Псалом 50


Тол­ко­ва­ния псал­ма 50:

Аудио:
03:27

1 В коне́ц, псало́м Дави́ду, – 2 вне­гда́ вни́ти к нему́ Нафа́ну проро́ку, егда́ вни́де к Вирсави́и жене́ Ури́еве.
3 Поми́луй мя́, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. 4 Наипа́че омы́й мя́ от беззако́ния мое­го́ и от гре­ха́ мое­го́ очи́сти мя́: 5 я́ко беззако́ние мое́ а́з зна́ю, и гре́х мо́й пре­до мно́ю е́сть вы́ну. 6 Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х: я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, вне­гда́ суди́ти Ти́. 7 Се́ бо, в беззако́ниих зача́т е́смь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. 8 Се́ бо, и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Тво­ея́ яви́л ми́ еси́. 9 Окропи́ши мя́ иссо́помъ, и очи́щуся: омы́еши мя́, и па́че сне́га убелю́ся. 10 Слу́ху мое­му́ да́си ра́дость и весе́лие: возра́дуются ко́сти смире́нныя. 11 Отвра­ти́ лице́ Твое́ от гре́х мои́х и вся́ беззако́ния моя́ очи́сти. 12 Се́рдце чи́сто сози́жди во мне́, Бо́же, и ду́х пра́в обно­ви́ во утро́бе мое́й. 13 Не отве́ржи мене́ от лица́ Тво­е­го́ и Ду́ха Тво­е­го́ Свята́го не оты­ми́ от мене́. 14 Возда́ждь ми́ ра́дость спасе́ния Тво­е­го́ и Ду́хом Влады́чним утвер­ди́ мя. 15 Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. 16 Изба́ви мя́ от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния мое­го́: возра́дуется язы́к мо́й пра́вде Твое́й. 17 Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хва­лу́ Твою́. 18 Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, да́л бы́х у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. 19 Же́ртва Бо́гу ду́х сокруше́нъ: се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бо́г не уничижи́т. 20 Убла­жи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския: 21 тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Тво́й тельцы́.

1 В коне́ц, псало́м Дави́ду, – 2 вне­гда́ вни́ти к нему́ Нафа́ну проро́ку, егда́ вни́де к Вирсави́и жене́ Ури́еве.
3 Поми́луй мя́, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. 4 Наипа́че омы́й мя́ от беззако́ния мое­го́ и от гре­ха́ мое­го́ очи́сти мя́: 5 я́ко беззако́ние мое́ а́з зна́ю, и гре́х мо́й пре­до мно́ю е́сть вы́ну. 6 Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́хъ: я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, вне­гда́ суди́ти Ти́. 7 Се́ бо, в беззако́ниих зача́т е́смь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. 8 Се́ бо, и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Тво­ея́ яви́л ми́ еси́. 9 Окропи́ши мя́ иссо́помъ, и очи́щуся: омы́еши мя́, и па́че сне́га убелю́ся. 10 Слу́ху мое­му́ да́си ра́дость и весе́лие: возра́дуются ко́сти смире́нныя. 11 Отвра­ти́ лице́ Твое́ от гре́х мои́х и вся́ беззако́ния моя́ очи́сти. 12 Се́рдце чи́сто сози́жди во мне́, Бо́же, и ду́х пра́в обно­ви́ во утро́бе мое́й. 13 Не отве́ржи мене́ от лица́ Тво­е­го́ и Ду́ха Тво­е­го́ Свята́го не оты­ми́ от мене́. 14 Возда́ждь ми́ ра́дость спасе́ния Тво­е­го́ и Ду́хом Влады́чним утвер­ди́ мя. 15 Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. 16 Изба́ви мя́ от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния мое­го́: возра́дуется язы́к мо́й пра́вде Твое́й. 17 Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хва­лу́ Твою́. 18 Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, да́л бы́х у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. 19 Же́ртва Бо́гу ду́х сокруше́нъ: се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бо́г не уничижи́т. 20 Убла­жи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския: 21 тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Тво́й тельцы́.

Пере­вод: 1 Началь­ни­ку хора. Пса­лом Дави­да, 2 когда при­хо­дил к нему про­рок Нафан, после того, как Давид вошел к Вирсавии
3 Поми­луй меня, Боже, по вели­кой мило­сти Тво­ей, и по мно­же­ству щед­рот Тво­их изгладь без­за­ко­ния мои. 4 Мно­го­крат­но омой меня от без­за­ко­ния мое­го, и от гре­ха мое­го очи­сти меня, 5 ибо без­за­ко­ния мои я сознаю, и грех мой все­гда пре­до мною. 6 Тебе, Тебе еди­но­му согре­шил я и лука­вое пред оча­ми Тво­и­ми сде­лал, так что Ты пра­ве­ден в при­го­во­ре Тво­ем и чист в суде Тво­ем. 7 Вот, я в без­за­ко­нии зачат, и во гре­хе роди­ла меня мать моя. 8 Вот, Ты воз­лю­бил исти­ну в серд­це и внутрь меня явил мне муд­рость [Твою]. 9 Окро­пи меня иссо­пом, и буду чист; омой меня, и буду белее сне­га. 10 Дай мне услы­шать радость и весе­лие, и воз­ра­ду­ют­ся кости, Тобою сокру­шен­ные. 11 Отвра­ти лице Твое от гре­хов моих и изгладь все без­за­ко­ния мои. 12 Серд­це чистое сотво­ри во мне, Боже, и дух пра­вый обно­ви внут­ри меня. 13 Не отверг­ни меня от лица Тво­е­го и Духа Тво­е­го Свя­та­го не отни­ми от меня. 14 Воз­вра­ти мне радость спа­се­ния Тво­е­го и Духом вла­ды­че­ствен­ным утвер­ди меня. 15 Научу без­за­кон­ных путям Тво­им, и нече­сти­вые к Тебе обра­тят­ся. 16 Избавь меня от кро­вей, Боже, Боже спа­се­ния мое­го, и язык мой вос­хва­лит прав­ду Твою. 17 Гос­по­ди! отвер­зи уста мои, и уста мои воз­ве­стят хва­лу Твою: 18 ибо жерт­вы Ты не жела­ешь, – я дал бы ее; к все­со­жже­нию не бла­го­во­лишь. 19 Жерт­ва Богу – дух сокру­шен­ный; серд­ца сокру­шен­но­го и сми­рен­но­го Ты не пре­зришь, Боже. 20 Обла­го­де­тель­ствуй, [Гос­по­ди,] по бла­го­во­ле­нию Тво­е­му Сион; воз­двиг­ни сте­ны Иеру­са­ли­ма: 21 тогда бла­го­угод­ны будут Тебе жерт­вы прав­ды, воз­но­ше­ние и все­со­жже­ние; тогда воз­ло­жат на алтарь Твой тельцов.

* * *

Пса­лом 50 – самый извест­ный пса­лом; его извест­ность обу­слов­ле­на и пока­ян­ным содер­жа­ни­ем, и частым упо­треб­ле­ни­ем в бого­слу­же­нии. Пса­лом 50 исполь­зу­ет­ся в бого­слу­же­нии чаще всех дру­гих псал­мов: толь­ко в рам­ках служб суточ­но­го кру­га он чита­ет­ся 3 раза в тече­ние суток: на пове­че­рии, утрене и 3‑м часе. Кро­ме того, 50 пса­лом упо­треб­ля­ет­ся в раз­лич­ных после­до­ва­ни­ях, кото­рые пред­став­ля­ют собой моди­фи­ци­ро­ван­ный вари­ант утре­ни: в пани­хи­де, молеб­нах и в таин­стве Еле­освя­ще­ния. Так­же пса­лом 50 вхо­дит в состав после­до­ва­ний, состав­ля­ю­щих келей­ное пра­ви­ло: в утрен­ние молит­вы и в После­до­ва­ние ко Свя­то­му При­ча­ще­нию. Нако­нец, не будем забы­вать, что он чита­ет­ся в соста­ве 7 кафисмы (все­гда, когда эта кафисма исполь­зу­ет­ся). И еще один факт: Устав назна­ча­ет читать 50 пса­лом в отдель­ных слу­ча­ях совер­ши­те­лям бого­слу­же­ния «про себя»: зво­нарь чита­ет 50 пса­лом во вре­мя бла­го­ве­ста к все­нощ­но­му бде­нию (Типи­кон, 2 гла­ва), так­же диа­кон чита­ет 50 пса­лом во вре­мя каж­де­ния после про­ско­ми­дии и на Вели­ком входе.

50 пса­лом вхо­дит во 2‑й сбор­ник псал­мов (псал­мы 41–71); этот сбор­ник завер­ша­ет­ся редак­тор­ской фра­зой «Кон­чи­лись молит­вы Дави­да сына Иесе­е­ва» (Пс. 71:20). Тра­ди­ци­он­но боль­шая часть псал­мов на осно­ва­нии это­го заме­ча­ния и дру­гих кос­вен­ных дан­ных при­пи­сы­ва­ет­ся свя­то­му царю Дави­ду. Пса­лом 50 напи­сан при осо­бых обсто­я­тель­ствах: как явству­ет из над­пи­са­ния, Давид соста­вил его «когда при­хо­дил к нему про­рок Нафан, после того, как Давид вошел к Вир­са­вии» (Пс. 50:2). Это отсы­ла­ет нас к извест­но­му собы­тию из 2 Царств 11 гла­ва, когда Давид сна­ча­ла всту­пил в пре­лю­бо­дей­ную связь с Вир­са­ви­ей, женой сво­е­го вое­на­чаль­ни­ка Урии, затем, после без­успеш­ных попы­ток све­сти Урию с Вир­са­ви­ей вынуж­ден был ради сохра­не­ния сво­е­го пре­сти­жа и жиз­ни самой Вир­са­вии отпра­вить Урию на вер­ную гибель. Как ска­за­но в Вели­ком каноне, Давид совер­шил двой­ной грех: «стре­лою убо устре­лен быв пре­лю­бо­дей­ства, копи­ем же пле­нен быв убий­ства том­ле­ни­ем» (Вели­кий канон, 7‑я песнь, 4‑й тро­парь). После, обли­ча­е­мый про­ро­ком Нафа­ном, наи­па­че же сво­ей сове­стью, Давид соста­вил эта­лон пока­ян­ной молит­вы – 50 псалом.

С точ­ки зре­ния внеш­не­го оформ­ле­ния, 50 пса­лом пред­став­ля­ет нам мно­го­чис­лен­ные при­ме­ры биб­лей­ско­го парал­ле­лиз­ма: каж­дый стих псал­ма состо­ит из двух сино­ни­мич­ных выра­же­ний. В каче­стве при­ме­ра мож­но при­ве­сти уже началь­ный стих: «Поми­луй меня, Боже, по вели­кой мило­сти Тво­ей, и по мно­же­ству щед­рот Тво­их изгладь без­за­ко­ния мои». Далее рас­смот­рим наи­бо­лее извест­ные сти­хи это­го псалма.

Ст. 4. Мно­го­крат­но омой меня от без­за­ко­ния мое­го, и от гре­ха мое­го очи­сти меня. Речь идет не о риту­аль­ном омо­ве­нии от телес­ной сквер­ны, а о духов­ном очи­ще­нии. Давид осо­зна­ет свою гре­хов­ность, кото­рая не может быть загла­же­на одно­ра­зо­вым пока­я­ни­ем; грех столь тяжел, что все­гда будет напо­ми­нать о себе, пока­я­ние необ­хо­ди­мо в тече­ние всей жизни.

Ст. 7. Вот, я в без­за­ко­нии зачат, и во гре­хе роди­ла меня мать моя. Этот стих мож­но пони­мать дво­я­ко: или сами супру­же­ские отно­ше­ния счи­та­ют­ся гре­хов­ны­ми, или же любой чело­век гре­шен не толь­ко с момен­та рож­де­ния, но даже с момен­та зача­тия. Вто­рое пони­ма­ние оче­вид­но пред­по­чти­тель­нее, оно свя­за­но с дог­ма­ти­че­ским уче­ни­ем о пер­во­род­ном гре­хе как наслед­ствен­ной «удо­бо­пре­клон­но­сти ко гре­ху», кото­рую чело­век насле­ду­ет от роди­те­лей и с кото­рой он рож­да­ет­ся на свет.

Ст. 8. Вот, Ты воз­лю­бил исти­ну в серд­це и внутрь меня явил мне муд­рость. Гос­подь любит исти­ну и дает неяв­ные откро­ве­ния людям для того, что­бы исти­на была явле­на как бы изнут­ри. Осо­зна­ние  гре­ха – про­яв­ле­ние внут­рен­ней муд­ро­сти человека.

Ст. 12–13. Серд­це чистое сотво­ри во мне, Боже, и дух пра­вый обно­ви внут­ри меня. Не отверг­ни меня от лица Тво­е­го и Духа Тво­е­го Свя­то­го не отни­ми от меня. Осо­бен­но извест­ные сти­ха псал­ма; исполь­зу­ют­ся в бого­слу­же­нии как сти­хи вели­ко­пост­но­го тро­па­ря 3‑го часа, так­же как при­пе­вы к сти­хи­рам на сти­ховне на празд­ник Пяти­де­сят­ни­цы, как при­пе­вы к кано­ну ко Свя­то­му При­ча­ще­нию. Основ­ная идея тако­ва: чело­век сам не может изме­нить свое гре­хов­ное серд­це, но Богу все воз­мож­но. Толь­ко Гос­подь может очи­стить серд­це чело­ве­ка, ради­каль­но обно­вить его.

Стих 17. Гос­по­ди! Отвер­зи уста мои, и уста мои воз­ве­стят хва­лу Твою. Этот стих гово­рит диа­кон, когда выхо­дит на амвон для про­из­не­се­ния мир­ной екте­нии в самом нача­ле литур­гии оглашенных.

Стих. 18–19. Ибо жерт­вы Ты не жела­ешь,— я дал бы ее; к все­со­жже­нию не бла­го­во­лишь. Жерт­ва Богу — дух сокру­шен­ный; серд­ца сокру­шен­но­го и сми­рен­но­го Ты не пре­зришь, Боже. Доста­точ­но извест­ное выра­же­ние духов­ной сущ­но­сти рели­гии. Вет­хо­за­вет­ные жерт­вы были важ­ной риту­аль­ной сто­ро­ной почи­та­ния Бога, но без внут­рен­не­го пока­я­ния чело­ве­ка они не име­ли смыс­ла. Напро­тив, сокру­ше­ние серд­ца – истин­ная жерт­ва Богу; при ее нали­чии воз­мож­но вос­ста­нов­ле­ние мира меж­ду Богом и чело­ве­ком. Сло­ва псал­ма сино­мич­ны извест­ной фра­зе из кни­ги про­ро­ка Осии, кото­рую повто­ря­ет Гос­подь Иисус Хри­стос: «Я мило­сти хочу, а не жерт­вы, и Бого­ве­де­ния более, неже­ли все­со­жже­ний» (Ос. 6:6, срав­ни Мф. 9:13).

Комментировать

*

1 Комментарий

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки