Акафист святителю Игнатию (Брянчанинову)


Святитель Игнатий (Брянчанинов), Кавказский, епископ

Текст утвер­жден Свя­щен­ным Сино­дом Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви 24 сен­тяб­ря 2021 года (жур­нал № 67)

Конда́к 1

Избра́нный Небе́сным Царе́м и от Него́ просла́вленный,/ святи́телю о́тче Игна́тие,/ ны́не всечестну́ю твою́ па́мять пра́зднующе, мо́лим тя усе́рдно:/ путево́дствуй нас на пути́ спасе́ния,/ изба́ви от враг ви́димых и неви́димых,/ от скорбе́й и боле́зней, да с любо́вию зове́м ти:// Ра́дуйся, святи́телю Игна́тие, покая́ния и моли́твы де́лателю и учи́телю изря́дный!

И́кос 1

Арха́нгели и А́нгели удивля́хуся житию́ тво­е­му́, святи́телю о́тче Игна́тие, ка́ко ты от лет ма́лых к Бо́гу ве́лие раче́ние име́л еси́ и по за́поведем Его́ житие́ твое́ неукло́нно проводи́л еси́. Дивя́щеся таково́му благоразу́мию тво­е­му́, со умиле́нием взыва́ем ти:

Ра́дуйся, скорбя́щих безча́дных роди́телей твои́х рожде́нием свои́м уте́шивый;

ра́дуйся, ро́да честна́го о́трасль прекра́сная.

Ра́дуйся, А́нгела-храни́теля тво­е­го́ непреста́нное весе́лие;

ра́дуйся, роди́телей и наста́вников твои́х свое́ю кро́тостию и поко́рностию удиви́вый.

Ра́дуйся, от лет младе́нческих ко и́ноческому послуша́нию себе́ приугото́вивый;

ра́дуйся, ду́шу свою́ младе́нческую к Бо́гу устреми́вый.

Ра́дуйся, в моли́тве и богомы́слии о́троческия своя́ досу́ги проводи́вый;

ра́дуйся, для ме́ньших бра́тий и сестр твои́х приме́р моли́твы и послуша́ния бы́вый.

Ра́дуйся, святи́телю Игна́тие, покая́ния и моли́твы де́лателю и учи́телю изря́дный!

Конда́к 2

Ви́дяще роди́тели твои́ вели́кая твоя́ дарова́ния, посла́ша тя в ца́рствующий град, да обу́чен бу́деши к восприя́тию во́инскаго зва́ния. Ты же, избра́нниче Бо́жий, юн сый ле́ты, ста́рец же му́дрый ра́зумом, вся сия́ я́ко тле́нна и скоропреходя́ща почита́ше, к еди́ней же кра­со­те́ и сла́дости неизрече́нней — Го́споду Иису́су Хри­сту́ умо́м и се́рдцем устремля́лся еси́, поя́ Ему́: Аллилу́ия!

И́кос 2

Ра́зум боже́ственный от возлю́бленнаго тобо́ю Спа́са Хри­ста́ прия́л еси́, Игна́тие досточу́дне, егда́ еще́ о́трок сый, во всех ви́димых о́бразех ми́ра сего́ ру́ку Небе́снаго Твор­ца́ и Промысли́теля проразумева́л еси́. Те́мже прославля́юще тя, вопие́м ти си́це:

Ра́дуйся, в ви́димых явле́ниих приро́ды Неви́димаго Бо́га созерца́вый;

ра́дуйся, тиши­ну́ и уедине́ние пусты́нное возлюби́вый.

Ра́дуйся, от лет о́троческих к Бо́гу ве́лие раче́ние име́вый;

ра́дуйся, вся кра́сная и сла́дкая ми́ра сего́ презре́вый.

Ра́дуйся, мзду Небе́сную от Го́спода восприе́мый;

ра́дуйся, моли́тву Иису́сову непреста́нно твори́вый.

Ра́дуйся, соверше́нную любо́вь ко Го́споду показа́вый;

ра́дуйся, возлю́бленнаго тобо́ю Иису́са вы́ну в се́рдце твое́м носи́вый.

Ра́дуйся, святи́телю Игна́тие, покая́ния и моли́твы де́лателю и учи́телю изря́дный!

Конда́к 3

Си́лою Вы́шняго осене́н был еси́, о́тче преблаже́нне, егда́ вся, я́же в ми́ре сем за бла́га почита́ются, отве́ргл еси́ и по за́поведи Хри­ста́ Спаси́теля, взем крест, невозвра́тно Ему́ после́довал еси́, непреста́нно поя́ в се́рдце твое́м: Аллилу́ия!

И́кос 3

Име́я в души́ свое́й пла́менное жела́ние мир оста́вити и Хри­сту́ после́довати, не убоя́лся еси́ ни гне́ва царе́ва, ни преще́ний оте́ческих и, еще́ в ми́ре живы́й, и́ноческим житие́м себе́ украси́л еси́. Те́мже почита́я му́жество твое́ и любо́вь к Сладча́йшему Го́споду Иису́су, ублажа́ем тя си́це:

Ра́дуйся, во мла́дости твое́й адама́нтову тве́рдость ду́ха прояви́вый;

ра́дуйся, еженеде́льнаго приобще́ния Святы́х Христо́вых Та́ин, я́ко велича́йшаго сокро́вища, жела́вый.

Ра́дуйся, на Небесе́х ны́не Хри­ста́ приобща́яйся, я́коже вожделе́л еси́, еще́ сый на земли́;

ра́дуйся, я́ко се́мя Бо́жие, все́янное в до́брую зе́млю се́рдца тво­е­го́, оби́льными слеза́ми ороша́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко посре­де́ мирски́х пле́вел стори́чный плод доброде́телей Го́споду прине́сл еси́;

ра́дуйся, чисто­ты́ душе́вныя и теле́сныя усе́рдный храни́телю.

Ра́дуйся, целому́дрия ди́вное украше́ние;

ра́дуйся, я́ко благоле́пие ли́ка тво­е­го́ о душе́вней кра­со­те́ твое́й свиде́тельствоваше.

Ра́дуйся, святи́телю Игна́тие, покая́ния и моли́твы де́лателю и учи́телю изря́дный!

Конда́к 4

Бу́ря помышле́ний сумни́тельных не поко­ле­ба́ тя, Игна́тие блаже́нне, егда́ гне́ва царе́ва не убоя́вся, чин во́инский оста́вил еси́ и, подъе́м на ся и́го Христо́во, и мир с собла́знами его́ презре́в, в пусты́ню всели́лся еси́, и та́мо жела́нный поко́й души́ свое́й стяжа́в, немо́лчно пел еси́ Бо́гу: Аллилу́ия!

И́кос 4

Егда́ слы́шано бысть во оте́честве твое́м, я́ко ты, юн сый ле́ты, ле́потою и дарова́ньми украше́н, сла́ву ми́ра сего́ и сла́дости его́ возненави́дев, в пусты́ню удали́лся еси́, вси сро́дницы твои́ вель­ми́ удивля́хуся, А́нгели же на Небе­си́ возра́довашася зело́ и просла́виша Бо́га, восхи́тившаго тя от су́етнаго пути́ мирска́го и поста́вившаго на те́сный путь и́ноческий, веду́щий в Ца́рство Небе́сное. Мы же, похваля́юще святу́ю ре́вность твою́ о Го́споде, зове́м ти:

Ра́дуйся, зва́нию во́ина царя́ земна́го зва́ние во́ина Царя́ Небе́снаго предпочты́й;

ра́дуйся, на искуше́ния от ми́ра, пло́ти и диа́вола находя́щая, кре́пко ополчи́выйся.

Ра́дуйся, ору́жием Бо́жиим, Кресто́м Христо́вым, вся ко́зни вра́жия победи́вый;

ра́дуйся, броне́ю пра́ведности облече́нный.

Ра́дуйся, шлем спасе́ния восприе́мый;

ра́дуйся, меч духо́вный, е́же есть глаго́л Бо́жий, па́че вся́каго челове́ческаго ору́жия возлюби́вый.

Ра́дуйся, щито́м ве́ры от стрел лука́ваго себе́ огради́вый;

ра́дуйся, чи́на а́нгельскаго блаже́нство неизрече́нное в черто́зе Небе́снем получи́вый.

Ра́дуйся, святи́телю Игна́тие, покая́ния и моли́твы де́лателю и учи́телю изря́дный!

Конда́к 5

Боготе́чней звез­де́ подо́бен был еси́, Игна́тие преподо́бне, егда́ предста́л еси́ пред игу́меном оби́тели да́льния и ску́дныя, про­ся́ прия́ти тя в чис­ло́ бра́тии. Игу́мен же, испыта́в тя, ничто́же вопре­ки́ глаго́лаше, бла­го­сло­ви́ тя на нача́ло и́ноческаго пути́ тво­е­го́. Ты же, улучи́в ча́яний твои́х заве́тных сбы­тие́, благода́рне воспева́л еси́ во умиле́нии благоде́ющему тебе́ Бо́гу: Аллилу́ия!

И́кос 5

Вся бра́тия оби́тели удивля́хуся, зря́ще вели́кое тща́ние твое́ во исполне́нии послуша́ний, и́миже испы́товаше твое́ смире́ние духо́вный оте́ц твой. Мы же, почита́юще по́двиги и тру­ды́ твоя́, во млады́х ле́тех во́лею Хри­ста́ ра́ди подъя́тыя, умиле́нно вопие́м ти:

Ра́дуйся, крест свой на ра́мена подъе́мый и Хри­сту́ после́довавый;

ра́дуйся, у́зкий и приско́рбный путь жития́ мона́шескаго во́лею избра́вый.

Ра́дуйся, вспять николи́же обрати́выйся;

ра́дуйся, смире́нием свои́м дух горды́ни низложи́вый.

Ра́дуйся, тала́нт свой в зем­ли́ не сокры́вый;

ра́дуйся, во сла́ву Бо́жию и на спасе́ние душ челове́ческих его́ употреби́вый.

Ра́дуйся, богому́дрыми писа́ньми твои́ми мно́гия ду́ши, во гресе́х погря́зшия, оживи́вый;

ра́дуйся, сла́дкий глас Небе́снаго Домовлады́ки: “Ра́бе благи́й и ве́рный, вни́ди в ра́дость Господи́на тво­е­го́”, услы́шавый.

Ра́дуйся, святи́телю Игна́тие, покая́ния и моли́твы де́лателю и учи́телю изря́дный!

Конда́к 6

Смире́нием, посто́м, наипа́че же непреста́нною моли́твою на стра́сти плотски́я кре́пко воева́л еси́, святи́телю, до́ндеже плоть твою́ ду́хови порабо́тил еси́, и сего́ ра́ди ны́не предстои́ши с ли́ки А́нгел престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, вы́ну воспева́я: Аллилу́ия!

И́кос 6

Воз­сия́ в тебе́ оби́льно благода́ть Бо́жия, егда́ ты, чин а́нгельский восприи́м, вско́ре са́ном свяще́нства почте́н был еси́. Дух же твой, прия́тый во объя́тия О́тча, тебе́ отве́рстая, блаже́нство неизрече́нное вку­си́. Егда́ же избра́ тя Госпо́дь во игу́мена оби́тели Пе́льшемския, ты о слове́сных овца́х твои́х, тебе́ Бо́гом вруче́нных, де́нно и но́щно пе́клся еси́, да ни еди́на от них поги́бнет нераде́ния ра́ди тво­е­го́. Таково́му Бо́жию о тебе́ промышле́нию ра́дующеся, зове́м ти:

Ра́дуйся, в прия́тии а́нгельскаго чи́на заверше́ние ча́яний твои́х узре́вый;

ра́дуйся, Небе́сному покрови́телю тво­е­му́, священному́ченику Игна́тию Богоно́сцу, подража́вый.

Ра́дуйся, я́коже и он, Го́спода Иису́са Хри­ста́ в се́рдце твое́м вы́ну носи́вый;

ра́дуйся, сан свяще́нства я́ко вели́кий дар Бо́жий прие́мый.

Ра́дуйся, огню́ тезоимени́тый, огне́м ве́ры и люб­ве́ к Бо́гу и бли́жним пламене́вый;

ра́дуйся, с благогове́нием вели́ким и стра́хом Безкро́вную Же́ртву приноси́вый.

Ра́дуйся, Пренепоро́чную Ма́терь Хри­ста́ Бо́га на́шего я́ко чисте́йшую святы́ню и сокро́вище Сла́вы Бо́жия благогове́йно почита́вый;

ра́дуйся, храм благоукраше́нный во и́мя Ми́лостивыя Врата́рницы во оби́тели воздви́гнувый.

Ра́дуйся, святи́телю Игна́тие, покая́ния и моли́твы де́лателю и учи́телю изря́дный!

Конда́к 7

Хотя́ Человеколю́бец Госпо́дь, да не сокры́т бу́дет свети́льник доброде́телей твои́х, но да све́тит всем, да просла́вят Отца́ Небе́снаго вси челове́цы, ви́дящии тя, изве­де́ тя из оби́тели пусты́нныя на многотру́дная послуша́ния. Сему́ Бо́жию промышле́нию дивя́щеся, со умиле́нием зове́м: Аллилу́ия!

И́кос 7

Но́вей оби́тели преподо́бнаго Се́ргия близ ца́рствующаго гра́да даро­ва́ тя Госпо́дь, я́ко предстоя́теля и до́браго па́стыря, неусы́пно о слове́снем ста́де свое́м пеку́щагося и о благоле́пии оби́тели ревну́ющаго. Сего́ ра́ди и сла́вляху тя бра́тия твоя́, взыва́юще си́це:

Ра́дуйся, Небе́сному покрови́телю оби́тели тво­ея́ подража́вый;

ра́дуйся, ди́вными хра́мы и строе́ньми сию́ украси́вый.

Ра́дуйся, я́ко оте́ц чадолюби́вый, ча́да твоя́ по пути́ спасе́ния в Ца́рствие Небе́сное веды́й;

ра́дуйся, жа́ждавшия вступи́ти на путь и́ноческий с любо́вию во оби́тель приима́вый.

Ра́дуйся, провини́вшияся и́ноки увещава́ньми свои́ми к сле́зному раска́янию приводи́вый;

ра́дуйся, я́ко па́стырь до́брый, житие́м и нра́вом всей бра́тии приме́р по́двига и́ноческаго подава́вый.

Ра́дуйся, за спасе́ние их ду́шу свою́ положи́ти гото́вый;

ра́дуйся, мона́шествующих сла́во и похвало́.

Ра́дуйся, святи́телю Игна́тие, покая́ния и моли́твы де́лателю и учи́телю изря́дный!

Конда́к 8

Стра́нник и пришле́ц на зем­ли́ был еси́, святи́телю, я́коже про́чии челове́цы. Оба́че Госпо́дь от лет младе́нческих избра́ тя, я́ко уго́дника Сво­е­го́, житие́м бо и богодухнове́нными писа́ньми твои́ми Го́споду усе́рдно послужи́л еси́. Мы же, хва­лу́ возсыла́юще ко благоде́ющему тебе́ Бо́гу, вопие́м Ему́: Аллилу́ия!

И́кос 8

Весь доброде́тели испо́лненный, вои́стину был еси́ во пло́ти а́нгел, святи́телю Игна́тие, все́х притека́вших к тебе́ с любо́вию прие́мля, в ско́рби их утеша́я, на путь покая́ния наставля́я, непреста́нней моли́тве и пла́чу серде́чному науча́я. Сего́ ра́ди бога́тии и бе́днии, зна́тнии и убо́зии лю́дие, духо́вная ча́да твоя́, взыва́ху ти:

Ра́дуйся, но́вый Златоу́сте, о́гненными сло­ве­сы́ твои́ми мно́гия заблу́ждшия к Бо́гу приведы́й;

ра́дуйся, богому́дрыми писа́ньми твои́ми вся и́щущия спасе́ния просвети́вый.

Ра́дуйся, за вра­ги́ своя́ моли́тися наставля́вый;

ра́дуйся, и сам за вра­ги́ твоя́ с те́плою любо́вию моли́выйся.

Ра́дуйся, во вражду́ющих на нас ору́жие Бо́жие ко исправле́нию на́шему разуме́ти учи́вый;

ра́дуйся, Езеки́ины сле́зы и Манасси́ина воздыха́ния духо́вным очесе́м ка́ющихся представля́вый.

Ра́дуйся, по́двиги и тру­ды́ подви́жников дре́вних в богому́дрых творе́ниих твои́х изобрази́вый;

ра́дуйся, в житии́ твое́м всеце́ло им подража́вый.

Ра́дуйся, святи́телю Игна́тие, покая́ния и моли́твы де́лателю и учи́телю изря́дный!

Конда́к 9

Все во́инство а́нгельское и святи́телей лик удиви́шася, зря́ще тя, но́ваго уго́дника Бо́жия, вели́кими тру­ды́ и по́двиги просия́вшаго. Мы же, ублажа́юще тя, просла́вльшему тя Бо́гу вопие́м: Аллилу́ия!

И́кос 9

На но́вое многотру́дное послуша́ние в да́льний край Оте́чества на́шего отше́л еси́, святи́телю Игна́тие, егда́ жезл архиере́йский от Предве́чнаго Архиере́я, Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́, вру­чи́ тебе́ архипа́стырь ца́рствующаго гра́да в собо́ре во и́мя Цари́цы Небе́сныя. Разуме́юще в сем во́лю Бо́жию, да и в чужде́й стране́ пропове́стся тобо́ю Ева́нгелие Ца́рствия Бо́жия, смире́нно зове́м ти:

Ра́дуйся, в хиротони́и оби́льно благода́ть Боже́ственную восприе́мый;

ра́дуйся, апо́стольскаго уче́ния испо́лненный и вся ве́рныя спаси́тельными струя́ми его́ напая́яй.

Ра́дуйся, ве́рный де́лателю виногра́да Христо́ва;

ра́дуйся, цевни́це златостру́нная Ду́ха Свята́го.

Ра́дуйся, архиере́ев богодухнове́нное украше́ние;

ра́дуйся, я́ко уста́ми твои́ми провещава́ше возлю́бленный тобо́ю Госпо́дь.

Ра́дуйся, духо́вных бра́тий и чад твои́х во оби́тели преподо́бнаго Се́ргия, а́ще и те́лом оста́вивый, оба́че в моли́твах твои́х их николи́же забы́вый;

ра́дуйся, всем ве́рным и неве́рным, призыва́ющим тя на по́мощь, ми́лостивый засту́пниче.

Ра́дуйся, святи́телю Игна́тие, покая́ния и моли́твы де́лателю и учи́телю изря́дный!

Конда́к 10

Не́мощию теле́сною и по́двигами жития́ утружде́нный, во оби́тель свята́го Никола́я удали́лся еси́, святи́телю Игна́тие, хотя́ ду́шу твою́ ко отше́ствию от ми́ра сего́ угото́вати; иде́же в богомы́слии и моли́тве уедине́нней дни твоя́ скончава́я, пел еси́ немо́лчно Бо́гови: Аллилу́ия!

И́кос 10

Ско́рый помо́щник и уте́шитель был еси́, святи́телю Игна́тие, не то́кмо к тебе́ приходя́щим, но и дале́че су́щим, писа́ньми твои́ми их утеша́я, дух их ободря́я и вразумля́я. Сего́ ра́ди и возглаша́ют ти вси чту́щии богому́драя творе́ния твоя́:

Ра́дуйся, па́стырю наш до́брый;

ра́дуйся, приходя́щих к тебе́ николи́же отвраща́яйся.

Ра́дуйся, прося́щия тво­ея́ по́мощи бли́жния и да́льния любо́вию свое́ю объе́мляй;

ра́дуйся, чту́щия со тща́нием писа́ния твоя́ в тесне́йшее едине́ние с душе́ю твое́ю прие́мляй.

Ра́дуйся, ча́да своя́ духо́вная христиа́нскому терпе́нию учи́вый;

ра́дуйся, в страда́ниих на́ших промышле́ние Бо́жие о спасе́нии на́шем ви́дети наставля́яй.

Ра́дуйся, всеце́ло преда́тися Про́мыслу Бо́жию ча́да своя́ научи́вый;

ра́дуйся, соверше́ния над на́ми во́ли Его́, я́ко ми́лости вели́кия, проси́ти у Го́спода запове́давый.

Ра́дуйся, святи́телю Игна́тие, покая́ния и моли́твы де́лателю и учи́телю изря́дный!

Конда́к 11

Пе́ние всеумиле́нное приноси́л еси́ Пресвяте́й Тро́ице во вся дни земна́го жития́ тво­е­го́, Игна́тие всехва́льне. Ны́не же пред­стоя́ престо́лу Царя́ Сла́вы, моли́ся о на́с, чту́щих святу́ю па́мять твою́, да моли́твою и покая́нием очи́стившеся, с тобо́ю ку́пно во ве́ки веко́в воспое́м Бо́гу: Аллилу́ия!

И́кос 11

Свети́льник вели́кий Святы́я Правосла́вныя Це́ркве в житии́ твое́м был еси́, святи́телю Игна́тие, и сего́ ра́ди даро­ва́ тебе́ Вседержи́тель Госпо́дь кончи́ну чу́дну и просла́ви тя на Небесе́х. Про́сим тя, святи́телю ми́лостивый, испро­си́ и нам гре́шным, тво­ея́ по́мощи и предста́тельства взыску́ющим, кончи́ну жития́ на́шего ми́рну и безболе́зненну, до́брый отве́т на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве и Ца́рства Небе́снаго насле́дие, да зове́м ти ра́достно:

Ра́дуйся, пра́ведною кончи́ною пра́ведность жития́ тво­е­го́ запечатле́вый;

ра́дуйся, бли́зость отше́ствия тво­е­го́ предуве́девый.

Ра́дуйся, со свети́льником горя́щим Небе́снаго Жени­ха́ души́ тво­ея́ сре́тивый;

ра́дуйся, в де́нь кончи́ны тво­ея́ с жена́ми-мироно́сицами воскре́сшаго Спаси́теля узре́вый.

Ра́дуйся, чту́щих тя и по сме́рти николи́же сво­е­го́ предста́тельства лиша́яй;

ра́дуйся, вся усе́рдно тебе́ моля́щияся благода́тию и попече́нием свои́м покрыва́яй.

Ра́дуйся, тве́рдо держа́тися еди́ныя и́стинныя святы́я правосла́вныя ве́ры ча́да твоя́ учи́вый;

ра́дуйся, вся прельще́ния ерети́ческая приима́ти и увеща́нием их лука́вым внима́ти стро́го запрети́вый.

Ра́дуйся, святи́телю Игна́тие, покая́ния и моли́твы де́лателю и учи́телю изря́дный!

Конда́к 12

Благода́ть даде́ся ти от Бо́га, святи́телю Христо́в Игна́тие, моли́тися за ны и путево́ждствовати нас на пути́ спасе́ния, да покая́нием очище́ни, в черто́г Спа́сов преукраше́нный вни́дем и та́мо с тобо́ю и со все́ми угоди́вшими Бо́гу ра́достно воспое́м Ему́: Аллилу́ия!

И́кос 12

Пою́ще Бо́га, ди́внаго во святы́х Свои́х, хва́лим тя, Игна́тие блаже́нне, я́ко дру́га Христо́ва, блаже́нство ра́йское неукло́нным творе́нием за́поведей Госпо́дних стяжа́вшаго. Моли́ о нас гре́шных, да и мы о́бщницы с тобо́ю ве́чери Госпо́дней бу́дем, умиле́нно зову́ще ти:

Ра́дуйся, глубоча́йшим смире́нием твои́м, нището́ю духо́вною Ца́рство Небе́сное обреты́й;

ра́дуйся, доброде́тель сию́ во основа́ние всех по́двигов и́ноческих полага́ти запове́давый.

Ра́дуйся, в пла́чи о гресе́х свои́х Сами́м Го́сподем уте́шенный;

ра́дуйся, за кро́тость души́ тво­ея́ насле́дие жи́зни ве́чныя получи́вый.

Ра́дуйся, в земне́м житии́ пра́вды Христо́вы иска́вый, ны́не же на Небесе́х е́ю оби́льно насыща́яйся;

ра́дуйся, за милосе́рдие твое́ к бли́жним от Бо́га Щедрода́вца поми́лованный.

Ра́дуйся, за ангелоподо́бную чисто­ту́ се́рдца тво­е­го́ Бо́га узре́вый;

ра́дуйся, вся кле­ве­ты́ и поноше́ния ненави́дящим тя Го́спода ра́ди проща́вый и за сие́, я́ко миротво́рец, вели́каго сокро́вища — усыновле́ния Бо́гу сподо́бивыйся.

Ра́дуйся, святи́телю Игна́тие, покая́ния и моли́твы де́лателю и учи́телю изря́дный!

Конда́к 13

О преди́вный уго́дниче Христо́в, святи́телю о́тче Игна́тие! При­и­ми́ сие́ ма́лое, оба́че от лю́бящих и чту́щих тя серде́ц приноси́мое ти моле́ние и изба́ви нас твои́м всемо́щным предста́тельством от вся́кия ско́рби, боле́зни и печа́ли, согре́й охладе́вшия ду́ши на́ша огне́м ве́ры и люб­ве́ к Бо́гу, да́руй нам пре́жде кон­ца́ покая́ние, бу́ди нам к Ца́рствию Небе́сному путево́ждь, да та́мо с тобо́ю и со все́ми угоди́вшими Бо́гу во ве́ки веко́в пое́м Ему́: Аллилу́ия!

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]
[Далее повто­ря­ем 1‑е икос и кондак:]

И́кос 1

Арха́нгели и А́нгели удивля́хуся житию́ тво­е­му́, святи́телю о́тче Игна́тие, ка́ко ты от лет ма́лых к Бо́гу ве́лие раче́ние име́л еси́ и по за́поведем Его́ житие́ твое́ неукло́нно проводи́л еси́. Дивя́щеся таково́му благоразу́мию тво­е­му́, со умиле́нием взыва́ем ти:

Ра́дуйся, скорбя́щих безча́дных роди́телей твои́х рожде́нием свои́м уте́шивый;

ра́дуйся, ро́да честна́го о́трасль прекра́сная.

Ра́дуйся, А́нгела-храни́теля тво­е­го́ непреста́нное весе́лие;

ра́дуйся, роди́телей и наста́вников твои́х свое́ю кро́тостию и поко́рностию удиви́вый.

Ра́дуйся, от лет младе́нческих ко и́ноческому послуша́нию себе́ приугото́вивый;

ра́дуйся, ду́шу свою́ младе́нческую к Бо́гу устреми́вый.

Ра́дуйся, в моли́тве и богомы́слии о́троческия своя́ досу́ги проводи́вый;

ра́дуйся, для ме́ньших бра́тий и сестр твои́х приме́р моли́твы и послуша́ния бы́вый.

Ра́дуйся, святи́телю Игна́тие, покая́ния и моли́твы де́лателю и учи́телю изря́дный!

Конда́к 1

Избра́нный Небе́сным Царе́м и от Него́ просла́вленный,/ святи́телю о́тче Игна́тие,/ ны́не всечестну́ю твою́ па́мять пра́зднующе, мо́лим тя усе́рдно:/ путево́дствуй нас на пути́ спасе́ния,/ изба́ви от враг ви́димых и неви́димых,/ от скорбе́й и боле́зней, да с любо́вию зове́м ти:// Ра́дуйся, святи́телю Игна́тие, покая́ния и моли́твы де́лателю и учи́телю изря́дный!

Моли́тва

О вели́кий и пречу́дный уго́дниче Христо́в, святи́телю о́тче Игна́тие! Ми́лостиво при­и­ми́ моли́твы на́ша, с любо́вию и благодаре́нием тебе́ приноси́мыя! Услы́ши нас, си́рых и безпомо́щных, к тебе́ с ве́рою и любо́вию припа́дающих и тво­е­го́ те́плаго предста́тельства о нас пред Престо́лом Го́спода Сла́вы прося́щих. Ве́мы, я́ко мно́го мо́жет моли́тва пра́ведника, Влады́ку умилостивля́ющая. Ты от лет младе́нческих Го́спода пла́менно возлюби́л еси́, и Ему́ еди́ному служи́ти восхоте́в, вся кра́сная ми́ра сего́ ни во что́же вмени́л еси́. Ты, отве́ргся себе́ и взе́м кре́ст тво́й, Хри­сту́ после́довал еси́. Ты путь у́зкий и приско́рбный жития́ и́ноческаго избра́л еси́ и на сем пути́ доброде́тели вели́кия стяжа́л еси́. Ты писа́ньми твои́ми серд­ца́ челове́ков глубоча́йшаго благогове́ния и поко́рности пред Всемогу́щим Творце́м исполня́л еси́, гре́шников же па́дших му́дрыми сло­ве­сы́ твои́ми в созна́нии сво­е­го́ ничто́жества и сво­ея́ грехо́вности, в покая́нии и смире́нии прибега́ти к Бо́гу наставля́л еси́, ободря́я их упова́нием на Его́ милосе́рдие. Ты николи́же притека́вших к Тебе́ отверга́л еси́, но всем оте́ц чадолюби́вый и па́стырь до́брый был еси́. И ны́не не оста́ви нас, усе́рдно тебе́ моля́щихся и тво­ея́ по́мощи и предста́тельства прося́щих. Испро­си́ нам у Человеколюби́ваго Го́спода на́шего здра́вие душе́вное и теле́сное, утвер­ди́ ве́ру на́шу, укре­пи́ си́лы на́ша, изнемога́ющия во искуше́ниих и ско́рбех ве́ка сего́, согре́й огне́м моли́твы охладе́вшая серд­ца́ на́ша, помо­зи́ нам, покая́нием очи́стившимся, христиа́нскую кончи́ну живо­та́ сего́ получи́ти, и в черто́г Спа́сов преукраше́нный вни́ти со все́ми избра́нными, и та́мо ку́пно с тобо́ю покланя́тися Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки