Мlт­вы на с0нъ грzдyщымъ.

Во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а. Ґми1нь.

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рa­ди пречcтыz тво­еS м™ре, пр­пdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нa­шихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

ЦRю2 нбc­ный, ўтё­ши­те­лю, дш7е и4стины, и4же вез­дЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подa­те­лю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeр­ны, и3 сп7си2, бl­же, дy­шы нaшz.

С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Тропари2, глaсъ ѕ7:

Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ: всsка­гw бо tвё­та недо­умё­ю­ще, сію2 ти2 мlтву ћкw вL­цэ грёш­ніи прин0симъ: поми1луй нaсъ.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

ГDи, поми1луй нaсъ, на тs бо ўпо­вa­хомъ: не про­гнё­вай­сz на ны2 ѕэлw2, ни­жE помzни2 беззак0ній нa­шихъ, но при1зри и3 нhнэ ћкw бlгоутр0бенъ, и3 и3збaви ны2 t вр†гъ нa­шихъ: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, и3 мы2 лю1діе твои2, вси2 дэлA рукY твоє1ю, и3 и4мz твоE призывaемъ.

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Млcр­діz двє1ри tвeр­зи нaмъ, бl­го­сло­вeн­наz бцdе: на­дё­ю­щіисz на тS да не поги1бнемъ, но да и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ: тh бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіaнскагw.

ГDи, поми1луй. [в7i.]

Мlтва №, с™aгw ма­кaріа вели1кагw,
къ бGу nц7Y:

Б9е вёч­ный и3 цRю2 всsка­гw со­здaніz, спод0бивый мS дa­же въ чaсъ сeй до­спё­ти, прости1 ми грэхи2, ±же сотвори1хъ въ сeй дeнь, дё­ломъ, сл0вомъ и3 по­мыш­лeніемъ: и3 њчи1сти, гDи, сми­рeн­ную мою2 дy­шу t всsкіz сквeр­ны пл0ти и3 дy­ха, и3 дaждь ми2, гDи, въ нощи2 сeй с0нъ прейти2 въ ми1рэ: да во­стaвъ t сми­рeн­на­гw ми2 л0жа, бl­го­уго­ждY прес™0му и4мени тво­е­мY во вс‰ дни6 жи­во­тA моегw2, и3 по­пе­рY борю1щыz мS враги2, плотск‡z и3 без­плHт­ныz: и3 и3збaви мS, гDи, t по­мыш­лeній сyет­ныхъ, њсквер­нs­ю­щихъ мS, и3 п0хотей лукa­выхъ. Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слa­ва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Мlтва в7, с™aгw ґнті0ха,
ко гDу нa­ше­му ї}су хrтY:

Вседержи1телю, сл0во џ§ее, сaмъ со­вер­шeнъ сhй, ї}се хrтE, мн0гагw рa­ди млcр­діz твоегw2 ни­ко­гдa­же tлучaй­сz менє2 ра­бA твоегw2, но все­гдA во мнЁ по­чивaй. Ї}се, д0брый пa­сты­рю твои1хъ nвeцъ, не предaждь менє2 кра­мо­лЁ ѕміи1нэ, и3 желaнію са­та­нинY не њстaви менє2, ћкw сё­мz тли2 во мнЁ є4сть. Ты2 ќбw гDи б9е по­кланsе­мый, цRю2 с™hй ї}се хrтE, спs­ща мS сохрани2 немер­цa­ю­щимъ свё­томъ, д¦омъ твои1мъ с™hмъ, и4мже њс™и1лъ є3си2 тво‰ ў§нки2. Дaждь гDи и3 мнЁ, недост0йному ра­бY тво­е­мY, сп7сeніе твоE на л0жи моeмъ: просвэти2 ќмъ м0й свё­томъ рa­зу­ма с™aгw є3ђліа твоегw2, дy­шу люб0вію кrтA твоегw2, сeрд­це чcтот0ю сло­весE твоегw2, тё­ло моE твоeю стrтію без­стрaст­ною: мhсль мою2 твои1мъ сми­рeніемъ сохрани2, и3 воздви1гни мS во врe­мz под0бно на твоE славосл0віе. Ћкw пре­п­ро­слaв­ленъ є3си2 со без­на­чaль­нымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ д¦омъ, во вё­ки. Ґми1нь.

Мlтва G, ко прес™0му д¦у:

ГDи, цRю2 нбc­ный, ўтё­ши­те­лю, дш7е и4стины, ўм­лcр­дисz, и3 поми1луй мS грёш­на­го ра­бA твоего2, и3 tпусти1 ми недост0йному, и3 прости2 вс‰, є3ли6ка ти2 согрэши1хъ днeсь ћкw че­ло­вёкъ, пa­че же и3 не ћкw че­ло­вёкъ, но и3 го­рёе ско­тA: вHль­ныz мо‰ грэхи2 и3 невHль­ныz, вёдw­мыz и3 невёдw­мыz, ±же t ю4ности, и3 t наyки ѕлы2, и3 ±же сyть t нa­гль­ства и3 ўнhніz. Ѓще и4менемъ твои1мъ клsх­сz, и3ли2 по­хy­лихъ є5 въ по­мыш­лeніи моeмъ: и3ли2 кого2 ўкори1хъ, и3ли2 њкле­ветaхъ кого2 гнё­вомъ мои1мъ, и3ли2 њпе­чa­лихъ: и3ли2 њ чeмъ про­гнё­вах­сz, и3ли2 со­лгaхъ, и3ли2 безг0днw спaхъ: и3ли2 ни1щъ пріи1де ко мнЁ, и3 пре­зрёхъ є3го2: и3ли2 брaта моего2 њпе­чa­лихъ, и3ли2 свa­дихъ, и3ли2 кого2 њсуди1хъ: и3ли2 раз­ве­ли­чaх­сz, и3ли2 раз­гор­дёх­сz, и3ли2 раз­гнё­вах­сz: и3ли2 стоs­щу ми2 на мlт­вэ, ќмъ м0й њ лукaв­ствіи мj­ра сегw2 подви1жесz: и3ли2 раз­вра­щeніе по­мhс­лихъ, и3ли2 њб8zд0хсz, и3ли2 њпи1хсz, и3ли2 без8 ўмA см­эsх­сz: и3ли2 лукaвое по­мhс­лихъ, и3ли2 добр0ту чуж­дyю ви1дэвъ, и3 т0ю ўsзв­ленъ бhхъ сeрд­цемъ: и3ли2 неподHб­наz глаг0лахъ, и3ли2 гр­эхY брaта моегw2 по­см­эsх­сz, мо‰ же сyть безчи1слєннаz согрэшє1ніz: и3ли2 њ мlт­вэ неради1хъ, и3ли2 и4но что2 со­дёzхъ лукaвое, не п0мню: т† бо вс‰ и3 бHль­ша си1хъ со­дёzхъ. Поми1луй мS тв0рче м0й вLко, ўнhла­го и3 недост0йнаго ра­бA твоего2: и3 њстaви ми2, и3 tпусти2, и3 прости1 мz, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ: да съ ми1ромъ лs­гу, ўс­нY и3 почjю, блyд­ный, грёш­ный и3 nкаsн­ный ѓзъ: и3 поклоню1сz, и3 воспою2, и3 про­слaв­лю пречcтн0е и4мz твоE, со nц7eмъ, и3 є3динор0днымъ є3гw2 сн7омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки. Ґми1нь.

Мlтва д7, с™aгw ма­кaріа вели1кагw:

Чт0 ти при­несY, и3ли2 чт0 ти воздaмъ, великодарови1тый без­смeрт­ный цRю2, щeд­ре и3 чlвэколю1бче гDи; ћкw лэнs­щасz менE на твоE ўго­ждeніе, и3 ничт0же бl­го сотв0рша, при­вeлъ є3си2 на конeцъ ми­мо­шeд­ша­гw днE сегw2, њбра­щeніе и3 сп7сeніе души2 моeй стр0z. Млcтивъ ми2 бy­ди грёш­но­му, и3 њб­на­жeн­но­му всsка­гw дё­ла бl­га: воз­стaви пaд­шую мою2 дy­шу, њскверни1вшуюсz въ без­мёр­ныхъ со­гр­э­шeніихъ, и3 tими2 t менє2 вeсь п0мыслъ лукa­вый ви1димагw сегw2 жи­тіS. Прости2 мо‰ согрэшє1ніz, є3ди1не без­грёшне, є4же ти2 согрэши1хъ въ сeй дeнь, вёд­эніемъ и3 невёд­эніемъ, сл0вомъ, и3 дё­ломъ, и3 по­мыш­лeніемъ, и3 всё­ми мои1ми чyв­ст­вы. Ты2 сaмъ по­кры­вaz сохрани1 мz t всsка­гw сопроти1внагw њб­стоsніz, бжcтвен­ною твоeю влaстію, и3 неиз­речeн­нымъ чlвэколю1біемъ, и3 си1лою. Њчи1сти б9е, њчи1сти мн0жество гр­эхHвъ мои1хъ. Бlговоли2 гDи и3збaвити мS t сё­ти лукa­ва­гw, и3 сп7си2 стрaст­ную мою2 дy­шу, и3 њсэни1 мz свё­томъ ли­цA твоегw2, є3гдA пріи1деши во слa­вэ: и3 неw­суж­дeн­на нhнэ сн0мъ ўс­нyти сотвори2, и3 без8 меч­тaніz: и3 несму­щeнъ п0мыслъ ра­бA твоегw2 соблюди2, и3 всю2 са­та­нинY дё­тель tжени2 t менє2: и3 просвэти1 ми раз{мныz џчи сердє1чныz, да не ўс­нY въ смeрть. И# посли1 ми ѓгG­ла ми1рна, храни1телz и3 на­стaв­ни­ка души2 и3 тё­лу мо­е­мY, да и3збaвитъ мS t вр†гъ мои1хъ: да во­стaвъ со nдрA моегw2, при­несy ти бl­годaр­ствєн­ныz мольбы6. Е$й гDи, ўслh­ши мS грёш­на­го и3 ўб0гаго ра­бA твоего2, и3зволeніемъ и3 с0вэстію: дaруй ми2 во­стaв­шу словесє1мъ твои6мъ поучи1тисz, и3 ўнhніе бэс0вское далe­че t менє2 tгнa­но бhти сотвори2 твои1ми ѓгG­лы: да бlгословлю2 и4мz твоE с™0е, и3 про­слaв­лю, и3 слaв­лю пречcтую бцdу мRjю, ю4же дaлъ є3си2 нaмъ грBш­нымъ за­ступлeніе, и3 пріими2 сію2 молs­щу­юсz за ны2: вёмъ бо, ћкw под­ра­жaетъ твоE чlвэколю1біе, и3 молs­щисz не пре­стаeтъ. ТоS за­ступлeніемъ, и3 чcт­нa­гw кrтA знa­меніемъ, и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ рa­ди, ўб0гую дy­шу мою2 соблюди2 ї}се хrтE б9е нaшъ: ћкw с™ъ є3си2, и3 пре­п­ро­слaв­ленъ во вё­ки. Ґми1нь.

Мlтва є7:

ГDи б9е нaшъ, є4же согрэши1хъ во дни2 сeмъ сл0вомъ, дё­ломъ и3 по­мыш­лeніемъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ прости1 ми. Ми1ренъ с0нъ и3 без­мzтe­женъ дaруй ми2, ѓгG­ла твоего2 храни1телz посли2, по­кры­вa­ю­ща и3 со­блюдa­ю­ща мS t всsка­гw ѕлA: ћкw ты2 є3си2 храни1тель ду­шaмъ и3 тэлесє1мъ нa­шымъ, и3 те­бЁ слaву воз­сы­лaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Мlтва ѕ7:

ГDи б9е нaшъ, въ нег0же вё­ро­ва­х­омъ, и3 є3гHже и4мz пa­че всsка­гw и4мене при­зы­вaемъ: дaждь нaмъ, ко снY tходs­щымъ, њслa­бу души2 и3 тё­лу, и3 соблюди2 нaсъ t всsка­гw меч­тaніz, и3 тeм­ныz слa­сти кро­мЁ: ўстaви стрем­лeніе страстeй, ўгаси2 разжжє1ніz во­стaніz тэлeс­на­гw. Дaждь нaмъ цэ­ло­мyд­рен­нэ пожи1ти дё­лы и3 словесы2: да доб­ро­дё­тель­ное жи1тельство вос­пріeм­лю­ще, њб­это­вaн­ныхъ не tпа­дeмъ бlги1хъ твои1хъ, ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки. Ґми1нь.

Мlтва з7, с™aгw їwaн­на златоyстагw:
мlт­вы молє1бныz,
числ0мъ двa­десzтимъ четhремъ часHмъ,
дневны6мъ и3 нощны6мъ.

[№] ГDи, не лиши2 менє2 нбc­ныхъ твои1хъ бл†гъ. [в7] ГDи, и3збaви мS вёч­ныхъ мyкъ. [G] ГDи, ўм0мъ ли и3ли2 по­мыш­лeніемъ, сл0вомъ и3ли2 дё­ломъ согрэши1хъ, прости1 мz. [д7] ГDи, и3збaви мS всsка­гw невёд­эніz, и3 за­бвeніz, и3 ма­лодy­шіz, и3 њка­менeн­на­гw нечyв­ствіz. [є7] ГDи, и3збaви мS t всsка­гw и3скушeніz. [ѕ7] ГDи, просвэти2 моE сeрд­це, є4же помрачи2 лукaвое по­хо­тёніе. [з7] ГDи, ѓзъ ћкw че­ло­вёкъ согрэши1хъ, тh же ћкw бGъ щeдръ, поми1луй мS, ви1дz нe­мощь души2 мо­еS. [}] ГDи, посли2 бl­годaть твою2 въ п0мощь мнЁ, да про­слaв­лю и4мz твоE с™0е. [f7] ГDи ї}се хrтE, напиши1 мz ра­бA твоего2 въ кни1зэ жив0тнэй, и3 дaруй ми2 конeцъ бl­гjй. [‹] ГDи б9е м0й, ѓще и3 ничт0же бl­го сотвори1хъ пред8 тоб0ю, но дaждь ми2 по бl­годaти твоeй, положи1ти на­чa­ло бlг0е. [№i] ГDи, њкропи2 въ сeрд­цэ моeмъ р0су бl­годaти тво­еS. [в7i] ГDи нб7сE и3 земли2, помzни1 мz грёш­на­го ра­бA твоего2, стyд­на­го и3 нечи1стаго, во цrтвіи твоeмъ. Ґми1нь.

[№] ГDи, въ по­каsніи пріими1 мz. [в7] ГDи, не њстaви менє2. [G] ГDи, не введи2 менє2 въ на­пaсть. [д7] ГDи, дaждь ми2 мhсль бl­гу. [є7] ГDи, дaждь ми2 слe­зы, и3 пa­мzть смeрт­ную, и3 ўми­лeніе. [ѕ7] ГDи, дaждь ми2 п0мыслъ и3сповёданіz гр­эхHвъ мои1хъ. [з7] ГDи, дaждь ми2 сми­рeніе, цэ­ло­мyдріе и3 по­слу­шaніе. [}] ГDи, дaждь ми2 тер­пё­ніе, ве­ли­кодy­шіе и3 кр0тость. [f7] ГDи, всели2 въ мS к0рень бlги1хъ, стрaхъ тв0й въ сeрд­це моE. [‹] ГDи, спод0би мS люби1ти тS t всеS души2 мо­еS и3 по­мыш­лeніz, и3 твори1ти во всeмъ в0лю твою2. [№i] ГDи, по­крhй мS t че­ло­вBкъ нё­ко­то­рыхъ, и3 бэс­Hвъ, и3 страстeй, и3 t всsкіz и3нhz непод0бныz вe­щи. [в7i] ГDи, вё­си, ћкw твори1ши, ћко­же ты2 в0лиши, да бy­детъ в0лz твоS и3 во мнЁ грёш­нэмъ: ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки. Ґми1нь.

Мlтва }, ко гDу нa­ше­му ї}су хrтY:

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, рa­ди чcт­нёй­шіz м™ре тво­еS, и3 безпл0тныхъ твои1хъ ѓгGлъ, прbр0ка же и3 п®тeчи и3 кrти1телz твоегw2, бGоглаг0ливыхъ же ґпcлъ, свёт­лыхъ и3 доб­ро­по­бёд­ныхъ м§нкъ, пр­пdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ, и3 всёхъ с™hхъ мlтва­ми, и3збaви мS на­стоs­ща­гw њб­стоsніz бэс0вскагw. Е$й, гDи м0й и3 тв0рче, не хо­тsй смeр­ти грёш­на­гw, но ћко­же њбрати1тисz и3 жи1ву бhти є3мY, дaждь и3 мнЁ њбра­щeніе nкаsн­но­му и3 недост0йному: и3зми1 мz t ќстъ пa­губ­на­гw ѕмjz, зіs­ю­ща­гw по­жрeти мS, и3 свести2 во ѓдъ жи1ва. Е$й, гDи м0й, ўт­э­шeніе моE, и4же менє2 рa­ди nкаsн­на­гw въ тлён­ную пл0ть њбол­кjй­сz, и3ст0ргни мS t nкаsн­ства, и3 ўт­э­шeніе подaждь души2 моeй nкаsн­нэй. Всади2 въ сeрд­це моE твори1ти тво‰ по­велBніz, и3 њстaви­ти лук†ваz дэ‰ніz, и3 получи1ти бlжє1нства тво‰: на тs бо гDи ўпо­вaхъ, сп7си1 мz.

Мlтва f7, ко прес™ёй бцdэ,
с™aгw пет­рA студjйскагw:

Къ те­бЁ пре­чтc­эй б9іей м™ри ѓзъ nкаsн­ный при­пa­даz молю1сz: вё­си, цRи1це, ћкw без­пре­стa­ни со­гр­э­шaю и3 про­гнэ­в­лsю сн7а твоего2 и3 бGа моего2, и3 мн0гажды ѓще кa­юсz, л0жъ пред8 бGомъ њбр­этa­юсz, и3 кa­юсz тре­пe­щz: не ўжe­ли гDь порази1тъ мS, и3 по ча­сЁ пaки т†zжде творю2. Вё­ду­щи сі‰, вLч­це моS гпc­жE бцdе, молю2, да поми1луеши, да ўкрэпи1ши, и3 бlг†z твори1ти да подa­си ми2. Вё­си бо, вLч­це моS бцdе, ћкw tню1дъ и4мамъ въ нe­на­ви­сти ѕл†z мо‰ дэлA, и3 всeю мhслію люблю2 зак0нъ бGа моегw2: но не вёмъ, гпc­жE пре­чтcаz, tкy­ду ±же ненави1жду, т† и3 люблю2, ґ бlг†z пре­сту­пaю. Не по­пу­щaй, пре­чтcаz, в0ли моeй со­вер­шaтисz, не ўг0дна бо є4сть: но да бy­детъ в0лz сн7а твоегw2 и3 бGа моегw2: да мS сп7сeтъ, и3 вразуми1тъ, и3 подaстъ бl­годaть с™aгw д¦а, да бhхъ ѓзъ tсeлэ пре­стaлъ сквер­но­дёй­ства, и3 пр0чее пожи1лъ бhхъ въ по­ве­лёніи сн7а твоегw2, є3мyже по­добaетъ всsкаz слa­ва, чeсть и3 дер­жa­ва, со без­на­чaль­нымъ є3гw2 nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­во­творs­щимъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Мlтва ‹, ко прес™ёй бцdэ:

Бlгa­гw цRS бl­гaz м™и, пречcтаz и3 бl­го­сло­вeн­наz бцdе мRjе, млcть сн7а твоегw2 и3 бGа нa­ше­гw и3злeй на стрaст­ную мою2 дy­шу, и3 твои1ми мlтва­ми на­стaви мS на дэ‰ніz бlг†z: да пр0чее врe­мz жи­во­тA моегw2 без8 пор0ка прейдY, и3 тоб0ю рaй да њбрs­щу, бцdе дв7о, є3ди1на чcтаz и3 бlгословeннаz.

Мlтва №i, ко с™0му ѓгG­лу храни1телю:

ЃгG­ле хrт0въ, храни1телю м0й с™hй, и3 покрови1телю души2 и3 тё­ла моегw2, вс‰ ми2 прости2, є3ли6ка согрэши1хъ во днeш­ній дeнь, и3 t всsка­гw лукaв­ствіz проти1внагw ми2 вра­гA и3збaви мS, да ни въ к0емже гр­э­сЁ про­гнё­ваю бGа моего2: но моли2 за мS грёш­на­го и3 недост0йнаго ра­бA, ћкw да дост0йна мS по­кa­же­ши бl­го­сти и3 млcти всес™hz трb­цы, и3 м™ре гDа моегw2 ї}са хrтA, и3 всёхъ с™hхъ. Ґми1нь.

Кон­дaкъ бцdэ, глaсъ }:

Взбрaн­ной воев0дэ побэди1тєльнаz, ћкw и3збaвльшесz t ѕлhхъ, бl­годaр­ствєн­наz вос­писyемъ ти2 раби2 твои2, бцdе: но ћкw и3мyщаz дер­жaву непобэди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да зо­вeмъ ти2: рa­дуй­сz, невё­сто неневёстнаz.

Пре­слaв­наz приснодв7о, м™и хrтA бGа, принеси2 нa­шу мlтву сн7у тво­е­мY и3 бGу нa­ше­му, да сп7сeтъ тоб0ю дy­шы нaшz.

ВсE ўпо­вaніе моE на тS воз­ла­гaю, м™и б9іz, сохрани1 мz под8 кр0вомъ твои1мъ.

Бцdе дв7о, не прeзри менє2 грёш­на­гw, трe­бу­ю­ща тво­еS п0мощи и3 твоегw2 за­ступлeніz: на тs бо ўпо­вA ду­шA моS, и3 поми1луй мS.

Мlтва с™aгw їwаннjкіа:

Ўпо­вaніе моE nц7ъ, при­бё­жи­ще моE сн7ъ, покр0въ м0й д¦ъ с™hй: трb­це с™az, слa­ва тебЁ.

Њкон­чаніе мlтвъ:

Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу, прис­нобl­жeн­ную, и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нa­ше­гw. ЧCт­нёй­шую херув‡мъ, и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сy­щую бцdу тS величaемъ.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рa­ди пречcтыz тво­еS м™ре, пр­пdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нa­шихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

Тa­же, вмё­стw прощeніz:

Њслa­би, њстaви, прости2 б9е прегрэшє1ніz н†ша, вHль­наz и3 невHль­наz, ±же въ сл0вэ и3 въ дёлэ, ±же въ вёд­эніи и3 не въ вёд­эніи, ±же во дни2 и3 въ нощи2, ±же во ўмЁ и3 въ по­мыш­лeніи: вс‰ нaмъ прости2, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Мlтва:

Ненави1дzщихъ и3 њби1дzщихъ нaсъ прости2, гDи чlвэколю1бче. Бl­го­творs­щымъ бlгосотвори2. Брaтіzмъ и3 ср0дникwмъ нa­шымъ дaруй ±же ко сп7сeнію прошє1ніz, и3 жи1знь вёч­ную. Въ нe­мо­щехъ сy­щыz посэти2, и3 и3сцэлeніе дaруй. Я%же въ м0ри ўпрaви. Пу­те­шeству­ю­щымъ спу­те­шeствуй. Хrтіaнwмъ споб0рствуй. Слу­жa­щымъ и3 ми1лующымъ нaсъ гр­эхHвъ њстав­лeніе дaруй. За­по­вё­дав­шихъ нaмъ недо­стHй­нымъ моли1тисz њ ни1хъ, поми1луй по вели1цэй твоeй млcти. Помzни2 гDи, прeж­де ўс0пшихъ nтє1цъ и3 брaтій нa­шихъ, и3 ўпок0й и5хъ, и3дёже при­сэ­щaетъ свётъ ли­цA твоегw2. Помzни2 гDи, брaтій нa­шихъ пл­энeн­ныхъ, и3 и3збaви | t всsка­гw њб­стоsніz. Помzни2 гDи, пло­до­носs­щихъ и3 доб­ро­дё­ла­ю­щихъ во с™hхъ твои1хъ цRк­вахъ, и3 дaждь и5мъ ћже ко сп7сeнію прошє1ніz, и3 жи1знь вёч­ную. Помzни2 гDи и3 нaсъ, сми­рeн­ныхъ, и3 грёш­ныхъ, и3 недост0йныхъ р†бъ твои1хъ, и3 просвэти2 нaшъ ќмъ свё­томъ рa­зу­ма твоегw2, и3 на­стaви нaсъ на стезю2 зa­по­вэ­дей твои1хъ: мlтва­ми пречcтыz вLч­цы нa­шеz бцdы и3 приснодв7ы мRjи, и3 всёхъ твои1хъ с™hхъ, ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

И#сповёданіе гр­эхHвъ повседнeвное:

И#спо­вё­даю те­бЁ гDу бGу мо­е­мY и3 твор­цY, во с™ёй трb­цэ є3ди1ному, слaви­мо­му и3 по­кланsе­мо­му, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, вс‰ мо‰ грэхи2, ±же со­дёzхъ во вс‰ дни6 жи­во­тA моегw2, и3 на всsкій чaсъ, и3 въ на­стоs­щее врe­мz, и3 въ пре­шeд­шыz дни6 и3 нH­щи: дё­ломъ, сл0вомъ, по­мыш­лeніемъ, њб8zдeніемъ, піsн­ствомъ, тай­но­zдeніемъ, праздносл0віемъ, ўнhніемъ, лё­но­стію, прекосл0віемъ, непо­слу­шaніемъ, њкле­ветaніемъ, њсуж­дeніемъ, небре­жeніемъ, самолю1біемъ, мно­го­стz­жaніемъ, хи­щeніемъ, неправдоглаг0ланіемъ, сквер­но­при­бhт­че­ствомъ, мшелои1мствомъ, рев­но­вaніемъ, зaви­стію, гнё­вомъ, памzтоѕл0біемъ, нe­на­ви­стію, лихои1мствомъ, и3 всё­ми мои1ми чyв­ст­вы: зрёніемъ, слy­хомъ, њбонsніемъ, вкy­сомъ, њсzзaніемъ, и3 пр0чими мои1ми грэхи6, ду­шeв­ны­ми вкy­пэ и3 тэлeс­ны­ми, и4миже тебE бGа моего2 и3 твор­цA про­гнё­вахъ, и3 бли1жнzго моего2 њне­прaв­до­вахъ. Њ си1хъ жа­лёz, ви1нна себE те­бЁ, бGу мо­е­мY, пред­став­лsю, и3 и3мёю в0лю кazтисz: т0чію, гDи б9е м0й, помози1 ми, со слезa­ми сми­рeн­нw молю1 тz: прешє1дшаz же согрэшє1ніz мо‰ млcр­діемъ твои1мъ прости1 ми, и3 разрэши2 t всёхъ си1хъ, ±же и3зглаг0лахъ пред8 тоб0ю, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Мlтва с™aгw їwaн­на дамаски1на,
ю4же ўказyz на џдръ тв0й, глаг0ли:

ВLко чlвэколю1бче, не ўжe­ли мнЁ џдръ сeй гр0бъ бy­детъ; и3ли2 є3щE nкаsн­ную мою2 дy­шу просвэти1ши днeмъ; Сe ми гр0бъ предлежи1тъ, сe ми смeрть предстои1тъ. СудA твоегw2 гDи бою1сz, и3 мyки без­ко­нeч­ныz, ѕл0е же творS не престаю2: тебE гDа бGа моего2 все­гдA про­гнэ­в­лsю, и3 пречcтую твою2 м™рь, и3 вс‰ нбc­ныz си6лы, и3 с™aго ѓгG­ла храни1телz моего2. Вёмъ u5бо гDи, ћкw недост0инъ є4смь чlвэколю1біz твоегw2, но дост0инъ є4смь всsка­гw њсуж­дeніz и3 мyки. Но гDи, и3ли2 хо­щY, и3ли2 не хо­щY, сп7си1 мz. Ѓще бо прaвед­ни­ка сп7сeши, ничт0же вeліе, и3 ѓще чи1стаго поми1луеши, ничт0же ди1вно: дост0йни бо сyть млcти тво­еS. Но на мнЁ грёш­нэмъ ўдиви2 млcть твою2: њ сeмъ kви2 чlвэколю1біе твоE, да не њдо­лёетъ моS ѕл0ба твоeй неизглаг0ланнэй бl­го­сти и3 млcр­дію: и3 ћко­же х0щеши, ўстр0й њ мнЁ вeщь.

И# тaкw хо­тsй возлещи2 на постeлю,
глаг0ли тропари2 сі‰, глaсъ в7:

Просвэти2 џчи мои2 хrтE б9е: да не ко­гдA ўс­нY въ смeрть, да не ко­гдA речeтъ врaгъ м0й: ўкрэпи1хсz на него2.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Застyп­никъ души2 мо­еS бy­ди б9е, ћкw по­сре­дЁ хож­дY сэтeй мн0гихъ: и3збaви мS t ни1хъ, и3 сп7си1 мz бl­же, ћкw чlвэколю1бецъ.

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Пре­слaв­ную б9ію м™рь, и3 с™hхъ ѓгGлъ с™ёйшую, нем0лчнw воспои1мъ сeрд­цемъ и3 ўсты2, бцdу сію2 и3сповёдающе, ћкw вои1стинну р0ждшую нaмъ бGа во­пло­щeн­на, и3 молs­щу­юсz непре­стaн­нw њ ду­шaхъ нaшихъ.

Тa­же цэлyй кrтъ тв0й, и3 прекрести2 кrт0мъ мё­сто твоE t главы2 и3 до н0гъ, тaкож­де и3 t всёхъ стрaнъ, глаг0лz:

Мlтва чcтн0му кrтY:

Да вос­кr­нетъ бGъ, и3 рас­точaт­сz врази2 є3гw2, и3 да бэ­жaтъ t ли­цA є3гw2 ненави1дzщіи є3го2. Ћкw и3счезaетъ дhмъ, да и3счeзнутъ, ћкw тaетъ в0скъ t ли­цA nгнS, тaкw да поги1бнутъ бё­си t ли­цA лю1бzщихъ бGа, и3 знa­ме­ну­ю­щих­сz кrт­нымъ знa­меніемъ, и3 въ весeліи глаг0лющихъ: рa­дуй­сz, пречcт­нhй и3 жи­во­творs­щій кr­те гDень, про­гонszй бё­сы си1лою на те­бЁ про­пs­та­гw гDа нa­ше­гw ї}са хrтA, во ѓдъ сшeд­ша­гw, и3 по­прaв­ша­гw си1лу діaво­лю, и3 да­ро­вaв­ша­гw нaмъ тебE, кrтъ св0й чcт­нhй, на про­гнaніе всsка­гw су­по­стaта. Q пречcт­нhй и3 жи­во­творs­щій кr­те гDень! по­мо­гaй ми2 со с™0ю гпc­жeю дв7ою бцdею, и3 со всё­ми с™hми во вё­ки. Ґми1нь.

И#ли крaт­кw:

Њгради1 мz гDи си1лою чcт­нa­гw и3 жи­во­творs­ща­гw твоегw2 кrтA, и3 сохрани1 мz t всsка­гw ѕлA.

Е#гдA tх0диши ко снY, глаг0ли:

Въ рy­цэ твои2, гDи ї}се хrтE б9е м0й, предаю2 дyхъ м0й: тh же мS бlгослови2, ты2 мS поми1луй, и3 жив0тъ вёч­ный дaруй ми2. Ґми1нь.

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки