Седми1ца четвeр­таz с™aгw постA

 СредA
 Пzт0къ
 Суб­бHта

Въ срe­ду
срeд­ніz седми1цы с™hхъ постHвъ.

 На ќтре­ни  На ѕ7-мъ ча­сЁ  На вечeр­ни

На ќтре­ни.

Трbч­ны глa­са. По №-мъ стіхосл0віи сэдaль­ны кrт­ны nсмо­глaс­ни­ка. По в7-мъ же стіхосл0віи глаг0лемъ на­стоs­щій сэдa­ленъ господи1на їHсифа.

Глaсъ ѕ7. Под0бенъ: Ўпо­вaніе мjра:

Воздер­жaніz врe­мz, / њсщ7aющій б9eственный и3 все­чcт­нhй кrтъ въ по­клонeніе лежи1тъ, / при­стy­пимъ с0вэстію чи1стою, / по­чер­пeмъ њсщ7eніе, и3 про­свэ­щeніе, / и3 со стрa­хомъ возопіи1мъ: / чlвэколю1бче сп7се нaшъ, / слa­ва бlгоутр0бію тво­е­мY. [Двaж­ды.]

КrтобGор0диченъ. Под0бенъ: Пред­стоs­щи кrтY неис­ку­со­брaч­наz м™и, / t неS без­сё­мен­нw р0ждшагwсz, взы­вa­ше: / мeчь сeрд­це моE пр0йде, q сн7е! / не тер­пs­щи по­вё­ше­на на дрe­вэ тS зрё­ти, / є3гHже тре­пe­щутъ всsчєскаz, ћкw со­здa­телz и3 бGа, / долготерпэли1ве, слa­ва тебЁ.

По G‑мъ стіхосл0віи сэдaленъ,
господи1на fе0дwра. Глaсъ №. Под0бенъ: Tчazннаz:

Просвэти1вшесz доб­ро­дё­тель­ми, / при­стy­пимъ воз­дер­жaніz чи­сто­тY стz­жaв­ше, / и3 кrтY честн0му вопію1ще поклони1мсz: / њс™и2 нa­шz дy­шы и3 тэлесA, / спод0би нaсъ и3 пречcт­эй стrти твоeй поклони1тисz, / є3ди1не б9е всёхъ, / дaруй нaмъ и3 млcти тво‰. [Двaж­ды.]

КrтобGор0диченъ, глaсъ т0йже. Под0бенъ: Гр0бъ тв0й: Зрs­щи тS хrтE, всенепор0чнаz м™и, / мeрт­ва на кr­тЁ про­стeр­та, во­піs­ше: / сн7е м0й со­без­на­чaльне nц7Y и3 д¦ови, / к0е неиз­речeн­ное смот­рeніе твоE сіE, / и4мже сп7слъ є3си2 пречcтыхъ рyкъ твои1хъ щeд­ре создaніе;

КанHнъ кrтA, є3гHже краестр0чіе: Всечcтн0му поклони1мсz дрeву. Творeніе господи1на fео­фa­на. Глaсъ д7.

Пё­снь №.

Їрм0съ: Tвeр­зу ўстA моS:

Дрeву с™0му, на нeм­же хrт0съ про­стрE дл†ни, / по­бэж­дazй сопроти6внаz нач†ла, / поклони1мсz, пост0мъ њчи1стившесz, / въ хвалY и3 слaву вседержи1телz.

Ви1дитсz предлежи1мь, / њсщ7eніе по­давazй, кrтъ сп7си1тельный, / къ се­мY при­стy­пимъ, њчи1стивше и3 тё­ло и3 сeрд­це, / и3 по­чер­пeмъ бl­годaть сп7си1тельную.

Nгнeмъ мS њчи1сти зa­по­вэ­дей твои1хъ чlвэколю1бче, / и3 тво‰ сп7си1тєльнаz подaждь ми2 стrти нhнэ ви1дэти, / и3 люб0вію поклони1тисz, / кrт0мъ њграж­дaе­му, и3 соблюдaему.

БGор0диченъ: Воз­несeніе ви1дzщи на кr­тЁ твоE человэколю1бче, / ры­дa­ше зо­вy­щи тS р0ждшаz: / кaкw њсуж­дeнъ, хо­тsй всBмъ суди1ти, / ви1дитсz висsй слa­вы гDь;

Пё­снь G.

Їрм0съ: Тво‰ пэсносл0вцы:

ПостA вод0ю серд­цA њчи1стивше, / дрeво кrт­ное вёр­нw њб8и1мемъ, / на нeм­же хrт0съ ви1сz, / в0ду нaмъ њстав­лeніz ћкw бl­го­дё­тель и3сточи2.

Кrт­нымъ вёт­ри­ломъ њкрили1вшесz, / корaбль сп7си1тельный сE по­стA преполови1вше, / мес­сjа ї}се б9е, / и4мже нaсъ стrти тво­еS къ при­стa­ни­щу њкорми2.

Њбра­зо­вa­ше мwmсeй / тS на го­рЁ вра­гHвъ на ўбіeніе кr­те: / мh же воwбра­жaемъ тS сeрд­цемъ, / и3 зрs­ще тS, и3 по­кланs­ю­ще­сz, / по­бэж­дaемъ враги2 без­плHт­ныz си1лою твоeю.

БGор0диченъ: Хо­тёніемъ твои1мъ че­ло­вёкъ бhлъ є3си2, / бGъ сhй, и3 всёхъ творeцъ: / и3 нhнэ на кr­тё тz ви1сима зрю2, / сн7е м0й хrтE, тS р0ждшаz глаг0лаше, / и3 сeрд­цемъ ўzзвлsюсz.

Три­пё­с­нецъ, глaсъ ѕ7. Пё­снь G.

Їрм0съ: ГDь сhй всёхъ:

ГDь сhй всёхъ, и3 зижди1тель бGъ, / по­сре­дЁ земли2 на кr­тЁ воз­нeсл­сz є3си2, / къ се­бЁ воз­носS че­ло­вё­че­ское существо2, / пaд­шее ѕлhмъ вра­гA со­вё­томъ. / тём­же тS вёр­нw слaвимъ, / стrтію твоeю ўтверждaеми.

Њчи1стивше ч{вства по­щeніz свё­томъ, / кrтA мhс­лен­ны­ми лучa­ми, / бо­гaт­нw вёр­ніи њзари1мсz, / и3 сeй бl­го­го­вёй­нw пред­ле­жa­щій днeсь зрs­ще, / ўст­нa­ми чи1стыми и3 ўсты2, / и3 сeрд­цемъ цэлyемъ.

Мёсту на нeм­же стоsстэ н0зэ хrтH­вы, / поклони1мсz б9eственному кrтY, / на кa­ме­ни б9іихъ зa­по­вэ­дей / ўтверди1тисz но­гaмъ просs­ще души2 нa­шеz, / на­прaви­тисz сеS сто­пaмъ на пyть ми1рный, / б9eственною бlгодaтію.

БGор0диченъ: И#з8 nтрокови1цы без­мyж­ныz / про­шeлъ є3си2 хrтE, / пріи1мъ t сеS пл0ть мhс­лен­ную и3 њду­шев­лeн­ную, / и3 кrт0мъ твои1мъ вра­гA потреби1въ, / и3стлёвшее че­ло­вё­че­ское существо2 пaки њбнови1лъ є3си2: / тём­же слaвимъ бlгоутр0біе твоE.

И$ный. Глaсъ №.

Їрм0съ: Ўтверди2 гDи:

Восплещи1те вси2 концы2 пё­с­нь­ми, / зрs­ще по­кланsе­мое дрeво, / на нeм­же хrт0съ по­вё­шенъ бhсть, / и3 діaволъ ўzзви1сz.

Пред­ла­гaет­сz днeсь живон0снаz рa­дость, / пріиди1те вси2 поклони1мсz со стрa­хомъ / хrт0ву чcтн0му кrтY, / да пріи1мемъ д¦а с™aго.

Трb­ченъ: Три­лyч­ное с0лнце, три­сіsн­ный свё­те, / б9е џ§е сн7е и3 с™hй дш7е, / без­на­чaль­ное є3стество2 и3 слaво, / пою1щыz тS и3збaви t бёдъ.

БGор0диченъ: Пою1тъ тS чи1ни ѓгGль­стіи, / бl­го­сло­вeн­наz бцdе все­пё­таz и3 дв7о, / съ ни1миже нhнэ тS р0дъ че­ло­вё­че­скій, / ћкw без­не­вёст­ную славосл0витъ.

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

Грzдhй при­кос­нyтисz те­бЁ живон0сный кr­те, / ўжасa­юсz љзhкомъ и3 мhслію, прови1дz, / ћкw на те­бЁ и3зліsсz / гDа моегw2 б9eственнаz кр0вь.

Їрм0съ: Ўтверди2 гDи цR­ковь твою2, / ю4же стz­жaлъ є3си2 си1лою кrтA твоегw2, / и4мже вра­гA побэди1лъ є3си2, / и3 просвэти1лъ є3си2 вселeнную.

Сэдaль­ны, глaсъ ѕ7. Самоглaсны:

Днeсь прbр0ческое и3сп0лнисz сл0во: / сe бо по­кланsем­сz на мё­сто, и3дёже стоsстэ н0зэ твои2 гDи, / и3 дрe­ва сп7сeніz вкуси1вше, / грэх0вныхъ страстeй своб0ду ўлучи1хомъ, / мlтва­ми бцdы, є3ди1не чlвэколю1бче.

Слa­ва: Кrтъ тв0й гDи њс™и1сz, / въ нeмъ бо бы­вa­ютъ и3сцэлє1ніz болs­щымъ во гр­э­сёхъ: / и4мже те­бЁ при­пa­да­емъ, поми1луй нaсъ.

И# нhнэ: Т0кмw водрузи1сz дрeво хrтE кrтA твоегw2, / њснов†ніz по­ко­лебa­шасz смeр­ти гDи: / є3г0же бо поглоти2 желaніемъ ѓдъ, / tпусти2 трe­пе­томъ. / kви1лъ є3си2 нaмъ сп7сeніе твоE с™hй, / и3 славосл0вимъ тS сн7е б9ій, поми1луй нaсъ.

Пё­снь д7.

Їрм0съ: Сэдsй въ слaвэ:

Воwбра­жaz знa­меніе кrтA, / рy­цэ про­сти­рa­ше прем­энeніемъ, / внy­ча­та дрeв­ле їaкwвъ слaв­ный бl­го­слов­лsz, / и3 знa­ме­нуz сп7си1тельное бl­го­сло­вeніе, / на всёхъ нaсъ приходsщее.

Соблюдaе­ми пе­чaтію кrтA, / и3 пред­ле­жa­ща съ рa­до­стію д¦а того2 цэлy­ю­ще, / къ сп7си1тєльнымъ стrтeмъ и4демъ, / губи1тєльныz стр†сти плотск‡z ўмертви1вше.

Сп7си1тельное тS nрy­жіе, непобэди1мую по­бё­ду, / рa­до­сти знa­меніе, и4мже смeрть ўмертви1сz њб8и1мемъ, / слa­вою ўкра­шa­ю­ще­сz на те­бЁ пригв0ждшагwсz, / кr­те всечcтнhй.

БGор0диченъ: Ви1димый мн0ю, / ви1димь бhлъ є3си2 ѓгGлwмъ непри­стyп­ный, / ї}се сн7е м0й, пл0ть t менE за­и­мо­вa­вый: / и3 нhнэ зрs­щи тS на дрe­вэ при­гвож­дe­на, / ры­дaю, хrт0ва м™и глаг0лаше.

Пё­снь є7.

Їрм0съ: Ўжас0шасz:

Мeртвъ бhлъ є3си2 на кr­тЁ при­гвож­дaемь, / всBмъ сhй жи1знь и3 сп7сeніе: / сего2 ќбw дaруй, њчи­щeн­ною ду­шeю сп7се, нaмъ њб8sти, / и3 тво‰ стrти сп7си1тєльныz ви1дэти рaдующымсz.

Пред­стоsтъ чи1нове те­бЁ безпл0тныхъ тре­пe­щу­ще, / дрeво жи­во­то­дa­тель­ное: / на те­бё бо чест­нyю кр0вь свою2 хrт0съ и3зліS, / лучY и3спущaz и3здалeча, / бэс­Hмъ носS пa­гу­бу безконeчную.

Nрy­жіемъ ўsз­вен­на­го врa­жіимъ, / и3сцэли1 мz кр0вію твоeю сл0ве, / и3 ко­піeмъ, гр­эхHвъ мои1хъ вск0рэ раздери2 сп7се ру­ко­писaніе, вопію1 ти, / въ кни6ги на­писyz мS сп7сeнныхъ, / ћкw бlгоутр0бенъ.

БGор0диченъ: Гр0здъ зрё­лый, кaкw на дрe­вэ њбё­сил­сz є3си2; / с0лнце слa­вы, кaкw взsл­сz є3си2, / сіsніе с0лнца њмра­чaz сп7се стrтію твоeю; / р0ждшаz тS ѓг­ни­ца, дрeв­ле во­піs­ше ти2, / м™рски восклицaющи.

Пё­снь ѕ7.

Їрм0съ: Возопи2 проwбразyz:

Стрsслъ є3си2 во­дру­жeн­ный ѓдо­во жили1ще, / вBр­нымъ же непоколеби1мое ўтвер­ждeніе бhлъ є3си2, / и3звёстный покр0въ, / гDнь кr­те всечcтнhй.

Плодон0сни доб­ро­дё­тель­ми бhв­ше, / њб8и1мемъ б9eственнагw дрe­ва жи­вонHс­ныz плоды2, / ±же про­зzбE, про­стрhй­сz на сeмъ ї}съ, / плодови1таz лозA.

Поeмъ твою2 ї}се мн0гую бl­гость, / по­кланs­ю­ще­сz кrтY тво­е­мY, копію2, тр0сти: / тё­ми бо разруши1лъ є3си2 вражды2 щeд­ре средогрaдіе.

БGор0диченъ: В0дъ тS рэкY живот0чныхъ роди2 все­чcтаz, / ћкw и3ст0чника нa­ше­гw њб­нов­лeніz, / на кr­тЁ про­стeр­ша­госz, / и3 к†пли сп7сeніz и3сточи1вшаго.

Їрм0съ: Возопи2, проwбразyz по­гребeніе трид­нeв­ное, / прbр0къ їH­на, въ ки1тэ молsсz: / t тли2 и3збaви мS, ї}се цRю2 си1лъ.

Кон­дaкъ, глaсъ з7. Самоглaсенъ:

Не кто­мY плa­мен­ное nрy­жіе храни1тъ врaтъ є3дeмскихъ: / на ты6z бо нaй­де пре­слaв­ный соyзъ дрeво крeст­ное, / смeрт­ное жa­ло, и3 ѓдо­ва по­бё­да про­гнaсz. / пред­стaлъ бо є3си2 сп7се м0й, во­піS сy­щымъ во ѓдэ: / вни1дите пaки въ рaй.

Јкосъ: Три2 кrты2 водрузи2 на голг0fэ пілaтъ, / двA разб0йникwвъ, и3 є3ди1нъ жиз­нодaв­ца. / є3г0же ви1дэ ѓдъ, и3 речE сy­щымъ д0лэ: / q слуги6 мои2, и3 си6лы мо‰! / кто2 водрузи1въ гв0здіе въ сeрд­це моE, / древzнhмъ мS ко­піeмъ внезa­пу про­бодE; / и3 рас­терзa­юсz, внyтрен­ни­ми мои1ми болю2, ўтр0бою ўzзв­лs­юсz, / ч{вства мо‰ сму­щa­ютъ дyхъ м0й, / и3 по­нуж­дa­ют­сz и3зрыгaти ґдa­ма, и3 сy­щыz t ґдa­ма, дрeвомъ д†нныz ми2: / дрeво бо сі‰ вв0дитъ пaки въ рaй.

Пё­снь з7.

Їрм0съ: Не послужи1ша твaри:

Сэки1ра, ю4же є3ліссeй взS t їoр­дa­на, / хrтE кrтъ kв­лs­ше, / и4мже и3з8 глубины2 сyетіz kзhки и3звлeклъ є3си2, вос­пэ­вa­ю­щыz: / nтцє1въ гDь и3 бGъ бl­го­сло­вeнъ є3си2.

Рaду­ют­сz со зем­нh­ми нбc­наz, / по­клонeнію тво­е­мY кr­те: / тоб0ю бо ѓгGлwмъ и3 че­ло­вёкwмъ / со­единeніе бhсть всеси1льне, вопію1щымъ: / гDи б9е бl­го­сло­вeнъ є3си2.

Ћкw кmпари1съ ми­лосeр­діе, / ћкw кeдръ же вё­ру бlгов0нную, / ћкw пevкъ и4стинную люб0вь при­но­сs­ще, / гD­ню кrтY поклони1мсz, / на нeмъ слaвz­ще и3збaвителz пригвозди1вшагосz.

БGор0диченъ: Не по­ко­лебaвъ нбc­наz, / во ўтр0бу твою2 бGъ всели1сz, / грa­де б9ій и3збрaнный: / на кr­тё же ви1сz, твaрь по­ко­лебA. / є3г0же моли2, на недви1жимомъ кa­ме­ни є3гw2 / мнЁ соблюсти1сz.

Пё­снь }.

Їрм0съ: Џтро­ки бlгочести6выz:

Про­стeрлъ є3си2 рy­цэ на дрe­вэ, / руки2 неудержи1мыz раз­р­э­шaz грёхъ: / ко­піeмъ же проб0дсz є3си2, / си1мъ бор­цA ўzзв­лsz гDи: / жeл­чи же вкуси1лъ є3си2, / слaст­ную ѕл0бу и3з8имaz, / џц­томъ напои1лсz є3си2, всёхъ весeліе.

Ўм0мъ чи1стымъ и3 с0вэстію / свёт­лw приступи1вше поклони1мсz, / предлежи1тъ честн0е дрeво и3 с™0е, / и4мже хrт0съ без­чeст­ную под8sтъ смeрть, / чeсть наложи1въ вы­сочaй­шую, / пре­ступлeніемъ лю1тэ њбезчeстившымсz.

Дрeвомъ гр­эхA ўмертви1хсz, / и3 вку­шeніемъ слaст­нымъ погреб0хсz, / њживи1 мz гDи, воздви1гни мS ле­жa­ща­го, / покл0нника kви2 стrтeй твои1хъ, / и3 при­чaст­ни­ка во­стaніz б9eственнагw, / и3 на­слёд­ни­ка возлюби1вшихъ тS.

БGор0диченъ: Воз­несe­на тS ви1дzщи, / ни добр0ты въ стrти, ни ви1да и3мyща, / є3г0же во­пло­щeн­на ра­зу­мёхъ, / крас­нёй­ша пa­че сы­нHвъ че­ло­вё­че­скихъ, / тS є3динор0дный сн7е, все­чcтаz во­піs­ше дв7а: / покажи2 твою2 слaву, всёхъ сп7сeніе.

И$ный. Їрм0съ: За зак0ны nтeчєскіz:

Въ полyд­ни рас­пeн­шусz те­бЁ по­сре­дЁ земли2 в0лею, / мірск‡z концы2 и3з8 среды2 гор­тa­ни ѕмjе­вы и3ст0рглъ є3си2 щeд­ре. / тём­же въ срeд­нюю седми1цу б9eственныхъ по­стHвъ, / по­кланs­ю­ще­сz слaвимъ чcт­нhй кrтъ тв0й, / гDа п0йте, вопію1ще, и3 превозноси1те во вёки.

Рaдо­сти знa­меніе, nрy­жіе неруши1мое, / цRкве стэно2, м§нкwвъ похвало2, / ґпcлwвъ ўкра­шeніе, ґрхіерeєвъ ўтвер­ждeніе, / ўкрэпи1въ и3знем0гшую мою2 дy­шу, / поклони1тисz спод0би, / и3 пё­ти те­бЁ вопію1ща: / гDа п0йте дэлA и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Рыдaю и3 плa­чу, / є3гдA во ўмЁ моeмъ пріи­мY / суди1ще неумhт­ное, долготерпэли1ве, њсуж­дeнъ сhй. / тём­же пощади1 мz, / и3 њтzг­чeн­ное брe­мz души2 мо­еS њблегчи2, / да рa­дуzсz зо­вY: / гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

БGор0диченъ: Њбра­зо­вa­ше ку­пинA тaй­ну, / пa­че ўмA твоегw2 рож­де­ствA, дв7о всенепор0чнаz: / ћко­же бо nнA, пре­бы­лA є3си2 неw­пaль­нw, / џгнь р0ждшаz хrтA сп7са, воз­нeс­ша­госz на кrтъ. / є3г0же моли2, и3збaвити мS nгнS вёч­на­гw, вопію1ща: / гDа вос­пэ­вaй­те дэлA, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

И$ный. Їрм0съ: Сeй на­речeн­ный и3 с™hй дeнь:

Пріиди1те, кrтъ пред­ле­жa­щій гDнь, / пост0мъ њчи1стившесz, њб­ло­бы­зaимъ люб0вію: / сокр0вище бо нaмъ свz­щeніz є4сть и3 си1лы. / тём­же поeмъ є3го2 во вёки.

Сeй кrтъ три­чaст­ный и3 вели1кій, / малови1димь сhй, небeсъ ши1ршій є4сть си1лою своeю, / че­ло­вё­ки къ бGу возв0дитъ при1снw: / и4мже бlгослови1мъ хrтA во вёки.

Бlгослови1мъ nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, гDа.

Е#ди1но въ трeхъ на­чер­тaніихъ существо2 слaвz, / не сливaю є3диноли1чнw трeхъ, / ни­жE прес­эцaю зрaка, nц7A и3 сн7а со д¦омъ: / є3ди1нъ бо над8 всё­ми бGъ въ трbцэ.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Е#ди1на въ мa­те­рехъ по­казaласz є3си2, / дв7о бGо­не­вё­сто мRjе, / без8 мy­жа роди1вшаz сп7са хrтA, / чистоты2 пе­чaть со­хрaн­ши: / тS бlжи1мъ че­ло­вё­цы во вёки.

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

СіE всес™0е дрeво да почти1тсz, / є4же прbр0къ дрeв­ле вложи1ти въ хлёбъ хrт0въ взы­вaетъ, / t ї}льтzнъ, рас­пeн­шихъ є3го2. / є3г0же превозн0симъ во вс‰ вёки.

Їрм0съ: Рy­цэ въ р0въ вeр­жен­ный львHвъ, / и3ногдA вели1кій во прор0цэхъ, / кrтоwбрaз­нw про­стeръ даніи1лъ, / невре­ждeнъ t си1хъ снё­ди сп7сeсz, / бl­го­сло­вS хrтA бGа во вёки.

Пё­снь f7.

Їрм0съ: Всsкъ земнор0дный:

Копіeмъ твоE ребро2 tверзaе­ши, / њстав­лeніz рас­про­сти­рaz ми2 и3ст0чникъ: / на дрe­вэ же пригвозди1лсz є3си2, / дрeвомъ ўстав­лsz њсуж­дeніе, / по­сре­дЁ земли2, чlвэколю1бче: / є4же мы2 пре­по­ло­вeніемъ по­стA нhнэ њб­ло­бы­зaемъ, / вос­пэ­вa­ю­ще твою2 бlгостhню.

Г0ры слa­дость, х0лми рa­до­ваніе, / люб0вію и3скaпайте: / древa же польск†z, лівaн­стіи кeд­ри ли­кyй­те, / по­клонeніемъ днeсь живон0снагw кrтA: / прbр0цы, мyчє­ни­цы, ґпc­ли, / и3 прaвед­ныхъ дy­си взыгрaйте.

При1зри на лю1ди и3 до­стоsніе твоE гDи, / стрa­хомъ пою1щыz тS, / смeрть в0льную и4хже рa­ди пре­тер­пёлъ є3си2, / да не побэди1тъ твоегw2 бlгоутр0біz / без­мёр­ное мн0жество ѕHлъ нa­шихъ: / но сп7си2 вс‰ ны2 пребl­гjй кrт0мъ твои1мъ, / ћкw чlвэколю1бецъ.

БGор0диченъ: Ма­но­вeніемъ твои1мъ колeб­ле­ши ви1димый мjръ, / рас­пинaе­мый, пре­бы­вaе­ши же ви1симый, / бцdа плa­чу­щи глаг0лаше, / страстн†z ўмышлє1ніz пер­во­здaн­на­гw хrтE, потреби1ти хо­тS, / и3 и3сцэли1ти тогw2 со­кру­шeніе бlгостію.

И$ный. Їрм0съ: Недо­умёетъ всsкъ:

Е#ліс­сeй дрeв­ле и3з8 рэки2 сё­чи­во влекjй, / дрeвомъ тS кr­те, жи­во­то­дa­тель­ное дрeво воwбра­жa­ше: / и4мже и3звлечE и3з8 глубины2 хrт0съ / kзhки јдwль­ска­гw бэсо­вaніz, / на те­бЁ пригвозди1всz: / тём­же по­кланs­ю­ще­сz те­бЁ, / дер­жaву є3гw2 слaвимъ.

С0лнєчныz лучы2 сп7се, / преложи1шасz во тьмY, твои1мъ рас­пsтіемъ, / њсіsніе же луны2 ўгасE: / и3 стіх‡и трe­пе­томъ и3змэнsхусz вс‰. / тём­же вопію1 ти: / и3змэнє1на тьм0ю страстeй помышлє1ніz мо‰ сл0ве, / твоeю десни1цею премэни1въ просвэти2, / и3 сп7си1 мz.

Ћзвою твоeю и3сцэли2 души2 мо­еS стр†сти: / рeбръ твои1хъ про­бодeніемъ ўстaви бо­лёз­нєн­наz прободє1ніz бэс­Hвъ: / гвоздьми2 твои1ми хrтE, и3згвозди2 сластн†z и3 страстн†z по­хо­тBніz, / по­даs ми без­стрaст­нw / страстeмъ твои6мъ чcтны6мъ поклони1тисz и3 воскrнію.

БGор0диченъ: Крaс­на­го добр0тою, ро­ди­лa тz крaс­наz nтрокови1ца, / є3г0же зрs­щи ни добр0ты въ стра­дaніи, ни­жE ви1да и3мyща сп7се, / ры­дa­ю­щи глаг0лаше: / дивлю1сz пa­че ўмA сн7е м0й, тво­е­мY сми­рeнію, / и4мже сп7сaеши смири1вшеесz є3стество2 человёческое.

И$ный. Їрм0съ: Свэти1сz, свэти1сz:

Предгрzди1те, ўzсни1тесz вси2 лю1діе б9іи, / и3 дрeво кrт­ное предви1дzще пред­ле­жa­щее, / цэлyй­те со стрa­хомъ, и3 пріими1те рa­дость, / на нeмъ гDа слa­вы воз­нeс­ша­госz / слaвz­ще при1снw.

Nрy­жіе б9eственное ты2 жи1зни моeй кr­те, / на тебE вLка воз­шeдъ спасe мz: / и3сточи2 кр0вь и3 в0ду, про­бодeнъ въ рeб­ра, / и4мже при­ча­щa­юсz рa­дуzсz, слaвz є3го2.

Трb­ченъ: Трb­цэ ли1цы, є3ди1ницэ є3стеств0мъ, / по­кланs­юсz те­бЁ б9ество2 с™0е, / nц7Y и3 сн7у со с™hмъ же д¦омъ, / є3ди1ному на­чa­лу, є3ди1ному цaр­ству, / всё­ми владhчествующему.

БGор0диченъ: ГорA вели1каz, въ ню1же всели1сz хrт0съ, / ты2 kви1ласz є3си2 дв7о, / ћко­же б9eственный дв7дъ во­піeтъ: / є4юже мы2 вознес0хомсz къ нб7си2, / всыни1вшесz д¦омъ всебlжeннаz.

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

Ски1петре б9eственный цaр­скій кr­те, / в0инства мy­же­ство, во ўпо­вaніи твоeмъ рaт­ни­ки по­бэж­дaемъ: / по­бB­ды при1снw те­бЁ клaнz­ю­щым­сz / на вaр­ва­ры подaждь нaмъ.

Їрм0съ: Q м™и дв7о, и3 бцdе нел0жнаz, / р0ждшаz без­сё­мен­нw хrтA бGа нa­ше­го, / на кrтъ воз­нeс­ша­госz пл0тію: / тS вёр­ніи вси2 дост0йнw съ ни1мъ нhнэ величaемъ.

Свэти1ленъ глa­са, и3 на­стоs­щій є3xапостілaрій.
Под0бенъ: Д¦омъ:

Пре­по­ло­вeніемъ по­стHвъ / всечестн0е дрeво всёхъ въ по­клонeніе при­зы­вaетъ, / є3ли1цы страстьми2 свои1ми, / хrтH­вымъ стrтeмъ дост0йнw спо­слё­ду­ютъ: / пріиди1те вси2 вёр­ніи, / поклони1мсz дрeву стрaш­на­гw тaинства.

КrтобGор0диченъ: Без­не­вёст­наz и3 все­чcтаz бGа сл0ва м™и, / во­піs­ше кри­чa­щи, плa­чемъ ры­дa­ю­щи: / сицевы6z ли ми2 гавріи1лъ рaдw­сти при­но­сs­ше бl­го­вё­щеніz чa­до; / tиди2 и3сп0лнити неиз­речeн­ный со­вётъ / и3 б9eственное смотрeніе.

На стіх0внэ са­мо­глa­сенъ днE, двaж­ды. Глaсъ }:

Пощeніz пyть преполови1вше, / ведy­щій ко кrтY тво­е­мY чcтн0му, / тв0й дeнь ви1дэти, є3г0же ви1дэ ґвраaмъ, / и3 возрa­до­васz ћкw и3з8 гр0ба х0лма жи1ва їсаaка пріeмъ. / бlговоли2 и3 нaсъ вё­рою и3збaвившихсz t вра­гA, / и3 вe­че­ри причасти1тисz тaй­нэй, / въ ми1рэ зо­вy­щихъ: / про­свэ­щeніе и3 сп7си1телю нaшъ, слa­ва тебЁ.

Мy­че­ни­ченъ: М§нцы хrтH­вы непобэди1міи, / побэди1вше прeлесть си1лою кrт­ною, / вос­пріs­сте бl­годaть вёч­ныz жи1зни, / мучи1телей пре­щeніz не ўбоsстесz, / мy­ка­ми ўранsе­ми ве­се­ли­тeсz: / и3 нhнэ крHви вa­шz бh­ша и3сцэлє1ніz дyшъ нa­шихъ. / моли1те сп7сти1сz ду­шaмъ нaшымъ.

Слa­ва, глaсъ т0йже: Преполови1вше пучи1ну воз­дер­жaніz, / при­стa­ни­ще пріи1мемъ сп7сeніz, / врe­мz стrти тво­еS в0льныz гDи: / но ћкw бlгоутр0бенъ и3 щeдръ, / и3 дeнь слaв­на­гw вос­кrніz твоегw2, / въ ми1рэ спод0би нaсъ ви1дэти чlвэколю1бче.

И# нhнэ, пaки т0йже.

Кrто­по­клонeніе же бы­вaетъ въ №-й чaсъ, в0ньже поeмъ преднапи6санныz стіхи6ры недBль­ныz, са­мо­глaс­ны, глaсъ в7: Пріиди1те вёр­ніи: И# прH­чаz. И# tпyстъ.

На ѕ7-мъ часЁ.

Тро­пaрь прbр0чества, глaсъ ѕ7:

КrтY тво­е­мY по­кланsем­сz вLко, / и3 с™0е вос­кrніе твоE слaвимъ.

Слa­ва, и3 нhнэ, т0йже.

Про­кj­менъ, глaсъ ѕ7: Да возрa­ду­ют­сz, и3 воз­ве­селsт­сz њ те­бЁ / вси2 и4щущіи тебE б9е. Стjхъ: Да воз­вратsт­сz вспsть и3 по­сты­дsт­сz хо­тs­щіи ми2 ѕл†z.

Прbр0чества и3сaіина чтeніе.

СE гDь t с™aгw мё­ста нав0дитъ гнёвъ на живy­щыz на земли2, и3 tкрhетъ зем­лS кр0вь свою2, и3 не по­крhетъ и3збіeнныхъ. въ т0й дeнь на­ведeтъ гDь мeчь с™hй, и3 вели1кій, и3 крёп­кій на дрaкон­та ѕмjа бэ­жa­ща, на дрaкон­та ѕмjа лукa­ва­го: и3 ўбіeтъ дрaкон­та сy­ща­го въ м0ри. въ т0й дeнь ві­но­грaдъ д0брый, желa­ше пё­ти над8 ни1мъ. ѓзъ грaдъ крёп­кій, грaдъ вою1емый, всyе напою2 є3го2: пл­энeнъ бо бy­детъ н0щію, въ дeнь же па­дeт­сz стэнA є3гw2. нёсть тогw2, и4же не в0зметъ є3гw2. кт0 мz при­стaвитъ стрещи2 стє1бліz на ни1вэ; рa­ди вражды2 сеS tри1нухъ и5: u5бо сегw2 рa­ди сотвори2 гDь бGъ вс‰, є3ли6ка со­вэ­щA: и3 сго­рёхъ, возопію1тъ живy­щіи въ нeмъ: сотвори1мъ ми1ръ є3мY, сотвори1мъ ми1ръ. приход‰щаz ч†да їaкwв­лz: про­зsб­нетъ и3 про­ц­вэ­тeтъ ї}ль, и3 нап0лнитсz все­лeн­наz плодA є3гw2. є3дA ћко­же т0й порази2, и3 сaмъ си1це ўzзви1тсz; и3 ћко­же сaмъ ўби2, тaкож­де ўбіeнъ бy­детъ. сварsсz и3 ўкорsz tпy­ститъ |: не тh ли бhлъ є3си2 по­мыш­лsz д¦омъ жест0кимъ ўби1ти | д¦омъ ћро­сти; сегw2 рa­ди tи1метсz беззак0ніе їaкwв­ле, и3 сіE є4сть бl­го­сло­вeніе є3гw2, є3гдA tи­мY грёхъ є3гw2, є3гдA по­ло­жaтъ всE кa­меніе трe­бищъ со­кру­шe­но ѓки прaхъ др0бный: и3 не пребy­дутъ дре­весA и4хъ, и3 ку­мj­ры и4хъ бy­дутъ по­сё­че­ни, ѓки дуб­рa­ва далeче.

Про­кj­менъ, глaсъ ѕ7: На тS гDи, ўпо­вaхъ, / да не по­сты­жyсz въ вёкъ. Стjхъ: Прaв­дою твоeю и3збaви мS.

Въ срe­ду срeд­ніz седми1цы вeчера.

На ГDи воз­звaхъ, по­стaвимъ стіхHвъ ѕ7: и3 поeмъ на­стоs­щыz са­мо­глaс­ны, и3 мy­че­ни­ченъ, и3 въ минeи д7.

Са­мо­глa­сенъ. Глaсъ д7:

П0стъ бlги1хъ ходaтай, / своE пре­по­ло­вeніе нhнэ введE, / пре­шeд­ши­ми дeнь­ми бlгоугоди1въ, / и3 пр0чими п0льзованіе предложи1въ: / и4бо бlги1хъ на­прz­жeніе, мн0жайшее бl­год­эsніе твори1тъ. / тём­же всёхъ бlги1хъ дa­те­лю хrтY бl­го­уго­ждa­ю­ще, во­піeмъ: / пости1выйсz нaсъ рa­ди, и3 рас­пsтіе пре­тер­пё­вый, / неw­суж­дe­ны нaсъ спод0би, причасти1тисz / и3 б9eственныz пaс­хи тво­еS, / въ ми1рэ пожи1вшыz, / и3 дост0йнw со nц7eмъ тебE и3 д¦омъ слaвzщыz.

И$нъ. Глaсъ є7: Въ тaй­нэ доб­ро­дётє­ли дё­ла­ю­щіи, / д¦Hвнаz возда‰ніz чa­ю­щіи, / не по­сре­дЁ т0ржищъ и3 рас­пyтій kв­лs­ютъ сі‰, / но внyтрь сeрд­ца н0сzтъ пa­че: / и3 всёхъ ви1дzй бы­вaє­маz въ тaй­нэ, / мздY воз­дер­жaніz по­даeтъ нaмъ. / п0стъ со­вер­шaимъ, не сё­ту­ю­ще ли1цы, / но въ клё­техъ дyшъ нa­шихъ молs­ще­сz, / непре­стaн­нw возопіи1мъ: џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, / не введи2 нaсъ во и3скушeніе, м0лимсz, / но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Мy­че­ни­ченъ: Несhт­ною люб0вію души2, / хrтA не tверг0стесz с™jи мyчє­ни­цы, / и5же разли6чныz р†ны страстeй пре­тер­пёв­ше, / мучи1телей дeр­зость низложи1сте, / непрекл0нну и3 невреди1му вё­ру со­хрaн­ше, на нб7сA пре­стaви­стесz. / тём­же и3 дерз­но­вeніе получи1вше къ немY, / проси1те да­ро­вaти ми1ръ мjро­ви, / и3 ду­шaмъ нa­шымъ вeлію млcть.

И$ны стіхи6ры, глaсъ №.
Под0бенъ: Пре­хвaль­ніи мyчєницы:

ПостA вод0ю, дy­шы вси2 њмhимъ, / и3 приступи1вше къ чcтн0му и3 жи­во­творs­ще­му кrтY гD­ню, / вё­рою поклони1мсz, б9eственное про­свэ­щeніе по­чер­пa­ю­ще, / и3 вёч­ное сп7сeніе нhнэ пріwбр­этa­ю­ще, / ми1ръ и3 вeлію млcть.

Ґпcлwвъ похвало2 кr­те, / є3г0же њкру­жa­ютъ нач†ла, си6лы, ґрхa­гG­ли, / по­кланs­ю­щы­zсz те­бЁ t всsка­гw врe­да спасaй, / и3 б9eственное п0прище воз­дер­жaніz нaсъ спод0би д0брэ со­вер­шa­ю­щыz, / дeнь сп7си1тельный дости1гнути, и4мже и3 сп7сaемсz.

И$нъ под0бенъ, глaсъ з7: Днeсь бди1тъ:

Днeсь кrтY гD­ню по­кланs­ю­ще­сz возопіи1мъ: / рa­дуй­сz дрeво жи1зни, ѓда разори1телю. / рa­дуй­сz рa­до­сте мj­ра, и3 тлёніz потреби1телю. / рa­дуй­сz, бё­сы про­гонszй си1лою твоeю, / вёр­ныхъ ўтвер­ждeніе, nрy­жіе неруши1мое, / њб­ло­бы­зa­ю­щыz тS соблюди2, њсвzти2, м0лимсz.

И# минeи д7. Слa­ва, и3 нhнэ, са­мо­глa­сенъ, глaсъ }:

Днeсь непри­кос­но­вeн­ный существ0мъ, / при­кос­но­вeнъ мнЁ бы­вaетъ, / и3 стрaж­детъ стrти, сво­бож­дazй мS t страстeй, / свётъ по­давazй слэпы6мъ, / t беззак0нныхъ ўстeнъ њплевaет­сz, / и3 даeтъ плещы2 за плэнє1нныz на р†ны. / сего2 чcтаz дв7а и3 м™и на кr­тЁ зрs­щи, / бо­лёз­нен­нw вэ­щa­ше: / ўвы2 мнЁ чa­до моE, что2 сіE сотвори1лъ є3си2; / крaс­ный добр0тою пa­че всёхъ че­ло­вBкъ, / без­ды­хaн­ный, без­зрaч­ный kв­лsе­шисz, / не и3мёz ви1да, ни­жE добр0ты: / ўвы2 мнЁ м0й свё­те, / не мо­гY спs­ща зрё­ти тS, / ўтр0бою ўzзв­лs­юсz, / и3 лю1тое nрy­жіе сeрд­це моE прох0дитъ. / вос­пэ­вaю тво‰ стrти, / по­кланs­юсz бlгоутр0бію тво­е­мY: / долготерпэли1ве слa­ва тебЁ.

Вх0дъ. Свё­те ти1хій:

Про­кj­менъ, глaсъ д7: Бl­го­сло­вeнъ гDь бGъ ї}левъ, / творsй чу­десA є3ди1нъ. Стjхъ: Б9е, сyдъ тв0й цReви дaждь, и3 прaв­ду твою2 сн7у цReву.

№. Бы­тіS чтeніе.

Бhша сh­но­ве нHє­вы и3зшeдшіи и3з8 ков­чe­га, си1мъ, хaмъ, їa­феfъ: хaмъ же бs­ше nтeцъ ха­наaнь. тріE сjи сyть сh­но­ве нHє­вы, t си1хъ раз­сёz­шасz по всeй земли2. и3 на­чaтъ нHе че­ло­вёкъ дё­ла­тель бhти земли2, и3 насади2 ві­но­грaдъ: и3 и3спи2 t вінA, и3 ўпи1сz, и3 њбнажи1сz въ до­мY своeмъ. и3 ви1дэ хaмъ nтeцъ ха­наaнь, на­го­тY nт­цA своегw2, и3 и3зшeдъ в0нъ по­вё­да nбё­ма брaто­ма свои1ма. и3 взeм­ше си1мъ и3 їa­феfъ ри1зу, возложи1ша ю5 на џбэ рaмэ свои2, и3 и3д0ша вспsть зрs­ще, и3 по­крh­ша на­го­тY nт­цA своегw2, и3 ли­цE и4хъ вспsть зрS, и3 наготы2 nт­цA своегw2 не ви1дэша. и3стрезви1сz же нHе t вінA, и3 ра­зу­мЁ є3ли6ка сотвори2 є3мY сhнъ є3гw2 ю3нёйшій. и3 речE: пр0клzтъ бy­ди ха­наaнъ џтрокъ: рaбъ бy­детъ брaтіzмъ свои6мъ. и3 речE: бl­го­сло­вeнъ гDь бGъ си1мовъ: и3 бy­детъ ха­наaнъ џтрокъ рaбъ є3мY. да распространи1тъ бGъ їa­феfа, и3 да всели1тсz въ селeніихъ си1мовыхъ, и3 да бy­детъ ха­наaнъ рaбъ є3мY. по­живe же нHе по пот0пэ лётъ три1ста пzть­десsтъ: и3 бh­ша вси2 днjе нHє­вы, лётъ дeвzть сHтъ пzть­десsтъ, и3 ќм­ре. сі‰ же сyть бы­ті‰ сы­нHвъ нHе­выхъ, си1ма, хa­ма, їa­феfа: и3 роди1шасz и5мъ сh­но­ве по пот0пэ.

Про­кj­менъ, глaсъ д7: Мнё же при­л­эплsтисz бGо­ви / блa­го є4сть. Стjхъ: К0ль бlгъ бGъ ї}левъ пр†вымъ сeрдцемъ.

в7. При1тчей чтeніе.

Мyжъ разуми1вый прест0лъ чyв­ствіz: сeрд­це же безyм­ныхъ срs­щетъ кл‰твы. рукA и3збрaнныхъ њдержи1тъ ўд0бь: льсти1віи же бy­дутъ въ пл­энeніи. стрaш­ное сл0во сeрд­це мy­жа прaвед­на сму­щaетъ: вёсть же бl­гaz весели1тъ є3го2. разуми1въ првd­никъ се­бЁ дрyгъ бy­детъ: мы6сли же нечести1выхъ некр0тки: со­гр­э­шa­ю­щихъ пости1гнутъ ѕл†z: пyть же нечести1выхъ прельсти1тъ |. не ўлучи1тъ льсти1вый лови1твы: стz­жaніе же честн0е мyжъ чи1стый. въ путeхъ прaв­ды жив0тъ: путіe же ѕлоп0мнzщихъ въ смeрть. сhнъ бl­го­разyм­ный послушли1въ nт­цY: сhнъ же непокорли1вый въ поги1бель. t плодHвъ прaв­ды снёсть бl­гjй: дy­шы же беззак0нныхъ по­ги­бa­ютъ без­врe­мен­нw. и4же храни1тъ сво‰ ўстA, со­блюдaетъ свою2 дy­шу: продeр­зи­вый же ўст­нa­ма, ўстраши1тъ себE. въ п0хотехъ є4сть всsкъ прaзд­ный: рyки же мy­же­ствен­ныхъ въ при­л­э­жaніи. сло­весE непрaвед­на ненави1дитъ прaвед­никъ: нечести1вый же стыди1тсz, и3 не воз8имёетъ дерз­но­вeніz. прaв­да храни1тъ неѕлH­би­выz: нечести6выz же ѕлы2 твори1тъ грёхъ. сyть бо­гатs­ще себE, ничес0же и3мyще: и3 сyть сми­рs­ю­ще­сz во мн0зэ бо­гaт­ст­вэ. и3збавлeніе мy­жа души2 своE є3мY бо­гaт­ство: ни1щій же не терпи1тъ пре­щeніz. свётъ прaвєд­нымъ все­гдA: свётъ же нечести1выхъ ўгасaетъ, дy­шы льсти6выz за­блуж­дa­ютъ во гр­э­сёхъ: прaвед­ніи же щeдрzтъ и3 ми1луютъ.

И# пр0чее по­слё­до­ваніе преждеwсщ7eнныхъ.

T се­гH же днE на­чинaетъ свz­щeн­никъ, [и3ли2 діaконъ, ѓще є4сть] двосуг{баz є3ли1кw њглашє1ніz про­свэ­щaе­мыхъ и3 моли1тву. глаг0лютсz же дa­же до среды2 вели1кіz, кро­мЁ суб­бHтъ и3 недёль.

Въ пzт0къ
срeд­ніz седми1цы с™hхъ постHвъ.

 На ќтре­ни  На ѕ7-мъ ча­сЁ  На вечeр­ни

На ќтре­ни.

Трbч­ны глa­са. По №-мъ стіхосл0віи глаг0лемъ сэдaль­ны кrт­ны nсмо­глaс­ни­ка. По в7-мъ же стіхосл0віи глаг0лемъ на­стоs­щій сэдa­ленъ господи1на їH­си­фа. Глaсъ д7.

Под0бенъ: Воз­несhй­сz на кrтъ:

Воздер­жaніz врe­мz њсщ7azй, / все­чест­нhй кrтъ ви1дитсz, / є3мyже клaнz­ю­ще­сz днeсь возопіи1мъ: / вLко чlвэколю1бче, / тогw2 пос0біемъ подaждь прейти2 нaмъ пр0чее врe­мz по­щeніz во ўми­лeніи, / и3 жи­вонHс­ныz тво‰ ви1дэти стrти, / и4миже и3збaвихомсz. [Двaж­ды.]

Слa­ва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: И#з8 без­на­чaль­на nц7A р0ждшасz, / на­по­слё­докъ тS хrтE р0ждшаz, / на кr­тЁ ви1сима ви1дzщи вос­кли­цa­ше: / ўвы2 мнЁ пре­воз­же­лён­ный ї}се, во­піs­ше: / кaкw про­слав­лsе­мый ћкw бGъ t ѓгGлъ, / t беззак0нныхъ нhнэ че­ло­вBкъ, сн7е хо­тsй рас­пинaе­шисz; / пою1 тz долготерпэли1ве.

По G‑мъ стіхосл0віи сэдa­ленъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Ск0рw предвари2:

Свётъ дyшъ нa­шихъ нhнэ зрs­ще хrтE, / кrтъ тв0й пре­чест­нhй, / и3 то­мY по­кланs­ю­ще­сz рa­до­стію ћс­нw возопіи1мъ: / слa­ва те­бЁ, на нeмъ вознести1сz вос­хо­тё­вый. / слa­ва те­бЁ, про­свэ­щeй тёмъ всю2 твaрь: / въ нeм­же тS непре­стaн­нw пё­с­нь­ми слaвимъ.

КrтобGор0диченъ. Под0бенъ: На кr­тё тz воз­несeн­на / ћкw ўзрЁ без­не­вёст­наz м™и твоS сл0ве б9ій, / мa­тер­ски ры­дa­ю­щи вэ­щa­ше: / что2 н0вое, и3 стрaн­ное сіE чy­до, сн7е м0й; / кaкw жи1знь всёхъ пріwб­щaе­шисz смeр­ти, / њживи1ти ўмeр­шыz хо­тsй ћкw бlгоутр0бенъ;

Pал0мъ н7. И# канHнъ чест­нa­гw кrтA. Въ минeи же поeт­сz на по­вечeріи. КанHнъ, є3гHже краестр0чіе: По­кланsе­мое вси2 поeмъ дрeво. Глaсъ }.

Пё­снь №.

Їрм0съ: Колесницегони1телz фараHнz:

ГDню при­шeд­ше днeсь кrтY, / ўм0мъ чи1стымъ, и3 бlгочести1вымъ рa­з­умомъ, / пріиди1те поклони1мсz: / предлежи1тъ бо дaруz є3мY по­кланs­ю­щым­сz, / њсщ7eніе же сп7си1тельное, сіsніе, и3 слaву, и3 млcть.

Живо­да­ро­вa­тель­ный кrтъ пред­ле­жaщь, и3 зри1мый, / свэтови1дное сіsніе бl­годaти и3спущaетъ, / при­стy­пимъ и3 пріи1мемъ про­свэ­щeніе весeліz, / и3 сп7сeніе и3 њстав­лeніе, хвалY гDви приносsще.

Предлежи1тъ стрaн­ное зрs­щымъ ви­дёніе, / кrтъ чест­нhй, / и3 ћко­же и3ст0чникъ кипи1тъ б9eственными да­ро­вaніи, / и3 ўтолsетъ прегрэшє1ніz, / и3 болBз­ни раз­р­э­шaетъ, / и3 мудрwвaніz ўкр­эплsетъ, / чи1сто при­ходs­щымъ къ немY.

Жeзлъ проwбра­жa­ше / кrтA по­бё­ду, м0ре сэкy­щій, / и4мже мы2 вё­рою непо­то­плeн­нw преплa­ва­емъ жи­тіS в0ду непо­стоsн­ную, / и3 т0кwвъ всёхъ гр­эхA и3збэгaемъ, / и3 б9eственныz тишины2 и3сполнsемсz.

БGор0диченъ: Е#гдA тS чa­до неиз­речeн­нw роди1хъ, / бо­лёз­ней и3збэг0хъ, / и3 кaкw нhнэ всS бо­лёз­ней и3сполнsюсz; / ви1жду бо тS ви1сима ћкw ѕло­дёz на дрe­вэ, / зeм­лю неw­дер­жaн­нw по­вё­сив­ша­го, / глаг0лаше все­чcтаz плaчущи.

Пё­снь G.

Їрм0съ: Ўтвер­ждeй нб7сA:

Кrтъ всёхъ бlги1хъ подa­тель­ный, / зри1тсz по­кланsе­мый, / и3 всS твaрь прaзд­ну­етъ въ рa­до­сти, про­свэ­щaе­ма бl­годaтію, / на нeмъ в0лею воз­нeс­ша­гwсz бGа нaшегw.

Њсіzвaе­ми свё­томъ кrт­ныхъ л{чь, / пре­по­ло­вeніемъ сщ7eннагw воз­дер­жaніz, / њмра­чeніz гр­эхHвъ ўбэжи1мъ и3 возопіи1мъ: / про­свэ­щeніе всёхъ бlгоутр0бне гDи, / слa­ва тебЁ.

Пэсносл0вимъ тS кr­те, / и3 њб­ло­бы­зaемъ вё­рою просs­ще, / твои1мъ мо­гyт­ствомъ и3зми2 нaсъ t сё­тей врa­жіихъ, / и3 ўпрaви ны2 вс‰ ко при­стa­ни­щу сп7сeніz / по­чи­тa­ю­щыz тS.

БGор0диченъ: Ўмерщ­влe­ну жи1знь на кr­тЁ зрs­щи, / и3 не тер­пs­щи бо­лёз­ни ўтр0бъ, / ры­дa­ше чcтаz дв7а взы­вa­ю­щи: / ўвы2 сн7е м0й, / что2 те­бЁ нар0дъ беззак0нный воздадE;

Сэдa­ленъ, глaсъ ѕ7:

Т0кмw водрузи1сz дрeво хrтE кrтA твоегw2, / њснов†ніz по­ко­лебa­шасz смeр­ти гDи: / є3г0же бо поглоти2 желaніемъ ѓдъ, / tпусти2 трe­пе­томъ. / kви1лъ є3си2 нaмъ сп7сeніе твоE с™hй, / и3 славосл0вимъ тS сн7е б9ій, поми1луй нaсъ.

Слa­ва, конeцъ, И# нhнэ: Днeсь прbр0ческое и3сп0лнисz сл0во: / сe бо по­кланsем­сz на мё­сто, и3дёже стоsстэ н0зэ твои2 гDи: / и3 дрeво сп7сeніz вкуси1вше, / грэх0вныхъ страстeй своб0ду ўлучи1хомъ, / мlтва­ми бцdы, є3ди1не чlвэколю1бче.

Пё­снь д7.

Їрм0съ: Ты2 моS крёпость:

Дер­жaв­ный покр0въ же и3 и3справлeніе че­ло­вёкwмъ, / непребори1мое nрy­жіе вё­ры, / кrтъ сп7си1тельный сE зри1тсz пред­ле­жa­щій, / и3 всёхъ серд­цA вёр­нw при­ходs­щихъ њсщ7aетъ, / про­свэ­щaетъ бlгодaтію.

Въ пре­по­ло­вeніе воз­дер­жaніz пред­ле­жa­щій, / по­сре­дЁ всёхъ пребl­гjй кrтъ чест­нhй среди2 земли2, / на нeм­же воз­нeсл­сz є3си2 в0лею чlвэколю1бче, / мjръ њсщ7aетъ свои1мъ по­клонeніемъ, / и3 про­гонsетъ дe­мwн­скіz полки2.

Нб7о и3 всS зем­лS свесели1тсz, / стrто­тeрп­цы, м§нцы, ґпc­ли, / дy­шы првd­ныхъ рa­дост­нw нhнэ рa­ду­ют­сz, / вс‰ сп7сaющее ви1дzще, / пред­ле­жa­щее по­сре­дЁ бGо­да­ро­вaн­ное дрeво, / и3 вBр­ныz њсщ7aющее бlгодaтію.

Зак0ны тво‰ гDи, / безс0вэстный не сохрани1въ, и4мамъ њсуди1тисz, / є3гдA пріи1деши съ нб7сE суди1ти че­ло­вёчєскаz дэлA, / toнy­ду­же зо­вY те­бЁ: / си1лою кrтA твоегw2 њбрати1въ мS сп7си2, / по­каsніz по­даs ми слeзы.

БGор0диченъ: И#з8 дёв­ствен­ныz чa­до, ўтр0бы тS роди1хъ, / и3 зрs­щи на дрe­вэ тS ви1сима недо­ум­э­вa­юсz, / и3 не поeм­лю высоты2 тaин­ства, / и3 глубины2 вели1кихъ судeбъ твои1хъ, все­чcтаz во­піs­ше: / ю4же глa­сы нем0лчными, / ћкw м™рь б9ію ўбlжaемъ.

Пё­снь є7.

Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2:

Воскли1кните kзh­цы, восп0йте и3 п0йте, / колB­на взыг­рaй­те бGу дaв­ше­му кrтъ, / непоколеби1мое ўтвер­ждeніе: тогw2 нhнэ во врe­мz воз­дер­жaніz на­сла­ждaем­сz, / пи­тa­ю­ще дy­шу и3 помышлeніе.

Ќмнаz вHин­ства тS вс‰ по­чи­тa­ютъ кr­те всес™hй, / и3 че­ло­вё­цы брeн­ны­ми касa­ю­ще­сz тебE ўст­нa­ми днeсь, / по­чер­пaемъ люб0вію њсщ7eніе и3 бl­го­сло­вeніе, / на те­бЁ пригв0ждшагосz слaвzще.

Души2 мо­еS стр†сти и3сцэли2 врe­мєн­ныz, / бlгоутр0бне гDи, / и3 покл0нника мS с™hхъ стrтeй твои1хъ спод0би, / врe­ме­немъ по­стA лyч­ша мS покажи2, / и3 ѕлhхъ ўдалeніе дaруй пребlгjй.

БGор0диченъ: На кr­тЁ зрs­щи, / бl­го­сти рa­ди t тебE всенепор0чнаz пa­че ўмA р0ждшасz, / ўzзв­лsласz є3си2 ўтр0бами, и3 глаг0лала: / ўвы2 мнЁ б9eственное чa­до, / кaкw њ всёхъ бо­лёз­ну­е­ши; / по­кланs­юсz тво­е­мY бlгоутр0бію гDи.

Три­пё­с­нецъ, глaсъ д7.
Пё­снь є7.

Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz:

Свэти6ла скрh­ша свётъ св0й, / зрs­ще на дрe­вэ при­гвож­дe­на непрaвед­нw, / првd­ный є3ди1не, тебE долготерпэли1ваго, / и3 лукa­ва­гw мр†чныz сп7се њб­ли­чa­ю­ща вл†сти / дер­жa­вою твоeю.

Пощeніz вод0ю ли1ца њмhимъ, / и3 њб­ло­бы­зaимъ дрeво: / є3ди1ный бо всёхъ на нeмъ воз­несeсz хrт0съ, / пл0тію њбложи1всz смeрт­ною, / ћкw да ўмори1тъ нaсъ ўмори1вшаго.

Кrте все­чcт­нhй, ґпcлwвъ похвало2, / nрy­жіе стrто­тeрп­цєвъ, сщ7eнникwвъ слaво, / пр­пdб­ныхъ њграж­дeніе, всёхъ вёр­ныхъ храни1телю, / сохрани2, њс™и2 вёр­нw по­кланs­ю­щы­zсz тебЁ.

БGор0диченъ: Гр0здъ, лозA дв7а, є3г0же про­зzбE, / на дрe­вэ ви1сzща ви1дzщи: / чa­до, во­піs­ше, слa­дость и3скaпи, / піsн­ство по­треб­лs­ю­щую вра­гHвъ всyе рас­пeн­шихъ тS, / всёхъ долготерпэли1ваго.

И$ный, глaсъ т0йже. Їрм0съ: И#з8 н0щи ќтренююще:

Днeсь пред­ла­гaет­сz кrтъ тв0й, / дрeво жи1зни по­кланsе­мое, / и3 мjръ рa­ду­ет­сz при­шeствіемъ д¦а, / того2 њблобызazй.

Пред­ле­жa­щій зрs­ще кrтъ тв0й / служи1теліе нбcніи, пою1тъ тS гDи, / и3 дe­мw­ни тре­пe­щутъ, / не тер­пs­ще дер­жa­вы твоеS.

Трb­ченъ: Трb­цу про­слaвимъ пра­во­слaв­нw / со nц7eмъ и3 сн7омъ, и3 д¦а с™aго, / є3ди1но б9ество2, / є3ди1ницу тріmпостaсную.

БGор0диченъ: М™рь тS и3 дв7у / пра­во­слaв­нw и3сповёдуемъ вёр­ніи, / неиз­речeн­нw роди1вшую хrтA бGа нa­ше­го, / є3ди1наго многомлcтиваго.

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

На пevкэ, и3 кeдрэ, и3 кmпари1сэ / рас­пнhй­сz сн7е б9ій, / њс™и2 вс‰ ны2, / и3 живон0сную твою2 стrть спод0би ви1дэти.

Їрм0съ: И#з8 н0щи ќтре­ню­ю­ще, / просвэти2 нaсъ животв0рче кr­те хrт0въ, / со стрa­хомъ по­кланs­ю­щы­zсz те­бЁ, / и3 дeнь сп7си1тельный при1снw воз­сіsй нaмъ.

Пё­снь ѕ7.

Їрм0съ: Њчи1сти мS сп7се:

КrтY водрузи1вшусz на земли2, / дe­мwнwмъ па­дeніе бhсть: / є3г0же нhнэ зрs­ще мы2 пре­слaв­нw пред­ле­жa­ща, и3 ло­бы­зa­ю­ще, / t па­дeній грэх0вныхъ востаeмъ.

Возносs­ще тS хrтA, ћкw цRS и3 гDа, / є3г0же да­ро­вaлъ є3си2 нaмъ кrтъ, / стё­ну неруши1мую њб­ло­бы­зaимъ, / пре­по­ло­вeніемъ б9eственнагw воз­дер­жaніz веселsщесz.

Вє1ліz всBмъ нaмъ даров†ніz по­даS, / гDнь кrтъ зри1тсz пред­ле­жa­щій, / при­стy­пимъ че­ло­вё­цы, / про­свэ­щeніе сeрд­ца и3 души2 почерпeмъ.

БGор0диченъ: Пости1тисz нaмъ чcтаz, / t ѕл0бы всsкіz ўкрэпи2, / и3 ѕлhхъ и3 лукa­выхъ воз­дер­жaтисz дэsній при1снw вос­по­мо­гaй, / пред­стa­тель­ство всёхъ че­ло­вёкwвъ сyщаz.

Кон­дaкъ, глaсъ з7. Самоглaсенъ:

Не кто­мY плa­мен­ное nрy­жіе храни1тъ врaтъ є3дeмскихъ: / на ты6z бо нaй­де пре­слaв­ный соyзъ дрeво крeст­ное, / смeрт­ное жa­ло, и3 ѓдо­ва по­бё­да про­гнaсz. / пред­стaлъ бо є3си2 сп7се м0й, во­піS сy­щымъ во ѓдэ: / вни1дите пaки въ рaй.

Јкосъ: Три2 кrты2 водрузи2 на голг0fэ пілaтъ, / двA разб0йникwвъ, и3 є3ди1нъ жиз­нодaв­ца. / є3г0же ви1дэ ѓдъ, и3 речE сy­щымъ д0лэ: / q слуги6 мои2, и3 си6лы мо‰! / кто2 водрузи1въ гв0здіе въ сeрд­це моE, / древzнhмъ мS ко­піeмъ внезa­пу про­бодE; / и3 рас­терзa­юсz, внyтрен­ни­ми мои1ми болю2, ўтр0бою ўzзв­лs­юсz, / ч{вства мо‰ сму­щa­ютъ дyхъ м0й, / и3 по­нуж­дa­ют­сz и3зрыгaти ґдa­ма, и3 сy­щыz t ґдa­ма, дрeвомъ д†нныz ми2: / дрeво бо сі‰ вв0дитъ пaки въ рaй.

Пё­снь з7.

Їрм0съ: Б9іz снизхождeніz:

Вре­мeнъ вh­ш­шіи, / во врe­ме­ни пл0ть носsй kв­лsет­сz, / и3 врe­мєн­ныz стр†сти нa­шz и3сцэлsетъ / бl­го­сти рa­ди, во врe­мz воз­дер­жaніz, / въ нe­же предлежи1тъ б9eственный сeй кrтъ, њсщ7azй нaсъ.

Поeмъ, слaвимъ, и3 по­кланsем­сz, / и3 ве­ли­чaемъ твою2 гDи дер­жaву, / ћкw подaлъ є3си2 нaмъ ра­бHмъ твои6мъ кrтъ б9eственный, / на­сла­ждeніе неи­ждивaе­мое, / и3 храни1телz дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ.

Не покажи1 мz гDи / въ дeнь и3спытaніz ѕлh­ми ўни­чи­жe­на, / не tри1ни t ли­цA твоегw2 по­срaм­ле­на: / но ўщeд­ри, сп7си1 мz твои1мъ чcт­нhмъ кrт0мъ, / ћкw пребlгjй.

Проwбра­зо­вa­ше бl­годaть твою2 кr­те, / ўсла­ждazй мwmсeй в0ды гор­чaй­шыz дрeвомъ: / и4бо г0рести страстeй и3збaвихомсz твоeю си1лою. / тём­же ны2 ўслади2 цэлy­ю­щыz тS нhнэ / во ўми­лeніи душeвнэмъ.

БGор0диченъ: ЎмA моегw2 тэс­но­тY / твоeю мlт­вою разшири2 вLч­це, / стэсни1вшаz вс‰ на­вё­ты бор­цA, / и3 путeмъ мS тёс­нымъ на­стaви, / къ про­стрaн­ству жи­тіS и3ти2, м™и б9іz.

Пё­снь }.

Їрм0съ: Седмери1цею пeщь:

Дрeвомъ и3ногдA и3звлечE t рэки2 сэки1ру, / б9eственный є3ліссeй, / пред­на­писaвъ тS и3здалeча, кr­те все­чcт­нhй: / t глу­бинh бо прeле­сти тоб0ю къ вёрэ возвeд­ше­сz и3звёстнэе, / днeш­ній дeнь спо­доб­лsем­сz ви1дэти, / и3 вё­рою по­кланsтисz те­бЁ, њб8eмлюще сп7сeніе.

Под­знa­ме­но­ва и3здалeча тебE кr­те все­чcт­нhй, / въ бl­го­сло­вeніихъ їaкwвъ kв­лeн­нэе: / мh же въ бl­годaти ўдост0ившесz ви1дэти тS, / вё­рою несум­нён­ною при­сту­пaемъ вси2, / и3 касa­ю­ще­сz бо­гaт­ное бl­го­сло­вeніе њб8eмлемъ, / и3 свётъ, и3 сп7сeніе, и3 пре­гр­э­шeній разрэшeніе.

Ўбэли1вшесz дэsнь­ми доб­ро­дё­тель­ны­ми, / при­стy­пимъ воз­дер­жaніz пре­по­ло­вeніемъ ве­селs­ще­сz, / и3 њб­ло­бы­зaимъ вё­рою гDнь кrтъ: / ћкw да тогw2 ўправ­лsе­ми си1лою, / соверши1мъ течeніе въ д0бромъ про­из­волeніи, / и3 дости1гнемъ б9eственную њсіzвaе­ми стrть.

Трb­ченъ: Е#диноестeственна, со­без­на­чaль­на, со­прис­носyщ­на, сопrт0льна, / є3стество2 ќбw пр0стое, раздэли1тельное же ли1цы, / nц7A нерож­дeн­на, сн7а, и3 д¦а с™aго, / несо­здaн­ное существо2 и3 б9ество2 вси2 вос­пэ­вa­ю­ще поeмъ: / сщ7eнницы бlгослови1те, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

БGор0диченъ: Нhнэ ћкw ѓгн­ца неѕл0биваго зрю1 тz ви1сzща, / и3 t беззак0нныхъ кrтY при­гвож­дaе­ма, / сн7е м0й пре­без­на­чaль­ный, ры­дaнь­ми терзa­юсz, / и3 м™рскими њдержи1ма є4смь бо­лёз­нь­ми, все­чcтаz во­піs­ше: / ю4же глa­сы нем0лчными пои1мъ по д0лгу во вс‰ вёки.

И$ный. Їрм0съ: Џтро­ки бlгочєсти1выz:

Стrть тебE без­стрaст­на­гw зрs­щи твaрь, / со­стра­дa­ше ти2 долготерпэли1ве: / с0лнце ўгасa­ше, кa­меніе же рас­па­дa­ше­сz, / всS зем­лS трzсa­ше­сz, стрa­хомъ зо­вy­щи: / гDа п0йте дэлA, / и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Ѕвэрє1мъ лю6тымъ трHст­нымъ, / б9е м0й щeд­рый запрети2, / внyтрь мS њскорб­лs­ю­щымъ сп7се, / без­чeст­ное до­са­ждeніе пре­тер­пё­вый, / біeмь тр0стію хrтE, / почести2 хо­тS вс‰ без­чeствw­ван­ныz / пре­ступлeніемъ дрeвнимъ.

Во ќмъ є3гдA пріeм­лю / стрaш­ное твоE суди1ще, судіE првdнэй­шій, / тре­пe­щу, и3 ўжасa­юсz, стра­шyсz, и3 ры­дaю, / по­мыш­лsz дэлA мо‰ њсуж­дeнію до­стHй­наz. / тём­же мн0гое твоE бlгоутр0біе сп7се молю2: / да не побэди1тъ тS мн0жество ѕHлъ мои1хъ.

БGор0диченъ: Роди1вшаz тS без8 бо­лёз­ни, / бо­лёз­немъ въ твоeмъ рас­пsтіи под­ле­жY, / њпалsет­сz ўтр0ба моS: / гвоздьми1 бо пригвозди1лсz є3си2, ко­піeмъ въ рeб­ра тво‰ про­бодaемь долготерпэли1ве, / пречcтаz во­піs­ше дв7а: / ю4же ћкw бцdу со­глaс­нw воспэвaемъ.

И$ный. Їрм0съ: Вс‰ дэлA б9іz:

Да т0чатъ г0ры разyм­нw прaв­ду, / и3 х0лми да ве­селsт­сz, / дрeво кrт­ное по­кланsе­мо ви1дzще: / є3г0же превозн0симъ хrтE во вёки.

Бlгодaть кrтA твоегw2 стрaш­наz: / и4бо дe­мwнwвъ и3згонsетъ полки2, / че­ло­вёкwмъ подаю1щи и3сцэлeній в0ды: / тём­же тS поeмъ хrтE во вёки.

Бlгослови1мъ nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, гDа.

Безна­чaль­на­го nц7A, и3 сн7а / со с™hмъ воспои1мъ д¦омъ, / трb­цу є3диносyщную, є3ди1но на­чa­ло, и3 бGа хвaлz­ще, / пою1ще є3го2 бl­гочeст­нw во вёки.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: Всsкъ љзhкъ земнор0дный поeтъ тS дв7о, / ћкw свётъ непри­стyп­ный воз­сіs­ла є3си2, / про­свэ­щa­ю­щій мjръ, хrтA бGа: / є3г0же превозн0симъ при1снw во вёки.

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

Рaду­ют­сz концы2 зем­нjи / по­клонeнію кrтA твоегw2 чlвэколю1бче: / ѓгG­ли на нб7сёхъ ли­ков­ствy­ютъ днeсь съ нa­ми, / пою1ще тS хrтE во вёки.

Їрм0съ: Вс‰ дэлA б9іz, и3 всS твaрь, бlгослови1те гDа, / ћкw че­ло­вёкwмъ t земли2 воз­сіS свётъ, / и3 все­лeн­ную всю2 просвэти2, / и3 жи1знь вёч­ную мj­ру да­ро­вA, / п0йте лю1діе, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Пё­снь f7.

Їрм0съ: Ўжасeсz:

И#сцэли1лъ є3си2 пребl­гjй моE со­кру­шeніе, / на кr­тЁ при­гвож­дaемь гвоздьми2 и3ногдA, / рукa­ма твои1ма и3 но­гa­ма всецRю2, / и3 въ рeб­ра про­бодaемь, џц­томъ на­паsемь и3 жeл­чію, / всёхъ весeліе, слa­до­сти слaво, / вёч­ное и3збавлeніе.

Красeнъ пa­че сап­фj­ра и3 злaта, / свэ­то­зaренъ ћкw с0лнце є3си2 б9eственный кr­те: / ле­жA ќбw мё­стомъ њпи1санъ, / и3 ќм­ны­ми си1лами всю1ду њкру­жaемь стрaш­нw, / лучa­ми же б9eственными тво­еS си1лы, / про­свэ­щazй все­лeн­ныz и3сполнє1ніz.

Кrтъ њбу­ревaе­мыхъ є4сть при­стa­ни­ще, / на­стaв­никъ за­блуж­дa­ю­щихъ и3 ўтвер­ждeніе, / слa­ва хrт0ва, си1ла ґпcлwвъ и3 прbр0кwвъ, / п0стникwвъ дер­жa­ва, всёхъ че­ло­вёкwвъ при­бё­жи­ще. / того2 по­сре­дЁ пред­ле­жa­ща вси2 зрs­ще, / воз­дер­жaніемъ лобызaимъ.

Е#гдA и4маши пріити2 на зeм­лю суди1ти мj­ру, / є3г0же со­здaлъ є3си2 гDи, / ѓгGль­скимъ пред8идyщымъ твои6мъ в0инствwмъ, / и3 кrтY просіzвa­ю­щу пa­че за­рeй с0лнечныхъ. / тогw2 мо­гyт­ствомъ ўщeд­ри мS, / и3 сп7си2 пa­че всёхъ че­ло­вёкwвъ прегрэши1вшаго.

БGор0диченъ: Тлёніz тS кро­мЁ роди1хъ и3з8 чрe­ва, / прeж­де вBкъ є3г0же nц7ъ роди2: и3 кaкw тлёе­ши; / че­ло­вё­цы терзa­ютъ тS сн7е, / и3 рeб­ра и3скоповaютъ ко­піeмъ, / и3 рy­цэ съ но­гa­ма при­гвож­дa­ютъ без­че­ло­вёч­нw, / все­чcтаz во­піs­ше: ю4же дост0йнw величaемъ.

И$ный. Їрм0съ: Всsкъ земнор0дный:

Дрeвомъ кrт­нымъ плa­мень ўвzди1лъ є3си2 гр­эхA хrтE: / рy­цэ же рас­про­стeръ, руки2 и3збaвилъ є3си2 бор­цA, / неудер­жaн­нw про­стeр­ша­го рy­цэ къ снё­ди плодA, / є3гHже є3ди1нагw бэ­жaти вку­шeніz ўстaвилъ є3си2, / хrтE многомлcтиве.

Стrть твою2 хrтE, / всBмъ че­ло­вёкwмъ без­стрaстіе и3сточaющую, / чи1стw ви1дэти спод0би, / въ без­стрaстіи по­кланs­ю­щы­zсz тво­е­мY кrтY чcтн0му, / грэхи2 нa­шz пре­зи­рaz, / и3 вос­кrніz и4стиннагw сh­ны содёловаz.

Вознесhй нaсъ пaд­шыz въ смeрть, / вос­кrніемъ твои1мъ разрэши1лъ є3си2 брaнь, / и3 nц7Y тво­е­мY нaсъ примири1лъ є3си2, / њ нaсъ кр0вь твою2 и3зліsвый бl­го­дё­те­лю: / тём­же тS слaвимъ, / ћкw бGа и3збaвителz всеси1льна.

БGор0диченъ: Е#ди1на б9ію мyд­рость роди1вшаz v3постaсную, / ўмудри1 мz, молю1сz, / ѕл0бы муд­ре­цA ўб­э­жaти со­вётwвъ, / и3 лов­лeній, и3 ко­вaр­ствъ, бцdе дв7о неис­ку­со­брaч­наz, / твeр­дое вёр­ныхъ прибёжище.

И$ный. Їрм0съ: Без­сё­мен­ное ржcтво2:

Кrтъ чcт­нhй, / є3г0же њб8eмлютъ ѓгGль­скаz вHин­ства, / и3 мы2 клaнz­ю­ще­сz величaемъ.

Дрeво пречcтое, / и4мже причасти1хомсz жи1зни, прeж­де ўмeр­шіи, / кrтъ сп7совъ величaемъ.

Трb­ченъ: Nц7A без­на­чaль­на, / сн7а со­без­на­чaль­на, и3 д¦а сопrт0льна, / трb­цу с™yю величaемъ.

БGор0диченъ: М™рь без­не­вёст­ную, / и3 дв7у вси2 чcтаz вос­пэ­вaемъ тS: / без8 сё­мене бо со­здa­телz ро­ди­лA є3си2.

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

Спод0бившыzсz ви1дэти тS и3 поклони1тисz, / бl­го­по­спёш­ствуй, предвари1ти прес™yю стrть, / кr­те хrт0въ.

Їрм0съ: Без­сё­мен­ное ржcтво2 твоE, / бцdе чcтаz, хrтA бGа нa­ше­гw, / пё­с­нь­ми нем0лчными величaемъ.

Свэти1ленъ глa­са.

На стіх0внэ са­мо­глa­сенъ, глaсъ д7:

И$сти­ны и3стzзaтелю, / и3 со­кро­вeн­ныхъ ви1дче гDи, / фарісeа тще­слaвіемъ по­бэж­дaе­ма, / и3 t дёлъ доб­ро­дё­тель­ми њправ­дa­ю­щасz њсуди1лъ є3си2, / мы­тарs же со ўми­лeніемъ молs­щасz, / и3 t џна­гw њсуж­дaе­ма њправ­дaлъ є3си2. / є3гHже по­каsніz и3 нaсъ ревни1тели рас­пнhй­сz покажи2, / и3 њстав­лeніz спод0би, ћкw чlвэколю1бецъ. [Двaж­ды.]

М§нченъ: Кто2 не ўжасaет­сz / зрS с™jи м§нцы, п0двигъ д0брый, и4мже под­визaстесz; / кaкw во пл0ти сy­ще, безпл0тнаго вра­гA побэди1сте; / хrтA и3сповёдавше, кrт0мъ воwружи1вшесz. / тём­же дост0йнw kви1стесz / дe­мwнwвъ прогони1теліе, и3 вaр­варwвъ борцы2, / непре­стaн­нw моли1те сп7сти1сz ду­шaмъ нaшымъ.

Слa­ва, и3 нhнэ, са­мо­глa­сенъ, глaсъ }: Днeсь вLка твaри, и3 гDь слa­вы, / на кr­тЁ при­гвож­дaет­сz, / и3 въ рє1бра про­бодaет­сz, / жeл­чи и3 џц­та вку­шaетъ, слa­дость цRк0внаz: / вэн­цeмъ t тeр­ніz њб­ла­гaет­сz, / по­кры­вazй нб7о џб­ла­ки: / nдeж­дою њблачи1тсz по­ру­гaніz, / и3 за­ушaет­сz брeн­ною рук0ю, / рук0ю со­здa­вый че­ло­вё­ка. / по пле­щe­ма біeнъ бы­вaетъ, / њд­э­вazй нб7о џб­ла­ки: / заплев†ніz и3 р†ны пріeм­летъ, / поношє1ніz и3 заушє1ніz: / и3 вс‰ терпи1тъ менE рa­ди њсуж­дeн­на­гw, / и3збaвитель м0й и3 бGъ, / да сп7сeтъ мjръ t прeле­сти, ћкw бlгоутр0бенъ.

Чaсъ №-й. И# tпyстъ.

На ѕ7-мъ часЁ.

Тро­пaрь прbр0чества, глaсъ ѕ7:

КrтY тво­е­мY по­кланsем­сz вLко, / и3 с™0е вос­кrніе твоE слaвимъ.

Слa­ва, и3 нhнэ, т0йже.

Про­кj­менъ, глaсъ ѕ7: Т0йже є4сть щeдръ, / и3 њчи1ститъ грэхи2 и4хъ. Стjхъ: Внемли1те лю1діе мои2 зак0ну моемY.

Прbр0чества и3сaіина чтeніе.

Тaкw глаг0летъ гDь: при­бли­жa­ют­сz мнЁ лю1діе сjи ўсты2 свои1ми, и3 ўст­нa­ми свои1ми по­чи­тa­ютъ мS, сeрд­це же и4хъ далe­че tстои1тъ t менE: всyе же по­чи­тa­ютъ мS, ўчa­ще зa­по­вэ­демъ че­ло­вёчєскимъ и3 ўчeніzмъ. сегw2 рa­ди сE ѓзъ при­ло­жY, є4же пресели1ти лю1ди сі‰, и3 пре­стaв­лю |, и3 погублю2 пре­мyд­рость пре­мyд­рыхъ и3 рa­зумъ разyм­ныхъ со­крhю. г0ре творs­щымъ глуб0кw со­вётъ, ґ не гDемъ: г0ре въ тaй­нэ со­вётъ творs­щымъ, и3 бy­дутъ во тьмЁ дэлA и4хъ, и3 рекyтъ: кт0 ны ви1дэ; и3 кт0 ны ўра­зу­мёетъ, ±же мы2 твори1мъ; не ћко­же ли брeніе скудeль­ни­ка вм­эни­тeсz; є3дA речeтъ здaніе со­здaв­ше­му є5: не тh мz со­здaлъ є3си2; и3ли2 творeніе сотв0ршему: не разyм­нw мS сотвори1лъ є3си2; не є3щE ли мaлw, и3 приложи1тсz лівaнъ, ѓки горA хер­мeль, и3 хер­мeль въ дуб­рaву вмэни1тсz; и3 ўслh­шатъ въ дeнь џный глу­сjи сло­весA кни1ги сеS, и3 и5же во тьмЁ, и3 и5же во мглЁ, џчи сл­эпhхъ ќзрzтъ. и3 возрa­ду­ют­сz ни1щіи рa­ди гDа въ весeліи, и3 tчazв­шіисz че­ло­вё­цы и3сп0лнzтсz весeліz. и3счезE беззак0нникъ, и3 поги1бе г0рдый, и3 потреби1шасz вси2 беззак0ннующіи въ ѕл0бэ, и3 творs­щіи со­гр­э­шaти че­ло­вё­ки въ сл0вэ: всBмъ же њб­ли­чa­ю­щымъ во вра­тёхъ пре­ты­кaніе по­ло­жaтъ, понe­же соврати1ша въ непрaв­дахъ првd­на­го. сегw2 рa­ди тaкw глаг0летъ гDь на д0мъ їaкwвль, є3г0же њпредэли2 t ґвраa­ма: не нhнэ постыди1тсz їaкwвъ, ни­жE нhнэ ли­цE своE и3змэни1тъ ї}ль. но є3гдA ўви1дzтъ ч†да и4хъ дэлA мо‰, менE рa­ди њс™sтъ и4мz моE, и3 њс™sтъ с™aго їaкwв­лz, и3 бGа ї}лева ўбоsтсz.

Про­кj­менъ, глaсъ є7: Помози2 нaмъ б9е / сп7си1телю нaшъ. Стjхъ: Б9е, пріид0ша kзh­цы въ до­стоsніе твоE.

И# бы­вaетъ кrто­по­клонeніе по tпё­тіи часHвъ, по по­слёд­немъ трис™0мъ. поeмъ же стіхи6ры, глaсъ в7: Пріиди1те вёр­ніи: ли1стъ сlв, њбор.

И# взeм­лет­сz чcт­нhй кrтъ, и3 вн0сzтъ є3го2 въ сосудохрани1тельницу.

Въ пzт0къ срeд­ніz седми1цы вeчера.

На ГDи воз­звaхъ, по­стaвимъ стіхHвъ ‹: и3 поeмъ са­мо­глa­сенъ, двaж­ды: и3 д7 м§нчны глa­са, и3 въ минeи д7.

Са­мо­глa­сенъ, глaсъ з7:

Срас­тeмъ пораб0тивъ / души2 мо­еS дост0инство, ск0тъ бhхъ: / и3 не мо­гY воз­зрё­ти къ те­бЁ вhш­не­му, / но д0лу преклони1всz хrтE, / ћкw мы­тaрь, молю1сz зо­вhй те­бЁ: / б9е њчи1сти, и3 сп7си2 мS.

Слa­ва, пок0инъ, їwaн­на дамаски1на. И# нhнэ, бGор0диченъ №-й, глa­са. Вх0дъ. Свё­те ти1хій:

Про­кj­менъ, глaсъ д7: Пасhй ї}лz вонми2, / на­став­лszй ћкw nв­чA їH­си­фа. Стjхъ: Сэдsй на хе­рувjм­эхъ kви1сz.

№. Бы­тіS чтeніе.

РечE гDь ґврa­му: и3зhди t земли2 тво­еS, и3 t р0да твоегw2, и3 t д0му nт­цA твоегw2, и3 и3ди2 въ зeм­лю ю4же ти2 по­ка­жY. и3 сотворю1 тz въ kзhкъ вeлій, и3 бlгословлю1 тz, и3 возвели1чу и4мz твоE, и3 бy­де­ши бl­го­сло­вeнъ. и3 бlгословлю2 бl­го­сло­вs­щыz тS, и3 кленy­щыz тS про­к­ленY: и3 бl­го­сло­вsт­сz њ те­бЁ вс‰ пле­менA зєм­нaz. и3 и4де ґврaмъ, ћко­же глаг0ла є3мY гDь, и3 и3дsше съ ни1мъ лHтъ. ґврaмъ же бЁ лётъ седми1десzти пzти2, є3гдA и3зhде t земли2 хар­рaнъ. и3 поsтъ ґврaмъ сa­ру женY свою2, и3 лHта сh­на брaта своегw2, и3 вс‰ и3мёніz сво‰, є3ли6ка стz­жa­ша, и3 всsкую дy­шу, ю4же стz­жa­ша въ хар­рaнэ: и3 и3зыд0ша поити2 въ зeм­лю ха­наa­ню. и3 пр0йде ґврaмъ зeм­лю въ дол­го­тY є3S, дa­же до мё­ста сmхeмъ до дy­ба выс0кагw: хананє1и же то­гдA живs­ху въ земли2 т0й. и3 kви1сz гDь ґврa­му, и3 речE є3мY: сё­ме­ни тво­е­мY дaмъ зeм­лю сію2. и3 со­здA тa­мw ґврaмъ жeрт­вен­никъ гDу ћв­ль­ше­мусz є3мY.

Про­кj­менъ, глaсъ д7: Рa­дуй­тесz бGу / пом0щнику нa­ше­му. Стjхъ: Пріими1те pал0мъ, и3 дади1те тmмпaнъ.

в7. При1тчей чтeніе.

Неѕл0бивый вё­ру є4млетъ всsко­му словеси2: ко­вaр­ный же прих0дитъ въ рас­кazніе. пре­мyдръ ўбоsв­сz, ўклони1тсz t ѕлA: безyм­ный же на себE на­дёzв­сz, см­э­шавaет­сz со беззак0ннымъ. nстроsрост­ный без8 со­вё­та твори1тъ: мyжъ же мyд­рый мнH­гаz терпи1тъ. разд­элs­ютъ безyм­ніи ѕл0бу: ко­вaр­ніи же ўдер­жaтъ чyв­ство. поп0лзнутсz ѕлjи пред8 бlги1ми, и3 нечести1віи по­слy­жатъ пред8 двeрь­ми прaвед­ныхъ. дрy­зи возненави1дzтъ дру­гHвъ ўб0гихъ: дрy­зи же бо­гaтыхъ мн0зи. без­чeстzй ўбH­гіz, со­гр­э­шaетъ: ми1луzй же ни1щыz, бl­жeнъ. за­блуж­дa­ю­щіи непрaвед­ни­цы дё­ла­ютъ ѕл†z: млcть же и3 и4стину дё­ла­ютъ бl­гjи. не вёдzтъ млcти и3 вё­ры дё­ла­теліе ѕлhхъ ми1лwстыни же и3 вё­ры ў дё­ла­те­лей бlги1хъ. во всsкомъ пе­кy­щем­сz є4сть и3з8oби1ліе: лю­бо­слaст­ный же и3 без­пе­чaль­ный въ скy­до­сти бy­детъ. вэнeцъ пре­мyд­рыхъ бо­гaт­ство и4хъ: жи­тіe же безyм­ныхъ ѕло2. и3збaвитъ t ѕлhхъ дy­шу сви­дё­тель вё­ренъ: раз­жизaетъ же лжи6выz лeст­ный. въ стрaсэ гD­ни ўпо­вaніе крё­по­сти: чaдwмъ же свои6мъ њстaвитъ ўтвер­ждeніе ми1ра.

И# пр0чее по­слё­до­ваніе преждесщ7eнныхъ.

Въ суб­бHту четвeр­тую с™hхъ постHвъ.

 На ќтре­ни  На літур­гjи

На ќтре­ни.

Ґл­ли­лyіа, и3 тропари2, глaсъ в7:

Ґпc­ли, м§нцы и3 прbр0цы, / с™и1теліе, пр­пdб­ніи и3 првdніи, / д0брэ п0двигъ соверши1вшіи, и3 вё­ру соблю1дшіи, / дерз­но­вeніе и3мyщіи ко сп7су, / њ нaсъ того2 ћкw бl­га моли1те / сп7сти1сz, м0лимсz, ду­шaмъ нaшымъ.

Слa­ва, мeрт­венъ: Помzни2 гDи ћкw бlгъ рабы6 тво‰, / и3 є3ли6ка въ житіи2 согрэши1ша прости2: / никт0же бо без­грё­шенъ, т0кмw ты2, / мо­гjй и3 пре­стaв­лєн­нымъ дaти пок0й.

И# нhнэ, бGор0диченъ: М™и с™az неиз­речeн­на­гw свё­та, / ѓгGль­ски­ми тS пё­с­нь­ми по­чи­тa­ю­ще, / бl­гочeст­нw величaемъ.

И# стіхосл0вимъ є3ди1ну каfjсму: РечE гDь гDви моемY:

Тa­же сэдaль­ны м§ничны nк­тHи­ха три2, и3 мeрт­венъ, и3 бGор0диченъ. И# чтeніе въ ше­стод­нeв­цэ. Тa­же, Бl­жe­ни непор0чніи: поeмъ на двЁ статіи6: и3 по­минaетъ сщ7eнникъ ўс0пшыz, ћко­же nбhчно.

Въ конeцъ же каfjсмы поeмъ тропари2 мeрт­выхъ, глaсъ є7.

При­пёвъ: Бl­го­сло­вeнъ є3си2 гDи, / научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ.

С™hхъ ли1къ њбрё­те и3ст0чникъ жи1зни и3 двeрь рaй­скую, / да њбрs­щу и3 ѓзъ пyть по­каsніемъ: / поги1бшее nв­чA ѓзъ є4смь, / воззови1 мz сп7се, и3 сп7си1 мz.

При­пёвъ: Бl­го­сло­вeнъ є3си2 гDи, / научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ.

Ѓгн­ца б9іz про­по­вё­дав­ше, / и3 за­клa­ни бhв­ше ћко­же ѓгн­цы, / и3 къ жи1зни неста­рёем­эй с™jи, / и3 прис­носyщ­нэй пре­стaв­ль­ше­сz: / того2 при­лёж­нw м§нцы моли1те, / дол­гHвъ раз­р­э­шeніе нaмъ даровaти.

При­пёвъ: Бl­го­сло­вeнъ є3си2 гDи, / научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ.

Въ пyть ќз­кій х0ждшіи приск0рбный, / вси2 въ житіи2 кrтъ ћкw kрeмъ взeм­шіи, / и3 мнЁ по­слё­до­вав­шіи вё­рою, / пріиди1те наслади1тесz, / и5хже ўгот0вахъ вaмъ п0честей, / и3 вэн­цHвъ нбcныхъ.

При­пёвъ: Бl­го­сло­вeнъ є3си2 гDи, / научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ.

W$бразъ є4смь неиз­речeн­ныz тво­еS слa­вы, / ѓще и3 ћз­вы но­шY пре­гр­э­шeній: / ўщeд­ри твоE со­здaніе вLко, / и3 њчи1сти твои1мъ бlгоутр0біемъ, / и3 воз­же­лён­ное nтe­че­ство подaждь ми2, / раS пaки жи1телz мS сотворsz.

При­пёвъ: Бl­го­сло­вeнъ є3си2 гDи, / научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ.

Дрeв­ле ќбw t не сy­щихъ со­здa­вый мS, / и3 w4бразомъ твои1мъ б9eственнымъ по­чтhй, / пре­ступлeніемъ же зa­по­вэ­ди / пaки мS возврати1вый въ зeм­лю, t неs­же взsтъ бhхъ, / на є4же по под0бію возведи2 / дрeв­нею добр0тою воз8wбрази1тисz.

При­пёвъ: Бl­го­сло­вeнъ є3си2 гDи, / научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ.

Ўпок0й б9е рабы6 тво‰, / и3 ўчини2 | въ раи2, / и3дёже ли1цы с™hхъ гDи, / и3 прaвєд­ни­цы сіs­ютъ ћкw свэти6ла, / ўс0пшыz рабы6 тво‰ ўпок0й, / пре­зи­рaz и4хъ вс‰ согрэшє1ніz.

Слa­ва: Три­сіs­тель­ное є3ди1нагw б9ествA, бl­гочeст­нw поeмъ вопію1ще: / с™ъ є3си2 џ§е без­на­чaль­ный, / со­без­на­чaль­ный сн7е, и3 б9eственный дш7е: / просвэти2 нaсъ вё­рою те­бЁ слу­жa­щихъ, / и3 вёч­на­гw nгнS и3схити2.

И# нhнэ: Рa­дуй­сz чcтаz, бGа пл0тію р0ждшаz во сп7сeніе всёхъ, / є4юже р0дъ че­ло­вё­че­скій њбрё­те сп7сeніе: / тоб0ю да њбрs­щемъ рaй, / бцdе чcтаz бlгословeннаz.

Ґлли­лyіа, ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, слa­ва те­бЁ б9е. Три1жды.

По­сeмъ є3ктеніA њ ўс0пшихъ: Пaки и3 пaки:

Їерeй мlтву: Б9е ду­хHвъ: Мh же: ГDи поми1луй, м7.

И# по воз­глaсэ сэдa­ленъ, глaсъ є7:

Пок0й сп7се нaшъ, / съ првd­ны­ми рабы6 тво‰, / и3 сі‰ всели2 во дворы2 тво‰, / ћко­же є4сть пи1сано: / пре­зи­рaz ћкw бlгъ прегрэшє1ніz и4хъ / вHль­наz и3 невHль­наz, / и3 вс‰ ±же въ вёд­эніи и3 не въ вёд­эніи, чlвэколю1бче.

Слa­ва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: T дв7ы воз­сіs­вый мj­ру хrтE б9е, / и3 сh­ны свё­та т0ю по­казa­вый, поми1луй нaсъ.

Тa­же канHнъ минeи, и3 свzтa­гw nби1тели, и3 на­стоs­щыz чет­ве­ро­пё­сн­цы по чи1ну и4хъ. Чет­ве­ро­пё­с­нецъ, є3гHже крае­гранeсіе: Пё­снь на м§нки, господи1на їH­си­фа. И# стіхосл0вzтсz пBс­ни. Глaсъ д7.

Пё­снь ѕ7.

Їрм0съ: Пучи1ною житeйскою:

Преид0сте пре­дё­лы плwт­скjz стра­дaль­цы / мн0гимъ тер­пё­ніемъ, пре­тер­пёв­ше м{ки и3 бwлёз­ни. / тём­же всsкую бо­лёзнь и3 ск0рбь њб­лег­чaе­те, / вaсъ воспэвaющихъ.

Тьмaмъ ѓгGлъ в0инство совокупи1сz / с™hхъ стра­сто­тeр­пєцъ, / и3 м0литъ все­бl­гa­го бGа, / со­гр­э­шeній тьмочи1сленныхъ нaсъ и3збaвити, / ћкw хrтY ўгоди1вшіи.

Ўмертви1всz и3 во гр0бэ хrтE ўс­нyвъ, / воз­стaвилъ є3си2 мє1ртвыz, / и3 въ вёрэ ўмeр­шымъ даe­ши бl­го­сти бо­гaт­ство хrтE, / пок0й | со всё­ми с™hми.

БGор0диченъ: Б9іе бGъ сл0во, / и3скjй њбожи1ти че­ло­вё­ка чcтаz, / и3з8 тебE во­пло­щaет­сz, и3 зeм­ленъ ви1дитсz: / є3г0же непре­стaн­нw моли2, / њбрэсти2 нaмъ млcть во врe­мz tвёта.

И$ный господи1на fе0дwра, глaсъ т0йже.

Їрм0съ: Бyрею грэх0вною:

Пл0ти и3 кр0ве с™jи не по­ща­дёв­ше, / ко всsко­му мучeнію стa­сте небоsз­нен­ни, / хrтA не tметa­ю­ще­сz: / тём­же съ нб7съ низ­по­слA хrт0съ вaмъ вэнцы2.

Мyчє­никъ торжество2 ўсрs­щимъ, / просвэти1вшесz дё­тель­ми, / и3 возопіи1мъ бGо­дух­но­вeн­ны­ми пё­с­нь­ми: / вы2 є3стE вои1стинну денни6цы на земли2, / хrтH­вы мyчєницы.

Трb­ченъ: Трb­це с™az слaв­лю тS, / є3стество2 без­на­чaль­ное, / є3ди1наго бGа, є3ди1наго гDа, три2 ли1ца, nц7A, сн7а и3 д¦а: / нерож­дeн­на, рож­дeн­на, и3сх0дна, / тy­юж­де и3 присносyщну.

БGор0диченъ: Q бl­жeн­наz бGо­не­вё­сто, / кaкw ро­ди­лA є3си2 без8 мy­жа, и3 пре­бы­лA є3си2 ћко­же прeж­де; / бGа бо ро­ди­лA є3си2, чy­до стрaш­ное: / но моли2 сп7сти1сz пою1щымъ тS.

Стjхъ: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ.

М§нченъ: Ўсэчє1ніz ўдHвъ вa­шихъ зрs­ще, / на­сла­ждaстесz кровьми2 рa­ду­ю­ще­сz: / но моли1те њ нaсъ при­лёж­нw гDа, / мyчє­ни­цы приснослaвніи.

Стjхъ: Дy­шы и4хъ во бlги1хъ водворsтсz.

T земли2 со­здa­вый мS, и3 њживи1вый мS, / и3 въ зeм­лю возврати1тисz мнЁ пaки рекjй, / ±же пріsлъ є3си2 рабы6 тво‰ ўпок0й, / и3 t тли2 смeрт­ныz возведи2 гDи.

Їрм0съ: Бyрею грэх0вною по­гру­жaемь, / ћкw во чрe­вэ ки1товэ содержи1мь, / съ прbр0комъ зо­вy ти: / возведи2 t тли2 жив0тъ м0й / гDи, и3 сп7си1 мz.

Кон­дaкъ, глaсъ }:

Со с™hми ўпок0й, / хrтE, / дy­шы р†бъ твои1хъ, / и3дёже нёсть бо­лёзнь, ни пе­чaль, / ни воз­ды­хaніе, / но жи1знь безконeчнаz.

Јкосъ: Сaмъ є3ди1нъ є3си2 без­смeрт­ный, / сотвори1вый и3 со­здa­вый че­ло­вё­ка: / зем­нjи ќбw t земли2 со­здa­хом­сz, / и3 въ зeм­лю тy­юж­де п0йдемъ, / ћко­же по­ве­лёлъ є3си2, со­здa­вый мS и3 рекjй ми2: / ћкw зем­лS є3си2, и3 въ зeм­лю tи1деши: / ѓмо­же вси2 че­ло­вё­цы п0йдемъ, / надгр0бное ры­дaніе, творs­ще пё­снь: / ґллилyіа.

Пё­снь з7.

Їрм0съ: W$бразу злат0му:

Њб0лкшесz стра­дaль­цы въ нетлёніе б9eственное, / њб­на­жeніемъ тлён­ныz пл0ти, / нaсъ рa­ди пл0ть t нетлён­ныz пріeм­ше­му жены2, / нhнэ пред­сто­и­тE свёт­ліи: сегw2 рa­ди мS њб­ле­цh­те во nдeж­ду сщ7eнную / њб­на­жeн­на­го ѕл0бою.

Воздер­жaніемъ пожи1вый, стра­дaль­че­скій соб0ръ, / воз­дер­жaніz нaсъ п0прище ўкрэпи1те тещи2 невоз­брaн­нw, / ћкw про­по­вё­да­вый хrтA на п0прищи мy­же­ствен­нw, / и3 пред­стоsй пrт0лу вэнцен0сный, / въ на­сла­ждeніе мhс­лен­нw со ѓгGлы.

Мlтва­ми б9е твои1хъ с™hхъ м§нкъ, / ўс0пшыz вёр­нw рабы6 тво‰, / раS жи1тели покажи2, / и3 свё­та мhс­лен­на­гw спод0би |, / непре­стaн­нw вопію1щыz те­бЁ: / бl­го­сло­вeнъ бGъ nтцє1въ нaшихъ.

БGор0диченъ: ТS є3ди1ну бl­гyю м0лимъ дв7о, / њѕл0блєнныz ны2 ўбlжи2, / и3 при­лёж­нw хrтA моли2 є3стеств0мъ сy­ща бl­гa­го, / воз­дер­жaніz врe­мz, бlг†z дё­ю­щымъ, / и3сп0лнити нaмъ пою1щымъ є3го2: / бl­го­сло­вeнъ бGъ nтцє1въ нaшихъ.

И$ный. Їрм0съ: Глаг0лавый на горЁ:

Возвели1чивый с™ы6z тво‰ вс‰, / знa­мень­ми ўдиви1въ | въ мjрэ: / бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки гDи / б9е nтцє1въ нaшихъ.

Всsкій ви1дъ рaнъ про­шeд­ше, / и3 колB­на ваa­лу не пок0ршесz преклони1ти, / вэнцы2 слa­вы взs­сте t бGа / хrтH­вы м§нцы.

Трb­ченъ: Во є3ди1ницэ трb­це по­кланsе­мое существо2, / џ§е, сн7е и3 дш7е, / вос­пэ­вa­ю­щыz тS со­хранsй, / б9е nтцє1въ нaшихъ.

БGор0диченъ: Дв7о м™и nтрокови1це все­свёт­лаz, / є3ди1на къ бGу ходaтай­ство, / не пре­стaй вLч­це моли1ти / сп7сти1сz нaмъ.

Стjхъ: С™ы6мъ, и5же сyть на земли2 є3гw2, ўдиви2 гDь вс‰ хо­тBніz сво‰ въ ни1хъ.

Без­смeрт­но­му цRю2 в0инствовавше, / и3 вё­ру къ немY по­казaв­ше со­вер­шeн­ную, / кр0вь свою2 м§нцы / за него2 и3зліsсте.

Стjхъ: Бl­жe­ни, ±же и3збрaлъ, и3 пріsлъ є3си2 гDи.

И#дё­же свётъ тв0й жи1зни и3стекaетъ, / преложи2 ±же пре­стaвилъ є3си2 t врe­мен­ныхъ, / вBр­ныz тво‰ рабы6, / гDи б9е nтє1цъ нaшихъ.

Їрм0съ: Глаг0лавый на го­рЁ съ мwmсeемъ, / и3 w4бразъ дёв­ства kв­лeй въ ку­пи­нЁ, / бl­го­сло­вeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.

Пё­снь }.

Їрм0съ: Во nгни2 плaменнэмъ:

Великоимени1тіи хrтH­вы стра­дaль­цы, / и3 чест­нjи въ бз7э, / вс‰ вос­пэ­вa­ю­щыz п†мzти вa­шz, / вели1кихъ со­гр­э­шeній, и3 тa­мош­нихъ мyкъ и3збaвите ны2, / къ немY вa­ши­ми вели1кими мlтвами.

С™оиз­брaн­ное хrтA бGа, / и3 твeр­дое вои1стинну в0инство, / м§нкъ соб0ры њс™и1те нaшъ ќмъ и3 сeрд­це, / въ сі‰ с™ы6z дни6 пHст­ныz, / вa­ши­ми с™hми мlтвами.

И#збaви чeрвіz мy­ча­ща­гw, / и3 скрe­же­та зyб­на­гw гDи, / и3 внёш­ніz тьмы2 несвэти1мыz, / вс‰ ±же вё­рою пріsлъ є3си2: / и3 ўчини2 сі‰, и3дёже свётъ ли­цA твоегw2 хrтE, / сіsетъ во вёки.

БGор0диченъ: Кrтъ хrт0въ чcт­нhй, бцdе чcтаz, / ви1дэвшыz и3 t сeрд­ца поклони1вшыzсz ны2, / твои1ми ко вL­цэ спод0би мlтва­ми, / ви1дэти и3 стр†сти честны6z, / страстeй њчищeнныхъ.

И$ный. Їрм0съ: Зем­лS, и3 вс‰ ±же на нeй:

Q д0брагw и3змэнeніz, / и4мже њбрэт0сте смeр­тію жив0тъ, / сщ7енном§нцы хrтH­вы, / nгнS и3 мечA, мрa­за и3 ѕвэ­рeй ни­кaко­же ўбоsв­ше­сz, / и3 вопію1ще: п0йте гDа, / и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

ГорЁ ли1къ ѓгGль­скій, д0лэ же мы2 зем­нjи, / хвa­лимъ м§нцы хrтH­вы, стр†ннаz страд†ніz, / и3 п0двиги вa­ше­гw мy­же­ства, / бl­го­сло­вs­ще, пою1ще гDа, / и3 пре­воз­носs­ще во вс‰ вёки.

Бlгослови1мъ nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, гDа.

Свётъ, жив0тъ же и3 животы2, / по­чи­тaю тS nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а и3сх0дна, / є3стество2 є3ди1но, три2 v3пост†си, бGа є3ди1наго поS, / бlгословлю1 тz, пою1 тz гDа, / и3 пре­воз­но­шy тz во вс‰ вёки.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: Кто2 не вос­поeтъ тS t земнор0дныхъ, / несквeр­наz чcтаz голуби1ца; / тh бо ро­ди­лA є3си2 нaмъ свётъ вели1кій, / жи1зни бо­гaт­ство, ї}са сп7са: / є3г0же поeмъ хвaлz­ще ћкw гDа, / и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

Стjхъ: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ.

П0двиги ч{дныz, м§нцы, слaвz­ще вa­шz, / бl­го­дё­телz и3 бGа бlгослови1мъ и3 по­кланsем­сz, / на п0прище п0двигwвъ вaсъ ўкрэпи1вшаго: / є3г0же превозн0симъ во вс‰ вёки.

Стjхъ: Дy­шы и4хъ во бlги1хъ водворsтсz.

Ты2 смeр­ти и3 жи­во­тA гDь сhй и3 бGъ, / пре­стaв­ль­ших­сz бl­гочeст­нw воздвизazй, / тa­мw преложи2 въ селeніихъ првd­ныхъ, / бl­го­сло­вs­щыz, пою1щыz тS гDи, / и3 пре­воз­носs­щыz во вс‰ вёки.

Хвa­лимъ, бlгослови1мъ, по­кланsем­сz гDви, пою1ще, и3 пре­воз­носs­ще во вс‰ вёки.

Їрм0съ: Зем­лS, и3 вс‰ ±же на нeй, / м0ре и3 вси2 и3ст0чницы, / небесA небeсъ, / свётъ и3 тьмA, мрaзъ и3 зн0й, / сh­но­ве че­ло­вё­че­стіи, / сщ7eнницы бlгослови1те гDа, / и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Пё­снь f7.

Їрм0съ: Ћкw сотвори2 мнЁ:

Свэти1льницы сy­ще нелeст­ніи, / хrтH­вы стра­дaль­цы, / просвэти1те нa­шz п0мыслы, / ўтверди1те твори1ти свэтоз†рнаz и3 чcтаz / б9іz хотBніz.

Nр{жіz зри­тeсz за­калa­ю­щаz враги2, / д0бліи хrтH­вы стра­дaль­цы: / но и3збaвите нaсъ t стрёлъ лукa­ва­гw / пред­стa­тель­ст­вы вaшими.

Пок0й щeд­ре въ нёдр­эхъ ґвраa­мо­выхъ / рабы6 тво‰, вё­рою t нaсъ tшeд­шыz, / къ те­бЁ всs­че­скихъ зижди1телю и3 пребlг0му.

БGор0диченъ: Пл0ти мо­еS ўмертви2 движє1ніz, / бGа пл0тію р0ждшаz пa­че ўмA, / и3 подaждь про­свэ­щeніе мhс­ли моeй, / чи1стый џб­лакъ сy­щи свёта.

И$ный. Їрм0съ: Ве­ли­чaемъ вси2:

Воспэ­вaемъ вси2 п†мzти вa­шz, / м§нцы пре­хвaль­ніи, / п0двиги ви1дzще сщ7eнныхъ вa­шихъ стра­дaній, / и3 ўдиви1вшесz хrтA величaемъ.

Дрyгъ ко дрy­гу стрaж­ду­ще глаг0лаху стrто­тeрп­цы: / пл0ти не пощади1мъ, пріиди1те, ќмремъ њ хr­тЁ, / да во вс‰ вё­ки по­живeмъ / ли­кy­ю­щэ непрестaннw.

Трb­ченъ: Q трb­це во є3ди1номъ є3стествЁ, / тS вос­пэ­вa­ю­щыz, / џ§е нерож­дeн­ный, и3 рож­дeн­ный сн7е, и3 дш7е и3сх0дный, / твоeю млcтію невреди1мы соблюди2.

БGор0диченъ: Рa­дуй­сz все­чcт­нaz чcтаz, / двcтва похвало2, мa­те­рей ўтвер­ждeніе, / че­ло­вёкwвъ п0моще, и3 мj­ра рa­до­сте, / мRjе м™и, и3 рабо2 бGа нaшегw.

Стjхъ: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ.

Ли1че с™hхъ, пріими2 моль­бY мою2: / и3 ћкw спод0билъ мS є3си2 кrтъ цэ­ло­вaти, / и3 сп7си1тельнэй стrти поклони1тисz мнЁ, / хrтA моли1те.

Стjхъ: Бl­жe­ни, ±же и3збрaлъ, и3 пріsлъ є3си2 гDи.

Њслa­би, њстaви щeд­ре, / къ те­бЁ чlвэколю1бцу пре­стaв­лєн­нымъ, / и3 си1хъ пок0й въ селeніихъ и3збрaнныхъ: / тh бо є3си2 жи1знь и3 воскrніе.

Їрм0съ: Ве­ли­чaемъ вси2 чlвэколю1біе твоE, / хrтE сп7се нaшъ, / слaво р†бъ твои1хъ, / и3 вён­че вёр­ныхъ, / возвели1чивый пa­мzть р0ждшіz тS.

Е#xапостілaрій:

Нб7о ѕвэ­здa­ми ўкраси1вый ћкw бGъ, / и3 твои1ми с™hми всю2 зeм­лю просвэти1вый, / со­дё­те­лю всёхъ пою1щыz тS сп7сaй.

Слa­ва: Живh­ми и3 мeрт­вы­ми њб­ла­дazй ћкw бGъ, / ўпок0й тво‰ рабы6 въ селeніихъ и3збрaнныхъ, / ѓще бо и3 согрэши1ша сп7се, / но не tступи1ша t тебE.

И# нhнэ: Слa­дость ѓгGлwвъ, скор­бs­щихъ рa­дость, / хrтіaнъ пред­стa­тель­ни­це, дв7о м™и гDнz, / заступи2 нaсъ, и3 и3збaви вёч­ныхъ мyкъ.

На хвали1техъ мy­че­нич­ны глaса.

Слa­ва, са­мо­глa­сенъ за ўпок0й. И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ мeрт­ве­ны стіхи6ры господи1на fео­фa­на, прилучи1вшагwсz глa­са. Слa­ва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

На літур­гjи.

На літур­гjи и3з8wбрази1тєльнаz, и3 бlжє1нны глaса.

По вх0дэ тропари2, глaсъ в7:

Ґпc­ли, м§нцы и3 прbр0цы, / с™и1теліе, пр­пdб­ніи и3 првdніи, / д0брэ п0двигъ соверши1вшіи, и3 вё­ру соблю1дшіи, / дерз­но­вeніе и3мyщіи ко сп7су, / њ нaсъ того2 ћкw бl­га моли1те / сп7сти1сz, м0лимсz, ду­шaмъ нaшымъ.

Мeрт­венъ: Помzни2 гDи ћкw бlгъ рабы6 тво‰, / и3 є3ли6ка въ житіи2 согрэши1ша прости2: / никт0же бо без­грё­шенъ, т0кмw ты2, / мо­гjй и3 пре­стaв­лєн­нымъ дaти пок0й.

Слa­ва, кон­дaкъ, глaсъ }: Со с™hми ўпок0й, / хrтE, / дy­шы р†бъ твои1хъ, / и3дёже нёсть бо­лёзнь, ни пе­чaль, / ни воз­ды­хaніе, / но жи1знь безконeчнаz.

И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: ТебE и3 стё­ну, и3 при­стa­ни­ще и4мамы, / и3 мlтвен­ни­цу бl­го­пріsт­ну къ бGу, / є3г0же ро­ди­лA є3си2 бцdе без­не­вёст­наz, вёр­ныхъ сп7сeніе.

Про­кj­менъ, глaсъ }: Весели1тесz њ гDэ, / и3 рa­дуй­тесz првdніи. Стjхъ: Бl­жe­ни и4хже њстaви­шасz без­за­кHніz, и3 и4хже при­крh­шасz грэси2.

И# ўмeр­шымъ, глaсъ ѕ7: Дy­ши и4хъ во бlги1хъ водворsтсz.

Ко є3врeємъ по­слaніе, за­чa­ло тGi.

Брaтіе, на­дёем­сz њ вaсъ возлю1бленніи, лyч­шихъ, и3 при­дер­жa­щих­сz спасeніz, ѓще и3 тaкw глаг0лемъ. не њби1дливъ бо бGъ, за­бhти дё­ла вa­ше­гw, и3 трудA люб­вE, ю4же по­казa­сте во и4мz є3гw2, послужи1вше с™ы6мъ и3 слу­жa­ще. желaемъ же ко­е­гHж­до вaсъ kв­лsти т0же тщaніе, ко и3звэщeнію ўпо­вaніz дa­же до кон­цA, да не лэни1ви бy­де­те, но под­ра­жa­те­ли на­слёд­ству­ю­щихъ њб­это­вaніz вё­рою и3 долготерпёніемъ.

И# за ўпок0й: къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло р…г.

Брaтіе, пeр­вый че­ло­вёкъ t земли2 пeр­стенъ, вторhй чlвёкъ гDь съ нб7сE. kк0въ пeрст­ный, такови2 и3 пeрст­ніи: и3 kк0въ нбc­ный, тa­цы же и3 нбcніи. и3 ћко­же њблек0хомсz во џбразъ пeрст­на­гw, да њб­лечeм­сz и3 во џбразъ нбc­на­гw. сіe же глаг0лю, брaтіе, ћкw пл0ть и3 кр0вь цrтвіz б9іz на­слё­ди­ти не м0гутъ, ни­жE тлёніе нетлёніz на­слёд­ству­етъ. сE тaй­ну вaмъ глаг0лю: вси1 бо не ќс­пнемъ, вси1 же и3змэни1мсz, вск0рэ, во мгно­вeніи џка, въ по­слёд­нэй тру­бЁ: вострy­битъ бо, и3 мeрт­віи во­стa­нутъ нетлён­ни, и3 мы2 и3змэни1мсz. по­добaетъ бо тлён­но­му се­мY њблещи1сz въ нетлёніе, и3 мeрт­вен­но­му се­мY њблещи1сz въ без­смeр­тіе. є3гдa же тлён­ное сіE њб­лечeт­сz въ нетлёніе, и3 смeрт­ное сіE њб­лечeт­сz въ без­смeр­тіе, то­гдA бy­детъ сл0во напи1санное: по­жeр­та бhсть смeрть по­бё­дою. гдё ти смeр­те, жa­ло; гдё ти ѓде, по­бё­да; жa­ло же смeр­ти, грёхъ: си1ла же гр­эхA, зак0нъ. бGу же бла­го­дарeніе, дaв­ше­му нaмъ по­бё­ду гDемъ нa­шимъ ї}съ хrт0мъ.

Ґл­ли­лyіа, глaсъ д7: Воз­звa­ша прaвед­ніи, и3 гDь ўслh­ша и5хъ, и3 t всёхъ скор­бeй и4хъ и3збaви и5хъ. Стjхъ: МнH­ги скHр­би прaвєд­нымъ, и3 t всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь. И# за ўпок0й, стjхъ: Бl­жe­ни ±же и3збрaлъ, и3 пріsлъ є3си2 гDи, и3 пa­мzть и4хъ въ р0дъ и3 р0дъ.

Е#ђліе t мaр­ка, за­чa­ло lа.

Во врe­мz џно, и3зшeдъ ї}съ t предBлъ тЂр­скихъ и3 сідHн­скихъ, пріи1де на м0ре галілeй­ско, меж­дY пре­дё­лы декап0льски. и3 привед0ша къ немY глy­ха и3 гугни1ва, и3 молs­ху є3го2, да возложи1тъ нaнь рyку. и3 поeмъ є3го2 t нар0да є3ди1наго, вложи2 пeр­сты своS во ќши є3гw2: и3 плю1нувъ, кос­нY є3гw2 въ љзhкъ. и3 воз­зрёвъ на нe­бо, воз­дох­нY, и3 глаг0ла є3мY: є3ффаfA, є4же є4сть, развeр­зисz. и3 ѓбіе разверз0стасz сл{ха є3гw2, и3 разрэши1сz ќза љзhка є3гw2, и3 глаг0лаше прaвw. и3 запрети2 и5мъ, да ни­ко­мy­же по­вёдzтъ. є3ли1кw же и5мъ т0й за­пре­щa­ше, пa­че и4злиха про­по­вё­да­ху. и3 преи1злиха див­лs­хусz, глаг0люще: д0брэ всE твори1тъ, и3 глух‡z твори1тъ слh­ша­ти, и3 нэмы6z глаг0лати.

И# ўс0пшымъ, t їwaн­на, за­чa­ло ѕ7i.

РечE гDь ко при­шeд­шымъ къ немY їудewмъ: ґми1нь ґми1нь глаг0лю вaмъ: ћкw слy­шаzй сло­весE моегw2, и3 вё­руzй по­слaв­ше­му мS, и4мать жив0тъ вёч­ный, и3 на сyдъ не пріи1детъ: но прeй­детъ t смeр­ти въ жив0тъ. ґми1нь ґми1нь глаг0лю вaмъ: ћкw грzдeтъ чaсъ, и3 нhнэ є4сть, є3гдA мeрт­віи ўслh­шатъ глaсъ сн7а б9іz, и3 ўслh­шав­ше њживyтъ. ћко­же бо nц7ъ и4мать жив0тъ въ се­бЁ, тaкw дaстъ и3 сн7ови жив0тъ и3мёти въ се­бЁ. и3 џб­ласть дaстъ є3мY и3 сyдъ твори1ти: ћкw сн7ъ чlвёчь є4сть, не диви1тесz се­мY. ћкw грzдeтъ чaсъ, в0ньже вси2 сy­щіи во гро­бёхъ, ўслh­шатъ глaсъ сн7а б9іz: и3 и3зhдутъ сотв0ршіи благ†z въ вос­кре­шeніе жи­во­тA: ґ сотв0ршіи ѕл†z въ вос­кре­шeніе судA. не мо­гY ѓзъ њ се­бЁ твори1ти ничес0же. ћко­же слh­шу, суж­дY: и3 сyдъ м0й прaве­денъ є4сть: ћкw не и3щY в0ли мо­еS но в0ли по­слaв­ша­гw мS nц7A.

При­чaстенъ: Рa­дуй­тесz првdніи њ гDэ: пр†вымъ по­добaетъ по­хвалA. Дру­гjй за ўпок0й: Бl­жe­ни, ±же и3збрaлъ и3 пріsлъ є3си2 гDи. Ґлли­лyіа, три1жды.

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки