Молитвы св. праведного Иоанна Кронштадтского

Молитвы св. праведного Иоанна Кронштадтского


 

^ Молитва благодарственная

Господь Иисус Христос
Аудио:
0:51

Бла­го­да­рю́ Тя́, Го́споди Бо́же мо́й, за дарова́ние мне́ бытия́, за рожде́ние меня́ в христиа́нской ве́ре, за Пречи́стую Де́ву Мари́ю, Хода́таицу о спасе́нии ро́да на́шего, за святы́х Уго́дников Твои́х, моля́щихся за на́с, за А́нгела Храни́теля, за обще́ственное богослуже́ние, под­дер­жи­ва­ю­щее в на́с ве́ру и доброде́тель, за Свяще́нное Писа́ние, за Святы́е Та́инства, а в осо́бенности Те́ло и Кро́вь Твою́, за та́инственныя благода́тныя утеше́ния, за наде́жду получи́ти Ца́рствие Небе́сное и за все́ бла́га, Тобо́ю мне́ дарова́нные.

* * *

^ Молитвенное воззвание ко Пресвятой Богородице1

Касперовская икона Пресвятой Богородицы

О, Влады́чице! Да не вот­ще́ и всу́е мы́ нарица́ем Тебя́ Влады́чицею: яви́ и явля́й при́сно над на́ми Твое́ свято́е, живо́е, де́йственное влады́чество. Яви́, и́бо все́ мо́жеши во благо́е, я́ко Ма́ти всеблага́я всеблага́го Царя́; разгоня́й мра́к серде́ц на́ших, отража́й стре́лы лука́вых духо́в, льсти́вно на на́с дви́жимые. Ми́р Сы́на Тво­е­го́, ми́р Тво́й да ца́рствует в сердца́х на́ших, да все́ при́сно ра́достно восклица́ем: кто́ по́сле Го́спода, я́ко Влады́чица на́ша, всеблага́я, всеблагомо́щная и пребы́страя Засту́пница на́ша? На то́ Ты́ возвели́чена, Влады́чица, на то́ оби́лие несказа́нное боже́ственной благода́ти Тебе́ дано́, на то́ неизрече́нное дерзнове́ние и си́ла у престо́ла Бо́жия и да́р всемогу́щей моли́твы даны́ Тебе́, на то́ Ты́ неизрече́нной свя́тостию и чистото́ю благоукраше́нна, на то́ Тебе́ могу́щество безприкла́дное от Го́спода дано́, что́бы Тебе́ сохраня́ти, защища́ти, заступа́ти, очища́ти и спаса́ти на́с, насле́дие Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га, и Твое́. Спаса́й же на́с, о, Пречи́стая, Всеблага́я, Прему́драя и Всеблагомо́щная! Ты́ бо еси́ Ма́ти Спа́са на́шего, Кото́рый из все́х име́н благоволи́л бо́лее все́х называ́тися Спаси́тель. На́м, стра́нствующим в житии́ се́м, сво́йственно па́дати, и́бо мы́ обложе́нны пло́тию многостра́стной, окру­же­ны́ духа́ми зло́бы поднебе́сными, прельща́ющими ко гре­ху́, живе́м в ми́ре прелюбоде́йнем и гре́шнем, соблазня́ющем на гре́х; а Ты́ превы́ше вся́каго гре­ха́, Ты́ Со́лнце пресве́тлое, Ты́ еси́ Пречи́стая, Всеблага́я и Всеблагомо́щная, Тебе́ сво́йственно очища́ти на́с, оскверне́нных греха́ми, ка́к ма́ть очища́ет дете́й свои́х, егда́ мы́ воззове́м к Тебе́ смире́нно о по́мощи, Тебе́ сво́йственно подыма́ти на́с, непреста́нно па́дающих, заступа́ти, охраня́ти и спаса́ти на́с, наве́туемых от духо́в зло́бы, и наставля́ти на́с ше́ствовати ко вся́кому пути́ спаси́тельному.

* * *

^ Молитва ко Господу2

Господь Иисус Христос

Го́споди! И́мя Тебе́ – Любо́вь: не отве́ргни меня́ заблужда́ющаго челове́ка.
И́мя Тебе́ – Си́ла: под­кре­пи́ меня́ изнемога́ющаго и па́дающаго.
И́мя Тебе́ Све́т: про­све­ти́ мою́ ду́шу, омраче́нную жите́йскими страстя́ми.
И́мя Тебе́ – Ми́р: уми­ри́ мяту́щуюся ду́шу мою́.
И И́мя Тебе́ – Ми́лость: не престава́й ми́ловати меня́.

* * *

^ Молитва утренняя3

Бо́же! Тво́рче и Влады́ко ми́ра! при́зри ми́лостиво на созда́ние Твое́, украше́нное Твои́м боже́ственным о́бразом в си́и у́тренния часы́: да живи́т, да просвети́т Твое́ О́ко, тьма́ми те́м кра́т светле́йшее луче́й со́лнечных, мою́ ду́шу те́мную и умерщвле́нную грехо́м. Оты­ми́ от меня́ уны́ние и ле́ность, да́руй же мне́ весе́лие и бо́дрость душе́вную, да в ра́довании се́рдца мое­го́ сла́влю Твою́ бла́гость, свя́тость, Твое́ безпреде́льное вели́чие, безконе́чныя Твои́ соверше́нства на вся́кий ча́с и на вся́ком ме́сте. Ты́ бо еси́ Творе́ц мо́й и Влады́ка живо­та́ мое­го́, Го́споди, и Тебе́ подоба́ет сла́ва от разу́мных созда́ний Твои́х на вся́кий ча́с, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

^ Молитва от пьянства4

Го́споди, при́зри ми́лостиво на раба́ Тво­е­го́ (и́мя), прельще́ннаго ле́стию чре́ва и плотска́го весе́лия: да́руй ему́ (и́мя) позна́ти сла́дость воздержа́ния в посте́ и проистека́ющих от него́ плодо́в ду́ха. Ами́нь.

* * *

^ Молитва по выздоровлении5

Сла́ва Тебе́, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Сы́не Единоро́дный безнача́льнаго Отца́, еди́не исцеля́яй вся́кий неду́г и вся́ку я́зю в лю́дех, я́ко поми́ловал мя́ еси́, гре́шнаго, и изба́вил еси́ мя́ от боле́зни моея́, не попусти́в е́й раз­ви­ти­ся и умертви́ти меня́ по грехо́м мои́м. Да́руй мне́ отны́не, Влады́ко, си́лу тве́рдо твори́ти во́лю Твою́ во спасе́ние души́ мое́й окая́нной и во сла́ву Твою́ со безнача́льным Твои́м Отце́м и единосу́щным Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

^ Молитва о спасении кого-либо от телесной смерти, напр. от потопления, от смерти по причине болезни, от огня или от другого какого-либо бедствия (хваля веру просящих)6

Бу́ди благослове́нна ве́ра ва́ша, по ве́ре ва́шей да да́ст Госпо́дь исполне́ние мое́й недосто́йной, малове́рней моли́тве и да приложи́т мне́ ве́ру.

* * *

^ Молитва о гордых и строптивых4

Го́споди, научи́ раба́ Тво­е­го́, в диа́вольскую го́рдость впа́дшаго, кро́тости и смире́нию, и отже­ни́ от се́рдца его́ мра́к и бре́мя сатани́нской горды́ни!

* * *

^ Молитва о злобных4

Го́споди, бла́га сотво­ри́ раба́ Тво­е­го́ сего́ благода́тию Твое́ю!

* * *

^ Молитва о сребролюбивых и жадных4

Сокро́вище на́ше нетле́нное и бога́тство неистощи́мое! Да́руй рабу́ Тво­е­му́ сему́, сотворе́нному по о́бразу и подо́бию Тво­е­му́, позна́ти ле́сть бога́тства, и я́ко вся́ земна́я – суе­та́, се́нь и со́ние. Я́ко тра­ва́ дни́ вся́каго челове́ка, или́ я́ко пучи́на, и я́ко Ты́, еди́н бога́тство, поко́й и ра́дость на́ша! Ниче́м не озлоб­ляй­ся, побежда́й всё любо­вью: вся­кие оби́ды, капри­зы, вся­кие непри­ят­но­сти семей­ные. Не зна́й ниче­го́, кро­ме́ люб­ви́. Вини все­гда́ и́скренно себя́, признава́я себя́ винов­ни­ком непри­ят­но­стей. Гово­ри: я́ вино­ват, я́ гре́шен. По́мни, что́ ка́к ты́ не́мощен, та́к и бли́жний, а не́мощь за не́мощь уничтожа́ется, и вини́ть не́чего немощны́х и гре́шных, а́ще они́ признаю́тся в свое́й не́мощи. Диа́вола, си́льнаго во зле́, на́до вини́ти.

* * *

^ Молитва о завистливых4

Го́споди, про­све­ти́ у́м и се́рдце раба́ Тво­е­го́ сего́ к позна́нию вели́ких, безчи́сленных и неиз­сле­ди­мых даро́в Твои́х, и́хже прия́т от неисче́тных щедро́т Твои́х, во ослепле́нии бо стра́сти сво­ея́ забы́ Тебе́ и да́ры Твои́ бога́тыя, и ни́ща себя́ бы́ти вме­ни́, бога́т сы́й бла́гами Твои́ми, и сего́ ра́ди зри́т преле́стне на блага́я рабо́в Твои́х, и́миже, о пре­не­из­гла­го­лан­ная Благосты́ня, уще́дриши все́х, коего́ждо проти́ву си́лы его́ и по наме́рению во́ли Тво­ея́. Отъ­и­ми́, всеблаги́й Влады́ко, покрыва́ло диа́вола от о́чию се́рдца раба́ Тво­е­го́ и да́руй ему́ серде́чное сокруше́ние и сле́зу покая́ния и благодаре́ния, да не возра́дуется вра́г о не́м, за́живо улов­лен­ном от него́ в свою́ его́ во́лю и да не исто́ргнет его́ от руки́ Твоея́.

* * *

^ Молитва к Божией Матери7

Икона Богородицы Феодоровская

Влады́чице Богоро́дице! Ты́, Ко́ей любо́вь к христиа́ном превосхо́дит любо́вь вся́кой ма́тери земно́й, вся́кой жены́, внем­ли́ на́м в моли́твах на́ших и спа­си́ на́с! Да па́мятуем мы́ о Тебе́ постоя́нно! Да мо́лимся Тебе́ все­гда́ усе́рдно! Да прибега́ем все­гда́ под кро́в Тво́й святы́й неле́ностно и без сомне́ния.

* * *

^ Молитва ко Господу8

Да́ждь ми́, Го́споди, люби́ти вся́каго бли́жняго мое­го́, ка́к себя́, все­гда́, и ни из-за чего́ на него́ не озлоб­ля­ти­ся и не рабо́тати диа́волу.

Да́ждь ми́ распя́ти мое́ самолю́бие, го́рдость, любостяжа́ние, малове́рие и про́чия стра́сти.

Да бу́дет на́м и́мя: вза­им­ная любо́вь; да ве́руем и упова́ем, что́ для все́х на́с всё Госпо́дь; да не пече́мся, не бес­по­ко­им­ся ни о че́м; да будешь Ты́, Бо́же на́ш, еди́ным Бо́гом се́рдца на́шего, и, кро­ме́ Тебя́, ничто́.

Да бу́дем мы́ меж­ду́ собо́ю в едине́нии люб­ви́, я́коже подоба́ет, и все́ раз­де­ля­ю­щее на́с дру́г от дру́га и от люб­ви́ отлуча́ющее да бу́дет у на́с в презре́нии, ка́к пра́х, попи­ра­е­мый нога́ми. Бу́ди! Бу́ди! Ами́нь.

* * *

^ Молитва об исцелении ко Господу

Го́споди, возмо́жно Тебе́ сде́лать (то́) и (то́) рабу́ Тво­е­му́ (и́мя); сотво­ри́ ему́ сие́, и́бо и́мя Тебе́ – благи́й Человеколю́бец и Всемогу́щий. А́ще мы́, лука́ва су́ще, уме­ем дая́ние бла́га дая́ти не то́кмо ча́дам, но и чужи́м, коль­ми́ па́че Ты́ да́си все­воз­мож­ныя бла́га прося́щим у Тебе́. Благи́й Человеколю́бче! И́же тва́рь еди́ным сло́вом соде́лавый и из нея́ челове́ка созда́вый, посе­ти́ же неизрече́нным Твои́м человеколю́бием па́дшаго раба́ Тво­е­го́, я́ко да не поги́бнет до кон­ца́ де́ло руки́ Тво­ея́. Ами́нь.

* * *

^ Иные молитвы св. праведного Иоанна Кронштадтского из книги «Моя жизнь во Христе»

^ Том 1

46. Все мои беды про­ис­хо­дят в неви­ди­мой моей мыс­ли и в неви­ди­мом серд­це моем, пото­му неви­ди­мый же нужен мне и Спа­си­тель, веду­щий серд­ца наша. О кре­пость моя, Иису­се, Сыне Божий! О све­те ума мое­го! мире, радо­сте, широ­та серд­ца мое­го – сла­ва Тебе! Сла­ва Тебе, Изба­ви­те­лю от неви­ди­мых вра­гов моих, рату­ю­щих ум и серд­це мое и уби­ва­ю­щих меня в самом источ­ни­ке моей жиз­ни, в самом чув­стви­тель­ном моем месте.

52. Мыс­лен­ны­ми оча­ми серд­ца вижу я, как мыс­лен­но вды­хаю в серд­це свое Хри­ста, как Он вхо­дит в него и вдруг упо­ко­е­ва­ет и услаж­да­ет его. О, да не пре­бу­ду я един, без Тебя Жиз­но­дав­ца, дыха­ния мое­го, радо­ва­ния мое­го! Худо мне без Тебя.

62. С вами есмь во вся дни до скон­ча­ния века (Мф.28:20). Так, Вла­ды­ко, Ты с нами – во вся дни, ни один день мы без Тебя, без Тво­е­го сопри­сут­ствия не живем. Ты с нами осо­бен­но в таин­стве Тела и Кро­ви Сво­ей. О, как истин­но и суще­ствен­но нахо­дишь­ся Ты в Тай­нах! Ты обле­ка­ешь­ся, Вла­ды­ко, каж­дую литур­гию в подо­бо­страст­ное нам, кро­ме гре­ха, тело и пита­ешь нас живо­тво­ря­щею Сво­ею пло­тию. Чрез Тай­ны Ты все­це­ло с нами, и плоть Твоя соеди­ня­ет­ся с нашею пло­тию и дух Твой соеди­ня­ет­ся с нашею душою – и мы ощу­ща­ем, чув­ству­ем это живо­твор­ное, пре­мир­ное, пре­слад­кое соеди­не­ние, чув­ству­ем, что, при­леп­ля­ясь Тебе в Евха­ри­стии, мы ста­но­вим­ся один дух с Тобою, как ска­за­но: при­леп­ля­яй­ся Гос­по­де­ви, един дух есть с Гос­по­дем (1Кор.6:17). Мы дела­ем­ся, как Ты, бла­ги­ми, крот­ки­ми и сми­рен­ны­ми, как Ты ска­зал о Себе: кро­ток есмь и сми­рен серд­цем (Мф.11:29). Прав­да, часто лука­вая и сле­пая плоть или живу­щий в нашей греш­ной пло­ти князь века сего шеп­чет нам, что в Тай­нах толь­ко хлеб и вино, а не самое Тело и Кровь Гос­по­да, и лука­вы­ми сви­де­те­ля­ми посы­ла­ет для это­го зре­ние, вкус и ося­за­ние. Но мы не доз­во­ля­ем себе слу­шать его кле­ве­ты и рас­суж­да­ем так: для Тебя, Гос­по­ди, все воз­мож­но; Ты тво­ришь плоть людям, живот­ным, рыбам, пти­цам, гадам – всей тва­ри; для Себя ли Ты, вез­де Сый и вся испол­ня­яй, не сотво­ришь пло­ти? Какой вая­тель, делая изва­я­ния для дру­гих, не в состо­я­нии сде­лать его для себя? Мало того, Ты пре­вра­ща­ешь мерт­вое веще­ство в живое суще­ство, напри­мер посох Мои­сея в змея, и нет ниче­го для Тебя невоз­мож­но­го. Себе ли Ты не сотво­ришь пло­ти из хле­ба и вина, кото­рые так близ­ки к нашей пло­ти, будучи упо­треб­ля­е­мы в пищу и питие и пре­вра­ща­е­мы в нашу плоть и кровь? Ты не даешь вере нашей иску­сить­ся паче, еже может она поне­сти (1Кор.10:1), не пре­су­ществ­ля­ешь Ты глы­бы зем­ной в пре­чи­стое Тело и Кровь Свою, а белый, мяг­кий, чистый, при­ят­ный на вкус хлеб; не воду сотво­ря­ешь Кро­вию Сво­ею, но под­хо­дя­щее к цве­ту кро­ви вино (кото­рое назы­ва­ет­ся кро­вию гроз­до­вою в Св. Писа­нии (Сир.50:17)), при­ят­ное на вкус и весе­ля­щее серд­це чело­ве­ка; Ты зна­ешь немощь нашу, сла­бость нашей веры и пото­му бла­го­из­во­лил упо­тре­бить для таин­ства Сво­е­го Тела и Кро­ви самые под­хо­дя­щие к ним веще­ства. Будем же твер­до верить, что под видом хле­ба и вина мы при­ча­ща­ем­ся истин­но­го Тела и истин­ной Кро­ви Хри­сто­вой, что в таин­стве при­ча­ще­ния Гос­подь пре­бу­дет с нами во вся дни до скон­ча­ния века (Мф.28:20).

66. Когда види­те болез­нен­ное раз­ру­ше­ние тела, не роп­щи­те на Гос­по­да, а гово­ри­те: Гос­подь даде, Гос­подь отъ­ят… буди имя Гос­подне бла­го­сло­ве­но (Иов.1:21). Вы при­вык­ли смот­реть на тело свое, как на неотъ­ем­ле­мую соб­ствен­ность, но это крайне неспра­вед­ли­во, пото­му что ваше тело – Божие здание.

67. …Гос­по­ди Иису­се! свя­щен­ни­цы Твои да обле­кут­ся прав­дою (Пс.131:9), да пом­нят они все­гда о высо­те сво­е­го зва­ния и да не запу­ты­ва­ют­ся они в сетях мира и диа­во­ла, да отбе­гут от сер­дец их и печа­ли века сего, и лесть богат­ства, и о про­чих похо­ти вхо­дя­щая (Мк.4:19) в их сердце.

71. Молит­ва утрен­няя. Боже! Твор­че и Вла­ды­ко мира! при­з­ри мило­сти­во на созда­ние Твое, укра­шен­ное Тво­им боже­ствен­ным обра­зом в сии утрен­ние часы: да живит, да про­све­тит Твое Око, тьма­ми тем крат свет­лей­шее лучей сол­неч­ных, мою душу тем­ную и умерщ­влен­ную гре­хом. Оты­ми от меня уны­ние и леность, даруй же мне весе­лие и бод­рость душев­ную, да в радо­ва­нии серд­ца мое­го слав­лю Твою бла­гость, свя­тость, Твое бес­пре­дель­ное вели­чие, бес­ко­неч­ные Твои совер­шен­ства на вся­кий час и на вся­ком месте. Ты бо еси Тво­рец мой и Вла­ды­ка живо­та мое­го, Гос­по­ди, и Тебе подо­ба­ет сла­ва от разум­ных созда­ний Тво­их на вся­кий час, ныне и прис­но и во веки веков. Аминь.

80. …О все­силь­ная и все­пра­вед­ная дер­жа­ва Бога наше­го, пра­вя­щая неви­ди­мо неви­ди­мы­ми наши­ми душа­ми, вся­кая сла­ва Тебе! Сла­ва Тебе, Боже, Спа­си­те­лю наш! Да будет воля Твоя над нами!

81. …О, спа­си, спа­си, спа­си меня, пре­б­ла­гий Гос­по­ди, при­и­ми мя во цар­ствие Твое Небес­ное! Все воз­мож­но Тебе. Сво­е­му Гос­по­де­ви сто­им или пада­ем, ста­нем же: силен бо есть Бог поста­ви­ти нас (ср. Рим.14:4).

93. …Сла­ва Еди­но­му, сла­ва всех любя­ще­му и всем неоскуд­но пода­ю­ще­му дары свои духов­ные и телес­ные! Сла­ва не зря­ще­му на лица и откры­ва­ю­ще­му тай­ны Сво­ей люб­ви, все­мо­гу­ще­ства, пре­муд­ро­сти – мла­ден­цам (Лк.10:21).

105. …О, коль велий еси Гос­по­ди! и коль чуд­ны дела Твои! Как бес­ко­неч­но Твое все­мо­гу­ще­ство! К чему при­кос­нет­ся сила Твоя и бла­го­дать Твоя, то само дела­ет­ся животворящим.

110. Быва­ют в жиз­ни хри­сти­ан бла­го­че­сти­вых часы остав­ле­ния Богом – часы тьмы диа­воль­ской, и тогда чело­век от глу­би­ны сер­деч­ной взы­ва­ет к Богу: зачем Ты отри­нул меня от лица Тво­е­го, Све­те неза­хо­ди­мый? Ибо вот покры­ла меня, всю мою душу, чуж­дая тьма ока­ян­но­го, злоб­но­го сата­ны; тяж­ко душе быть в мучи­тель­ной тьме его, даю­щей пред­чув­ство­вать муки мрач­но­го ада; обра­ти же меня, Спа­си­тель, к све­ту запо­ве­дей Тво­их и исправь духов­ный путь мой, усерд­но молюсь Тебе.

155. …Сла­ва Тебе, Иису­се, Сыне Божий! Ты очи­ще­ние о гре­сех наших, не о наших же точию, но и о все­го мира! (1Ин.2:2)

156. …Сла­ва Еди­но­му веч­но неиз­ме­ня­е­мо­му Богу – все­силь­но­му Творцу!

162. Когда полу­чишь исце­ле­ние от какой бы то ни было болез­ни, воз­дай бла­го­да­ре­ние Гос­по­ду сле­ду­ю­щим крат­ким сла­во­сло­ви­ем: сла­ва Тебе, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Сыне еди­но­род­ный без­на­чаль­но­го Отца, едине исце­ля­яй вся­кий недуг и вся­ку язю в людях (ср. Мф.4:23), яко поми­ло­вал мя еси греш­но­го и изба­вил еси мя от болез­ни моея, не попу­стив ей раз­вить­ся и умерт­вить меня по гре­хам моим. Даруй мне отныне, Вла­ды­ко, силу твер­до тво­рить волю Твою во спа­се­ние души моей ока­ян­ной и в сла­ву Твою со без­на­чаль­ным Тво­им Отцем и еди­но­сущ­ным Тво­им Духом, ныне и прис­но и во веки веков. Аминь.

167. Сла­ва Тебе Спа­си­те­лю, Сила все­мо­гу­щая! сла­ва Тебе Спа­си­те­лю, Сила вез­де­су­щая! Сла­ва Тебе Утро­ба пре­бла­го­сер­дая! Сла­ва Тебе, Слух прис­но­от­вер­за­ю­щий­ся на услы­ша­ние молит­вы мене ока­ян­но­го, во еже мило­ва­ти мене и спа­са­ти от грех моих! Сла­ва Тебе, свет­лей­шие Очи, выну на меня зря­щии любез­но и пре­зи­ра­ю­щие вся моя сокро­вен­но­сти! Сла­ва Тебе, сла­ва Тебе, сла­ва Тебе, Слад­чай­ший Иису­се, Спа­се мой!

169. …Сла­ва Тебе, неве­ще­ствен­ный, несо­здан­ный Све­те, про­све­ща­ю­щий вся­ко­го чело­ве­ка гря­ду­ща­го в мир! (Ин.1:9)

171. Когда видишь в ближ­нем недо­стат­ки и стра­сти, молись о нем; молись о каж­дом, даже о вра­ге сво­ем. Если видишь бра­та гор­до­го и строп­ти­во­го, гор­де­ли­во с тобою или с дру­ги­ми обра­ща­ю­ще­го­ся, молись о нем, что­бы Бог про­све­тил его ум и согрел его серд­це огнем бла­го­да­ти Сво­ей, гово­ри: Гос­по­ди, научи раба Тво­е­го, в диа­воль­скую гор­дость впад­ше­го, кро­то­сти и сми­ре­нию и отже­ни от серд­ца его мрак и бре­мя сата­нин­ской гор­ды­ни! – Если видишь злоб­но­го, молись: Гос­по­ди, бла­га сотво­ри раба Тво­е­го сего бла­го­да­тью Тво­ею! – Если – среб­ро­лю­би­во­го и жад­но­го, гово­ри: Сокро­ви­ще наше нетлен­ное и богат­ство неис­то­щи­мое! даруй рабу Тво­е­му сему, сотво­рен­но­му по обра­зу и подо­бию Тво­е­му, познать лесть богат­ства, и яко вся зем­ная – суе­та, сень и соние. Яко тра­ва дни вся­ко­го чело­ве­ка, или яко пау­ти­на, и яко Ты един богат­ство, покой и радость наша! – Когда видишь завист­ли­во­го, молись: Гос­по­ди, про­све­ти ум и серд­це раба Тво­е­го сего к позна­нию вели­ких, бес­чис­лен­ных и неис­сле­ди­мых даров Тво­их, ихже при­ят от неис­чет­ных щед­рот Тво­их, во ослеп­ле­нии бо стра­сти сво­ея забы Тебе и дары Твои бога­тые, и нища себя быти вме­ни, богат сый бла­га­ми Тво­и­ми, и сего ради зрит пре­лестне на бла­гая рабов Тво­их, ими­же, о, пре­не­из­гла­го­лан­ная Бла­го­сты­ня, ущед­ря­е­ши всех, кое­го­ждо про­ти­ву силы его и по наме­ре­нию воли Тво­ей. Оты­ми, все­б­ла­гий Вла­ды­ко, покры­ва­ло диа­во­ла от очию серд­ца раба Тво­е­го и даруй ему сер­деч­ное сокру­ше­ние и сле­зы пока­я­ния и бла­го­да­ре­ния, да не воз­ра­ду­ет­ся враг о нем, зажи­во улов­лен­ном от него в свою его волю, и да не отторг­нет его от руки Тво­ея. Когда видишь пья­но­го, гово­ри серд­цем: Гос­по­ди, при­з­ри мило­сти­во на раба Тво­е­го, пре­льщен­но­го лестью чре­ва и плот­ско­го весе­лья, даруй ему позна­ти сла­дость воз­дер­жа­ния и поста и про­ис­те­ка­ю­щих от него пло­дов духа. – Когда видишь страст­но­го к браш­нам и бла­жен­ство свое в них пола­га­ю­ще­го, гово­ри: Гос­по­ди, слад­чай­шее Браш­но наше, нико­гда не гиб­лю­щее, но пре­бы­ва­ю­щее в живот веч­ный! очи­сти раба Тво­е­го сего от сквер­ны чре­во­объ­яде­ния, все­го плоть сотво­рив­ше­го­ся и чуж­до­го Духу Тво­е­му и даруй ему познать сла­дость Тво­е­го живо­тво­ря­ще­го духов­но­го браш­на, еже есть Плоть и Кровь Твоя и свя­тое, живое и дей­ствен­ное сло­во Твое. – Так, или подоб­ным обра­зом, молись о всех согре­ша­ю­щих и не дер­зай нико­го пре­зи­рать за грех его или мстить ему, ибо этим уве­ли­чи­лись бы толь­ко язвы согре­ша­ю­щих, – исправ­ляй сове­та­ми, угро­за­ми и нака­за­ни­я­ми, кото­рые слу­жи­ли бы сред­ством к пре­кра­ще­нию или удер­жа­нию зла в гра­ни­цах умеренности.

241. …Сла­ва все­мо­гу­ще­ству и бла­го­сти Тво­ей, Господи!

296. Новый чело­век (обнов­лен­ный) нахо­дит удо­воль­ствие в послу­ша­нии, а вет­хий хочет про­ти­вить­ся и непо­кор­ство­вать. Итак, да будет, Гос­по­ди, воля Твоя! При­ни­маю за выра­же­ние воли Тво­ей все, чего тре­бу­ют от меня постав­лен­ные надо мною вла­сти, все, что дела­ют со мною дру­гие (тер­пе­ние), все, что со мною быва­ет, ибо ничто не быва­ет без Тебя. Ты Сый во всем, чрез всех и все.

314. …Хри­сте Царю! даруй мне апо­столь­скую рев­ность и огнь Свя­то­го Духа в серд­це мое, да дерз­но­вен­но все­гда вос­ста­ну про­тив наг­ло­го, осо­бен­но же зара­зив­ше­го мно­гих поро­ка и да не поща­жу нико­го ради их же спа­се­ния и про­чих людей Тво­их, что­бы не соблаз­ни­лись они, видя раз­ли­тие поро­ка и не пали сами. Иже аще соблаз­нит еди­но­го от малых сих, веру­ю­щих в Мя, уне есть ему, да обе­сит­ся жер­нов осель­ский на выи его, и пото­нет в пучине мор­стей. При­и­де бо Сын Чело­ве­че­ский взыс­ка­ти и спа­сти погиб­ша­го (Мф.18:6, 11).

318. Боже мой! Какие страш­ные Таин­ства Ты тво­ришь! Каких неиз­гла­го­лан­ных Таин Ты сде­лал меня зри­те­лем и при­част­ни­ком. Сла­ва Тебе, Твор­че мой! Сла­ва Тебе, Твор­че Тела и Кро­ви Христовых!

335. …Гос­по­ди! пошли рев­ност­ных дея­те­лей в вер­то­град Твой, не ищу­щих сво­их си (1Кор.13:5), а ищу­щих яже Хри­ста Тво­е­го. Даруй им рев­ность про­ро­че­скую, апо­столь­скую силу и муд­рость, да воз­де­лы­ва­ют они неуто­ми­мо день и ночь нивы сер­дец человеческих.

338.Отче наш, Иже еси на небе­сех! Да свя­тит­ся имя Твое – в нас всех! Да при­и­дет Цар­ствие Твое, как вна­ча­ле до гре­хо­па­де­ния; да будет воля Твоя бла­гая и совер­шен­ная, как на небе – веч­но, так и на зем­ле, и да не цар­ству­ет свое­во­лие! Хлеб наш насущ­ный даждь нам днесь, и оста­ви нам дол­ги наша, и проч.

339. …Сла­ва бла­го­сти Тво­ей! Сла­ва щед­ро­там Тво­им! Сла­ва пре­муд­ро­сти Тво­ей! Сла­ва силе Твоей!

424. Усерд­ная, слез­ная молит­ва не толь­ко гре­хи очи­ща­ет, но и телес­ные немо­щи и болез­ни исце­ля­ет и все суще­ство чело­ве­ка обнов­ля­ет и, так ска­зать, пере­рож­да­ет (гово­рю с опы­та). – О, какой дар неоце­нен­ный – молит­ва! Сла­ва Тебе, Отче щед­рот и Боже вся­кия уте­хи! Сла­ва Тебе, Сыне Божий, еди­но­род­ный, исхо­да­тай­ство­ва­вый нам бес­ко­неч­ное про­ще­ние гре­хов наших! Сла­ва Тебе, Душе Все­свя­тый, хода­тай­ству­яй о нас воз­ды­ха­нии неиз­гла­го­лан­ны­ми (Рим.8:26), даю­щий пла­мен­ную с воз­ды­ха­ни­я­ми и сле­за­ми молит­ву, согре­ва­ю­щий хлад­ную душу, даю­щий уми­ле­ние и скорбь о гре­хах, очи­ща­ю­щий, освя­ща­ю­щий, уми­ро­тво­ря­ю­щий, укреп­ля­ю­щий и обнов­ля­ю­щий нас! Сла­ва Тебе, Тро­и­це Свя­тая, Без­на­чаль­ная, Живо­на­чаль­ная, во веки бла­го­слов­ля­е­мая от всех созда­ний умных!

430. Гос­по­ди! как я Тебя вос­хва­лю, как я Тебя про­слав­лю за силы Твои, за чуде­са исце­ле­ний от Св. Таин Тво­их, явлен­ные на мне и на мно­гих людях Тво­их, кото­рым я, недо­стой­ный, пре­по­дал после таин­ства пока­я­ния сии свя­тые, небес­ные, живо­тво­ря­щие Твои Тай­ны! Вот они испо­ве­да­ют пре­до мною силу Твою, бла­гость Твою, во все­услы­ша­ние гово­рят, что Ты про­стер на них чудо­дей­ству­ю­щую руку Твою и подъ­ял их с одра болез­ни, с одра смерт­но­го, когда никто не чаял, что они будут живы, – и вот после при­ча­ще­ния Тела и Кро­ви Тво­ей, Жиз­но­да­вче, они вско­ре ожи­ли, исце­ле­ли, в тот же час и день почув­ство­ва­ли на себе жиз­но­да­тель­ную Дес­ни­цу Твою. А я, Гос­по­ди, – оче­ви­дец дел Тво­их – не про­сла­вил Тебя досе­ле во все­услы­ша­ние, к утвер­жде­нию веры людей Тво­их, и не знаю, как и когда про­сла­вить Тебя, ибо вся­кий день занят я каки­ми-либо дела­ми. Ты Сам сотво­ри Себе имя, Гос­по­ди, яко­же и сотво­рил еси; Сам про­сла­ви имя Твое, Тай­ны Твои.

437. Имя Тебе – Все­дер­жи­тель, Гос­по­ди, яко не точию небо и зем­лю, но и весь род чело­ве­че­ский, жизнь каж­до­го чело­ве­ка, серд­ца всех в руце Тво­ей дер­жи­ши, и не толь­ко каж­до­го чело­ве­ка, но и каж­до­го живот­но­го, каж­дой пти­цы, рыбы, насе­ко­мо­го, чер­вя, пре­смы­ка­ю­ще­го­ся и незри­мой гла­зом инфу­зо­рии. Сла­ва все­дер­жи­тель­ству Тво­е­му бес­ко­неч­но­му, Гос­по­ди! Сла­ва все­бла­го­му, пре­муд­ро­му и все­мо­гу­ще­му про­мыс­лу Тво­е­му, Вла­ды­ка небе­се и зем­ли! Все­дер­жав­ный Вла­ды­ко! Ты и ад весь с сата­ною и несмет­ны­ми его пол­чи­ща­ми содер­жи­ши в руце Тво­ей, и толь­ко по попу­ще­нию Тво­е­му, для вра­зум­ле­ния и нака­за­ния наше­го, сата­на и анге­лы его стро­ят над нами коз­ни. Помо­лим­ся мы Тебе, Спа­си­те­лю наше­му, пока­ем­ся пред Тобою нели­це­мер­но во гре­хах сво­их – и Ты, вра­зу­мив нас, отьем­лешь от нас вра­гов наших, гла­го­ля: довле­ет вам зло­дей­ство­вать над раба­ми Мои­ми, они паки при­над­ле­жат Мне. Так Гос­по­ди, когда бла­го­де­я­ния, мило­сти Твои к нам непре­стан­ные не вра­зум­ля­ют нас, что оста­ет­ся делать? Оста­ет­ся нака­за­ни­я­ми, горе­чью, тес­но­тою, огнем, наши­ми же зло­ба­ми вра­зум­лять нас – нас, сла­сто­лю­би­вых, любя­щих про­стор, про­хла­ду плот­скую, сует­ную, лени­вых, нера­ди­вых, злых.

444. Если бы не спа­се­ние Твое, Гос­по­ди, если бы не бла­го­сты­ня Твоя, то сго­ре­ли бы мы в соб­ствен­ной пещи стра­стей, истлил бы нас окон­ча­тель­но, изму­чил бы сата­на – и ника­кой отра­ды в жиз­ни не виде­ли бы мы. Аще не Гос­подь бы был в нас, – ник­то­же от нас про­ти­ву воз­мо­гл бы вра­жи­им бра­нем одо­ле­ти: побеж­да­ю­щии бо от зде воз­но­сят­ся (антиф., гл. 6). Но ныне уте­ша­ет нас милость Твоя, бла­го­дать Твоя, кото­рую Ты стя­жал нам стра­да­ни­я­ми Тво­и­ми, кро­вью Тво­ею, смер­тью Тво­ею за нас. Сла­ва Тебе о сем, Чело­ве­ко­люб­че! Но что будет тем хри­сти­а­нам, кото­рые не хотят ведать Тебя, запо­ве­дей Тво­их, уче­ния Тво­е­го? Горе им.

445. Что, если бы Ты, Гос­по­ди Боже мой, Иису­се Хри­сте, воз­бли­стал свет Боже­ства Сво­е­го от Пре­чи­стых Тво­их Таин, когда они почи­ва­ют на св. пре­сто­ле – на дис­ко­се во вре­мя Литур­гии, или в даро­хра­ни­тель­ни­це, или даро­но­си­це, когда иерей Твой несет их на пер­сех сво­их, идя к боль­но­му или от него! от это­го све­та поверг­лись бы в стра­хе на зем­лю все встре­ча­ю­щи­е­ся или воз­зрев­шие на них из домов сво­их, ибо и Анге­лы от стра­ха непри­ступ­ной сла­вы Тво­ей покрываются!

447. Во всем и на вся­кое вре­мя уго­ждай Богу и думай о спа­се­нии души сво­ей от гре­хов и диа­во­ла и усво­е­нии ее Богу. Встал с посте­ли, пере­кре­стись и ска­жи: “Во имя Отца и Сына и Свя­то­го Духа” и еще: Гос­по­ди, спо­до­би в день сей без гре­ха сохра­нить­ся нам и научи мя тво­ри­ти волю Твою (из Вели­ко­го сла­во­сло­вия); моешь­ся дома или в бане, гово­ри: окро­пи­ши мя иссо­пом, Гос­по­ди, и очи­щу­ся, омыв­ши мя, и паче сне­га убе­лю­ся (Пс.50:9); наде­ва­ешь белье, думай о чисто­те серд­ца и про­си у Гос­по­да чисто­го серд­ца: серд­це чисто сози­жди во мне, Боже (Пc.50:12); обно­ву сшил и наде­ва­ешь ее, думай об обнов­ле­нии духа и гово­ри: дух прав, Гос­по­ди, обно­ви во утро­бе моей (там же); …идешь ли куда, думай о пра­во­сти духов­но­го хож­де­ния пред лицем Божи­им и гово­ри: сто­пы моя напра­ви по сло­ве­си Тво­е­му, и да не обла­да­ет мною вся­кое без­за­ко­ние (Пс.118:133)…

448. Гос­по­ди! что при­не­су Тебе, чем отбла­го­да­рю Тебя за Твои непре­стан­ные вели­чай­шие мне и про­чим людям Тво­им мило­сти Твои? Ибо вот я каж­дое мгно­ве­ние ожив­ля­юсь Духом Тво­им Свя­тым, каж­дое мгно­ве­ние дышу воз­ду­хом, Тобою раз­ли­тым, лег­ким, при­ят­ным, здо­ро­вым, укреп­ля­ю­щим, – про­све­ща­юсь Тво­им радост­ным и живо­твор­ным све­том – духов­ным и веще­ствен­ным; пита­юсь духов­ною пищею пре­слад­кою и живо­твор­ною и пити­ем тако­вым же, Свя­ты­ми Тай­на­ми Тела и Кро­ви Тво­ей и пищею и пити­я­ми сла­до­сти веще­ствен­ны­ми; Ты оде­ва­ешь меня пре­свет­лым, пре­крас­ным цар­ским оде­я­ни­ем – Собою Самим, по Писа­нию: ели­цы во Хри­ста кре­сти­сте­ся, во Хри­ста обле­ко­сте­ся (Гал. З:27) и одеж­да­ми веще­ствен­ны­ми, – очи­ща­ешь мои пре­гре­ше­ния, исце­ля­ешь и очи­ща­ешь мно­гие и лютые стра­сти мои гре­хов­ные; отъ­ем­лешь мое душев­ное рас­тле­ние в дер­жа­ве без­мер­ной бла­го­сти, пре­муд­ро­сти и кре­по­сти Тво­ей, испол­ня­ешь Духом Тво­им Свя­тым – Духом свя­ты­ни, бла­го­да­ти; пода­е­ши душе моей прав­ду, мир и радость, про­стран­ство, силу, дерз­но­ве­ние, муже­ство, кре­пость, и тело мое ода­ря­ешь дра­го­цен­ным здра­ви­ем, науча­ешь руце мои на опол­че­ние и пер­сты мои на брань (Пс.143:1) с неви­ди­мы­ми вра­га­ми мое­го спа­се­ния и бла­жен­ства, со вра­га­ми свя­ты­ни и дер­жа­вы сла­вы Тво­ей, с духа­ми зло­бы под­не­бес­ны­ми; вен­ча­ешь успе­ха­ми дела мои, о име­ни Тво­ем совер­ша­е­мые… – За все сие бла­го­да­рю, слав­лю и бла­го­слов­ляю все­б­ла­гую, оте­че­скую, все­силь­ную дер­жа­ву Твою, Боже Спа­си­тель, Бла­го­де­тель наш. Но познан буди и про­чи­ми людь­ми Тво­и­ми тако, яко­же мне явил­ся еси, Чело­ве­ко­люб­че, да веда­ют Тебя, Отца всех, Твою бла­гость, Твой про­мысл, Твою пре­муд­рость и силу и про­сла­вят Тебя со Отцем и Свя­тым Духом ныне и прис­но и во веки веков. Аминь.

455. …Сла­ва даю­ще­му мне кре­пость! Сла­ва дей­ству­ю­ще­му мною и во мне!

476. …О, ты, яже Бога чело­ве­ком пре­слав­ным Тво­им рож­де­ством соеди­нив­шая и отри­нув­ше­е­ся есте­ство рода наше­го небес­ным сово­куп­ль­шая (из мол. Пре­св. Богор. на повеч.), сла­ва Тебе, достой­но­сла­ви­мая от всей тва­ри умной, ибо такую чисто­ту и бла­го­дать Ты обре­ла у Бога, что воз­мог­ла, по бла­го­во­ле­нию Бога Отца, содей­стви­ем Свя­то­го Духа, вопло­тить Сына Божия! Но удо­стой, о, Гос­по­же, и нас достиг­ну­та чисто­ты духа и тела чрез при­ча­ще­ние Боже­ствен­ных Таин Тела и Кро­ви Сына Твоего!

478. …Даруй убо Гос­по­ди совер­шен­но избе­жа­ти гре­ха, навык­ну­ти же вся­кой доб­ро­де­те­ли, по бла­го­да­ти Тво­ей. Ей, Вла­ды­ко, Гос­по­ди, без Тебя не можем тво­ри­ти ничто­же бла­го, зли суще (Мф,12:34).

495. Душе Свя­тый, все мы хри­сти­ане – Твое дыха­ние. Твое рож­де­ние после кре­ще­ния, да и по пер­во­му зижди­тель­но­му дуно­ве­нию в лице пер­во­го чело­ве­ка, мы все, все пле­ме­на зем­ные – Твое дыха­ние, Твое рож­де­ние! Поми­луй убо и сози­жди всех нас. Душе Свя­тый! дыха­ни­ем Сво­им про­го­няй смрад гре­хов и стра­стей наших, иско­ре­ни смрад всех гре­хов­ных наклонностей!

500. …О, пре­муд­рый и все­мо­гу­щий Худож­ни­че! живо­тво­ря­щий Худож­ни­че! Как у Тебя все пре­крас­но, удоб­но, ожив­лен­но! У Тебя и прах ожив­лен, у Тебя и прах движется!

507. …О! сла­ва, сла­ва побе­де Тво­ей, Гос­по­ди! Тако да побеж­даю в дер­жа­ве кре­по­сти Тво­ея вра­гов неви­ди­мых и види­мых, во вся дни живо­та мое­го, до послед­не­го мое­го изды­ха­ния. Аминь. О, про­сто­та веры! не поки­дай меня.

520. …Молясь, гово­ри: Гос­по­ди! воз­мож­но Тебе сде­лать то и то рабу Тво­е­му сему; сотво­ри ему это, ибо имя Тебе – бла­гий Чело­ве­ко­лю­бец и Все­мо­гу­щий. Аще мы, лука­ви суще, уме­ем дея­ти дая­ния бла­гая не ток­мо чадам, но и чужим, колъ­ми паче Ты даси все­воз­мож­ныя бла­га про­ся­щим у Тебе (Мф.7:11).

522. …вся воз­мож­на Тебе, Вла­ды­ко, невоз­мож­но же Тебе ничто­же. Аминь.

523. О, Ты, Все­мо­гу­щий Вла­ды­ко, Кое­го манию еди­но­му все пови­ну­ет­ся, весь мир види­мый и неви­ди­мый, даруй мне про­слав­ля­ти Тя непре­стан­но про­сто­тою веры моей в Твое бес­ко­неч­ное могу­ще­ство. Даруй мне веру непо­стыд­ную, надеж­ду твер­дую, любовь к Тебе и к ближ­не­му нелицемерную!

530. Гос­по­ди, Ты Сам рек пре­чи­сты­ми уста­ми Тво­и­ми: буди­те убо вы совер­ше­ни, яко­же Отец ваш Небес­ный совер­шен есть (Мф.5:48). Хочу быть совер­шен­ным. Буди убо Ты для меня вся­кое совер­шен­ство, ибо Ты же рекл еси: без Мене не може­те тво­ри­ти ниче­со­же (Ин.15:5).

533. …Отче Небес­ный! Ты, веду­щий, ихже тре­бу­ем, и преж­де про­ше­ния наше­го пода­ю­щий (ср. Мф.6:8), поми­луй нас, невер­ных, небла­го­дар­ных и зло­нрав­ных! Слы­шим Твое мило­сти­вое сло­во, Вла­ды­ко: не имам от тебе отсту­пи­ти, ниже имам тебе оста­ви­ти (Евр.13:5), но, пре­льща­ясь еже­днев­но зем­ны­ми бла­га­ми, пре­слу­ша­ем его и нару­ша­ем Твою волю.

538. …Если одно цар­ское сло­во быва­ет при­чи­ною вели­ких дел в его цар­стве: ска­жет, и нач­нет­ся дело, и совер­шит­ся; то сло­во Царя вся­кой тва­ри веще­ствен­ной и духов­ной, види­мой и неви­ди­мой, – Царя все­мо­гу­ще­го и пре­муд­ро­го, не совер­шит ли все­го, что толь­ко Он вос­хо­щет? Речет, и не сотво­рит ли? Речет, и не пре­бу­дет ли? О, все­мо­гу­щая Дер­жа­ва, в еди­но мгно­ве­ние могу­щая все совер­ши­ти, не остав­ляй нас за гре­хи наши, паче же за мало­ве­рие и отча­я­ние наше, соб­ствен­ным нашим немо­щам мучить нас, да не сокру­шим­ся мы, яко сосу­ды ску­дель­ные. Даруй нам всем серд­цем веро­вать во все­мо­гу­щую дер­жа­ву Твою! да не усо­мним­ся в испол­не­нии каж­до­го бла­го­го про­ше­ния нашего.

545. …Гово­ри в серд­це от все­го серд­ца: все для меня Гос­подь, я ничто, я бес­си­лие, немощь. Без Мене не може­те тво­ри­ти ниче­со­же (Ин.15:5),

551. …О, крот­кий и сми­рен­ный серд­цем Твор­че, Жиз­но­да­вче, Иску­пи­те­лю, Кор­ми­те­лю и Хра­ни­те­лю наш, Гос­по­ди Иису­се! Научи Ты нас люб­ви, кро­то­сти и сми­ре­нию Духом Тво­им Свя­тым и укре­пи нас в сих досто­лю­без­ней­ших Тебе доб­ро­де­те­лях, да не над­ме­ва­ют наше­го серд­ца дары Твои бога­тые, да не мним мы, что мы пита­ем, доволь­ству­ем и под­дер­жи­ва­ем кого-либо; Ты, – Общий всех Кор­ми­лец, пита­ешь, доволь­ству­ешь и хра­нишь; все под кры­ла­ми Тво­ей бла­го­сти, щед­рот и чело­ве­ко­лю­бия доволь­ству­ют­ся и поко­ят­ся, а не под наши­ми, ибо мы сами име­ем нуж­ду укры­вать­ся в тени крыл Тво­их каж­дое мгно­ве­ние нашей жиз­ни. Наши очи устрем­ле­ны к Тебе, Богу наше­му, яко­же очи раб в руку гос­по­дий, очи рабы­ни в руку гос­по­жи сво­ея, дон­де­же ущед­ри­ши нас (Пс.122:2, 3). Аминь.

577. …Гос­по­ди! гово­рил я: исце­ли раба Тво­е­го от болез­ни его. Досто­ин есть, ему же даси сия, любит бо свя­щен­ни­ков Тво­их и дары своя при­сы­ла­ет им. – Молил­ся и в церк­ви у пре­сто­ла Гос­под­ня за литур­ги­ей, во вре­мя молит­вы: «иже общия сия и соглас­ныя даро­ва­вый нам молит­вы…» и пред самы­ми Тай­на­ми. Я молил­ся меж­ду про­чим так: Гос­по­ди! Живо­те наш! Как мне помыс­лить лег­ко об исце­ле­нии, так Тебе исце­лить лег­ко вся­кую болезнь; как мне помыс­лить лег­ко о вос­кре­се­нии из мерт­вых, так Тебе лег­ко вос­кре­сить вся­ко­го мерт­ве­ца. Исце­ли убо раба Тво­е­го Васи­лия от лютой его болез­ни и не допу­сти ему уме­реть, да не пре­да­дут­ся рыда­нию жена и дети его, – и бла­го­по­слуш­ли­вый Вла­ды­ка поми­ло­вал. А то был на воло­сок от смер­ти. Сла­ва все­мо­гу­ще­ству, бла­го­сти и бла­го­по­слу­ше­ству Тво­е­му, Господи!

580. Сколь­ко раз, о Вла­ды­ко Гос­по­ди Иису­се, обнов­лял Ты лег­ко­мыс­лен­но рас­тле­ва­е­мое гре­ха­ми мои­ми есте­ство мое! Нет тому чис­ла и меры! Сколь­ко раз Ты изы­мал меня из пещи, горя­щей у меня внут­ри, из пещи стра­стей мно­го­раз­лич­ных, из про­па­сти уны­ния и отча­я­ния! Сколь­ко раз одним име­нем Тво­им, с верою мною при­зы­ва­е­мым, обнов­лял Ты мое рас­тле­ние сер­деч­ное! Сколь­ко раз совер­шил это чрез живо­тво­ря­щие Тай­ны. О, Вла­ды­ко! мило­стям Тво­им ко мне греш­но­му поис­ти­не нет чис­ла и меры. Что же я при­не­су Тебе, или что воз­дам Тебе за без­мер­ные Твои ко мне бла­го­де­я­ния, Иису­се, Живо­те мой и лег­кость моя! Да буду я осмот­ри­те­лен в путях моих по бла­го­да­ти Тво­ей, ибо Тебе при­ят­ны все осмот­ри­тель­ные в пути, как Ты Духом Сво­им уста­ми отца наше­го, Дави­да, рекл еси (ср. Пс.118:1; 17:21 и др.); поста­ра­юсь быть вер­ным Тебе, сми­рен­ным, крот­ким, нераз­дра­жи­тель­ным, незло­би­вым, дол­го­тер­пе­ли­вым, тру­до­лю­би­вым, мило­сти­вым, щед­рым, нелю­бо­с­тя­жа­тель­ным, послушным.

604. …О, Хри­сте Боже, Живо­те и Вос­кре­се­ние наше! до чего мы осу­е­ти­лись, до чего мы ослеп­ли! А что было бы с нами, если бы иска­ли Тебя, если бы мы име­ли Тебя в серд­це сво­ем? Язык не может изречь того бла­жен­ства, кото­рое вку­ша­ют име­ю­щие Тебя в серд­цах сво­их. Ты для них и пища креп­кая, и питие неис­чер­па­е­мое, и одеж­да свет­лая, и солн­це, и мир, пре­вос­хо­дят всяк ум (Филип.4:7), и весе­лие неиз­ре­чен­ное, и все, и все. С Тобою все зем­ное прах, тлен.

610. Сла­ва Тебе, Живо­те-Отче, Живо­те-Сыне, Живо­те-Душе Свя­тый – Про­стое Суще­ство – Боже, прис­но нас избав­ля­ю­щий от душев­ной смер­ти, стра­стя­ми душе нашей при­чи­ня­е­мой; Сла­ва Тебе, трии­по­стас­ный Вла­ды­ко, яко от одно­го при­зы­ва­ния име­ни Тво­е­го про­све­ща­е­ши мрач­ное лицо души и тела наше­го и дар­ству­е­ши миром Тво­им, пре­вос­хо­дя­щим вся­кое зем­ное и чув­ствен­ное бла­го и вся­кое разумение.

617. Душа чело­ве­че­ская есть сво­бод­ная сила, ибо она может сде­лать­ся или доб­рою, или злою силою, смот­ря по тому, какое ты сам дашь ей направ­ле­ние. Гос­по­ди, Сила все­мо­гу­щая! утвер­ди немощ­ную душу мою во вся­кой доб­ро­де­те­ли! На недви­жи­мом каме­ни запо­ве­дей Тво­их утвер­ди сла­бое для вся­ко­го добра серд­це мое! Гос­по­ди! и я еже­днев­но опыт­но познаю, что без Тебя я ничто, что без Тебя не могу тво­рить ника­ко­го добра; без Тебя одно зло во мне в раз­ных его видах; без Тебя я сын поги­бель­ный. О, пре­не­из­ре­чен­ная Бла­го­сты­ня! испол­ни бла­го­стью Тво­ею серд­це мое! Паче же все­го молю: даруй мне любить Тебя всем серд­цем моим и ближ­не­го мое­го, яко себе. Да не буду я зло­бен, горд, пре­з­ор­лив, непо­ко­рен, но да буду незло­бив, сми­рен, почти­те­лен с неж­но­стью и послу­шен. Аминь.

625. …Слав­лю все­б­ла­гую, свя­тую, все­мо­гу­щую, пре­муд­рую дер­жа­ву Твою, Гос­по­ди! Яви и на мне, Гос­по­ди, чуд­ную дер­жа­ву Твою и, ими­же веси судь­ба­ми, спа­си мя, недо­стой­но­го раба Тво­е­го, пре­зи­рая воль­ные и неволь­ные согре­ше­ния мои, согре­ше­ния ведо­мые и неве­до­мые, настав­ляя меня прис­но на путь Твой и укреп­ляя меня в пути сем бла­го­да­тью Тво­ею, чрез меня же – и про­чих, для кото­рых Ты поста­вил меня све­тиль­ни­ком, пас­ты­рем, учи­те­лем и священнодейственником.

626. Когда вку­ша­ешь бес­смерт­ную пищу и питие – Тело и Кровь Гос­по­да, воз­но­сись бла­го­дар­ным серд­цем к Гос­по­ду и гово­ри: бла­го­да­рю Тебя, Гос­по­ди, Хле­бе жиз­ни и Источ­ни­че бес­смер­тия. Тело и Кровь Свою в пищу и питие нам даро­ва­вый, да, пре­до­чи­ща­е­мые и освя­ща­е­мые здесь, вни­дем в веч­ное Твое цар­ство – насла­ждать­ся веч­но Тво­е­го лице­зре­ния и Тво­ей бла­жен­ной жиз­ни. Не попу­сти Гос­по­ди, да пекусь толь­ко о телес­ном хле­бе и питии, не попу­сти, да при­стра­щусь к ним, но к Тебе еди­но­му да при­леплю­ся. Когда вку­ша­ешь тлен­ные сла­сти, бла­го­да­ри Гос­по­да, гово­ря: бла­го­да­рю Тебя, Сла­до­сте веч­ная, несрав­нен­ная, без чис­ла пре­вос­хо­дя­щая все сла­до­сти зем­ные, плот­ские и гру­бые, Сла­до­сте нетлен­ная, живо­твор­ная, свя­тая, тихая, лег­кая, пре­мир­ная, пре­ра­дост­ная, не исся­ка­ю­щая; бла­го­да­рю Тя, яко и сии тлен­ные сла­до­сти мне даро­вал еси ко вку­ше­нию насла­жде­нию да, хотя отча­сти, познаю, сколь сла­док Ты, что Ты весь сла­дость, весь жела­ние. Оси­я­ва­ясь све­том веще­ствен­ным, гово­ри: сла­ва Тебе, Све­те неза­хо­ди­мый, пре­сла­дост­ный и все­ра­дост­ный, яко сим тлен­ным, но пре­крас­ным све­том – обра­зом Тво­е­го непри­ступ­но­го боже­ствен­но­го све­та нас оси­я­ва­е­ши, да от сего све­та веще­ствен­но­го вос­те­ка­ем непре­стан­но мыс­лию к Тебе, веч­но­му, неза­хо­ди­мо­му Све­ту, и да стре­мим­ся чисто­тою жития достиг­нуть Тво­е­го все­б­ла­жен­но­го созер­ца­ния. Дыша посред­ством лег­ких воз­ду­хом – этою живи­тель­ною и про­хла­ди­тель­ною сти­хи­ей, непре­стан­но для нас нуж­ною к под­дер­жа­нию жиз­ни тлен­ной, опять взой­ди мыс­лию к Гос­по­ду Живо­тво­ря­ще­му, Духу Свя­то­му, со Отцем и Сыном, Коим мы живем, дви­жем­ся и суще­ству­ем, бла­го­да­ря Его за непре­стан­ное дыха­ние, и знай, что как тело без воз­ду­ха, так душа без Духа Свя­то­го ни мину­ты не может жить истин­ною жиз­нью, и чистым, воз­держ­ным жити­ем ста­рай­ся непре­стан­но быть в обще­нии с Богом: ибо без Него душа уми­ра­ет; так от вся­кой тва­ри вос­хо­ди непре­стан­но к Твор­цу, за все бла­го­да­ри Его и ни к какой тва­ри не при­леп­ляй­ся, ника­кой тва­ри не слу­жи паче Твор­ца: ибо слу­же­ние или раб­ство тва­ри, при­стра­стие к зем­ным вещам – есть идолопоклонство.

631. Сла­ва силе бла­го­да­ти Тво­ей, Гос­по­ди, ей же ничто же, ника­кое наси­лие гре­ха не может про­ти­во­сто­ять у тех, кои с верою при­зы­ва­ют ее. Так, наси­лу­е­мый вра­гом вся­ко­го добра – диа­во­лом и увле­ка­е­мый стра­стя­ми, я изоб­ра­зил на себе крест­ное зна­ме­ние и ска­зал внут­рен­но: силе бла­го­да­ти Тво­ей ничто не может про­ти­вить­ся, – и наси­лие пре­ста­ло, сму­ще­ние и тес­но­та про­шли, место их засту­пи­ла тиши­на и спо­кой­ствие. Сла­ва силе Тво­ей, Господи!

633. Даждь мне, Гос­по­ди, бла­го­дать отверг­нуть­ся себя – это­го диа­во­ла, кото­рым я сде­лал­ся по пре­ем­ству от Ада­ма. Новый Ада­ме, Гос­по­ди Иису­се, пре­тво­ри меня, новым чело­ве­ком соде­лай меня, обле­цы меня в Тя.

637. Гос­по­ди! да при­ле­пит­ся к Тебе еди­но­му серд­це мое и ни к чему зем­но­му да не при­леп­ля­ет­ся: ибо в при­леп­ле­нии к зем­но­му скорбь, тес­но­та, мука; ничто да не будет доро­го для серд­ца из зем­но­го, но еди­но­го Гос­по­да да ценю паче все­го и все небес­ное, и создан­ную по обра­зу Его душу бес­смерт­ную, разум­ную, сло­вес­ную, сво­бод­ную, дыха­ние уст Божи­их. Да не будет зем­ных идо­лов для серд­ца: денег, яств, одежд, чинов и зна­ков отли­чия и проч. Надо упо­треб­лять самую про­стую, нела­ко­мую пищу, что­бы не при­влек­ла серд­це, упо­треб­лять немно­го – толь­ко для подкрепления.

641. …Умуд­ри и утвер­ди нас, Боже, жить по воле Тво­ей! ибо Ты Отец наш, а мы – чада Твои во Хри­сте Иису­се Гос­по­де нашем.

643. Гос­по­ди! да не будут дары Твои, духов­ные и веще­ствен­ные, в нас и у нас празд­ны, даждь им дви­же­ние спа­си­тель­ное и полез­ное. Сотво­ри сие во всех. Да умно­жат­ся талан­ты твои, Гос­по­ди, соб­ствен­ною дея­тель­но­стью каж­до­го из нас.

658. Не попу­сти Гос­по­ди ни на мгно­ве­ние, что­бы я тво­рил волю вра­га Тво­е­го да мое­го – диа­во­ла, но что­бы я тво­рил непре­стан­но волю Твою еди­ную, Бога и Царя мое­го; Ты един, истин­ный Царь мой, Имже цари цар­ству­ют, даждь мне пови­но­вать­ся Тебе, бла­го­го­веть пред Тобою все­гда искрен­но и твер­до. При­и­ди­те покло­ним­ся Царе­ви наше­му Богу, да рабо­та­ем Ему со стра­хом и раду­ем­ся Ему с тре­пе­том (ср. Пс.94:6; 2:11).

686. Гос­по­ди! даждь мне зреть мои пре­гре­ше­ния, что­бы я не пре­зи­рал греш­ни­ков, мне подоб­ных, и не питал к ним зла в серд­це за гре­хи их и сам бы себя пре­зи­рал по досто­ин­ству, как греш­ни­ка пер­во­го, сам к себе – к сво­е­му плот­ско­му чело­ве­ку – все­гда питал непри­ми­ри­мую зло­бу. Аще кто не воз­не­на­ви­дит… душу свою, не может Мой быти уче­ник (Лк.14:26), гово­рит Господь.

708. При­ча­ща­ясь Св. Таин, о иерее, гово­ри в серд­це: гря­де­ши ко мне, Жиз­но­да­вче, исхи­тить меня из челю­стей адско­го змия, очи­стить меня от сквер­ны стра­стей, уми­ро­тво­рить мяту­ще­е­ся серд­це мое, ожи­во­тво­рить умерщ­влен­ную душу мою, воз­ве­се­лить скорб­ный и уны­лый дух мой; гря­дешь напи­тать меня, гла­дом гре­хов­ным томи­мо­го, одеть меня, обна­жен­но­го от вся­кой доб­ро­де­те­ли, укре­пить меня немощ­но­го, почтить меня бес­чест­но­го, воз­ве­ли­чить меня низ­ко­го, обла­го­ро­дить меня пре­зрен­но­го, про­све­тить меня тем­но­го. Вся­кое бла­го­де­я­ние дару­ешь мне: бла­го­да­рю Тебя, Премилосердый!

709. Серд­це наше есть как бы мрач­ная зем­ля; Еван­ге­лие есть как бы солн­це, про­све­ща­ю­щее и ожи­во­тво­ря­ю­щее серд­ца наши. Вос­си­яй в серд­цах наших истин­ное солн­це прав­ды Тво­ей, Господи!

733. …помо­ли­тесь обо мне, св. Божии чело­ве­ки: про­ро­цы, Апо­сто­ли, свя­ти­те­ли, муче­ни­цы, пре­по­доб­нии, пра­вед­нии и все свя­тии, да буду подо­бен вам!

740. Как каж­дое сло­во молит­вы: поми­луй мя, Боже, Вла­ды­ка слы­шит и испол­ня­ет каж­дое сло­во (опыт), толь­ко бы от серд­ца гово­ри­ли; так и все сло­ва дру­гих молитв, даже наши соб­ствен­ные, искрен­ние молит­вы. О, бла­го­по­слуш­ли­вый Вла­ды­ко! Сла­ва Тебе! Про­си­те и даст­ся вам, ищи­те и обря­ще­те, тол­цы­те и отвер­зет­ся вам. Всяк бо про­сяй при­ем­лет… (Мф.7:7, 8). Толь­ко в про­сто­те серд­ца, без сомне­ния молитесь.

743. Бла­го­да­рю Тебя, Гос­по­ди, Вла­ды­ка и Судие мой, яко учи­ши мя про­сто моли­ти­ся Тебе, и слы­ши­ши мя вопи­ю­ща к Тебе, и от грех моих и скор­бей моих спа­са­е­ши, и на про­странне постав­ля­е­ши нозе мои. Се воз­звал я к Тебе во гре­се лукав­ствия мое­го сло­ве­са­ми цер­ков­ной молит­вы: Гос­по­ди Боже наш, пока­я­ни­ем остав­ле­ние чело­ве­ком даро­ва­вый… и лишь толь­ко кон­чил ее, мир и лег­кость водво­ри­лись в душе моей. 29 июня 1864 г.

746. Чело­ве­ко­люб­че Гос­по­ди, Иису­се Хри­сте, Сыне Божий, бла­го­да­рю от все­го серд­ца мое­го, яко молит­ву мою о люб­ле­нии ближ­не­го и при­зре­нии зем­но­го услы­шал еси и мир­ную, разум­ную и сла­дост­ную любовь в серд­це мое изли­ял еси. Утвер­ди, Боже, сие во мне молит­ва­ми Пре­чи­стой Вла­ды­чи­цы нашей Бого­ро­ди­цы, и да буду я чадо Твое, Гос­по­ди, и чадо Ее истин­ней­шее. Июля 26 дня 1864 г., 11 часов вечера.

747. …Воче­ло­ве­чи­вый­ся нас ради Сло­ве Божий и Боже! сохра­ни нас во Тво­ей свя­ты­ни! Свя­тей­шая Гла­ва наша! не пре­дай серд­ца наша и тела наша сквер­но­му вели­а­ру, да не сквер­нит их помыс­ла­ми, но пре­бу­ди прис­но с нами и соблю­дай нас чисты­ми и непо­роч­ны­ми. Даждь нам, Гос­по­ди, все­гда име­ти с Тобою, Пре­бо­же­ствен­ною Гла­вою нашею, живую связь, яко чле­нам тела Тво­е­го, – связь в мыс­лях сер­деч­ных, в молит­ве и в делах. Отпа­де­ние от Тебя сер­дец наших есть тьма и смерть, Гос­по­ди, есть скорбь и тес­но­та, стыд и уни­чи­же­ние и мер­зость духов­ная, с тобою же нам свет, жизнь, мир, радость, про­стор серд­цу, дерз­но­ве­ние, и вели­чие, и святыня.

752. …Вла­ды­ка Гос­по­ди Иису­се Хри­сте! про­све­ти наши сер­деч­ные очи и Дух Твой бла­гий да наста­вит нас всех на зем­лю пра­ву (Пс.142:10). Дай нам Духа Твоего!

770. Гос­по­ди! Ты при­шел спа­сти нас верою яже в Тя, се верую, яко Ты еси Спа­си­тель мой, спа­си мя! Ты при­шел обно­вить рас­тлен­ное гре­хом есте­ство мое, – обно­ви мя, рас­тлив­ше­го себя стра­стя­ми и похо­тя­ми, обно­ви и душев­но и телес­но, да буду чист серд­цем и кре­пок телом для сла­вы Тво­е­го име­ни. Ты при­шел изба­вить нас от рабо­ты вра­жия, – избавь меня от рабо­ты вра­гу все­злоб­но­му, нечи­сто­му, сквер­но­му и омер­зен­но­му, вою­ю­ще­му в чле­нах моих и скло­ня­ю­ще­му, наси­ли­ем вле­ку­ще­му меня ко гре­ху. Ты при­шел про­све­тить нас, – про­све­ти омра­чен­ное стра­стя­ми серд­це мое. Ты при­шел собрать рас­то­чен­ное, – собе­ри мыс­ли мои, рас­то­чен­ные вра­гом. Ты при­шел укре­пить нас в немо­щи нашей и ска­зал: сила Моя в немо­щи совер­ша­ет­ся, и Апо­стол Твой гово­рит: слад­це убо похва­ля­ю­ся паче в немо­щех моих, да все­лит­ся в мя сила Хри­сто­ва (2Кор.12:9); се, я крайне немо­щен и не могу без Тебя тво­рить ниче­го доб­ро­го; не могу без Тебя ни мыс­лить, ни чув­ство­вать, хоро­ше­го, ни желать хоро­ше­го, ни гово­рить, ни делать; я реши­тель­но немо­щен для вся­ко­го добра без Тебя; дай же мне бла­го­дать, дай свет и силу мыс­лить и чув­ство­вать доб­ро и удоб­но совер­шать его, гово­рить и делать, что Тебе бла­го­угод­но. Се весь живот мой пре­даю Тебе, Хри­сту Богу, Спа­си­те­лю мое­му, Обно­ви­те­лю мое­му; очи­сти, освя­ти и спа­си мя. Серд­це чисто сози­жди во мне, Боже, и дух прав обно­ви во утро­бе моей (Пс.50:12)! Помо­ги мне: близ­ка и ско­ра без Тебя поги­бель моя на вся­кий час.

780. Кто я? – С одной сто­ро­ны, грех, без­дна гре­хов­ная, весь про­тив­ле­ние Богу Все­твор­цу и Все­де­те­лю, достой­ный вся­ко­го осуж­де­ния и муки, с дру­гой – совер­шен­ная ску­дость вся­кою доб­ро­де­те­лью и немощь для вся­кой доб­ро­де­те­ли. Так я глу­бо­ко пал, рас­тлел, изне­мог. Не могу я без Спа­си­те­ля мое­го тво­рить ниче­го, по сло­ву Его и опы­там моим бес­чис­лен­ным. Он сотво­рил мне душу и тело, Он воз­рас­тил, Он обра­зо­вал мои спо­соб­но­сти, Он и тво­рит во мне все бла­гое, если я делаю что бла­гое, – а мое – толь­ко злое. Но, Твор­че мой и Изба­ви­те­лю мой! Ты сотво­рил меня, я Твое созда­ние, Твой раб. Ты управ­ляй мною. Ты и тво­ри чрез меня волю Твою, даждь мне бла­го­дать волю мою совер­шен­но поко­рить Тво­ей воле, ибо это­го без Тво­ей бла­го­да­ти не могу сде­лать. Ты, Пас­тырь мой, паси меня. Ты, Спа­си­тель мой, спа­си меня. Ты, Свет мой, про­све­ти меня. Ты, Сила моя, укре­пи меня.

782. О, бес­ко­неч­но вели­кий Бла­го­де­тель, Спа­си­тель мой! Когда я вооб­ра­жу бес­ко­неч­ное рас­тле­ние гре­ха­ми и стра­стя­ми мно­го­раз­лич­ны­ми при­ро­ды моей и при этом упа­дет и уны­ет дух мой, тогда лишь я вспом­ню о Тебе, что Ты при­шел обно­вить рас­тлен­ное гре­хом есте­ство мое и мое­му бес­че­стию, моей сра­мо­те даро­вать бла­го­род­ство ангель­ское, даже выше ангель­ско­го, бла­го­род­ство Сына Божия, ради веры в Тебя, ради отрож­де­ния водою и Духом и ради при­ча­ще­ния Св. Таин Тво­их, – дух мой вос­пря­нет мгно­вен­но от уны­ния, стрях­нет с себя бес­че­стие стра­стей и весь испол­ня­ет­ся бла­го­дар­но­стью к Тебе. Сла­ва Тебе, бес­ко­неч­ная Бла­го­сте и Сила, Сыне Божий!

785. …Утвер­ди меня на каме­ни запо­ве­дей Тво­их, Господи!

788. Ты един веда­ешь забо­ты, тру­ды и поты свя­тых Тво­их, для очи­ще­ния их, для уго­жде­ния Тебе, Отцу всех, Ты веси свя­тых Тво­их. Научи нас под­ра­жать им в житии нашем, да будем и мы в соеди­не­нии со все­ми любовью.

789. Поч­то сыны века сего глу­мят­ся над тем, что есть исти­на, свет, мир, сла­дость, жизнь наша, разу­мею Бого­слу­же­ние цер­ков­ное, чте­ния и пес­но­пе­ния цер­ков­ные, или над свя­ты­ми Тво­и­ми, про­слав­лен­ны­ми Тобою? Яже не ведят, хулят (Иуд.1:10). Отче! отпу­сти им, не ведят бо, что тво­рят (Лк.23:34), и про­све­ти их.

795. Твоя дер­жа­ва (воз­гл.), т.е. Ты всех и все содер­жишь в Сво­ей вла­сти и силе – и злых духов; Твое есть цар­ство: Ты Царь над все­ми и над духа­ми злы­ми; Твоя сила: Ты содер­жишь всех силою Сво­ею, – и сла­ва: ибо Ты все создал для сла­вы Своей.

814. Даждь мне, Гос­по­ди, люби­ти вся­ко­го ближ­не­го мое­го, как себя, все­гда, и ни из-за чего на него не озлоб­лять­ся и не рабо­тать диа­во­лу. Даждь мне рас­пять мое само­лю­бие, гор­дость, любо­с­тя­жа­ние, мало­ве­рие и про­чие стра­сти. Да будет нам имя: вза­им­ная любовь; да веру­ем и упо­ва­ем, что для всех нас все Гос­подь; да не печем­ся, не бес­по­ко­им­ся ни о чем; да будешь Ты, Боже наш, еди­ным Богом серд­ца наше­го и кро­ме Тебя ничто. Да будем мы меж­ду собою в еди­не­нии люб­ви, яко­же подо­ба­ет, и все раз­де­ля­ю­щее нас дру­га от дру­га и от люб­ви отлу­ча­ю­щее да будет у нас в пре­зре­нии, как прах, попи­ра­е­мый нога­ми. Буди! Буди! Если Бог даро­вал Само­го Себя нам, если Он в нас пре­бы­ва­ет и мы в Нем, по нелож­но­му сло­ву Его, то чего Он не даст мне, чего поща­дит, чего лишит, в чем поки­нет? Гос­подь пасет мя, и ничто­же мя лишит (Пс.22:1). С Ним како не вся нам дар­ству­ет (Рим.8:32)? Итак, будь пре­мно­го покой­на, душа моя, и ниче­го не знай, кро­ме люб­ви. Сия запо­ве­дую вам, да люби­те друг дру­га (Ин.15:17).

* * *

^ «Моя жизнь во Христе». Том 2

815. Гос­по­ди! я – чудо Тво­ей бла­го­сти, пре­муд­ро­сти, все­мо­гу­ще­ства, поко­ли­ку при­ве­ден Тобою из небы­тия в бытие, поко­ли­ку сохра­ня­юсь Тобою досе­ле в бытии, поко­ли­ку имею, по бла­го­сти, щед­ро­там и чело­ве­ко­лю­бию еди­но­род­но­го Сына Тво­е­го, насле­до­вать жизнь веч­ную, если верен Тебе пре­бу­ду, поко­ли­ку страш­ным свя­щен­но­дей­стви­ем при­не­се­ния Себя Само­го в жерт­ву Сыном Тво­им я вос­став­лен от ужас­но­го паде­ния, искуп­лен от веч­ной поги­бе­ли. Слав­лю Твою бла­гость, Твое могу­ще­ство бес­ко­неч­ное, Твою пре­муд­рость! Но совер­ши чуде­са Тво­ей бла­го­сти, все­мо­гу­ще­ства и пре­муд­ро­сти надо мною ока­ян­ным и ими же веси судь­ба­ми спа­си меня, недо­стой­но­го раба Тво­е­го, и вве­ди в Цар­ство Твое веч­ное, спо­до­би меня жиз­ни неста­ре­ю­щей­ся, дня невечернего.

816. …Гос­по­ди! при­в­ле­цы серд­це мое к Тебе Духом Тво­им Свя­тым. Гос­по­ди! отвра­ти серд­це мое от суе­ты зем­ной. Гос­по­ди! без Тебе не могу тво­ри­ти ничесоже.

865. Гос­по­ди! испо­ве­дую пред Тобою, что не на даче, не в лесу жизнь и здра­вие и кре­пость духов­ных и телес­ных сил, а у Тебя во хра­ме, наи­па­че в литур­гии и в живо­тво­ря­щих Тво­их Тай­нах! О, вели­чай­шее бла­жен­ство Свя­тые Тай­ны! О, живот даю­щие Свя­тые Тай­ны! О, любовь неиз­гла­го­лан­ная Боже­ствен­ные Тай­ны! О, помыш­ле­ние чуд­ное и непре­стан­ное Гос­по­да Бога о спа­се­нии и обо­же­нии нашем Боже­ствен­ные Тай­ны! О, пре­до­бра­же­ние веч­ной жиз­ни Боже­ствен­ные Тайны!

866. Вла­ды­чи­ца моя, Пре­свя­тая Бого­ро­ди­ца! Тебе я молил­ся пред литур­ги­ею, да испро­си­ши мне бла­го­дать совер­шить ее с силою мно­гою, во сла­ву Божию, во спа­се­ние мира и мое соб­ствен­ное! Ты все устро­и­ла во бла­го. Бла­го­да­рю Тебя, все­б­ла­гая Помощ­ни­ца, Ско­ро­по­слуш­ни­ца, упо­ва­ние непостыдное!

868. Гос­по­ди, бла­го­да­рю Тебя от все­го серд­ца мое­го за бла­го­дат­ные вея­ния Духа Тво­е­го Свя­то­го во вре­мя Бого­слу­же­ния обще­ствен­но­го и домаш­не­го, за очи­ще­ние гре­хов, за мир, уми­ле­ние и сле­зы, за оте­че­ское уте­ше­ние, за дерз­но­ве­ние, за силу.

877. …Див­ны дела Твои, Гос­по­ди! Дивен Ты, сидя­щий на пре­сто­ле сла­вы Сво­ей, в хра­мах хри­сти­ан­ских. Гос­по­ди, Судия пра­вед­ней­ший и Спа­си­тель мно­го­милост­ли­вый и Все­дер­жи­тель! Сла­ва непо­бе­ди­мой бла­го­сти Тво­ей, Царь веков!

883. К пище и питию не спе­ши, а к делу Божию поспе­шай ско­рее и, совер­шая дело Божие, о пище и питии не помыш­ляй. Помни твер­до, пред Кем сто­ишь, с Кем бесе­ду­ешь. Кого вос­пе­ва­ешь; весь будь в Боге, при­над­ле­жи все­це­ло Ему одно­му, молись всем серд­цем, пой всем серд­цем, для ближ­них слу­жи, как для себя, радуш­но, все­сер­деч­но, не дво­ясь серд­цем и мыс­ля­ми. Гос­по­ди! помо­зи: без Тебе не могу тво­ри­ти ниче­со­же (Ин.15:5).

900. К сла­ве пре­свя­то­го име­ни Вла­ды­ки Гос­по­да Иису­са Хри­ста и Вла­ды­чи­цы Бого­ро­ди­цы. – Ощу­щал я тыся­че­крат­но в серд­це моем, что после при­ча­стия Св. Таин или после усерд­ной молит­вы домаш­ней, обыч­ной или по слу­чаю како­го-либо гре­ха, стра­сти и скор­би и тес­но­ты, Гос­подь, по молит­вам Вла­ды­чи­цы, или Сама Вла­ды­чи­ца, по бла­го­сти Гос­по­да, дава­ли мне как бы новую при­ро­ду духа, чистую, доб­рую, вели­че­ствен­ную, свет­лую, муд­рую, бла­гост­ную вме­сто нечи­стой, уны­лой и вялой, мало­душ­ной, мрач­ной, тупой, злой. Я мно­го раз изме­нял­ся чуд­ным, вели­ким изме­не­ни­ем, на удив­ле­ние само­му себе, а часто и дру­гим. Сла­ва силе Тво­ей, Гос­по­ди! Сла­ва бла­го­сти Тво­ей, Гос­по­ди! Сла­ва щед­ро­там Тво­им, Гос­по­ди, яже явля­е­ши на мне грешном!

903. Хри­сти­а­нин! помни и носи все­гда в мыс­лях и в серд­це вели­кие сло­ва молит­вы Гос­под­ней: Отче наш, Иже еси на небе­сех (помни, кто наш Отец? – Бог – Отец наш, Любовь наша; кто мы? мы – дети Его, а меж­ду собою бра­тья; в какой люб­ви меж­ду собою долж­ны жить дети тако­го Отца? аще чада Авра­ам­ля бысте были, дела Авра­ам­ля бысте тво­ри­ли (Ин.8:39); какие же дела долж­ны делать мы?)! Да свя­тит­ся имя Твое, да при­и­дет Цар­ствие Твое, да будет воля Твоя. Хлеб наш насущ­ный даждь нам днесь (хлеб наш (общее все), а не свой; само­лю­бие долж­но быть изгна­но из сер­дец чад Божи­их: мы – одно), и оста­ви нам дол­ги наша (хочешь и любишь, что­бы Бог про­щал тебе гре­хи, за обыч­ное счи­тай про­щать гре­хи и людям, согре­ша­ю­щим про­тив тебя, зная, что любовь дол­го­тер­пит и мило­серд­ству­ет); и не вве­ди нас во иску­ше­ние (и сам не вда­вай­ся во иску­ше­ния; не даждь во смя­те­ние ноги тво­ея, ниже воз­дрем­лет хра­няй тя. Гос­подь покров твой на руку дес­ную твою (Пс.120:3, 5)), но изба­ви нас от лука­во­го (сам не пре­да­вай­ся ему волею, и Гос­подь не выдаст тебя ему). Яко Твое есть Цар­ство (при­зна­вай еди­но­го Царя Бога и Ему еди­но­му рабо­тай) и сила (на Его все­мо­гу­щую силу упо­вай) и сла­ва (о Его сла­ве рев­нуй все­ми сила­ми и во всю жизнь) во веки (Он веч­ный Царь, а цар­ство сата­ны ско­ро прейдет, как хищ­ни­че­ское, лож­ное). Аминь. Истин­но все это. Помни боль­ше все­го эту молит­ву и чаще ее про­чи­ты­вай в уме да раз­мыш­ляй об ней, что зна­чит в ней каж­дое сло­во, выра­же­ние и прошение.

905. Спа­си нас, род Твой, Вла­ды­чи­ца! Спа­си нас, еди­но­кров­ных Тво­их! Спа­си нас, Мати Живо­та и Мати всех нас, хотя мы и недо­стой­ны назы­вать Тебя Мате­рью сво­ею! Очи­сти, освя­ти, утвер­ди и спа­си нас молит­ва­ми Твоими!

916. Бла­гая Вла­ды­чи­ца! яви и являй прис­но вла­ды­че­ство Твое надо мною и людь­ми Тво­и­ми, бого­бо­я­щи­ми­ся и бла­го­нрав­ны­ми – избав­ле­ни­ем нас, по молит­ве нашей, от сквер­ных, лука­вых и хуль­ных помыш­ле­ний, от всех гре­хов и стра­стей и от всех коз­ней демон­ских, яко бла­гая Мати Божия.

943. Изоб­ра­жая крест­ное зна­ме­ние, веруй и посто­ян­но помни, что на кре­сте твои гре­хи при­гвож­де­ны. Когда пада­ешь во грех, тот­час осу­ди себя искрен­но и делай на себе крест­ное зна­ме­ние, гово­ря: Гос­по­ди! гре­хи наши на кре­сте при­гвоз­ди­вый, при­гвоз­ди ко кре­сту Тво­е­му и насто­я­щий мой грех и поми­луй мя по вели­цей мило­сти Тво­ей (Пс.50:3), – и твой грех очи­стит­ся. Аминь.

959. Когда в гла­зах тво­их люди впа­да­ют в раз­лич­ные гре­хи про­тив тебя, про­тив Гос­по­да, про­тив ближ­них и про­тив себя самих, – не озлоб­ляй­ся на них, ибо и без тебя мно­го зло­бы в мире, но жалей их от души и изви­няй их, когда они оби­жа­ют тебя, гово­ря сам себе: Гос­по­ди! отпу­сти им, ибо их пута­ет грех, они не зна­ют, что дела­ют (Лк.23:34).

961. Гос­по­ди! даждь мне все­гда серд­це крот­кое, взор ясный, пря­мой, крот­кий. Буди! – Сла­ва, Гос­по­ди, изме­не­нию, соде­лан­но­му во мне дес­ни­цею Тво­ею, бла­го­да­рю Тебя, яко отъ­ял еси от мене тер­ние жгу­чее стра­стей моих и тес­но­ту мою, и сра­мо­ту мою, и немощь мою, даро­вал же еси мне мир, тиши­ну, сво­бо­ду, силу, дерз­но­ве­ние. Утвер­ди же, еже соде­лал еси во мне. Сла­ва силе веры, силе молит­вы: вся бо, ели­ка про­шу у Тебе в молит­ве веру­ю­ще, при­ем­лю по сло­ву Тво­е­му (Мк.11:24). Бла­го­да­рю Тебя, Гос­по­ди, яко от мерт­вых мя толи­ко­крат­но вос­став­ля­е­ши (2Кор.1:9), и смерт­ное, гре­хов­ное цар­ство во мне разрушаеши.

982. Вели­ка Твоя любовь, Гос­по­ди: все­го Себя исто­щил еси ради люб­ве ко мне. Взи­раю на крест и див­люсь Тво­ей люб­ви ко мне и к миру, ибо крест есть нагляд­ный отпе­ча­ток Тво­ей к нам люб­ви, Боль­ши сея люб­ве ник­то­же имать, да кто душу свою поло­жит за дру­га своя (Ин.15:13). Твои живо­тво­ря­щие Тай­ны, Гос­по­ди, слу­жат все­гдаш­ним гром­ким дока­за­тель­ством Тво­ей к нам, греш­ным, люб­ви, ибо это боже­ствен­ное Тело Твое было за меня, за всех нас ломи­мо; эта Кровь за меня, за всех нас изли­я­лась, Гос­по­ди! слав­лю чуде­са Св. Таин Тво­их над вер­ны­ми Тво­и­ми, кото­рым я пре­по­да­вал оные; слав­лю исце­ле­ния бес­чис­лен­ные, кото­рым я был сви­де­те­лем; слав­лю дей­ствие их во мне все­с­па­си­тель­ное; слав­лю Твое мило­сер­дие ко мне, в них и чрез них мне явля­е­мое, силу Твою живо­твор­ную, в них дей­ству­ю­щую. Гос­по­ди! за толи­кую любовь Твою ко мне даждь мне любить Тебя от все­го серд­ца мое­го, и ближ­не­го как себя, любить вра­гов моих, – не толь­ко любя­щих меня.

983. Гос­по­ди! в люб­ви вза­им­ной жити научи и укре­пи Духом Тво­им Свя­тым; поры­вы стра­стей, запи­на­ю­щие люб­ви небес­ной, еван­гель­ской, укро­ти, и серд­ца наши мерт­вы соде­лай для сла­стей зем­ных. Даждь мне, Гос­по­ди, всем бла­гам зем­ным пред­по­чи­тать все­гда бла­го­дать Твою, мир Твой, прав­ду и свя­ты­ню Твою и в ней все­гда пре­бы­вать, во вся дни живо­та, до послед­не­го издыхания!

992. Бла­го­да­рю Тя, Гос­по­ди, яко дару­е­ши мне новую жизнь каж­дый раз, когда я со сле­за­ми пока­я­ния и бла­го­да­ре­ния совер­шаю Боже­ствен­ную литур­гию и при­ча­ща­юсь пре­чи­стых и живо­тво­ря­щих Таин Тво­их. Тво­им Свя­тым Тай­нам я обя­зан досе­ле про­дол­же­ни­ем бытия мое­го, непо­роч­но­стью путей моих и доб­рою сла­вою в людях Тво­их. Да свя­тит­ся убо имя Твое вели­кое паче и паче во мне и во всех людях Тво­их, на них же имя Твое свя­тое нари­ца­ет­ся, – и во всем мире Тво­ем; да при­и­дет Цар­ствие Твое, цар­ство прав­ды, мира и радо­сти во Свя­том Духе, во все серд­ца наши, как ска­зал Ты: все­лю­ся в них и буду ходить в них, и буду им во Отца, и тии будут Мне в сыны и дще­ри (2Кор.6:16, 18 (Лев.26:12; Иер.3:19)), и да будет воля Твоя свя­тая, пре­муд­рая, все­б­ла­гая, все­со­вер­шен­ная, все­б­ла­жен­но­твор­ная, яко на небе­си и на зем­ли во всех людях Тво­их, и во мне греш­ном, ибо соб­ствен­ная воля наша оши­боч­на, бли­зо­ру­ка, гре­хов­на, гибель­на, нелю­бов­на, зла, завист­ли­ва, гор­де­ли­ва, лени­ва, рос­ко­ше­лю­би­ва, среб­ро­лю­би­ва, скупа.

1003. Какое у Гос­по­да богат­ство све­та, воз­ду­ха, воды, зем­ли, огня – этих пяти сти­хий веще­ства, из коих состав­ле­но наше тело, кото­ры­ми оно живет! Какое богат­ство про­из­ве­де­ний зем­ли и воды, и всем этим пре­иму­ще­ствен­но поль­зу­ет­ся чело­век, царь тва­ри! Бла­го­да­ре­ние Тебе, Созда­те­лю наше­му! Сла­ва Тебе, Про­мыс­ли­те­лю и Иску­пи­те­лю наше­му, создав­ше­му нас по обра­зу и подо­бию Сво­е­му и бла­го­во­лив­ше­му вос­при­ять на Себя есте­ство наше!

1010. Гос­по­ди! даждь мне про­сти­ра­ти к Тебе моле­ния о всем мире и о всем испол­не­нии цер­ков­ном все­гда с любо­вью все­объ­ем­лю­щей, нели­це­мер­но, ибо я, по бла­го­да­ти Тво­ей, молит­вен­ник о всех и о сво­их гре­хах. Даждь мне, Гос­по­ди, Боже-Отче, созер­цать любовь Твою неиз­ре­чен­ную к миру, даро­вав­шую нам Сына Сво­е­го воз­люб­лен­но­го, еди­но­род­но­го. Даждь мне Боже, Сыне Божий, созер­цать исто­ще­ние Твое в мире и на кре­сте наше­го ради спа­се­ния; даждь мне Боже, Душе Свя­тый, созер­цать бла­го­дать Твою, пре­и­зобиль­но излив­шу­ю­ся и изли­ва­ю­щу­ю­ся на мир ради заслуг Гос­по­да Иису­са Хри­ста, испол­ня­ю­щую столь часто и мое ока­ян­ное серд­це; Тро­и­це Свя­тая, даждь мне сла­вить Тя непре­стан­но серд­цем и уста­ми, а паче делами.

1025. …Сла­ва Тебе, все­бла­гой, пре­муд­рый и все­мо­гу­щий Художниче!

1026. О, неви­ди­мый Бла­го­де­тель мой, Коим я непре­стан­но живу! Ты, мне вни­ма­ю­щий, испол­ня­ю­щий во бла­гих жела­ния серд­ца мое­го, спа­са­ю­щий меня от гре­хов моих, от зло­дей­ства неви­ди­мых вра­гов, Ты, бла­го­устро­я­ю­щий судь­бу мою, про­све­ще­ние мое, помощь моя, сла­ва моя, сила моя, утвер­жде­ние мое, когда я узрю Тебя? Когда узрю Бла­го­де­те­ля и Твор­ца мое­го лицом к лицу?

1027. Что мне нуж­но? Ниче­го мне на зем­ле не нуж­но, кро­ме само­го необ­хо­ди­мо­го. Что мне нуж­но? Мне нужен Гос­подь, нуж­на бла­го­дать Его, Цар­ствие Его во мне. На зем­ле, месте мое­го стран­ствия, мое­го вре­мен­но­го обу­че­ния, нет ниче­го соб­ствен­но­го мое­го, все Божие и все вре­мен­но, назна­че­но к вре­мен­ным мне услу­гам; избыт­ки мои – досто­я­ние ближ­них не име­ю­щих. Что мне нуж­но? Мне нуж­на истин­ная, хри­сти­ан­ская, живу­чая, дея­тель­ная любовь, нуж­но любя­щее, жале­ю­щее ближ­них серд­це, нуж­на радость о их доволь­стве и бла­го­по­лу­чии, скорбь о их скор­бях и болез­нях, о их гре­хах, сла­бо­стях, бес­по­ряд­ках, недо­стат­ках, несча­сти­ях, бед­но­сти; нуж­но сочув­ствие теп­лое, искрен­нее во всех обсто­я­тель­ствах их жиз­ни, радость с раду­ю­щи­ми­ся и плач с пла­чу­щи­ми. Пол­но давать место само­лю­бию, эго­из­му, ста­рать­ся жить толь­ко для себя и при­вле­кать все толь­ко себе: и богат­ство, и сла­сти, и сла­ву мира сего, и не жить, а уми­рать, не радо­вать­ся, а стра­дать, нося в себе яд само­лю­бия, ибо само­лю­бие есть непре­стан­но под­ли­ва­е­мый в наше серд­це вели­а­ром яд. О, да вос­клик­ну с псал­мо­пев­цем: что ми есть на небе­си, и от Тебе что вос­хо­тех на зем­ли? Исче­зе серд­це мое и плоть моя, Боже серд­ца мое­го, и часть моя Боже во век (Пс.72:25, 26). Гос­по­ди, сви­де­тель серд­ца мое­го, дви­же­ние его и сих строк! Даждь мне сие, про­си­мое у Тебя! От меня сие невоз­мож­но, но вся воз­мож­на суть у Тебе (Мк.10:27). Даждь мне истин­ную жизнь, рас­сей мрак стра­стей, про­же­ни силою Тво­ею силу их!

1033. Гос­по­ди! в молит­ву Тебе о нас при­во­дим свя­тых, эти бла­го­во­ния духов­ные, это миро аро­ма­тов Тво­их! При­ми их бла­го­уха­ю­щие любо­вью и чисто­тою молит­вы о нас и изба­ви нас от смра­да гре­хов­но­го, ибо наши серд­ца нечи­сты и уста сквер­ны, и недо­стой­ны мы слад­чай­шей бесе­ды с Тобою. Все в нас зем­но, тлен­но, сквер­но, лука­во, а они, свя­тые Твои – миро чистей­шее, – наи­па­че же Твоя Пре­чи­стая Матерь, Твоя оду­шев­лен­ная све­то­нос­ная пала­та, чистей­шая свет­ло­стей сол­неч­ных, бла­го­ухан­ней­шая паче всех аро­ма­тов, ибо бла­го­уха­ни­ем Ее свя­то­сти, Ее доб­ро­де­те­лей боже­ствен­ных пол­ны небо и земля.

1038. …Гос­по­ди, поми­луй нас, поми­луй человечество!

1041. О, сколь горь­ки были гре­хи мои для Тебя, Хри­ста Спа­си­те­ля мое­го, Бога мое­го, когда Тебя зауша­ли, били, запле­ва­ли, тер­ни­ем гла­ву Твою про­бо­да­ли и на кре­сте при­гвоз­ди­ли, – когда Ты в муче­ни­ях неиз­ре­чен­ных висел на кре­сте ради меня, избав­ляя меня от гор­чай­ших, неиз­ре­чен­ных мук адских! Но об этом само­ис­то­ща­нии Тво­ем, об этих муче­ни­ях Тво­их я дол­жен бы пом­нить чаще, что­бы не делать гре­хов и усерд­но испол­нять вся­кую доб­ро­де­тель, любить Тебя всем серд­цем, испол­нять пове­ле­ния Твои спа­си­тель­ные! Меж­ду тем я часто забы­ваю эту страш­ную жерт­ву, при­не­сен­ную за меня Сыном Отца Небес­но­го еди­но­род­ным, собез­на­чаль­ным, соприс­но­сущ­ным. Даждь убо мне, Гос­по­ди, чистое серд­це и неиз­мен­ное пока­я­ние во спа­се­ние, даждь мне про­чее вре­мя живо­та мое­го бла­го­уго­ди­ти Тебе!

1044. Гос­по­ди! бла­го­да­рю Тебя от все­го серд­ца, яко без чис­ла спа­сал еси меня от бес­че­стия, наси­лия, люто­сти стра­стей и уга­шал раз­жжен­ные во мне стре­лы лука­во­го и миром ограж­дал душу мою и росою бла­го­да­ти Тво­ей про­хла­ждал еси ю. Сла­ва Тебе, Мно­го­мило­сти­ве и Все­сильне, яко досе­ле бла­го­да­тью Тво­ею оста­юсь цел и невре­дим, несмот­ря на бес­чис­лен­ные ковар­ства надо мною неви­ди­мых и все­злоб­ных вра­гов, ищу­щих погло­тить меня. Вем, Гос­по­ди, яко и от всех коз­ней и наве­тов их изба­ви­ши мя и спа­се­ши меня, ими­же веси судь­ба­ми, во Цар­ствие Свое Небес­ное, и не меня толь­ко, но и всех бла­го­че­сти­во живу­щих и наве­ту­е­мых от духов зло­бы: Твое бо есть еже мило­ва­ти и спа­са­ти хотя­щих и даже не хотя­щих спа­се­ния. Или хощу, ска­за­но, или не хощу, спа­си мя (мол. веч. св. Ин. Дамаск.)!

1052.Гос­по­ди и Вла­ды­ко живо­та мое­го, дух люб­ви даруй ми, рабу Тво­е­му!

1087.Сла­ва Тебе, Свя­тей и Еди­но­сущ­ней, и Живо­тво­ря­щей, и Нераз­дель­ней Тро­и­це (воз­гл. на вел. веч.)! Пре­свя­тая Тро­и­ца! научи меня пре­зи­рать все зем­ное, научи меня пола­гать мир, доволь­ство, бла­жен­ство в Тебе еди­ной! А что­бы не воз­гор­дить­ся мне, по при­чине бла­гост­но­го вни­ма­ния ко мне Пре­свя­той Тро­и­цы и пода­ва­е­мо­го Ею мне спа­се­ния, да памя­тую, что Она бла­гост­но вни­ма­ет каж­до­му чер­вю, каж­до­му птен­цу. Еще при­пом­ню, что неко­то­рые хри­сти­ане, мно­гие силы сотво­рив­шие име­нем Божи­им, услы­шат неко­гда от Гос­по­да сло­ва: оты­ди­те от Мене, не вем вас (Мф.7:23; 25:12), за свою нее­ван­гель­скую жизнь. Пре­свя­тая Тро­и­ца! сохра­ни меня от гор­до­сти и научи меня сми­рен­но­муд­рию! Ты бла­гост­но и ско­ро внем­лешь мне и спа­са­ешь меня; я могу от этой мило­сти воз­гор­дить­ся. Твою бес­ко­неч­ную бла­гость и мило­сер­дие обра­тить в пред­лог к само­вос­хва­ле­нию, яко­бы я сам досто­ин тако­го вни­ма­ния был, как бла­го некое сотво­рив­ший! Покрый меня, пре­ми­ло­серд­ная Тро­и­ца, Отче, Сыне и Душе Свя­тый, кро­вом кри­лу Тво­ею от вся­ко­го греха.

1119. Вла­ды­ко мой, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте! Мой ско­рый, пре­быст­рый, непо­сты­жда­ю­щий Заступ­ни­че! Бла­го­да­рю Тебя от все­го серд­ца мое­го, что Ты внял мне милост­ли­во, – когда я в омра­че­нии, тес­но­те и пла­ме­ни вра­жьем воз­звал к Тебе, – пре­быст­ро, дер­жав­но, бла­гост­но изба­вил меня от вра­гов моих и даро­вал серд­цу мое­му про­стран­ство, лег­кость, свет! О, Вла­ды­ко, как я бед­ство­вал от коз­ней вра­га, как бла­го­вре­мен­но явил Ты мне помощь, и как явна была Твоя все­мо­гу­щая помощь! Слав­лю бла­гость Твою, бла­го­по­слуш­ли­вый Вла­ды­ко, надеж­да отча­ян­ных; слав­лю Тебя, что Ты не посра­мил лица мое­го в конец, но мило­сти­во от омра­че­ния и бес­че­стия адско­го изба­вил меня. Как же после это­го я могу когда-либо отча­и­вать­ся в Тво­ем услы­ша­нии и поми­ло­ва­нии меня ока­ян­но­го? Буду, буду все­гда при­зы­вать слад­чай­шее имя Твое, Спа­си­тель мой; Ты же, о пре­не­ис­чет­ная Бла­го­сты­ня, яко­же все­гда, сице и во пред­няя спа­сай меня по без­мер­но­му бла­го­у­тро­бию Тво­е­му, яко имя Тебе – Чело­ве­ко­лю­бец и Спас!

1122. …Боже, имя Тебе – Любовь! научи Ты меня истин­ной люб­ви, как смерть креп­кой. Вот я пре­и­зобиль­но вку­сил сла­до­сти ее от обще­ния в духе веры, яже в Тя, с вер­ны­ми раба­ми и рабы­ня­ми Тво­и­ми, и пре­и­зобиль­но уми­ро­тво­рен и ожи­во­тво­рен ею. Утвер­ди, Боже, сие, еже соде­лал еси во мне! О! если бы это так было во вся дни! Даруй мне чаще иметь обще­ние веры и люб­ви с вер­ны­ми раба­ми Тво­и­ми, с хра­ма­ми Тво­и­ми, с Цер­ко­вью Тво­ею, с чле­на­ми Твоими!

1123. Слад­чай­ший мой Спа­си­тель! Ты, исшед на слу­же­ние роду чело­ве­че­ско­му, не в хра­ме толь­ко про­по­ве­до­вал сло­во небес­ной исти­ны, но обте­кал горо­да и селе­ния, нико­го не чуж­дал­ся, ко всем ходил в дома, осо­бен­но к тем, кото­рых теп­лое пока­я­ние Ты пред­ви­дел боже­ствен­ным взо­ром Сво­им. Так Ты не сидел дома, но имел обще­ние люб­ви со все­ми. Даруй нам иметь это обще­ние люб­ви с людь­ми Тво­и­ми, да не заклю­ча­ем­ся мы, пас­ты­ри, от овец Тво­их в домах наших, как в зам­ках и тем­ни­цах, выхо­дя толь­ко для служ­бы в церк­ви или для треб в домах, по одной обя­зан­но­сти, одни­ми заучен­ны­ми молит­ва­ми. Да рас­кры­ва­ют­ся уста наши для сво­бод­ной в духе веры и люб­ви речи с наши­ми при­хо­жа­на­ми. Да рас­кры­ва­ет­ся и укреп­ля­ет­ся хри­сти­ан­ская любовь наша к духов­ным чадам чрез живое, сво­бод­ное, оте­че­ское собе­се­до­ва­ние с ними. О, какую сла­дость сокрыл Ты, Вла­ды­ко, Любовь наша бес­пре­дель­ная, в духов­ной, согре­той любо­вью, бесе­де духов­но­го отца с сво­и­ми духов­ны­ми чада­ми, какое бла­жен­ство! И как мне не под­ви­зать­ся на зем­ле все­ми сила­ми за такое бла­жен­ство? И оно еще толь­ко сла­бые начат­ки, толь­ко неко­то­рое сла­бое подо­бие небес­но­го бла­жен­ства люб­ви! Люби осо­бен­но обще­ние бла­го­тво­ре­ния, как веще­ствен­но­го, так и духов­но­го. Бла­го­тво­ре­ния же и обще­ния не забы­вай­те (Евр.13:16).

1151. Гос­по­ду Богу мое­му, Богу спа­се­ния мое­го вос­пи­сую бла­го­дар­ствен­ная! Пред испо­ве­дью на Страст­ной неде­ле враг запнул меня, пора­зив серд­це мое тес­но­тою, сму­ще­ни­ем и злым уны­ни­ем. Но вот я помо­лил­ся от все­го серд­ца с верою несо­мнен­ною Ему, Богу спа­се­ний моих, ска­зал: Боже Отче все­бла­гой! Ты еди­но­род­ным Тво­им Сыном Гос­по­дом нашим Иису­сом Хри­стом рек: про­си­те, и даст­ся вам… всяк бо про­сяй при­ем­лет… или кто есть от вас чело­век, его­же аще вос­про­сит сын его хле­ба, еда камень подаст ему? коль­ми паче Отец ваш Небес­ный даст бла­га про­ся­щим у Него (Мф.7:7–11). Верою убо объ­ем­ля в серд­це моем Тобою речен­ная, взы­ваю Ти: даждь ми ныне Духа Тво­е­го Свя­то­го, да укре­пит серд­це мое к подъ­я­тию тру­да испо­ве­ди, к бла­го­ра­зум­но­му реше­нию или вяза­нию сове­стей чело­ве­че­ских, к тер­пе­нию и бла­го­ду­шию, к любез­но­му и нази­да­тель­но­му обра­ще­нию с мои­ми духов­ны­ми чада­ми. И что же? О, Боже мило­сти! я всю испо­ведь про­вел пре­крас­но: спо­кой­но, любез­но, нази­да­тель­но, без вся­ко­го отя­го­ще­ния и бес­по­кой­ной тороп­ли­во­сти. Про­слав­ляю милу­ю­щую дес­ни­цу все­бла­го­го Отца Небес­но­го. Так и все­гда нуж­но укреп­лять себя сер­деч­ною молит­вою Отцу Небес­но­му на вся­кий подвиг духов­ный, как Гос­подь наш Иисус Хри­стос молил­ся пред явле­ни­ем роду чело­ве­че­ско­му, пред избра­ни­ем Апо­сто­лов, пред Сво­и­ми страданиями.

1175. …Сла­ва бла­го­да­ти Свя­то­го Уте­ши­те­ля-Духа! … Бла­го­да­рим Тя, Гос­по­ди Иису­се, яко Тебе ради и Дух Свя­тый в мире вниде!

1193. Бла­го­да­рю Тебя, Радость мою, Гос­по­да сла­вы, яко при­ял еси образ мой чрез вопло­ще­ние от Пре­чи­стой Девы и почтил, и воз­вы­сил, и обо­жил чело­ве­че­ство; бла­го­да­рю Тебя, яко от тле­ния паки к нетле­нию воз­во­ди­ши мя, сквер­ны моя очи­ща­е­ши, немо­щи и болез­ни вра­чу­е­ши, скор­би в радость пре­тво­ря­е­ши, тес­но­ты гре­хов­ные обра­ща­е­ши в про­стран­ство оправ­да­ния Тво­е­го, еже от веры и пока­я­ния сер­деч­но­го, мра­ки стра­стей про­го­ня­е­ши и свет Твой духов­ный дару­е­ши, смя­те­ния отъ­ем­ле­ши и мир свы­ше нис­по­сы­ла­е­ши, мало­ду­шие отъ­ем­ле­ши и муже­ство с дерз­но­ве­ни­ем дару­е­ши. Сла­ва мило­сер­дию Твоему!

1211. Даждь ми, Вла­ды­чи­ца, чисто­ту сер­деч­ную, про­сто­ту сер­деч­ную, сынов­нюю довер­чи­вость, пре­дан­ность и любовь к Тебе все­гда, ныне и прис­но и во веки веков. Аминь.

1216. …Чуд­ное тво­ре­ние Божие – чело­век! Сла­ва Твор­цу и Про­мыс­ли­те­лю его! Сла­ва Спа­си­те­лю рода чело­ве­че­ско­го, извле­ка­ю­ще­му род наш из тины стра­стей, от тле­ния и смер­ти и вво­дя­ще­му нас в веч­ный живот.

1220. Гос­по­ди! научи меня пода­вать мило­сты­ню охот­но, с лас­кою, с радо­стью и верить, что, пода­вая ее, я не теряю, а при­об­ре­таю бес­ко­неч­но боль­ше того, что подаю. Отвра­ти очи мои от людей с жесто­ким серд­цем, кото­рые не сочув­ству­ют бед­ным, рав­но­душ­но встре­ча­ют­ся с нище­тою, осуж­да­ют, уко­ря­ют, клей­мят ее позор­ны­ми име­на­ми и рас­слаб­ля­ют мое серд­це, что­бы не делать добра, что­бы оже­сто­чить и меня про­тив нище­ты. О, Гос­по­ди мой! как мно­го встре­ча­ет­ся таких людей! Гос­по­ди, исправь дело мило­сты­ни! Гос­по­ди, да идет вся­кая мило­сты­ня моя в поль­зу, а не во вред! Гос­по­ди, прем­ли Сам мило­сты­ню в лице нищих Тво­их людей! Гос­по­ди, бла­го­во­ли воз­двиг­нуть дом для бед­ных во гра­де сем, яко­же мно­го­крат­но молих Тебя все­бла­го­го, все­мо­гу­ще­го, пре­муд­ро­го, чуд­но­го! (и воздвигнут).

1237. Гос­по­ди! даруй, что­бы храм Твой всем при­хо­дя­щим в него с верою, бла­го­го­ве­ни­ем и стра­хом Божи­им сооб­щал про­све­ще­ние душ, очи­ще­ние гре­хов, освя­ще­ние, мир, здра­вие, тиши­ну душев­ную, – укреп­лял веру, надеж­ду и любовь, спо­соб­ство­вал исправ­ле­нию жития, успе­хам во всех бла­гих начи­на­ни­ях и делах вза­им­ной люб­ви, чисто­му хри­сти­ан­ско­му житию, умяг­че­нию сер­дец и пре­кра­ще­нию само­лю­бия, жесто­ко­сер­дия, любо­с­тя­жа­тель­но­сти, жад­но­сти, зави­сти, зло­бы, чре­во­уго­дия, пьян­ства, раз­вра­та – этих поро­ков, столь­ко вред­ных в обще­ствен­ной жиз­ни и под­ры­ва­ю­щих осно­вы ее. Даруй сие, даруй, Гос­по­ди, всем любя­щим посе­щать храм Твой, да и не любя­щих его рас­по­ло­жи любить его и исправ­лять серд­ца и дела свои: ибо вре­мя близ­ко и суд при две­рях для всех людей вся­ко­го зва­ния и состо­я­ния, вся­ко­го пола и воз­рас­та, и всем пред­сто­ит дело бес­ко­неч­но вели­кой важ­но­сти – дать ответ на Страш­ном суде Христовом.

1253. Сколь Ты благ, Гос­по­ди мой, и сколь Ты бли­зок к нам, – так бли­зок, что с Тобою мож­но все­гда бесе­до­вать и Тобою уте­шать­ся. Тобою дышать, Тобою про­све­щать­ся, в Тебе мир иметь, в Тебе про­стран­ство сер­деч­ное обре­тать. Гос­по­ди! научи меня про­сто­те люб­ви к Тебе и к мое­му ближ­не­му, да все­гда буду с Тобою, да все­гда мир имею в Тебе. Гос­по­ди! не даждь ни на мгно­ве­ние мне любо­дей­ство­вать с пре­мерз­ким и все­злоб­ным вра­гом – диа­во­лом ни зло­бою, ни гор­до­стью, ни зави­стью, ни ску­по­стью, ни любо­с­тя­жа­ни­ем, ни чре­во­уго­ди­ем, ни блуд­ны­ми помыс­ла­ми, ни хулою, ни уны­ни­ем, ни ложью, ничем гре­хов­ным. Да буду я все­гда весь Твой!

1254. Сла­дость моя бес­ко­неч­ная, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, каких сла­до­стей не дал Ты мне вку­сить в бытии моем вре­мен­ном! Бла­го­да­рю Тебя, Мило­сте моя, Сла­до­сте моя! Но если зем­ные сла­до­сти так мно­го­чис­лен­ны, раз­но­об­раз­ны, при­ят­ны, то како­вы сла­до­сти небес­ные, духов­ные: они поис­ти­не бес­ко­неч­ны, бес­чис­лен­ны, нево­об­ра­зи­мо при­ят­ны. Не лиши убо меня, мно­го­мило­сти­вый, пре­щед­рый Гос­по­ди, и небес­ных Тво­их сла­до­стей, ихже уго­то­вал еси любя­щим Тя. Не лиши их и про­чих людей Тво­их! Даждь им всем позна­ти Тя, Гос­по­ди, Сла­дость нашу. Ведь Ты, эта Сла­дость наша, повсю­ду и на зем­ле, т.е. Твое дело вся­кая сла­дость. Впро­чем, дай мне, Гос­по­ди, бла­го­душ­но пере­но­сить и скор­би жиз­ни: они нуж­ны для моей мно­го­страст­ной пло­ти, для мое­го вет­хо­го чело­ве­ка. Чело­ве­ко­лю­бие! научи пере­но­сить их бла­го­душ­но и про­чих людей Тво­их и даждь им познать нуж­ду их. Скор­би тер­пя­ще (Рим.12:12). В мире скорб­ни буде­те (Ин.16:33).

1264. Гос­по­ди! се сосуд Твой есмь: напол­ни мя даро­ва­ни­я­ми Духа Тво­е­го Свя­то­го, без Тебя я пуст вся­ко­го бла­га, или паче – полн вся­ко­го гре­ха. Гос­по­ди! се корабль Твой есмь: испол­ни мя гру­зом доб­рых дел. Гос­по­ди! се ков­чег Твой: испол­ни его не пре­ле­стью среб­ро­лю­бия и сла­стей, а любо­вью к Тебе и к оду­шев­лен­но­му обра­зу Тво­е­му – человеку.

1273. …Сла­ва твор­че­ству Тво­е­му, Гос­по­ди! Да зна­ем и пом­ним свою перст­ность, крат­ко­вре­мен­ность, и да бла­го­го­ве­ем пред Твор­цом. Мы все дела рук Его, овцы пажи­ти Его.

1277. Когда молишь­ся Богу по зна­ко­мым молит­вам, к кото­рым ты при­вы­ка­ешь, гово­ри в серд­це: Гос­по­ди! Ты все­гда один и тот же. Серд­це мое изме­ня­ет­ся и охла­де­ва­ет к сло­вам молит­вы, а меж­ду тем сила их одна и та же, как и Ты веч­но Тойж­де еси.

1292. О, имя слад­чай­шее, имя свя­тей­шее, имя все­мо­гу­щее, имя Гос­по­да наше­го Иису­са Хри­ста! Побе­да моя, Гос­по­ди, сла­ва Тебе Гос­по­ди, мы чле­ны Твои, мы еди­но тело, Ты – Гла­ва наш. Гос­по­ди, да бегут от нас все стра­сти, да бегут от нас демо­ны! Гос­по­ди! даждь нам бла­го­дать люб­ви нико­ли­же отпа­да­ю­щей! Гос­по­ди! да ока­зы­ва­ем мы ува­же­ние и любовь друг дру­гу, как Тебе Само­му, как обо­жен­ным Тобою.

1293. Как бла­го будет с Тобою избран­ным Тво­им на небе­си, Гос­по­ди! Как все пре­ле­сти зем­ные томи­тель­ны для серд­ца! Как пагуб­но для серд­ца и мгно­вен­ное при­стра­стие к чему-либо зем­но­му! А в Тебе какой мир, какая сво­бо­да, какое про­стран­ство, какой свет, какая радость!

1294. Сла­ва, Гос­по­ди, нико­гда не изне­мо­га­ю­щей силе кре­ста Тво­е­го! Когда враг тес­нит меня гре­хов­ным помыс­лом и чув­ством и я, не имея сво­бо­ды в серд­це, изоб­ра­жу несколь­ко раз с верою крест­ное зна­ме­ние, то вдруг и грех мой отпа­да­ет от меня, и тес­но­та исче­за­ет, и я выхо­жу на сво­бо­ду. Сла­ва Тебе, Гос­по­ди! Гос­по­ди! да не оттор­га­ет меня от Тебя ничто, ничто плот­ское, веще­ствен­ное, да буду я все­гда с Тобою! Как бла­го быть с Тобою!

1295. Гос­по­ди! не лиши меня небес­ных Тво­их благ, ибо Ты Гос­подь и можешь сие сотво­рить, если вос­хо­щешь; Гос­по­ди, изба­ви мя веч­ных мук, ибо Ты Гос­подь и это можешь так­же удоб­но сде­лать, если вос­хо­щешь; Гос­по­ди, умом ли или помыш­ле­ни­ем, сло­вом или делом согре­ших – про­сти мя, видя немощь души моей. Так, Ты Гос­подь и все можешь сде­лать для меня, каю­ще­го­ся и про­ся­ще­го благ Тво­их. А Ты, Вла­ды­чи­ца всех Анге­лов и чело­ве­ков, все­б­ла­гая и все­бла­го­мощ­ная, как гроз­ная пове­ли­тель­ни­ца, про­го­ни­тель­ни­ца и пла­мень всех сопро­тив­ных сил, как удоб­но могу­щая раз­ру­шать с быст­ро­тою мол­нии все мно­го­об­раз­ные коз­ни злых духов, избавь нас от вся­ко­го гре­ха и укре­пи нас силою Тво­ею на вся­кую доб­ро­де­тель; сооб­раз­ны­ми нас сотво­ри Сыну Тво­е­му и Богу наше­му и Тебе, Пре­свя­той Деве, Мате­ри Гос­по­да наше­го, ибо мы нари­ца­ем­ся име­нем Хри­ста, Сына Тво­е­го, как чле­ны Его. Да не будет наше назва­ние хри­сти­а­нин пустым зву­ком, без силы, но да будем все мы под­ра­жа­те­ля­ми Хри­сту, Началь­ни­ку нашей веры, и Тебе, Началь­ни­це мыс­лен­на­го назда­ния. Да будем все мы, как кам­ни живые, сози­да­ю­щи­е­ся в храм духов­ный, свя­ти­тель­ство свя­то, воз­но­си­ти жерт­вы бла­го­угод­ны Бого­ви. О, Вла­ды­чи­ца, Вла­ды­чи­ца! да не вот­ще и всуе мы нари­ца­ем Тебя Вла­ды­чи­цей: яви и являй прис­но над нами Твое свя­тое, живое, дей­ствен­ное вла­ды­че­ство. Яви, яко все може­ши во бла­гое, яко Мати все­б­ла­гая все­бла­го­го Царя; раз­го­няй мрак сер­дец наших, отра­жай стре­лы лука­вых духов, льстив­но на нас дви­жи­мые. Мир Сына Тво­е­го, мир Твой да цар­ству­ет в серд­цах наших, да все прис­но радост­но вос­кли­ца­ем: кто после Гос­по­да, яко Вла­ды­чи­ца наша, все­б­ла­гая, все­бла­го­мощ­ная и пре­быст­рая Заступ­ни­ца наша? На то Ты воз­ве­ли­че­на, Вла­ды­чи­ца, на то оби­лие неска­зан­ное боже­ствен­ной бла­го­да­ти Тебе дано, на то неиз­ре­чен­ное дерз­но­ве­ние и сила у пре­сто­ла Божия и дар все­мо­гу­щей молит­вы даны Тебе, на то Ты неиз­ре­чен­ною свя­то­стью и чисто­тою бла­го­укра­ше­на, на то Тебе могу­ще­ство бес­при­клад­ное от Гос­по­да дано, что­бы Тебе сохра­нять, защи­щать, засту­пать, очи­щать и спа­сать нас, насле­дие Сына Тво­е­го и Бога и Твое. Спа­сай же нас, о, Пре­чи­стая, Все­б­ла­гая, Пре­муд­рая и Все­бла­го­мощ­ная! Ты бо еси Мати Спа­са наше­го, Кото­рый из всех имен бла­го­во­лил более всех назы­вать­ся Спа­си­те­лем, как и самое имя Его есть Иисус, или Спа­си­тель. Нам, стран­ству­ю­щим в житии сем, свой­ствен­но падать, ибо мы обло­же­ны пло­тью мно­го­страст­ною, окру­же­ны духа­ми зло­бы под­не­бес­ны­ми, пре­льща­ю­щи­ми ко гре­ху, живем в мире пре­лю­бо­дей­ном и греш­ном, соблаз­ня­ю­щем на грех; а Ты, пре­вы­ше вся­ко­го гре­ха, Ты Солн­це пре­свет­лое, Ты еси Пре­чи­стая, Все­б­ла­гая и Все­бла­го­мощ­ная. Тебе свой­ствен­но очи­щать нас, осквер­нен­ных гре­ха­ми, как мать очи­ща­ет детей сво­их, если мы воз­зо­вем к Тебе сми­рен­но о помо­щи; Тебе свой­ствен­но поды­мать нас, непре­стан­но пада­ю­щих, засту­пать, охра­нять и спа­сать нас, наве­ту­е­мых от духов зло­бы, и настав­лять нас шество­вать ко вся­ко­му пути спасительному.

1309. Забу­ду ли я Тебя, Гос­по­ди, неви­ди­мый, непо­сти­жи­мый Гос­по­ди, испол­ня­ю­щий прис­но серд­це мое жиз­нью, све­том, миром, радо­стью, силою, тер­пе­ни­ем, Тебя, Кото­рый быва­ешь для меня вся­ким бла­гом в моей жиз­ни и един состав­ля­ешь жизнь мою? – О! не дай мне забыть Тебя!

1310. Гос­по­ди! имя Тебе – Любовь: не отверг­ни меня заблуж­да­ю­ще­го чело­ве­ка. Имя Тебе – Сила: под­кре­пи меня изне­мо­га­ю­ще­го и пада­ю­ще­го. Имя Тебе – Свет: про­све­ти мою душу, омра­чен­ную житей­ски­ми стра­стя­ми. Имя Тебе – Мир: уми­ри мяту­щу­ю­ся душу мою. Имя Тебе – Милость: не пре­ста­вай мило­вать меня.

1311. Я молюсь ино­гда в церк­ви о людях Божи­их так: вот, мно­гие из пред­сто­я­щих в хра­ме Тво­ем сто­ят празд­ны душа­ми сво­и­ми, как сосу­ды празд­ные, и о чесом бо помо­лим­ся, яко­же подо­ба­ет, не вемы; испол­ни Ты их серд­ца ныне, в это вре­мя для них бла­го­при­ят­ное, в этот день спа­се­ния, бла­го­да­тью Все­свя­то­го Духа Тво­е­го и даруй их мне, молит­ве моей, люб­ви моей, испол­нен­ных позна­ни­ем бла­го­сты­ни Тво­ей и сокру­ше­ния и уми­ле­ния сер­деч­но­го, как напол­нен­ные сосу­ды, даруй им Духа Свя­то­го Тво­е­го, хода­тай­ству­ю­ща­го в них воз­ды­ха­нии неиз­гла­го­лан­ны­ми (Рим.8:26). Я сам, пас­тырь, гре­шен и нечист паче вся­ко­го чело­ве­ка, но не взи­рай на гре­хи мои, Вла­ды­ко, а пре­зри их по вели­кой мило­сти Тво­ей, и молит­ву мою, ради бла­го­да­ти свя­щен­ства, на мне лежа­щей и во мне пре­бы­ва­ю­щей, услы­ши в час сей; да не будет во мне, Гос­по­ди, празд­на бла­го­дать свя­щен­ства, но да горит она во мне все­гда верою, надеж­дою, любо­вью и сынов­ним дерз­но­ве­ни­ем молит­вы о людях Твоих.

1312. Вла­ды­ко! слез­ную молит­ву мою о духов­ных чадах моих и всех бла­го­уго­жда­ю­щих Тебе хри­сти­а­нах пра­во­слав­ных при­и­ми за самое попе­че­ние мое об их спа­се­нии, за мою забо­ту пас­тыр­скую! Будь, по молит­ве моей, Сам Ты для них гла­сом и тру­бою, про­буж­да­ю­щею от сна гре­хов­но­го, и оком, нази­ра­ю­щим за их серд­ца­ми, и рукою, под­креп­ля­ю­щею их на пути к гор­не­му оте­че­ству и вос­став­ля­ю­щею пада­ю­щих от мало­ве­рия, мало­ду­шия и уны­ния, и любо­вью мате­рин­скою, – кото­рою ску­ден я, – неж­но забо­тя­ще­ю­ся о их истин­ном бла­ге; буди им вся, да вся­ко некия спа­се­ши (1Кор.9:22). Ты бо един еси воис­ти­ну Пас­тырь, самые души чело­ве­че­ские неви­ди­мо и сокро­вен­но пасу­щий. Ты еди­ный истин­ный и пре­муд­рый Учи­тель, – гла­го­лю­щий в самые серд­ца людей Тво­их; Ты еси един истин­ный Люби­тель Сво­их созда­ний и чад по бла­го­да­ти; у Тебя и пре­муд­ро­сти и все­мо­гу­ще­ства – без­дна. Ты един прис­но бод­рый и неусы­па­ю­щий и в самом сне нас поуча­ю­щий путям Тво­им. – Буди убо Ты, Вла­ды­ко, вме­сто меня Пас­тырь и Учи­тель вве­рен­ным мне от Тебя овцам Тво­им; Сам води их на пажи­ти злач­ные; Сам охра­няй их от вол­ков духов­ных и плот­ских; Сам напра­ви ноги их на путь исти­ны, прав­ды и мира. Буди вме­сто меня для них и све­том, и оком, и уста­ми, и рукою, и пре­муд­ро­стью, паче же все­го любо­вью, ею же ску­ден аз многогрешный.

1318. …Сла­ва прав­де Тво­ей, Господи!

1335. …О Боже вели­кий, Боже пре­п­ро­слав­лен­ный, Боже чудес, Боже мило­сти, щед­рот и чело­ве­ко­лю­бия неиз­ре­чен­но­го, сла­ва Тебе все­гда, ныне и прис­но и во веки веков! Аминь.

1337. Когда во вре­мя молит­вы Божи­ей Мате­ри не обря­щешь в серд­це сво­ем подо­ба­ю­ще­го бла­го­го­ве­ния к Ней, и почув­ству­ешь лука­вые и хуль­ные помыш­ле­ния, тогда вос­клик­ни сле­ду­ю­щие похваль­ные, по досто­я­нию к Ней при­ло­жи­мые сло­ва: “Вся Ты, Вла­ды­чи­ца, свет, вся свя­ты­ня, вся бла­гость, вся пре­муд­рость, вся Ты можешь яко Мати Все­мо­гу­ща­го, все­гда Ты еди­на и та же все­со­вер­шен­ная яко Мати все­со­вер­шен­на­го Царя славы”!

1403. О, изу­ми­тель­ное дока­за­тель­ство вез­де­при­сут­ствия Божия! Напри­мер, тебя уяз­ви­ло, поло­жим, среб­ро: ты при­ле­пил­ся к нему хоть на мину­ту серд­цем, и болит серд­це; но лишь ты ска­жешь Богу от все­го серд­ца: Ты мое един­ствен­ное Сокро­ви­ще, Ты мое среб­ро и зла­то, и пища и одеж­да, – и сей­час тебе будет легко.

1459. …Боже все­мо­гу­щий, пре­муд­рый и все­бла­гой! Рука Твоя посто­ян­но на мне греш­ном, и нет мгно­ве­ния, когда бы бла­гость Твоя поки­да­ла меня. Даруй же мне все­гда живою верою лобы­зать дес­ни­цу Твою! Зачем мне ходить дале­ко – искать сле­дов Тво­ей бла­го­сти, Тво­ей пре­муд­ро­сти и Тво­е­го все­мо­гу­ще­ства? Ах! сле­ды эти так явствен­но вид­ны во мне. Я – чудо Божи­ей бла­го­сти, пре­муд­ро­сти и все­мо­гу­ще­ства. Я – в малом виде – целый мир, моя душа – пред­ста­ви­тель­ни­ца мира неви­ди­мо­го; мое тело – пред­ста­ви­тель мира видимого.

1490. Молит­ва наде­ет­ся все полу­чить. Три­си­я­тель­ная Любовь, поми­луй мя!

1504. …Гово­ри Гос­по­ду: мой огра­ни­чен­ный дух изшел от Тво­е­го бес­пре­дель­но­го все­со­вер­шен­но­го Духа; вот я беден, Вла­ды­ка мой, пре­муд­ро­стью и разу­мом, или верою, надеж­дою и любо­вью, кро­то­стью и сми­ре­ни­ем: при­з­ри на жела­ние серд­ца мое­го и даруй мне Твою пре­муд­рость, веру непо­стыд­ну, надеж­ду неиз­мен­ну, любовь нели­це­мер­ну (8 мол. иерея на утр.).

1526. Гос­по­ди! даруй мне серд­це про­стое, незло­би­вое, откры­тое, веру­ю­щее, любя­щее, щедрое.

1557. Сла­ва Духу Божию, от Отца исхо­дя­ще­му для ожив­ле­ния вся­кой тва­ри и испол­ня­ю­ще­му всю все­лен­ную. Сла­ва Ему, живо­тво­ря­ще­му Анге­лов и чело­ве­ков и вся­кую тварь. Сла­ва Ему, Силе нашей, Свя­тыне нашей. Сла­ва Ему, соприс­но­сущ­но­му Отцу и Сыну!

1560. Сла­ва тебе, Все­свя­тый, живо­тво­ря­щий Душе, от Отца исхо­дяй и в Сыне прис­но почи­ва­яй, нераз­дель­ный от Отца и Сына! Сла­ва Тебе, Сыне Божий, о Дусе Божии изго­ня­вый бесов и Им спа­се­ние наше стро­яй, освя­ща­яй, умуд­ря­яй, укреп­ля­яй нас! Сла­ва Тебе, Отче, бла­го­во­ляй о нас прис­но в Сыне Духом Свя­тым! Нераз­дель­ная Тро­и­ца Еди­ни­ца, – поми­луй нас!

1566. Душе Свя­тый, живый, лич­ный, гос­под­ствен­ный, живая связь Отца и Сына – поми­луй мя!

1567. Душе Свя­тый, живо­тво­ря­щий и объ­еди­ня­ю­щий все созда­ние, паче же разум­ные созда­ния, сила все­го созда­ния – поми­луй мя!

1571. …Дивен Ты, Боже наш, вся сотво­ри­вый Сло­вом Сво­им ипо­стас­ным и вся совер­ша­яй Духом ипостасным!

1572. В том-то и вели­чие Твое боже­ствен­ное, Гос­по­ди Спа­се, что живот вся­кой тва­ри в Тебе, как ипо­стас­ном Живо­те, да вси чтут Тебя, яко­же чтут Отца; в том-то и вели­чие Твое, Душе Свя­тый, живо­тво­ря­щий, что Ты всех освя­ща­ешь, укреп­ля­ешь и живешь вме­сте с Отцом и Сыном, да вси чтут Тебя, как чтут Отца и Сына; в том-то и вели­чие Твое, Душе Свя­тый, что и Сын Божий еди­но­род­ный, яко еди­но­сущ­ный Тебе, Тобою же тво­рил силы и чуде­са и Тобою освя­ща­ет, укреп­ля­ет и руко­во­дит нас к Отцу Сво­е­му. Тем има­мы при­ве­де­ние во еди­ном Дусе ко Отцу (Еф.2:18).

1573. …Душе Свя­тый живо­тво­ря­щий, Душе бла­го­да­ти, поми­луй нас!

1575. …Сла­ва Уте­ши­те­лю Духу!

1608. Пле­ни меня, Вла­ды­ко, в слад­кий плен Духа Тво­е­го Свя­то­го, да, яко пото­ки югом (Пс.125:4) поте­кут сло­ва мои в Сла­ву Твою и во спа­се­ние людей Тво­их. Даруй мне это слад­кое и могу­ще­ствен­ное внут­рен­нее побуж­де­ние изла­гать сво­бод­но на хар­тии пол­но­ту духов­ных виде­ний и чувств. Да будет язык мой тро­стию книж­ни­ка ско­ро­пис­ца (Пс.44:2) – Духа Всесвятого.

1687. Гово­ри: ниче­го сво­е­го не имею, все Божие. Свое – это меч­та греш­ной нашей пло­ти. Все общее – вот сло­ва обнов­лен­но­го чело­ве­ка! – Бяху им вся обща, и ни един же гла­го­ла­ше что свое быти (Деян.4:32). Гос­по­ди! Твое есть дати ми сие.

1693. О Тро­и­ца, Боже наш! про­стое Суще­ство, создав­ший и душу нашу по обра­зу Тво­е­му, да в Тебе жизнь и мир свой име­ем! О Тро­и­ца, Пита­тель­ни­ца и Надеж­да наша! Даждь нам в Тебе еди­ной все­гда надеж­ду свою пола­гать, в Тебе еди­ной жизнь и покой обре­тать. О Тро­и­ца! Ты, как мать, носишь всех нас на руках Сво­их и всех нас пита­ешь из рук Сво­их, как неж­ней­шая мать! Ты нико­гда не забу­дешь нас: ибо Ты Сам ска­зал: аще и забу­дет кого жена (мать), Аз не забу­ду тебе (Исаии49:15), т.е. не пере­ста­ну питать, охра­нять, защи­щать и спа­сать тебя. Еще Ты Сам ска­зал: не имам от тебе отсту­пи­ти, ниже имам тебе оста­ви­ти (Евр.13:5). …

1721. Утвер­ди, Боже, укре­пи, Боже, помо­ги, Боже! – О Гос­по­ди, спа­си же! О Гос­по­ди, поспе­ши же (Пс.117:25)!

1771. …Гово­ри: да будет, Отче Свя­тый, воля Твоя! …

1801. …Сла­ва мило­сер­дию Тво­е­му, Гос­по­ди! Сла­ва дол­го­тер­пе­нию Тво­е­му, Господи!

1809. …Помо­лись, брат, о мне, – (ска­жи пори­цав­ше­му) – да Гос­подь вра­зу­мит меня и помо­жет мне бла­го­да­тью Сво­ею с долж­ным раче­ни­ем и охо­тою про­хо­дить свое зва­ние и испол­нять воз­ло­жен­ное на меня дело обще­ствен­но­го служения. …

* * *

^ Св. праведный Иоанн Кронштадтский. Мысли о богослужении Православной Церкви

(Из книги «Моя жизнь во Христе». Том 3)

Усерд­ней­ше надо молить­ся живо­тво­ря­ще­му Свя­то­му Духу, Уте­ши­те­лю, Корм­че­му Св. Церк­ви Хри­сто­вой, да дхнёт духом люб­ви в серд­ца всех хри­сти­ан и оза­рит всех све­том Сво­им, к позна­нию исти­ны Божи­ей и Хри­сто­вой, к соеди­не­нию вза­им­но­му, к отвер­же­нию всех ере­сей и рас­ко­лов, к разо­ре­нию всех пар­тий обще­ствен­ных, друг дру­гу про­ти­вя­щих­ся. Все­б­ла­гий, все­мо­гу­щий, пре­муд­рый, все­пра­вед­ный Душе Свя­тый, соде­лай сие о име­ни Хри­сто­ве! О, как бли­зок к нам все­гда Дух Свя­тый, как Он все­гда бла­го­тво­рит нам, очи­ща­ет гре­хи, освя­ща­ет, про­све­ща­ет, уми­ро­тво­ря­ет, раз­ре­ша­ет, осво­бож­да­ет душу от уз гре­ха и мра­ка духов­но­го, ожи­тво­ря­ет души наши, умерщ­влён­ные гре­хом, укреп­ля­ет, обод­ря­ет, уте­ша­ет, в уми­ле­ние и слё­зы при­во­дит, молит­ся, хода­тай­ству­ет с нами воз­ды­ха­ни­я­ми неиз­гла­го­лан­ны­ми! (Рим.8:26). Сла­ва и бла­го­да­ре­ние Тебе, Отче Свя­тый, Духа Свя­то­го веч­но изво­дяй, и Тем мир, во зле поги­ба­ю­щий, живо­тво­ряй о име­ни Сына Тво­е­го, Изба­ви­те­ля наше­го, с толи­ким исто­ща­ни­ем, тер­пе­ни­ем и дол­го­тер­пе­ни­ем послу­жив­ше­го нам!

…Сла­ва Тебе, Все­свя­тый Душе, Источ­ни­че жиз­ни нашея, рав­но­де­тель­ный Отцу и Слову!

…Научи, Гос­по­ди, помо­ги Гос­по­ди, утвер­ди Гос­по­ди! Немощ­ны есмы, нищи есмы.

…Сла­ва Тебе, Душе Свя­тый, Уте­ши­те­лю живо­тво­ря­щий, дей­ству­ю­щий непре­стан­но и всю­ду в Церк­ви Хри­сто­вой. Обра­ти, Гос­по­ди, ими­же веси судь­ба­ми, заблуд­шие наро­ды: иудей­ские, маго­ме­тан­ские, язы­че­ские и в самом хри­сти­ан­стве ере­ти­че­ские и рас­коль­ни­че­ские наро­ды и пле­ме­на; поро­ки обли­чи и иско­ре­ни, на бла­го­че­стие наста­ви и про­све­ти; хри­сти­ан пра­во­слав­ных обли­чи в нече­стии и раз­вра­ще­нии и на путь спа­си­тель­ный всех наста­ви; юно­ше­ство вра­зу­ми и руко­во­ди, отро­че­ство соблю­ди, мла­ден­че­ство воз­рас­ти и руко­вод­ствуй анге­ла­ми-хра­ни­те­ля­ми, мужей и стар­цев вра­зум­ляй, про­све­щай и под­креп­ляй всех и вся дер­жа­вою Тво­ею все­бла­гою, пре­муд­рою и все­силь­ною укреп­ляй, и настав­ляй на вся­кую доб­ро­де­тель, раз­го­няя, как мглу, гре­хов­ные стра­сти ради Хри­ста, Гос­по­да наше­го, бла­го­во­ле­ни­ем Оте­че­ским. Аминь.

…Утвер­ди, Боже! Про­све­ти нас, Боже!

…Сла­ва Церк­ви Пра­во­слав­ной! Сла­ва Хри­сту Богу – свя­тей­шей Гла­ве, еди­ной Гла­ве Церк­ви Божи­ей на зем­ле! Сла­ва Богу в Тро­и­це, что мы не впа­ли в хулу на Бога, не при­зна­ли и не при­зна­ем во веки гла­вою Церк­ви Свя­той греш­но­го человека!

Пре­свя­тая Бого­ро­ди­ца – уте­ше­ние мое непо­стыд­ное, твер­дое; Она пре­ис­пол­не­на бла­го­сти, свя­то­сти, мило­сер­дия, состра­да­ния. Чего нет у меня, то есть в Ней с пре­из­быт­ком; у меня нет чисто­ты, свя­то­сти, искрен­ней бла­го­сти и мило­сер­дия, в Ней же всё это есть со вся­ким пре­из­быт­ком, и она может Сво­и­ми молит­ва­ми и хода­тай­ством испро­сить всё у Сво­е­го Сына и Бога. И пото­му я молю Её: чело­ве­ко­лю­бия Тво­е­го пучи­ну, бла­го­у­тро­бия глу­би­ну и бла­го­сти и щед­ро­ты неис­чет­ные пока­жи на мне, ока­ян­ном; уто­ли пажить гре­хов­ную, цело­муд­рие подав­ши и соблю­ди с душею моею и тело мое несквер­но, – еже буди, буди!

Что за чуд­ная сила – пока­я­ние! Пока­я­ние нели­це­мер­ное, все­сто­рон­нее пре­кло­ня­ет непре­стан­но на милость Бога, раз­гне­ван­но­го наши­ми гре­ха­ми и вся­че­ски­ми неправ­да­ми, и чуд­но изме­ня­ет состо­я­ние нашей души, отъ­ем­ля от неё скорбь, тес­но­ту, смя­те­ние, мрак непро­гляд­ный, водво­ря­ет в душе мир, спо­кой­ствие, право­ту духа, дерз­но­ве­ние, свет, силу, жиз­не­ра­дость, обнов­ле­ние. Сла­ва Богу, тако бла­го­из­во­лив­ше­му! И эта бла­го­дать пока­я­ния даёт­ся всем веру­ю­щим, без раз­ли­чия, во всю жизнь.

Боже мой, какая необъ­ят­ная любовь, какое бла­го­во­ле­ние! Какое пол­ное даро­ва­ние! Все­го Себя отдал мне в пищу и питие со все­ми веч­ны­ми и бес­ко­неч­ны­ми бла­га­ми! Все­го Себя отдал ничтож­но­му чер­вю – чело­ве­ку. Гос­по­ди! Что есмь, яко пом­ни­ши меня, и посе­ща­ешь, и все­ля­ши­ся в меня!

…Аще рав­но­чис­лен­ные пес­ку мор­ско­му пес­ни при­не­су Тебе, Царю Свя­тый, ничто­же совер­шу достой­но того, что Ты даро­вал мне! Сла­ва Гос­по­ду Иису­су Хри­сту и Живо­тво­ря­щим Его Тайнам!…

Гос­по­ди, се начи­на­ет­ся сед­ми­ца мое­го недо­стой­но­го Тебе, Царю без­на­чаль­но­му и преж­де век Суще­му, слу­же­ния, мое­го пред­сто­я­ния страш­но­му и живо­тво­ря­ще­му Тво­е­му пре­сто­лу, и хода­тай­ства о себе и о людях Тво­их, да пре­гре­ше­ния всех очи­сти­ши; сед­ми­ца слу­же­ния пре­не­бес­ным, Пре­чи­стым, все­ис­ку­пи­тель­ным Боже­ствен­ным и страш­ным Тво­им Тай­нам, слу­же­ния прав­ды, слу­же­ния нетле­ния и бес­смер­тия, обнов­ле­ния и обо­же­ния, слу­же­ния высо­чай­ше­го, Боже­ствен­но­го, кое­го в мире нет ниче­го свя­тее и выше. Помо­гай мне в сём слу­же­нии вся­кий день непре­стан­но, да хра­нит меня бла­го­дать Духа Тво­е­го Свя­то­го от вся­ко­го гре­ха, соблю­дая со святыми!

Даждь мне, Гос­по­ди, к слу­же­нию сему чистое, муже­ствен­ное и бод­рен­ное, твёр­дое серд­це, орган язы­ка доб­ро­глас­ный, внеш­ность бла­го­леп­ную, спо­кой­ную, твёр­дую; даждь пред­сто­ять пре­сто­лу Тво­е­му со стра­хом, любо­вию и бла­го­да­ре­ни­ем край­ним, духом горя­щим. Даждь молить­ся о себе и о всех людях искрен­но; хва­лить и бла­го­да­рить Тебя от лица всех пла­мен­ным серд­цем и уста­ми; Тай­ны Свя­тыя совер­ша­ти, упо­треб­ля­ти и пре­по­да­ва­ти со стра­хом и вели­кою любо­вию. Тако даждь мне, Гос­по­ди, слу­жи­ти Тебе в силу чре­ды моея во вся дни живо­та мое­го. Аминь.

Сла­ва див­ной силе Кре­ста Тво­е­го, Господи! …

… Чуд­ны дела Твои, Гос­по­ди, о спа­се­нии рода чело­ве­че­ско­го! Див­ная пре­муд­рость, прав­да, милость, сила, избав­ле­ние и спа­се­ние! Спа­си же, о, Тро­и­це Свя­тая, всех нас!

Бла­го­да­рю Гос­по­да мое­го Иису­са Хри­ста, спо­до­бив­ше­го меня непо­треб­но­го и в сем году встре­тить все­ра­дост­ный и все­с­па­си­тель­ный день Св. Пас­хи! Даруй мне без гре­ха и в свя­то­сти пре­про­во­дить всю Свет­лую сед­ми­цу и все дни живо­та моего!

Сколь воз­вы­шен­на литур­гия Иоан­на Зла­то­устого и Васи­лия Вели­ко­го! Какой дух небес­ный! Какая широ­кая любовь к Богу и людям! Какое небес­ное серд­це! Даждь мне, Гос­по­ди, дух небес­ный, серд­це чистое, люб­ве­обиль­ное, не свя­зан­ное ника­ки­ми житей­ски­ми похо­тя­ми и стра­стя­ми: ибо никто из свя­зав­ших­ся житей­ски­ми похо­тя­ми и сластьми не может при­хо­ди­ти, или при­бли­жи­ти­ся, или слу­жи­ти Тебе, Царю сла­вы (Молит­ва иерея во вре­мя херу­вим­ской пес­ни)! Свя­щен­ник дол­жен быть как орёл высо­ко­пар­ный, силь­ный, баст­ро­дви­жи­мый. Даруй, Гос­по­ди! Вся зем­ля, со все­ми её сокро­ви­ща­ми, кра­со­та­ми, сла­до­стя­ми – ничто пред таким таин­ством, как Пре­чи­стое Тело и Кровь Гос­по­да, как свя­щен­но­дей­ствие литургии!

…Сла­ва мило­сер­дию Тво­е­му, Господи!

Для чего свя­щен­ник воз­де­ва­ет руки пред пре­сто­лом во вре­мя обед­ни, пред вели­ким вхо­дом? В напо­ми­на­ние и изоб­ра­же­ние молит­вы Бого­че­ло­ве­ка в Геф­си­ман­ском саду пред самым пре­да­тель­ством Его Иудою и в изоб­ра­же­ние Гол­гоф­ско­го рас­пя­тия. Вели­ка, див­на, дей­ствен­на была эта молит­ва; она была про­из­не­се­на за весь мир; без­мер­но вели­ка и иску­пи­тель­на Гол­гоф­ская жерт­ва. Ради сей молит­вы и сей крест­ной жерт­вы, поми­луй и меня, Отче Небес­ный, Сыне Еди­но­род­ный и Душе Свя­тый! Аминь.

…Сла­ва убо буди во веки Свя­той Тро­и­це от всех нас чело­ве­ков, столь­ко обла­го­де­тель­ство­ван­ных Господом!

…Сла­ва Богу, даро­вав­ше­му нам обще­ние с Собою в молит­ве, сла­во­сло­вии и бла­го­да­ре­нии Его!

…Сла­ва Кре­сту Тво­е­му, сла­ва силе Тво­ей, даро­ван­ной ему для побе­ды над вра­га­ми наше­го спа­се­ния: ибо спра­вед­ли­во, что­бы то самое дре­во, или образ того Кре­ста, на коем Ты волею рас­пят был и пре­тер­пел муче­ние и казнь непра­вед­ную, сде­ла­лось вер­ней­шим ору­ди­ем нашей побе­ды над диа­во­лом, меч­тав­шем до кон­ца убить Тебя, пора­зить Тебя, Гос­по­ди, бес­ко­неч­ную бла­гость и прав­ду. Да изоб­ра­жа­ем же мы, с верою в Гос­по­да, Крест Его!

… Сла­ва Тебе, Марие, Бого­не­ве­ста Пречистая!

Свя­тей­шая, все­мо­гу­щая, все­б­ла­гая Гла­ва Церк­ви Сво­ей, Гос­по­ди Иису­се, Аль­фа и Оме­га, нача­ло и конец, даждь мне бла­го­дать все­гда от нача­ла до кон­ца бла­го­по­луч­но, свя­то, мир­но, твер­до, пла­мен­но совер­шать вся­кое бого­слу­же­ние при вся­ких обсто­я­тель­ствах, при мно­гом и малом наро­де, в празд­ни­ки и буд­ни, в хра­ме и вне хра­ма! Даждь мне, даждь бла­го­дать сию и очи­сти серд­це от вся­кия стра­сти, сквер­ны пло­ти и духа, изба­ви от вся­ко­го наве­та вра­жия; вос­пла­ме­няй небес­ным огнём во вре­мя мое­го слу­же­ния и серд­ца всех пред­сто­я­щих и моля­щих­ся; сми­ряй серд­ца бога­тых и зна­ме­ни­тых, уче­ных или муд­рых века сего, обуяя их муд­рость и поко­ряя умы и серд­ца их сло­ву Тво­е­му; смяг­чай серд­ца закос­нев­ших в стра­стях, вос­со­зи­дай, обнов­ляй люди Твоя! Аминь. Я немо­щен, но да совер­ша­ет­ся сила Твоя в немо­щах моих (ср. 2Кор.12:12, 9). Я гре­шен и пре­гре­шен, но иде­же умно­жи­ся грех, там пре­из­бы­то­че­ство­ва бла­го­дать (Рим.5:20), так и во мне да будет.

…сла­ва Тебе, Вла­ды­чи­це! Помя­ни нас во Цар­ствии Тво­ем и помо­гай нам дер­жав­ною силою Тво­ею про­тив вра­гов види­мых и, наи­па­че, неви­ди­мых, непре­стан­но ищу­щих погло­тить нас.

…Боже веч­ный и Царю вся­ко­го созда­ния (сле­до­ва­тель­но, и мой Созда­тель), про­сти ми вся­кое согре­ше­ние, воль­ное и неволь­ное и спо­до­би мя тво­ри­ти волю Твою, яко Ты еси Бог мой, яко у Тебе источ­ник живота!

Похва­ла Божи­ей Мате­ри. Све­те Тихий от свя­тыя сла­вы бес­смерт­но­го Сына Тво­е­го и Бога, свя­та­го бла­жен­но­го Иису­са Хри­ста, о, пре­свя­тая Дева Бого­ро­ди­це, поем Тебя: достой­на бо еси во вся вре­ме­на пета быти гла­сы пре­по­доб­ны­ми, яко Мати Божия и жиз­ни Хода­та­и­ца; тем­же род хри­сти­ан­ский непре­стан­но Тя славит.

Даруй мне, о Вла­ды­чи­це, чистым серд­цем все­гда Тебя при­зы­вать, бла­го­да­рить и сла­вить по досто­я­нию, хотя и ангель­ский ум недо­уме­ет Тебя вос­хва­лять долж­ным обра­зом как Матерь Само­го Суще­го Бога.

… Не забы­вай сво­е­го назна­че­ния и все­ми сила­ми стре­мись к побеж­де­нию гре­ха и к дости­же­нию прав­ды и свя­ты­ни в серд­це и во всём житии; да и дру­гих к тому же побуж­дай усерд­но, а Бог готов помо­гать тебе. Помо­ги, Вла­ды­ко, Господи!

Повто­ря­ют­ся молит­вы, сла­во­сло­вия, моле­ния, про­ше­ния, бла­го­да­ре­ния, обе­ща­ние мило­сти и спа­се­ния (поми­лу­ет и спа­сет), име­на: Божие, Бого­ма­те­ри, свя­тых Анге­лов, свя­тых угод­ни­ков, пре­дер­жа­щей вла­сти и про­чих вла­стей, для того, что­бы твёр­же, искрен­нее, силь­нее и дей­ствен­нее были молит­вы, про­ше­ния, бла­го­да­ре­ния, сла­во­сло­вия и при­нес­ли бы боль­шую поль­зу моля­щим­ся и немо­ля­щим­ся, ради моля­щих­ся; а у иных из нас, по дей­ству диа­воль­ско­му, быва­ет неред­ко напро­тив: моле­ния, сла­во­сло­вия, бла­го­да­ре­ния рас­сла­бе­ва­ют и не про­из­но­сят­ся несколь­ко раз (мно­го­крат­но), по лено­сти и стрем­ле­нию к суе­те мир­ской или из-за сует­но­го стра­ха бесов­ско­го. Раз­ру­ши, Гос­по­ди, пре­лесть сию вра­жию в нас и даруй нам сво­бод­но, чистым серд­цем все­гда молить, бла­го­да­рить и сла­вить Тебя и Вла­ды­чи­цу и свя­тых Тво­их всех, ко утвер­жде­нию и спа­се­нию наше­му и к сла­ве име­ни Тво­е­го и свя­тых Твоих!

О, свя­тые Божии! Воз­буж­дай­те нас лени­вых и нера­ди­вых, сует­ных и мно­го­страст­ных на молит­ву, непре­стан­ную молит­ву, ибо вси есмы в бедах непре­стан­ных от злых и все­лу­ка­вых духов, и моли­тесь за нас, вам бо даде­ся бла­го­дать моли­ти­ся за нас! Аминь.

…Сла­ва Все­бла­го­му и Все­пра­вед­но­му Богу наше­му, нака­зу­ю­ще­му и милующему!

О, вели­чие, о, обо­же­ние, о, свя­тость, о, кра­со­та чело­ве­че­ской при­ро­ды, в лице Бого­че­ло­ве­ка Гос­по­да Иису­са Хри­ста и Бого­ро­ди­цы Прис­но­де­вы Марии! О, Все­бла­го­сло­вен­ная Мария! Из Тебе Все­бла­го­сло­вен­ный Бог оде­я­ся во все­го мя чело­ве­ка и оде­яв­ся соеди­ни Сво­е­му Боже­ству неиз­ре­чен­ным соеди­не­ни­ем! О, див­ное, неиз­ре­чен­ное, выше­есте­ствен­ное соединение! …

Даруй мне, Гос­по­ди, испол­нить закон Твой, кото­рый есть любовь во всей силе, во всей обшир­но­сти, во всей глу­бине. Аминь.

В Боже­ствен­ной литур­гии заклю­ча­ет­ся чуд­ная, объ­еди­ня­ю­щая сила молит­вы за всех, срод­ня­ю­щая все души! О, чуд­ная Литур­гия – зна­ме­ние без­мер­ной люб­ви Божи­ей к роду чело­ве­че­ско­му и чуд­но­го воз­ве­ли­че­ния чело­ве­че­ско­го есте­ства, обо­жен­но­го чрез вопло­ще­ние Сына Божье­го Еди­но­род­но­го и чрез вку­ше­ние Пре­чи­сто­го Тела и Кро­ви Его в таин­стве при­ча­ще­ния. Гос­по­ди! Даруй нам быть достой­ны­ми тако­во­го Тво­е­го к нам снис­хож­де­ния, тако­во­го обще­ния! Даруй нам свя­ты­ню Твою и на каж­дый день поуча­ти­ся прав­де Тво­ей и соде­лать­ся пра­вед­ны­ми в Духе Святом!

…Бла­го­да­рю Тебя, Еди­ный всем Отец, Царь, Спа­си­тель, Пас­тырь, Врач, пра­вед­ный всех Судия; Еди­ная Гла­ва Церк­ви Сво­ея, соеди­ня­ю­щая всех во еди­но тело, во един дух! Ты всё сие чуд­но устро­я­ешь, во всех дей­ству­ешь Духом Свя­тым, всех соеди­няя в вере, упо­ва­нии и люб­ви, в прав­де и святыне!

… Сла­ва Богу! Сла­ва Вла­ды­чи­це Богородице!

25 декаб­ря 1899 года. Бла­го­да­рю Гос­по­да, спо­до­бив­ше­го меня и ещё узреть день слав­но­го Рож­де­ства по пло­ти Бога Сло­ва ради все­мир­но­го спа­се­ния, и ещё, и ещё даруй за пре­мно­гую Твою, Гос­по­ди, бла­гость, узре­ти день сей и сла­дост­но вос­пе­вать и про­слав­лять Твое без­мер­ное, Хри­сте, бла­го­у­тро­бие. Аминь.

… Все­б­ла­гий и все­мощ­ный Освя­ти­тель, Душе Свя­тый, от Отца исхо­дяй и в Сыне почи­ва­яй, при­и­ди всех нас очи­стить, освя­тить, увра­че­вать, укре­пить, про­све­тить и уте­шить пре­чуд­ным, живо­нос­ным и пре­слад­ким Тво­им осенением!

…Чем мы вся­кий день спа­са­ем­ся, как не кре­стом, как не заслу­га­ми Хри­ста, рас­пя­то­го за нас! Без Кре­ста мы все погиб­ли бы, были бы добы­чею диа­во­ла и ада! О, Хри­сте Боже, сла­ва Тебе, постра­дав­ше­му за нас и иску­пив­ше­му нас кре­стом Сво­им от гре­ха, про­кля­тия и смерти!

Пас­ха Хри­сто­ва. Бла­го­да­рю Гос­по­да, спо­до­бив­ше­го меня дожить и ещё до сего Свет­ло­го Празд­ни­ка и в радо­сти, при доб­ром здо­ро­вье, встре­тить его сла­во­сло­ви­я­ми Вос­крес­ше­му. Спо­до­би и обще­го всех Вос­кре­се­ния и к Тебе, Источ­ни­ку живо­та наше­го, преселения!

Вос­кре­се­ние Хри­сто­во. Бла­го­да­рю Гос­по­да, спо­до­бив­ше­го встре­тить и нынеш­ний год Свет­лый Празд­ник Вос­кре­се­ния Его. Дай, Гос­по­ди, про­во­дить свет­лую сед­ми­цу всю достой­но и всю жизнь мою – во сла­ву Твою!

… Сла­ва Богу! Сла­ва Мате­ри Божией!

Неко­то­рые мои тай­ные моления

В при­бав­ле­ние к молит­вам, тай­но чита­е­мым свя­щен­но­дей­ству­ю­щим по слу­жеб­ни­ку на литур­гии вер­ных, для про­буж­де­ния уси­лен­ных чувств бла­го­да­ре­ния и сла­во­сло­вия Гос­по­да, без­мер­но бла­го­де­ю­ще­го нам в совер­ше­нии Евхаристии.
После херу­вим­ской пес­ни и постав­ле­ния Боже­ствен­ных Даров на свя­той тра­пе­зе, а так­же по тай­ном чте­нии тро­па­рей, отно­ся­щих­ся к сня­тию со кре­ста и поло­же­нию во гроб Пре­чи­сто­го тела Гос­под­ня, я при­бав­ляю от себя в кон­це молит­вы, начи­на­ю­щей­ся сло­ва­ми: Гос­по­ди Боже Все­дер­жи­те­лю, сле­ду­ю­щие сло­ва в таком соче­та­нии: спо­до­би нас обре­сти бла­го­дать пред Тобою, еже быти Тебе бла­го­при­ят­ней жерт­ве нашей и все­ли­ти­ся Духу бла­го­да­ти Тво­ея бла­го­му в нас и на пред­ле­жа­щих Дарех сих; на всех рас­сад­ни­цех юно­ше­ских и отро­че­ских, духов­ных и мир­ских, муж­ских и жен­ских, град­ских и сель­ских, и на всём неуча­щем­ся юно­ше­стве; на всех рас­сад­ни­цех духов­ных, мона­ше­ских – муже­ских и жен­ских, на нищих людях Тво­их, вдо­ви­цах, сирых и убо­гих, на постра­дав­ших от запа­ле­ния огнен­но­го, навод­не­ния, бури и тру­са, от недо­ро­да хле­ба и гла­да, на всех запо­ве­дав­ших мне недо­стой­но­му моли­ти­ся о них и на всех людех Тво­их яко вси Твои суть: Ты бо создал еси их по обра­зу и по подо­бию Тво­е­му; Ты воз­ро­дил еси их водою и Духом; Ты бла­го­дать сыно­по­ло­же­ния даро­вал еси им; Ты залог Духа в серд­ца их дал еси, Его­же ничто­же есть дра­жае, освя­ти­тель­нее, утвер­ди­тель­нее, совер­ши­тель­нее; Ты пита­ешь их Пло­тию и Кро­вию Сына Тво­е­го, ихже ничто­же есть сла­дост­нее; Ты пода­е­ши им вся бла­гая Твоя, по есте­ству и по бла­го­да­ти, имже несть чис­ла; при­свой убо всех нас Тебе, отчуж­да­е­мых гре­хом и вра­гом борю­щим нас, и да ник­то­же от нас будет стя­жа­ние и браш­но чуж­де­му. Сам нас ущед­ри, Отче щед­рот и Боже вся­ко­го утешения.
По про­чте­нии тай­ном Сим­во­ла веры, я при­бав­ляю от себя сле­ду­ю­щую молит­ву: утвер­ди в вере сей и верою сею серд­це мое и серд­ца всех пра­во­слав­ных хри­сти­ан; сея веры и сего чая­ния достой­но житель­ство­ва­ти вра­зу­ми; соеди­ни в вере сей вся хри­сти­ан­ския вели­кия обще­ства, бед­ствен­но отпад­шия от един­ства Свя­тыя Пра­во­слав­ныя Кафо­ли­че­ския и Апо­столь­ския Церк­ви, яже есть тело Твое и еяже Гла­ва еси и Спа­си­тель тела, низ­ло­жи гор­ды­ню и про­тив­ле­ние учи­те­лей их и после­ду­ю­щих им, даруй им серд­цем ура­зу­меть исти­ну и спа­си­тель­ность Церк­ви Тво­ея и нелест­но ей соеди­нить­ся; сово­ку­пи свя­тей Тво­ей Церк­ви и неду­гу­ю­щих неве­же­ством, заблуж­де­ни­ем и упор­ством рас­ко­ла, сло­мив силою бла­го­да­ти Духа Тво­е­го упор­ство их и про­тив­ле­ние истине Тво­ей, да не погиб­нут лютее в сво­ем про­тив­ле­нии, яко­же Корей, Дафан и Ави­рон, про­ти­вив­ши­е­ся Мои­сею и Ааро­ну, рабам Тво­им (Пс.105:16–18). К сей вере при­в­ле­цы вся язы­ки, насе­ля­ю­щия зем­лю, да еди­ным серд­цем и еди­ны­ми усты вси язы­цы про­слав­ля­ют Тебя еди­на­го всех Бога и Бла­го­де­те­ля; в сей вере и нас всех соеди­ни духом кро­то­сти, сми­ре­ния, незло­бия, про­сто­ты, бес­стра­стия, тер­пе­ния и дол­го­тер­пе­ния, мило­сер­дия, собо­лез­но­ва­ния и сорадования.
По про­из­не­се­нии воз­гла­са: горе име­им серд­ца, я тай­но гово­рю: воз­вы­си Духом Тво­им Свя­тым всех пред­сто­я­щих зде к Тебе, Богу живо­та наше­го, и отри­ни от сер­дец наших все стра­сти плот­ския и душевные.
После евха­ри­стий­но­го воз­гла­са: бла­го­да­рим Гос­по­да чита­ет­ся молит­ва достой­но и пра­вед­но Тя пети и про­чее; при тай­ном чте­нии этой молит­вы, после слов Ты от небы­тия в бытие нас при­вёл еси, я при­бав­ляю для уси­ле­ния бла­го­дар­но­го чув­ства сло­ва: в разум­ное бытие и по душе бес­смерт­ное, т.е. при­вёл еси; после слов: пад­ших нас вос­ста­вил еси паки при­бав­ляю: и сто­крат­но на кийж­до день вос­став­ля­е­ши согре­ша­ю­щих и каю­щих­ся; после слов: дон­де­же нас на небо воз­вёл еси, и цар­ство даро­вал еси буду­щее, при­бав­ляю тай­но: Ты и в самом при­ча­ще­нии нашем живо­тво­ря­щих Тво­их Таин уже воз­во­дишь нас на небо, ибо где Ты, там небо и небо небе­се, и даро­вав Себя Само­го вер­ным, Ты вме­сте с Собою уже дару­е­ши и Цар­ство Небес­ное, цар­ство буду­щее, в зало­ге Пре­чи­сто­го Тела и Кро­ви Тво­ей. При чте­нии молит­вы: с сими бла­жен­ны­ми сила­ми… при сло­вах: Сам Себе пре­да­я­ше за мир­ский живот при­бав­ляю от себя для усу­губ­ле­ния чувств бла­го­дар­но­сти и уми­ле­ния сло­ва: паче же всех за меня греш­но­го, да избав­люсь смер­то­нос­но­го гре­ха и да живу во веки.
После слов: при­ми­те, яди­те, сие есть тело Мое, еже за вы ломи­мое во остав­ле­ние гре­хов, при­бав­ляю тай­но от себя для воз­вы­ше­ния чув­ства бла­го­дар­но­сти и изум­ле­ния: о, боже­ствен­но­го, о, любез­на­го, о, слад­чай­ша­го Тво­е­го гла­са! … Так­же и после слов: Пий­те от нея вси, сия бо есть кровь Моя Ново­го Заве­та, яже за вы и за мно­гия изли­ва­е­мая во остав­ле­ние гре­хов, при­бав­ляю те же сло­ва. При этом пред­став­ляю, по воз­мож­но­сти, без­мер­ную бла­гость и воль­ное исто­ща­ние Гос­по­да, волею все­го Себя исто­щив­ше­го ради наше­го спа­се­ния до кре­ста и смер­ти, и Его край­нее жела­ние, что­бы все мы были общ­ни­ка­ми Его Боже­ства и чело­ве­че­ства, рас­пяв плоть свою со страстьми и похотьми (Гал.5:24). Когда про­из­но­шу сло­ва: Твоя от Тво­их Тебе при­но­ся­ще о всех и за вся я пред­став­ляю тор­же­ствен­ность и вели­чие дан­ной мину­ты, когда архи­ерей или свя­щен­ник, стоя лицом к лицу с веч­ною, совер­шен­ною, неиз­мен­ною прав­дою Отца Небес­но­го, кара­ю­ще­го грех, при­но­сит от лица всех и за всех еди­ную, без­мер­ную, все­пра­вед­ную, уми­ло­сти­ви­тель­ную Жерт­ву Хри­ста Сына Божия, еди­ную могу­щую пре­кло­нить на милость Бога Отца, иску­пить весь мир от пра­вед­но­го про­кля­тия и исхо­да­тай­ство­вать всем веру­ю­щим про­ще­ние гре­хов и бла­го­сло­ве­ние, а усоп­шим в вере и надеж­де вос­кре­се­ния и жиз­ни веч­ныя – остав­ле­ние согре­ше­ний и покой со свя­ты­ми; Жерт­ву, кото­рою оправ­да­лись все свя­тые, Богу уго­див­шие от века, и в бла­го­да­ре­ние за коих она так­же при­но­сит­ся. При­но­ся эту страш­ную, все­с­па­си­тель­ную Жерт­ву, пред­сто­я­тель молит Бога Отца или, по слу­жеб­ни­ку, про­сит и молит и мили­ся деет (т.е. уми­лен­но про­сит) нис­по­слать Духа Свя­то­го на пред­сто­я­щих пре­сто­лу пра­во­су­дия и мило­сер­дия и на пред­ле­жа­щие Дары. В эти осо­бен­но мину­ты всё серд­це свя­щен­но­слу­жи­те­лей долж­но быть все­це­ло отда­но Богу, толи­ко страш­но свя­щен­но­дей­ству­ю­ще­му спа­се­ние наше и избав­ле­ние от диа­во­ла, от гре­ха, про­кля­тия и веч­ной смер­ти, и ни о чём зем­ном не помыш­лять, да не оскор­бит­ся страш­ная Жерт­ва небес­ная недо­стой­ны­ми, низ­мен­ны­ми, страст­ны­ми помыс­ла­ми. По бла­го­сло­ве­нии евха­ри­стий­но­го хле­ба и вина и по пре­тво­ре­нии их в Пре­чи­стое Тело и Кровь и по про­из­не­се­нии под­твер­ди­тель­ных: аминь, аминь, аминь, все покла­ня­ют­ся до зем­ли, а я гово­рю про себя или в пол­го­ло­са: Бог яви­ся во впло­ти (Тим.3:16). Сло­во плоть бысть и все­ли­ся в ны (Ин.1:14).
После воз­гла­са: изряд­но о Пре­свя­тей, Пре­чи­стей, Пре­бла­го­сло­вен­ней, слав­ней Вла­ды­чи­це нашей Бого­ро­ди­це и Прис­но­де­ве Марии вос­по­ми­ная боль­ше­го всех рож­ден­ных жена­ми, чест­на­го слав­но­го про­ро­ка, Пред­те­чу и Кре­сти­те­ля Иоан­на, свя­тых апо­сто­лов и свя­тых, коих память совер­ша­ет­ся в день отправ­ле­ния литур­гии, и помо­лив­шись о упо­ко­е­нии усоп­ших, архи­ерей или свя­щен­ник молит Гос­по­да помя­нуть вся­кое епи­скоп­ство пра­во­слав­ных, а я при­бав­ляю тай­но от себя: помя­ни, Гос­по­ди, всех пра­во­слав­ных епи­ско­пов, носи­те­лей Духа Тво­е­го, прав­ды Тво­ея, вла­сти Тво­ея и суда Тво­е­го, свя­ты­ни Тво­ея, бес­смер­тия Тво­е­го, ново­тво­ре­ния Тво­е­го, бла­го­сло­ве­ния Тво­е­го, бла­го­во­ле­ния Тво­е­го, освя­ще­ния Тво­е­го и обо­же­ния Тво­е­го, носи­те­лей ума Тво­е­го и серд­ца Тво­е­го: мы ум Хри­стов има­мы (1Кор.2:16), свет­ло­сти и вели­ко­ле­пия Тво­е­го, вся­кое пре­сви­тер­ство, и при­бав­ляю тай­но: ему­же вве­рил еси слу­же­ние при­ми­ре­ния чело­ве­ков с Богом, пока­я­ния, паки­бы­тия, обнов­ле­ния, про­све­ще­ния, бла­го­сло­ве­ния, умно­же­ния рода чрез таин­ство бра­ка, освя­ще­ния и обо­же­ния и все пре­не­бес­ные таин­ства, кро­ме руко­по­ло­же­ния, – да будет оно достой­но сво­е­го зва­ния, и да пра­во житель­ству­ет и свя­щен­но­дей­ству­ет, и бого­угодне при­но­сит молит­вы Тебе Вла­ды­це, о всех и за вся. Помя­ни и во Хри­сте диа­кон­ство, вспо­мо­ще­ству­ю­щее свя­щен­ству и слу­жа­щее пре­не­бес­ным Тай­нам, и вся­кий свя­щен­ни­че­ский чин.
Еще при­но­сим Ти сло­вес­ную служ­бу о все­лен­ней, о Свя­тей, Собор­ней и Апо­столь­стей Церк­ви из всех наро­дов состав­лен­ной; и в буре мира сего и кня­зя тьмы сущия церк­ви уми­ри и твёр­дое бла­го­че­стие в них наса­ди; о Бла­го­че­сти­вей­шем, Само­дер­жав­ней­шем Госу­да­ре нашем, иже есть образ на зем­ле дер­жа­вы Тво­ея все­б­ла­гия, все­пра­вед­ныя, все­мощ­ныя, пре­муд­рыя, о Супру­ге Его, о Наслед­ни­ке Его – надеж­де Церк­ви Тво­ея и цар­ствия Тво­е­го… и о всём цар­ству­ю­щем Доме. И так далее.
При чте­нии диа­ко­ном екте­нии: вся свя­тыя помя­нув­ше и при тай­ном чте­нии свя­щен­ни­ком молит­вы: Тебе пред­ла­га­ем живот наш весь и надеж­ду, Вла­ды­ко Чело­ве­ко­люб­че, и про­сим, и молим, и мили­ся деем, спо­до­би нас при­ча­сти­ти­ся небес­ных Тво­их и страш­ных Таин, сея свя­щен­ныя и духов­ныя тра­пезы, с чистою сове­стию, во остав­ле­ние гре­хов, в про­ще­ние согре­ше­ний, в обще­ние Духа Свя­та­го, в насле­дие Цар­ствия Небес­но­го, в дерз­но­ве­ние еже к Тебе, не в суд или во осуж­де­ние, я при­бав­ляю тай­но для себя: в дерз­но­ве­ние пред все­ми людь­ми Тво­и­ми, в иско­ре­не­ние тле­твор­ных, льсти­вых, доса­жда­ю­щих, наси­лу­ю­щих, омра­ча­ю­щих, посрам­ля­ю­щих, от Тебе раз­лу­ча­ю­щих и душу умерщ­вля­ю­щих стра­стей, в насаж­де­ние, воз­ра­ще­ние, утвер­жде­ние в душах вся­кия истин­ныя, живо­нос­ныя доб­ро­де­те­ли, во испол­не­ние пре­муд­ро­сти во еже научи­ти вся люди вере и запо­ве­дям Тво­им, в про­све­ще­ние све­та мое­го пред людь­ми Тво­и­ми, яко да видят моя доб­рыя дела и про­сла­вят Тебя Отца наше­го, Иже на небе­сех, да не вот­ще ношу толи­кий гор­ний, ангель­ский, бого­тво­ря­щий, вла­ды­че­ствен­ный сан свя­щен­ства, не в суд или во осуждение.
Когда при­ча­ща­юсь св. Таин по про­чте­нии поло­жен­ных молитв: верую, Гос­по­ди, и испо­ве­дую… и Вече­ри тво­ея тай­ныя… и проч., тогда гово­рю тай­но: Гос­подь во мне лич­но, Бог и чело­век, испо­стас­но, суще­ствен­но, непре­лож­но, очи­сти­тель­но, освя­ти­тель­но, победо­твор­но, обно­ви­тель­но, обо­жи­тель­но, чудо­тво­ри­тель­но (что я и ощу­щаю в себе). Затем более ниче­го не при­бав­лю от себя..


Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки