Бо­го­ро­дич­ны от­пу­сти­тель­ные, по­ю­щи­е­ся по­сле тро­па­рей весь год

Глас 1Глас 2Глас 3Глас 4Глас 5Глас 6Глас 7Глас 8

БО­ГО­РО­ДИЧ­НЫ ОТПУСТИТЕЛЬНЫЕ,
КО­ТО­РЫЕ ПО­ЮТ­СЯ ПО­СЛЕ ТРО­ПА­РЕЙ СВЯТЫХ
ВЕСЬ ГОД НА ВЕЧЕРНЕ
И ПО­СЛЕ “БОГ – ГОС­ПОДЬ” НА УТРЕНИ,
А ТАК­ЖЕ В КОН­ЦЕ УТРЕНИ

ГЛАС 1

Цер­ков­но­сла­вян­ский Рус­ский

В неде­лю вечера
и в по­не­дель­ник на Бог Господь:

В вос­кре­се­нье вечером
и в по­не­дель­ник по­сле “Бог – Господь”

Чу­до чу­дес, Бла­го­дат­ная, в Те­бе зря­щи, / тварь ра­ду­ет­ся, / за­ча­ла бо еси без­се­мен­но / и ро­ди­ла еси неиз­ре­чен­но / Его­же чи­но­на­ча­лия Ан­ге­лов ви­де­ти не мо­гут, / То­го мо­ли о ду­шах наших. Чу­до из чу­дес в Те­бе ви­дя, Бла­го­дат­ная, / тво­ре­ние ра­ду­ет­ся. / Ибо на Ко­го пол­ки Ан­гель­ские взи­рать не мо­гут, / Ты за­ча­ла без се­ме­ни, / и ро­ди­ла неиз­ре­чен­но; / Его мо­ли о ду­шах наших.

В ко­нец утрени:

Пре­чи­стая Бо­го­ро­ди­це, / на Небе­сех бла­го­сло­вен­ная и на зем­ли сла­во­сло­ви­мая, / ра­дуй­ся, Неве­сто Неневестная.

В кон­це утрени

Пре­чи­стая Бо­го­ро­ди­ца, / на небе­сах бла­го­слов­ля­е­мая, и на зем­ле сла­во­сло­ви­мая, / ра­дуй­ся, Неве­ста, бра­ка не познавшая.

В по­не­дель­ник вечера
и во втор­ник на Бог Господь:

В по­не­дель­ник вечером
и во втор­ник по­сле “Бог – Господь”

За­чен­шая неопаль­но Ог­нь Бо­же­ствен­ный / и рожд­шая без­се­мен­но Ис­точ­ни­ка жиз­ни, Гос­по­да, / Бла­го­дат­ная Бо­го­ро­ди­це, / спа­сай Тя величающия. За­чав­шая Огонь Бо­же­ствен­ный / и Им не опа­лен­ная, / и Ро­див­шая без се­ме­ни / Ис­точ­ник жиз­ни – Гос­по­да, / бла­го­дат­ная Бо­го­ро­ди­ца, / спа­сай Те­бя величающих.

В ко­нец утрени:

Без­ма­тер­ня­го на Небе­си, па­че мыс­ли и слу­ха, / на зем­ли без от­ца ро­ди­ла еси; / То­го, Бо­го­ро­ди­це, / мо­ли о ду­шах наших.

В кон­це утрени

Без ма­те­ри на Небе­сах Рож­ден­но­го / вы­ше мыс­ли и слу­ха, / Ты на зем­ле ро­ди­ла без от­ца; / Его, Бо­го­ро­ди­ца, мо­ли о ду­шах наших.

Во втор­ник ве­че­ра и в среду
на Бог Господь:

Во втор­ник ве­че­ром и в среду
по­сле “Бог – Господь”

Твое пред­ста­тель­ство иму­ще, Пре­чи­стая, / и Тво­и­ми мо­лит­ва­ми лю­тых из­бав­ля­е­ми, / Кре­стом Сы­на Тво­е­го вез­де со­блю­да­е­ми, / по дол­гу Тя вси бла­го­чест­но величаем. В Те­бе за­щи­ту имея, Пре­чи­стая, / и Тво­и­ми моль­ба­ми от бед­ствий из­бав­ля­е­мые, / Кре­стом Сы­на Тво­е­го все­гда со­хра­ня­е­мые, / мы все Те­бя как долж­но / с бла­го­го­ве­ни­ем величаем.

В ко­нец утрени:

Пре­чи­стая Бо­го­ро­ди­це, / на Небе­сех бла­го­сло­вен­ная и на зем­ли сла­во­сло­ви­мая, / ра­дуй­ся, Неве­сто Неневестная.

В кон­це утрени

Пре­чи­стая Бо­го­ро­ди­ца, / на небе­сах бла­го­слов­ля­е­мая, и на зем­ле сла­во­сло­ви­мая, / ра­дуй­ся, Неве­ста, бра­ка не познавшая.

В сре­ду ве­че­ра и в четверток
на Бог Господь:

В сре­ду ве­че­ром и в четверг
по­сле “Бог – Господь”

За­чен­шая неопаль­но Ог­нь Бо­же­ствен­ный / и рожд­шая без­се­мен­но Ис­точ­ни­ка жиз­ни, Гос­по­да, / Бла­го­дат­ная Бо­го­ро­ди­це, / спа­сай Тя величающия. За­чав­шая Огонь Бо­же­ствен­ный / и Им не опа­лен­ная, / и Ро­див­шая без се­ме­ни / Ис­точ­ник жиз­ни – Гос­по­да, / бла­го­дат­ная Бо­го­ро­ди­ца, / спа­сай Те­бя величающих.

В ко­нец утрени:

Без­ма­тер­ня­го на Небе­си, па­че мыс­ли и слу­ха, / на зем­ли без от­ца ро­ди­ла еси; / То­го, Бо­го­ро­ди­це, / мо­ли о ду­шах наших.

В кон­це утрени

Без ма­те­ри на Небе­сах Рож­ден­но­го / вы­ше мыс­ли и слу­ха, / Ты на зем­ле ро­ди­ла без от­ца; / Его, Бо­го­ро­ди­ца, мо­ли о ду­шах наших.

В чет­вер­ток ве­че­ра и в пяток
на Бог Господь:

В чет­верг ве­че­ром и в пятницу
по­сле “Бог – Господь”

Твое пред­ста­тель­ство иму­ще, Пре­чи­стая, / и Тво­и­ми мо­лит­ва­ми лю­тых из­бав­ля­е­ми, / Кре­стом Сы­на Тво­е­го вез­де со­блю­да­е­ми, / по дол­гу Тя вси бла­го­чест­но величаем. В Те­бе за­щи­ту имея, Пре­чи­стая, / и Тво­и­ми моль­ба­ми от бед­ствий из­бав­ля­е­мые, / Кре­стом Сы­на Тво­е­го все­гда со­хра­ня­е­мые, / мы все Те­бя как долж­но / с бла­го­го­ве­ни­ем величаем.

В ко­нец утрени:

Пре­чи­стая Бо­го­ро­ди­це, / на Небе­сех бла­го­сло­вен­ная и на зем­ли сла­во­сло­ви­мая, / ра­дуй­ся, Неве­сто Неневестная.

В кон­це утрени

Пре­чи­стая Бо­го­ро­ди­ца, / на небе­сах бла­го­слов­ля­е­мая, и на зем­ле сла­во­сло­ви­мая, / ра­дуй­ся, Неве­ста, бра­ка не познавшая.

В пя­ток ве­че­ра и в субботу
на Бог Господь:

В пят­ни­цу ве­че­ром и в субботу
по­сле “Бог – Господь”

Гав­ри­и­лу ве­щав­шу Те­бе, Де­во, ра­дуй­ся, / со гла­сом во­пло­ща­ше­ся всех Вла­ды­ка / в Те­бе, свя­тем ки­во­те, / яко­же ре­че пра­вед­ный Да­вид, / яви­ла­ся еси шир­шая Небес, / по­но­сив­ши Зи­жди­те­ля Тво­е­го: / сла­ва Все­ль­ше­му­ся в Тя; / сла­ва Про­шед­ше­му из Те­бе; / сла­ва Сво­бо­див­ше­му нас Рож­де­ством Твоим. Гав­ри­ил воз­гла­сил Те­бе, Де­ва, “Ра­дуй­ся”, / и с тем воз­гла­сом во­пло­щал­ся всех Вла­ды­ка / в Те­бе, свя­том Ков­че­ге, / как ска­зал пра­вед­ный Да­вид. / Яви­лась Ты про­стран­нее небес, / но­сив Со­зда­те­ля Тво­е­го. / Сла­ва Все­лив­ше­му­ся в Те­бя; / сла­ва Про­ис­шед­ше­му из Те­бя; / сла­ва Осво­бо­див­ше­му нас рож­де­ни­ем от Тебя.

В ко­нец утрени:

Без­ма­тер­ня­го на Небе­си, па­че мыс­ли и слу­ха, / на зем­ли без от­ца ро­ди­ла еси; / То­го, Бо­го­ро­ди­це, / мо­ли о ду­шах наших.

В кон­це утрени

Без ма­те­ри на Небе­сах Рож­ден­но­го / вы­ше мыс­ли и слу­ха, / Ты на зем­ле ро­ди­ла без от­ца; / Его, Бо­го­ро­ди­ца, мо­ли о ду­шах наших.

ГЛАС 2

В неде­лю вечера
и в по­не­дель­ник на Бог Господь:

В вос­кре­се­нье вечером
и в по­не­дель­ник по­сле “Бог – Господь”

Бла­го­у­тро­бия су­щи ис­точ­ник, / ми­ло­сти спо­до­би нас, Бо­го­ро­ди­це, / при­з­ри на лю­ди со­гре­шив­шия, / яви, яко прис­но, си­лу Твою, / на Тя бо упо­ва­ю­ще, / ра­дуй­ся, во­пи­ем Ти, / яко­же ино­гда Гав­ри­ил, без­п­лот­ных Архистратиг. Ми­ло­сер­дия ис­точ­ник, / удо­стой нас со­стра­да­ния, Бо­го­ро­ди­ца; / взгля­ни на лю­дей со­гре­шив­ших, / яви как все­гда си­лу Твою, / ибо, на­де­ясь на Те­бя мы взы­ва­ем Те­бе: “Ра­дуй­ся”, / как неко­гда Гав­ри­ил, на­чаль­ник Во­инств Бесплотных.

В ко­нец утрени:

Ма­ти Свя­тая неиз­ре­чен­на­го Све­та, / ан­гель­ски­ми Тя пес­нь­ми по­чи­та­ю­ще, / бла­го­чест­но величаем.

В кон­це утрени

Ма­терь свя­тая неиз­ре­чен­но­го Све­та, / мы, бла­го­го­вей­но по­чи­тая Те­бя, / ан­гель­ски­ми пес­но­пе­ни­я­ми величаем.

В по­не­дель­ник вечера
и во втор­ник на Бог Господь:

В по­не­дель­ник вечером
и во втор­ник по­сле “Бог – Господь”

Бо­же­ствен­на­го бы­хом общ­ни­цы есте­ства / То­бою, Бо­го­ро­ди­це Прис­но­де­во, / Бо­га бо нам во­пло­тив­ша­го­ся ро­ди­ла еси. / Тем­же по дол­гу Тя вси бла­го­чест­но величаем. Ста­ли мы при­част­ни­ка­ми Бо­же­ствен­но­го есте­ства, / че­рез Те­бя, Бо­го­ро­ди­ца Прис­но­де­ва, / ибо Бо­га Во­пло­тив­ше­го­ся Ты ро­ди­ла нам. / По­то­му мы все Те­бя как долж­но / с бла­го­го­ве­ни­ем величаем.

В ко­нец утрени:

Тя ве­ли­ча­ем, Бо­го­ро­ди­це, во­пи­ю­ще: / ра­дуй­ся, неза­хо­ди­ма­го Све­та об­ла­че, / То­го но­сив­ши в нед­рех Сла­вы Господа.

В кон­це утрени

Те­бя ве­ли­ча­ем, Бо­го­ро­ди­ца, взы­вая: / “Ра­дуй­ся, Об­ла­ко Немерк­ну­ще­го Све­та, / но­сив­шая Его в лоне Сво­ем – Сла­вы Господа!”

Во втор­ник ве­че­ра и в среду
на Бог Господь:

Во втор­ник ве­че­ром и в среду
по­сле “Бог – Господь”

Пре­п­ро­слав­лен­на еси, Бо­го­ро­ди­це Де­во, по­ем Тя: / Кре­стом бо Сы­на Тво­е­го низ­ло­жи­ся ад / и смерть умерт­ви­ся, / умерщ­влен­нии, во­ста­хом и жи­во­та спо­до­би­хом­ся, / рай вос­при­я­хом, древ­нее на­сла­жде­ние. / Тем, бла­го­да­ря­ще, сла­во­сло­вим, / яко дер­жав­на­го Хри­ста Бо­га на­ше­го / и Еди­на­го Многомилостиваго. Пре­п­ро­слав­ле­на Ты, Бо­го­ро­ди­ца Де­ва, / мы вос­пе­ва­ем Те­бя; / ибо Кре­стом Сы­на Тво­е­го низ­вер­жен ад и по­гиб­ла смерть, / мы, умерщ­влен­ные, вос­крес­ли и жиз­ни удо­сто­и­лись, / по­лу­чи­ли рай, веч­ное на­сла­жде­ние. / По­то­му бла­го­дар­но сла­во­сло­вим Хри­ста, Бо­га на­ше­го, / силь­но­го и Еди­но­го Многомилостивого.

В ко­нец утрени:

Тя ве­ли­ча­ем, Бо­го­ро­ди­це, во­пи­ю­ще: / ра­дуй­ся, жез­ле, / от него­же без­се­мен­но Бог про­зя­бый / по­гу­би на Дре­ве смерть.

В кон­це утрени

Те­бя ве­ли­ча­ем, Бо­го­ро­ди­ца, взы­вая: / “Ра­дуй­ся, Жезл, из Ко­то­ро­го про­изо­шел без се­ме­ни Бог / и по­гу­бил на Дре­ве смерть!”

В сре­ду ве­че­ра и в четверток
на Бог Господь:

В сре­ду ве­че­ром и в четверг
по­сле “Бог – Господь”

Бо­же­ствен­на­го бы­хом общ­ни­цы есте­ства / То­бою, Бо­го­ро­ди­це Прис­но­де­во, / Бо­га бо нам во­пло­тив­ша­го­ся ро­ди­ла еси. / Тем­же по дол­гу Тя вси бла­го­чест­но величаем. Ста­ли мы при­част­ни­ка­ми Бо­же­ствен­но­го есте­ства, / че­рез Те­бя, Бо­го­ро­ди­ца Прис­но­де­ва, / ибо Бо­га Во­пло­тив­ше­го­ся Ты ро­ди­ла нам. / По­то­му мы все Те­бя как долж­но / с бла­го­го­ве­ни­ем величаем.

В ко­нец утрени:

Тя ве­ли­ча­ем, Бо­го­ро­ди­це, во­пи­ю­ще: / ра­дуй­ся, неза­хо­ди­ма­го Све­та об­ла­че, / То­го но­сив­ши в нед­рех Сла­вы Господа.

В кон­це утрени

Те­бя ве­ли­ча­ем, Бо­го­ро­ди­ца, взы­вая: / “Ра­дуй­ся, Жезл, из Ко­то­ро­го про­изо­шел без се­ме­ни Бог / и по­гу­бил на Дре­ве смерть!”

В чет­вер­ток ве­че­ра и в пяток
на Бог Господь:

В чет­верг ве­че­ром и в пятницу
по­сле “Бог – Господь”

Пре­п­ро­слав­лен­на еси, Бо­го­ро­ди­це Де­во, по­ем Тя: / Кре­стом бо Сы­на Тво­е­го низ­ло­жи­ся ад / и смерть умерт­ви­ся, / умерщ­влен­нии, во­ста­хом и жи­во­та спо­до­би­хом­ся, / рай вос­при­я­хом, древ­нее на­сла­жде­ние. / Тем, бла­го­да­ря­ще, сла­во­сло­вим, / яко дер­жав­на­го Хри­ста Бо­га на­ше­го / и Еди­на­го Многомилостиваго. Пре­п­ро­слав­ле­на Ты, Бо­го­ро­ди­ца Де­ва, / мы вос­пе­ва­ем Те­бя; / ибо Кре­стом Сы­на Тво­е­го низ­вер­жен ад и по­гиб­ла смерть, / мы, умерщ­влен­ные, вос­крес­ли и жиз­ни удо­сто­и­лись, / по­лу­чи­ли рай, веч­ное на­сла­жде­ние. / По­то­му бла­го­дар­но сла­во­сло­вим Хри­ста, Бо­га на­ше­го, / силь­но­го и Еди­но­го Многомилостивого.

В ко­нец утрени:

Тя ве­ли­ча­ем, Бо­го­ро­ди­це, во­пи­ю­ще: / ра­дуй­ся, жез­ле, / от него­же без­се­мен­но Бог про­зя­бый / по­гу­би на Дре­ве смерть.

В кон­це утрени

Те­бя ве­ли­ча­ем, Бо­го­ро­ди­ца, взы­вая: / “Ра­дуй­ся, Жезл, из Ко­то­ро­го про­изо­шел без се­ме­ни Бог / и по­гу­бил на Дре­ве смерть!”

В пя­ток ве­че­ра и в субботу
на Бог Господь:

В пят­ни­цу ве­че­ром и в субботу
по­сле “Бог – Господь”

Вся па­че смыс­ла, / вся пре­слав­ная Твоя, Бо­го­ро­ди­це, та­ин­ства, / чи­сто­те за­пе­ча­тан­ной и дев­ству хра­ни­му, / Ма­ти по­зна­ла­ся еси нелож­на, / Бо­га рожд­ши Ис­тин­на­го. / То­го мо­ли спа­сти­ся ду­шам нашим. Все пре­вы­ше ума, все пре­слав­ны / Твои, Бо­го­ро­ди­ца, та­ин­ства: / чи­сто­той за­пе­чат­лен­ная и дев­ство со­хра­нив­шая, / Ты яви­лась ис­тин­ной Ма­те­рью, ро­див­шей Бо­га ис­тин­но­го. / Его мо­ли о спа­се­нии душ наших.

В ко­нец утрени:

Ма­ти Свя­тая неиз­ре­чен­на­го Све­та, / ан­гель­ски­ми Тя пес­нь­ми по­чи­та­ю­ще, / бла­го­чест­но величаем.

В кон­це утрени

Ма­терь свя­тая неиз­ре­чен­но­го Све­та, / мы, бла­го­го­вей­но по­чи­тая Те­бя, / ан­гель­ски­ми пес­но­пе­ни­я­ми величаем.

Аще при­лу­чит­ся Ал­ли­лу­ия в ко­ем-ли­бо гла­се, гла­го­лют­ся сия:

Апо­сто­ли, му­че­ни­цы и про­ро­цы, / свя­ти­те­лие, пре­по­доб­нии и пра­вед­нии, / доб­ре по­двиг со­вер­шив­шии и ве­ру со­блюд­шии, / дерз­но­ве­ние иму­ще ко Спа­су, / о нас То­го, яко Бла­га, мо­ли­те, / спа­сти­ся, мо­лим­ся, ду­шам нашим.

По­мя­ни, Гос­по­ди, яко Благ, ду­ши раб Тво­их / и, ели­ка в жи­тии со­гре­ши­ша, про­сти: / ник­то­же бо без­гре­шен, ток­мо Ты, / мо­гий и пре­став­лен­ным да­ти покой.

Ма­ти Свя­тая неиз­ре­чен­на­го Све­та, / ан­гель­ски­ми Тя пес­нь­ми по­чи­та­ю­ще, / бла­го­чест­но величаем.

ГЛАС 3

В неде­лю вечера
и в по­не­дель­ник на Бог Господь:

В вос­кре­се­нье вечером
и в по­не­дель­ник по­сле “Бог – Господь”

Кра­со­те дев­ства Тво­е­го и пре­свет­лой чи­сто­те Тво­ей / Гав­ри­ил уди­ви­ся, во­пи­я­ше Ти, Бо­го­ро­ди­це: / кую Ти по­хва­лу при­не­су до­стой­ную? / Что же возы­ме­ную Тя? / Недо­уме­ваю и ужа­са­ю­ся. / Тем­же яко по­ве­лен бых, во­пию Ти: / ра­дуй­ся, Благодатная. Кра­со­тою дев­ства Тво­е­го / и пре­свет­лой чи­сто­тою Тво­ей изум­лен­ный, / Гав­ри­ил взы­вал Те­бе, Бо­го­ро­ди­ца: / “Ка­кую Те­бе по­хва­лу при­не­су до­стой­ную? / Как же на­зо­ву Те­бя? / Недо­уме­ваю и ужа­са­юсь; / По­то­му, как мне ве­ле­но, взы­ваю Те­бе: / “Ра­дуй­ся, Благодатная!”

В ко­нец утрени:

Кийж­до, иде­же спа­са­ет­ся, / та­мо пра­вед­но и при­те­ка­ет, / и кое иное та­ко­вое при­бе­жи­ще, / яко Ты, Бо­го­ро­ди­це, / по­кры­ва­ю­щее ду­ши наша.

В кон­це утрени

Каж­дый, где спа­са­ет­ся, / ту­да по спра­вед­ли­во­сти и при­бе­га­ет; / и ка­кое иное по­доб­ное при­бе­жи­ще, как Ты, Бо­го­ро­ди­ца, / по­кры­ва­ю­щее ду­ши наши.

В по­не­дель­ник вечера
и во втор­ник на Бог Господь:

В по­не­дель­ник вечером
и во втор­ник по­сле “Бог – Господь”

При­бе­жи­ще и си­ла на­ша, Бо­го­ро­ди­це, / дер­жав­ная по­мощь ми­ра, / мо­лит­ва­ми Тво­и­ми по­крый ра­бы Твоя / от вся­кия нуж­ды, / еди­на Благословенная. При­бе­жи­ще и си­ла на­ша, Бо­го­ро­ди­ца, / креп­кая по­мощь ми­ру, / хо­да­тай­ства­ми Тво­и­ми по­крой ра­бов Тво­их от вся­ко­го несча­стья, / еди­ная Благословенная.

В ко­нец утрени:

Кийж­до, иде­же спа­са­ет­ся, / та­мо пра­вед­но и при­те­ка­ет, / и кое иное та­ко­вое при­бе­жи­ще, / яко Ты, Бо­го­ро­ди­це, / по­кры­ва­ю­щее ду­ши наша.

В кон­це утрени

Каж­дый, где спа­са­ет­ся, / ту­да по спра­вед­ли­во­сти и при­бе­га­ет; / и ка­кое иное по­доб­ное при­бе­жи­ще, как Ты, Бо­го­ро­ди­ца, / по­кры­ва­ю­щее ду­ши наши.

Во втор­ник ве­че­ра и в среду
на Бог Господь:

Во втор­ник ве­че­ром и в среду
по­сле “Бог – Господь”

Жезл си­лы стя­жав­шии, / Крест Сы­на Тво­е­го, Бо­го­ро­ди­це, / тем низ­ла­га­ем вра­гов ша­та­ния, / лю­бо­вию Тя непре­стан­но величающе. Имея жезл си­лы – / Крест Сы­на Тво­е­го, Бо­го­ро­ди­ца, / мы им низ­вер­га­ем вра­гов над­мен­ность, / непре­стан­но Те­бя с лю­бо­вью величая.

В ко­нец утрени:

При­бе­жи­ще и си­ла на­ша, Бо­го­ро­ди­це, / дер­жав­ная по­мощь ми­ра, / мо­лит­ва­ми Тво­и­ми по­крый ра­бы Твоя / от вся­кия нуж­ды, / еди­на Благословенная.

В кон­це утрени

При­бе­жи­ще и си­ла на­ша, Бо­го­ро­ди­ца, / креп­кая по­мощь ми­ру, / хо­да­тай­ства­ми Тво­и­ми по­крой ра­бов Тво­их от вся­ко­го несча­стья, / еди­ная Благословенная.

В сре­ду ве­че­ра и в четверток
на Бог Господь:

В сре­ду ве­че­ром и в четверг
по­сле “Бог – Господь”

Про­ро­цы про­по­ве­да­ша, / апо­сто­ли на­учи­ша, / му­че­ни­цы ис­по­ве­да­ша / и мы ве­ро­ва­х­ом Бо­го­ро­ди­цу Тя во­ис­ти­ну су­щую. / Тем и ве­ли­ча­ем Рож­де­ство Твое неизреченное. Про­ро­ки про­по­ве­да­ли, / Апо­сто­лы на­учи­ли, / му­че­ни­ки ис­по­ве­да­ли, / и мы уве­ро­ва­ли, что Ты – ис­тин­ная Бо­го­ро­ди­ца: / по­то­му и ве­ли­ча­ем / рож­де­ние от Те­бя Хри­ста неизъяснимое.

В ко­нец утрени:

Кийж­до, иде­же спа­са­ет­ся, / та­мо пра­вед­но и при­те­ка­ет, / и кое иное та­ко­вое при­бе­жи­ще, / яко Ты, Бо­го­ро­ди­це, / по­кры­ва­ю­щее ду­ши наша.

В кон­це утрени

Каж­дый, где спа­са­ет­ся, / ту­да по спра­вед­ли­во­сти и при­бе­га­ет; / и ка­кое иное по­доб­ное при­бе­жи­ще, как Ты, Бо­го­ро­ди­ца, / по­кры­ва­ю­щее ду­ши наши.

В чет­вер­ток ве­че­ра и в пяток
на Бог Господь:

В чет­верг ве­че­ром и в пятницу
по­сле “Бог – Господь”

Жезл си­лы стя­жав­шии, / Крест Сы­на Тво­е­го, Бо­го­ро­ди­це, / тем низ­ла­га­ем вра­гов ша­та­ния, / лю­бо­вию Тя непре­стан­но величающе. Имея жезл си­лы – / Крест Сы­на Тво­е­го, Бо­го­ро­ди­ца, / мы им низ­вер­га­ем вра­гов над­мен­ность, / непре­стан­но Те­бя с лю­бо­вью величая.

В ко­нец утрени:

При­бе­жи­ще и си­ла на­ша, Бо­го­ро­ди­це, / дер­жав­ная по­мощь ми­ра, / мо­лит­ва­ми Тво­и­ми по­крый ра­бы Твоя / от вся­кия нуж­ды, / еди­на Благословенная.

В кон­це утрени

При­бе­жи­ще и си­ла на­ша, Бо­го­ро­ди­ца, / креп­кая по­мощь ми­ру, / хо­да­тай­ства­ми Тво­и­ми по­крой ра­бов Тво­их от вся­ко­го несча­стья, / еди­ная Благословенная.

В пя­ток ве­че­ра и в субботу
на Бог Господь:

В пят­ни­цу ве­че­ром и в субботу
по­сле “Бог – Господь”

Тя, хо­да­тай­ство­вав­шую спа­се­ние ро­да на­ше­го, / вос­пе­ва­ем, Бо­го­ро­ди­це Де­во: / пло­тию бо, от Те­бе вос­при­я­тою, Сын Твой и Бог наш, / Кре­стом вос­при­им Страсть, / из­ба­ви нас от тли, яко Человеколюбец. Те­бя, как По­сред­ни­цу спа­се­ния ро­да на­ше­го, / вос­пе­ва­ем, Бо­го­ро­ди­ца Де­ва, / ибо пло­тию, от Те­бя при­ня­тою, Сын Твой и Бог наш, / на Кре­сте пре­тер­пев стра­да­ния, / из­ба­вил нас от тле­ния, как Человеколюбец.

В ко­нец утрени:

Про­ро­цы про­по­ве­да­ша, / апо­сто­ли на­учи­ша, / му­че­ни­цы ис­по­ве­да­ша / и мы ве­ро­ва­х­ом Бо­го­ро­ди­цу Тя во­ис­ти­ну су­щую. / Тем и ве­ли­ча­ем Рож­де­ство Твое неизреченное.

В кон­це утрени

Про­ро­ки про­по­ве­да­ли, / Апо­сто­лы на­учи­ли, / му­че­ни­ки ис­по­ве­да­ли, / и мы уве­ро­ва­ли, что Ты – ис­тин­ная Бо­го­ро­ди­ца: / по­то­му и ве­ли­ча­ем / рож­де­ние от Те­бя Хри­ста неизъяснимое.

ГЛАС 4

В неде­лю вечера
и в по­не­дель­ник на Бог Господь:

В вос­кре­се­нье вечером
и в по­не­дель­ник по­сле “Бог – Господь”

Вос­пи­тав­шей­ся во хра­ме во свя­тая свя­тых, / оде­ян­ней ве­рою и пре­муд­ро­стию и без­мер­ным дев­ством, / Ар­хи­стра­тиг Гав­ри­ил при­не­се с Небе­се це­ло­ва­ние / и еже ра­дуй­ся, ра­дуй­ся, Бла­го­сло­вен­ная, / ра­дуй­ся, Пре­п­ро­слав­лен­ная, Гос­подь с Тобою. Вос­пи­тан­ной во хра­ме во свя­том свя­тых, / укра­шен­ной ве­рою, и пре­муд­ро­стью, и непо­роч­ным дев­ством / Ар­хи­стра­тиг Гав­ри­ил при­нес с небес при­вет­ствие и “Ра­дуй­ся” воз­гла­сил – / “Ра­дуй­ся, Бла­го­сло­вен­ная, ра­дуй­ся, Про­слав­лен­ная, Гос­подь с Тобою!”

В ко­нец утрени:

Яко всех еси тво­ре­ний Вы­ш­шая, / вос­пе­ва­ти Тя до­стой­но недо­уме­ва­ю­ще, Бо­го­ро­ди­це, / туне, мо­лим Тя, по­ми­луй нас.

В кон­це утрени

Всех тво­ре­ний Вы­со­чай­шая, / не зная, как вос­петь Те­бя до­стой­но, Бо­го­ро­ди­ца, / про­сим Те­бя: “Да­ром по­ми­луй нас!”

В по­не­дель­ник вечера
и во втор­ник на Бог Господь:

В по­не­дель­ник вечером
и во втор­ник по­сле “Бог – Господь”

К Бо­го­ро­ди­це при­леж­но ныне при­те­цем, / греш­нии и сми­рен­нии, и при­па­дем, / в по­ка­я­нии зо­ву­ще из глу­би­ны ду­ши: / Вла­ды­чи­це, по­мо­зи, на ны ми­ло­сер­до­вав­ши, / пот­щи­ся, по­ги­ба­ем от мно­же­ства пре­гре­ше­ний, / не от­вра­ти Твоя ра­бы тщи, / Тя бо и еди­ну На­деж­ду имамы. К Бо­го­ро­ди­це ныне усерд­но при­бег­нем / мы, греш­ные и сми­рен­ные, и к Ней при­па­дем, / в по­ка­я­нии взы­вая из глу­би­ны ду­ши: / “Вла­ды­чи­ца, по­мо­ги, над на­ми сжа­лив­шись, / по­спе­ши, мы по­ги­ба­ем от мно­же­ства со­гре­ше­ний! / Не от­пу­сти Тво­их ра­бов ни с чем: / ибо в Те­бе име­ем мы един­ствен­ную надежду!”

В ко­нец утрени:

Тя ве­ли­ча­ем, Бо­го­ро­ди­це, во­пи­ю­ще: / Ты еси ку­пи­на, в ней­же неопаль­но Мо­и­сей ви­де, / яко пла­мень, Ог­нь Божества.

В кон­це утрени

Те­бя мы ве­ли­ча­ем, Бо­го­ро­ди­ца, взы­вая: / “Ты – Тер­но­вый Куст, в ко­то­ром Мо­и­сей уви­дел, / как не опа­ля­ю­щее пла­мя, Огонь Божества!”

Во втор­ник ве­че­ра и в среду
на Бог Господь:

Во втор­ник ве­че­ром и в среду
по­сле “Бог – Господь”

Де­во Пре­не­по­роч­ная, Ма­ти Хри­ста Бо­га, / ору­жие прой­де Твою пре­свя­тую ду­шу, / егда рас­пи­на­е­ма ви­де­ла еси во­лею Сы­на и Бо­га Тво­е­го, / Его­же, Бла­го­сло­вен­ная, мо­ля­щи не пре­стай / про­ще­ние пре­гре­ше­ний нам даровати. Де­ва Пре­не­по­роч­ная, Ма­терь Хри­ста Бо­га, / ору­жие прон­зи­ло Твою пре­свя­тую ду­шу, / ко­гда уви­де­ла Ты доб­ро­воль­но рас­пи­на­е­мым Сы­на и Бо­га Тво­е­го; / Его, Бла­го­сло­вен­ная, мо­лить не пре­кра­щай, / да да­ру­ет нам про­ще­ние согрешений.

В ко­нец утрени:

Тя ве­ли­ча­ем, Бо­го­ро­ди­це, во­пи­ю­ще: / Ты еси го­ра, от неяже неиз­гла­го­лан­но от­се­че­ся Ка­мень / и вра­та адо­ва сокруши.

В кон­це утрени

Те­бя мы ве­ли­ча­ем, Бо­го­ро­ди­ца, взы­вая: / “Ты – Го­ра, от Ко­то­рой неизъ­яс­ни­мо от­се­чен был Ка­мень / и вра­та ада сокрушил!”

В сре­ду ве­че­ра и в четверток
на Бог Господь:

В сре­ду ве­че­ром и в четверг
по­сле “Бог – Господь”

Сло­во От­чее, Хри­ста Бо­га на­ше­го, / от Те­бе во­пло­тив­ша­го­ся, по­зна­хом, Бо­го­ро­ди­це Де­во, / еди­на Чи­стая, / еди­на Бла­го­сло­вен­ная. / Тем непре­стан­но Тя, вос­пе­ва­ю­ще, величаем. Сло­во От­чее – Хри­ста, Бо­га на­ше­го, / от Те­бя во­пло­тив­ше­го­ся, мы по­зна­ли, Бо­го­ро­ди­ца Де­ва, / еди­ная Чи­стая, еди­ная Бла­го­сло­вен­ная: / по­то­му непре­стан­но Те­бя в пес­нях величаем.

В ко­нец утрени:

Яко всех еси тво­ре­ний Вы­ш­шая, / вос­пе­ва­ти Тя до­стой­но недо­уме­ва­ю­ще, Бо­го­ро­ди­це, / туне, мо­лим Тя, по­ми­луй нас.

В кон­це утрени

Всех тво­ре­ний Вы­со­чай­шая, / не зная, как вос­петь Те­бя до­стой­но, Бо­го­ро­ди­ца, / про­сим Те­бя: “Да­ром по­ми­луй нас!”

В чет­вер­ток ве­че­ра и в пяток
на Бог Господь:

В чет­верг ве­че­ром и в пятницу
по­сле “Бог – Господь”

Де­во Пре­не­по­роч­ная, Ма­ти Хри­ста Бо­га, / ору­жие прой­де Твою пре­свя­тую ду­шу, / егда рас­пи­на­е­ма ви­де­ла еси во­лею Сы­на и Бо­га Тво­е­го, / Его­же, Бла­го­сло­вен­ная, мо­ля­щи не пре­стай / про­ще­ние пре­гре­ше­ний нам даровати. Де­ва Пре­не­по­роч­ная, Ма­терь Хри­ста Бо­га, / ору­жие прон­зи­ло Твою пре­свя­тую ду­шу, / ко­гда уви­де­ла Ты доб­ро­воль­но рас­пи­на­е­мым Сы­на и Бо­га Тво­е­го; / Его, Бла­го­сло­вен­ная, мо­лить не пре­кра­щай, / да да­ру­ет нам про­ще­ние согрешений.

В ко­нец утрени:

Тя ве­ли­ча­ем, Бо­го­ро­ди­це, во­пи­ю­ще: / Ты еси го­ра, от неяже неиз­гла­го­лан­но от­се­че­ся Ка­мень / и вра­та адо­ва сокруши.

В кон­це утрени

Те­бя мы ве­ли­ча­ем, Бо­го­ро­ди­ца, взы­вая: / “Ты – Го­ра, от Ко­то­рой неизъ­яс­ни­мо от­се­чен был Ка­мень / и вра­та ада сокрушил!”

В пя­ток ве­че­ра и в субботу
на Бог Господь:

В пят­ни­цу ве­че­ром и в субботу
по­сле “Бог – Господь”

Еже от ве­ка ута­ен­ное / и Ан­ге­лом несве­до­мое та­ин­ство, / То­бою, Бо­го­ро­ди­це, су­щим на зем­ли яви­ся Бог, / в нес­лит­ном со­еди­не­нии во­пло­ща­ем, / и, Крест во­лею нас ра­ди вос­при­им, / им­же вос­кре­сив пер­во­здан­на­го, / спа­се от смер­ти ду­ши наша. От ве­ка со­кро­вен­ное / и Ан­ге­лам неве­до­мое та­ин­ство, / че­рез Те­бя, Бо­го­ро­ди­ца, яв­ле­но жи­ву­щим на зем­ле, / – Бог, во­пло­ща­ю­щий­ся в нес­лит­ном еди­не­нии двух естеств, / и ра­ди нас доб­ро­воль­но при­няв­ший Крест, – / им Он вос­кре­сил Ада­ма пер­во­здан­но­го / и спас от смер­ти ду­ши наши.

В ко­нец утрени:

Тя ве­ли­ча­ем, Бо­го­ро­ди­це, во­пи­ю­ще: / Ты еси ку­пи­на, в ней­же неопаль­но Мо­и­сей ви­де, / яко пла­мень, Ог­нь Божества.

В кон­це утрени

Те­бя мы ве­ли­ча­ем, Бо­го­ро­ди­ца, взы­вая: / “Ты – Тер­но­вый Куст, в ко­то­ром Мо­и­сей уви­дел, / как не опа­ля­ю­щее пла­мя, Огонь Божества!”

ГЛАС 5

В неде­лю вечера
и в по­не­дель­ник на Бог Господь:

В вос­кре­се­нье вечером
и в по­не­дель­ник по­сле “Бог – Господь”

Со Ан­ге­лы Небес­ная, с че­ло­ве­ки зем­ная, / гла­сом ра­до­ва­ния, Бо­го­ро­ди­це, во­пи­ем Ти: / ра­дуй­ся, вра­та, Небес шир­шая; / ра­дуй­ся, еди­на земно­род­ных спа­се­ние; / ра­дуй­ся, Чи­стая Бла­го­дат­ная, / рожд­шая Бо­га воплотившагося. С Ан­ге­ла­ми пес­ня­ми небес­ны­ми, с людь­ми – зем­ны­ми, / гла­сом ра­дост­ным, Бо­го­ро­ди­ца, взы­ва­ем Те­бе: / “Ра­дуй­ся, Вра­та, небес про­стран­ней­шие, / ра­дуй­ся, един­ствен­ное рож­ден­ных на зем­ле спа­се­ние, / ра­дуй­ся, Чи­стая, Бла­го­дат­ная, / Ро­див­шая Бо­га Воплотившегося!”

В ко­нец утрени:

От Де­вы воз­си­я­вый ми­ру, Хри­сте Бо­же, / сы­ны Све­та Тою по­ка­за­вый, по­ми­луй нас.

В кон­це утрени

От Де­вы вос­си­яв­ший ми­ру, Хри­сте Бо­же, / и че­рез Нее сы­на­ми Све­та нас явив­ший, по­ми­луй нас.

В по­не­дель­ник вечера
и во втор­ник на Бог Господь:

В по­не­дель­ник вечером
и во втор­ник по­сле “Бог – Господь”

Ско­рый Твой по­кров, и по­мощь, / и ми­лость по­ка­жи на ра­бы Твоя, / и вол­ны, Чи­стая, укро­ти су­ет­ных по­мыс­лов, / и пад­шую мою ду­шу воз­ста­ви, Бо­го­ро­ди­це: / вем бо, вем, Де­во, / яко мо­же­ши, ели­ка и хощеши. Ско­рый Твой по­кров, и по­мощь, / и ми­лость по­ка­жи на ра­бах Тво­их, / и укро­ти, Чи­стая, вол­ны су­ет­ных по­мыс­лов, / и пад­шую мою ду­шу воз­двиг­ни, Бо­го­ро­ди­ца: / ибо, знаю, Де­ва, знаю, / что Ты мо­жешь со­вер­шить то, что захочешь.

В ко­нец утрени:

Ма­ти Бо­жия Пре­свя­тая, сте­но хри­сти­ан, / из­ба­ви лю­ди Твоя обыч­но, зо­ву­щия Ти при­леж­но, / со­про­ти­ви­ся срам­ным и гор­дым по­мыс­лом, да во­пи­ем Ти: / ра­дуй­ся, Приснодево.

В кон­це утрени

Ма­терь Бо­жия Пре­свя­тая, Сте­на хри­сти­а­нам, / из­бавь на­род Твой, как все­гда взы­ва­ю­щий Те­бе усерд­но: / “Вос­пре­пят­ствуй по­стыд­ным и гор­дым по­мыс­лам, / дабы мы вос­кли­ца­ли Те­бе: “Ра­дуй­ся, Приснодева!”

Во втор­ник ве­че­ра и в среду
на Бог Господь:

Во втор­ник ве­че­ром и в среду
по­сле “Бог – Господь”

Кре­стом Сы­на Тво­е­го, Бо­го­бла­го­дат­ная, / идоль­ская пре­лесть вся упразд­ни­ся / и де­мон­ская кре­пость по­пра­ся. / Се­го ра­ди, вер­нии, по дол­гу Тя прис­но по­ем и бла­го­сло­вим / и, Бо­го­ро­ди­цу во­ис­тин­ну ис­по­ве­ду­ю­ще Тя, величаем. Кре­стом Сы­на Тво­е­го, обла­го­дат­ство­ван­ная Бо­гом, / упразд­не­но все идоль­ское пре­льще­ние, / и мо­гу­ще­ство де­мо­нов по­пра­но; / по­то­му мы, вер­ные, как долж­но / Те­бя все­гда вос­пе­ва­ем и бла­го­слов­ля­ем, / и, ис­тин­ной Бо­го­ро­ди­цей Те­бя ис­по­ве­дуя, величаем.

В ко­нец утрени:

От Де­вы воз­си­я­вый ми­ру, Хри­сте Бо­же, / сы­ны Све­та Тою по­ка­за­вый, по­ми­луй нас.

В кон­це утрени

От Де­вы вос­си­яв­ший ми­ру, Хри­сте Бо­же, / и че­рез Нее сы­на­ми Све­та нас явив­ший, по­ми­луй нас.

В сре­ду ве­че­ра и в четверток
на Бог Господь:

В сре­ду ве­че­ром и в четверг
по­сле “Бог – Господь”

Стран­ное Де­вы та­ин­ство ми­ру по­ка­за­ся спа­си­тель­ное: / от Нея бо ро­дил­ся еси без се­мене / и пло­тию по­ка­зал­ся еси без ис­тле­ния, / всех ра­до­сте, Гос­по­ди, сла­ва Тебе. Необы­чай­ное Де­вы та­ин­ство / яви­лось для ми­ра спа­си­тель­ным: / ибо от Нее ро­дил­ся Ты без се­ме­ни, / и во пло­ти явил­ся непри­част­но тле­нию, / всех Ра­дость, Гос­по­ди, сла­ва Тебе.

В ко­нец утрени:

Ма­ти Бо­жия Пре­свя­тая, сте­но хри­сти­ан, / из­ба­ви лю­ди Твоя обыч­но, зо­ву­щия Ти при­леж­но, / со­про­ти­ви­ся срам­ным и гор­дым по­мыс­лом, да во­пи­ем Ти: / ра­дуй­ся, Приснодево.

В кон­це утрени

Ма­терь Бо­жия Пре­свя­тая, Сте­на хри­сти­а­нам, / из­бавь на­род Твой, как все­гда взы­ва­ю­щий Те­бе усерд­но: / “Вос­пре­пят­ствуй по­стыд­ным и гор­дым по­мыс­лам, / дабы мы вос­кли­ца­ли Те­бе: “Ра­дуй­ся, Приснодева!”

В чет­вер­ток ве­че­ра и в пяток
на Бог Господь:

В чет­верг ве­че­ром и в пятницу
по­сле “Бог – Господь”

Кре­стом Сы­на Тво­е­го, Бо­го­бла­го­дат­ная, / идоль­ская пре­лесть вся упразд­ни­ся / и де­мон­ская кре­пость по­пра­ся. / Се­го ра­ди, вер­нии, по дол­гу Тя прис­но по­ем и бла­го­сло­вим / и, Бо­го­ро­ди­цу во­ис­тин­ну ис­по­ве­ду­ю­ще Тя, величаем. Кре­стом Сы­на Тво­е­го, обла­го­дат­ство­ван­ная Бо­гом, / упразд­не­но все идоль­ское пре­льще­ние, / и мо­гу­ще­ство де­мо­нов по­пра­но; / по­то­му мы, вер­ные, как долж­но / Те­бя все­гда вос­пе­ва­ем и бла­го­слов­ля­ем, / и, ис­тин­ной Бо­го­ро­ди­цей Те­бя ис­по­ве­дуя, величаем.

В ко­нец утрени:

От Де­вы воз­си­я­вый ми­ру, Хри­сте Бо­же, / сы­ны Све­та Тою по­ка­за­вый, по­ми­луй нас.

В кон­це утрени

От Де­вы вос­си­яв­ший ми­ру, Хри­сте Бо­же, / и че­рез Нее сы­на­ми Све­та нас явив­ший, по­ми­луй нас.

В пя­ток ве­че­ра и в субботу
на Бог Господь:

В пят­ни­цу ве­че­ром и в субботу
по­сле “Бог – Господь”

Ра­дуй­ся, две­ре Гос­под­ня непро­хо­ди­мая; / ра­дуй­ся, сте­но и по­кро­ве при­те­ка­ю­щих к Те­бе; / ра­дуй­ся, необу­ре­ва­е­мое при­ста­ни­ще и неис­ку­со­брач­ная, / рожд­шая пло­тию Твор­ца Тво­е­го и Бо­га, / мо­ля­щи не оску­де­вай о вос­пе­ва­ю­щих / и кла­ня­ю­щих­ся Рож­де­ству Твоему. Ра­дуй­ся, дверь Гос­под­ня непро­хо­ди­мая! / Ра­дуй­ся, сте­на и по­кров при­бе­га­ю­щим к Те­бе! / Ра­дуй­ся, ти­хая при­стань и Де­ва бра­ка не по­знав­шая, / ро­див­шая по пло­ти Твор­ца Тво­е­го и Бо­га! / Не пе­ре­ста­вай хо­да­тай­ство­вать о вос­пе­ва­ю­щих / и по­чи­та­ю­щих Рож­ден­но­го от Тебя.

В ко­нец утрени:

От Де­вы воз­си­я­вый ми­ру, Хри­сте Бо­же, / сы­ны Све­та Тою по­ка­за­вый, по­ми­луй нас.

В кон­це утрени

От Де­вы вос­си­яв­ший ми­ру, Хри­сте Бо­же, / и че­рез Нее сы­на­ми Све­та нас явив­ший, по­ми­луй нас.

ГЛАС 6

В неде­лю вечера
и в по­не­дель­ник на Бог Господь:

В вос­кре­се­нье вечером
и в по­не­дель­ник по­сле “Бог – Господь”

На­ча­ло спа­се­ния / Гав­ри­и­ло­во про­ве­ща­ние к Де­ве бысть, / слы­ша бо, еже ра­дуй­ся, и не убе­же це­ло­ва­ния, / не усум­не­ся, яко Сар­ра в се­ни, / но си­це гла­го­ла­ше: / се ра­ба Гос­под­ня, / бу­ди Мне по гла­го­лу твоему. На­ча­лом спа­се­ния / ста­ло сло­во Гав­ри­и­ла к Де­ве: / ибо услы­ша­ла Она: “Ра­дуй­ся!” / и не укло­ни­лась от это­го при­вет­ствия, / не усо­мни­лась, как Сар­ра в шат­ре, / но так от­ве­ча­ла: / “Вот, Ра­ба Гос­под­ня, / да бу­дет Мне по сло­ву твоему!”

В ко­нец утрени:

Ар­хан­гель­ское сло­во при­я­ла еси, / и хе­ру­вим­ский пре­стол по­ка­за­ла­ся еси, / и на объ­я­ти­их Тво­их но­си­ла еси, Бо­го­ро­ди­це, / На­деж­ду душ наших.

В кон­це утрени

Ар­хан­гель­ское сло­во Ты при­ня­ла, / и Хе­ру­вим­ским пре­сто­лом яви­лась, / и во объ­я­ти­ях Сво­их но­си­ла, Бо­го­ро­ди­ца, / На­деж­ду душ наших.

В по­не­дель­ник вечера
и во втор­ник на Бог Господь:

В по­не­дель­ник вечером
и во втор­ник по­сле “Бог – Господь”

Упо­ва­ние ми­ра, / Бла­гая Бо­го­ро­ди­це Де­во, / Твое и еди­но дер­жав­ное пред­ста­тель­ство про­сим: / уми­ло­сер­ди­ся на без­пред­ста­тель­ствен­ныя лю­ди, / мо­ли Ми­ло­сти­ва­го Бо­га / из­ба­ви­ти­ся ду­шам на­шим от вся­ка­го пре­ще­ния, / еди­на Благословенная. Упо­ва­ние ми­ра, / Бла­гая Бо­го­ро­ди­ца Де­ва, / об од­ной лишь Тво­ей мощ­ной за­щи­те про­сим: / “Сми­луй­ся над без­за­щит­ны­ми людь­ми, / мо­ли Ми­ло­сти­во­го Бо­га, / об из­бав­ле­нии душ на­ших от вся­кой опас­но­сти, / Еди­ная Благословенная!”

В ко­нец утрени:

Ник­то­же, при­те­ка­яй к Те­бе, / по­срам­лен от Те­бе ис­хо­дит, / Пре­чи­стая Бо­го­ро­ди­це Де­во, / но про­сит бла­го­да­ти / и при­ем­лет да­ро­ва­ние к по­лез­но­му прошению.

В кон­це утрени

Ни­кто из при­бе­га­ю­щих к Те­бе / по­срам­лен­ным от Те­бя не ухо­дит, / Пре­чи­стая Бо­го­ро­ди­ца Де­ва: / но про­сит бла­го­да­ти и на поль­зу при­ни­ма­ет дар / по сво­е­му прошению.

Во втор­ник ве­че­ра и в среду
на Бог Господь:

Во втор­ник ве­че­ром и в среду
по­сле “Бог – Господь”

Бо­го­ро­ди­це Де­во, / мо­ли Сы­на Тво­е­го, / во­лею при­гвоз­див­ша­го­ся на Кре­сте / и мир от пре­ле­сти сво­божд­ша­го, / Хри­ста Бо­га на­ше­го, / по­ми­ло­ва­ти ду­ши наша. Бо­го­ро­ди­ца Де­ва, / мо­ли Сы­на Тво­е­го, / доб­ро­воль­но при­гвож­ден­но­го ко Кре­сту, / и мир от пре­льще­ния осво­бо­див­ше­го, Хри­ста Бо­га на­ше­го, / по­ми­ло­вать ду­ши наши.

В ко­нец утрени:

Преж­де век от От­ца без ма­те­ре рож­ден­на, / Сы­на и Сло­ва Бо­жия, / в по­след­няя ле­та ро­ди­ла еси, / во­пло­тив­ша­го­ся от чи­стых кро­вей Тво­их, Бо­го­ро­ди­тель­ни­це, без му­жа. / Его­же мо­ли / да­ро­ва­ти­ся нам гре­хов остав­ле­нию преж­де конца.

В кон­це утрени

Преж­де ве­ков от От­ца без ма­те­ри рож­ден­но­го / Сы­на и Сло­во Бо­жие / в по­след­ние вре­ме­на Ты ро­ди­ла, / во­пло­тив­ше­го­ся без му­жа от чи­стой кро­ви Тво­ей, Бо­жия Ро­ди­тель­ни­ца. / Его мо­ли о да­ро­ва­нии нам / гре­хов про­ще­ния преж­де конца.

В сре­ду ве­че­ра и в четверток
на Бог Господь:

В сре­ду ве­че­ром и в четверг
по­сле “Бог – Господь”

Свя­тая Вла­ды­чи­це, / Чи­стая Бо­га на­ше­го Ма­ти, / всех Твор­ца неиз­ре­чен­но рожд­шая, / мо­ли со апо­сто­лы свя­щен­ны­ми все­гда бла­гость Его, / стра­стей нас из­ба­ви­ти / и остав­ле­ние нам да­ти грехов. Свя­тая Вла­ды­чи­ца, / Чи­стая Бо­га на­ше­го Ма­терь, / Твор­ца все­го неиз­ре­чен­но Ро­див­шая, / со свя­щен­ны­ми Апо­сто­ла­ми все­гда мо­ли бла­гость Его, / да от стра­стей из­ба­вит нас / и даст нам про­ще­ние грехов.

В ко­нец утрени:

Ве­ли­ких да­ро­ва­ний, / Чи­стая Де­во Бо­го­ма­ти, / Ты спо­до­би­ла­ся еси, / яко ро­ди­ла еси пло­тию / Еди­на­го от Тро­и­цы, Хри­ста Жиз­но­дав­ца, / во спа­се­ние душ наших.

В кон­це утрени

Ве­ли­ких да­ро­ва­ний Ты удо­сто­и­лась, / Чи­стая Де­ва Бо­го­ма­терь, / ибо ро­ди­ла по пло­ти Еди­но­го от Тро­и­цы – / Хри­ста, жиз­ни По­да­те­ля, / для спа­се­ния душ наших.

В чет­вер­ток ве­че­ра и в пяток
на Бог Господь:

В чет­верг ве­че­ром и в пятницу
по­сле “Бог – Господь”

Бо­го­ро­ди­це Де­во, / мо­ли Сы­на Тво­е­го, / во­лею при­гвоз­див­ша­го­ся на Кре­сте / и мир от пре­ле­сти сво­божд­ша­го, / Хри­ста Бо­га на­ше­го, / по­ми­ло­ва­ти ду­ши наша. Бо­го­ро­ди­ца Де­ва, / мо­ли Сы­на Тво­е­го, / доб­ро­воль­но при­гвож­ден­но­го ко Кре­сту, / и мир от пре­льще­ния осво­бо­див­ше­го, Хри­ста Бо­га на­ше­го, / по­ми­ло­вать ду­ши наши.

В ко­нец утрени:

Преж­де век от От­ца без ма­те­ре рож­ден­на, / Сы­на и Сло­ва Бо­жия, / в по­след­няя ле­та ро­ди­ла еси, / во­пло­тив­ша­го­ся от чи­стых кро­вей Тво­их, Бо­го­ро­ди­тель­ни­це, без му­жа. / Его­же мо­ли / да­ро­ва­ти­ся нам гре­хов остав­ле­нию преж­де конца.

В кон­це утрени

Преж­де ве­ков от От­ца без ма­те­ри рож­ден­но­го / Сы­на и Сло­во Бо­жие / в по­след­ние вре­ме­на Ты ро­ди­ла, / во­пло­тив­ше­го­ся без му­жа от чи­стой кро­ви Тво­ей, Бо­жия Ро­ди­тель­ни­ца. / Его мо­ли о да­ро­ва­нии нам / гре­хов про­ще­ния преж­де конца.

В пя­ток ве­че­ра и в субботу
на Бог Господь:

В пят­ни­цу ве­че­ром и в субботу
по­сле “Бог – Господь”

Пред­по­вест­ву­ет Ге­де­он за­ча­тие / и ска­зу­ет Да­вид Рож­де­ство Твое, Бо­го­ро­ди­це: / сни­де бо, яко дождь на ру­но, / Сло­во во чре­во Твое, / и про­зяб­ла еси без се­мене, зем­ле свя­тая, / ми­ра Спа­се­ние, Хри­ста Бо­га на­ше­го, Благодатная. Пред­воз­ве­ща­ет Ге­де­он Твое за­ча­тие,. / и по­вест­ву­ет Да­вид о рож­де­нии от Те­бя, Бо­го­ро­ди­ца: / ибо Сло­во со­шло, как дождь на ру­но, во чре­во Твое, / и про­из­рас­ти­ла Ты без се­ме­ни, Зем­ля Свя­тая, / ми­ра Спа­се­ние, Хри­ста Бо­га на­ше­го, Благодатная.

В ко­нец утрени:

Преж­де век от От­ца без ма­те­ре рож­ден­на, / Сы­на и Сло­ва Бо­жия, / в по­след­няя ле­та ро­ди­ла еси, / во­пло­тив­ша­го­ся от чи­стых кро­вей Тво­их, Бо­го­ро­ди­тель­ни­це, без му­жа. / Его­же мо­ли / да­ро­ва­ти­ся нам гре­хов остав­ле­нию преж­де конца.

В кон­це утрени

Преж­де ве­ков от От­ца без ма­те­ри рож­ден­но­го / Сы­на и Сло­во Бо­жие / в по­след­ние вре­ме­на Ты ро­ди­ла, / во­пло­тив­ше­го­ся без му­жа от чи­стой кро­ви Тво­ей, Бо­жия Ро­ди­тель­ни­ца. / Его мо­ли о да­ро­ва­нии нам / гре­хов про­ще­ния преж­де конца.

ГЛАС 7

В неде­лю вечера
и в по­не­дель­ник на Бог Господь:

В вос­кре­се­нье вечером
и в по­не­дель­ник по­сле “Бог – Господь”

Бо­го­ро­ди­це Де­во Несквер­ная, / Сы­на Тво­е­го мо­ли / с Гор­ни­ми Си­ла­ми / про­ще­нию пре­гре­ше­ний нам преж­де кон­ца да­ро­ва­ти­ся, / вер­но Тя славящим. Бо­го­ро­ди­ца, Де­ва чуж­дая сквер­ны, / Сы­на Тво­е­го мо­ли с выш­ни­ми Си­ла­ми, / о да­ро­ва­нии преж­де кон­ца про­ще­ния со­гре­ше­ний / нам, с ве­рою Те­бя славящим.

В ко­нец утрени:

Пре­воз­ш­ла еси Си­лы Небес­ныя, / зане храм по­ка­за­ла­ся еси Бо­же­ствен­ный, / Бла­го­сло­вен­ная Бо­го­ро­ди­це, / яко рожд­шая Хри­ста, / Спа­са душ наших.

В кон­це утрени

Пре­взо­шла Ты Си­лы Небес­ные, / ибо яви­лась Хра­мом Бо­же­ствен­ным, / Бла­го­сло­вен­ная Бо­го­ро­ди­ца, / ро­див Хри­ста, Спа­си­те­ля душ наших.

В по­не­дель­ник вечера
и во втор­ник на Бог Господь:

В по­не­дель­ник вечером
и во втор­ник по­сле “Бог – Господь”

Ра­дуй­ся, Те­бе при­во­дим, Бо­го­ро­ди­це, / Ан­ге­лов бо вы­ш­шая по­ка­за­ла­ся еси, / Бо­га рождшая. Песнь “Ра­дуй­ся!” Те­бе при­но­сим, Бо­го­ро­ди­ца, / ибо выс­шей Ан­ге­лов яви­лась Ты, / Бо­га Родившая.

В ко­нец утрени:

Уми­ри мо­лит­ва­ми Бо­го­ро­ди­цы жизнь на­шу, / во­пи­ю­щих Ти: / Ми­ло­сти­ве Гос­по­ди, сла­ва Тебе.

В кон­це утрени

Уми­ро­тво­ри по мо­лит­вам Бо­го­ро­ди­цы / жизнь нас, взы­ва­ю­щих Те­бе: / “Ми­ло­сти­вый Гос­по­ди, сла­ва Тебе!”

Во втор­ник ве­че­ра и в среду
на Бог Господь:

Во втор­ник ве­че­ром и в среду
по­сле “Бог – Господь”

Рас­пен­ша­го­ся за ны Хри­ста Бо­га / и раз­ру­шив­ша­го смер­ти дер­жа­ву / непре­стан­но мо­ли, Бо­го­ро­ди­це Де­во, / да спа­сет ду­ши наша. Рас­пя­то­го за нас Хри­ста Бо­га, / и раз­ру­шив­ше­го мо­гу­ще­ство смер­ти, / непре­стан­но мо­ли, Бо­го­ро­ди­ца Де­ва, / да спа­сет ду­ши наши.

В ко­нец утрени:

Из­ба­ви, Бо­го­ро­ди­це, от со­дер­жа­щих нас гре­хов, / яко ина­го упо­ва­ния, вер­нии, не има­мы, раз­ве Те­бе / и от Те­бе рожд­ша­го­ся Бога.

В кон­це утрени

Из­бавь нас, Бо­го­ро­ди­ца, / от пле­нив­ших нас гре­хов, / ибо нет у нас, вер­ных, ино­го упо­ва­ния, / кро­ме Те­бя и от Те­бя Ро­див­ше­го­ся Бога.

В сре­ду ве­че­ра и в четверток
на Бог Господь:

В сре­ду ве­че­ром и в четверг
по­сле “Бог – Господь”

Плод чре­ва Тво­е­го, Пре­чи­стая, / про­ро­ков есть и за­ко­на ис­пол­не­ние. / Тем Тя, Бо­го­ро­ди­цу, / в ве­де­нии сла­вя­ще, / бла­го­чест­но величаем. Плод чре­ва Тво­е­го, Пре­чи­стая, / – про­ро­ков и за­ко­на Ис­пол­не­ние: / по­то­му Те­бя, Бо­го­ро­ди­цу, / мы со зна­ни­ем сла­вя, / бла­го­го­вей­но величаем.

В ко­нец утрени:

Плод чре­ва Тво­е­го, Бо­го­не­ве­сто, / че­ло­ве­ком по­ка­за­ся спа­се­ния хо­да­тай­ствен­ный. / Тем Тя, Бо­го­ро­ди­цу, / ра­зу­мом и язы­ком сла­вя­ще, / вер­нии, величаем.

В кон­це утрени

Плод чре­ва Тво­е­го, Бо­жия Неве­ста, / явил­ся для лю­дей По­сред­ни­ком спа­се­ния. / По­то­му Те­бя, Бо­го­ро­ди­цу, / ра­зу­мом и язы­ком сла­вя, / мы, вер­ные величаем.

В чет­вер­ток ве­че­ра и в пяток
на Бог Господь:

В чет­верг ве­че­ром и в пятницу
по­сле “Бог – Господь”

Рас­пен­ша­го­ся за ны Хри­ста Бо­га / и раз­ру­шив­ша­го смер­ти дер­жа­ву / непре­стан­но мо­ли, Бо­го­ро­ди­це Де­во, / да спа­сет ду­ши наша. Рас­пя­то­го за нас Хри­ста Бо­га, / и раз­ру­шив­ше­го мо­гу­ще­ство смер­ти, / непре­стан­но мо­ли, Бо­го­ро­ди­ца Де­ва, / да спа­сет ду­ши наши.

В ко­нец утрени:

Из­ба­ви, Бо­го­ро­ди­це, от со­дер­жа­щих нас гре­хов, / яко ина­го упо­ва­ния, вер­нии, не има­мы, раз­ве Те­бе / и от Те­бе рожд­ша­го­ся Бога.

В кон­це утрени

Из­бавь нас, Бо­го­ро­ди­ца, / от пле­нив­ших нас гре­хов, / ибо нет у нас, вер­ных, ино­го упо­ва­ния, / кро­ме Те­бя и от Те­бя Ро­див­ше­го­ся Бога.

В пя­ток ве­че­ра и в субботу
на Бог Господь:

В пят­ни­цу ве­че­ром и в субботу
по­сле “Бог – Господь”

Яко на­ше­го вос­кре­се­ния со­кро­ви­ще, / на Тя на­де­ю­щи­я­ся, Все­пе­тая, / от ро­ва и глу­би­ны пре­гре­ше­ний воз­ве­ди, / Ты бо по­вин­ныя гре­ху спас­ла еси, / рожд­шая Спа­се­ние на­ше: / Яже преж­де рож­де­ства Де­ва, и в рож­де­стве Де­ва, / и по рож­де­стве па­ки пре­бы­ва­е­ши Дева. Как на­ше­го вос­кре­се­ния со­кро­вищ­ни­ца, / на Те­бя на­де­ю­щих­ся, Все­п­ро­слав­лен­ная, / из рва и глу­би­ны со­гре­ше­ний воз­ве­ди. / Ибо Ты спас­ла по­вин­ных во гре­хе, ро­див Спа­се­ние: / преж­де рож­де­ния Его – Де­ва, и при рож­де­нии Де­ва, / и по­сле рож­де­ния / так­же пре­бы­ва­ешь Девою.

В ко­нец утрени:

Ра­дуй­ся, Невме­сти­ма­го в Небе­сех / вме­стив­шая во утро­бе Тво­ей; / ра­дуй­ся, Де­во, про­ро­ков про­по­ве­да­ние, / Ею­же воз­сия Ем­ма­ну­ил; / ра­дуй­ся, Ма­ти Хри­ста Бога.

В кон­це утрени

Ра­дуй­ся, Невме­ща­е­мо­го небе­са­ми / Вме­стив­шая во чре­ве Тво­ем; / ра­дуй­ся, Де­ва, про­ро­ков Про­по­ведь, / Та, от Ко­то­рой вос­си­ял Эм­ма­ну­ил; / ра­дуй­ся, Ма­терь Хри­ста Бога.

ГЛАС 8

В неде­лю вечера
и в по­не­дель­ник на Бог Господь:

В вос­кре­се­нье вечером
и в по­не­дель­ник по­сле “Бог – Господь”

Ра­дуй­ся, Ан­ге­лом Ра­дость ми­ра при­ем­шая; / ра­дуй­ся, рожд­шая Твор­ца Тво­е­го и Гос­по­да; / ра­дуй­ся, спо­добль­ша­я­ся бы­ти Ма­ти Божия. Ра­дуй­ся, чрез Ан­ге­ла ра­дость ми­ру При­няв­шая; / ра­дуй­ся, Ро­див­шая Твор­ца Тво­е­го и Гос­по­да; / ра­дуй­ся, удо­сто­ен­ная стать / Ма­те­рью Божией.

В ко­нец утрени:

Ра­дуй­ся, вра­та Ца­ря Сла­вы, / яже Выш­ний Един прой­де / и Еди­ну за­пе­ча­та­ну со­хра­ни / во спа­се­ние душ наших.

В кон­це утрени

Ра­дуй­ся, Дверь Ца­ря Сла­вы, / Ко­то­рою про­шел Один Все­выш­ний, / и Ее од­ну за­пе­ча­тан­ной со­хра­нил / для спа­се­ния душ наших.

В по­не­дель­ник вечера
и во втор­ник на Бог Господь:

В по­не­дель­ник вечером
и во втор­ник по­сле “Бог – Господь”

Недви­жи­мое утвер­жде­ние ве­ры / и чест­ный дар душ на­ших, / Бо­го­ро­ди­цу пес­нь­ми ве­ли­ча­ем, вер­нии: / ра­дуй­ся, Ка­мень жиз­ни во чре­ве Тво­ем вме­стив­шая; / ра­дуй­ся, кон­цей на­деж­до, скор­бя­щих за­ступ­ле­ние; / ра­дуй­ся, Неве­сто Неневестная. Непо­ко­ле­би­мую Твер­ды­ню ве­ры / и Свя­щен­ный Дар ду­шам на­шим, / Бо­го­ро­ди­цу пес­но­пе­ни­я­ми воз­ве­ли­чим, вер­ные: / “Ра­дуй­ся, Ка­мень жиз­ни во чре­ве Тво­ем Вме­стив­шая; / ра­дуй­ся, кон­цов зем­ли На­деж­да, скор­бя­щим По­мощь; / ра­дуй­ся, Неве­ста, бра­ка не познавшая!”

В ко­нец утрени:

Де­во Пре­чи­стая, спа­си ны мо­лит­ва­ми Тво­и­ми, / дви­жу­щи утро­бу ма­тер­нюю, / Сы­ну Тво­е­му и Бо­гу нашему.

В кон­це утрени

Де­ва Пре­чи­стая, спа­си нас мо­лит­ва­ми Тво­и­ми, / устрем­ляя серд­це ма­те­рин­ское / к Сы­ну Тво­е­му и Бо­гу нашему.

Во втор­ник ве­че­ра и в среду
на Бог Господь:

Во втор­ник ве­че­ром и в среду
по­сле “Бог – Господь”

Агн­ца, и Пас­ты­ря, и Спа­са ми­ра на Кре­сте зря­щи, / Рожд­шая Тя гла­го­ла­ше, сле­зя­щи: / мир убо ра­ду­ет­ся, при­ем­ля из­бав­ле­ние, / утро­ба же Моя го­рит, зря­щи Твое рас­пя­тие, / еже за всех тер­пи­ши, Сыне и Бо­же Мой. Агн­ца и Пас­ты­ря и Спа­си­те­ля ми­ра со­зер­цая на Кре­сте, / Ро­див­шая Его го­во­ри­ла со сле­за­ми: / “Ра­ду­ет­ся мир, при­ни­мая ис­куп­ле­ние, / но внут­рен­ность моя го­рит, ко­гда ви­жу Твоё рас­пя­тие, / ко­то­рое за всех Ты пе­ре­но­сишь, / Сын и Бо­же мой!”

В ко­нец утрени:

Плод чре­ва Тво­е­го, Пре­чи­стая, / про­ро­ков есть и за­ко­на ис­пол­не­ние. / Тем Тя, Бо­го­ро­ди­цу, в ве­де­нии сла­вя­ще, / бла­го­чест­но величаем.

В кон­це утрени

Плод чре­ва Тво­е­го, Пре­чи­стая, / – про­ро­ков и за­ко­на Ис­пол­не­ние: / по­то­му Те­бя, Бо­го­ро­ди­цу, / мы со зна­ни­ем сла­вя, / бла­го­го­вей­но величаем.

В сре­ду ве­че­ра и в четверток
на Бог Господь:

В сре­ду ве­че­ром и в четверг
по­сле “Бог – Господь”

Мыс­лен­ная вра­та Жиз­ни, Пре­чи­стая Бо­го­ро­ди­це, / при­те­ка­ю­щия к Те­бе вер­но из­ба­ви от бед: / да сла­вим пре­свя­тое Рож­де­ство Твое во спа­се­ние душ наших. Неве­ще­ствен­ные Вра­та жиз­ни, Пре­чи­стая [Бо­го­ро­ди­ца], / при­бе­га­ю­щих к Те­бе с ве­рою из­бавь от бед: / да сла­вим пре­свя­тое рож­де­ние от Те­бя Хри­ста / для спа­се­ния душ наших.

В ко­нец утрени:

Де­во Пре­чи­стая, спа­си ны мо­лит­ва­ми Тво­и­ми, / дви­жу­щи утро­бу ма­тер­нюю, / Сы­ну Тво­е­му и Бо­гу нашему.

В кон­це утрени

Де­ва Пре­чи­стая, спа­си нас мо­лит­ва­ми Тво­и­ми, / устрем­ляя серд­це ма­те­рин­ское / к Сы­ну Тво­е­му и Бо­гу нашему.

В чет­вер­ток ве­че­ра и в пяток
на Бог Господь:

В чет­верг ве­че­ром и в пятницу
по­сле “Бог – Господь”

Агн­ца, и Пас­ты­ря, и Спа­са ми­ра на Кре­сте зря­щи, / Рожд­шая Тя гла­го­ла­ше, сле­зя­щи: / мир убо ра­ду­ет­ся, при­ем­ля из­бав­ле­ние, / утро­ба же Моя го­рит, зря­щи Твое рас­пя­тие, / еже за всех тер­пи­ши, Сыне и Бо­же Мой. Агн­ца и Пас­ты­ря и Спа­си­те­ля ми­ра со­зер­цая на Кре­сте, / Ро­див­шая Его го­во­ри­ла со сле­за­ми: / “Ра­ду­ет­ся мир, при­ни­мая ис­куп­ле­ние, / но внут­рен­ность моя го­рит, ко­гда ви­жу Твоё рас­пя­тие, / ко­то­рое за всех Ты пе­ре­но­сишь, / Сын и Бо­же мой!”

В ко­нец утрени:

Плод чре­ва Тво­е­го, Пре­чи­стая, / про­ро­ков есть и за­ко­на ис­пол­не­ние. / Тем Тя, Бо­го­ро­ди­цу, в ве­де­нии сла­вя­ще, / бла­го­чест­но величаем.

В кон­це утрени

Плод чре­ва Тво­е­го, Пре­чи­стая, / – про­ро­ков и за­ко­на Ис­пол­не­ние: / по­то­му Те­бя, Бо­го­ро­ди­цу, / мы со зна­ни­ем сла­вя, / бла­го­го­вей­но величаем.

В пя­ток ве­че­ра и в субботу
на Бог Господь:

В пят­ни­цу ве­че­ром и в субботу
по­сле “Бог – Господь”

Иже нас ра­ди рож­дей­ся от Де­вы / и рас­пя­тие пре­тер­пев, Бла­гий, / ис­про­вер­гий смер­тию смерть / и Вос­кре­се­ние яв­лей, яко Бог, / не пре­зри, яже со­здал еси ру­кою Тво­ею, / яви че­ло­ве­ко­лю­бие Твое, Ми­ло­сти­ве, / при­и­ми рожд­шую Тя Бо­го­ро­ди­цу, мо­ля­щу­ю­ся за ны, / и спа­си, Спа­се наш, лю­ди отчаянныя. Ра­ди нас рож­ден­ный от Де­вы / и рас­пя­тие пре­тер­пев­ший, / нис­про­верг­ший смер­тию смерть / и явив­ший вос­кре­се­ние как Бог, / не пре­зри, Бла­гой, со­здан­ных ру­кою Тво­ею; / яви че­ло­ве­ко­лю­бие Твоё, Ми­ло­сти­вый, / при­ми ро­див­шую Те­бя Бо­го­ро­ди­цу, хо­да­тай­ству­ю­щую за нас, / и спа­си, Спа­си­тель наш, лю­дей отчаявшихся.

В ко­нец утрени:

Де­во Пре­чи­стая, спа­си ны мо­лит­ва­ми Тво­и­ми, / дви­жу­щи утро­бу ма­тер­нюю, / Сы­ну Тво­е­му и Бо­гу нашему.

В кон­це утрени

Де­ва Пре­чи­стая, спа­си нас мо­лит­ва­ми Тво­и­ми, / устрем­ляя серд­це ма­те­рин­ское / к Сы­ну Тво­е­му и Бо­гу нашему.

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки