Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Валаамская»


Икона Богородицы «Валаамская»

Текст ака­фи­ста утвер­жден реше­ни­ем Свя­щен­но­го Сино­да
от 9 июля 2019 года (жур­нал № 82).

Кондак 1

Взбра́нной Воево́де, Влады́чице на́шей Богоро́дице, благода́рственное прино́сим пе́ние о дарова́нии чу́дныя Ея́ ико́ны Валаа́мския. Ты же, Всеми́лостивая Цари́це, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую и милосе́рдие неизрече́нное, от вся́ких зол и бед нас сво­бо­ди́, да зове́м Ти: Ра́дуйся, Влады́чице, оби́тели Валаа́мския и стра­ны́ на́шея ди́вная Засту́пнице.

Икос 1

А́нгелов Цари́це и всея́ тва́ри Влады́чице, прославле́нием ико́ны Сво­ея́ святы́я всю стра­ну́ Росси́йскую благода́тию озари́ла еси́, те́мже ве́рнии лю́дие с любо́вию припа́дающе к ди́вному о́бразу Тво­е­му́ Валаа́мскому, прино́сят похва­лы́ сия́:

Ра́дуйся, Отца́ Небе́снаго Чи́стая А́гнице;

ра́дуйся, Ма́ти Го́спода Вы́шняго.

Ра́дуйся, Це́ркве непоколеби́мый Сто́лпе;

ра́дуйся, Ца́рствия Неруши́мая Стено́.

Ра́дуйся, зе́млю Ру́сскую в уде́л Себе́ избра́вшая;

ра́дуйся, ико́ны Твоя́ чудотво́рныя, я́ко зве́зды, в ней умно́жившая.

Ра́дуйся, стра­ны́ Росси́йския Цари́це и Влады́чице;

ра́дуйся, я́ко Тобо́ю лю́дие правосла́внии соблюда́ются.

Ра́дуйся, всю вселе́нную луча́ми Тво­ея́ благода́ти озаря́ющая;

ра́дуйся, све́том ра́дости ду́ши на́ша просвеща́ющая.

Ра́дуйся, непобеди́мая Воево́до царе́й и во́инов правосла́вных;

ра́дуйся, враго́в на́ших ви́димых и неви́димых побежда́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, оби́тели Валаа́мския и стра­ны́ на́шея ди́вная Засту́пнице.

Кондак 2

Ве́дый гряду́щую сла́ву ме́ста сего́, бла­го­сло­ви́ Госпо́дь Ма́терь Свою́ простре́ти Покро́в Ея́ над о́стровом Валаа́мом, сим Афо́ном се́верным, да вси спаса́ющиися на нем от лет дре́вних, ны́не и до ве́ка взыва́ют непреста́нно Спаси́телю и Бо́гу на́шему: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум иму́ще Боже́ственный, преподо́бнии отцы́ на́ши Се́ргий и Ге́рман приидо́ша в зе́мли се́верныя во е́же Го́споду невозбра́нно послужи́ти и дости́гше о́строва Валаа́ма, оби́тель и́ноческую та́мо устро́иша. Ты же, Пресвята́я Де́во, сохра­ни́ всех в ней подвиза́ющихся, еди́нем се́рдцем и еди́ными усты́ воспева́ющих Ти:

Ра́дуйся, от младе́нства Бо́гу посвяще́нная;

ра́дуйся, в хра́ме Иерусали́мском воспита́нная.

Ра́дуйся, я́ко житие́ Твое́ при хра́ме проо́браз жития́ мона́шескаго яви́ся;

ра́дуйся, и́ноков чадолюби́вая Ма́ти.

Ра́дуйся, о́стров Валаа́м  явле́нием благода́ти Тво­ея́ освяти́вшая;

ра́дуйся, зе́млю Каре́льскую благоуха́нием свя́тости испо́лнившая.

Ра́дуйся, оби́тель Валаа́мскую, я́ко се́верный Афо́н, просла́вившая;

ра́дуйся, хра́мы и ски­ты́ ея́ сла́вою чуде́с Твои́х осия́вшая.

Ра́дуйся, моли́твы преподо́бных Се́ргия и Ге́рмана к Свое́й присовокупи́вшая;

ра́дуйся, ми́лостию Твое́ю на о́строве Валаа́ме ди́вный сад духо́вный насади́вшая.

Ра́дуйся, святы́я оби́тели Валаа́мския Всечестна́я Игу́мения;

ра́дуйся, Наста́внице и́ноков на путь Небе́сныя жи́зни.

Ра́дуйся, Влады́чице, оби́тели Валаа́мския и стра­ны́ на́шея ди́вная Засту́пнице.

Кондак 3

Си́ла Вы́шняго осе­ни́ изо́графа, во оби́тель Валаа́мскую прите́кшаго и а́нгельский о́браз та́мо восприи́мшаго, и в честь свята́го иконопи́сца Пече́рскаго Али́пия нарече́ннаго. И дарова́ся ему́ благода́ть святы́я ико́ны писа́ти и хра́мы оби́тели ди́вно украша́ти, воспева́я Твор­цу́ и Гос­по­ду́: Аллилу́иа.

Икос 3

Иму́щи любо́вь ко оби́тели Твое́й избра́нней, Преблагослове́нная, сподо́била еси́ изо́графа о́наго созда́ти ико́ну Твою́ честну́ю, е́йже си́лу чудотво́рную дарова́ла еси́ во исцеле́ние и спасе́ние всех с ве́рою и наде́ждою притека́ющих к ней, да ви́дяще явля́емую Тобо́ю ми́лость, вопию́т со умиле́нием такова́я:

Ра́дуйся, свяще́ннаго иконописа́ния Покрови́тельнице;

ра́дуйся, почита́ния святы́х икон утвержде́ние.

Ра́дуйся, ико́ны Твоя́ на моли́твенное обще́ние нам дарова́вшая;

ра́дуйся, чрез них благода́тную си́лу источа́ющая.

Ра́дуйся, образо́в списа́телем благогове́йным любо́вь Твою́ святу́ю явля́ющая;

ра́дуйся, в по́двизех и́ноческих их наставля́вшая.

Ра́дуйся, в труде́х иконописа́ния Али́пия укрепи́вшая;

ра́дуйся, ико́ну Твою́ ди́вную созда́ти благослови́вшая.

Ра́дуйся, на ико́не сей с Сы́ном и Бо́гом Твои́м изображе́нная;

ра́дуйся, мно́гими чуде­сы́ ю́ просла́вившая.

Ра́дуйся, я́ко моли́твою пред не́ю прие́млем душе́вное утеше́ние;

ра́дуйся, я́ко ико́ною Твое́ю Сама́ сре­ди́ нас пребыва́еши.

Ра́дуйся, Влады́чице, оби́тели Валаа́мския и стра­ны́ на́шея ди́вная Засту́пнице.

Кондак 4

Бу́ря смуще́ний, воздвиза́емая враго́м спасе́ния, поко­ле­ба́ кора́бль смире́ния и́нока Али́пия, и пону́ди его́ оста́вити оби́тель Валаа́мскую. Оба́че моли́твами Твои́ми, Пречи́стая Богоро́дице, па́ки во оби́тель возврати́ся, и со слеза́ми к стопа́м игу́мена припа́д, вся ко́зни сопроти́внаго попра́ и все­го́ себе́ Бо́гови пре­да­де́. Те́мже в поще́нии, моли́твах и труде́х мно́гих во оби́тели жизнь препроводи́в, сподо́бися в день А́нгела сво­е­го́ пресели́тися во оби́тели Небе́сныя, иде́же с ли́ком А́нгельским пое́т Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́ша Госпо́дь ско́рбь жены́, двана́десять лет обурева́емыя тя́жкою боле́знию, даро­ва́ ей по́мощь благода́тную Богома́тере, Я́же яви́ся боля́щей в со́ннем виде́нии и пове­ле́ ей напра́вити сто­пы́ своя́ на Валаа́м, да просла́вится та́мо ико́на Ея́ чу́дная, дото́ле в небреже́нии пребыва́вшая, от нея́же мно́зи обрету́т ра́дость духо́вную и исцеле́ние, вопию́ще Преблагослове́нней:

Ра́дуйся, моли́тву серде́чную боля́щия рабы́ Бо́жия услы́шавшая;

ра́дуйся, в со́ннем виде́нии троекра́тно ей яви́вшаяся.

Ра́дуйся, неду́жную ста́рицу со одра́ боле́зни воздви́гшая;

ра́дуйся, во оби́тель Валаа́мскую ю напра́вившая.

Ра́дуйся, чудотво́рную си́лу ико́ны Тво­ея́ откры́вшая;

ра́дуйся, ико́ну Твою́ ди́вную во оби́тели показа́вшая.

Ра́дуйся, прославле́ние ико́ны Тво­ея́ исцеле́нием тя́жко боля́щия жены́ знаменова́вшая;

ра́дуйся, серд­ца́ правосла́вных неизрече́нною ра́достию испо́лнившая.

Ра́дуйся, ико́ною Твое́ю в зем­ли́ полу́нощней, я́ко со́лнце просия́вшая;

ра́дуйся, сию́ я́ко сокро́вище безце́нное нам оста́вившая.

Ра́дуйся, я́ко пред не́ю ве́рнии благогове́йно покланя́ются;

ра́дуйся, я́ко моля́щимся пред не́ю исцеле́ния подаю́тся.

Ра́дуйся, Влады́чице, оби́тели Валаа́мския и стра­ны́ на́шея ди́вная Засту́пнице.

Кондак 5

Боготе́чней звез­де́ подо́бна яви́ся всечестна́я ико́на Твоя́, Влады́чице, ю́же я́ко дар небе́сный восприи́мше, и́ноцы оби́тели Валаа́мския поста́виша в собо́рнем хра́ме Преображе́ния Госпо́дня, благода́рственно взыва́юще Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́девше чу́до исцеле́ния боля́щия от ико́ны Тво­ея́, Пресвята́я Де́во, бра́тия оби́тели ра́дости испо́лнишася и пречи́стому Тво­е­му́ о́бразу с любо́вию и благогове́нием поклони́шася. Мы же, гре́шнии, зря́ще и ны́не во оби́тели сла́вней изображе́нную на ико́не Ма́терь Го́спода, ру́це к ней простира́ем и умиле́нно зове́м:

Ра́дуйся, о́стров Валаа́м благослове́нием Твои́м осени́вшая;

ра́дуйся, оби́тели Валаа́мския сокро́вище неоску́дное.

Ра́дуйся, любо́вь Твою́ ко оби́тели показа́вшая;

ра́дуйся, благо́е промышле́ние о ней яви́вшая.

Ра́дуйся, оби́тель сию́ ми́лостию Твое́ю посети́вшая;

ра́дуйся, в залог люб­ве́ ико́ну Твою́ чу́дную ей дарова́вшая.

Ра́дуйся, во оби́тели дре́вней просла́вленная;

ра́дуйся, и́ноков валаа́мских Покрови́тельнице.

Ра́дуйся, подвиза́ющимся в ней наде́жное заступле́ние;

ра́дуйся, приходя́щим в ню́ на поклоне́ние блага́я Предста́тельнице.

Ра́дуйся, и́ноков оби́тели на служе́ние Го́споду собира́ющая;

ра́дуйся, в служе́нии сем путь показу́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, оби́тели Валаа́мския и стра­ны́ на́шея ди́вная Засту́пнице.

Кондак 6

Пропове́дница благода́тныя по́мощи Влады́чицы яви́ся исцеле́нная раба́ Бо́жия, и о чуде­си́, на ней бы́вшем, с ра́достию и благогове́нием всем пове́да. Е́йже подража́юще, и мы прославля́ем ми́лости Твоя́, Де́во Пречи́стая, от ико́ны излива́емыя, я́ко гра́ды и ве́си огражда́еши, оби́тели и́ноческия защища́еши, неду́жныя исцеля́еши и вся блага́я ниспосыла́еши всем лю́бящим Тя и пою́щим Сы́ну Тво­е­му́: Аллилу́иа.

Икос 6

Воз­сия́ на о́строве Валаа́ме о́браз равноа́нгельнаго жития́ всем и́щущим спасе́ния дале́че от суе­ты́ мирски́я под держа́вным Покро́вом Богома́тере, Ея́же ико́на во оби́тели я́ко зна́мение попече́ния Пречи́стыя о всех нас зри́тся. Мы же, грех­ми́ помраче́ннии, толи́кую ми́лость ве́дуще, воспои́м Преблагослове́нней:

Ра́дуйся, Благода́тная, оби́тель святу́ю осени́вшая пречи́стым Твои́м о́бразом;

ра́дуйся, я́ко па́че би́сер слеза́ми ра́дости ико́на Твоя́ украша́ется.

Ра́дуйся, си́лу Твою́ благода́тную в сей ико́не оби́льно яви́вшая;

ра́дуйся, во всем ми́ре исто́чник исцеле́ний от святы́х ико́н Твои́х подаю́щая.

Ра́дуйся, покланя́ющимся ико́не Твое́й в печа́лех и беда́х ско́ро помога́ющая;

ра́дуйся, и нас гре́шных ко спасе́нию наставля́ющая.

Ра́дуйся, о всех чту́щих о́браз Твой промышля́ющая;

ра́дуйся, чуде­сы́ от него́ ве́ру и́стинную в лю́дех утвержда́ющая.

Ра́дуйся, Бо́гом дарова́нная отра́до стра́ждущим;

ра́дуйся, сокро́вище благода́ти неоскудева́емое.

Ра́дуйся, ру́це Твои́ к Бо́гу о нас простира́ющая;

ра́дуйся, ве́чною ра́достию нас одева́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, оби́тели Валаа́мския и стра­ны́ на́шея ди́вная Засту́пнице.

Кондак 7

Хотя́ вели́кий князь Никола́й благода́рственная при­не­сти́ Тебе́, Богоро́дице, пове­ле́ в годи́ну бра́ни всеми́рныя устро́ити храм во и́мя Твое́, да вси и́ноцы оби́тели помина́ют вожде́й и во́инов за ве́ру, царя́ и Отече́ство живо́т свой положи́вших, во вся дни пою́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́вое чу́до пока­за́ Госпо́дь, егда́ ста́рец Валаа́мский Бори́с в виде́нии узре́ преподо́бных Се́ргия и Ге́рмана, ико́не Богома́тере предстоя́щих и моля́щихся во увере́ние пребыва́ния их во оби́тели со бра́тиею. Мы же ублажа́юще сих уго́дников Бо́жиих мо́лимся, о е́же сподо́битися нам, вку́пе с ни́ми досто́йно воспе́ти Всесвяту́ю Ма́терь Го́спода:

Ра́дуйся, Афо́н се́верный с преподо́бными Се́ргием и Ге́рманом охраня́ющая;

ра́дуйся, ста́рца валаа́мскаго виде́ний сподо́бившая.

Ра́дуйся, Оте́чества на́шего Печа́льнице;

ра́дуйся, держа́вная Покрови́тельнице на́ша во дни тя́жких испыта́ний.

Ра́дуйся, во дни бра́ни ско́рая на вра­ги́ Помо́щнице;

ра́дуйся, во дни ми́ра ко благоче́стию Наста́внице.

Ра́дуйся, во́инов правосла́вных на по́двиг ра́тный укрепля́ющая;

ра́дуйся, му́жество неодоли́мое им да́рующая.

Ра́дуйся, си́лу ду́ха их возвыша́ющая;

ра́дуйся, до́брым страти́гом и ра́тником вен­цы́ уготовля́ющая.

Ра́дуйся, со Архистрати́гом вра­ги́ на́ша поража́ющая;

ра́дуйся, моли́твами Твои́ми весь мир спаса́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, оби́тели Валаа́мския и стра­ны́ на́шея ди́вная Засту́пнице.

Кондак 8

Стра́нное и ди́вное виде́ние даро­ва́ Госпо́дь ста́рцу Бори́су в преддве́рии низпроверже́ния Ца́рства Росси́йскаго: ви́де пра́ведник Тя, Ма́терь Бо́жию, пред Сы́ном Твои́м и Го́сподем те́пле Его́ умоля́вшую со слеза́ми, да отве́рзет две́ри милосе́рдия Сво­е­го́ стране́ нашей и лю́дем ея́. Те́мже у́бо воспла́чемся и мы о гресе́х свои́х и с наде́ждою возопии́м Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 8

Вся стра­на́ Росси́йская в страх и тре́пет прии́де, егда́ вос­хо­те́ враг ро́да челове́ческаго ве́ру Христо́ву в ней истреби́ти. Ты же, Всеми́лостивая, во дни лихоле́тия сохрани́ла еси́ зе́млю Ру́сскую от поги́бели и ве́ру Правосла́вную от истребле́ния спас­ла́ еси́. Помо­зи́ у́бо нам, Влады́чице, с терпе́нием и благодаре́нием вся́кия ско́рби и беды́ претерпева́ти и взыва́ти Тебе́ ра́достно:

Ра́дуйся, избра́нным Твои́м виде́ния небе́сная открыва́ющая;

ра́дуйся, ди́вная зна́мения ико́ною Твое́ю соверша́ющая.

Ра́дуйся, люде́й правосла́вных благода́тное утвержде́ние;

ра́дуйся, в годи́ну испыта́ний держа́вною Твое́ю руко́ю от поги́бели нас спа́сшая.

Ра́дуйся, Це́рковь Ру́сскую во дни гоне́ний омофо́ром Твои́м покрыва́ющая;

ра́дуйся, в страда́ниих за Хри­ста́ му́чеников и испове́дников ве́ры укрепля́ющая.

Ра́дуйся, во́инствующих на Це́рковь Бо́жию вразумля́ющая;

ра́дуйся, зло́бу и кова́рство их посрамляющая.

Ра́дуйся, вра́жду и не́нависть ми́ром и любо́вию побежда́ющая;

ра́дуйся, сле́зы чад Твои́х отира́ющая.

Ра́дуйся, луча́ми Боже́ственными тьму вра́жию попаля́ющая;

ра́дуйся, во ору́жие све́та нас облека́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, оби́тели Валаа́мския и стра­ны́ на́шея ди́вная Засту́пнице.

Кондак 9

Всех в разсе́янии су́щих люде́й ру́сских уте́шила еси́, Ма́ти Бо́жия, ико́ною Твое́ю Валаа́мскою. И́ноцы бо оби́тели вку́пе с ве́рными ча́ды Це́ркве Правосла́вныя ско́рби разлуче́ния с Оте́чеством со смире́нием прие́млюще, к чудотво́рному о́бразу Влады́чицы притека́ху, в единомы́слии воспева́юще Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 9

Вети́и челове́честии недоуме́ют разуме́ти та́йну спасе́ния Оте́чества на́шего во дни вели́каго наше́ствия иноплеме́нник, егда́ смерть и у́жас по лицу́ зем­ли́ Ру́сския проидо́ша, плач и стена́ние ю́ огласи́ша. Тогда́ у́бо вси на Тя, Пречи́стая, упова́ние возложи́вшии и от Тебе́ Еди́ныя спасе́ния ча́ющии, поя́ху со слеза́ми:

Ра́дуйся, Засту́пнице на́ша усе́рдная;

ра́дуйся, от всех вра­гов Избавле́ние.

Ра́дуйся, на по́двиги бра́ни во́инския и духо́вныя нас вдохновля́ющая;

ра́дуйся, го́рдых си́лою Твое́ю со стыдо́м вспять возвраща́ющая.

Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю милосе́рдие Бо́жие улуча́ем;

ра́дуйся, я́ко мно́го мо́жет моли́тва Твоя́ пред Сы́ном Твои́м и Бо́гом на́шим.

Ра́дуйся, ико́ну Твою́ святу́ю в беда́х и испыта́ниих невреди́мо сохрани́вшая;

ра́дуйся, ру́сских люде́й в разсе́янии су́щих е́ю утеша́вшая.

Ра́дуйся, всех разсе́янных воеди́но собира́ющая;

ра́дуйся, раздо́ры и нестро­е­ния умиря́ющая.

Ра́дуйся, Наде́ждо и Прибе́жище на́ше;

ра́дуйся, Непобеди́мая Побе́до.

Ра́дуйся, Влады́чице, оби́тели Валаа́мския и стра­ны́ на́шея ди́вная Засту́пнице.

Кондак 10

Спа­сти́ хотя́щи стра́ждущую стра­ну́ на́шу, яви́лася еси́, Пречи́стая, в виде́нии ста́рцу Валаа́мскому Михаи́лу, я́ко Предста́тельница на́ша пред Бо́гом и Засту́пница, и в гро́зный час беды́ враго́м противоста́ла еси́, кре́пость во́ином пода­ла́ еси́, пол­ки́ инопле́менных вспять обраща́ющи, и побе́ду росси́йскому во́инству дарова́ла еси́, да вси лю́дие стра­ны́ на́шея пою́т Спаси́телю Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 10

Сте­на́ необори́мая и исто́чник чуде́с ико́на Твоя́ свята́я яви́ся, Богоро́дице Де́во, не то́кмо оби́тели Валаа́мской, но и всей стране́ нашей, зе́млю на́шу огражда́ющая и в Руси́ Святе́й благогове́йне чти́мая. Спа­си́ и поми́луй нас, припа́дающих ко о́бразу Тво­е­му́ чудотво́рному, да сподо́бимся вся́каго утеше́ния, воспева́юще Тебе́:

Ра́дуйся, в со́ниих и виде́ниих рабо́в Твои́х посеща́ющая;

ра́дуйся, та́йны промышле́ния Бо́жия о стране́ нашей им открывающая.

Ра́дуйся, ста́рцу Михаи́лу зна́мение Тво­е­го́ милосе́рдия к наро́ду на́шему яви́вшая;

ра́дуйся, держа́ву Росси́йскую па́ки сла́вою Твое́ю осия́вшая.

Ра́дуйся, пред Го́сподем дерзнове́нная на́ша Предста́тельнице;

ра́дуйся, гнев Его́ пра́ведный, на ны дви́жимый, на ми́лость прелага́ющая.

Ра́дуйся, проти́ву слуг сатани́нских ратобо́рствующая;

ра́дуйся, несокруши́мый щи́те во́инов росси́йских.

Ра́дуйся, во́инство вра­га порази́вшая;

ра́дуйся, от преде́л зем­ли́ на́шея его́ отгна́вшая.

Ра́дуйся, во́ином Росси́и на по́ли бра́ни побе́ду дарова́вшая;

ра́дуйся, стра­ну́ на́шу от наше́ствия иноплеме́нных преди́вно изба́вившая.

Ра́дуйся, Влады́чице, оби́тели Валаа́мския и стра­ны́ на́шея ди́вная Засту́пнице.

Кондак 11

Пе́ние моле́бное с любо́вию прино́сят бра́тия оби́тели Тебе́, о Всебла́гая Ма́ти, во хра́ме в честь ико́ны Тво­ея́ освяще́ннем. Услы́ши и нас, моля́щихся пред пречи́стым о́бразом Твои́м, и сохра­ни́ жизнь на́шу в чисто­те́, от грехо́в изба́витися помо­зи́, уто­ли́ боле́зни и печа́ли, на спасе́ния сте­зи́ наста́ви и научи́ воспева́ти Человеколю́бцу Бо́гу А́нгельскую пе́снь: Аллилу́иа.

Икос 11

Све́тло сия́ет ди́вная ико́на Твоя́, Ма́ти Бо́жия, и Росси́йскую стра́ну на́шу благода́тию озаря́ет. Сего́ ра́ди гряду́т во оби́тель Валаа́мскую на поклоне́ние правосла́вных собо́ри, умиле́нно воспева́юще из глу­би­ны́ души́ пред пречи́стым о́бразом Твои́м такова́я:

Ра́дуйся, о́стров Валаа́м све́том святы́ни озари́вшая;

ра́дуйся, оби́тель Валаа́мскую благода́тию Твое́ю возроди́вшая.

Ра́дуйся, Домострои́тельнице, жизнь оби́тели до́бре устроя́ющая;

ра́дуйся, от всех конце́в зем­ли́ во оби́тель люде́й правосла́вных призыва́ющая.

Ра́дуйся, пало́мников благочести́вых непосты́дное упова́ние;

ра́дуйся, и́ноков валаа́мских при́сное ра́дование.

Ра́дуйся, о́бразом Твои́м честны́м оби́тель и ны́не освяща́ющая;

ра́дуйся, све́том Боже́ственным от ико́ны Тво­ея́ тьму неве́рия прогоня́ющая.

Ра́дуйся, Ма́ти Све́та, ду́ши ве́рных просвещающая;

ра́дуйся, к Све́ту и́стины нас возводя́щая.

Ра́дуйся, Огнь Боже­ства́ в Себе́ вмести́вшая;

ра́дуйся, люб­ве́ Боже́ственныя свети́льниче неугаси́мый.

Ра́дуйся, Влады́чице, оби́тели Валаа́мския и стра­ны́ на́шея ди́вная Засту́пнице.

Кондак 12

Благода́тное утеше́ние дарова́ла еси́ нам, Пресвята́я Де́во, прославле́нием о́браза Тво­е­го́ Валаа́мскаго в зна́мение ми́лости ко Оте́честву на́шему, в защи́ту от враго́в ви́димых и неви́димых. Да́руй Покро́в Твой, Благода́тная, на всех путе́х жи́зни на́шея, да уразуме́ем, я́ко с на́ми Бог, Ему́же с любо́вию да пое́м: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще Тя, Преблагослове́нная, преклоня́ем коле́на пред чудотво́рным Твои́м о́бразом Валаа́мским и моля́щеся пред ним ве́руем и испове́дуем, я́ко Ты еси́ вои́стину Держа́вная Влады́чица стра­ны́ на́шея и Засту́пница усе́рдная ро́да христиа́нскаго. Те́мже мо́лим Тя, пода́ждь Оте́честву на́шему мир, тиши­ну́, благоустрое́ние, и не оста́ви ве́рныя лю́ди Твоя́, во уми­ле­нии серде́ц принося́щия Ти похва­лы́ сия́:

Ра́дуйся, ико́ну Твою́ Валаа́мскую ди́вно просла́вившая;

ра́дуйся, но́вое зна́мение благода́ти в Це́ркви Правосла́вней тем показа́вшая.

Ра́дуйся, я́ко от и́коны Тво­ея́ зна́мения и чуде­са́ соверша́ются;

ра́дуйся, я́ко серд­ца́ благочести́вых люде́й ра́достию исполня́ются.

Ра́дуйся, стра­ны́ Росси́йския несокруши́мое Огражде́ние;

ра́дуйся, ны́нешняго ско́рбнаго ве́ка Утеше́ние.

Ра́дуйся, святы́х печа́льников зем­ли́ Росси́йския возрасти́вшая;

ра́дуйся, изнемога́ющих под тя́жестию кре­ста́ укрепля́ющая.

Ра́дуйся, страх и уны́ние прогоня́ющая;

ра́дуйся, скорбь на́шу в ра́дость претворя́ющая.

Ра́дуйся, стоя́ти за ве́ру Правосла́вную нас науча́ющая;

ра́дуйся, две́ри ра́йския ве́рным отверза́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, оби́тели Валаа́мския и стра­ны́ на́шея ди́вная Засту́пнице.

Кондак 13

О́, Всепе́тая Ма́ти, Росси́йския стра­ны́ ди́вная Засту́пнице, ми́лостивно при­и­ми́ сие́ малое моле́ние, пред чудотво́рным Твои́м о́бразом возноси́мое. Сохра­ни́ Отече́ство на́ше, ве́ру Правосла́вную в лю́дех укре­пи́, изба́ви нас от вся́ких бед, скорбе́й и напа́стей, и сподо́би чи́стым се́рдцем зде и в бу́дущем ве́це воспева́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]
[Далее повто­ря­ем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

А́нгелов Цари́це и всея́ тва́ри Влады́чице, прославле́нием ико́ны Сво­ея́ святы́я всю стра­ну́ Росси́йскую благода́тию озари́ла еси́, те́мже ве́рнии лю́дие с любо́вию припа́дающе к ди́вному о́бразу Тво­е­му́ Валаа́мскому, прино́сят похва­лы́ сия́:

Ра́дуйся, Отца́ Небе́снаго Чи́стая А́гнице;

ра́дуйся, Ма́ти Го́спода Вы́шняго.

Ра́дуйся, Це́ркве непоколеби́мый Сто́лпе;

ра́дуйся, Ца́рствия Неруши́мая Стено́.

Ра́дуйся, зе́млю Ру́сскую в уде́л Себе́ избра́вшая;

ра́дуйся, ико́ны Твоя́ чудотво́рныя, я́ко зве́зды, в ней умно́жившая.

Ра́дуйся, стра­ны́ Росси́йския Цари́це и Влады́чице;

ра́дуйся, я́ко Тобо́ю лю́дие правосла́внии соблюда́ются.

Ра́дуйся, всю вселе́нную луча́ми Тво­ея́ благода́ти озаря́ющая;

ра́дуйся, све́том ра́дости ду́ши на́ша просвеща́ющая.

Ра́дуйся, непобеди́мая Воево́до царе́й и во́инов правосла́вных;

ра́дуйся, враго́в на́ших ви́димых и неви́димых побежда́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, оби́тели Валаа́мския и стра­ны́ на́шея ди́вная Засту́пнице.

Кондак 1

Взбра́нной Воево́де, Влады́чице на́шей Богоро́дице, благода́рственное прино́сим пе́ние о дарова́нии чу́дныя Ея́ ико́ны Валаа́мския. Ты же, Всеми́лостивая Цари́це, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую и милосе́рдие неизрече́нное, от вся́ких зол и бед нас сво­бо­ди́, да зове́м Ти: Ра́дуйся, Влады́чице, оби́тели Валаа́мския и стра­ны́ на́шея ди́вная Засту́пнице.

Молитва

О́, Пресвята́я и Преблагослове́нная Влады́чице Богоро́дице, Небе­се́ и зем­ли́ Цари́це, оби́тели Валаа́мския Покрови́тельнице! Припа́даем и покланя́емся Тебе́ пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, и я́ко призре́ла еси́ ми́лостивно на моли́тву боля́щия рабы́ Тво­ея́ и дарова́ла еси́ ей исцеле́ние, та́ко и ны́не при­и­ми́ на́ше усе́рдное моле́ние, Тебе́ приноси́мое.

Спа­си́ и сохра­ни́, Всеми́лостивая, Оте́чество на́ше и вся лю́ди правосла́вныя, живу́щия в нем и к Тебе́ с любо́вию прибега́ющия, от наше́ствия иноплеме́нных, от гла́да и мо́ра, и от вся́каго зла; упра́ви пути́ на́ша, да возсия́ют в зем­ли́ на́шей пра́вда и мир, ра́дость и любо́вь, сохра­ни́ в ней до сконча́ния ве́ка ве́ру Правосла́вную.

Воз­зри́ ми́лостивым о́ком Твои́м на оби́тель Валаа́мскую и совер­ши́ Сама́ о Го́споде спасе́ние всех в ве́ре и наде́жди подвиза́ющихся в ней. Умо­ли́ Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего, да изба́вит всех нас от вся́кия беды́, ско́рби и боле́зни, да наста́вит на исполне́ние за́поведей Свои́х, от ве́чныя му́ки изба́вит и да сподо́бит Твои́м хода́тайством всели́тися во оби́телех Небе́сных и сла́вити та́мо Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сына́ и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва иная

Пресвята́я Гос­по­же́, Влады́чице Богоро́дице, стра­ны́ на́шея Засту́пнице, оби́тели Валаа́мския кра­со­то́ и сла́во! Взира́юще на Пречи́стый лик Твой, в чудотво́рней ико́не явле́нный, мо́лим Тя, сохра­ни́ от вся́каго зла оби́тель сию́, ю́же преподо́бнии Се́ргий и Ге́рман основа́ша, во бра́тии мир соблю­ди́, осе­ни́ Покро́вом Твои́м строи́телей, благотвори́телей и благоукраси́телей ея́.

О́ Всечестна́я на́ша Ма́ти, Игу́мение всех правосла́вных оби́телей и и́ноческаго жития́ Покрови́тельнице, пребу́ди неотсту́пна от оби́тели сия́, су́щаго достоя́ния Тво­е­го́, и всеси́льными Твои́ми моли́твами покры́й и засту­пи́  зде подвиза́ющихся, от вся́ких бед и нужд, помо­зи́ уста́вы преподо́бных оте́ц непоколеби́мо сохрани́ти, изба́ви от паде́ний грехо́вных, да́руй нам дух сокруше́ния и смире́ния, наста́ви и́ноков в исполне́нии обе́тов и всех христиа́н в де́лании за́поведей Бо́жиих.

При­и­ми́ смире́нное моле́ние на́ше, согре́й нас любо́вию Твое́ю и никогда́же отступа́й от нас, да не оскуде́ет ве́ра в нас гре́шных, и да сподо́бимся вни́ти в Ца́рствие Небе́сное, в не́мже возвели́чим Тя, Ма́терь на́шу Всепе́тую, и просла́вим Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы Валаамская

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки