Акафист святителю Иннокентию, епископу Иркутскому, чудотворцу (2‑й)


Святитель Иннокентий (Кульчицкий), Иркутский

Конда́к 1.

Равноапо́стольный христиа́нския ве́ры благове́стниче, язы́ческаго злове́рия искорени́телю, ско́рый в беда́х и ско́рбех засту́пниче, благоутро́бия неистощи́мое сокро́вище, святи́телю о́тче Инноке́нтие! Вели́каго тя́ пред Го́сподем хода́тая и чуде́с мно́жеством свиде́тельствованна помо́щника иму́ще, к тебе́ во обстоя́нии от вся́ких ну́жд и зо́л с ве́рою и любо́вию притека́ем, и та́ко ти́ зове́м:

Ра́дуйся, Инноке́нтие, святы́й уго́дниче Спа́са Христа́.

И́кос 1.

А́нгелом уподо́бился еси́ непоро́чным житие́м, святи́телю о́тче Инноке́нтие, и сего́ ра́ди а́нгелов соприча́стия сподо́бился еси́ в немо́лчнем славосло́вии Го́спода Сла́вы. При­и­ми́ у́бо и от на́ших недосто́йных усте́н приноси́мое тебе́ хвале́ние:

Ра́дуйся, по и́мени тво­е­му́, непоро́чность зна́менующему, яви́вый житие́ твое́.

Ра́дуйся, непоро́чности сохране́нием, а́нгелов житию́ подража́тель бы́вый.

Ра́дуйся, ве́рный Христо́ва Ева́нгелиа служи́телю.

Ра́дуйся, архиере́ев удобре́ние.

Ра́дуйся, Це́ркве, неве́сты Христо́вы, драго́е украше́ние.

Ра́дуйся, свя́тости жития́ и непоро́чности нра́вов учи́телю.

Ра́дуйся, Инноке́нтие, святы́й уго́дниче Спа́са Христа́.

Конда́к 2.

Ви́дя Госпо́дь Бо́г благопотре́бен тя́ сосу́д ко прия́тию даро́в благода́ти, оби́льно излия́ в твое́ се́рдце ду́ха прему́дрости и ра́зума, во е́же просвеща́ти язы́ки, во тме́ и се́ни сме́ртней седя́щыя, ду́ха сове́та и кре́пости, во е́же превозмога́ти над вра­ги́ спасе́ния ви́димыми и неви́димыми, ду́ха ве́дения и благоче́стия, во е́же Христо́во ста́до пасти́ уче́нием и житие́м. Мы́ же, тя́ на спасе́ние люди́й та́ко приугото́ванна уразуме́вше, со умиле́нием Пода́телю все́х бла́г Бо́гу зове́м: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Ра́зум благопотре́бен к де́ланию прия́тых от Бо́га тала́нтов стяжа́ти хотя́, еще́ ю́н сы́й, водвори́лся еси́ в вертогра́де духо́вныя му́дрости пресла́внаго гра́да Ки́ева: соверше́н же в житии́ хотя́ бы́ти, сожи́тельство восприя́л еси́ в ли́це и́ноков Святопече́рския ла́вры, иде́же дости́гл еси́ в му́жа соверше́нна, в ме́ру во́зраста исполне́ния Христо́ва. Мы́ же, твое́ зва́ние и избра́ние разсмотря́юще, с любо́вию зове́м ти́:

Ра́дуйся, роз­го́ виногра́да, плодо́в ду́ха испо́лненная, да и́х оби́лием стра­ны́ Сиби́ри обогати́ши.

Ра́дуйся, сладкоуха́нный кри́не Госпо́день, на Ю́зе процветы́й, да те́м стра­ны́ Се́вера облагоуха́еши и украси́ши.

Ра́дуйся, в земне́м учи́лищи небе́сней му́дрости навы́кший, да е́ю язы́ки на пу́ть спасе́ния наста́виши.

Ра́дуйся, я́ко на высо­ту́ доброде́телей, а́ки свети́льник на све́щнице, поста́влен бы́л еси́, да мглу́ неподо́бнаго жития́ во изгна́нии су́щих разго́ниши.

Ра́дуйся, ве́рный уче­ни­че́ Спа́са на́шего, во апо́стола язы́ков предъизбра́нный.

Ра́дуйся, ча́до послушли́вое Це́ркве Правосла́вныя, в первосвяти́теля Ирку́тския па́ствы пронарече́нный.

Ра́дуйся, Инноке́нтие, святы́й уго́дниче Спа́са Христа́.

Конда́к 3.

Си́лою свы́ше тя́ облече́нна уразуме́вше благове́рный ца́рь и святы́й Собо́р избра́ша тя́ во апо́стольское служе́ние, пропове́дати Ева́нгелие Ца́рства Христо́ва в зем­ли́ язы́ков, неве́дущих пе́ти во Святе́й Тро́ице еди́ному Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Име́я ре́вность апо́стольскую о спасе́нии ду́ш челове́ческих, подви́глся еси́ на вся́ тру­ды́ и беды́ ше́ствия в да́льныя стра­ны́ ца́рства хи́нов: но воспяще́н бы́в в преде́лы его́ вни́ти, во гра́де Селенги́нстем препокое́ние обре́л еси́, иде́же тя́ ма́лое ста́до при́сных ти́ по ве́ре приве́тствии сре́те си́ми:

Ра́дуйся, но́вый апо́столе, на просвеще́ние язы́ков мно́гие стра­ны́ прете́кший.

Ра́дуйся, в ше́ствиих пу́тных, я́коже и Па́вел, язы́ков апо́стол, беды́ Хри­ста́ ра́ди и Ева́нгелиа бо́дре сре́тивый.

Ра́дуйся, лучеза́рное Це́ркве Христо́вы свети́ло, на просвеще́ние восто́ка возше́дшее.

Ра́дуйся, боже́ственнаго огня́ носи́ло, теп­ло­ту́ люб­ве́ Христо́вы во стра­ны́ мра́за прине́сшее.

Ра́дуйся, ду́хом ре́вности апо́стольския дви́жимый, ко язы́ком Монго́льским поспеши́вый.

Ра́дуйся, во изгна́нии стра́ждущым поко́й душа́м в сле́довании благо́му и́гу Христо́ву указа́вый.

Ра́дуйся, Инноке́нтие, святы́й уго́дниче Спа́са Христа́.

Конда́к 4.

Бу́рю за́висти дре́вний челове́ческих ду́ш прельсти́тель воздви́же в сердца́х хи́нов сопроти́в тебе́, во стра­ну́ и́х гряду́щаго, благове́стника ми́ра Христо́ва, и возста́ви на тя́ лжебра́тию, во е́же в преде́лы хи́нов твое́ возбрани́ти вхожде́ние, да не навы́кнут хи́нове, вку́пе с правосла́вными, изве́дшему лю́ди из тмы́ во све́т сво́й чу́дный Хри­сту́ Бо́гу пе́ти: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Услы́шав ухищре́нныя хи́нов глаго́лы, я́ко не подоба́ет ти́, иера́рху вели́кому Го́спода, бы́ти прия́ту в и́х ца́рство, обрати́лся еси́ па́ки со Ева́нгелием ко язы́ком иноро́дным во стране́ Сиби́рстей, и́же с ве́лию ра́достию тя́ прие́мше, возопи́ша ти́ такова́я:

Ра́дуйся, хи́нами во и́х ца́рство не прия́тый, ко прия́тию же саме́ми а́нгелы в Небе́сное Ца́рство досто́йный.

Ра́дуйся, не ро́ду чужде́му хи́нов, но сво­е­го́ ца́рства язы́ком Монго́льским во апо́стола угото́ванный.

Ра́дуйся, я́ко возбране́нием тебе́ благове́стия язы́ком ца́рства чужда́го ве́лие бла́го язы́ком Росси́йскаго ца́рства устро́ися.

Ра́дуйся, я́ко про́поведию Ева́нгелиа язы́ком Монго́льским злоухищре́ние вра­га́ ду́ш челове́ческих же́стоко посрами́ся.

Ра́дуйся, я́ко твои́м посре­де́ на́с вселе́нием неве́дущии Бо́га в позна́ние и́стины приведо́шася, противля́ющиися же и́стине обличи́шася.

Ра́дуйся, я́ко на житие́ твое́ взира́юще, гре́шнии пока́яшася, беззако́ннии же уцелому́дришася.

Ра́дуйся, Инноке́нтие, святы́й уго́дниче Спа́са Христа́.

Конда́к 5.

Богото́чный прему́дрости исто́чник от оби́лия прису́щия ти́ благода́ти прото́ржеся в пусты́ни Монго́льстей, егда́ неразу́мнии хи́нове загради́ша то́ки ея́ в преде́лы и́х омраче́ннаго ца́рства: ре́вностию бо апо́стольскою дви́жимь и во служе́нии па́стырстем тружда́яся, о́во просвеща́л еси́ све́том Ева́нгелиа Христо́ва неве́рующыя язы́ки монго́льски, о́во утвержда́л еси́ ве́рующыя в послуша́нии Правосла́вныя Це́ркве уста́вом; и та́ко научи́л еси́ и си́х и о́нех вку́пе воспева́ти Еди́ному все́х челове́ков Спаси́телю Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́дя Вседержи́тель, вся́ на по́льзу стро́яй, я́ко не при­спе́ вре́мя, да просветя́тся све́том Ева́нгелиа лю́дие ца́рства хи́нскаго, даро­ва́ тя́ в первосвяти́теля Ирку́тския Це́ркве и учи́теля язы́ков Сиби́ри, е́же мы́ ны́не ра́достно воспомина́юще, си́це зове́м ти́:

Ра́дуйся, первопресто́льниче Ирку́тския Це́ркве, благове́стием Сиби́рскую о́бласть Росси́йскаго ца́рства огласи́вый.

Ра́дуйся, свято́е нача́ло святи́телей Ирку́тския па́ствы, про́чым пременя́емым, еди́ный ея́ несме́нный блюсти́телю.

Ра́дуйся, о́тче, святы́х оте́ц в насажде́нии благоче́стия и искорене́нии нече́стия подража́телю.

Ра́дуйся, па́стырскому служе́нию уготовля́емых трудолюби́вый учи́телю.

Ра́дуйся, па́стырю до́брый, гото́вый ду́шу твою́ положи́ти за о́вцы твоя́.

Ра́дуйся, неусы́пный стра́же, вве́ренныя ти́ ду́шы, бде́нным моле́нием и пу́тным обхожде́нием, до́бре сохрани́вый.

Ра́дуйся, Инноке́нтие, святы́й уго́дниче Спа́са Христа́.

Конда́к 6.

Богопропове́дников Христо́вых апо́столов тру­ды́ на ся́ подъе́м, о́ных насле́довал еси́ по́двиги и лише́ния, ско́рби и озлобле́ния: но вся́ ра́ди Хри­ста́ и Ева́нгелиа до́блественно поне́сл еси́, и вся́ ны́, не то́чию благоду́шствующия, но и скорбя́щыя, научи́л еси́ пе́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́ла е́сть па́че со́лнца, во огни́ искуше́ний и скорбе́й очище́нная, душа́ твоя́, до́блественный подви́жниче Христо́в: а́ще бо в не́мощех и боле́знех претружде́но бя́ше те́ло твое́, но ду́хом при́сно сы́й бо́др, вы́ну побежда́л еси́ вра­ги́ Христо́вы Це́ркве. Сего́ ра́ди и мы́, тобо́ю в ско́рбех утеша́еми, побе́дная ти́ си́це вопие́м:

Ра́дуйся, во́ине Христо́в, во всеору́жии Бо́жии проти́ву нача́л и власте́й и миродержи́телей тмы́ ве́ка сего́ подвиза́выйся.

Ра́дуйся, и́стиною а́ки по́ясом препоя́санный, язы́ков шата́ния разруши́вый.

Ра́дуйся, пра́вдою а́ки в бро­ня́ оболче́нный, вся́ наве́тник кле­ве­ты́ неде́йственны сотвори́вый

Ра́дуйся, но́зе во благовествова́ние ми́ра обуве́нне име́вый, гла­ву́ дре́вняго зми́я попра́вый.

Ра́дуйся, ве́рою а́ки щито́м покрове́нный, вся́ разжже́нныя лука́ваго стре́лы угаси́вый.

Ра́дуйся, шле́м спасе́ния и ме́ч духо́вный восприя́вый, и вся́ вра­ги́, а́ки воево́да возбра́нный, низложи́вый.

Ра́дуйся, Инноке́нтие, святы́й уго́дниче Спа́са Христа́.

Конда́к 7.

Хотя́й милосе́рдый Госпо́дь не то́чию па́стве Ирку́тстей, но и вся́кому бли́жнему же и да́льнему тя́ дарова́ти в ско́рбех уте́шителя, в беда́х ско́раго помо́щника и от боле́зней цели́теля, уско­ри́ тя́ разреши́ти от у́з сея́ бре́нныя пло́ти, да по все́м градо́м и ве́сем чуде­сы́ и исцеле́ньми Бо́га просла́виши и вся́ Ему́ воздви́гнеши пе́ти: Аллилу́иа.

И́кос 7.

К но́вому и нестаре́ющемуся на небесе́х жи́тельству уготовля́я тво́й восхо́д, писа́нием со одра́ боле́зни всесмире́нно проси́л еси́ иере́и гра́да Ирку́тска со христиа́ны правосла́вными, да воспою́т во хра́мех Богоро́дице пара́клисис: мы́ же, зря́ще тя́ по преставле́нии просла́влена Бо́гом, к тебе́ само­му́ си́це взыва́ем:

Ра́дуйся, ратобо́рче Христо́в, по́двигом до́брым подвиза́выйся.

Ра́дуйся, быстротеку́щий орле́, тече́ние твое́ в превы́спренних селе́ниих сконча́вый.

Ра́дуйся, во́ине Царя́ Небе́снаго, вся́ обе́ты Хри­сту́ Царю́ и Бо́гу на́шему ве́рно соблюды́й.

Ра́дуйся, я́ко про́чее уже́ вене́ц пра́вды тебе́ соблюде́ся.

Ра́дуйся, по преселе́нии во оби́тели Отца́ Небе́снаго не оставля́яй посеща́ти на́ш гра́д и оби́тель сию́.

Ра́дуйся, те́плый о на моли́твенниче, не престаю́щь о на́с у Престо́ла Царя́ Небе́снаго хода́тайствовати.

Ра́дуйся, Инноке́нтие, святы́й уго́дниче Спа́са Христа́.

Конда́к 8.

Стра́нное все́м чу́до показа́ся, егда́ древя́ная це́рковь, под ея́же олтаре́м почива́л еси́ от трудо́в сего́ вре́меннаго жития́, посре­де́ всея́ оби́тели запале́ния, я́ко дре́вняя купи­на́, огне́м опаля́ема не сгара́ше. Чту́щии же па́мять твою́, я́ве уразуме́вше, я́ко твои́х ра́ди моще́й соверша́ется сие́ чу́до, со стра́хом и ра́достию, храня́щему тя́ Бо́гу, мно́жицею взыва́ху: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Вси́ лю́дие, прите́кшии во оби́тель твою́ и це́рковь, в не́йже почива́ху мо́щи твоя́, огне́м опаля́ему ви́дяще, приступи́вше ко архипа́стырю, те́пле его́ моля́ху, да изнесу́т ра́ку святы́х моще́й твои́х: о́н же, ду́хом ве́ры испо́лнь, наде́ждею сохране́ния от огня́ не то́чию моще́й твои́х, но и всея́ це́ркве, все́х ободря́ше. Лю́дие же, сбы­тие́ слове́с архипа́стыря а́бие узре́вше, благода́рными ти́ гла́сы, чудотво́рче, воззва́ша:

Ра́дуйся, свети́льниче Це́ркве, из-под спу́да па́че блиста́ния о́гненнаго возсия́вый.

Ра́дуйся, несгара́нием храни́лища моще́й твои́х, о нетле́нии и́х пресла́вно провозвести́вый.

Ра́дуйся, таковы́м зна́мением о твое́м с на́ми сопребыва́нии удостове́ривый.

Ра́дуйся, це́ркве сохране́нием, в тебе́ от бе́д засту́пника на́м откры́вый.

Ра́дуйся, и гра́да на́шего, посре­де́ запале́ний о́гненных, мно́гажды удоборазумева́емый храни́телю.

Ра́дуйся, наипа́че о избавле́нии на́с от огня́ гее́нскаго при́сный на́ш пред Го́сподем хода́таю.

Ра́дуйся, Инноке́нтие, святы́й уго́дниче Спа́са Христа́.

Конда́к 9.

Вси́ ли́цы а́нгелов да́ша сла́ву, че́сть и благодаре́ние Седя́щему на Престо́ле, живу́щему во ве́ки веко́в Бо́гу и А́гнцу, егда́, убеле́нная све́тлостию непоро́чности, душа́ твоя́, святи́телю Христо́в Инноке́нтие, вознесе́ся на не́бо, в сожи́тельство а́нгелов. Мы́ же, прославле́нием на зем­ли́ святы́х моще́й твои́х уве́рившеся о твое́й на небесе́х сла́ве, с весе́лием просла́вльшему тя́ Бо́гу при́сно взыва́ем пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вети́ям любому́дрым на се́рдце не взыдо́ша, я́же ти́, Христо́в уго́дниче, угото́ва Госпо́дь во оби́телех небе́сных. Мы́ же, пра́зднующе твое́ на небе­си́ прославле́ние, си́це тя́ на зем­ли́ ублажа́юще зове́м:

Ра́дуйся, мно́гу на небесе́х, многообра́знаго ра́ди на зем­ли́ служе́ния, мзду́ восприе́мый.

Ра́дуйся, де́вственниче, в пе́рвенцы Бо́гу и А́гнцу впи́саный.

Ра́дуйся, страда́льче, вку́пе со прише́дшими от ско́рби ве́лия, в ри́зах бе́лых пред престо́лом спасе́ние и сла́ву воспева́яй.

Ра́дуйся, апо́столе язы́ков, престо́лом апо́стольским на небе­си́ почте́нный.

Ра́дуйся, па́стырю научи́вый и сотвори́вый, и сего́ ра́ди ве́лиим во Ца́рствии Небе́снем от Хри­ста́ нарече́нный.

Ра́дуйся, воево́до возбра́нный, соседе́ния Победи́телю а́да и сме́рти на престо́ле сподо́бивыйся.

Ра́дуйся, Инноке́нтие, святы́й уго́дниче Спа́са Христа́.

Конда́к 10.

Спасе́ния посре­де́ зем­ли́ соде́лавый, Человеколю́бец Госпо́дь посе­ти́ стра­ну́ Сиби́рскую свое́ю ми́лостию и щедро́тами: в ра́це бо моще́й твои́х, вели́кий уго́дниче Христо́в, откры́л е́сть на́м зна́мение тво­е­го́ те́плаго о на́с на небе­си́ хода́тайства, его́же сподобля́еми вси́ благове́рнии лю́дие стра­ны́ Сиби́рския, еди́неми усты́ и се́рдцем пою́т Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Сте­на́ еси́ необори́мая, засту́пниче на́ш, гра́ду и стране́ се́й от нахожде́ний вся́ких зо́л и скорбе́й: явле́нием бо чуде́с твои́х уве́рихомся, я́ко ве́лие стяжа́л еси́ дерзнове́ние у Го́спода. Сего́ ра́ди си́це зове́м ти́:

Ра́дуйся, стра­ны́ Сиби́рския богодарова́нный храни́телю и засту́пниче, хода́таю и помо́щниче.

Ра́дуйся, я́ко вку́пе со а́нгелы по́слан еси́ во служе́ние за хотя́щих насле́довати спасе́ние, и все́м стра́ждущым неоску́дное подае́ши утеше́ние.

Ра́дуйся, драгоце́нное на́м в ра́це моще́й твои́х насле́дие оста́вивый.

Ра́дуйся, я́ко во оби́тели Вознесе́нстей все́х притека́ющих к тебе́ срета́еши с любо́вию.

Ра́дуйся, и на вся́ком ме́сте тя́ с ве́рою призыва́ющым ско́рый помо́щник явля́яйся.

Ра́дуйся, и не и́щущым тя́, ниже́ ве́дущим, я́ко до́брый наста́вник, вра́ч же и покрови́тель мно́гажды познава́емый.

Ра́дуйся, Инноке́нтие, святы́й уго́дниче Спа́са Христа́.

Конда́к 11.

Пе́ние вся́кое не довле́ет к прославле́нию чуде́с твои́х, чудотво́рче преди́вный, и́миже не то́чию ве́рныя, но и неве́рныя удивля́еши: ве́руем же и наде́емся, я́ко твои́ми моли́твами и во мра́це идолослуже́ния су́щии из тмы́ и се́ни сме́ртныя изы́дут и с на́ми ку́пно просла́вльшему тя́ Бо́гу воззову́т: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Свети́льник не поставля́ется под спу́дом, но на све́щник возлага́ется, да входя́щии ви́дят све́т: сего́ ра́ди и твоя́ святы́я мо́щи изве­де́ из-под спу́да Госпо́дь, я́ко да входя́щии во оби́тель твою́, от сего́ чу́днаго све́та ве́рою просвеща́еми и исцеле́ния от тебе́ прие́млюще, взыва́ем к тебе́ си́це:

Ра́дуйся, наста́вниче прему́дрый, мы́сли бла́ги и хоте́ния свя́та на се́рдце полага́яй.

Ра́дуйся, вождю́ благонаде́жный, на пу́ть спасе́ния направля́яй.

Ра́дуйся, пред Престо́лом Царя́ Небе́снаго о спасе́нии ду́ш на́ших хода́тайствуяй.

Ра́дуйся, ско́рый помо́щниче, от нахожде́ния зо́л и скорбе́й сохраня́яй.

Ра́дуйся, вра­чу́ сострада́тельный, от боле́зней душе́вных же и теле́сных свобожда́яй.

Ра́дуйся, оста́вленных вра­ч­ми́ от одра́ сме́рти воздвиза́яй.

Ра́дуйся, Инноке́нтие, святы́й уго́дниче Спа́са Христа́.

Конда́к 12.

Благода́тиею Бо́жиею испо́лнена тя́ позна́вше не то́чию бли́з су́щии, но и во страна́х да́льних обита́ющии, с ве́рою притека́ют к ра́це моще́й твои́х: ты́ же, вне́мля и́х моле́нием, не преста́ни напу́тствовати все́х да́ры исцеле́ний и чуде́с твои́х, да от восто́к со́лнца до за́пад вси́ воспою́т чудоде́йствующему Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще чуде­са́ твоя́, и́миже по преставле́нии, па́че же по обре́тении святы́х моще́й твои́х, Бо́га просла́вил еси́, благода́рно тебе́ си́це зове́м:

Ра́дуйся, жи́лами разсла́бленныя со одра́ боле́зни возста́вивый.

Ра́дуйся, сокруше́нием но́г и ру́к стра́ждущыя, а́ки николи́же страда́вшыя устро́ивый.

Ра́дуйся, стру́пами покры́тыя и ра́нами уя́звленныя це́лы и здра́вы соде́лавый.

Ра́дуйся, зре́ние слепы́м возврати́вый и изумле́нныя на здра́вый смы́сл наста́вивый.

Ра́дуйся, во отча́янии живо­та́ к сме́рти уготовля́емыя к жи́зни па́ки возврати́вый.

Ра́дуйся, ни еди́ней же боле́зни ко исцеле́нию тебе́ бы́ти неудо́бней, чуде́с мно́жеством засвиде́тельствовавый.

Ра́дуйся, Инноке́нтие, святы́й уго́дниче Спа́са Христа́.

Конда́к 13

О, вели́кий Христо́в уго́дниче, ми́лостивый на́ш наста́вниче, благоутро́бия сокро́вище, правове́рия учи́телю, архиере́ев похва­ло́, безпомо́щных засту́пниче, о́тче на́ш Инноке́нтие! Моли́ Хри­ста́ Бо́га, да сподо́бит на́с земно́е по́прище без поро́ка прейти́ и егда́, я́ко Пра́ведный Судия́, со а́нгелы свои́ми во сла́ве прии́дет суди́ти живы́х и ме́ртвых, да не отлучи́т на́с от со́нма спаса́емых, но да сотвори́т на́с прича́стники Ца́рства Небе́снаго, во е́же та́мо вку́пе с тобо́ю, отце́м на́шим, вы́ну сла́вити его́ и воспева́ти Ему́ со Отце́м и Святы́м Ду́хом во ве́ки веко́в: Аллилу́иа.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]
[Далее повто­ря­ем 1‑е икос и кондак:]

И́кос 1.

А́нгелом уподо́бился еси́ непоро́чным житие́м, святи́телю о́тче Инноке́нтие, и сего́ ра́ди а́нгелов соприча́стия сподо́бился еси́ в немо́лчнем славосло́вии Го́спода Сла́вы. При­и­ми́ у́бо и от на́ших недосто́йных усте́н приноси́мое тебе́ хвале́ние:

Ра́дуйся, по и́мени тво­е­му́, непоро́чность зна́менующему, яви́вый житие́ твое́.

Ра́дуйся, непоро́чности сохране́нием, а́нгелов житию́ подража́тель бы́вый.

Ра́дуйся, ве́рный Христо́ва Ева́нгелиа служи́телю.

Ра́дуйся, архиере́ев удобре́ние.

Ра́дуйся, Це́ркве, неве́сты Христо́вы, драго́е украше́ние.

Ра́дуйся, свя́тости жития́ и непоро́чности нра́вов учи́телю.

Ра́дуйся, Инноке́нтие, святы́й уго́дниче Спа́са Христа́.

Конда́к 1.

Равноапо́стольный христиа́нския ве́ры благове́стниче, язы́ческаго злове́рия искорени́телю, ско́рый в беда́х и ско́рбех засту́пниче, благоутро́бия неистощи́мое сокро́вище, святи́телю о́тче Инноке́нтие! Вели́каго тя́ пред Го́сподем хода́тая и чуде́с мно́жеством свиде́тельствованна помо́щника иму́ще, к тебе́ во обстоя́нии от вся́ких ну́жд и зо́л с ве́рою и любо́вию притека́ем, и та́ко ти́ зове́м:

Ра́дуйся, Инноке́нтие, святы́й уго́дниче Спа́са Христа́.

Моли́тва святи́телю Инноке́нтию, Ирку́тскому чудотво́рцу.

О, вели́кий Христо́в уго́дниче, святи́телю о́тче Инноке́нтие! Услы́ши на́с, тебе́ моля́щихся. Ты́ ве́си на́ша ско́рби и неду́ги, слы́шиши воздыха́ния мно́жества к тебе́ притека́ющих; сего́ ра́ди к тебе́, я́ко отцу́ на́шему, ско́рому помо́щнику и те́плому моли́твеннику, зове́м: не оста́ви на́с твои́м у Бо́га хода́тайством. Мы́ при́сно заблужда́емся от пути́ спасе́ния — руко­во­ди́ на́с, ми́лостивый на́ш наста́вниче. Мы́ немощни́и в ве́ре — утвер­ди́ на́с, правове́рия учи́телю. Мы́ зело́ убо́зи сотвори́хомся до́брых де́л — обо­га­ти́ на́с, благоутро́бия сокро́вище. Мы́ при́сно наве́туеми есмы́ от вра́г ви́димых и неви́димых и озлобля́еми — помо­зи́ на́м, безпомо́щных засту́пниче. Гне́в Бо́жий, пра́ведно дви́жимый на ны́ за беззако́ния на́ша, отвра­ти́ от на́с твои́м хода́тайством у Престо́ла Судии́ Бо́га, Ему́же ты́ предстои́ши на небе­си́, о́тче иера́рше, архиере́ев похва­ло́. Услы́ши, мо́лим тя́, вели́кий Христо́в уго́дниче, и зде́ с моле́нием тебе́ предстоя́щыя, и вся́, на вся́ком ме́сте тебе́ с ве́рою призыва́ющыя: и испро­си́ моли́твами твои́ми у Отца́ Небе́снаго все́м на́м проще́ние грехо́в на́ших и от бе́д избавле́ние. Ты́ бо еси́ свиде́тельствованный безчи́сленными чуде­сы́ помо́щник, засту́пник и моли́твенник, и о тебе́ сла́ву возсыла́ем Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва ина́я.

Свя́тче Бо́жий, па́стырю до́брый, де́лателю ве́рный виногра́да Христо́ва, святи́телю о́тче Инноке́нтие! При́зри на гра́д се́й и на лю́ди сия́! Моли́ Хри­ста́ Бо́га, да сохрани́т па́ству твою́ от волко́в, губя́щих ю́; да ниспо́слет Ду́ха Сво­е­го́ Свята́го во е́же умудри́ти на́с ходи́ти пред Ни́м во вся́ком благоче́стии и чисто­те́ во вся́ дни́ живо­та́ на́шего, да славосло́вяще И́мя Его́ Всесвято́е во дни́ и в но́щи, сподо́бимся бы́ти насле́дницы жи́зни ве́чныя, и просла́вим Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки