Неде­ля о мы­та­ре и фарисее

Недёлz,
въ ню1же чтeт­сz сщ7eнное и3 с™0е є3ђліе,
при1тчи мы­тарS и3 фарісeа.

 На вели1цэй вечeр­ни  На ќтре­ни  На літур­гjи

Въ суб­бHту вeчера.

По пред­на­чинa­тель­номъ pал­мЁ, стіхосл0вимъ Бl­жeнъ мyжъ: №-ю каfjсму всю2.

На ГDи воз­звaхъ, по­стaвимъ стіхHвъ ‹: и3 поeмъ nсмо­глaс­ни­ка стіхи6ры вос­кr­ны G: и3 ґнатHліе­вы д7: и3 тріH­ди са­мо­глaс­ны двЁ, по­вторs­ю­ще пeрвую. Глaсъ №.

Не пом0лимсz фарісeй­ски, брaтіе: / и4бо воз­носsй себE смири1тсz. / смири1мъ себE пред8 бGомъ, / мы­тaр­ски по­щeніемъ зо­вy­ще: / њчи1сти ны2 б9е, грBшныz.

Фарісeй тще­слaвіемъ по­бэж­дaемь, / и3 мы­тaрь по­каsніемъ при­к­лонsемь, / приступи1ста къ те­бЁ є3ди1ному вL­цэ: / но џвъ ќбw похвали1всz, лиши1сz бlги1хъ: / џвъ же ничт0же вэ­щaвъ, спод0бисz да­ро­вaній. / въ си1хъ воз­ды­хaніихъ ўтверди1 мz / хrтE б9е, ћкw чlвэколю1бецъ.

Слa­ва, глaсъ }: Вседержи1телю гDи, / вёмъ, коли1кw м0гутъ слe­зы: / є3зекjю бо t врaтъ смeрт­ныхъ возвед0ша, / грёш­ную t мно­го­лёт­ныхъ со­гр­э­шeній и3збaвиша, / мы­тарs же пa­че фарісeа њправ­дa­ша: / и3 молю1сz, съ ни1ми при­чтaвъ, поми1луй мS.

И# нhнэ, бGор0диченъ №, рz­до­вa­гw глaса.

На літjи
стіхи1ра с™aгw nби1тели, по nбhчаю.

Слa­ва, глaсъ G: Мы­тарS и3 фарісeа разли1чіе ра­зу­мёв­ши ду­шE моS, / џна­гw ќбw возненави1ждь гор­дhн­ный глaсъ, / џва­гw же рев­нyй бла­го­уми­лeн­ной мlт­вэ, и3 возо­пjй: / б9е њчи1сти мS грёш­на­го, и3 поми1луй мS.

И# нhнэ, бGор0диченъ вос­кrнъ, въ т0йже глaсъ: Безъ сё­мене t бжcтвен­на­гw д¦а, / в0лею же џ§ею за­чалA є3си2 сн7а б9іz, / t nц7A безъ мa­те­ре прeж­де вBкъ сy­ща, / нaсъ же рa­ди, и3зъ тебє2 безъ nт­цA бhв­ша, пл0тію ро­ди­лA є3си2, / и3 мLн­ца млек0мъ пи­тa­ла є3си2. / Тём­же не пре­стaй моли1ти, / и3збaвитисz t бёдъ ду­шaмъ нaшымъ.

На стіх0внэ
стіхи6ры nсмо­глaс­ни­ка по ґлфави1ту.

Слa­ва, глaсъ є7: Њтzг­чeн­ны­ма nчи1ма мои1ма t беззак0ній мои1хъ, / не мо­гY воз­зрё­ти и3 ви1дэти вы­со­тY нбc­ную: / но пріими1 мz, ћкw мы­тарS кa­ю­щасz, сп7се, / и3 поми1луй мS.

И# нhнэ, бGор0диченъ, въ т0йже глaсъ: Хрaмъ и3 двeрь є3си2, / палaта и3 пrт0лъ цReвъ, / дв7о все­чcт­нaz, / є4юже и3збaвитель м0й, хrт0съ гDь, / во тьмЁ спs­щымъ kви1сz, / сlн­це сhй прaв­ды, / просвэти1ти хо­тS, ±же со­здA по w4бразу сво­е­мY рук0ю своeю. / тём­же все­пё­таz, / ћкw м™рне дерз­но­вeніе къ немY стz­жaв­шаz, / непре­стaн­нw моли2 / сп7сти1сz ду­шaмъ нaшымъ.

Тро­пaрь: Бцdе дв7о, глаг0летсz три1жды. И# бы­вaетъ бl­го­сло­вeніе хлёбwвъ, и3 раз­даsніе. И# чтeніе вeліе въ по­слaніихъ ґпcльскихъ.

[зри2] По­слё­до­ваніе прилучи1вшагwсz с™aгw въ недё­лю сію2, и3 въ блyд­на­гw, поeмъ въ пzт0къ на по­вечeріи, и3ли2 є3гдA є3кклисіaрхъ раз­сy­дитъ: ѓще т0кмw не случи1тсz к0егw вели1кагw с™aгw, и3ли2 с™aгw хрa­му: за­нE хрaмъ и3 не вели1кагw с™aгw, б0льши во­слё­ду­ет­сz вели1кагw с™aгw, на св0й є3мY хрaм­ный прaзд­никъ, є4же д0лжно є4сть бдёнію бы­вaти, и3 ни­кaко­же њстав­лsти въ пa­мzть є3гw2, ни­жE пре­ла­гaет­сz на и4нъ дeнь. Но поeмъ слyж­бу хрa­му, ћко­же и3 срё­тенію гD­ню, во вс‰ дни6, въ нs­же и3 срё­теніе гDне бывaетъ.

На ќтре­ни.

По шести2 pал­мёхъ, БGъ гDь, на глaсъ nсмо­глaс­ни­ка. И# глаг0лемъ тро­пaрь вос­кrнъ двaж­ды: бGор0диченъ є3ди1ножды, и3 nбы6чнаz сті­хо­слHвіа. Сэдaль­ны nсмо­глaс­ни­ка. По непор0чныхъ тропари2: ЃгGль­скій соб0ръ: v3пакои2. Сте­пeн­ны и3 про­кj­менъ глa­са: Всsкое ды­хaніе: Е#ђліе вос­кr­но рs­ду. Вос­кrніе хrт0во: pал0мъ н7.

Слa­ва, глaсъ }: По­каsніz tвeр­зи ми2 двє1ри жиз­нодaв­че, / ќтре­ню­етъ бо дyхъ м0й ко хрa­му с™0му тво­е­мY, / хрaмъ носsй тэлeс­ный вeсь њсквер­нeнъ: / но ћкw щeдръ, њчи1сти / бlгоутр0бною твоeю млcтію.

И# нhнэ, бGор0диченъ: На сп7сeніz стєзи2 на­стaви мS бцdе, / стyд­ны­ми бо њкалsхъ дy­шу грэхми2, / и3 въ лё­но­сти всE жи­тіE моE и3жди1хъ: / но твои1ми мlтва­ми / и3збaви мS t всsкіz нечистоты2.

Тa­же, глaсъ ѕ7: Поми1луй мS б9е, / по вели1цэй млcти твоeй, / и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ, / њчи1сти беззак0ніе моE.

Мн0жєства со­дёzн­ныхъ мн0ю лю1тыхъ, по­мыш­лsz nкаsн­ный, / тре­пe­щу стрaш­на­гw днE сyд­на­гw: / но на­дёzсz на млcть бlгоутр0біz твоегw2, / ћкw дв7дъ вопію1 ти: / поми1луй мS б9е, / по вели1цэй твоeй млcти.

КанHнъ вос­кrнъ nсмо­глaс­ни­ка, со їрмос0мъ на д7, и3 кrто­вос­кr­ный на двA, и3 бцdы на двA: и3 въ тріH­ди на ѕ7. Творeніе геHр­гіа. Е#гHже краестр0чіе въ бGор0дичнахъ: ГеHр­гіа, глaсъ ѕ7:

Пё­снь №.

Їрм0съ: Ћкw по сy­ху пэ­ше­шeство­вавъ ї}ль, / по бeзд­нэ сто­пa­ми, / гони1телz фа­раH­на / ви1дz по­то­плsе­ма, / бGу по­бёд­ную пё­снь пои1мъ, вопіsше.

При1тчами вводsй вс‰ хrт0съ, / къ жи­тіS и3справлeнію, / мы­тарS воз­вы­шaетъ t сми­рeніz, / по­казaвъ фарісeа воз­вы­шeніемъ смирsема.

T сми­рeніz чeсть вы­со­ко­творs­щую, / t воз­но­шeніz же па­дeніе ви1дz лю1тое, / мытарє1вымъ рев­нyй дHб­рымъ, / и3 фарісeй­скую ѕл0бу возненави1ждь.

T воз­но­шeніz и3спражнsетсz всsкое бlг0е, / t сми­рeніz же по­треб­лsет­сz всsкое ѕл0е: / є4же њб­ло­бы­зaимъ вёр­ніи, / гну­шa­ю­ще­сz ћвэ w4браза тщеслaвнагw.

Смиренном{дрымъ бhти свои6мъ ў§нкHмъ хо­тS всёхъ цRь, / на­казyz ўчa­ше рев­но­вaти / мы­тарeву воз­ды­хaнію и3 смирeнію.

Слa­ва: Ћкw мы­тaрь стеню2, и3 ры­дaнь­ми нем0лчными гDи, / нhнэ при­хож­дY тво­е­мY бlгоутр0бію: / ўщeд­ри и3 менE, сми­рeніемъ жи1знь нhнэ препровождaюща.

[Г] И# нhнэ, бGор0диченъ: Рa­зумъ, со­вётъ, чazніе, / тё­ло, дy­шу и3 дyхъ, вLч­це, воз­ла­гaю къ те­бЁ: / лю1тыхъ вр†гъ и3 на­пa­стей, / и3 бy­ду­ща­гw пре­щeніz и3збaви, и3 сп7си1 мz.

Ка­тавaсіа: Tвeр­зу ўстA мо‰, / и3 нап0лнzтсz д¦а, / и3 сл0во tрh­г­ну цRи1цэ м™ри, / и3 kвлю1сz свёт­лw тор­же­ствyz, / и3 воспою2 рa­дуzсz тоS чудесA.

Пё­снь G.

Їрм0съ: Нёсть с™ъ / ћко­же ты2 гDи б9е м0й, / воз­несhй р0гъ вёр­ныхъ твои1хъ бl­же, / и3 ўтверди1вый нaсъ на кa­ме­ни / и3сповёданіz твоегw2.

T гн0ища ќбw страстeй сми­рeн­ный воз­но­шaет­сz, / t вы­со­тh же доб­ро­дё­те­лей низ­пa­да­етъ лю1тэ всsкъ вы­со­косeр­дый: / є3гHже w4браза ѕл0бы ўбэжи1мъ.

Тще­слaвіе tт­щет­э­вaетъ бо­гaт­ство прaв­ды, / сми­рeніе же рас­точaетъ страстeй мн0жество: / є4же под­ра­жa­ю­щыz ны2, чa­сти покажи2 мы­тарe­вы сп7се.

Ћкw мы­тaрь и3 мы2 бію1щесz въ пє1рси, ўми­лeніемъ во­піeмъ: / њчи1сти б9е нaсъ грёш­ныхъ, / ћкw да сегw2 пріи1мемъ њставлeніе.

Къ рeв­но­сти пріи1демъ вёр­ніи, и3справлsюще кр0ткое, / сми­рeнію со­живy­ще въ стенaніи сeрд­ца, плaчэ же и3 мlт­вэ, / ћкw да и4мамы t бGа прощeніе.

Слa­ва: Tри1немъ вёр­ніи вы­со­ко­хвaль­ную гор­дh­ню, / воз­но­шeніе же лю1тое, и3 дмeніе мeрз­кое, / и3 ѕлёй­шее фарісeе­во бGу нелё­пое свирёпство.

[Е] И# нhнэ, бGор0диченъ: Въ те­бЁ є3ди1номъ при­бё­жи­щи на­дёzв­сz, / да не tпа­дY д0брагw чazніz: / но да ўлучY твою2 п0мощь чcтаz, / всsка­гw врe­да лю1тыхъ и3збавлsемый.

Ка­тавaсіа: Тво‰ пэсносл0вцы бцdе, / живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, / ли1къ се­бЁ со­во­кy­пль­шыz д¦0внw ўтверди2, / въ б9eственнэй твоeй слa­вэ, / вэнцє1въ слa­вы спод0би.

Сэдaль­ны, глaсъ д7.
Под0бенъ: Ск0рw предвари2:

Сми­рeніе воз­несE њдержи1магw ѕлh­ми, мы­тарS воз­стенaв­ша, / и3 є4же њчи1сти, къ зижди1телю воз­звa­ша: / воз­но­шeніе же низложи2 t прaв­ды / њкаsн­на­го фарісeа ве­ле­рё­чу­ю­ща. / тём­же по­рев­нyимъ дHб­рымъ, ѕлhхъ tступaюще.

Слa­ва: Сми­рeніе дрeв­ле воз­несE мы­тарS, / плa­чемъ возопи1вша: њчи1сти, и3 њправди1сz. / того2 под­ра­жaимъ вси2, во глу­бинY ѕHлъ впaд­шіи, / возопіи1мъ сп7су и3з8 глубины2 сeрд­ца: / согрэши1хомъ, њчи1сти є3ди1не чlвэколю1бче.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Ск0рw пріими2 вLч­це, молє1ніz н†ша, / и3 сі‰ принеси2 тво­е­мY сн7у и3 бGу, гпc­жE всенепор0чнаz: / разрэши2 њбсто‰ніz къ те­бЁ при­текa­ю­щихъ, / сокруши2 кHз­ни, и3 низложи2 дeр­зость воwру­жa­ю­щих­сz безб0жнw / на рабы6 тво‰, пречcтаz.

Пё­снь д7.

Їрм0съ: Хrт0съ моS си1ла, / бGъ и3 гDь, / чест­нaz цR­ковь / бGо­лёп­нw поeтъ взы­вa­ю­щи, / t смhс­ла чи1ста, њ гDэ прaзднующи.

И#зрsд­ный по­казA пyть воз­но­шeніz, сми­рeніе, / сл0во смири1вшеесz дa­же и3 до зрaка рaбіz: / є3г0же под­ра­жaz всsкій, воз­но­шaет­сz смирszсz.

Вознесeсz првd­никъ, и3 низ­па­дE фарісeй: / во мн0жествэ же ѕHлъ њтzг­чaе­мый смири1сz, / но воз­несeсz мы­тaрь, нена­дeж­нw њправдaемый.

Нищеты2 ходaтай, t бо­гaт­ства доб­ро­дё­те­лей, безy­міе kви1сz: / и3 бо­гaт­ство ѓбіе сми­рeніе њправ­дaніz t крaй­ніz нищеты2, / ю4же стsжимъ.

Предрeклъ є3си2 вLко, ве­ле­мyдр­ству­ю­щымъ про­ти­во­стaти всs­че­ски, / и3 смирє1ннымъ бl­годaть твою2 по­даS сп7се, / смири1вшымсz нhнэ нaмъ твою2 бl­годaть низпосли2.

Слa­ва: Къ б9eственному воз­но­шeнію при1снw воз­водS нaсъ сп7съ и3 вLка, / высокотв0рное по­казA сми­рeніе: / н0ги бо ў§нкHмъ свои1ма рукa­ма њбмы2.

[W] И# нhнэ, бGор0диченъ: Ћкw свётъ непри­стyп­ный дв7о р0ждшаz, / души2 мо­еS тьмY свэти1тельною за­рeю разжени2, / и3 къ стезsмъ сп7сeніz жи­тіE моE руков0дствуй.

Ка­тавaсіа: Сэдsй въ слa­вэ, / на пrт0лэ б9ествA, / во џб­ла­цэ лe­г­цэ / пріи1де ї}съ преб9eственный, / нетлён­ною длaнію, / и3 сп7се зо­вy­щыz: / слa­ва хrтE си1лэ твоeй.

Пё­снь є7.

Їрм0съ: Б9іимъ свё­томъ твои1мъ бl­же, / ќтре­ню­ю­щихъ ти2 дy­шы люб0вію њзари2, молю1сz, / тS вёд­эти сл0ве б9ій, / и4стиннаго бGа, / t мрaка грэх0внагw взывaюща.

Фарісeе­вы доб­ро­дё­те­ли потщи1мсz под­ра­жaти, / и3 по­рев­но­вaти мы­тарeву сми­рeнію, / во nбою2 ненави1дzще без­мёст­ное мнёніе, / и3 пa­гу­бу падeній.

Прaв­ды течeніе тщeт­ное њбличи1сz, / со­прsгъ въ нeмъ фарісeй мнёніе: / ѓбіе же мы­тaрь высокотв0рною доб­ро­дё­телію / стz­жA спyт­ни­ка, смирeніе.

Колесни1чникъ въ доб­ро­дё­те­лехъ, мнs­ше­сz тещи2 фарісeй: / но пё­шій, пa­че лmдjй­скіz колесни1цы текjй, мы­тaрь д0брэ предвари2, / при­прsгъ щедр0тэ смирeніе.

Мытарeву при1тчу вси2 ўра­зу­мёв­ше ўм0мъ, / пріиди1те по­рев­нyимъ слезaмъ, / дyхъ со­кру­шeн­ный бGу при­но­сs­ще, / гр­эхHвъ и4щуще њставлeніz.

Слa­ва: Возносли1вый и3 ѕл0бный, гордели1вый же и3 дeр­зый / далe­че tри1немъ разyм­ніи фарісeевъ нрaвъ, лю1тый ве­ле­хвaль­ный, / ћкw да не њбнажи1мсz б9eственныz бlгодaти.

[Р] И# нhнэ, бGор0диченъ: Жeзлъ си1лы бl­гaz, всBмъ низпосли2 нaмъ къ те­бЁ при­бэ­гa­ю­щымъ, / њб­ла­дaти по­сре­дЁ всёхъ вр†гъ подаю1щи, / и3 всsка­гw врe­да и3з8имaющи.

Ка­тавaсіа: Ўжас0шасz всsчєскаz / њ б9eственнэй слa­вэ твоeй: / тh бо неис­ку­со­брaч­наz дв7о, / и3мёла є3си2 во ўтр0бэ над8 всё­ми бGа, / и3 ро­ди­лA є3си2 без­лёт­на­го сн7а, / всBмъ вос­пэ­вa­ю­щымъ тS, / ми1ръ подавaющаz.

Пё­снь ѕ7.

Їрм0съ: Жи­тeй­ское м0ре / воздвизaе­мое зрS на­пa­стей бyрею, / къ ти1хому при­стa­ни­щу тво­е­мY при­тeкъ вопію1 ти: / возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, / многомлcтиве.

ЖитіS п0прище мы­тaрь вкy­пэ и3 фарісeй течa­ста: / но џвъ ќбw вы­со­коy­міемъ содержи1мь, срaм­нэ ўтонY, / џвъ же сми­рeніемъ сп7сeсz.

ЖитіS бёд­ное пре­минy­ю­ще мы2 течeніе, / под­ра­жaимъ мы­тарeво ќбw муд­ро­вaніе ревни1тельнw: / бэжи1мъ же ки­чeніz мeрз­ка­гw фарісeа, и3 жи1ви бyдемъ.

Нрaвwмъ по­рев­нyимъ сп7са ї}са, и3 є3гw2 сми­рeнію, / желa­ю­ще непре­стaн­ное рa­до­сти селeніе получи1ти, / во стра­нЁ живy­щихъ водворsющесz.

Показaлъ є3си2 вLко, твои6мъ ў§нкHмъ высокотв0рное сми­рeніе, / лeн­тіемъ пре­поs­санъ по чрeслwмъ, н0зэ ўмhлъ є3си2, / и3 се­мY w4бразу под­ра­жaти по­ве­лёлъ є3си2.

Слa­ва: Жи­тіE проид0ста фарісeй доб­ро­дё­тель­ми, и3 мы­тaрь пре­гр­э­шeнь­ми. / но џвъ ќбw t г0рдости ўмо­врeд­ныz, tступи2 сми­рeніz: / џвъ же воз­но­шaет­сz, сми­рен­но­мyдръ ћвльсz.

[Г] И# нhнэ, бGор0диченъ: Нa­га простот0ю, нехи1тростною же жи1знію со­здa­на, / пре­ступлeніz лeстію њдёz мS врaгъ, и3 пл0ти дебельств0мъ: / нhнэ же твои1мъ ходaтай­ствомъ nтрокови1це, сп7сaюсz.

Ка­тавaсіа: Б9eственное сіE и3 всечестн0е, / со­вер­шa­ю­ще прaзд­не­ство, / бGо­мyдріи бGом™ре, / пріиди1те рукa­ми вос­плe­щимъ, / t неS р0ждшагосz бGа слaвимъ.

Кон­дaкъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Фарісeе­ва ўбэжи1мъ высокоглаг0ланіz, / и3 мы­тарe­вэ научи1мсz вы­со­тЁ гла­гHлъ сми­рeн­ныхъ, / по­каsніемъ взы­вa­ю­ще: / сп7се мj­ра, / њчи1сти рабы6 тво‰.

Вторhй кон­дaкъ, глaсъ G.
Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Воздых†ніz при­несeмъ мыт†рскаz гDви, / и3 къ немY при­стy­пимъ грёш­ніи ћкw вL­цэ: / х0щетъ бо спасeніz всёхъ че­ло­вёкwвъ, / њстав­лeніе по­даeтъ всBмъ кa­ю­щым­сz. / нaсъ бо рa­ди воплоти1сz, / бGъ сhй nц7Y собезначaльный.

Јкосъ: Сa­ми себE брaтіе вси2 смири1мъ воз­ды­хaнь­ми, / ры­дaнь­ми по­біeмъ с0вэсть: / да въ су­дЁ то­гдA вёч­номъ тa­мw kви1мсz вёр­ніи, / непови1нни, получи1вше њстав­лeніе. / тa­мw бо є4сть вои1стинну њслаб­лeніе, / є4же ви1дэти тaмъ нhнэ ўм0лимъ: / тa­мw бо­лёзнь tб­э­жE, пе­чaль и3 и3з8 глубины2 воздых†ніz, / во є3дeмэ ди1внэмъ, є3гHже хrт0съ зижди1тель, / бGъ сhй nц7Y собезначaльный.

Сm­наxaрь.

Пё­снь з7.

Їрм0съ: Ро­со­дa­тель­ну ќбw пeщь / со­дё­ла ѓгGлъ / пр­пdб­нымъ nтро­кHмъ, / хал­дeи же њпалs­ю­щее / ве­лёніе б9іе мучи1телz ўвэ­щA вопи1ти: / бl­го­сло­вeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.

Њправ­дaніz дё­лы воз­вы­шaе­мый, / сэтьми2 тще­слaвіz лю1тэ пре­воз­несeсz фарісeй, без­мёр­нw хвалsсz: / мы­тaрь же лeг­кимъ крил0мъ сми­рeніz воз­нeс­сz, бGу прибли1жисz.

Сми­рeніz ѓки лё­стви­цею ўпотреби1всz w4бразомъ мы­тaрь, / къ нбcнэй вы­со­тЁ возвh­сисz: / гор­дh­нею же гнил0ю и3 безy­міемъ nкаsн­ный воз­нeс­сz фарісeй, / сни1де до ѓда преисп0днzгw.

Прaвед­ныхъ ло­вS ќбw лукa­вый, / њбразми2 тще­слaвіz крa­детъ: / грёш­ныхъ же сэтьми2 tчazніz свzзyетъ. / но ќбw t nбои1хъ ѕHлъ мы­тарS ревни1теліе, и3збaвитисz потщи1мсz.

Мlт­вою бGу нa­ше­му при­па­дeмъ, / слезa­ми и3 тeп­лы­ми воз­ды­хaніи, / под­ра­жa­ю­ще мы­тарeво высокотв0рное сми­рeніе, пою1ще вёр­ніи: / бl­го­сло­вeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.

Слa­ва: На­казyzй ў§нки2 предглаг0лалъ є3си2 вLко, не мyдр­ство­ва­ти вы­сHкаz, / совводи1тисz же смирє1ннымъ ўчS сп7се. / тём­же зо­вeмъ те­бЁ вёр­ніи: / бl­го­сло­вeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.

[І] И# нhнэ, бGор0диченъ: Їaкwв­лю тS добр0ту, и3 б9eственную лё­стви­цу, / t д0лу ю4же ви1дэ пeр­вэе, про­стeр­тую къ вы­со­тЁ, / вё­мы чcтаz, низ­водs­щую свh­ше бGа во­пло­щeн­на, / и3 земны6z пaки возводsщую.

Ка­тавaсіа: Не послужи1ша твaри бGо­мyдріи / пa­че со­здaв­ша­гw, / но џг­нен­ное пре­щeніе мy­же­ски по­прaв­ше, / рa­до­ва­х­усz пою1ще: / пре­пё­тый nтцє1въ гDь и3 бGъ бl­го­сло­вeнъ є3си2.

Пё­снь }.

Їрм0съ: И#з8 плa­мене пре­подHб­нымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, / и3 прaвед­на­гw жeрт­ву вод0ю попали1лъ є3си2: / вс‰ бо твори1ши хrтE т0кмw є4же хо­тё­ти, / тS превозн0симъ во вс‰ вёки.

Сми­рен­но­мyд­рен­нымъ нрaвомъ / млcти­ва гDа мы­тaрь воз­дох­нyвъ њбрё­те, и3 сп7сeнъ бhсть: / w4бразомъ же лю1тымъ љзhка ве­ле­рё­чи­ва­гw, / прaв­ды tпа­дE фарісeй.

Фарісeе­ва ки­чeніz про­из­волeніz, / и3 и3меновaніz чистоты2, бэжи1мъ вёр­ніи: / рев­нy­ю­ще мы­тарeву д0брэ / поми1лованному сми­рeнію и3 нрaву.

Глa­сы мы­тарe­вы вёр­ніи вэ­щaимъ въ цRк­ви с™ёй: / б9е њчи1сти, да съ ни1мъ ўлучи1мъ про­щeніе, / пa­гу­бы ве­ле­хвaль­на­гw и3збaвльшесz фарісeа.

Возды­хaнію мы­тарeву вси2 по­рев­нyимъ, / и3 бGу бе­сё­ду­ю­ще, тeп­лы­ми слезa­ми возопіи1мъ є3мY: / чlвэколю1бче, согрэши1хомъ, / бlгоутр0бне щeд­рый, њчи1сти и3 сп7си2.

Бlгослови1мъ nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, гDа.

Стенaніемъ мы­тарe­вымъ бGъ преклони1сz, њправди1въ же сего2, / всёмъ по­казA пре­клонsтисz при1снw, воз­ды­хaнь­ми же и3 слезa­ми, / пре­гр­э­шeній просs­ще разрэшeніе.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

[А] БGор0диченъ: Не вёмъ пa­че тебE и3н0гw за­ступлeніz, / тS пред­ла­гaю мlтвен­ни­цу, чcтаz всенепор0чнаz. / тS ко и3з8 тебE рож­дeн­но­му ходaта­и­цу дви1жу: / всёхъ њскорб­лs­ю­щихъ мS своб0дна покажи2.

Ка­тавaсіа: Џтро­ки бlгочєсти1выz въ пещи2 / ржcтво2 бGор0дичо сп7сло2 є4сть, / то­гдA ќбw њбразyе­мое: / нhнэ же дёй­ству­е­мое, / все­лeн­ную всю2 воздвизaетъ пё­ти те­бЁ: / гDа п0йте дэлA, / и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Пё­снь f7.

Їрм0съ: БGа / че­ло­вёкwмъ невозм0жно ви1дэти / на нег0же не смё­ютъ чи1ни ѓгGль­стіи взи­рaти: / тоб0ю же все­чcтаz, kви1сz че­ло­вёкwмъ / сл0во во­пло­щeн­но: / є3г0же ве­ли­чa­ю­ще, / съ нбc­ны­ми вHи тS ўбlжaемъ.

Пyть воз­но­шeніz сми­рeніе, / t хrтA взeм­ше спасeніz w4бразъ, / мы­тарeву nбh­чаю по­рев­нyимъ, / ки­чeніе воз­но­шeніz далe­че tметa­ю­ще, / нрaвомъ же сми­рен­но­мyдріz бGа ўмолsюще.

Душeв­ную гор­дh­ню tвeр­жимъ, / нрaвъ прa­вый сми­рен­но­мyдріz стs­жимъ, / себE њправ­дaти не тщи1мсz, / тще­слaвіz ки­чeніе возненави1димъ, / и3 съ мы­тарeмъ бGа ўм0лимъ.

Мlт­вы со­дё­те­лю ми1лости при­несeмъ мыт†рскіz, / фарісeй­скихъ tвра­щa­ю­ще­сz небла­годaр­ныхъ мlтвъ, и3 ве­ле­хвaль­ныхъ гласHвъ, / и5же на бли1жнzго сyдъ возв0дzтъ, / да бGа млcти­ва и3 свётъ привлечeмъ.

Мн0гимъ пре­гр­э­шeній со­брaніемъ њтzг­чeнъ, / и3з8oби1ліемъ ѕл0бы мы­тарS преид0хъ, / и3 фарісeе­во ве­ле­хвaль­ное ки­чeніе при­тz­жaхъ, / tвсю1ду пyстъ всёхъ бhвъ бlги1хъ: / гDи, пощади1 мz.

Твоегw2 спод0би бl­жeн­ства, / тебE рa­ди дy­хомъ ни1щихъ сy­щихъ: / ўчeніемъ бо твоегw2 по­ве­лёніz, / дyхъ со­кру­шeн­ный те­бЁ прин0симъ, сп7се / пріeмъ, сп7си2 те­бЁ служaщыz.

Слa­ва: БGу мы­тaрь нё­ко­гда помоли1выйсz, / въ цR­ковь вёр­нэ вшeдъ, њправ­дaсz: / воз­ды­хaнь­ми бо и3 слезa­ми при­шeдъ, со­кру­шeніемъ же сeрд­ца: / всE tложи2 гр­эхHвъ брe­мz њчищeньми.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Пё­ти, слaви­ти, и3 бlжи1ти тS давaй нaмъ, / дост0йнw чтy­щымъ тS пречcтаz, / и3 ржcтво2 твоE ве­ли­чa­ю­щымъ, є3ди1на бl­го­сло­вeн­наz: / тh бо є3си2 по­хвалA хrтіaнwмъ, / и3 къ бGу мlтвен­ни­ца бlгопріsтнаz.

Ка­тавaсіа: Всsкъ земнор0дный / да взыг­рaет­сz д¦омъ про­свэ­щaемь, / да тор­же­ствyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, / по­чи­тa­ю­щее сщ7eнное торжество2 бGом™ре, / и3 да во­піeтъ: / рa­дуй­сz все­бl­жeн­наz / бцdе, чcтаz приснодв7о.

Е#xапостілaрій вос­кr­ный.
Тa­же тріH­ди, глaс №.
Под0бенъ: Со ў§нки2 взhдемъ:

Слa­ва: Вы­со­ко­рёчіz ўбэжи1мъ фарісeе­ва ѕлёй­ша­гw, / сми­рeнію же на­вhк­немъ мы­тарeву и3зрsднэйшему, / да воз­несeм­сz вопію1ще къ бGу со џнэмъ: / њчи1сти рабы6 тво‰, / роди1выйсz t дв7ы хrтE сп7се в0лею, / и3 кrтъ пре­тер­пё­вый, / совоздви1гнувый мjръ твои1мъ б9eственнымъ могyтствомъ.

И# нhнэ, БGор0диченъ, под0бенъ: Творeцъ со­здaніz, и3 бGъ всёхъ, / пл0ть че­ло­вё­че­скую пріsтъ и3з8 непор0чныz ўтр0бы тво­еS, / все­пё­таz бцdе: / и3 тлён­ное моE є3стество2 всE њбнови2, / пaки ћко­же прeж­де ржcтвA њстaвль по ржcтвЁ. / toнy­ду­же тS вё­рою вси2 вос­хвалs­ю­ще зо­вeмъ: / рa­дуй­сz мj­ру слaво.

На хвали1техъ стіхи6ры
вос­кr­ны nсмо­глaс­ни­ка, д7.
И# тріH­ди са­мо­глaс­ны д7:

Не пом0лимсz фарісeй­ски, брaтіе: / и4бо воз­носsй себE смири1тсz. / смири1мъ себE пред8 бGомъ, / мы­тaр­ски по­щeніемъ зо­вy­ще: / њчи1сти ны2 б9е, грBшныz.

Стjхъ: Возвеселю1сz и3 возрa­ду­юсz њ те­бЁ, / пою2 и4мени тво­е­мY, вhшній.

Фарісeй тще­слaвіемъ по­бэж­дaемь, / и3 мы­тaрь по­каsніемъ при­к­лонsемь, / приступи1ста къ те­бЁ є3ди1ному вL­цэ: / но џвъ ќбw похвали1всz, лиши1сz бlги1хъ: / џвъ же ничт0же вэ­щaвъ, спод0бисz да­ро­вaній. / въ си1хъ воз­ды­хaніихъ ўтверди1 мz / хrтE б9е, ћкw чlвэколю1бецъ.

Стjхъ: Воскrни2 гDи б9е м0й, да воз­несeт­сz рукA твоS, / не за­бy­ди ўб0гихъ твои1хъ до концA.

Глaсъ G: Мы­тарS и3 фарісeа разли1чіе ра­зу­мёв­ши ду­шE моS, / џна­гw ќбw возненави1ждь гор­дhн­ный глaсъ: / џва­гw же рев­нyй бl­го­уми­лeн­ной мlт­вэ, и3 возо­пjй: / б9е, њчи1сти мS грёш­на­го, и3 поми1луй мS.

Стjхъ: И#сповёмсz те­бЁ гDи, всёмъ сeрд­цемъ мои1мъ, / по­вёмъ вс‰ чу­десA тво‰.

Фарісeа ве­ле­хвaль­ный глaсъ, вёр­ніи возненави1дэвше, / мы­тарeвой же бl­го­уми­лeн­ной мlт­вэ по­рев­но­вaв­ше, / не вы­сHкаz мyдр­ству­емъ, но себE сми­рs­ю­ще со ўми­лeніемъ воз­зо­вeмъ: / б9е, њчи1сти грэхи2 нaшz.

Слa­ва, глaсъ }: T дёлъ по­хвалeнь­ми, / фарісeа њправ­дa­ю­ща себE њсуди1лъ є3си2 гDи, / и3 мы­тарS смири1вшасz, / и3 воз­ды­хaнь­ми њчи­щeніz просs­ща њправ­дaлъ є3си2: / не вни­мaе­ши бо ве­ле­мyд­рен­нымъ по­мыслHмъ, / и3 сокрушє1ннаz серд­цA не ўни­чи­жaе­ши. / тём­же и3 мы2 те­бЁ при­пa­да­емъ во сми­рeніи, / по­стра­дaв­ше­му нaсъ рa­ди: / подaждь њстав­лeніе и3 вeлію млcть.

И# нhнэ: Пребl­го­сло­вeн­на є3си2 бцdе дв7о: Славосл0віе вели1кое и3 tпyстъ. И# nбhч­нw літjа въ притв0рэ, въ нeй­же поeмъ: Слa­ва, и3 нhнэ: Стіхи1ру ќтрен­нюю є3ђльскую. И# чaсъ пeрвый.

[зри2] По­добaетъ вё­да­ти, ћкw стіхи6ры вс‰ №i ќтрєн­ніz є3ђльскіz, t сеS на­стоs­щіz недё­ли, и3 дa­же до всёхъ с™hхъ, на літjахъ ќтрен­нихъ пою1тсz въ притв0рэ, на Слa­ва, и3 нhнэ. Вёст­но же бy­ди, ћкw t сеS недё­ли на­чинaемъ чести2 въ притв0рэ, по tпyстэ літjи, њглашє1ніz с™aгw nт­цA нa­ше­гw fе0дwра студjта. И# ѓще тa­мо є4сть и3гyменъ, чтyт­сz t негw2: ѓще же ни2, то t є3кклисіaрха, стоs­щымъ, и3 со вни­мaніемъ по­слy­ша­ю­щымъ брaтіzмъ. По скон­чaніи же чтeніz глаг0лемъ тро­пaрь пр­пdб­но­му fе0дwру, глaсъ }: Пра­во­слaвіz на­стaв­ни­че: без8 бGор0дична. И# со­вер­шeн­ный tпyстъ.

На літур­гjи.

Блажє1нны nсмо­глaс­ни­ка: и3 t канH­на пё­снь ѕ7.

Кон­дaкъ тріH­ди, глaсъ д7.
Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Фарісeе­ва ўбэжи1мъ высокоглаг0ланіz, / и3 мы­тарe­вэ научи1мсz вы­со­тЁ гла­гHлъ сми­рeн­ныхъ, / по­каsніемъ взы­вa­ю­ще: / сп7се мj­ра, / њчи1сти рабы6 тво‰.

Про­кj­менъ прилучи1вшагосz глaса.

Ґпcлъ къ ті­моfeю, за­чa­ло с§ѕ.

Чaдо ті­моfeе, по­слё­до­валъ є3си2 мо­е­мY ўчeнію, житію2, при­вё­ту, вёрэ, дол­го­тер­пё­нію, любви2, тер­пё­нію, и3згнaніємъ, стра­дaніємъ, kкwвa ми бh­ша во ґн­тіохjи, и3 во їконjи, и3 въ лЂстр­эхъ: kкwвA и3згн†ніz пріsхъ, и3 t всёхъ мS и3збaвилъ є4сть гDь. и3 вси1 же хо­тs­щіи бла­гочeст­нw жи1ти њ хr­тЁ ї}сэ, гони1ми бy­дутъ. лукaвіи же чlвё­цы, и3 ча­ро­дёи пре­успё­ютъ на г0ршее, пре­ль­щa­ю­ще и3 пре­ль­щaе­ми. тh же пре­бы­вaй, въ ни1хже на­учeнъ є3си2, и3 ±же ввё­ре­на сyть те­бЁ, вё­дый, t когw2 научи1лсz є3си2. и3 ћкw и3з8 млa­да сщ7eннаz пис†ніz ўмёе­ши, мог{щаz тS ўмудри1ти во спасeніе, вё­рою, ћже њ хr­тЁ ї}сэ.

Ґл­ли­лyіа.

Е#ђліе t луки2, за­чa­ло п7f.

РечE гDь при1тчу сію2: че­ло­вё­ка двA внид0ста въ цeр­ковь помоли1тисz: є3ди1нъ фарісeй, ґ дру­гjй мы­тaрь. фарісeй же стaвъ си1це въ се­бЁ молs­ше­сz: б9е, хвалY те­бЁ воздаю2, ћкw нёсмь ћко­же пр0чіи че­ло­вё­цы, хи1щницы, непрaвєд­ни­цы, пре­лю­бо­дёє, и3ли2 ћко­же сeй мы­тaрь. по­щyсz два­крaты въ суб­бHту, десzти1ну даю2 всегw2 є3ли1кw при­тz­жY. мы­тaрь же и3здалeча стоS, и3 не хо­тs­ше ни џчію возвести2 на нб7о, но біs­ше пє1рси своS, глаг0лz: б9е, ми1лостивъ бy­ди мнЁ грёш­ни­ку. глаг0лю вaмъ, ћкw сни1де сeй њправ­дaнъ въ д0мъ св0й пa­че џна­гw: ћкw всsкъ воз­носsй­сz, смири1тсz: сми­рszй же себE, вознесeтсz.

При­чaстенъ: Хвали1те гDа съ нб7съ, хвали1те є3го2 въ вhш­нихъ. Ґлли­лyіа, три1жды.

[зри2] По­добaетъ вё­да­ти, ћкw въ сeй седми1цэ и3номyдрствующіе со­дeр­жатъ п0стъ, глаг0лемый ґр­ци­вyріевъ. Мh же, [монa­си] на кjйж­до дeнь [сe же, и3 въ срe­ду и3 пzт0къ:] вку­шaемъ сhръ и3 ћи­ца, [въ f7 чaсъ.] мірsне же kдsтъ мs­со, раз­вра­щa­ю­ще џнэхъ ве­лёніе толи1кіz є4реси. Ѓще случи1тсz прaзд­никъ срё­теніz гDнz въ суб­бHту мz­со­пyст­ную, слyж­ба ўмeр­шихъ поeт­сz въ гробни1цэ всS, вe­черъ и3 ќтрw: ѓще ли нёсть гробни1цы, то2 поeт­сz въ сію2 суб­бHту пред8 недё­лею њ блyд­нэмъ: ґ тa­мw въ суб­бHту мz­со­пyст­ную, т0чію прaзд­ни­ку є3ди1ному поeтсz.

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки