7. Исихазм в Греции (после 1453 г.)

Справочно-библиографические материалы

1. Iliou Ph. Ἑλληνική βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Ἀθῆναι 1997.

2. Knos B. L’histoire de la littérature néo-grecque. La période jusqu’en 1821. Stockholm 1963.

3. Ladas A. D., Chatzidimou G. Ἑλληνική βιβλιογραφία τῶν ἐτῶν 1791–1795. Ἀθῆναι 1970.

4. Legrand É. Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par des Grecs au dix-septième siècle. P. 1894. 1.

5. Mastrodimitrios P. Α. Ἑλλήνες λόγιοι (ιε᾿ιθ᾿ αἰῶνες). Μελέτες καί κείμενα. Τόμ. Α᾿. Ἀθῆναι 1979. *Рец.: Karathanassis A. Ε. // BS 1980. 21. 497–498.

6. Papazisis D. Τ. Βιογραφική συλλογή λογίων λλήνων ἐπί Τουρκοκρατίας // Ἠπερική στία. 1977. 26. 28–38, 217–225, 370–378, 690–702, 890–898; 1978. 27. 224–235, 423–430, 604–615, 817–831, 981–992.

7. Voumulinopoulos G. Bibliographie critique de la philosophie grecque depuis la chute de Constantinople à nos jours. Athènes 1966.

Историко-богословские исследования эпохи турецкого господства

8. Лебедев А. П. Обзор источников истории греко-восточной церкви после падения византийской империи с критическими о них замечаниями // БВ 1894. 1:3. 512–570.

9. Лебедев А. П. Религиозная жизнь и нравы греко-восточной церкви (из истории греко-восточной церкви от падения Константинополя, в 1453 году, до настоящего времени) // БВ 1900. 2(7). 367–384; 2(8). 484–506; 3(12). 612–634.

10. Серафимов С. А. Писатели греческой церкви по падении Константинополя // ХЧ 1851. 1. 121 сл., 301 сл.

11. Сладкопевцев М. О состоянии константинопольской церкви под игом турок в первые полтора века со времени взятия Константинополя Магометом II // ХЧ 1861. 2. Отд. 2:1. 59 сл., 233 сл.

12. Соколов И. И. Церковно-религиозная и общественно-бытовая жизнь на православном востоке в XIX в. (исторический очерк) // ХЧ 1902. 1(213/2). 601 сл.; 2(214). 173 сл., 305 сл.

13. Соколов И. И. Первый устав халкинской богословской школы. Из истории просвещения в константинопольском патриархате // ХЧ 1903. 1 (215). 309 сл.

14. Соколов И. И. Константинопольская церковь в XIX веке. 1. СПб. 1904. *Рец.: Андреев И. Д. // БВ 1906. 3(12). 802–820.

15. Argyrios A. Spirituels néo-grecs (XV-XX siècles). Namur 1967.

16. Economos E. Some observations on the Hesychast diaspora in the fifteenth century // Studi sull’Oriente Cristiano. 1998. 2:2. 103–110.

17. Maloney G. A history of orthodox theology since 1454. Belmont, MA 1976.

18. Papoulidis C. Περίπτωσις πνευματικῆς ἐπιδράσεως τοῦ γίου ρους εἰς τόν Βαλκανικόν χῶρον κατά τόν 18ο αἰῶνα // Maked 1969. 9.

19. Papadopoulos Th. The Greek Church and people under Turkish domination. Bruxelles 1952. *Переизд.: 1990. 275.

20. Podskalsky G. Griechische Theologie in der Zeit derTtirkenherrschaft (1453–1821). Die Orthodoxie im Spannungsfeld der nachreformatorischen Konfessionen des Westens. München 1988. *Рец.: Лурье В. М. // ВВ 1992. 53. 182–185. [Готовится пересмотр. и доп. греч. изд.].

21. Podskalsky G. I teologi greco-catolici е greco-ortodossi della turcocrazia (XV-XVlll secoli) e l’esicasmo palamitico // AdB (№ 7.174). 121–134.

22. Runciman S. The Great Church in captivity: a study of the Patriarchate of Constantinople from the eve of the Turkish conquest to the Greek War of Independence. L.; Cambridge 1968.

23. Spiteris Y. La teologia ortodossa neo-greca. Bologna 1992.

24. Stavrianos L. S. The Balkans since 1453. Ν. Y. 1958.

25. Sugar P. F. Southeastern Europe under Ottoman Rule, 1354–1804. Seattle; L. 1977. (History of East Central Europe. 5).

26. Vakalopoulos Α. Ἱστορία τοῦ Νέου λληνισμού. 4. Τουρκοκρατία 1669–1812. Ἡ οἰκονομική ἄνοδος καί ὁ φωτισμός τοῦ γένους. Θεσσαλονίκη 1973.

27. Ware Τ. Eustratios Argentï A study of the Greek Church under Turkish rule. Oxford 1964.

28. Yannaras Ch. Ὀρθοδοξία καί Δύση στήν νεώτερη λλάδα#945;. Ἀθῆναι 1992.

Движение колливадов и духовное возрождение XVIII в.

После длит. упадка, вызванного турецким владычеством, в XVIII в., как ранее в XIII-XIV вв., из исихастских корней на Афоне возникает движение, давшее импульс дух. обновления всей нации, а затем, и православному миру. Зачином, обновления стало движение колливадов (от «коливо», поминальная кутья) – монахов, считавших необходимым возврат к обычаю древней церкви – не совершать заупокойные службы в воскресенье, день, посвященный, как и Пасха, победе Христа над смертью. За частным вопросом крылось истовое отношение к религ. жизни как истинной жизни во Христе; и постепенно колливадство стало движением за возрождение всех высших, благодатных форм правосл. церковности – частого причащения, строгого монашества, умной молитвы. В этом своем развитии оно подготовило Филокалич. возрождение в Православии, став прологом к нему.

29. Neophytos Kausokalybites. Βιβλίος ψυχωφελέστατον περί τῆς συνεχοῦς Μεταλήψεως τῶν ἀχράντων τοῦ Χριστοῦ Μυστηρίων. Νῦν τό πρῶτον τυπωθέν εἰς κοινήν φέλειαν τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Ἑνετίησι αψπγ 1783. *Переизд.: Doukakis С., Georgiou A.[Eds.] Περί τῆς συνεχοῦς Μεταλήψεως τῶν Θείων Μυστηρίων. Ἀθῆναι 1887. *Совр. переизд.: Theodoritos Hagioritis monachos. [Ed.] Νεόφυτος Διάκονιος Καυσοκαλυβίτης, περί τῆς συνεχοῦς θείας Μεταλήψεως. Ἀθῆναι 1988. [Текст, коммент., полн. библ. В дан. изд. впервые выяснена по ркп точная история текста, авторство к-рого часто приписывалось преп. Никодиму, либо же Никодиму и Макарию. Публикатор установил, что изд. Никодима 1783 г. основано на ркп Неофита 1772 г. (ныне в BAR, Бухарест), к-рая Никодимом отредактирована, расширена со 173 до 343 л. и разделена на 3 ч. Ориг. ркп Неофита имела также изд. на нар. языке в 1777]. *Рум. пер.: № 13.102. *Рус. пер.: Преп. Никодим Святогорец, Святитель Макарий Коринфский. Книга душеполезнейшая о непрестанном причащении Святых Христовых Таин / Пер. с греч. иеродиакона Симеона (Гагатика). Изд. общины храма преп. Симеона Нового Богослова и св. прав. Иоанна Кронштадтского при Сумском пастырско-богословском училище. Сумы 2001. 172. *Переизд. (без ведома и без указания имени переводчика): АО 2003. 1(35). 70–97. [С продолж.]. [Трактат «О непрерывном причащении», один из осн. текстов, имевших хождение в среде колливадов и вызывавших нападки их противников; автор – один из деятелей движения. См. также: Говорун, 2001 (№ 7.30)].

Исследования

30. Говорун С. Я. Движение колливадов // ЦиВ 2001. 3(16). 86–106.

31. Преображенский А. Ф. Церковно-народное просвещение греков при Григории V, патриархе Константинопольском [1745–1821] // ПС 1904. 2. 598–631, 798–815, 1132–1146.

32. Bastias Κ. Ὁ Παπαδιαμάντης. Αθῆναι 1962.

33. Cavarnos C. St. Nikephoros of Chios. Belmont, MA 1976. (Modern Orthodox Saints. 4). *21986.

34. Christou P. Περί τῆς πνευματικῆς δραστηριότητος εἰς τό γιον ρος κατά τούς χρόνους τῆς δουλείας // Ριζάρειος Ἐκκλησιαστική Παιδεία. 1984. 3. 245–266.

35. Euthymios G. Στέφανος Κομμητάς Κολλυβάδες. Βιβλιογραφικά // Ἐπιστημονική Ἐπετηρίς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 1984. 26. 701–703.

36. Ferrari G. La partecipazione eucaristica nella pratica orientale ieri e oggi // Oriente Cristiano. 1974. 14. 27–69. [Колливадские споры, 62–69].

37. Gedeon M. Ἡ πνευματική κίνησις τοῦ Γένους κατά τόν ΙΗ᾿ καί ΙΘ᾿ αἰῶνα. Ἀθῆναι 1976. (Νεοελληνικά μελετήματα. 1).

38. Le Guillou M.-J. La renaissance spirituelle du XVIIIе siècle. 1. Aux sources des mouvements spirituels de l’Église Orthodoxe de Grèce // Istina. 1960. 1(7). 95–128.

39. Metallinos Georgios, prot. Ἡ Κολλυβαδική ἄποψη γιά τόν Διαφωτισμό // Σύναξη. 1995. 54. 21–30.

40. Morini Ε. Il movimento dei «Kollyvades». Rilettura dei contesti più significativi in ordine alla rinascita spirituale greco-ortodossa dei secoli XVIII-XIX // AdB (№ 7.174). 135–177. [Обширн. библ.].

41. Papoulidis С. Portée oecuménique du renouveau monastique au XVIIIе siècle dans l’Église Orthodoxe // BS 1969. 10. 105–112. *Исп. пер.: Unidad cristiana – Oriente cristiano. 1971. 2. 185–191.

42. Papoulidis C. Περίπτωσις πνευματικῆς ἐπιδράσεως τοῦ γίου ρους εἰς τόν βαλκανικόν χῶρον κατά τόν 18ον αἰῶνα // Maked 1969. 9. 278–294.

43. Papoulidis С. Les collyvistes et le Paésianisme // Actes du IIе Congr. Int. des Ét. du Sud-Est Européen, Athènes 7–13 mai 1970. 4. Linguistique et littérature. 353–359. *Отд. оттиск: Athènes 1968.

44. Papoulidis С. Tὸ κίνημα τῶν Κολλυβάδων. Ἀθῆναι 1971. (Ἐκκλησιαστικαί ἐκδόσεις ἐθνικῆς ἑκατομπεντηκονταετηρίδος. 7). *Рец.: Paschos P. V. // BS 1977. 18. 434–438; Vaporis N. M. // GOTR 1974. 19:2. 203–208.

45. Petit L. La grande controverse des colybes // EO 1898–1899. 2. 321–331.

46. Petra В. Il monte Athos e la vita religiosa greca della seconda metà del ‘700 // Unitas. 1987. 42. 7–41.

47. Tachiaos А.-Е. The Greek spiritual revival of the eighteenth century: Conservatism versus enlightenment // Itinerari di idee, uomini e cose fra Est ed Ovest Europeo. Atti del Convegno Internazionale / A cura di Ferrazi M.-L. Udine 1991. 97–102.

48. Tzogas C. Ἡ περί μνημοσύνων ἔρις ἐν γίῳ Ὄρει κατά τόν ΙΗ᾿ αἰώνα. Θεσσαλονίκη 1969. 187. (EEThSTh. 3). [Подр. иссл-ние колливадского движения, с негат. подходом к нему].

49. Veritis G. Тὸ ἀναμορφωτικόν κίνημα τῶν Κολλυβάδων καί οἱ δύο Ἀλέξανδροι τῆς Σκιάθου // Ἀκτῖνες. 1943. 6. 99–110. *Отд. изд.: Ἀθῆναι 1958.

50. Vougatsos Ν. Πνευματικαί ἐπιδράσεις τοῦ γίου ρους // Ἑλληνική Δημιουργία. 1954. 7. 568–583.

51. Zacharopoulos N. Η πνευματική κίνηση του ΙΗ᾿ αιώνα στον ελληνικό χώρο μέσα από τη χειρογράφη παράδοση (έκδοση ανεκδότων λυτών χειρογράφων). Θεσσαλονίκη 1984. 280. (EEThSTh. Παράρτημα αρ. 39 του 27ου τόμου 1982). [Письма Афанасия Парийского, Евгения Вулгариса; осн. часть (109–243) – письма Неофита Кавсокаливита].

52. Zisis T.To κίνημα τῶν Κολλυβάδων καί ἡ προσφορά του // Θεοδρομία. 2000. 7. 13–18.

См. также № 13.218.

Подвижники и тексты Традиции

Афанасий Парийский

DHGE 4, 1392–1393; DThC 1, 2189–2190; ThEE 1, 562–573

1722–1813; еп., св., один из наиб. значительных греч. богословов конца XVIII в. Выступал против схоластики, протестантизма, вольтерьянства; оставил множество соч. в самых разл. областях. Издал в новогреч. пер. в 1784 г. житие св. Григория Паламы, написанное св. Филофеем Коккиным, составил и издал житие св. Марка Евгеника. Один из зачинателей и гл. деятелей движения колливадов (в связи с чем был на краткое время отлучен) и осн. историограф движения. В печати находятся материалы научного симпозиума по Афанасию Парийскому (Греция, сент. 1998 г.), где имеется обширная библиография.

Сочинения

53. Athanasious Parious. Ὁ Παλαμς ἐκεῖνος τοι Βίος ἀξιοθαύμαστος τοῦ ἐν γίοις πατρός ἡμῶν Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ θαυματουργοῦ, τουπίκλην Παλαμσυγγραφείς ὑπό τοῦ γιωτάτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κυρίου Φιλοθέου τοῦ Θεσσαλονικέως. Wien 1784.

54. Athanasious Parlous. Βίος καί πολιτεία τοῦ ἐν Αγίοις πατρός ἡμῶν Μακαρίου Ἀρχιεπισκόπου Κορίνθου τοῦ Νοταρᾶ: Κορινθιακόν γιολόγιον // Νέον Χιακόν Λειμωνάριον. Ἀθῆναι 1930. 194–204. *Переизд.: Κόρινθος 1977.

55. Athanasious Parious. Δήλωσις τῆς ἐν γίῳ Ὄρει ταραχῶν ἀληθείας. Θεοδωρήτου ερομονάχου γιορείτου. Ἀθῆναι 1988. [Соч. в 1804–1805 гг.; осн. первоисточник по истории движения колливадов. В изд. также включен колливадский трактат св. Афанасия «Изложение, или исповедание истинной и православной веры, со стороны несправедливо обвиненных в нововведениях, для боголюбивого уведомления соблазняющихся братьев», соч. в 1774 г. и впервые изданный (по др. рукописи) еп. Порфирием Успенским: (№ 8.101), 485–495].

Исследования

56. Arkas Ν. Ἀθανάσιος ὁ Πάριος (1722–1813). Ἀθῆναι 1960.

57. Dyobouniotis Κ. Ἀνέκδοτα ἔργα τοῦ Ἀθανασίου τοῦ Παρίου. Ἀθῆναι 1938.

58. Kalamatas A. Ἕνας ἄγνωστος λόγος τοῦ Ἀθανασίου Παρίου γιά τόν γιο Γρηγόριο Παλαμᾶ // GP 1996. 79. 1195–1218.

59. Karampetsos A. Ἀθανάσιος ὁ Πάριος. Ἀθῆναι 1974. (Ἐκκλησιαστικαί ἐκδόσεις ἐθνικῆς ἑκατοπεντηκονταετηρίδος. 15). *21983.

60. Metallinos Georgios, prot. Ἡ Κολλυβαδική ἄποψη γιά τόν Διαφωτισμό. Μιά χαρακτηριστική περίπτωση: Ἀθανάσιος Πάριος // Συνάξη. 1995 (Ἀπρ.-Ἰούν.). 54. 21–29.

61. Meyer P. Athanasius von Paros // Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche. 2. Leipzig 31897. 205–207.

62. Oikonomidis D. Ἀθανάσιος ὁ Πάριος // Ἐπετηρίς ταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν 1961. 1. 347–422.

63. Vasiliakis Μ. Ὁ Ἀθανάσιος ὁ Πάριος καί τό ἔργον του. Χίος 1958.

Макарий Коринфский

DS 10, 10–11; DThC 9, 1449–1452

(Михаил Нотарас, 1731–17.04.1805), св. Хиротонисан во еп. в 1765; в 1769 активно поддержал освободит. восстание греков; с 1777 подвизался на Афоне, где принял великую схиму. Примыкал к движению колливадов. Ревностно занимался разысканием и собиранием святоотеческих и в особ. аскетических текстов; был в близком общении со старцем Паисием Величковским (личном, а после отъезда Паисия с Афона – чрез посредство одного из его учеников). Составив компендий «Добротолюбия», привлек к работе над ним преп. Никодима Святогорца, с коим совместно книга и была выпущена в 1782. В дальн. истории имя Макария, сравнительно с ролью Никодима, оказалось незаслуженно отодвинуто (в России, в частности, он почти неизвестен); возвращение должного внимания к его фигуре и деятельности надо полагать долгом науки и православного сознания.

64. Cavamos С. St. Macarius of Corinth // SVTQ 1968. 12(1). 30–43.

65. Cavamos C. St. Macarios of Corinth: archbishop of Corinth, guardian of the sacred tradition, reviver of orthodox mysticism, compiler of the Philokalia, spiritual striver, enlightener and guide, and trainer of martyrs: an account of his life, character and message, together with selections from three of his publications. Belmont, MA 1972. 118. Index. (Modern orthodox saints. 2). 21977. *Новогреч. пер.: Cavamos С. Μακάριος ὁ Νοταρς Μετ. Μ. Μαραγγούλας // Παράδοση. 1977. 1. 38–43, 147–149, 301–304. [Фрагм.] *Рец.: Vaporis N. M. // GOTR 1973. 18:1/2. 119.

66. Chondropoulos S. Μακάριος Νοταρς ἀρχιεπίσκοπος Κορινθίας. Ξυλό#972;καστρον 1986.

67. Dragas G. D. St. Macarios of Corinth on the Lord’s Prayer // Texts and Studies. 1984. 3. 287-З10.

68. Papadopoulos S. Ἅγιος Μακάριος Κορίνθου. Ὁ Гενάρχης τοῦ Φιλοκαλισμοῦ. Ἀθῆναι 2000.

69. Papoulidis C. Μακάριος Νοταρς (1731–1805), ἀρχιεπίσκοπος πρην Κορινθίας. Ἀθῆναι 1974. (Ἐκκλησιαστικαί ἐκδόσεις ἐθνικῆς ἑκατομπεντηκονταετηρίδος. 14). *Рец.: Paschos P. V. // BS 1977. 18. 434–438.

70. Psevtonkas В. Μακαρίου Νοταρᾶ, Μιτροπολίτου Κορίνθου, Γράμματα πρὸς τήν οἰκογένεια τοῦ νεομάρτυρα ᾿Αγ. Θεοδώρου τοῦ Βυζάντιου // Φιλία εἰς Κ. Μπόνην. Θεσσαλονίκη 1989. 529–550.

71. Skouteris Μ. Μακάριος Νοταρς. Ἀθῆναι 1957.

72. Vasiliakis Μ. Ὁ Κορίνθου Μακάριος ὁ Νοταρς. Αθήναι 1950.

73. Vasiliakis Μ. Ὁ Κορίνθου Μακάριος ὁ Νοταρς. Ἀνέκδοτοι σελίδες. – Χιακά Χρονικά. Β᾿. Χίος 1950.

74. Yankou Th. X. Ὁ ἅγιος Μακάριος Κορίνθου καί ὁ νεομάρτυς Θεόδωρος ὁ Βυζάντιος // Ὁ Νεομάρτυς Θεόδωρος ὁ Βυζάντιος, πολιοῦχος Μυτιλήνης. Mitilini 2000. 212–237.

Никодим Святогорец

DS 11, 234–250; DThC 11, 486–490; ThEE 9, 498–500

(Николай Каливурзис, 1749–14.07.1809), св. Афонский подвижник, крупнейший и активнейший делатель на ниве возрождения исих. традиции. Примыкал к движению колливадов; с 1775 г. на Афоне, с 1783 – в великой схиме. Занимался издат. деятельностью, автор канонич., литургич., агиографич., экзегетич. трудов. Подготовил изд. Симеона Нового Богослова, ставшее до сер. XX в. осн. публикацией его соч. (по неясным причинам изд. вышло в свет с именем только помощника Никодима, монаха Дионисия Загорея); подготовил также 3-томное изд. Паламы, к-рое, однако, не удалось довести до печати. Был соработником св. Макария Коринфского по подготовке и выпуску в свет «Добротолюбия». В русле совр. активного интереса к Филокалич. возрождению, жизнь и деятельность св. Никодима в посл. годы стали предметом усиленного изучения; для совр. греч. Православия, он – один из самых авторитетных и почитаемых учителей. Прошли уже 3 междунар. симпозиума, посвященных преподобному: в 1993 и 2000 гг. на его родине, о. Наксос, и в 2000 г. в м-ре Бозе (Италия); труды двух из них опубликованы.

Житие и церковное почитание

75. Căciulă О. N. Canonizarea Sfântului Nicodim Aghioritul // BOR 1956. 74. 424–430.

76. Euthymiou Monachou. Βίος καί πολιτεία καί ἀγῶνες διά δόξαν τῆς ἡμῶν Ἐκκλησίας τελεσθέντες παρά τοῦ σιολογιωτάτου καί μακαρίου ἀοιδίμου Νικοδήμου μοναχοῦ, συγγραφέντες παρά τοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ τοῦ Εὐθυμίου ερομοναχοῦ Ed. Spyridon Lavriotis // GP 1920. 4. 636–641; 1921. 5. 210–218.

77. Euthymiou Monachou. Ὁ πρωτότυπος βίος τοῦ γίου Νικοδήμου τοῦ γιορείτου (1749–1808), γραμμένος τό 1812–13 ἀπό τόν παραδελφό του Εὐθύμιο ἱερομόναχο κριτικό κείμενο ἀπό τό μοναδικό σωζόμενο χειρόγραφο Ed. Nikodimos Kapsaliotis (Bilalis).Ἀθῆναι 1983. *5Ib. 1985.

78. Ἡ εἰς σιον ἀνακήρυξις Νικοδήμου τοῦ γιορείτου // Ἐκκλησία. 1955. 32. 137–139.

79. Ἡ πρώτη ἑορτή ἐπί τμνήμτοῦ ὁσίου Νικοδήμου // Ἅγιος Παῦλος ὁ Ξεροποταμίτης 1955. 53. 102–113.

80. Mikrayannanitis G. Ἀκολουθία τού ὁσίου καί θεόφορου πατρός ἡμῶν καί διδάσκαλου Νικοδήμου τοῦ γιορείτου. 2Geron Ananias of the Skourtaion Monastery 1965. [Служба преп. Никодиму].

Сочинения

Мы указываем соч. преп. Никодима лишь селективно, полный же их корпус весьма обширен. Библиогр. Каварноса (см. № 7.111) приводит 109 трудов; др. библиографии см.:

Citterio, 1987 (№ 7.112). 341–372. [26 произв. с указанием всех изд., а также каноны и разные литург. сочинения, письма].

Karaisaridis, 1987 (№ 7.119). 75. [25 изд.].

Citterio, 2002 (№ 7.114. 915–940) [30 изд.].

81. Никодим Святогорец. Толкование Канона на Воздвижение честного и животворящего Креста Господня / Пер. с греч. под ред. проф. И. Н. Корсунского. Изд. игумена Антония. 1899. 127. *Переизд.: М.; СПб. 1998. 156.

82. Никодим Святогорец. Служба преподобным и богоносным отцам во Афоне постнически просиявшим / Переведена бысть с древнегреческого на словенский язык Лукою, иеромонахом Хиландарским, ныне же дополнена из сочинений Никодима Святогорца. СПб. 1900. 76.

83. Ἐξομολογητάριον τοι Βιβλίον ψυχωφελέστατον περιέχον διδασκαλίαν σύντομον πρὸς τόν Πνευματικόν πῶς νά ἐξομολογμέ βοηθόν· τούς Κανόνας τοῦ γίου ωάννου τοῦ Νηστευτοῦ ἀκριβῶς ἐξηγημένους· συμβουλήν γλαφυράν πρὸς τόν μετανοοῦντα πῶς νά ἐξομολογῆται καθώς πρέπει· καί λόγον ψυχωφελῆ περί μετανοίας. Venezia 1794. *Переизд.: Venezia 1804, 1818, 1835, 1842, 1852, 1857, 1868; Athens 1895, 1963. *Рум. пер.: № 13.105. [Руководство для исповеди, с глубокой психологией покаяния и со включением многих покаянных литургич. текстов].

84. Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ γιορείτου, Ἀπάνθισμα πνευματικῶν μελετῶν. Κωνσταντινούπολις 1799. *Переизд.: Θεσσαλονίκη 1991. 89. *Рум. пер., с иссл-нием: № 13.41.

85. Εἰς δόξαν Πατρός, Yίοῦ καί γίου Πνεύματος τοῦ ἑνός Θεοῦ Πηδάλιον τῆς νοητῆς νηός τῆς μις γίας καθολικῆς καί ἀποστολικῆς τῶν ὀρθοδόξων Ἐκκλησίας τοι παντες οἱ ἱεροί θεῖοι κανόνες τῶν γίων ἀποστόλων, τῶν οἰκουμενικῶν καί τοπικῶν συνόδων καί τῶν θείων πατέρων. Lipsiae 1800. *Переизд.: Athens 1841, 1886, 1908, 1957, 1970, 1976, 1982; Zante 1846; Thessaloniki 1982. *Рум. пер.: № 13.111. [Кормчая книга].

86. Ἐγχειρίδιον συνβουλευτικόν, περί φυλακῆς τῶν πέντε αἰσθήσεων, τῆς τε φαντασίας, καί τῆς τοῦ νοός, καί καρδίας. Καί περί τοῦ, ποῖαί εἰσιν αἱ πνευματικαί, καί οἰκεῖαι τοῦ νοός, ἡδοναί. Vienna 1801. *Переизд.: Athens 1885, 1999; Constantinopoli 1927; Volos 1958, 1969. *Англ. пер.: Nicodemos of the Holy Mountain. A handbook of spiritual counsel. The guarding of the five senses and imagination of the mind and heart. The cultivation of the natural delights of the mind / Transl., foreword by Chamberas P. A., introd. Bebis G. S., pref. Harakas S. S. Mahwah, NJ 1989. 241. (Classics of Western Spirituality). *Рум. пер.: № 13.107. ["О хранении пяти чувств», один из немногих текстов исих. традиции с детальным обсуждением перцептивных измерений мистикоаскетического опыта. Во Введ. Г. Бебиса к англ. пер. дан систематич. обзор корпуса соч. св. Никодима].

87. Βιβλίον καλούμενον "Χρηστοήθεια τῶν χριστιανῶν» περιέχουσα λόγους ψυχωφελεστάτους δεκατρεῖς, ῥυθμίζοντας ἐπί τό βέλτιον τά κακά θη τῶν χριστιανῶν. Venezia 1803. *Переизд.: Hermoupolis 1838; Chios 1887; Constantinopoli 1898; Volos 1957; Thessaloniki 1974, 1984. *Рец.: Kirchmeyer Т. // RAM 1960. 36. 506–507. *Рум. пер.: № 13.110.

