Скрыть
39:17
42:0
43:8
43:9
43:11
43:12
43:15
43:16
43:17
43:19
43:20
43:21
43:27
Церковнославянский (рус)
Псало́мъ Дави́ду, въ воспомина́нiе о суббо́тѣ.
Го́споди, да не я́ростiю тво­е́ю обличи́ши мене́, ниже́ гнѣ́вомъ тво­и́мъ нака́жеши мене́:
я́ко стрѣ́лы твоя́ унзо́ша во мнѣ́, и утверди́лъ еси́ на мнѣ́ ру́ку твою́.
Нѣ́сть изцѣле́нiя въ пло́ти мо­е́й от­ лица́ гнѣ́ва тво­его́, нѣ́сть ми́ра въ косте́хъ мо­и́хъ от­ лица́ грѣ́хъ мо­и́хъ.
Я́ко беззако́нiя моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготѣ́ша на мнѣ́.
Возсмердѣ́ша и согни́ша ра́ны моя́, от­ лица́ безу́мiя мо­его́.
Пострада́хъ и сляко́хся до конца́, ве́сь де́нь сѣ́туя хожда́хъ:
я́ко ля́двiя моя́ напо́лнишася поруга́нiй, и нѣ́сть изцѣле́нiя въ пло́ти мо­е́й.
Озло́бленъ бы́хъ и смири́хся до зѣла́, рыка́хъ от­ воз­дыха́нiя се́рдца мо­его́.
Го́споди, предъ тобо́ю все́ жела́нiе мое́, и воз­дыха́нiе мое́ от­ тебе́ не утаи́ся.
Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя́ си́ла моя́, и свѣ́тъ о́чiю мое́ю, и то́й нѣ́сть со мно́ю.
Дру́зи мо­и́ и и́скрен­нiи мо­и́ пря́мо мнѣ́ при­­бли́жишася и ста́ша.
И бли́жнiи мо­и́ от­дале́че мене́ ста́ша, и нужда́хуся и́щущiи ду́шу мою́: и и́щущiи зла́я мнѣ́ глаго́лаху су́етная, и льсти́внымъ ве́сь де́нь по­уча́хуся.
А́зъ же я́ко глу́хъ не слы́шахъ, и я́ко нѣ́мъ не от­верза́яй у́стъ сво­и́хъ:
и бы́хъ я́ко человѣ́къ не слы́шай и не имы́й во устѣ́хъ сво­и́хъ обличе́нiя.
Я́ко на тя́, Го́споди, упова́хъ, ты́ услы́шиши, Го́споди Бо́же мо́й.
Я́ко рѣ́хъ: да не когда́ пора́дуютмися врази́ мо­и́: и внегда́ подвижа́тися нога́мъ мо­и́мъ, на мя́ велерѣ́чеваша.
Я́ко а́зъ на ра́ны гото́въ, и болѣ́знь моя́ предо мно́ю е́сть вы́ну.
Я́ко беззако́нiе мое́ а́зъ воз­вѣщу́ и попеку́ся о грѣсѣ́ мо­е́мъ.
Врази́ же мо­и́ живу́тъ и укрѣпи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящiи мя́ безъ пра́вды:
воз­даю́щiи ми́ зла́я воз­ъ блага́я оболга́ху мя́, зане́ гоня́хъ благосты́ню.
Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мо́й, не от­ступи́ от­ мене́:
вонми́ въ по́мощь мою́, Го́споди спасе́нiя мо­его́.
Въ конецъ, Идиѳуму, пѣснь Давиду.
Рѣхъ: сохраню пути моя, еже не согрѣшати ми языкомъ мо­имъ: положихъ устомъ мо­имъ хранило, внегда востати грѣшному предо мною.
Онѣмѣхъ и смирихся, и умолчахъ от­ благъ, и болѣзнь моя обновися.
Согрѣяся сердце мое во мнѣ, и въ по­ученiи мо­емъ разгорит­ся огнь: глаголахъ языкомъ мо­имъ:
скажи ми, Господи, кончину мою и число дній мо­ихъ, кое есть, да разумѣю, что лишаюся азъ.
Се, пяди положилъ еси дни моя, и составъ мой яко ничтоже предъ тобою: обаче всяческая суета всякъ человѣкъ живый.
Убо образомъ ходитъ человѣкъ, обаче всуе мятет­ся: сокровищ­ст­вуетъ, и не вѣсть, кому соберетъ я.
И нынѣ кто терпѣнiе мое? не Господь ли? и составъ мой от­ тебе есть.
От всѣхъ беззаконiй мо­ихъ избави мя: поношенiе безумному далъ мя еси.
Онѣмѣхъ и не от­верзохъ устъ мо­ихъ, яко ты сотворилъ еси.
Отстави от­ мене раны твоя: от­ крѣпости бо руки тво­ея азъ изчезохъ.
Во обличенiихъ о беззаконiи наказалъ еси человѣка, и истаялъ еси яко паучину душу его: обаче всуе всякъ человѣкъ.
Услыши молитву мою, Господи, и моленiе мое внуши, слезъ мо­ихъ не премолчи: яко преселникъ азъ есмь у тебе и при­­шлецъ, якоже вси отцы мо­и.
Ослаби ми, да почію, прежде даже не от­иду, и ктому не буду.
Въ конецъ, псаломъ Давиду.
Терпя потерпѣхъ Господа, и внятъ ми и услыша молитву мою:
и воз­веде мя от­ рова страстей и от­ бренiя тины, и постави на камени нозѣ мо­и и исправи стопы моя:
и вложи во уста моя пѣснь нову, пѣнiе Богу на­шему. Узрятъ мнози и убоят­ся, и уповаютъ на Господа.
Блаженъ мужъ, емуже есть имя Господне упованiе его, и не при­­зрѣ въ суеты и неистовленiя ложная.
Многа сотворилъ еси ты, Господи Боже мой, чудеса твоя, и помышлениемъ тво­имъ нѣсть кто уподобит­ся тебѣ: воз­вѣстихъ и глаголахъ: умножишася паче числа.
Жертвы и при­­ношенiя не восхотѣлъ еси, тѣло же свершилъ ми еси: всесожженiй и о грѣсѣ не взыскалъ еси.
Тогда рѣхъ: се, прiиду: въ главизнѣ книжнѣ писано есть о мнѣ:
еже сотворити волю твою, Боже мой, восхотѣхъ, и законъ твой посредѣ чрева мо­его.
Благовѣстихъ правду въ церкви велицѣй, се, устнамъ мо­имъ не воз­браню: Господи, ты разумѣлъ еси.
Правду твою не скрыхъ въ сердцы мо­емъ, истину твою и спасенiе твое рѣхъ, не скрыхъ милость твою и истину твою от­ сонма многа.
Ты же, Господи, не удали щедротъ тво­ихъ от­ мене: милость твоя и истина твоя выну да заступитѣ мя.
Яко одержаша мя злая, имже нѣсть числа: постигоша мя беззаконiя моя, и не воз­могохъ зрѣти: умножишася паче власъ главы мо­ея, и сердце мое остави мя.
Благоволи, Господи, избавити мя: Господи, во еже помощи ми, вонми.
Да постыдят­ся и посрамят­ся вкупѣ ищущiи душу мою, изъяти ю: да воз­вратят­ся вспять и постыдят­ся хотящiи ми злая.
Да прiимутъ абiе студъ свой глаголющiи ми: благоже, благоже.
Да воз­радуют­ся и воз­веселят­ся о тебѣ вси ищущiи тебе, Господи, и да рекутъ выну, да воз­величит­ся Господь, любящiи спасенiе твое.
Азъ же нищъ есмь и убогъ, Господь попечет­ся о мнѣ: помощникъ мой и защититель мой еси ты, Боже мой, не закосни.
Въ конецъ, псаломъ Давиду.
Блаженъ разумѣваяй на нища и убога, въ день лютъ избавитъ его Господь.
Господь да сохранитъ его и живитъ его, и да ублажитъ его на земли и да не предастъ его въ руки враговъ его.
Господь да поможетъ ему на одрѣ болѣзни его: все ложе его обратилъ еси въ болѣзни его.
Азъ рѣхъ: Господи, помилуй мя, изцѣли душу мою, яко согрѣшихъ ти.
Врази мо­и рѣша мнѣ злая: когда умретъ, и погибнетъ имя его?
И вхожда­ше видѣти, всуе глаголаше сердце его: собра беззаконiе себѣ, исхожда­ше вонъ и глаголаше вкупѣ.
На мя шептаху вси врази мо­и, на мя помышляху злая мнѣ.
Слово законопреступное воз­ложиша на мя: еда спяй не при­­ложитъ воскреснути?
Ибо человѣкъ мира мо­его, на негоже уповахъ, ядый хлѣбы моя, воз­величи на мя запинанiе.
Ты же, Господи, помилуй мя и воз­стави мя, и воз­дамъ имъ.
Въ семъ познахъ, яко восхотѣлъ мя еси, яко не воз­радует­ся врагъ мой о мнѣ.
Мене же за незлобiе прiялъ, и утвердилъ мя еси предъ тобою въ вѣкъ.
Благословенъ Господь Богъ Израилевъ от­ вѣка и до вѣка: буди, буди.
Въ конецъ, въ разумъ сыновъ Кореовыхъ, псаломъ Давиду.
Имже образомъ желаетъ елень на источники водныя, сице желаетъ душа моя къ тебѣ, Боже.
Возжада душа моя къ Богу крѣпкому, живому: когда прiиду и явлюся лицу Божiю?
Быша слезы моя мнѣ хлѣбъ день и нощь, внегда глаголатися мнѣ на всякъ день: гдѣ есть Богъ твой?
Сiя помянухъ, и излiяхъ на мя душу мою: яко пройду въ мѣсто селенiя дивна, даже до дому Божiя, во гласѣ радованiя и исповѣданiя, шума праздну­ю­щаго.
Вскую при­­скорбна еси, душе моя? и вскую смущаеши мя? уповай на Бога, яко исповѣмся ему, спасенiе лица мо­его и Богъ мой.
Ко мнѣ самому душа моя смятеся: сего ради помянухъ тя от­ земли Иордански и ермонiимски, от­ горы малыя.
Бездна бездну при­­зываетъ во гласѣ хлябiй тво­ихъ: вся высоты твоя и волны твоя на мнѣ преидоша.
Въ день заповѣсть Господь милость свою, и нощiю пѣснь его от­ мене {у мене}, молитва Богу живота мо­его.
Реку Богу: заступникъ мой еси, почто мя забылъ еси? и вскую сѣтуя хожду, внегда оскорбляетъ врагъ?
Внегда сокрушатися костемъ мо­имъ, поношаху ми врази мо­и, внегда глаголати имъ мнѣ на всякъ день: гдѣ есть Богъ твой?
Вскую при­­скорбна еси, душе моя? и вскую смущаеши мя? уповай на Бога, яко исповѣмся ему, спасенiе лица мо­его и Богъ мой.
Псаломъ Давиду, не надписанъ у Еврей.
Суди ми, Боже, и разсуди прю мою: от­ языка не преподобна, от­ человѣка неправедна и льстива избави мя.
Зане ты еси, Боже, крѣпость моя, вскую от­ринулъ мя еси? и вскую сѣтуя хожду, внегда оскорбляетъ врагъ?
Посли свѣтъ твой и истину твою: та мя настависта, и введоста мя въ гору святую твою и въ селенiя твоя.
И вниду къ жертвен­нику Божiю, къ Богу веселящему юность мою: исповѣмся тебѣ въ гуслехъ, Боже, Боже мой.
Вскую при­­скорбна еси, душе моя? и вскую смущаеши мя? уповай на Бога, яко исповѣмся ему, спасенiе лица мо­его и Богъ мой.
Въ конецъ, сыновъ Кореовыхъ, въ разумъ, псаломъ.
Боже, ушима нашима услышахомъ, и отцы наши воз­вѣстиша намъ дѣло, еже содѣлалъ еси во днехъ ихъ, во днехъ древнихъ.
Рука твоя языки потреби, и насадилъ я еси: озлобилъ еси люди и изгналъ еси я.
Не бо мечемъ сво­имъ наслѣдиша землю, и мышца ихъ не спасе ихъ, но десница твоя и мышца твоя и просвѣщенiе лица тво­его, яко благоволилъ еси въ нихъ.
Ты еси самъ Царь мой и Богъ мой, заповѣдаяй спасенiя Иаковля.
О тебѣ враги нашя избодемъ роги, и о имени тво­емъ уничижимъ востающыя на ны.
Не на лукъ бо мой уповаю, и мечь мой не спасетъ мене:
спаслъ бо еси насъ от­ стужающихъ намъ, и ненавидящихъ насъ посрамилъ еси.
О Бозѣ похвалимся весь день, и о имени тво­емъ исповѣмыся во вѣкъ.
Нынѣ же от­ринулъ еси и посрамилъ еси насъ, и не изыдеши, Боже, въ силахъ нашихъ.
Возвратилъ еси насъ вспять при­­ вразѣхъ нашихъ, и ненавидящiи насъ расхищаху себѣ.
Далъ еси насъ яко овцы снѣди, и во языцѣхъ разсѣялъ ны еси.
Отдалъ еси люди твоя безъ цѣны, и не бѣ множе­с­т­во въ восклицанiихъ нашихъ.
Положилъ еси насъ поношенiе сосѣдомъ нашымъ, подражненiе и поруганiе сущымъ окрестъ насъ.
Положилъ еси насъ въ притчу во языцѣхъ, покиванiю главы въ людехъ.
Весь день срамъ мой предо мною есть, и студъ лица мо­его покры мя,
от­ гласа поношающаго и оклеветающаго, от­ лица вражiя и изгонящаго.
Сiя вся прiидоша на ны, и не забыхомъ тебе, и не неправдовахомъ въ завѣтѣ тво­емъ,
и не от­ступи вспять сердце на­ше: и уклонилъ еси стези нашя от­ пути тво­его,
яко смирилъ еси насъ на мѣстѣ озлобленiя, и при­­кры ны сѣнь смертная.
Аще забыхомъ имя Бога на­шего, и аще воз­дѣхомъ руки нашя къ богу чуждему,
не Богъ ли взыщетъ сихъ? той бо вѣсть тайная сердца.
Зане тебе ради умерщвляемся весь день, вмѣнихомся яко овцы заколенiя.
Востани, вскую спиши, Господи? воскресни, и не от­рини до конца.
Вскую лице твое от­вращаеши? забываеши нищету нашу и скорбь нашу?