По­слё­до­ваніе по и3сх0дэ души2 t тёла

По­слё­до­ваніе
по и3сх0дэ души2 t тёла.

И#зшeдшей ќбw души2 t тё­ла, ѓбіе їерeй на­чинaетъ: Бl­го­сло­вeнъ бGъ нaшъ, все­гдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэкHвъ.

Чтeцъ: Ґми1нь. С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь.

Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь.

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Їерeй воз­гла­шaетъ: Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слa­ва, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

По­сeмъ съ пред­стоs­щи­ми поeтъ,
и3ли2 чтeтъ, тропари2 сі‰, глaсъ д7:

Со дy­хи првd­ныхъ скон­чaв­ших­сz, / дy­шу ра­бA твоегw2 [и3ли2: рабы2 тво­еS] сп7се ўпок0й, / со­хранsz ю5 во бl­жeн­ной жи1зни, / ћже ў тебE чlвэколю1бче.

Въ пок0ищи твоeмъ гDи, / и3дёже вси2 с™jи твои2 ўпо­ко­евa­ют­сz, / ўпок0й и3 дy­шу ра­бA твоегw2 [и3ли2: рабы2 тво­еS], / ћкw є3ди1нъ є3си2 чlвэколю1бецъ.

Слa­ва: Ты2 є3си2 бGъ со­шe­дый во ѓдъ, и3 ќзы њко­вaн­ныхъ разрэши1вый, / сaмъ и3 дy­шу ра­бA твоегw2 [и3ли2: рабы2 тво­еS] ўпок0й.

И# нhнэ: Е#ди1на чcтаz и3 непор0чнаz дв7о, бGа без8 сё­мене р0ждшаz, / моли2 сп7сти1сz души2 є3гw2 [и3ли2: єS].

По си1хъ же їерeй глаг0летъ є3ктенію2 сію2:

Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0лимъ ти сz, ўслh­ши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ ўпо­коeніи души2 ўс0пшагw ра­бA б9іz [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 б9іей] и4м>къ, и3 њ є4же прости1тисz є3мY [є4й] всsко­му пре­гр­э­шeнію, в0льному же и3 нев0льному.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Ћкw да гDь бGъ ўчини1тъ дy­шу є3гw2 [и3ли2: єS], и3дёже првdніи ўпокоsютсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Млcти б9іz, цrтва нбc­на­гw и3 њстав­лeніz гр­эхHвъ є3гw2 [и3ли2: єS], ў хrтA без­смeрт­на­гw цRS и3 бGа нa­ше­гw пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Їерeй: ГDу пом0лимсz. Кли1ріцы: ГDи поми1луй.

Їерeй: Б9е ду­хHвъ, и3 всsкіz пл0ти, смeрть по­прa­вый, и3 діaво­ла ўпраздни1вый, и3 жив0тъ мj­ру тво­е­мY да­ро­вa­вый, сaмъ гDи пок0й дy­шу ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2: рабы2 тво­еS] и4м>къ, въ мё­стэ свёт­лэ, въ мё­стэ ѕлaч­нэ, въ мё­стэ пок0йнэ, tню1дуже tб­э­жE бо­лёзнь, пе­чaль и3 воз­ды­хaніе: всsкое со­гр­э­шeніе со­дёzн­ное и4мъ [и3ли2 є31ю], сл0вомъ, и3ли2 дё­ломъ, и3ли2 по­мыш­лeніемъ, ћкw бl­гjй чlвэколю1бецъ бGъ прости2: ћкw нёсть че­ло­вёкъ, и4же жи1въ бy­детъ, и3 не согрэши1тъ. тh бо є3ди1нъ кро­мЁ гр­эхA, прaв­да твоS, прaв­да во вё­ки, и3 сл0во твоE и4стина.

Воз­глaсъ: Ћкw ты2 є3си2 вос­кrніе, и3 жив0тъ, и3 пок0й ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 тво­еS] и4м>къ, хrтE б9е нaшъ: и3 те­бЁ слaву воз­сы­лaемъ, со без­на­чaль­нымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­во­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэкHвъ.

Кли1ріцы: Ґми1нь.

Скон­чaвъ же сі‰ чтeтъ pал0мъ §:

Живhй въ п0мощи вhш­нz­гw, въ кр0вэ бGа нбc­на­гw водвори1тсz, речeтъ гDе­ви: за­стyп­никъ м0й є3си2 и3 при­бё­жи­ще моE, бGъ м0й, и3 ўпо­вaю на него2. Ћкw т0й и3збaвитъ тS t сё­ти л0вчи и3 t сло­весE мzтeж­на: плещ­мA свои1ма њсэни1тъ тS, и3 под8 кри­лB є3гw2 на­дёе­шисz: nрy­жіемъ њбh­детъ тS и4стина є3гw2. Не ўбои1шисz t стрa­ха нощ­нa­гw, t стрэлы2 летs­щіz во дни2, t вe­щи во тьмЁ пре­ходs­щіz, t срs­ща и3 бё­са полy­ден­на­гw. Па­дeтъ t страны2 тво­еS тhсz­ща, и3 тьмA њдес­нyю тебє2, къ те­бё же не прибли1житсz: nбa­че nчи1ма твои1ма см0триши и3 воз­даsніе грёш­ни­кwвъ ќзри­ши. Ћкw ты2, гDи, ўпо­вaніе моE: вhш­нz­го положи1лъ є3си2 при­бё­жи­ще твоE. Не пріи1детъ къ те­бЁ ѕло2, и3 рa­на не прибли1житсz тэлеси2 тво­е­мY: ћкw ѓгGлwмъ свои6мъ за­по­вёсть њ те­бЁ, сохрани1ти тS во всёхъ путeхъ твои1хъ. На рукaхъ в0змутъ тS, да не ко­гдA пре­ткнe­ши њ кa­мень н0гу твою2: на ѓс­пі­да и3 васілjска на­стy­пи­ши, и3 по­пе­рe­ши львA и3 ѕмjz. Ћкw на мS ўпо­вA, и3 и3збaвлю и5: по­крhю и5, ћкw по­знA и4мz моE. Воз­зо­вeтъ ко мнЁ, и3 ўслh­шу є3го2: съ ни1мъ є4смь въ ск0рби, и3змY є3го2 и3 про­слaв­лю є3го2: долгот0ю днjй и3сп0лню є3го2 и3 kвлю2 є3мY спcніе моE.

И# ѓбіе поeтъ, и3ли2 глаг0летъ
канHнъ сeй за престaвльшагосz.
Глaсъ }. Пёснь №.

Їрм0съ: В0ду про­шeдъ ћкw сy­шу, / и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, / ї}льтzнинъ во­піs­ше: / и3збaвителю и3 бGу нa­ше­му пои1мъ.

Стjхъ: Пок0й, гDи дy­шу ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 твоеS].

Tвeрзъ ўстA мо‰ сп7се, сл0во ми2 подaждь, моли1тисz млcр­де, њ нhнэ пре­стaв­лен­номъ, да пок0иши дy­шу є3гw2 вLко.

Мeртвъ бhвъ пл0тію сп7се, и3 во гр0бэ по­ло­жeнъ съ мeрт­вы­ми, дy­шу ра­бA твоегw2 пок0й въ мё­стэ ѕлaч­нэ, ћкw млcрдъ.

Слa­ва: Молeб­ный глaсъ м0й ўслh­ши б9е тріm­по­стaсне, и3 ўчини2 дy­шу пре­стaв­лен­на­гw въ нёдр­эхъ ґвраaм­лихъ, и3збaвителю.

И# нhнэ: Ты2 пречcтаz бцdе, є3г0же без8 и3скyса мy­же­ска за­чeн­ши ро­ди­лA є3си2, моли2 сн7а твоего2, подaти пок0й ра­бY тво­е­мY престaвленному.

Пё­снь G.

Їрм0съ: Нбc­на­гw крy­га верхотв0рче гDи, / и3 цRкве зижди1телю, / ты2 менE ўтверди2 въ любви2 твоeй, / желaній крaю, вёр­ныхъ ўтвер­ждeніе, / є3ди1не чlвэколю1бче.

Стjхъ: Пок0й, гDи дy­шу ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 твоеS].

Въ мё­стэ ѕлaч­нэ, въ мё­стэ пок0йнэ, и3дёже ли1цы с™hхъ ве­селsт­сz, дy­шу ра­бA твоегw2 пре­стaв­лен­на­гw пок0й хrтE, є3ди1не млcтиве.

И#дё­же ли1цы с™hхъ, тa­мw вчини2 вLко, послужи1вшаго те­бЁ всёмъ сeрд­цемъ, и3 воздви1гшаго и4го твоE на рa­мо своE, ћкw є3ди1нъ вLка жи­во­тA и3 смeрти.

Слa­ва: Нбc­ный џ§е вседержи1телю, и3 сн7е є3динор0дный, и3 дш7е с™hй и3сх0дный, прeзри ўмeр­ша­гw согрэшє1ніz, и3 въ цRк­ви пeрвенєцъ всели2 є3го2 слaви­ти тS, со всё­ми ўг0ждшими тебЁ.

И# нhнэ: Ћкw м™и с™az прес™aгw бGа вLч­це всs­че­скихъ, мRjе бцdе, со всё­ми с™hми сего2 моли2, дy­шу пок0ити ра­бA твоегw2 въ нбc­ныхъ селeніихъ.

Пё­снь д7.

Їрм0съ: Ўслh­шахъ гDи / смот­рeніz твоегw2 тaин­ство, / ра­зу­мёхъ дэлA тво‰, / и3 про­слaвихъ твоE б9ество2.

Стjхъ: Пок0й, гDи дy­шу ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 твоеS].

Сошe­дый въ пре­ис­пHд­нzz хrтE, совоздви1глъ є3си2 ўмeр­шыz вс‰, и3 пре­стaв­ль­ша­госz t нaсъ пок0й сп7се, ћкw щeдръ.

Никт0же без8 гр­эхA є4сть, т0кмw ты2 є3ди1нъ вLко: сегw2 рa­ди пре­стaв­лен­но­му и3 грэхи2 њстaви, и3 въ рaй того2 всели2.

Слa­ва: Ўслh­ши трb­це с™az, глa­сы молє1бныz, приноси6мыz те­бЁ въ цRк­ви њ ўс0пшемъ, и3 бGо­на­чaль­нымъ твои1мъ свё­томъ њзари2 дy­шу, њмра­чeн­ную сyет­ны­ми привержeніи.

И# нhнэ: Ро­ди­лA є3си2 пречcтаz, без8 мy­же­ска сё­мене, бGа со­вер­шeн­на, и3 чlвё­ка со­вер­шeн­на, взeм­лю­ща­го грэхи2 нa­шz дв7о: того2 моли2 гпc­жE, пре­стaв­ль­ше­мусz ра­бY тво­е­мY подaти пок0й.

Пё­снь є7.

Їрм0съ: Просвэти2 нaсъ по­ве­лёніи твои1ми гDи, / и3 мhш­цею твоeю выс0кою, / тв0й ми1ръ подaждь нaмъ, чlвэколю1бче.

Стjхъ: Пок0й, гDи дy­шу ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 твоеS].

И#мhй жи­во­тA и3 смeр­ти влaсть, пре­стaв­лен­на­го t нaсъ пок0й хrтE б9е: тh бо є3си2 всёхъ сп7се, пок0й и3 жив0тъ.

На тS сп7се на­дeж­ду возл0жъ, ўмeрый tи1де t нaсъ: тh же гDи ўщeд­ри є3го2, ћкw бGъ многомлcтивъ.

Слa­ва: Просвэти2 нaсъ трис™е, вос­пэ­вaе­мый вLко, молs­щих­сz те­бЁ, ми1ръ нбc­ный пріsти, и3 въ ми1рныхъ сeл­эхъ дy­шу вчини2, tшeд­шую t врe­мен­ныхъ, въ на­дeж­дэ без­ко­нeч­ныz жи1зни.

И# нhнэ: Шyz­гw стоsніz пречcтаz, и3збaвити пре­стaв­лен­на­го, ўмоли2 сн7а твоего2 дв7о гпc­жE ћкw сп7са и3 бGа нa­ше­гw м™и сyщаz.

Пё­снь ѕ7.

Їрм0съ: Мlтву пролію2 ко гDу, / и3 то­мY воз­вэ­щY печ†ли мо‰, / ћкw ѕHлъ ду­шA моS и3сп0лнисz, / и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz, / и3 молю1сz ћкw їH­на: / t тли2 б9е возведи1 мz.

Стjхъ: Пок0й, гDи дy­шу ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 твоеS].

Ѓда и3спровeргъ вLко, воскRси1лъ є3си2 ўмeр­шыz t вё­ка: и3 нhнэ пре­стaв­лен­на­го t нaсъ въ нёд­ро ґвраaм­ле ты2 б9е всели2: прегрэшє1ніz вс‰ tпусти1въ, ћкw млcрдъ.

Зaпо­вэдь, ю4же ми2 дaлъ є3си2 б9е, преступи1хъ и3 смeр­тенъ бhхъ: но ты2 б9е, со­шe­дый во гр0бъ, и3 дy­шы ±же t вё­ка воскRси1вый, не воз­стaви менE вLко на мучeніе, но на пок0й, пре­стaв­лен­ный во­піeтъ те­бЁ нa­ми, многомлcтиве.

Слa­ва: М0лимъ тS без­на­чaльне џ§е, и3 сн7е, и3 дш7е с™hй, ѕл0бою душеѕл0бнагw мj­ра њѕл0бленную и3 къ те­бЁ зижди1телю пре­шeд­шую дy­шу, во ѓдо­во дно2 не tри1ни б9е сп7се м0й.

И# нhнэ: Съ нб7сE хrт0съ бGъ нaшъ, ћкw д0ждь на руно2, пречcтаz, сни1де на тS, на­паsz вeсь мjръ, и3 и3зсушaz вс‰ без­бHж­ныz пот0ки, на­вод­нszй всю2 зeм­лю рa­з­умомъ свои1мъ, приснодв7о. того2 моли2 дaти пок0й пре­стaв­лен­но­му ра­бY твоемY.

Кон­дaкъ, глaсъ }:

Со с™hми ўпок0й / хrтE, дy­шу ра­бA твоегw2 [и3ли2: рабы2 тво­еS], / и3дёже нёсть бо­лёзнь, ни пе­чaль, / ни воз­ды­хaніе, / но жи1знь безконeчнаz.

Јкосъ: Сaмъ є3ди1нъ є3си2 без­смeрт­ный, / сотвори1вый и3 со­здa­вый че­ло­вё­ка, / зем­нjи ќбw t земли2 со­здa­хом­сz, / и3 въ зeм­лю тy­юж­де п0йдемъ, / ћко­же по­ве­лёлъ є3си2 со­здa­вый мS и3 рекjй ми2: / ћкw зем­лS є3си2 и3 въ зeм­лю tи1деши, / ѓмо­же вси2 че­ло­вё­цы п0йдемъ, / надгр0бное ры­дaніе творs­ще пё­снь: / ґл­ли­лyіа. [Три1жды.]

Пё­снь з7.

Їрм0съ: T їудeи до­шeд­ше џт­ро­цы, / въ вавmлHнэ и3ногдA, / вё­рою трb­че­скою плa­мень пeщ­ный по­прa­ша пою1ще: / nтцє1въ б9е, бl­го­сло­вeнъ є3си2.

Стjхъ: Пок0й, гDи дy­шу ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 твоеS].

ВLко хrтE б9е, є3гдA х0щеши суди1ти мj­ру, пощади2 дy­шу ра­бA твоегw2, є3г0же t нaсъ пріsлъ є3си2, вопію1щаго: nтє1цъ нa­шихъ б9е, бl­го­сло­вeнъ є3си2.

Въ пи1щи рaй­ст­эй, и3дёже првd­ныхъ дy­шы ве­селsт­сz послужи1вшихъ те­бЁ, причти2 съ ни1ми хrтE, дy­шу ра­бA твоегw2, вос­пёв­ша­гw: nтє1цъ нa­шихъ б9е, бl­го­сло­вeнъ є3си2.

Слa­ва: Їудє1йскіz три2 џтро­ки сп7сhй во nгни2, въ тріeхъ ли1цэхъ вос­пё­тый, и3збaви nгнS вёч­на­гw ўс0пшаго, вос­пёв­ша­го ти2 вёр­нw: nтє1цъ нa­шихъ б9е, бl­го­сло­вeнъ є3си2.

И# нhнэ: И#сaіа тS жeзлъ на­речE чcтаz: даніи1лъ же г0ру несэк0мую: їе­зекjиль же двeрь, и3з8 неs­же пр0йде хrт0съ: мh же тS и4стинную бцdу и3менyюще величaемъ.

Пё­снь }.

Їрм0съ: Седмери1цею пeщь, хал­дeй­скій мучи1тель / бGочести6вымъ неи1стовнw раз­жжE, / си1лою же лyч­шею, сп7сeны сі‰ ви1дэвъ, / твор­цY и3 и3збaвителю во­піs­ше: / џт­ро­цы бlгослови1те, / сщ7eнницы восп0йте, / лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

Стjхъ: Пок0й, гDи дy­шу ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 твоеS].

Скон­чaвъ течeніе, и3 къ те­бЁ прибэг0хъ гDи, пре­стaв­лен­ный во­піeтъ нhнэ: прегрэшє1ніz њстaви хrтE б9е, и3 не њсуди2 менE, є3гдA х0щеши суди1ти всBмъ. вёр­нw бо те­бЁ взы­вaхъ: вс‰ дэлA гDнz гDа п0йте, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Понeс­ша­гw вLко и4го твоE на рaмэ своeмъ, и3 брe­мz твоE лeг­кое, ѓще и3 не все­гдA, nбa­че въ мё­стэ пр­пdб­ныхъ твои1хъ всели2 дy­шу є3гw2, вос­пёв­ша­гw те­бЁ хrтE сп7се: џт­ро­цы бlгослови1те, сщ7eнницы восп0йте, лю1діе превозноси1те є3го2 во вёки.

Бlгослови1мъ nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, гDа.

Безна­чaль­наz трb­це с™az, б9е џ§е, и3 сн7е, и3 дш7е с™hй, въ ли1цэ с™hхъ причти2 дy­шу пре­стaв­лен­на­гw ра­бA твоегw2, и3 nгнS вёч­на­гw и3збaви, да тS хвa­литъ вос­пэ­вaz во вё­ки: џт­ро­цы бlгослови1те, сщ7eнницы восп0йте, лю1діе превозноси1те є3го2 во вёки.

И# нhнэ: ТS дв7о прор0честіи ли1цы прорек0ша: про­зрs­ще бо тS прозорли1выма nчи1ма, џвъ ќбw жeзлъ на­речE тS, и4нъ же двeрь вост0чную, џвъ же г0ру че­ло­вё­ки несэк0мую. мh же и3сповёдуемъ тS вои1стинну бцdу, бGа всs­че­скихъ р0ждшую: є3г0же моли2, ўпок0ити пре­стaв­лен­на­го во вё­ки вс‰.

Пё­снь f7.

Їрм0съ: Ўжасeсz њ сeмъ нб7о, / и3 земли2 ўдиви1шасz концы2: / ћкw бGъ kви1сz че­ло­вёкwмъ пл0тски, / и3 чрeво твоE бhсть про­стрaн­нэй­шее нб7съ. / тёмъ тS бцdу / ѓгGлwвъ и3 че­ло­вBкъ чинонач†ліz величaютъ.

Стjхъ: Пок0й, гDи дy­шу ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 твоеS].

Ї}се б9е м0й сп7се, ґдaм­ле ты2 взsлъ є3си2 пре­ступлeніе, и3 смeр­ти вкуси1лъ є3си2, да че­ло­вё­ки t неS свободи1ши млcр­де. тём­же м0лимъ тS млcти­ве: пре­стaв­лен­на­го пок0й, ћкw бlгъ, во дв0рэхъ с™hхъ твои1хъ, ћкw є3ди1нъ все­бl­гjй и3 млcрдый.

Нёсть никт0же млcр­де, и4же не согрэши2 въ че­ло­вё­ц­эхъ, т0кмw ты2 є3ди1нъ ї}се хrтE, взeм­лzй грэхи2 всегw2 мj­ра. тём­же њчи1стивъ ра­бA твоего2 t пре­гр­э­шeній, вчини2 во с™hхъ твои1хъ дв0рэхъ: тh бо жив0тъ є3си2 и3 пок0й, и3 свётъ, и3 весeліе всёхъ те­бЁ бlгоугоди1вшихъ.

Слa­ва: Ўдиви1сz всE є3стество2 че­ло­вё­че­ское, кaкw без­на­чaль­на­гw nц7A сн7ъ, сhй є3динор0дный, пл0ть t дв7ы дёй­ствомъ с™aгw д¦а пріsлъ є3си2, и3 по­стра­дaлъ є3си2 ћкw че­ло­вёкъ, да ўмeр­шыz њживи1ши: тёмъ и3 пре­стaв­лен­на­го нhнэ t нaсъ, при­лёж­нw м0лимъ тS, во стра­нЁ живhхъ, ћкw бlгъ всели2.

И# нhнэ: Невё­сту тS на­ри­цaемъ пречcтаz, nц7A неви1димагw, и3 м™рь сн7а, и3з8 тебE д¦омъ с™hмъ во­пло­щeн­на­гw: и3 молeб­ни­цу тS њ ўс0пшемъ ра­бЁ твоeмъ пред­ла­гaемъ: тебe бо пом0щницу и4мамы зем­нjи, и3 люб0вію пою1ще тS величaемъ.

Тa­же, Дост0йно є4сть, ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу, / прис­нобl­жeн­ную и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нa­ше­гw. / чcт­нёй­шую херув‡мъ, / и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сy­щую бцdу тS величaемъ.

Чтeцъ: С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь.

Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь.

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Їерeй воз­гла­шaетъ: Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слa­ва, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Тро­пaрь, глaсъ ѕ7:

Е#ди1нъ є3стеств0мъ сhй животв0рецъ хrтE, / и3 бl­го­сти вои1стинну неиз­слё­ди­маz пучи1но, / нhнэ пре­стaв­ль­ша­госz ра­бA твоего2 [и3ли2 ра­бY твою2] цrтвіz твоегw2 спод0би: / тh бо є3ди1нъ є3си2 и3мёzй мн0жество щедр0тъ, и3 безсмeртіе.

Слa­ва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: И#ст0чникъ жи­во­тA р0ждшаz вLч­це, / и3збaвителz мj­ру ї}са гDа, / того2 при­лёж­нw моли2, / без­ко­нeч­на­гw жи­во­тA пре­стaв­ль­ша­госz нhнэ ра­бA твоего2 [и3ли2 ра­бY твою2] спод0бити: / тh бо хrтіaнъ є3ди1на є3си2 и3звёстнэйшаz пом0щница.

Тa­же: ГDи поми1луй, в7i.

И# мlтву сію2:

Помzни2 гDи б9е нaшъ, въ вёрэ и3 на­дeжди жи­во­тA вёч­на­гw, пре­стaв­ль­ша­госz ра­бA твоего2, брaта нa­ше­го [и3ли2: пре­стaв­ль­шу­юсz ра­бY твою2, сест­рY нa­шу] и4м>къ, и3 ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ, tпу­щazй грэхи2, и3 по­треб­лszй непр†вды, њслa­би, њстaви, и3 прости2 вс‰ вHль­наz є3гw2 [и3ли2: єS] согрэшє1ніz и3 невHль­наz: и3збaви є3го2 [ю5] вёч­ныz мyки, и3 nгнS геeн­ска­гw, и3 дaруй є3мY [є4й] при­чaстіе и3 на­сла­ждeніе вёч­ныхъ твои1хъ бlги1хъ, ўгот0ванныхъ лю1бzщымъ тS. ѓще бо и3 согрэши2, но не tступи2 t тебE, и3 несум­нён­нw во nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, бGа тS въ трb­цэ слaви­ма­го вё­ро­ва, и3 є3ди1ницу въ трb­цэ, и3 трb­цу во є3ди1нствэ, пра­во­слaв­нw дa­же до по­слёд­нz­гw своегw2 и3здыхaніz и3сповёда. тём­же млcтивъ то­мY бy­ди, и3 вё­ру, ћже въ тS, вмё­стw дёлъ вмэни2, и3 со с™hми твои1ми ћкw щeдръ ўпок0й: нёсть бо че­ло­вё­ка, и4же по­живeтъ и3 не согрэши1тъ: но ты2 є3ди1нъ є3си2 кро­мЁ всsка­гw гр­эхA, и3 прaв­да твоS, прaв­да во вё­ки: и3 ты2 є3си2 є3ди1нъ бGъ млcти и3 щедр0тъ, и3 чlвэколю1біz: и3 те­бЁ слaву воз­сы­лaемъ nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэкHвъ.

Кли1ріцы: Ґми1нь.

Їерeй: Премyдрость.

Кли1ріцы: ЧCт­нёй­шую херув‡мъ, / и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сy­щую бцdу тS величaемъ.

Їерeй: Слa­ва те­бЁ хrтE б9е, ўпо­вaніе нa­ше, слa­ва тебЁ.

Кли1ріцы: Слa­ва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

Їерeй твори1тъ tпyстъ сeй:

ВоскRсhй и3з8 мeрт­выхъ хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтва­ми пречcтыz сво­еS м™ре, с™hхъ слaв­ныхъ и3 все­хвaль­ныхъ ґпcлъ, пр­пdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нa­шихъ, и3 всёхъ с™hхъ, дy­шу t нaсъ пре­стaв­ль­ша­гwсz ра­бA своегw2 [и3ли2: пре­стaв­ль­шіzсz рабы2 сво­еS] и4м>къ, въ селeніихъ првd­ныхъ ўчини1тъ, и3 въ нёдр­эхъ ґвраa­ма ўпок0итъ, и3 съ првd­ны­ми при­чтeтъ и3 нaсъ поми1луетъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Кли1ріцы: Ґми1нь.

Їерeй же глаг0летъ: Во бl­жeн­номъ ўс­пeніи, вёч­ный пок0й подaждь гDи, ўсо1пшему ра­бY тво­е­мY [и3ли2: ўсо1пшей ра­бЁ твоeй] и4м7къ, и3 сотвори2 є3мY [є4й] вёч­ную пaмzть.

Tпёв­ше же три1жды: Вёч­наz пa­мzть. И# tх0дzтъ во сво‰ си.

Print Friendly, PDF & Email
Размер шрифта: A- 16 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: Arial Times Georgia
Текст: По левому краю По ширине
Боковая панель: Свернуть
Сбросить настройки