Молитвы на сон грядущим с толкованием


Гря­ду­щим – иду­щим, соби­ра­ю­щим­ся (отой­ти ко сну).

Молит­вы на сон гря­ду­щим на цер­ков­но­сла­вян­ском языке

Аудио:

 

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Го́споди Иису́се Хри­сте́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Тво­ея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же вез­де́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, при­и­ди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спа­си́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Три­жды, с крест­ным заме­ни­ем и пояс­ным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Три­жды) Сла́ва, и ны́нe:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги наша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; вся́каго бо отве́та недоуме́юще[1], сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це[2] гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

[1] Вся́каго бо отве́та недоуме́юще – ибо не нахо­дя для себя ника­ко­го оправдания.
[2] Яко Вла­ды­це – как Вла­ды­ке (име­ю­ще­му власть отпус­кать грехи).

Сла́ва: Го́споди, поми́луй нас, на Тя бо упова́хом[1]; не прогне́вайся на ны зело́, ниже́ помя­ни́[2] беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не я́ко благоутро́бен[3], и изба́ви ны от враг на́ших; Ты бо еси́[4] Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси дела́ руку́ Твое́ю[5], и и́мя Твое́ призыва́ем.

[1] На Тя бо упо­ва­х­ом – ибо на Тебя мы упо­ва­ем (воз­ло­жи­ли надеж­ду, упование).
[2] Не прогне́вайся на ны зело́, ниже́ помя­ни – не про­гне­вай­ся на нас силь­но (в меру гре­хов наших) и не вспо­ми­най, не помяни.
[3] Но при́зри и ны́не я́ко благоутро́бен – но и теперь обра­ти к нам взор Твой, ибо Ты – состра­да­те­лен (мило­серд).
[4] Ты бо еси – ибо Ты.
[5] Вси дела руку Тво­ею – все мы – тво­ре­ние рук Твоих.

И ны́не: Милосе́рдия две́ри отве́рзи[1] нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед[2]: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

[1] Отвер­зи – открой, отвори.
[2] Да изба́вимся Тобо́ю от бед – да изба­вим­ся с Тво­ей помо­щью от напа­стей, невзгод.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Молитва 1‑я, святого Макария Великого, к Богу Отцу

Бо́же ве́чный и Царю́ вся́каго созда́ния, сподо́бивый мя да́же в час сей доспе́ти[1], про­сти́ ми гре­хи́, я́же сотвори́х[2] в сей день де́лом, сло́вом и помышле́нием, и очи́сти, Го́споди, смире́нную[3] мою́ ду́шу от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И даждь ми, Го́споди, в нощи́ сей сон прейти́ в ми́ре, да воста́в от смире́ннаго ми ло́жа, бла­го­уго­жду́ пресвято́му и́мени Тво­е­му́[4], во вся дни живо­та́ мое­го́[5], и попе­ру́ борю́щия мя вра­ги́ плотски́я и безпло́тныя[6]. И изба́ви мя, Го́споди, от помышле́ний су́етных, оскверня́ющих мя, и по́хотей лука́вых[7]. Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

[1] Cподо́бивый мя да́же в час сей доспе́ти – спо­до­бив­ший меня прий­ти к это­му часу (дожить до это­го часа).
[2] Яже сотво­рих – кото­рые (я) сотворил.
[3] Сми­рен­ную – здесь в зна­че­нии сокру­шен­ную, уни­чи­жен­ную.
[4] Даждь ми… в нощи́ сей сон прейти́ в ми́ре, да воста́в от смире́ннаго ми ло́жа, бла­го­уго­жду́ пресвято́му и́мени Тво­е­му – даруй (дай) мне сон этой ночи про­ве­сти мир­но, спо­кой­но, да, встав с мое­го сми­рен­но­го ложа, буду делать бла­го­угод­ное Тебе (Тво­е­му Пре­свя­то­му име­ни). (Упо­треб­ле­ние при­ла­га­тель­но­го сми­рен­ный в отно­ше­нии ложа свя­за­но, по-види­мо­му, с тем, что сон здесь рас­смат­ри­ва­ет­ся как образ смерти). 
[5] Живо­та мое­го – жиз­ни моей.
[6] Попе­ру́ борю́щия мя вра­ги́ плотски́я и безпло́тныя – (что­бы я) побеж­дал напа­да­ю­щих на меня вра­гов – плот­ских и бес­плот­ных. Речь идет о соот­вет­ству­ю­щих гре­хах: плот­ских (таких как чре­во­уго­дие, блуд) и бес­плот­ных, т.е. душев­ных (глав­ные из них: среб­ро­лю­бие, гнев, печаль, уны­ние, тще­сла­вие, гордость).
[7] Похо­тей лука­вых – от злых, ковар­ных стра­стей, пожеланий.

Молитва 2‑я, святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу

Господь Иисус Христос

Вседержи́телю[1], Сло́во О́тчее[2], Сам соверше́н сый[3], Иису́се Хри­сте́, мно́гаго ра́ди милосе́рдия Тво­е­го́ никогда́же отлуча́йся мене́[4], раба́ Тво­е­го́, но все­гда́ во мне почива́й[5]. Иису́се, до́брый Па́стырю Твои́х ове́ц[6], не преда́ждь мене́ кра­мо­ле́ змии́не, и жела́нию сата­ни­ну́ не оста́ви мене́, я́ко се́мя тли во мне есть[7]. Ты у́бо[8], Го́споди Бо́же покланя́емый[9], Царю́ Святы́й, Иису́се Хри­сте́, спя́ща мя сохра­ни́ немерца́ющим све́том[10], Ду́хом Твои́м Святы́м, И́мже освяти́л еси́ Твоя́ уче­ни­ки́[11]. Даждь, Го́споди, и мне, недосто́йному рабу́ Тво­е­му́, спасе́ние Твое́ на ло́жи мое́м: про­све­ти́ ум мой све́том ра́зума[12] свята́го Ева́нгелия Тво­е­го́, ду́шу любо́вию Кре­ста́ Тво­е­го́[13], се́рдце чистото́ю сло­ве­се́[14] Тво­е­го́, те́ло мое́ Твое́ю стра́стию безстра́стною[15], мысль мою́ Твои́м смир́ением сохра­ни́; и воздви́гни мя во вре́мя подо́бно на Твое́ славосло́вие. Я́ко препросла́влен еси́[16] со Безнача́льным Твои́м Отце́м и с Пресвяты́м Ду́хом во ве́ки. Ами́нь.

[1] Все­дер­жи­те­лю – все (сотво­рен­ное) содер­жа­щий в Сво­ей вла­сти и всем управляющий. 
[2] Сло­во Отчее – (см. Ин.1:1): В нача­ле было Сло­во, и Сло­во было у Бога, и Сло­во было Бог; (Ин.1:14): И Сло­во ста­ло пло­тию, и оби­та­ло с нами, пол­ное бла­го­да­ти и исти­ны; и мы виде­ли сла­ву Его, сла­ву, как Еди­но­род­но­го от Отца.
[3] Совер­шен сый – будучи совершенным.
[4] Нико­гда­же отлу­чай­ся мене – нико­гда не остав­ляй (не поки­дай) меня.
[5] Почи­вай – пребывай.
[6] Доб­рый Пас­ты­рю Тво­их овец – (см. Ин.10:11, 14): Я есмь пас­тырь доб­рый: пас­тырь доб­рый пола­га­ет жизнь свою за овец… и знаю Моих, и Мои зна­ют Меня.
[7] Не преда́ждь мене́ кра­мо­ле́ змии́не, и жела́нию сата­ни­ну́ не оста́ви мене́, я́ко се́мя тли во мне есть – не пре­дай меня кра­мо­ле (мяте­жу, воз­му­ще­нию) от змия (т.е. диа­во­ла), не остав­ляй меня на волю сата­ны, ибо во мне есть семя поги­бе­ли, тле­ния духовного.
[8] Ты убо – Ты же.
[9] Покла­ня­е­мый – Кото­ро­му покланяются.
[10] Немер­ца­ю­щим све­том – немерк­ну­щим све­том (Тво­е­го Божества).
[11] Имже освя­тил еси Твоя уче­ни­ки – Кото­рым Ты освя­тил Тво­их учеников.
[12] Све­том разу­ма – све­том разу­ме­ния (пони­ма­ния).
[13] Любо­вию Кре­ста Тво­е­го – Тво­ей любо­вью про­сти­ра­ю­щей­ся до Крест­ной Жертвы.
[14] Сло­ве­се – учения.
[15] Тво­ею стра­стию без­страст­ною – на Кре­сте Гос­подь стра­дал толь­ко Сво­ей чело­ве­че­ской при­ро­дой; Боже­ство Его при этом оста­ва­лось бес­страст­ным, поэто­му Стра­сти (т.е. стра­да­ния) Хри­сто­вы назы­ва­ют­ся бесстрастными.
[16] Яко пре­п­ро­сла­вен еси – ибо Тебе в выс­шей сте­пе­ни подо­ба­ет слава.

Молитва 3‑я, ко Пресвятому Духу

Го́споди, Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины[1], умилосе́рдися и поми́луй мя, гре́шнаго раба́ Тво­е­го́, и отпу­сти́[2] ми недосто́йному, и про­сти́ вся, ели́ка Ти согреши́х днесь я́ко челове́к, па́че же и не я́ко челове́к, но и горе́е ско­та́[3], во́льныя моя́ гре­хи́ и нево́льныя, ве́домыя и неве́домыя: я́же от ю́ности и нау́ки злы[4], и я́же суть от на́гльства и уны́ния[5]. А́ще и́менем Твои́м кля́хся[6], или́ поху́лих е́ в помышле́нии мое́м[7]; или́ кого́ укори́х; или́ оклевета́х кого́ гне́вом мои́м[8], или́ опеча́лих, или́ о чем прогне́вахся[9]; или́ солга́х, или́ безго́дно[10] спах, или́ нищ прии́де ко мне, и презре́х его́[11]; или́ бра́та[12] мое­го́ опеча́лих, или́ сва́дих[13], или́ кого́ осуди́х; или́ развелича́хся, или́ разгорде́хся, или́ разгне́вахся; или́ стоя́щу ми на моли́тве, ум мой о лука́вствии ми́ра сего́ подви́жеся[14], или́ развраще́ние помы́слих; или́ объядо́хся, или́ опи́хся, или́ без ума́ смея́хся; или́ лука́вое[15] помы́слих, или́ добро́ту[16] чужду́ю ви́дев, и то́ю уя́звлен бых се́рдцем[17]; или́ неподо́бная глаго́лах[18], или́ гре­ху́ бра́та мое­го́ посмея́хся, моя́ же суть безчи́сленная согреше́ния; или́ о моли́тве не ради́х[19], или́ и́но что соде́ях лука́вое, не пом­ню, та бо вся и бо́льша сих соде́ях[20]. Поми́луй мя, Тво́рче мой Влады́ко, уны́лаго[21] и недосто́йнаго раба́ Тво­е­го́, и оста́ви ми, и отпу­сти́, и про­сти́ мя, я́ко Благ и Человеколю́бец, да с ми́ром ля́гу, усну́ и почи́ю[22], блу́дный, гре́шный и окая́нный аз, и поклоню́ся, и вос­пою́, и просла́влю пречестно́е и́мя Твое́, со Отце́м, и Единоро́дным Его́ Сы́ном, ны́не и при́сно и во ве́ки. Ами́нь.

[1] Го́споди, Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины – см. нача­ло молит­вы Свя­то­му Духу .
[2] Отпу­сти – осво­бо­ди от нака­за­ния, оправ­дай, про­сти долг.
[3] Вся, ели́ка Ти согреши́х днесь я́ко челове́к, па́че же и не я́ко челове́к, но и горе́е ско­та - все, чем я сего­дня согре­шил как чело­век, и более того – не толь­ко как чело­век, но и хуже ско­та, хуже животного.
[4] Я́же от ю́ности и нау́ки злы – те гре­хи, кото­ры­ми я согре­шил по моло­до­сти или от зло­го вну­ше­ния, став­ше­го навы­ком, привычкой.
[5] Я́же суть от на́гльства и уны́ния – те гре­хи, кото­ры­ми согре­шил от вспыль­чи­во­сти (от дер­зо­сти) и от уны­ния, от упад­ка духа.
[6] Аще име­нем Тво­им клях­ся – если упо­тре­бил Твое (Духа Свя­то­го) имя в клят­ве; (ср. Мф.5:33–35): Еще слы­ша­ли вы, что ска­за­но древним: не пре­сту­пай клят­вы, но испол­няй пред Гос­по­дом клят­вы твои. А Я гово­рю вам: не кля­нись вовсе: ни небом, пото­му что оно пре­стол Божий; ни зем­лею, пото­му что она под­но­жие ног Его; ни Иеру­са­ли­мом, пото­му что он город вели­ко­го Царя.
[7] Поху­лих е в помыш­ле­нии моем - мыс­лен­но про­из­нес хулу на него (имя Твое). (Ср. Мф.12:31): Посе­му гово­рю вам: вся­кий грех и хула про­стят­ся чело­ве­кам, а хула на Духа не про­стит­ся человекам.
[8] Окле­ве­тах кого гне­вом моим – окле­ве­тал кого-то во гневе.
[9] О чем про­гне­вах­ся – про­гне­вал­ся на что-либо, по како­му-либо поводу. 
[10] Без­год­но – без­вре­мен­но, не счи­тая вре­ме­ни (без­за­бот­но).
[11] Пре­зрех его – отнес­ся к нему с пре­не­бре­же­ни­ем, отверг его просьбу.
[12] Бра­та - ближ­не­го, вооб­ще любо­го человека.
[13] Сва­дих – стал при­чи­ной ссо­ры, воз­бу­дил ссору.
[14] Ум мой о лукав­ствии мира сего подви­же­ся – ум мой устрем­лял­ся к лука­вым, обман­чи­вым мир­ским помыслам.
[15] Лука­вое – злое, недоброе.
[16] Доб­ро­ту – кра­со­ту, вели­ко­ле­пие, совер­шен­ство, славу.
[17] Тою уязв­лен бых серд­цем – той (чужим совер­шен­ством) был пора­жен в серд­це, т.е. допу­стил в сво­ем серд­це укол 
[18] Непо­доб­ная гла­го­лах – про­из­нес что-либо непри­стой­ное, неподобающее.
[19] Не радих – не забо­тил­ся, не радел.
[20] Та бо вся и боль­ша сих соде­ях – ибо я сде­лал все это и боль­ше это­го соделал.
[21] Уныла­го – повер­жен­но­го в уны­ние, неве­ря­ще­го в свое спасение.
[22] Почию – в покое (в мире) отдохну.

Молитва 4‑я, святого Макария Великого

Что Ти при­не­су́, или́ что Ти возда́м[1], великодарови́тый[2] Безсме́ртный Царю́, ще́дре и человеколю́бче Го́споди, я́ко леня́щася мене́ на Твое́ угожде́ние, и ничто́же бла́го сотво́рша, приве́л еси́ на коне́ц мимоше́дшаго дне сего́, обраще́ние и спасе́ние души́ мое́й стро́я[3]? Ми́лостив ми бу́ди гре́шному и обнаже́нному вся́каго де́ла бла́га[4], возста́ви[5] па́дшую мою́ ду́шу, оскверни́вшуюся в безме́рных согреше́ниих, и оты­ми́ от мене́ весь по́мысл лука́вый ви́димаго сего́ жития́[6]. Про­сти́ моя́ согреше́ния, еди́не Безгре́шне, я́же Ти согреши́х[7] в сей день, ве́дением и неве́дением[8], сло́вом, и де́лом, и помышле́нием, и все́ми мои́ми чу́вствы. Ты Сам, покрыва́я, сохра­ни́ мя от вся́каго сопроти́внаго обстоя́ния[9] Боже́ственною Твое́ю вла́стию, и неизрече́нным человеколю́бием, и си́лою. Очи́сти, Бо́же, очи́сти мно́жество грехо́в мои́х. Бла­го­во­ли́[10], Го́споди, изба́вити мя от се́ти лука́ваго[11], и спа­си́ стра́стную мою́ ду́шу[12], и осе­ни́ мя све́том лица́ Тво­е­го́[13], егда́ прии́деши во сла́ве[14], и неосужде́нна ны́не сном усну́ти сотво­ри́, и без мечта́ния[15], и несмуще́н по́мысл раба́ Тво­е­го́ соблю­ди́[16], и всю сата­ни­ну́ де́тель отже­ни́ от мене́[17], и про­све­ти́ ми разу́мныя о́чи серде́чныя, да не усну́ в смерть[18]. И посли́ ми А́нгела ми́рна[19], храни́теля и наста́вника души́ и те́лу мое­му́, да изба́вит мя от враг мои́х; да воста́в со одра́ мое­го́, при­не­су́ Ти благода́рственныя моль­бы́. Ей, Го́споди, услы́ши мя гре́шнаго и убо́гаго раба́ Тво­е­го́, изволе́нием и со́вестию[20]; да́руй ми воста́вшу словесе́м[21] Твои́м поучи́тися, и уны́ние бесо́вское дале́че от мене́ отгна́но бы́ти сотво­ри́ Твои́ми А́нгелы[22]; да бла­го­слов­лю́ и́мя Твое́ свято́е, и просла́влю, и сла́влю Пречи́стую Богоро́дицу Мари́ю, Ю́же дал еси́ нам гре́шным заступле́ние[23], и при­и­ми́ Сию́ моля́щуюся за ны[24]; вем бо, я́ко подража́ет Твое́ человеколю́бие, и моля́щися не престае́т[25]. Тоя́ заступле́нием, и Честна́го Кре­ста́ зна́мением[26], и всех святы́х Твои́х ра́ди[27], убо́гую ду́шу мою́ соблю­ди́[28], Иису́се Хри­сте́ Бо́же наш, я́ко Свят еси́, и препросла́влен во веки. Ами́нь.

[1] Что Ти воз­дам – что (чем) отве­чу на все Твои дары?
[2] Вели­ко­да­ро­ви­тый – нис­по­сы­ла­ю­щий вели­кие дары.
[3] Я́ко леня́щася мене́ на Твое́ угожде́ние, и ничто́же бла́го сотво́рша, приве́л еси́ на коне́ц мимоше́дшаго дне сего́, обраще́ние и спасе́ние души́ мое́й стро́я – меня, леня­ще­го­ся к совер­ше­нию дел, угод­ных Тебе, и не сотво­рив­ше­го ниче­го доб­ро­го, Ты при­вел к кон­цу это­го (уже) про­шед­ше­го дня, сози­дая (устра­и­вая) мое обра­ще­ние (к Тебе) и спа­се­ние моей души.
[4] Обна­жен­но­му вся­ко­го дела бла­га – лишен­но­му каких-либо доб­рых дел.
[5] Воз­ста­ви – под­ни­ми (из греха)
[6] Оты­ми́ от мене́ весь по́мысл лука́вый ви́димаго сего́ жития – избавь (осво­бо­ди) меня от всех злых, ковар­ных, соблаз­ни­тель­ных помыс­лов этой зем­ной жизни.
[7] Яже Ти согре­ших - кото­ры­ми пред Тобою согрешил.
[8] Веде­ни­ем, и неве­де­ни­ем – осо­знан­но и неосо­знан­но (по неведению)
[9] От вся­ка­го сопро­тив­на­го обсто­я­ния – от вся­ко­го напа­де­ния противника.
[10] Бла­го­во­ли – яви Свою бла­гую волю, ока­жи милость.
[11] От сети лука­ва­го – от сетей, рас­тав­лен­ных диаволом.
[12] Страст­ную мою душу – мою душу, под­вер­жен­ную стра­стям, напол­нен­ную страстями. 
[13] Осе­ни мя све­том лица Тво­е­го – покрой меня све­том Лица Тво­е­го (как бы раз­го­няя во мне гре­хов­ный мрак).
[14] Егда при­и­де­ши во сла­ве – когда (Ты) при­дешь со сла­вою (речь идет о Вто­ром При­ше­ствии; ср. в Сим­во­ле веры: И паки гря­ду­ще­го со сла­вою суди­ти живым и мерт­вым…).
[15] Неосужде́нна ны́не сном усну́ти сотво­ри́, и без мечта́ния - сде­лай так, что­бы мне уснуть неосуж­ден­ным (за гре­хи) и без иску­си­тель­ных сновидений.
[16] Несму­щен помысл раба Тво­е­го соблю­ди - сохра­ни помыс­лы Тво­е­го раба от бес­по­кой­ства и возмущения.
[17] Всю сата­ни­ну детель отже­ни от мене – отго­ни от меня вся­кие сата­нин­ские действия.
[18] Про­све­ти́ ми разу́мныя о́чи серде́чныя, да не усну́ в смерть – про­све­ти мой разум сер­деч­ный (очи серд­ца), что­бы я не уснул наве­ки духов­ной смертью.
[19] Посли ми Анге­ла мир­на – пошли (посы­лай) мне Анге­ла Хра­ни­те­ля мое­го, что­бы он хра­нил меня от зла и сохра­нял душу мою в мире. Так­же здесь может разу­меть­ся осо­бый Ангел, кото­рый по воле Божи­ей постав­лен хра­нить мир, любовь и согла­сие меж­ду людьми.
[20] Ей, Го́споди, услы́ши мя гре́шнаго и убо́гаго раба́ Тво­е­го́, изволе́нием и со́вестию – воис­ти­ну, Гос­по­ди, услы­ши меня, раба Тво­е­го, греш­но­го и бед­но­го (убо­го­го), не спо­соб­но­го делать пра­виль­ный выбор (решать) и бед­но­го разу­мом (пони­ма­ни­ем истины).
[21] Сло­ве­сем – уче­нию, заповедям.
[22] Уны­ние бесов­ское дале­че о мене отгна­но быти сотво­ри Тво­и­ми Анге­лы – соде­лай через Тво­их Анге­лов так, что­бы про­ис­хо­дя­щее от бесов уны­ние (удру­чен­ное состо­я­ние духа, бес­печ­ность, без­дей­ствие в деле спа­се­ния), было дале­ко ото­гнан­но от меня.
[23] Юже дал еси нам греш­ным заступ­ле­ние – Кото­рую Ты дал нам, греш­ным, как Заступ­ни­цу (Покро­ви­тель­ни­цу).
[24] При­и­ми Сию моля­щу­ю­ся за ны - при­ми Ее, моля­щу­ю­ся за нас (Ее молит­вы за нас).
[25] Вем бо, я́ко подража́ет Твое́ человеколю́бие, и моля́щися не престае́т – ибо я знаю, что Она под­ра­жа­ет Тво­е­му чело­ве­ко­лю­бию и не пере­ста­ет молить­ся (о нас).
[26] Тоя́ заступле́нием, и Честна́го Кре­ста́ зна́мением – Ее заступ­ле­ни­ем (покро­вом, защи­той) и силою крест­но­го зна­ме­ния (т.к. Сво­им Кре­стом Гос­подь побе­дил диа­во­ла и спас нас от веч­ной смерти).
[27] Всех свя­тых Тво­их ради – по молит­вам (за нас) всех Тво­их святых.
[28] Убо­гую душу мою соблю­ди – несчаст­ную (бед­ную, лишен­ную сил, жал­кую) мою душу сохра­ни (от зла, от погибели).

Молитва 5‑я

Го́споди Бо́же наш, е́же согреши́х во дни сем[1] сло́вом, де́лом и помышле́нием, я́ко Благ и Человеколю́бец[2] про­сти́ ми[3]. Ми́рен сон и безмяте́жен да́руй ми. А́нгела Тво­е­го́ храни́теля посли́, покрыва́юща и соблюда́юща мя[4] от вся́каго зла, я́ко Ты еси́ храни́тель душа́м и телесе́м[5] на́шим, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

[1] Еже согре­ших во дни сем – то, в чем я согре­шил сегодня.
[2] Яко Благ и Чело­ве­ко­лю­бец – Ты как Бла­гой и Человеколюбивый.
[3] Ми – Мне.
[4] Соблю­да­ю­ща мя – обе­ре­га­ю­ще­го (охра­ня­ю­ще­го)
[5] Душам и теле­сем – душ и тел.

Молитва 6‑я

Го́споди Бо́же наш, в Него́же ве́ровахом[1], и Его́же и́мя па́че вся́каго и́мене призыва́ем[2], даждь нам, ко сну отходя́щим, осла́бу души́ и те́лу[3], и соблю­ди́ нас от вся́каго мечта́ния, и те́мныя сла́сти кро­ме́[4]; уста́ви стремле́ние страсте́й[5], уга­си́ разжже́ния воста́ния теле́снаго[6]. Даждь нам целому́дренне пожи́ти де́лы и сло­ве­сы́[7]; да доброде́тельное жи́тельство восприе́млюще, обетова́нных не отпаде́м благи́х Твои́х[8], я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.

[1] В Него­же веро­ва­х­ом – в Кото­ро­го мы уверовали.
[2] Его­же имя паче вся­ка­го имене при­зы­ва­ем – Чье имя более вся­ко­го име­ни призываем. 
[3] Осла­бу души и телу – ослаб­ле­ние напря­же­ния, отдых души и тела.
[4] От вся́каго мечта́ния, и те́мныя сла́сти кро­ме - от вся­ких пустых мыс­лей, меч­та­ний и тем­ных, нечи­стых удовольствий.
[5] Уста­ви стрем­ле­ние стра­стей – оста­но­ви дви­же­ние, напа­де­ние страстей.
[6] Уга­си́ разжже́ния воста́ния теле́снаго – уга­си огонь стра­стей, под­ни­ма­ю­щих­ся, вос­ста­ю­щих в теле, плоти.
[7] Даждь нам целому́дренне пожи́ти де́лы и сло­ве­сы – помо­ги нам цело­муд­рен­но про­ве­сти жизнь и в делах, и в словах.
[8] Да доброде́тельное жи́тельство восприе́млюще, обетова́нных не отпаде́м благи́х Твои́х – что­бы, начав про­во­дить жизнь доб­ро­де­тель­ную, не лиши­лись (бы) мы обе­щан­ной Тобою бла­го­да­ти (спа­се­ния), не отпа­ли от бла­го­сти Твоей.

Молитва 7‑я, святого Иоанна Златоуста

(24 молит­вы, по чис­лу часов дня и ночи)

Го́споди, не лиши́ мене́ небе́сных Твои́х благ.

Го́споди, изба́ви мя ве́чных мук.

Го́споди, умо́м ли или́ помышле́нием[1], сло́вом или́ де́лом согреши́х[2], про­сти́ мя.

Го́споди, изба́ви мя вся́каго неве́дения[3] и забве́ния[4], и малоду́шия[5], и окамене́ннаго нечу́вствия[6].

Го́споди, изба́ви мя от вся́каго искуше́ния.

Го́споди, про­све­ти́ мое́ се́рдце, е́же помра­чи́ лука́вое похоте́ние[7].

Го́споди, аз я́ко челове́к согреши́х, Ты же я́ко Бог щедр, поми́луй мя, ви́дя не́мощь души́ моея́.

Го́споди, посли́ благода́ть Твою́ в по́мощь мне, да просла́влю и́мя Твое́ свято́е.

Го́споди Иису́се Хри­сте́, напи­ши́ мя раба́ Тво­е­го́ в кни́зе живо́тней[8] и да́руй ми коне́ц благи́й[9].

Го́споди, Бо́же мой, а́ще и ничто́же бла́го сотвори́х пред Тобо́ю[10], но даждь ми по благода́ти Твое́й положи́ти нача́ло благо́е.

Го́споди, окро­пи́ в се́рдце мое́м ро́су благода́ти Тво­ея́[11].

Го́споди небе­се́ и зем­ли́, помя­ни́ мя гре́шнаго раба́ Тво­е­го́, сту́днаго[12] и нечи́стаго, во Ца́рствии Твое́м[13]. Ами́нь.

Го́споди, в покая́нии при­и­ми́ мя.

Го́споди, не оста́ви мене́.

Го́споди, не вве­ди́ мене́ в напа́сть[14].

Го́споди, даждь ми мысль бла́гу[15].

Го́споди, даждь ми сле́зы и па́мять сме́ртную, и умиле́ние[16].

Го́споди, даждь ми по́мысл испове́дания грехо́в мои́х[17].

Го́споди, даждь ми смире́ние, целому́дрие[18] и послуша́ние.

Го́споди, даждь ми терпе́ние, великоду́шие[19] и кро́тость[20].

Го́споди, все­ли́ в мя ко́рень благи́х, страх Твой в се́рдце мое́[21].

Го́споди, сподо́би мя люби́ти Тя от всея́ души́ моея́ и помышле́ния[22] и твори́ти во всем во́лю Твою́.

Го́споди, покры́й мя от челове́к не́которых[23], и бесо́в, и страсте́й, и от вся́кия ины́я неподо́бныя ве́щи[24].

Го́споди, ве́си, я́ко твори́ши, я́коже Ты во́лиши[25], да бу́дет во́ля Твоя́ и во мне[26] гре́шнем, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.

[1] Умом ли или помыш­ле­ни­ем – или обра­зом мыс­лей, рас­суд­ком (умом), или намерением. 
[2] Согре­ших - согре­шил.
[3] Изба­ви мя вся­ка­го неве­де­ния – (см. 1Пет.1:14): Не сооб­ра­зуй­тесь с преж­ни­ми похо­тя­ми, быв­ши­ми в неве­де­нии вашем. Неве­де­ние может озна­чать так­же грех, совер­шен­ный по незна­нию, несмысленности.
[4] Забве­ния – забыв­чи­во­сти (в деле спасения).
[5] Мало­ду­шия - тру­со­сти, нере­ши­тель­но­сти (в испол­не­нии заповедей).
[6] Ока­ме­нен­на­го нечув­ствия – оже­сто­чен­но­го серд­ца, камен­но­го бесчувствия.
[7] Еже помра­чи лука­вое похо­те­ние – кото­рое помра­чи­ли похоть, злые, ковар­ные жела­ния (источ­ни­ком кото­рых явля­ет­ся лукавый).
[8] В кни­зе живот­ней – в кни­ге жиз­ни. (Ср. Откр.21:27): И не вой­дет в него (Небес­ный Иеру­са­лим) ничто нечи­стое и никто пре­дан­ный мер­зо­сти и лжи, а толь­ко те, кото­рые напи­са­ны у Агн­ца в кни­ге жиз­ни.
[9] Конец бла­гий - доб­рую, мир­ную, бла­гую кон­чи­ну (с пока­я­ни­ем, молит­вой, Причастием). 
[10] А́ще и ничто́же бла́го сотвори́х пред Тобо́ю – (даже) если я ниче­го доб­ро­го не сде­лал пред Тобой.
[11] Окро­пи в серд­це моем росу бла­го­да­ти Тво­ея – окро­пи (иссох­шее) мое серд­це росой Тво­ей благодати.
[12] Студ­на­го – постыд­но­го, гнусного.
[13] Помя­ни мя… во Цар­ствии Тво­ем – почти дослов­но сло­ва бла­го­ра­зум­но­го раз­бой­ни­ка (см. Лк.23:42)
[14] Не вве­ди мене в напасть – не попу­сти мне впасть в иску­ше­ние. (См. пояс­не­ние 4 к молит­ве “Отче наш”).
[15] Мысль бла­гу - мыс­ли добрые.
[16] Память смерт­ную, и уми­ле­ние – памя­то­ва­ние о смер­ти и сокру­ше­ние (т.е рас­ка­я­ние) о грехах.
[17] Помысл испо­ве­да­ния гре­хов моих – мысль об испо­ве­да­нии (о необ­хо­ди­мо­сти испо­ве­да­ния) гре­хов моих.
[18] Цело­муд­рие – чисто­та душев­ная (чисто­та помыс­лов, целост­ное, неис­пор­чен­ное пред­став­ле­ние о Боге, мире и себе), чисто­та телес­ная, непорочность.
[19] Вели­ко­ду­шие – неустра­ши­мость, твер­дость духа, соеди­не­ние с милосердием.
[20] Кро­тость – Свя­ти­тель Иоанн Зла­то­уст: “Кро­ток тот, кто может пере­но­сить нане­сен­ные ему само­му оскорб­ле­ния, но защи­ща­ет неспра­вед­ли­во оби­жа­е­мых и силь­но вос­ста­ет про­тив обижающих”.
[21] Все­ли́ в мя ко́рень благи́х, страх Твой в се́рдце мое – наса­ди во мне корень добра, бла­га – страх Твой в моем серд­це. (Ср. Притч.1:7): Нача­ло муд­ро­сти – страх Гос­по­день. (Притч.14:27): Страх Гос­по­день – источ­ник жиз­ни, уда­ля­ю­щий от сетей смерти.
[22] От всея души моея и помыш­ле­ния – всей моей душой и (все­ми) мыс­ля­ми (мои­ми); (ср. Мк.12:30): И воз­лю­би Гос­по­да Бога тво­е­го всем серд­цем тво­им, и всею душою тво­ею, и всем разу­ме­ние тво­им, и всею кре­по­стию тво­ею, – вот пер­вая заповедь!
[23] Покрый мя от чело­век неко­то­рых – защи­ти (огра­ди) меня от неко­то­рых (злых) людей.
[24] От вся́кия ины́я неподо́бныя ве́щи - от всех дру­гих недо­стой­ных дел и поступков.
[25] Го́споди, ве́си, я́ко твори́ши, я́коже Ты во́лиши – букв. Гос­по­ди, Ты ведь зна­ешь (о том), что Ты (все можешь) сде­лать так, как Ты изво­ля­ешь (как Ты желаешь).
[26] Да будет воля Твоя и во мне – см. молит­ву “Отче наш” (Мф.6:10, 11:2).

Молитва 8‑я, ко Господу нашему Иисусу Христу

Господь Иисус Христос

Го́споди Иису́се Хри­сте́, Сы́не Бо́жий, ра́ди честне́йшия Ма́тере Тво­ея́, и безпло́тных Твои́х А́нгел, Проро́ка же и Предте́чи и Крести́теля Тво­е­го́, богоглаго́ливых же апо́стол[1], све́тлых и добропобе́дных му́ченик[2], преподо́бных и богоно́сных оте́ц[3], и всех святы́х моли́твами[4], изба́ви мя настоя́щаго обстоя́ния бесо́вскаго[5]. Ей, Го́споди мой и Тво́рче[6], не хотя́й[7] сме́рти гре́шнаго, но я́коже обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́[8], даждь и мне обраще́ние[9] окая́нному и недосто́йному; изми́ мя от уст па́губнаго зми́я[10], зия́ющаго пожре́ти мя[11] и све­сти́ во ад жи́ва[12]. Ей, Го́споди мой, утеше́ние мое́[13], И́же мене́ ра́ди[14] окая́ннаго в тле́нную плоть оболки́йся[15], исто́ргни мя от окая́нства[16], и утеше́ние пода́ждь души́ мое́й[17] окая́нней. Вса­ди́ в се́рдце мое́ твори́ти Твоя́ повеле́ния[18], и оста́вити лука́вая дея́ния, и получи́ти блаже́нства Твоя́: на Тя бо, Го́споди, упова́х[19], спа­си́ мя.

[1] Богоглаго́ливых же апо́стол – бого­вдох­но­вен­ных, воз­ве­щав­ших, про­по­ве­до­вав­ших о Боге апостолов.
[2] Свет­лых и доб­ро­по­бед­ных муче­ник – сия­ю­щих све­том и про­сла­вив­ших­ся побе­да­ми (в подви­ге за истин­ную веру) мучеников.
[3] Отец – отцов.
[4] Всех свя­тых молит­ва­ми – по молит­вам всех святых.
[5] Изба́ви мя настоя́щаго обстоя́ния бесо́вскаго – избавь меня от все­гдаш­не­го (или так­же – при­бли­жа­ю­ще­го­ся) бесов­ско­го нападения. 
[6] Твор­че – Тво­рец (зва­тель­ный падеж).
[7] Не хотяй – не хотя­щий, не желающий.
[8] Но я́коже обрати́тися и жи́ву бы́ти ему – но (хотя­щий) того, что­бы он обра­тил­ся (от гре­ха к Тебе) и был духов­но жив. (См. Иез.33:11): Ска­жи им: живу Я, гово­рит Гос­подь Бог: не хочу смер­ти греш­ни­ка, но что­бы греш­ник обра­тил­ся от пути сво­е­го и жив был.
[9] Даждь и мне обра­ще­ние – даруй и мне (подоб­ное же) обращение.
[10] Изми мя от уст пагуб­на­го змия – спа­си меня от зева (от пасти) губи­тель­но­го змия (т.е. диавола).
[11] Зия­ю­ще­го пожре­ти мя – раз­верз­ше­го (рас­крыв­ше­го) свою пасть, дабы погло­тить меня. (См. 1Пет.5:8): Трез­ви­тесь, бодр­ствуй­те, пото­му что про­тив­ник ваш диа­вол ходит, как рыка­ю­щий лев, ища, кого погло­тить.
[12] Све­сти во ад жива – мою живую душу (меня живо­го) низ­ве­сти во ад.
[13] Уте­ше­ние мое – Уми­ро­тво­ре­ние (успо­ко­е­ние) мое.
[14] Иже мене ради – Ты ради меня.
[15] В тлен­ную плоть обол­кий­ся – облек Себя в тлен­ную (чело­ве­че­скую) плоть, (т.е. вос­при­нял все свой­ства тлен­но­го, смерт­но­го чело­ве­ка, кро­ме греха).
[16] Исторг­ни мя от ока­ян­ства – извле­ки (вырви) меня из мое­го бед­ствен­но­го, ока­ян­но­го состояния.
[17] Подаждь души моей – даруй моей душе.
[18] Вса­ди в серд­це мое тво­ри­ти Твоя пове­ле­ния – уко­ре­ни в моем серд­це жела­ние испол­нять Твои пове­ле­ния (запо­ве­ди).
[19] На Тя бо, Гос­по­ди, упо­вах – ибо на Тебя, Гос­по­ди, я воз­ло­жил надеж­ду, упование.

Молитва 9‑я, ко Пресвятой Богородице, Петра Студийского

Пресвятая Богородица

К Тебе́ Пречи́стей Бо́жией Ма́тери аз окая́нный припа́дая молю́ся: ве́си, Цари́це[1], я́ко безпреста́ни согреша́ю[2] и прогневля́ю Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га мое­го́, и мно́гажды а́ще ка́юся[3], лож пред Бо́гом обрета́юся[4], и ка́юся трепе́ща[5]: не уже́ли Госпо́дь порази́т мя[6], и по часе́ па́ки та́яжде тво­рю́[7]; ве́дущи сия́[8], Влады́чице моя́ Гос­по­же́ Богоро́дице, молю́, да поми́луеши, да укрепи́ши[9], и блага́я твори́ти да пода́си ми[10]. Ве́си бо[11], Влады́чице моя́ Богоро́дице, я́ко отню́д и́мам в не́нависти зла́я моя́ дела́[12], и все́ю мы́слию[13] люб­лю́ зако́н Бо́га мое­го́; но не вем[14], Гос­по­же́ Пречи́стая, отку́ду я́же ненави́жду, та и люб­лю́, а блага́я преступа́ю[15]. Не попуща́й[16], Пречи́стая, во́ли мое́й соверша́тися, не уго́дна бо есть[17], но да бу́дет во́ля Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га мое­го́: да мя спасе́т, и вразуми́т, и пода́ст благода́ть Свята́го Ду́ха, да бых аз отсе́ле преста́л скверноде́йства[18], и про́чее пожи́л бых в повеле́нии Сы́на Тво­е­го́[19], Ему́же подоба́ет[20] вся́кая сла́ва, честь и держа́ва[21], со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим[22] Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Aми́нь.

[1] Веси, Цари­це – Ты веда­ешь (зна­ешь), о, Царица.
[2] Яко без­пре­ста­ни согре­шаю – о том, что я бес­пре­стан­но согрешаю.
[3] Мно­га­жды аще каю­ся – хотя мно­го­крат­но каюсь.
[4] Лож пред Богом обре­та­ю­ся – я ока­зы­ва­юсь (я пред­стаю) перед Богом лжи­вым (неис­пра­вив­шим­ся).
[5] Каю­ся тре­пе­ща – с тре­пе­том каюсь.
[6] Не уже­ли Гос­подь пора­зит мя – не теперь ли Гос­подь пора­зит (нака­жет) меня? 
[7] По часе паки таяж­де тво­рю – через неко­то­рое вре­мя вновь совер­шаю то же самое.
[8] Веду­щи сия – зная об этом (ведая это).
[9] Да укре­пи­ши – укре­пи меня.
[10] Бла­гая тво­ри­ти да пода­си ми – помо­ги мне (научи меня) тво­рить благое.
[11] Веси бо – ибо веда­ешь, знаешь.
[12] Я́ко отню́д и́мам в не́нависти зла́я моя́ дела – что я совер­шен­но, все­це­ло гну­ша­юсь моих злых дел (нена­ви­жу мои злые дела).
[13] Всею мыс­лею – всем разумом.
[14] Не вем – не ведаю, не знаю.
[15] Отку́ду я́же ненави́жду, та и люб­лю́, а блага́я преступа́ю – отку­да это: то, что я нена­ви­жу (чего я гну­ша­юсь), это же самое люб­лю, и пре­гре­шаю в делах бла­гих (делаю про­тив­ное делам бла­гим). (См. Рим.7:19): Доб­ро­го, кото­ро­го хочу, не делаю, а злое, кото­ро­го не хочу, делаю.
[16] Не попу­щай – не попус­кай (не позволяй).
[17] Не угод­на бо есть – ибо она непра­вед­на (букв. непри­ят­на Тебе).
[18] Да бых аз отсе́ле преста́л скверноде́йства – с тем, что­бы я с это­го вре­ме­ни пере­стал совер­шать дела недо­стой­ные (нечи­стые, непотребные).
[19] Про́чее пожи́л бых в повеле́нии Сы́на Тво­е­го – про­чее (даль­ней­шее) вре­мя жил бы по запо­ве­дям Сына Твоего.
[20] Ему­же подо­ба­ет – Кото­ро­му принадлежит.
[21] Дер­жа­ва – власть, сила.
[22] Живо­тво­ря­щим – дару­ю­щим жизнь.

Молитва 10‑я, ко Пресвятой Богородице

Блага́го Ца́ря блага́я Ма́ти[1], Пречи́стая и Благослове́нная Богоро́дице Мари́е, ми́лость Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего изле́й на стра́стную мою́ ду́шу[2] и Твои́ми моли́твами наста́ви мя на дея́ния блага́я[3], да про́чее вре́мя живо­та́ мое­го́ без поро́ка прейду́[4] и Тобо́ю[5] рай да обря́щу[6], Богоро́дице Де́во, еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

[1] Бла­га­го Царя бла­гая Мати – Мило­серд­ная (Мило­сти­вая) Матерь Мило­серд­но­го (Мило­сти­во­го) Царя.
[2] На страст­ную мою душу – на мою под­вер­жен­ную стра­стям (стра­да­ю­щую) душу. 
[3] На дея­ния бла­гая – на доб­рые дела.
[4] Да про́чее вре́мя живо­та́ мое­го́ без поро́ка прейду – что­бы остав­ше­е­ся вре­мя жиз­ни моей я мог про­жить (прой­ти) без порока. 
[5] Тобою – с Тво­ей помо­щью, Тво­им ходатайством.
[6] Рай да обря­щу – да обре­ту рай (достиг­ну рая).

Молитва 11‑я, ко святому Ангелу-Хранителю

Ангел-Хранитель

А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й и покрови́телю[1] души́ и те́ла мое­го́, вся ми про­сти́, ели́ка согреши́х во дне́шний день[2], и от вся́каго лука́вствия проти́внаго ми вра­га́ изба́ви мя[3], да ни в ко́емже гре­се́ прогне́ваю Бо́га мое­го́[4]; но моли́ за мя[5] гре́шнаго и недосто́йнаго раба́, я́ко да досто́йна мя пока́жеши[6] бла́гости и ми́лости Всесвяты́я Тро́ицы[7] и Ма́тере Го́спода мое­го́ Иису́са Хри­ста́ и всех святы́х. Ами́нь.

[1] Покро­ви­те­лю – покро­ви­тель, охра­ня­ю­щий, оберегающий.
[2] Вся ми про­сти́, ели́ка согреши́х во дне́шний день – все мне про­сти, чем (в чем) я согре­шил в нынеш­ний день.
[3] От вся́каго лука́вствия проти́внаго ми вра­га́ изба́ви мя – избавь меня от вся­ко­го ковар­ства вра­га (т.е. диа­во­ла), враж­деб­но­го мне (напа­да­ю­ще­го на меня).
[4] Да ни в ко́емже гре­се́ прогне́ваю Бо́га мое­го – что­бы ника­ким гре­хом я не про­гне­вал Бога моего.
[5] Но моли за мя – но молись обо мне (за меня).
[6] Яко да достой­на мя пока­же­ши – с тем, что­бы я пред­стал достойным.
[7] Все­свя­тыя Тро­и­цы – Пре­свя­той (в выс­шей сте­пе­ни Свя­той) Троицы.

Кондак Богородице

Взбра́нной Воево́де[1] победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице[2], но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую[3], от вся́ких нас бед сво­бо­ди́[4], да зове́м Ти[5]; ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная[6].

Это пер­вый кондак из Ака­фи­ста Пре­свя­той Бого­ро­ди­це – древ­ней­ше­го Ака­фи­ста (VII век), явив­ше­го­ся образ­цом для всех осталь­ных акафистов.

[1] Взбран­ной Вое­во­де – (Тебе), Силь­ной в духов­ной бра­ни (в борь­бе, в пре­одо­ле­нии враж­ды) Пред­во­ди­тель­ни­це, Вое­на­чаль­ни­це (Небес­ных Сил).
[2] Победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице – (как) избав­лен­ные от бед­ствий, побед­ную (три­ум­фаль­ную) бла­го­дар­ствен­ную песнь Тебе при­но­сим мы, рабы Твои, Богородица.
[3] Но яко иму­щая дер­жа­ву непо­бе­ди­мую – но Ты, име­ю­щая неодо­ли­мую силу (неодо­ли­мое могущество).
[4] Сво­бо­ди – осво­бо­ди (спа­си).
[5] Да зовем Ти – да взы­ва­ем к Тебе.
[6] Неве­сто Нене­вест­ная – Неве­ста, не познав­шая брака.

Пресла́вная Присноде́во[1], Ма́ти Хри­ста́ Бо́га, при­не­си́ на́шу моли́тву Сы́ну Тво­е­му́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю[2] ду́ши на́ша.

[1] Прис­но­де­во – все­гда Дева.
[2] Тобою – Тво­и­ми молитвами.

Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю, Ма́ти Бо́жия, сохра­ни́ мя под кро́вом[1] Твои́м.

[1] Под кро­вом – под покро­вом, защитой.

Богоро́дице Де́во, не пре́зри мене́, гре́шнаго[1], тре́бующа Тво­ея́ по́мощи и Тво­е­го́ заступле́ния[2], на Тя бо упо­ва́[3] душа́ моя́, и пом́илуй мя.

[1] Не пре­зри мене греш­на­го – не пре­не­бре­гай (не гну­шай­ся) мною, грешным.
[2] Тре́бующа Тво­ея́ по́мощи и Тво­е­го́ заступле́ния – нуж­да­ю­ще­го­ся в Тво­ей помо­щи и защите.
[3] На Тя бо упо­ва – ибо на Тебя упо­ва­ет, надеется.

Молитва святого Иоанникия Великого

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище[1] мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й: Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

[1] При­бе­жи­ще – Заступ­ник (Защит­ник, Помощ­ник в бедах), надеж­да на спасение.

Обыч­но в мона­сты­рях вечер­ние молит­вы совер­ша­ют­ся всей бра­ти­ей после тра­пезы. До сна еще оста­ет­ся неко­то­рое вре­мя. Поэто­му чита­ет­ся молит­ва Достой­но есть… и дела­ет­ся отпуст сра­зу же после молит­вы пре­по­доб­но­го Иоан­ни­кия Вели­ко­го. Остав­ши­е­ся молит­вы, кото­ры­ми веру­ю­щие при­го­тов­ля­ют себя ко сну (пре­по­доб­но­го Иоан­на Дамас­ки­на, Чест­но­му Кре­сту и др.), про­из­но­сят­ся непо­сред­ствен­но перед наступ­ле­ни­ем ноч­но­го покоя.
Если для вас после вечер­них молитв начи­на­ет­ся вре­мя сна, то молит­ву Достой­но есть… и отпуст надо пере­не­сти в конец правила.

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу[1], Присноблаже́нную и Пренепоро́чную[2] и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м[3] и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м[4], без истле́ния[5] Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу[6] Тя велича́ем.

Авто­ром пес­ни “Чест­ней­шую Херу­вим…” счи­та­ет­ся прп. Кос­ма, епи­скоп Маи­ум­ский, тво­рец кано­нов (†787 г.). А первую часть – “Достой­но есть…” – по пре­да­нию вос­пел пред ико­ной Пре­свя­той Бого­ро­ди­цы Ангел, явив­ший­ся в X веке одно­му ино­ку на Афоне.
[1] Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу – поис­ти­не спра­вед­ли­во про­слав­лять Тебя, Богородицу.
[2] Присноблаже́нную и Пренепоро́чную – все­гда убла­жа­е­мую, все­гда сла­ви­мую и в выс­шей сте­пе­ни, совер­шен­но Непорочную.
[3] Чест­ней­шую Херу­вим – удо­сто­ен­ную боль­шей поче­сти, чем Херу­ви­мы (Анге­лы, бли­жай­шие к Богу после Серафимов).
[4] Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м – несрав­нен­но слав­ней­шую, сла­ви­мую более, чем Сера­фи­мы (Анге­лы, бли­же всех нахо­дя­щи­е­ся к Богу, выс­шие из девя­ти чинов Небес­ных сил, чинов Ангельских).
[5] Без истле­ния – без­бо­лез­нен­но, неповрежденно.
[6] Сущую Бого­ро­ди­цу – истин­ную Богородицу.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй. (Три­жды)

Го́споди Иису́се Хри­сте́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Тво­ея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Молитва святого Иоанна Дамаскина

Влады́ко Человеколю́бче, не уже́ли мне одр сей гроб бу́дет[1], или́ еще́ окая́нную мою́ ду́шу просвети́ши днем[2]? Се ми[3] гроб предлежи́т, се ми смерть предстои́т. Суда́ Тво­е­го́, Го́споди, бою́ся и му́ки безконе́чныя, зло́е же тво­ря́ не пре­стаю́[4]: Тебе́ Го́спода Бо́га мое­го́ все­гда́ прогневля́ю, и Пречи́стую Твою́ Ма́терь, и вся Небе́сныя си́лы, и свята́го А́нгела храни́теля мое­го́. В́ем у́бо[5], Го́споди, я́ко недосто́ин есмь человеколю́бия Тво­е­го́, но досто́ин есмь вся́каго осужде́ния и му́ки. Но, Го́споди, или́ хощу́, или́ не хощу́[6], спа­си́ мя. А́ще бо[7] пра́ведника спасе́ши, ничто́же ве́лие[8]; и а́ще чи́стаго[9] поми́луеши, ничто́же ди́вно[10]: досто́йни бо суть ми́лости Тво­ея́[11]. Но на мне гре́шнем уди­ви́ ми́лость Твою́[12]: о сем яви́ человеколю́бие Твое́[13], да не одоле́ет моя́ зло́ба Твое́й неизглаго́ланней бла́гости и милосе́рдию[14]: и я́коже хо́щеши, устро́й о мне вещь[15].

[1] Не уже́ли мне одр сей гроб бу́дет – не сей­час ли уже будет моим гро­бом эта постель (это ложе).
[2] Про­све­ти­ши днем – про­све­тишь (разум, очи сер­деч­ные) све­том Тво­е­го уче­ния. В дру­гом смыс­ле – дашь мне еще один день для покаяния.
[3] Се ми – вот мне.
[4] Злое же тво­ря не пре­стаю – одна­ко (же) не пере­стаю (не пре­кра­щаю) тво­рить злые дела.
[5] Вем убо – ведь знаю же.
[6] Или хощу, или не хощу – или хочу, или же не хочу (спа­се­ния).
[7] Аще бо – ибо если.
[8] Ничто­же велие – в этом нет ниче­го вели­ко­го (чудес­но­го).
[9] Чис­та­го – свя­то­го (пра­вед­но­го).
[10] Ничто­же див­но – и в этом нет ниче­го удивительного.
[11] Достой­но бо суть мило­сти Тво­ея – ибо они достой­ны Тво­ей милости.
[12] Уди­ви милость Твою – яви див­ную Твою милость.
[13] О сем яви чело­ве­ко­лю­бие Твое – на мне (на этом, на таком чело­ве­ке) яви Твое человеколюбие.
[14] Да не одоле́ет моя́ зло́ба Твое́й неизглаго́ланней бла́гости и милосе́рдию – дабы из-за моих злых дел я не лишил­ся бы Тво­ей неиз­ре­чен­ной бла­го­сти и милосердия.
[15] Яко­же хоще­ши, устрой о мне вещь – так, как Ты хочешь, направь мою жизнь.

Про­све­ти́ о́чи мои́, Хри­сте́ Бо́же, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой: укрепи́хся на него́[1].

[1] (Ср. Пс.12:4–5): Гос­по­ди Боже мой! Про­све­ти очи мои, да не усну я сном смерт­ным; да не ска­жет враг мой: “Я одо­лел его” (под вра­гом под­ра­зу­ме­ва­ет­ся диавол).

Сла́ва: Засту́пник души́ моея́ бу́ди, Бо́же, я́ко посре­де́ хожду́ сете́й мно́гих[1]; изба́ви мя от них и спа­си́ мя, Бла́же, я́ко Человеколю́бец.

[1] Я́ко посре­де́ хожду́ сете́й мно́гих – ибо я хожу сре­ди мно­же­ства иску­ше­ний (соблаз­нов), сетей диволь­ских. См. 1Тим.3:7, 6:9, 2Тим.2:26.

И ны́не: Пресла́вную Бо́жию Ма́терь, и святы́х А́нгел Святе́йшую, немо́лчно воспои́м[1] се́рдцем и усты́[2], Богоро́дицу сию́ испове́дающе[3], я́ко вои́стинну ро́ждшую нам Бо́га воплоще́нна, и моля́щуюся непреста́нно о душа́х на́ших.

[1] Немолч­но вос­по­им – да будем вос­пе­вать бес­пре­стан­но, неустан­но (не умолкая). 
[2] Усты - уста­ми.
[3] Бого­ро­ди­цу сию испо­ве­да­ю­ще – испо­ве­дая Ее Бого­ро­ди­цей (сви­де­тель­ствуя о Ней как о Бого­ро­ди­це; про­слав­ляя Ее как Богородицу).

Знаменуй себя крестом и говори молитву Честному Кресту:

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся вра­зи́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица огня́, та́ко да поги́бнут[1] бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га[2] и зна́менующихся[3] кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день[4], прогоня́яй[5] бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго[6] Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю[7], и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й[8] на прогна́ние вся́каго супоста́та[9]. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Объ­яс­не­ние молит­вы Чест­но­му Кресту

[1] Нача­ло молит­вы сов­па­да­ет с нача­лом Пс. 67. В рус. пере­во­де: Да вос­ста­нет Бог, и рас­то­чат­ся вра­ги Его, и да бегут от лица Его нена­ви­дя­щие Его. Как рас­се­и­ва­ет­ся дым, Ты рас­сей их; как тает воск от огня, так нечи­сти­вые да погиб­нут от лица Божия. 
Да вос­крес­нет – по толк. свв. отцов здесь псал­мо­пе­вец Давид про­ро­че­ству­ет о Вос­кре­се­нии Хри­сто­вом, а так­же о том, что сила вос­крес­ше­го и поправ­ше­го силу диа­во­лю Гос­по­да раз­го­нит мрак гре­хов­ный в душе любя­щих Бога.
Рас­то­чат­ся - рас­се­ют­ся.
[2] Тако да погиб­нут беси от лица любя­щих Бога - так (пусть) погиб­нут бесы при виде любя­щих Бога.
[3] Зна­ме­ну­ю­щих­ся - осе­ня­ю­щих (себя).
[4] Ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день – тор­же­ствуй, свя­то­чти­мый и дару­ю­щий жизнь Крест Господень.
[5] Про­го­ня­яй – прогоняющий.
[6] Про­пя­та­го – Распятого.
[7] Поправ­ша­го силу диа­во­лю – сокру­шив­ше­го (букв. рас­топ­тав­ше­го) силу, власть диавола.
[8] Дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й – даро­вав­ше­го нам тебя, Свой (т.е. Хри­стов) Чест­ной Крест.
[9] На про­гна­ние вся­ка­го супо­ста­та – что­бы мы мог­ли про­гнать (ото­гнать) вся­ко­го вра­га (про­тив­ни­ка).

Или кратко:

Огра­ди́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Тво­е­го́ Кре­ста́, и сохра­ни́ мя от вся́каго зла.

Молитва

Осла́би, оста́ви, про­сти́[1], Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная[2], я́же в сло́ве и в де́ле[3], я́же в ве́дении и не в ве́дении[4], я́же во дни и в нощи́, я́же во уме́ и в помышле́нии[5]: вся[6] нам про­сти́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

[1] Осла­би, оста­ви, про­сти – облег­чи нака­за­ние (за гре­хи), осво­бо­ди от них, про­сти окончательно.
[2] Воль­ная и неволь­ная – по сво­ей воле (доб­ро­воль­ные) и непред­на­ме­рен­но совершенные. 
[3] Яже в сло­ве и в деле – (пре­гре­ше­ния), кото­рые (совер­ше­ны) сло­вом и делом.
[4] В веде­нии и не в веде­нии – созна­тель­но и неосознанно.
[5] Во уме и в помыш­ле­нии – рас­суд­ком (обра­зом мыс­лей), или намерением.
[6] Вся – все.

Молитва

Ненави́дящих и оби́дящих нас про­сти́, Го́споди Человеколю́бче. Благотворя́щим бла­го­со­тво­ри́[1]. Бра́тиям и сро́дником на́шим да́руй я́же ко спасе́нию проше́ния[2] и жизнь ве́чную. В не́мощех су́щия посе­ти́[3] и исцеле́ние да́руй. И́же на мо́ри упра́ви[4]. Путеше́ствующим спутеше́ствуй[5]. Служа́щим и ми́лующим нас грехо́в оставле́ние да́руй. Запове́давших нам недосто́йным моли́тися о них поми́луй по вели́цей Твое́й ми́лости. Помя­ни́, Го́споди, пре́жде усо́пших оте́ц и бра́тий на́ших и упоко́й их, иде́же присеща́ет свет лица́ Тво­е­го́[6]. Помя­ни́, Го́споди, бра́тий на́ших плене́нных[7] и изба́ви я от вся́каго обстоя́ния[8]. Помя­ни́, Го́споди, плодонося́щих и доброде́лающих во святы́х Твои́х це́рквах[9], и даждь им я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. Помя­ни́, Го́споди, и нас, смире́нных и гре́шных и недосто́йных раб Твои́х, и про­све­ти́ наш ум све́том ра́зума Тво­е­го́[10], и наста́ви нас на сте­зю́ за́поведей Твои́х[11], моли́твами Пречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и и всех Твои́х святы́х: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

[1] Благотворя́щим бла­го­со­тво­ри – сотво­ри доб­ро (доб­рое) тем, кто дела­ет добро.
[2] Даруй яже ко спа­се­нию про­ше­ния – даруй испол­не­ние тех из их про­ше­ний, кото­рые направ­ле­ны ко спасению.
[3] В немо­щех сущия посе­ти – немощ­ных (боль­ных) посе­ти (Сво­ей мило­стью, Сво­им состраданием).
[4] Иже на море упра­ви – направь (пути) тех, кото­рые (нахо­дят­ся) в море, сохра­ни их.
[5] Спу­те­ше­ствуй – сопут­ствуй, сопровождай.
[6] Упоко́й их, иде́же присеща́ет свет лица́ Тво­е­го – даруй им упо­ко­е­ние там, в тех местах, где све­тит свет Твой; букв. в тех местах, кото­рые посе­ща­ет свет, исхо­дя­щий от Тво­е­го лица.
[7] Пле­нен­ных – нахо­дя­щих­ся в плену.
[8] Изба́ви я от вся́каго обстоя́ния – избавь их от вся­ко­го несча­стья, бедствия.
[9] Плодонося́щих и доброде́лающих во святы́х Твои́х це́рквах – при­но­ся­щих пло­ды сво­их тру­дов в Твои свя­тые церк­ви и их украшающих. 
[10] Про­све­ти́ наш ум све́том ра́зума Тво­е­го́ – про­све­ти наш ум све­том, кото­рый про­ис­хо­дит от позна­ния Тебя.
[11] Наста́ви нас на сте­зю́ за́поведей Твои́х – направь, утвер­ди нас на пути запо­ве­дей Тво­их; ср. Пс.18:1 (и далее): Бла­же­ни непо­роч­нии в путь (в пути), ходя­щии в законе Господни…

Исповедание грехов повседневное

Испове́даю Тебе́ Го́споду Бо́гу мое­му́ и Твор­цу́, во Святе́й Тро́ице Еди́ному, сла́вимому и покланя́емому, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, вся моя́ гре­хи́, я́же соде́ях во вся дни живо­та́ мое­го́[1], и на вся́кий час, и в настоя́щее вре́мя, и в преше́дшия дни и но́щи, де́лом, сло́вом, помышле́нием, объяде́нием, пия́нством, тайнояде́нием[2], праздносло́вием, уны́нием, ле́ностию, прекосло́вием, непослуша́нием, оклевета́нием, осужде́нием, небреже́нием[3], самолю́бием, многостяжа́нием, хище́нием, неправдоглаго́ланием[4], скверноприбы́тчеством[5], мшелои́мством[6], ревнова́нием[7], за́вистию, гне́вом, памятозло́бием[8], не́навистию, лихои́мством[9] и все́ми мои́ми чу́вствы[10]: зре́нием, слу́хом, обоня́нием, вку́сом, осяза́нием и про́чими мои́ми гре­хи́[11], душе́вными вку́пе и теле́сными[12], и́миже Тебе́[13] Бо́га мое­го́ и Твор­ца́ прогне́вах[14], и бли́жняго мое­го́ онепра́вдовах[15]: о сих жале́я, ви́нна себе́ Тебе́ Бо́гу мое­му́ представля́ю[16], и име́ю во́лю ка́ятися[17]: то́чию, Го́споди Бо́же мой, помо­зи́ ми[18], со слеза́ми смире́нно молю́ Тя: преше́дшая же согреше́ния моя́[19] милосе́рдием Твои́м про­сти́ ми, и раз­ре­ши́ от всех сих, я́же изглаго́лах[20] пред Тобо́ю, я́ко Благ и Человеколю́бец.

[1] Я́же соде́ях во вся дни живо­та́ мое­го – кото­рые я сотво­рил в тече­нии всей моей жизни.
[2] Тайнояде́нием – невоз­дер­жа­ни­ем от пищи в пост, тай­ным от дру­гих ядением. 
[3] Небре­же­ни­ем – бес­печ­но­стью (в деле спасения).
[4] Неправдоглаго́ланием – ложью.
[5] Скверноприбы́тчеством – исполь­зо­ва­ни­ем в при­об­ре­те­нии чего-либо сквер­ных (непра­вед­ных, нечест­ных) средств.
[6] Мше­ло­им­ством – стрем­ле­ни­ем при­об­ре­тать все новые и новые вещи, без их види­мой поль­зы для себя, соби­ра­ние ненуж­ных вещей.
[7] Рев­но­ва­ни­ем – рев­но­стью, подо­зри­тель­но­стью (недо­вер­чи­во­стью).
[8] Памя­то­зло­би­ем – злопамятностью.
[9] Лихо­им­ством – алч­но­стью (в при­об­ре­те­нии чего-либо).
[10] Чув­ст­вы – чувствами.
[11] Гре­хи – грехами.
[12] Душев­ны­ми вку­пе и телес­ны­ми – как душев­ны­ми, так и телесными.
[13] Ими­же Тебе – кото­ры­ми Тебя.
[14] Про­гне­вах – прогневал.
[15] Бли́жняго мое­го́ онепра́вдовах – неспра­вед­ли­во посту­пил с моим ближним.
[16] Вин­на себе Тебе Богу мое­му пред­став­ляю – я, во всем этот повин­ный, пред­стою перед Тобой, Богом моим.
[17] Имею волю кая­ти­ся - имею жела­ние при­не­сти покаяние.
[18] Точию…помози ми – толь­ко… помо­ги мне!
[19] Преше́дшая же согреше́ния моя – преж­де быв­шие (про­шлые) мои согрешения.
[20] Яже изгла­го­лах – кото­рые выска­зал, испо­ве­дал, открыл.

Когда отходишь ко сну, произноси:

В ру́це Твои́, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же мой, пре­даю́ дух мой: Ты же мя бла­го­сло­ви́, Ты мя поми́луй и живо́т ве́чный да́руй ми. Ами́нь.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

46 комментариев

 • Юлия, 02.04.2021

  Спа­си­бо боль­шое за чудес­ный сайт!! Спа­си Господи!

  Ответить »
 • Але­на, 05.02.2021

  Бла­го­да­рю за молитвы

  Ответить »
 • Ири­на, 15.11.2020

  Спа­си Гос­по­ди за молитвы!

  Ответить »
 • Мср­га­ри­та, 03.07.2020

  От всей души бла­го­да­рю Вас. Ска­ча­ла вечер­ние молит­вы и бла­го­дать на душе. Спа­си Вас Господь!

  Ответить »
  • Оль­га, 23.08.2020

   Бла­го­да­рю за молит­вы и разъ­яс­не­ния. Ман­на Вам Небесная!

   Ответить »
  • Ири­на, 29.10.2020

   В отры­ве от дома, позд­нее вре­мя — в общем, усло­вия не при­выч­ные. При­шлось бы сво­и­ми сло­ва­ми, а тут… Теле­фон + интер­нет + чьи-то тру­ды над сай­том. Хош слу­шай, хош, читай.
   Спа­си­бо вам!

   Ответить »
 • Оль­га Бори­сов­на Хламова, 02.05.2020

  Спа­си Гос­по­ди вас за ваш труд! Очень полез­но для души и зна­ний. Благодарю.

  Ответить »
 • Мари­на, 26.03.2020

  Спа­си Гос­по­ди за очень подроб­ное разъ­яс­не­ние молитвы.

  Ответить »
 • Алек­сандра Пугачева, 22.03.2020

  Спа­си Гос­по­ди за труд сей славный!

  Ответить »
 • Ната­лья, 04.03.2020

  Спа­си­бо большое.

  Ответить »
 • Веро­ни­ка, 02.03.2020

  Кру­то поют очень кра­си­во , потом если сло­во не понят­но есть сло­ва­ри­ки после каж­дой молит­вы , спа­си вас Господь

  Ответить »
 • Рим­ма, 07.02.2020

  Как кра­си­во чита­ют!!!! Помо­ги, Гос­по­ди, нашим молитвенникам

  Ответить »
 • Ири­на, 12.01.2020

  мне тоже очень нра­вит­ся этот сайт по срав­не­нию с дру­ги­ми сай­та­ми он очень удоб­ный в исполь­зо­ва­нии, нет ни чего лишнего😍😍😍

  Ответить »
 • Ека­те­ри­на Иванова, 29.12.2019

  Читаю молит­вы толь­ко на азбу­ке, очень люб­лю ❤😘 имен­но этот сайт😍Спаси Гос­по­ди всех созда­те­лей за их труд! 

  Ответить »
 • Кри­сти­на, 13.12.2019

  Спа­си, Господи!

  Ответить »
 • Анна, 05.12.2019

  Спа­си­бо боль­шое за ваш труд! 

  Ответить »
 • Татья­на, 26.11.2019

  Очень удоб­но. Спа­си Господи! 

  Ответить »
 • Лана, 10.11.2019

  Спа­си­бо большое

  Ответить »
 • Галя, 18.09.2019

  Спа­си вас Господи!с тол­ко­ва­ни­ем очень понравилось.Спасибо за ваш труд!

  Ответить »
 • Роман, 10.08.2019

  Я мно­гое понял что не мог понять. Сла­ва Богу за всё

  Ответить »
 • Роман, 10.08.2019

  Про­чи­тал молит­ву очень хорошо.

  Ответить »
 • Вале­рий, 01.08.2019

  Рад ‚очень рад за это труд ваш.

  Ответить »
 • Вале­рий, 31.07.2019

  Очень понра­ви­лось и бла­го­да­рен вам за это труд .

  Мно­гое узнал новое для себя и это меня тоже обрадовало. 

  Желаю вам Божьей помо­щи в даль­ней­ших трудах. 

  Ответить »
 • Сер­гей Грушко, 24.07.2019

  Спа­си­бо большое!

  Ответить »
 • Сте­фан, 06.07.2019

  Спа­си Гос­подь всех за сей труд!

  Ответить »
 • Дарья, 02.07.2019

  Спа­си­бо вам огром­ное за ваш труд!

  Ответить »
 • Irina Sovalko, 21.06.2019
  • Павел, 24.08.2019

   Спа­си­бо вам боль­шое за всё!!! 

   Ответить »
 • Татья­на, 06.06.2019

  Спа­си­бо боль­шое за ваш труд.

  Ответить »
 • Natalia Khorkova, 20.05.2019

  Спа­си­бо. Часто читаю молит­вы на вашем сай­те и дру­гие материалы

  Ответить »
 • ВАСИЛИЙ, 24.04.2019

  Сла­ва Тебе Господи! 

  Ответить »
 • Алек­сандра, 29.03.2019

  Супер!!!

  Ответить »
 • Андрей Хаботь­ко, 27.03.2019

  Спа­си­бо

  Ответить »
 • Мари­на, 14.03.2019

  Спа­си­бо вам большое!

  Ответить »
 • Надеж­да, 13.03.2019

  Бла­го­да­рю вас!

  Ответить »
 • Люд­ми­ла, 12.03.2019

  Спа­си Господи!

  Ответить »
 • Сер­гей, 24.02.2019

  Спа­си­бо Вам ! Хра­ни Вас наш бог Иисус Христос.

  Ответить »
 • Вла­ди­мир, 17.02.2019

  Бла­го­да­рю вас за труд. Объ­яс­не­ния очень помог­ли понять мно­гое. Хра­ни вас Господь !

  Ответить »
 • Вик­то­рия, 16.02.2019

  Бла­го­да­рю 🙏✍️

  Ответить »
 • Еле­на, 16.02.2019

  Огром­ное спа­си­бо за помощь ока­зан­ную в разъ­яс­не­нии как пра­вель­но молить­ся. Сла­ва Богу за всё.

  Ответить »
 • Алекс, 09.02.2019

  Бла­го­да­рю Вас и ваши чест­ные ста­ра­ния за мно­гих людей, встав­ших на путь Божий. Да дай вам Бог,
  и будет всем нам огром­ная поль­за от ваше­го бла­го­род­но­го дела и тру­да! Аминь

  Ответить »
 • Али, 07.02.2019

  Дело не в коли­че­стве молит­вы, а в живом обра­ще­нии… При каж­дой молит­ве отхо­дит ропот от серд­ца и сму­ще­ние исче­за­ет. Сла­ва Богу, за все.

  Пре­мно­го бла­го­дар­на, создателям.

  Ответить »
 • ENIGMA, 07.02.2019

  БЛАГОДАРИМ🙏🙏🙏

  Ответить »
 • Айнар, 02.02.2019

  Созда­те­лям этих стра­ниц огром­ное спасибо

  Ответить »
 • Мария, 01.02.2019

  Бла­го­да­рю за ваш труд 😊 То, над чем вы рабо­та­е­те, при­но­сит поль­зу. Спа­си Гос­по­ди Вас 🙏

  Ответить »
Размер шрифта: A- 16 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: Arial Times Georgia
Текст: По левому краю По ширине
Боковая панель: Свернуть
Сбросить настройки