Молитвы при тщеславных помыслах


 

Молитва св. Иоанна Кронштадтского*

Господь Иисус Христос
Аудио:
00:19

Го́споди, не дай мне возмечта́ть о себе́ как бы о лу́чшем кого́-ли́бо из люде́й, но ду́мать как о ху́дшем всех и нико­го́ не осужда́ть, а себя́ суди́ть стро́го. Ами́нь.

* * *

Св. праведному Иоанну Кронштадтскому

Праведный Иоанн Кронштадтский

Аудио:
02:44

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, святы́й пра́ведный о́тче Иоа́нне Кроншта́дтский, па́стырю ди́вный, ско́рый помо́щниче и ми́лостивый предста́телю! Воз­но­ся́ славосло́вие Триеди́ному Бо́гу, ты моли́твенно взыва́л: “И́мя Тебе́ Любо́вь: не отве́ргни мене́ заблужда́ющагося. И́мя Тебе́ Си́ла: укре­пи́ мене́, изнемога́ющаго и па́дающаго. И́мя Тебе́ Свет: про­све­ти́ ду́шу мою́, омраче́нную жите́йскими страстя́ми. И́мя Тебе́ Мир: уми­ри́ мяту́щуюся ду́шу мою́. И́мя Тебе́ Ми́лость: не престава́й ми́ловати мене́”. Ны́не благода́рная тво­е­му́ предста́тельству всеросси́йская па́ства мо́лится тебе́: Христоимени́тый и пра́ведный уго́дниче Бо́жий! Любо́вию твое́ю оза­ри́ нас, гре́шных и немощны́х, сподо́би нас при­не­сти́ досто́йныя пло­ды́ покая́ния и неосужде́нно причаща́тися святы́х Христо́вых Та́ин: си́лою твое́ю ве́ру в нас укре­пи́, в моли́тве под­дер­жи́, неду́ги и боле́зни исце­ли́, от напа́стей враго́в ви́димых и неви́димых изба́ви: све́том ли́ка тво­е­го́ служи́телей и предстоя́телей алта­ря́ Христо́ва на святы́я по́двиги па́стырскаго дела́ния подви́гни, младе́нцем воспита́ние да́руй, ю́ность наста́ви, ста́рость под­дер­жи́, святы́ни хра́мов и святы́я оби́тели оза­ри́: уми­ри́, чудотво́рче и прови́дче преизря́днейший, наро́ды стра­ны́ на́шея, благода́тию и да́ром Свята́го Ду́ха изба́ви от междоусо́бныя бра́ни; расточе́нныя собе­ри́, прельще́нныя обра­ти́ и сово­ку­пи́ святе́й собо́рней и апо́стольстей Це́ркви: ми́лостию твое́ю супру́жества в ми́ре и единомы́слии соблю­ди́, мона́шествующим в дела́х благи́х преспея́ние и благослове́ние да́руй, малоду́шныя уте́ши, стра́ждующих от ду́хов нечи́стых сво­бо­ди́, в ну́ждах и обстоя́ниих су́щих поми́луй и всех нас на путь спасе́ния наста́ви: во Хри­сте́ живы́й, о́тче наш Иоа́нне, при­ве­ди́ нас к невече́рнему све́ту жи́зни ве́чныя, да сподо́бимся с тобо́ю ве́чнаго блаже́нства, хва́ляще и превознося́ще Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Преподобному Силуану Афонскому

Преподобный Силуан Афонский

Аудио:
04:58

О, преди́вный уго́дниче Бо́жий, о́тче Силуа́не! По благода́ти, тебе́ от Бо́га да́нной, сле́зно моли́тися о все́й вселе́нней – ме́ртвых, живы́х и гряду́щих – не пре­мол­чи́ за на́с ко Го́споду, к тебе́ усе́рдно припа́дающих и тво­е­го́ предста́тельства уми́льно прося́щих (име­на́). Подви́гни, о всеблаже́нне, на моли́тву Усе́рдную Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, Преблагослове́нную Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, чу́дно призва́вшую тя́ бы́ти ве́рным де́лателем в Ея́ земно́м вертогра́де, иде́же избра́нницы Бо́жии о гресе́х на́ших ми́лостива и долготерпели́ва бы́ти Бо́га умоля́ют, во е́же не помяну́ша непра́вд и беззако́ний на́ших, но по неизрече́нной бла́гости Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́ уще́дрити и спа­сти́ на́с по вели́цей Его́ ми́лости. Е́й, уго́дниче Бо́жий, с Преблагослове́нною Влады́чицею ми́ра – Свя­тей­шею Игу­ме­ни­ею Афо́на и святы́ми подвиж­ни­ка­ми Ея́ земна́го жре́бия испро­си́ у святы́х святе́йшего Сло́ва святе́й горе́ Афо́нской и боголюби́вым пустын­но­жи­те­лем ея́ от все́х бе́д и наве́тов вра́жиих в ми́ре сохрани́тися. Да А́нгелы святы́ми от зо́л избавля́еми и Ду́хом Святы́м в ве́ре и братолю́бии укрепля́еми, до сконча́ния ве́ка о Еди́ней, Святе́й, Собо́рней и Апо́стольстей Це́ркви моли́твы творя́т и все́м спаси́тельный пу́ть указу́ют, да Це́рковь Земна́я и Небе́сная непреста́нно славосло́вит Твор­ца́ и Отца́ Све́тов, просвеща́ющи и освеща́ющи ми́р в ве́чной пра́вде и бла́гости Бо́жией. Наро́дом зем­ли́ все́й испро­си́ благоде́нственное и ми́рное житие́, ду́х смиренному́дрия и братолю́бия, добронра́вия и спасе́ния, ду́х стра́ха Бо́жия. Да не зло́ба и беззако́ние оже­сто­ча­ют се́рдца людски́я, могу­щие истреби́ти любо́вь Бо́жию в челове́цех и низ­верг­нуть и́х в богопроти́вную враж­ду́ и бра­то­убий­ство, но в си́ле Боже́ственныя люб­ве́ и пра́вды, я́коже на небе­си́ и на зем­ли́ да святи́тся и́мя Бо́жие, да бу́дет во́ля Его́ свята́я в челове́цех, и да воцари́тся ми́р и Ца́рствие Бо́жие на зем­ли́. Та́кожде и земно́му Оте́честву тво­е­му́ – зем­ли́ Росси́йстей испро­си́, уго́дниче Бо́жий, вожделе́нный ми́р и небе́сное благослове́ние, во е́же всемо́щным омофо́ром Ма́тере Бо́жия покрыва́ему, изба́витися ему́ от гла́да, губи́тельства, тру́са, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни и от все́х вра́г ви́димых и неви́димых, и та́ко святе́йшим домо́м Преблагослове́нныя Богоро́дицы до сконча́ния ве́ка ему́ пребы́ти, Кре­ста́ Животворя́щаго си́лою, и в люб­ви́ Бо́жией неоскудева́ему утверди́тися. На́м же все́м, во тьму́ грехо́в погружа́емым и покая́ния те́пла, ниже́ стра́ха Бо́жия не иму́щим и си́це безме́рно лю́бящаго на́с Го́спода непреста́нно оскорб­ля­ю­щим, испро­си́, о всеблаже́нне, у Всеще́драго Бо́га на́шего, да Свое́ю Всеси́льною благода́тию боже́ственне посети́т и оживотвори́т души́ на́ша, и вся́ку зло́бу и го́рдость жите́йскую, уны́ние и нераде́ние в сердца́х на́ших да упраздни́т. Еще́ мо́лимся, о е́же и на́м, благода́тию Всесвята́го Ду́ха укрепля́емым и любо́вию Бо́жию согре­ва­е­мым, в человеколю́бии и братолю́бии, сми­рен­но­муд­рен­ном срас­пи­на­нии дру́г за дру́га и за все́х, в пра́вде Бо́жией утверди́тися и в бла­го­дат­ной люб­ви́ Бо́жией бла­го­нрав­но укрепи́тися, и сыно­любне Тому́ прибли́житися. Да та́ко, творя́ще Его́ вся­свя­тую во́лю, во вся́ком благоче́стии и чисто­те́ вре́меннаго жития́ пу́ть непосты́дно пре́йдем и со все́ми святы́ми Небе́снаго Ца́рствия и Его́ Агн­ча­го бра́ка сподо́бимся. Ему́ же от все́х земны́х и небе́сных да бу́дет сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


* Пра­вед­ный Иоанн Крон­штадт­ский. Живой колос.

См. ТЩЕСЛАВИЕ, ПОМЫСЕЛ

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки