Молитва Манассии, царя Иудейского


Аудио:
2:50

 

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же отец на́ших, Авраа́мов, и Исаа́ков, и Иа́ковль, и се́мене их пра́веднаго: сотвори́вый не́бо и зе́млю со все́ю ле́потою их, связа́вый мо́ре сло́вом повеле́ния Тво­е­го́, заключи́вый бе́здну, и запеча́тствовавый ю́ стра́шным и сла́вным и́менем Твои́м, его́же вся боя́тся, и трепе́щут от лица́ си́лы Тво­ея́, я́ко никто́же постои́т пред великоле́пием сла́вы Тво­ея́, и нестерпи́мь гнев, е́же на гре́шники преще́ния Твоего́.

Безме́рна же и неизсле́дованна ми́лость обеща́ния Тво­е­го́: Ты бо еси́ Госпо́дь Вы́шний, благоутро́бен, долготерпели́в и многоми́лостив, и ка́яйся о зло́бах челове́ческих. Ты Го́споди, по мно́жеству бла́гости Тво­ея́, обеща́л еси́ покая́ние и оставле́ние согреши́вшим Тебе́, и мно́жеством щедро́т Твои́х, определи́л еси́ покая́ние гре́шником во спасе́ние. Ты у́бо Го́споди Бо́же сил, не положи́л еси́ покая́ние пра́ведным, Авраа́му и Исаа́ку и Иа́кову, не согреши́вшим Тебе́. Но положи́л еси́ покая́ние на мне, гре́шнем: зане́ согреши́х па́че чис­ла́ пес­ка́ морска́го.

Умно́жишася беззако́ния моя́, Го́споди, умно́жишася беззако́ния моя́: и несмь досто́ин воззре́ти, и ви́дети высо­ту́ небе́сную от мно́жества непра́вд мои́х. Сля́чен есмь мно́гими у́зами желе́зными, во е́же не воз­ве­сти́ гла­вы́ моея́, и несть ми ослабле́ния: зане́ прогне́вах я́рость Твою́, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, не сотвори́вый во́ли Тво­ея́, и не сохрани́вый повеле́ний Твои́х.

И ны́не приклоня́ю коле́на се́рдца, тре́буя от Тебе́ бла́гости. Согреши́х, Го́споди, согреши́х, и беззако́ния моя́ аз вем, но про­шу́ моля́ся, осла́би ми, Го́споди, осла́би ми, и не погу­би́ мене́ со беззако́ньми мои́ми. Ниже́ в век враждова́в соблюде́ши зол мои́х, ниже́ осу́диши мя в преиспо́дних зем­ли́. Зане́ Ты еси́ Бо́же, Бог ка́ющихся, и на мне яви́ши всю бла́гость Твою́, я́ко недосто́йна су́ща спасе́ши мя, по мно́зей ми́лости Твое́й, и вос­хва­лю́ Тя вы́ну во днех живо­та́ мое­го́, я́ко Тя пое́т вся си́ла небе́сная, и Твоя́ есть сла́ва во ве́ки веко́в, ами́нь*.

Сино­даль­ный перевод:
Гос­по­ди Все­дер­жи­те­лю, Боже отцев наших, Авра­ама и Иса­а­ка и Иако­ва, и семе­ни их пра­вед­но­го, сотво­рив­ший небо и зем­лю со всем бла­го­ле­пи­ем их, свя­зав­ший море сло­вом пове­ле­ния Тво­е­го, заклю­чив­ший без­дну и запе­ча­тав­ший ее страш­ным и слав­ным име­нем Тво­им, кото­ро­го все боят­ся, и тре­пе­щут от лица силы Тво­ея, пото­му что никто не может усто­ять пред вели­ко­ле­пи­ем сла­вы Тво­ея, и нестер­пим гнев пре­ще­ния Тво­е­го на грешников!

Но без­мер­на и неис­сле­ди­ма милость обе­то­ва­ния Тво­е­го, ибо Ты Гос­подь выш­ний, бла­гий, дол­го­тер­пе­ли­вый и мно­го­мило­сти­вый и каю­щий­ся о зло­бах чело­ве­че­ских. Ты, Гос­по­ди, по мно­же­ству Тво­ей бла­го­сти, обе­щал пока­я­ние и отпу­ще­ние согре­шив­шим Тебе, и мно­же­ством щед­рот Тво­их опре­де­лил пока­я­ние греш­ни­кам во спа­се­ние. Итак Ты, Гос­по­ди, Боже пра­вед­ных, не поло­жил пока­я­ния пра­вед­ным Авра­аму и Иса­а­ку и Иако­ву, не согре­шив­шим Тебе, но поло­жил пока­я­ние мне греш­ни­ку, пото­му что я согре­шил паче чис­ла пес­ка морского.

Мно­го­чис­лен­ны без­за­ко­ния мои, Гос­по­ди, мно­го­чис­лен­ны без­за­ко­ния мои, и я недо­сто­ин взи­рать и смот­реть на высо­ту небес­ную от мно­же­ства неправд моих. Я сог­бен мно­ги­ми желез­ны­ми уза­ми, так что не могу под­нять голо­вы моей, и нет мне отдох­но­ве­ния, пото­му что про­гне­вал Тебя и сде­лал пред Тобою злое: не испол­нил воли Тво­ей, не сохра­нил пове­ле­ний Тво­их, поста­вил мер­зо­сти и умно­жил соблазны.

И ныне пре­кло­няю коле­ни серд­ца мое­го, умо­ляя Тебя о бла­го­сти. Согре­шил я, Гос­по­ди, согре­шил, и без­за­ко­ния мои я знаю, но про­шу, молясь Тебе: отпу­сти мне, Гос­по­ди, отпу­сти мне, и не погу­би меня с без­за­ко­ни­я­ми мои­ми и не осу­ди меня в пре­ис­под­нюю. Ибо Ты Бог, Бог каю­щих­ся, и на мне яви всю бла­гость Твою, спас­ши меня недо­стой­но­го по вели­кой мило­сти Тво­ей, и буду про­слав­лять Тебя во все дни жиз­ни моей, пото­му что Тебя сла­вят все силы небес­ные, и Твоя сла­ва во веки веков. Аминь.

***

* Молит­ва Манас­сии, царя иудей­ско­го, когда он содер­жал­ся в пле­ну в Вави­лоне, содер­жит­ся в Вет­хом Заве­те (2Пар.36) и вхо­дит в состав Вели­ко­го пове­че­рия (см. Часо­слов).

***

Пока­я­ние Манас­сии даёт надеж­ду любо­му каю­ще­му­ся греш­ни­ку. В каноне Иису­су Слад­чай­ше­му гово­рит­ся «спа­си, ущед­ри, о Иису­се бла­го­де­те­лю, яко­же, бла­го­у­тробне, Манас­сию». В «После­до­ва­нии о испо­ве­да­нии» мы слы­шим: «Манас­си­и­ну в пока­я­нии молит­ву при­е­мый». В Вели­ком пока­ян­ном каноне Манас­сия ста­вит­ся в при­мер бла­го­го покая­ния после мно­же­ства гре­хов: «Манас­си­е­ва собра­ла еси согре­ше­ния изво­ле­ни­ем, постав­ль­ши яко мер­зо­сти стра­сти, и умно­жив­ши, душе, него­до­ва­ние: но того пока­я­ние рев­ну­ю­щи теп­ле, стя­жи уми­ле­ние».

Комментировать

*

1 Комментарий

  • Любовь, 13.02.2022

    Бла­го­да­рю! Про­ник­но­вен­ная молит­ва в помощь нам кающимся

    Ответить »
«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки