тель мой, ни кап­ля слез, ни кап­ли часть некая. Не совер­шен­ное мною заме­ти­ли очи Твои, а в кни­ге Тво­ей нахо­дит­ся и ещё не сде­лан­ное запи­сан­ным у Тебя. Посмот­ри на сми­ре­ние моё, посмот­ри, како­во моё стра­да­ние, и гре­хи все отпу­сти мне, Боже все­лен­ной, что­бы с чистым серд­цем, тре­пет­ною мыс­лью и душою сокру­шен­ной при­ча­стил­ся я Тво­их пре­чи­стых и все­свя­тых Таинств, кото­ры­ми ожив­ля­ет­ся и обо­жи­ва­ет­ся вся­кий, вку­ша­ю­щий Тебя и пью­щий с искрен­ним серд­цем. Ведь ска­зал Ты, мой Вла­ды­ка: “Вся­кий вку­ша­ю­щий Мою Плоть, как и пью­щий Мою Кровь, тот во Мне пре­бы­ва­ет, а Я нахо­жусь в нем”. Во всем истин­но сло­во Вла­ды­ки и Бога мое­го: ведь при­ча­ща­ясь боже­ствен­ных и обо­го­тво­ря­ю­щих Даров, я дей­стви­тель­но не один, но с Тобою, Хри­сте мой, Све­том, ярким как три солн­ца, про­све­ща­ю­щим мир. Поэто­му, что­бы мне не остать­ся одно­му, без Тебя, жиз­ни Пода­те­ля, дыха­ния мое­го, жиз­ни моей, радо­сти моей, спа­се­ния миру, — я при­шел к Тебе, как Ты видишь, со сле­за­ми и душою сокру­шен­ной, умо­ляя о том, что­бы полу­чить мне избав­ле­ние от моих согре­ше­ний и Тво­их жизнь пода­ю­щих и непо­роч­ных Таинств при­ча­стить­ся не в осуж­де­ние; что­бы Ты пре­был, как ска­зал, со мною, три­жды несчаст­ным; что­бы обо­льсти­тель, най­дя меня лишен­ным Тво­ей бла­го­да­ти, не похи­тил меня ковар­но и, обма­нув, не отвел от обо­го­тво­ря­ю­щих Тво­их слов. Поэто­му я к сто­пам Тво­им при­па­даю и горя­чо взы­ваю к Тебе: как Ты при­нял блуд­но­го сына и при­шед­шую к Тебе блуд­ни­цу, так при­ми, Мило­сти­вый, и меня, блуд­но­го и сквер­но­го, с сокру­шен­ною душою ныне к Тебе при­хо­дя­ще­го. Знаю, Спа­си­тель, что никто дру­гой не согре­шил пред Тобою как я, и не соде­лал дел, какие я совер­шил. Но я так­же знаю то, что ни тяжесть согре­ше­ний, ни гре­хов мно­же­ство, не пре­вос­хо­дит Бога мое­го мно­гое дол­го­тер­пе­ние и чело­ве­ко­лю­бие вели­чай­шее, но с мило­сти­вым состра­да­ни­ем Ты и очи­ща­ешь, и про­све­ща­ешь горя­чо каю­щих­ся, и к све­ту при­об­ща­ешь, щед­ро делая их при­част­ни­ка­ми Боже­ства Тво­е­го; и — что див­но и Анге­лам, и чело­ве­че­ским мыс­лям, — бесе­ду­ешь с ними мно­го­крат­но, как с истин­ны­ми Тво­и­ми дру­зья­ми. Это дает мне сме­лость, это окры­ля­ет меня, Хри­сте мой! И, дерз­но­вен­но упо­вая на Твои бога­тые к нам бла­го­де­я­ния, раду­ясь и вме­сте тре­пе­ща, я, тра­ва, при­ча­ща­юсь огня, и бываю — див­ное чудо — неизъ­яс­ни­мо оро­ша­ем, как в древ­но­сти куст тер­но­вый, горев­ший, не сго­рая. Итак, бла­го­дар­ной мыс­лью и бла­го­дар­ным серд­цем, все­ми бла­го­дар­ны­ми чув­ства­ми мои­ми, души и тела мое­го, покло­ня­юсь, и вели­чаю, и сла­во­слов­лю Тебя, Бога мое­го, как бла­го­сло­вен­но­го и ныне, и вовеки.

Моли́тва 7‑я, святого Иоа́нна Златоустого

Бо́же, осла́би, оста́ви, про­сти́ ми́ согреше́ния моя́, ели́ка Ти́ согреши́х, а́ще сло́вом, а́ще де́лом, а́ще помышле́нием, во́лею или́ нево́лею, ра́зумом или́ неразу́мием, вся́ ми́ про­сти́ я́ко бла́г и Человеколю́бец, и моли́твами Пречи́стыя Тво­ея́ Ма́тере, у́мных Твои́х служи́телей и святы́х си́л, и все́х святы́х от ве́ка Тебе́ благоугоди́вших, неосужде́нно бла­го­во­ли́ прия́ти ми́ свято́е и пречи́стое Твое́ Те́ло и честну́ю Кро́вь, во исцеле́ние души́ же и те́ла, и во очище́ние лука́вых мои́х помышле́ний. Я́ко Твое́ е́сть ца́рство и си́ла и сла́ва, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Боже, ослабь, отпу­сти, про­сти мне согре­ше­ния мои, кото­ры­ми я пред Тобою согре­шил: или сло­вом, или делом, или помыш­ле­ни­ем, воль­но или неволь­но, созна­тель­но или по неве­де­нию, всё мне про­сти, как бла­гой и Чело­ве­ко­лю­бец. И по молит­вам пре­чи­стой Тво­ей Мате­ри, неве­ще­ствен­ных Тво­их слу­жи­те­лей и свя­тых Сил и всех свя­тых, от века Тебе бла­го­уго­див­ших, бла­го­во­ли мне при­нять не в осуж­де­ние свя­тое и пре­чи­стое Твоё Тело и дра­го­цен­ную Кровь, но в исце­ле­ние души и тела, и во очи­ще­ние злых моих помыш­ле­ний, ибо Твоё Цар­ство, и сила, и сла­ва, со Отцом и Свя­тым Духом, ныне, и все­гда, и во веки веков. Аминь.

Его́ же, 8‑я

Не́смь дово́лен, Влады́ко Го́споди, да вни́деши под кро́в души́ моея́; но поне́же хо́щеши Ты́, я́ко Человеколю́бец, жи́ти во мне́, дерза́я приступа́ю; повелева́еши, да отве́рзу две́ри, я́же Ты́ еди́н созда́л еси́, и вни́деши со человеколю́бием я́коже еси́, вни́деши и просвеща́еши помраче́нный мо́й по́мысл. Ве́рую, я́ко сие́ сотвори́ши: не бо блудни́цу, со слеза́ми прише́дшую к Тебе́, отгна́л еси́; ниже́ мыта­ря́ отве́ргл еси́ пока́явшася; ниже́ разбо́йника, позна́вша Ца́рство Твое́, отгна́л еси́; ниже́ гони́теля пока́явшася оста́вил еси́, е́же бе́: но от покая́ния Тебе́ прише́дшия вся́, в ли́це Твои́х друго́в вчини́л еси́, Еди́н сы́й благослове́нный все­гда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Недо­сто­ин я, Вла­ды­ка Гос­по­ди, что­бы Ты вошел под кров души моей. Но, посколь­ку Ты, как Чело­ве­ко­лю­бец, хочешь жить во мне, я дерз­но­вен­но при­сту­паю. Ты пове­ле­ва­ешь, и я отво­рю вра­та, кото­рые Ты Один создал, и Ты вхо­дишь с при­су­щим Тебе чело­ве­ко­лю­би­ем, вхо­дишь и про­све­ща­ешь помра­чен­ный мой разум. Верую, что Ты это совер­шишь. Ведь Ты ни от блуд­ни­цы, со сле­за­ми к Тебе при­шед­шей, не укло­нил­ся; ни мыта­ря не отверг пока­яв­ше­го­ся; ни раз­бой­ни­ка, при­знав­ше­го в Тебе Царя, не про­гнал; ни гони­те­ля пока­яв­ше­го­ся не оста­вил тем, чем он был. Но всем, с пока­я­ни­ем к Тебе при­шед­шим, дал Ты место в сон­ме дру­зей Тво­их, еди­ный Бла­го­сло­вен­ный все­гда, ныне и во веки бес­ко­неч­ные. Аминь.

Его́ же, 9‑я

Го́споди Иису́се Хри­сте́ Бо́же мо́й, осла́би, оста́ви, очи́сти и про­сти́ ми́ гре́шному, и непотре́бному, и недосто́йному рабу́ Тво­е­му́, прегреше́ния, и согреше́ния, и грехопаде́ния моя́, ели́ка Ти́ от ю́ности моея́, да́же до насто­я­ще­го дне́ и часа́ согреши́х: а́ще в ра́зуме и в неразу́мии, а́ще в словесе́х или́ де́лех, или́ помышле́ниих и мы́слех, и начина́ниих, и все́х мои́х чу́вствах. И моли́твами безсе́менно ро́ждшия Тя́, Пречи́стыя и Присноде́вы Мари́и, Ма́тере Тво­ея́, еди́ныя непосты́дныя наде́жды и предста́тельства и спасе́ния мое­го́, сподо́би мя́ неосужде́нно причасти́тися пречи́стых, безсме́ртных, животворя́щих и стра́шных Твои́х Та́инств, во оставле́ние грехо́в и в жи́знь ве́чную: во освяще́ние, и просвеще́ние, кре́пость, исцеле́ние, и здра́вие души́ же и те́ла, и в потребле́ние и всесоверше́нное погубле́ние лука́вых мои́х помысло́в, и помышле́ний, и предприя́тий, и нощны́х мечта́ний, те́мных и лука́вых духо́в; я́ко Твое́ е́сть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, и че́сть, и поклоне́ние, со Отце́м и Святы́м Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Боже мой, ослабь, отпу­сти, сми­луй­ся и про­сти мне, греш­но­му, и негод­но­му и недо­стой­но­му рабу Тво­е­му ошиб­ки, и согре­ше­ния, и гре­хо­па­де­ния мои, кото­ры­ми я согре­шил пред Тобою от юно­сти моей до насто­я­ще­го дня и часа: созна­тель­но ли и по неве­де­нию, или сло­ва­ми, или дела­ми, или мыс­ля­ми, или замыс­ла­ми и при­выч­ка­ми, и все­ми мои­ми чув­ства­ми. И по хода­тай­ству без семе­ни родив­шей Тебя все­чи­стой и Прис­но­де­вы Марии, Мате­ри Тво­ей, един­ствен­ной твер­дой надеж­ды, и защи­ты, и спа­се­ния мое­го, удо­стой меня при­ча­стить­ся не в осуж­де­ние пре­чи­стых, веч­ных, живо­тво­ря­щих и страш­ных Тво­их Таинств, в про­ще­ние гре­хов и в жизнь веч­ную, в освя­ще­ние и про­све­ще­ние, и в кре­пость, и в исце­ле­ние и здра­вие как души, так и тела, и в истреб­ле­ние и совер­шен­ное уни­что­же­ние злых моих замыс­лов, и помыш­ле­ний, и наме­ре­ний, и ноч­ных виде­ний тем­ных и злых духов. Ибо Твоё Цар­ство, и сила, и сла­ва, и честь, и покло­не­ние со Отцом и Свя­тым Духом, ныне, и все­гда, и во веки веков. Аминь.

Моли́тва 10‑я, святого Иоа́нна Дамаски́на

Пред две́рьми хра́ма Тво­е­го́ пред­стою́, и лю́тых помышле́ний не отступа́ю; но Ты́, Хри­сте́ Бо́же, мыта­ря́ оправди́вый, и ханане́ю поми́ловавый, и разбо́йнику рая́ две́ри отве́рзый, отве́рзи ми́ утро́бы человеколю́бия Тво­е­го́ и при­и­ми́ мя́ приходя́ща и прикаса́ющася Тебе́, я́ко блудни́цу, и кровоточи́вую: о́ва у́бо кра́я ри́зы Тво­ея́ косну́вшися, удо́бь исцеле́ние прия́т, о́ва же пречи́стеи Твои́ но́зе удержа́вши, разреше́ние грехо́в поне­се́. А́з же, окая́нный, все́ Твое́ Те́ло дерза́я восприя́ти, да не опале́н бу́ду; но при­и­ми́ мя́, я́коже о́ныя, и про­све­ти́ моя́ душе́вныя чу́вства, попаля́я моя́ грехо́вныя вины́, моли́твами безсе́менно Ро́ждшия Тя́, и Небе́сных си́л; я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пред вра­та­ми хра­ма Тво­е­го стою и злых помыс­лов не остав­ляю. Но Ты, Хри­сте Боже, мыта­ря оправ­дав­ший, и хана­не­ян­ку поми­ло­вав­ший, и раз­бой­ни­ку вра­та рая открыв­ший, открой и мне чело­ве­ко­лю­би­вое серд­це Твоё и при­ми меня, при­хо­дя­ще­го и при­ка­са­ю­ще­го­ся к Тебе, как блуд­ни­цу и кро­во­то­чи­вую: ведь одна, края одеж­ды Тво­ей кос­нув­шись, лег­ко полу­чи­ла исце­ле­ние; дру­гая же, обняв пре­чи­стые Твои ноги, про­ще­ние гре­хов при­об­ре­ла. Я же, несчаст­ный, реша­ясь при­нять всё Твоё Тело, да не буду сожжен, но при­ми меня, как при­нял тех жен­щин, и про­све­ти чув­ства души моей, сжи­гая мои гре­хов­ные про­ступ­ки, — по хода­тай­ствам без семе­ни Родив­шей Тебя и небес­ных Сил, — ибо Ты бла­го­сло­вен во веки веков. Аминь.

Моли́тва святого Иоа́нна Златоустого

Ве́рую, Го́споди, и испове́дую, я́ко Ты́ еси́ вои́стинну Христо́с, Сы́н Бо́га жива́го, прише́дый в ми́р гре́шныя спа­сти́, от ни́хже пе́рвый е́смь а́з. Еще́ ве́рую, я́ко сие́ е́сть са́мое пречи́стое Те́ло Твое́, и сия́ е́сть са́мая честна́я Кро́вь Твоя́. Молю́ся у́бо Тебе́: поми́луй мя́, и про­сти́ ми́ прегреше́ния моя́, во́льная и нево́льная, я́же сло́вом, я́же де́лом, я́же ве́дением и неве́дением, и сподо́би мя́ неосужде́нно причасти́тися пречи́стых Твои́х Та́инств, во оставле́ние грехо́в, и в жи́знь ве́чную. Ами́нь.

Верую, Гос­по­ди, и испо­ве­дую, что Ты воис­ти­ну Хри­стос, Сын Бога живо­го, при­шед­ший в мир греш­ных спа­сти, из кото­рых я — пер­вый. Ещё верую, что это — самое пре­чи­стое Тело Твоё, и это — самая дра­го­цен­ная Кровь Твоя. Молюсь же Тебе: поми­луй меня и про­сти мне согре­ше­ния мои воль­ные и неволь­ные, совер­шён­ные сло­вом, делом, созна­тель­но и по неве­де­нию, и удо­стой меня не в осуж­де­ние при­ча­стить­ся пре­чи­стых Тво­их Таинств, в про­ще­ние гре­хов и в жизнь веч­ную. Аминь.

Приходя́ же причаститься, произноси мы́сленно эти стихи́ Метафра́ста (читается в храме перед Причастием):

Се́ приступа́ю к Боже́ственному Причаще́нию. Соде́телю, да не опали́ши мя́ приобще́нием: О́гнь бо еси́, недосто́йныя попаля́яй. Но у́бо очи́сти мя́ от вся́кия скве́рны.

Вот, я при­сту­паю к боже­ствен­но­му При­ча­ще­нию; Созда­тель, не опа­ли меня при­об­ще­ни­ем! Ибо Ты — огонь, недо­стой­ных сожи­га­ю­щий; но очи­сти же меня от вся­кой скверны.

Зате́м:

Ве́чери Тво­ея́ та́йныя дне́сь, Сы́не Бо́жий, прича́стника мя́ при­и­ми́; не бо враго́м Твои́м та́йну пове́м, ни лобза́ния Ти́ да́м, я́ко Иу́да, но я́ко разбо́йник испове́даю Тя́: помя­ни́ мя́, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.

Вече­ри Тво­ей таин­ствен­ной участ­ни­ком в сей день, Сын Божий, меня при­ми. Ибо не пове­даю я тай­ны вра­гам Тво­им, не дам Тебе поце­луя, тако­го, как Иуда. Но как раз­бой­ник испо­ве­даю Тебя: “Помя­ни меня, Гос­по­ди, в Цар­стве Твоём!”

И сти­хи́:

Боготворя́щую Кро́вь ужасни́ся, челове́че, зря́: О́гнь бо е́сть, недосто́йныя попаля́яй. Боже́ственное Те́ло и обожа́ет мя́ и пита́ет: Обожа́ет ду́х, у́м же пита́ет стра́нно.

Содрог­нись, чело­век, видя обо­го­тво­ря­ю­щую Кровь: ибо она — горя­щий уголь, недо­стой­ных опа­ля­ю­щий. Тело Божие и обо­жи­ва­ет меня, и пита­ет: обо­жи­ва­ет дух, ум же пита­ет непостижимо.

Пото́м тро­па­ри́:

Услади́л мя́ еси́ любо́вию, Хри­сте́, и измени́л мя́ еси́ Боже́ственным Твои́м раче́нием; но попа­ли́ огне́м невеще́ственным гре­хи́ моя́, и насы́титися е́же в Тебе́ наслажде́ния сподо́би: да лику́я возвелича́ю, Бла́же, два́ прише́ствия Твоя́.

Ты при­влек меня любо­вью, Хри­сте, и изме­нил боже­ствен­ным к Тебе стрем­ле­ни­ем. Но сожги огнем неве­ще­ствен­ным гре­хи мои и насы­тить­ся насла­жде­ни­ем в Тебе спо­до­би, что­бы я, ликуя, вели­чал два при­ше­ствия Твои, Благой.

Во све́тлостех Святы́х Твои́х ка́ко вни́ду недосто́йный? А́ще бо дерз­ну́ совни́ти в черто́г, оде́жда мя́ облича́ет, я́ко не́сть бра́чна, и свя́зан изве́ржен бу́ду от А́нгелов. Очи́сти, Го́споди, скве́рну души́ моея́, и спа­си́ мя́, я́ко Человеколю́бец.

В свет­лый сонм свя­тых Тво­их как вой­ду я, недо­стой­ный? Ведь если осме­люсь вой­ти с ними в брач­ный чер­тог, — одеж­да меня обли­ча­ет, ибо не в такой идут на брак, и, свя­зан­ный, изгнан буду Анге­ла­ми. Очи­сти, Гос­по­ди, сквер­ну души моей и спа­си меня, как Человеколюбец.

Та́кже моли́тву:

Влады́ко Человеколю́бче, Го́споди Иису́се Хри­сте́ Бо́же мо́й, да не в су́д ми́ бу́дут Свята́я сия́, за е́же недосто́йну ми́ бы́ти: но во очище́ние и освяще́ние души́ же и те́ла, и во обруче́ние бу́дущия жи́зни и ца́рствия. Мне́ же, е́же прилепля́тися Бо́гу, бла́го е́сть, полага́ти во Го́споде упова́ние спасе́ния моего́.

Вла­ды­ка Чело­ве­ко­лю­бец, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Боже мой, да не в суд мне будет свя­ты­ня сия за моё недо­сто­ин­ство, но во очи­ще­ние и освя­ще­ние души и тела, и в залог буду­щих жиз­ни и Цар­ства. Мне же — бла­го при­леп­лять­ся к Богу, пола­гать в Гос­по­де надеж­ду на спа­се­ние моё.

И еще́:

Ве́чери Тво­ея́ та́йныя дне́сь, Сы́не Бо́жий, прича́стника мя́ при­и­ми́; не бо враго́м Твои́м та́йну пове́м, ни лобза́ния Ти́ да́м, я́ко Иу́да, но я́ко разбо́йник испове́даю Тя́: помя­ни́ мя́, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.


1 В пас­халь­ный пери­од после­до­ва­ние ко Свя­то­му При­ча­ще­нию пред­ва­ря­ет­ся трое­крат­ным чте­ни­ем тро­па­ря: «Хри­стос вос­кре­се из мерт­вых…»; псал­мы и Три­свя­тое (с тро­па­ря­ми после него) при этом не читаются.

2 В молит­во­сло­вах и бого­слу­жеб­ных кни­гах неко­то­рые часто упо­треб­ля­е­мые молит­вы не при­во­дят­ся каж­дый раз пол­но­стью, а обо­зна­ча­ют­ся сокра­щен­но. Так, «Сла­ва, и ныне: (либо: «Сла­ва: И ныне:») чита­ет­ся как «Сла­ва Отцу и Сыну, и Свя­то­му Духу, и ныне и прис­но, и во веки веков. Аминь». «Сла­ва:»«Сла­ва Отцу, и Сыну, и Свя­то­му Духу». «И ныне:»«И ныне и прис­но, и во веки веков. Аминь». «Алли­лу­иа» (Три­жды)«Алли­лу­иа, алли­лу­иа, алли­лу­иа, сла­ва Тебе, Боже». (Три­жды)

При­ме­ча­ния

(1) От Пас­хи до Воз­не­се­ния вме­сто этой молит­вы чита­ет­ся тро­парь: “Хри­стос вос­кре­се из мерт­вых, смер­тию смерть поправ, и сущим во гро­бех живот даро­вав”. (Три­жды) От Воз­не­се­ния до Тро­и­цы начи­на­ем молит­вы со “Свя­тый Боже…”, опус­кая все предшествующие.

(2) Напе­ча­тан­ное кур­си­вом (пояс­не­ния и назва­ния молитв) не чита­ет­ся во вре­мя молитвы.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

49 комментариев

 • dmproskya-ru, 22.05.2022

  Спа­си­бо!
  Бла­го­да­ря пере­во­ду мож­но разо­брать­ся что читаешь.

  Ответить »
 • Еле­на, 06.04.2022

  Спа­си­бо! Для меня сей­час очень важ­но. Есть воз­мож­ность и посмот­реть перевод.

  Ответить »
 • Мирон, 19.09.2021

  Спа­си­бо боль­шое. Про­чи­тав рус­ский вари­ант, совсем по-дру­го­му стал пони­мать молитвы.

  Ответить »
 • Ната­лья, 02.09.2021

  Заме­ча­тель­но лег­ко читать и пони­мать с пере­во­дом все молит­вы! Бла­го­дар­ность огром­ная за Ваши труды!

  Ответить »
 • Cера­фи­ма, 28.08.2021

  Спа­си­бо боль­шое за перевод,интересно,легче пони­мать смысл!)

  Ответить »
 • Сер­гей, 20.06.2021

  Совсем по дру­го­му вос­при­нял про­чи­тан­ные в пере­во­де на рус­ский молит­вы, со вре­ме­нем замы­ли­ва­ет­ся текст, и теря­ет­ся мысль и пони­ма­ние про­чи­тан­но­го на цер­ков­но­сла­вян­ском, так как частое чте­ние одно­го и того же тек­ста дохо­дит порой до бес­смыс­лен­но­го автоматизма

  Ответить »
 • Аль­би­на, 24.04.2021

  Очень помо­га­ют эти молит­вы, 😌 даже на рус­ском языке

  Ответить »
 • Еле­на, 22.04.2021

  Спа­си Гос­по­ди. Очень удоб­но молить­ся. Очень хоро­шо, что впи­са­ны при­пе­вы, все­гда боишь­ся про­пу­стить, если не напи­са­ны. Удоб­но, что мож­но в любой момент под­клю­чить пере­вод и не отвле­кать­ся на поис­ки пере­во­да непо­нят­но­го сло­ва. Хра­ни вас Господь.

  Ответить »
 • Анна, 11.04.2021

  Спа­си Гос­по­ди за Ваш труд, за созда­ние тако­го душе­спа­си­тель­но­го сайта!
  Помо­щи Божьей!

  Ответить »
 • Кирилл, 08.01.2021

  При ска­чи­ва­нии не толь­ко пере­вод, но и то, что Вам нужно.

  Ответить »
 • Ксю­ша, 06.01.2021

  Очень хоро­ший пере­вод! Огром­ное спасибо!

  Ответить »
 • Редак­тор, 04.12.2020

  Гали­на, бла­го­да­рим, исправлено.

  Ответить »
 • Оль­га, 21.11.2020

  Спа­си­бо, очень нуж­ная запись, когда нет с собой молитваслова…

  Ответить »
 • Кирилл, 24.10.2020

  Бла­го­да­рим, Оль­га, поста­ра­ем­ся сделать.

  Ответить »
 • Татья­на Иванова, 29.03.2020

  Дав­но хоте­ла читать молит­вы на рус­ском, т. е. Пере­вод с цся. Не зна­ла, где взять. ПК вла­дею пло­хо. Поэто­му впер­вые, неча­ян­но попа­ла на вас. Какая бла­го­дать читать молит­вы на род­ном язы­ке. И не моя вина, что цер­ков­но­сла­вян­ский мне не род­ной. Я за 30 лет уста­ла слу­шать непо­нят­ную мне служ­бу и молит­вы. И все вре­мя удив­ля­юсь, а как дети долж­ны вни­кать, стоя по 2 часа на служ­бе, где они ни одно­го сло­ва не пони­ма­ют? Гово­рят: очень бла­го­дат­но на цер­ков­но­сла­вян­ском слу­жить. Но..! Еже­ли они такие рев­ни­те­ли, то на иври­те или ара­мей­ском ещё бла­го­дат­ней! Пусть выучат язык, на кото­ром гово­рил Хри­стос. А нам все рав­но на каком язы­ке служ­бу не пони­мать, на цся или на гре­че­ском. В

  Ответить »
  • Еле­на, 20.08.2020

   Я купи­ла деше­вую кни­жеч­ку — литур­гия с после­до­ва­тель­ным пере­во­дом на рус­ский, через пару меся­цев все уже и без нее понят­но, реко­мен­дую. Ино­гда вижу в хра­ме, что люди пря­мо с теле­фо­на читают.

   Ответить »
   • Гали­на, 10.10.2020

    Спа­си вас Гос­по­ди. Какое вели­ко дело вы дела­е­те. Сер­деч­но вас благодарю.

    Ответить »
  • Тама­ра, 13.10.2020

   Татья­на, Вы меня про­сти­те Хри­ста Ради!!!! Я думаю за 30 лет воцер­ко­в­ле­ния, Вы мог­ли бы выучить всю литур­гию на цер­ков­но­сла­вян­ском, ведь Гос­подь откры­ва­ет нам посте­пен­но как толь­ко мы гото­вые при­нять, воз­мож­но вы не гото­вы еще, детям тоже в свое вре­мя откры­ва­ет­ся Сло­во Божье!!!! Чаще все­го эти дети кото­рые ходят на служ­бы, они зани­ма­ют­ся в вос­крес­ной шко­ле, я вас не осуж­даю, Татья­на, про­сти­те меня еще раз, Хри­ста ради.

   Ответить »
  • Вале­рия, 21.11.2020

   Да чего же тут не пони­мать-то?! Это же не ино­стран­ный, а род­ной язык наше­го совре­мен­но­го язы­ка. Конеч­но, мно­гие сло­ва изме­ни­ли зна­че­ние — вот тут, дей­стви­тель­но, труд­ность, — но раз-дру­гой посмот­рел пере­вод, и уже понят­но даль­ше. Кор­ни в сло­вах, в основ­ном, те же. Но, конеч­но, пере­вод нужен, что­бы свое не натол­ко­вать, часом. За это сай­ту боль­шое спа­си­бо! А читать молит­вы все рав­но на ц‑слав. надо, как устав велит, пото­му что при пере­во­де все­гда немно­го теря­ет­ся, это закон. Ц- Слав. язык более ёмкий был. Это и дру­гих древ­них язы­ков каса­ет­ся: неда­ром като­ли­ки на латы­ни слу­жат, хотя на ней и не гово­рит никто. Зато люди из раз­ных стран все служ­бу понимают.

   Ответить »
  • Алек­сандр, 02.01.2021

   да вы что такое говорите😀
   служ­ба долж­на идти толь­ко на цер­ков­но­сла­вян­ском и никак иначе.
   не выду­мы­вай­те, не пони­ма­е­те — ниче­го страш­но­го, пой­мё­те со вре­ме­нем, было бы желание.

   Ответить »
 • Татья­на, 28.03.2020

  Спа­си­бо за помощь в под­го­тов­ке к причастию.

  Ответить »
 • Кирилл, 23.03.2020

  Мария, напи­ши­те здесь, пожалуйста.

  Ответить »
 • Voschod, 01.03.2020

  Хра­ни, помо­гай Вам Гос­подь. Сер­деч­но бла­го­да­рен за Ваш труд!

  Ответить »
 • мари­на Кушнарева, 14.01.2020

  Бла­го­да­рим

  Ответить »
 • Вла­ди­мир, 06.01.2020

  Спа­си вас Гос­подь! С боль­шой бла­го­дар­но­стью сер­деч­ный при­вет из Иерусалима!

  Ответить »
 • Алек­сандр, 21.12.2019

  Как бес­цен­на ваша помощь нам, начи­на­ю­щем воцер­ков­лять­ся! Спа­си вас, ГОСПОДЬ!!!

  Ответить »
 • Мари­на, 21.12.2019

  Хра­ни Вас Бог!!! 

  Ответить »
 • Алек­сей, 29.11.2019

  Заме­ча­тель­но! Сер­деч­но бла­го­да­рю Вас!

  Ответить »
 • Еле­на, 27.09.2019

  Спа­си Гос­по­ди за вашу помощь в деле наше­го просвещения!

  Ответить »
 • Алек­сей Лось, 28.07.2019

  Спа­си Хри­стос за ваш труд! Сла­ва Богу за все! Помо­гай вам Гос­подь! Аминь.

  Ответить »
 • Алек­сей Лось, 19.06.2019

  Аминь!!!

  Ответить »
 • Анна, 11.05.2019

  Искренне бла­го­да­рю! Спа­си Гос­по­ди всех.

  Ответить »
 • борис, 27.04.2019

  спа­си Гос­по­ди всех.

  Ответить »
 • Рус­лан, 14.04.2019

  Спа­си Господи

  Ответить »
 • Рус­лан, 14.04.2019

  Мне понра­вил­ся этот сайт

  Ответить »
 • Алек­сандра, 30.03.2019

  Спа­си­бо боль­шо­е­е­е­ее! Очень полез­ный у вас сайт!!!!

  Ответить »
 • Ири­на, 27.02.2019

  Здрав­ствуй­те! Мне лег­че слу­шать после­до­ва­ние, но я не пони­маю зачем идет повтор молитв обыч­но­го нача­ла, тро­па­рей и “поми­луй мя” 40 раз в кон­це кано­на. Если мож­но исправь­те, пожалуйста.

  Ответить »
  • Кирилл, 28.02.2019

   Слу­шать, несо­мнен­но, про­ще, ведь это не молит­ва. Про­слу­ши­ва­ние не может заме­нить молитвы.
   Всё вер­но, это часть После­до­ва­ния ко Свя­то­му Причащению.

   Ответить »
   • Инна, 20.12.2020

    Здрав­ствуй­те. Как же не может заме­нить если в хра­ме мы все молит­вы на слух про­слу­ши­ва­ем и тем самым молим­ся, про­пус­ка­ем через серд­це, при­бы­вая душой? А как же сле­пой чело­век, выхо­дит не молит­ся на слух, повто­ряя каж­дое сло­во в мысленно?

    Ответить »
    • Кирилл, 22.12.2020

     А Свя­тое При­ча­ще­ние, а запах фимиа­ма, а елео­по­ма­за­ние, а освя­щён­ный хлеб?

     Ответить »
 • Кирилл, 25.02.2019

  Бла­го­да­рим, Еле­на, зав­тра поста­ра­ем­ся сделать.

  Ответить »
 • Татья­на, 17.02.2019

  Сла­ва Тебе, Гос­по­ди, и бла­го­да­ре­ние за всё!

  Ответить »
 • Сер­гей, 12.02.2019

  Бла­го­да­рю сердечно.

  Ответить »
 • Алек­сей, 10.02.2019

  Сла­ва Богу за всё! Божи­ей всем помо­щи! Аминь!
  Спа­си Бог…

  Ответить »
 • Лари­са, 09.02.2019

  Спа­си Гос­по­ди за труд.

  Ответить »
 • Мари­на, 09.02.2019

  Сла­ва Богу!

  Ответить »
 • Алек­сей, 08.02.2019

  Спа­си­бо!

  Ответить »
 • Алек­сей, 25.01.2019

  Бла­го­да­рю Вас, сердечно!

  Ответить »
«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки