III. Διηγησισ πanυ ωφελιμοσ και ωραια172 περι тоυ Αγιου Ταφου

***

Εἰς τὸν τόπον τῆς ἁγίας πόλεως173 Ἱερουσαλὴμ καὶ ὅλα τὰ περίγυρα

τῆς Γῆς τῆς Ἐπαγγελίας174.

***

§ 1. Ἐπειδὴ175 κατὰ τὴν ἀγαθήν σου προαίρεσιν καὶ ζήτησιν καὶ ἀξίωσιν176 ἐπόθησας ἱδεῖν177 περὶ τῆς ἁγίας πόλεως Ἱερουσαλὴμ, καὶ τῆς Γῆς178 τῆς Ἐπαγγελίας, ὅπου ἐπεριεπάτησεν ὁ δεσπότης Χριστὸς καὶ ἡ πανάχραντος αὐτοῦ μήτηρ καὶ οἱ ἔνδοξοι ἀπόστολοι καὶ λοιποὶ ἅγιοι, (ἰδοὺ) καὶ γράφω καὶ χαράττω σοι, ἵνα ἔχῃς179 αὐτὰ πρὸς ψυχικήν σου ὠφέλειαν180.

§ 2. Ταῦτα μέν ἐστιν, ἀγαπητὲ ἀδελφέ181, καὶ καθάρισον νοῦν καὶ ἀκοὴν καὶ διάνοιαν. Ἀρξώμεθα δὲ ἐντεῦθεν. Ἕναι ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Τάφου εἰς τὴν μέσην182 τῆς ἁγίας πόλεως Ἱερουσαλὴμ καὶ εἶναι τροῦλλες183 δύο. Ἡ μία τροῦλλα184 εἶναι ἀσκέπαστη ἐπὶ τὰ Κατηχούμενα, γύρωθεν185 δὲ μετὰ ξυλίνης σκευῆς186 σκεπαστὴ μετὰ μολίβδου· καὶ ἀποκάτωθεν187 τὸ τεῖχος τῆς τρούλλας ἔναι ζωγραφία μετὰ μουσείου188, ὅλοι οἱ προφῆται· καὶ κάτω αὐτοῦ ἔναι τὰ Κατηχούμενα καὶ γυρόθεν κολῶνες189 ιβ´. Ἔναι καὶ εἰς τὸν τοίχον190 κολῶνες πορφυρὲς191 λ´· καὶ πάνω αὐτοῦ ἔναι ποδάρια κτισμένα η´ καὶ τὸ ἔδαφος μετὰ μαρμάρου. Καὶ εἰς τὴν μέσην192 αὐτοῦ ἔναι κουβούκλιον πέτρινον, καὶ μέσα αὐτοῦ ἔναι Ζωοδόχος Τάφος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ κρέμονται καὶ κανδήλια λ´ ἀκοίμητα193. Καὶ ἔναι αὐτοῦ ἡ Λαζάρωσις ἱστορισμένη194 καὶ ἡ Ἀνάστασις καὶ γύρωθεν καλλωπισμένη195 μετὰ ὀρθομαρμάρωσιν. Ἔμπροσθεν δὲ τούτου ἔναι ὁ λίθος, ὅπου ἐκύλισεν196 ὁ ἄγγελος, καθὼς λέγει· «Ἄγγελος ἐκάθισεν197 εἰς τὸν λίθον τοῦ μνήματος». Καὶ κρέμονται198 κανδήλια τέσσαρα199, καὶ γύρωθεν τοῦ Ἁγίου Τάφου ἀπέζω ἅπτουν κανδήλια δ´· ἔχει καὶ κιόνια200 ι´ χρυσοκέφαλα. Ἄνωθεν δὲ τοῦ Ἁγίου Τάφου ἔναι κουβούκλιον ὡραιότατον201, κρατυνόμενον202 ὑπὸ στύλων σιδηρῶν203 ιε´, ἔσωθεν δὲ ἱστορισμένον μετὰ μουσείων204: ἡ Ἀνάληψις205.

§ 3. Γύρωθεν δὲ ἀποκάτω τὰ Κατηχούμενα206 ἔχουν οἱ αἱρετικοὶ207 τὰς ἐκκλησίας αὐτῶν· πρῶτον οἱ208 τρισκατάρατοι Ἀρμένιοι καὶ οἱ Ἰακωβῖται209, οἱ Νεστόριοι καὶ οἱ Σαβελλιανοὶ καὶ οἱ Χατζιτζάνοι210 καὶ οἱ Μαρωνῖται211 καὶ οἱ θεοήλατοι Λατῖνοι. Ὅλοις τοῖς αἱρετικοῖς212 ἀνάθεμα213! Αἰωνία ἡ μνήμη τῶν ὀρθοδόξων!

§ 4. Καὶ ὁ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ ἔχουν τὸν καθολικὸν214 ναὸν ἔμπροσθεν τοῦ Ἁγίου Τάφου, ὡραῖον215 καὶ εὐρύχωρον ἐκ πάντων τῶν ναῶν· καὶ ἔχει τὸ βῆμά του κολῶνες ιβ´ καὶ γύρωθεν ἅπτουν κανδήλια216 ς´, καὶ ἀπάνου εἰς τὴν ἁγίαν τράπεζαν κανδήλια γ´. Ἔμπροσθεν τῆς ἁγίας τραπέζης ὡσεὶ βήματα217 ποδῶν η´ ἔναι (ὁ) Ὀφαλὸς218 τῆς Γῆς, ἤγουν ἡ μέση219 τοῦ κόσμου. Ἅπτουν κανδήλια δ´· ἔμπροσθεν δὲ αὐτοῦ ὡσεὶ βήματα220 ποδῶν δ´ ἔναι ἡ ἁγία τράπεζα καὶ ἡ πρόθεσις. Ἐκεῖ ἔχουν οἱ ὀρθόδοξοι τὸ221 γαζοφυλάκιον.

§ 5. Ἔρχεται γοῦν τὸ Ἅγιον Φῶς τῷ ἁγίῳ καὶ μεγάλῳ Σαββάτῳ, ὥρᾳ ἑσπερινοῦ. Ὅταν τὸ ἐβγάνει222 ὁ πατριάρχης, ἀνεβαίνει223 εἰς τὴν ἁγίαν τράπεζαν ἐκείνην καὶ ἀπ’ ἐκεῖ παίρνουν224 τὸ οἱ πάντες. Ἄνωθεν δὲ τῆς τραπέζης ταύτης ἔστιν καὶ καμάρα ὑψηλὴ225 καὶ ἔναι ἱστορισμένη226 μετὰ μουσείου227 ἡ Ἀνάληψις.

§ 6. Καὶ ἔναι τὸ βῆμα τοῦ Καθολικοῦ ἱστορισμένον μετὰ μουσείου228: ἡ Ἁγία Ἀνάστασις· καὶ γύρωθεν ἔχει γράμματα «Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός». Ἐκεῖ229 ἔνε καὶ ὁ θρόνος τοῦ πατριάρχου, καὶ ἔναι καὶ τὸ ἔδαφος τούτου μετὰ ψηφῖδος230. Ἕναι καὶ ποδάρια κοντρὰ δ´ τοῦ ναοῦ, ἤγουν τρούλλης ὑψηλῆς231. Ἔχει γοῦν ἡ τροῦλλα ἔσωθεν232 κολῶνες μικρὲς233 ν´ καὶ ἀπάνου ἔχει κουβούκλιον ὑπὸ δ´ στύλων στηριζόμενον234.

§ 7. Δεξιᾷ δὲ τοῦ Καθολικοῦ Ναοῦ ἔναι ὁ Γολγοθᾶς. Ἀνηβαίνει235 βαθμίδια ιε´. Ἐκεῖ ἀπάνου ἐσταυρώθην ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ὑπὸ τὰς χεῖρας τῶν παρανόμων Ἑβραίων διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, ὅταν ἐσκοτίσθην ὁ ἥλιος καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐῤῥάγη236. Ἐκεῖ εἶπεν237 ὁ λῃστὴς τὸ ‟Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» καὶ ἔλαβε πιστεύσας τὸν παράδεισον (Λουκ. κγ´, 42). Ἕναι238 γοῦν ὁ ναὸς περικαλλὴς καὶ ἱστορισμένος239 μετὰ μουσείου240: ἡ θυσία τοῦ Ἀβραὰμ καὶ οἱ Προφῆται. Ἕναι241 γοῦν ὅπου ἔμπηξαν242 οἱ παράνομοι Ἑβραῖοι τὸν τίμιον σταυρὸν καλλωπισμένον243 μετὰ μαρμάρων. Δεξιᾷ δὲ τῆς ὀπῆς244 ὀλιγώτερον ὀργυίας245 ἔναι τὸ σχίσμα246 τῆς πέτρας ἀπὸ ἄνω ἕως κάτω εἰς τὸ Κρανίον247 τοῦ Ἀδάμ· διότι, ὅταν ἧτον ὁ δεσπότης Χριστὸς ἐν τῷ σταυρῷ, εἰς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ248 τὴν πλευρὰν αὐτοῦ ἤνοιξε καὶ εὐθέως ἐξῆλθεν αἷμα καὶ ὕδωρ καὶ ἀπ’ ἐκεῖνο τὸ σχίσμα ἔῤῥευσεν249 κάτω εἰς τὴν Κάραν τοῦ Ἀδὰμ καὶ ἐβάπτισεν250 αὐτήν. Ἐξέρχεται καὶ εὐωδία πάντερπνη. Ἀνάπτονται καὶ κανδήλια εἰς τὰς ὀπὰς ἐκείνας251 ιδ´. Ἔχει καὶ ἕτερα κανδήλια καὶ πολυκάνδηλα252. Ἕναι τὸ ἔδαφος μετὰ ψηφῖδος253. Ἔχει γοῦν ὁ ναὸς δύο βήματα254· εἰς τὸ ἕναν γοῦν, τὸ πρῶτον255, ἔναι ὅπου ἐσταυρώθην ὁ Χριστός· ἔχουν τὸ οἱ Ἵβεροι256, ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Ἕναι γοῦν δένδρο257 ἀπάνου εἰς τὸν ἅγιον Γολγοθᾶ, ὁποῦ ἧτον ὁ κριὸς δεδεμένος, ὅταν ἐθυσίασεν ὁ Ἀβραὰμ τὸν Ἰσαάκ. Ἔστιν γοῦν ἐλαία κατάκαρπος καὶ στέκει ἕως τὴν σήμερον, ὡς λέγουν.

§ 8. Κάτωθεν δὲ τοῦ Γολγοθᾶ εἰς τὸ Κρανίον τοῦ Ἀδὰμ ἔναι ναὸς περικαλλὴς μετὰ κανδήλων εὐπρεπισμένος καὶ ἄλλας τινὰς ὕλας258. Ἐκεῖ ἔναι καὶ ὁ τάφος τοῦ Μελχισεδέκ.

§ 9. Ἔμπροσθεν τούτου εἶναι ἡ Λαζάρωσις259 τοῦ Χριστοῦ μετὰ μαρμάρων λευκῶν καὶ πορφυρῶν καλλωπισμένη. Κρέμονται260 καὶ κανδήλια ὀκτώ.

§ 10. Ἀριστερᾷ261 δὲ τοῦ Καθολικοῦ Ναοῦ ἔστιν ἡ Φυλακὴ τοῦ Χριστοῦ. Ἅπτουν κανδήλια δ´ ἔμπροσθεν τῆς Φυλακῆς.

§ 11. Δυσικὰ ἔναι ἡ κολώνα262, ὅπου ἔδεσαν τὸν Χριστὸν καὶ ἐδέρναν τον. Ἐκεί ἔναι τῶν αἱρετικῶν Λατίνων263 ἡ ἐκκλησία.

§ 12. Ἡ δ’ ὄπισθεν τοῦ βήματος τοῦ Καθολικοῦ Ναοῦ ἔναι ό τόπος ὅπου264 ἐδιεμερίσαντο τά ιμάτια τοῦ Χριστοῦ, καθώς265 φησιν ὁ προφήτης· ‟καὶ ἐπὶ τὸν ιματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον266« (Ψαλμ. κα´, 19).

§ 13. Ἀπ’ αὐτοῦ δὲ κατὰ ἀνατολὰς βαθμίδια λ´ ἐκεῖ ἔναι ναὸς μετὰ τρούλλης267 καὶ ἔχει κολώνας δ´ καὶ στάζουν τὸ ὕδωρ χειμὼν καὶ καλοκαίριν268. Ἐκεῖ ἔναι καὶ ὁ θρόνος τοῦ ἁγίου Ἰακἁὼβ τοῦ Ἀδελφοθέου. Ἀπ’ ἐκεῖ ἐθεώρει269 ἡ ἁγία Ἑλένη τὸν λαόν, ὅταν ἔσκαπταν νὰ εὕρουν τὸν Σταυρόν. Ἐκεῖ εἰς τὸν τοῖχον270 ἔναι μία θυρίδα271 μαρμαρένια καὶ ἀπ’ ἐκεῖ ἔρχεται ὄχλησις πολλὴ καὶ βρυχηθμὸς καὶ ὑποσημαίνουσιν272 ὅτι ἡ Κόλασις ἐστιν. Ἀπ’ αὐτοῦ δὲ τοῦ ναοῦ κατεβαίνει273 βαθμίδια ιβ´. Ἐκεῖ274 ἔναι τόπος ὁποῦ εὑρέθην275 ὁ Σταυρός. Εἶναι276 γοῦν σπήλαιον καὶ βῆμα καὶ τράπεζα277. Ἅπτουν κανδήλια ἕξ. Ἐκεῖ εἶναι278 καὶ ἀπὸ τὸ γάλα τῆς ὑπεραγίας μου Θεοτόκου.

§ 14. Ἔχει καὶ ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Τάφου ὁλόκληρος πύλας τρεῖς. Ἕναι ἡ μία δυσικά. Ἐκεῖ279 ἧλθεν ἡ ὁσια Μαρία διὰ νὰ280 ἔμπῃ281 εἰς τὸν ναὸν καὶ ἐκώλυσέν282 τὴν ὁ ἄγγελος. Ἐκεῖ283 ἧτον ἡ Θεοτόκος ζωγραφημένη, ἡ ἀντιφωνήσασα αὐτῇ καὶ εἰποῦσα284· ‟Ἐὰν τὸν Ἰορδάνη περάσης, εὑρεῖν θέλεις ἀνάπαυσιν». Οἱ δὲ ἕτερες285 πύλες ἔναι μεσημβρινά286. Ἕχουν κολῶνες ἕνδεκα. Ἕναι287 γοῦν τὰ ἀνώφλεα288 μαρμαρένια. Ἕχουν δεσποτικὰς ἑορτὰς γλυπτάς.

§ 15. Αὐτοῦ ἔναι καὶ ἡ Ἁγία Αὐλὴ μαρμαρόστρωτη289. Ἐκεῖ ἔθεκαν τὸν Σταυρὸν εἰς τὸν νεκρὸν καὶ ἀνέστη290, ὅταν εὑρέθη. Ἕναι καὶ ἕναν κουβούκλιον τρουλλαῖον ὡραιότατον, ἱστορισμένον291 μετὰ μουσείου292. Ἐκεῖ ἐκαθέζετον ὁ βασιλεὺς καὶ ἔκρινεν τὸν λαόν.

§ 16. Ἕναι καὶ τὸ Καμπανάριον πλησίον τοῦ Ἁγίου Τάφου. Ἕναι γοῦν ὡραιότατον καὶ ὑψηλόν. Ἔχει κολῶνες μικρὲς293 ἑκατὸν ὀκτώ, καὶ ἀποκάτου αὐτοῦ εἶναι ἐκκλησία294 τῶν Ἁγίων Σαράντα Μαρτύρων. Καὶ εἰς τὸ δεξιὸν295 αὐτοῦ ἔναι ἕτερη ἐκκλησία τῶν Μυροφόρων296, ἣ297 λέγεται Ἀνάστασις. Ἐκεῖ εἶδεν ἡ Μαγδαληνὴ298 Μαρία τὸν Χριστὸν καὶ εἶπεν ‟Κύριε, ποῦ τὸ σῶμα299 τοῦ Ἰησοῦ μου τέθεικας» καὶ τὰ ἐξῆς300. Εἰς δὲ τὸ ἀριστερὸν μέρος ἡνωμένη μὲ τὸν301 Ἅγιον Τάφον ἔναι ἕτερη ἐκκλησία302 τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου. Ἐκεῖ303 ἔναι καὶ ἡ304 κάρα τοῦ ἁγίου θαμμένη305. Аὐτοῦ δὲ πλησίον δυσικὰ306 ἔναι τὸ Πατριαρχεῖο307. – Ταῦτα εἰσὶν308 τοῦ Ἁγίου Τάφου τὰ μυστήρια.

§ 17. Ἡ δὲ κατὰ ἀνατολὰς, μέσα εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ, ἔναι τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων. Ἔναι ὁ ναὸς μετὰ τρούλλης309 ὡραιότατος, ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν ἱστορισμένος μετὰ μουσείου. Ἐκεῖ310 ἔνδον ἔσφαξαν311 τὸν προφήτην Ζαχαρίαν. Ἐκεῖ ἐδέκτην312 ὁ πρεσβύτης Συμεὼν τὸν Χριστὸν ἐν ἀγκάλαις313. Ἐκεῖ ἐτρέφετο καὶ ἡ παναγία314 Θεοτόκος ὑπὸ ἁγίου ἀγγέλου. Ἔναι καὶ μία πέτρα θεόκτιστη. Ἔπροσθεν δὲ τοῦ ναοῦ κατὰ ἀνατολὰς καὶ κατὰ ἄρκτον ἔναι πεδιάδα εὐρύχωρος. Ἐκεῖ315 ἐστιν ἡ πύλη ἡ βλέπουσα κατὰ ἀνατολάς. Ἀπ’ ἐκείνην316 τὴν πύλην ἧλθεν ὁ Χριστὸς καθεζόμενος ἐπὶ πώλου317, ὅταν ἐσυνήντησαν αὐτὸν οἱ παῖδες τῶν318 Ἑβραίων μετὰ βαΐων καὶ κλάδων, καὶ ἀπ’ ἐκείνης319 τῆς ὥρας ἔκλεισαν320 αὐτὴν καὶ εἶπεν· ‟Οὐκ ἀνοιχθήσεται321 καὶ οὐδεὶς εἰσέλθῃ δι’ αὐτῆς τῆς πύλης». Καὶ στέκει κεκλεισμένη322 ἕως τὴν σήμερον καὶ ἐπῆγαν οἱ Σαρακηνοὶ323 νὰ τὴν ἀνοίξουν324 καὶ ἐξῆλθε φλὸξ ἐξ αὐτῆς καὶ ἔκαυσεν αὐτοὺς καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἀνοῖξαι αὐτὴν, ἀλλ’ ἔκτισαν325 αὐτὴν ἕως τὸ μέσον καὶ δὲν ἀφίνουν τινὰν326 χριστιανὸν νὰ προσκυνήσῃ ἐκεῖ· ἀπέχει327 ἀπὸ τὸν Ἅγιον Τάφον στάδια ἕξι328. Ἀπὸ τὸ ἕτερον μέρος ἔναι τὸ Ἱερόν, ὅπου ἐδίδασκεν ὁ Χριστός, καὶ παραυτοῦ κατὰ ἄρκτον ἔναι ὁ λάκκος, ὅπού ἔῤῥιψαν329 τὸν προφήτην Ἱερεμίαν εἰς βορὰν τῶν λεόντων330.

§ 18. Καὶ παραυτοῦ ἔναι ὁ Οἷκος τοῦ Ἰωακεὶμ καὶ τῆς Ἅννης331. Ἐκεῖ ἐτέχθη ἡ Θεοτόκος. Ἐκεῖ πλησίον332 ἔναι ἡ Προβατικὴ Κολυμβήδρα, λεγομένη κατὰ Ἰουδαίους Βηθεσδά, πέντε στοὰς ἔχουσα· ἄγγελος γὰρ Κυρίου κατὰ καιρὸν κατέβαινεν333 καὶ ἐτάραττε τὸ ὕδωρ. Ὁ οὖν πρῶτος334 ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ ὕδατος ὑγιὴς ἐγίνετο. Ἔναι335 καὶ ναὸς ἐκεῖ. Ἀπέχει336 ἀπὸ τὸν Ἅγιον Τάφον στάδια δ´.

§ 19. Πλησίον337 δὲ τοῦ Ἁγίου Τάφου ἔναι τοῦ Πιλάτου ἡ Αὐλὴ καὶ ὁ Οἶκος τοῦ Καϊαφα καὶ τὸ Πραιτώριον338, ἀπέχει δὲ στάδια ς´.

§ 20. Ἡ δὲ δυσικὰ τοῦ Ἁγίου Τάφου εἰς ἓν στάδιον ἔναι τὸ μοναστήρι339 τῆς Ὁδηγητρίας, ὁποῦ κάθονται οἱ καλογραὶς340 οἱ ῥωμαίισσες341. Ἀπ’ ἐκεῖ ἐθεώρει342 ἡ Θεοτόκος τὸν υἱόν τῆς τὸν μονογενῆ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ καὶ ἐθρήνει343 πιχρῶς.

§ 21. Ἔναι καὶ ἄλλα μοναστήρια ἔνδον τῆς Ἱερουσαλήμ. Πρῶτον μοναστήριν ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, καὶ ὁ Ἅγιος Γεώργιος, καὶ ὁ Ἅγιος Δημήτριος344, ὁ Ἅγιος Νικόλαος, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος καὶ ὁ Ἀρχιστράτηγος Μιχαήλ, ἡ Ἁγία Αἰκατερίνα345, ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος, ἡ Ἁγία Θέκλα. Ταῦτα εἰσὶν τῶν346 ὀρθοδόξων χριστιανῶν τὰ347 δὲ τῶν αἱρετικῶν348 εἰσὶν ταῦτα. Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος· ἔχουν τὸν οἱ Ἀρμένιοι καὶ τὴν Ἁγίαν Σιὼν οἱ Λατῖνοι349 καὶ οἱ Σουριανοὶ τὴν Θεοτόκον, ἤγουν τὴν Ἐλεοῦσαν, καὶ οἱ Μαρωνῖται350 τὸν Μέγαν Γεώργιον καὶ οἱ Χαμπέσοι351 τὸν Ἀβραάμ, πλησίον τοῦ ἁγίου Γολγοθᾶ, ὃς352 λέγεται Θυσία τοῦ Ἀβραάμ. Πλησίον δὲ ἀυτοῦ εἶναι Ἰακωβῖται353 εἰς ἐκκλησίαν τῆς Θεοτόκου. Ἐκεῖ καὶ κῆπος354 τοῦ Βορίου355. Ἧταν εἰς τὸν καιρὸν τῶν Ῥωμαίων ἐκκλησίες356 καὶ μοναστήρια εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ τξε´. Ταῦτα εἰσὶν357 ἔνδον τῆς Ἱερουσαλήμ.

§ 22. Ἡ δὲ358 ἔξω τῆς Ἱερουσαλήμ, μεσημβρινά359, σιμὰ εἰς τὸ τειχόκαστρον360, ἔναι τὸ καστέλλιν361, ἥγουν362 οἱ Οἷκοι τοῦ Δαυίδ. Ἐκεῖ μέλλει νὰ καθίσῃ363 ὁ Χριστός, νὰ κρίνῃ τὸν κόσμον, καθώς φησι ὁ μέγας ποιητής364· ‟Ἐπί οἷκον Δαβὶδ φόβος μέγας». Καὶ ἀλλαχοῦ365· ‟Τὰ φοβερὰ τελεσιουργεῖται· πῦρ γὰρ ἐκεῖ φλέγον366 ἅπαντα αἰσχρόνουν». Ἐκεῖ367 ἔναι μία πόρτα σιδηρᾶ καὶ οὐδὲν ἠμπορεῖ τινὰς νὰ τὴν ἀνοιξῃ368, διότι ἀπ’ ἐκεῖ μέλλει νὰ ἔβγουν369 οἱ δώδεκα θρόνοι, νὰ καθίσουσιν370 οἱ ἅγιοι δώδεχα ἀπόστολοι, νὰ κρίνουν τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. Καὶ ἀπὸ τὸ Γεθσημανῆ θέλει371 ἐξέλθην ὁ Πύρινος Ποταμὸς εἰς τὴν Κοιλάδα τοῦ Κλαυθμῶνος, νὰ ῥεὑσῃ372 ἕως τὴν Νεκρὰν Θάλασσαν, ἤγουν εἰς τὰ Σόδομα καὶ Γόμοῤῥα373, διατὶ ἐκεῖ ἔναι ἡ Κόλασις. Εἰς δὲ τοὺς Οἴκους τοῦ Δαβὶδ ἔναι τόπος, ὁποῦ ἔπεσεν ὁ Δαβὶδ ἐπὶ πρόσωπον καὶ εἶπεν τὸ374 ‟Ἐλέησόν με ὁ Θεός κατὰ τὸ μέγα ἔλεος σου» (Ψαλμ. ν´). Ἐκεῖ ἔγραψεν τὸ Ψαλτήριον. Ταῦτα εἰσὶν ἐν τῷ Οἴκῳ Δαβίδ. Ἀπέχει ἀπὸ τὸν Ἅγιον Τάφον στάδια γ´.

§ 23. Ἡ δὲ ἀπὸ τὸν Ἅγιον Τάφον μεσημβρινὰ375 ἔναι ἡ Ἁγία Σιών, ἡ μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν, τὸ ὄρος τὸ Σιών. ’Εκεῖ ἧτον ὁ οἷκος τοῦ Θεολόγου. Ἐκεῖ ἧλθεν καὶ ἡ Θεοτόκος μετὰ τὴν σταύρωσιν τοῦ Χριστοῦ. Ἐκεῖ ἐγένετον καὶ ὁ δεῖπνος ὁ μυστικὸς376 καὶ ὁ νιπτήρας. Ἐκεῖ ἐκατέβην377 καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ τοὺς ἁγίους ἀποστόλους, πῦρ γλωσσῶδες. Ἐκεῖ ἐκοιμήθην378 καὶ ἡ Θεοτόκος. Ἐκεῖ ἔναι ὁ τάφος τοῦ προφήτου Δαβὶδ καὶ τοῦ πρεσβύτου Συμεὼν379 καὶ τοῦ ἁγίου πρωτομάρτυρος Στεφάνου. Ἐκεῖ πλησίον ἔναι380 ὁ τόπος, ὅπου ἐθρήνει381 ὁ Πέτρος μετὰ τὴν ἄρνησιν. Ἐκεῖ ἔδωκεν382 ὁ λεπρὸς τοῦ Χριστοῦ ῥάπισμα. Ταῦτα εἰσιν383 εἰς τὴν Ἁγίαν Σιών. Ἀπέχει ἀπὸ τὸν Ἅγιον Τάφον μίλι384 α´.

§ 24. Ἀπὸ τὴν Ἁγίαν Σιὼν καὶ ἔμπροσθεν ἕως μίλι α´ ἔναι385 ὁ Ἀγρὸς τοῦ Κεραμέως, εἰς ὃν386 ἐδόθησαν τὰ τριάκοντα ἀργύρια εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις, καθὼς θάπτουν οἱ ἀθῷοι καλόγεροι καὶ οἱ387 καλογριάδες. Ἀπέχει ἀπὸ τὸν Ἅγιον Τάφον, μίλια388 β´.

§ 25. Ἀπ’αὐτοῦ389 δὲ κατὰ ἀνατολὰς (ἔναι) ὃ λέγεται τὸ Πηγάδιν390 τοῦ Ἰακὼβ καὶ πᾶσαν χρόνον γεμίζει καὶ τρέχει ὡς391 ποταμός.

§ 26. Ἡ δὲ παραυτοῦ ὀλίγον392 κατὰ ἄρκτον πρὸς τὴν Ἱερουσαλὴμ ἔναι τοῦ Σιλωὰμ ἡ κολυμβήθρα393, ὁποῦ ἔπεψεν394 ὁ Χριστὸς τὸν τυφλὸν395 καὶ εἶπεν ‟Ὕπαγε, νῖψε396 εἰς τοῦ Σιλωάμ"· καὶ ἀνέβλεψε.

§ 27. Παραυτοῦ δὲ ἐγγύτερα τῆς397 Ἱερουσαλὴμ ἔναι ὁ τάφος τοῦ Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου. Εἰς αὐτὸν τὸν τόπον τὸν ἔῤῥιψαν398 καὶ ἀπέκτεινάν τον. Ἐκεῖ ἔναι καὶ ὁ Οἷκος τοῦ Φαραώ. Ἐκεῖ ἔναι καὶ ὁ τόπος, ὅπου ἐφουρκίσθην ὁ Ἰούδας.

§ 28. Ἀπὸ δὲ τῆς Ἱερουσαλὴμ κατὰ ἀνατολὰς ἔναι τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν καὶ τὸ Γεθσημανῆ399, ὅπου ἔναι ὁ τάφος τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἔναι γοῦν ὁ ναὸς κάτω χωσμένος καὶ κατεβαίνει400 βαθμίδια με´, καὶ εἰς τὴν μέσην401 τοῦ ναοῦ ἔναι κουβούκλιον κτιστὸν καὶ μέσα ἔναι ὁ τάφος τῆς Θεοτόκου. Κρέμονται κανδήλια ις´ ἀκοίμητα402. Ἔναι καὶ μία πόρτα κτισμένη· παραυτοῦ μέλλει νὰ ἐξεχύσῃν403 ἕτερος πύρινος ποταμός, νὰ ἐσμίξῃ μὲ τὸν ἄλλον εἰς τὸ Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ. Ἔναι ὁ ναὸς μετὰ δώματος καὶ ἡ ὡραία πύλη ἔχει κολῶνες ς´.

§ 29. Аὐτοῦ πλησίον ἔναι τὸ σπήλαιον ὁποῦ ἧτον ὁ Χριστὸς μὲ τοὺς μαθητὰς κεκρυμμένος404. Ἐκεῖ ἔφερεν ὁ Ἰούδας τὸ συνέδρων τῶν405 Ἰουδαίων καὶ ἐπαρέδωκε τὸν Κύριον τῆς δόξης ὁ ἐσκοτισμένος. Ἐκεῖ τὸν ἔδωκε φίλημα καὶ εἶπε ‟Χαῖρε, ῥαββί» (Ματθ. 20 κς´, 49), καὶ εὐθέως ἔθηκαν τὰς χεῖρας οἱ Ἑβραῖοι εἰς τὸν Χριστὸν καὶ ἀπήγαγον406 αὐτὸν εἰς τοῦ Πιλάτου τὴν αὐλήν· οὗ ἔκοψεν καὶ ὁ Πέτρος τοῦ Ἑβραίου τὸ ὠτίον407.

§ 30. Ἀπὸ δὲ τοῦ σπηλαίου408 ὡς ἓν στάδιον ἔναι ὁ τόπος ὁποῦ ἐπροσεύχετον ὁ Χριστός. Τὸ γόνυ409 κλίνας εἶπεν· ‟Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου» καὶ τὰ ἑξῆς (Ματθ. ς´, 9–13)· καὶ ἐτυπώθησαν τὰ γόνατα αὐτοῦ εἰς τὴν πέτραν.

§ 31. Αὐτού ἔναι καὶ ἕτερος λίθος μέγας, οὗ ἐκάθισεν410 ὁ Χριστὸς καὶ ἔβλεπεν τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ εἶπεν· ‟Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτένουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους411· ἰδοὺ ἀφίεται ὁ οἷκος ὑμῶν ἔρημος412«· καὶ ‟οὐ μὴ μείνῃ413 λίθος ἐπὶ λίθον» (Ματθ. κγ´, 37, 38. κδ´, 2). Ἀπέχει τὸ Γεθσημανῆ414 ἀπὸ τὸν Ἅγιον Τάφον μίλι415 α´.

§ 32. Ἀπ’ αὐτὸ416 κατὰ ἀνατολὰς ἀνεβαίνει417 εἰς τὸ ὄρος των Ἐλαιῶν. Ἀπάνω εἰς τὸ ὄρος ἔναι ναὸς στρογγυλοειδὴς418 καὶ ἔχει κολῶνες ι´, καὶ εἰς τὴν μέσην419 τοῦ ναοῦ ἔναι κουβούκλ(ιν) ὡραιωμένον420, καὶ μέσα αὐτοῦ ἔναι ὁ τόπος ὁποῦ ἐπάτησεν ὁ Χριστὸς καὶ ἀνελήφθην εἰς τοὺς οὐρανούς. Ἔμενεν421 δὲ τὸ πάτημαν422 αὐτοῦ βουλλωμένον423 εἰς τὴν πέτραν.

§ 33. Δεζιᾷ δὲ τοῦ ναοῦ τούτου ὀλίγον κατεβαίνει424 βαθμίδια κ´. Ἐκεῖ ἔναι τὸ κελλὶν425 καὶ ὁ τάφος τῆς ἁγίας Πελαγίας. Ἐκεῖ ἔναι426 καὶ ἡ Ἐξομολόγησις. Ἔναι γοῦν ἀπάνου εἰς τὸν τάφον τῆς ἁγίας λίθος κομιζόμενος ὑπὸ ἁγίου ἀγγέλου Θεοῦ προστάξει427, καὶ στένουνται οἱ ἄνθρωποι, ἕως οὗ νὰ ἐξομολογηθοῦν428, (καὶ) ἐλεύθερα γυρίζουν. Ἅπτουν κανδήλια γ´.

§ 34. Ἀριστερᾷ δὲ τοῦ ναοῦ στάδια β´ ἔναι ἡ Ἐγκανᾶ429 τῆς Γαλιλαίας, οὗ ἐποίησεν430 ὁ Χριστὸς τὸ ὕδωρ οἷνον εἰς τὸν γάμον.

§ 35. Ἐκεῖ εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν ἐκάθετο ὁ Μελχισεδέκ· οὗ431 ἐλθὼν ὁ Ἀβραὰμ καὶ ἐτριχοκόπησεν αὐτὸν καὶ ἐνυχοκόπησεν432 αὐτὸν καὶ ἔδωκε τὸν ἄρτον καὶ ἔφαγεν καὶ εὐλογήθη παρ’ αὐτοῦ. Ἀπέχει τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν433 ἀπὸ τὸν Ἅγιον Τάφον μίλι434 α´ <(==1 1/2).

§ 36. Ἀπ’ αὐτοῦ κατεβαίνεις435 κατὰ ἀνατολὰς ἕως μίλι436 α´. Ἐκεῖ ἔναι ἡ Βηθανία, ὁποῦ ἀνέστησεν ὁ Χριστὸς τὸν Λάζαρον τετραήμερον. Ἔναι ναὸς καὶ μέσα ἔναι ὁ τάφος τοῦ Λαζάρου μαρμαρένιος. Ἅπτουν κανδήλια γ´.

§ 37. Παραυτοῦ ἔναι ὁ λίθος ὁποῦ ἐκάθισεν437 ὁ Χριστὸς ἀπὸ τῆς ὁδοιπορίας καὶ ἧλθεν ἡ Μάρθα καὶ εἶπεν ‟Κύριε, εἰ ἧς438 ὧδε439, οὐκ ἃν ἀπέθανέν μου ὁ ἀδελφὸς» καὶ τὰ ἑζῆς440 (Ἰωάν, ια´, 21). Ἐκεῖ ἔφεραν οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι τὸν πῶλον καὶ ἐκάθισεν441 ὁ Χριστός. Ἀπ’ αὐτοῦ442 εὐλόγησεν τὴν Ἁγίαν Σιὼν καὶ εἶπεν· ‟Χαῖρε σφόδρα, θύγατερ443 Σιών· ἰδοὺ γὰρ ὁ βασιλεύς444 σου ἔρχεται σοι πραῢς ἐπὶ πώλου445 ὄνου, υἱὸν ὑποζυγίου» (πρβλ. Ματθ. κα´, 5). Ἀπέχει ἀπὲ τὸν446 Ἅγιον Τάφον μίλ(ια)447 β´ < (== 2 1/2).

§ 38. Κατὰ ἀνατολὰς ἔναι ὁ δρόμος τοῦ Ἰορδάνου καὶ τῆς Ἱεριχώ· εἰς δὲ τὴν ὁδὸν ἔναι ἡ Βρύσις448 τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, καὶ παραυτοῦ δεξιᾷ449 εἰς τὸ ὄρος ἔναι450 τὸ μοναστήριν τοῦ μεγάλου Εὐθυμίου. Ἀπέχει ἀπὲ τὸν Ἅγιον Τάφον μίλια451 ιε´.

§ 39. Ἀπ’ αὐτοῦ ἔμπροσθεν ἔναι μοναστήριν εἰς τὴν ὁδὸν τῆς Θεοτόκου, καὶ παραυτοῦ ἔναι ‘Ιεριχός. Ἀπέχει ἀπὲ τὴν Ἱερουσαλὴμ μίλια452 κ´.

§ 40. Ἐκεῖ ἔναι453 καὶ τὸ ὄρος ὅπου ἐνήστευσεν454 ὁ Χριστὸς ἡμέρας μ´· ὕστερον ἐπείνασεν, δεικνὺς455 τὸ ἀνθρώπινον, καὶ ἧλθεν ὁ ´’διάβολος καὶ ἐπείραζεν456 αὐτὸν καὶ εἶπεν «Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ457, εἰπὲ458 ἵνα οἱ λίθοι ἅρτοι γίνωνται459» καὶ τὰ ἑζῆς· καὶ ὁ Χριστὸς εἶπεν460· «Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ» (Ματθ. δ´, 3, 10).

§ 41. Ἐκεῖ461 εἰς τὴν Ἱεριχὼ462 ἔναι τὰ ὕδατα πικρὰ, ὁποῦ ἐποίησεν ὁ Ἑλισαῖος εἰς γλυκύτητα. Ἐκεῖ463 καὶ ὁ τόπος ὁποῦ εἶδεν464 ὁ ’Ἰσοῦς ὁ τοῦ Ναυὴ465 τὸν ἄγγελον καὶ εἶπεν466 «Ἡμέτερος εἶ ἢ467 τῶν ὑπεναντίων»; Καὶ εἶπεν468· «Ἐγὼ ἀρχιστράτηγος δυνάμεως Κυρίου νυνὶ παραγέγονα· λῦσον τὸ ὑπόδημα469 ἐκ τῶν ποδῶν σου· ὁ γὰρ τόπος, ἐφ’ ᾧ σὺ ἕστηκας470, ἅγιός ἐστιν. Καὶ νῦν λάβε τὴν κιβωτὸν καὶ τὰς διαθήκας καὶ ἐλθὲ ἀπέναντι Ἱεριχώ, ἵνα χαλασθῶσι471 τὰ τείχη472 αὐτῆς» (Ίησ. ε´, 13–15). Ἐκεῖ473 ἔναι καὶ ἡ συκομορέα474, ὁποῦ ἀνέβη ὁ Ζακχαῖος475 ἵνα ἰδῇ476 τὸν Χριστόν, διότι μικρὸς ἧν τὴν ἡλικίαν· καὶ ὁ Χριστὸς εἶπεν477 αὐτῷ· ‟Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι· σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ (με) μεῖναι478« (Λουκ. ιθ´. 5).

§ 42. Ἀπ’ αὐτοῦ ἔμπροσθεν κατὰ ἀνατολὰς ἔναι ὁ Ἰορδάνης479 ποταμός. Ἀπέχει ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλὴμ μίλια480 λ´. Ἐκεῖ ἔναι τοῦ Προδρόμου τὸ μοναστήρι481. Ἐκεῖ βαπτίστην ὁ Χριστὸς ὑπὸ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ. Ἐκεῖ ἔναι καὶ τὸ σπήλαιον, ὁποῦ ἡσύχαζεν ὁ Πρόδρομος. Ἐκεῖ482 ἔναι τὸ ὄρος τὸ Ἑρμὼν ἀπὸ ὄρους μικροῦ. Ἀπὸ ’κεῖ483 ἀνελήφθη ὁ προφήτης Ἡλίας εἰς τὸν οὐρανὸν484 καὶ ἔδωκεν τὴν μηλωτὴν αὐτοῦ τῷ Ἑλισεαί. Ἐκεῖ485 ἔναι καὶ ὁ τάφος τοῦ ἀββᾶ Ζωσιμᾶ486, ὁποῦ ηὗρεν τὴν ὁσίαν Μαρίαν τὴν Αἰγυπτίαν καὶ ἔθαψέ τὴν μέσα εἰς τὴν ἔρημον487.

§ 43. Πέρα τοῦ Ἰορδάνου488 ἔναι ὄρη ὑψηλά. Ἐκεῖ489 ἧλθεν ὁ Μωϋσῆς μὲ τὸν490 λαὸν ἀπὸ τοῦ Σινὰ καὶ ἀνέβην491 εἰς ἓν ὄρος ὑψηλόν492, ὃ λέγεται Ναβᾶ, καὶ ἰδών τὴν Γῆν τῆς Ἐπαγγελίας ἀπὸ μακρόθεν καὶ καταβὰς ἐκεῖ ἐτελεύτησεν. Ἐκεῖ493 ἔναι τὸ λείψανον494 αὐτοῦ κεκρυμμένον495.

§ 44. Ἐβγαίνει496 ὁ ποταμὸς ὁ Ἰορδάνης497 ἀπὸ τὴν πόλιν Ναζαρέτ, ἀπὸ μίαν λίμνην. Ἐκεῖ498 εὐαγγελίστην ἡ Θεοτόκος. Ἀπέχει499 ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλὴμ ἡμέρας τρεῖς.

§ 45. Παραυτοῦ κατὰ ἄρκτον ἔναι ἡ Σεβαστόπολι, ὁποῦ ἀπετμήθη ὁ Πρόδρομος ὑπὸ Ἡρώδου500. Παραυτοῦ δὲ ἔναι ἡ Τιβεριάδος501 θάλασσα. Ἐκεῖ ηὗρεν ὁ Χριστὸς τοὺς ἀποστόλους, ὁποῦ ἀλιεύαν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς· ‟Δεῦτε ὀπίσω502 μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἀλιεῖς503 ἀνθρώπων». Καὶ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα504 ἠκολούθησαν αὐτῷ.

§ 46. Εἰς αὐτὰ τὰ μέρη ἔναι505 τὸ ὄρος τὸ Θαβώρ, ὅπου ἐμετεμορφώθη506 ὁ Χριστός. Ἀπέχει ἀπὲ τὴν507 Ἱερουσαλὴμ ἡμέρας γ´.

§ 47. Χωνεύει508 καὶ ὁ Ἰορδάνης509 ποταμὸς εἰς τὴν Ἐρυθρὰν510 Θάλασσαν καὶ διατρύπᾷ511 καὶ γυρίζει ὅλον τὸν κόσμον Θεοῦ προστάξει.

48. Ἐκεῖ εἰς τὴν Ἐρυθρὰν Θάλασσαν ἔναι512 τὸ μοναστήρι τοῦ ἀββᾶ513 Γερασίμου, ὁποῦ ἐδούλευεν ὁ λέων514. Ἀπέχει ἀπὲ τὴν Ἱερουσαλὴμ μίλια515 λ´.

§ 49. Ἐρχομένου516 (σου) ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλήμ, μέσα εἰς τὰ ὄρη517 ἔναι518 τὸ μοναστήρι τοῦ ἁγίου Σάββα. Ἐν τῷ καιρῷ519 τῆς αὐξήσεως εἶχεν καλογέρους χιλιάδας ιδ´. Ἐκεῖ ἔναι ἡ βρύση520 ὁποῦ ἔβγαλεν521 ὁ ἅγιος διὰ προσευχῆς του. Ἐκεῖ ἔναι522 καὶ ὁ τάφος του. Ἔναι523 καὶ τὸ κέλλιν524 τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ525. Ἐκεῖ ἔγραψεν τὴν μουσικὴν καὶ τὴν Παρακλητικὴν καὶ τὸ ‟Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς». Ἔναι526 καὶ ὁ ναὸς μετὰ τρούλλου καὶ μέσα ζωγραφισμένος μὲ τὸ λαζούριν: ὅλοι527 οἱ ὄσιοι. Ἀπέχει ἀπὲ τὴν528 Ἱερουσαλὴμ μίλια ιβ´. Αὐτοῦ529 σιμὰ εἰς τὸ ὅρος ἔναι530 τὸ μοναστήρι τῆς ἁγίας Εὐδοκίας.

§ 50. Ἐρχομένου (σου) πρὸς τὴν Ἱερουσαλὴμ ἔναι531 τὸ μοναστήρι τοῦ ἁγίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου532 ἀπάνου εἰς τὸ ὅρος. Ἀπέχει ἀπέ τὴν Ἱερουσαλὴμ μίλια533 κ´.

§ 51. Κεῖται δὲ534 ἡ Βηθλεὲμ καὶ ὁ Ἅγιος Ἡλίας ἀπὸ τὸν Ἅγιον Τάφον κατὰ μεσημβρίαν535. Μέσα εἰς τὴν ὁδὸν τῆς Βηθλεὲμ536 ἔναι537 τὸ μοναστήρι τοῦ προφήτου Ἠλιού. Αὐτοῦ ἔφερεν τὴν τροφὴν ὁ κόραξ καθ’ ἡμέραν (εἰς) τὸν προφήτην, καὶ ἔναι538 ὁ ναὸς μετὰ τρούλλου. Καὶ ἐκεῖ ἔφερεν ὁ Ἰωσὴφ τὴν Θεοτόκον καὶ ἤθελε, ἵνα ἀπολύσῃ539 αὐτήν, καὶ ἧλθεν ἄγγελος Κυρίου καὶ εἶπεν· ‟Ἰωσήφ, υἱὸς Δαυὶδ, μὴ ποιήσῃς τοῦτο, μηδὲ540 φοβηθῇ ὁ υἱός· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου· καὶ νῦν παράλαβε Μαρίαν τὴν γυναῖκά541 σου καὶ ἐλθὲ542 εἰς Βηθλεέμ543« (Ματθ. α´, 20).

§ 52. Ἐρχόμενοι ἐν τῇ ὁδῷ ὡς μίλ(ιον) α´ ἔναι544 ὁ στῦλος τοῦ ἁγίου Συμεὼν τοῦ Στυλίτου545 καὶ παραυτοῦ ἔναι546 ὁ τάφος τῆς Ῥαχιήλ.

§ 53. Ἐρχομένου (σου) ἐν τῇ ὁδῷ (ἔναι ὁ τόπος ὁποῦ) ἐκάθισεν547 ἡ Θεοτόκος ἐκ τῆς ὁδοιπορίας καὶ ἐτυπώθη ἡ548 πέτρα ὁποῦ ἐκάθισεν549 καὶ ἀπ’ ἐκεῖ550 ἧλθεν εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν Βηθλεὲμ551 καὶ ἧλθεν εἰς τὸ Ἅγιον Σπήλαιον552 καὶ ἔτεκεν τὸν Κύριον ἡμῶν· οὗ553 ἧλθον554 οἱ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν προσκυνῆσαι555 αὐτὸν· ἰδόντες δὲ καὶ οἱ ποιμένες τὸ γεγονὸς556 ἐπίστευσαν καὶ αὐτοί. Ἐκεῖ557 ἧλθεν ἄγγελος Κυρίου καὶ εἶπεν· Ἰωσήφ, υἱὸς Δαυίδ, παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν γυναῖκα σου καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον».

§ 54. Ἔναι558 γοῦν ὁ ναὸς μέγας καὶ πάντερπνος. Ἔναι559 σκεπασμένος μετὰ ξυλίνης σκευῆς560 καὶ μετὰ μολίβδου561. Ἔχει καὶ κολῶνες μαρμαρένιες υ´. Ἔναι τὰ τείχη ἱστορισμένα μετὰ μουσείου562: οἱ ἑπτὰ σύνοδες καὶ οἱ ἅγιοι μάρτυρες. Εἰς δὲ563 τὸ βῆμα ἔναι ὁ Χριστὸς μὲ τὸν564 σταυρὸν καὶ ἐβγάνει565 τὸν Ἀδὰμ ἀπὸ τὴν Κόλασιν· καὶ ἔναι καὶ ἡ Γέννησις. Δεζιᾷ δὲ τοῦ βήματος κατεβαίνει566 βαθμίδια ιε´ καὶ ἀριστερᾷ ιγ´, καὶ ἐκεῖ κάτω ἔναι τὸ σπήλαιον εὐτρεπισμένον μετὰ ὀρθομαρμάρωσιν καὶ τὸ ἔδαφος ὅμοιον567. Ἔχει καὶ κολῶνες μικρὲς ζ´. Κεῖται568 ἡ Γέννησις κατὰ ἀνατολάς, ἡ δὲ Φάτνη δυσικά569. Ἔχει δύο πόρτες χάλκινες χυτὲς570 καὶ ἔχουν κολῶνες μικρὲς571 ὀκτώ. Ἅπτουν κανδήλια δέκα μικρά. Ἐκεῖ572 ἔναι ἡ Περιτομὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ ἔναι καὶ ὁ ναὸς τοῦ μεγάλου Γεωργίου. Ἀπέχει ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλὴμ μίλια ς´.

§ 55. Ἀπὸ τὴν Βηθλεὲμ δυσικὰ573 ἔναι ναὸς τοῦ μεγάλου Νικολάου καὶ παραυτοῦ δυσικὰ574 ἔναι τὸ μοναστήρι575 τοῦ μεγάλου Γεωργίου. Ἐκεῖ ἔναι καὶ τὰ Σπίτια τοῦ Διοκλητιανοῦ τοῦ παραβάτου. Ἐκεῖ ἔβαλεν τὸν μέγαν Γεώργιον εἰς τὸν τροχόν576. Ἔναι καὶ ἡ ἄλυσος, ὁποῦ εἶχαν577 εἰς τὸν αὐχένα578 αὐτοῦ, καὶ θαυματουργεῖ579. Ἔναι ναὸς μετὰ τρούλλας580. Ἀπέχει ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλὴμ μίλια581 ιε´.

§ 56. Ἔμπροσθεν δὲ τούτου582 ἔναι ὁ τόπος τοῦ Ἀβραάμ. Ἐκεῖ ἐποίησεν καὶ τὴν φιλοξενίαν καὶ εἶδεν583 τὴν Ἁγίαν Τριάδα. Ἐκεῖ εἰς τὸν οἷκόν του ἔναι καὶ ὁ τάφος του καὶ τοῦ Ἰσαὰκ καὶ τοῦ Ἰακώβ. Ἀπέχει ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλὴμ μίλια584 λ´.

§ 57. Τὸ δὲ ὄρος τοῦ Σινὰ585 ἔναι εἰς τὴν ἐσωτέραν ἔρημον. Ἀπέχει ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλὴμ ἡμέρας ιε´. Ἔναι τὸ μοναστήρι586 μέσα εἰς δύο ὄρη. Ἐκεῖ εἶδεν587 ὁ Μωϋσῆς τὴν βάτον καταφλεγομένην καὶ οὐκ ἐκαίετο588. Ἐκεῖ ἧλθεν ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ εἷπεν «Μωσῆ, Μωσῆ, λῆσαι589 τὸ ὑπόδημα ἐκ τῶν ποδῶν σου, ὅτι ὁ τόπος, ἐφ’ ᾧ σὺ590 ἕστηκας, ἅγιος ἐστιν· καὶ νῦν οἷδας591 ὅτι εὗρες χάριν παρὰ Κυρίου» καὶ τὰ ἐξῆς. Ἔναι ὁ ναὸς ὡραιότατος καὶ εὐρύχωρος, μετὰ ξυλίνης592 σκευῆς καὶ μολίβδου σκεπαστός593. Ἔχει καὶ κολῶνες ιβ´. Ἔναι τὸ βῆμα στορισμένο μετὰ μουσείου594: ἡ Μεταμόρφωσις. Ἔναι καὶ τὰ διάστηλα595 τοῦ βήματος εἰκόνες596 ὡραιότατες. Ἐκεῖ597 ἔναι τὸ λείψανον598 τῆς ἁγίας Αἰκατερίνας599 μέσα εἰς λαρνάκιν καὶ βρύει τὸ μύρος600. Ἔναι εἰς τά πλευρὰ τῆς εκκλησίας παρακκλήσια601, ὁποῦ λειτουργοῦνται602: ἡ Ἁγία Ἑλένη καὶ ἡ Ἁγία Εἰρήνη603, ὁ Ἅγιος Κόνων604 καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος καὶ ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ Στυλίτης605, ἡ Ἁγία Μαρίνα. Ὄπισθεν δὲ τοῦ ἁγίου βήματος ἔναι ἡ Ἁγία Βάτος, ὁποῦ εἶδεν606 ὁ Μωϋσῆς. Ἔναι ναὸς εὐτρεπισμένος καὶ εἰς τὸ πλευρὸν αὐτοῦ ἔναι ναὸς τῶν Ἀββάδων τῶν ἐν Σινὰ καὶ Ῥαϊθοὺ ἀναιρεθέντων. Ἐκεῖ607 ἔναι καὶ λείψανα αὐτῶν καὶ θαυματουργοῦ(ν)608.

§ 58. Ἡ δὲ εἰς τὸ ἄλλον μέρος ἔναι ναὸς τοῦ ἁγίου Ἰακὼβ τοῦ Ἀδελφοθέου. Ἔναι καὶ ἄλλα παρακκλήσια609 μέσα εἰς τὸ μοναστήριον, ὁ Ἅγιος Στέφανος ὁ πρωτομάρτυρας, ὁ Πρόδρομος καὶ Σέργιος καὶ Βάκχος καὶ ὁ Μέγας Νικόλαος, ὁ Μωϋσῆς καὶ Ἀαρών, ὁ Χρυσόστομος, ὁ Ἅγιος Θεόδωρος, ἡ Θεοτόκος, ὁ Ἅγιος Γεώργιος καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, καὶ ἡ Ἁγία Αἰκατερίνα610 καὶ Ἰωακεὶμ καὶ Ἅννα. Ἐκεῖ611 ἔναι καὶ τὸ πηγάδιν612 ὁποῦ ἐπότιζεν ὁ Μωϋσῆς τὰ πρόβατα. Ἔναι καὶ μία ῥῳδία εἰς τὸ χείλος613 τοῦ πηγαδίου ἀπὸ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον614.

§ 59. Αὐτοῦ ἔμπροσθεν τοῦ μοναστηρίου ἔχει περιβόλιν615 καὶ ἔχει νερὸν τῆς βρύσης. Αὐτοῦ ἐποίησαν616 οἱ Ἑβραῖοι τὸ617 ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον αὐτῶν618 θυσίαν καὶ ἧβγεν κεφάλιν619 μόσχου καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ.

§ 60. Ἀπ’ αὐτοῦ δὲ κατὰ μεσημβρίαν ἀνέβαινεν620 εἰς τὸ ὅρος τὸ νομικόν621, ὁποῦ ἐνήστευσεν ὁ Μωϋσῆς δὶς622 μ´ ημέρας. Ἀνεβαίνει623 βαθμίδια ͵ςχ´· εἰς624 δὲ τὸ ἀνέβασμα τοῦ δρόμου ἔχει νερόν, ὅπου ἔβγαλεν625 τινὰς ἅγιος διὰ προσευχῆς626· καὶ παραυτοῦ ἔναι ναὸς τῆς Θεοτόκου, ἡ Ἐγγυητὴς627 τοῦ μοναστηριοῦ· καὶ παραυτοῦ ἔναι ναὸς τοῦ ἁγίου Ἠλιοὺ τοῦ προφήτου. Ἐκεῖ628 ἔναι σπήλαιον, ὁποῦ ἐνήστευσεν ἡμέρας μ´, καὶ ναὸς ἕτερος τοῦ προφήτου Ἑλισαίου καὶ τῆς ἁγίας Μαρίνας.

§ 61. Ἀπάνου εἰς τὴν Ἁγίαν Κορυφὴν629 ἔναι ἡ πέτρα ὁποῦ ἐσκέπασεν τὸν Μωϋσῆν, ὅταν ἐμίλησεν μὲ τὸν630 Θεὸν καὶ ἔδωκεν631 τὸν νόμον, τὰ θεοχάρακτα γράμματα. Εἶναι632 ἐκεῖ δύο ἐκκλησίες633, τοῦ ἀρχιστρατήγου Μιχαὴλ καὶ τοῦ προφήτου Μωϋσῆ.

§ 62. Παρακάτω δὲ τῆς Ἁγίας Κορυφῆς εἶναι634 καθίσματα, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης635 ὁ Πρόδρομος καὶ ὁ Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἅννα καὶ ὁ Ἅγιος Παντελεήμων. Ἔναι ὁ ἅγιος Γεώργιος εἰς ἕτερον ὄρος ὑψηλόν636, ὁποῦ ἧτον τὸ λείψανον637 τῆς ἁγίας Αἰκατερίνας638 καὶ ἐβλέπασίν το δύο ἄγγελοι χρόνους τ´.

§ 63. Ἀπ’ αὐτοῦ κατὰ άνατολὰς τοῦ ὄρους ἔναι τὸ κάθισμα τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, καὶ παραυτοῦ ὀλίγον ἔναι ὁ Ἅγιος Νούφριος639, καὶ παραυτοῦ μέσα εἰς τὴν ὁδόν ἔναι ἡ πέτρα ὁποῦ ἔδωκεν ὁ Μωϋσῆς μὲ τὴν ῥάβδον καὶ ἔβγαλε640 βρύσες ιβ´ καὶ ἐπότισεν τὸν λαὸν τῶν Ἑβραίων, καθώς φησιν ‟ἐῤῥύησαν641 ὕδατα καὶ χείμαῤῥοι κατεκλύσθησαν642« (Ψαλμ. οζ´, 20).

§ 64. Ἀπ’ αὐτοῦ δυσικὰ643 ἔναι τὸ κάθισμα (τῶν) Ἁγίων Ἀναργύρων. Ἐκεῖ πλησίον644 ἔναι ὁ τόπος ὁποῦ ἠνοίχθη645 ἡ γῆ καὶ κατέπιεν Δαθὰν καὶ Ἀβειρών646.

§ 65. Ἀπ’ αὐτοῦ δὲ κατ’ ἄρκτον ἔναι ἡ πέτρα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ τῆς Κλίμακος. Ἐκεῖ ἐκάθισεν647 ἔτη μ´ καὶ ἀπέκει648 ἔβλεπεν καθ’649 ἡμέραν τὸ ἅγιον φῶς εἰς τὴν Ἁγίαν Κορυφὴν τοῦ ὄρους. Ταῦτα τὰ θαύματα αὐτοῦ σιμά.

§ 66. Ἀπέχει καὶ ἡ Ῥαϊθοὺ650 ἀπὸ τὸ Σινὰ ἡμέρας β´. Ἐκεῖ651 ἔναι καὶ ἡ Ἐρυθρὰ Θάλασσα. Ἀπ’ ἐκεῖ652 ἧλθεν ὁ Μωϋσῆς μὲ τοὺς Ἑβραίους. Ἐκεῖ653 ἔναι οἱ ἑβδομήκοντα στέλεχοι φοινίκων654 καὶ πικρὰ ὕδατα, ὁποῦ ἐμετάβαλεν εἰς γλυκύτητα655 ὁ Μωϋσῆς δρόσου656. Ἐκεῖ ἔναι μοναστήρι657 τοῦ Προδρόμου, ὁποῦ ἧλθαν οἱ Βάρβαροι καὶ ἀπέκτειναν658 τοὺς ἀββάδες. Αὐτοῦ ἔναι καὶ659 ἔνα ἕτερον μοναστήριν660 κεκρυμμένον661 παρὰ Θεοῦ καὶ οὐδεὶς δύναται τοῦ ἰδεῖν αὐτό662. Ἀμήν, ἀμήν, ἀμήν.

* * *

172

В этом и последующих примечаниях показаны исправления, сделанные переводчиком (см. Предисловие) и приведено первоначальное написание из Codex Vindob. theol. gr. 244 (Nessel), fol. 22–25. Excripsit vir cl. S. O. Dolgov. Cod.: ὀφέλιμος κ. ὡρέα.

173

Cod.: πόλεος.

174

Cod.: ἐπαγγελίας. Εὐλόγησον πάτερ.

175

Cod.: επϊδὴ δὲ.

176

Cod.: ἀξια, ὅ.

177

Cod.: ἰδῖν.

178

Cod.: τὴν γῆν.

179

Cod.: λαπὸν ἁγίων καὶ γράφουν καὶ χαράτουσιν ἲνα ἔχεις.

180

Cod.: ψοχηκήν σου ὀφελίας.

181

Cod.: μενεστιν ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ.

182

Cod.: μέσιν.

183

Cod.: ἤνε τρούλαις.

184

τρούλα hic et deinceps.

185

γύροθεν hic et deinceps.

186

Cod.: ζϊλήνης σκεβὴς.

187

Cod.: ἀπὸ κάτωθεν.

188

Cod.: τρούλας ἔ. ζογραφία μ. μουσίου.

189

κολόνες hic et deinceps.

190

Cod.: τίχον.

191

Cod.: πόρφυρες.

192

Cod.: μέσιν.

193

Cod.: ἀκίμιτα.

194

Cod.: ἔνε α. ἡ λαζάροσις ἡστορϊσμένη.

195

Cod.: γύροθεν καλοπισμένη.

196

Cod.: ἐκύλησεν.

197

Cod.: ἐκάθησεν.

198

Cod.: κρέμοντε.

199

Cod.: τέσαρα.

200

Cod.: κϊώνϊα.

201

Cod.: ὡρεώτατον.

202

Cod.: κρατινόμενον == κρατούμενον.

203

Cod.: ὑποστίλον σϊδύρον.

204

Cod.: ἡστορισμένων μ. μουσίων.

205

Cod.: ἀνάλυψις.

206

Cod.: ἀπὸ κάτω τὰ κατυχούμενα.

207

Cod.: ἐρετικοὶ.

208

Cod.: ἡ всюду, где у переводчика οἱ.

209

Cod.: ἀκοβίτε.

210

Cod.: ἡ νεστ. κ. ἡ σαβελϊανοὶ κ. ἡ χατζίτζάνϊ.

211

Cod.: ἡ μαρονίται.

212

Cod.: θεῶ ἤλατοι λατοίνη. ὁλης τῆς ἑρετικοῖς.

213

Cod.: ἀνάθημα.

214

Cod.: καθολιχῶν.

215

Cod.: ὡρέον.

216

Cod.: κανδήλλια.

217

Cod.: ὡς ἡ βίμα.

218

Cod.: ὀφαλὸς == ὁμφαλὸς.

219

Cod.: μέσι.

220

Cod.: ὡς ἡ βήματος.

221

Cod.: τῶ.

222

Cod.: εὐγάνη.

223

Cod.: ἀνεβένη.

224

Cod.: πέρνουν.

225

Cod.: ἡ ψιλὴ.

226

Cod.: ἡστορϊσμένη.

227

Cod.: μουσίου.

228

Cod.: ἡστορισμένων μ. μουσίου.

229

Cod.: ἐκὶ.

230

Cod.: ψοφίδος.

231

Cod.: τρούλης ἡψυλὸς.

232

Cod.: ἔσοθεν.

233

Cod.: κολόνες μικραῖς.

234

Cod.: στίλον στϊρϊζόμενον.

235

Cod.: ἀνηβένη.

236

Cod.: ἐράγη.

237

Cod.: ἧπεν.

238

ἔνε hiс.

239

Cod.: περικαλεῖς κ. ηστορισμένως.

240

Cod.: μουσίου.

241

Cod.: προφοίτε. ἔνε.

242

Cod.: ἔμπϊξαν.

243

Cod.: καλοπισμένων.

244

Cod.: ὀπίσω.

245

Cod.: ὀλϊγότερον ὀργίας.

246

Cod.: χῆσμα.

247

Cod.: κρανίων.

248

Cod.: λόγχην.

249

Cod.: ἐκίνω τὸ σχήσμα ἔρευσεν.

250

Cod.: ἐβάπτησεν.

251

Cod.: ἐκίνας.

252

Cod.: πολϊκάνδηλα.

253

Cod.: ψυφῆδος.

254

Cod.: διαβήματα.

255

Cod.: πρότον.

256

Cod.: ἡ ἤβερι.

257

Cod.: ἔνε γ. δένδρω.

258

Cod.: ἥλας.

259

Cod.: λαζάροσις.

260

Cod.: μαρμάρον λευκὸν κ. πορφυρὸν καλωπ. κρέμοντε.

261

Cod.: αρηστερᾷ.

262

Cod.: δϊσϊκὰ ἔ. ἡ κολόνα.

263

Cod.: ἐκὶ ἔ. τὸν αἱρετικὸν λατίνον.

264

supra ὁποῦ.

265

Cod.: καθὸς.

266

Cod.: κλήρων.

267

Cod.: τρούλης.

268

Cod.: χυμὼν κ. καλοκέρην.

269

Cod.: ἐθεώρη.

270

Cod.: τύχον.

271

Cod.: ἔνε μ. θηριδα.

272

Cod.: ὕποσιν μένουσιν.

273

Cod.: κατεβένη.

274

Cod.: ἐκὶ.

275

Cod.: ἑβρέθην.

276

Cod.: ἴναι.

277

Cod.: βίμα κ. τράπεζος.

278

Cod.: ἐκὶ ἴναι.

279

Cod.: ἐκὶ.

280

Cod.: διανα.

281

Cod.: ἔμπι.

282

Cod.: ἐκόλυσεν.

283

Cod.: ἐκὴ.

284

Cod.: ζογραφιμένη ἡ ἀντϊσϊμφονηθησαν αὐτοὶ κ. ἠποῦσα.

285

Cod.: ἰωρδάνη περάσις ε. θέλης ἀν. ή δὲ ἑτέρας.

286

Cod.: πύλαις ἐνεμεσυμβῆνα.

287

Cod.: ἔνε.

288

Cod.: ἀνόφλεα.

289

Cod.: μαρμαρώστροτι.

290

Cod.: νεκρῶν κ. ἀνέστι.

291

Cod.: τρουλαίων ὁρεότατον ἡστορισμένων.

292

Cod.: μουσίου.

293

Cod.: ὑψιλὸν, ἔ. κολόνες μικραῖς.

294

Cod.: ἀπὸ κάτου α. ἴναι ἐκλησία.

295

Cod.: δεξιῶν.

296

Cod.: ἐκλησία τὸν μυροφόρον.

297

Cod.: ὁ.

298

Cod.: ἥδεν ἡ μαγδαλϊνῆ.

299

Cod.: τῶ σῶμα.

300

Cod.: τέθηκας κ. τ. ἐξεῖς.

301

Cod.: ἠνωμένων μετὸν.

302

Cod.: ἐκλησία.

303

Cod.: ἐκὴ.

304

Cod.: οἱ.

305

Cod.: θαμένη.

306

Cod.: δϊσϊκα.

307

Cod.: πατριαρχίω.

308

Cod.: ἡσὶν.

309

Cod.: τρούλης.

310

Cod.: ἡστωρισμένος μ. μουσίου ἐκὴ.

311

Cod.: ἔσφαξεν.

312

ἐδέκτην == ἐδέχθη.

313

Cod.: ἀγγάλες.

314

Cod.: ὑπαναγία.

315

Cod.: παϊδϊάδα εὐρύχορος. ἐκὶ.

316

Cod.: ἐκίνην.

317

Cod.: πόλλ(ου).

318

Cod.: τὸν.

319

Cod.: ἐκίνης.

320

Cod.: ἔκλησαν.

321

Cod.: οὐκανηχθήσεται.

322

Cod.: στέκη καὶ κλησμένη.

323

ἐπίγαν οἱ σαρακϊνοὶ.

324

Cod.: ἀνήξουν.

325

Cod.: εἴσχησαν ἀνοίξε α. ἀλέκτησεν.

326

Cod.: τηνὰν

327

Cod.: ναπροσκηνήσι. ἐ. απεχη.

328

Cod.: ἕξη.

329

Cod.: λάκος ὁ. ἔρίψαν.

330

Cod.: λεώντων.

331

Cod.: ἄνης.

332

Cod.: πλησίων.

333

Cod.: κατακερὸν κατέβενεν.

334

Cod.: πρότος.

335

Cod.: ὑγιεῖς ἐ. ἔνε.

336

Cod.: ἀπέχη.

337

Cod.: πλησίων.

338

Cod.: πρετόριον.

339

Cod.: μοναστήρη.

340

Cod.: ἡ καλογραῖς.

341

Cod.: ἡ ρωμέησες.

342

Cod.: ἐκεῖ έθεώρη.

343

Cod.: ἐθρήνη.

344

Cod.: δϊμήτριος.

345

Cod.: ἐκατερήνα.

346

Cod.: τὸν.

347

Cod.: οἱ.

348

Cod.: τὸν ἑρετικὸν.

349

Cod.: σιῶν ἡ λατίνη.

350

Cod.: μαρονίται.

351

Cod.: ἡ χαμπέσι.

352

Cod.: ὃν.

353

Cod.: ἤναι ἱακοβίται.

354

Cod.: ἐκὴ καὶ κύπος.

355

sic codex.

356

Cod.: ἐκκλησίαις.

357

Cod.: ἰσὶν.

358

Cod.: ἥδε.

359

Cod.: μεσιβρϊνὰ.

360

Cod.: τυχόκαστρον.

361

Cod.: καστέλιν.

362

Cod.: ἥκοι.

363

Cod.: ἐκὴ μέλη νακαθήσι.

364

Cod.: πϊητὴς.

365

Cod.: ἀλαχοῦ.

366

Cod.: φλέγων.

367

Cod.: χρόνουν. ἐκὴ.

368

Cod.: ἠρπορῆ τ. νατὴν ἀνήξη.

369

Cod.: μέλλῖ ναεὔγουν.

370

Cod.: νακαθήσουσιν.

371

Cod.: γεθσιμανοὶ θέλη.

372

Cod.: κλαυθμονος ναρεῦσι.

373

Cod.: γόμωρα.

374

Cod.: τῶ.

375

Cod.: μεσϊνβρινὰ.

376

Cod.: δῦπνος ὁ μϊστϊκὸς.

377

Cod.: ἐκατέβϊν.

378

Cod.: γλωσσώδης. ἐ. ἐκημίθην.

379

Cod.: σιμεὼν.

380

Cod.: πλησίων ἔνε.

381

Cod.: ἐθρίνη

382

Cod.: ἔδοκεν.

383

Cod.: ἠσὴν.

384

Cod.: μίλλη.

385

Cod.: μίλλη α´ ἔνε.

386

Cod.: ὧν.

387

Cod.: τῆς ξένης καθὸς θ. ἡ ἀθóoι καλόγεροι κ. ἡ.

388

Cod.: μίλλια.

389

Cod.: ἁπαντα.

390

Cod.: ὁ λ. τὸ πϊγάδϊν.

391

Cod.: ὁς.

392

Cod.: ἡ δὲ παρ’ αὐτοῦ.

393

Cod.: κοληνβήθρα.

394

Cod.: ἔπεψεν == ἔπεμψεν.

395

Cod.: τϊφλον.

396

Cod.: νέψε.

397

Cod.: ἐγγίτερα τοῖς.

398

Cod.: ἔριψον.

399

Cod.: γεδοϊμανὶ.

400

Cod.: χοσμένος κ. κατεβένη.

401

Cod.: μέσιν.

402

Cod.: ἀκοίμιτα.

403

Cod.: μέλι ναἐξεχίσιν.

404

Cod.: μετοὺς μ. κεκριμένος.

405

Cod.: τὸν.

406

Cod.: ἀπίγαγον.

407

Cod.: ὀτιον.

408

Cod.: σπιλέου.

409

Cod.: γόνι.

410

Cod.: ἐκάθησεν.

411

Cod.: ἀποσταλμένους.

412

Cod.: ἡμῶν ἔρρημος.

413

Cod.: μιμήνη.

414

Cod.: γεθσιμανί.

415

Cod.: μίλλ(ι).

416

Cod.: αὐτὼ.

417

Cod.: ἀνεβένη.

418

Cod.: στρογγιλοἡδεῖς.

419

Cod.: μέσιν.

420

Cod.: ὁρεομένων.

421

Cod.: ἔμενεν.

422

Cod.: πάτιμαν.

423

Cod.: βουλομένων.

424

Cod.: κατεβένι.

425

Cod.: κελίν.

426

Cod.: ἔνε.

427

Cod.: προστάξη.

428

Cod.: οῦ ναεξομολογήθουν.

429

Ἐγκανᾶ (== Κανᾶ) ex Iohan. II, 1, 11 «ἐν Κανᾶ».

430

Cod.: ὁ ἐπίησεν.

431

Cod.: οὕ.

432

Cod.: ἐνιχοκόπισεν.

433

Cod.: ἐλεῶν.

434

Cod.: μίλλ(ι).

1

Прав. Сборн. вып. 8, 11, 23, 26, 29, 31, 35, 37, 38, 46, 53 и 54.

435

Cod.: κατεβένης.

436

Cod.: μίλλ(ί).

437

Cod.: ἐκάθησεν.

438

Cod.: ἠεῖς.

439

Cod.: ὅδε.

440

Cod.: ἐξεῖς.

441

Cod.: πώλλων κ. ἐκάθησεν.

442

Cod.: ἅπαντα.

443

Cod.: θυγάτερ.

444

Cod.: βασιλεῦσου.

445

Cod.: πραεῖς επιπόλου.

446

Cod.: ὑποζυγίον. ἀπέχη απετὸν.

447

Cod.: μίλλ(ια).

1

Прав. Сборн. вып. 8, 11, 23, 26, 29, 31, 35, 37, 38, 46, 53 и 54.

448

Cod.: ἔνε ἡ βρισις.

449

Cod.: πάρατυ δεξιὰ.

450

Cod.: ἔνε.

451

Cod.: ἀπέχη ἀπετὸν ἃ. τ. μίλλ(ια).

452

Cod.: απ’αυτὰ ἔ. ἔνε ἱεριχὸς. ἀπέχη απετὴν ἰ. μιλλ(ια).

453

Cod.: ἔνε.

454

Cod.: ἐνιατευσεν.

455

Cod.: ἐπίνασεν. δικνὺς.

456

Cod.: ἐπήραζεν.

457

Cod.: ἧπεν. ἤ υἱὸς τοῦ ἤ τοῦ.

458

Cod.: ἠπὲ.

459

Cod.: γήνονται.

460

Cod.: ἧπεν.

461

Cod.: ἐκὶ.

462

Cod.: ιερυχῶ.

463

Cod.: γλυκυτάτη, ἐκὴ.

464

Cod.: ἥδεν.

465

Cod.: ναυὶ.

466

Cod.: ἤπεν.

467

Cod.: ἣ ἣ.

468

Cod.: ἤπεν.

469

Cod.: λῖσον τῶ ὑπόδιμα.

470

Cod.: σῖ ἔστι ἢ.

471

Cod.: ἰερυχῶ ἵ. χαλαστῶσι.

472

Cod.: τύχει.

473

Cod.: ἐκὴ.

474

Cod.: σϋκομωρέα.

475

Cod.: ζακχέος.

476

Cod.: ἡδεῖ.

477

Cod.: ἤπεν.

478

Cod.: δὴ μήνε.

479

Cod.: ιωρδάνης.

480

Cod.: μίλλ(ια).

481

Cod.: μοναστήρη.

482

Cod.: ἐκὴ.

483

Cod.: ἀποκεῖ.

484

Cod.: τῶν οὐρανῶν.

485

Cod.: μυλωτὴν α. τὸ ἐλισεαὶ. ἐκὶ.

486

Cod.: ζοσιμὰ.

487

Cod.: ἕρρημον.

488

Cod.: ἰωρδάνου.

489

Cod.: ὑψιλά. ἐκὶ

490

Cod.: μετὸν.

491

Cod.: ἀνέβιν.

492

Cod.: ἠψιλὸν.

493

Cod.: ἐκὶ.

494

Cod.: λίψανον.

495

Cod.: κεκρϋμένονον.

496

Cod.: εὐγένη.

497

Cod.: ἰωρδάνης.

498

Cod.: λύμνην. ἐκὶ.

499

Cod.: ἀπετμίθη.

500

Cod.: ἡρόδου.

501

Cod.: ἔνε ἡ βεριάδος.

502

Cod.: ὀπίσο.

503

Cod.: ἁλλιὴς.

504

Cod.: δύκτια.

505

Cod.: ἔνε.

506

Cod.: ἐμετεμωρφόθη.

507

Cod.: ἀπετῆν.

508

Cod.: χονέυι.

509

Cod.: ἰωρδάνης.

510

Cod.: ἐριθρὰν.

511

Cod.: διὰτριπὰ.

512

Cod.: ἐριθρὰν Η. ἔνε.

513

Cod.: ἀβὰ.

514

Cod.: λέον.

515

Cod.: ἀπετὴν ἰ. μίλλ(ια).

516

ἐρχομένον; cf. ρ. 34, 16. 35, 3.

517

Cod.: ὄρι.

518

Cod.: ἔνε.

519

Cod.: κερῷ.

520

Cod.: βρύσι; cf. p. 37, 10.

521

Cod.: εὔγαλεν.

522

Cod.: ἔνε.

523

Cod.: ἔνε.

524

Cod.: κέλην.

525

Cod.: δαμασκϋνοῦ.

526

Cod.: ἔνε.

527

Cod.: μετὸ λ. ὅλλοι

528

Cod.: ἀπετὴν.

529

Cod.: μίλλ(ια). αυτοῦ

530

Cod.: ἔνε.

531

Cod.: ἔνε.

532

Cod.: κϋνοβιάρχου.

533

Cod.: ἀπετὴν ἰ. μίλλ(ια).

534

Cod.: καὶ τε τε ἡ βιθλεὲμ.

535

Cod.: μεσιβρίαν.

536

Cod.: βιθλεὲμ.

537

Cod.: ἔνε.

538

Cod.: ἔνε.

539

Cod.: ἀπολύσει.

540

Cod.: μιδὲ.

541

Cod.: γυνέκα.

542

Cod.: ἔλθε.

543

Cod.: βιθλεὲμ.

544

Cod.: μίλλ(ιον) α´. ἔνε.

545

Cod.: στηλήτου.

546

Cod.: ἔνε.

547

Cod.: ὁδῷ ἐκάθησεν.

548

Cod.: ἐπιποθηνὶ.

549

Cod.: ἐκάθισεν.

550

Cod.: απεκ(εῖ).

551

Cod.: βιθλεὲμ.

552

Cod.: σπηλεαιον.

553

Cod.: οὔ.

554

Cod.: ἐλθῶν.

555

Cod.: καὶ προσκϋνησε.

556

Cod.: γεγονῶς.

557

Cod.: αὐτὸν, ἐκὶ.

558

Cod.: ἔνε.

559

Cod.: ἔνε.

560

Cod.: σκεβῆς.

561

Cod.: μολίβδι.

562

Cod.: ἔνε τὰ τύχι ὑστορισμένα μ. μουσίου.

563

Cod.: ἡ δὲ εἰς.

564

Cod.: μετὸν.

565

Cod.: εὐγάνη.

566

Cod.: κατεβένη.

567

Cod.: ὅμιον.

568

Cod.: μικραῖς ζ. Κίτε.

569

Cod.: δισικὰ.

570

Cod.: χιταῖς.

571

Cod.: κολόνες μικραῖς.

572

Cod.: ἐκὴ.

573

Cod.: δισικὰ.

574

Cod.: δισικὰ.

575

Cod.: μοναστήρη.

576

Cod.: τροχῶν.

577

Cod.: ἄλησος ὁ. ἤχαν.

578

Cod.: αὐχαῖνα.

579

Cod.: θαυματουργῶν.

580

Cod.: τρούλας.

581

Cod.: μίλλ(ια).

582

Cod.: δετόυτόυτου.

583

Cod.: ἧδεν.

584

Cod.: μίλλ(ια).

585

Cod.: ἡδὲ τὸ ὁ. τ. σϋνᾶ.

586

Cod.: μοναστήρη.

587

Cod.: ἤδεν.

588

Cod.: ἐκέετο.

589

Cod.: λῆσαι.

590

Cod.: σι.

591

Cod.: ἥδας.

592

Cod.: εὐρύχορος μεταξιλήνης.

593

Cod.: μοληύδη σκεπαστῷ.

594

Cod.: στορισμένω μ. μουσίου.

595

Cod.: διαστίλα.

596

Cod.: ἡκόνες.

597

Cod.: ἐκὴ.

598

Cod.: λήψανον.

599

Cod.: ἐκατερίνας.

600

Cod.: λαρνάκην κ. βρὶν τὸ μέρος.

601

Cod.: παρακλήσια.

602

Cod.: λϋτουργοῦνται.

603

Cod.: ἡρήνη.

604

Cod.: κόνον.

605

Cod.: στυλήτης.

606

Cod.: ἥδεν.

607

Cod.: ἀβαδον τ. εὐσινα κουραένθου ἀνεριθέντων. ἐκὶ.

608

Cod.: λίψανα αὐτοῦ καὶ θαυματουργοῦ.

609

Cod.: παρακλήσια.

610

Cod.: ἐγκατερίνα.

611

Cod.: ἄνα ἐκὶ.

612

Cod.: πιγάδην.

613

Cod.: χυ.

614

Cod.: κερὸν ἐκίνον.

615

Cod.: περιβόλην.

616

Cod.: ἐπίησαν.

617

Cod.: τῶ.

618

Cod.: αὐτοῦ.

619

Cod.: ἠύγεν κεφάλην.

620

Cod.: καταμεσιμβρίαν ἐνέβενεν.

621

Cod.: νομικῶν.

622

Cod.: δὺς.

623

Cod.: ἀνεβένη.

624

Cod.: ὡς.

625

Cod.: εὔγαλεν.

626

Cod.: προσευχὴν.

627

Cod.: ἐγγιήτης.

628

Cod.: ἐκὴ.

629

Cod.: κορηφὴν.

630

Cod.: ἐμήλησεν μετὸν.

631

Cod.: ἔδοκεν.

632

Cod.: ἤναι.

633

Cod.: ἐκλησίαις.

634

Cod.: ἧναί.

635

Cod.: ιωανης.

636

Cod.: ἡψιλὸν.

637

Cod.: λίψανον.

638

Cod.: ἐγκατερίνας.

639

Cod.: νούφρυος == Ὀνούφριος.

640

Cod.: μετὴν ράυδον καὶ εὔγαλε.

641

Cod.: τὸν ἑβ. καθὸς φ. ἐρήησαν.

642

Cod.: χύμαρι κακεκλήσδησαν.

643

Cod.: δησικὰ.

644

Cod.: ἐκὴ πλησίων.

645

Cod.: ἠνήχθη.

646

Cod.: ἀβϋρὼν.

647

Cod.: ιωάνου τ. τ. κλήμακος. ἐκὴ ἐκάθησεν.

648

Cod.: ἀπέκη.

649

Cod.: καθὴν.

650

Cod.: ἡραηδοῦ.

651

Cod.: ἐκὴ.

652

Cod.: ἀπ’ ἐκὴ.

653

Cod.: ἐκὶ.

654

Cod.: στέλεγχοι φοινῖκων.

655

Cod.: γλικήτητα.

656

Cod.: δρόσος.

657

Cod.: ἐκὴ ἔ. μοναστήρη.

658

Cod.: ἀπέκτηναν.

659

Cod.: ἕνα καὶ.

660

Cod.: μοναστήρην.

661

Cod.: καὶ κρημένων.

662

Cod.: ἡδὴν αὐτῶ.


Источник: Пападопуло-Керамевс А.И. Восемь греческих описаний святых мест XIV, XV и XVI вв. (С русским переводом П.В. Безбородова) // Православный палестинский сборник. 1903. Том 19. Вып. 2 (56). I-XIII, 254 с.

Комментарии для сайта Cackle