88. Σύναξης τῶν δώδεκα μηνῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ. 1–3. Venezia 1819. *Переизд.: Constantinopoli 1842–1846 (12 тт.); Zante 1847; Athens 1868.

89. Ὁμολογία πίστεως τοι Ἀπολογία προς τούς αὐτοῦ κατεγώρους. Venezia 1819. [Исповедание веры, написанное в посл. годы жизни (1805); по оценке Г. Бебиса, «самый важный труд св. Никодима, сжатое и блестящее представление правосл. веры». Яркая апология колливадского движения].

90. Ἑορτοδρόμιον τοι ἑρμηνεία τούς ἀσματικούς κανόνας τῶν Δεσποτικῶν καί Θεομητορικῶν ἑορτῶν. Venezia 1836. *Переизд.: Athens 1–2 (1916); 1929. [Литургич. и экзегетич. соч. с толкованиями канонов великих праздников].

91. Νέα κλῖμαξ τοι ἑρμηνεία εἰς τούς ἑβδομήκοντα πέντε Ἀναβαθμούς τῆς Ὀκτωήχου. Constantinopoli 1844. *Переизд.: Volos 1956; Thessaloniki 1976. [Экзегетич. соч., излагающее вероучит. темы на литургич. материале и построенное по образцу «Лествицы"].

92. Νικοδήμου τοῦ γιορείτου πρόλογος εἰς τά συγγράμματα τοῦ ἐν άγίοις πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ // EkklAl 1883. 4. 93–101. [Введение к подготовленному, но не вышедшему в свет изд. соч. Паламы].

93. Ἀκολουθία καί ἐγκώμιον τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, ψαλλομένη τιβ᾿ τοῦ μηνός ὀκτωβρίου Ποιηθεῖσα μέν ὑπό τοῦ ἐν γίοις πατρός ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ γιορείτου, ἀποκατασταθεῖσα δέ κριτικῶς ὑπό τοῦ διακόνου Συμεών Π. Κοῦτσα. Ἐν Ἀθῆναις 1975. 134, [1]. Библ.: [19]-20. [Служба преп. Симеону Новому Богослову. См. также № 6.11].

Перевод-переработка книг: Лоренцо Скуполи. «Невидимая брань»; Джованни Пинамонти. «Духовные упражнения»

Преп. Никодим сделал также перевод-переработку двух изв. произв. католич. мистики, «Духовной битвы» («Combattimento spirituale», 1589) монаха-театинца Лоренцо Скуполи (ок. 1530–1610) и «Духовных упражнений» Лойолы (в версии др. иезуита, Джованни Пьетро Пинамонти [1632–1703]), издав эти переработки без имени первонач. авторов; при этом, первый труд под именем «Невидимой брани» стал популярен и любим и в Греции, и в России, воспринимаясь большинством, не ведавшим о его католич. истоках, как органич. часть правосл. дух. традиции. Переработка, к-рой подверглись тексты, существенна; в частности, в «Невидимой брани» добавлена особая глава о воображении и памяти. Помимо того, преп. Никодимом были также использованы соч. иезуита Паоло Сеньери (1624–1694) «Наставления духовнику» («Il confessore istruito», 1б72) и «Наставления кающемуся» («Il penitente istruito», 1669). В посл. годы этот уникальный эпизод в отн. Православия и Католичества активно исследуется.

94. Βιβλίον ψυχωφελέστατον καλούμενον ἀόρατος πόλεμος. Venezia 1796. *2 изд.: Ἀθῆναι 1850. *3 изд.: Venezia 1870. *4–6 изд.: Ἀθῆναι 1922, 1947, 1965. *Рус. пер. еп. Феофана Затворника, по его собств. указ., «следует почитать не столько переводом, сколько свободным переложением» изд. Никодима; по оценке же совр. исследователя, «Феофан отходит от Никодима еще более, чем Никодим от Скуполи». Посему описание изд. Феофана, а также и сделанного с него англ. перевода, см. в рус. разделе (№ 9.710). С греч. изд. сделаны старый и соврем. рум. переводы (№ 13.108) и соврем. Серб. пер.:

95. Никодим Агиорит. Невидљива борба. Књига за монахе и монахиње. Београд 1962. 176.

96. Βίβλος ψυχωφελεστάτη καλουμένη Γυμνάσματα Πνευματικά. Βενετία 1800. *2 Ἀθῆναι 1869. *4 Βόλος 1950. *5 Θεσσαλονίκη 1971. *Рум. пер.: № 13.113.

* * *

97. Papoulidis С. Ἡ συγγένεια τοῦ βιβλίου "Ἀόρατος πόλεμος» τοῦ Νικοδήμου γιορείτη μέ τό «Combattimento spirituale» τοῦ Lorenzo Scupoli. Θεσσαλονίκη 1970. [Отд. оттиск из: Maked 10].

98. Papoulidis С. Ἡ συγγένεια τοῦ βιβλίου "Γυμνάσματα πνευματιυκά» τοῦ Νικοδήμου γιορείτη μέ τό «Exercicios spirituales» τοῦ γίου γνατίου de Loyola // Maked 1971. 11. 161–173.

99. Pbrangbiskos Ε. Ν. Αόρατος Πόλεμος (1796), Γυμνάσματα Πνευματικά (1800). Ἡ πατρότητα τῶν "μεταφράσεων» τοῦ Νικόδημου γιορείτη // Ὁ Ἐρανιστής. 1993. 19. 102–135. [Выяснено, что преп. Никодим не столько перевел 2 итал. труда, сколько переработал ранее сделанные неизд. переводы их].

100. Pbrangbiskos Е. N. La questione della conoscenza delle lingue straniere in Nicodemo l’Aghiorita // NA (№ 7.132). 205–222. [В продолж. предш. статьи, на базе тщат. биогр. и текстол. анализа ставится под вопрос всегда утверждаемое широкое знание европ. языков преп. Никодимом].

101. Ros F. de. Aux sources du «Combat spirituel». Alonso de Madrid et Laurent Scupoli // RAM 1954. 30. 117–139.

102. Ubald d’Alencon. Des influences franciscaines sur l’auteur du «Combat spirituel» // Études franciscaines. 1912. 27. 76–83.

103. Viller M. Nicodème l’Hagiorite et ses emprunts à la littérature spirituelle occidentale. Le Combat Spirituel et les Exercices de St Ignace dans l’Église byzantine // RAM 1924. 5. 174–177.

См. также №№ 9.710, 1389.

Исследования

104. Илия (Читтерио), иером. Преподобный Никодим Святогорец – учитель духовной жизни и маяк Церкви // Правосл. община. 2000. 59(5). 87–98; 2000. 60(6). 38–64. [Библ.].

105. Климент (Зедергольм), иером. О жизни и трудах Никодима Святогорца. М. 1865. *Переизд.: СПб. 1998. 47.

106. Argyriou A. Nicodème l’Hagiorite (1749–1809) // RSR 1976. 50. 38–51.

107. Bebis G. S. St. Nikodemos the Hagiorite // Post-Byzantine Ecclesiastical Personalities / Ed. Vaporis Ν. M. Brookline, MA 1978. 1–17. (См. № 7.143).

108. Bilalis N. [Nikodimos Kapsaliotis (Bilalis)]. Ἅγιος Νικόδημος ὁ γιορείτης. Ἀθῆναι 1969.

109. Bobrinskoy Β. Saint Nicodème l’Hagiorite // Le Messager orthodoxe 1997. 128. 46–58.

110. Bobrinskoy B. Encounter of traditions in Greecë St. Nicodemus of the Holy Mountain (1749–1809) // Christian spirituality: Post-Reformation and modern / Ed. Dupre D., Saliers D. Ε. Ν. Y. 1989. 447–457.

111. Cavarnos C. St Nicodemos the Hagiorite. Belmont, MA 1974. (Modern orthodox saints. 3). [Библ.]. *Рец.: Rexine J. E. // GOTR 1974. 19:2. 216. *21976. [В изд. включен англ. пер. Жития св. Никодима, написанного о. Герасимом Микраяннанитисом].

112. Citterio Е. L’orientamento ascetico-spirituale di Nicodemo Aghiorita. Alessandriä Fratelli Contemplativi di Gesù. Dissertatio ad lauream in Facultate S. Theologiae apud Pontificam Universitaten S. Thomae de Urbe. 1987. 376. [Соч. Никодима с аннотациями: 341–372. Библ. 7–21]. *Рум. пер.: Nicodim Aghioritul. Personalitatea, opera, invățătura ascetică şi mistică / Trad. Cornelia М., Ică l. I. Sibiu 2001.

113. Citterio Elia. La fisionomia spirituale di Nicodemo l’Aghiorita // NA (№ 7.132). 103–131.

114. Citterio E. Nicodemo l’Haghiorita // ТВ II. 905–978. [Новейшая фундам. сводка иссл.].

115. Eustratides S. Νικόδημος ὁ γιορείτης // Maked 1940. 1. 38–57.

116. Grolimund Vasilije. La vita spirituale secondo l’insegnamento di Nicodemo l’Aghiorita // NA (№ 7.132). 133–149.

117. Grumel V. Hagiorita, Nikodemos // LTK 4. 1321.

118. Hörtel H. J. Nikodemos Hagioreites. Ein Versuch der Synthese östlicher und westlicher Spiritualtät // Unser ganzes Leben Christus unserem Gott überantworten. Festschrift F. von Lilienfeld / Hrsg. Hauptmann P. Göttingen 1982. 303–314.

119. Karaisaridis C. St. Nicodème PHagiorite et son activité dans le domaine liturgique. Thèse de doctorat en théologie // ST 1987. 39:1. 5–66; 39:2. 6–78. [Библ. 75–78.]

120. Karaisaridis Κ. Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ γιορείτης καί τό λειτουργικό του ἔργο. Ἀθῆναι 1998. *Рум. пер.: № 13.299.

121. Karaisaridis Κ. Nicodemo l’Aghiorita e Macario di Corinto // NA (№ 7.132). 43–65.

122. Karpathiou E. Νικόδημος ὁ γιορείτης // Ἐκκλησία. 1935. 13. 50–51, 67, 75–76, 83–85, 92–94, 99–100.

123. Klostermann R. A. Heortodromion, ein Alterswerk des Nikodemos Hagiorites // OCP 1980. 46. 446–462.

124. Klostermann R. A. Nikodemos Hagiorites über das Abendmahl // OCP 1979. 45. 405–409.

125. Kolitsaras I. Νικόδημος ὁ γιορείτης (1749–1809) // Ἀκτῖνες. 1953. 16. 400–407, 450–454, 511–515; 1954. 17. 30–35; 1955. 18. 327–329.

126. Kourilas Ε. Ἱστορίαι καί ἀνέκδοτα τοῦ γίου ρους ἐρανισθέντα ἐκ τῶν περιγραφέντων κωδίκων // Θεολογία. 1955. 26. 37–42.

127. Malliaros I. D., archim. Ἑορταστικά ὁσίου Νικοδήμου τοῦ γιορείτου. Ἀθῆναι 1963.

128. Manaphis Κ. Α. Εἰδήσεις περί τάς ἐκδόσεις ἔργων Νικοδἡμου τοῦ γιορείτου ἐξ ἀνεκδότων ἐγγράφων τοῦ θω // ΝΑΝ (№ 7.133). 309–335.

129. Mantzouranis Κ. Μ. Νικόδημος γιορείτης καί Ἐθναπόστολος. Νάξος 1962.

130. Marnellos G. L’influence de s. Nicodème l’Hagiorite dans l’histoire de l’éducation en Grèce (1749–1809). Aspects de la pédagogie orthodoxe // Ὕδωρ. 1978. 1. 149–184.

131. Marnellos G. E. Saint Nicodème l’Hagiorite (1749–1809). Maitre et pédagogue de la nation Grecque et de l’Église orthodoxe. Thessaloniki 2002. 388. (Analecta Vlatadon. 64).

132. Nicodemo l’Aghiorita e la Filocalia. Atti dell’VIlI Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa sessione bizantina, Bose 16–19 settembre 2000 / A cura di Antonio Rigo. Bose 2001. 288. [NA].

133. Νικοδήμου τοῦ γιορείτου τοῦ Ναξίου πνευματική μαρτυρία. Πρακτικά Συμποσίου, Νξος 8–11 Ἰουλίου 1993. Ἀθῆναι 2000. (Ἐπετηρίς ταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν. 16 (1996–2000)). [ΝΑΝ].

134. Nikolopoulos P. G. Βιβλιογραφική ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ γιορείτου // ΝΑΝ (№ 7.133). 393–523.

135. Panteleimon Lavriotis. Βίος καί πολιτεία Νικοδήμου Μοναχοῦ // GP 1921. 5. 210–218.

136. Papoulidis С. Ὁ ὅσιος Νικόδημος ὁ Αγιορείτης // Ἀπόστολος Ἀνδρέας. 28.8. 1963. 5.2. 1964. Ἀρ. 633–656.

137. Papoulidus С. Nicodème l’Hagiorite (1749–1809) // Θεολογία. 1966. 37. 294–313, 390–415, 576–590; 1967. 38. 95–118, 301–313. *Отд. изд.: Ἀθῆναι 1967.

138. Paulopoulos N. Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Αγιορείτης. Ἀθῆναι 1971. *21976.

139. Petra В. I buoni cristiani secondo Nicodemo Agiorita // Studia Moralia. 1985. 23. 187–209.

140. Petra B. La distinzione teologica dei peccati in Nicodemo Agiorita // RAM 1987. 56. 265–280.

141. Petra B. La critica della libertà d’indifferenza e dei suoi presuppositi ontologici nel pensiero di Nicodemo Agiorita // Studia Moralia. 1988. 26. 39–60.

142. Phountoulis I. M. Nicodemo l’Aghiorita e la teologia liturgica // NA (№ 7.132). 175–191.

143. Post-Byzantine ecclesiastical personalities: Studies on St. Nikodemos the Hagiorite, St. Nikephoros of Chios, Neophytos Vambas, Konstantinos Oikonomos of the Oikonomoi and Eusebios Matthopoulos / Ed. Vaporis Ν. M. Brookline, MA 1978. (The Byzantine fellowship Lectures. 3). *To же: // GOTR 1981. 26:1–2. 134.

144. Rigo A. Nicodemo Aghiorita e la sua edizione delle opere di Gregorio Palamas // PS (№ 9.432). 165–182.

145. Rigo A. Nicodemo l’Aghiorita, la «Filocalia» e Gregorio Palamas // NA (№ 7.132). 151–174.

146. Rigo А. «О martiri vittoriosi di Cristo apparsi di recente...» // Oriente cristiano e santità Figure e storie di santi tra Bisanzio e l’Occidente / A cura di Gentile S. Roma 1998. 15–34.

147. Rossi L. I filosofi greci padri dell’esicasmo. Le sintesi di Nikodemo Aghiorita. Torino 2000. 608. *Рец.: Poggi V. // OCP 2001. 67(1). 251–254.

148. S. Nicodème de Naxos. Célébration du 150e anniversaire de sa mort le 21 décembre 1959. Athènes 1960.

149. Tachiaos A.-E. N. Nicodemo l’Aghioritä un esempio di vita per i laici ortodossi // NA (№ 7.132). 193–204.

150. Theoklitos, monachos Dionysiou. Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ γιορείτης καί τά ὸρθόδοξα αἰτήματα // Ἐκκλησία. 1956. 33. 258–259.

151. Theoklitos, monachos Dionysiou. Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ γιορείτης. Ὁ βίος καί τά ἔργα του, 1749–1809. Ἀθῆναι 1959. 380. 21978. *Рец.: Kirchmeyer Т. // RAM 1960. 36. 509–510.

152. Toumpakaris I. Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ γιορείτης καί ὁ Χρύσανθος ὁ Αἰτωλός // ΝΑΝ (№ 7.133). 218–238.

153. Tsernoglou Α. Ὁ ὅσιος Νικόδημος ὁ γιορείτης // Ὀρθοδοξία. 1955. 30. 99–114, 388–389.

154. Vaporis N. The price of faith: Some reflections on Nikodemos Agiorites and his struggle against Islam, together with a translation of the «Introduction» to his New Martyrologion // GOTR 1978. 23(3/4). 185–215.

155. Yankou T. X. Il «Pedalion» in rapporto con le antiche raccolte canoniche // NA (№ 7.132). 223–241. [Иссл-ние «Кормчей книги» (см. выше № 7.85) – собрания церк. канонов, сост. преп. Никодимом].

156. Zacharopoulos Ν. Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ γιορείτης ς διδάσκαλος πνευματικῆς ζωῆς // Θεολογικόν συμπόσιον. Θεσσαλονίκη 1967. 463–486. *Отд. изд.: Ib. 1967. 24.

См. также: // № 8.160. 500–520, и рум. иссл-ния: №№ 13.207, 248, 257, 258, 328.

Добротолюбие

DS 12(1). 1336–1352; ТВ ii. 999–1021

Осн. состав аскетич. рукописей, вошедших в прославленное первое венецианское издание «Добротолюбия» 1782 г., был разыскан и собран св. Макарием Коринфским в 1775–1777 гг., гл. образом, на Афоне, но отчасти также на оо. Патмосе и Хиосе. Макарий же дал название сб-ку, заимствовав его у св. Григория Богослова, к-рый назвал «Добротолюбием» составленную им антологию текстов Оригена. Преп. Никодим Святогорец по просьбе Макария проделал общее редактирование всего собрания, а также написал предисловие и краткие жития каждого из авторов. Продолжает обсуждаться вопрос о существовании прототипа – более древнего сб-ка сходного характера, к-рый доставил бы, по меньшей мере, ядро книги; но совокупность фактов и обстоятельств говорит более в пользу отсутствия прототипа.

Греч. издания

157. Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν νηπτικῶν συνερανισθεῖσα παρά τῶν γίων καί θεοφόρων πατέρων ἡμῶν ἐν διά τῆς κατά τήν πρξις καί θεωρίαν θικῆς φιλοσοφίας ὁ νοῦς καθαίρεται, φωτίζεται, καί τελειοῦται. Ἐπιμελείμέν τι πλείστη διορθωθεῖσα νῦν δέ πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα διά δαπάνης τοῦ τιμιωτάτου καί θεοσεβεστάτου κυρίου ωάννου Μαυροκορδάτου εἰς κοινήν τῶν ὀρθοδόξων φέλειαν, αψπβ᾿. Ἐνετίησιν 1782. Παρά Ἀντωνίτῷ Βόρτολι, con Licenza de Superiori, e Privilegio. Venezia 1782. *2 изд. [дополнено главами Каллиста Ангеликуда]: Ἀθῆναι 1893. 1–2. *3 изд. [дополнено обширным указателем]: Там же. 1957–1963. 1–5. *4 изд. [это и след. изд. – репринты с 3-го]: Там же. 1974–1976. 1–5. *Рец:. Guillaumont A. // RHR. 1959. 156. 123; Bell А. А. // Christian Scholar’s Rev. 1981. 11:1. 74; Janeras V. // StMon 1961. 3. 233.

Состав венецианского «Добротолюбия»

(указаны страницы editionis principis и соотв. № настоящей библиогр.)

1) Антоний Великий. 11–30. № 4.447 (Nota).

2) Авва Исаия. 33–37. № 4.1275.

3) Евагрий Понтийский. 41–57. №№ 4.801, 829.

4) Иоанн Кассиан. 61–87. № 4.1138.

5) Марк Подвижник. 91–123. № 4.1336 (Nota).

6) Исихий Иерусалимский (действит. автор – Исихий Синаит). 127–152. № 4.1836.

7) Нил Синайский (действит. автор – вероятнее всего, Нил Анкирский). 155–202. №№ 4.805, 1074.

8) Диадох Фотикийский. 205–237. № 4.1297.

Иоанн Карпафийский. 241–261. № 4.1432.

10) Феодор Эдесский. 265–287. №№ 4.1846, 1848.

11) Максим Исповедник 291–453. № № 4.1577, 1551 (Nota), 1569.

12) Авва Фалассий. 457–473. № 4.1722.

13) Иоанн Дамаскин (действит. автор – возможно, Иоанн Отшельник). 477–482. № 4.1274.

14) Авва Филимон. 485–495. № 4.1272

15) Феогност. 499–511. № 6.426.

16) Филофей Синайский. 515–525. № 4.1854 (Филофей Синайский) = 6.1441 (Филофей Коккин).

17) Илия Экдик. 529–548. № 4.1622 (Максим Исповедник) = 6.203 (Илия Эвдик).

18) Феофан монах («Лествица»), 549–550. № 6.1895.

19) ПетрДамаскин. 555–695. № 6.210.

20) Макарий Египетский (в извлечениях Симеона Метафраста; действит. автор – возможно, Симеон Месопотамский). 699–751. № 4.568.

21) Симеон Новый Богослов (часть глав принадлежит Симеону Благоговейному, см. № 6.10 [Nota]). 755–782. № 6.22.

22) Никита Стифат. 785–851. № 6.177.

23) Феолипт Филадельфийский. 855–865. № 6.440–441.

24) Никифор Исихаст. 869–876. № 6.431.

25) Григорий Синаит. 879–925. № 6.376–379.

26) Григорий Палама. 929–1013. № 6.991, 997, 936, 987, 978, 964.

27) Каллист и Игнатий Ксанфопулы (часть глав восходит к творениям Каллиста Ангеликуда, см. № 6.1566). 1017–1103. № 6.1898.

28) Каллист-патриарх, главы 1–14 (Ксанфопул? Главы 15–83 добавлены только во 2-м афинском издании и принадлежат Каллисту Ангеликуду, см. № 6.1568). 1100–1102. № 6.1902.

29) Каллист Тиликуд (на самом деле – Каллист Ангеликуд). 1103–1107. № 6.1566.

30) Главы святых отцов о молитве и внимании (анонимно, предположительно – Каллист Ангеликуд?). 1107–1109 [= Φιλοκαλία. Ἀθῆναι 1976. 4. 373–375; PG 147. 828–832].

31) Каллист Катафигиот (в действительности, Каллист Ангеликуд). 1113–1159. № 6.1569.

32) Симеон Солунский. 1160–1162. № 6.1931.

33) Об Иисусовой молитве (помещено анонимно, автор – Марк Евгеник). 1163–1167. № 6.2023.

34) Толкование на Господи, помилуй (анонимно, на новогреч.). 1168–1170 [= Φιλοκαλία. Ἀθῆναι 1976. 5. 69–72].

35) Симеон Новый Богослов (новогреч. пер.). 1171–1177 (Симеон). № 6.14; 1178–1185 (Пс.-Симеон). № 6.163.

36) Григорий Синаит (новогреч. пер.). 1186–1197. № 6.379.

37) Отрывок из жития Максима Кавсокаливита. 1198–2001. № 8.411.

38) Отрывок из жития Григория Паламы. 1202–1206. № 6.1407.

Nota. В серии Ἕλληνες πατέρες τῆς Ἐκλλησίας. Φιλοκαλία (Θεσσαλονίκη) издаются творения отцов-аскетов (с параллельным новогреч. переводом без крит. аппарата), однако это серийное изд. лишь по названию совпадает с «Добротолюбием» свв. Макария и Никодима. Состав же его много шире: включены, в частности, апофтегмы, «История боголюбцев» бл. Феодорита Кирского, «Луг духовный», «Лавсаик», Исаак Сирин, Исихий Иерусалимский (подл.), все творения Максима Исповедника, Иоанн Синаит, Николай Кавасила, и др.; число томов достигло уже 45.

Переводы «Добротолюбия» на языки стран с исихастской традицией см. в соотв. разделах: Слав. и рус. «Добротолюбие» (отд. рубрики в разд. 9); Болг. «Добротолюбие» (№ 11.122); Серб. «Добротолюбие» (№ 12.91); Рум. «Добротолюбие» (№ 13.57).

Переводы на зап. языки

Полные

Англ. пер. (не закончен, остался посл. том):

158. The Philokalia. The complete text compiled by St Nikodimos of the Holy Mountain and St Makarios of Corinth. Transl. from the Greek and ed. by Palmer G. Ε. H., Sherrard Ph., Kallistos Ware with the assistance of the Holy Transfiguration monastery (Brookline), Cavarnos C., Basil Osborne, Russell N. Vol. I. L. 1979. Репр.: 1984. 378; Vol. II. L. 1981. *Репр.: 1984, 1990. 414; Vol. III. L. 1984. *Репр.: 1986, 1995. 379; Vol. IV. L. 1995. 458. *Рец.: 1: Williams R. // JThS 1980. 31. 699; Nicol D. M. // JEH 1981. 32. 106; Bell A. A. // Christian Scholar’s Rev. 1981. 11:1. 74; Tugwell S. // New Blackfriars. 1980. 61 (722–723). 352; Śpidlik Th. // OCP 1982. 48. 265; Studies. 1980. 69. 291. 2: Williams R. // JThS 1984. 35. 292; Chrysostomos, archim. // GOTR 1981. 26:4. 352–357; Studies. 1981. 70. 349.

Франц. пер.:

159. Philocalie des pères neptiques: composée à partir des écrits des saints pères qui portaient Dieu ..: publiée pour la première fois par saint Nicodème l’Hagiorite à Venise, en 1782 / Trad. française [sous la responsabilité du Père Boris Bobrinskoy et du groupe de traduction de la Philocalie]. Bellefontaine 1 (1979) – 11 (1981). 1980. 1: Calliste et Ignace Xanthopouloi. Centurie spirituelle. *Рец.: Badia B. // StMon 1980. 22. 160; 1980. 2: Pierre Damascène. Livre. 349. *Рец.: Amengual F. // StMon 1980. 22. 350; 1981. 3: Hésychius de Batos. Chapitres sur la vigilance. Jean Carpathios. Chapitres d’exhortation et Discourse ascétique. 147. *Рец.: Desprez V. // RSPh 1982. 66. 596; 1982. 4: Trois centuries pratique, physique, gnostique / Nicétas Sthétatos. 182; 1985. 5: Macaire l’Egyptien. Cent-cinquante chapitres métaphrasés. Syméon le nouveau théologien. Chapitres pratiques et théologiques. 154; 1985. 6: Maxime le Confesseur. 284. *Рец.: // Recherches de science religieuse. 1989. 77. 426; 1986. 7: Thalassius l’Africain, Jean Damascène, Abbé Philémon, Théognoste. 175. *Рец.: Cattaneo E. // OCP 1987. 53. 453; 1987. 8: Moine Evagre, Saint Nil, Diadoque de Photicé. 181; 1989. 9: Antoine le grand, Isaie l’anachorète, Cassien le Romain, Marc l’ascète. 253; 1990. 10: Théolepte de Philadelphie, Nicéphore le Solitaire, Grégoire le Sinaite, Grégoire Palamas. 320. [Traités, publiés pour la première fois par saint Nicodème l’Hagiorite à Venise en 1782]. *Рец.: J. M. // Contacts. 1990. 151. 232–234; 1991. 11: Calliste le patriarche. Chapitres sur la prière. Calliste Télicoudès. Sur la pratique hésychaste. Extraits des Pères... Sur la prière et l’attention. 310. *Переизд. в 2 тт.: Philocalie des pères neptiques: composée à partir des écrits des saints pères qui portaient Dieu, et dans laquelle, par une sagesse de vie, faite d’ascèse et de contemplation, l’intelligence est purifiée, illuminée et atteint la perfection / Introd. Clément O., trad., notes Touraille J. [Титул па обложке: Philocalië les écrits fondamentaux des pères du désert aux pères de l’Église (IVе-XIVе siècle)]. P. 1–2 (1995).

Итал. пер.:

160. La Filocalia / A cura di Nicodimo Aghiorita e Macario di Corinto; trad., introd. e note di Artioli М. B., Lovato M. F. Torino. 1 (1982) – 4 (1987). *Рец.: // Civiltà cattolica. 1983. 134:3. 197; 1984. 135:3. 446; 1988. 139:3. 205; Śpidlik T. // Civiltà cattolica. 1986 (ag.). 137(2:16). 257.

Исп. пер.:

161. Filocalia / Introd., notes de p. Placide Deseille. Barcellona. 1–2 (1994). (Classicos del Cristianismo. 50). *Рец.: Nin M. //Questiones de vida cristiana. 1995. 176. 158–159.

Частичные переводы и выдержки из полных

162. Byzantinische Mystik: ein Textbuch aus der «Philokalia» / Ausgew. und übers. von Dahme K. Salzburg. 1989–1995. 1: Das Erbe der Mönchsväter. 198. 2: Die Lehre von der geistlichen Stille. 146.

163. Filocaliä la pregïria del cor / Santos Pares. Barcellona 1979.

164. Filokalia [2]: De waakzaamheid van hart / De heilige Hesaias de Kluizenaar, Abba Filêmoon, Filotheos van de Sinaï, Hesychius van Batos; vert., ingel., van noten en reg. voorz. door Wagenaar Chr. OCSO. Bonheiden 1982. 175. (Monastieke cahiers. Bron. 22).

165. Kleine Philokalie zum Gebet des Herzens / Hrsg. Gouillard J., eingef. Frei G., übers. Schwarzenbach J. Zürich 1957. 242. [Адаптация франц. пер. Гуйара]. *Рец.: Bacht Η. // BZ 1959. 52. 108–110; Вауег М.// OS 1958. 7. 285; ThL 1958. 83. 883.

166. Kleine Philokalië Belehrungen der Mönchsväter der Ostkirche über das Gebet / Ausgew. und übers. Dietz М., eingel. Smolitsch I. Zürich; Köln 1956. 192. 21976. *Рец.: V. С. // Augustinus. 1959. 4:15. 427; Ecumenical Rev. 1956–1957. 9. 468; Theologie und Glaube. 1957. 47. 237. [Антология; переводы, в осн., с рус. пер. еп. Феофана или франц. пер. Гуйара].

167. La Filocalia. Alessandria [1980]. 139. (Filocalia dei padri neptici. 1). *Рец.: Gläser P. P. // OS 1981. 30. 169; // Civiltà cattolica. 1981. 132:4. 97.

168. Nouvelle Petite Philocalië extraits thématiques de la Grande Philocalie grecque / Ed. Touraille J. // Labor et Fides. 1992. 195. (Perspective orthodoxe. 10).

169. Petite Philocalie de la prière du coeur / Trad. et prés. par Gouillard J. P. 1953. 336. (Documents spirituels. 5; Livre de vie. 83–84). *Рец.: // REB 1954. 12. 265; J. de psychologie normale et pathologique. 1955. 52. 392; Monde nouveau paru. 1954 (Avril). 10:78. 120; Guillaumont A. // RHR 1953. 144. 243; RHE 1955. 50. 709. *Переизд.: 21968. 260. 31979. 250. (Points. Sagesses. 20). *Итал. пер.: 3Milano 1990.

170. Philokaliä testi di ascetica e mistica della Chiesa orientale / A cura di Vannucci G. Firenze 1978. [Пер. не с греч., науч. ценности не имеет].

171. Prayer of the heart: writings from the Philokaliä from the complete text / Compiled by Saint Nikodimos of the Holy Mountain and Saint Makarios of Corinth; transl. from the Greek and ed. by Palmer G. Ε. H., Sherrard Ph., Ware K. Boston 1993.

172. Touraille J. Textes philocaliques: Symeon de Thessalonique. De la vie de Maxime le Capsocalyvite. Discours sur les paroles de la prière divine // Contacts. 1976. 28(93). 46–59.

Исследования

173. Варсонофий, игумен [Веревкин В. С.]. Учение о молитве по Добротолюбию. Ярославль. 2002. 256.

174. Amore del Bello. Studi sulla Filocalia. Atti del Simposio internazionale sulla Filocalia, Ponteficio Collegio Greco, Roma, Novembre 1989 / A cura di Špidlik T. et al. Bose 1991. 294. *Рец.: Лурье В. М. (№ 1.120) [AdB].

175. AmfilochiosRadovich, mitrop. Maurovouniou. Ἡ φιλοκαλική ἀναγέννησις τοῦ ΙΗ᾿ καί ΙΘ᾿ αἰ. καί οἱ πνευματικοί καρποί της. Ἀθῆναι 1984.

176. Antoniadou A. Le thème du coeur dans la Philocalie // Contacts. 1982. 34. 235–247, 323–337.

177. Clément O. La Filocalia. // NA (№ 7.132). 21–41.

178. Coniaris A. M. Philokaliä the Bible of Orthodox spirituality / Pref. Harakas S. S. Minneapolis, MN 1998.

179. Deseille Placide. La spiritualité orthodoxe et la Philocalie. P. 1997. *Новогреч. пер.: Φιλοκαλία. Ἡ νηπτική παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἡ ἀκτινοβολία της στὸν κόσμο. Ἀθῆναι 1999. 297.

180. Duprey P. Note brève à l’occasion d’une nouvelle édition de la Philocalie // Proche-Orient chrétien. 1958. 8. 26–29.

181. Durand G.-M.de. Sur une base manuscritede la Philocalie // RHT 1991. 21. 19–36. [Athen. Bib. Nat. 547 как источник текстов Марка Подвижника в Добротолюбии].

182. Géhin P. Le Filocalie che hanno preceduto la «Filocalia» // NA (№ 7.132). 83–102.

183. Ioannikios Kotsonis, archim. Themes from the Philokalia / Transl. from the Greek by Gentithes J. E. and archim. Ignatios Apostolopoulos. Introd. by Chakos J. Minneapolis, MN 1988.

184. Ioannikios Kotsonis, archim. The intellect. Thessaloniki 1997. 77. (Themes from the Philokalia. 2).

185. Ioannikios Kotsonis, archim. Watchfulness and prayer. 2Thessaloniki 1998. 109. (Themes from the Philokalia. I). [Греч. ориг.: Νῆψις καί προσευχή. Θεσσαλονίκη. Серия включает также брошюры: Ὁ νοῦς. (Англ. пер. см. выше). Ἡ Θεία χρις. Τά δάκρυα. Γνῶσις καί αγνοία. Эти изд. нам были недоступны].

186. Kallistos Ware, bp. Possiamo parlare di spiritualità della Philocalia? // AdB (№ 7.174). 27–52.

187. Kallistos Ware, bp. The spirituality of the Philokalia // Sobornost. 1991. 13:1. 6–24. *Рус. пер:. Каллистос Диоклийский, еп. Духовность Добротолюбия // АО 4(30). 2001. 108–129. [Прим. авт.: «Лекция памяти отца Льва (Жилле) 17 марта 1990 г. Я переработал материал своего доклада, произнесенного на симпозиуме, посвященном Добротолюбию, в Риме 16 ноября 1989 г.» См. №№ 7.174, 186].

188. Karanikola Р. Ἡ φιλοκαλία τῶν νηπτικῶν καί τά ἐν αὐτπεριεχόμενα ἔργα // Ἐκκλησία. 1954. 31. 264–270, 301–305.

189. Miquel P. L’appel à l’expérience chez quelques auteurs de la Philocalie // Irénikon. 1967. 40. 354–376. [Тема дух. опыта у авторов «Добротолюбия», гл. обр., у свв. Диадоха Фотикийского, Исаака Сирина, Иоанна Лествичника. Анализ понятия «peira"].

190. Nikon Neoskitiotis. La Filocalia al Monte Athos oggi // NA (№ 7.132). 175–180.

191. Podskalsky G. Movimento filocalico e cultura moderna // NA (№ 7.132). 67–82.

192. Robinson J. A. The philocalia of Origen. Cambridge 1953.

193. Sherrard P. The revival of hcsychast spirituality // Christian spirituality: Post-Reformation and modern / Ed. by Dupré L., Saliers D. Ε. Ν. Y. 1989. 417–431.

194. Staniloae D. La liturgie de la communauté et la liturgie intérieure dans la vision philocalique // Gestes et paroles dans les diverses families liturgiques. Conférences [de l’lnstitut Théologique] Saint-Serge. XXIVе Semaine d’études liturgiques. Roma 1978. 259–273. (BEL, Subsidia. 14).

195. Stylianopoulos Tb. The Philokalia. A review article // GOTR 1981. 26:3. 252–263.

196. Temple R. Silence of the heart: The call for awakening in the Philokalia // Parabola. 1990 (May). 15:2. 28.

197. Touraille J. L’esprit de la Philocalie // Contacts. 1995. 17. 83–105.

198. Turner С. H. Two notes on the Philocalia // Zs. für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde des Urchristentums. 1911. 12. 231.

См. также №№ 1.89; 13.242.

Нектарий Эгинский

ThEE 9, 397–399

Анастасий Кефала, 1.10.1846–10.11.1920, св. Митроп. Пентапольский (с 1889).

Канонизирован Константинопольской Церковью 20.04.1961.

Житие и церковное почитание

199. Акафист святителю Нектарию, митрополиту Пентапольскому, Эгинскому чудотворцу. Мытищи б. г. [1997?]. 31.

200. Mikrayannanitis G. Ὁ ὅσιος Νεκτάριος Κεφαλς. Βίος καί ἀκολουθία. Αθῆναι 1965.

201. Papakonstantinou Τ. Ἀκολουθία, βίος καί θαύματα τοῦ ἐν ὁσίοις πατρός ἡμῶν καί ποιμηνάρχου Νεκταρίου μητροπολίτου Πενταπόλεως. Ἀθῆναι 1952.

Сочинения

202. Нектарий, св. О святых Божиих заступниках наших на небесах. М. 1999. 62.

Исследования

203. Мелинас М. Я говорил со св. Нектарием: Интервью с людьми, знавшими св. Нектария / Пер. с новогреч. [Сергиев Посад] 1995. 256. [Греч. оригинал: Афины 1987].

204. Cavarnos С. St. Nectarios of Aegina. Belmont, MA 1981 (Modern Orthodox Saints. 7).

205. Chondropoulos S. Ὁ ἅγιος τοῦ αἰῶνα μας. Ὁ ὅσιος Νεκτάριος Κεφαλᾶ. Ἀθῆναι 31973. *Франц. пер.: Saint Nectaire d’Égine. Brive-la-Gaillarde 1982. (Les Cahiers de la Fraternité Saint Basile le Grand et Saint Marc d’Éphèse).

206. Fontrier A. Saint Néctare d’Egynë esquisse biographique / Préf. Justin Popović. 2Lausanne 1993. 158. (La Lumière du Thabor). *Рус. пер.: Амвросий (Фонтрие), архим. Святитель Нектарий Эгинский: Биографический очерк. Б.м. Б.г. 146. *То же: Святитель Нектарий Эгинский: Жизнеописание / Сост. архим. Амвросий (Фонтрие). М. 1998. 221.

207. Kastoupakis Κ. Α. Βίος, πολιτεία καί θαύματα τοῦ γίου Νεκταρίου Αἰγινής. Ἀθῆναι 1963. 2 Χανιά 1965.

208. Konstantinou Ε. Die Botschaft der Heiligen in unserer Zeit. Der heilige Nektarios von Ägina (Griechenland, 1846–1920) // Der Christliche Osten. 1987. 42. 63–71, 148–157, 160–163; 1988. 43. 14–27, 89–103, 1790–189, 230–246, 297–310; 1989. 44. 51–65, 113–130.

209. Matthaiakis K. Ὁ ὅσιος Νεκτάριος Κεφαλς. Ἀθῆναι 1955.

210. Mikrayannanitis G. Ὁ ἅγιος Νεκτάριος ὁ Θαυματουργός. Σιδερόκαστρον 1966.

211. Papoutsakis Μ. Ὁ ἅγιος Νεκτάριος. Μοίρες 1966.

212. Spitsieris I. Βιογραφική σκιαγραφία ... Νεκταρίου μητροπολίτου Πενταπόλεως. Ἀθῆναι 1929.

213. Theodoritos Hagioritis monachos. Ὁ ἅγιος Νεκτάριος. Ὁ ἱεράρχης, ὁ λόγιος, ὁ ἀσκετής. Ἀθῆναι 1970.

214. Timagenis I. G. Ὁ ἅγιος Νεκτάριος ἐπίσκοπος Πενταπόλεως ὁ θαυματουργός. Ἀθῆναι 1968.

215. Vasilopoulos С. D. Ὁ ἅγιος Νεκτάριος. Ἀθῆναι 1968. (Βίοι άγίων).

Афон поствизантийский

– см. Разд. 8.

Неафонские подвижники-исихасты XIX-XX вв.

216. Крустулакис Г. Старец Порфирий: Духовный отец и наставник (1906–1991). Покров-Задорожье 1998. 112.

217. Моисей, монах. Блаженный старец Георгий Карслидис (1901–1959). Покров-Задорожье 1998. 112. *Англ. текст: Monk Moses The Athonite. The Blessed Elder George Karslides (1901–1959). Thessalonike 1998.

218. Преподобный Давид Старец, Эвбейский Чудотворец: Житие, современные чудеса / Пер. с новогреч. Покров-Задорожье 1998. 110.

219. Тацис Дионисий, свящ. Поучения старцев. М. 1997. 111. [Включены поучения след подвижников-исихастов XX в.: Амфилохий (Макрис, 1889–1970), с о. Патмос; Анфим (Вайанос, 1869–1960), с о.Хиос; Гавриил (Казасис, 1886–1983), с Афона; Георгий (Карслидис, 1901–1959), из г. Драма; Даниил (Димитриадис, 1846–1929), с Афона; Епифаний (Феодоропулос, 1930–1989), из Афин; Евсевий (Матфопулос, 1849–1929), подвизавшийся как странник-миссионер; Иаков (Цаликис, 1920–1991), с о.Эвбея; Иероним (Апостолидис, 1883–1966), с о. Эгина; Иоиль (Яннакопулос, 1901–1966), из г. Каламы; Иосиф (ум. 1959), с Афона; Паисий (Эзнепидис, 1924–1994), с Афона; Порфирий (Байрактарис, 1906–1991), из Аттики; Филофей (Зервакос, 1884–1980), с о. Парос].

220. Anagnostopoulos S. Р. Ἀθανάσιος γιολαυρίτης ὁ Πνευματικός. Αθῆναι 1986.

221. Cavarnos С. St. Arsenios of Paros. Belmont, MA 1978 (Modern Orthodox saints. 6). [Арсений Парийский, ум. 1877].

222. Cavarnos С. St. Sabas the New. Belmont, MA 1985 (Modern Orthodox Saints. 8).

223. Cottadakis Α. Συναξάρι τοῦ 20ου αιῶνα. 3. Αθῆναι 1989. (Ὁδηγητικές Μορφές. 8).

224. Ioannidis Klitos. Elder Porphirios. Testimonies and experiences. Athens 1997. 367. [Старец Порфирий (Байрактарис); пер. с 5 греч. изд.].

225. Martha (Papadopoulou), monach. Ὁ πάπαΝικόλαος Πλανάς. Ὁ ἀπλοϊκός ποιμήν τῶν ἀπλῶν προβάτων. Αθῆναι 1979. [Свящ. Николай Планас, ум. 1931].

226. Nikitaras Р.γέροντας Ἀμφιλόχιος Μάκρης. Μία σύγχρονη μορφή τῆς Πάτμου (1889–1970). Ἀθῆναι 21984.

227. Nkelis Κ. G. Ὁ ἅγιος Παναγὴς Βασιάς (πάπαΒασιάς). Αθῆναι 21987. [Васиас из Кефалонии, ум. 1888].

228. Ὁ γέροντας μας (Ἀμφιλόχιος Μάκρης, 1889–1970). ΡότσοΚάλυμνος 1986.

229. Ὁ γέρων ερώνυμος τῆς Αἰγίνης. αωπγ᾿αηξς᾿. Βίος, πνευματικαί ὑποθῆκαι καί παραινέσεις αύτοῦ ς συνελέγησαν καί κατεγράφησαν ὑπό Σωτηρίας Δ. Νύση. 4 ἔκδ. S. l., Α.Β.Ε.Ε. 1992. 447.

230. Papa-Dimitris Nkankastathis [Ὁ Ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, 1902–1975]. Βίος Θαύματα Νουθεσίαι καί Ἐπιστολαί. Θεσσαλονίκη 1997.

231. Papadopoulos S. G. Ὁ μακαριστός Ιάκοβος Τσαλίκης. Ηγούμενος I. Μ. Οσίου Δαβίδ του Γέροντος. 1994. *Англ. пер.: The garden of the Holy Spirit (Elder lakovos of Evia). Athens 1999. 182.

232. Papanakos S. Un saint prêtre orthodoxe contemporain // Irénikon. 1967. 32. 436–439. [Николай Планас].

233. Philotheos Zervakos, archim. [Ὁ οὐρανοδρόμος ὁδοιπόρος, 1884–1980]. Ἕνας σύγχρονος σιος πατήρ τῆς Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Τομος Α᾿. Βιογραφικά. Ἔξωθεν μαρτύρια. Θαυμαστά γεγονότα. Πνευματικά σαλπίσματα. Πατρικαί ὑποθῆκαι. Θεσσαλονίκη 1990.

234. The blessed Elder Philotheos Zervakos (1884–1980). Thessalonike 1987. *Pyc. пер.: Филофей Зервакос, блаженный старец. М. 1994. 207.

235. Theoklitos Dionysiatis. О ἅγιος νθιμος τῆς Χίου ὁ Θαυματουργός (Βίος, θαύμαυτα, διδαχές). Ἀθῆναι 1987.

236. Tsirakis Ν. Ε. Πλανάς Νικόλαος // ThEE 1967. 10. 417–420.

237. Zervakos F. Βίος, πολιτεία καί θαύματα τοῦ πατρός ἡμῶν Ἀρσενίου τοῦ Νέου ἐν τνήσΠάρἀσκήσαντος. S. I. 51985.


Источник: ИСИХАЗМ. Аннотированная библиография / Под общей и научной редакцией С. С. Хоружего. – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви. 2004. – 912 с. ISBN 5-94625-090-6

Комментарии для сайта Cackle