По­слё­до­ваніе вэнчaніz

По­слё­до­ваніе вэнчaніz.

Ѓще ќбw хо­тsтъ въ т0жде врe­мz вэн­чaтисz, вх0дzтъ во хрaмъ со свэ­щa­ми воз­жжeн­ны­ми, пред8идyщу сщ7eннику съ кади1льницею, и3 пою1щу pал0мъ рк7з, си1це:

Лю1діе же на кjйж­до стjхъ глаг0лютъ:

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

Бlжe­ни вси2 боs­щіисz гDа.

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

Ходs­щіи въ путeхъ є3гw2.

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

Труды2 плодHвъ твои1хъ снёси.

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

Бlжeнъ є3си2, и3 добро2 те­бЁ бyдетъ.

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

ЖенA твоS ћкw лозA плодови1та, во странaхъ д0му твоегw2.

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

Сhно­ве твои2 ћкw новосаждє1ніz м†слична, џкре­стъ тра­пe­зы твоеS.

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

СE тaкw бlгослови1тсz че­ло­вёкъ боsй­сz гDа.

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

Бlгослови1тъ тS гDь t сіH­на, и3 ќзри­ши бlг†z їеrли1ма вс‰ дни6 жи­во­тA твоегw2.

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

И# ќзри­ши сh­ны сы­нHвъ твои1хъ: ми1ръ на ї}лz.

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

По­сeмъ глаг0летъ їерeй поучи1тельное сл0во, сказyz и5мъ, что2 є4сть су­прy­же­ства тaй­на: и3 кaкw въ су­прy­же­ст­вэ бGоуг0днw и3 чeст­нw жи1тельствовати и4мутъ. По скон­чaніи же сл0ва, во­про­шaетъ їерeй же­ни­хA глаг0лz:

И$ма­ши ли, и4м>къ про­из­волeніе бlг0е и3 непри­нуж­дeн­ное, и3 крёп­кую мhсль, поsти се­бЁ въ женY сію2, и4м>къ, ю4же здЁ пред8 тоб0ю ви1диши;

И# tвэ­щaетъ жени1хъ, глаг0лz:

И$мамъ, чест­нhй џтче.

Їерeй пaки:

Не њб­э­щaл­сz ли є3си2 и3н0й невёстэ;

Жени1хъ: Не њб­э­щaх­сz, чест­нhй џтче.

И# ѓбіе їерeй, зрS къ невё­стэ, во­про­шaетъ ю5, глаг0лz:

И$ма­ши ли про­из­волeніе бlг0е и3 непри­нуж­дeн­ное, и3 твeр­дую мhсль, поsти се­бЁ въ мy­жа сего2 и4м>къ, є3г0же пред8 тоб0ю здЁ ви1диши;

И# tвэ­щaетъ невё­ста, глаг0лющи:

И$мамъ, чест­нhй џтче.

Їерeй пaки:

Не њб­э­щaласz ли є3си2 и3н0му мyжу:

И# tвэ­щaетъ невёста:

Не њб­э­щaх­сz, чест­нhй џтче.

Тa­же глаг0летъ діaконъ:

Бlгослови2 вла­дhко.

Сщ7eнникъ: Бl­го­сло­вe­но цrтво:

Ли1къ: Ґми1нь.

Діaконъ є3ктенію2:

Ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Њ свhш­нэмъ ми1рэ, и3 спасeніи дyшъ нa­шихъ, гDу пом0лимсz.

Њ ми1рэ всегw2 мj­ра, бl­го­стоsніи с™hхъ б9іихъ цRквeй, и3 со­единeніи всёхъ, гDу пом0лимсz.

Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вё­рою, бl­го­го­вёніемъ и3 стрa­хомъ б9іимъ входs­щихъ в0нь, гDу пом0лимсz.

Њ вели1комъ господи1нэ и3 nц7Ё нa­шемъ, свz­тёй­шемъ патріaрхэ и4м>къ, и3 њ господи1нэ нa­шемъ преw­свz­щeн­нэй­шемъ є3пcкпэ [и3ли2 ґрхіе­пcк­пэ, и3ли2 мит­ро­полjтэ] и4м>къ, чест­нёмъ пре­с‭тер­ст­вэ, во хr­тЁ діa­кон­ст­вэ, њ всeмъ при1чтэ и3 лю1дехъ, гDу пом0лимсz.

Њ богохрани1мэй стра­нЁ нa­шей, вла­стёхъ и3 в0инствэ є3S, гDу пом0лимсz.

Њ ра­бёхъ б9іихъ, и4м>къ, и4м>къ, нhнэ со­че­тавa­ю­щих­сz дрyгъ дрy­гу въ брaка nб­щeніе, и3 њ сп7сeніи и4хъ, гDу пом0лимсz.

Њ є4же бlгослови1тисz брaку се­мY, ћко­же въ кaнэ галілeй­ст­эй, гDу пом0лимсz.

Њ є4же подaтисz и5мъ цэ­ло­мyдрію, и3 плодY чрe­ва на п0льзу, гDу пом0лимсz.

Њ є4же. возвесели1тисz и5мъ ви­дёніемъ сы­нHвъ и3 дщeрей, гDу пом0лимсz.

Њ є4же да­ро­вaтисz и5мъ бl­гочaдіz вос­пріsтію, и3 незаз0рному пре­бы­вaнію, гDу пом0лимсz.

Њ є4же да­ро­вaти и5мже и3 нaмъ вс‰ ко сп7сeнію прошє1ніz, гDу пом0лимсz.

Њ є4же и3збaвитисz и5мъ и3 нaмъ t всsкіz ск0рби, гнё­ва и3 нyж­ды, гDу пом0лимсz.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

Прес™yю, пречcтую, пребl­го­сло­вeн­ную, слaв­ную вLч­цу нa­шу бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всё­ми с™hми по­мzнyв­ше, сa­ми себE, и3 другъ дрy­га, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: Те­бЁ гDи.

Сщ7eнникъ воз­глaс­нw:

Ћкw по­добaетъ те­бЁ всsкаz слa­ва, чeсть, и3 по­клонeніе, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Сщ7eнникъ мlтву сію2 велеглaснw:

Б9е пречcтый, и3 всеS твaри со­дё­те­лю, ребро2 прaoт­ца ґдa­ма за твоE чlвэколю1біе въ женY преwбрази1вый, и3 бlгослови1вый |, и3 рекjй: расти1тесz и3 мн0житесz и3 њб­ла­дaй­те зем­лeю, и3 nбою2 є3ю2 є3ди1нъ ќдъ по­казa­вый со­прz­жeніемъ: се­гH бо рa­ди њстaвитъ че­ло­вёкъ nт­цA своего2 и3 мa­терь, и3 прилэпи1тсz же­нЁ своeй, и3 бy­де­та двA въ пл0ть є3ди1ну, и3 ±же бGъ спрz­жE, че­ло­вёкъ да не раз­лучaетъ. и4же ра­бA твоего2 ґвраa­ма бlгослови1вый и3 развeр­зый ло­же­снA с†ррина, и3 nт­цA мн0жества kзhкwвъ сотвори1вый: и4же їсаaка ревeк­цэ да­ро­вa­вый, и3 рождество2 є3S бlгослови1вый: и4же їaкw­ва рахи1лэ со­четa­вый, и3 и3з8 негw2 дванa­десzть патріaрхwвъ по­казa­вый: и4же їH­си­фа и3 ґсенefу спрz­гjй, пл0дъ дэто­творeніz и5мъ, є3фрeма и3 ма­нассjю да­ро­вa­вый: и4же за­хaрію и3 є3лісавeтъ пріe­мый, и3 пред­тe­чу рож­дeніе и5мъ по­казa­вый: и4же t к0рене їес­сeо­ва по пл0ти и3зрасти1вый приснодв7у, и3 и3з8 неS воплоти1выйсz, и3 роди1выйсz во сп7сeніе р0да че­ло­вё­че­ска­гw, и4же за неиз­речeн­ный тв0й дaръ и3 мн0гую бl­гость, при­шe­дый въ кa­ну галілeй­скую, и3 тa­мош­ній брaкъ бlгослови1вый: да kви1ши, ћкw твоS в0лz є4сть зак0нное су­прy­же­ство, и3 є4же и3з8 негw2 ча­до­творeніе. сaмъ вLко прес™hй, пріими2 молeніе нaсъ ра­бHвъ твои1хъ, ћко­же тa­мw, и3 здЁ при­шeдъ неви1димымъ твои1мъ пред­стa­тель­ствомъ, бlгослови2 брaкъ сeй, и3 подaждь ра­бHмъ твои6мъ си6мъ, и4м>къ, и3 и4м>къ, жив0тъ ми1ренъ, дол­го­дeн­ствіе, цэ­ло­мyдріе, дрyгъ ко дрy­гу люб0вь въ сою1зэ ми1ра, сё­мz долгожи1зненное, њ чaд­эхъ бl­годaть, неувzдaе­мый слa­вы вэнeцъ. спод0би | ви1дэти ч†да чaдwвъ, л0же є3ю2 нена­вёт­но соблюди2, и3 дaждь и4ма t росы2 нбc­ныz свh­ше, и3 t тyка зем­нa­гw: и3сп0лни д0мы и4хъ пшени1цы, вінA и3 є3лeа и3 всsкіz бла­го­стh­ни, да преподаю1тъ и3 трe­бу­ю­щымъ, дaруz кyп­нw и3 сy­щымъ съ ни1ма вс‰ ±же ко сп7сeнію прошє1ніz.

Ћкw бGъ млcти, и3 щедр0тъ, и3 чlвэколю1біz є3си2, и3 те­бЁ слaву воз­сы­лaемъ, со без­на­чaль­нымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­во­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Сщ7eнникъ, мlтву сію2 велеглaснw:

Бlго­сло­вeнъ є3си2 гDи б9е нaшъ, и4же тaй­на­гw и3 чи1стагw брaка свzщеннодэйстви1телю, и3 тэлeс­на­гw законоположи1телю, нетлёніz храни1телю, жи­тeй­скихъ бла­гjй строи1телю: сaмъ и3 нhнэ вLко, въ на­чaлэ со­здa­вый че­ло­вё­ка, и3 положи1вый є3го2 ћкw ца­рS твaри, и3 рекjй: не добро2 бhти че­ло­вё­ку є3ди1ному на земли2, сотвори1мъ є3мY пом0щника по немY: и3 взeмъ є3ди1но t рeбръ є3гw2, со­здaлъ є3си2 женY, ю4же ви1дэвъ ґдaмъ, речE: сіS нhнэ к0сть t ко­стeй мои1хъ, и3 пл0ть t пл0ти мо­еS: сіS на­речeт­сz женA, ћкw t мy­жа своегw2 взzтA бhсть сіS. сегw2 рa­ди њстaвитъ че­ло­вёкъ nт­цA своего2 и3 мa­терь, и3 прилэпи1тсz же­нЁ своeй, и3 бy­де­та двA въ пл0ть є3ди1ну: и3 ±же бGъ со­прz­жE, че­ло­вёкъ да не раз­лучaетъ. сaмъ и3 нhнэ вLко гDи б9е нaшъ, низпосли2 бl­годaть твою2 нбc­ную на рабы6 тво‰ сі‰, и4м>къ, и4м>къ: и3 дaждь ра­бЁ сeй во всeмъ по­ви­но­вaтисz мy­жу, и3 ра­бY тво­е­мY се­мY бhти во главY жены2, ћкw да по­живyтъ по в0ли твоeй. Бlгослови2 | гDи б9е нaшъ, ћко­же бlгослови1лъ є3си2 ґвраa­ма и3 сaр­ру: Бlгослови2 | гDи б9е нaшъ, ћко­же бlгослови1лъ є3си2 їсаaка и3 ревeк­ку: Бlгослови2 | гDи б9е нaшъ, ћко­же бlгослови1лъ є3си2 їaкw­ва, и3 вс‰ патріaр­хи: Бlгослови2 | гDи б9е нaшъ, ћко­же бlгослови1лъ є3си2 їH­си­фа и3 ґсенefу: Бlгослови2 | гDи б9е нaшъ, ћко­же бlгослови1лъ є3си2 мwmсeа и3 сеп­фH­ру: Бlгослови2 | гDи б9е нaшъ, ћко­же бlгослови1лъ є3си2 їwа­кj­ма и3 ѓн­ну: Бlгослови2 | гDи б9е нaшъ, ћко­же бlгослови1лъ є3си2 за­хaрію и3 є3лісавeтъ. Сохрани2 | гDи б9е нaшъ, ћко­же сохрани1лъ є3си2 нHz въ ков­чeзэ: сохрани2 | гDи б9е нaшъ, ћко­же сохрани1лъ є3си2 їH­ну во чрe­вэ ки1товэ. Сохрани2 | гDи б9е нaшъ, ћко­же сохрани1лъ є3си2 с™ы6z три2 џтро­ки t nгнS, низ­по­слa­вый и5мъ р0су съ нб7сE: и3 да пріи1детъ на нS рa­дость џнаz, ю4же и3мsше бl­жeн­наz є3лeна, є3гдA њбрё­те чcт­нhй кrтъ. Помzни2 | гDи б9е нaшъ, ћко­же по­мzнyлъ є3си2 є3нHха, си1ма, и3лію2. Помzни2 | гDи б9е нaшъ, ћко­же по­мzнyлъ є3си2 с™ы6z тво‰ четhре­десzть мy­че­ни­ки, низ­по­слa­вый и5мъ съ нб7сE вэнцы2. Помzни2 б9е и3 вос­пи­тaв­шыz и4хъ роди1тели: за­нE мlт­вы роди1телей ўтвер­ждa­ютъ њснов†ніz до­мHвъ. Помzни2 гDи б9е нaшъ, рабы6 тво‰ ўне­вё­стив­шы­zсz, сшeд­шы­zсz въ рa­дость сію2. Помzни2 гDи б9е нaшъ ра­бA твоего2, и4м>къ, и3 ра­бY твою2, и4м>къ, и3 бlгослови2 |. Дaждь и5мъ пл0дъ чрe­ва, доб­рочaдіе, є3диномhсліе дyшъ и3 тэлeсъ: возвh­си | ћкw кeд­ры лів†нскіz, ћкw л0зу бlгор0згную. Дaруй и4мъ сё­мz клaсz­но, да всsкое самодов0льство и3мyще, и3з8wби1луютъ на всsкое дё­ло бlг0е, и3 те­бЁ бlгоуг0дное: и3 да ќзрzтъ сh­ны сы­нHвъ свои1хъ, ћкw новосаждє1ніz м†сличнаz џкре­стъ тра­пe­зы и4хъ: и3 бlгоугоди1вше пред8 тоб0ю, воз­сіs­ютъ ћкw свэти6ла на нб7си2, въ те­бЁ гDэ нa­шемъ. съ тоб0ю же слa­ва, дер­жa­ва, чeсть и3 по­клонeніе, без­на­чaль­но­му тво­е­мY nц7Y, и3 жи­во­творs­ще­му тво­е­мY д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

И# пaки сщ7eнникъ мlтву сію2
глаг0летъ велеглaснw:

Б9е с™hй, со­здa­вый t пeр­сти че­ло­вё­ка, и3 t ребрA є3гw2 воз­со­здa­вый женY, и3 спрz­гjй є3мY пом0щника по немY, за є4же тaкw г0дно бhсть тво­е­мY вели1честву, не є3ди1ному бhти че­ло­вё­ку на земли2: сaмъ и3 нhнэ вLко, низпосли2 рyку твою2 t с™aгw жили1ща твоегw2, и3 со­четaй ра­бA твоего2 сего2, и4м>къ, и3 ра­бY твою2 сію2, и4м>къ, за­нE t тебE со­че­тавaет­сz мy­жу женA. сопрzзи2 | въ є3диномyдріи, вэн­чaй | въ пл0ть є3ди1ну, дaруй и4ма пл0дъ чрe­ва, бl­гочaдіz воспріsтіе.

Ћкw твоS дер­жa­ва, и3 твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слa­ва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

И# по ґми1нэ, пріeмъ сщ7eнникъ вэнцы2, вэн­чaетъ пeр­вэе же­ни­хA, глаг0лz:

Вэн­чaет­сz рaбъ б9ій, и4м>къ ра­бЁ б9іей, и4м>къ во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, ґми1нь.

Тa­же вэн­чaетъ и3 невё­сту, глаг0лz:

Вэн­чaет­сz ра­бA б9іz, и4м>къ, ра­бY б9ію, и4м>къ, во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а.

Тa­же бl­го­слов­лsетъ | три1жды, глаг0лz три1жды:

ГDи б9е нaшъ, слa­вою и3 чeстію вэнчaй |.

Тa­же про­кj­менъ ґпc­ла, глaсъ }:

Положи1лъ є3си2 на главaхъ и4хъ вэнцы2, t кa­ме­ней чcт­нhхъ, / жи­во­тA проси1ша ў тебE, и3 дaлъ є3си2 и5мъ.

Стjхъ: Ћкw дa­си и5мъ бl­го­сло­вeніе въ вёкъ вё­ка, возвесели1ши | рa­до­стію съ ли­цeмъ твои1мъ.

Ґп0столъ ко є3фесeємъ, за­чa­ло ©л.

Брaтіе бl­го­дарs­ще все­гдA њ всёхъ, њ и4мени гDа нa­ше­гw ї}са хrтA, бGу и3 nц7Y: По­винy­ю­ще­сz дрyгъ дрy­гу въ стрaсэ б9іи. Жєны2 свои6мъ мужє1мъ по­винyй­тесz, ћко­же гDу: за­нE мyжъ главA є4сть жены2, ћко­же и3 хrт0съ главA цRкве, и3 т0й є4сть сп7си1тель тё­ла. Но ћко­же цR­ковь по­винyет­сz хrтY, тaкож­де и3 жєны2 свои6мъ мужє1мъ во всeмъ. Мy­жіе, люби1те сво‰ жєны2, ћко­же и3 хrт0съ возлюби2 цR­ковь, и3 себE пре­да­дE за ню2: Да њсвzти1тъ ю5, њчи1стивъ бa­нею водн0ю въ глаг0лэ. Да пред­стaвитъ ю5 се­бЁ слaв­ну цR­ковь, не и3мyщу сквeр­ны, и3ли2 пор0ка, и3ли2 нёчто t та­ко­вhхъ: но да є4сть свzтA и3 непор0чна. Тaкw д0лжни сyть мy­жіе люби1ти сво‰ жєны2, ћкw сво‰ тэлесA: лю­бsй бо свою2 женY, себE са­мa­го лю1битъ. Никт0же бо ко­гдA свою2 пл0ть возненави1дэ, но пи­тaетъ и3 грёетъ ю5, ћко­же и3 гDь цR­ковь: за­нE ќди є3смы2 тё­ла є3гw2, t пл0ти є3гw2, и3 t ко­стeй є3гw2. Сегw2 рa­ди њстaвитъ че­ло­вёкъ nт­цA своего2 и3 мa­терь, и3 прилэпи1тсz къ же­нЁ своeй, и3 бy­де­та двA въ пл0ть є3ди1ну: Тaй­на сіS вели1ка є4сть: ѓзъ же глаг0лю во хrтA, и3 во цR­ковь. Nбa­че и3 вы2 по є3ди1ному, кjйж­до свою2 женY си1це да лю1битъ, ћко­же и3 себE: ґ женA да бои1тсz своегw2 мyжа.

Ґл­ли­лyіа.

Стjхъ: Ты2 гDи сохрани1ши ны2 и3 со­блюдe­ши ны2 t р0да сегw2, и3 во вёкъ.

Діaконъ: Пре­мyд­рость, пр0сти ўслhшимъ:

Е#ђліе t їwaн­на, за­чa­ло ѕ7.

Во врe­мz џно, брaкъ бhсть въ кaнэ галілeй­ст­эй, и3 бЁ мaти ї}сова тY. Звaнъ же бhсть ї}съ и3 ўченицы2 є3гw2 на брaкъ. И# не до­стaв­шу вінY, глаг0ла мaти ї}сова къ немY: вінA не и4мутъ. Глаг0ла є4й ї}съ: что2 є4сть мнЁ и3 те­бЁ, жe­но; не u5 пріи1де чaсъ м0й. Глаг0ла м™и є3гw2 слу­гaмъ: є4же ѓще глаг0летъ вaмъ, сотвори1те. Бё­ху же тY водон0сы кa­мен­ни шeсть, ле­жa­ще по њчи­щeнію їудeй­ску, вм­эс­тs­щыz по двэмA и3ли2 тріeмъ мё­рамъ. Глаг0ла и5мъ ї}съ: нап0лните водон0сы воды2. и3 нап0лниша и5хъ до верхA. И# глаг0ла и5мъ: почерпи1те нhнэ, и3 принеси1те ґрхітрікли1нови. и3 принес0ша. Ћко­же вкуси2 ґрхітрікли1нъ вінA бhв­ша­гw t воды2, [и3 не вёдz­ше tкy­ду є4сть: слуги6 же вёдz­ху почeрп­шіи в0ду: ] пригласи2 же­ни­хA ґрхітрікли1нъ, И# глаг0ла є3мY: всsкъ че­ло­вёкъ прeж­де д0брое віно2 по­ла­гaетъ, и3 є3гдA ўпію1тсz, то­гдA хyжд­шее: тh же соблю1лъ є3си2 д0брое віно2 до­сeлэ. СE сотвори2 на­чaтокъ знa­меніємъ ї}съ въ кaнэ галілeй­ст­эй, и3 kви2 слaву свою2, и3 вё­ро­ва­ша въ него2 ў§нцы2 є3гw2.

Діaконъ: Рцeмъ вси2 t всеS души2 и3 t всегw2 по­мыш­лeніz нa­ше­гw рцeмъ.

ГDи вседержи1телю, б9е nц7ъ нa­шихъ, м0лимъ ти сz, ўслh­ши и3 поми1луй.

Поми1луй нaсъ, б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй, м0лимъ ти сz, ўслh­ши и3 поми1луй.

Е#щE м0лимсz њ ми1лости, жи1зни, ми1рэ, здрaвіи, сп7сeніи, по­сэ­щeніи ра­бHвъ б9іихъ, и4м>къ, и3 по­минaетъ и5хже х0щетъ.

Воз­глaсъ: Ћкw ми1лостивъ и3 человэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 те­бЁ слaву воз­сы­лaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй:

Сщ7eнникъ мlтву сію2:

ГDи б9е нaшъ, во сп7си1тельномъ твоeмъ смот­рeніи, спод0бивый въ кaнэ галілeй­ст­эй, чcт­нhй по­казaти брaкъ твои1мъ при­шeствіемъ, сaмъ нhнэ рабы6 тво‰, и4м>къ, и3 и4м>къ, ±же бlговоли1лъ є3си2 со­че­тавaтисz дрyгъ дрy­гу, въ ми1рэ и3 є3диномhсліи сохрани2: чcт­нhй и4хъ брaкъ покажи2, несквeр­ное и4хъ л0же соблюди2, непор0чное и4хъ сожи1тельство пре­бы­вaти бlговоли2, и3 спод0би | въ стaро­сти масти1тэй дости1гнути, чи1стымъ сeрд­цемъ дё­ла­ю­щz зa­пw­вэ­ди тво‰.

Тh бо є3си2 бGъ нaшъ, бGъ є4же ми1ловати и3 сп7сaти, и3 те­бЁ слaву воз­сы­лaемъ, со без­на­чaль­нымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­во­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Діaконъ: Заступи2, сп7си2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

ДнE всегw2 со­вер­шeн­на, свsта, ми1рна и3 без­грёш­на, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

ЃгG­ла ми1рна, вёр­на на­стaв­ни­ка, храни1телz дyшъ и3 тэлeсъ нa­шихъ, ў гDа пр0симъ.

Про­щeніz и3 њстав­лeніz гр­эхHвъ и3 пре­гр­э­шeній нa­шихъ, ў гDа пр0симъ.

Д0брыхъ и3 полeз­ныхъ ду­шaмъ нa­шымъ и3 ми1ра мjро­ви, ў гDа пр0симъ.

Пр0чее врe­мz жи­во­тA нa­ше­гw въ ми1рэ и3 по­каsніи скон­чaти, ў гDа пр0симъ.

Хrтіaн­скіz кончи1ны жи­во­тA нa­ше­гw, без­бо­лёз­не­ны, непо­стhд­ны, ми1рны и3 д0брагw tвё­та на стрaш­нэмъ суди1щи хrт0вэ пр0симъ.

Соединeніе вё­ры и3 при­чaстіе с™aгw д¦а и3спроси1вше, сa­ми себE, и3 другъ дрy­га, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: Те­бЁ гDи.

Сщ7eнникъ воз­гла­шaетъ:

И# спод0би нaсъ вLко, со дерз­но­вeніемъ неw­суж­дeн­нw смё­ти при­зы­вaти тебE нбc­на­го бGа nц7A, и3 глаг0лати:

И# лю1діе: Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE: да пріи1детъ цaр­ствіе твоE: да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2, и3 на земли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ воз­гла­шaетъ: Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слa­ва, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Ми1ръ всBмъ.

Главы6 вa­шz гDе­ви приклони1те.

Тa­же прин0ситсz џб­щаz чa­ша, и3 бl­го­слов­лsетъ ю5 сщ7eнникъ, и3 глаг0летъ мlтву сію2:

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Б9е, вс‰ сотвори1вый крё­по­стію твоeю, и3 ўтверди1вый все­лeн­ную, и3 ўкраси1вый вэнeцъ всёхъ со­творeн­ныхъ t тебE, и3 чa­шу џб­щую сію2 по­давazй со­че­тавa­ю­щым­сz ко nб­щeнію брaка, бlгослови2 бl­го­сло­вeніемъ д¦0внымъ.

Воз­глaс­нw: Ћкw бlгослови1сz твоE и4мz, и3 про­слaвисz твоE цrтво:

Ли1къ: Ґми1нь.

Тa­же взeмъ сщ7eнникъ въ рyку џб­щую чa­шу, пре­по­даeтъ и5мъ три1жды: пeр­вэе мy­жу, и3 пот0мъ же­нЁ: И# ѓбіе пріeмъ | сщ7eнникъ, кy­му дер­жa­щу созади2 вэнцы2, њбра­щaетъ ћкw w4бразомъ крyга.

И# поeтъ сщ7eнникъ, и3ли2 лю1діе
на­стоs­щыz тропари2, во глaсъ є7:

И#сaіе ли­кyй, / дв7а, и3мЁ во чрe­вэ, / и3 роди2 сн7а є3мманyила, / бGа же и3 че­ло­вё­ка, / вост0къ и4мz є3мY: / є3г0же ве­ли­чa­ю­ще, / дв7у ўблажaемъ.

И#нjи, глaсъ з7:

С™jи мyчє­ни­цы, / д0брэ стра­дaль­че­ство­вав­шіи, и3 вэн­чaв­шіисz, / моли1тесz ко гDу / поми1ловатисz ду­шaмъ нaшымъ.

Слa­ва те­бЁ хrтE б9е, / ґп0столwмъ похвало2, / мy­че­ни­кwвъ рa­до­ваніе, / и4хже пр0повэдь, трb­ца є3диносyщнаz.

Тa­же взeмъ вэнeцъ же­ни­хA, глаг0летъ:

Возвели1чисz же­ни­шE ћко­же ґвраaмъ, и3 бlгослови1сz ћко­же їсаaкъ, и3 ўмн0жисz ћко­же їaкwвъ, ходsй въ ми1рэ, и3 дё­лаzй въ прaв­дэ зa­пw­вэ­ди б9іz.

И# вне­гдA взsти вэнeцъ невё­сты, глаг0летъ:

И# ты2 невё­сто, возвели1чисz ћко­же сaр­ра, и3 возвесели1сz ћко­же ревeк­ка, и3 ўмн0жисz ћко­же рахи1ль. ве­селs­щисz њ своeмъ мy­жэ, хранs­щи пре­дё­лы зак0на, за­нE тaкw бlговоли2 бGъ.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Сщ7eнникъ мlтву:

Б9е б9е нaшъ, при­шe­дый въ кa­ну галілeй­скую, и3 тa­мош­ній брaкъ бlгослови1вый, бlгослови2 и3 рабы6 тво‰ сі‰, твои1мъ пр0мысломъ ко nб­щeнію брaка со­четaв­шы­zсz: бlгослови2 и4хъ вх0ды и3 и3сх0ды, ўмн0жи во бlги1хъ жив0тъ и4хъ: воспріими2 вэнцы2 и4хъ въ цrтвіи твоeмъ, несквeр­ны, и3 непор0чны, и3 нена­вёт­ны со­блюдazй, во вё­ки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Главы6 вa­шz гDе­ви приклони1те.

И# м0литсz сщ7eнникъ:

Nц7ъ, сн7ъ, и3 с™hй д¦ъ, всес™az, и3 є3диносyщнаz, и3 жи­во­на­чaль­наz трb­ца, є3ди1но б9ество2 и3 цrтво, да бlгослови1тъ вaсъ, и3 да подaстъ вaмъ долгожи1тіе, бl­гочaдіе, пре­спё­zніе жи­во­тA и3 вё­ры, и3 да и3сп0лнитъ вaсъ всёхъ сy­щихъ на земли2 бlги1хъ: да спод0битъ вaсъ и3 њб­э­щaн­ныхъ блaгъ вос­пріsтіz, мlтва­ми с™hz бцdы, и3 всёхъ с™hхъ, ґми1нь.

Тa­же вх0дzтъ, и3 по­здрав­лs­ютъ и5хъ, и3 цэ­ло­вaніе дрyгъ дрy­га, и3 бы­вaетъ t сщ7eнника со­вер­шeн­ный tпyстъ.

Рeк­шу діaко­ну: Премyдрость.

Ли1къ: ЧCт­нёй­шую херув‡мъ, / и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сy­щую бцdу тS величaемъ.

Сщ7eнникъ tпyстъ:

И$же въ кaнэ галілeй­ст­эй при­шeствіемъ свои1мъ чeстенъ брaкъ по­казa­вый, хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтва­ми пречcтыz сво­еS м™ре, с™hхъ слaв­ныхъ и3 все­хвaль­ныхъ ґпcлъ, с™hхъ бGо­вэн­чaн­ныхъ ца­рeй и3 рав­но­ап­cлwвъ, кwн­стан­тj­на и3 є3лeны, с™aгw великом§нка прок0піа, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 сп7сeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки