Молитвы утренние


Аудио:
13:57

Господь Иисус Христос

Начало обычное


Восстав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя пред Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси:[1]

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Ами́нь.

Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным:

Молитва мытаря (Лк.18:13)

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне гре́шному. (Поклон)

Молитва предначинательная

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь[2].

Молитва ко Пресвятой Тро́ице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари Троичные

Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, ум мой просвети́ и се́рдце, и устне́ мои́ отве́рзи, во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Внеза́пно Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, но стра́хом зове́м[3] в полу́нощи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Молитва ко Пресвятой Тро́ице

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во испове́дании серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Молитва 1‑я, прп. Макария Великого (†390)

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю; но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я, того же святого

От сна воста́в, полу́нощную песнь приношу́ Ти, Спа́се, и припа́дая вопию́ Ти: не да́ждь ми усну́ти во грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя, распны́йся во́лею, и лежа́щаго мя в ле́ности ускори́в возста́ви, и спаси́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Христе́ Бо́же, и спаси́ мя.

Молитва 3‑я, того же святого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́: помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 4‑я, того же святого

Го́споди, И́же мно́гою Твое́ю бла́гостию и вели́кими щедро́тами Твои́ми дал еси́ мне, рабу́ Твоему́, мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без напа́сти прейти́ от вся́каго зла проти́вна; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Тво́рче, сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 5‑я, свт. Василия Великого (†379)

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и вся́кия пло́ти, в вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй, сердца́ же и утро́бы испыту́яй и сокрове́нная челове́ков я́ве предве́дый, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, у Него́ же несть премене́ние, или́ преложе́ния осене́ние; Сам, Безсме́ртный Царю́, приими́ моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же дело́м, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или́ неве́дением согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, во́ньже со сла́вою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отда́ти по дело́м его́; да не па́дше и облени́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание[*] обря́щемся гото́ви, в ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в.  Ами́нь.

Молитва 6‑я, того же святого

Тя благослови́м, вы́шний Бо́же и Го́споди ми́лости, творя́щаго при́сно с на́ми вели́кая же и неизсле́дованная, сла́вная же и ужа́сная, и́хже несть числа́, пода́вшаго нам сон во упокое́ние не́мощи на́шея, и ослабле́ние трудо́в многотру́дныя пло́ти. Благодари́м Тя, якo не погуби́л еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси́, во е́же славосло́вити держа́ву Твою́. Те́мже мо́лим безме́рную Твою́ бла́гость, просвети́ на́ша мы́сли, очеса́, и ум наш от тя́жкаго сна ле́ности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я Твоего́ хвале́ния, я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех, и от всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 7‑я, ко Пресвятой Богоро́дице

Воспева́ю благода́ть Твою́, Влады́чице, молю́ Тя, ум мой облагодати́. Ступа́ти пра́во мя наста́ви, путе́м Христо́вых за́поведей. Бде́ти к пе́сни укрепи́, уны́ния сон отгоня́ющи. Свя́зана плени́цами грехопаде́ний, мольба́ми Твои́ми разреши́, Богоневе́сто. В нощи́ мя и во дни сохраня́й, борю́щих враг избавля́ющи мя. Жизнода́теля Бо́га ро́ждшая, умерщвле́на мя страстьми́ оживи́. Я́же Свет невече́рний ро́ждшая, ду́шу мою́ осле́пшую просвети́. О ди́вная Влады́чня пала́то, дом Ду́ха Боже́ственна мене́ сотвори́. Врача́ ро́ждшая, уврачу́й души́ моея́ многоле́тныя стра́сти. Волну́ющася жите́йскою бу́рею, ко стези́ мя покая́ния напра́ви. Изба́ви мя огня́ ве́чнующаго, и че́рвия же зла́го, и та́ртара. Да мя не яви́ши бесо́м ра́дование, и́же мно́гим грехо́м пови́нника. Но́ва сотвори́ мя, обетша́вшаго нечу́вственными, Пренепоро́чная, согреше́нии. Стра́нна му́ки вся́кия покажи́ мя, и всех Влады́ку умоли́. Небе́сная ми улучи́ти весе́лия, со все́ми святы́ми, сподо́би. Пресвята́я Де́во, услы́ши глас непотре́бнаго раба́ Твоего́. Струю́ дава́й мне слеза́м, Пречи́стая, души́ моея́ скве́рну очища́ющи. Стена́ния от се́рдца приношу́ Ти непреста́нно, усе́рдствуй, Влады́чице. Моле́бную слу́жбу мою́ приими́, и Бо́гу благоутро́бному принеси́. Превы́шшая А́нгел, мирска́го мя превы́шша сли́тия сотвори́. Светоно́сная Се́не небе́сная, духо́вную благода́ть во мне напра́ви. Ру́це возде́ю и устне́ к похвале́нию, оскверне́ны скве́рною, Всенепоро́чная. Душетле́нных мя па́костей изба́ви, Христа́ приле́жно умоля́ющи; Ему́же честь и поклоне́ние подоба́ет, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 8‑я, ко Го́споду на́шему Иису́су Христу́

Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Бо́же мой, Го́споди Иису́се Христе́, мно́гия ра́ди любве́ сшел и воплоти́лся еси́, я́ко да спасе́ши всех. И па́ки, Спа́се, спаси́ мя по благода́ти, молю́ Тя; а́ще бо от дел спасе́ши мя, несть се благода́ть, и дар, но долг па́че. Ей, мно́гий в щедро́тах и неизрече́нный в ми́лости! Ве́руяй бо в Мя, рекл еси́, о Христе́ мой, жив бу́дет и не у́зрит сме́рти во ве́ки. А́ще у́бо ве́ра, я́же в Тя, спаса́ет отча́янныя, се ве́рую, спаси́ мя, я́ко Бог мой еси́ Ты и Созда́тель. Ве́ра же вме́сто дел да вмени́тся мне, Бо́же мой, не обря́щеши бо дел отню́д оправда́ющих мя. Но та ве́ра моя́ да довле́ет вме́сто всех, та да отвеща́ет, та да оправди́т мя, та да пока́жет мя прича́стника сла́вы Твоея́ ве́чныя. Да не у́бо похи́тит мя сатана́, и похва́лится, Сло́ве, е́же отто́ргнути мя от Твоея́ руки́ и огра́ды; но или́ хощу́, спаси́ мя, или́ не хощу́, Христе́ Спа́се мой, предвари́ ско́ро, ско́ро погибо́х: Ты бо еси́ Бог мой от чре́ва ма́тере моея́. Сподо́би мя, Го́споди, ны́не возлюби́ти Тя, я́коже возлюби́х иногда́ той са́мый грех; и па́ки порабо́тати Тебе́ без ле́ности то́щно, я́коже порабо́тах пре́жде сатане́ льсти́вому. Наипа́че же порабо́таю Тебе́, Го́споду и Бо́гу моему́ Иису́су Христу́, во вся дни живота́ моего́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 9‑я, к Ангелу-Хранителю

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́; укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.

Молитва 10‑я, ко Пресвятой Богоро́дице

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́; и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен. И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя. Я́ко благослове́нна еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

Песнь Пресвятой Богородице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́нна Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Тропарь Кресту и молитва за Отечество

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Молитва о живых

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (имена), сро́дников (имена), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имена) и всех правосла́вных христиа́н.

Молитва об усопших

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Если можешь, читай вместо кратких молитв о живых и усопших этот помянник:

О живых

Помяни́, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, ми́лости и щедро́ты Твоя́ от ве́ка су́щия, и́хже ра́ди и вочелове́чился еси́, и распя́тие и смерть, спасе́ния ра́ди пра́во в Тя ве́рующих, претерпе́ти изво́лил еси́; и воскре́с из ме́ртвых, возне́слся еси́ на небеса́ и седи́ши одесну́ю Бо́га Отца́, и призира́еши на смире́нныя мольбы́ всем се́рдцем призыва́ющих Тя: приклони́ у́хо Твое́, и услы́ши смире́нное моле́ние мене́, непотре́бнаго раба́ Твоего́, в воню́ благоуха́ния духо́внаго, Тебе́ за вся лю́ди Твоя́ принося́щаго. И в пе́рвых помяни́ Це́рковь Твою́ Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую, ю́же снабде́л еси́ честно́ю Твое́ю Кро́вию, и утверди́, и укрепи́, и разшири́, умно́жи, умири́, и непребори́му а́довыми враты́ во ве́ки сохрани́; раздира́ния Церкве́й утиши́, шата́ния язы́ческая угаси́, и ересе́й воста́ния ско́ро разори́ и искорени́, и в ничто́же си́лою Свята́го Твоего́ Ду́ха обрати́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй богохрани́мую страну́ на́шу, вла́сти и во́инство ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Святе́йшего Патриа́рха (имя), преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, иере́и же и диа́коны, и весь при́чет церко́вный, я́же поста́вил еси́ пасти́ слове́сное Твое́ ста́до, и моли́твами их поми́луй и спаси́ мя гре́шнаго. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя его), и святы́ми его́ моли́твами прости́ моя́ согреше́ния. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй роди́тели моя́ (имена их), бра́тию и се́стры, и сро́дники моя́ по пло́ти, и вся бли́жния ро́да моего́, и дру́ги, и да́руй им ми́рная Твоя́ и преми́рная блага́я. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй по мно́жеству щедро́т Твои́х вся священнои́ноки, и́ноки же и и́нокини, и вся в де́встве же и благогове́нии и по́стничестве живу́щия в монастыре́х, в пусты́нях, в пеще́рах, гора́х, столпе́х, затво́рех, разсе́линах ка́менных, острове́х же морски́х, и на вся́ком ме́сте влады́чествия Твоего́ правове́рно живу́щия, и благоче́стно служа́щия Ти, и моля́щияся Тебе́: облегчи́ им тяготу́, и уте́ши их скорбь, и к по́двигу о Тебе́ си́лу и кре́пость им пода́ждь, и моли́твами их да́руй ми оставле́ние грехо́в. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй ста́рцы и ю́ныя, ни́щия и сироты́ и вдови́цы, и су́щия в боле́зни и в печа́лех, беда́х же и ско́рбех, обстоя́ниих и плене́ниих, темни́цах же и заточе́ниих, изря́днее же в гоне́ниих, Тебе́ ра́ди и ве́ры правосла́вныя, от язы́к безбо́жных, от отсту́пник и от еретико́в, су́щия рабы́ Твоя́, и помяни́ я, посети́, укрепи́, уте́ши, и вско́ре си́лою Твое́ю осла́бу, свобо́ду и изба́ву им пода́ждь. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй благотворя́щия нам, ми́лующия и пита́ющия нас, да́вшия нам ми́лостыни, и запове́давшия нам недосто́йным моли́тися о них, и упокоева́ющия нас, и сотвори́ ми́лость Твою́ с ни́ми, да́руя им вся, я́же ко спасе́нию проше́ния, и ве́чных благ восприя́тие. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй по́сланныя в слу́жбу, путеше́ствующия, отцы́ и бра́тию на́шу, и вся правосла́вныя христиа́ны. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй и́хже аз безу́мием мои́м соблазни́х, и от пути́ спаси́тельнаго отврати́х, к де́лом злым и неподо́бным приведо́х; Боже́ственным Твои́м Про́мыслом к пути́ спасе́ния па́ки возврати́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй ненави́дящия и оби́дящия мя, и творя́щия ми напа́сти, и не оста́ви их поги́бнути мене́ ра́ди, гре́шнаго. (Поклон)

Отступи́вшия от правосла́вныя ве́ры и поги́бельными ересьми́ ослепле́нныя, све́том Твоего́ позна́ния просвети́ и Святе́й Твое́й Апо́стольстей Собо́рней Це́ркви причти́. (Поклон)

Об усопших

Помяни́, Го́споди, от жития́ сего́ отше́дшия святе́йшия патриа́рхи, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, во иере́йстем же и в при́чте церко́внем, и мона́шестем чи́не Тебе́ послужи́вшия, и в ве́чных Твои́х селе́ниих со святы́ми упоко́й. (Поклон)

Помяни́, Го́споди, ду́ши усо́пших рабо́в Твои́х, роди́телей мои́х (имена их), и всех сро́дников по пло́ти; и прости́ их вся согреше́ния во́льная и нево́льная, да́руя им Ца́рствие и прича́стие ве́чных Твои́х благи́х и Твоея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. (Поклон)

Помяни́, Го́споди, и вся в наде́жди воскресе́ния и жи́зни ве́чныя усо́пшия, отцы́ и бра́тию на́шу, и се́стры, и зде лежа́щия и повсю́ду, правосла́вныя христиа́ны, и со святы́ми Твои́ми, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́, всели́, и нас поми́луй, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь. (Поклон)

Пода́ждь, Го́споди, оставле́ние грехо́в всем пре́жде отше́дшим в ве́ре и наде́жди воскресе́ния, отце́м, бра́тиям и се́страм на́шим и сотвори́ им ве́чную па́мять. (Трижды)

Окончание молитв

Досто́йно е́сть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.


Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.


[1] Выделенные от основного текста примечания и названия молитв не читаются во время молитвы.

[2] В молитвословах и богослужебных книгах часто пишут кратко «Сла́ва», «И ны́не», но читать надо полностью: «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху», «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь»

[3] В церковнославянском языке нет звука ё, а поэтому надо читать «зове́м», а не «зовём», «твое́», а не «твоё», «мое́», а не «моё» и т. д.

[4] В Православном молитвослове – 2‑е изд., испр. и перераб. – СТСЛ, 2012. – 192 с. – приводится: в де́лание за́поведей Его́.

Начало обычное


Восстав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя пред Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси:[1]

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Ами́нь.

Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным:

Молитва мытаря (Лк.18:13)

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне гре́шней. (Поклон)

Молитва предначинательная

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь[2].

Молитва ко Пресвятой Тро́ице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари Троичные

Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, ум мой просвети́ и се́рдце, и устне́ мои́ отве́рзи, во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Внеза́пно Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, но стра́хом зове́м[3] в полу́нощи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Молитва ко Пресвятой Тро́ице

От сна воста́вши, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́вую и гре́шную, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щую воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во испове́дании серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и, по мно́жеству щедро́т Твои́х, очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́ и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́, Еди́ному, согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́та есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом – и очи́щуся; омы́еши мя – и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие: возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дала бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу – дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Молитва 1‑я, прп. Макария Великого (†390)

Бо́же, очи́сти мя гре́шную, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю; но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я, того же святого

От сна воста́вши, полу́нощную песнь приношу́ Ти, Спа́се, и припа́дающи вопию́ Ти: не да́ждь ми усну́ти во грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя, распны́йся во́лею и лежа́щую мя в ле́ности ускори́в возста́ви, и спаси́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Христе́ Бо́же, и спаси́ мя.

Молитва 3‑я, того же святого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́вши прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́: помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 4‑я, того же святого

Го́споди, И́же мно́гою Твое́ю бла́гостию и вели́кими щедро́тами Твои́ми дал еси́ мне, рабе́ Твое́й, мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без напа́сти прейти́ от вся́каго зла проти́вна; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Тво́рче, сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 5‑я, свт. Василия Великого (†379)

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и вся́кия пло́ти, в вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй, сердца́ же и утро́бы испыту́яй и сокрове́нная челове́ков я́ве предве́дый, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, у Него́ же несть премене́ние, или́ преложе́ния осене́ние; Сам, Безсме́ртный Царю́, приими́ моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или́ неве́дением согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, во́ньже со сла́вою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отда́ти по дело́м его́; да не па́дше и облени́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание[*] обря́щемся гото́ви, в ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в.  Ами́нь.

Молитва 6‑я, того же святого

Тя благослови́м, вы́шний Бо́же и Го́споди ми́лости, творя́щаго при́сно с на́ми вели́кая же и неизсле́дованная, сла́вная же и ужа́сная, и́хже несть числа́, пода́вшаго нам сон во упокое́ние не́мощи на́шея, и ослабле́ние трудо́в многотру́дныя пло́ти. Благодари́м Тя, якo не погуби́л еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси́, во е́же славосло́вити держа́ву Твою́. Те́мже мо́лим безме́рную Твою́ бла́гость, просвети́ на́ша мы́сли, очеса́, и ум наш от тя́жкаго сна ле́ности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я Твоего́ хвале́ния, я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех, и от всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 7‑я, ко Пресвятой Богоро́дице

Воспева́ю благода́ть Твою́, Влады́чице, молю́ Тя, ум мой облагодати́. Ступа́ти пра́во мя наста́ви, путе́м Христо́вых за́поведей. Бде́ти к пе́сни укрепи́, уны́ния сон отгоня́ющи. Свя́зану плени́цами грехопаде́ний, мольба́ми Твои́ми разреши́, Богоневе́сто. В нощи́ мя и во дни сохраня́й, борю́щих враг избавля́ющи мя. Жизнода́теля Бо́га ро́ждшая, умерщвле́ну мя страстьми́ оживи́. Я́же Свет невече́рний ро́ждшая, ду́шу мою́ осле́пшую просвети́. О ди́вная Влады́чня пала́то, дом Ду́ха Боже́ственна мене́ сотвори́. Врача́ ро́ждшая, уврачу́й души́ моея́ многоле́тныя стра́сти. Волну́ющуся жите́йскою бу́рею, ко стези́ мя покая́ния напра́ви. Изба́ви мя огня́ ве́чнующаго, и че́рвия же зла́го, и та́ртара. Да мя не яви́ши бесо́м ра́дование, ю́же мно́гим грехо́м пови́нницу. Но́ву сотвори́ мя, обетша́вшую нечу́вственными, Пренепоро́чная, согреше́нии. Стра́нну му́ки вся́кия покажи́ мя, и всех Влады́ку умоли́. Небе́сная ми улучи́ти весе́лия, со все́ми святы́ми, сподо́би. Пресвята́я Де́во, услы́ши глас непотре́бныя рабы́ Твоея́. Струю́ дава́й мне слеза́м, Пречи́стая, души́ моея́ скве́рну очища́ющи. Стена́ния от се́рдца приношу́ Ти непреста́нно, усе́рдствуй, Влады́чице. Моле́бную слу́жбу мою́ приими́, и Бо́гу благоутро́бному принеси́. Превы́шшая А́нгел, мирска́го мя превы́шшу сли́тия сотвори́. Светоно́сная Се́не небе́сная, духо́вную благода́ть во мне напра́ви. Ру́це возде́ю и устне́ к похвале́нию, оскверне́ны скве́рною, Всенепоро́чная. Душетле́нных мя па́костей изба́ви, Христа́ приле́жно умоля́ющи; Ему́же честь и поклоне́ние подоба́ет, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 8‑я, ко Го́споду на́шему Иису́су Христу́

Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Бо́же мой, Го́споди Иису́се Христе́, мно́гия ра́ди любве́ сшел и воплоти́лся еси́, я́ко да спасе́ши всех. И па́ки, Спа́се, спаси́ мя по благода́ти, молю́ Тя; а́ще бо от дел спасе́ши мя, несть се благода́ть, и дар, но долг па́че. Ей, мно́гий в щедро́тах и неизрече́нный в ми́лости! Ве́руяй бо в Мя, рекл еси́, о Христе́ мой, жив бу́дет и не у́зрит сме́рти во ве́ки. А́ще у́бо ве́ра, я́же в Тя, спаса́ет отча́янныя, се ве́рую, спаси́ мя, я́ко Бог мой еси́ Ты и Созда́тель. Ве́ра же вме́сто дел да вмени́тся мне, Бо́же мой, не обря́щеши бо дел отню́д оправда́ющих мя. Но та ве́ра моя́ да довле́ет вме́сто всех, та да отвеща́ет, та да оправди́т мя, та да пока́жет мя прича́стницу сла́вы Твоея́ ве́чныя. Да не у́бо похи́тит мя сатана́, и похва́лится, Сло́ве, е́же отто́ргнути мя от Твоея́ руки́ и огра́ды; но или́ хощу́, спаси́ мя, или́ не хощу́, Христе́ Спа́се мой, предвари́ ско́ро, ско́ро погибо́х: Ты бо еси́ Бог мой от чре́ва ма́тере моея́. Сподо́би мя, Го́споди, ны́не возлюби́ти Тя, я́коже возлюби́х иногда́ той са́мый грех; и па́ки порабо́тати Тебе́ без ле́ности то́щно, я́коже порабо́тах пре́жде сатане́ льсти́вому. Наипа́че же порабо́таю Тебе́, Го́споду и Бо́гу моему́ Иису́су Христу́, во вся дни живота́ моего́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 9‑я, к Ангелу-Хранителю

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нней мое́й души́ и стра́стней мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шныя, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́; укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йну пока́жет мя рабу́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.

Молитва 10‑я, ко Пресвятой Богоро́дице

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́нныя и окая́нныя рабы́ Твоея́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́; и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нища есмь и окая́нна. И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя. Я́ко благослове́нна еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвенное призывание святой, имя которой носишь

Моли́ Бо́га о мне, свята́я уго́дница Бо́жия (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рой помо́щнице и моли́твеннице о душе́ мое́й.

Песнь Пресвятой Богородице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́нна Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Тропарь Кресту и молитва за Отечество

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Молитва о живых

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (имена), сро́дников (имена), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имена) и всех правосла́вных христиа́н.

Молитва о усопших

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Если можешь, читай вместо кратких молитв о живых и усопших этот помянник:

О живых

Помяни́, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, ми́лости и щедро́ты Твоя́ от ве́ка су́щия, и́хже ра́ди и вочелове́чился еси́, и распя́тие и смерть, спасе́ния ра́ди пра́во в Тя ве́рующих, претерпе́ти изво́лил еси́; и воскре́с из ме́ртвых, возне́слся еси́ на небеса́ и седи́ши одесну́ю Бо́га Отца́, и призира́еши на смире́нныя мольбы́ всем се́рдцем призыва́ющих Тя: приклони́ у́хо Твое́, и услы́ши смире́нное моле́ние мене́, непотре́бныя рабы́ Твоея́, в воню́ благоуха́ния духо́внаго, Тебе́ за вся лю́ди Твоя́ принося́щую. И в пе́рвых помяни́ Це́рковь Твою́ Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую, ю́же снабде́л еси́ честно́ю Твое́ю Кро́вию, и утверди́, и укрепи́, и разшири́, умно́жи, умири́, и непребори́му а́довыми враты́ во ве́ки сохрани́; раздира́ния Церкве́й утиши́, шата́ния язы́ческая угаси́, и ересе́й воста́ния ско́ро разори́ и искорени́, и в ничто́же си́лою Свята́го Твоего́ Ду́ха обрати́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй богохрани́мую страну́ на́шу, вла́сти и во́инство ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Святе́йшего Патриа́рха (имя), преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, иере́и же и диа́коны, и весь при́чет церко́вный, я́же поста́вил еси́ пасти́ слове́сное Твое́ ста́до, и моли́твами их поми́луй и спаси́ мя гре́шную. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя его), и святы́ми его́ моли́твами прости́ моя́ согреше́ния. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй роди́тели моя́ (имена их), бра́тию и се́стры, и сро́дники моя́ по пло́ти, и вся бли́жния ро́да моего́, и дру́ги, и да́руй им ми́рная Твоя́ и преми́рная блага́я. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй по мно́жеству щедро́т Твои́х вся священнои́ноки, и́ноки же и и́нокини, и вся в де́встве же и благогове́нии и по́стничестве живу́щия в монастыре́х, в пусты́нях, в пеще́рах, гора́х, столпе́х, затво́рех, разсе́линах ка́менных, острове́х же морски́х, и на вся́ком ме́сте влады́чествия Твоего́ правове́рно живу́щия, и благоче́стно служа́щия Ти, и моля́щияся Тебе́: облегчи́ им тяготу́, и уте́ши их скорбь, и к по́двигу о Тебе́ си́лу и кре́пость им пода́ждь, и моли́твами их да́руй ми оставле́ние грехо́в. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй ста́рцы и ю́ныя, ни́щия и сироты́ и вдови́цы, и су́щия в боле́зни и в печа́лех, беда́х же и ско́рбех, обстоя́ниих и плене́ниих, темни́цах же и заточе́ниих, изря́днее же в гоне́ниих, Тебе́ ра́ди и ве́ры правосла́вныя, от язы́к безбо́жных, от отсту́пник и от еретико́в, су́щия рабы́ Твоя́, и помяни́ я, посети́, укрепи́, уте́ши, и вско́ре си́лою Твое́ю осла́бу, свобо́ду и изба́ву им пода́ждь. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй благотворя́щия нам, ми́лующия и пита́ющия нас, да́вшия нам ми́лостыни, и запове́давшия нам недосто́йным моли́тися о них, и упокоева́ющия нас, и сотвори́ ми́лость Твою́ с ни́ми, да́руя им вся, я́же ко спасе́нию проше́ния, и ве́чных благ восприя́тие. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй по́сланныя в слу́жбу, путеше́ствующия, отцы́ и бра́тию на́шу, и вся правосла́вныя христиа́ны. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй и́хже аз безу́мием мои́м соблазни́х, и от пути́ спаси́тельнаго отврати́х, к де́лом злым и неподо́бным приведо́х; Боже́ственным Твои́м Про́мыслом к пути́ спасе́ния па́ки возврати́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй ненави́дящия и оби́дящия мя, и творя́щия ми напа́сти, и не оста́ви их поги́бнути мене́ ра́ди, гре́шныя. (Поклон)

Отступи́вшия от правосла́вныя ве́ры и поги́бельными ересьми́ ослепле́нныя, све́том Твоего́ позна́ния просвети́ и Святе́й Твое́й Апо́стольстей Собо́рней Це́ркви причти́. (Поклон)

О усопших

Помяни́, Го́споди, от жития́ сего́ отше́дшия святе́йшия патриа́рхи, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, во иере́йстем же и в при́чте церко́внем, и мона́шестем чи́не Тебе́ послужи́вшия, и в ве́чных Твои́х селе́ниих со святы́ми упоко́й. (Поклон)

Помяни́, Го́споди, ду́ши усо́пших рабо́в Твои́х, роди́телей мои́х (имена их), и всех сро́дников по пло́ти; и прости́ их вся согреше́ния во́льная и нево́льная, да́руя им Ца́рствие и прича́стие ве́чных Твои́х благи́х и Твоея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. (Поклон)

Помяни́, Го́споди, и вся в наде́жди воскресе́ния и жи́зни ве́чныя усо́пшия, отцы́ и бра́тию на́шу, и се́стры, и зде лежа́щия и повсю́ду, правосла́вныя христиа́ны, и со святы́ми Твои́ми, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́, всели́, и нас поми́луй, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь. (Поклон)

Пода́ждь, Го́споди, оставле́ние грехо́в всем пре́жде отше́дшим в ве́ре и наде́жди воскресе́ния, отце́м, бра́тиям и се́страм на́шим и сотвори́ им ве́чную па́мять. (Трижды)

Окончание молитв

Досто́йно е́сть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.


Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.


[1] Выделенные от основного текста примечания и названия молитв не читаются во время молитвы.

[2] В молитвословах и богослужебных книгах часто пишут кратко «Сла́ва», «И ны́не», но читать надо полностью: «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху», «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь»

[3] В церковнославянском языке нет звука ё, а поэтому надо читать «зове́м», а не «зовём», «твое́», а не «твоё», «мое́», а не «моё» и т. д.

[4] В Православном молитвослове – 2‑е изд., испр. и перераб. – СТСЛ, 2012. – 192 с. – приводится: в де́лание за́поведей Его́.

Комментировать

155 комментариев

 • костя, 02.06.2019

  Простите, но я такие слова из молитвы говорить не буду “смертью смерть поправ”

  Ответить »
  • Людмила, 26.08.2019

   Костя Христос умер на кресте за нас грешных.и Воскрес в третий день-это и обозначает своей смертью он уничтожил смерть

   Ответить »
  • Елена, 05.06.2019

   Костя! А есть еще такой, более древний вариант данного тропаря. Может , Вам больше понравится? Он тоже канонический)

   “Христос воскресе из мертвых

   СМЕРТИЮ НА СМЕРТЬ НАСТУПИВ

   и гробным – живот дарова.”

   Ответить »
  • Кирилл, 03.06.2019

   Константин, Христос Своей смертью отрыл для всех желающих Царство Небесное, грех уже не имеет абсолютной власти над человеком. Бог насильно никого не спасает.

   Ответить »
   • aahutsal, 13.09.2022

    Спаси Христос, брат Кирилл. Страшная сейчас происходит между Украиной и Россией. Сайт могут заблокировать в любой момент или ваши или наши для Украины. Позволите сделать зеркало в зоне Украины?

    Ответить »
 • Наталья, 03.07.2019

  Спаси Господи за ваш труд !

  Ответить »
 • Дмитрий, 02.08.2019

  Спаси Господи! Не под рукой молитвослов был. Всё-таки Интернет – не абсолютное зло, но инструмент))) Очень помогла публикация! Спаси Господи! 

  Ответить »
 • Людмила, 05.08.2019

  Подскажите пожалуйста, молитву о взрослом сыне, оторвавшемся от веры Христовой. О возвращении.

  Ответить »
  • Natali, 06.09.2019

   “Нечаянная Радость”, икона Божией Матери, молятся о отпавших от веры и о детях.

   Простите.

   Ответить »
   • l‑horo65gmail-com, 13.04.2024

    Икона Божией Матери “Взыскание погибших”
    Молятся о заблудших детях.
    Богородицу просим усердно,Она Заступница и скорая Помощница!!
    Помоги Вам Господь!!

    Ответить »
  • Оксана, 07.08.2019

   Людмила, молитвы о детях размещены на этой странице: https://azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-o-detyax-i-krestnikax.html
   Также в рубрике “О вере” есть молитвы о возвращении заблудших в лоно Церкви и нежелающем посещать храм: https://azbyka.ru/molitvoslov/#12
   Источники имеющейся в сети молитвы о возвращении сына более чем сомнительны.

   Ответить »
 • Алексей Гордеев, 05.09.2019

  СПАСИ ГОСПОДЬ !!!! 

  Ответить »
 • Ольга, 15.11.2019

  Добрый день. Сегодня стала читать на Яндексе Утренние молитвы . Меня смутило, что не ваш логотип. Стала читать и ужас! Там кто-то ‚под вашим сайтом ‚преподносит молитвы .… слов нет. 

  Ответить »
  • Кирилл, 15.11.2019

   Ольга, если не наш логотип, то какое это отношение к нам имеет?

   Ответить »
 • Александра Пугачева, 03.01.2020

  Спаси вас Господь за труд, который служит для спасения души.

  Ответить »
 • Алексей, 31.01.2020

  Огромная благодарность Создателю, помогающему увидеть людям свет, избавиться от оков рабства, и обрести счастье в молитве. СпасиБог 

  Ответить »
 • Гость, 01.02.2020

  Исправьте ошибки в молитвах

  Ответить »
  • Кирилл, 06.02.2020

   Ошибок нет, отключите автоматический перевод в Вашем устройстве.

   Ответить »
 • Ali Alina, 13.02.2020

  А утром, прям все утренние молитвы надо читать?

  Ответить »
  • Олег, 08.06.2021

   Можно прочесть те, которые вам особо “подходят” или нравятся… но ознакомиться со всеми желательно, впрочем, как и Псалмы, можно учить на выбор (те которые особо вызывают в вас ответ на призыв Бога – “се стою у двери и стучу” Откровение 3:20)

   Ответить »
  • Кирилл, 14.02.2020

   Слово “надо” в церковной жизни не совсем уместно. Это зависит от Вашего духовного возраста, степени любви к Богу и обстоятельств жизни. При сложных обстоятельствах можно прочесть часть молитв (или хотя бы начальные), а далее молиться иисусовой молитвой.

   Ответить »
 • Николай, 30.03.2020

  Мир вашему Дому. Разве не прекрасны эти молитвы? Они живые, ведь слово к Богу, оно оживает и Бог посылает Ангелов, что бы Они справились с вашими проблемами. И вам станет легче в этом мире. Аминь.

  Ответить »
 • ольга, 05.05.2020

  большое спасибо сайту!

  Ответить »
 • ольга, 18.05.2020

  храни вас Господь!!!

  Ответить »
 • Ольга Поздышева, 24.05.2020

  Храни вас Господь!!!

  Ответить »
 • Ольга, 19.06.2020

  Каждое утро когда молюсь думаю ‚как хорошо ‚что есть Господь! Он нас любит . А я сколько делаю плохого , каюсь , а потом опять-таки на тебе же грабли. Почему? Почему не хватает терпения, доброты, понимания, любви . Не знаю. Как научиться быть хорошим человеком?

  Ответить »
  • Наталья, 04.05.2021

   Слезы текут всегда в храме ..хожу редко ..Верую безоговорочно!! Оглядываюсь на прошлую жизнь и думаю,Как же ГОСПОДЬ НАШ МЕНЯ ЛЮБИТ ..

   Ответить »
  • Ольга, 16.11.2020

   И у меня то же самое. Но как с верой и богом жить легче! Когда мне тяжело, я думаю, бог же есть, он всё управит. Бог нас любит и прощает. А грешны мы все первородным грехом и бог это знает и прощает.

   Ответить »
   • Кирилл, 16.11.2020

    Безусловное действие первородного греха на человека исцеляется в Таинстве Крещения.
    Прощает нас Бог от грехов в Таинстве Покаяния (исповеди).

    Ответить »
  • Елена, 11.07.2020

   Ольга, надо регулярно причащаться.

   Ответить »
  • АЛЕКСЕЙ, 01.07.2020

   ДУМАЮ ВСЕМУ В ЖИЗНИ НАДО УЧИТЬСЯ !!!
   И МОЛИТЬСЯ И ТРУДИТЬСЯ!!!!
   А ГОСПОДЬ В ЭТОМ ПОМОЖЕТ !!!
   СПАСАЙ И ПОМОГАЙ ВСЕМ ГОСПОДЬ !!!!

   Ответить »
  • Кирилл, 19.06.2020

   Ольга, начните изучать аскетику, она и для мирян тоже: https://azbyka.ru/asketika

   Ответить »
 • Николай, 02.07.2020

  На нетбуке пробую впервые, дай Бог получится. Спасибо Вам!

  Ответить »
 • Наталия, 08.09.2020

  Почему из этого утреннего правила «убран» текст « спаси Господи и помилуй страну нашу Российскую, власти и воинства ея…»? Это чья инициатива админа?, составителя текста?, или нам « отменили» молится за нашу Русь православную, за чистоту нашей веры и за весь народ русский православный? Уважаемые. Это мы куда идём? У нас отнимают СОБОРНУЮ МОЛИТВУ О РОССИИ и никто даже внимания на это не обращает!

  Ответить »
  • Анатолий, 27.03.2021

   А я продолжаю читать, несмотря на то, что слова эти убрали. По памяти. Хотя вопрос подобный у меня также возник. Аще убрали слова: ” Помяни, Господи, от жития сего отошедшия правоверные цари и царицы, благоверные князи и княгине…”- далее по тексту.

   Ответить »
  • Александра, 19.10.2020

   Читайте внимательно большой помяник. (Который идёт после краткого о живых и умерших) Там есть эта молитва. И в этом правиле есть. Никто у вас ничего не отнял. А если лень читать – не надо ругать админов.

   Ответить »
  • Юлия, 09.09.2020

   Там есть прошение к Господу о стране и о властях. Может не обратили внимание

   Ответить »
   • Дмитрий, 07.10.2020

    “Помилуй, Господи, богохранимую страну нашу, власти и воинство ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте”. Добавьте, хуже не будет. Молитвослов с такими словами Вы без труда найдёте. А памяти о них нам сейчас ой как не хватает.

    Ответить »
    • Кирилл, 07.04.2022

     В официальных молитвословах этих строк нет.
     Это слова из сугубой ектиньи на Литургии цитата из послания апостола Павла (1Тим.2:2).

     Ответить »
  • Кирилл, 08.09.2020

   В известных нам молитвословах таких строк нет.
   Что значит “отнимают”? Вы можете выбирать молитвослов по собственному усмотрению.

   Ответить »
   • Татиана, 27.01.2022

    Спаси Господи всех, кто участвовал в сотворение данного сайта! Это Божий подарок нам!

    Ответить »
 • Наталья, 13.09.2020

  Спасибо , настолько полный сайт по молитвам , канонам , акафистам, житиям святых и тд, пользуюсь и доверяю только Вашему прекрасному сайту.

  Ответить »
 • Зульфия, 15.09.2020

  Очень хороший молитвослов.

  Ответить »
  • Киселёв Александр Михайлович, 24.09.2020

   Храни вас Бог, за благие труды.

   Ответить »
 • Олег, 03.10.2020

  Каждый раз читая 8 молитву, в словах “а́ще бо от дел спасе́ши мя, несть се благода́ть, и дар, но долг па́че” чувствую свою дерзость.

  Ответить »
  • Александр, 27.12.2020

   Здесь не дерзость, а смирение. Делая добрые дела мы делаем то, что должны делать. Но многие делают их , привнося в отношения с Богом “рыночные” отношения: я доброе дело сделал, а Бог мне спасение дарует. Но Бог даровал нам возможность спасения из Любви, и в ответ просит той же Любви. И только те дела наши, которые рождены ею и есть Благодать, которая дарована Богом, и которая нас спасает. Нет дел, которые без нее совершены и которые могут спасти нас.

   Ответить »
 • Елена, 17.10.2020

  Благодарю, за всё!!!🌞

  Ответить »
 • Julia, 21.10.2020

  Не понимаю, это ВСЕ эти молитвы следует совершать утром? Или что-то из этого? Не понятно написано для новичков ((

  Ответить »
  • Наталья, 11.11.2020

   Я начинала с краткого правила…со временем(+ толкование), приходит понимание и молитвы добавляются.

   Ответить »
   • Евгения, 22.12.2020

    А что входит в краткое правило?

    Ответить »
    • Кирилл, 08.02.2023

     Правило преподобного Серафима краткое по форме, а по времени гармонично совершается весь день.

     Ответить »
    • Фима, 25.12.2020

     Скорее всего имею ввиду “правило Серафима Саровского”

     Ответить »
     • Впрвара, 14.03.2021

      Правило Серафима Саровского это не просто утром и вечером “Богородице Дево радуйся…”, “Отче наш…” и Символ веры, а весь день ”
      Совершив это правило, пусть занимается каждый своим делом, на которое поставлен или призван.
      Во время же работы дома или в пути куда-нибудь, пусть тихо читает Иисусову молитву: «Господи Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя гре́шнаго (ую)», а, если окружают его другие, то, занимаясь делом, пусть говорит умом только: «Господи поми́луй», и продолжает до обеда. Перед самым же обедом пусть совершает вышеуказанное утреннее правило. После обеда, исполняя свое дело, пусть читает тихо: «Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ мя гре́шнаго (ую)», и это пусть продолжает до самого сна”.

  • Кирилл, 24.10.2020

   В идеале молятся всем молитвенным правилом. Новоначальным лучше посоветоваться с духовником, чтобы не надорваться. Важно молиться внимательно, а не просто пытаться “вычитать” все молитвословия.

   Ответить »
 • Валерия Князева, 24.10.2020

  Большое спасибо за текст и возможность выполнять правило🙏 Спаси нас всех — Господи 🙏🕊🌏

  Ответить »
 • Лидия, 10.12.2020

  Спаси, Господи! Очень подробно и душеполезно…

  Ответить »
 • Анна, 29.12.2020

  Спасибо за всё🌏🌏🌏🌈🌈🌈☃️☃️❄️❄️

  Ответить »
 • Ольга, 02.02.2021

  Спаси Господи! Очень выручает, когда нет под рукой молитвослова.

  Ответить »
 • Александр, 21.02.2021

  Спаси Господи братья и сестры. Радуюсь всем вам. Благодарю за молитвы

  Ответить »
 • Александр, 22.02.2021

  Спаси Господи за молитвослов. Очень хороший вариант.

  Ответить »
 • Вячеслав, 03.03.2021

  Спаси вас Бог братья и сестры! Очень удобно читать правило с телефона, особенно когда лежишь больной.

  Ответить »
  • Boris Neufeld, 23.03.2021

   Особенно для ленивых, которым уже лень читать по напечатанному молитвослову.

   Ответить »
   • Спаров Виктор, 27.05.2021

    Не факт что для ленивых, попробуйте взять все необходимые книги например в самолет где есть ограничения по весу багажа, меня например выручал планшет где были молитвослов, Евангелие, Апостол и Псалтырь, а так же Библия в электронном виде

    Ответить »
    • Татьяна, 45 лет, 28.09.2021

     Взаимно с вами согласна, так как в телефоне можно любую духовную литературу прочесть, и разницы нету никакой, что в книге, что в телефоне Божии слова неизмены

     Ответить »
 • Ирина, 19.03.2021

  Спаси Господи! Стою в дороге и радуюсь!

  Ответить »
 • Анна, 25.05.2021

  Благодарю вас за молитвы полностью и подробно, очень удобно ❤️ дай Бог всем здравие душевное и телесное 🙏 храни вас Господь 🙏🙏

  Ответить »
 • Раиса, 26.05.2021

  Спаси Господи за все удобства, которые вы создаёте для нас много грешных рабов Божиих. Очень удобно, лежу в больнице и читаю с Божьей помощью.

  Ответить »
 • Ирина, 08.06.2021

  Спаси Господи, создателей этого сайта! Очень удобно читать молитвы!

  Ответить »
 • Инна, 09.06.2021

  Спасибо очень удобно. Дай Бог вам здоровья. Очень выручает когда нет молитвослова под рукой.

  Ответить »
 • Елена, 14.06.2021

  Храни вас Бог! Благодарю за молитвы, большая помощь нам, верующим.

  Ответить »
 • Елена, 22.06.2021

  Спаси Вас Христос!!! Покрова и заступничества Матери Божией и всех Святых!!🙏🙏🙏

  Ответить »
  • Татиана, 23.01.2022

   Это просто Божье чудо, чтобы интернет служил, Через молитвы на вашем сайте самому Богу. Слава тебе Господи! за этот подарок нам.

   Ответить »
 • Марина, 23.06.2021

  Спаси Господи за Ваш труд, очень нужный и полезный сайт для верующих !

  Ответить »
 • Андрей, 27.06.2021

  Спаси, Господи за возможность найти и прочитать молитвы в больнице или других стесненных обстоятельствах, где нет с собой обычных молитвословов.

  Ответить »
 • Ирина, 12.07.2021

  Спаси Господи!!!

  Ответить »
 • Любовь, 23.07.2021

  Спаси Бог нас всех. Слава Тебе Боже, слава Тебе.

  Ответить »
 • Елена, 24.07.2021

  Слава Богу, что можно воспользоваться прочтением утреннего правила и кратеньких молитв в дороге, санатории или больнице. Помощь для нас и забота)

  Ответить »
 • Марина, 16.08.2021

  Спасибо огромное, мой телефон теперь, как молитвослов, благодаря Вам. Все можно теперь найти через Ваш сайт. Утреннее правило, вечернее, Евангелие – сокровище и всегда под рукой.

  Ответить »
 • Олег, 28.09.2021

  Благодарю за Ваш труд. Готов оказать посильную помощь в дальнейшем развитии проекта.

  Ответить »
 • Роман, 28.09.2021

  В больнице молитвослов не взял, очень здорово сто можна правильно молится благодаря Вам. Спасибі.

  Ответить »
 • Георгий, 15.01.2022

  azbyka.ru. Сайт неограничен утренним и вечерним правилом. Это кладезь всего православного. Церковно-служебные книги, чинопоследование церковных служб, календарь повседневный с богослужебными указаниями, Евангелием, тропарями, канонами, акафистами. Всего исчесть невозможно. Это титанический труд многих людей. Низкий вам дорогие братья и сёстры поклон. Спасения души. Наипаче организатору всего.

  Ответить »
  • ДГалина, 05.04.2022

   Да, во всем с вами согласна

   Ответить »
 • Любовь, 24.01.2022

  Спасибо! Очень выручает! Могу читать молитвы в дороге!

  Ответить »
 • Елена, 28.01.2022

  Спаси Господи! Благодарю того, кто сделал этот сайт.

  Ответить »
 • Dmitry, 20.02.2022

  Благодарю всех причастных к созданию этого Благословенного проекта!
  Даруй нам Господь узреть каждому свой путь к вере!

  Ответить »
 • Аркадий, 28.02.2022

  Очень удобно. Спаси Господи! Божией помощи создателям сайта и всем православным христианам!

  Ответить »
 • i‑trof2011yandex-ru, 27.03.2022

  Спасибо! Как удобно!

  Ответить »
  • valiavolod, 13.07.2022

   Спасибо большое работникам сайта „азбуки„ забыла дома молитвослов, молюсь по вашему. Всем желаю Божиих благословений, волею Божиею нахожусь и работаю среди безбожников и иногда хочется о Боге слово сказать но знаешь, что наткнёшься на неприятие и часто в истерикой неприглядной форме, стараюсь остаться человеком, и хоть этим угодить Богу. И учить беззаконных по слову Божию. Спасибо всем еще раз и всегда, успехов Вам в трудах ваших.

   Ответить »
 • Елена, 01.04.2022

  Спасибо за молитвы. Всё легче восприятие.

  Ответить »
 • Галина, 05.04.2022

  Как приятно читать отзывы и осознавать, как много молящихся людей, а это означает, что Вера жива и Господь рядом!!!

  Ответить »
 • Ирина, 20.05.2022

  Спасибо огромное, каждый день пользуюсь вашим сайтом!!! Очень нравится церковный календарь!!! Все сделано по уму!! И лекции, и комментарии, и проповеди и тд!!!получаю ответ, на любой вопрос!!!
  Великая благодарность!!!

  Ответить »
 • vadim-gilyazovbk-ru, 25.05.2022

  Благодарим дорогие братья и сестры за такой хороший молитвослов.

  Ответить »
 • Кирилл, 11.06.2022

  Ответ рядом.

  Ответить »
  • pomoshnikpastiria1989gmail-com, 14.01.2023

   Прошу прощения, а где ответ.
   Не знаю, что имела ввиду maximova1393gmail-com. Но, на этой странице, аудио молитвы не совпадают с текстом!!!
   Благодарю!

   Ответить »
 • Галина G, 21.06.2022

  Спаси Господи всех кто читает МОЛИТВОСЛОВ
  Всем добра и любви!

  Ответить »
 • Светлана, 20.07.2022

  Спасибо большое, что есть такой сайт! Слава Господу Богу!!!🙏🙏🙏

  Ответить »
 • Роза в Миру Сусанна крещеная, 31.07.2022

  Благодарю за помощь ‚Здоровья Вам и Процветания! Лучший сайт для меня в настоящее время!

  Ответить »
 • Владимир Уфимцев, 01.08.2022

  Добрый день. А почему молитвы передали под женщин ?

  Ответить »
  • Кирилл, 02.08.2022

   Пол можно выбрать, внизу кнопка есть.

   Ответить »
 • Антонина, 04.08.2022

  Спаси Господи за труд Ваш, очкнь удобно читать в дороге.

  Ответить »
 • Светлана, 06.08.2022

  Хорошо что есть такой сайт!
  Помоги вам Господь!🙏

  Ответить »
 • Елена, 24.08.2022

  Спасибо Вам, за ваш сайт!!! Это такая помощь для нас! Очень удобно читать, красивый шрифт, оформление. Спаси Вас Господь!!!

  Ответить »
 • Светлана, 24.08.2022

  Утром еду на работу и всегда читаю молитвы на вашем сайте, спасибо!🙏🙏🙏

  Ответить »
 • Андрей, 24.08.2022

  Спасибо за такой сайт. Очень нравиться. Можно сразу найти всё, что необходимо

  Ответить »
 • Наталья, 24.08.2022

  Благодарю создателей этого сайта, низкий поклон всем кто трудится для его развития! Каждый день им пользуюсь.Слава Богу за все!!!

  Ответить »
 • Максим, 24.08.2022

  Хорошо, что есть такой молитвослов!

  Ответить »
 • Вера, 24.08.2022

  Спасибо огромное за ваш труд!
  Очень все продумано и интуитивно понятно!

  Ответить »
 • Анна, 24.08.2022

  Спаси Господи,
  чудесный полезный лёгкий сайт,нахожу ответы на все вопросы
  Ангела Вам спасителя, добрые создатели и продолжатели этого чудесного ресурса

  Ответить »
 • Елена, 24.08.2022

  Мы живем в счастливое время, когда можно на земле быть как на небесах, каждый день посещая храмы на литургии встречать Бога Нашего, не забывайте об этом братья и сёстры, храни вас всех Господь, спасибо за труды по сайту!!!

  Ответить »
 • Наталья, 25.08.2022

  Спасибо большое за такой сайт! Все очень хорошо продуманно, функционально, дизайн соответствует тематике, приятен и не отвлекает. Захожу сюда каждый день. Ещё раз большое спасибо всем кто причастен к его работе.

  Ответить »
 • Мария, 25.08.2022

  Благодарю за молитвы. Так как только в начале этого пути, и читать могу только когда деток спать укладываю, то электронной формат очень выручает. Ещё благодарю

  Ответить »
 • Галина, 25.08.2022

  Спасибо огромное, вам за такой хороший и понятный сайт, мы часто к нему обращаемся, особенно в дороге. Помоги вам Господи🙏🙏🙏

  Ответить »
 • Лия, 25.08.2022

  Добрый день!
  Очень выручает ваш сайт по утрам когда не успеваю прочитать утренние молитвы! Спасибо!

  Ответить »
 • Ирина, 26.08.2022

  Огромное спасибо за ваш труд!!!
  Очень доступный и понятный сайт!!!
  Нашла ответы на свои интересующие вопросы.

  Ответить »
 • Нталья, 26.08.2022

  Ваш сайт просто чудо!!! На все вопросы можно найти ответы. Очень информационный и доступный пользователям!!! Благодарю за удобство

  Ответить »
 • Ирина, 26.08.2022

  Спаси вас всех Христос!!!
  Пользование сайтом очень удобное,особенно во время чтения утреннего и вечернего молитвенного правила,когда можно выбрать чтение молитв в женском роде всего лишь нажав на фигурку.Божьей вам помощи!!!

  Ответить »
  • ekuzminovagmail-com, 08.12.2022

   Пожалуйста, подскажите на какую фигурку надо нажать, чтобы увидеть текст молитв от женского лица. Заранее благодарю.

   Ответить »
 • Ирина, 27.08.2022

  Спасибо! Много важной информации, легко найти.

  Ответить »
 • Ирина, 02.09.2022

  Благодарю, ибо это благое дело для всех, кто хочет узнать и понять больше, приобщиться к таинствам веры, смягчить душу и разобраться в самих себе…

  Ответить »
 • Елена, 11.09.2022

  Спасибо вам за ваши труды. Очень выручаете в стеснённых жизненных ситуациях, или больнице почитать молитвы, или другую информацию. Сайт информативный и доступный.
  Благодарю вас, помощи Божьей и доброго дня.

  Ответить »
 • Анна, 10.10.2022

  Спасибо! Очень выручает! Могу читать молитвы в дороге!

  Ответить »
 • vkontakte_559473537, 04.11.2022

  Читаю в больнице

  Ответить »
 • anna9623088038gmail-com, 06.11.2022

  Благодарю, и читаю и слушаю – одновременно.

  Ответить »
 • Irinabegimova0708, 04.12.2022

  Спасибо Вам. Самый удобный сайт. А информации, только читай и читай.

  Ответить »
 • Юлия, 15.12.2022

  Благодарю сердечно за возможность использовать сайт. Все молитвы в одном месте, с толкованием, крупным шрифтом. Нахожусь далеко от родины, благодаря молитвам чувствую себя спокойнее и легче. Слава Богу за все!

  Ответить »
 • Марина Коснырева, 22.12.2022

  Спасибо Вам, очень удобный сайт. Я много нового здесь узнала. Дай Бог всем Вам здоровья и мира на земле.

  Ответить »
 • Юлия, 30.12.2022

  Спасибо Вам большое очень удобно читать!

  Ответить »
 • Майя, 13.01.2023

  Спасибо большое,очень удобное оформление,читаю только вас!!!

  Ответить »
 • valya-galetinayandex-ru, 17.02.2023

  Спасибо за ваш труд! Всегда нахожу то, что ищу! Читаю только ваш сайт! Очень удобный, продуманный сайт. Всё сделано с умом и любовью. Огромная вам благодарность.

  Ответить »
 • erina_77mail-ru, 22.03.2023

  Да, благословит вас Господь за ваш труд!
  С вами давно. Всем ваш сайт рекомендую!
  Спаси Господи

  Ответить »
 • Екатерина, 20.04.2023

  Добрый день!Подскажите пожалуйста,я заполнила в личном кабинете свой помянник.Так и не поняла, где он должен каждое утро и вечер появляться, в каких молитвах.В часах нет,в утренних и вечерних нет.Не работает?

  Ответить »
  • Анна, 09.02.2024

   У меня появляется в Псалтири ежедневной) Остальное пока не разобрала,что и как должно получиться🤷‍♀️

   Ответить »
 • Елена, 25.04.2023

  Христос Воскрес!
  Спаси Господи за ваши труды!!! Сайт стал ещё удобнее. Не сразу обратила внимание, но в эти пасхальные дни, не нарадуюсь. Молитва к молитве, все меняется в соответствии с календарём. Спасибо ещё раз! Уже много лет читаю с вашего сайта утренние молитвы, вечерние, подготовку к причастию. Да любые молитвы, какие душа попросит можно найти у вас.

  Ответить »
 • vmakeeffa@yandex.ru, 05.05.2023

  Христос Воскрес! Я с Божьей помощью разобралась и имена из помянника читаются, просто для этого нужно уходить не через утренние и вечерние молитвы, а через часослов и в положенное время в часослова будут помянуты имена из помянника. Дай Вам Бог здоровья .

  Ответить »
  • Кирилл, 06.05.2023

   Воистину Воскрес Христос!
   Это разные проекты.

   Ответить »
 • Александр0703, 01.06.2023

  Мир всем! Обращаюсь в техподдержку, думаю это техническая ошибка, утренние молитвы начинаются не с молитвы Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Также нет молитвы Царю Небесный… а сразу написано Трисвятое

  Ответить »
 • Анна, 14.10.2023

  Мне стало легче спасибо. Я все узнала для себя.

  Ответить »
 • Ирина, 28.11.2023

  Слава Богу ❤️🙏спасибо за Ваш труд💫храни Вас Боже 🙏❤️с Богом❤️🙏❤️

  Ответить »
 • tristanateamrambler-ru, 05.12.2023

  Доброго благословенного утра! 😘❤️🙏🏻 Хочу сердечно поблагодарить создателей этого сайта 🙏🏻 Спаси Господи 🙏🏻 Очень удобно в телефоне и все молитвы рядом. И пояснения. Храни Вас Господи 🙏🏻 Продолжайте это благое дело 🙏🏻 ❤️🕊️

  Ответить »
 • Georgy, 27.12.2023

  Спаси БО создателям сайта. Лежу в онкобольнице и с удовольствием читаю Ваши Богословские труды. С наступающим Новым годом и конечно же с Рождеством Христовым. Душевного Вам спокойствия и Многая и Благая Лета. С уважением, Георгий

  Ответить »
  • Alexey Dubinin, 15.01.2024

   Господи, помоги и на путь выздоровления направь раба твоего Георгия
   Аминь.

   Ответить »
  • Сергей, 12.01.2024

   Храни вас Бог! Здоровья всем болеющим.

   Ответить »
  • Людмила, 31.12.2023

   Спаси Господи

   Ответить »
 • Елена, 28.01.2024

  ❤️❤️❤️

  Ответить »
 • maximova1393gmail-com, 07.04.2024

  Здравствуйте, подскажите задостойник читается определенное время?

  Ответить »
  • _Gennadiy_, 08.04.2024

   В утренних молитвах чтение задостойника (Пасхи) совершается в пасхальный период, то есть можно сказать, что да, определенное время (до дня отдания):

   «Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся, и паки реку: Радуйся! Твой Сын воскресе тридневен от гроба и мертвыя воздвигнувый: людие веселитеся.
   Светися, светися Новый Иерусалиме, слава бо Господня на Тебе возсия. Ликуй ныне и веселися, Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего».

   Ответить »
«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer