Молитва детей об усопших родителях


См. так­же: «Поми­но­ве­ние усоп­ших».

Молитва об усопшем отце

Господь Иисус Христос
Аудио:
04:06

Го́споди, Иису́се Хри­сте́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, сте­ня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отвра­ти́ лица́ Тво­е­го́ от воздыха́ний се́рдца мое­го́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, уто­ли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшим и воспита́вшим мя́ роди́телем мои́м (и́мя), ду́шу же его́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, при­и­ми́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Пре­кло­ня­юсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъя́т бы́сть у мене́, и про­шу́ Тя́, не оты­ми́ то́чию от него́ ми́лости и благосе́рдия Тво­е­го́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, гре­хи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, вну­ках и пра­вну­ках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и пра­вну­ков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшаго незабве́ннаго для мене́ раба́ Тво­е­го́ роди́теля мое­го́ (и́мя), но отпу­сти́ ему́ вся́ согреше́ния его́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́м в житии́ его́ зде́ на зем­ле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Тво­е­му́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй его́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния мое­го́, не престава́ти па́мятовати о усо́пшем роди́теле мое́м в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчи­ни­ши его́ в ме́сте све́тле, в ме́сте про­хладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбе­же́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! При­и­ми́ дне́сь о ра́бе Твое́м (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й ему́ воздая́нием Твои́м за тру­ды́ и попече́ния воспита́ния мое­го́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научи́вшему мя́ пе́рвее все­го́ ве́дети Тя́, сво­е­го́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за бла­го­по­пе­че­ние его́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́м о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́м испро­шен­ные мне́ от Тебе́, возда́й ему́ Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радо­стьми в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: Гос­по­ди, Иису­се Хри­сте, Боже наш! Ты несчаст­ных хра­ни­тель, скор­бя­щих убе­жи­ще и пла­чу­щих утешитель.
Обра­ща­юсь к Тебе я, несчаст­ный, сте­ная и пла­ча, и молюсь Тебе: услышь моле­ние мое и не отвер­ни лица Тво­е­го от сто­нов серд­ца мое­го и от слез очей моих. Молюсь Тебе, мило­серд­ный Гос­по­ди, уто­ли скорбь мою о раз­лу­че­нии с родив­шим и вос­пи­тав­шим меня роди­те­лем моим (имя), душу же его, как ото­шед­шую к Тебе с истин­ной верой в Тебя и с твер­дой надеж­дой на Твое чело­ве­ко­лю­бие и милость, при­ми в Цар­ство Твое Небесное.
Пре­кло­ня­юсь пред Тво­ей свя­той волей, по кото­рой (он) взят был от меня, и про­шу Тебя, не заби­рай толь­ко от него мило­сти и состра­да­ния Тво­е­го. Знаю, Гос­по­ди, что Ты Судья мира это­го, гре­хи и без­за­ко­ния отцов сми­ря­ешь в детях, вну­ках и пра­вну­ках даже до тре­тье­го и чет­вер­то­го рода, но и милу­ешь отцов за молит­вы и доб­ро­де­те­ли детей их, вну­ков и пра­вну­ков. С сокру­ше­ни­ем и печа­лью серд­ца молю Тебя, мило­сти­вый Судья, не веч­но нака­зы­вай усоп­ше­го неза­бвен­но­го мной раба Тво­е­го, роди­те­ля мое­го (имя), но про­сти ему все согре­ше­ния его воль­ные и неволь­ные, сло­вом и делом, созна­тель­но и по неве­де­нию совер­шен­ные им в жиз­ни его здесь на зем­ле, и по мило­сер­дию и чело­ве­ко­лю­бию Тво­е­му, по молит­вам Пре­чи­стой Бого­ро­ди­цы и всех свя­тых, поми­луй его и от веч­ной муки избавь.
Ты, мило­серд­ный Отец отцов и детей! Даруй мне, во все дни жиз­ни моей, до послед­не­го вздо­ха мое­го, непре­стан­но вспо­ми­нать об усоп­шем роди­те­ле моем в молит­вах сво­их, и умо­лять Тебя, пра­вед­но­го Судью, да водво­ришь его в месте свет­лом, в месте отрад­ном и в месте тихом, со все­ми свя­ты­ми, отку­да ото­шли вся­кая мука, скорбь и стенание.
Мило­сти­вый Гос­подь! При­ми сего­дня о рабе Тво­ем (имя) горя­чую молит­ву мою эту и воз­дай ему награ­ду Твою за тру­ды и попе­че­ние о вос­пи­та­нии моем в вере и хри­сти­ан­ском бла­го­че­стии, как научив­ше­му меня преж­де все­го знать Тебя, сво­е­го Гос­по­да, в бла­го­го­ве­нии молить­ся Тебе, на Тебя Еди­но­го наде­ять­ся в бедах, скор­бях и болез­нях и хра­нить запо­ве­ди Твои; за доб­рую забо­ту его о моем духов­ном пре­успе­ва­нии, за горя­чо при­но­си­мые им о мне молит­вы пред Тобою и за все даро­ва­ния, им испро­шен­ные мне от Тебя, воз­дай ему Сво­ей мило­стью, Сво­и­ми небес­ны­ми бла­га­ми и радо­стя­ми в веч­ном Цар­стве Твоем.
Ибо Ты Бог мило­стей, и состра­да­ния, и чело­ве­ко­лю­бия, Ты покой и радость вер­ных рабов Тво­их, и Тебе сла­ву вос­сы­ла­ем со Отцом и Свя­тым Духом, и ныне и все­гда и во веки веков. Аминь.

* * *

Молитва об усопшей матери

Господь Иисус Христос

Аудио:
03:57

Го́споди, Иису́се Хри­сте́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, сте­ня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отвра­ти́ лица́ Тво­е­го́ от воздыха́ний се́рдца мое­го́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, уто­ли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшей и воспита́вшей мя́ ма́терию мое́ю (и́мя), ду́шу же ея́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, при­и­ми́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Пре­кло­ня­юсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъ­ята бы́сть у мене́, и про­шу́ Тя́, не оты­ми́ то́чию от нея́ ми́лости и благосе́рдия Тво­е­го́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, гре­хи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, вну­ках и пра­вну­ках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и пра­вну­ков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшую неза­бвен­ную для мене́ рабу́ Твою́, ма́терь мою́ (и́мя), но отпу­сти́ е́й вся́ согреше́ния ея́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная е́ю в житии́ ея́ зде́ на зем­ле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Тво­е­му́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй ю́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния мое­го́, не престава́ти па́мятовати о усоп­шей ма́тери моея́ в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчи­ни­ши ю́ в ме́сте све́тле, в ме́сте про­хладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбе­же́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! При­и­ми́ дне́сь о ра́бе Твое́й (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й е́й воздая́нием Твои́м за тру­ды́ и попече́ния воспита́ния мое­го́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научив­шей мя́ пе́рвее все­го́ ве́дети Тя́, сво­е­го́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за бла­го­по­пе­че­ние ея́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя е́ю о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, е́ю испро­шен­ные мне́ от Тебе́, возда́й е́й Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радо­стя­ми в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: Гос­по­ди, Иису­се Хри­сте, Боже наш! Ты несчаст­ных хра­ни­тель, скор­бя­щих убе­жи­ще и пла­чу­щих утешитель.
Обра­ща­юсь к Тебе я, несчаст­ный, сте­ная и пла­ча, и молюсь Тебе: услышь моле­ние мое и не отвер­ни лица Тво­е­го от сто­нов серд­ца мое­го и от слез очей моих. Молюсь Тебе, мило­серд­ный Гос­по­ди, уто­ли скорбь мою о раз­лу­че­нии с родив­шей и вос­пи­тав­шей меня мате­рью моей (имя), душу же ее, как ото­шед­шую к Тебе с истин­ной верой в Тебя и с твер­дой надеж­дой на Твое чело­ве­ко­лю­бие и милость, при­ми в Цар­ство Твое Небесное.
Пре­кло­ня­юсь пред Тво­ей свя­той волей, по кото­рой (она) взя­та была от меня, и про­шу Тебя, не заби­рай толь­ко от нее мило­сти и состра­да­ния Тво­е­го. Знаю, Гос­по­ди, что Ты Судья мира это­го, гре­хи и без­за­ко­ния отцов сми­ря­ешь в детях, вну­ках и пра­вну­ках даже до тре­тье­го и чет­вер­то­го рода, но и милу­ешь отцов за молит­вы и доб­ро­де­те­ли детей их, вну­ков и пра­вну­ков. С сокру­ше­ни­ем и печа­лью серд­ца молю Тебя, мило­сти­вый Судья, не веч­но нака­зы­вай усоп­шую неза­бвен­ную мной рабу Твою, мать мою (имя), но про­сти ей все согре­ше­ния ее воль­ные и неволь­ные, сло­вом и делом, созна­тель­но и по неве­де­нию совер­шен­ные ей в жиз­ни ее здесь на зем­ле, и по мило­сер­дию и чело­ве­ко­лю­бию Тво­е­му, по молит­вам Пре­чи­стой Бого­ро­ди­цы и всех свя­тых, поми­луй ее и от веч­ной муки избавь.
Ты, мило­серд­ный Отец отцов и детей! Даруй мне, во все дни жиз­ни моей, до послед­не­го вздо­ха мое­го, непре­стан­но вспо­ми­нать об усоп­шей мате­ри моей в молит­вах сво­их, и умо­лять Тебя, пра­вед­но­го Судью, да водво­ришь ее в месте свет­лом, в месте отрад­ном и в месте тихом, со все­ми свя­ты­ми, отку­да ото­шли вся­кая мука, скорбь и стенание.
Мило­сти­вый Гос­подь! При­ми сего­дня о рабе Тво­ей (имя) горя­чую молит­ву мою эту и воз­дай ей награ­ду Твою за тру­ды и попе­че­ние о вос­пи­та­нии моем в вере и хри­сти­ан­ском бла­го­че­стии, как научив­шей меня преж­де все­го знать Тебя, сво­е­го Гос­по­да, в бла­го­го­ве­нии молить­ся Тебе, на Тебя Еди­но­го наде­ять­ся в бедах, скор­бях и болез­нях и хра­нить запо­ве­ди Твои; за доб­рую забо­ту ее о моем духов­ном пре­успе­ва­нии, за горя­чо при­но­си­мые ею о мне молит­вы пред Тобою и за все даро­ва­ния, ею испро­шен­ные мне от Тебя, воз­дай ей Сво­ей мило­стью, Сво­и­ми небес­ны­ми бла­га­ми и радо­стя­ми в веч­ном Цар­стве Твоем.
Ибо Ты Бог мило­стей, и состра­да­ния, и чело­ве­ко­лю­бия, Ты покой и радость вер­ных рабов Тво­их, и Тебе сла­ву вос­сы­ла­ем со Отцом и Свя­тым Духом, и ныне и все­гда и во веки веков. Аминь.

* * *

Молитва детей об усопших родителях

Икона Господа Иисуса Христа

Аудио:
03:44

Го́споди, Иису́се Хри­сте́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, сте­ня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отвра­ти́ лица́ Тво­е­го́ от воздыха́ний се́рдца мое­го́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, уто­ли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с родив­ши­ми и вос­пи­тав­ши­ми мя́ роди́телями мои́ми (име­на́ и́х), души́ же и́х, я́ко отшед­шие к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, при­и­ми́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Пре­кло­ня­юсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъ­яты бы́сть у мене́, и про­шу́ Тя́, не оты­ми́ то́чию от ни́х ми́лости и благосе́рдия Тво­е­го́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, гре­хи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, вну­ках и пра­вну­ках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и пра­вну­ков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пших неза­бвен­ных для мене́ ра́б Твои́х, роди́телей мои́х (име­на́), но отпу­сти́ и́м вся́ согреше́ния и́х во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́ми в житии́ и́х зде́ на зем­ле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Тво­е­му́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй и́х и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния мое­го́, не престава́ти па́мятовати о усо́пших роди́телях мои́х в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчи­ни­ши и́х в ме́сте све́тле, в ме́сте про­хладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбе­же́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! При­и­ми́ дне́сь о раба́х Твои́х (име­на́) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й и́м воздая́нием Твои́м за тру­ды́ и попече́ния воспита́ния мое­го́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научив­шим мя́ пе́рвее все­го́ ве́дети Тя́, сво­е­го́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за бла­го­по­пе­че­ние и́х о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́ми о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́ми испро­шен­ные мне́ от Тебе́, возда́й и́м Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радо­стя­ми в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: Гос­по­ди, Иису­се Хри­сте, Боже наш! Ты несчаст­ных хра­ни­тель, скор­бя­щих убе­жи­ще и пла­чу­щих утешитель.
Обра­ща­юсь к Тебе я, несчаст­ный, сте­ная и пла­ча, и молюсь Тебе: услышь моле­ние мое и не отвер­ни лица Тво­е­го от сто­нов серд­ца мое­го и от слез очей моих. Молюсь Тебе, мило­серд­ный Гос­по­ди, уто­ли скорбь мою о раз­лу­че­нии с родив­ши­ми и вос­пи­тав­ши­ми меня роди­те­ля­ми мои­ми (име­на их), души же их, как ото­шед­шие к Тебе с истин­ной верой в Тебя и с твер­дой надеж­дой на Твое чело­ве­ко­лю­бие и милость, при­ми в Цар­ство Твое Небесное.
Пре­кло­ня­юсь пред Тво­ей свя­той волей, по кото­рой (они) взя­ты были от меня, и про­шу Тебя, не заби­рай толь­ко от них мило­сти и состра­да­ния Тво­е­го. Знаю, Гос­по­ди, что Ты Судья мира это­го, гре­хи и без­за­ко­ния отцов сми­ря­ешь в детях, вну­ках и пра­вну­ках даже до тре­тье­го и чет­вер­то­го рода, но и милу­ешь отцов за молит­вы и доб­ро­де­те­ли детей их, вну­ков и пра­вну­ков. С сокру­ше­ни­ем и печа­лью серд­ца молю Тебя, мило­сти­вый Судья, не веч­но нака­зы­вай усоп­ших неза­бвен­ных мной рабов Твою, роди­те­лей моих (име­на), но про­сти им все согре­ше­ния их воль­ные и неволь­ные, сло­вом и делом, созна­тель­но и по неве­де­нию совер­шен­ные ими в жиз­ни их здесь на зем­ле, и по мило­сер­дию и чело­ве­ко­лю­бию Тво­е­му, по молит­вам Пре­чи­стой Бого­ро­ди­цы и всех свя­тых, поми­луй их и от веч­ной муки избавь.
Ты, мило­серд­ный Отец отцов и детей! Даруй мне, во все дни жиз­ни моей, до послед­не­го вздо­ха мое­го, непре­стан­но вспо­ми­нать об усоп­ших роди­те­лях моих в молит­вах сво­их, и умо­лять Тебя, пра­вед­но­го Судью, да водво­ришь их в месте свет­лом, в месте отрад­ном и в месте тихом, со все­ми свя­ты­ми, отку­да ото­шли вся­кая мука, скорбь и стенание.
Мило­сти­вый Гос­подь! При­ми сего­дня о рабах Тво­их (име­на) горя­чую молит­ву мою эту и воз­дай им награ­ду Твою за тру­ды и попе­че­ние о вос­пи­та­нии моем в вере и хри­сти­ан­ском бла­го­че­стии, как научив­шим меня преж­де все­го знать Тебя, сво­е­го Гос­по­да, в бла­го­го­ве­нии молить­ся Тебе, на Тебя Еди­но­го наде­ять­ся в бедах, скор­бях и болез­нях и хра­нить запо­ве­ди Твои; за доб­рую забо­ту их о моем духов­ном пре­успе­ва­нии, за горя­чо при­но­си­мые ими о мне молит­вы пред Тобою и за все даро­ва­ния, ими испро­шен­ные мне от Тебя, воз­дай им Сво­ей мило­стью, Сво­и­ми небес­ны­ми бла­га­ми и радо­стя­ми в веч­ном Цар­стве Твоем.
Ибо Ты Бог мило­стей, и состра­да­ния, и чело­ве­ко­лю­бия, Ты покой и радость вер­ных рабов Тво­их, и Тебе сла­ву вос­сы­ла­ем со Отцом и Свя­тым Духом, и ныне и все­гда и во веки веков. Аминь.

* * *

Молитва детей об усопших родителях иная*

Аудио:
01:25

Бо́же, прие́мый же́ртву Авраа́млю и призре́в на всесожже́ние, явле́й А́нну проро́чицу Самуи́ла роди́ти, при­и­ми́ до́брая роди́теля, отца́ и ма́терь, помя­ни́, Го́споди, дре́внее ма́тере моея́: помя­ни́, Го́споди, вскормле́ние, помя­ни́, Го́споди, сле́зы, помя­ни́, Го́споди, воздыха́ние, помя­ни́, Го́споди, я́ко не восхоте́ста разлучи́тися от мене́, и се разлучи́стася от мене́ в ве́це сем. Но за дое́ние и вскормле́ние, и за сле́зы и воздыха́ние, и за разлуче́ние, е́же от мене́, ра́дости ве́чныя сподо́би я. Не све­ди́ их, Го́споди, от ско́рби в ско́рбь, от печа́ли в печа́ль, от се́тования в се́тование. Но за же́ртву рожде́ния и принесе́ния к Тебе́, Го́споди, мене́, недосто́йнаго раба́ Тво­е­го́ (имя­рек) Ца́рствия Небе́снаго сподо́би я. Я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: Боже, при­няв­ший жерт­ву Авра­амо­ву и воз­зрев­ший на все­со­жже­ние, сде­лав­ший воз­мож­ным Анне про­ро­чи­це родить Саму­и­ла, при­ми доб­рых роди­те­лей, отца и мать, помя­ни, Гос­по­ди, дав­нее мате­ри моей: помя­ни, Гос­по­ди, вос­пи­та­ние, помя­ни, Гос­по­ди, сле­зы, помя­ни, Гос­по­ди, сте­на­ние, помя­ни, Гос­по­ди, как не хоте­ли раз­лу­чать­ся со мной, и вот раз­лу­чи­лись со мной в мире этом. Но за вскарм­ли­ва­ние и вос­пи­та­ние, и за сле­зы и сте­на­ние, и за раз­лу­ку со мной, радо­сти веч­ной удо­стой их. Не при­зы­вай их, Гос­по­ди, от муки в муку, от скор­би в скорбь, от стра­да­ния в стра­да­ние. Но за жерт­ву рож­де­ния и при­не­се­ния к Тебе, Гос­по­ди, меня, недо­стой­но­го раба Тво­е­го (имя­рек) Цар­ства Небес­но­го удо­стой их. Что­бы бла­го­сло­ви­лось и про­сла­ви­лось мно­го­чти­мое и вели­че­ствен­ное имя Твое, Отца, и Сына, и Свя­то­го Духа, ныне и все­гда, и во веки веков. Аминь.


* Пра­во­слав­ный молит­во­слов с при­ло­же­ни­ем молитв Пре­свя­той Бого­ро­ди­це и свя­тым угод­ни­кам Божи­им. — М.: Изд-во Мос­ков­ской Пат­ри­ар­хии Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви, 2018. — 816 с.

См. УСПЕНИЕ

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

46 комментариев

 • Оль­га, 26.03.2022

  Бла­го­да­рю за ваш труд, за помощь в этот скорб­ный день.

  Ответить »
 • Аль­би­на, 01.03.2022

  Ска­жи­те пожа­луй­ста, молит­ву читать при лам­па­де или свече?

  Ответить »
  • Кирилл, 02.03.2022

   Не име­ет зна­че­ния, мы не огнепоклонники.

   Ответить »
 • Ната­лья, 26.07.2021

  Здрав­ствуй­те, под­ска­жи­те, пожа­луй­ста, как молить­ся об ушед­шем из жиз­ни отце мусуль­ман­ской веры? С мамой, пра­во­слав­ной хри­сти­ан­кой, он про­жил в люб­ви боль­ше 50 лет. Мы зака­за­ли в мече­ти все молит­вы, но мне хочет­ся самой молить­ся за ушед­ше­го папу. Спасибо

  Ответить »
 • Алек­сей, 20.06.2021

  Мож­но ли посе­щать клад­би­ще в Духов день и молить­ся там за умер­ших родителей

  Ответить »
 • Алла, 27.05.2021

  Здрав­ствуй­те, как мне молить­ся об усоп­ших бабуш­ке и дедуш­ке, кото­рые меня в дет­стве вос­пи­ты­ва­ли несколь­ко лет, и кото­рых люб­лю как сво­их роди­те­лей, а может и больше.

  Ответить »
 • Анге­ли­на, 18.04.2021

  Здрав­ствуй­те, у меня погиб­ли роди­те­ли, я почти не умею читать молит­вы, но я очень силь­но стараюсь.…
  Как мне быть?

  Ответить »
  • Кирилл, 18.04.2021

   Анге­ли­на, при­ми­те соболезнования!
   См. Поми­но­ве­ние усоп­ших.

   Ответить »
   • Геор­гий, 21.06.2021

    Здрав­ствуй­те!
    У меня умер­ла Мама и из-за того что я не имею помо­щи и под­держ­ки, забо­ты по похо­ро­нам, и нава­лив­ших­ся быто­вые забо­ты, уста­лость, исто­ще­ние, ото­дви­ну­ли на вто­рой план молит­вен­ные про­ше­ния к Богу о мило­сти к душе моей мамы. Зака­зы­вал раз­лич­ные служ­бы с тру­дом раз­би­ра­ясь в этом. Молил­ся о Маме толь­ко сво­и­ми сло­ва­ми недо­ста­точ­но часто. Толь­ко к 40 дням я “вошёл в память”, нашёл нуж­ные молит­вы. Теперь при­хо­дит отча­я­ние — что самое важ­ное вре­мя для молитв упу­ще­но. Что могу я сей­час сде­лать что­бы навер­стать упущенное?

    Ответить »
    • Кирилл, 21.06.2021

     Геор­гий, навёр­сты­вать ниче­го не нуж­но, Гос­подь не хуже Вас знал Ваши обсто­я­тель­ства. Глав­ное не пре­кра­щай­те молитву.

     Ответить »
 • Мар­го, 21.03.2021

  Здрав­ствуй­те. Под­ска­жи­те пожа­луй­ста. Дан­ные молит­вы об усоп­ших роди­те­лях мож­но посто­ян­но читать или они чита­ют­ся толь­ко до 40 дней?

  Ответить »
  • Кирилл, 21.03.2021

   Долг каж­до­го хри­сти­а­ни­на — молить­ся о роди­те­лях до кон­ца зем­ной жизни.

   Ответить »
 • Денис, 25.02.2021

  Здрав­ствуй­те, я похо­ро­нил мать, и до это­го молитв не знал, мне труд­но их читать, мож­но ли обра­щать­ся к Богу, молясь за неё сво­и­ми сло­ва­ми, но от чисто­го сердца?

  Ответить »
 • Еле­на, 29.01.2021

  Здрав­ствуй­те!
  Мой отец умер три дня назад, я не была на похоронах.При жиз­ни мы не лади­ли с ним. Но я его род­ная кровь и хочу помочь его душе, какую молит­ву мне читать? Спа­си­бо Вам.

  Ответить »
 • Вла­ди­мир, 14.01.2021

  Боль­шое спа­си­бо за молит­вы, после поте­ри мате­ри, молюсь за неё почти каж­дый день. Очень тяже­ло жить с этим.

  Ответить »
 • Свет­ла­на, 10.12.2020

  Бла­го­да­рю за помощь в труд­ный час.. Эти молит­вы очень помог­ли мне.… ❤️

  Ответить »
 • Люд­ми­ла, 04.12.2020

  Доб­рый день! Мож­но ли читать молит­ву в пере­во­де. Так луч­ше дохо­дит смысл слов.

  Ответить »
 • ири­на, 13.10.2020

  Недав­но похо­ро­ни­ла маму (95 лет), но она не кре­щён­ная и я тоже. Я хочу покре­стить­ся, так как я дав­но верю в Бога и когда обра­ща­юсь, Он все­гда мне помо­га­ет. В этом я убе­ди­лась воочию. Могу я читать вече­ра­ми молит­ву о усоп­шей мате­ри до 40 дней?

  Ответить »
  • Кирилл, 14.10.2020

   Ири­на, эта молит­ва о роди­те­лях-хри­сти­а­нах. В Вашем слу­чае умест­на эта молит­ва о мате­ри: https://azbyka.ru/molitvoslov/molitva-o-roditele-umershem-bez-pokayaniya.html
   Желаю Вам не мед­лить с Кре­ще­ни­ем. Помо­гай Господь!

   Ответить »
   • Мария, 21.02.2021

    здрав­ствуй­те! мож­но ещё уточ­нить? у меня папа умер 27 лет назад… он был чле­ном пар­тии, очень совест­ли­вым, чест­ным чело­ве­ком. Я думаю, он был имен­но насто­я­щим ком­му­ни­стом, кото­рый верил в спра­вед­ли­вость, общее бла­го и дру­гие обще­че­ло­ве­че­ские цен­но­сти. Думаю, что эти цен­но­сти не идут враз­рез с тем, чему учит закон Божий. Он утвер­ждал, что о был не кре­щё­ным, и мне кажет­ся, даже гор­дил­ся этим…Но его мама, моя бабуш­ка, гово­ри­ла, что она тай­но его покре­сти­ла. дело в том, то бабуш­ка была 1900 года рож­де­ния, отца она роди­ла в 1940 году, тогда были слож­ные времена…и я не знаю, как за него молит­ся, как за кре­ще­но­го, или как за не хри­сти­а­ни­на, пото­му, что досто­вер­но он не мог знать, кре­щён ли он, а бабуш­ка лет с 70 уже нача­ла терять разум, и я ёё знаю толь­ко такой, я роди­лась, когда ей было 73,поэтому слож­но при­ни­мать её сло­ва за исти­ну. как мне быть? отца отпе­ва­ли заоч­но, всё же пове­рив его матери..

    Ответить »
    • Кирилл, 24.02.2021

     Увы, Мария, попыт­ка под­ме­нить Бога “обще­че­ло­ве­че­ски­ми цен­но­стя­ми без Бога” обре­че­на на про­вал во всех смыс­лах — и зем­ном и загробном.
     Само по себе Кре­ще­ние, без духов­ной жиз­ни не спа­си­тель­но. Таин­ство Кре­ще­ния — не маги­че­ский обряд, а лишь духов­ное рождение.
     Что каса­ет­ся Ваше­го кон­крет­но­го слу­чая, то посо­ве­туй­тесь со свя­щен­ни­ком. Лич­ной молит­вы в любом слу­чае не оставляйте.

     Ответить »
  • Ната­лия, 21.10.2020

   Ири­на, я столк­ну­лась с той же самой проблемой.
   Мне при­нес­ло боль­шое уте­ше­ние, что в неко­то­рых мона­сты­рях есть бла­го­сло­ве­ние о молит­ве за некре­щё­ных усоп­ших ( Неусы­па­е­мая Псалтирь).
   В дни памя­ти (день смер­ти, день рож­де­ния) за некре­щён­ных нуж­но пода­вать мило­сты­ню и делать доб­рые дела — толь­ко так мож­но их помянуть.
   После Кре­ще­ния я ходи­ла на кур­сы “Осно­вы пра­во­сла­вия” — это очень инте­рес­но, и Вам советую.

   Ответить »
 • Игорь, 16.09.2020

  Непри­пят­ство­ва­ние вере тоже вос­пи­та­ние. У меня всё так же.

  Ответить »
 • aljonazobninarambler-ru, 06.09.2020

  Здрав­ствуй­те. На сай­те перед молит­вой был аудио­файл, с ним было про­ще читать молит­ву. Поче­му аудио исчезло?

  Ответить »
  • Кирилл, 06.09.2020

   Зав­тра вернётся.

   Ответить »
  • Ири­на, 09.09.2020

   Здрав­ствуй­те. Мно­го меся­цев Слу­шаю и читаю молит­вы за моих умер­ших роди­те­лей. К сожа­ле­нию неде­лю назад про­па­ла вер­сия аудио . Мож­но ли это исправить ?

   Ответить »
   • Кирилл, 09.09.2020

    Ири­на, бла­го­да­рю, исправим.

    Ответить »
 • Vira, 28.02.2020

  Prasti, hospadi naše. Grexyo pryvrdii nás kpokajani tvoje u ctpby. Poznatky istenu tvojiy

  Ответить »
 • Ека­те­ри­на Иванова, 29.12.2019

  Спа­си Гос­по­ди, всех, кто дела­ет бла­гое дело, очень удоб­но, открыл и почи­тал ту молит­ву, кото­рая бли­же к сердцу 🥰

  Ответить »
 • зоя, 29.10.2019

  Здрав­ствуй­те. Мож­но ли про­пу­стить неко­то­рые сло­ва в этой молит­ве ( воспита́ния мое­го́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научив­шим мя́ пе́рвее все­го́ ве́дети Тя́, сво­е­го́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за бла­го­по­пе­че­ние и́х о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́ми о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́ми испро­шен­ные мне́ от Тебе́) Я при­шла к вере после смер­ти моих роди­те­лей. А они,(не знаю веро­ва­ли ли), но не вос­пи­ты­ва­ли нас в вере и эта часть молит­вы меня смущает.

  Ответить »
  • Кирилл, 30.10.2019

   Зоя, мож­но, конеч­но, ведь молит­ва долж­на быть искренней.

   Ответить »
   • Ната­лья, 15.04.2020

    Меня так же сму­ща­ла часть “вос­пи­тав­ше­му меня в вере.…”, но потом для себя я вос­при­ни­ма­ла так: по край­ней мере не пре­пят­ство­вал отец моей вере, возил на Пас­ху в цер­ковь. Может это­го и мало, но для меня доста­точ­но, что­бы напра­вить на путь к Богу.

    Ответить »
  • Angelina, 01.05.2020

   Milaya ya ne propyskayu

   ya schitayu esli ya prishla k vere — eto slychilos vse ravno v sem’e kotoroi rodili menya moi mama I papa. Ya yverovala odna v sem’e.… no ih jizn znachit tak ili inache pomogla mne ne vajno kakimi putyami, no priyti k vere. I vo znaete.… kogda ya stala tak molit’sya. Ya deistvietelno slishy ety blagodarnost iz svoego serdca, kotoryyu nesy Gospody♥️

   Ответить »
 • Ната­лья, 17.09.2019

  Здрав­ствуй­те! Под­ска­жи­те пожа­луй­ста в кон­це послед­ней молит­вы где имя реки, чье имя ста­вить? Роди­те­ля или мое? 

  Но за же́ртву рожде́ния и принесе́ния к Тебе́, Го́споди, мене́, недосто́йнаго раба́ Тво­е­го́ (имя­рек)Ца́рствия Небе́снаго сподо́би я. Я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Ответить »
  • Тати­а­на, 19.09.2019

   Я думаю, что свое

   Ответить »
  • Кирилл, 23.09.2019

   Сле­ду­ет встав­лять имя молящегося.

   Но за же́ртву рожде́ния и принесе́ния к Тебе́, Го́споди, мене́, недосто́йнаго раба́ Тво­е­го́ (имя­рек) Ца́рствия Небе́снаго сподо́би я.

   “…меня, недо­стой­но­го раба Тво­е­го (имя) …спо­до­би их Царства”.

   Ответить »
 • Татья­на, 14.07.2019

  Под­ска­жи­те, мож­но читать эти молит­вы, если роди­те­ли ушли боль­ше 40 дней

  Ответить »
 • Свет­ла­на, 07.05.2019

  Здрав­ствуй­те! Под­ска­жи­те, мож­но ли эту молит­ву читать за бабушек/дедушек/прабабушек/прадедушек, под­став­ляя их име­на? Спасибо!

  Ответить »
  • Кирилл, 08.05.2019

   Поче­му бы и нет? Молит­ва же может быть сво­и­ми сло­ва­ми, это не мантра.

   Ответить »
 • Вален­ти­на, 18.01.2019

  Про­шу вас вели­ко­душ­но под­ска­жи­те где най­ти про­чте­ние „сны Пре­свя­той Бого­ро­ди­цы„ Спасибо!

  Ответить »
«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки