Послёдованіе с™aгw є3лeа

Послёдованіе с™aгw є3лeа,
пэвaемое t седми2 сщ7eнникwвъ,
собрaвшихсz въ цRкви
и3ли2 въ домY.

Поставлsетсz столeцъ, на нeмже блю1до со пшени1цею, и3 верхY пшени1цы канди1ло прaздное. џкрестъ же пшени1цы водружaютъ во пшени1цу сeдмь стручє1цъ њбви1тыхъ бумaгою къ помaзанію, и3 с™0е є3ђліе: и3 даю1тсz сщ7eнникwмъ всёмъ свэщы2. Стaвше же џкрестъ столA, њблечeни вси2 въ фелHни: взeмлетъ пeрвый сщ7eнникwвъ кади1льницу съ fmміaмомъ, и3 кади1тъ џкрестъ столA є3лeй на нeмъ сyщій, и3 всю2 цRковь, и3ли2 д0мъ, и3 лю1ди: и3 стaвъ пред8 стол0мъ, зрS къ вост0кwмъ, начинaетъ:

Бlгословeнъ бGъ нaшъ: И# трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: ГDи поми1луй, в7i.

Пріиди1те поклони1мсz: три1жды.

И# pал0мъ рм7в:

ГDи, ўслhши мlтву мою2, внуши2 молeніе моE во и4стинэ твоeй, ўслhши мS въ прaвдэ твоeй. И# не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ, ћкw не њправди1тсz пред8 тоб0ю всsкъ живhй. Ћкw погнA врaгъ дyшу мою2, смири1лъ є4сть въ зeмлю жив0тъ м0й: посади1лъ мS є4сть въ тeмныхъ, ћкw мє1ртвыz вёка. И# ўны2 во мнЁ дyхъ м0й, во мнЁ смzтeсz сeрдце моE. Помzнyхъ дни6 дрє1вніz: поучи1хсz во всёхъ дёлэхъ твои1хъ, въ творeніихъ рукY твоє1ю поучaхсz. Воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2, душA моS ћкw землS безв0днаz тебЁ. Ск0рw ўслhши мS гDи, и3счезE дyхъ м0й: не tврати2 лицA твоегw2 t менE, и3 ўпод0блюсz низходsщымъ въ р0въ. Слhшану сотвори2 мнЁ заyтра млcть твою2, ћкw на тS ўповaхъ: скажи2 мнЁ гDи пyть, в0ньже пойдY, ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу мою2. И#зми1 мz t вр†гъ мои1хъ гDи, къ тебЁ прибэг0хъ. Научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву. И$мене твоегw2 рaди, гDи, живи1ши мS: прaвдою твоeю и3зведeши t печaли дyшу мою2. И# млcтію твоeю потреби1ши враги2 мо‰, и3 погуби1ши вс‰ стужaющыz души2 моeй: ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, три1жды.

Діaконъ же є3ктенію2:

Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 другъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Сщ7eнникъ: Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть, и3 поклонeніе, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Ѓбіе же пою1тъ, Ґллилyіа, на глaсъ ѕ7.

Стjхъ №: ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ твои1мъ накaжеши менE.

Стjхъ в7: Поми1луй мS гDи, ћкw нeмощенъ є4смь.

Тaже тропари2:

Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ, / всsкагw бо tвёта недоумёюще, / сію1 ти мlтву / ћкw вLцэ грёшніи прин0симъ: / поми1луй нaсъ.

Слaва: ГDи поми1луй нaсъ, / на тs бо ўповaхомъ, / не прогнёвайсz на ны2 ѕэлw2, / нижE помzни2 беззак0ній нaшихъ: / но при1зри и3 нhнэ ћкw бlгоутр0бенъ, / и3 и3збaви ны2 t врагHвъ нaшихъ. / тh бо є3си2 бGъ нaшъ, / и3 мы2 лю1діе твои2, / вси2 дэлA рукY твоє1ю, / и3 и4мz твоE призывaемъ.

И# нhнэ: Млcрдіz двє1ри tвeрзи нaмъ / бlгословeннаz бцdе, / надёющіисz на тS да не поги1бнемъ, / но да и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ: / тh бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіaнскагw.

Тaже, Pал0мъ н7.

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши внегдA суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS. Сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости твоеS kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе, возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. Tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeржи менE t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менE. Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. НаучY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. И#збaви мS t кровeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2, возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжeніz не бlговоли1ши. Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ. Ўблажи2 гDи бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. ТогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.

И# канHнъ, є3гHже краестр0чіе: Мlтва є3лeа, пёніе ґрсeніево. Глaсъ д7:

Пёснь №.

Їрм0съ: М0рz чермнyю пучи1ну, / невлaжными стопaми, / дрeвній пэшешeствовавъ ї}ль, / кrтоwбрaзныма мwmсeовыма рукaма, / ґмали1кову си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть.

Е#лeемъ бlгоутр0біz вLко, ўтэшazй при1снw дyшы, / кyпнw и3 тэлесA человёчєскаz, / и3 хранsй є3лeемъ вBрныz: / сaмъ и3 нhнэ ўщeдри є3лeемъ приступaющыz къ тебЁ.

ТвоеS млcти вLко, полнA є4сть всS землS: / тёмже є3лeемъ б9eственнымъ твои1мъ чcтнhмъ помазyеми днeсь, / є4же пaче ўмA твоeй млcти, вёрнw пр0симъ тS, подaтисz нaмъ.

Слaва: Помaзаніе свzщeнное твоE чlвэколю1бче, / ґпcтолwмъ твои6мъ на немощствyющыz рабы6 тво‰ / совершaти млcтивнw заповёдавый: / тёхъ мольбaми вс‰ печaтію твоeю поми1луй.

И# нhнэ: Е#ди1на ми1ра пучи1ну чcтаz р0ждшаz, / ћже къ бGу мlтвами твои1ми при1снw, / недyгwвъ и3 скорбeй твоего2 рабA и3збaви, / ћкw да непрестaннw возвели1читъ тS.

Пёснь G.

Їрм0съ: Весели1тсz њ тебЁ цRковь твоS хrтE, зовyщи: / ты2 моS крёпость гDи, / и3 прибёжище и3 ўтверждeніе.

Ты2 є3ди1нъ сhй ди1вный въ человёцэхъ вёрныхъ, млcтивый, / болsщему лю1тэ, дaждь хrтE бlгодaть твою2 свhше.

Е#лeйный сучeцъ и3ногдA, ко ўмалeнію пот0па, / б9eственнымъ твои1мъ показaвый мановeніемъ гDи, / сп7си2 млcтію стрaждущаго.

Слaва: Свэщeю б9eственнагw свёта, / въ млcти твоeй хrтE просвэти2 помaзаніемъ, / и3 нhнэ вёрою къ млcти твоeй тщaщагосz.

И# нhнэ: При1зри бlгопріsтнw мaти всёхъ творцA свhше, / и3 г0рькое њѕлоблeніе разрэши2 недyгующагw, / мlтвами твои1ми.

Сэдaленъ, глaсъ }.
Под0бенъ: Пaстырскаz свирёль:

Ћкw б9eственнаz рэкA млcти сhй, / ћкw бeздна мн0гагw млcрдіz щeдре, / покажи2 твоеS млcти б9eствєнныz струи6, и3 всёхъ и3сцэли2: / и3сточи2 чудeсъ и3ст0чники незави1стнw, и3 њмhй всёхъ: / къ къ тебё бо при1снw притекaюще, тeплэ бlгодaть и3спрошaемъ.

Другjй, глaсъ д7. Под0бенъ: Вознесhйсz:

ВрачY и3 пом0щниче сyщихъ въ болёзнехъ, / и3збaвителю же и3 сп7се сyщихъ въ недyзэхъ: / сaмъ всёхъ вLко и3 гDи, / дaруй и3сцэлeніе недyгующему рабY твоемY, / ўщeдри, поми1луй многопрегрэши1вшаго, / и3 прегрэшeній и3збaви хrтE, / ћкw да слaвитъ б9eственную си1лу твою2.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, / сlнце прaведное, / стA въ чи1нэ своeмъ, / дост0йнw взывaющи: / слaва си1лэ твоeй гDи.

Ћкw нетлённое мЂро сп7се сhй, / и3стощи1вшеесz твоeю бlгодaтію, и3 мjръ њчищaющее, / ўщeдри и3 поми1луй б9eственнэ, / вёрою стрyпы тэлє1сныz помазyющагw.

Ти1хостію печaти твоеS млcти, / нhнэ ч{вствіz вLко знaменавъ твои1хъ рабHвъ, / непреходи1мь, непристyпенъ вх0дъ сотвори2 всBмъ сопроти6внымъ си1ламъ.

Слaва: Призывaти повелэвazй немощствyющымъ / сщ7еннодэйстви1тели б9eственныz тво‰, / и3 си1хъ мlтвою и3 помaзаніемъ є3лeа твоегw2 чlвэколю1бче сп7сaтисz, / сп7си2 твоeю млcтію стрaждущаго.

И# нhнэ: Бцdе приснодв7о прес™az, / покр0ве крёпкій и3 храни1тельнице, / пристaнище же и3 стэно2, лёствице и3 предгрaдіе, / поми1луй, ўщeдри болsщаго, / къ тебё бо и3 є3ди1ной прибэжE.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ты2, гDи м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, / свётъ с™hй, њбращazй и3з8 мрaчна невёдэніz, / вёрою воспэвaющыz тS.

Сhй бlже, млcти бeздна, поми1луй млcтиве / твоeю б9eственною млcтію стрaждущаго, / ћкw бlгоутр0бенъ.

Дyшы нaшz хrтE и3 тэлесA, / свhше печaти твоеS б9eственнымъ воwбражeніемъ њсвzти1въ несказaннw, / рук0ю твоeю всёхъ и3сцэли2.

Слaва: Неизречeнною твоeю люб0вію пребlгjй гDи, / пріи1мый блудни1цею сyщее t мЂра помaзаніе, / ўщeдри рабA твоего2.

И# нhнэ: Всепётаz, чcтаz, пребlгaz вLчце, / поми1луй б9eственнымъ помазyющихсz є3лeемъ, / и3 сп7си2 рабA твоего2.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: ПожрY ти2 со глaсомъ хвалeніz гDи, / цRковь вопіeтъ ти2, / t бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, / рaди млcти t рeбръ твои1хъ / и3стeкшею кр0вію.

Словесы2 твои1ми, / є3лeемъ показaвый чlвэколю1бче, въ царёхъ помaзаніе, / и3 ґрхіерeи сіE соверши1вый: / печaтію твоeю и3 стрaждущаго сп7си2, / ћкw бlгоутр0бенъ.

Пріwбщeніе да не t г0рькихъ бэсHвъ прик0снетсz, / помaзаніемъ б9eственнымъ знaменаному сп7се чyвствы: / но покр0вомъ њбстэни2 сего2 слaвы твоеS.

Слaва: Подaждь рyку твою2 съ высоты2 чlвэколю1бче, / и3 тв0й є3лeй сп7се њс™и1въ, / подaждь рабY твоемY на здрaвіе, / и3 недyгwвъ всёхъ на и3збавлeніе.

И# нhнэ: Kви1ласz є3си2 въ б9eственномъ твоeмъ хрaмэ плодови1таz, м™и творцA, мaслина, / є4юже и3сп0лненъ kви1сz мjръ млcти: / тёмже сп7сaй мlтвами њсzзaніz твоегw2 стрaждущаго.

Кондaкъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS.

Млcти и3ст0чникъ сhй пребlгjй, / вёрою тeплою къ млcти неизречeнной твоeй припaдающыz бlгоутр0бне, / t всsкагw и3збaви њѕлоблeніz, / и3 тёхъ недyги взeмъ, подaждь б9eственную бlгодaть свhше.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Въ пещи2 ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, / люб0вію бlгочeстіz пaче, / нeжели плaменемъ њпалsеми, взывaху: / бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS гDи.

Ты2 въ млcти и3 щедр0тахъ твои1хъ / сп7се, є3ди1не б9е, всёхъ и3сцэлszй, / стр†сти же душє1вныz, и3 тэлє1снаz сокрушє1ніz, / и3 сего2 въ недyзэхъ стрaждущагw, сaмъ и3сцэлsz ўврачyй.

ВнегдA помaзатисz є3лeемъ помaзаніz всёхъ главaмъ, / подaждь семY весeліz рaдость, / млcть и4щущему твоегw2 и3збавлeніz хrтE, / богaтою твоeю млcтію дaруй гDи.

Слaва: Мeчь є4сть над8 дeмwны, сп7се, твоS печaть: / џгнь же попалszй стр†сти душє1вныz, свzщeнникwвъ мольбы6. / тёмже вёрнw поeмъ тS пріeмлющіи и3сцэлeніе.

И# нhнэ: Ты2 держaщаго г0рстію вс‰, м™и б9іz, / внyтрь во чрeвэ пріи1мши, / бGолёпнw, и3 неизречeннw воплоти1вши, / њ стрaждущемъ ўми1лостивити сего2 пр0симъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: Рyцэ распростeръ даніи1лъ, / львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE: / џгненную же си1лу ўгаси1ша, / добродётелію препоsсавшесz, / бlгочeстіz рачи1тели џтроцы, взывaюще: / бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.

Вс‰ поми1луй сп7се, / по вели1цэй твоeй и3 б9eственнэй млcти: / сегw2 рaди собрaхомсz вси2, / тaйнw воwбразyюще щедр0тъ твои1хъ приклонeніе, / помaзаніе приносsще є3лeемъ, / вёрою твоемY рабY, є3г0же и3 посэти2.

Струsми млcти твоеS хrтE / и3 помaзаніи сщ7eнникwвъ твои1хъ, / њмhй ћкw бlгоутр0бенъ гDи, / бwлёзни и3 њѕлоблeніе, и3 болёзней нашє1ствіz, / въ нyждахъ страстeй мyчимагw, / ћкw да слaвитъ тS спaссz бlгодaрственнw.

Слaва: Знaменіе є4же свhше приклонeніz и3 ти1хости, / млcть б9eственную нaмъ приписyющымъ вLко, / не ўдали2 твоеS млcти, / нижE прeзри вёрою при1снw зовyщаго: / бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.

И# нhнэ: Преслaвное ћкw вэнeцъ чcтаz, є3стество2 пріsтъ, / б9eственное твоE рождество2, / врагHвъ сокрушaющее њполчє1ніz, / и3 побэждaющее держaвнw тёхъ: / сегw2 рaди бlгодaтей твои1хъ рaдостными вэнчaеми свэтлостьми2, / тебE воспэвaемъ препётаz вLчце.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Кaмень нерукосёчный / t несэк0мыz горы2 тебE дв7о, / краеуг0льный tсэчeсz, / хrт0съ, совокупи1вый разсто‰щаzсz є3стєствA. / тёмъ веселsщесz, тS бцdе величaемъ.

При1зри съ нб7сE щeдре, / покажи2 твою2 млcть всBмъ, / дaждь нhнэ заступлeніе твоE, и3 крёпость твою2 приступaющему къ тебЁ, / б9eственнымъ помaзаніемъ свzщeнникwвъ твои1хъ, чlвэколю1бче.

Ви1дэхомъ пребlгjй сп7се, рaдующесz б9eственный є3лeй / приклонeніемъ твои1мъ б9eственнымъ пaче причaстникwвъ, / є3г0же пріsлъ є3си2, и3 и3з8wбрази1тельнw преп0далъ є3си2, / бaни б9eственныz причащaющымсz.

Слaва: Ўщeдри, поми1луй сп7се, / и3збaви t лю1тыхъ, и3 болёзней: / и3збaви t стрёлъ лукaвагw твои1хъ рабHвъ дyшы и3 тэлесA, / ћкw млcтивый гDь, помaзаніемъ б9eственнымъ и3сцэлевazй.

И# нhнэ: ПBніz и3 мольбы6 дв7о пріeмлющи твои1хъ рабHвъ, / и3збaви лю1тыхъ страстeй и3 болёзней, / мlтвами твои1ми, нaми пречcтаz / б9eственному твоемY кр0ву притекaющаго.

Дост0йно є4сть, ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу, / приснобlжeнную и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нaшегw. / чcтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

Е#xапостілaрій.
Под0бенъ: Посэти1лъ ны2 є4сть:

Въ млcти бlже, при1зри твои1мъ џкомъ на молeніе нaсъ, / сшeдшихсz въ хрaмъ тв0й с™hй днeсь, / помaзати б9eственнымъ є3лeемъ недyгующаго рабA твоего2.

Тaже стіхи6ры, глaсъ д7.
Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Дaлъ є3си2 бlгодaть твою2, / твои1ми бlгопремэни1телю ґпcлы чlвэколю1бче, / є3лeемъ с™hмъ твои1мъ цэли1ти всёхъ ћзвы же и3 недyги: / тёмже къ є3лeю твоемY вёрнw приступaющаго, / и3 нhнэ ћкw бlгоутр0бенъ / њсвzти2, поми1луй, t всsкагw недyга њчи1сти, / и3 пи1щи нетлённыz твоеS спод0би, гDи.

При1зри непостижи1ме съ нб7сE, / ћкw бlгоутр0бенъ, / рук0ю неви1димою твоeю знaменавъ чlвэколю1бче н†ша ч{вства, / є3лeемъ твои1мъ б9eственнымъ, / притекaющему къ тебЁ вёрнw, / и3 просsщему прегрэшeній њставлeніе дaруй, / и3 и3сцэлeніе души2 и3 тёлу, / да люб0вію прослaвитъ тS, / величaz держaву твою2.

Помaзаніемъ є3лeа твоегw2, / и3 сщ7eнникwвъ чlвэколю1бче њсzзaніемъ, / рабA твоего2 њсвzти2 свhше, / недyгwвъ свободи2, душє1вныz же сквє1рны њчи1сти, / њмhй сп7се, и3 многоплетeнныхъ соблaзнwвъ и3збaви: / болBзни ўтиши2, њбстоsніе tжени2 и3 скHрби потреби2, / ћкw щeдръ и3 бlгоутр0бенъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: ТебE чистёйшую цReву палaту / молю2 многопётаz, / ќмъ м0й њчи1сти њсквернeнный всsкими грэхaми, / и3 жили1ще крaсное преб9eственныz трbцы сотвори2, / ћкw да си1лу твою2 и3 безмёрную млcть величaю сп7сaемый, / непотрeбный рaбъ тв0й.

Тaже, Трис™0е. Прес™az трbце: По Џ§е нaшъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

Тaже тропaрь, глaсъ д7:

Ск0рый въ заступлeніи є3ди1нъ сhй хrтE, / ск0рое свhше покажи2 посэщeніе стрaждущему рабY твоемY, / и3збaви недyгwвъ, и3 г0рькихъ болёзней: / воздви1гни во є4же пёти тS и3 слaвити непрестaннw, / мlтвами бцdы, є3ди1не чlвэколю1бче.

По си1хъ же діaконъ, и3ли2 пeрвый t сщ7eнникwвъ, є3ктенію2 сію2:

Ми1ромъ гDу пом0лимсz:

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Њ свhшнэмъ ми1рэ, и3 спасeніи дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz.

Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ цRквeй, и3 соединeніи всёхъ, гDу пом0лимсz.

Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ входsщихъ в0нь, гDу пом0лимсz.

Њ є4же бlгослови1тисz є3лeю семY си1лою и3 дёйствомъ и3 наи1тіемъ с™aгw д¦а, гDу пом0лимсz.

Њ рабЁ б9іи, и4м>къ, и3 њ є4же въ бз7э посэщeніи є3гw2, и3 є4же пріити2 на него2 бlгодaти с™aгw д¦а, гDу пом0лимсz.

Њ є4же и3збaвитисz є3мY и3 нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу пом0лимсz.

Заступи2, сп7си2, поми1луй, и3 сохрани2 є3го2 и3 нaсъ б9е твоeю бlгодaтію.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу, и3 приснодв7у мRjю, со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

[зри2] Тaже глаг0летъ пeрвый t сщ7eнникwвъ мlтву є3лeа над8 канди1ломъ. Вёдомо бyди, ћкw въ вели1цэй цRкви, вмёстw воды2, віно2 въ канди1ло мlтвомaсліz влагaютъ.

ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

ГDи, млcтію и3 щедр0тами твои1ми и3сцэлszй сокрушє1ніz дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ: сaмъ вLко, њсвzти2 є3лeй сeй, ћкоже бhти помазyющымсz t негw2 во и3сцэлeніе: и3 въ премэнeніе всsкіz стрaсти, сквeрны пл0ти и3 дyха, и3 всsкагw ѕлA: да и3 въ сeмъ прослaвитсz твоE прес™0е и4мz, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Сщ7eнницы же пр0чіи ти1хw кyпнw съ ни1мъ чтyтъ мlтву тyюжде. Во є3ли1ко же глаг0летсz мlтва t сщ7eнникwвъ, пою1тсz тропари2 сі‰.

Глaсъ д7:

Ск0рый въ заступлeніи є3ди1нъ сhй хrтE, / ск0рое свhше покажи2 посэщeніе стрaждущему рабY твоемY: / и3збaви недyгwвъ, и3 г0рькихъ болёзней: / воздви1гни во є4же пёти тS и3 слaвити непрестaннw, / мlтвами бцdы, є3ди1не чlвэколю1бче.

Душeвныма nчи1ма њслэплeнъ, / къ тебЁ хrтE прихождY, / ћкоже слэпhй t рождeніz, / въ покаsніи зовY тебЁ: / млcтивъ нaмъ бyди, є3ди1не бlгопремэни1телю.

Глaсъ G: Дyшу мою2 гDи во грэсёхъ всsческихъ, / и3 безмёстными дэsньми лю1тэ разслaбленную, / воздви1гни б9eственнымъ твои1мъ предстaтельствомъ, / ћкоже и3 разслaбленнаго воздви1глъ є3си2 дрeвле, / да зовy ти сп7сaемь: / щeдрый, дaждь ми2 хrтE и3сцэлeніе.

Глaсъ в7: Ћкw гDень ў§нкъ воспріsлъ є3си2 прaведне є3ђліе: / ћкw м§нкъ и4маши є4же неwпи1санное: дерзновeніе, / ћкw брaтъ б9ій: / є4же моли1тисz, ћкw їерaрхъ. / моли2 хrтA бGа, / сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Глaсъ д7: Џ§ее є3динор0дное бGъ сл0во, / пришeдшее къ нaмъ въ послBдніz дни6, / їaкwве б9eственне, / пeрваго тS показA їерусали1млzнwмъ пaстырz и3 ўчи1телz, / и3 вёрнаго строи1телz / тaинствъ д¦0вныхъ: / тёмже тS вси2 чти1мъ, ґпcле.

Глaсъ G: Въ мЂрэхъ свsте, сщ7еннодёйствитель показaлсz є3си2: / хrт0во бо прпdбне є3ђліе и3сп0лнивъ, / положи1лъ є3си2 дyшу твою2 њ лю1дехъ твои1хъ, / и3 спaслъ є3си2 непови6нныz t смeрти: / сегw2 рaди њсвzти1лсz є3си2, / ћкw вели1кій таи1нникъ б9іz бlгодaти.

Глaсъ т0йже: Вели1ка њбрёте въ бэдaхъ / тS поб0рника вселeннаz, стrтотeрпче, / kзhки побэждaюща: / ћкоже ќбw лЂеву низложи1лъ є3си2 гордhню, / и3 на п0двигъ дерзновeнна сотвори1въ нeстора: / тaкw с™е дими1тріе, / хrтY бGу моли1сz, / даровaти нaмъ вeлію млcть.

Глaсъ т0йже: Страстотeрпче с™hй, и3 цэлeбниче пантелеи1моне, / моли2 млcтиваго бGа, / да прегрэшeній њставлeніе / подaстъ душaмъ нaшымъ.

Глaсъ }: С™jи безсрeбрєнницы и3 чудотв0рцы, / посэти1те нeмwщи нaшz: / тyне пріsсте, тyне дади1те нaмъ.

Глaсъ в7: Вели6чіz тво‰ дёвственниче, кто2 повёсть; / т0чиши бо чудесA, и3 и3зливaеши и3сцэлє1ніz, / и3 м0лишисz њ душaхъ нaшихъ, / ћкw бGосл0въ и3 дрyгъ хrт0въ.

БGор0диченъ: Молeніе тeплое и3 стэнA неwбори1маz, / млcти и3ст0чниче, мjрови прибёжище, / прилёжнw вопіeмъ ти2: / бцdе вLчце / предвари2, и3 t бёдъ и3збaви ны2, / є3ди1на вск0рэ предстaтельствующаz.

Діaконъ: В0нмемъ.

Сщ7eнникъ пeрвый: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость, в0нмемъ.

Чтeцъ, прокjменъ, глaсъ №: Бyди гDь млcть твоS на нaсъ, / ћкоже ўповaхомъ на тS.

Стjхъ: Рaдуйтесz прaведніи њ гDэ, пр†вымъ подобaетъ похвалA.

Вёдомо же бyди, ћкw ґп0столъ t діaкона чтeтсz, зачaло н7з:

Ґп0столъ:
Соб0рнагw послaніz їaкwвлz чтeніе.

Брaтіе w4бразъ пріими1те ѕлострадaніz и3 долготерпёніz, прbр0ки, и5же глаг0лаша и4менемъ гDнимъ. СE бlжи1мъ терпsщыz: терпёніе јwвле слhшасте, и3 кончи1ну гDню ви1дэсте, ћкw многомлcтивъ є4сть гDь, и3 щeдръ. Прeжде же всёхъ, брaтіе мо‰, не клени1тесz ни нeбомъ, ни землeю, ни и3н0ю к0ею клsтвою: бyди же вaмъ, є4же є4й, є4й, и3 є4же ни2, ни2: да не въ лицемёріе впадeте. Ѕлострaждетъ ли кто2 въ вaсъ; да мlтву дёетъ. бlгодyшствуетъ ли кто2; да поeтъ. Боли1тъ ли кто2 въ вaсъ; да призовeтъ пресвЂтеры церкHвныz, и3 да мlтву сотворsтъ над8 ни1мъ, помaзавше є3го2 є3лeемъ во и4мz гDне. И# мlтва вёры сп7сeтъ болsщаго, и3 воздви1гнетъ є3го2 гDь: и3 ѓще грэхи2 бyдетъ сотвори1лъ, tпyстzтсz є3мY. И#сповёдайте ќбw дрyгъ дрyгу согрэшє1ніz, и3 моли1тесz дрyгъ за дрyга, ћкw да и3сцэлёете: мн0гw бо м0жетъ мlтва прaведнагw поспэшествyема.

Сщ7eнникъ пeрвый: Ми1ръ ти2.

И# чтeцъ: И# д¦ови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость.

Ґллилyіа. Глaсъ }.

Стjхъ: Млcть и3 сyдъ воспою2 тебЁ гDи.

Діaконъ: Премyдрость, пр0сти ўслhшимъ с™aгw є3ђліа.

Їерeй: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Е#ђліе t луки2, зачaло н7г:

Во врeмz џно, зак0нникъ нёкій приступи2 ко ї}су, и3скушaz є3го2, и3 глаг0лz: ўчи1телю, что2 сотвори1въ жив0тъ вёчный наслёдую; Џнъ же речE къ немY: въ зак0нэ что2 пи1сано є4сть; кaкw чтeши; Џнъ же tвэщaвъ речE: возлю1биши гDа бGа твоего2 t всегw2 сeрдца твоегw2, и3 t всеS души2 твоеS, и3 всeю крёпостію твоeю, и3 всёмъ помышлeніемъ твои1мъ: и3 бли1жнzгw своего2 ћкw сaмъ себE. Речe же є3мY: прaвw tвэщA, сіE сотвори2 и3 жи1въ бyдеши. Џнъ же хотS њправди1тисz сaмъ, речE ко ї}су: и3 кто2 є4сть бли1жній м0й; Tвэщaвъ же ї}съ речE: человёкъ нёкій схождaше t їерусали1ма во їеріхHнъ, и3 въ разб0йники впадE, и5же совлeкше є3го2, и3 ћзвы возл0жше tид0ша, њстaвльше є4ле жи1ва сyща. По слyчаю же свzщeнникъ нёкій схождaше путeмъ тёмъ: и3 ви1дэвъ є3го2, мимои1де. тaкожде же и3 левjтъ, бhвъ на т0мъ мёстэ, пришeдъ и3 ви1дэвъ мимои1де. Самарzни1нъ же нёкто грzдhй пріи1де над8 него2, и3 ви1дэвъ є3го2 млcрдова. И# пристyпль њбвzзA стрyпы є3гw2, возливaz мaсло и3 віно2: всади1въ же є3го2 на св0й ск0тъ, приведE є3го2 въ гости1нницу, и3 прилэжA є3мY. И# наyтріz и3зшeдъ, и3з8eмъ двA срeбрєника, дадE гости1ннику, и3 речE є3мY: прилэжи2 є3мY, и3 є4же ѓще пріиждивeши, ѓзъ, є3гдA возвращyсz, воздaмъ ти2. Кто2 ќбw t тёхъ тріeхъ бли1жній мни1тъ ти сz бhти впaдшему въ разб0йники; Џнъ же речE: сотвори1вый млcть съ ни1мъ. речe же є3мY ї}съ: и3ди2 и3 ты2 твори2 тaкожде.

Ли1къ: Слaва тебЁ, гDи, слaва тебЁ.

Тaже: Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ ми1лости, жи1зни, ми1рэ, здрaвіи, сп7сeніи, посэщeніи и3 њставлeніи грэхHвъ рабA б9іz, и4м>къ.

Њ є4же прости1тисz є3мY всsкому согрэшeнію, в0льному и3 нев0льному, гDу пом0лимсz.

И# возглaсъ: Ћкw млcтивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz:

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Сщ7eнникъ мlтву:

Безначaльне, вёчне, с™е свzтhхъ, є3динор0днаго твоего2 сн7а низпослaвый, и3сцэлsющагw всsкій недyгъ, и3 всsку ћзю дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, низпосли2 с™aго твоего2 д¦а, и3 њсвzти2 є3лeй сeй, и3 сотвори2 и5 помазyющемусz твоемY рабY и4м>къ, въ совершeнное и3збавлeніе грэхHвъ є3гw2 въ наслёдіе цrтвіz нбcнагw.

Вёдомо бyди, ћкw нёцыи мlтву ќбw сію2 дaже до здЁ т0кмw глаг0лютъ, съ возглашeніемъ:

Твоe бо є4сть є4же ми1ловати:

Нёцыи же дaже до концA глаг0лютъ:

Тh бо є3си2 бGъ вeлій и3 ди1венъ, хранsй завётъ тв0й и3 млcть твою2 лю1бzщымъ тS, даsй и3збавлeніе грэхHвъ, с™hмъ твои1мъ џтрокомъ ї}сомъ хrт0мъ: пaки рождeй нaсъ t грэхA: просвэщazй слэпы6z, и3справлszй низвeржєнныz, любsй прaвєдныz и3 грBшныz ми1луzй: пaки и3зведhй нaсъ t тьмы2 и3 сёни смeртныz, глаг0лzй сyщымъ во ќзахъ: и3зыди1те, и3 сyщымъ во тьмЁ, tкрhйтесz. возсіs бо въ сердцaхъ нaшихъ свётъ вёдэніz лицA є3гw2, tнeлэже нaсъ рaди на земли2 kви1лсz є4сть, и3 съ человёки поживE: пріeмшымъ тS дaлъ є4сть влaсть чaдwмъ б9іимъ бhти: бaнею пaки бытіS сыноположeніе нaмъ даровaлъ є4сть, и3 непричaстны нaсъ сотвори1лъ є4сть t наси1льства діaволz. понeже не бlговоли1лъ є3си2 кр0вію њчи1ститисz, но є3лeемъ с™hмъ дaлъ є3си2 w4бразъ кrтA є3гw2, во є4же бhти нaмъ хrт0ву стaду, цrкому свzщeнію, kзhку с™0му, и3 њчи1стивый ны2 вод0ю, и3 њс™и1вый д¦омъ твои1мъ с™hмъ. сaмъ вLко гDи, дaждь бlгодaть нaмъ въ служeніе твоE сіE, ћкоже дaлъ є3си2 мwmсeю ўг0днику твоемY, и3 самyилу возлю1бленному твоемY, и3 їwaнну и3збрaнному твоемY, и3 всBмъ во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ бlгоугоди1вшымъ тебЁ: си1це сотвори2 и3 нaсъ бhти служи1телей н0вагw твоегw2 завёта над8 є3лeемъ си1мъ, є3г0же ўсв0илъ є3си2 чcтн0ю кр0вію хrтA твоегw2 да совлeкшесz мірски1хъ похотeй ќмремъ грэхY, и3 поживeмъ прaвдэ, њблeкшесz въ него2 помaзаніемъ њсвzщeніz, хотsщагw є3лeа навести1сz. Бyди гDи, є3лeй сeй, є3лeй рaдованіz, є3лeй њсвzщeніz, nдeжда цrкаz, бронS си1лы, всsкагw діaвольскагw дёйства tгнaніе, печaть ненавётнаz, рaдованіе сeрдца, весeліе вёчное. да и3 си1мъ помазyеміи пaки рождeніz, стрaшни бyдутъ сопроти6внымъ, и3 возсіsютъ во свётлостехъ с™hхъ твои1хъ, не и3мyще сквeрны и3ли2 врaски: и3 да пріи1мутсz въ вBчныz тво‰ ўпокоє1ніz, и3 воспріи1мутъ п0честь г0рнzгw звaніz.

Твоe бо є4сть, є4же ми1ловати и3 сп7сaти ны2 б9е нaшъ: и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со є3динор0днымъ твои1мъ сн7омъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

И# по мlтвэ взeмлетъ їерeй стручeцъ, и3 њмочи1въ и3 во с™hй є3лeй, и3 помазyетъ болsщаго крестоwбрaзнw, на челЁ, на ноздрsхъ, на лани1техъ, на ўстёхъ, на пeрсехъ, на рукaхъ на џбэ странЁ.

Глаг0лz мlтву сію2:

Џ§е с™hй, врачY дyшъ и3 тэлeсъ, послaвый є3динор0днаго твоего2 сн7а, гDа нaшего ї}са хrтA, всsкій недyгъ и3сцэлsющаго, и3 t смeрти и3збавлsющаго, и3сцэли2 и3 рабA твоего2, и4м>къ, t њбдержaщіz є3го2 тэлeсныz и3 душeвныz нeмощи, и3 њживотвори2 є3го2 бlгодaтію хrтA твоегw2: мlтвами прес™hz вLчцы нaшеz бцdы, и3 приснодёвы мRjи: предстaтельствы чcтнhхъ нбcныхъ си1лъ безпл0тныхъ: си1лою чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA: чcтнaгw слaвнагw прbр0ка, предтeчи и3 кrти1телz їwaнна: с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлwвъ: с™hхъ слaвныхъ, и3 добропобёдныхъ м§нкwвъ: прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ: с™hхъ и3 и3сцэли1телей безсрeбренникwвъ космы2 и3 даміaна, кЂра и3 їwaнна, пантелеи1мона и3 є3рмолaа, самpHна и3 діоми1да, фHтіа и3 ґніки1ты: с™hхъ и3 прaведныхъ бGоoтє1цъ, їwакjма и3 ѓнны, и3 всёхъ с™hхъ.

Ћкw ты2 є3си2 и3ст0чникъ и3сцэлeній, б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со є3динор0днымъ твои1мъ сн7омъ, и3 є3диносyщнымъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

СіS мlтва глаг0летсz t є3ди1нагw коегHждо свzщeнника по є4же рещи2 є3ђліе и3 мlтву, помазyющагw вкyпэ є3лeемъ недyгующаго.

Діaконъ: В0нмемъ.

Сщ7eнникъ вторhй: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость, в0нмемъ.

Прокjменъ, глaсъ в7:

Крёпость моS и3 пёніе моE гDь, / и3 бhсть мнЁ во сп7сeніе.

Стjхъ: Наказyz наказa мz гDь, смeрти же не предадE мS.

Ґп0столъ, къ ри1млzнwмъ, зачaло рѕ7i.

Брaтіе, д0лжни є3смы2 мы2 си1льніи нeмwщи немощнhхъ носи1ти, и3 не себЁ ўгождaти. Кjйждо же вaсъ бли1жнему да ўгождaетъ во бlг0е къ создaнію. И$бо и3 хrт0съ не себЁ ўгоди2, но ћкоже є4сть пи1сано: поношє1ніz поносsщихъ тебЁ напад0ша на мS. Е#ли6ка бо преднапи6сана бhша, въ нaше наказaніе преднаписaшасz: да терпёніемъ и3 ўтэшeніемъ писaній ўповaніе и4мамы. БGъ же терпёніz и3 ўтэшeніz, да дaстъ вaмъ т0жде мyдрствовати дрyгъ ко дрyгу њ хrтЁ ї}сэ: Да є3динодyшнw є3ди1ными ўсты2 слaвите бGа и3 nц7A гDа нaшегw ї}са хrтA. Тёмже пріeмлите дрyгъ дрyга, ћкоже и3 хrт0съ пріsтъ вaсъ во слaву б9ію.

Сщ7eнникъ вторhй: Ми1ръ ти2.

И# чтeцъ: И# д¦ови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость.

Ґллилyіа, глaсъ є7.

Стjхъ: Млcти тво‰ гDи во вёкъ воспою2.

Діaконъ: Премyдрость, пр0сти ўслhшимъ с™aгw є3ђліа.

Їерeй: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Сщ7eнникъ вторhй:
Е#ђліе t луки2, зачaло §д:

Во врeмz џно, пріи1де ї}съ во їеріхHнъ. И# сE мyжъ нарицaемый закхeй, и3 сeй бЁ стaрэй мытарє1мъ, и3 т0й бЁ богaтъ: И# и3скaше ви1дэти ї}са, кт0 є3сть, и3 не можaше t нар0да, ћкw в0зрастомъ мaлъ бЁ. И# предитeкъ возлёзе на ћгодичину, да ви1дитъ, ћкw тудЁ хотsше минyти. И# ћкw пріи1де на мёсто, воззрёвъ ї}съ, ви1дэвъ є3го2, и3 речE къ немY: закхeе, потщaвсz слёзи, днeсь бо въ домY твоeмъ подобaетъ ми2 бhти. И# потщaвсz слёзе, и3 пріsтъ є3го2 рaдуzсz. И# ви1дэвше вси2 роптaху, глаг0люще: ћкw ко грёшну мyжу вни1де витaти. Стaвъ же закхeй, речE ко гDу: сE п0лъ и3мёніz моегw2, гDи, дaмъ ни1щымъ, и3 ѓще кого2 чи1мъ њби1дэхъ, возвращY, четвери1цею. Речe же къ немY ї}съ: ћкw днeсь сп7сeніе д0му семY бhсть, занE и3 сeй сн7ъ ґвраaмль є4сть. Пріи1де бо сн7ъ чlвёчь взыскaти и3 сп7сти2 поги1бшаго.

Ли1къ: Слaва тебЁ, гDи, слaва тебЁ.

Діaконъ же:

Поми1луй нaсъ, б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ ми1лости, жи1зни, ми1рэ, здрaвіи, сп7сeніи, посэщeніи и3 њставлeніи грэхHвъ рабA б9іz, и4м>къ.

Њ є4же прости1тисz є3мY всsкому согрэшeнію, в0льному и3 нев0льному, гDу пом0лимсz.

И# возглaсъ: Ћкw млcтивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz:

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Сщ7eнникъ мlтву:

Б9е вели1кій, и3 вhшній t всеS твaри покланsемый, премyдрости и3ст0чниче, бlгости вои1стинну неизслёдимаz бeздно, и3 бlгоутр0біz неwпредэлsемаz пучи1но: сaмъ чlвэколю1бче вLко, превёчныхъ и3 ди1вныхъ б9е, є3г0же никт0же t человBкъ помышлszй м0жетъ пости1гнути; при1зри, ўслhши нaсъ недост0йныхъ рабHвъ твои1хъ, и3 и3дёже њ вели1цэмъ и4мени твоeмъ є3лeй сeй прин0симъ, низпосли2 твоегw2 дaра и3сцэлє1ніz, и3 њставлeніе грэхHвъ, и3 и3сцэли2 є3го2 во мн0жествэ млcти твоеS. Е$й, гDи бlгопремэни1телю, є3ди1не млcтиве и3 чlвэколю1бче, кazйсz њ ѕл0бахъ нaшихъ: вёдый, ћкw належи1тъ п0мыслъ человёка на лук†ваz t ю4ности є3гw2: не хотsй смeрти грёшника, но ћкw њбрати1тисz и3 жи1ву бhти є3мY: грёшныхъ рaди сп7сeніz вочlвёчивыйсz бGъ сhй, и3 создaвыйсz за создaніе твоE. ты2 є3си2 рекjй: не пріид0хъ призвaти прaвєдныz, но грBшныz въ покаsніе: ты2 є3си2, nвчA взыскaвый заблyждшее: ты2 є3си2, поги1бшую дрaхму прилёжнw взыскaвый, и3 њбрэтhй: ты2 є3си2 рекjй, ћкw грzдyщаго ко мнЁ не и3зженY в0нъ: ты2 є3си2, и4же блудни1цы честнёи твои2 н0зэ слезaми њмочи1вшіz не возгнушaвыйсz: ты2 є3си2 рекjй: є3ли1жды ѓще падeши, востaни, и3 сп7сeшисz: ты2 є3си2 рекjй, ћкw рaдость бывaетъ на нб7си2 њ є3ди1номъ грёшницэ кaющемсz. сaмъ при1зри, бlгоутр0бный вLко, съ высоты2 с™hz твоеS, соwсэни1въ нaсъ грёшныхъ и3 недост0йныхъ рабHвъ твои1хъ бlгодaтію с™aгw д¦а въ чaсъ сeй, и3 всели2 въ рабA твоего2, и4м>къ познaвшаго сво‰ согрэшє1ніz, и3 пристyпльшаго къ тебЁ вёрою: и3 пріи1мъ свои1мъ ти2 чlвэколю1біемъ, ѓще что2 согрэши1лъ є4сть сл0вомъ, и3ли2 дёломъ, и3ли2 помышлeніемъ, прости1въ њчи1сти є3го2, и3 чи1ста сотвори2 t всsкагw грэхA, и3 при1снw спребывaz є3мY, сохрани2 пр0чее лёто животA є3гw2, ходsща во њправдaніихъ твои1хъ во є4же не ктомY бhти є3мY посмэsніе діaволу: ћкw да и3 въ нeмъ прослaвитсz прес™0е и4мz твоE.

Возглaсъ: Твоe бо є4сть є4же ми1ловати, и3 сп7сaти ны2, хrтE б9е, и3 тебЁ слaву возсылaемъ со безначaльнымъ твои1мъ nтцeмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

По мlтвэ же ѓбіе вторhй їерeй взeмлетъ стручeцъ вторhй, и3 њмочи1въ и3 во с™hй є3лeй помазyетъ болsщагw, глаг0лz мlтву:

Џ§е с™hй, врачY дyшъ и3 тэлeсъ:

Діaконъ же: В0нмемъ:

Сщ7eнникъ трeтій: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость, в0нмемъ.

Прокjменъ, глaсъ G:

ГDь просвэщeніе моE / и3 сп7си1тель м0й, когw2 ўбою1сz;

Стjхъ: ГDь защи1титель животA моегw2, t когw2 ўстрашyсz;

Ґп0столъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рн7г.

Брaтіе, вы2 є3стE тёло хrт0во, и3 ќди t чaсти. И# џвы ќбw положи2 бGъ въ цRкви, пeрвэе ґпcлы, втор0е прbр0ки, трeтіе ўчи1тели, пот0мъ же си6лы, тaже даров†ніz и3сцэлeній, заступлє1ніz, правлє1ніz, р0ди љзhкwвъ. Е#дA вси2 ґпcли; є3дA вси2 прbр0цы; є3дA вси2 ўчи1тели; є3дA вси2 си6лы; Е#дA вси2 даров†ніz и4мутъ и3сцэлeній; Е#дA вси2 љзhки глаг0лютъ; є3дA вси2 сказyютъ; Ревнyйте же даровaній б0льшихъ: и3 є3щE по превосхождeнію пyть вaмъ показyю. Ѓще љзhки человёческими глаг0лю и3 ѓгGльскими, любвe же не и4мамъ, бhхъ (ћкw) мёдь звенsщи, и3ли2 кmмвaлъ звzцazй. И# ѓще и4мамъ прbр0чество и3 вёмъ т†йны вс‰, и3 вeсь рaзумъ: и3 ѓще и4мамъ всю2 вёру, ћкw и3 г0ры преставлsти, любвe же не и4мамъ, ничт0же є4смь. И# ѓще раздaмъ вс‰ и3мBніz мо‰, и3 ѓще предaмъ тёло моE, во є4же сожещи2 є5: любвe же не и4мамъ, никaz п0льза ми2 є4сть. Любы2 долготерпи1тъ, милосeрдствуетъ: любы2 не зави1дитъ: любы2 не превозн0ситсz, не горди1тсz: Ни безчи1нствуетъ, не и4щетъ сво‰ си2, не раздражaетсz, не мhслитъ ѕлA: не рaдуетсz њ непрaвдэ, рaдуетсz же њ и4стинэ: Вс‰ лю1битъ, всемY вёру є4млетъ, вс‰ ўповaетъ, вс‰ тeрпитъ. Любы2 николи1же tпaдаетъ.

Сщ7eнникъ трeтій: Ми1ръ ти2.

И# чтeцъ: И# д¦ови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость.

Ґллилyіа, глaсъ в7.

Стjхъ: На тS гDи ўповaхъ, да не постыжyсz въ вёкъ.

Діaконъ: Премyдрость, пр0сти ўслhшимъ с™aгw є3ђліа.

Їерeй: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Сщ7eнникъ трeтій чтeтъ:
Е#ђліе t матfeа, зачaло lд t полY.

Во врeмz џно, призвaвъ ї}съ nбанaдесzть ўченики2 сво‰, дадE и5мъ влaсть на дусёхъ нечи1стыхъ, ћкw да и3зг0нzтъ и5хъ, и3 цэли1ти всsкъ недyгъ, и3 всsку болёзнь. Сі‰ nбанaдесzть послA ї}съ, заповёда и5мъ, глаг0лz: на пyть kзы6къ не и3ди1те, и3 во грaдъ самарsнскій не вни1дите. И#ди1те же пaче ко nвцaмъ поги1бшымъ д0му ї}лева. Ходsще же проповёдуйте, глаг0люще: ћкw прибли1жисz цrтвіе нбcное. Болsщыz и3сцэлsйте, прокажє1нныz њчищaйте, мє1ртвыz воскрешaйте, бёсы и3згонsйте: тyне пріsсте, тyне дади1те.

Ли1къ: Слaва тебЁ, гDи, слaва тебЁ.

Діaконъ же ѓбіе глаг0летъ є3ктенію2 сію2:

Поми1луй нaсъ, б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ ми1лости, жи1зни, ми1рэ, здрaвіи, сп7сeніи, посэщeніи и3 њставлeніи грэхHвъ рабA б9іz, и4м>къ.

Њ є4же прости1тисz є3мY всsкому согрэшeнію, в0льному и3 нев0льному, гDу пом0лимсz.

И# возглaсъ: Ћкw млcтивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz:

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Сщ7eнникъ мlтву:

ВLко вседержи1телю, с™hй цRю2, наказyzй, и3 не ўмерщвлszй, ўтверждazй низпaдающыz, и3 возводsй низвeржєнныz, тэлє1сныz скHрби и3справлszй человёкwвъ: м0лимсz тебЁ б9е нaшъ, ћкw да наведeши млcть твою2 на є3лeй сeй, и3 на помазyющыzсz t негw2 во и4мz твоE: да бyдетъ и5мъ во и3сцэлeніе души1 же и3 тёла, и3 во њчищeніе и3 и3змэнeніе всsкіz стрaсти, и3 всsкагw недyга, и3 ћзи, и3 всsкіz сквeрны пл0ти и3 д¦а. є4й, гDи, врачeбную твою2 си1лу съ нб7сE низпосли2, прикосни1сz тэлеси2, ўгаси2 nгнeвицу, ўкроти2 стрaсть, и3 всsкую нeмощь таsщуюсz. бyди врaчь рабA твоегw2, и4м>къ, воздви1гни є3го2 t nдрA болёзненнагw, и3 t л0жа њѕлоблeніz цёла и3 всесовершeнна, дaруй є3го2 цRкви твоeй бlгоугождaюща и3 творsща в0лю твою2.

Возглaсъ: Твоe бо є4сть, є4же ми1ловати и3 сп7сaти ны2 б9е нaшъ: и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

По мlтвэ же трeтій їерeй взeмлетъ стручeцъ трeтій, и3 њмочи1въ и3 во с™hй є3лeй, и3 помазyетъ болsщаго, глаг0лz мlтву:

Џ§е с™hй, врачY дyшъ и3 тэлeсъ:

Діaконъ: В0нмемъ.

Сщ7eнникъ четвeртый: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость, в0нмемъ.

Прокjменъ, глaсъ д7:

В0ньже ѓще дeнь призовy тz, ск0рw ўслhши мS.

Стjхъ: ГDи, ўслhши мlтву мою2, и3 в0пль м0й.

Ґп0столъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рп7в.

Брaтіе, вы2 є3стE цRкви бGа жи1ва, ћкоже речE бGъ: ћкw вселю1сz въ ни1хъ и3 похождY, и3 бyду и5мъ бGъ, и3 тjи бyдутъ мнЁ лю1діе. Тёмже и3зыди1те t среды2 и4хъ, и3 tлучи1тесz, глаг0летъ гDь, и3 нечистотЁ не прикасaйтесz, и3 ѓзъ пріимY вы2. И# бyду вaмъ во nц7A, и3 вы2 бyдете мнЁ въ сhны и3 дщє1ри, глаг0летъ гDь вседержи1тель. СицєвA u5бо и3мyще њбэтов†ніz, q возлю1бленніи, њчи1стимъ себE t всsкіz сквeрны пл0ти и3 дyха, творsще с™hню въ стрaсэ б9іи.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ ти2.

И# чтeцъ: И# д¦ови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость.

Ґллилyіа, глaсъ в7.

Стjхъ: ТерпS потерпёхъ гDа, и3 внsтъ ми2.

Діaконъ: Премyдрость, пр0сти ўслhшимъ с™aгw є3ђліа.

Їерeй: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Сщ7eнникъ четвeртый:
Е#ђліе t матfeа, зачaло к7ѕ.

Во врeмz џно, пришeдъ ї}съ въ д0мъ петр0въ, ви1дэ тeщу є3гw2 лежaщу, и3 nгнeмъ жег0му. И# прикоснyсz руцЁ є3S, и3 њстaви ю5 џгнь: и3 востA, и3 служaше є3мY. П0здэ же бhвшу, привед0ша къ немY бёсны мнHги, и3 и3згнA дyхи сл0вомъ, и3 вс‰ болsщыz и3сцэли2. Да сбyдетсz речeнное и3сaіемъ прbр0комъ глаг0лющимъ: т0й недyги нaшz пріsтъ, и3 болBзни понесE. Ви1дэвъ же ї}съ мнHги нар0ды џкрестъ себE, повелЁ и3ти2 на џнъ п0лъ. И# пристyпль є3ди1нъ кни1жникъ, речE є3мY: ў§тлю, и3дY по тебЁ, ѓможе ѓще и4деши. Глаг0ла є3мY ї}съ: ли1си ћзвины и4мутъ, и3 пти6цы нбcныz гнёзда: сн7ъ же чlвёческій не и4мать гдЁ главы2 подклони1ти. Другjй же t ўчєни1къ є3гw2 речE є3мY: гDи, повели1 ми прeжде и3ти2, и3 погребсти2 nтцA моего2. Ї}съ же речE є3мY: грzди2 по мнЁ, и3 њстaви мeртвыхъ погребсти2 сво‰ мертвецы2. И# влёзшу є3мY въ корaбль, по нeмъ и3д0ша ў§нцы2 є3гw2.

Ли1къ: Слaва тебЁ, гDи, слaва тебЁ.

Діaконъ же:

Поми1луй нaсъ, б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ ми1лости, жи1зни, ми1рэ, здрaвіи, сп7сeніи, посэщeніи и3 њставлeніи грэхHвъ рабA б9іz, и4м>къ.

Њ є4же прости1тисz є3мY всsкому согрэшeнію, в0льному и3 нев0льному, гDу пом0лимсz.

И# возглaсъ: Ћкw млcтивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz:

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Сщ7eнникъ мlтву:

Бlже и3 чlвэколю1бче, бlгоутр0бне и3 многомлcтиве гDи, мн0гій въ млcти, и3 богaтый въ бlгостhни, џ§е щедр0тъ, и3 б9е всsкагw ўтэшeніz, ўкрэпи1вый ны2 с™hми твои1ми ґпcлами, є3лeемъ съ мlтвою нeмwщи людeй цэли1ти: сaмъ и3 є3лeй сeй вчини2 въ цэльбY t негw2 помазyющымсz, въ премэнeніе всsкагw недyга, и3 всsкіz ћзи, во и3збавлeніе ѕHлъ, чaющымъ є4же t тебE сп7сeніz. є4й, вLко, гDи б9е нaшъ, м0лимъ ти сz всеси1льне, є4же сп7сти2 вс‰ ны2, є3ди1не дyшъ же и3 тэлeсъ врачY, њсвzти2 вс‰ ны2: всsкъ недyгъ и3сцэлszй, и3сцэли2 и3 рабA твоего2, и4м>къ, воздви1гни є3го2 t nдрA болёзненнагw млcтію твоеS бlгости, посэти2 є3го2 млcтію и3 щедр0тами твои1ми: tжени2 t негw2 всsкую болёзнь и3 нeмощь, ћкw да востaвъ рук0ю твоeю крёпкою, пораб0таетъ тебЁ со всsкимъ бlгодарeніемъ: ћкw да и3 нhнэ причащaющесz твоегw2 неизглаг0ланнагw чlвэколю1біz, поeмъ и3 слaвимъ тS, творsщаго вели6каz и3 ч{днаz, сл†внаz же и3 и3зр‰днаz.

Возглaсъ: Твоe бо є4сть, є4же ми1ловати и3 сп7сaти ны2 б9е нaшъ: и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

По мlтвэ же ѓбіе четвeртый їерeй взeмлетъ стручeцъ четвeртый, и3 њмочи1въ и5 во с™hй є3лeй, и3 помазyетъ болsщаго, глаг0лz мlтву:

Џ§е с™hй, врачY дyшъ и3 тэлeсъ:

Діaконъ: В0нмемъ:

Їерeй пsтый: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость, в0нмемъ.

Прокjменъ, глaсъ є7:

Ты2 гDи сохрани1ши ны2, / и3 соблюдeши ны2 t р0да сегw2, и3 во вёкъ.

Стjхъ: Сп7си1 мz гDи, ћкw њскудЁ прпdбный.

Діaконъ: Премyдрость.

Ґп0столъ къ корjнfzнwмъ, зачaло р…и.

Брaтіе, не хощY вaсъ не вёдэти њ ск0рби нaшей, бhвшей нaмъ во ґсjи, ћкw по премн0гу и3 пaче си1лы њтzготи1хомсz, ћкw не надёzтисz нaмъ и3 жи1ти. Но сaми въ себЁ њсуждeніе смeрти и3мёхомъ: да не надёющесz бyдемъ на сS, но на бGа возставлsющаго мє1ртвыz: И$же t толи1кіz смeрти и3збaвилъ ны2 є4сть, и3 и3збавлsетъ: нaньже и3 ўповaхомъ, ћкw и3 є3щE и3збaвитъ: Поспэшaющымъ и3 вaмъ по нaсъ мlтвою: да t мнHгъ ли1цъ є4же въ нaсъ даровaніе, мн0гими бlгодари1тсz њ вaсъ.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ ти2.

И# чтeцъ: И# д¦ови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость.

Ґллилyіа, глaсъ є7.

Стjхъ: Млcти тво‰ гDи, во вёкъ воспою2.

Діaконъ: Премyдрость, пр0сти ўслhшимъ с™aгw є3ђліа.

Їерeй: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Сщ7eнникъ пsтый:
Е#ђліе t матfeа, зачaло Rд.

РечE гDь при1тчу сію2: ўпод0бисz цrтвіе нбcное десzти1мъ дёвамъ, ±же пріsша свэти1льники сво‰, и3 и3зыд0ша въ срётеніе женихY. Пsть же бЁ t ни1хъ мудры2, и3 пsть ю3рHдивы. Ю#рHдивыz же, пріeмше свэти1льники сво‰, не взsша съ соб0ю є3лeа. М{дрыz же пріsша є3лeй въ сосyдэхъ, со свэти1льники свои1ми. Коснsщу же женихY, воздремaшасz вс‰, и3 спaху. Полyнощи же в0пль бhсть: сE жени1хъ грzдeтъ, и3сходи1те въ срётеніе є3гw2. ТогдA востaвше вс‰ дBвы ты6z, и3 ўкраси1ша свэти1льники сво‰. Ю#рHдивыz же м{дрымъ рёша: дади1те нaмъ t є3лeа вaшегw, ћкw свэти1льницы нaши ўгасaютъ. Tвэщaша же м{дрыz, глаг0люще: є3дA кaкw не достaнетъ нaмъ и3 вaмъ; и3ди1те же пaче къ продаю1щымъ, и3 купи1те себЁ. И#дyщымъ же и5мъ купи1ти, пріи1де жени1хъ, и3 готHвыz внид0ша съ ни1мъ на брaки: и3 затворeны бhша двє1ри. Послэди1 же пріид0ша и3 пр0чыz дBвы, глаг0люще: гDи, гDи, tвeрзи нaмъ. Џнъ же tвэщaвъ речE и5мъ: ґми1нь глаг0лю вaмъ, не вёмъ вaсъ. Бди1те u5бо, ћкw не вёсте днE, ни часA, в0ньже сн7ъ чlвёческій пріи1детъ.

Ли1къ: Слaва тебЁ, гDи, слaва тебЁ.

Діaконъ же:

Поми1луй нaсъ, б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ ми1лости, жи1зни, ми1рэ, здрaвіи, сп7сeніи, посэщeніи и3 њставлeніи грэхHвъ рабA б9іz, и4м>къ.

Њ є4же прости1тисz є3мY всsкому согрэшeнію, в0льному и3 нев0льному, гDу пом0лимсz.

И# возглaсъ: Ћкw млcтивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz:

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Сщ7eнникъ мlтву сію2:

ГDи б9е нaшъ, наказyzй и3 пaки и3сцэлszй, воздвизazй t земли2 ни1ща, и3 t гн0ища возвышazй ўб0гаго: сир0тъ џ§е, и3 њбуревaемыхъ пристaнище, и3 недyгующихъ врачY, нeмwщи нaшz неболёзненнw носsй, и3 недyги нaшz пріeмлzй: въ ти1хости ми1луzй, превосходsй беззакHніz, и3 и3з8имazй непр†вды: ск0рый въ п0мощь, и3 к0сный во гнёвъ, дyнувый на сво‰ ў§нки2, и3 рекjй: пріими1те д¦а с™aго, и5мже ѓще њстaвите грэхи2, њстaвzтсz и5мъ: пріeмлzй грёшныхъ покаsніе, и3 влaсть и3мёzй прощaти грэхи2 мнHгіz и3 лю6тыz: и3 и3сцэлeніе подавaz всBмъ, въ нeмощи и3 долгонедyжіи пребывaющымъ: и4же менE смирeннаго и3 грёшнаго, и3 недост0йнаго рабA твоего2 во мн0зэхъ грэсёхъ сплетeннаго, и3 страстьми2 сластeй валsющагосz, призвaвый во с™hй и3 превеличaйшій степeнь сщ7eнства, и3 вни1ти во внyтреннее завёсы, во с™†z с™hхъ, и3дёже прини1кнути с™jи ѓгGли желaютъ, и3 слhшати є3ђльскій глaсъ гDа бGа, и3 зрёти самозрaчнэ лицE с™aгw возношeніz, и3 наслаждaтисz б9eственныz и3 сщ7eнныz літургjи. спод0бивый мS сщ7еннодёйствовати пренебє1сныz тво‰ т†йны, и3 приноси1ти тебЁ дaры же и3 жє1ртвы њ нaшихъ грэсёхъ, и3 людски1хъ невёжествіихъ, и3 ходaтайствовати њ словeсныхъ твои1хъ nвцaхъ, да мн0гимъ и3 неизречeннымъ твои1мъ чlвэколю1біемъ прегрэшє1ніz и4хъ њчи1стиши. сaмъ пребlгjй цRю2, внуши2 мlтву мою2 въ сeй чaсъ же и3 с™hй дeнь, и3 на всsкое врeмz и3 мёсто: и3 вонми2 глaсу молeніz моегw2, и3 рабY твоемY, и4м>къ, въ нeмощи душeвной и3 тэлeсной сyщему, и3сцэлeніе дaруй: подаS є3мY њставлeніе грэхHвъ, и3 прощeніе согрэшeній, в0льныхъ же и3 нев0льныхъ: ўврачyй є3гw2 ћзвы неисцBльныz, всsкій же недyгъ, и3 всsкую ћзю, дaруй є3мY душeвное и3сцэлeніе. прикоснyвыйсz тeщи петр0вэ, и3 њстaви ю5 nгнeвица, и3 востA и3 служaше тебЁ: сaмъ вLко, и3 рабY твоемY, и4м>къ, подaждь врачевaніе, и3 премэнeніе всsкіz тлетв0рныz болёзни, и3 помzни2 бог†тыz тво‰ щедрHты, и3 млcть твою2. помzни2, ћкw прилёжнw належи1тъ помышлeніе человёка на лук†ваz t ю4ности є3гw2, и3 ни є3ди1нъ њбрэтaетсz безгрёшенъ на земли2: тh бо є3ди1нъ кромЁ грэхA є3си2, пришeдый и3 сп7сhй человёческій р0дъ, и3 свободи1вый нaсъ t раб0ты врaжіz. ѓще бо въ сyдъ вни1деши съ рабы6 твои1ми, никт0же њбрsщетсz чи1стъ t сквeрны: но вс‰каz ўстA заградsтсz, не и3м{щаz что2 tвэщaти, занE ћкоже рyбъ повeрженный, всsкаz прaвда нaша пред8 тоб0ю. сегw2 рaди грэхи2 ю4ности нaшеz не помzни2 гDи: тh бо є3си2 надeжда ненадёющихсz, и3 ўпокоeніе труждaющихсz, и3 њбременeнныхъ въ беззак0ніихъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

По мlтвэ же ѓбіе пsтый сщ7eнникъ взeмлетъ стручeцъ пsтый, и3 њмочи1въ и5 во с™hй є3лeй, помазyетъ болsщаго, глаг0лz мlтву:

Џ§е с™hй, врачY дyшъ и3 тэлeсъ:

Діaконъ: В0нмемъ.

Сщ7eнникъ же шестhй: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость, в0нмемъ.

Прокjменъ, глaсъ ѕ7:

Поми1луй мS б9е / по вели1цэй млcти твоeй.

Стjхъ: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 д¦ъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй.

Ґп0столъ къ галaтwмъ, зачaло сGi.

Брaтіе, пл0дъ д¦0вный є4сть: любы2, рaдость, ми1ръ, долготерпёніе, бlгость, млcрдіе, вёра, кр0тость, воздержaніе: на таковhхъ нёсть зак0на. Ґ и5же хrтHвы сyть, пл0ть распsша со страстьми2 и3 похотьми2. Ѓще живeмъ д¦омъ, д¦омъ и3 да х0димъ. Не бывaимъ тщеслaвни, дрyгъ дрyга раздражaюще, дрyгъ дрyгу зави1дzще. Брaтіе, ѓще и3 впадeтъ человёкъ въ нёкое прегрэшeніе, вы2 дух0вніи и3справлsйте таковaго дyхомъ кр0тости: блюдhй себE: да не и3 ты2 и3скушeнъ бyдеши. Дрyгъ дрyга тzготы6 носи1те, и3 тaкw и3сп0лните зак0нъ хrт0въ.

Сщ7eнникъ шестhй: Ми1ръ ти2.

И# чтeцъ: И# д¦ови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость.

Ґллилyіа, глaсъ ѕ7.

Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

Діaконъ: Премyдрость, пр0сти ўслhшимъ с™aгw є3ђліа.

Їерeй: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Сщ7eнникъ шестhй:
Е#ђліе t матfeа, зачaло …в.

Во врeмz џно, вни1де ї}съ во страны6 т›рскіz и3 сідHнскіz. И# сE женA хананeйска t предBлъ тёхъ и3зшeдши, возопи2 къ немY, глаг0лющи: поми1луй мS гDи, сн7е дв7довъ: дщи2 моS ѕлЁ бэснyетсz. Џнъ же не tвэщA є4й словесE. и3 пристyпльше ў§нцы2 є3гw2, молsху є3го2, глаг0люще: tпусти2 ю5, ћкw вопіeтъ въ слёдъ нaсъ. Џнъ же tвэщaвъ речE: нёсмь п0сланъ, т0кмw ко nвцaмъ поги1бшымъ д0му ї}лева. Nнa же пришeдши поклони1сz є3мY, глаг0лющи: гDи, помози1 ми. Џнъ же tвэщaвъ речE: нёсть добро2 tsти хлёба чaдwмъ, и3 поврещи2 псHмъ. Nнa же речE: є4й, гDи, и4бо и3 пси2 kдsтъ t крупи1цъ пaдающихъ t трапeзы господeй свои1хъ. ТогдA tвэщaвъ ї}съ, речE є4й: q жeно, вeліz вёра твоS, бyди тебЁ, ћкоже х0щеши. и3 и3сцэлЁ дщи2 є3S t тогw2 часA.

Ли1къ: Слaва тебЁ, гDи, слaва тебЁ.

Діaконъ же:

Поми1луй нaсъ, б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ ми1лости, жи1зни, ми1рэ, здрaвіи, сп7сeніи, посэщeніи и3 њставлeніи грэхHвъ рабA б9іz, и4м>къ.

Њ є4же прости1тисz є3мY всsкому согрэшeнію, в0льному и3 нев0льному, гDу пом0лимсz.

И# возглaсъ: Ћкw млcтивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz:

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Сщ7eнникъ мlтву сію2:

Бlгодари1мъ тS гDи б9е нaшъ, бlгjй чlвэколю1бче, и3 врачY дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, недyги нaшz неболёзненнw носsй, є3гHже ћзвою вси2 и3сцэлёхомъ: пaстырю д0брый, на взыскaніе пришeдый заблyждшагw nвчaте, малод{шнымъ даsй ўтэшeніе, и3 жив0тъ сокрушє1нымъ: и3ст0чникъ кровоточи1выz дванадесzтолётенъ бhвшій и3сцэли1вый: дщeрь хананeину t лю1тагw дeмwна свободи1вый: д0лгъ даровaвый двэмA должник0ма, и3 грёшной женЁ њставлeніе дaвый: и3сцэлeніе разслaбленному даровaвый, со њставлeніемъ грэхHвъ є3гw2: мытарS сл0вомъ њправдaвый, и3 разб0йника въ послёднемъ є3гw2 и3сповёданіи пріeмый: грэхи2 мjра взeмый, и3 на кrтЁ пригвозди1вый: тебЁ м0лимсz и3 тебE пр0симъ, въ бlгости твоeй, сaмъ њслaби, њстaви, прости2 б9е беззакHніz, и3 грэхи2 рабA твоегw2, и4м>къ, согрэшє1ніz є3гw2 вHльнаz и3 невHльнаz, ±же въ вёдэніи и3 не въ вёдэніи, ±же въ преступлeніи, и3 въ преслушaніи, ±же въ нощи2 и3 во дни2: и3ли2 въ клsтвэ сщ7eнничестэй, и3ли2 џтчи, и3ли2 мaтерни бhсть: и3ли2 nчи1ма воззрёніемъ, и3ли2 вёждома помавaніемъ: и3ли2 прилэжaніемъ любодёйства, и3ли2 вкушeніемъ блудA: и3ли2 въ к0емъ лю1бо движeніи пл0ти и3 дyха, tчужди1сz хотёніz твоегw2, и3 твоеS с™hни. Ѓще же согрэши2 т0йже и3 мы2, ћкw бlгъ и3 непамzтоѕл0бивый бGъ и3 чlвэколю1бецъ прости2, не њставлsz є3гw2 и3 нaсъ въ сквeрное житіE впaсти, нижE въ п†губныz пути6 тещи2. Е$й, вLко гDи, ўслhши мS грёшнаго въ чaсъ сeй за рабA твоего2, и4м>къ, и3 прeзри ћкw непамzтоѕл0бивый бGъ согрэшє1ніz є3гw2 вс‰: свободи2 є3го2 t вёчныz мyки: ўстA є3гw2 твоегw2 хвалeніz и3сп0лни: ўстнЁ є3гw2 tвeрзи къ славосл0вію и4мене твоегw2: рyцэ є3гw2 простри2 къ дёланію зaповэдей твои1хъ: н0зэ є3гw2 къ течeнію бlговэствовaніz твоегw2 и3спрaви: вс‰ є3гw2 ќды и3 мhсль твоeю ўкрэплsz бlгодaтію. Тh бо є3си2 бGъ нaшъ, с™hми твои1ми ґпcлы заповёдавый нaмъ, глаг0лz: є3ли6ка ѓще свsжете на земли2, бyдутъ св‰зана на нб7сёхъ: и3 є3ли6ка ѓще разрэшитE на земли2, бyдутъ разрэшє1на на нб7сёхъ. и3 пaки: и4хже ѓще њстaвите грэхи2, њстaвzтсz и5мъ, и4же ѓще держитE, ўдержaтсz. и3 ћкоже ўслhшалъ є3си2 є3зекjю въ ск0рби души2 є3гw2, въ чaсъ смeрти є3гw2, и3 не презрёлъ є3си2 молeніz є3гw2: тaкожде и3 менE смирeннаго и3 грёшнаго и3 недост0йнаго рабA твоего2 ўслhши въ чaсъ сeй. тh бо є3си2 гDи ї}се хrтE, сeдмьдесzтъ крaтъ седмери1цею њставлsти пaдающымъ въ грэхи2 повелёвый, твоeю бlгостію и3 человэколю1біемъ: и3 кazйсz њ ѕл0бахъ нaшихъ, и3 рaдуzйсz њ њбращeніи заблуждeнныхъ: занE ћкw вели1чество твоE, тaкw и3 млcть твоS: и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ: нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

По мlтвэ же ѓбіе шестhй сщ7eнникъ взeмлетъ стручeцъ шестhй, и3 њмочи1въ и5 во с™hй є3лeй, помазyетъ болsщаго, глаг0лz мlтву:

Џ§е с™hй, врачY дyшъ и3 тэлeсъ:

Діaконъ: В0нмемъ.

Сщ7eнникъ же седмhй: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость, в0нмемъ.

Прокjменъ, глaсъ з7:

ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, / нижE гнёвомъ твои1мъ накaжеши менE.

Стjхъ: Поми1луй мS гDи, ћкw нeмощенъ є4смь.

Ґп0столъ къ солyнzнwмъ, зачaло сo7г.

Брaтіе, м0лимъ вы2, вразумлsйте безчи6нныz, ўтэшaйте малод{шныz, заступaйте немwщнhz, долготерпи1те ко всBмъ. Блюди1те, да никт0же ѕлA за ѕло2 комY воздaстъ: но всегдA д0брое гони1те, и3 дрyгъ ко дрyгу, и3 ко всBмъ. ВсегдA рaдуйтесz: Непрестaннw моли1тесz. Њ всeмъ бlгодари1те: сіs бо є4сть в0лz б9іz њ хrтЁ ї}сэ въ вaсъ. Д¦а не ўгашaйте: Прbр0чєствіz не ўничижaйте. Вс‰ же и3скушaюще, дHбраz держи1те: T всsкіz вeщи ѕлhz tгребaйтесz. Сaмъ же бGъ ми1ра да њсвzти1тъ вы2 всесовершeны њ всeмъ, и3 всесовершeнъ вaшъ дyхъ, и3 душA, и3 тёло непор0чно, въ пришeствіе гDа нaшегw ї}са хrтA да сохрани1тсz.

Сщ7eнникъ же седмhй: Ми1ръ ти2.

И# чтeцъ: И# д¦ови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость.

Ґллилyіа, глaсъ з7.

Стjхъ: Ўслhшитъ тS гDь въ дeнь печaли, защи1титъ тS и4мz бGа їaкwвлz.

Діaконъ: Премyдрость, пр0сти ўслhшимъ с™aгw є3ђліа.

Їерeй: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Сщ7eнникъ седмhй:
Е#ђліе t матfeа, зачaло l.

Во врeмz џно, преходS ї}съ, ви1дэ человёка сэдsща на мhтницэ, матfeа глаг0лема, и3 глаг0ла є3мY: по мнЁ грzди2. и3 востaвъ по нeмъ и4де: И# бhсть є3мY возлежaщу въ домY, и3 сE мн0зи мытари2 и3 грBшницы пришeдше возлежaху со ї}сомъ, и3 со ўченики2 є3гw2: И# ви1дэвше фарісeє, глаг0лаху ў§нкHмъ є3гw2: почто2 съ мытари2 и3 грёшники ў§тль вaшъ ћстъ и3 піeтъ: Ї}съ же слhшавъ речE и5мъ: не трeбуютъ здрaвіи врачA, но болsщіи. Шeдше же научи1тесz, что2 є4сть: млcти хощY, ґ не жeртвы; не пріид0хъ бо призвaти првdники, но грёшники на покаsніе.

Ли1къ: Слaва тебЁ, гDи, слaва тебЁ.

Діaконъ же:

Поми1луй нaсъ, б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ ми1лости, жи1зни, ми1рэ, здрaвіи, сп7сeніи, посэщeніи и3 њставлeніи грэхHвъ рабA б9іz, и4м>къ.

Њ є4же прости1тисz є3мY всsкому согрэшeнію, в0льному и3 нев0льному, гDу пом0лимсz.

И# возглaсъ: Ћкw млcтивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz:

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Сщ7eнникъ мlтву сію2:

ВLко гDи б9е нaшъ, врачY дyшъ и3 тэлeсъ, врeмєнныz стр†сти ўврачевaвый, и3сцэлszй всsкъ недyгъ и3 всsкую ћзю въ лю1дехъ, хотsй всBмъ человёкwмъ сп7сти1сz, и3 въ познaніе и4стины пріити2, не хотsй смeрти грёшника, но ћкw њбрати1тисz, и3 жи1ву бhти є3мY. тh бо гDи, въ вeтхомъ завётэ положи1лъ є3си2 покаsніе грBшнымъ, дв7ду, и3 нінеvjтzнwмъ, и3 прeжде тёхъ бhвшымъ: но и3 во пришeствіи плотскaгw твоегw2 смотрeніz, не призвaлъ є3си2 прaвєдныz, но грBшныz въ покаsніе: ћкоже мытарS, ћкоже блудни1цу, разб0йника, и3 хyльнаго гони1телz, вели1кагw пavла покаsніемъ пріeмый. петрA верх0внаго и3 ґпcла твоего2, tвeргшагосz тебE три1жды, покаsніемъ пріsлъ є3си2, и3 њбэщaлъ є3си2 є3мY, глаг0лz: ты2 є3си2 пeтръ, и3 на сeмъ кaмени сози1жду цRковь мою2, и3 вратA ѓдwва не њдолёютъ є4й, и3 дaмъ тебЁ ключи2 цrтвіz нбcнагw. сегw2 рaди и3 мы2, бlже и3 чlвэколю1бче, по нелHжнымъ твои6мъ њбэщaніємъ дерзaюще, м0лимсz тебЁ, и3 пр0симъ въ чaсъ сeй: ўслhши молeніе нaше, и3 пріими2 є5, ћкоже кади1ло приноси1мое тебЁ, и3 посэти2 рабA твоегw2, и4м>къ, и3 ѓще что2 согрэши2 сл0вомъ, и3ли2 дёломъ, и3ли2 помышлeніемъ, и3ли2 въ нощи2, и3ли2 во дни2: и3ли2 под8 клsтву сщ7eнническую, и3ли2 своемY проклsтію подпадE: и3ли2 клsтвою њгорчи1сz, и3 проклsтъ себE: тебE пр0симъ, и3 тебЁ м0лимсz, њслaби, њстaви, прости2 є3мY б9е, презирaz беззакHніz є3гw2 и3 грэхи2, и3 ±же въ вёдэніи и3 не въ вёдэніи бы6вшаz t негw2. и3 ѓще что2 t зaповэдей твои1хъ преступи2, и3ли2 согрэши2, ћкw пл0ть носsй, и3 въ мjрэ живsй, и3ли2 t дёйства діaвольскагw: сaмъ ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ прости2: ћкw нёсть человёка, и4же поживeтъ, и3 не согрэши1тъ. тh бо є3ди1нъ є3си2 безгрёшенъ: прaвда твоS прaвда въ вёкъ и3 сл0во твоE и4стина. не бо2 создaлъ є3си2 человёка въ поги1бель, но въ снабдёніе зaповэдей твои1хъ, и3 животA нетлённагw наслёдіе: и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со nц7eмъ, и3 с™hмъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

По мlтвэ же седмhй їерeй взeмлетъ стручeцъ седмhй, и3 њмочи1въ и5 во с™hй є3лeй, помазyетъ болsщаго, глаг0лz мlтву:

Џ§е с™hй, врачY дyшъ и3 тэлeсъ:

По скончaніи же сегw2 больнhй пріeмлzй є3леwсвzщeніе, ѓще м0жетъ, сaмъ вх0дитъ посредЁ сщ7eнникwвъ, и3ли2 держи1мь t свои1хъ си2 стои1тъ, и3ли2 сэди1тъ. Ѓще же не м0жетъ сaмъ, сщ7eнницы сaми њбстоsтъ є3го2 на nдрЁ лежaщагw. Настоsтель же взeмъ с™0е є3ђліе, и3 разгнyвъ є5, возлагaетъ писмены2 на главЁ больнaгw, придержaщымъ всBмъ сщ7eнникwмъ. Начaльствуzй же не возлагaетъ рyку, но велеглaснw глаг0летъ мlтву сію2:

ЦRю2 с™hй, бlгоутр0бне и3 многомлcтиве гDи ї}се хrтE, сн7е и3 сл0ве бGа живaгw, не хотsй смeрти грёшнагw, но ћкw њбрати1тисz, и3 жи1ву бhти є3мY: не полагaю рyку мою2 грёшную на главY пришeдшагw къ тебЁ во грэсёхъ, и3 просsщагw ў тебE нaми њставлeніе грэхHвъ: но твою2 рyку крёпкую и3 си1льную, ћже во с™0мъ є3ђліи сeмъ, є4же сослужи1тели м0й держaтъ на главЁ рабA твоегw2, и4м>къ, и3 молю1сz съ ни1ми. и3 прошY млcтивное и3 непамzтоѕл0бное чlвэколю1біе твоE б9е, сп7си1телю нaшъ, прbр0комъ твои1мъ наfaномъ, покazвшемусz дв7ду њ свои1хъ согрэшeніихъ њставлeніе даровaвый, и3 манассjину є4же њ покаsніи мlтву пріeмый: сaмъ и3 рабA твоего2, и4м>къ кaющагосz њ свои1хъ си2 согрэшeніихъ пріими2 nбhчнымъ твои1мъ чlвэколю1біемъ, презирazй вс‰ є3гw2 прегрэшє1ніz. тh бо є3си2 бGъ нaшъ, и4же и3 сeдмьдесzтъ крaтъ седмери1цею њставлsти повелёвый, пaдающымъ въ грэхи2: занE ћкw вели1чество твоE, тaкw и3 млcть твоS, и3 тебЁ подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Снeмше же є3ђліе съ главы2 больнaгw, даю1тъ цэловaти є5.

Діaконъ же:

Поми1луй нaсъ, б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ ми1лости, жи1зни, ми1рэ, здрaвіи, сп7сeніи, посэщeніи и3 њставлeніи грэхHвъ рабA б9іz, и4м>къ.

Њ є4же прости1тисz є3мY всsкому согрэшeнію, в0льному и3 нев0льному, гDу пом0лимсz.

И# возглaсъ: Ћкw млcтивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz:

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Тaже пою1тъ самоглaсенъ, глaсъ д7:

Слaва: И#ст0чникъ и3сцэлeній, и3мyще с™jи безсрє1бреницы, / и3сцэлє1ніz подавaете всBмъ трeбующымъ, / ћкw превeліихъ даровaній спод0бльшіисz / t приснотекyщагw и3ст0чника сп7са нaшегw. / глаг0летъ бо къ вaмъ гDь, / ћкw є3диноревни1телємъ ґпcльскимъ: / сE дaхъ вaмъ влaсть на дyхи нечи6стыz, / ћкоже тёхъ и3згони1ти, / и3 цэли1ти всsкъ недyгъ, и3 всsку ћзю: / тёмже въ повелёніихъ є3гw2 д0брэ жи1тельствовавше, / тyне пріsсте, тyне подавaете, / и3сцэлsюще стр†сти дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ.

И# нhнэ, глaсъ т0йже: При1зри на молє1ніz твои1хъ р†бъ всенепор0чнаz, / ўтолsющи лю6таz на ны2 вост†ніz, / всsкіz ск0рби нaсъ и3змэнsющи: / тs бо є3ди1ну твeрдое и3 и3звёстное ўтверждeніе и4мамы, / и3 твоE предстaтельство стzжaхомъ, / да не постыди1мсz вLчце, тS призывaющіи. / потщи1сz на ўмолeніе, тебЁ вёрнw вопію1щихъ: / рaдуйсz вLчце, / всёхъ п0моще, рaдосте и3 покр0ве, / и3 сп7сeніе дyшъ нaшихъ.

Сщ7eнникъ: Слaва тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ.

Ли1къ: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

И# tпyстъ.

Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтвами пречcтыz своеS м™ре: си1лою чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA: с™aгw слaвнагw и3 всехвaльнагw ґпcла їaкwва, и3 пeрвагw ґрхіерeа їерусали1мскаго, брaта б9іz, и3 всёхъ с™hхъ, сп7сeтъ и3 поми1луетъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

И# полагaетъ покл0нъ пріeмый мlтвомaсліе, глаг0лz:

Бlгослови1те nтцы2 с™jи, прости1те мS грёшнаго. Три1жды.

И# пріи1мъ t ни1хъ бlгословeніе и3 прощeніе, tх0дитъ бlгодарS бGа.