Востaвъ t снA

Востaвъ t снA, tлучи1сz nдрA, и3 рцы2:

Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ, ґми1нь.

Тaже, Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ:

И# настоsщыz тропари2, глaсъ №:

Востaвше t снA, припaдаемъ ти2 бlже, / и3 ѓгGльскую пёснь вопіeмъ ти2 си1льне: / с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, / бцdею поми1луй нaсъ.

Слaва: T nдрA и3 снA воздви1глъ мS є3си2 гDи: / ќмъ м0й просвэти2 и3 сeрдце, / и3 ўстнЁ мои2 tвeрзи, / во є4же пёти тS с™az трbце: / с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, / бцdею поми1луй нaсъ.

И# нhнэ: Напрaснw судіS пріи1детъ, / и3 коегHждо дэ‰ніz њбнажaтсz, / но стрaхомъ зовeмъ въ полyнощи: / с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, / бцdею поми1луй нaсъ.

ГDи поми1луй, в7i.

И# мlтву сію2:

T снA востaвъ, бlгодарю1 тz с™az трbце, ћкw мн0гіz рaди твоеS блaгости и3 долготерпёніz, не прогнёвалсz є3си2 на мS лэни1ваго и3 грёшнаго, нижE погуби1лъ мS є3си2 со беззак0ньми мои1ми: но человэколю1бствовалъ є3си2 nбhчнw, и3 въ нечazніи лежaща воздви1глъ мS є3си2, во є4же ќтреневати, и3 славосл0вити держaву твою2. и3 нhнэ просвэти2 мои2 џчи мhслєнныz, tвeрзи мо‰ ўстA, поучaтисz словесє1мъ твои6мъ, и3 разумёти зaпwвэди тво‰, и3 твори1ти в0лю твою2, и3 пёти тS во и3сповёданіи сердeчнэмъ, и3 воспэвaти всес™0е и4мz твоE, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Мlтва и3нaz:

Слaва тебЁ цRю2, б9е вседержи1телю, и4же б9eственнымъ твои1мъ и3 чlвэколю1бнымъ пр0мысломъ спод0билъ мS є3си2 грёшнаго и3 недост0йнаго t снA востaти, и3 получи1ти вх0дъ с™aгw д0му твоегw2. пріими2 гDи, и3 глaсъ молeніz моегw2, ћкоже свzтhхъ и3 ќмныхъ твои1хъ си1лъ, и3 бlговоли2 сeрдцемъ чи1стымъ, и3 дyхомъ смирeннымъ приноси1тисz тебЁ хвалЁ t сквeрныхъ ўстeнъ мои1хъ: ћкw да и3 ѓзъ џбщникъ бyду м{дрымъ дёвамъ, со свётлою свэщeю души2 моеS, и3 слaвлю тS, во nц7Ё и3 д©э слaвимаго бGа сл0ва, ґми1нь.