Недёлz блyд­на­гw сhна

Недёлz,
въ ню1же чтeт­сz сщ7eнное и3 с™0е є3ђліе,
при1тчи блyд­на­гw сhна.

 На вели1цэй вечeр­ни  На ќтре­ни  На літур­гjи

Въ суб­бHту вe­че­ра на бдёніи.

По nбhч­номъ стіхосл0віи, на ГDи воз­звaхъ, по­стaвимъ стіхHвъ ‹, и3 поeмъ стіхи6ры nсмо­глaс­ни­ка вос­кr­ны G, и3 ґнатHліе­вы G, и3 тріH­ди д7, по­вторs­ю­ще сі‰. Глaсъ №.

Въ без­грёш­ную странY и3 жив0тную ввё­рих­сz, / по­сёzвъ грёхъ, серп0мъ по­жaвъ клa­сы лё­но­сти, / и3 ру­коsтіемъ свzзaвъ дэsній мои1хъ снопы2, / ±же и3 по­ст­лaхъ не на гум­нЁ по­каsніz: / но молю1 тz пре­вёч­на­го дё­ла­телz нa­ше­го бGа, / вёт­ромъ твоегw2 любобlгоутр0біz раз­вёй плeву дёлъ мои1хъ, / и3 пшени1цу дaждь души2 моeй њстав­лeніе, / въ нбc­ную твою2 за­творsz мS жи1тницу, и3 сп7си1 мz.

Познaимъ брaтіе, тaин­ства си1лу, / t гр­эхa бо ко n§ескому д0му во­стeк­ша­го блyд­на­го сh­на / пребl­гjй nц7ъ пред8устрётъ лоб­зaетъ, / и3 пaки сво­еS слa­вы по­знaніе дaру­етъ: / и3 тaин­ствен­ное вhш­нимъ со­вер­шaетъ весeліе, / за­калaz тель­цA ўпи­тaн­на­го, / да мы2 дост0йнw сожи1тельствуемъ, / за­клaв­ше­му же чlвэколю1бному nц7Y и3 слaв­но­му за­колeнію, / сп7су дyшъ нaшихъ.

Слa­ва, глaсъ в7: Q коли1кихъ бл†гъ nкаsн­ный себE лиши1хъ! / q ка­ко­вA цaр­ствіz tпад0хъ стрaст­ный ѓзъ! / бо­гaт­ство и3знури1въ, є4же пріsхъ зa­по­вэдь преступи1хъ. / ўвы2 мнЁ, стрaст­наz ду­шE! / nгню2 вёч­но­му пр0чее њсy­ди­шисz. / тём­же прeж­де кон­цA возо­пjй хrтY бGу / ћкw блyд­на­го пріими1 мz сh­на, б9е, и3 поми1луй мS.

И# нhнэ: бGор0диченъ №-й, глaса.

Вх0дъ. Свё­те ти1хій: Про­кj­менъ: ГDь воцRи1сz:

На літjи по nбh­чаю стіхи1ра хрaма.

Слa­ва, глaсъ д7: Ћкw блyд­ный сhнъ пріид0хъ и3 ѓзъ щeд­ре, / жи­тіE всE и3жди1вый во tшeствіи. / расточи1хъ бо­гaт­ство, є4же дaлъ є3си2 мнЁ џ§е: / пріими1 мz кa­ю­щасz б9е, и3 поми1луй мS.

И# нhнэ: бGор0диченъ то­гHж­де глa­са: При1зри на молє1ніz твои1хъ р†бъ, всенепор0чнаz, / ўтолs­ю­щи лю6таz на ны2 вост†ніz, / всsкіz ск0рби нaсъ и3змэнsющи: / тs бо є3ди1ну, твeр­дое и3 и3звёстное ўтвер­ждeніе и4мамы, / и3 твоE пред­стa­тель­ство стz­жa­хомъ, / да не постыди1мсz, вLч­це, тS при­зы­вa­ю­щіи, / потщи1сz на ўмолeніе те­бЁ вёр­нw вопію1щихъ: / рa­дуй­сz, вLч­це, / всёхъ п0моще, рa­до­сте и3 покр0ве, / и3 спасeніе дyшъ нaшихъ.

На стіх0внэ nсмо­глaс­ни­ка, по ґлфави1ту.

Слa­ва, са­мо­глa­сенъ, глaсъ ѕ7: N§ескагw дa­ра расточи1въ бо­гaт­ство, / съ без­с­ло­вeс­ны­ми скоты2 пас0хсz nкаsн­ный, / и3 тёхъ желaz пи1щи, глa­домъ тazхъ не на­сы­щazсz, / но возврати1всz къ бlгоутр0бному nц7Y, / взы­вaю со слезa­ми: / пріими1 мz ћкw наeм­ни­ка / при­пa­да­ю­ща чlвэколю1бію тво­е­мY и3 сп7си1 мz.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Творeцъ и3 и3збaвитель м0й пречcтаz, / хrт0съ гDь и3з8 твои1хъ ло­жeснъ про­шeдъ, / въ мS њбол­кjй­сz, / пeр­выz клsт­вы ґдa­ма свободи2. / тём­же ти2 все­чcтаz, / ћкw б9іи м™ри же и3 дв7э / вои1стинну во­піeмъ нем0лчнw: / рa­дуй­сz ѓгGль­ски, / рa­дуй­сz вLч­це, / пред­стa­тель­ство и3 покр0ве, / и3 сп7сeніе дyшъ нaшихъ.

Tпусти1тельный: Бцdе дв7о: три1жды. И# пр0чее по­слё­до­ваніе бдёніz, ћкw nбhчно.

На ќтре­ни.

На БGъ гDь, тро­пaрь nсмо­глaс­ни­ка вос­кrнъ, и3 бGор0диченъ, nбhч­ное стіхосл0віе, и3 полmелeй. Nбы6чныz двA pалм†: при­пэ­вaемъ же къ си6мъ и3 трeтій pал0мъ со ґл­ли­лyіею крaсною:

Pал0мъ рlѕ.

На рэкaхъ вавmлHн­скихъ, тa­мw сэд0хомъ и3 плa­ка­хомъ, вне­гдA по­мzнyти нaмъ сіH­на: Ґл­ли­лyіа. На вeр­біихъ по­сре­дЁ є3гw2 њбё­си­хомъ nр­гa­ны нa­шz. Ґл­ли­лyіа. Ћкw тa­мw вопроси1ша ны2 плён­шіи нaсъ њ сло­ве­сёхъ пё­с­ней, и3 вeд­шіи нaсъ њ пё­ніи: Ґл­ли­лyіа. Восп0йте нaмъ t пё­с­ней сіHн­скихъ. Ґл­ли­лyіа. Кaкw вос­поeмъ пё­снь гD­ню на земли2 чуж­дeй; Ґл­ли­лyіа. Ѓще за­бy­ду тебE, їеrли1ме, за­бвe­на бy­ди десни1ца моS. Ґл­ли­лyіа. Прильпни2 љзhкъ м0й гор­тa­ни мо­е­мY, ѓще не по­мzнY тебє2, ѓще не пред­ло­жY їеrли1ма, ћкw въ на­чaлэ весeліz моегw2. Ґл­ли­лyіа. Помzни2, гDи, сh­ны є3дw6мскіz въ дeнь їеrли1мль глаг0лющыz: и3стощaйте, и3стощaйте до њс­но­вaній є3гw2. Ґл­ли­лyіа. Дщи2 вавmлHнz њкаsн­наz, бl­жeнъ, и4же воздaстъ те­бЁ воз­даsніе твоE, є4же воз­далA є3си2 нaмъ: Ґл­ли­лyіа. Бl­жeнъ, и4же и4метъ и3 раз­біeтъ мла­дeн­цы тво‰ њ кa­мень. Ґл­ли­лyіа.

Степє1нны, и3 про­кj­менъ глa­са. Всsкое ды­хaніе: Е#ђліе ќтрен­нее. Вос­кrніе хrт0во: pал0мъ н7.

Слa­ва, глaсъ }: По­каsніz tвeр­зи ми2 двє1ри жиз­нодaв­че, / ќтре­ню­етъ бо дyхъ м0й ко хрa­му с™0му тво­е­мY, / хрaмъ носsй тэлeс­ный вeсь њсквер­нeнъ: / но ћкw щeдръ, њчи1сти / бlгоутр0бною твоeю млcтію.

И# нhнэ, бGор0диченъ: На сп7сeніz стєзи2 на­стaви мS бцdе, / стyд­ны­ми бо њкалsхъ дy­шу грэхми2, / и3 въ лё­но­сти всE жи­тіE моE и3жди1хъ: / но твои1ми мlтва­ми / и3збaви мS t всsкіz нечистоты2.

Тa­же, глaсъ ѕ7: Поми1луй мS б9е, / по вели1цэй млcти твоeй, / и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ, / њчи1сти беззак0ніе моE.

Мн0жєства со­дёzн­ныхъ мн0ю лю1тыхъ, по­мыш­лsz nкаsн­ный, / тре­пe­щу стрaш­на­гw днE сyд­на­гw: / но на­дёzсz на млcть бlгоутр0біz твоегw2, / ћкw дв7дъ вопію1 ти: / поми1луй мS б9е, / по вели1цэй твоeй млcти.

КанHнъ вос­крe­сенъ, со їрмос0мъ на д7, и3 кrто­вос­крeс­ный на двA, и3 бцdы на двA, и3 тріH­ди на ѕ7. Минeи же по­слё­до­ваніе поeмъ на по­вечeріи, въ пzт0къ вeчера.

КанHнъ, творeніе господи1на їH­си­фа. Глaсъ в7.
Пёснь №.

Їрм0съ: Мwmсeй­скую пёснь:

Ї}се б9е, кa­ю­щасz пріими2 нhнэ и3 менE, / ћкw блyд­на­го сh­на, всE жи­тіE въ лё­но­сти жи1вша, / и3 тебE прогнёвавша.

Е$же ми2 дaлъ є3си2 прeж­де, / ѕлЁ расточи1хъ б9eственное бо­гaт­ство, / ўдали1хсz t тебE, блyд­нw жи1въ: / бlгоутр0бне џ§е, пріими2 ќбw и3 менE њбращaющасz.

Слa­ва: Њб8‰тіz нhнэ nтeчєскаz про­стeръ, / пріими2 гDи и3 менE, ћко­же блyд­на­го, все­щeд­ре, / ћкw да бl­годaр­нw про­слaв­лю тS.

И# нhнэ, бGор0диченъ: На мнЁ б9е, всю2 по­казaвъ бl­го­стh­ню, / прeзри мои1хъ мн0жество со­гр­э­шeній, ћкw бl­го­дё­тель, / б9eственными м™ре тво­еS мольбaми.

Ка­тавaсіи же поeмъ їрмосы2 канH­на. Їрм0съ: Мwmсeй­скую пё­снь воспріи1мши возо­пjй ду­шE: / пом0щникъ и3 покрови1тель бhсть мнЁ во сп7сeніе: / сeй м0й бGъ, и3 про­слaв­лю є3го2.

Пё­снь G.

Їрм0съ: Непл0дствовавшій м0й ќмъ:

Вeсь внЁ бhвъ себE, / ўмо­врeд­нw прилэпи1хсz страстeй њбр­этa­телємъ: / но пріими1 мz хrтE, ћко­же блyднаго.

Блyд­на­гw глa­су по­рев­но­вaвъ, вопію2: / согрэши1хъ, џ§е, ћко­же џна­го ќбw, / и3 менE њб8ими2 нhнэ, и3 не tри1ни менE.

Слa­ва: Њб8‰тіz тво‰ про­стeръ хrтE, / млcтив­нw пріими1 мz, / t страны2 дaль­ныz гр­эхA и3 страстeй њбращaющасz.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Д0браz въ женaхъ, њбогати2 и3 менE д0брыхъ ви1ды, / грэхи2 мн0гими њб­ни­щaв­ша­го чcтаz, / ћкw да слaв­лю тS.

Їрм0съ: Непл0дствовашій м0й ќмъ, / плодон0сенъ б9е покажи1 ми, / дё­ла­те­лю д0брыхъ, насади1телю бlги1хъ, / бlгоутр0біемъ твои1мъ.

Сэдa­ленъ, глaсъ №.
Под0бенъ: Гр0бъ тв0й:

Њб8‰тіz џ§а tвeр­сти ми2 потщи1сz, / блyд­нw и3жди1хъ моE жи­тіE, / на бо­гaт­ство неи­ждивaе­мое взи­рazй щедр0тъ твои1хъ сп7се, / нhнэ њб­ни­щaв­шее моE сeрд­це не прeзри. / те­бё бо гDи, во ўми­лeніи зо­вY: / согрэши1хъ џ§е, на нб7о и3 пред8 тоб0ю.

Слa­ва, т0йже. И# нhнэ, бGор0диченъ. Под0бенъ:

Без­не­вёст­наz чcтаz бцdе дв7о, / є3ди1на вёр­ныхъ пред­стa­тель­ни­це и3 покр0ве, / бёдъ и3 скор­бeй, и3 лю1тыхъ њб­стоsній, всёхъ свободи2, / на тS надє1жды nтрокови1це и3мyщихъ, / и3 дy­шы нa­шz сп7си2 б9eственными мlтва­ми твои1ми.

Пё­снь д7.

Їрм0съ: Е$же t дв7ы твоE ржcтво2:

Богaт­ство благи1хъ, є4же дaлъ ми2 є3си2 нбc­ный џ§е, / расточи1хъ ѕлЁ, стр†ннымъ грaж­данwмъ по­ра­бо­щeнъ. / тём­же вопію1 ти: согрэши1хъ ти2, / пріими1 мz ћкw блyд­на­го дрeв­ле, / про­стeръ њб8‰тіz мнЁ тво‰.

Всsкой ѕл0бэ пораб0тихсz, / прини1кнувъ nкаsн­нw страстeй дё­ла­телємъ, / и3 себE внЁ бhхъ несмот­рeніемъ, / ўщeд­ри мS сп7се, прен­бc­ный џ§е, / при­бэ­гa­ю­ща ко мнH­гимъ твои6мъ щедр0тамъ.

Слa­ва: Всsка­гw студA и3сп0лнихсz, / не смёz воз­зрё­ти на вы­со­тY нбc­ную: / и4бо без­с­ло­вeс­нw прини1кнувъ гр­эхY, / нhнэ же њбрa­щь­сz вопію2 ўми­лeніемъ: / согрэши1хъ ти2, пріими1 мz всецRю2.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Че­ло­вёкwмъ п0моще, ўпо­вaніе твeр­дое всёмъ хrтіaнwмъ, / при­бё­жи­ще чcтаz сп7сaємымъ: / сп7си1 мz дв7о, м™рними твои1ми моль­бa­ми, / и3 бy­ду­щіz жи1зни спод0би.

Їрм0съ: Е$же t дв7ы твоE ржcтво2 прbр0къ пред­зрS, / воз­про­по­вё­да­ше во­піS: / слyхъ тв0й ўслh­шахъ и3 ўбоsх­сz: / ћкw t ю4га, и3 и3з8 горы2 с™hz, пріwс­энeн­ныz / при­шeлъ є3си2 хrтE.

Пё­снь є7.

Їрм0съ: Н0щи прешeдшей:

Пораб0тихсz грaж­данwмъ стр†ннымъ, / и3 въ странY тлетв0рную tид0хъ, и3 и3сп0лнихсz студA: / нhнэ же њбра­щazсz зо­вy ти щeд­ре, согрэши1хъ.

N§єскаz тво‰ бl­го­у­трHбіz нhнэ tвeр­зи ми2, / t ѕлhхъ њбрати1вшусz, нбc­ный џ§е, / и3 не tри1ни менE, и3мёzй премн0гую млcть.

Слa­ва: Не смёю воз­зрё­ти го­рЁ на вы­со­тY, / без8 числA хrтE про­гнё­вавъ тS: / но вё­дый тво‰ щед­рHты ми1лwстивныz, взы­вaю: / согрэши1хъ ти2, њчи1сти, и3 сп7си1 мz.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Всес™az дв7о бl­годaт­наz, / њчи­щeніе всBмъ р0ждшаz, / мои1хъ со­гр­э­шeній тsж­кое брe­мz / твои1ми мlтва­ми њблегчи2.

Їрм0съ: Н0щи пре­шeд­шей, прибли1жисz дeнь / и3 свётъ мj­ру воз­сіS: / сегw2 рa­ди хвaлzтъ тS ѓгGль­стіи чи1ни, / и3 славосл0вzтъ тS вс‰ всsчєскаz.

Пё­снь ѕ7.

Їрм0съ: Во глу­би­нЁ грэх0внэй:

Глу­бинA со­гр­э­шeній содержи1тъ мS при1снw, / и3 тре­вол­нeніе гр­эхHвъ по­гру­жaетъ мS: / њкорми1 мz ко при­стa­ни­щу жи1зни, хrтE б9е, / и3 сп7си1 мz цRю2 слaвы.

Богaт­ство n§еское расточи1хъ лю1тэ, / и3 њб­ни­щaвъ студA и3сп0лнихсz, / по­ра­бо­щeнъ непл0дными по­мыш­лeнь­ми. / тём­же ти2 вопію2: / чlвэколю1бче ўщeд­ри, и3 сп7си1 мz.

Слa­ва: Глa­домъ и3стazвша всsкихъ бл†гъ, / и3 ўстрани1вшасz t тебE все­бl­гjй, / ўщeд­ри њбра­щa­ю­щасz мS нhнэ: / и3 сп7си2 хrтE, пою1ща твоE чlвэколю1біе.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Сп7са и3 вLку р0ждшаz хrтA, / сп7сeніz мS nтрокови1це спод0би, / њб­ни­щaв­ша t всsкихъ бл†гъ, дв7о чcтаz, / да пою2 тво‰ вели6чіz.

Їрм0съ: Во глу­би­нЁ грэх0внэй содержи1мь є4смь сп7се, / и3 въ пучи1нэ жи­тeй­ст­эй њбу­ревaемь: / но ћко­же їH­ну t ѕвёрz, / и3 менE t страстeй возведи2, и3 сп7си1 мz.

Кон­дaкъ, глaсъ G.
Под0бенъ: Дв7а днeсь:

N§ескіz слa­вы тво­еS ўдали1хсz безyм­нw, / въ ѕлhхъ расточи1въ є4же ми2 прe­далъ є3си2 бо­гaт­ство. / тём­же ти2 блyд­на­гw глaсъ при­но­шY: / согрэши1хъ пред8 тоб0ю џ§е щeд­рый, / пріими1 мz кa­ю­щасz, / и3 сотвори1 мz ћкw є3ди1наго t нає1мникъ твои1хъ.

Јкосъ: Сп7су нa­ше­му на всsкъ дeнь ўчa­щу свои1мъ глa­сомъ, / писaніz ўслh­шимъ њ блyд­номъ, и3 цэ­ло­мyд­рен­номъ пaки. / и3 сегw2 вё­рою под­ра­жaемъ д0брое по­каsніе, / вё­ду­ще­му т†йнаz всёхъ, сми­рeніемъ сeрд­ца воз­зо­вeмъ / согрэши1хомъ ти2 џ§е щeд­рый, / и3 ни­ко­гдa­же дост0йни є3смы2 нарещи1сz ч†да, ћко­же прeж­де. / но ћкw є3стеств0мъ сhй чlвэколюби1въ, ты2 пріими2, / и3 сотвори1 мz ћкw є3ди1наго t нає1мникъ твои1хъ.

Сm­наxaрь.

Пё­снь з7.

Їрм0съ: Хе­рувj­мы подражaюще:

Слa­до­стемъ тэлє1снымъ приклони1хсz все­oкаsн­нw, / и3 пораб0тихсz весь­мA стр†стнымъ и3з8wбрётеніємъ, / и3 стрa­ненъ бhхъ t тебE чlвэколю1бче. / нhнэ же зо­вY блyд­на­гw глa­сомъ: / согрэши1хъ хrтE, не прeзри менE, ћкw є3ди1нъ млcтивъ.

Взы­вaю, согрэши1хъ, ни­кaко­же воз­зрё­ти дерзaz на вы­со­тY нбc­ную всецRю2, / ћкw въ безy­міи є3ди1нъ тS про­гнё­вахъ, / tвeрг­сz твои1хъ по­ве­лёній: / тём­же ћкw є3ди1нъ бl­гjй, / не tвeр­жи менE t твоегw2 лицA.

Слa­ва: Ґпcлъ, гDи, и3 прbрHкъ, и3 пр­пdб­ныхъ, / и3 чcт­нhхъ мyчє­никъ, и3 првd­ныхъ моль­бa­ми / прости1 ми вс‰, ±же согрэши1хъ, / про­гнё­вавъ хrтE блa­гость твою2: / ћкw да пэсносл0влю тS во вс‰ вёки.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Херув‡мъ ћв­ль­шисz, и3 сераф‡мъ бцdе, / и3 всёхъ свэт­лёй­шаz нбc­ныхъ в0инствъ, / съ си1ми ўмоли2, є3г0же воплоти1ла є3си2 б9eственное сл0во всенепор0чнаz, без­на­чaль­на­гw nц7A, / ћкw да бл†гъ вёч­ну­ю­щихъ вси2 спод0бимсz.

Їрм0съ: Хе­рувj­мы под­ра­жa­ю­ще џт­ро­цы / въ пещи2 ли­ков­ство­вa­ху вопію1ще: / бl­го­сло­вeнъ є3си2 б9е, / ћкw и4стиною и3 суд0мъ на­вeлъ є3си2 сі‰ вс‰ грBхъ рa­ди нa­шихъ, / пре­пё­тый, и3 пре­п­ро­слaв­лен­ный во вс‰ вёки.

Пё­снь }.

Їрм0съ: Въ ку­пи­нЁ мwmсeю:

Сшe­дый на зeм­лю сп7сти2 мjръ, / в0льною нищет0ю за млcр­діе мн0гое, / њб­ни­щaв­ша­го мS нhнэ t всsка­гw бl­год­эsніz, / ћкw млcти­вый, сп7си2.

T твои1хъ зa­по­вэ­дей ўдали1всz, / пораб0тихсz все­oкаsн­нw лест­цY: / њбра­щa­ю­ща­госz же нhнэ, / ћкw блyд­на­го дрeв­ле при­пa­да­ю­ща те­бЁ, / пріими2 прен­бc­ный џ§е.

Бlгослови1мъ nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, гDа.

Тлетв0рными по­мыш­лeнь­ми њб8eмсz њмрачи1хсz, / и3 t тебE ўдали1хсz, вeсь внЁ себE бhвъ щeд­ре. / тём­же въ по­каsніи при­пa­да­ю­ща те­бЁ сп7си2.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: БGороди1тельнице чcтаz, / низ­вeр­жен­ныхъ и3справлeніе є3ди1на, и3спрaви и3 менE / всsки­ми гр­эхa­ми со­кру­шeн­на­го всего2 и3 смирeннаго.

Їрм0съ: Въ ку­пи­нЁ мwmсeю дв7ы чy­до, / на сінaй­ст­эй го­рЁ, проwбрази1вшаго и3ногдA, / п0йте, бlгослови1те / и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Пё­снь f7.

Їрм0съ: T земнор0дныхъ кто2 слh­ша таков0е;

Ви1ждь хrтE пе­чaль сeрд­ца, ви1ждь моE њбра­щeніе, / ви1ждь слe­зы сп7се, и3 не прeзри менE: / но њб8ими2 пaки бlгоутр0біz рa­ди, / мн0жеству сп7сaемыхъ пречcтаz, / ћкw да пою2 бl­годaр­нw млcти тво‰.

Ћкw разб0йникъ вопію2: помzни1 мz, / ћкw мы­тaрь ўмили1всz, бію2 въ пє1рси, и3 зо­вY нhнэ: њчи1сти, / ћко­же блyд­на­го пріими1 мz все­щeд­рый, t всёхъ ѕHлъ мои1хъ всецRю2: / ћкw да пою2 твоE крaй­нее снизхождeніе.

Воздохни2 нhнэ ду­шE моS все­oкаsн­наz, и3 возо­пjй хrтY: / менE рa­ди в0лею њб­ни­щa­вый гDи, / њб­ни­щaв­ша­го мS t всsка­гw бl­год­эsніz, / д0брыхъ бо­гaт­ствомъ ћкw бl­гjй и3 мно­гом­лcти­вый є3ди1нъ њбогати1 мz.

Слa­ва: Е$же и3ногдA со­дё­лалъ є3си2 весeліе блyд­на­гw, бl­же, њбра­щeніемъ в0льнымъ: / сіE нhнэ сотвори2 и3 на мнЁ nкаsн­номъ, / про­сти­рaz ми2 честн†z тво‰ њб8‰тіz: / да спaс­сz пэсносл0влю крaй­нее твоE снизхождeніе.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Свёт­лы­ми мlтва­ми твои1ми дв7о, / мhслєн­наz мо‰ nчесA њмрачє1ннаz ѕл0бою, просвэти2, молю1сz, / и3 къ путє1мъ по­каsніz введи1 мz: / ћкw да д0лжнw тS пэсносл0влю, / пa­че сл0ва сл0во воплоти1вшую.

Їрм0съ: T земнор0дныхъ кто2 слh­ша таков0е; и3ли2 кто2 ви1дэ ко­гдA, / ћкw дв7а њбрё­тесz во чрe­вэ и3мyщаz, / и3 без­бо­лёз­нен­нw мла­дeн­ца пор0ждшаz; / таков0е твоE чy­до, / и3 тS чcтаz бцdе величaемъ.

Е#xапостілaрій nсмо­глaс­ни­ка:
тa­же на­стоs­щій тріHди.
Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите:

Богaт­ство, є4же ми2 дaлъ є3си2, бl­годaти, nкаsн­ный tшeдъ, / непо­трeб­нw ѕлЁ и3жди1хъ, сп7се, блyд­нw пожи1въ, / дe­монwмъ льсти1внw расточи1хъ. / тём­же мS њбра­щa­ю­щасz, / ћко­же блyд­на­го пріими2, џ§е щeд­рый, и3 сп7си2.

И$ный, под0бенъ: Расточи1хъ бо­гaт­ство твоE и3жди1въ, гDи, / и3 лукa­вымъ дe­монwмъ по­винyх­сz nкаsн­ный: / но сп7се всебlгоутр0бне, / блyд­на­го ўщeд­ри, и3 њсквeрн­шасz њчи1сти, / пeрвую tдаsй мнЁ nдeж­ду твоегw2 цrтвіz.

БGор0диченъ, под0бенъ: С™az м™и дв7о, вeліе про­по­вё­даніе ґпcлwвъ, / м§нкwвъ, и3 прbр0кwвъ, и3 препод0бныхъ, / твоего2 сн7а и3 гDа / ўми1лостиви нaмъ ра­бHмъ твои6мъ бGороди1тельнице, / є3гдA сs­детъ суди1ти по до­стоsнію коег0ждо.

На хвали1техъ стіхи6ры
nсмо­глaс­ни­ка вос­кr­ны, д7: и3 ґнат0ліевъ, №:
и3 тріH­ди са­мо­глaс­ны, G. Глaсъ в7.

Блyд­на­гw глaсъ при­но­шaю ти2, гDи: / согрэши1хъ пред8 nчи1ма твои1ма бl­гjй, / расточи1хъ бо­гaт­ство твои1хъ да­ро­вaній. / но пріими1 мz кa­ю­щасz сп7се, и3 сп7си1 мz.

Глaсъ д7. Стjхъ: Воскrни2 гDи б9е м0й, да воз­несeт­сz рукA твоS, / не за­бy­ди ўб0гихъ твои1хъ до концA.

Ћкw блyд­ный сhнъ пріид0хъ и3 ѓзъ щeд­ре, / жи­тіE всE и3жди1вый во tшeствіи: / расточи1хъ бо­гaт­ство, є4же дaлъ ми2 є3си2 џ§е: / пріими1 мz кa­ю­щасz б9е, и3 поми1луй мS.

Глaсъ }: Стjхъ: И#сповёмсz те­бЁ гDи, всёмъ сeрд­цемъ мои1мъ, / по­вёмъ вс‰ чу­десA тво‰.

И#жди1хъ блyд­нw / n§ескагw и3мёніz бо­гaт­ство, и3 расточи1въ, пyстъ бhхъ, / въ странY всели1всz лукa­выхъ грaж­данъ, / и3 кто­мY не тер­пS съ ни1ми сожи1тельства, / њбрa­щь­сz вопію1 ти щeдро­му nц7Y: / согрэши1хъ на нб7о и3 пред8 тоб0ю, / и3 нёсмь дост0инъ нарещи1сz сhнъ тв0й: / сотвори1 мz ћкw є3ди1наго t нає1мникъ твои1хъ б9е, / и3 поми1луй мS.

Слa­ва, глaсъ ѕ7: Џ§е бl­гjй, ўдали1хсz t тебE, не њстaви менE, / ни­жE непо­трeб­на покажи2 цrтвіz твоегw2: / врaгъ все­лукa­вый њбнажи1 мz и3 взsтъ моE бо­гaт­ство, / душє1внаz даров†ніz блyд­нw расточи1хъ. / во­стaвъ u5бо њбрa­щь­сz къ те­бЁ вопію2: / сотвори1 мz ћкw є3ди1наго t нає1мникъ твои1хъ: / менE рa­ди на кr­тЁ пречcт­эи твои2 рy­цэ про­стрhй, / да лю1тагw ѕвёрz и3схити1ши мS, / и3 въ пeрвую nдeж­ду њб­лечe­ши мS, / ћкw є3ди1нъ многомлcтивъ.

И# нhнэ: Пребl­го­сло­вeн­на є3си2 бцdе дв7о:

Славосл0віе вели1кое. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ. И# nбhч­нw літjа, на нeй­же поeт­сz Слa­ва, и3 нhнэ: стіхи1ра є3ђльскаz: и3 чтyт­сz њглашє1ніz. И# чaсъ пeр­вый въ притв0рэ. И# со­вер­шeн­ный tпyстъ.

На літур­гjи.

Бlжє1нна nсмо­глaс­ни­ка, на ѕ7: и3 тріH­ди пё­снь ѕ7‑z, на д7.

Кон­дaкъ тріH­ди, глaсъ G.
Под0бенъ: Дв7а днeсь:

N§ескіz слa­вы тво­еS ўдали1хсz безyм­нw, / въ ѕлhхъ расточи1въ є4же ми2 прe­далъ є3си2 бо­гaт­ство. / тём­же ти2 блyд­на­гw глaсъ при­но­шY: / согрэши1хъ пред8 тоб0ю џ§е щeд­рый, / пріими1 мz кa­ю­щасz, / и3 сотвори1 мz ћкw є3ди1наго t нає1мникъ твои1хъ.

Про­кj­менъ ґпc­ла по глaсу.

Ґпcлъ къ корjнfzнwмъ, за­чa­ло рlє.

Брaтіе, вс‰ ми2 лёть сyть, но не вс‰ на п0льзу: вс‰ ми2 лёть сyть, но не ѓзъ њб­ла­дaнъ бy­ду t когw2. бр†шна чрeву, и3 чрeво брaш­нwмъ: бGъ же и3 сіE и3 сі‰ да ўпраздни1тъ: тё­ло же не блу­жeнію, но гDви, и3 гDь тё­лу. бGъ же и3 гDа воздви1же, и3 нaсъ воздви1гнетъ си1лою своeю. не вё­сте ли, ћкw тэлесA вa­ша ќдо­ве хrт0вы сyть; взeмъ ли u5бо ќды хrт0вы, сотворю2 ќды блудни1чи; да не бy­детъ. и3ли2 не вё­сте, ћкw при­л­эплszй­сz сквер­но­дёй­цэ, є3ди1но тё­ло є4сть съ блу­до­дёй­цею; бy­де­та бо, речE, џба въ пл0ть є3ди1ну. при­л­эплszй­сz же гDви, є3ди1нъ д¦ъ є4сть съ гDемъ. бё­гай­те блу­до­дэsніz: всsкъ бо грёхъ, є3г0же ѓще сотвори1тъ чlвёкъ, кро­мЁ тё­ла є4сть: ґ блудsй, во своE тё­ло со­гр­э­шaетъ. и3ли2 не вё­сте, ћкw тэлесA вa­ша хрaмъ живy­ща­гw въ вaсъ с™aгw д¦а сyть, є3г0же и4мате t бGа, и3 нё­сте свои2; кyп­ле­ни бо є3стE цэн0ю. про­слaви­те u5бо бGа въ тэле­сёхъ вa­шихъ, и3 въ ду­шaхъ вa­шихъ, ±же сyть б9іz.

Ґл­ли­лyіа глaса.

Е#ђліе t луки2, за­чa­ло o7f.

РечE гDь при1тчу сію2: че­ло­вёкъ нёкій и3мЁ двA сh­на. и3 речE ю3нёйшій є3ю2 nт­цY: џт­че, дaждь ми2 дост0йную чaсть и3мёніz. и3 раздэли2 и4ма и3мёніе. и3 не по мн0зэхъ днeхъ со­брaвъ всE мнjй сhнъ, tи1де на странY далe­че, и3 тY расточи2 и3мёніе своE, живhй блyд­нw. и3зжи1вшу же є3мY всE, бhсть глaдъ крё­покъ на стра­нЁ т0й: и3 т0й на­чaтъ ли­шaтисz. и3 шeдъ прилэпи1сz є3ди1ному t жи1тєль тоS страны2: и3 по­слA є3го2 на сє1ла своS пасти2 свині‰. и3 желa­ше на­сhти­ти чрeво своE t рожє1цъ, ±же kдs­ху свині‰: и3 никт0же даs­ше є3мY. въ себe же при­шeдъ, речE: коли1кw наeм­ни­кwмъ nт­цA моегw2 и3збывaютъ хлё­бы, ѓзъ же глa­домъ ги1блю. во­стaвъ и3дY ко nт­цY мо­е­мY, и3 рекY є3мY: џт­че согрэши1хъ на нe­бо, и3 пред8 тоб0ю, и3 ўжE нёсмь дост0инъ нарещи1сz сhнъ тв0й: сотвори1 мz ћкw є3ди1наго t нає1мникъ твои1хъ. и3 во­стaвъ и4де ко nт­цY сво­е­мY. є3щe же є3мY далe­че сy­щу, ўзрЁ є3го2 nтeцъ є3гw2, и3 ми1лъ є3мY бhсть: и3 тeкъ на­па­дE на вhю є3гw2, и3 њб­ло­бы­зA є3го2. речe же є3мY сhнъ: џт­че, согрэши1хъ на нe­бо, и3 пред8 тоб0ю, и3 ўжE нёсмь дост0инъ нарещи1сz сhнъ тв0й. речe же nтeцъ къ ра­бHмъ свои1мъ: и3знеси1те nдeж­ду пeрвую, и3 њб­ле­цh­те є3го2, и3 дади1те пeр­стень на рyку є3гw2, и3 сапоги2 на н0зэ: и3 при­вeд­ше телeцъ ўпи­тён­ный, заколи1те, и3 ћд­ше весели1мсz. ћкw сhнъ м0й сeй мeртвъ бЁ, и3 њживE: и3 и3зги1блъ бЁ, и3 њбрё­тесz. и3 на­чa­ша весели1тисz. бё же сhнъ є3гw2 стaр­эй на се­лЁ: и3 ћкw грzдhй прибли1жисz къ д0му, слh­ша пё­ніе и3 ли1ки. и3 при­звaвъ є3ди1наго t џтрwкъ, во­про­шa­ше: что2 ќбw сі‰ сyть; џнъ же речE є3мY: ћкw брaтъ тв0й пріи1де, и3 за­клA nтeцъ тв0й телeцъ ўпи­тён­ный, ћкw здрa­ва є3го2 пріsтъ. раз­гнё­вав­сz же и3 не хо­тs­ше вни1ти. nтeцъ же є3гw2 и3зшeдъ, молs­ше є3го2. џнъ же tвэ­щaвъ, речE nт­цY: сE толи1кw лётъ раб0таю те­бЁ, и3 николи1же зa­пw­вэ­ди твоS преступи1хъ, и3 мнЁ николи1же дaлъ є3си2 коз­лs­те, да со дрy­ги свои1ми возвесели1лсz бhхъ. є3гдa же сhнъ тв0й сeй, и3з8эдhй твоE и3мёніе съ лю­бо­дёй­ца­ми, пріи1де, за­клA є3мY телeцъ пит0мый. џнъ же речE є3мY: чa­до, ты2 все­гдA со мн0ю є3си2, и3 вс‰ мо‰ тво‰ сyть. возвесели1ти же сz и3 возрa­до­ва­ти по­добa­ше, ћкw брaтъ тв0й сeй мeртвъ бЁ и3 њживE: и3 и3зги1блъ бЁ, и3 њбрётесz.

При­чaстенъ: Хвали1те гDа съ нб7съ, хвали1те є3го2 въ вhш­нихъ. Ґлли­лyіа, три1жды.

[зри2] По­добaетъ вё­да­ти, ћкw въ седми1цэ мz­со­пyст­ной Ґл­ли­лyіа не поeмъ: њстав­лsемъ же и3 є3ди1ну каfjсму pалти1ра t ќтре­ни, и3 глаг0лемъ сію2 на вечeр­ни. Пё­с­ней во pалти1ри не глаг0лемъ. Не поeт­сz же и3 меж­до­чaсіе, и3 канHнъ молeб­ный прес™ёй бцdэ, поe­мый на по­вечeріи: по­вечeріе же поeт­сz мa­лое: Тaкож­де твори1мъ въ седми1цэ сhр­ной, рaз­вэ среды2 и3 пzт­кA: но њ сeмъ всeмъ тa­мw ўкa­за и3щи2. Про­чи­тaемъ же въ сeй недё­ли въ к0йлюбо дeнь на ќтре­ни сл0во с™aгw ма­кaріа њ че­ты­ре­десsт­ни­цэ, и3 пzть­десsт­ни­цэ, є3гHже на­чa­ло: Ч†дца мо‰, рa­ду­ет­сz сeрд­це моE вaсъ рaди:

Вё­до­мо же да є4сть, ћкw по­слё­до­ваніе при­лучa­ю­щих­сz с™hхъ въ суб­бHту, и3 въ недё­лю мz­со­пyст­ную, поeт­сz въ ми­мо­шeд­шихъ по­вечeріzхъ. Тaкож­де њ суб­бHтэ и3 недё­ли сы­ро­пyст­ной твори1мъ: и3ли2 кaкw на­стоs­тель и3зв0литъ, кро­мЁ ѓще гдЁ случи1тсz вели1кагw с™aгw пaмzть.

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки