Молитвы утренние


Аудио:
27:37

Господь Иисус Христос

Начало обычное


Вос­став от сна, преж­де вся­ко­го дру­го­го дела, стань бла­го­го­вей­но, пред­став­ляя себя пред Все­ви­дя­щим Богом, и, совер­шая крест­ное зна­ме­ние, про­из­не­си:[1]

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Ами́нь.

Затем немно­го подо­жди, пока все чув­ства твои не при­дут в тиши­ну и мыс­ли твои не оста­вят все зем­ное, и тогда про­из­но­си сле­ду­ю­щие молит­вы, без поспеш­но­сти и со вни­ма­ни­ем сердечным:

Молитва мытаря (Лк.18:13)

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне гре́шному. (Поклон)

Молитва предначинательная

Го́споди Иису́се Хри­сте́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Тво­ея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же вез­де́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, при­и­ди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спа­си́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Чита­ет­ся три­жды, с крест­ным зна­ме­ни­ем и пояс­ным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь[2].

Молитва ко Пресвятой Тро́ице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Три­жды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари Троичные

Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, ум мой про­све­ти́ и се́рдце, и устне́ мои́ отве́рзи, во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Внеза́пно Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, но стра́хом зове́м[3] в полу́нощи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Молитва ко Пресвятой Тро́ице

От сна воста́в, бла­го­да­рю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Тво­ея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не про­све­ти́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во испове́дании серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Само­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния мое­го́, и от гре­ха́ мое­го́ очи́сти мя; яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши вне­гда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Тво­ея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху мое­му́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отвра­ти́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обно­ви́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Тво­е­го́ и Ду́ха Тво­е­го́ Свята́го не оты­ми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Тво­е­го́ и Ду́хом Влады́чним утвер­ди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния мое­го́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хва­лу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Убла­жи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Твор­ца́ не́бу и зем­ли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Хри­ста́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небе­са́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет кон­ца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Молитва 1‑я, святого Макария Великого (†390–391)

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю; но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и вос­хва­лю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я, того же святого

От сна воста́в, полу́нощную песнь при­но­шу́ Ти, Спа́се, и припа́дая вопию́ Ти: не да́ждь ми усну́ти во грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя, Распны́йся во́лею, и лежа́щаго мя в ле́ности ускори́в возста́ви, и спа­си́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Хри­сте́ Бо́же, и спа­си́ мя.

Молитва 3‑я, того же святого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́: помо­зи́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спа­си́ мя, и вве­ди́ в Ца́рство Твое́ ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 4‑я, того же святого

Го́споди, И́же мно́гою Твое́ю бла́гостию и вели́кими щедро́тами Твои́ми дал еси́ мне, рабу́ Тво­е­му́, мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без напа́сти прейти́ от вся́каго зла проти́вна; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Тво́рче, сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 5‑я, святого Василия Великого (†379)

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и вся́кия пло́ти, в вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй, серд­ца́ же и утро́бы испыту́яй и сокрове́нная челове́ков я́ве предве́дый, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, у Него́ же несть премене́ние, или́ преложе́ния осене́ние; Сам, Безсме́ртный Царю́, при­и­ми́ моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или́ неве́дением согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне Единоро́днаго Тво­е­го́ Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Хри­ста́, во́ньже со сла́вою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отда́ти по де́лом его́; да не па́дше и облени́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание[*] обря́щемся гото́ви, в ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Тво­е­го́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в.  Ами́нь.

Молитва 6‑я, того же святого

Тя благослови́м, вы́шний Бо́же и Го́споди ми́лости, творя́щаго при́сно с на́ми вели́кая же и неизсле́дованная, сла́вная же и ужа́сная, и́хже несть чис­ла́, пода́вшаго нам сон во упокое́ние не́мощи на́шея, и ослабле́ние трудо́в многотру́дныя пло́ти. Благодари́м Тя, якo не погуби́л еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси́, во е́же славосло́вити держа́ву Твою́. Те́мже мо́лим безме́рную Твою́ бла́гость, про­све­ти́ на́ша мы́сли, оче­са́, и ум наш от тя́жкаго сна ле́ности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я Тво­е­го́ хвале́ния, я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех, и от всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 7‑я, ко Пресвятой Богоро́дице

Воспева́ю благода́ть Твою́, Влады́чице, молю́ Тя, ум мой обла­го­да­ти́. Ступа́ти пра́во мя наста́ви, путе́м Христо́вых за́поведей. Бде́ти к пе́сни укре­пи́, уны́ния сон отгоня́ющи. Свя́зана плени́цами грехопаде́ний, мольба́ми Твои́ми раз­ре­ши́, Богоневе́сто. В нощи́ мя и во дни сохраня́й, борю́щих враг избавля́ющи мя. Жизнода́теля Бо́га ро́ждшая, умерщвле́на мя страстьми́ ожи­ви́. Я́же Свет невече́рний ро́ждшая, ду́шу мою́ осле́пшую про­све­ти́. О ди́вная Влады́чня пала́то, дом Ду́ха Боже́ственна мене́ сотво­ри́. Вра­ча́ ро́ждшая, уврачу́й души́ моея́ многоле́тныя стра́сти. Волну́ющася жите́йскою бу́рею, ко сте­зи́ мя покая́ния напра́ви. Изба́ви мя огня́ ве́чнующаго, и че́рвия же зла́го, и та́ртара. Да мя не яви́ши бесо́м ра́дование, и́же мно́гим грехо́м пови́нника. Но́ва сотво­ри́ мя, обетша́вшаго нечу́вственными, Пренепоро́чная, согреше́нии. Стра́нна му́ки вся́кия пока­жи́ мя, и всех Влады́ку умо­ли́. Небе́сная ми улучи́ти весе́лия, со все́ми святы́ми, сподо́би. Пресвята́я Де́во, услы́ши глас непотре́бнаго раба́ Тво­е­го́. Струю́ дава́й мне слеза́м, Пречи́стая, души́ моея́ скве́рну очища́ющи. Стена́ния от се́рдца при­но­шу́ Ти непреста́нно, усе́рдствуй, Влады́чице. Моле́бную слу́жбу мою́ при­и­ми́, и Бо́гу благоутро́бному при­не­си́. Превы́шшая А́нгел, мирска́го мя превы́шша сли́тия сотво­ри́. Светоно́сная Се́не небе́сная, духо́вную благода́ть во мне напра́ви. Ру́це возде́ю и устне́ к похвале́нию, оскверне́ны скве́рною, Всенепоро́чная. Душетле́нных мя па́костей изба́ви, Хри­ста́ приле́жно умоля́ющи; Ему́же честь и поклоне́ние подоба́ет, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 8‑я, ко Го́споду на́шему Иису́су Христу́

Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Бо́же мой, Го́споди Иису́се Хри­сте́, мно́гия ра́ди люб­ве́ сшел и воплоти́лся еси́, я́ко да спасе́ши всех. И па́ки, Спа́се, спа­си́ мя по благода́ти, молю́ Тя; а́ще бо от дел спасе́ши мя, несть се благода́ть, и дар, но долг па́че. Ей, мно́гий в щедро́тах и неизрече́нный в ми́лости! Ве́руяй бо в Мя, рекл еси́, о Хри­сте́ мой, жив бу́дет и не у́зрит сме́рти во ве́ки. А́ще у́бо ве́ра, я́же в Тя, спаса́ет отча́янныя, се ве́рую, спа­си́ мя, я́ко Бог мой еси́ Ты и Созда́тель. Ве́ра же вме́сто дел да вмени́тся мне, Бо́же мой, не обря́щеши бо дел отню́д оправда́ющих мя. Но та ве́ра моя́ да довле́ет вме́сто всех, та да отвеща́ет, та да оправди́т мя, та да пока́жет мя прича́стника сла́вы Тво­ея́ ве́чныя. Да не у́бо похи́тит мя сата­на́, и похва́лится, Сло́ве, е́же отто́ргнути мя от Тво­ея́ руки́ и огра́ды; но или́ хощу́, спа­си́ мя, или́ не хощу́, Хри­сте́ Спа́се мой, пред­ва­ри́ ско́ро, ско́ро погибо́х: Ты бо еси́ Бог мой от чре́ва ма́тере моея́. Сподо́би мя, Го́споди, ны́не возлюби́ти Тя, я́коже возлюби́х ино­гда́ той са́мый грех; и па́ки порабо́тати Тебе́ без ле́ности то́щно, я́коже порабо́тах пре́жде сатане́ льсти́вому. Наипа́че же порабо́таю Тебе́, Го́споду и Бо́гу мое­му́ Иису́су Хри­сту́, во вся дни живо­та́ мое­го́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 9‑я, к Ангелу-Хранителю

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отсту­пи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ теле­се́; укре­пи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне про­сти́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живо­та́ мое­го́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохра­ни́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гре­се́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Сво­ея́ бла́гости. Ами́нь.

Молитва 10‑я, ко Пресвятой Богоро́дице

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отже­ни́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Тво­е­го́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго мое­го́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ мое­го́; и пога­си́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен. И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых сво­бо­ди́ мя. Я́ко благослове́нна еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

Песнь Пресвятой Богородице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́нна Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Тво­е­го́, я́ко Спа́са роди­ла́ еси́ душ на́ших.

Тропарь Кресту и молитва за Отечество

Спа­си́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и бла­го­сло­ви́ достоя́ние Твое́, побе́ды правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Молитва о живых

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй отца́ мое­го́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (име­на), сро́дников (име­на), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (име­на) и всех правосла́вных христиа́н.

Молитва об усопших

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (име­на), и всех правосла́вных христиа́н, и про­сти́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Если можешь, читай вме­сто крат­ких молитв о живых и усоп­ших этот помянник:

О живых

Помя­ни́, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, ми́лости и щедро́ты Твоя́ от ве́ка су́щия, и́хже ра́ди и вочелове́чился еси́, и распя́тие и смерть, спасе́ния ра́ди пра́во в Тя ве́рующих, претерпе́ти изво́лил еси́; и воскре́с из ме́ртвых, возне́слся еси́ на небе­са́ и седи́ши одесну́ю Бо́га Отца́, и призира́еши на смире́нныя моль­бы́ всем се́рдцем призыва́ющих Тя: при­к­ло­ни́ у́хо Твое́, и услы́ши смире́нное моле́ние мене́, непотре́бнаго раба́ Тво­е­го́, в воню́ благоуха́ния духо́внаго, Тебе́ за вся лю́ди Твоя́ принося́щаго. И в пе́рвых помя­ни́ Це́рковь Твою́ Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую, ю́же снабде́л еси́ честно́ю Твое́ю Кро́вию, и утвер­ди́, и укре­пи́, и раз­ши­ри́, умно́жи, уми­ри́, и непребори́му а́довыми вра­ты́ во ве́ки сохра­ни́; раздира́ния Церкве́й ути­ши́, шата́ния язы́ческая уга­си́, и ересе́й воста́ния ско́ро разо­ри́ и иско­ре­ни́, и в ничто́же си́лою Свята́го Тво­е­го́ Ду́ха обра­ти́. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй богохрани́мую стра­ну́ на́шу, вла́сти и во́инство ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чисто­те́. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Святе́йшего Патриа́рха (имя), преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, иере́и же и диа́коны, и весь при́чет церко́вный, я́же поста́вил еси́ пасти́ слове́сное Твое́ ста́до, и моли́твами их поми́луй и спа­си́ мя гре́шнаго. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй отца́ мое­го́ духо́внаго (имя его), и святы́ми его́ моли́твами про­сти́ моя́ согреше́ния. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй роди́тели моя́ (име­на их), бра́тию и се́стры, и сро́дники моя́ по пло́ти, и вся бли́жния ро́да мое­го́, и дру́ги, и да́руй им ми́рная Твоя́ и преми́рная блага́я. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй по мно́жеству щедро́т Твои́х вся священнои́ноки, и́ноки же и и́нокини, и вся в де́встве же и благогове́нии и по́стничестве живу́щия в монастыре́х, в пусты́нях, в пеще́рах, гора́х, столпе́х, затво́рех, разсе́линах ка́менных, острове́х же морски́х, и на вся́ком ме́сте влады́чествия Тво­е­го́ правове́рно живу́щия, и благоче́стно служа́щия Ти, и моля́щияся Тебе́: облег­чи́ им тяго­ту́, и уте́ши их скорбь, и к по́двигу о Тебе́ си́лу и кре́пость им пода́ждь, и моли́твами их да́руй ми оставле́ние грехо́в. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй ста́рцы и ю́ныя, ни́щия и сиро­ты́ и вдови́цы, и су́щия в боле́зни и в печа́лех, беда́х же и ско́рбех, обстоя́ниих и плене́ниих, темни́цах же и заточе́ниих, изря́днее же в гоне́ниих, Тебе́ ра́ди и ве́ры правосла́вныя, от язы́к безбо́жных, от отсту́пник и от еретико́в, су́щия рабы́ Твоя́, и помя­ни́ я, посе­ти́, укре­пи́, уте́ши, и вско́ре си́лою Твое́ю осла́бу, свобо́ду и изба́ву им пода́ждь. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй благотворя́щия нам, ми́лующия и пита́ющия нас, да́вшия нам ми́лостыни, и запове́давшия нам недосто́йным моли́тися о них, и упокоева́ющия нас, и сотво­ри́ ми́лость Твою́ с ни́ми, да́руя им вся, я́же ко спасе́нию проше́ния, и ве́чных благ восприя́тие. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй по́сланныя в слу́жбу, путеше́ствующия, отцы́ и бра́тию на́шу, и вся правосла́вныя христиа́ны. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй и́хже аз безу́мием мои́м соблазни́х, и от пути́ спаси́тельнаго отврати́х, к де́лом злым и неподо́бным приведо́х; Боже́ственным Твои́м Про́мыслом к пути́ спасе́ния па́ки воз­вра­ти́. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй ненави́дящия и оби́дящия мя, и творя́щия ми напа́сти, и не оста́ви их поги́бнути мене́ ра́ди, гре́шнаго. (Поклон)

Отступи́вшия от правосла́вныя ве́ры и поги́бельными ересь­ми́ ослепле́нныя, све́том Тво­е­го́ позна́ния про­све­ти́ и Святе́й Твое́й Апо́стольстей Собо́рней Це́ркви при­чти́. (Поклон)

Об усопших

Помя­ни́, Го́споди, от жития́ сего́ отше́дшия святе́йшия патриа́рхи, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, во иере́йстем же и в при́чте церко́внем, и мона́шестем чи́не Тебе́ послужи́вшия, и в ве́чных Твои́х селе́ниих со святы́ми упоко́й. (Поклон)

Помя­ни́, Го́споди, ду́ши усо́пших рабо́в Твои́х, роди́телей мои́х (име­на их), и всех сро́дников по пло́ти; и про­сти́ их вся согреше́ния во́льная и нево́льная, да́руя им Ца́рствие и прича́стие ве́чных Твои́х благи́х и Тво­ея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. (Поклон)

Помя­ни́, Го́споди, и вся в наде́жди воскресе́ния и жи́зни ве́чныя усо́пшия, отцы́ и бра́тию на́шу, и се́стры, и зде лежа́щия и повсю́ду, правосла́вныя христиа́ны, и со святы́ми Твои́ми, иде́же присеща́ет свет лица́ Тво­е­го́, все­ли́, и нас поми́луй, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь. (Поклон)

Пода́ждь, Го́споди, оставле́ние грехо́в всем пре́жде отше́дшим в ве́ре и наде́жди воскресе́ния, отце́м, бра́тиям и се́страм на́шим и сотво­ри́ им ве́чную па́мять. (Три­жды)

Окончание молитв

Досто́йно е́сть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Три­жды)

Го́споди, Иису́се Хри­сте́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Тво­ея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.


[1] Выде­лен­ные от основ­но­го тек­ста при­ме­ча­ния и назва­ния молитв не чита­ют­ся во вре­мя молитвы.

[2] В молит­во­сло­вах и бого­слу­жеб­ных кни­гах часто пишут крат­ко «Сла́ва», «И ны́не», но читать надо пол­но­стью: «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху», «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь»

[3] В цер­ков­но­сла­вян­ском язы­ке нет зву­ка ё, а поэто­му надо читать «зове́м», а не «зовём», «твое́», а не «твоё», «мое́», а не «моё» и т. д.

[4] В Пра­во­слав­ном молит­во­сло­ве – 2‑е изд., испр. и пере­раб. – СТСЛ, 2012. – 192 с. – при­во­дит­ся: в де́лание за́поведей Его́.

Начало обычное


Вос­став от сна, преж­де вся­ко­го дру­го­го дела, стань бла­го­го­вей­но, пред­став­ляя себя пред Все­ви­дя­щим Богом, и, совер­шая крест­ное зна­ме­ние, про­из­не­си:[1]

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Ами́нь.

Затем немно­го подо­жди, пока все чув­ства твои не при­дут в тиши­ну и мыс­ли твои не оста­вят все зем­ное, и тогда про­из­но­си сле­ду­ю­щие молит­вы, без поспеш­но­сти и со вни­ма­ни­ем сердечным:

Молитва мытаря (Лк.18:13)

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне гре́шней. (Поклон)

Молитва предначинательная

Го́споди Иису́се Хри­сте́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Тво­ея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же вез­де́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, при­и­ди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спа­си́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Чита­ет­ся три­жды, с крест­ным зна­ме­ни­ем и пояс­ным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь[2].

Молитва ко Пресвятой Тро́ице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Три­жды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари Троичные

Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, ум мой про­све­ти́ и се́рдце, и устне́ мои́ отве́рзи, во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Внеза́пно Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, но стра́хом зове́м[3] в полу́нощи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Молитва ко Пресвятой Тро́ице

От сна воста́вши, бла­го­да­рю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Тво­ея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́вую и гре́шную, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щую воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не про­све­ти́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во испове́дании серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Само­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и, по мно́жеству щедро́т Твои́х, очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния мое­го́ и от гре­ха́ мое­го́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой пре­до мно́ю есть вы́ну. Тебе́, Еди́ному, согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, вне­гда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́та есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Тво­ея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом – и очи́щуся; омы́еши мя – и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху мое­му́ да́си ра́дость и весе́лие: возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отвра­ти́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обно­ви́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Тво­е­го́ и Ду́ха Тво­е­го́ Свята́го не оты­ми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Тво­е­го́ и Ду́хом Влады́чним утвер­ди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния мое­го́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хва­лу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дала бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу – дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Убла­жи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Твор­ца́ не́бу и зем­ли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Хри­ста́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небе­са́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет кон­ца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Молитва 1‑я, святого Макария Великого (†390–391)

Бо́же, очи́сти мя гре́шную, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю; но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и вос­хва­лю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я, того же святого

От сна воста́вши, полу́нощную песнь при­но­шу́ Ти, Спа́се, и припа́дающи вопию́ Ти: не да́ждь ми усну́ти во грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя, Распны́йся во́лею и лежа́щую мя в ле́ности ускори́в возста́ви, и спа­си́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Хри­сте́ Бо́же, и спа­си́ мя.

Молитва 3‑я, того же святого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́вши прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́: помо­зи́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спа­си́ мя, и вве­ди́ в Ца́рство Твое́ ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 4‑я, того же святого

Го́споди, И́же мно́гою Твое́ю бла́гостию и вели́кими щедро́тами Твои́ми дал еси́ мне, рабе́ Твое́й, мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без напа́сти прейти́ от вся́каго зла проти́вна; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Тво́рче, сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 5‑я, святого Василия Великого (†379)

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и вся́кия пло́ти, в вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй, серд­ца́ же и утро́бы испыту́яй и сокрове́нная челове́ков я́ве предве́дый, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, у Него́ же несть премене́ние, или́ преложе́ния осене́ние; Сам, Безсме́ртный Царю́, при­и­ми́ моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или́ неве́дением согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне Единоро́днаго Тво­е­го́ Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Хри­ста́, во́ньже со сла́вою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отда́ти по де́лом его́; да не па́дше и облени́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание[*] обря́щемся гото́ви, в ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Тво­е­го́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в.  Ами́нь.

Молитва 6‑я, того же святого

Тя благослови́м, вы́шний Бо́же и Го́споди ми́лости, творя́щаго при́сно с на́ми вели́кая же и неизсле́дованная, сла́вная же и ужа́сная, и́хже несть чис­ла́, пода́вшаго нам сон во упокое́ние не́мощи на́шея, и ослабле́ние трудо́в многотру́дныя пло́ти. Благодари́м Тя, якo не погуби́л еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси́, во е́же славосло́вити держа́ву Твою́. Те́мже мо́лим безме́рную Твою́ бла́гость, про­све­ти́ на́ша мы́сли, оче­са́, и ум наш от тя́жкаго сна ле́ности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я Тво­е­го́ хвале́ния, я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех, и от всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 7‑я, ко Пресвятой Богоро́дице

Воспева́ю благода́ть Твою́, Влады́чице, молю́ Тя, ум мой обла­го­да­ти́. Ступа́ти пра́во мя наста́ви, путе́м Христо́вых за́поведей. Бде́ти к пе́сни укре­пи́, уны́ния сон отгоня́ющи. Свя́зану плени́цами грехопаде́ний, мольба́ми Твои́ми раз­ре­ши́, Богоневе́сто. В нощи́ мя и во дни сохраня́й, борю́щих враг избавля́ющи мя. Жизнода́теля Бо́га ро́ждшая, умерщвле́ну мя страстьми́ ожи­ви́. Я́же Свет невече́рний ро́ждшая, ду́шу мою́ осле́пшую про­све­ти́. О ди́вная Влады́чня пала́то, дом Ду́ха Боже́ственна мене́ сотво­ри́. Вра­ча́ ро́ждшая, уврачу́й души́ моея́ многоле́тныя стра́сти. Волну́ющуся жите́йскою бу́рею, ко сте­зи́ мя покая́ния напра́ви. Изба́ви мя огня́ ве́чнующаго, и че́рвия же зла́го, и та́ртара. Да мя не яви́ши бесо́м ра́дование, и́же мно́гим грехо́м пови́нницу. Но́ву сотво­ри́ мя, обетша́вшую нечу́вственными, Пренепоро́чная, согреше́нии. Стра́нну му́ки вся́кия пока­жи́ мя, и всех Влады́ку умо­ли́. Небе́сная ми улучи́ти весе́лия, со все́ми святы́ми, сподо́би. Пресвята́я Де́во, услы́ши глас непотре́бныя рабы́ Тво­ея́. Струю́ дава́й мне слеза́м, Пречи́стая, души́ моея́ скве́рну очища́ющи. Стена́ния от се́рдца при­но­шу́ Ти непреста́нно, усе́рдствуй, Влады́чице. Моле́бную слу́жбу мою́ при­и­ми́, и Бо́гу благоутро́бному при­не­си́. Превы́шшая А́нгел, мирска́го мя превы́шшу сли́тия сотво­ри́. Светоно́сная Се́не небе́сная, духо́вную благода́ть во мне напра́ви. Ру́це возде́ю и устне́ к похвале́нию, оскверне́ны скве́рною, Всенепоро́чная. Душетле́нных мя па́костей изба́ви, Хри­ста́ приле́жно умоля́ющи; Ему́же честь и поклоне́ние подоба́ет, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 8‑я, ко Го́споду на́шему Иису́су Христу́

Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Бо́же мой, Го́споди Иису́се Хри­сте́, мно́гия ра́ди люб­ве́ сшел и воплоти́лся еси́, я́ко да спасе́ши всех. И па́ки, Спа́се, спа­си́ мя по благода́ти, молю́ Тя; а́ще бо от дел спасе́ши мя, несть се благода́ть, и дар, но долг па́че. Ей, мно́гий в щедро́тах и неизрече́нный в ми́лости! Ве́руяй бо в Мя, рекл еси́, о Хри­сте́ мой, жив бу́дет и не у́зрит сме́рти во ве́ки. А́ще у́бо ве́ра, я́же в Тя, спаса́ет отча́янныя, се ве́рую, спа­си́ мя, я́ко Бог мой еси́ Ты и Созда́тель. Ве́ра же вме́сто дел да вмени́тся мне, Бо́же мой, не обря́щеши бо дел отню́д оправда́ющих мя. Но та ве́ра моя́ да довле́ет вме́сто всех, та да отвеща́ет, та да оправди́т мя, та да пока́жет мя прича́стницу сла́вы Тво­ея́ ве́чныя. Да не у́бо похи́тит мя сата­на́, и похва́лится, Сло́ве, е́же отто́ргнути мя от Тво­ея́ руки́ и огра́ды; но или́ хощу́, спа­си́ мя, или́ не хощу́, Хри­сте́ Спа́се мой, пред­ва­ри́ ско́ро, ско́ро погибо́х: Ты бо еси́ Бог мой от чре́ва ма́тере моея́. Сподо́би мя, Го́споди, ны́не возлюби́ти Тя, я́коже возлюби́х ино­гда́ той са́мый грех; и па́ки порабо́тати Тебе́ без ле́ности то́щно, я́коже порабо́тах пре́жде сатане́ льсти́вому. Наипа́че же порабо́таю Тебе́, Го́споду и Бо́гу мое­му́ Иису́су Хри­сту́, во вся дни живо­та́ мое­го́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 9‑я, к Ангелу-Хранителю

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нней мое́й души́ и стра́стней мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шную, ниже́ отсту­пи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ теле­се́; укре­пи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне про­сти́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живо­та́ мое­го́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохра­ни́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гре­се́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йну пока́жет мя рабу́ Сво­ея́ бла́гости. Ами́нь.

Молитва 10‑я, ко Пресвятой Богоро́дице

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отже­ни́ от мене́, смире́нныя и окая́нныя рабы́ Тво­ея́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго мое­го́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ мое­го́; и пога­си́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нища есмь и окая́нна. И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых сво­бо­ди́ мя. Я́ко благослове́нна еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвенное призывание святой, имя которой носишь

Моли́ Бо́га о мне, свята́я уго́дница Бо́жия (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рой помо́щнице и моли́твеннице о душе́ мое́й.

Песнь Пресвятой Богородице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́нна Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Тво­е­го́, я́ко Спа́са роди­ла́ еси́ душ на́ших.

Тропарь Кресту и молитва за Отечество

Спа­си́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и бла­го­сло­ви́ достоя́ние Твое́, побе́ды правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Молитва о живых

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй отца́ мое­го́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (име­на), сро́дников (име­на), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (име­на) и всех правосла́вных христиа́н.

Молитва о усопших

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (име­на), и всех правосла́вных христиа́н, и про­сти́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Если можешь, читай вме­сто крат­ких молитв о живых и усоп­ших этот помянник:

О живых

Помя­ни́, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, ми́лости и щедро́ты Твоя́ от ве́ка су́щия, и́хже ра́ди и вочелове́чился еси́, и распя́тие и смерть, спасе́ния ра́ди пра́во в Тя ве́рующих, претерпе́ти изво́лил еси́; и воскре́с из ме́ртвых, возне́слся еси́ на небе­са́ и седи́ши одесну́ю Бо́га Отца́, и призира́еши на смире́нныя моль­бы́ всем се́рдцем призыва́ющих Тя: при­к­ло­ни́ у́хо Твое́, и услы́ши смире́нное моле́ние мене́, непотре́бныя рабы́ Тво­ея́, в воню́ благоуха́ния духо́внаго, Тебе́ за вся лю́ди Твоя́ принося́щую. И в пе́рвых помя­ни́ Це́рковь Твою́ Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую, ю́же снабде́л еси́ честно́ю Твое́ю Кро́вию, и утвер­ди́, и укре­пи́, и раз­ши­ри́, умно́жи, уми­ри́, и непребори́му а́довыми вра­ты́ во ве́ки сохра­ни́; раздира́ния Церкве́й ути­ши́, шата́ния язы́ческая уга­си́, и ересе́й воста́ния ско́ро разо­ри́ и иско­ре­ни́, и в ничто́же си́лою Свята́го Тво­е­го́ Ду́ха обра­ти́. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй богохрани́мую стра­ну́ на́шу, вла́сти и во́инство ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чисто­те́. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Святе́йшего Патриа́рха (имя), преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, иере́и же и диа́коны, и весь при́чет церко́вный, я́же поста́вил еси́ пасти́ слове́сное Твое́ ста́до, и моли́твами их поми́луй и спа­си́ мя гре́шную. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй отца́ мое­го́ духо́внаго (имя его), и святы́ми его́ моли́твами про­сти́ моя́ согреше́ния. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй роди́тели моя́ (име­на их), бра́тию и се́стры, и сро́дники моя́ по пло́ти, и вся бли́жния ро́да мое­го́, и дру́ги, и да́руй им ми́рная Твоя́ и преми́рная блага́я. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй по мно́жеству щедро́т Твои́х вся священнои́ноки, и́ноки же и и́нокини, и вся в де́встве же и благогове́нии и по́стничестве живу́щия в монастыре́х, в пусты́нях, в пеще́рах, гора́х, столпе́х, затво́рех, разсе́линах ка́менных, острове́х же морски́х, и на вся́ком ме́сте влады́чествия Тво­е­го́ правове́рно живу́щия, и благоче́стно служа́щия Ти, и моля́щияся Тебе́: облег­чи́ им тяго­ту́, и уте́ши их скорбь, и к по́двигу о Тебе́ си́лу и кре́пость им пода́ждь, и моли́твами их да́руй ми оставле́ние грехо́в. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй ста́рцы и ю́ныя, ни́щия и сиро­ты́ и вдови́цы, и су́щия в боле́зни и в печа́лех, беда́х же и ско́рбех, обстоя́ниих и плене́ниих, темни́цах же и заточе́ниих, изря́днее же в гоне́ниих, Тебе́ ра́ди и ве́ры правосла́вныя, от язы́к безбо́жных, от отсту́пник и от еретико́в, су́щия рабы́ Твоя́, и помя­ни́ я, посе­ти́, укре­пи́, уте́ши, и вско́ре си́лою Твое́ю осла́бу, свобо́ду и изба́ву им пода́ждь. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй благотворя́щия нам, ми́лующия и пита́ющия нас, да́вшия нам ми́лостыни, и запове́давшия нам недосто́йным моли́тися о них, и упокоева́ющия нас, и сотво­ри́ ми́лость Твою́ с ни́ми, да́руя им вся, я́же ко спасе́нию проше́ния, и ве́чных благ восприя́тие. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй по́сланныя в слу́жбу, путеше́ствующия, отцы́ и бра́тию на́шу, и вся правосла́вныя христиа́ны. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй и́хже аз безу́мием мои́м соблазни́х, и от пути́ спаси́тельнаго отврати́х, к де́лом злым и неподо́бным приведо́х; Боже́ственным Твои́м Про́мыслом к пути́ спасе́ния па́ки воз­вра­ти́. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй ненави́дящия и оби́дящия мя, и творя́щия ми напа́сти, и не оста́ви их поги́бнути мене́ ра́ди, гре́шныя. (Поклон)

Отступи́вшия от правосла́вныя ве́ры и поги́бельными ересь­ми́ ослепле́нныя, све́том Тво­е­го́ позна́ния про­све­ти́ и Святе́й Твое́й Апо́стольстей Собо́рней Це́ркви при­чти́. (Поклон)

О усопших

Помя­ни́, Го́споди, от жития́ сего́ отше́дшия святе́йшия патриа́рхи, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, во иере́йстем же и в при́чте церко́внем, и мона́шестем чи́не Тебе́ послужи́вшия, и в ве́чных Твои́х селе́ниих со святы́ми упоко́й. (Поклон)

Помя­ни́, Го́споди, ду́ши усо́пших рабо́в Твои́х, роди́телей мои́х (име­на их), и всех сро́дников по пло́ти; и про­сти́ их вся согреше́ния во́льная и нево́льная, да́руя им Ца́рствие и прича́стие ве́чных Твои́х благи́х и Тво­ея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. (Поклон)

Помя­ни́, Го́споди, и вся в наде́жди воскресе́ния и жи́зни ве́чныя усо́пшия, отцы́ и бра́тию на́шу, и се́стры, и зде лежа́щия и повсю́ду, правосла́вныя христиа́ны, и со святы́ми Твои́ми, иде́же присеща́ет свет лица́ Тво­е­го́, все­ли́, и нас поми́луй, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь. (Поклон)

Пода́ждь, Го́споди, оставле́ние грехо́в всем пре́жде отше́дшим в ве́ре и наде́жди воскресе́ния, отце́м, бра́тиям и се́страм на́шим и сотво­ри́ им ве́чную па́мять. (Три­жды)

Окончание молитв

Досто́йно е́сть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Три­жды)

Го́споди, Иису́се Хри­сте́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Тво­ея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.


[1] Выде­лен­ные от основ­но­го тек­ста при­ме­ча­ния и назва­ния молитв не чита­ют­ся во вре­мя молитвы.

[2] В молит­во­сло­вах и бого­слу­жеб­ных кни­гах часто пишут крат­ко «Сла́ва», «И ны́не», но читать надо пол­но­стью: «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху», «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь»

[3] В цер­ков­но­сла­вян­ском язы­ке нет зву­ка ё, а поэто­му надо читать «зове́м», а не «зовём», «твое́», а не «твоё», «мое́», а не «моё» и т. д.

[4] В Пра­во­слав­ном молит­во­сло­ве – 2‑е изд., испр. и пере­раб. – СТСЛ, 2012. – 192 с. – при­во­дит­ся: в де́лание за́поведей Его́.

Комментировать

*

137 комментариев

 • Майя, 13.01.2023

  Спа­си­бо большое,очень удоб­ное оформление,читаю толь­ко вас!!!

  Ответить »
 • Юлия, 30.12.2022

  Спа­си­бо Вам боль­шое очень удоб­но читать!

  Ответить »
 • Мари­на Коснырева, 22.12.2022

  Спа­си­бо Вам, очень удоб­ный сайт. Я мно­го ново­го здесь узна­ла. Дай Бог всем Вам здо­ро­вья и мира на земле.

  Ответить »
 • Юлия, 15.12.2022

  Бла­го­да­рю сер­деч­но за воз­мож­ность исполь­зо­вать сайт. Все молит­вы в одном месте, с тол­ко­ва­ни­ем, круп­ным шриф­том. Нахо­жусь дале­ко от роди­ны, бла­го­да­ря молит­вам чув­ствую себя спо­кой­нее и лег­че. Сла­ва Богу за все!

  Ответить »
 • Irinabegimova0708, 04.12.2022

  Спа­си­бо Вам. Самый удоб­ный сайт. А инфор­ма­ции, толь­ко читай и читай.

  Ответить »
 • anna9623088038gmail-com, 06.11.2022

  Бла­го­да­рю, и читаю и слу­шаю – одновременно.

  Ответить »
 • vkontakte_559473537, 04.11.2022

  Читаю в больнице

  Ответить »
 • Анна, 10.10.2022

  Спа­си­бо! Очень выру­ча­ет! Могу читать молит­вы в дороге!

  Ответить »
 • Еле­на, 11.09.2022

  Спа­си­бо вам за ваши тру­ды. Очень выру­ча­е­те в стес­нён­ных жиз­нен­ных ситу­а­ци­ях, или боль­ни­це почи­тать молит­вы, или дру­гую инфор­ма­цию. Сайт инфор­ма­тив­ный и доступный.
  Бла­го­да­рю вас, помо­щи Божьей и доб­ро­го дня.

  Ответить »
 • Ири­на, 02.09.2022

  Бла­го­да­рю, ибо это бла­гое дело для всех, кто хочет узнать и понять боль­ше, при­об­щить­ся к таин­ствам веры, смяг­чить душу и разо­брать­ся в самих себе…

  Ответить »
 • Ири­на, 27.08.2022

  Спа­си­бо! Мно­го важ­ной инфор­ма­ции, лег­ко найти.

  Ответить »
 • Ири­на, 26.08.2022

  Спа­си вас всех Христос!!!
  Поль­зо­ва­ние сай­том очень удобное,особенно во вре­мя чте­ния утрен­не­го и вечер­не­го молит­вен­но­го правила,когда мож­но выбрать чте­ние молитв в жен­ском роде все­го лишь нажав на фигурку.Божьей вам помощи!!!

  Ответить »
  • ekuzminovagmail-com, 08.12.2022

   Пожа­луй­ста, под­ска­жи­те на какую фигур­ку надо нажать, что­бы уви­деть текст молитв от жен­ско­го лица. Зара­нее благодарю.

   Ответить »
 • Нта­лья, 26.08.2022

  Ваш сайт про­сто чудо!!! На все вопро­сы мож­но най­ти отве­ты. Очень инфор­ма­ци­он­ный и доступ­ный поль­зо­ва­те­лям!!! Бла­го­да­рю за удобство

  Ответить »
 • Ири­на, 26.08.2022

  Огром­ное спа­си­бо за ваш труд!!!
  Очень доступ­ный и понят­ный сайт!!!
  Нашла отве­ты на свои инте­ре­су­ю­щие вопросы.

  Ответить »
 • Лия, 25.08.2022

  Доб­рый день!
  Очень выру­ча­ет ваш сайт по утрам когда не успе­ваю про­чи­тать утрен­ние молит­вы! Спасибо!

  Ответить »
 • Гали­на, 25.08.2022

  Спа­си­бо огром­ное, вам за такой хоро­ший и понят­ный сайт, мы часто к нему обра­ща­ем­ся, осо­бен­но в доро­ге. Помо­ги вам Господи🙏🙏🙏

  Ответить »
 • Мария, 25.08.2022

  Бла­го­да­рю за молит­вы. Так как толь­ко в нача­ле это­го пути, и читать могу толь­ко когда деток спать укла­ды­ваю, то элек­трон­ной фор­мат очень выру­ча­ет. Ещё благодарю

  Ответить »
 • Ната­лья, 25.08.2022

  Спа­си­бо боль­шое за такой сайт! Все очень хоро­шо про­ду­ман­но, функ­ци­о­наль­но, дизайн соот­вет­ству­ет тема­ти­ке, при­я­тен и не отвле­ка­ет. Захо­жу сюда каж­дый день. Ещё раз боль­шое спа­си­бо всем кто при­ча­стен к его работе.

  Ответить »
 • Еле­на, 24.08.2022

  Мы живем в счаст­ли­вое вре­мя, когда мож­но на зем­ле быть как на небе­сах, каж­дый день посе­щая хра­мы на литур­гии встре­чать Бога Наше­го, не забы­вай­те об этом бра­тья и сёст­ры, хра­ни вас всех Гос­подь, спа­си­бо за тру­ды по сайту!!!

  Ответить »
 • Анна, 24.08.2022

  Спа­си Господи,
  чудес­ный полез­ный лёг­кий сайт,нахожу отве­ты на все вопросы
  Анге­ла Вам спа­си­те­ля, доб­рые созда­те­ли и про­дол­жа­те­ли это­го чудес­но­го ресурса

  Ответить »
 • Вера, 24.08.2022

  Спа­си­бо огром­ное за ваш труд!
  Очень все про­ду­ма­но и инту­и­тив­но понятно!

  Ответить »
 • Мак­сим, 24.08.2022

  Хоро­шо, что есть такой молитвослов!

  Ответить »
 • Ната­лья, 24.08.2022

  Бла­го­да­рю созда­те­лей это­го сай­та, низ­кий поклон всем кто тру­дит­ся для его раз­ви­тия! Каж­дый день им пользуюсь.Слава Богу за все!!!

  Ответить »
 • Андрей, 24.08.2022

  Спа­си­бо за такой сайт. Очень нра­вить­ся. Мож­но сра­зу най­ти всё, что необходимо

  Ответить »
 • Свет­ла­на, 24.08.2022

  Утром еду на рабо­ту и все­гда читаю молит­вы на вашем сай­те, спасибо!🙏🙏🙏

  Ответить »
 • Еле­на, 24.08.2022

  Спа­си­бо Вам, за ваш сайт!!! Это такая помощь для нас! Очень удоб­но читать, кра­си­вый шрифт, оформ­ле­ние. Спа­си Вас Господь!!!

  Ответить »
 • Свет­ла­на, 06.08.2022

  Хоро­шо что есть такой сайт!
  Помо­ги вам Господь!🙏

  Ответить »
 • Анто­ни­на, 04.08.2022

  Спа­си Гос­по­ди за труд Ваш, очкнь удоб­но читать в дороге.

  Ответить »
 • Вла­ди­мир Уфимцев, 01.08.2022

  Доб­рый день. А поче­му молит­вы пере­да­ли под женщин ?

  Ответить »
  • Кирилл, 02.08.2022

   Пол мож­но выбрать, вни­зу кноп­ка есть.

   Ответить »
 • Роза в Миру Сусан­на крещеная, 31.07.2022

  Бла­го­да­рю за помощь ‚Здо­ро­вья Вам и Про­цве­та­ния! Луч­ший сайт для меня в насто­я­щее время!

  Ответить »
 • Свет­ла­на, 20.07.2022

  Спа­си­бо боль­шое, что есть такой сайт! Сла­ва Гос­по­ду Богу!!!🙏🙏🙏

  Ответить »
 • Гали­на G, 21.06.2022

  Спа­си Гос­по­ди всех кто чита­ет МОЛИТВОСЛОВ
  Всем добра и любви!

  Ответить »
 • Кирилл, 11.06.2022

  Ответ рядом.

  Ответить »
  • pomoshnikpastiria1989gmail-com, 14.01.2023

   Про­шу про­ще­ния, а где ответ.
   Не знаю, что име­ла вви­ду maximova1393gmail-com. Но, на этой стра­ни­це, аудио молит­вы не сов­па­да­ют с текстом!!!
   Благодарю!

   Ответить »
   • Редак­тор, 24.01.2023

    Спа­си­бо, аудио заменено.

    Ответить »
 • vadim-gilyazovbk-ru, 25.05.2022

  Бла­го­да­рим доро­гие бра­тья и сест­ры за такой хоро­ший молитвослов.

  Ответить »
 • Ири­на, 20.05.2022

  Спа­си­бо огром­ное, каж­дый день поль­зу­юсь вашим сай­том!!! Очень нра­вит­ся цер­ков­ный кален­дарь!!! Все сде­ла­но по уму!! И лек­ции, и ком­мен­та­рии, и про­по­ве­ди и тд!!!получаю ответ, на любой вопрос!!!
  Вели­кая благодарность!!!

  Ответить »
 • Гали­на, 05.04.2022

  Как при­ят­но читать отзы­вы и осо­зна­вать, как мно­го моля­щих­ся людей, а это озна­ча­ет, что Вера жива и Гос­подь рядом!!!

  Ответить »
 • Еле­на, 01.04.2022

  Спа­си­бо за молит­вы. Всё лег­че восприятие.

  Ответить »
 • i‑trof2011yandex-ru, 27.03.2022

  Спа­си­бо! Как удобно!

  Ответить »
  • valiavolod, 13.07.2022

   Спа­си­бо боль­шое работ­ни­кам сай­та „азбу­ки„ забы­ла дома молит­во­слов, молюсь по ваше­му. Всем желаю Божи­их бла­го­сло­ве­ний, волею Божи­ею нахо­жусь и рабо­таю сре­ди без­бож­ни­ков и ино­гда хочет­ся о Боге сло­во ска­зать но зна­ешь, что наткнёшь­ся на непри­я­тие и часто в исте­ри­кой непри­гляд­ной фор­ме, ста­ра­юсь остать­ся чело­ве­ком, и хоть этим уго­дить Богу. И учить без­за­кон­ных по сло­ву Божию. Спа­си­бо всем еще раз и все­гда, успе­хов Вам в тру­дах ваших.

   Ответить »
 • Арка­дий, 28.02.2022

  Очень удоб­но. Спа­си Гос­по­ди! Божи­ей помо­щи созда­те­лям сай­та и всем пра­во­слав­ным христианам!

  Ответить »
 • Dmitry, 20.02.2022

  Бла­го­да­рю всех при­част­ных к созда­нию это­го Бла­го­сло­вен­но­го проекта!
  Даруй нам Гос­подь узреть каж­до­му свой путь к вере!

  Ответить »
 • Еле­на, 28.01.2022

  Спа­си Гос­по­ди! Бла­го­да­рю того, кто сде­лал этот сайт.

  Ответить »
 • Любовь, 24.01.2022

  Спа­си­бо! Очень выру­ча­ет! Могу читать молит­вы в дороге!

  Ответить »
 • Геор­гий, 15.01.2022

  azbyka.ru. Сайт неогра­ни­чен утрен­ним и вечер­ним пра­ви­лом. Это кла­дезь все­го пра­во­слав­но­го. Цер­ков­но-слу­жеб­ные кни­ги, чино­по­сле­до­ва­ние цер­ков­ных служб, кален­дарь повсе­днев­ный с бого­слу­жеб­ны­ми ука­за­ни­я­ми, Еван­ге­ли­ем, тро­па­ря­ми, кано­на­ми, ака­фи­ста­ми. Все­го исчесть невоз­мож­но. Это тита­ни­че­ский труд мно­гих людей. Низ­кий вам доро­гие бра­тья и сёст­ры поклон. Спа­се­ния души. Наи­па­че орга­ни­за­то­ру всего.

  Ответить »
  • ДГа­ли­на, 05.04.2022

   Да, во всем с вами согласна

   Ответить »
 • Роман, 28.09.2021

  В боль­ни­це молит­во­слов не взял, очень здо­ро­во сто мож­на пра­виль­но молит­ся бла­го­да­ря Вам. Спасибі.

  Ответить »
 • Олег, 28.09.2021

  Бла­го­да­рю за Ваш труд. Готов ока­зать посиль­ную помощь в даль­ней­шем раз­ви­тии проекта.

  Ответить »
 • Мари­на, 16.08.2021

  Спа­си­бо огром­ное, мой теле­фон теперь, как молит­во­слов, бла­го­да­ря Вам. Все мож­но теперь най­ти через Ваш сайт. Утрен­нее пра­ви­ло, вечер­нее, Еван­ге­лие – сокро­ви­ще и все­гда под рукой.

  Ответить »
 • Еле­на, 24.07.2021

  Сла­ва Богу, что мож­но вос­поль­зо­вать­ся про­чте­ни­ем утрен­не­го пра­ви­ла и кра­тень­ких молитв в доро­ге, сана­то­рии или боль­ни­це. Помощь для нас и забота)

  Ответить »
 • Любовь, 23.07.2021

  Спа­си Бог нас всех. Сла­ва Тебе Боже, сла­ва Тебе.

  Ответить »
 • Ири­на, 12.07.2021

  Спа­си Господи!!!

  Ответить »
 • Андрей, 27.06.2021

  Спа­си, Гос­по­ди за воз­мож­ность най­ти и про­чи­тать молит­вы в боль­ни­це или дру­гих стес­нен­ных обсто­я­тель­ствах, где нет с собой обыч­ных молитвословов.

  Ответить »
 • Мари­на, 23.06.2021

  Спа­си Гос­по­ди за Ваш труд, очень нуж­ный и полез­ный сайт для верующих !

  Ответить »
 • Еле­на, 22.06.2021

  Спа­си Вас Хри­стос!!! Покро­ва и заступ­ни­че­ства Мате­ри Божи­ей и всех Святых!!🙏🙏🙏

  Ответить »
  • Тати­а­на, 23.01.2022

   Это про­сто Божье чудо, что­бы интер­нет слу­жил, Через молит­вы на вашем сай­те само­му Богу. Сла­ва тебе Гос­по­ди! за этот пода­рок нам.

   Ответить »
 • Еле­на, 14.06.2021

  Хра­ни вас Бог! Бла­го­да­рю за молит­вы, боль­шая помощь нам, верующим.

  Ответить »
 • Инна, 09.06.2021

  Спа­си­бо очень удоб­но. Дай Бог вам здо­ро­вья. Очень выру­ча­ет когда нет молит­во­сло­ва под рукой.

  Ответить »
 • Ири­на, 08.06.2021

  Спа­си Гос­по­ди, созда­те­лей это­го сай­та! Очень удоб­но читать молитвы!

  Ответить »
 • Раи­са, 26.05.2021

  Спа­си Гос­по­ди за все удоб­ства, кото­рые вы созда­ё­те для нас мно­го греш­ных рабов Божи­их. Очень удоб­но, лежу в боль­ни­це и читаю с Божьей помощью.

  Ответить »
 • Анна, 25.05.2021

  Бла­го­да­рю вас за молит­вы пол­но­стью и подроб­но, очень удоб­но ❤️ дай Бог всем здра­вие душев­ное и телес­ное 🙏 хра­ни вас Господь 🙏🙏

  Ответить »
 • Ири­на, 19.03.2021

  Спа­си Гос­по­ди! Стою в доро­ге и радуюсь!

  Ответить »
 • Вяче­слав, 03.03.2021

  Спа­си вас Бог бра­тья и сест­ры! Очень удоб­но читать пра­ви­ло с теле­фо­на, осо­бен­но когда лежишь больной.

  Ответить »
  • Boris Neufeld, 23.03.2021

   Осо­бен­но для лени­вых, кото­рым уже лень читать по напе­ча­тан­но­му молитвослову.

   Ответить »
   • Спа­ров Виктор, 27.05.2021

    Не факт что для лени­вых, попро­буй­те взять все необ­хо­ди­мые кни­ги напри­мер в само­лет где есть огра­ни­че­ния по весу бага­жа, меня напри­мер выру­чал план­шет где были молит­во­слов, Еван­ге­лие, Апо­стол и Псал­тырь, а так же Биб­лия в элек­трон­ном виде

    Ответить »
    • Татья­на, 45 лет, 28.09.2021

     Вза­им­но с вами соглас­на, так как в теле­фоне мож­но любую духов­ную лите­ра­ту­ру про­честь, и раз­ни­цы нету ника­кой, что в кни­ге, что в теле­фоне Божии сло­ва неизмены

     Ответить »
 • Алек­сандр, 22.02.2021

  Спа­си Гос­по­ди за молит­во­слов. Очень хоро­ший вариант.

  Ответить »
 • Алек­сандр, 21.02.2021

  Спа­си Гос­по­ди бра­тья и сест­ры. Раду­юсь всем вам. Бла­го­да­рю за молитвы

  Ответить »
 • Оль­га, 02.02.2021

  Спа­си Гос­по­ди! Очень выру­ча­ет, когда нет под рукой молитвослова.

  Ответить »
 • Анна, 29.12.2020

  Спа­си­бо за всё🌏🌏🌏🌈🌈🌈☃️☃️❄️❄️

  Ответить »
 • Лидия, 10.12.2020

  Спа­си, Гос­по­ди! Очень подроб­но и душеполезно…

  Ответить »
 • Вале­рия Князева, 24.10.2020

  Боль­шое спа­си­бо за текст и воз­мож­ность выпол­нять пра­ви­ло🙏 Спа­си нас всех — Господи 🙏🕊🌏

  Ответить »
 • Julia, 21.10.2020

  Не пони­маю, это ВСЕ эти молит­вы надо молить­ся утром? Или что-то из это­го? Не понят­но напи­са­но для новичков ((

  Ответить »
  • Кирилл, 24.10.2020

   В иде­а­ле молят­ся всем молит­вен­ным пра­ви­лом. Ново­на­чаль­ным луч­ше посо­ве­то­вать­ся с духов­ни­ком, что­бы не надо­рвать­ся. Важ­но молить­ся вни­ма­тель­но, а не про­сто пытать­ся “вычи­тать” все молитвословия.

   Ответить »
  • Алек­сандр, 26.10.2020

   Тут вопрос не в том что НАДО, а в том что это насле­дие 2тыс. лет и разо­брать­ся в тра­ди­ции молитв и кано­нов не так то про­сто. Так что нач­ни­те читать не заду­мы­ва­ясь и со вре­ме­нем ста­нет понят­но, а что не понят­но то потом в “тол­ко­ва­ни­ях” узнаете..

   Ответить »
  • Ната­лья, 11.11.2020

   Я начи­на­ла с крат­ко­го правила…со вре­ме­нем(+ тол­ко­ва­ние), при­хо­дит пони­ма­ние и молит­вы добавляются.

   Ответить »
   • Евге­ния, 22.12.2020

    А что вхо­дит в крат­кое правило?

    Ответить »
    • Фима, 25.12.2020

     Ско­рее все­го имею вви­ду “пра­ви­ло Сера­фи­ма Саровского”

     Ответить »
     • Ната­лья, 18.01.2021

      3 раза Отче Наш, 3 раза Бого­ро­ди­це и Сим­вол веры

     • Впр­ва­ра, 14.03.2021

      Пра­ви­ло Сера­фи­ма Саров­ско­го это не про­сто утром и вече­ром “Бого­ро­ди­це Дево радуй­ся…”, “Отче наш…” и Сим­вол веры, а весь день ”
      Совер­шив это пра­ви­ло, пусть зани­ма­ет­ся каж­дый сво­им делом, на кото­рое постав­лен или призван.
      Во вре­мя же рабо­ты дома или в пути куда-нибудь, пусть тихо чита­ет Иису­со­ву молит­ву: «Гос­по­ди Иису́се Хри­сте́, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя гре́шнаго (ую)», а, если окру­жа­ют его дру­гие, то, зани­ма­ясь делом, пусть гово­рит умом толь­ко: «Гос­по­ди поми́луй», и про­дол­жа­ет до обе­да. Перед самым же обе­дом пусть совер­ша­ет выше­ука­зан­ное утрен­нее пра­ви­ло. После обе­да, испол­няя свое дело, пусть чита­ет тихо: «Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ мя гре́шнаго (ую)», и это пусть про­дол­жа­ет до само­го сна”.

     • Ста­ни­слав, 07.05.2021

      Доб­рое утро, доро­гие! Ска­жи­те, Сим­вол Веры все­гда надоб­но читать стоя?

     • Кирилл, 07.05.2021

      Если речь о жен­щине Вере, то при жен­щи­нах сидеть не при­ня­то. Если о хри­сти­ан­ской вере, то всё зави­сит от состо­я­ния здо­ро­вья чело­ве­ка и обсто­я­тельств про­из­не­се­ния (утрен­нее молит­вен­ное пра­ви­ло, цер­ков­ное бого­слу­же­ние, Таин­ство Свя­то­го Кре­ще­ния или иных слу­ча­ев). Оче­вид­но, что в пере­чис­лен­ных здо­ро­во­му чело­ве­ку сидеть неуместно.

 • Еле­на, 17.10.2020

  Бла­го­да­рю, за всё!!!🌞

  Ответить »
 • Олег, 03.10.2020

  Каж­дый раз читая 8 молит­ву, в сло­вах “а́ще бо от дел спасе́ши мя, несть се благода́ть, и дар, но долг па́че” чув­ствую свою дерзость.

  Ответить »
  • Алек­сандр, 27.12.2020

   Здесь не дер­зость, а сми­ре­ние. Делая доб­рые дела мы дела­ем то, что долж­ны делать. Но мно­гие дела­ют их , при­вно­ся в отно­ше­ния с Богом “рыноч­ные” отно­ше­ния: я доб­рое дело сде­лал, а Бог мне спа­се­ние дару­ет. Но Бог даро­вал нам воз­мож­ность спа­се­ния из Люб­ви, и в ответ про­сит той же Люб­ви. И толь­ко те дела наши, кото­рые рож­де­ны ею и есть Бла­го­дать, кото­рая даро­ва­на Богом, и кото­рая нас спа­са­ет. Нет дел, кото­рые без нее совер­ше­ны и кото­рые могут спа­сти нас.

   Ответить »
 • Зуль­фия, 15.09.2020

  Очень хоро­ший молитвослов.

  Ответить »
  • Кисе­лёв Алек­сандр Михайлович, 24.09.2020

   Хра­ни вас Бог, за бла­гие труды.

   Ответить »
 • Ната­лья, 13.09.2020

  Спа­си­бо , настоль­ко пол­ный сайт по молит­вам , кано­нам , ака­фи­стам, жити­ям свя­тых и тд, поль­зу­юсь и дове­ряю толь­ко Ваше­му пре­крас­но­му сайту.

  Ответить »
 • Ната­лия, 08.09.2020

  Поче­му из это­го утрен­не­го пра­ви­ла «убран» текст « спа­си Гос­по­ди и поми­луй стра­ну нашу Рос­сий­скую, вла­сти и воин­ства ея…»? Это чья ини­ци­а­ти­ва адми­на?, соста­ви­те­ля тек­ста?, или нам « отме­ни­ли» молит­ся за нашу Русь пра­во­слав­ную, за чисто­ту нашей веры и за весь народ рус­ский пра­во­слав­ный? Ува­жа­е­мые. Это мы куда идём? У нас отни­ма­ют СОБОРНУЮ МОЛИТВУ О РОССИИ и никто даже вни­ма­ния на это не обращает!

  Ответить »
  • Кирилл, 08.09.2020

   В извест­ных нам молит­во­сло­вах таких строк нет.
   Что зна­чит “отни­ма­ют”? Вы може­те выби­рать молит­во­слов по соб­ствен­но­му усмотрению.

   Ответить »
   • Тати­а­на, 27.01.2022

    Спа­си Гос­по­ди всех, кто участ­во­вал в сотво­ре­ние дан­но­го сай­та! Это Божий пода­рок нам!

    Ответить »
  • Юлия, 09.09.2020

   Там есть про­ше­ние к Гос­по­ду о стране и о вла­стях. Может не обра­ти­ли внимание

   Ответить »
   • Дмит­рий, 07.10.2020

    “Поми­луй, Гос­по­ди, бого­хра­ни­мую стра­ну нашу, вла­сти и воин­ство ея, да тихое и без­молв­ное житие пожи­вем во вся­ком бла­го­че­стии и чисто­те”. Добавь­те, хуже не будет. Молит­во­слов с таки­ми сло­ва­ми Вы без тру­да най­дё­те. А памя­ти о них нам сей­час ой как не хватает.

    Ответить »
    • Кирилл, 07.04.2022

     В офи­ци­аль­ных молит­во­сло­вах этих строк нет.
     Это сло­ва из сугу­бой екти­ньи на Литур­гии цита­та из посла­ния апо­сто­ла Пав­ла (1Тим.2:2).

     Ответить »
  • Алек­сандра, 19.10.2020

   Читай­те вни­ма­тель­но боль­шой помя­ник. (Кото­рый идёт после крат­ко­го о живых и умер­ших) Там есть эта молит­ва. И в этом пра­ви­ле есть. Никто у вас ниче­го не отнял. А если лень читать – не надо ругать админов.

   Ответить »
  • Ана­то­лий, 27.03.2021

   А я про­дол­жаю читать, несмот­ря на то, что сло­ва эти убра­ли. По памя­ти. Хотя вопрос подоб­ный у меня так­же воз­ник. Аще убра­ли сло­ва: ” Помя­ни, Гос­по­ди, от жития сего ото­шед­шия пра­во­вер­ные цари и цари­цы, бла­го­вер­ные кня­зи и кня­гине…”- далее по тексту.

   Ответить »
 • Нико­лай, 02.07.2020

  На нет­бу­ке про­бую впер­вые, дай Бог полу­чит­ся. Спа­си­бо Вам!

  Ответить »
 • Оль­га, 19.06.2020

  Каж­дое утро когда молюсь думаю ‚как хоро­шо ‚что есть Гос­подь! Он нас любит . А я сколь­ко делаю пло­хо­го , каюсь , а потом опять-таки на тебе же граб­ли. Поче­му? Поче­му не хва­та­ет тер­пе­ния, доб­ро­ты, пони­ма­ния, люб­ви . Не знаю. Как научить­ся быть хоро­шим человеком?

  Ответить »
  • Кирилл, 19.06.2020

   Оль­га, нач­ни­те изу­чать аске­ти­ку, она и для мирян тоже: https://azbyka.ru/asketika

   Ответить »
  • АЛЕКСЕЙ, 01.07.2020

   ДУМАЮ ВСЕМУ В ЖИЗНИ НАДО УЧИТЬСЯ !!!
   И МОЛИТЬСЯ И ТРУДИТЬСЯ!!!!
   А ГОСПОДЬ В ЭТОМ ПОМОЖЕТ !!!
   СПАСАЙ И ПОМОГАЙ ВСЕМ ГОСПОДЬ !!!!

   Ответить »
  • Еле­на, 11.07.2020

   Оль­га, надо регу­ляр­но причащаться.

   Ответить »
  • Оль­га, 16.11.2020

   И у меня то же самое. Но как с верой и богом жить лег­че! Когда мне тяже­ло, я думаю, бог же есть, он всё упра­вит. Бог нас любит и про­ща­ет. А греш­ны мы все пер­во­род­ным гре­хом и бог это зна­ет и прощает.

   Ответить »
   • Кирилл, 16.11.2020

    Без­услов­ное дей­ствие пер­во­род­но­го гре­ха на чело­ве­ка исце­ля­ет­ся в Таин­стве Крещения.
    Про­ща­ет нас Бог от гре­хов в Таин­стве Пока­я­ния (испо­ве­ди).

    Ответить »
  • Ната­лья, 04.05.2021

   Сле­зы текут все­гда в хра­ме ..хожу ред­ко ..Верую без­ого­во­роч­но!! Огля­ды­ва­юсь на про­шлую жизнь и думаю,Как же ГОСПОДЬ НАШ МЕНЯ ЛЮБИТ ..

   Ответить »
 • Оль­га Поздышева, 24.05.2020

  Хра­ни вас Господь!!!

  Ответить »
 • оль­га, 18.05.2020

  хра­ни вас Господь!!!

  Ответить »
 • оль­га, 05.05.2020

  боль­шое спа­си­бо сайту!

  Ответить »
 • Нико­лай, 30.03.2020

  Мир ваше­му Дому. Раз­ве не пре­крас­ны эти молит­вы? Они живые, ведь сло­во к Богу, оно ожи­ва­ет и Бог посы­ла­ет Анге­лов, что бы Они спра­ви­лись с ваши­ми про­бле­ма­ми. И вам ста­нет лег­че в этом мире. Аминь.

  Ответить »
 • Ali Alina, 13.02.2020

  А утром, прям все утрен­ние молит­вы надо читать?

  Ответить »
  • Кирилл, 14.02.2020

   Сло­во “надо” в цер­ков­ной жиз­ни не совсем умест­но. Это зави­сит от Ваше­го духов­но­го воз­рас­та, сте­пе­ни люб­ви к Богу и обсто­я­тельств жиз­ни. При слож­ных обсто­я­тель­ствах мож­но про­честь часть молитв (или хотя бы началь­ные), а далее молить­ся иису­со­вой молит­вой.

   Ответить »
  • Олег, 08.06.2021

   Мож­но вычи­ты­вать те, кото­рые вам осо­бо “под­хо­дят” или нра­вят­ся… но озна­ко­мить­ся со все­ми жела­тель­но, впро­чем, как и Псал­мы, мож­но учить на выбор (те кото­рые осо­бо вызы­ва­ют в вас ответ на при­зыв Бога – “се стою у две­ри и сту­чу” Откро­ве­ние 3:20)

   Ответить »
 • Гость, 01.02.2020

  Исправь­те ошиб­ки в молитвах

  Ответить »
  • Кирилл, 06.02.2020

   Оши­бок нет, отклю­чи­те авто­ма­ти­че­ский пере­вод в Вашем устройстве.

   Ответить »
 • Алек­сей, 31.01.2020

  Огром­ная бла­го­дар­ность Созда­те­лю, помо­га­ю­ще­му уви­деть людям свет, изба­вить­ся от оков раб­ства, и обре­сти сча­стье в молит­ве. СпасиБог 

  Ответить »
 • Алек­сандра Пугачева, 03.01.2020

  Спа­си вас Гос­подь за труд, кото­рый слу­жит для спа­се­ния души.

  Ответить »
 • Оль­га, 15.11.2019

  Доб­рый день. Сего­дня ста­ла читать на Яндек­се Утрен­ние молит­вы . Меня сму­ти­ло, что не ваш лого­тип. Ста­ла читать и ужас! Там кто-то ‚под вашим сай­том ‚пре­под­но­сит молит­вы .… слов нет. 

  Ответить »
  • Кирилл, 15.11.2019

   Оль­га, если не наш лого­тип, то какое это отно­ше­ние к нам имеет?

   Ответить »
 • Алек­сей Гордеев, 05.09.2019

  СПАСИ ГОСПОДЬ !!!! 

  Ответить »
 • Люд­ми­ла, 05.08.2019

  Под­ска­жи­те пожа­луй­ста, молит­ву о взрос­лом сыне, ото­рвав­шем­ся от веры Хри­сто­вой. О возвращении.

  Ответить »
  • Окса­на, 07.08.2019

   Люд­ми­ла, молит­вы о детях раз­ме­ще­ны на этой стра­ни­це: https://azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-o-detyax-i-krestnikax.html
   Так­же в руб­ри­ке “О вере” есть молит­вы о воз­вра­ще­нии заблуд­ших в лоно Церк­ви и неже­ла­ю­щем посе­щать храм: https://azbyka.ru/molitvoslov/#12
   Источ­ни­ки име­ю­щей­ся в сети молит­вы о воз­вра­ще­нии сына более чем сомнительны.

   Ответить »
  • Natali, 06.09.2019

   “Неча­ян­ная Радость”, ико­на Божи­ей Мате­ри, молят­ся о отпав­ших от веры и о детях.

   Про­сти­те.

   Ответить »
 • Дмит­рий, 02.08.2019

  Спа­си Гос­по­ди! Не под рукой молит­во­слов был. Всё-таки Интер­нет – не абсо­лют­ное зло, но инстру­мент))) Очень помог­ла пуб­ли­ка­ция! Спа­си Господи! 

  Ответить »
 • Ната­лья, 03.07.2019

  Спа­си Гос­по­ди за ваш труд !

  Ответить »
 • костя, 02.06.2019

  Про­сти­те, но я такие сло­ва из молит­вы гово­рить не буду “смер­тью смерть поправ”

  Ответить »
  • Кирилл, 03.06.2019

   Кон­стан­тин, Хри­стос Сво­ей смер­тью отрыл для всех жела­ю­щих Цар­ство Небес­ное, грех уже не име­ет абсо­лют­ной вла­сти над чело­ве­ком. Бог насиль­но нико­го не спасает.

   Ответить »
   • aahutsal, 13.09.2022

    Спа­си Хри­стос, брат Кирилл. Страш­ная сей­час про­ис­хо­дит меж­ду Укра­и­ной и Рос­си­ей. Сайт могут забло­ки­ро­вать в любой момент или ваши или наши для Укра­и­ны. Поз­во­ли­те сде­лать зер­ка­ло в зоне Украины?

    Ответить »
  • Еле­на, 05.06.2019

   Костя! А есть еще такой, более древ­ний вари­ант дан­но­го тро­па­ря. Может , Вам боль­ше понра­вит­ся? Он тоже канонический)

   “Хри­стос вос­кре­се из мертвых

   СМЕРТИЮ НА СМЕРТЬ НАСТУПИВ

   и гроб­ным – живот дарова.”

   Ответить »
  • Люд­ми­ла, 26.08.2019

   Костя Хри­стос умер на кре­сте за нас грешных.и Вос­крес в тре­тий день-это и обо­зна­ча­ет сво­ей смер­тью он уни­что­жил смерть

   Ответить »
«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки