Послёдованіе ко с™0му причащeнію.

Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

ЦRю2 нбc­ный, ўтё­ши­телю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подa­телю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2, бlже, дyшы нaшz.

С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщ­ный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

ГDи, поми1луй. [в7i.]

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему. [Покл0нъ.]

Pал0мъ к7в.

ГDь пасeтъ мS, и3 ничт0же мS лиши1тъ. На мёстэ ѕлaчнэ, тaмw всели1 мz, на водЁ пок0йнэ вос­питa мz. Дyшу мою2 њбрати2, настaви мS на стєзи2 прaвды, и4мене рaди своегw2. Ѓще бо и3 пойдY посредЁ сёни смeрт­ныz, не ўбою1сz ѕлA, ћкw ты2 со мн0ю є3си2: жeзлъ тв0й и3 пaлица твоS, т† мS ўтё­ши­ста. Ўгот0валъ є3си2 предо мн0ю тра­пeзу, сопроти1въ сту­жa­ю­щымъ мнЁ: ўмa­стилъ є3си2 є3лeомъ главY мою2, и3 чaша твоS ўпоzвa­ющи мS, ћкw дер­жaвна. И# млcть твоS поженeтъ мS вс‰ дни6 животA моегw2: и3 є4же всели1ти ми сz въ д0мъ гDень въ дол­готY днjй.

Pал0мъ к7г.

ГDнz землS, и3 и3сполнeніе є3S, все­лeн­наz, и3 вси2 живy­щіи на нeй. Т0й на морsхъ њсно­вaлъ ю5 є4сть, и3 на рэкaхъ ўгот0валъ ю5 є4сть. Кто2 взh­детъ на г0ру гDню; и3ли2 кто2 стa­нетъ на мёстэ с™ёмъ є3гw2; Непови1ненъ рукaма и3 чи1стъ сeрд­цемъ, и4же не пріsтъ всyе дyшу свою2, и3 не клsтсz лeстію и4скреннему сво­емY. Сeй пріи1метъ бlго­сло­вeніе t гDа, и3 млcтыню t бGа сп7са своегw2. Сeй р0дъ и4щущихъ гDа, и4щущихъ лицE бGа їaкwвлz. Возми1те вратA кнsзи вaшz, и3 возми1тесz вратA вBч­наz: и3 вни1детъ цRь слaвы. Кт0 є3сть сeй цRь слaвы; гDь крё­покъ и3 си1ленъ, гDь си1ленъ въ брaни. Возми1те вратA кнsзи вaшz, и3 возми1тесz вратA вBч­наz: и3 вни1детъ цRь слaвы. Кт0 є3сть сeй цRь слaвы; гDь си1лъ, т0й є4сть цRь слaвы.

Pал0мъ рє7i.

Вёро­вахъ, тёмже возглаг0лахъ: ѓзъ же смири1хсz ѕэлw2. Ѓзъ же рёхъ во и3зступлeніи моeмъ: всsкъ чело­вёкъ л0жъ. Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воз­дадE ми2; Чaшу сп7сeніz пріимY, и3 и4мz гDне при­зовY: мlтвы мо‰ гDеви воздaмъ пред8 всёми людьми2 є3гw2. ЧCтнA пред8 гDемъ смeрть прпdб­ныхъ є3гw2. q гDи, ѓзъ рaбъ тв0й, ѓзъ рaбъ тв0й, и3 сhнъ рабhни твоеS: рас­терзaлъ є3си2 ќзы мо‰. ТебЁ пожрY жeртву хвалы2, и3 во и4мz гDне при­зовY: мlтвы мо‰ гDеви воздaмъ пред8 всёми людьми2 є3гw, во дв0рэхъ д0му гDнz, посредЁ тебє2 їеrли1ме.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Ґлли­лyіа, ґлли­лyіа, ґлли­лyіа, слaва тебЁ б9е. [Три1жды.] И# покл0ны три2.

Тропари2, глaсъ }:

Безза­кHніz мо‰ прeзри гDи, t дв7ы рож­дeйсz, и3 сeрдце моE њчи1сти, хрaмъ то2 творS пречcтому тво­емY тёлу и3 кр0ви: нижE tри1ни менE t твоегw2 лицA, без8 числA и3мёzй вeлію млcть.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Во при­чaстіе с™hнь твои1хъ кaкw дерзнY недост0йный; Ѓще бо дерзнY къ тебЁ приступи1ти съ дост0йными, хітHнъ мS њбли­чaетъ, ћкw нёсть вечeр­ній, и3 њсуж­дeніе и3сходaтайствую мно­го­грёш­нэй души2 моeй. Њчи1сти гDи сквeрну души2 моеS, и3 сп7си2 мS, ћкw чlвэколю1бецъ.

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

МнHгаz мн0жєства мои1хъ, бцdе, пре­гр­э­шeній, къ тебЁ прибэг0хъ чcтаz, сп7сeніz трe­буz: посэти2 немо­щствy­ю­щую мою2 дyшу, и3 моли2 сн7а твоего2 и3 бGа нaшего дaти ми2 њстав­лeніе, ±же содёzхъ лю1тыхъ, є3ди1на бlгословeннаz.

Pал0мъ н7:

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наи­пaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: ћкw да њправди1шисz во сло­ве­сёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, вне­гдA суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэ­сёхъ роди1 мz мaти моS. Сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBст­наz и3 т†йнаz пре­мyд­ро­сти твоеS kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе: возрa­ду­ютсz кHсти смирє1нныz. Tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ без­за­кHніz мо‰ њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLч­нимъ ўтверди1 мz. НаучY без­за­кHн­ныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. И#збaви мS t кро­вeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2: возрa­ду­етсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. ГDи, ўстнЁ мои2 tвeр­зеши, и3 ўстA мо‰ воз­вэ­с­тsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы вос­хо­тёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: все­со­ж­жeніz не бlговоли1ши. Жeртва бGу дyхъ сокру­шeнъ: сeрдце сокру­шeнно и3 сми­рeнно бGъ не ўничижи1тъ. Ўбlжи2 гDи, бlго­волeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. ТогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, воз­но­шeніе и3 все­со­же­гaє­маz: тогдA воз­ло­жaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.

КанHнъ, глaсъ в7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Грzди1те лю1діе, пои1мъ пёснь хrтY бGу, раз­дёль­шему м0ре, и3 настaв­ль­шему лю1ди, ±же и3зведE и3з8 раб0ты є3гЂпетскіz, ћкw прослaвисz.

При­пёвъ: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй.

Хлёбъ животA вёч­ну­ю­щагw да бyдетъ ми2 тёло твоE с™0е, бlгоутр0бне гDи, и3 чcт­нaz кр0вь, и3 нед{гъ мно­гоwбрaз­ныхъ и3сцэлeніе.

При­пёвъ: Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2.

Њсквер­нeнъ дёлы без­мёст­ными nкаsн­ный, твоегw2 пречc­тагw тёла и3 бжcтвен­ныz кр0ве недост0инъ є4смь, хrтE, при­ча­щeніz: є3гHже мS спод0би.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

ЗемлE бlгaz, бlго­сло­вeн­наz бGо­не­вё­сто, клaсъ про­зsб­шаz неwрaн­ный и3 сп7си1тельный мjру, спод0би мS сeй kдyща сп7сти1сz.

Пёснь G.

Їрм0съ: На кaмени мS вёры ўтверди1въ, разшири1лъ є3си2 ўстA мо‰ на враги2 мо‰. Возвесели1 бо сz дyхъ м0й, вне­гдA пёти: нёсть с™ъ ћкоже бGъ нaшъ, и3 нёсть прaве­денъ пaче тебє2, гDи.

При­пёвъ: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй.

Слє1зныz ми2 подaждь хrтE к†пли, сквeрну сeрдца моегw2 њчи­щa­ю­щыz: ћкw да бlг0ю с0вэстію њчи­щeнъ, вёрою при­хождY и3 стрa­хомъ вLко, ко при­ча­щeнію бжcтвен­ныхъ дарHвъ твои1хъ.

При­пёвъ: Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2.

Во њстав­лeніе да бyдетъ ми2 пре­гр­э­шeній пречcтое тёло твоE и3 бжcтвен­наz кр0вь, д¦а же с™aгw nбщeніе, и3 въ жи1знь вёч­ную, чlвэколю1бче, и3 страстeй и3 скор­бeй tчуждeніе.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Хлёба жив0тнагw тра­пeза прес™az, свhше млcти рaди сшeд­шагw, и3 мjрови н0вый жив0тъ даю1щагw, и3 менE нhнэ спод0би недост0йнаго, со стрa­хомъ вкуси1ти сегw2, и3 жи1ву бhти.

Пёснь д7.

Їрм0съ: При­шeлъ є3си2 t дв7ы, не ходaтай, ни ѓгGлъ, но сaмъ гDи вопл0щьсz, и3 сп7слъ є3си2 всег0 мz чело­вёка. Тёмъ зовy ти: слaва си1лэ твоeй гDи.

При­пёвъ: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй.

Восхо­тёлъ є3си2 нaсъ рaди вопл0щьсz мно­гом­лcтиве, заклaнъ бhти ћкw nвчA, грBхъ рaди чело­вё­че­скихъ: тёмже молю1 тz, и3 мо‰ њчи1сти согрэшє1ніz.

При­пёвъ: Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2.

И#сцэли2 души2 моеS ћзвы гDи, и3 всего2 њс™и2: и3 спод0би вLко, ћкw да при­ча­щyсz тaй­ныz твоеS бжcтвен­ныz вeчери nкаsнный.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Ўми1лостиви и3 мнЁ сyщаго t ўтр0бы твоеS вLчце, и3 соблюди1 мz несквeрна рабA твоего2 и3 непор0чна, ћкw да пріeмъ ќмнаго би1сера, њсщ7yсz.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Свёта подa­телю и3 вэкHвъ тв0рче гDи, во свётэ твои1хъ пове­лёній настaви нaсъ: рaзвэ бо тебє2 и3н0гw бGа не знaемъ.

При­пёвъ: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй.

Ћкоже предрeклъ є3си2 хrтE, да бyдетъ ќбw худ0му рабY тво­емY, и3 во мнЁ пребyди, ћкоже њбэ­щaлсz є3си2: сe бо тёло твоE ћмъ бжcтвен­ное, и3 пію2 кр0вь твою2.

При­пёвъ: Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2.

Сл0ве б9ій и3 б9е, ќгль тёла твоегw2 да бyдетъ мнЁ помра­чeн­ному въ про­свэ­щeніе, и3 њчи­щeніе њсквер­нeн­ной души2 моeй кр0вь твоS.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

МRjе м™и б9іz, бlго­ухaніz чcтн0е селeніе, твои1ми мlтвами сосyдъ мS и3збрaнный содё­лай, ћкw да њсщ7eній при­ча­щyсz сн7а твоегw2.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неиз­слёд­ную млcр­діz твоегw2 при­зы­вaю бeздну: t тли2 б9е мS возведи2.

При­пёвъ: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй.

Ќмъ, дyшу и3 сeрдце њс™и2 сп7се, и3 тёло моE, и3 спод0би неw­суж­дeннw вLко къ стр†шнымъ тaй­намъ приступи1ти.

При­пёвъ: Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2.

Да бhхъ ўстрани1лсz t страстeй, и3 твоеS бlгодaти и3мёлъ бы при­ло­жeніе, животa же ўтвер­жeніе, при­ча­щeніемъ с™hхъ хrтE т†инъ твои1хъ.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Б9іе б9е сл0во с™0е, всег0 мz њс™и2, нhнэ при­ходs­щаго къ бжcтвєн­нымъ твои6мъ тaй­намъ, с™hz м™ре твоеS мольбaми.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Хлёбъ хrтE взsти не прeзри мS, тёло твоE, и3 бжcтвен­ную твою2 нhнэ кр0вь, пречcтыхъ вLко, и3 стрaш­ныхъ твои1хъ т†инъ причасти1тисz nкаsн­наго: да не бyдетъ ми2 въ сyдъ, да бyдетъ же ми2 въ жив0тъ вёч­ный и3 безсмeртный.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Тeлу злат0му прем{дрыz дёти не послужи1ша, и3 въ плa­мень сaми поид0ша, и3 б0ги и4хъ њбру­гaша, среди2 плa­мене возопи1ша, и3 њроси2 | ѓгGлъ: ўслh­шасz ўжE ќстъ вaшихъ мlтва.

При­пёвъ: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй.

И#ст0чникъ бlги1хъ, при­ча­щeніе, хrтE, без­смeрт­ныхъ твои1хъ нhнэ тaин­ствъ, да бyдетъ ми2 свётъ, и3 жив0тъ, и3 без­стрaстіе, и3 къ пре­спё­zнію же и3 ўмно­жeнію доб­ро­дё­тели бжcтвен­нэй­шіz ходaтай­ственно, є3ди1не бlже, ћкw да слaвлю тS.

При­пёвъ: Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2.

Да и3збaвлюсz t страстeй, и3 вра­гHвъ, и3 нyжды, и3 всsкіz ск0рби, трe­пе­томъ и3 люб0вію, со бlго­го­вёніемъ, чlвэколю1бче, при­сту­пazй нhнэ къ твои6мъ безсмє1ртнымъ и3 бжcтвєн­нымъ тaй­намъ, и3 пёти тебЁ спод0би: бlго­сло­вeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Сп7са хrтA р0ждшаz пaче ўмA, бGобl­годaт­наz, молю1 тz нhнэ рaбъ тв0й, чcтую нечи1стый: хотs­щаго мS нhнэ къ пречcтымъ тaй­намъ приступи1ти, њчи1сти всего2 t сквeрны пл0ти и3 дyха.

Пёснь }.

Їрм0съ: Въ пeщь џгнен­ную ко nтро­кHмъ є3врє1йскимъ сниз­шeд­шаго, и3 плa­мень въ р0су прел0жшаго бGа, п0йте дэлA ћкw гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

При­пёвъ: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй.

Нбcныхъ и3 стрaш­ныхъ и3 с™hхъ твои1хъ, хrтE, нhнэ т†инъ, и3 бжcтвен­ныz твоеS и3 тaй­ныz вeчери, џбщ­ника бhти и3 менE спод0би tчazн­наго, б9е сп7се м0й.

При­пёвъ: Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2.

Под8 твоE при­бёгъ бlгоутр0біе бlже, со стрa­хомъ зовy ти: во мнЁ пребyди сп7се, и3 ѓзъ, ћкоже рeклъ є3си2, въ тебЁ: сe бо дерзaz на млcть твою2, ћмъ тёло твоE, и3 пію2 кр0вь твою2.

При­пёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Трепeщу пріeмлz џгнь, да не њпалю1сz ћкw в0скъ и3 ћкw травA. qле стрaш­нагw тaин­ства! qле бlгоутр0біz б9іz! кaкw бжcтвен­нагw тёла и3 кр0ве брeніе при­ча­щa­юсz, и3 нетлё­ненъ сотворsюсz.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Без­на­чaльна роди1телz сн7ъ, бGъ и3 гDь, вопл0щьсz t дв7ы нaмъ kви1сz, њмрачє1ннаz просвэти1ти, собрaти расточє1ннаz: тёмъ все­пё­тую бцdу величaемъ.

При­пёвъ: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй.

Хrт0съ є4сть, вкуси1те и3 ви1дите: гDь нaсъ рaди, по нaмъ бо дрeвле бhвый, є3ди1ною себE при­нeсъ, ћкw при­но­шeніе nц7Y сво­емY, при1снw закалaетсz, њсщ7azй причащaющыzсz.

При­пёвъ: Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2.

Душeю и3 тёломъ да њсщ7yсz вLко, да про­свэ­щyсz, да сп7сyсz, да бyду д0мъ тв0й, при­ча­щeніемъ сщ7eнныхъ т†инъ, живy­щаго тS и3мёz въ себЁ со nц7eмъ и3 д¦омъ, бlго­дё­телю многомлcтиве.

При­пёвъ: Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLч­нимъ ўтверди1 мz.

Ћкоже џгнь да бyдетъ ми2, и3 ћкw свётъ тёло твоE, и3 кр0вь сп7се м0й пречcт­нaz: њпалsz грэх0вное вещество2, сжи­гaz же страстeй тeр­ніе, и3 всег0 мz про­свэ­щaz, покланsтисz бжcтвY твоемY.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

БGъ воплоти1сz t чcтыхъ кро­вeй твои1хъ, тёмже всsкій р0дъ поeтъ тS вLчце, ќмнаz же мн0жєства слaвzтъ, ћкw тоб0ю ћвэ ўзрёша всёми вLче­ству­ю­щаго, њсу­ще­ство­вaв­ша­госz чlвёчествомъ.

И# ѓбіе:

Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу, прис­нобl­жeн­ную, и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нaшегw. ЧCт­нёй­шую херув‡мъ, и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ.

С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщ­ный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Тро­пaрь прaзд­ника. Ѓще недёлz, тро­пaрь вос­кrнъ глaса.

Ѓще же ни2, тропари2 сі‰, глaсъ ѕ7:

Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ: всsкагw бо tвёта недо­умё­юще, сію2 ти2 мlтву ћкw вLцэ грёш­ніи прин0симъ: поми1луй нaсъ.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

ГDи, поми1луй нaсъ, на тs бо ўпо­вa­хомъ: не про­гнё­вайсz на ны2 ѕэлw2, нижE помzни2 беззак0ній нaшихъ, но при1зри и3 нhнэ ћкw бlгоутр0бенъ, и3 и3збaви ны2 t вр†гъ нaшихъ: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, и3 мы2 лю1діе твои2, вси2 дэлA рукY твоє1ю, и3 и4мz твоE призывaемъ.

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Млcр­діz двє1ри tвeрзи нaмъ, бlго­сло­вeн­наz бцdе: надё­ю­щіисz на тS да не поги1бнемъ, но да и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ: тh бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіaнскагw.

ГDи, поми1луй. [м7.] И# покл0ны, є3ли1кw х0щеши.

И# ѓбіе настоsщыz стіхи2:

ХотS ћсти, чело­вёче, тёло вLчне,

Стрa­хомъ приступи2, да не њпали1шисz: џгнь бо є4сть.

Бжcтвен­ную же піS кр0вь ко nбщeнію,

Пeрвэе примири1сz тS њпечaлившымъ.

Тaже дерзaz тaин­ствен­ное брaшно ћждь.

И#ны6z стіхи2:

Прeжде при­чaстіz стрaш­ныz жeртвы,

Живо­творs­щагw тёла вLчнz,

Си1мъ помоли1сz w4бразомъ со трeпетомъ.

Мlтва №, с™aгw васjліа вели1кагw:

ВLко гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, и3ст0чниче жи1зни и3 без­смeр­тіz, всеS твaри ви1димыz и3 неви1димыz содё­телю, без­на­чaль­нагw nц7A соприс­носyщ­ный сн7е и3 собез­на­чaль­ный, премн0гіz рaди бlго­сти въ послBд­ніz дни6 въ пл0ть њбол­кjйсz, и3 рас­пнhйсz, и3 погребhйсz за ны2 неблагод†рныz и3 ѕлонр†вныz, и3 твоeю кр0вію њбнови1вый рас­тлёв­шее грэх0мъ є3стество2 нaше: сaмъ, без­смeрт­ный цRю2, пріими2 и3 моE грёш­нагw покаsніе, и3 приклони2 ќхо твоE мнЁ, и3 ўслhши глаг0лы мо‰: согрэши1хъ бо, гDи, согрэши1хъ на нб7о и3 пред8 тоб0ю, и3 нёсмь дост0инъ воз­зрёти на высотY слaвы твоеS: про­гнё­вахъ бо твою2 бlгость, тво‰ зaпw­вэди преступи1въ, и3 не послy­шавъ твои1хъ пове­лёній. Но ты2 гDи, неѕл0бивъ сhй, долготерпэли1въ же и3 мно­гом­лcтивъ, не прe­далъ є3си2 мS поги1бнути со беззак0ньми мои1ми, моегw2 всs­че­ски њжидaz њбра­щeніz. Тh бо рeклъ є3си2, чlвэколю1бче, прbр0комъ твои1мъ: ћкw хотёніемъ не хощY смeрти грёш­ника, но є4же њбрати1тисz и3 жи1ву бhти є3мY . Не х0щеши бо вLко, создaніz твоє1ю рукY погуби1ти, нижE бlговоли1ши њ поги1бели чело­вё­че­стэй, но х0щеши всBмъ сп7сти1сz, и3 въ рaзумъ и4стины пріити2. Тёмже и3 ѓзъ, ѓще и3 недост0инъ є4смь нб7сE и3 земли2, и3 сеS при­врe­мен­ныz жи1зни, всего2 себE повинyвъ грэхY, и3 сластeмъ пораб0тивъ, и3 тв0й њскверни1въ w4бразъ: но творeніе и3 создaніе твоE бhвъ, не tчаzвaю своегw2 сп7сeніz nкаsн­ный, на твоe же без­мёр­ное бlгоутр0біе дерзaz при­хождY. Пріими2 u5бо и3 менE, чlвэколю1бче гDи, ћкоже блудни1цу, ћкw разб0йника, ћкw мытарS, и3 ћкw блyд­наго, и3 возми2 моE тsж­кое брeмz грэхHвъ, грёхъ взeм­лzй мjра, и3 нeмwщи чело­вёчєскіz и3сцэлszй, труж­дa­ю­щы­zсz и3 њбременє1нныz къ себЁ при­зы­вazй и3 ўпо­ко­евazй, не при­шe­дый при­звaти првd­ныz, но грBш­ныz на покаsніе: и3 њчи1сти мS t всsкіz сквeрны пл0ти и3 дyха, и3 научи1 мz совер­шaти с™hню во стрaсэ твоeмъ: ћкw да чи1стымъ свёд­эніемъ с0вэсти моеS, с™hнь твои1хъ чaсть пріeмлz, соединю1сz с™0му тёлу тво­емY и3 кр0ви, и3 и3мёю тебE во мнЁ живyща и3 пре­бы­вa­юща, со nц7eмъ и3 с™hмъ твои1мъ д¦омъ. Е$й, гDи ї}се хrтE б9е м0й, и3 да не въ сyдъ ми2 бyдетъ при­чaстіе пречcтыхъ и3 живо­творs­щихъ т†инъ твои1хъ, нижE да нeмо­щенъ бyду душeю же и3 тёломъ, t є4же недост0йнэ тBмъ при­ча­щaтисz: но дaждь ми2 дaже до конeч­нагw моегw2 и3здыхaніz, неw­суж­дeннw вос­пріи­мaти чaсть с™hнь твои1хъ, въ д¦а с™aгw nбщeніе, въ напyтіе животA вёч­нагw, и3 во бlго­пріs­тенъ tвётъ на стрaш­нэмъ суди1щи твоeмъ: ћкw да и3 ѓзъ со всёми и3збрaнными твои1ми џбщ­никъ бyду нетлён­ныхъ твои1хъ бlгъ, ±же ўгот0валъ є3си2 лю1бzщымъ тS гDи: въ ни1хже пре­п­ро­слaв­ленъ є3си2 во вёки. Ґми1нь.

Мlтва в7, с™aгw їwaнна златоyстагw:

ГDи б9е м0й, вёмъ, ћкw нёсмь дост0инъ, нижE дов0ленъ, да под8 кр0въ вни1деши хрaма души2 моеS, занeже вeсь пyстъ и3 пaлсz є4сть, и3 не и4маши во мнЁ мёста дост0йна, є4же главY подклони1ти: но ћкоже съ высоты2 нaсъ рaди смири1лъ є3си2 себE, смири1сz и3 нhнэ сми­рeнію моемY. и3 ћкоже вос­пріsлъ є3си2 въ вер­тeпэ и3 въ ћслехъ без­с­ло­вeс­ныхъ возлещи2: си1це воспріими2 и3 въ ћслехъ без­с­ло­вeс­ныz моеS души2, и3 во њсквер­нeн­ное моE тёло вни1ти. и3 ћкоже не неудост0илъ є3си2 вни1ти, и3 све­черsти со грёш­ники въ домY сjмwна про­ка­жeн­нагw: тaкw и3зв0ли вни1ти и3 въ д0мъ сми­рeн­ныz моеS души2, про­ка­жeн­ныz и3 грёш­ныz. и3 ћкоже не tри1нулъ є3си2 под0бную мнЁ блудни1цу и3 грёш­ную, при­шeд­шую и3 при­кос­нyв­шу­юсz тебЁ: си1це ўмлcр­дисz и3 њ мнЁ грёш­нэмъ, при­ходs­щемъ и3 при­ка­сa­ю­щемъ ти сz. и3 ћкоже не возг­ну­шaлсz є3си2 сквeр­ныхъ є3S ќстъ и3 нечи1стыхъ, цэлy­ю­щихъ тS: нижE мои1хъ возг­ну­шaйсz сквeрн­шихъ џныz ќстъ и3 нечи1стшихъ, нижE мeрз­кихъ мои1хъ и3 нечи1стыхъ ўстeнъ, и3 сквeр­нагw и3 нечи1стэйшагw моегw2 љзhка. но да бyдетъ ми2 ќгль прес™aгw твоегw2 тёла, и3 чcт­нhz твоеS кр0ве, во њсщ7eніе, и3 про­свэ­щeніе, и3 здрaвіе сми­рeн­нэй моeй души2 и3 тёлу, во њблег­чeніе тsже­стей мн0гихъ мои1хъ согр­э­шeній, въ соблюдeніе t всsкагw діaволь­скагw дёй­ства, во tгнaніе и3 воз­бранeніе ѕлaгw моегw2 и3 лукa­вагw nбh­чаz, во ўмерщ­влeніе страстeй, въ снаб­дёніе зaпо­вэ­дей твои1хъ, въ при­ло­жeніе бжcтвен­ныz твоеS бlгодaти, и3 твоегw2 цrтвіz при­своeніе. не бо2 ћкw пре­зи­рazй при­хождY къ тебЁ хrтE б9е, но ћкw дерзaz на неиз­речeн­ную твою2 бlгость: и3 да не на мн0зэ ўдалszйсz nбщeніz твоегw2, t мhс­лен­нагw в0лка ѕвэ­ро­улов­лeнъ бyду. Тёмже молю1сz тебЁ: ћкw є3ди1нъ сhй с™ъ вLко, њс™и2 мою2 дyшу и3 тёло, ќмъ и3 сeрдце, чре­весA и3 ўтрHбы, и3 всег0 мz њбнови2, и3 вкорени2 стрaхъ тв0й во ўде­сёхъ мои1хъ, и3 њсщ7eніе твоE неteм­лемо t менє2 сотвори2: и3 бyди ми2 пом0щникъ и3 застyп­никъ, њкорм­лsz въ ми1рэ жив0тъ м0й, спо­доб­лsz мS и3 њдес­нyю тебє2 пред­стоsніz, со с™hми твои1ми: мlтвами и3 молeньми пречcтыz твоеS м™ре, неве­щeствен­ныхъ твои1хъ служи1телей и3 пречcтыхъ си1лъ, и3 всёхъ с™hхъ, t вёка тебE бlгоугоди1вшихъ. Ґми1нь.

Мlтва G, с™aгw сmмеHна метафрaста:

Е#ди1не чcтый и3 нетлён­ный гDи, за неиз­речeн­ную млcть чlвэколю1біz, нaше всE вос­пріe­мый смэ­шeніе t чcтыхъ и3 двcтвен­ныхъ кро­вeй, пaче є3стествA р0ждшіz тS, д¦а бжcтвен­нагw нашeствіемъ, и3 бlго­волeніемъ nц7A прис­носyщ­нагw, хrтE ї}се, пре­мdро­сте б9іz, и3 ми1ре, и3 си1ло: твои1мъ вос­пріsтіемъ животвор‰щаz и3 сп7си1тєльнаz страд†ніz вос­пріe­мый, кrтъ, гвHздіz, копіE, смeрть, ўмертви2 мо‰ душет­лBн­ныz стр†сти тэлє1сныz. Погребeніемъ твои1мъ ѓдwва плэни1вый ц†рствіz, погреби2 мо‰ бlги1ми п0мыслы лук†ваz совётw­ваніz, и3 лукaв­ствіz дyхи разори2. Трид­нeв­нымъ твои1мъ и3 живон0снымъ вос­кrніемъ пaд­шаго прaoтца воз­стaви­вый, воз­стaви мS грэх0мъ поп0лзшагосz, w4бразы мнЁ покаsніz пред­ла­гaz. Пре­слaв­нымъ твои1мъ воз­несeніемъ, плотск0е њбожи1вый вос­пріsтіе, и3 сіE дес­нhмъ nц7A сэдёніемъ почтhй, спод0би мS при­чaстіемъ с™hхъ твои1хъ т†инъ дес­нyю чaсть сп7сaемыхъ получи1ти. Сни1тіемъ ўтё­ши­телz твоегw2 д¦а, сосyды чeстны сщ7є1нныz тво‰ ў§нки2 содё­ла­вый, пріs­те­лище и3 менE покажи2 тогw2 при­шeствіz. Хотsй пaки пріити2 суди1ти все­лeн­нэй прaв­дою, бlговоли2 и3 мнЁ ўсрё­сти тS на џбла­ц­эхъ, судію2 и3 создa­телz моего2, со всёми с™hми твои1ми: да без­ко­нeчнw славосл0влю и3 вос­пэ­вaю тS, со без­на­чaль­нымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 живо­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва д7, с™aгw їwaнна дамаски1на:

ВLко гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, є3ди1не и3мёzй влaсть чело­вёкwмъ њстав­лsти грэхи2: ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ, прeзри мо‰ вс‰ въ вёд­эніи и3 не въ вёд­эніи прегрэшє1ніz: и3 спод0би мS неw­суж­дeннw причасти1тисz бжcтвен­ныхъ, и3 пре­слaв­ныхъ, и3 пречcтыхъ, и3 живо­творs­щихъ твои1хъ т†инъ: не въ тsжесть, ни въ мyку, ни въ при­ло­жeніе грэхHвъ, но во њчи­щeніе, и3 њсщ7eніе, и3 њбручeніе бyду­щагw животA и3 цrтвіz: въ стёну и3 п0мощь, и3 въ воз­ра­жeніе сопроти1вныхъ, во и3стреблeніе мн0гихъ мои1хъ согр­э­шeній. Тh бо є3си2 бGъ млcти, и3 щедр0тъ, и3 чlвэколю1біz: и3 тебЁ слaву воз­сы­лaемъ, со nц7eмъ и3 с™hмъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва є7, с™aгw васjліа вели1кагw:

Вёмъ гDи, ћкw недост0йнэ при­ча­щa­юсz пречc­тагw твоегw2 тёла и3 чcт­нhz твоеS кр0ве: и3 пови1ненъ є4смь, и3 сyдъ себЁ ћмъ и3 пію2, не раз­суж­дaz тёла и3 кр0ве тебє2 хrтA и3 бGа моегw2: но на щед­рHты тво‰ дерзaz, при­хождY къ тебЁ рeк­шему: kдhй мою2 пл0ть, и3 піsй мою2 кр0вь, во мнЁ пре­бы­вaетъ, и3 ѓзъ въ нeмъ. Ўмлcр­дисz u5бо гDи, и3 не њбличи1 мz грёш­наго, но сотвори2 со мн0ю по млcти твоeй: и3 да бyдутъ ми2 с™†z сі‰ во и3сцэлeніе, и3 њчи­щeніе, и3 про­свэ­щeніе, и3 сохранeніе, и3 сп7сeніе, и3 во њсщ7eніе души2 и3 тёла: во tгнaніе всsкагw меч­тaніz, и3 лукa­вагw дэsніz, и3 дёй­ства діaволь­скагw, мhс­леннэ во ўде­сёхъ мои1хъ дёй­ству­е­магw: въ дерз­но­вeніе и3 люб0вь, ћже къ тебЁ, во и3справлeніе житіS и3 ўтвер­ждeніе, въ воз­ра­щeніе доб­ро­дё­тели и3 совер­шeн­ства: во и3сполнeніе зaпо­вэ­дей, въ д¦а с™aгw nбщeніе, въ напyтіе животA вёч­нагw, во tвётъ бlго­пріs­тенъ на стрaш­нэмъ суди1щи твоeмъ: не въ сyдъ и3ли2 во њсуждeніе.

Мlтва ѕ7,
с™aгw сmмеHна н0вагw бGосл0ва:

T сквeр­ныхъ ўстeнъ, t мeрз­каго сeрдца, t нечи1стагw љзhка, t души2 њсквер­нeны, пріими2 молeніе хrтE м0й, и3 не прeзри мои1хъ ни сло­вeсъ, нижE њбразHвъ, нижE без­стyдіz. Дaждь ми2 дерз­но­вeннw глаг0лати, ±же хощY, хrтE м0й. Пaче же и3 научи1 мz, чт0 ми подобaетъ твори1ти и3 глаг0лати. Согрэши1хъ пaче блудни1цы, ћже ўвёдэ, гдЁ њби­тaеши, мЂро купи1вши, пріи1де дeр­зостнэ помa­зати твои2 н0зэ, бGа моегw2, вLки и3 хrтA моегw2. Ћкоже џну не tри1нулъ є3си2 при­шeд­шую t сeрдца, нижE менє2 возг­ну­шaйсz, сл0ве: твои1 же ми2 подaждь н0зэ, и3 дер­жaти, и3 цэло­вaти, и3 струsми слeз­ными, ћкw мно­го­цён­нымъ мЂромъ, сі‰ дeр­зостнw помa­зати. Њмhй мS слезaми мои1ми, њчи1сти мS и4ми, сл0ве: њстaви и3 прегрэшє1ніz мо‰, и3 про­щeніе ми2 подaждь. Вёси ѕHлъ мн0жество, вёси и3 стрyпы мо‰, и3 ћзвы зри1ши мо‰: но и3 вёру вёси, и3 про­из­волeніе зри1ши, и3 воз­ды­хaніе слh­шиши. Не таи1тсz тебє2, б9е м0й, тв0рче м0й, и3збaвителю м0й, нижE кaплz слeз­наz, нижE кaпли чaсть нёкаz. Несо­дё­лан­ное моE ви1дэстэ џчи твои2: въ кни1зэ же твоeй и3 є3щE несо­дBzн­наz напи6сана тебЁ сyть. Ви1ждь сми­рeніе моE, ви1ждь трyдъ м0й є3ли1къ, и3 грэхи2 вс‰ њстaви ми2, б9е всs­че­скихъ: да чи1стымъ сeрд­цемъ, при­трe­пет­ною мhслію, и3 душeю сокру­шeн­ною, несквeр­ныхъ твои1хъ при­ча­щyсz и3 прес™hхъ т†инъ, и4миже њжив­лsетсz и3 њбо­жaетсz всsкъ kдhй же и3 піsй чи1стымъ сeрд­цемъ. Тh бо рeклъ є3си2, вLко м0й: всsкъ kдhй мою2 пл0ть, и3 піsй мою2 кр0вь, во мнЁ ќбw сeй пре­бы­вaетъ, въ нeмже и3 ѓзъ є4смь. И$стинно сл0во всsко вLки и3 бGа моегw2: бжcтвен­ныхъ бо при­ча­щazйсz и3 бGо­творs­щихъ бlгодa­тей, не ќбw є4смь є3ди1нъ, но съ тоб0ю хrтE м0й, свё­томъ трис0лнечнымъ, про­свэ­щa­ю­щимъ мjръ. Да ќбw не є3ди1нъ пребyду кромЁ тебє2 живодaвца, дыхaніz моегw2, животA моегw2, рaдо­ваніz моегw2, сп7сeніz мjру. Сегw2 рaди къ тебЁ приступи1хъ, ћкоже зри1ши, со слезaми, и3 душeю сокру­шeн­ною, и3збавлeніе мои1хъ пре­гр­э­шeній прошY пріsти ми2, и3 твои1хъ живодa­тель­ныхъ и3 непор0чныхъ тaин­ствъ причасти1тисz неw­суж­дeннw. Да пребy­деши, ћкоже рeклъ є3си2, со мн0ю треoкаsн­нымъ: да не кромЁ њбрётъ мS твоеS бlгодaти, пре­лeст­никъ восхи1титъ мS льсти1внэ, и3 прельсти1въ tведeтъ бGо­творs­щихъ твои1хъ сло­вeсъ. Сегw2 рaди къ тебЁ при­пa­даю, и3 тeплэ вопію1 ти: ћкоже блyд­наго пріsлъ є3си2, и3 блудни1цу при­шeд­шую, тaкw пріими1 мz блyд­наго и3 сквeр­наго, щeдре. Душeю сокру­шeн­ною, нhнэ бо къ тебЁ при­ходS, вёмъ сп7се, ћкw и3нhй, ћкоже ѓзъ, не прегрэши2 тебЁ, нижE содёz дэ‰ніz, ±же ѓзъ содёzхъ. Но сіE пaки вёмъ, ћкw ни вели1чество пре­гр­э­шeній, ни грэхHвъ мн0жество превосх0дитъ бGа моегw2 мн0гое дол­го­тер­пё­ніе и3 чlвэколю1біе крaй­нее: но млcтію сострaстіz тeплэ кaю­щы­zсz, и3 чи1стиши, и3 свёт­лиши, и3 свёта твори1ши при­чaст­ники, џбщ­ники бжcтвA твоегw2 содё­ло­ваzй незави1стнw: и3 стрaн­ное и3 ѓгGлwмъ, и3 чело­вёчєскимъ мhслемъ, бесё­ду­еши и5мъ мн0гажды, ћкоже дру­гHмъ твои6мъ и4стиннымъ. Сі‰ дeр­зостна творsтъ мS, сі‰ впе­рs­ютъ мS, хrтE м0й. И# дерзaz твои6мъ бог†тымъ къ нaмъ бlгод­эsніємъ, рaдуzсz вкyпэ и3 тре­пeщz, nгнeви при­ча­щa­юсz, травA сhй, и3 стрaнно чyдо, њро­шaемь неw­пaльнw, ћкоже ќбw купинA дрeвле неw­пaльнэ горsщи. Нhнэ бlгодaр­ною мhслію, бlгодaр­нымъ же сeрд­цемъ, бlгодaр­ными ўдесы2 мои1ми, души2 и3 тёла моегw2, покланs­юсz, и3 вели­чaю, и3 славосл0влю тS б9е м0й, ћкw бlго­сло­вeна сyща, нhнэ же и3 во вёки.

Мlтва з7, с™aгw їwaнна златоyстагw:

Б9е, њслaби, њстaви, прости1 ми согрэшє1ніz мо‰, є3ли6ка ти2 согрэши1хъ, ѓще сл0вомъ, ѓще дёломъ, ѓще помыш­лeніемъ, в0лею и3ли2 нев0лею, рaз­умомъ и3ли2 неразy­міемъ, вс‰ ми2 прости2, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ: и3 мlтвами пречcтыz твоеS м™ре, ќмныхъ твои1хъ служи1телей и3 с™hхъ си1лъ, и3 всёхъ с™hхъ t вёка тебЁ бlгоугоди1вшихъ, неw­суж­дeннw бlговоли2 пріsти ми2 с™0е и3 пречcтое твоE тёло, и3 чcт­нyю кр0вь, во и3сцэлeніе души1 же и3 тёла, и3 во њчи­щeніе лукa­выхъ мои1хъ помыш­лeній. Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, со nц7eмъ и3 с™hмъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва }, тогHжде с™aгw:

Нёсмь дов0ленъ, вLко гDи, да вни1деши под8 кр0въ души2 моеS: но понeже х0щеши ты2 ћкw чlвэколю1бецъ жи1ти во мнЁ, дерзaz при­сту­пaю: повел­э­вaеши, да tвeрзу двє1ри, ±же ты2 є3ди1нъ создaлъ є3си2, и3 вни1деши со чlвэколю1біемъ ћкоже є3си2: вни1деши и3 про­свэ­щaеши помра­чeн­ный м0й п0мыслъ. Вёрую, ћкw сіE сотвори1ши: не бо2 блудни1цу со слезaми при­шeд­шую къ тебЁ tгнaлъ є3си2, нижE мытарS tвeрглъ є3си2 покazв­шасz, нижE разб0йника познaвша цrтво твоE tгнaлъ є3си2, нижE гони1телz покazв­шасz њстaвилъ є3си2 є4же бЁ: но t покаsніz тебЁ при­шeд­шыz, вс‰ въ ли1цэ твои1хъ дру­гHвъ вчини1лъ є3си2, є3ди1нъ сhй бlго­сло­вeн­ный все­гдA, нhнэ и3 въ безконє1чныz вёки. Ґми1нь.

Мlтва f7, тогHжде с™aгw:

ГDи ї}се хrтE б9е м0й, њслaби, њстaви, њчи1сти и3 прости1 ми грёш­ному, и3 непо­трeб­ному, и3 недост0йному рабY тво­емY прегрэшє1ніz, и3 согрэшє1ніz, и3 грэхопадє1ніz мо‰, є3ли6ка ти2 t ю4ности моеS дaже до настоs­щагw днE и3 часA согрэши1хъ, ѓще въ рaзумэ и3 въ неразy­міи, ѓще въ сло­ве­сёхъ и3ли2 дёл­эхъ, и3ли2 помыш­лeніихъ и3 мhс­лехъ и3 начинaніихъ, и3 всёхъ мои1хъ чyв­ствахъ. И# мlтвами без­сё­меннw р0ждшіz тS, пречcтыz и3 приснодв7ы мRjи м™ре твоеS, є3ди1ныz непо­стhд­ныz надeжды и3 пред­стa­тель­ства и3 сп7сeніz моегw2, спод0би мS неw­суж­дeннw причасти1тисz пречcтыхъ, без­смeрт­ныхъ, живо­творs­щихъ, и3 стрaш­ныхъ твои1хъ тaин­ствъ, во њстав­лeніе грэхHвъ и3 въ жи1знь вёч­ную: во њсщ7eніе, и3 про­свэ­щeніе, крё­пость, и3сцэлeніе, и3 здрaвіе души1 же и3 тёла, и3 въ потреб­лeніе и3 все­со­вер­шeн­ное погуб­лeніе лукa­выхъ мои1хъ помыслHвъ, и3 помыш­лeній, и3 пред­пріsтій, и3 нощ­нhхъ меч­тaній, тeм­ныхъ и3 лукa­выхъ духHвъ: ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, и3 чeсть, и3 поклонeніе, со nц7eмъ и3 с™hмъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва ‹, с™aгw їwaнна дамаски1на:

Пред8 двeрьми хрaма твоегw2 предстою2, и3 лю1тыхъ помыш­лeній не tсту­пaю: но ты2 хrтE б9е, мытарS њправди1вый, и3 хананeю поми1ловавый, и3 разб0йнику раS двє1ри tвeр­зый, tвeрзи ми2 ўтрHбы чlвэколю1біz твоегw2, и3 пріими1 мz при­ходsща и3 при­ка­сa­ю­щасz тебЁ, ћкw блудни1цу, и3 кровоточи1вую: џва ќбw крaz ри1зы твоеS кос­нyв­шисz, ўд0бь и3сцэлeніе пріsтъ: џва же пречcтэи твои2 н0зэ ўдер­жaвши, раз­р­э­шeніе грэхHвъ понесE. Ѓзъ же nкаsн­ный всE твоE тёло дерзaz вос­пріsти, да не њпалeнъ бyду: но пріими1 мz ћкоже џныz, и3 просвэти2 мо‰ душє1внаz ч{вства, попалsz мо‰ грэхHв­ныz вины6, мlтвами без­сё­меннw р0ждшіz тS, и3 нбc­ныхъ си1лъ: ћкw бlго­сло­вeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва №i, с™aгw їwaнна златоyстагw:

Вёрую, гDи, и3 и3сповёдую, ћкw ты2 є3си2 вои1стинну хrт0съ сн7ъ бGа живaгw, при­шe­дый въ мjръ грBш­ныz сп7сти2, t ни1хже пeр­вый є4смь ѓзъ. Е#щE вёрую, ћкw сіE є4сть сaмое пречcтое тёло твоE, и3 сіS є4сть сaмаz чcт­нaz кр0вь твоS. Молю1сz u5бо тебЁ: поми1луй мS, и3 прости1 ми прегрэшє1ніz мо‰, вHль­наz и3 невHль­наz, ±же сл0вомъ, ±же дёломъ, ±же вёд­эніемъ и3 невёд­эніемъ, и3 спод0би мS неw­суж­дeннw причасти1тисz пречcтыхъ твои1хъ тaин­ствъ, во њстав­лeніе грэхHвъ, и3 въ жи1знь вёч­ную. Ґми1нь.

Приходsй же причасти1тисz,
глаг0ли въ себЁ
настоsщыz стіхи2 метафрaста:

СE при­сту­пaю къ бжcтвен­ному причащeнію.

Содё­телю, да не њпали1ши мS пріwбщeніемъ:

Џгнь бо є3си2 недо­стHй­ныz попалszй.

Но ќбw њчи1сти мS t всsкіz сквeрны.

Тaже глаг0ли:

Вeчери твоеS тaй­ныz днeсь, сн7е б9ій, при­чaст­ника мS пріими2: не бо2 вра­гHмъ твои6мъ тaйну повёмъ, ни лоб­зaніz ти2 дaмъ ћкw їyда, но ћкw разб0йникъ и3сповёдаю тS: помzни1 мz, гDи, во цrтвіи твоeмъ.

Пaки стіхи2 сі‰:

БGотворs­щую кр0вь ўжасни1сz, чело­вёче, зрS:

Џгнь бо є4сть недо­стHй­ныz попалszй.

Бжcтвен­ное тёло и3 њбо­жaетъ мS, и3 питaетъ:

Њбожaетъ дyхъ, ќмъ же питaетъ стрaннw.

Тaже тропари2:

Ўслади1лъ мS є3си2 люб0вію хrтE, и3 и3змэни1лъ мS є3си2 бжcтвен­нымъ твои1мъ рачeніемъ: но попали2 nгнeмъ неве­щeствен­нымъ грэхи2 мо‰, и3 насhти­тисz є4же въ тебЁ насла­ждeніz спод0би, да ликyz воз­ве­ли­чaю бlже, двA пришє1ствіz тво‰.

Во свёт­ло­стехъ с™hхъ твои1хъ кaкw вни1ду недост0йный; ѓще бо дерзнY совни1ти въ черт0гъ, nдeжда мS њбли­чaетъ, ћкw нёсть брaчна, и3 свs­занъ и3звeрженъ бyду t ѓгGлwвъ: њчи1сти гDи, сквeрну души2 моеS, и3 сп7си1 мz, ћкw чlвэколю1бецъ.

Тaже мlтву:

ВLко чlвэколю1бче, гDи ї}се хrтE б9е м0й, да не въ сyдъ ми2 бyдутъ с™†z сі‰, за є4же недост0йну ми2 бhти: но во њчи­щeніе и3 њсщ7eніе души1 же и3 тёла, и3 во њбручeніе бyду­щіz жи1зни и3 цrтвіz. Мнё же є4же при­л­эплsтисz бGу бlго є4сть, пола­гaти во гDэ ўпо­вaніе сп7сeніz моегw2.

И# пaки: Вeчери твоеS тaй­ныz днeсь, сн7е б9ій, при­чaст­ника мS пріими2: не бо2 вра­гHмъ твои6мъ тaйну повёмъ, ни лоб­зaніz ти2 дaмъ ћкw їyда, но ћкw разб0йникъ и3сповёдаю тS: помzни1 мz, гDи, во цrтвіи твоeмъ.

Размер шрифта: A- 16 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: Arial Times Georgia
Текст: По левому краю По ширине
Боковая панель: Свернуть
Сбросить настройки