Вели1каz суб­бHта

Во с™yю и3 вели1кую суббHту

 На по­вечeріи  На ќтре­ни  На вели1цэй вечeрни
 На по­лу­нощ­ни­це

Во с™hй и3 вели1кій пzт0къ
по­вечeріе же поeмъ въ кeлліахъ.

На нeм­же поeмъ канHнъ, њ рас­пsтіи гD­ни, и3 на плaчь прес™hz бцdы: їрм0съ по двaж­ды, тропари2 на д7. Послэди1 же їрм0съ џба ли6ка вкy­пэ. Творeніе сm­меH­на ло­гоfeта. Глaсъ ѕ7:

Пё­снь №.

Їрм0съ: Ћкw по сy­ху пэ­ше­шeство­вавъ ї}ль, / по бeзд­нэ сто­пa­ми, / гони1телz фа­раH­на / ви1дz по­то­плsе­ма, / бGу по­бёд­ную пё­снь пои1мъ, вопіsше.

За­пёвъ: Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

Њбё­ше­на ћкw ви1дэ на кr­тЁ, сн7а и3 гDа, / дв7аz чcтаz, терзa­ю­щисz во­піs­ше г0рцэ, / со други1ми женa­ми стенs­щи глаг0лаше.

Ви1жу тS нhнэ / возлю1бленное моE чa­до и3 люби1мое, на кr­тЁ ви1сzща, / и3 ўzзв­лs­юсz г0рцэ сeрд­цемъ, речE чcтаz: / но дaждь сл0во бl­гjй ра­бЁ твоeй.

Слa­ва: В0лею сн7е м0й и3 тв0рче / терпи1ши на дрe­вэ лю1тую смeрть, дв7а глаг0лаше / пред­стоs­щи ў кrтA со возлю1бленнымъ ў§нк0мъ.

И# нhнэ: Нhнэ моегw2 чazніz, рa­до­сти и3 весeліz, / сн7а моегw2 и3 гDа ли­шe­на бhхъ: / ўвы2 мнЁ, бо­лёз­ную сeрд­цемъ, / чcтаz плa­чу­щи глаг0лаше.

Пё­снь G.

Їрм0съ: Нёсть с™ъ / ћко­же ты2 гDи б9е м0й, / воз­несhй р0гъ вёр­ныхъ твои1хъ бl­же, / и3 ўтверди1вый нaсъ на кa­ме­ни / и3сповёданіz твоегw2.

Стрa­ха рa­ди їудeй­ска пeтръ скрhсz, / и3 вси2 tбэг0ша вёр­ніи, њстaв­ль­ше хrтA, / дв7а ры­дa­ю­щи глаг0лаше.

Њ стрaш­номъ твоeмъ ржcтвЁ и3 стрaн­номъ, сн7е м0й, / пa­че всёхъ мa­те­рей возвели1чена бhхъ ѓзъ: / но ўвы2 мнЁ, нhнэ тS ви1дzщи на дрe­вэ, рас­палa­юсz ўтр0бою.

Слa­ва: Хо­щY ўтр0бу мою2 на рукY, / и4маже ћкw мла­дeн­ца дер­жaхъ, / съ дрe­ва пріsти, вэ­щa­ше чcтаz: / но никт0же, ўвы2 мнЁ, сего2 дадE.

И# нhнэ: СE свётъ м0й слaд­кій, / на­дeж­да и3 жив0тъ м0й бl­гjй, / бGъ м0й ўгасE на кr­тЁ, / рас­палa­юсz ўтр0бою, дв7а стенs­щи глаг0лаше.

Пё­снь д7.

Їрм0съ: Хrт0съ моS си1ла, / бGъ и3 гDь, / чест­нaz цR­ковь / бGо­лёп­нw поeтъ взы­вa­ю­щи, / t смhс­ла чи1ста, њ гDэ прaзднующи.

С0лнце не за­ходsй б9е пре­вёч­ный, / и3 тв0рче всёхъ твaрей гDи, / кaкw терпи1ши стrть на кr­тЁ, / чи1стаz плa­чу­щи глаг0лаше.

Плa­чу­щи глаг0лаше бра­ко­не­ис­кyс­наz, ко бl­гоwбрaз­но­му: / потщи1сz їH­си­фе къ пілaту приступи1ти, / и3 и3спроси2 снsти со дрe­ва ўчи1телz твоего2.

Слa­ва: Ви1дэвъ пречcтую г0рцэ слезs­щу, їH­сифъ смути1сz, / и3 плa­часz приступи2 къ пілaту, / дaждь ми2, во­піS съ плa­чемъ, тё­ло бGа моегw2.

И# нhнэ: Ўsз­ве­на тS ви1дzщи, и3 без8 слa­вы, нa­га на дрe­вэ, чa­до моE, / ўтр0бою рас­палa­юсz, ры­дa­ю­щи ћкw м™и, / дв7а провэщавaше.

Пё­снь є7.

Їрм0съ: Б9іимъ / свё­томъ твои1мъ бl­же, / ќтре­ню­ю­щихъ ти2 дy­шы / люб0вію њзари2, молю1сz, / тS вёд­эти сл0ве б9ій, / и4стиннаго бGа, / t мрaка грэх0внагw взывaюща.

Рас­терзazсz и3 ры­дaz, и3 дивsсz вкy­пэ съ нікоди1момъ / снsтъ їH­сифъ, и3 ўц­э­ло­вaвъ пречи1стое тё­ло, / ры­дa­ше, и3 стенs­ше, и3 поS є3го2 ћкw бGа.

Пріи1мши є3го2 съ плa­чемъ м™и неис­ку­со­мyж­наz, / положи2 на ко­лё­ну, / молs­щи є3го2 со слезa­ми, и3 њб­ло­бы­зa­ю­щи, / г0рцэ же ры­дa­ю­щи и3 восклицaющи.

Слa­ва: Е#ди1ну на­дeж­ду и3 жив0тъ, вLко сн7е м0й и3 б9е, / во џчію свётъ ра­бA твоS и3мёхъ, / нhнэ же ли­шe­на бhхъ тебE, / слaд­кое моE чa­до и3 люби1мое.

И# нhнэ: БолBз­ни и3 скHр­би, и3 воздых†ніz њбрэт0ша мS, / ўвы2 мнЁ чcтаz г0рцэ ры­дa­ю­щи глаг0лаше, / ви1дzщи тS чa­до моE возлю1бленное, нa­га и3 ўе­динe­на, / и3 вонs­ми по­мa­за­на мертвецA.

Пё­снь ѕ7.

Їрм0съ: Жи­тeй­ское м0ре / воздвизaе­мое зрS на­пa­стей бyрею, / къ ти1хому при­стa­ни­щу тво­е­мY при­тeкъ вопію1 ти: / возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, / многомлcтиве.

Мeрт­ва тS зрю2 чlвэколю1бче, / њживи1вшаго мє1ртвыz, и3 со­дер­жa­ща вс‰, / ўzзв­лs­юсz лю1тэ ўтр0бою. / хо­тё­ла бhхъ съ тоб0ю ўмрeти, пречcтаz глаг0лаше: / не терплю1 бо без8 ды­хaніz мeрт­ва тS ви1дэти.

Дивлю1сz зрs­щи тS / пребl­гjй б9е, и3 пре­щeд­рый гDи, / без8 слa­вы, и3 без8 ды­хaніz, и3 без8wбрaзна, / и3 плa­чусz дер­жa­щи тS, / ћкw не на­дёzх­сz ўвы2 мнЁ, / ви1дэти тS сн7е м0й и3 б9е.

Слa­ва: Не и3зглаг0леши ли ра­бЁ твоeй сл0ва, сл0ве б9ій; / не ўщeд­ри­ши ли вLко, тебE р0ждшую, / глаг0лаше чcтаz, ры­дa­ю­щи и3 плa­чу­щи, / њб­ло­бы­зa­ю­щи тё­ло гDа своегw2;

И# нhнэ: По­мыш­лsю вLко, / ћкw кто­мY слaд­ка­гw твоегw2 не ўслh­шу глa­са, / ни добр0ты ли­цA твоегw2 ўзрю2, / ћко­же прeж­де ра­бA твоS: / и4бо за­шeлъ є3си2 сн7е м0й t џчію моє1ю.

Кон­дaкъ, глaсъ }:

Нaсъ рa­ди рас­пs­та­го пріиди1те вси2 воспои1мъ, / тог0 бо ви1дэ мRjа на дрe­вэ, и3 глаг0лаше: / ѓще и3 рас­пsтіе терпи1ши, / ты2 є3си2 сн7ъ, и3 бGъ м0й.

Јкосъ: Своего2 ѓгн­ца ѓг­ни­ца зрs­щи, къ за­колeнію влек0ма, / по­слё­до­ва­ше мRjа про­стeр­ты­ми власы2 / со и3нёми женa­ми, сі‰ вопію1щи: / кa­мw и4деши чa­до, / чесw2 рa­ди ск0рое течeніе со­вер­шaе­ши; / є3дA дру­гjй брaкъ пaки є4сть въ кaнэ, и3 тa­мw нhнэ тщи1шисz, / да t воды2 и5мъ віно2 сотвори1ши; / и3дy ли съ тоб0ю чa­до, и3ли2 пa­че по­ждY тебE; / дaждь ми2 сл0во сл0ве, / не мол­чA мимоиди2 менE чи1сту со­блюдhй мS: / тh бо є3си2 сн7ъ, и3 бGъ м0й.

Пё­снь з7.

Їрм0съ: Ро­со­дa­тель­ну ќбw пeщь / со­дё­ла ѓгGлъ / пр­пdб­нымъ nтро­кHмъ, / хал­дeи же њпалs­ю­щее / ве­лёніе б9іе / мучи1телz ўвэ­щA вопи1ти: / бl­го­сло­вeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.

ГдЁ сн7е м0й и3 б9е бl­го­вё­щеніе дрeв­нее, / є4же ми2 гавріи1лъ глаг0лаше; / цRs тz, сн7а и3 бGа вhш­нz­го на­ри­цa­ше: / нhнэ же ви1жу тS, свё­те м0й слaд­кій, / нa­га и3 ўsз­ве­на мертвецA.

И#збав­лszй бо­лёз­ни, нhнэ пріими1 мz съ тоб0ю сн7е м0й и3 б9е, / да сни1ду вLко во ѓдъ съ тоб0ю и3 ѓзъ, / не њстaви менE є3ди1ну: ўжe бо жи1ти не терплю2, / не ви1дzщи тебE слaд­ка­гw моегw2 свёта.

Слa­ва: Съ други1ми женa­ми мmрон0сицами, / ры­дa­ю­щи непор0чнаz г0рцэ, / и3 носи1ма ви1дzщи хrтA, глаг0лаше: ўвы2 мнЁ, / что2 ви1жу! кa­мw и4деши нhнэ сн7е м0й, / ґ менE є3ди1ну њставлsеши;

И# нhнэ: И#знемогaющи и3 ры­дa­ю­щи непор0чнаz, мmрон0сицамъ глаг0лаше: / сры­дaй­те ми2, и3 сплa­чи­тесz г0рцэ: / сe бо свётъ м0й слaд­кій, и3 ўчи1тель вaшъ гр0бу предаeтсz.

Пё­снь }.

Їрм0съ: И#з8 плa­мене пре­подHб­нымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, / и3 прaвед­на­гw жeрт­ву вод0ю попали1лъ є3си2: / вс‰ бо твори1ши хrтE т0кмw є4же хо­тё­ти, / тS превозн0симъ во вс‰ вёки.

Дв7у ры­дa­ю­щу їH­сифъ ви1дэвъ, / рас­терзa­ше­сz вeсь, и3 во­піs­ше г0рькw: / кaкw тS, q б9е м0й, нhнэ по­гребY рaбъ тв0й; / каки1ми плащани1цами њбвію2 тё­ло твоE;

Пaче ўмA пре­взh­де стрaн­ное твоE ви­дёніе / носs­ща­гw твaрь всю2 гDа: / сегw2 рa­ди їH­сифъ ћкw мeрт­ва тS на рукY своє1ю, / и3 съ нікоди1момъ н0ситъ и3 погребaетъ.

Слa­ва: Стрaн­ную ви1жу и3 пре­слaв­ную тaй­ну, / дв7а во­піs­ше сн7у и3 гDу: / кaкw въ худ0мъ гр0бэ по­ла­гaе­шисz, / мє1ртвыz по­ве­лёніемъ воз­став­лszй во гробёхъ;

И# нhнэ: Ни t гр0ба твоегw2 во­стa­ну чa­до моE, / ни слe­зы точa­щи пре­стa­ну ра­бA твоS, / д0ндеже и3 ѓзъ сни1ду во ѓдъ: / не мо­гy бо тер­пё­ти раз­лучeніz твоегw2, сн7е м0й.

Пё­снь f7.

Їрм0съ: БGа / че­ло­вёкwмъ невозм0жно ви1дэти / на нег0же не смё­ютъ чи1ни ѓгGль­стіи взи­рaти: / тоб0ю же все­чcтаz, kви1сz че­ло­вёкwмъ / сл0во во­пло­щeн­но: / є3г0же ве­ли­чa­ю­ще, / съ нбc­ны­ми вHи / тS ўбlжaемъ.

Рaдость мнЁ николи1же tсeлэ прик0снетсz, / ры­дa­ю­щи глаг0лаше непор0чнаz: / свётъ м0й и3 рa­дость моS во гр0бъ зaй­де: / но не њстaв­лю є3го2 є3ди1наго, / здё же ўмрY, и3 спо­гребyсz є3мY.

Душeв­ную мою2 ћзву нhнэ и3сцэли2 чa­до моE, / пречcтаz во­піs­ше слезs­щи: / воскrни2, и3 ўтоли2 мою2 бо­лёзнь и3 пе­чaль, / м0жеши бо вLко, є3ли1кw х0щеши, и3 твори1ши, / ѓще и3 по­грeбл­сz є3си2 в0лею.

Слa­ва: Q кaкw ўтаи1ласz тебE є4сть бeзд­на щедр0тъ, / м™ри въ тaй­нэ и3зречE гDь; / твaрь бо мою2 хо­тS спасти2, и3зв0лихъ ўмрeти. / но и3 вос­крeс­ну, и3 тебE возвели1чу, / ћкw бGъ нб7сE и3 земли2.

И# нhнэ: Воспою2 ми­лосeр­діе твоE чlвэколю1бче, / и3 по­кланs­юсz бо­гaт­ству млcти тво­еS вLко: / со­здaніе бо твоE хо­тS спасти2, / смeрть под8sлъ є3си2, речE пречcтаz: / но вос­кrніемъ твои1мъ сп7се, поми1луй всёхъ нaсъ.

Тa­же за Дост0йно, їрм0съ: БGа че­ло­вёкwмъ не возм0жно ви1дэти:

Трис™0е. По Џ§е нaшъ:

Кон­дaкъ, глaсъ }:

Нaсъ рa­ди рас­пs­та­го пріиди1те вси2 воспои1мъ, / тог0 бо ви1дэ мRjа на дрe­вэ, и3 глаг0лаше: / ѓще и3 рас­пsтіе терпи1ши, / ты2 є3си2 сн7ъ и3 бGъ м0й.

Тa­же, ГDи поми1луй, м7.

И$же на всsкое врe­мz: ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

ЧCтнёй­шую херув‡мъ: И$ме­немъ гD­нимъ бlгослови2, џтче.

Їерeй: Мlтва­ми с™hхъ nтє1цъ нa­шихъ: И# мы2 глаг0лемъ: Ґми1нь.

И# мlтва: Несквeр­наz, неблaзнаz:

И# tпyстъ.

Полy­нощ­ни­цу же поeмъ въ кeлліахъ.

Во с™yю и3 вели1кую суббHту
на ќтрени.

Клe­плетъ ко ќтре­ни въ сед­мhй чaсъ н0щи. На­чинaемъ ќтре­ню по nбh­чаю. И# по ше­стоpaл­міи є3ктеніA вели1каz.

На БGъ гDь: тро­пaрь, глaсъ в7:

Бlгоwбрaз­ный їH­сифъ, / съ дрe­ва снeмъ пречcтое тё­ло твоE, / плащани1цею чи1стою њбви1въ, и3 вонs­ми / во гр0бэ н0вэ по­крhвъ положи2.

Слa­ва: Е#гдA сниз­шeлъ є3си2 къ смeр­ти, жи­во­тE без­смeрт­ный, / то­гдA ѓдъ ўмертви1лъ є3си2 бли­стaніемъ б9ествA. / є3гдa же и3 ўмeр­шыz t преисп0днихъ воскRси1лъ є3си2, / вс‰ си6лы нбc­ныz взы­вa­ху: / жиз­нодaв­че хrтE б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

И# нhнэ: Мmрон0сицамъ женaмъ, при гр0бэ пред­стaвъ ѓгGлъ во­піs­ше: / м›ра мє1ртвымъ сyть прили1чна, / хrт0съ же и3стлёніz kви1сz чyждь.

И# на­чинaемъ пё­ти непор0чны со слад­ко­пё­ніемъ, тaкож­де по стіхY, и3 похвалы6 воз­гла­шaетъ пэ­вeцъ, во глaсъ є7:

Бlго­сло­вeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ.

СтатіS пeр­ваz.

[с №] Бl­жe­ни непор0чніи въ пyть, / ходs­щіи въ зак0нэ гDни.

И# похвалы6, во глaсъ є7:

Жи1знь во гр0бэ положи1лсz є3си2 хrтE, / и3 ѓгGль­скаz вHин­ства ўжасa­хусz, / сниз­хож­дeніе слaвz­ще твоE.

[в7] Бl­жe­ни и3спытaющіи свидBніz є3гw2, / всёмъ сeрд­цемъ взh­щутъ є3го2.

Живо­тE, кaкw ўми­рaе­ши; / кaкw и3 во гр0бэ њби­тaе­ши; / смeр­ти же цaр­ство раз­ру­шaе­ши, / и3 t ѓда мє1ртвыz возставлsеши;

[G] Не дё­ла­ю­щіи бо беззак0ніz, / въ путeхъ є3гw2 ходи1ша.

Вели­чaемъ тS ї}се цRю2, / и3 чтeмъ по­гребeніе и3 страд†ніz тво‰, / и4миже спaслъ є3си2 нaсъ t и3стлёніz.

[д7] Ты2 за­по­вё­далъ є3си2 зa­пw­вэ­ди тво‰ / сохрани1ти ѕэлw2.

МBры земли2 положи1вый, / въ мa­ломъ њби­тaе­ши ї}се всецRю2 гр0бэ днeсь, / t гробHвъ мє1ртвыz возставлszй.

[є7] Дабы2 и3спрaвилисz путіE мои2, / сохрани1ти њправд†ніz тво‰.

Ї}се хrтE м0й, цRю2 всёхъ, / что2 и3щS къ сy­щымъ во ѓдэ при­шeлъ є3си2; / и3ли2 р0дъ tрэши1ти человёческій;

[ѕ7] То­гдA не по­сты­жyсz, / вне­гдA при­з­рё­ти ми2 на вс‰ зa­пw­вэ­ди тво‰.

ВLка всёхъ зри1тсz мeртвъ, / и3 во гр0бэ н0вэмъ по­ла­гaет­сz, / и3стощи1вый гр0бы мeртвыхъ.

[з7] И#сповёмсz те­бЁ въ прaво­сти сeрд­ца, / вне­гдA научи1ти ми сz судь­бaмъ прaв­ды твоеS.

Живо­тE, во гр0бэ положи1лсz є3си2 хrтE, / и3 смeр­тію твоeю смeрть погуби1лъ є3си2, / и3 и3сточи1лъ є3си2 мjро­ви жи1знь.

[}] Њправд†ніz тво‰ сохраню2, / не њстaви менE до ѕэлA.

Со ѕло­дёи ћкw ѕло­дёй хrтE вмэни1лсz є3си2, / њправ­дaz нaсъ всёхъ, t ѕло­дёй­ства дрeв­нz­гw запинaтелz.

[f7] Въ чес0мъ и3спрaвитъ ю3нёйшій пyть св0й; / вне­гдA сохрани1ти сло­весA тво‰.

Крaс­ный добр0тою пa­че всёхъ че­ло­вBкъ, / ћкw без­зрa­ченъ мeртвъ kв­лsет­сz, / є3стество2 ўкраси1вый всёхъ.

[‹] Всёмъ сeрд­цемъ мои1мъ взыс­кaхъ тебE, / не tри1ни менE t зa­по­вэ­дей твои1хъ.

Ѓдъ кaкw стерпи1тъ сп7се при­шeствіе твоE, / ґ не пa­че бо­лёз­ну­етъ њмра­чaемь, / бли­стaніz свё­та твоегw2 за­рeю њслэплeнъ.

[№i] Въ сeрд­цэ моeмъ скрhхъ сло­весA тво‰, / ћкw да не со­гр­э­шY тебЁ.

Ї}се слaд­кій м0й, и3 сп7си1тельный свё­те, / во гр0бэ кaкw тeм­номъ скрhл­сz є3си2; / q несказaн­на­гw и3 неиз­речeн­на­гw терпёніz!

[в7i] Бl­го­сло­вeнъ є3си2 гDи, / научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ.

Недо­ум­э­вaетъ и3 є3стество2 ќм­ное, и3 мн0жество безпл0тное хrтE, / тaин­ства несказaн­на­гw, и3 неиз­речeн­на­гw твоегw2 погребeніz.

[Gi] Ўст­нa­ма мои1ма возвэсти1хъ / вс‰ судьбы6 ќстъ твои1хъ.

Q чудeсъ стрaн­ныхъ! / q ве­щeй н0выхъ! / ды­хaніz моегw2 подa­тель без­ды­хa­ненъ н0ситсz, / по­гребaемь рукa­ма їHсифовыма.

[д7i] На пути2 сви­дёній твои1хъ наслади1хсz, / ћкw њ всsкомъ богaтствэ.

И# во гр0бъ за­шeлъ є3си2, / и3 нёдръ хrтE nтe­че­скихъ ни­кaко­же tлучи1лсz є3си2: / сіE стрaн­ное и3 пре­слaв­ное кyпнw.

[є7i] Въ зa­по­вэ­дехъ твои1хъ поглумлю1сz, / и3 ўра­зу­мёю пути6 тво‰.

И$стин­ный нб7сE и3 земли2 цRю2, / ѓще и3 во гр0бэ ма­лёй­шемъ заключи1лсz є3си2, / по­знaл­сz є3си2 всeй твaри ї}се.

[ѕ7i] Во њправ­дaніихъ твои1хъ по­учyсz, / не за­бy­ду сло­вeсъ твои1хъ.

ТебЁ по­ло­жe­ну во гр0бэ со­здa­те­лю хrтE, / ѓд­скаz под­визa­шасz њснов†ніz, / и3 гр0би tверз0шасz человёкwвъ.

[з7i] Воздaждь ра­бY тво­е­мY, живи1 мz, / и3 сохраню2 сло­весA тво‰.

Зeм­лю со­дер­жaй длaнію, / ўмерщ­влeнъ пл0тію под8 зем­лeю нhнэ содержи1тсz, / мє1ртвыz и3збавлsz ѓдо­ва содержaніz.

[}i] Tкрhй џчи мои2, / и3 ўра­зу­мёю чу­десA t зак0на твоегw2.

И#з8 и3стлёніz воз­шeлъ є3си2 жи­во­тE сп7се м0й, / те­бЁ ўмeр­шу, и3 къ мє1ртвымъ при­шeд­шу, / и3 сломи1вшу ѓдw­вы верєи2.

[f7i] При­шлeцъ ѓзъ є4смь на земли2, / не скрhй t менE зa­пw­вэ­ди тво‰.

Ћко­же свё­та свэти1льникъ, / нhнэ пл0ть б9іz, под8 зeм­лю ћкw под8 спyдъ крhет­сz, / и3 tгонsетъ сy­щую во ѓдэ тьмY.

[к7] Возлюби2 ду­шA моS / воз­желaти судьбы6 тво‰ на всsкое врeмz.

Ќмныхъ стекaет­сz в0инствъ мн0жество со їH­си­фомъ и3 нікоди1момъ, / погребсти1 тz невмэсти1маго во гр0бэ мaлэ.

[к7а] Запрети1лъ є3си2 гHр­дымъ, / пр0клzти ўк­лонs­ю­щіисz t зa­по­вэ­дей твои1хъ.

Ўмерщ­влeнъ в0лею, и3 по­ло­жeнъ под8 зем­лeю, / жизнот0чне ї}се м0й, / њживи1лъ є3си2 ўмерщ­влe­на мS пре­ступлeніемъ г0рькимъ.

[к7в] Tими2 t менE пон0съ и3 ўни­чи­жeніе, / ћкw сви­дёній твои1хъ взыскaхъ.

И#змэнs­ше­сz всS твaрь стrтію твоeю, / вс‰ бо те­бЁ, сл0ве со­стра­дa­ху, / содержи1телz тS вё­ду­ще всёхъ.

[к7г] И$бо сэд0ша кнs­зи, и3 на мS кле­ветa­ху: / рaбъ же тв0й глум­лs­ше­сz во њправ­дaніихъ твои1хъ.

Живо­тA кa­мень во чрe­вэ пріeмъ / ѓдъ все­s­децъ, и3зблевA, / t вё­ка ±же поглоти2 мє1ртвыz.

[к7д] И$бо свидBніz тво‰ по­учeніе моE є4сть, / и3 со­вё­ти мои2 њправд†ніz тво‰.

Во гр0бэ н0вэ положи1лсz є3си2 хrтE, / и3 є3стество2 че­ло­вё­че­ское њбнови1лъ є3си2, / вос­крeсъ бGо­лёп­нw и3з8 мeртвыхъ.

[к7є] При­льпE земли2 ду­шA моS, / живи1 мz по словеси2 твоемY.

На зeм­лю сшeлъ є3си2, да спасe­ши ґдa­ма, / и3 на земли2 не њбрётъ сегw2 вLко, / дa­же до ѓда сниз­шeлъ є3си2 и3щsй.

[к7ѕ] Пути6 мо‰ возвэсти1хъ, и3 ўслh­шалъ мS є3си2, / научи2 мS њправ­дaніємъ твои6мъ.

Сотрzсeсz стрa­хомъ, сл0ве, всS зем­лS, / и3 денни1ца лучы2 скры2, / ве­ли­чaй­ше­му въ земли2 со­кро­вeн­но­му тво­е­мY свёту.

[к7з] Пyть њправ­дaній твои1хъ вразуми1 ми, / и3 поглумлю1сz въ чу­де­сёхъ твои1хъ.

Ћкw че­ло­вёкъ ќбw ўми­рaе­ши в0лею сп7се, / ћкw бGъ же смє1ртныz воз­стaвилъ є3си2 t гробHвъ, / и3 глубины2 грэх0вныz.

[к7и] Во­здре­мA ду­шA моS њ ўнhніz, / ўтверди1 мz въ сло­ве­сёхъ твои1хъ.

Сле­зо­тHч­наz рыд†ніz, на тебE чи1стаz / м™рски, q ї}се на­крап­лs­ю­щи во­піs­ше: / кaкw по­гребy тz сн7е;

[к7f] Пyть непрaв­ды tстaви t менE, / и3 зак0номъ твои1мъ поми1луй мS.

Ћко­же пшени1чное зeр­но, / за­шeдъ въ нBд­ра земн†z, / мно­го­пeрст­ный воздaлъ є3си2 клaсъ, / воз­стaвивъ че­ло­вё­ки, ±же t ґдaма.

[l] Пyть и4стины и3зв0лихъ, / и3 судьбы6 тво‰ не забhхъ.

Под8 зем­лeю скрhл­сz є3си2 ћкw сlн­це нhнэ, / и3 н0щію смeрт­ною по­кро­вeнъ бhлъ є3си2: / но воз­сіsй свэт­лёй­ше сп7се.

[lа] Прилэпи1хсz сви­дёніємъ твои6мъ, гDи, / не посрами2 менE.

Ћко­же с0лнечный крyгъ лунA сп7се со­кры­вaетъ, / и3 тебE нhнэ гр0бъ скры2, / скон­чaв­ша­госz смeр­тію пл0тски.

[lв] Пyть зa­по­вэ­дей твои1хъ тек0хъ, / є3гдA разшири1лъ є3си2 сeрд­це моE.

Жив0тъ смeр­ти вкуси1вый хrт0съ, / t смeр­ти смє1ртныz свободи2, / и3 всBмъ нhнэ дaру­етъ жив0тъ.

[lг] Законоположи2 мнЁ гDи пyть њправ­дaній твои1хъ, / и3 взы­щY и5 вhну.

Ўмерщ­влe­на дрeв­ле ґдa­ма зави1стнw, / возв0диши къ жи­во­тY ўмерщ­влeніемъ твои1мъ, / н0вый, сп7се, во пл0ти kв­лeй­сz ґдaмъ.

[lд] Вразуми1 мz, и3 и3спытaю зак0нъ тв0й, / и3 сохраню2 и5 всёмъ сeрд­цемъ мои1мъ.

Ќмніи тS чи1ни, про­стeр­та мeрт­ва зрs­ще нaсъ рa­ди, / ўжасa­хусz, по­кры­вaе­ми крилы2 сп7се.

[lє] На­стaви мS на стезю2 зa­по­вэ­дей твои1хъ, / ћкw тyю восхотёхъ.

Снeмъ тS сл0ве t дрe­ва мeрт­ва, / во гр0бэ їH­сифъ нhнэ положи2: / но во­стa­ни сп7сazй вс‰ ћкw бGъ.

[lѕ] Приклони2 сeрд­це моE во свидBніz тво‰, / ґ не въ лихои1мство.

ЃгGль­скаz сп7се рa­дость бhвъ, / нhнэ и3 пе­чa­ли си6мъ бhлъ є3си2 вин0венъ, / ви1димь пл0тію без­ды­хa­ненъ мeртвъ.

[lз] Tврати2 џчи мои2, є4же не ви1дэти суеты2, / въ пути2 твоeмъ живи1 мz.

Вознeсл­сz є3си2 на дрe­вэ, / и3 живy­щыz че­ло­вё­ки совозн0сиши: / под8 зем­лeю же бhвъ, ле­жa­щыz под8 нeю воскрешaеши.

[lи] По­стaви ра­бY тво­е­мY / сл0во твоE въ стрaхъ тв0й.

Ћко­же лeвъ сп7се ўс­нyвъ пл0тію, / ћкw нёкій скЂ­менъ мeртвъ во­стаe­ши, / tложи1въ стaрость плотскyю.

[lf] Tими2 по­но­шeніе моE, є4же непщевaхъ, / ћкw судьбы6 тво‰ блaги.

Въ рeб­ра про­бодeнъ бhлъ є3си2, / ребро2 взe­мый ґдaм­ле, / t негH­же є4vу со­здaлъ є3си2, / и3 и3сточи1лъ є3си2 т0ки чисти1тєльныz.

[м7] СE воз­желaхъ зa­пw­вэ­ди тво‰, / въ прaв­дэ твоeй живи1 мz.

Тaй­нw ќбw дрeв­ле жрeт­сz ѓг­нецъ: / тh же ћвэ жрeнъ бhвъ неѕл0биве, / всю2 твaрь њчи1стилъ є3си2 сп7се.

[м7а] И# да пріи1детъ на мS млcть твоS гDи, / сп7сeніе твоE по словеси2 твоемY.

Кто2 и3зречeтъ w4бразъ стрaш­ный вои1стинну н0вый; / вла­дh­че­ствуzй бо твaрію, / днeсь стrть пріeм­летъ, и3 ўми­рaетъ нaсъ рaди.

[м7в] И# tвэ­щaю по­но­шa­ю­щымъ ми2 сл0во, / ћкw ўпо­вaхъ на сло­весA тво‰.

Живо­тA сокр0вище, кaкw зри1тсz мeрт­вый; / ўжасa­ю­ще­сz ѓгG­ли взы­вa­ху: / кaкw же во гр0бэ за­клю­чaет­сz бGъ;

[м7г] И# не tими2 t ќстъ мои1хъ сло­весE и4стинна до ѕэлA, / ћкw на судьбы6 тво‰ ўповaхъ.

Копіeмъ про­бодeн­на­гw сп7се и3з8 ребрA твоегw2, / жив0тъ живот0мъ и3з8 жи­во­тA спaс­ша­гw мS и3скaпаеши, / и3 живи1ши мS съ ни1мъ.

[м7д] И# сохраню2 зак0нъ тв0й вh­ну / въ вёкъ, и3 въ вёкъ вёка.

Рас­про­стeртъ на дрe­вэ, со­брaлъ є3си2 че­ло­вё­ки: / въ рeб­ра же про­бодeнъ, / живот0чное всBмъ њстав­лeніе и3сточaеши ї}се.

[м7є] И# хож­дaхъ въ ши­ро­тЁ, / ћкw зa­пw­вэ­ди тво‰ взыскaхъ.

Бlгоwбрaз­ный сп7се њбразyетъ стрaш­нw, / и3 по­гребaетъ тS ћкw мeрт­ва бl­гоwбрaз­нw, / и3 ўжасaет­сz твоегw2 w4браза стрaшнагw.

[м7ѕ] И# глаг0лахъ њ сви­дёніихъ твои1хъ пред8 цари2, / и3 не стыдsхсz.

Под8 зем­лeю хо­тёніемъ низ­шeдъ ћкw мeртвъ, / возв0диши t земли2 къ нбc­нымъ, tтy­ду пaд­шыz ї}се.

[м7з] И# по­учaх­сz въ зa­по­вэ­дехъ твои1хъ, / ±же возлюби1хъ ѕэлw2.

Ѓще и3 мeртвъ ви1дэнъ бhлъ є3си2, но живhй ћкw бGъ, / возв0диши t земли2 къ нбc­нымъ, tтy­ду пaд­шыz ї}се.

[м7и] И# воздвиг0хъ рy­цэ мои2 / къ зa­по­вэ­демъ твои6мъ, ±же возлюби1хъ.

Ѓще и3 мeртвъ ви1дэнъ бhлъ є3си2, но жи1въ ћкw бGъ, / ўмерщвлє1ныz че­ло­вё­ки њживи1лъ є3си2, / моего2 ўмертви1въ ўмертви1телz.

[м7и] И# глум­лsх­сz / во њправ­дaніихъ твои1хъ.

Q рa­до­сти џныz! / q мн0гіz слa­до­сти! / и5хже во ѓдэ нап0лнилъ є3си2, / во днaхъ мрaч­ныхъ свётъ возсіsвъ.

[м7f] Помzни2 сло­весA тво‰ ра­бY тво­е­мY, / и4хже ўпо­вaніе дaлъ ми2 є3си2.

Покланs­юсz стrти, / вос­пэ­вaю по­гребeніе, / ве­ли­чaю твою2 дер­жaву чlвэколю1бче, / и4миже свободи1хсz страстeй тлетв0рныхъ.

[н7] Т0 мz ўтё­ши во сми­рeніи моeмъ, / ћкw сл0во твоE живи1 мz.

На тS мeчь њбнажи1сz хrтE, / и3 мeчь крёп­ка­гw ќбw при­туплsет­сz, / и3 мeчь же њбра­щaет­сz є3дeмскій.

[н7а] Г0рдіи за­ко­но­пре­сту­по­вa­ху до ѕэлA, / t зак0на же твоегw2 не ўклони1хсz.

Ѓгни­ца ѓгн­ца зрs­щи въ за­колeніи, / џстріемъ про­бодaе­ма ры­дa­ше, / сподви1гши и3 стa­до вопи1ти.

[н7в] По­мzнyхъ судьбы6 тво‰ t вё­ка гDи, / и3 ўтёшихсz.

Ѓще и3 во гр0бэ по­гребaе­шисz, / ѓще и3 во ѓдъ и4деши: / но и3 гр0бы и3стощи1лъ є3си2, / и3 ѓдъ њбнажи1лъ є3си2 хrтE.

[н7г] Пе­чaль пріsтъ мS t грBш­никъ, / њстав­лs­ю­щихъ зак0нъ тв0й.

В0лею сниз­шeлъ є3си2 сп7се, под8 зeм­лю, / ўмерщвлє1ныz че­ло­вё­ки њживи1лъ є3си2, / и3 возвeлъ є3си2 во слa­вэ џ§ей.

[н7д] Пё­та бs­ху мнЁ њправд†ніz тво‰ / на мё­стэ при­шeль­ствіz моегw2.

Трb­цы є3ди1нъ во пл0ти, / нaсъ рa­ди пон0сную пре­тер­пЁ смeрть, / ўжасaет­сz же с0лнце, и3 тре­пe­щетъ землS.

[н7є] По­мzнyхъ въ нощи2 и4мz твоE гDи, / и3 сохрани1хъ зак0нъ тв0й.

Ћкw t и3ст0чника г0рькагw, / їy­до­ва ко­лё­на и3сч†діz въ р0вэ положи1ша, / пи­тa­телz ман­нодaв­ца ї}са.

[н7ѕ] Сeй бhсть мнЁ, / ћкw њправ­дaній твои1хъ взыскaхъ.

СудіS ћкw суди1мь пред8 пілaтомъ судіeю, / и3 пред­стA, и3 смeр­тію непрaвед­ною њсуж­дeнъ бhсть, дрeвомъ крeстнымъ.

[н7з] Чaсть моS є3си2, гDи: / рёхъ сохрани1ти зак0нъ тв0й.

Г0рдый ї}лю, / ўбjй­ствен­ніи лю1діе, / что2 по­стра­дaв­ше, варaвву свободи1сте, / и3 сп7са предa­сте кrтY;

[н7и] Помоли1хсz ли­цY тво­е­мY всёмъ сeрд­цемъ мои1мъ: / поми1луй мS по словеси2 твоемY.

Рук0ю твоeю со­здa­вый ґдa­ма t земли2, / тогw2 рa­ди є3стеств0мъ бhлъ є3си2 че­ло­вёкъ, / и3 рас­пsл­сz є3си2 в0лею твоeю.

[н7f] По­мhс­лихъ пути6 тво‰ / и3 возврати1хъ н0зэ мои2 во свидBніz тво‰.

Послy­шавъ сл0ве, nц7A твоегw2, / дa­же до ѓда лю1тагw со­шeлъ є3си2, / и3 воскRси1лъ є3си2 р0дъ человёческій.

[…] Ўгот0вихсz и3 не смути1хсz / сохрани1ти зa­пw­вэ­ди тво‰.

Ўвы2 мнЁ свё­те мj­ра! / ўвы2 мнЁ свё­те м0й, / ї}се м0й воз­же­лён­ный! / во­піs­ше дв7а, ры­дa­ю­щи г0рькw взывaше.

[…а] Ќжz грBш­никъ њбzзa­шасz мнЁ, / и3 зак0на твоегw2 не забhхъ.

Зави1стливіи, ўбjй­ствен­ніи и3 г0рдіи лю1діе, / понE плащани1цы и3 су­дарS самагw2 да сты­дsт­сz, вос­крeс­шу хrтY.

[…в] Полy­но­щи во­стaхъ и3сповёдатисz те­бЁ / њ судь­бaхъ прaв­ды твоеS.

Пріиди2 ќбw сквeр­ный ўбjй­це ўче­ни­чE, / и3 нрaвъ ѕл0бы тво­еS покажи1 ми, / и4мже бhлъ є3си2 предa­тель хrт0въ.

[…г] При­чaст­никъ ѓзъ є4смь всBмъ боs­щым­сz тебє2, / и3 хранs­щымъ зa­пw­вэ­ди тво‰.

Ћкw человэколюби1въ нё­кто при­творsе­шисz бyе, и3 слё­пе / всегуби1тельнэйшій, невёр­ный, мЂ­ро продa­вый на цэнЁ.

[…д] Млcти тво­еS, гDи, и3сп0лнь зем­лS: / њправ­дaніємъ твои6мъ научи1 мz.

Нбc­на­гw мЂ­ра кyю и3мёлъ є3си2 цё­ну мно­го­цён­на­гw; / к0е пріsлъ є3си2 противодост0йное; / неи1стовство њбрёлъ є3си2 про­клsт­эй­шій сатано2.

[…є] Бl­гость сотвори1лъ є3си2 съ раб0мъ твои1мъ гDи, / по словеси2 твоемY.

Ѓще нищелю1бецъ є3си2, / и3 њ мЂрэ пе­чa­лу­е­ши и3стощaемомъ во њчи­щeніе души2, / кaкw на злaтэ про­даe­ши свэтозaрна;

[…ѕ] Бl­го­сти и3 на­казaнію и3 рa­зу­му научи1 мz, / ћкw зa­по­вэ­демъ твои6мъ вёровахъ.

Q б9ій сл0ве! / q рa­до­сте моS! / кaкw претерплю2 трид­нeв­ное твоE по­гребeніе; / нhнэ терзa­юсz ўтр0бою м™рски.

[…з] Прeж­де дa­же не смири1ти ми сz, ѓзъ прегрэши1хъ, / сегw2 рa­ди сл0во твоE сохрани1хъ.

Кто2 дaстъ ми2 в0ду и3 слeзъ и3ст0чники, / бGо­не­вёст­наz дв7а взы­вa­ше, / да вос­плa­чу слaд­ка­го ми2 ї}са;

[…и] Бlгъ є3си2 ты2 гDи, / и3 бl­го­стію твоeю научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ.

Q г0ры и3 х0лми, и3 че­ло­вёкwвъ мн0жєства! / вос­плa­чи­тесz, и3 вс‰ ры­дaй­те со мн0ю / бGа вa­ше­гw м™рію!

[…f] Ўмн0жисz на мS непрaв­да г0рдыхъ, / ѓзъ же всёмъ сeрд­цемъ мои1мъ и3спытaю зa­пw­вэ­ди тво‰.

КогдA ви1жду тS сп7се, без­лёт­на­го свё­та, / рa­дость и3 слa­дость сeрд­ца моегw2; / дв7а г0рькw вопіsше.

[o7] Ўсыри1сz ћкw млеко2 сeрд­це и4хъ, / ѓзъ же зак0ну тво­е­мY поучи1хсz.

Ѓще и3 ћкw кa­мень сп7се, краесэк0мый, / ты2 пріsлъ є3си2 сэчeніе, / но и3сточи1лъ є3си2 живyю струю2, / ћкw и3ст0чникъ сhй жи1зни.

[o7а] Бl­го мнЁ, ћкw смири1лъ мS є3си2, / ћкw да на­учyсz њправ­дaніємъ твои6мъ.

Ћкw t и3ст0чника є3ди1нагw су­гy­бою рэк0ю / рeбрwмъ твои6мъ и3зливaющымъ на­паs­ю­ще­сz, / без­смeрт­ную пріwбр­этaемъ жи1знь.

[o7в] Бlгъ мнЁ зак0нъ ќстъ твои1хъ, / пa­че тhсzщъ злaта и3 сребрA.

В0лею kви1лсz є3си2 сл0ве во гр0бэ мeртвъ, но живe­ши, / и3 че­ло­вё­ки, ћко­же предрeклъ є3си2, / вос­кrніемъ твои1мъ сп7се м0й, воздвизaеши.

Слa­ва: Вос­пэ­вaемъ сл0ве, тебE всёхъ бGа, / со nц7eмъ и3 с™hмъ твои1мъ д¦омъ, / и3 слaвимъ б9eственное твоE погребeніе.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Бlжи1мъ тS бцdе чcтаz, / и3 по­чи­тaемъ трид­нeв­ное по­гребeніе / сн7а твоегw2 и3 бGа нa­ше­гw вёрнw.

И# пaки пeр­вый при­пёвъ џба ли6ка вкyпэ:

Жи1знь во гр0бэ положи1лсz є3си2 хrтE, / и3 ѓгGль­скаz вHин­ства ўжасa­хусz, / сниз­хож­дeніе слaвz­ще твоE.

Тa­же, є3ктеніA мaлаz. И# воз­глaсъ на пeрвую статію2: Ћкw бlгослови1сz твоE и4мz, и3 про­слaвисz твоE цrтво, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэкHвъ.

И# покади1въ, на­чинaетъ вторyю статію2.

СтатіS вторaz.

На­чинaетъ лё­вый ли1къ бlгочи1ннw тро­пaрь, во глaсъ є7:

Дост0йно є4сть / ве­ли­чaти тS жиз­нодaв­ца, / на кr­тЁ рy­цэ про­стeр­ша­го, / и3 со­крy­ш­ша­го дер­жaву врaжію.

[o7в] Рy­цэ твои2 сотвори1стэ мS, и3 со­здaстэ мS: / вразуми1 мz, и3 на­учyсz зa­по­вэ­демъ твои6мъ.

Дост0йно є4сть / ве­ли­чaти тS всёхъ зижди1телz: / твои1ми бо стра­дaнь­ми и4мамы без­стрaстіе, / и3збaвльшесz тлёніz.

[o7д] Боs­щіисz тебE ќзрzтъ мS и3 воз­ве­селsт­сz, / ћкw на сло­весA тво‰ ўповaхъ.

Ўжасeсz зем­лS, / и3 с0лнце сп7се скрhсz, / те­бЁ невечeр­не­му свё­ту хrтE, / за­шeд­шу во гр0бэ пл0тски.

[o7є] Ра­зу­мёхъ гDи, ћкw прaв­да судьбы6 тво‰, / и3 вои1стинну смири1лъ мS є3си2.

Ўснyлъ є3си2 хrтE, / є3стественножив0тнымъ сн0мъ во гр0бэ, / и3 t тsж­ка­гw снA грэх0внагw / воздви1глъ є3си2 р0дъ человёческій.

[o7ѕ] Бy­ди же млcть твоS, да ўтё­шитъ мS, / по словеси2 тво­е­мY ра­бY твоемY.

Е#ди1на жeнъ, кро­мЁ бо­лёз­ней роди1хъ тS чa­до, / болBз­ни же нhнэ терплю2 стrтію твоeю нестерпи6мыz, / глаг0лаше чcтаz.

[o7з] Да пріи1дутъ мнЁ щед­рHты тво‰, и3 жи1въ бy­ду, / ћкw зак0нъ тв0й по­учeніе моE є4сть.

Горё тz сп7се, нераз­лyч­нw со nц7eмъ сy­ща, / д0лэ же мeрт­ва про­стeр­та на земли2, / ўжасa­ют­сz зрs­ще серафjми.

[o7и] Да по­сты­дsт­сz г0рдіи, ћкw непрaвед­нw беззак0нноваша на мS, / ѓзъ же поглумлю1сz въ зa­по­вэ­дехъ твои1хъ.

Раз­ди­рaет­сz цRк0внаz за­вё­са твои1мъ рас­пsтіемъ, / по­кры­вa­ютъ свэти6ла сл0ве свётъ, / те­бЁ скрhв­шусz сlн­цу под8 зeмлю.

[o7f] Да њбратsтъ мS боs­щіисz тебE, / и3 вёдz­щіи свидBніz тво‰.

Земли2 и3значaла є3ди1нэмъ мaніемъ водрузи1вый крyгъ, / без­ды­хa­ненъ ћкw че­ло­вёкъ зaй­де под8 зeм­лю: / ўжасни1сz ви­дёніемъ нб7о.

[п7] Бy­ди сeрд­це моE непор0чно во њправ­дaніихъ твои1хъ, / ћкw да не постыжyсz.

Зашeлъ є3си2 под8 зeм­лю, рук0ю твоeю со­здa­вый че­ло­вё­ка, / да воздви1гнеши t па­дeніz соб0ры че­ло­вёчєскіz всеси1льною держaвою.

[п7а] И#счезaетъ во сп7сeніе твоE ду­шA моS, / на сло­весA тво‰ ўповaхъ.

Плaчь свz­щeн­ный пріиди1те воспои1мъ хrтY ўмeр­ше­му, / ћкw дрeв­ле жєны2 мmронH­си­цы, / да и3 рa­дуй­сz ўслh­шимъ съ ни1ми.

[п7в] И#счез0ша џчи мои2 въ сл0во твоE, глаг0люще: / ко­гдA ўтё­ши­ши мS;

МЂро вои1стинну є3си2 ты2 сл0ве неистощи1мое: / тём­же ти2 и3 мЂ­ра при­но­шa­ху, / ћкw мeрт­ву жив0му, жєны2 мmронHсицы.

[п7г] За­нE бhхъ ћкw мёхъ на слaнэ, / њправ­дaній твои1хъ не забhхъ.

Ѓдw­ва ќбw по­гребeнъ ц†рствіz хrтE со­кру­шaе­ши, / смeр­тію же смeрть ўмерщ­влsе­ши, / и3 тлёніz сво­бож­дaе­ши земнорHдныz.

[п7д] Коли1кw є4сть днeй ра­бA твоегw2; / ко­гдA сотвори1ши ми2 t гонs­щихъ мS сyдъ;

Т0ки жи1зни про­ливa­ю­щаz б9іz пре­мyд­рость, / во гр0бъ за­ходs­щи, животвори1тъ / сy­щыz въ незаходи1мыхъ ѓдо­выхъ мёстэхъ.

[п7є] По­вё­да­ша мнЁ законопрест{пницы глумлє1ніz, / но не ћкw зак0нъ тв0й гDи.

Да че­ло­вё­че­ское њбновлю2 со­кру­шeн­ное є3стество2, / ўsзв­ленъ є4смь смeр­тію хо­тS пл0тію: / м™и моS, не терзaй­сz рыдaньми.

[п7ѕ] Вс‰ зa­пw­вэ­ди тво‰ и4стина, / непрaвед­нw по­гнa­ша мS, помози1 ми.

Зашeлъ є3си2 под8 зeм­лю свэтон0сецъ прaв­ды, / и3 мє1ртвыz ћко­же t снA воздви1глъ є3си2, / tгнaвъ всsкую тьмY сy­щую во ѓдэ.

[п7з] Вмaлэ не скон­чa­ша менE на земли2: / ѓзъ же не њстaвихъ зa­по­вэ­дей твои1хъ.

Зeр­но двоерaс­лен­ное є3стественожи1зненное, / въ бо­кA земн†z сёет­сz со слезa­ми днeсь: / но про­зsб­ше, мjръ радостносотвори1тъ.

[п7и] По млcти твоeй живи1 мz, / и3 сохраню2 свидBніz ќстъ твои1хъ.

Ўбоsсz ґдaмъ, бGу ходs­щу въ раи2: / рa­ду­ет­сz же, ко ѓду со­шeд­шу, / па­дhй прeж­де, и3 нhнэ воздвизaемь.

[п7f] Во вёкъ гDи, сл0во твоE / пре­бы­вaетъ на нб7си2.

Жрeтъ те­бЁ жє1ртвы слє1зныz р0ждшаz тS хrтE, / пл0тію по­ло­жe­ну во гр0бэ, вопію1щи: / во­стa­ни чa­до, ћко­же предрeклъ є3си2.

[§] Въ р0дъ и3 р0дъ и4стина твоS, / њс­но­вaлъ є3си2 зeм­лю, и3 пребывaетъ.

Во гр0бэ їH­сифъ бl­го­го­вёй­нw тS н0вэмъ со­кры­вaz / пBс­ни и3схHдныz бGолBп­ныz поeтъ те­бЁ, / смэшє1ныz ры­дaнь­ми сп7се.

[§а] Ўчинeніемъ твои1мъ пре­бы­вaетъ дeнь, / ћкw всsчєскаz ра­бHт­на тебЁ.

Гвоздьми1 тz кrтY при­гвож­дe­на, / м™и твоS сл0ве зрs­щи, / гвоздьми2 пе­чa­ли г0рькіz прон­зaетъ, и3 стр­э­лa­ми дyшу.

[§в] Ћкw ѓще бы не зак0нъ тв0й по­учeніе моE бhлъ, / то­гдA ќбw поги1блъ бhхъ во сми­рeніи моeмъ.

ТS всёхъ на­сла­ждeніе м™и зрs­щи, / пи­тіeмъ на­паsе­ма г0рькимъ, / слезa­ми ли­цE њма­кaетъ г0рцэ.

[§г] Во вёкъ не за­бy­ду њправ­дaній твои1хъ, / ћкw въ ни1хъ њживи1лъ мS є3си2.

Ўzзв­лs­юсz лю1тэ, и3 рас­терзa­юсz ўтр0бою сл0ве, / зрs­щи непрaвед­ное твоE за­колeніе, / глаг0лаше пречcтаz съ плaчемъ.

[§д] Тв0й є4смь ѓзъ, сп7си1 мz, / ћкw њправ­дaній твои1хъ взыскaхъ.

Џко слaд­кое, и3 ўст­нЁ твои2 кaкw за­клю­чY сл0ве; / кaкw же тS мерт­во­лёп­нw по­гребY; / ўжасa­юсz, во­піs­ше їHсифъ.

[§є] МенE ждa­ша грBш­ни­цы погуби1ти мS, / свидBніz тво‰ разумёхъ.

ПBс­ни їH­сифъ и3 нікоди1мъ над­грHб­ныz / пою1тъ хrтY ўмeр­ше­му нhнэ, / пою1тъ же съ ни1ми и3 серафjми.

[§ѕ] Всsкіz кончи1ны ви1дэхъ конeцъ, / ши­ро­кA зa­по­вэдь твоS ѕэлw2.

Зах0диши под8 зeм­лю сп7се, сlн­це прaв­ды: / тём­же р0ждшаz тS лунA пе­чaль­ми њскуд­э­вaетъ, / ви1да твоегw2 лишaема.

[§з] К0ль возлюби1хъ зак0нъ тв0й гDи, / вeсь дeнь по­учeніе моE є4сть.

Ўжасeсz ѓдъ сп7се, зрs тz жиз­нодaв­ца, / бо­гaт­ство џна­гw ўпражд­нs­ю­ща, / и3 ±же t вё­ка мє1ртвыz возставлsюща.

[§и] Пa­че вр†гъ мои1хъ ўмудри1лъ мS є3си2 зa­по­вэ­дію твоeю, / ћкw въ вёкъ моS є4сть.

С0лнце свётъ воз­сіzвaетъ по н0щи сл0ве: / и3 тh же вос­кRсъ, просіzвaе­ши по смeр­ти ћс­нw, / ћкw t черт0га.

[§f] Пa­че всёхъ ўчa­щихъ мS ра­зу­мёхъ, / ћкw свидBніz тво‰ по­учeніе моE є4сть.

Зем­лs тz со­здa­те­лю, въ нёд­ра пріeм­ши, / трe­пе­томъ содержи1ма сп7се трzсeт­сz, / ўспи1вши мє1ртвыz трzсeніемъ.

[R] Пa­че стaрєцъ ра­зу­мёхъ, / ћкw зa­пw­вэ­ди тво‰ взыскaхъ.

МЂры тS хrтE, нікоди1мъ и3 бl­гоwбрaз­ный, / нhнэ но­во­лёп­нw по­мазy­ю­ще, / ўжасни1сz, во­піs­ху, всS землS.

[Rа] T всsка­гw пути2 лукa­ва возбрани1хъ но­гaмъ мои6мъ, / ћкw да сохраню2 сло­весA тво‰.

Зашeлъ є3си2 свэтотв0рче, / и3 съ тоб0ю зaй­де свётъ с0лнца: / трe­пе­томъ же твaрь содержи1тсz, / всёхъ тS про­по­вё­да­ю­щи творцA.

[Rв] T судeбъ твои1хъ не ўклони1хсz, / ћкw ты2 законоположи1лъ ми2 є3си2.

Кaмень ўгла­ждeн­ный, краеуг0льный по­кры­вaетъ кa­мень: / че­ло­вёкъ же смeрт­ный ћкw смeрт­на, / бGа по­кры­вaетъ нhнэ во гр0бэ: / ўжасни1сz землE.

[Rг] К0ль слад­кA гор­тa­ни мо­е­мY сло­весA тво‰, / пa­че мe­да ўстHмъ мои6мъ.

Ви1ждь ў§нкA, є3г0же люби1лъ є3си2, / и3 твою2 м™рь чa­до, / и3 вэ­щaніе дaждь слад­чaй­шее, / взы­вa­ше плa­чу­щи чcтаz.

[Rд] T зa­по­вэ­дей твои1хъ ра­зу­мёхъ, / сегw2 рa­ди возненави1дэхъ всsкъ пyть непрaвды.

Ты2 сл0ве, ћкw сhй жи­во­тA дa­тель, / їудewвъ, на кr­тЁ про­стрhй­сz, не ўмертви1лъ є3си2, / но воскреси1лъ є3си2 и3 си1хъ мє1ртвыz.

[Rє] Свэти1льникъ но­гa­ма мои1ма зак0нъ тв0й, / и3 свётъ стезsмъ мои6мъ.

Добр0ты сл0ве прeж­де не и3мёлъ є3си2, / ни­жE ви1да, є3гдA стра­дaлъ є3си2, / но вос­кRсъ про­воз­сіsлъ є3си2, / ўдобри1въ че­ло­вё­ки б9eственными зарsми.

[Rѕ] Клsх­сz, и3 по­стaвихъ / сохрани1ти судьбы6 прaв­ды твоеS.

Зашeлъ є3си2 пл0тію въ зeм­лю невечeр­ній свэтон0сецъ, / и3 не тер­пS зрё­ти с0лнце по­мeр­че, / полyд­ни є3щE сyщу.

[Rз] Смири1хсz до ѕэлA гDи, / живи1 мz по словеси2 твоемY.

С0лнце вкy­пэ и3 лунA по­мeрк­ше сп7се, / ра­бHмъ бlгораз{мнымъ њбра­зо­вa­хусz, / и5же въ чє1рныz nдє1жды њблачaтсz.

[Rи] ВHль­наz ќстъ мои1хъ бlговоли1 же гDи, / и3 судь­бaмъ твои6мъ научи1 мz.

Ви1дэ тS бGа с0тникъ, ѓще и3 ўмертви1лсz є3си2: / кaкw тS ќбw б9е м0й, њсz­жY рукa­ма; / ўжасa­юсz, во­піs­ше їHсифъ.

[Rf] Ду­шA моS въ рукY твоє1ю вh­ну, / и3 зак0на твоегw2 не забhхъ.

ЎснY ґдaмъ, но смeрть и3з8 рeбръ и3зв0дитъ: / тh же нhнэ ўс­нyлъ є3си2 сл0ве б9ій, / и3сточaеши t рeбръ твои1хъ мjро­ви жи1знь.

[Ri] Положи1ша грBш­ни­цы сёть мнЁ, / и3 t зa­по­вэ­дей твои1хъ не заблуди1хъ.

Ўснyлъ є3си2 мaлw, и3 њживи1лъ є3си2 ўмeр­шыz, / и3 вос­кRсъ, воскRси1лъ є3си2 спs­щыz t вё­ка бlже.

[р№i] На­слё­до­вахъ свидBніz тво‰ во вёкъ, / ћкw рa­до­ваніе сeрд­ца моегw2 сyть.

Взsтъ є3си2 t земли2, / но и3сточи1лъ є3си2 сп7сeніz віно2, живот0чнаz лозо2: / про­слав­лsю стrть и3 кrтъ.

[рв7i] Приклони1хъ сeрд­це моE, / сотвори1ти њправд†ніz тво‰ въ вёкъ за воздаsніе.

Кaкw ќм­наz чинонач†ліz тS сп7се пою1тъ, / нa­га, њкро­вав­лe­на, њсуж­дe­на, / тер­пs­ще дeр­зость распинaтелей;

[рGi] Законопрест{пныz возненави1дэхъ, / зак0нъ же тв0й возлюби1хъ.

Њбручeн­ный, строп0тнэйшій р0де є3врeйскій, / вё­далъ є3си2 воз­дви­жeніе хрa­ма, / почто2 њсуди1лъ є3си2 хrтA;

[рд7i] Пом0щникъ м0й, и3 за­стyп­никъ м0й є3си2 ты2, / на сло­весA тво‰ ўповaхъ.

Во nдeж­ду по­ру­гaніz ўкраси1телz всёхъ њб­лекaе­ши, / и4же нб7о ўтверди2, и3 зeм­лю ўкраси2 чyднw.

[рє7i] Ўклони1тесz t менE лукaв­ну­ю­щіи, / и3 и3спытaю зa­пw­вэ­ди бGа моегw2.

Ћко­же неs­сыть ўsзв­ленъ въ рeб­ра тво‰ сл0ве, / џтро­ки тво‰ ўмeр­шыz њживи1лъ є3си2, / и3скaпавъ живHт­ныz и5мъ т0ки.

[рѕ7i] Заступи1 мz по словеси2 тво­е­мY: и3 жи1въ бy­ду, / и3 не посрами2 менE t чazніz моегw2.

С0лнце прeж­де ўстaви їисyсъ, и3ноплемeнники сэкjй: / тh же скрhл­сz є3си2 низ­ла­гaz тьмы2 начaльника.

[рз7i] Помози1 ми, и3 сп7сyсz, / и3 по­учyсz во њправ­дaніихъ твои1хъ вhну.

Нёдръ n§ескихъ неисх0денъ пребhвъ щeд­ре, / и3 че­ло­вёкъ бhти бlговоли1лъ є3си2, / и3 во ѓдъ сниз­шeлъ є3си2 хrтE.

[р}i] Ўничижи1лъ є3си2 вс‰ tсту­пa­ю­щіz t њправ­дaній твои1хъ, / ћкw непрaвед­но по­мыш­лeніе и4хъ.

Взsт­сz рас­пнhй­сz, / и4же на водaхъ зeм­лю по­вё­шей, / и3 ћкw без­ды­хa­ненъ въ нeй нhнэ воз­ле­гaетъ: / ћже не тер­пs­щи трzсa­ше­сz лю1тэ.

[рf7i] Пре­сту­пa­ю­щыz непщевaхъ вс‰ грBш­ныz земли2: / сегw2 рa­ди возлюби1хъ свидBніz тво‰.

Ўвы2 мнЁ, q сн7е, / неис­ку­со­мyж­наz ры­дa­ше глаг0лющи: / є3г0же бо ћкw цRS на­дёzх­сz, / њсуж­дe­на зрю2 нhнэ на кrтЁ.

[Rк] Пригвозди2 стрa­ху тво­е­мY плHти мо‰, / t судeбъ бо твои1хъ ўбоsхсz.

Сі‰ гавріи1лъ мнЁ возвэсти2, є3гдA сле­тЁ, / и4же цrтво вёч­ное речE, сн7а моегw2 ї}са.

[рк7а] Сотвори1хъ сyдъ и3 прaв­ду, / не предaждь менE њби1дzщымъ мS.

Ўвы2, сm­меH­но­во соверши1сz прbр0чество: / тв0й бо мeчь пр0йде сeрд­це моE, є3мманyиле.

[рк7в] Воспріими2 ра­бA твоего2 во бl­го, / да не њкле­ветa­ютъ менE г0рдіи.

ПонE сy­щихъ t мeрт­выхъ постыди1тесz, q їудeє! / и5хже жи­во­то­дa­вецъ воз­стaви, / є3г0же вы2 ўби1сте зави1стнw.

[рк7г] Џчи мои2 и3счез0стэ во сп7сeніе твоE, / и3 въ сл0во прaв­ды твоеS.

Ўжасeсz ви1дэвшее, неви1димый свё­те, / тебE хrтE м0й во гр0бэ со­кры­вaе­ма, без­ды­хaн­на же, / и3 помрачи2 с0лнце свётъ.

[рк7д] Сотвори2 съ раб0мъ твои1мъ по млcти твоeй, / и3 њправ­дaніємъ твои6мъ научи1 мz.

Плaка­ше г0рькw пренепор0чнаz м™и твоS сл0ве, / є3гдA во гр0бэ ви1дэ тебE неиз­речeн­на­го и3 без­на­чaль­на­го бGа.

[рк7є] Рaбъ тв0й є4смь ѓзъ, вразуми1 мz, / и3 ўвёмъ свидBніz тво‰.

Мeрт­вость твою2 нетлён­наz хrтE, / м™и твоS зрs­щи, / г0рькw къ те­бЁ вэ­щa­ше: / не косни2 жи­во­тE въ мeртвыхъ.

[рк7ѕ] Врe­мz сотвори1ти гDви, / разори1ша зак0нъ тв0й.

Ѓдъ лю1тый по­тре­пе­тA, / є3гдa тz ви1дэ сlн­це слa­вы без­смeртне, / и3 и3здавaше ю4зники тщaтельнw.

[рк7з] Сегw2 рa­ди возлюби1хъ зa­пw­вэ­ди тво‰ / пa­че злaта и3 топaзіz.

Вeліе и3 ўжaс­ное ви­дёніе нhнэ зри1тсz: / жи­во­тA сhй вин0вный, смeрть под8sтъ, / њживи1ти хо­тS всёхъ.

[рк7и] Сегw2 рa­ди ко всBмъ зa­по­вэ­демъ твои6мъ на­прав­лsх­сz, / всsкъ пyть непрaв­ды возненави1дэхъ.

Про­бодaе­шисz въ рeб­ра, / и3 при­гвож­дaе­шисz вLко рукa­ми, / ћзву t ребрA ты2 и3сцэлsz, / и3 невоз­дер­жaніе рyкъ прaoтєцъ.

[рк7f] Ди6вна свидBніz тво‰, / сегw2 рa­ди и3спытA | ду­шA моS.

Прeж­де рахи1лина сh­на плaка­ше всsкъ и4же въ до­мY, / и3 сн7а дв7ыz ры­дa­ху ўчєни1къ ли1къ съ м™рію.

[Rл] Kв­лeніе сло­вeсъ твои1хъ / про­свэ­щaетъ, и3 вра­зум­лsетъ младeнцы.

Ўдарeніе рyкъ дa­ша хrт0вой лани1тэ, / рук0ю че­ло­вё­ка со­здaв­ша­гw, / и3 чє1люсти ѕвёрz сокруши1вшагw.

[рlа] ЎстA мо‰ tверз0хъ, и3 привлек0хъ дyхъ, / ћкw зa­по­вэ­дей твои1хъ желaхъ.

Пёс­нь­ми твоE хrтE, нhнэ рас­пsтіе и3 по­гребeніе, вси2 вёр­ніи прaзд­ну­емъ, / и3збaвльшесz смeр­ти по­гребeніемъ твои1мъ.

Слa­ва, трb­ченъ: Без­на­чaльне б9е, со­прис­носyщне сл0ве, и3 дш7е с™hй, / лю1ди пра­во­слaв­ныz въ вёрэ ўкрэпи2 на р†тныz ћкw бlгъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Жи1знь р0ждшаz, / пренепор0чнаz чcтаz дв7о, / ўтоли2 цер­кHв­ныz соб­лaз­ны, / и3 подaждь ми1ръ ћкw бlгaz.

И# пaки пeр­вый тро­пaрь џба ли6ка:

Дост0йно є4сть / ве­ли­чaти тS жиз­нодaв­ца, / на кr­тЁ рy­цэ про­стeр­ша­го, / и3 со­крy­ш­ша­го дер­жaву врaжію.

Тa­же є3ктеніA мaлаz. Воз­глaсъ во вторyю статію2: Ћкw с™ъ є3си2 б9е нaшъ, и4же на пrт0лэ слa­вы хе­рувjм­ст­эмъ по­чивazй, и3 те­бЁ слaву воз­сы­лaемъ со без­на­чaль­нымъ твои1мъ nц7eмъ и3 съ прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 жи­во­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэкHвъ.

И# на­чинaемъ трeтію статію2, ка­дs­щу сщ7eннику.

СтатіS трeтіz.

На­чинaетъ пaки со слад­ко­пё­ніемъ дес­нhй, си1рэчь пeр­вый ли1къ на глaсъ G‑й.

Р0ди вси2 пё­снь / по­гребeнію тво­е­мY прин0сzтъ, хrтE м0й.

[рlв] При1зри на мS, и3 поми1луй мS, / по судY лю1бzщихъ и4мz твоE.

Снeмъ съ дрe­ва и4же t ґрі­маfeа, / плащани1цею њбви1въ / во гр0бэ тS погребaетъ.

[рlг] Стwпы2 мо‰ на­прaви по словеси2 тво­е­мY, / и3 да не њб­ла­дaетъ мн0ю всsкое беззак0ніе.

МmронH­си­цы пріид0ша, / мЂ­ра те­бЁ хrтE м0й носs­щыz премyдрw.

[рlд] И#збaви мS t клеветы2 че­ло­вё­че­скіz, / и3 сохраню2 зa­пw­вэ­ди тво‰.

Грzди2 всS твaрь, / пBс­ни и3схHдныz при­несeмъ зижди1телю.

[рlє] Ли­цE твоE просвэти2 на ра­бA твоего2, / и3 научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ.

Ћкw мeрт­ва живa­го / съ мmрон0сицами, вси2 мmро­по­мa­жемъ мyдреннw.

[рlѕ] И#схHдища водн†z и3звед0стэ џчи мои2, / понe­же не сохрани1хъ зак0на твоегw2.

ЇHси­фе требl­жeнне, / погреби2 тё­ло хrтA жизнодaвца.

[рlз] Прaве­денъ є3си2 гDи, / и3 прaви суди2 твои2.

И%хже вос­пи­тA мaн­ною, / воздвиг0ша пsту на бlгодётелz.

[рlи] За­по­вё­далъ є3си2 прaв­ду, свидBніz тво‰, / и3 и4стину ѕэлw2.

И%хже вос­пи­тA мaн­ною, / прин0сzтъ сп7су жeлчь кyп­нw и3 џцетъ.

[рlf] И#стazла мS є4сть рeв­ность твоS, / ћкw за­бh­ша сло­весA тво‰ врази2 мои2.

Q пре­безy­міz, и3 хrто­убjй­ства прbрокоубjйцъ!

[Rм] Раз­жжe­но сл0во твоE ѕэлw2, / и3 рaбъ тв0й возлюби2 є5.

Ћко­же безyм­ный служи1тель, / пре­да­дE ўчени1къ бeзд­ну премyдрости.

[рм7а] Ю#нёйшій ѓзъ є4смь и3 ўни­чи­жeнъ, / њправ­дaній твои1хъ не забhхъ.

И#збaви­телz њстaвивъ, / плён­никъ њстaвисz льсти1вый їyда.

[рм7в] Прaв­да твоS прaв­да во вёкъ, / и3 зак0нъ тв0й и4стина.

По со­ло­мH­ну, р0въ глуб0кій, / ўстA є3врє1й беззак0нныхъ.

[рм7г] СкHр­би и3 нyжди њбрэт0ша мS, / зa­пw­вэ­ди тво‰ по­учeніе моE.

Въ строп0тныхъ шeствіихъ є3врewвъ беззак0нныхъ, волчцы2 и3 сBти.

[рм7д] Прaв­да свидBніz тво‰ въ вёкъ: / вразуми1 мz, и3 жи1въ бyду.

ЇHсифъ по­гребaетъ съ нікоди1момъ мерт­во­лёп­нw зижди1телz.

[рм7є] Воз­звaхъ всёмъ сeрд­цемъ мои1мъ, ўслh­ши мS гDи, / њправд†ніz тво‰ взыщY.

Жиз­нодaв­че сп7се, / слa­ва дер­жa­вэ твоeй, ѓдъ раз0ршей.

[рм7ѕ] Воз­звaхъ ти2, сп7си1 мz, / и3 сохраню2 свидBніz тво‰.

Лежa­ща тS пречcтаz ви1дzщи, сл0ве, / ма­те­ро­лёп­нw плaкаше.

[рм7з] Предвари1хъ въ безг0діи, и3 воз­звaхъ, / на сло­весA тво‰ ўповaхъ.

Q слад­чaй­шаz моS весно2, слад­чaй­шее моE чa­до! / гдЁ твоS зaй­де добр0та;

[рм7и] Предвари1стэ џчи мои2 ко ќт­ру, / поучи1тисz словесє1мъ твои6мъ.

Плaчь спод­визa­ше все­чcтаz твоS м™и, / те­бЁ сл0ве ўмeршу.

[рм7f] Глaсъ м0й ўслh­ши гDи, по млcти твоeй, / по судь­бЁ твоeй живи1 мz.

Жєны2 съ мЂ­ры пріид0ша / по­мa­за­ти хrтA б9eственнаго мЂра.

[Rн] Прибли1жишасz гонs­щіи мS беззак0ніемъ, / t зак0на же твоегw2 ўдали1шасz.

Смeрть смeр­тію ты2 ўмерщ­влsе­ши б9е м0й, / б9eственною си1лою твоeю.

[рн7а] Бли1зъ є3си2 ты2 гDи, / и3 вси2 путіE твои2 и4стина.

Прельсти1сz пре­лeст­никъ, / прельсти1выйсz и3збавлsетсz, / пре­мyд­ро­стію твоeю б9е м0й.

[рн7в] И#спeрва по­знaхъ t сви­дёній твои1хъ, / ћкw во вёкъ њс­но­вaлъ | є3си2.

Во дно2 ѓдо­во низ­ведeнъ бhсть предa­тель, / въ клa­де­нецъ и3стлёніz.

[рн7г] Ви1ждь сми­рeніе моE, и3 и3зми1 мz, / ћкw зак0на твоегw2 не забhхъ.

Волчцы2 и3 сBти путіE / треoкаsн­на­гw безyм­на­гw їyды.

[рн7д] Суди2 сyдъ м0й, и3 и3збaви мS, / сло­весE рa­ди твоегw2 живи1 мz.

Вси2 спо­ги­бa­ютъ рас­пинa­теліе твои2 сл0ве, / сн7е б9ій всецRю2.

[рн7є] Далe­че t грBш­никъ сп7сeніе, / ћкw њправ­дaній твои1хъ не взыскaша.

Въ клa­де­нецъ и3стлёніz вси2 спо­ги­бa­ютъ мy­жіе кровeй.

[рн7ѕ] Щед­рHты тво‰ мн0ги гDи, / по судь­бЁ твоeй живи1 мz.

Сн7е б9ій всецRю2 б9е м0й, со­здa­те­лю м0й, / кaкw стrть под8sлъ є3си2;

[рн7з] Мн0зи и3згонsщіи мS и3 сту­жa­ю­щіи ми2, / t сви­дёній твои1хъ не ўклони1хсz.

Ю$ни­ца тель­цA на дрe­вэ по­вё­ше­на взы­вa­ше зрsщи.

[рн7и] Ви1дэхъ нера­зум­э­вa­ю­щыz и3 и3стazхъ, / ћкw сло­вeсъ твои1хъ не сохрани1ша.

Тёло живон0сное їH­сифъ по­гребaетъ съ нікоди1момъ.

[рн7f] Ви1ждь, ћкw зa­пw­вэ­ди тво‰ возлюби1хъ гDи, / по млcти твоeй живи1 мz.

Взы­вa­ше nтрокови1ца / тe­плэ слe­зы точa­щи, / ўтр0бою прободaема.

[Rx] На­чa­ло сло­вeсъ твои1хъ и4стина, / и3 во вёкъ вс‰ судьбы6 прaв­ды твоеS.

Свё­те џчію моє1ю, / слад­чaй­шее моE чa­до, / кaкw во гр0бэ нhнэ покрывaешисz;

[р…а] Кнs­зи по­гнa­ша мS тyне, / и3 t сло­вeсъ твои1хъ ўбоsсz сeрд­це моE.

Ґдa­ма и3 є4vу свободи1ти, м™и не ры­дaй, сі‰ страждY.

[р…в] Возрa­ду­юсz ѓзъ њ сло­ве­сёхъ твои1хъ, / ћкw њбр­этazй корhсть мн0гу.

Прос­лав­лsю твоE, сн7е м0й, крaй­нее бlгоутр0біе, / є3гHже рa­ди сі‰ стрaждеши.

[р…г] Непрaв­ду возненави1дэхъ и3 њмерзи1хъ / зак0нъ же тв0й возлюби1хъ.

Џцтомъ на­поeнъ бhлъ є3си2 и3 жeл­чію щeд­ре, / дрeв­нее раз­р­э­шaz вкушeніе.

[р…д] Седмери1цею днeмъ хвали1хъ тS, / њ судь­бaхъ прaв­ды твоеS.

На кr­тЁ пригвозди1лсz є3си2, / дрeв­ле лю1ди тво‰ столп0мъ џб­лач­нымъ покрывazй.

[р…є] Ми1ръ мн0гъ лю1бzщымъ зак0нъ тв0й, / и3 нёсть и5мъ соблaзна.

МmронH­си­цы сп7се ко гр0бу при­шeд­шыz, / мЂ­ра принес0ша тебЁ.

[р…ѕ] Чazхъ сп7сeніz твоегw2 гDи, / и3 зa­пw­вэ­ди тво‰ возлюби1хъ.

Востa­ни щeд­ре, / t пр0пастей ѓд­скихъ воз­став­лszй нaсъ.

[р…з] Сохрани2 ду­шA моS свидBніz тво‰, / и3 возлюби2 | ѕэлw2.

Воскресни2 жиз­нодaв­че, / р0ждшаz тS м™и слe­зы точa­щи глаг0летъ.

[р…и] Сохрани1хъ зa­пw­вэ­ди тво‰ и3 свидBніz тво‰, / ћкw вси2 путіE мои2 пред8 тоб0ю гDи.

Потщи1сz вос­кr­ну­ти, пе­чaль раз­р­э­шaz сл0ве, / чи1стw р0ждшіz тS.

[р…f] Да прибли1житсz молeніе моE пред8 тS гDи, / по словеси2 тво­е­мY вразуми1 мz.

Нбc­ныz си6лы ўжас0шасz стрa­хомъ, / мeрт­ва тS зрsще.

[Ro] Да вни1детъ про­шeніе моE пред8 тS гDи, / по словеси2 тво­е­мY и3збaви мS.

Люб0вію же и3 стрa­хомъ стrти тво‰ по­чи­тa­ю­щымъ, / дaждь пре­гр­э­шeній разрэшeніе.

[рo7а] Tрh­г­нутъ ўст­нЁ мои2 пё­ніе, / є3гдA научи1ши мS њправ­дaніємъ твои6мъ.

Q ўжaс­на­гw и3 стрaн­на­гw ви­дёніz, б9ій сл0ве! / кaкw зем­лs тz спокрывaетъ;

[рo7в] Про­вэ­щaетъ љзhкъ м0й сло­весA тво‰, / ћкw вс‰ зa­пw­вэ­ди тво‰ прaвда.

Носsй тS дрeв­ле сп7се, їH­сифъ бё­га­етъ, / и3 нhнэ тS и3нhй погребaетъ.

[рo7г] Да бy­детъ рукA твоS є4же сп7сти1 мz, / ћкw зa­пw­вэ­ди тво‰ и3зв0лихъ.

Плa­четъ и3 ры­дaетъ тS пречcтаz м™и твоS, / сп7се м0й ўмерщвлeнаго.

[рo7д] Воз­желaхъ сп7сeніе твоE гDи, / и3 зак0нъ тв0й по­учeніе моE є4сть.

Ўжасa­ют­сz ўмы2 стрaн­на­гw, / и3 ўжaс­на­гw тебE всёхъ со­здa­телz, погребeніz.

[рo7є] ЖивA бy­детъ ду­шA моS, и3 вос­хвa­литъ тS, / и3 судьбы6 тво‰ пом0гутъ мнЁ.

И#зліs­ша на гр0бъ мmронH­си­цы м›ра, / ѕэлw2 рaнw пришeдшыz.

[рo7ѕ] Заблуди1хъ ћкw nв­чA поги1бшее, / взыщи2 ра­бA твоего2, ћкw зa­по­вэ­дей твои1хъ не забhхъ.

Ми1ръ цRк­ви, / лю1демъ твои6мъ сп7сeніе / дaруй во­стaніемъ твои1мъ.

Слa­ва: Q трb­це б9е м0й, / џ§е, сн7е и3 дш7е, / поми1луй мjръ.

И# нhнэ: Ви1дэти твоегw2 сн7а вос­кrніе, / дв7о, спод0би тво‰ рабы6.

И# ѓбіе поeмъ тропари2 сі‰, во глaсъ є7:

Бl­го­сло­вeнъ є3си2 гDи, / научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ.

ЃгGль­скій соб0ръ ўдиви1сz, / зрS тебE въ мeрт­выхъ вмэни1вшасz, / смeрт­ную же сп7се крё­пость разори1вша, / и3 съ соб0ю ґдa­ма воздви1гша, / и3 t ѓда вс‰ своб0ждша.

Бl­го­сло­вeнъ є3си2 гDи, / научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ.

Почто2 м›ра съ ми1лостивными слезa­ми, / q ўчєни1цы рас­творsе­те; / бли­стazй­сz во гр0бэ ѓгGлъ мmрон0сицамъ вэ­щa­ше: / ви1дите вы2 гр0бъ, и3 ўра­зу­мёй­те, / сп7съ бо вос­кR­се t гр0ба.

Бl­го­сло­вeнъ є3си2 гDи, / научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ.

Ѕэлw2 рaнw мmронH­си­цы течa­ху / ко гр0бу тво­е­мY, ры­дa­ю­щыz, / но пред­стA къ ни6мъ ѓгGлъ и3 речE: / ры­дaніz врe­мz пре­стA, не плa­чи­те: / вос­кrніе же ґпcлwмъ рцhте.

Бl­го­сло­вeнъ є3си2 гDи, / научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ.

МmронH­си­цы жєны2, съ мЂ­ры при­шeд­шыz / ко гр0бу тво­е­мY сп7се, ры­дa­ху: / ѓгGлъ же къ ни6мъ речE, глаг0лz: / что2 съ мeрт­вы­ми живa­го по­мыш­лsе­те; / ћкw бGъ бо вос­кR­се t гр0ба.

Слa­ва, трb­ченъ: Поклони1мсz nц7Y, / и3 є3гw2 сн7ови, и3 с™0му д¦у, / с™ёй трb­цэ во є3ди1номъ су­ще­ствЁ, / съ се­ра­фj­мы зо­вy­ще: / с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Жиз­нодaв­ца р0ждши, / гр­эхA дв7о ґдa­ма и3збaвила є3си2, / рa­дость же є4vэ / въ пе­чa­ли мё­сто по­далA є3си2: / пaд­шыz же t жи1зни / къ сeй на­прaви, / и3з8 тебE воплоти1выйсz бGъ и3 чlвёкъ.

Ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, слa­ва те­бЁ б9е. Три1жды.

Тa­же, є3ктеніA мaлаz. Воз­глaсъ: Тh бо є3си2 цRь ми1ра, хrтE б9е нaшъ, и3 те­бЁ слaву воз­сы­лaемъ, со без­на­чaль­нымъ твои1мъ nц7eмъ и3 съ прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 жи­во­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэкHвъ.

И# поeмъ сэдa­ленъ днE, глaсъ №.
Под0бенъ: Гр0бъ тв0й сп7се:

Плащани1цею чи1стою, и3 ґрw­мaты б9eственными / тё­ло чcтн0е, и3спроси1въ ў пілaта мmро­по­мазyетъ, / и3 по­ла­гaетъ їH­сифъ въ н0вомъ гр0бэ. / тём­же ўрaн­ше мmронH­си­цы жєны2, возопи1ша / покажи2 нaмъ, ћко­же предрeклъ є3си2 хrтE, воскrніе.

Слa­ва: Покажи2 нaмъ, ћко­же предрeклъ є3си2 хrтE, воскrніе.

И# нhнэ, дру­гjй под0бенъ: Ўжас0шасz ли1цы ѓгGль­стіи, / зрs­ще сэдs­ща­го въ нёдр­эхъ џ§ихъ: / кaкw во гр0бъ по­ла­гaет­сz ћкw мeртвъ без­смeрт­ный! / є3г0же чи1ни ѓгGль­стіи њкру­жa­ютъ и3 слaвzтъ съ мeрт­вы­ми во ѓдэ, / ћкw зижди1телz и3 гDа.

Тa­же бы­вaетъ чтeніе въ тол­ко­вaніи є3ђліа на матfeа, за­чa­ло рд7i: Во ќтрій же дeнь, и4же є4сть по пzтцЁ:

Вос­кrніе хrт0во не глаг0лемъ. Но ѓбіе pал0мъ н7.

И# поeмъ канHнъ, їрм0съ по двaж­ды, ґ тропари2 на в7i. И# пaки послэди2 їрм0съ џба ли6ка вкy­пэ. Е$сть же канHнъ, t пeр­выz пё­с­ни до ше­стhz, творeніе мaр­ка монa­ха, є3пcкпа їдрyит­ска­гw: їр­мосh же творeніе жены2 нёкіz, кас­сjи и3менyемыz. T ѕ7‑й же пё­с­ни до кон­цA творeніе господи1на космы2. Крае­гранeсіе же канH­на: КаJ си1мерон дE сaв­ва­тон мeл­пw мe­га. Сjесть: И# днeсь же суб­бHту пою2 вели1кую. Глaсъ ѕ7.

Пё­снь №.

Їрм0съ: Волн0ю морск0ю / скрhв­ша­го дрeв­ле, / гони1телz мучи1телz под8 зем­лeю скрh­ша / сп7сeнныхъ џт­ро­цы: / но мы2 ћкw nтрокови6цы, / гDви пои1мъ, / слaв­нw во прослaвисz.

[К] ГDи б9е м0й, / и3сх0дное пё­ніе, и3 надгр0бную те­бЁ пё­снь воспою2, / по­гребeніемъ твои1мъ жи1зни мо­еS вх0ды tвeрз­ше­му, / и3 смeр­тію смeрть и3 ѓдъ ўмертви1вшему.

[А] Го­рё тz на пrт0лэ и3 д0лэ во гр0бэ, / прем‡рнаz и3 подзє1мнаz, по­мыш­лs­ю­щаz сп7се м0й, / зhб­лz­хусz ўмерщ­влeніемъ твои1мъ: / пa­че ўмa бо ви1дэнъ бhлъ є3си2 мeртвъ, живоначaльниче.

[І] Да тво­еS слa­вы вс‰ и3сп0лниши, / сшeлъ є3си2 въ ни6жнzz земли2: / t тебe бо не скрhсz со­стaвъ м0й и4же во ґдaмэ, и3 по­гребeнъ, / и3стлёвша мS њб­нов­лsе­ши чlвэколю1бче.

Пё­снь G.

Їрм0съ: ТебE на водaхъ / по­вё­сив­ша­го / всю2 зeм­лю неwдержи1мw, / твaрь ви1дэвши / на л0бнэмъ ви1сима, / ќжа­сомъ мн0гимъ со­дро­гa­ше­сz, / нёсть с™ъ, / рaз­вэ тебE гDи, взывaющи.

[С] W$бразы по­гребeніz твоегw2 по­казaлъ є3си2, видBніz ўмн0живъ: / нhнэ же сокровє1ннаz тво‰ бGо­мyж­нw ўzсни1лъ є3си2, и3 сy­щымъ во ѓдэ вLко, / нёсть с™ъ, рaз­вэ тебE гDи, взывaющымъ.

[И] Про­стeрлъ є3си2 дл†ни, и3 соедини1лъ є3си2 дрeв­ле разсто‰щаzсz: / њд­эsніемъ же сп7се, є4же въ плащани1цэ и3 во гр0бэ, / њков†нныz разрэши1лъ є3си2, / нёсть с™ъ, рaз­вэ тебE гDи, взывaющыz.

[М] Гр0бомъ и3 пе­чaтьми, невмэсти1ме, / содержи1мь бhлъ є3си2 хо­тёніемъ: / и4бо си1лу твою2 дёй­ст­вы по­казaлъ є3си2, / бGо­дёй­ствен­нw пою1щымъ: / нёсть с™ъ, рaз­вэ тебE гDи, чlвэколю1бче.

Сэдa­ленъ, глaсъ №:

Гр0бъ тв0й сп7се, в0ини стре­гy­щіи, / мeрт­ви t њб­ли­стaніz ћв­ль­ша­гwсz ѓгG­ла бh­ша, / про­по­вё­да­ю­ща женaмъ вос­кrніе. / тебE слaвимъ тли2 потреби1телz: / те­бЁ при­пa­да­емъ вос­кr­ше­му и3з8 гр0ба, / и3 є3ди1ному бGу нaшему.

Слa­ва, и3 нhнэ, т0йже.

Пё­снь д7.

Їрм0съ: На кr­тЁ твоE / б9eственное и3стощaніе / прови1дz ґв­ва­кyмъ, / ўжaс­сz, во­піs­ше: / ты2 си1льныхъ пре­сёклъ є3си2 / дер­жaву бl­же, / пріwб­щazсz сy­щымъ во ѓдэ, ћкw всеси1ленъ.

[Е] Седь­мhй дeнь днeсь њс™и1лъ є3си2, / є3г0же дрeв­ле бlгослови1лъ є3си2 ўпо­коeніемъ дёлъ: / прев0диши бо всsчєскаz и3 њб­нов­лsе­ши, / суб­бHт­ствуz сп7се м0й, и3 назидaz.

[Р] Си1лою лyч­ша­гw, побэди1вшагw тебE, / t пл0ти ду­шA твоS раздэли1сz: / рас­терзa­ю­щи бо nбоS ќзы, / смeр­ти и3 ѓда, сл0ве, дер­жa­вою твоeю.

[О] Ѓдъ сл0ве срётъ тS њгорчи1сz, / чlвё­ка зрS њбо­жe­на, / ўsзв­ле­на рa­на­ми, и3 все­силь­но­дё­телz, / стрaш­нымъ же зрaкомъ поги1бе.

Пё­снь є7.

Їрм0съ: БGоzв­лeніz твоегw2 хrтE, / къ нaмъ ми1лостивнw бhв­ша­гw, / и3сaіа свётъ ви1дэвъ невечeр­ній, / и3з8 н0щи ќтре­не­вавъ взы­вa­ше: / вос­кr­нутъ мeрт­віи, / и3 во­стa­нутъ сy­щіи во гро­бёхъ, / и3 вси2 земнор0дніи возрaдуютсz.

[Н] Новотвори1ши земны6z со­здa­те­лю, пeр­стенъ бhвъ, / и3 плащани1ца и3 гр0бъ kв­лs­ютъ є4же въ те­бЁ сл0ве, тaин­ство: / бl­гоwбрaз­ный бо со­вёт­никъ, тебE р0ждшагw со­вётъ њбразyетъ, / въ те­бЁ ве­ле­лёп­нw но­во­творs­ща­гw мS.

[Д] Смeр­тію смeрт­ное, / по­гребeніемъ тлён­ное пре­ла­гaе­ши, / нетлён­но твори1ши бо, / бGо­лёп­нw без­смeрт­но творS пріsтіе: / пл0ть бо твоS и3стлёніz не ви1дэ вLко, / ни­жE дш7A твоS во ѓдэ стран­но­лёп­нw њстaв­ле­на бhсть.

[Е] И#з8 небрaч­ныz про­шeдъ, и3 про­бодeнъ въ рeб­ра со­дё­те­лю м0й, / и3з8 неS со­дё­лалъ є3си2 њб­нов­лeніе є4vино, ґдaмъ бhвъ, / ўс­нyвъ пa­че є3стествA сн0мъ є3стeственнымъ, / и3 жи1знь воздви1гнувъ t снA и3 тлёніz, ћкw всеси1ленъ.

Пё­снь ѕ7.

[С] Їрм0съ: Ћтъ бhсть, / но не ўдер­жaнъ въ пeр­с­эхъ ки1товыхъ їH­на: / тв0й бо w4бразъ носS, стра­дaв­ша­гw, и3 по­гребeнію дaв­ша­гwсz, / ћкw t черт0га t ѕвёрz и3зhде: / при­гла­шa­ше же ку­стwдjи, / хранs­щіи сyєт­наz и3 лHж­наz, / млcть сію2 њстaви­ли є3стE.

[А] Біeнъ бhлъ є3си2, но не раздэли1лсz є3си2 сл0ве, / є3sже причасти1лсz є3си2 пл0ти: / ѓще бо и3 разори1сz тв0й хрaмъ во врe­мz стrти, / но и3 тaкw є3ди1нъ бЁ со­стaвъ б9ествA и3 пл0ти тво­еS. / во nбои1хъ бо є3ди1нъ є3си2 сн7ъ, сл0во б9іе, бGъ и3 чlвёкъ.

[В] Че­ло­вэ­ко­убjй­ствен­но, но не бGо­убjй­ствен­но бhсть пре­гр­э­шeніе ґдa­мо­во: / ѓще бо и3 по­стра­дA тво­еS пл0ти пeрст­ное существо2, / но б9ество2 без­стрaст­но пребhсть: / тлён­ное же твоE на нетлёніе преложи1лъ є3си2, / и3 нетлён­ныz жи1зни по­казaлъ є3си2 и3ст0чникъ воскrніемъ.

[В] Цaр­ству­етъ ѓдъ, но не вёч­ну­етъ над8 р0домъ че­ло­вё­че­скимъ: / тh бо пол0жсz во гр0бэ дер­жaвне, жи­во­на­чaль­ною длaнію, / смeр­ти ключи2 развeрглъ є3си2, / и3 про­по­вё­далъ є3си2 t вё­ка тa­мw спs­щымъ, и3збавлeніе нел0жное / бhвъ сп7се, мє1ртвымъ пeрвенецъ.

Кон­дaкъ, глaсъ ѕ7:

Бeзд­ну заключи1вый, мeртвъ зри1тсz, / и3 смЂр­ною и3 плащани1цею њбви1всz, / во гр0бэ по­ла­гaет­сz ћкw смeрт­ный без­смeрт­ный: / жєнh же пріид0ша по­мa­за­ти є3го2 мЂромъ, / плa­чу­щыz г0рькw и3 вопію1щыz: / сіS суб­бHта є4сть пребl­го­сло­вeн­наz, / въ нeй­же хrт0съ ўс­нyвъ, вос­крeс­нетъ триднeвенъ.

Јкосъ: Со­дер­жaй вс‰ на кrтъ воз­несeсz, / и3 ры­дaетъ всS твaрь, того2 ви1дzщи нa­га ви1сzща на дрe­вэ, / с0лнце лучы2 сокры2, и3 ѕвёз­ды tложи1ша свётъ: / зем­лs же со мн0гимъ стрa­хомъ по­ко­лебaсz, и3 м0ре по­бэ­жE, / и3 кa­меніе рас­па­дeсz, гр0би же мн0зи tверз0шасz, / и3 тэлесA во­стa­ша с™hхъ му­жeй. / ѓдъ ни1зу стe­нетъ, / и3 їудeє со­вё­ту­ютъ њкле­ветaти хrт0во вос­кrніе. / жєнh же взы­вa­ютъ: / сіS суб­бHта є4сть пребl­го­сло­вeн­наz, / въ нeй­же хrт0съ ўс­нyвъ, вос­кr­нетъ триднeвенъ.

Сm­наxaрь.

Пё­снь з7.

[А] Їрм0съ: Неиз­речeн­ное чy­до, / въ пещи2 и3збaвивый / пр­пdб­ныz џтро­ки и3з8 плa­мене, / во гр0бэ мeртвъ / без­ды­хa­ненъ по­ла­гaет­сz, / во сп7сeніе нaсъ пою1щихъ: / и3збaвителю б9е / бl­го­сло­вeнъ є3си2.

[Т] Ўzзви1сz ѓдъ, въ сeрд­цэ / пріeмъ ўsз­ве­на­го ко­піeмъ въ рeб­ра, / и3 воз­ды­хaетъ nгнeмъ б9eственнымъ и3ждивaемь, / во сп7сeніе нaсъ пою1щихъ: / и3збaвителю б9е бl­го­сло­вeнъ є3си2.

[О] Бо­гaтъ гр0бъ, / въ се­бё бо пріи1мъ ћкw спs­ща со­дё­телz, / жи1зни б9eственное сокр0вище по­казaсz, / во сп7сeніе нaсъ пою1щихъ: / и3збaвителю б9е, бl­го­сло­вeнъ є3си2.

[Н] Зак0номъ ўмeр­шихъ / є4же во гр0бэ по­ло­жeніе, всёхъ пріeм­летъ жи1знь, / и3 сего2 и3ст0чника по­казyетъ во­стaніz, / во сп7сeніе нaсъ пою1щихъ: / и3збaвителю б9е, бl­го­сло­вeнъ є3си2.

[М] Е#ди1но бs­ше нераз­лyч­ное, / є4же во ѓдэ, и3 во гр0бэ, и3 во є3дeмэ, / б9ество2 хrт0во, со nц7eмъ, и3 д¦омъ, / во сп7сeніе нaсъ пою1щихъ: / и3збaвителю б9е, бl­го­сло­вeнъ є3си2.

Пё­снь }.

[Е] Їрм0съ: Ўжасни1сz боsй­сz нб7о, / и3 да подви1жатсz њснов†ніz земли2: / сe бо въ мерт­ве­цёхъ вм­энsет­сz въ вhш­нихъ живhй, / и3 во гр0бъ мaлъ стран­но­пріeм­лет­сz. / є3г0же џт­ро­цы бlгослови1те, / сщ7eнницы восп0йте, / лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

[Л] Разруши1сz пречcтый хрaмъ, / пaд­шую же со­воз­став­лsетъ ски1нію: / ґдa­му бо пeр­во­му вторhй, и4же въ вhш­нихъ живhй, / сни1де дa­же до ѓдо­выхъ сокр0вищъ. / є3г0же џт­ро­цы бlгослови1те, / сщ7eнницы восп0йте, / лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

[П] Пре­стA дeр­зость ў§нкHвъ, / ґрі­маfeй же и3зрsдствуетъ їH­сифъ: / мeрт­ва бо и3 нa­га зрS, над8 всё­ми бGа, / пр0ситъ и3 по­гребaетъ, зо­вhй: / џт­ро­цы бlгослови1те, / сщ7eнницы восп0йте, / лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

[W] Q чудeсъ н0выхъ! / q бl­го­сти! / q неиз­речeн­на­гw тер­пё­ніz! / в0лею бо под8 зем­лeю пе­чат­лёет­сz, и4же въ вhш­нихъ живhй, / и3 ћкw льстeцъ, бGъ њкле­ветaет­сz. / є3г0же џт­ро­цы бlгослови1те, / сщ7eнницы восп0йте, / лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

Пё­снь f7.

[М] Їрм0съ: Не ры­дaй менE м™и, / зрs­щи во гр0бэ, / є3г0же во чрe­вэ без8 сё­мене за­чалA є3си2 сн7а: / во­стa­ну бо и3 про­слaв­люсz, / и3 воз­несY со слa­вою, непре­стaн­нw ћкw бGъ, / вё­рою и3 люб0вію тS величaющыz.

[Е] Въ стрaн­нэмъ твоeмъ ржcтвЁ, / бо­лёз­ней и3збэжaвше пa­че є3стествA, / ўбlжи1хсz без­на­чaльне сн7е: / нhнэ же тS б9е м0й, / без­ды­хaн­на зрs­щи мeрт­ва, / nрy­жіемъ пе­чa­ли рас­терзa­юсz лю1тэ: / но воскrни2, ћкw да возвели1чусz.

[Г] Зем­лS по­кры­вaетъ мS хо­тs­ща, / но ўстра­шa­ют­сz ѓдw­вы врaт­ни­цы, / њдёz­на ви1дzще nдeж­дею њкро­вав­лe­ною, м™и, tм­щeніz: / враги1 бо кrт0мъ порази1въ ћкw бGъ, / вос­кr­ну пaки, и3 возвели1чу тS.

[А] Да рa­ду­ет­сz твaрь, / да ве­селsт­сz вси2 земнор0дніи, / врaгъ бо плэни1сz ѓдъ: / съ мЂ­ры жєны2 да ср­этa­ютъ, / ґдa­ма со є4vою и3збавлsю всер0дна, / и3 въ трeтій дeнь воскrну.

Е#xапостілaрій, глaсъ в7: С™ъ гDь бGъ нaшъ: Три1жды.

На хвали1техъ по­стaвимъ стіхи2 д7,
и3 поeмъ стіхи6ры са­мо­глaс­ны глaсъ в7:

Днeсь содержи1тъ гр0бъ со­дер­жa­ща­го длaнію твaрь, / по­кры­вaетъ кa­мень по­крhв­ша­го доб­ро­дё­телію нб7сA: / спи1тъ жив0тъ, и3 ѓдъ тре­пe­щетъ, / и3 ґдaмъ t ќзъ раз­р­э­шaет­сz. / слa­ва тво­е­мY смот­рeнію, / и4мже соверши1въ всE ўпо­коeніе вёч­ное, / да­ро­вaлъ є3си2 нaмъ б9е, / всес™0е и3з8 мeрт­выхъ твоE воскrніе.

Что2 зри1мое ви­дёніе; / к0е на­стоs­щее ўпо­коeніе; / цRь вэ­кHвъ, и4же стrтію соверши1въ смот­рeніе, / во гр0бэ суб­бHт­ству­етъ, н0вое нaмъ по­даS суб­бHт­ство. / то­мY возопіи1мъ: / воскrни2 б9е, судsй земли2, / ћкw ты2 цrтву­е­ши во вё­ки, / неиз­мёр­ную и3мёzй вeлію млcть.

Пріиди1те ви1димъ жив0тъ нaшъ во гр0бэ ле­жaщъ, / да во гро­бёхъ ле­жa­щыz њживи1тъ. / пріиди1те днeсь и5же и3з8 їy­ды спs­ща зрs­ще, / прbр0чески є3мY возопіи1мъ: / воз­лeгъ ўс­нyлъ є3си2 ћкw лeвъ, / кто2 воздви1гнетъ тS цRю2; / но во­стa­ни са­мо­в­лaст­нw, / дa­вый себE њ нaсъ в0лею, / гDи слa­ва тебЁ.

Глaсъ ѕ7: Проси2 їH­сифъ тё­ло ї}сово, / и3 положи2 є5 въ н0вэмъ своeмъ гр0бэ: / по­добa­ше бо є3мY и3з8 гр0ба, / ћкw и3з8 черт0га проити2. / сокруши1вый дер­жaву смeр­ти, / и3 tвeр­зый вратA р†йскаz че­ло­вёкwмъ, / гDи слa­ва тебЁ.

Слa­ва, глaсъ ѕ7: Днeш­ній дeнь тaй­нw вели1кій мwmсeй / проwбра­зо­вa­ше, глаг0лz: / и3 бlгослови2 бGъ дeнь седь­мhй, / сіs бо є4сть бl­го­сло­вeн­наz суб­бHта. / сeй є4сть ўпо­коeніz дeнь, / в0ньже почи2 t всёхъ дёлъ свои1хъ є3динор0дный сн7ъ б9ій, / смот­рeніемъ є4же на смeрть, пл0тію суб­бHт­ство­вавъ: / и3 во є4же бЁ, пaки воз­врa­щь­сz вос­кrніемъ, / да­ро­вA нaмъ жив0тъ вёч­ный, / ћкw є3ди1нъ бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ в7: Пребl­го­сло­вeн­на є3си2 бцdе дв7о:

Славосл0віе вели1кое. Сщ7eнникъ же њблачи1тсz во всю2 сщ7eнническую nдeж­ду, и3 вх0дитъ со с™hмъ є3ђліемъ.

По трис™0мъ же глаг0летъ сщ7eнникъ: В0нмемъ. Ми1ръ всBмъ. Пре­мyд­рость.

И# мы2 тро­пaрь є3ди1ножды, глaсъ в7:

Бlгоwбрaз­ный їH­сифъ / съ дрe­ва снeмъ пречcтое тё­ло твоE, / плащани1цею чи1стою њбви1въ, и3 вонs­ми / во гр0бэ н0вэ по­крhвъ положи2.

И# глаг0лемъ тро­пaрь прbр0чества, глaсъ в7:

Содер­жaй концы2, / гр0бомъ со­дер­жaтисz и3зв0лилъ є3си2 хrтE, / да t ѓдо­ва по­гло­щeніz и3збaвиши че­ло­вё­че­ство / и3 вос­кRсъ њживи1ши нaсъ, / ћкw бGъ безсмeртный.

Слa­ва: И# вос­кRсъ њживи1ши нaсъ, / ћкw бGъ безсмeртный.

И# нhнэ, пaки вeсь.

Тa­же про­кj­менъ, глaсъ д7: Воскrни2 гDи, помози2 нaмъ, / и3 и3збaви нaсъ и4мене рa­ди твоегw2. Стjхъ: Б9е, ўши1ма нa­ши­ма ўслh­ша­хомъ и3 nтцы2 нa­ши возвэсти1ша нaмъ.

Прbр0чества їе­зекjи­ле­ва чтeніе.
[ГлавA lз, ст. №-д7i]

Бhсть на мнЁ рукA гDнz, и3 и3зведe мz въ д©э гD­ни, и3 по­стaви мS сре­дЁ п0лz, сe же бs­ше п0лно ко­стeй че­ло­вё­че­скихъ. и3 њб­ведe мz џкре­стъ и5хъ џколw, и3 сE мнH­ги ѕэлw2 на лицы2 п0лz, и3 сE сy­хи ѕэлw2. и3 речE ко мнЁ: сhне че­ло­вёчь, њживyтъ ли кH­сти сі‰; и3 рек0хъ: гDи б9е, ты2 вё­си сі‰. и3 речE ко мнЁ: сhне че­ло­вёчь, прорцы2 на кH­сти сі‰, и3 речe­ши и5мъ: кH­сти сух‡z, слh­ши­те сл0во гDне. сE глаг0летъ ґдw­наJ гDь ко­стeмъ си6мъ: сE ѓзъ введY въ вaсъ д¦ъ жив0тенъ. и3 дaмъ на вaсъ жи6лы, и3 воз­ведY на вaсъ пл0ть, и3 про­стрY по вaмъ к0жу, и3 дaмъ д¦ъ м0й въ вaсъ, и3 њжи­ветE, и3 ўвё­сте, ћкw ѓзъ є4смь гDь. и3 прорек0хъ, ћко­же за­по­вё­да ми2 гDь: и3 бhсть глaсъ вне­гдa ми прbр0чествовати, и3 сE трyсъ, и3 со­во­куп­лs­хусz кH­сти, к0сть къ к0сти, кazж­до къ со­стaву сво­е­мY. и3 ви1дэхъ, и3 сE бh­ша и5мъ жи6лы, и3 пл0ть рас­тs­ше, и3 вос­хож­дa­ше, [и3 про­тz­жeсz] и5мъ к0жа верхY, д¦ъ же не бs­ше въ ни1хъ. и3 речE ко мнЁ: прорцы2 њ д©э, прорцы2 сhне че­ло­вёчь, и3 рцы2 д¦ови: сі‰ глаг0летъ ґдw­наJ гDь, t четhрехъ вёт­рwвъ пріиди2 дш7е, и3 вдy­ни на мє1ртвыz сі‰, и3 да њживyтъ. и3 прорек0хъ, ћко­же по­ве­лЁ ми2: и3 вни1де въ нS д¦ъ жи1зни, и3 њжи1ша, и3 стa­ша на но­гaхъ свои1хъ, соб0ръ мн0гъ ѕэлw2. и3 речE гDь ко мнЁ, глаг0лz: сhне че­ло­вёчь, сі‰ кH­сти вeсь д0мъ ї}левъ є4сть, тjи бо глаг0лютъ: сy­хи бh­ша кH­сти нa­шz, поги1бе на­дeж­да нa­ша, ўбіe­ни бh­хомъ. тогw2 рa­ди прорцы2 [сhне че­ло­вёчь], и3 рцы2 къ ни6мъ, сі‰ глаг0летъ ґдw­наJ гDь: сE ѓзъ tвeр­зу гр0бы вa­шz, и3 и3зведY вaсъ t грHбъ вa­шихъ, лю1діе мои2, и3 введY вы2 въ зeм­лю ї}леву. и3 ўвё­сте, ћкw ѓзъ є4смь гDь, вне­гдA tвeр­сти ми2 гр0бы вa­шz, є4же возвести1 ми вaсъ t гробHвъ вa­шихъ, лю1діе мои2: и3 дaмъ д¦ъ м0й въ вaсъ, и3 жи1ви бy­де­те. и3 по­стaв­лю вы2 на земли2 вa­шей, и3 ўвё­сте, ћкw ѓзъ гDь: глаг0лахъ, и3 сотворю2, глаг0летъ ґдw­наJ гDь.

Про­кj­менъ, глaсъ з7: Воскrни2 гDи б9е м0й, да воз­несeт­сz рукA твоS, / не за­бy­ди ўб0гихъ твои1хъ до кон­цA. Стjхъ: И#сповёмсz те­бЁ гDи, всёмъ сeрд­цемъ мои1мъ, по­вёмъ вс‰ чу­десA тво‰.

Ґп0столъ, къ корjнfzнwмъ, за­чa­ло рlг.

Брaтіе, мaлъ квaсъ всE см­э­шeніе квa­ситъ; њчи1стите u5бо вeт­хій квaсъ, да бy­де­те н0во см­э­шeніе, ћко­же є3стE без­квaс­ни: и4бо пaс­ха нa­ша за ны2 по­жрeнъ бhсть хrт0съ. тём­же да прaзд­ну­емъ, не въ квaсэ вeт­сэ, ни въ квaсэ ѕл0бы и3 лукaв­ства, но въ без­квaсіихъ чистоты2 и3 и4стины. хrт0съ ны2 и3скупи1лъ є4сть t клsт­вы зак0нныz, бhвъ по нaсъ клsтва: пи1сано бо є4сть: пр0клzтъ всsкъ ви1сzй на дрe­вэ. да въ kзh­ц­эхъ бl­го­сло­вeніе ґвраaм­ле бy­детъ њ хr­тЁ ї}сэ, да њб­это­вaніе д¦а пріи1мемъ вёрою.

Ґл­ли­лyіа, глaсъ є7: Да вос­кr­нетъ бGъ, и3 рас­точaт­сz врази2 є3гw2, и3 да бэ­жaтъ t ли­цA є3гw2 ненави1дzщіи є3го2. Стjхъ: Ћкw и3счезaетъ дhмъ, да и3счeзнутъ, ћкw тaетъ в0скъ t ли­цA nгнS. Стjхъ: Тaкw да поги1бнутъ грёш­ни­цы t ли­цA б9іz, ґ првd­ни­цы да возвеселsтсz.

Е#ђліе t матfeа, за­чa­ло рд7i.

Во ќтрій дeнь, и4же є4сть по пzт­цЁ, со­брa­шасz ґрхіерeє и3 фарісeє къ пілaту: глаг0люще: г0споди, по­мzнy­хомъ, ћкw льстeцъ џнъ речE є3щE сhй жи1въ: по тріeхъ днeхъ во­стa­ну. повели2 u5бо ўтверди1ти гр0бъ до трeтіz­гw днE: да не кaкw при­шeд­ше ўченицы2 є3гw2 н0щію, ўкрa­дутъ є3го2, и3 рекyтъ лю1демъ: во­стA t мeрт­выхъ, и3 бy­детъ по­слёд­нzz лeсть г0рша пeр­выz. речe же и5мъ пілaтъ: и4мате ку­стwдjю, и3ди1те, ўтверди1те, ћко­же вё­сте. nни1 же шeд­ше ўтверди1ша гр0бъ, знa­ме­нав­ше кa­мень съ кустwдjею.

Тa­же є3ктеніA: Рцeмъ вси2: И# прH­чаz ћкw nбhч­но. И#сп0лнимъ ќтрен­нюю мlтву нa­шу: Тaкож­де и3 прH­чаz ћкw nбhч­но. И# бы­вaетъ tпyстъ.

И# бы­вaетъ цэ­ло­вaніе плащани1цы, ґ и3дёже нёсть плащани1цы, цэлy­ютъ w4бразъ.

Пэв­цh же пою1тъ стіхи1ру, глaсъ є7:

Пріиди1те ўбlжи1мъ їH­си­фа прис­но­пa­мzт­на­го, / въ нощи2 къ пілaту при­шeд­ша­го, / и3 жи­во­тA всёхъ и3спроси1вшаго: / дaждь ми2 сего2 стрaн­на­го, / и4же не и3мёетъ гдЁ главы2 подклони1ти: / дaждь ми2 сего2 стрaн­на­го, є3г0же ўчени1къ лукa­вый на смeрть пре­да­дE: / дaждь ми2 сего2 стрaн­на­го, / є3г0же м™и зрs­щи на кr­тЁ ви1сzща, / ры­дa­ю­щи во­піs­ше, / и3 м™рски вос­кли­цa­ше: / ўвы2 мнЁ, чa­до моE! / ўвы2 мнЁ, свё­те м0й, / и3 ўтр0ба моS возлю1бленнаz! / сm­меH­номъ бо пред­речeн­ное въ цRк­ви днeсь собhст­сz: / моE сeрд­це nрy­жіе пр0йде, / но въ рa­дость вос­кrніz твоегw2 / плaчь преложи2. / по­кланsем­сz страстeмъ твои6мъ хrтE, / по­кланsем­сz страстeмъ твои6мъ хrтE, / по­кланsем­сz страстeмъ твои6мъ хrтE, / и3 с™0му воскrнію.

Пeр­вый же чaсъ поeт­сz въ притв0рэ: трeтій же чaсъ, ше­стhй и3 девsтый, пою1тсz вкy­пэ пр0стw въ притв0рэ съ бl­жeн­на­ми во своE врeмz.

Во с™yю и3 вели1кую суббHту
вeчера.

Њ ча­сЁ десsтомъ днE клe­плетъ вечeр­ню, и3 њблачи1тсz сщ7eнникъ во nдeж­ду, и3 бlгослови1вшу є3мY, на­чинaемъ пред­на­чинa­тель­ный pал0мъ, по­сeмъ є3ктеніA вели1каz. Тa­же, ГDи воз­звaхъ, во глaсъ №. Nби1тели же сщ7eнницы и3 діaко­ни вси2, дости1гшу стіхY, глаг0лющу: Па­дyтъ во мрe­жу свою2: по­ла­гa­ю­ще покл0нъ, tх0дzтъ, и3 њб­ла­чaт­сz и3 сjи во nдeжди, и3 творsтъ про­ско­мjдію. И# по­стaвимъ стіхHвъ }. Поeмъ же стіхи6ры вос­кr­ныz nсмо­глaс­ни­ка G, и3 t стіх0вны є3ди1ну.

Стіхи6ры вос­кr­ны, глaсъ №:

Вечє1рніz нa­шz мlт­вы / пріими2 с™hй гDи, / и3 подaждь нaмъ њстав­лeніе гр­эхHвъ, / ћкw є3ди1нъ є3си2 / kв­лeй въ мjрэ воскrніе.

Њбыди1те лю1діе сіHнъ, / и3 њбыми1те є3го2, / и3 дади1те слaву въ нeмъ вос­кr­ше­му и3з8 мeрт­выхъ: / ћкw т0й є4сть бGъ нaшъ, / и3збавлeй нaсъ t беззак0ній нaшихъ.

Пріиди1те лю1діе / воспои1мъ, и3 поклони1мсz хrтY, / слaвz­ще є3гw2 и3з8 мeрт­выхъ вос­кrніе: / ћкw т0й є4сть бGъ нaшъ, / t лe­сти врa­жіz мjръ и3збавлeй.

Стrтію твоeю хrтE, / t страстeй свободи1хомсz, / и3 вос­кrніемъ твои1мъ и3з8 и3стлёніz и3збaвихомсz: / гDи, слa­ва тебЁ.

И$ны стіхи6ры самоглaсны,
вели1кіz суб­бHты три2, по­вторs­ю­ще є3ди1ну, глaсъ }:

Днeсь ѓдъ стенS во­піeтъ: / ќне мнЁ бs­ше, ѓще бhхъ t мRjи р0ждшагосz не пріsлъ: / при­шeдъ бо на мS, дер­жaву мою2 разруши2, / вратA мBд­наz сокруши2: / дy­шы, ±же со­дер­жaхъ прeж­де, бGъ сhй воскRси2. / слa­ва гDи, кrтY тво­е­мY, и3 вос­кrнію твоемY.

Днeсь ѓдъ стенS во­піeтъ: / разруши1сz моS влaсть, / пріsхъ мeрт­ва­го ћкw є3ди1наго t ўмeр­шихъ: / се­гH бо дер­жaти tню1дъ не мо­гY, / но по­губ­лsю съ ни1мъ, и4миже цaр­ство­вахъ: / ѓзъ и3мёхъ мертвецы2 t вё­ка, / но сeй [сE] всёхъ воздвизaетъ. / слa­ва гDи кrтY тво­е­мY, и3 вос­кrнію твоемY.

Днeсь ѓдъ стенS во­піeтъ: / по­жeр­та моS бhсть дер­жa­ва, / пa­стырь рас­пsт­сz, и3 ґдa­ма воскrи2: / и4миже цaр­ство­вахъ, лиши1хсz, / и3 ±же пожр0хъ воз­мо­гjй всёхъ и3зблевaхъ. / и3стощи2 гр0бы рас­пнhй­сz, / и3знемогaетъ смeрт­наz дер­жa­ва. / слa­ва гDи кrтY тво­е­мY, и3 вос­кrнію твоемY.

Слa­ва, глaсъ ѕ7: Днeш­ній дeнь тaй­нw вели1кій мwmсeй проwбра­зо­вa­ше, глаг0лz: / и3 бlгослови2 бGъ дeнь седь­мhй. / сіs бо є4сть бl­го­сло­вeн­наz суб­бHта, / сeй є4сть ўпо­коeніz дeнь, / в0ньже почи2 t всёхъ дёлъ свои1хъ, є3динор0дный сн7ъ б9ій, / смот­рeніемъ є4же на смeрть, пл0тію суб­бHт­ство­вавъ: / и3 во є4же бЁ, пaки воз­врa­щь­сz вос­кrніемъ, / да­ро­вA нaмъ жив0тъ вёч­ный, / ћкw є3ди1нъ бlгъ, и3 чlвэколю1бецъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ №: Все­мjр­ную слaву / t че­ло­вBкъ про­зsб­шую, / и3 вLку р0ждшую, / нбc­ную двeрь / воспои1мъ мRjю дв7у, / безпл0тныхъ пё­снь, и3 вёр­ныхъ ўдоб­рeніе: / сіs бо kви1сz нб7о, и3 хрaмъ б9ествA: / сіS пре­граж­дeніе вражды2 разруши1вши, / ми1ръ введE, и3 цrтвіе tвeр­зе. / сію2 ќбw и3мyще вё­ры ўтвер­ждeніе, / поб0рника и4мамы и3з8 неS р0ждшагосz гDа. / дерзaй­те u5бо, дерзaй­те лю1діе б9іи: / и4бо т0й побэди1тъ враги2 ћкw всеси1ленъ.

Вх0дъ съ є3ђліемъ. Свё­те ти1хій:

Про­кj­менъ не глаг0лемъ, но ѓбіе: Пре­мyд­рость. И# на­чинaетъ чтeцъ чтє1ніz.

Бы­тіS чтeніе.
[ГлавA №, ст. №-Gi]

Въ на­чaлэ сотвори2 бGъ нб7о и3 зeм­лю. зем­лs же бЁ неви1дима, и3 неустр0ена, и3 тьмA верхY бeзд­ны: и3 д¦ъ б9ій но­шa­ше­сz верхY воды2. и3 речE бGъ: да бy­детъ свётъ: и3 бhсть свётъ. и3 ви1дэ бGъ свётъ, ћкw добро2: и3 разлучи2 бGъ меж­дY свё­томъ, и3 меж­дY тьм0ю. и3 на­речE бGъ свётъ дeнь, ґ тьмY на­речE н0щь. и3 бhсть вe­черъ, и3 бhсть ќт­ро, дeнь є3ди1нъ. и3 речE бGъ: да бy­детъ твeрдь по­сре­дЁ воды2, и3 да бy­детъ раз­лучa­ю­щи по­сре­дЁ воды2 и3 воды2: и3 бhсть тaкw. и3 сотвори2 бGъ твeрдь: и3 разлучи2 бGъ меж­дY вод0ю, ћже бЁ под8 твeр­дію, и3 меж­дY вод0ю, ћже бЁ над8 твeр­дію. и3 на­речE бGъ твeрдь, нб7о: и3 ви1дэ бGъ, ћкw добро2. и3 бhсть вe­черъ, и3 бhсть ќт­ро, дeнь вторhй. и3 речE бGъ: да со­берeт­сz водA, ћже под8 нб7сeмъ, въ со­брaніе є3ди1но, и3 да kви1тсz сy­ша. и3 бhсть тaкw: и3 со­брaсz водA, ћже под8 нб7сeмъ, въ собр†ніz сво‰, и3 kви1сz сy­ша. и3 на­речE бGъ сy­шу, зeм­лю: и3 собр†ніz в0дъ на­речE морS: и3 ви1дэ бGъ, ћкw добро2. и3 речE бGъ: да прорасти1тъ зем­лS бhліе травн0е, сё­ю­щее сё­мz по р0ду и3 по под0бію, и3 дрeво плодови1тое творs­щее пл0дъ, є3мyже сё­мz є3гw2 въ нeмъ по р0ду на земли2: и3 бhсть тaкw. и3 и3знесE зем­лS бhліе травн0е, сё­ю­щее сё­мz по р0ду и3 по под0бію, и3 дрeво плодови1тое творs­щее пл0дъ, є3мyже сё­мz є3гw2 въ нeмъ по р0ду на земли2: и3 ви1дэ бGъ, ћкw добро2. и3 бhсть вe­черъ, и3 бhсть ќт­ро, дeнь трeтій.

Прbр0чества и3сaіина чтeніе.
[ГлавA …, ст. №- ѕ7i.]

Свэти1сz свэти1сz їеrли1ме, пріи1де бо тв0й свётъ, и3 слa­ва гDнz на те­бЁ воз­сіS. сE тьмA по­крhетъ зeм­лю, и3 мрaкъ на kзhки, на те­бё же kви1тсz гDь, и3 слa­ва є3гw2 на те­бЁ ќзрит­сz. и3 п0йдутъ цaріе свё­томъ твои1мъ, и3 kзh­цы свёт­ло­стію твоeю. возведи2 џкре­стъ џчи твои2, и3 ви1ждь собр†наz ч†да тво‰: сE пріид0ша вси2 сh­но­ве твои2 и3здалeча, и3 дщє1ри твои2 на рaм­эхъ в0змутсz. то­гдA ќзри­ши, и3 возрa­ду­е­шисz, и3 ўбои1шисz, и3 ўжaс­не­шисz сeрд­цемъ, ћкw приложи1тсz къ те­бЁ бо­гaт­ство морск0е, и3 kзhкwвъ и3 людeй. и3 пріи1дутъ къ те­бЁ ста­дA вельблю6дъ, и3 по­крh­ютъ тS вельблю1ди ма­діaм­стіи и3 ге­фaр­стіи: вси2 t савы2 пріи1дутъ, носs­ще злaто, и3 лівaнъ при­несyтъ, и3 кa­мень чeстенъ, и3 сп7сeніе гDне бl­го­воз­вэ­с­тsтъ. и3 вс‰ џв­цы кmд†рскіz со­берyт­сz те­бЁ, и3 nвни2 на­веHfстіи пріи1дутъ къ те­бЁ, и3 воз­несyт­сz прі‰тнаz на жeрт­вен­никъ м0й, и3 д0мъ мlт­вы мо­еS про­слaвит­сz. кjи сyть, и5же ћкw џб­ла­цы, летsтъ, и3 ћкw г0луби со птенцы2 ко мнЁ; менE џст­ро­ви ждa­ша, и3 корабли2 fар­сjй­стіи въ пeр­выхъ, привести2 ч†да тво‰ и3здалeча, и3 сребро2 и3 злaто и4хъ съ ни1ми, и4мене рa­ди гDнz с™aгw, и3 за є4же с™0му ї}леву слaв­ну бhти. и3 сози1ждутъ сh­но­ве и3нор0дніи стё­ны тво‰, и3 цaріе и4хъ пред­стоsти бy­дутъ те­бЁ: за гнёвъ бо м0й порази1хъ тS, и3 за млcть мою2 возлюби1хъ тS. и3 tвeр­зут­сz вратA тво‰ при1снw, дeнь и3 н0щь не за­творsт­сz, ввести2 къ те­бЁ си1лу kзы6къ, и3 цари2 и4хъ ведH­мыz. kзh­цы бо и3 цaріе, и5же не пораб0таютъ ти2, поги1бнутъ, и3 kзh­цы за­пу­стёніемъ за­пу­стё­ютъ. и3 слa­ва лівa­но­ва къ те­бЁ пріи1детъ, кm­парj­сомъ, и3 пev­гомъ, и3 кeдромъ, вкy­пэ про­слaви­ти мё­сто с™0е моE, и3 мё­сто н0гъ мои1хъ про­слaв­лю. и3 п0йдутъ къ те­бЁ боs­ще­сz сh­но­ве смири1вшихъ тS, и3 раздражи1вшихъ тS, и3 покл0нzтсz сл­эдaмъ н0гъ твои1хъ вси2 про­гнё­вав­шіи тS: и3 на­речe­шисz грaдъ гDнь, сіHнъ с™aгw ї}лева. за сіE, ћкw бhлъ є3си2 њстaв­ленъ и3 возненави1дэнъ, и3 не бЁ по­мо­гa­ю­ща­гw ти2: по­ло­жy тz въ рa­дость вёч­ную, весeліе родHмъ родHвъ. и3 и3ссeши млеко2 kзhкwвъ, и3 бо­гaт­ство ца­рeй снё­си, и3 ўра­зу­мёе­ши, ћкw ѓзъ гDь сп7сazй тS, и3 и3збавлszй тS бGъ ї}левъ.

И#сх0да чтeніе.
[ГлавA в7i, ст. №-№i.]

РечE гDь къ мwmсeю и3 ґарH­ну въ земли2 є3гЂпетстэй, глаг0лz: мёсzцъ сeй вaмъ на­чa­ло мёсz­цей, пeр­вый бy­детъ вaмъ въ мёсz­ц­эхъ лё­та. рцы2 ко все­мY с0нму сы­нHвъ ї}левыхъ, глаг0лz: въ десsтый мёсz­ца сегw2 да в0зметъ кjйж­до nв­чA по до­мHмъ nтe­че­ствъ, кjйж­до nв­чA по д0му. ѓще же мaлw и4хъ є4сть въ до­мY, ћкw недо­вHль­нымъ бhти на nв­чA, да в0зметъ съ соб0ю со­сё­да бли1жнzго своего2 по числY дyшъ, кjйж­до дов0льное се­бЁ со­чтeтъ на nв­чA. nв­чA со­вер­шeн­но, мy­же­скъ п0лъ, непор0чно и3 є3динолётно бy­детъ вaмъ, t ѓгнєцъ и3 t к0злищъ пріи1мете. и3 бy­детъ вaмъ со­блюдe­но дa­же до чет­вер­та­гwнa­десzть днE мёсz­ца сегw2: и3 зак0лютъ то2 всE мн0жество соб0ра сы­нHвъ ї}левыхъ къ вe­че­ру. и3 пріи1мутъ t кр0ве, и3 по­мa­жутъ на nбою2 подв0ю, и3 на прa­гахъ въ до­мёхъ, въ ни1хже снэдsтъ т0е. и3 снэдsтъ мzсA въ нощи2 т0й пе­чe­на nгнeмъ и3 nпрэсн0ки съ г0рькимъ ѕeліемъ снэдsтъ. не снё­сте t ни1хъ сyро­во, ни­жE варe­но въ во­дЁ, но пе­чe­ное nгнeмъ главY съ но­гa­ми и3 со ўтр0бою. не њстaви­те t негw2 до ќтріz, и3 к0сти не сокруши1те t негw2: њстaн­ки же t негw2 до ќт­ра, nгнeмъ со­ж­жe­те. си1це же снё­сте є5: чрє1сла в†ша пре­пws­са­на, и3 сап0зи вa­ши на но­гaхъ вa­шихъ, и3 жезлы2 вa­ши въ рукaхъ вa­шихъ: и3 снё­сте є5 со тщaніемъ: пaс­ха є4сть гDнz.

Прbр0чества їH­ни­на чтeніе.
[Гл. №, ст. №- ѕ7i. Гл. в7, ст. №-G.]

Бhсть сл0во гDне ко їHнэ сh­ну ґмаfjи­ну, глаг0лz: во­стa­ни и3 и3ди2 въ ні­неvjю грaдъ вели1кій: и3 про­по­вёждь въ нeмъ, ћкw взh­де в0пль ѕл0бы є3гw2 ко мнЁ: и3 во­стA їH­на, є4же бэ­жaти въ fар­сjсъ t ли­цA гDнz: и3 сни1де во їwп­пjю, и3 њбрё­те корaбль и3дyщъ въ fар­сjсъ: и3 да­дE наeмъ св0й, и3 вни1де в0нь плhти съ ни1ми въ fар­сjсъ t ли­цA гDнz. и3 гDь воздви1же вётръ вeлій на м0ри, и3 бhсть бyрz вели1каz въ м0ри, и3 корaбль бёд­ство­ва­ше є4же сокруши1тисz. и3 ўбоs­шасz ко­ра­бeль­ни­цы, и3 возопи1ша кjйж­до къ бGу сво­е­мY, и3 и3зметaніе сотвори1ша сосyдwвъ, и5же въ корабли2, въ м0ре, є4же њблегчи1тисz t ни1хъ: їH­на же сни1де во дно2 ко­раб­лS, и3 спa­ше тY, и3 храп­лs­ше. и3 пріи1де къ немY к0рмчій, и3 речE є3мY: чт0 ты хрa­пле­ши; во­стa­ни, и3 моли2 бGа твоего2, ћкw да сп7сeтъ ны2 бGъ, да не поги1бнемъ. и3 речE кjйж­до ко и4скреннему сво­е­мY: пріиди1те вeр­жемъ жрє1біz, и3 ўра­зу­мёемъ, когw2 рa­ди є4сть ѕло2 сіE на нaсъ: и3 мет­нy­ша жрє1біz, и3 па­дE жрeбій на їH­ну. и3 рё­ша къ немY: возвэсти2 нaмъ, когw2 рa­ди сіE ѕло2 на нaсъ, и3 что2 твоE дё­ланіе є4сть, и3 tкy­ду грzдe­ши, и3 кa­мw и4деши, и3 t к0еz страны2, и3 t кjихъ людeй є3си2 ты2; и3 речE къ ни6мъ: рaбъ гDнь є4смь ѓзъ, и3 гDа бGа нбc­на­го ѓзъ чтY, и4же сотвори2 м0ре и3 сy­шу. и3 ўбоs­шасz мy­жіе стрa­хомъ вели1кимъ, и3 рё­ша къ немY: что2 сіE сотвори1лъ є3си2; за­нE ра­зу­мё­ша мy­жіе, ћкw t ли­цA гDнz бэ­жa­ше, ћкw возвэсти2 и5мъ. и3 рё­ша къ немY: что2 те­бЁ сотвори1мъ, и3 ўтоли1тсz м0ре t нaсъ; за­нE м0ре вос­хож­дa­ше и3 воздвизa­ше пa­че вол­нeніе. и3 речE къ ни6мъ їH­на: возми1те мS, и3 ввeр­зи­те въ м0ре, и3 ўтоли1тсz м0ре t вaсъ: понe­же по­знaхъ ѓзъ, ћкw менE рa­ди вол­нeніе сіE вели1кое на вы2 є4сть. и3 нуж­дa­хусz мy­жіе возврати1тисz къ земли2, и3 не мо­жa­ху, ћкw м0ре вос­хож­дa­ше, и3 воздвизa­ше­сz пa­че на ни1хъ. и3 возопи1ша къ гDви, и3 рё­ша: ни­кaко­же гDи, да не поги1бнемъ души2 рa­ди че­ло­вё­ка сегw2, и3 не дaждь на нaсъ кр0ве прaвед­ныz: за­нE ты2 гDи, ћко­же вос­хо­тёлъ, сотвори1лъ є3си2. и3 взs­ша їH­ну, и3 вверг0ша є3го2 въ м0ре, и3 пре­стA м0ре t вол­нeніz своегw2. и3 ўбоs­шасz мy­жіе стрa­хомъ вели1кимъ гDа, и3 пожр0ша жeрт­ву гDви, и3 помоли1шасz мlтва­ми. и3 по­ве­лЁ гDь ки1ту вели1кому по­жрeти їH­ну: и3 бЁ їH­на во чрe­вэ ки1товэ три2 дни6 и3 три2 н0щи. и3 помоли1сz їH­на ко гDу бGу сво­е­мY t чрe­ва ки1това, и3 речE:

Мlтва:
[Гл. в7, ст. д7-№i. Гл. G, ст. №-‹. Гл. д7, ст. №-№i.]

Возопи1хъ въ ск0рби моeй ко гDу бGу мо­е­мY, и3 ўслh­ша мS: и3з8 чрe­ва ѓдо­ва в0пль м0й, ўслh­шалъ є3си2 глaсъ м0й. tвeрглъ мS є3си2 въ глубины6 сeрд­ца мор­скa­гw, и3 рё­ки њбыд0ша мS: вс‰ высоты6 тво‰, и3 в0лны тво‰ на мнЁ преид0ша. и3 ѓзъ рёхъ: tри1нухсz t џчію твоє1ю: є3дA при­ло­жY при­з­рё­ти ми2 къ хрa­му с™0му тво­е­мY; воз­ліsсz на мS водA до души2 мо­еS, бeзд­на њбh­де мS по­слёд­нzz, по­нрE главA моS въ раз­сB­ли­ны г0ръ. снид0хъ въ зeм­лю, є3sже верєи2 є3S за­клe­пи вёч­ніи: и3 да взh­детъ и3з8 и3стлёніz жив0тъ м0й къ те­бЁ, гDи б9е м0й. вне­гдA скон­чавaтисz t менE души2 моeй, гDа по­мzнyхъ, и3 да пріи1детъ къ те­бЁ мlтва моS къ хрa­му с™0му тво­е­мY. хранs­щіи сyєт­наz и3 лHж­наz, млcть свою2 њстaви­ша. ѓзъ же со глa­сомъ хвалeніz и3 и3сповёданіz по­жрY те­бЁ, є3ли6ка њб­э­щaхъ, воздaмъ те­бЁ во сп7сeніе моE гDви. и3 по­ве­лЁ гDь ки1тови, и3 и3звeрже їH­ну на сy­шу. и3 бhсть сл0во гDне ко їHнэ втори1цею, глаг0лz: во­стa­ни, и3 и3ди2 въ ні­неvjю грaдъ вели1кій, и3 про­по­вёждь въ нeмъ по пр0повэди прeжд­ней, ю4же ѓзъ глаг0лахъ те­бЁ. и3 во­стA їH­на, и3 и4де въ ні­неvjю, ћко­же глаг0ла гDь: ні­неvjа же бs­ше грaдъ вели1къ бGу, ћкw шeствіz пути2 трeхъ днeй. и3 на­чaтъ їH­на входи1ти во грaдъ, ћкw шeствіе пути2 днE є3ди1нагw, и3 про­по­вё­да и3 речE: є3щE три2 дни6, и3 ні­неvjа преврати1тсz. и3 вё­ро­ва­ша мy­жіе ні­неvjй­стіи бGо­ви, и3 за­по­вё­да­ша п0стъ, и3 њблек0шасz во врє1тища t вели1ка и4хъ дa­же до мa­ла и4хъ. и3 д0йде сл0во къ царю2 ні­неvjй­ско­му, и3 во­стA съ прест0ла своегw2, и3 свeр­же ри6зы сво‰ съ себE, и3 њб­лечeсz во врeти­ще, и3 сё­де на пe­пе­лэ. и3 про­по­вё­дасz, и3 речe­но бhсть въ ні­неvjи t ца­рS и3 вель­мHжъ є3гw2, глаг0лющихъ: че­ло­вё­цы и3 ск0ти, и3 вол0ве, и3 џв­цы да не вкyсzтъ ни­чесH­же, ни да пасyт­сz, ни­жE воды2 да пію1тъ. и3 њблек0шасz во врє1тища че­ло­вё­цы, и3 ск0ти, и3 возопи1ша при­лёж­нw къ бGу: и3 возврати1сz кjйж­до t пути2 своегw2 лукa­ва­гw, и3 t непрaв­ды сy­щіz въ рукaхъ и4хъ, глаг0люще: кто2 вёсть, ѓще рас­кaет­сz и3 ўмолeнъ бy­детъ бGъ, и3 њбрати1тсz t гнё­ва ћро­сти сво­еS, и3 не поги1бнемъ, и3 ви1дэ бGъ дэлA и4хъ, ћкw њбрати1шасz t путeй свои1хъ лукa­выхъ: и3 рас­кazсz бGъ њ ѕлЁ, є4же глаг0лаше сотвори1ти и5мъ, и3 не сотвори2. и3 њпе­чa­лисz їH­на пе­чaлію вели1кою, и3 смути1сz. и3 помоли1сz ко гDу, и3 речE: q гDи, не сі‰ ли ќбw сло­весA мо‰, ћже глаг0лахъ, є3щE сy­щу ми2 на земли2 моeй; сегw2 рa­ди предвари1хъ бэ­жaти въ fар­сjсъ, за­нE ра­зу­мёхъ, ћкw ми1лостивъ ты2 є3си2 и3 щeдръ, долготерпэли1въ и3 многоми1лостивъ, и3 кazй­сz њ ѕл0бахъ [че­ло­вё­че­скихъ] и3 нhнэ вLко гDи, пріими2 дy­шу мою2 t менE, ћкw ќне ми2 ўмрeти, нe­же­ли жи1ти. и3 речE гDь ко їHнэ: ѓще ѕэлw2 њпе­чa­лил­сz є3си2 ты2; и3 и3зhде їH­на и3з8 грa­да, и3 сё­де прs­мw грa­да: и3 сотвори2 се­бЁ кy­щу, и3 сэдs­ше под8 нeю въ сё­ни, д0ндеже ўви1дитъ, что2 бy­детъ грa­ду. и3 по­ве­лЁ гDь бGъ тhк­вэ, и3 воз­рас­тE над8 глав0ю їH­ни­ною, да бy­детъ сёнь над8 глав0ю є3гw2, є4же њсэни1ти є3го2 t ѕлhхъ є3гw2: и3 возрa­до­васz їH­на њ тhк­вэ рa­до­стію вели1кою. и3 по­ве­лЁ гDь бGъ чeрвію рaн­не­му во ќтріе, и3 под8zдE тhк­ву, и3 и4зсше: и3 бhсть вкy­пэ вне­гдA воз­сіsти с0лнцу: и3 по­ве­лЁ бGъ вёт­ру зн0йну же­гy­щу, и3 порази2 с0лнце на главY їH­ни­ну: и3 ма­лодyш­ство­ва­ше, и3 tри­цa­ше­сz души2 сво­еS, и3 речE: ќне ми2 ўмрeти, нe­же­ли жи1ти. и3 речE гDь бGъ ко їHнэ: ѕэлH ли њпе­чa­лил­сz є3си2 ты2 њ тhк­вэ; и3 речE [їH­на]: ѕэлw2 њпе­чa­лих­сz ѓзъ дa­же до смeр­ти. и3 речE гDь: ты2 њскорби1лсz є3си2 њ тhк­вэ, њ нeй­же не труди1лсz є3си2, ни воскорми1лъ є3си2 є3S, ћже роди1сz њбн0щь, и3 њбн0щь поги1бе. ѓзъ же не по­щаж­дy ли ні­неvjи грa­да вели1кагw, въ нeм­же живyтъ мн0жайшіи, нe­же дванa­десzть тє1мъ че­ло­вBкъ, и5же не по­знa­ша десни1цы сво­еS, ни­жE шyй­цы сво­еS, и3 ск0ти и4хъ мн0зи;

Їисy­са наvи1на чтeніе.
[ГлавA є7, ст. ‹- є7i]

Њполчи1шасz сh­но­ве ї}лєвы въ гал­гaл­эхъ, и3 сотвори1ша пaс­ху въ чет­вер­тый­нa­десzть дeнь мёсz­ца t вe­че­ра на зa­па­дэ на п0ли їеріхHн­скомъ. и3 kд0ша t пшени1цы земли2 џноz њпрэсн0ки и3 нH­ваz. въ т0й дeнь пре­стA мaн­на, по­вне­гдA kд0ша t пшени1цы земли2, и3 кто­мY не бhсть сы­нHмъ ї}лєвымъ мaн­ны, но kд0ша t плодHвъ земли2 фінj­че­скіz въ лё­то џное. и3 бhсть є3гдA бs­ше їисyсъ ў їеріхH­на, и3 воз­зрёвъ nчи1ма свои1ма, ви1дэ че­ло­вё­ка стоs­ща пред8 ни1мъ, и3 мeчь є3гw2 њб­на­жeнъ въ ру­цЁ є3гw2. и3 приступи1въ їисyсъ, речE є3мY: нaшъ ли є3си2, и3ли2 t супост†тъ нa­шихъ; џнъ же речE є3мY: ѓзъ ґрхістрати1гъ си1лы гD­ни, нhнэ пріид0хъ [сё­мw.] и3 їисyсъ па­дE ли­цeмъ свои1мъ на зeм­лю, и3 поклони1сz є3мY, и3 речE: гDи, что2 по­вел­э­вaе­ши ра­бY тво­е­мY; и3 речE ґрхістрати1гъ гDнь ко їисy­су: и3ззyй сап0гъ съ но­гY твоє1ю, мё­сто бо на нeм­же ты2 стои1ши с™о є4сть. и3 сотвори2 їисyсъ тaкw.

И#сх0да чтeніе.
[Гл. Gi, ст. к7-к7в. Гл. д7i, ст. №-lв. Гл. є7i, ст. №-f7i.]

Воздви1гшесz сh­но­ве ї}лєвы t сок­хHfа, њполчи1шасz во nf0мэ при пу­стh­ни. бGъ же во­ждa­ше и5хъ, въ дeнь ќбw столп0мъ џб­лач­нымъ, по­казaти и5мъ пyть, н0щію же столп0мъ џг­нен­нымъ свэти1ти и5мъ. и3 не њску­дЁ ст0лпъ џб­лач­ный во дни2, и3 ст0лпъ џг­нен­ный н0щію, пред8 всё­ми людьми2. и3 речE гDь къ мwmсeю, глаг0лz: рцы2 сы­нHмъ ї}лєвымъ, и3 њбрати1вшесz да њпол­чaт­сz прs­мw придв0рію, меж­дY магдH­ломъ и3 меж­дY м0ремъ, прs­мw ве­ель­сеп­фH­ну: пред8 ни1ми њполчи1шисz при м0ри. и3 речeтъ фа­раHнъ лю1демъ свои6мъ њ сы­нёхъ ї}левыхъ: за­блуж­дa­ютъ сjи по земли2, затвори1 бо и5хъ пу­стhнz. ѓзъ же њже­сточY сeрд­це фа­раH­но­во, и3 по­женeтъ созади2 и5хъ: и3 про­слaв­люсz въ фа­раHнэ, и3 во всeмъ в0инствэ є3гw2, и3 ўра­зу­мё­ютъ вси2 є3гЂптzне, ћкw ѓзъ є4смь гDь: и3 сотвори1ша тaкw. и3 воз­вэ­щe­но бhсть царю2 є3гЂпетскому, ћкw бэ­жa­ша лю1діе. и3 преврати1сz сeрд­це фа­раH­но­во, и3 ра­бHвъ є3гw2 на лю1ди, и3 рек0ша: что2 сіE сотвори1хомъ, tпусти1вше сh­ны ї}лєвы, да не раб0таютъ нaмъ; впрz­жE u5бо фа­раHнъ колєсни1цы сво‰, и3 вс‰ лю1ди сво‰ со­брA съ соб0ю. и3 поsтъ шeсть сHтъ колесни1цъ и3збрaнныхъ, и3 вс‰ к0ни є3гЂпєтскіz, и3 трістaты над8 всё­ми. и3 њжесточи2 гDь сeрд­це фа­раH­на ца­рS є3гЂпетскагw, и3 ра­бHвъ є3гw2, и3 по­гнA созади2 сы­нHвъ ї}левыхъ: сh­но­ве же ї}лєвы и3схождaху рук0ю выс0кою. и3 по­гнa­ша є3гЂптzне въ слёдъ и4хъ, и3 њбрэт0ша и5хъ њполчи1вшихсz при м0ри: и3 вс‰ к0ни и3 колєсни1цы фа­раH­но­вы, и3 к0нницы, и3 в0инство є3гw2 прs­мw придв0рію, проти1ву ве­ель­сеп­фH­на. и3 фа­раHнъ при­бли­жa­ше­сz: воз­зрёв­ше же сh­но­ве ї}лєвы nчи1ма, ви1дэша: и3 сE є3гЂптzне њполчи1шасz въ слёдъ и4хъ, и3 ўбоs­шасz ѕэлw2. и3 возопи1ша сh­но­ве ї}лєвы ко гDу, и3 рек0ша къ мwmсeю: за є4же не бhти гробHмъ во є3гЂптэ, и3звeлъ є3си2 нaсъ ўмертви1ти въ пу­стh­ни: что2 сіE сотвори1лъ є3си2 нaмъ, и3звeдше нaсъ и3з8 є3гЂпта; не сeй ли бs­ше глаг0лъ, є3г0же рек0хомъ къ те­бЁ во є3гЂптэ, глаг0люще: њстaви нaсъ, да раб0таемъ є3гЂптzнwмъ; лyч­ше бо бs­ше нaмъ раб0тати є3гЂптzнwмъ, нe­же­ли ўмрeти въ пу­стh­ни сeй. речe же мwmсeй къ лю1демъ: дерзaй­те, ст0йте, и3 зри1те сп7сeніе є4же t гDа, є4же сотвори1тъ нaмъ днeсь. и4мже бо w4бразомъ ви1дэсте є3гЂптzнъ днeсь, не при­ло­жи­тE кто­мY ви1дэти и5хъ въ вёч­ное врe­мz. гDь поб0ретъ по вaсъ, вh же ўм0лкните. и3 речE гDь къ мwmсeю: что2 во­піe­ши ко мнЁ: рцы2 сы­нHмъ ї}лєвымъ, и3 да пу­те­шeству­ютъ. тh же возми2 жeзлъ тв0й, и3 простри2 рyку твою2 на м0ре, и3 раст0ргни є5: и3 да вни1дутъ сh­но­ве ї}лєвы по­сре­дЁ м0рz по сy­ху. и3 сE ѓзъ њже­сточY сeрд­це фа­раH­но­во, и3 всёхъ є3гЂптzнъ, и3 вни1дутъ въ слёдъ и4хъ, и3 про­слaв­люсz въ фа­раHнэ, и3 во всeмъ в0инствэ є3гw2, и3 въ колесни1цахъ, и3 въ к0нехъ є3гw2. и3 ўвёдzтъ вси2 є3гЂптzне, ћкw ѓзъ є4смь гDь, є3гдA про­слaв­люсz въ фа­раHнэ, и3 въ колесни1цахъ, и3 въ к0нехъ є3гw2. взsт­сz же ѓгGлъ б9ій ходsй пред8 полк0мъ сы­нHвъ ї}левыхъ, и3 п0йде созади2 и4хъ: взsт­сz же и3 ст0лпъ џб­лач­ный t ли­цA и4хъ, и3 стA созади2 и5хъ. и3 вни1де по­сре­дЁ пол­кA є3гЂпетска, и3 по­сре­дЁ пол­кA сы­нHвъ ї}левыхъ, и3 стA: и3 бhсть тьмA и3 мрaкъ, и3 пріи1де н0щь, и3 не смэси1шасz дрyгъ съ дрy­гомъ во всю2 н0щь. про­стрe же мwmсeй рyку на м0ре: и3 воз­гнA гDь м0ре вёт­ромъ ю4жнымъ си1льнымъ всю2 н0щь, и3 сотвори2 м0ре сy­шу, и3 разступи1сz водA. и3 внид0ша сh­но­ве ї}лєвы по­сре­дЁ м0рz по сy­ху: и3 водA и5мъ стэнA бhсть њдес­нyю, и3 стэнA њшy­юю. по­гнa­ша же є3гЂптzне, и3 внид0ша въ слёдъ и4хъ, и3 всsкъ к0нь фа­раH­новъ, и3 колєсни1цы, и3 всaд­ни­ки по­сре­дЁ м0рz. бhсть же въ стрa­жу ќтрен­нюю, и3 воз­зрЁ гDь на п0лкъ є3гЂпетскій въ стол­пЁ џг­нен­номъ и3 џб­лач­номъ, и3 смzтE п0лкъ є3гЂпетскій. и3 свzзA џси колесни1цъ и4хъ, и3 ведs­ше и5хъ съ нyж­дею. и3 рек0ша є3гЂптzне: бэжи1мъ t ли­цA ї}лева, гDь бо по­борaетъ по ни1хъ на є3гЂптzны. и3 речE гDь къ мwmсeю: простри2 рyку твою2 на м0ре, и3 да совокупи1тсz водA, и3 да по­крhетъ є3гЂптzны, колесни6цы же и3 всaд­ни­ки. про­стрe же мwmсeй рyку на м0ре, и3 ўстр0исz водA ко дню2 на мё­сто: є3гЂптzне же бэ­жa­ша под8 вод0ю: и3 и3стрzсE гDь є3гЂптzны по­сре­дЁ м0рz. и3 њбрати1вшисz водA, покры2 колесни6цы и3 всaд­ни­ки, и3 всю2 си1лу фа­раH­но­ву, вшeд­ши въ слёдъ и4хъ въ м0ре, и3 не њстA t ни1хъ ни є3ди1нъ. сh­но­ве же ї}лєвы проид0ша по сy­ху по­сре­дЁ м0рz: водa же и5мъ стэнA [бhсть] њдес­нyю и3 стэнA њшy­юю. и3 и3збaви гDь ї}лz въ дeнь џнъ и3з8 руки2 є3гЂпетскіz: и3 ви1дэша сh­но­ве ї}лєвы є3гЂптzнъ и3змeршихъ, при краи2 м0рz. ви1дэ же ї}ль рyку вели1кую, ±же сотвори2 гDь є3гЂптzнwмъ: и3 ўбоs­шасz лю1діе гDа, и3 вё­ро­ва­ша бGу, и3 мwmсeю ўг0днику є3гw2. то­гдA вос­пЁ мwmсeй, и3 сh­но­ве ї}лєвы пё­снь сію2 гDви, и3 рек0ша глаг0люще:

Чтeцъ глаг0летъ: Пои1мъ гDви:

И# пою1тъ на глaсъ є7: Слaв­нw бо прослaвисz.

И# чтeцъ ко­е­мyж­до ли1ку стіхи2 предглаг0летъ:

КонS и3 всaд­ни­ка ввeр­же въ м0ре. Пои1мъ гDви:

И# лю1діе на џба ли6ка пою1тъ: Слaв­нw бо прослaвисz.

Пом0щникъ и3 покрови1тель бhсть мнЁ во сп7сeніе. Пои1мъ гDви:

Слaв­нw бо прослaвисz.

Сeй м0й бGъ, и3 про­слaв­лю є3го2, бGъ nц7A моегw2, и3 воз­несY є3го2. Пои1мъ гDви:

Слaв­нw бо прослaвисz.

ГDь со­кру­шazй бр†ни, гDь и4мz є3мY, колесни6цы фа­раH­но­вы, и3 си1лу є3гw2 ввeр­же въ м0ре. Пои1мъ гDви:

Слaв­нw бо прослaвисz.

И#збр†нныz всaд­ни­ки трістaты потопи2 въ черм­нёмъ м0ри. Пои1мъ гDви:

Слaв­нw бо прослaвисz.

Пучи1ною покры2 и5хъ, погрzз0ша во глу­би­нЁ ћкw кa­мень. Пои1мъ гDви:

Слaв­нw бо прослaвисz.

Десни1ца твоS гDи, про­слaвисz въ крё­по­сти. Пои1мъ гDви:

Слaв­нw бо прослaвисz.

Дес­нaz твоS рукA гDи, сокруши2 враги2, и3 мн0жествомъ слa­вы тво­еS стeрлъ є3си2 сопроти1вныхъ. Пои1мъ гDви:

Слaв­нw бо прослaвисz.

Послaлъ є3си2 гнёвъ тв0й, поzдE | ћкw стeб­ліе, и3 д¦омъ ћро­сти тво­еS разступи1сz водA. Пои1мъ гDви:

Слaв­нw бо прослaвисz.

Њгу­с­тё­ша ћкw стэнA в0ды, њгу­с­тё­ша и3 в0лны по­сре­дЁ м0рz. Пои1мъ гDви:

Слaв­нw бо прослaвисz.

РечE врaгъ: гнaвъ пости1гну, раздэлю2 корhсть, и3сп0лню дy­шу мою2, ўбію2 мечeмъ мои1мъ, госп0дствовати бy­детъ рукA моS. Пои1мъ гDви:

Слaв­нw бо прослaвисz.

Послaлъ є3си2 д¦а твоего2, покры2 | м0ре: погрzз0ша ћкw џло­во въ во­дЁ ѕёль­нэй. Пои1мъ гDви:

Слaв­нw бо прослaвисz.

Кто2 под0бенъ те­бЁ въ бо­зёхъ гDи; кто2 под0бенъ те­бЁ; про­слaв­ленъ во с™hхъ, ди1венъ въ слa­вэ творsй чу­десA. Пои1мъ гDви:

Слaв­нw бо прослaвисz.

Про­стeрлъ є3си2 десни1цу твою2, по­жрE | зем­лS. на­стaвилъ є3си2 прaв­дою твоeю лю1ди тво‰ сі‰, ±же и3збaвилъ є3си2. Пои1мъ гDви:

Слaв­нw бо прослaвисz.

Ўтё­шилъ є3си2 крё­по­стію твоeю во nби1тель с™yю твою2. слh­ша­ша kзh­цы, и3 про­гнё­ва­шасz, болBз­ни пріs­ша живy­щіи въ фmлістjмэ. Пои1мъ гDви:

Слaв­нw бо прослaвисz.

ТогдA пот­щa­шасz вла­дhки є3дHмстіи, и3 кнs­зи мwавjт­стіи, пріsтъ | трe­петъ: рас­тaz­ша вси2 живy­щіи въ ха­наaнэ. Пои1мъ гDви:

Слaв­нw бо прослaвисz.

Да на­па­дeтъ на нS стрaхъ и3 трe­петъ, вели1чіемъ мhш­цы тво­еS да њкa­менzт­сz. Пои1мъ гDви:

Слaв­нw бо прослaвисz.

Д0ндеже пр0йдутъ лю1діе твои2 гDи, д0ндеже пр0йдутъ лю1діе твои2 сjи, ±же стz­жaлъ є3си2. Пои1мъ гDви:

Слaв­нw бо прослaвисz.

Ввeдъ насади2 | въ г0ру до­стоsніz твоегw2, въ гот0вое жили1ще твоE, є4же со­дё­лалъ є3си2 гDи, с™hню гDи, ю4же ўгот0вастэ рy­цэ твои2. Пои1мъ гDви:

Слaв­нw бо прослaвисz.

ГDь цrтвуzй вё­ки, и3 на вёкъ, и3 є3щE. є3гдA вни1де к0нница фа­раH­но­ва съ колесни1цами и3 всaд­ни­ки въ м0ре: и3 на­ведE на ни1хъ гDь в0ду мор­скyю. Пои1мъ гDви:

Слaв­нw бо прослaвисz.

Сhно­ве же ї}лєвы проид0ша сy­шею по­сре­дЁ м0рz. Пои1мъ гDви:

Слaв­нw бо прослaвисz.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у. Пои1мъ гDви:

Слaв­нw бо прослaвисz.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь. Пои1мъ гDви:

Слaв­нw бо прослaвисz.

И# послэди2 чтeцъ поeтъ т0жде: Слaв­нw бо прослaвисz.

Прbр0чества соф0ніева чтeніе.
[ГлавA G, ст. }- є7i.]

Тaкw глаг0летъ гDь: потерпи2 менE въ дeнь вос­кресeніz моегw2 во сви­дё­тель­ство: за­нE сyдъ м0й въ сHн­ми­ща kзhкwвъ є4же пріsти ца­рeй, є4же и3зліsти на нS гнёвъ м0й, вeсь гнёвъ ћро­сти мо­еS: за­нE nгнeмъ рвeніz моегw2 поzдe­на бy­детъ всS зем­лS. ћкw то­гдA њбра­щY къ лю1демъ љзhкъ въ р0дъ є3гw2, є4же при­зы­вaти всBмъ и4мz гDне, раб0тати є3мY под8 и4гомъ є3ди1нэмъ. t конє1цъ рёкъ є3fі0пскихъ, пріи­мY молs­щыz мS, въ раз­сёzн­ныхъ мои1хъ при­несyтъ жє1ртвы мнЁ. въ дeнь џнъ не и4маши постыди1тисz t всёхъ на­чинaній твои1хъ, и4миже нечeство­валъ є3си2 въ мS: ћкw то­гдA tи­мY t тебE ўкори6зны до­са­ждeніz твоегw2, и3 кто­мY не и4маши приложи1ти ве­ли­чaтисz на го­рЁ с™ёй моeй. и3 њстaв­лю въ те­бЁ лю1ди кр0тки и3 сми­рeн­ны, и3 бy­дутъ бl­го­го­вё­ти њ и4мени гD­ни. њстaн­цы ї}лєвы, и3 не со­творsтъ непрaв­ды, и3 не возглаг0лютъ сyет­ныхъ, и3 не њбрs­щет­сz во ўстёхъ и4хъ љзhкъ льсти1въ: за­нE тjи по­жи­рy­ютъ, и3 ўгнэздsт­сz, и3 не бy­детъ ўстра­шazй и5хъ. рa­дуй­сz дщи2 сіH­но­ва ѕэлw2, про­по­вё­дуй дщи2 їерусали1мова, весели1сz и3 пре­укра­шaй­сz t всегw2 сeрд­ца твоегw2, дщи2 їерусали1млz: tsтъ гDь непр†вды тво‰: и3збaвилъ тS є4сть и3з8 руки2 вр†гъ твои1хъ: воцари1тсz гDь по­сре­дЁ тебE, и3 не ќзри­ши ѕлA ктомY.

Цaр­ствъ трeтіихъ чтeніе.
[ГлавA з7i, ст. }- к7г]

Бhсть глаг0лъ гDнь ко и3ліи2, глаг0лz: во­стa­ни, и3ди2 въ сарeп­ту сідHн­скую, и3 пребy­ди тa­мw: сe бо за­по­вё­дахъ тa­мw же­нЁ вдови1цэ пре­пи­тaти тS. и3 во­стA, и3 и4де въ сарeп­ту сідHн­скую, и3 пріи1де ко вратHмъ грa­да: и3 сE тa­мw женA вдо­вA со­би­рa­ше дро­вA: и3 возопи2 и3ліA въ слёдъ є3S, и3 речE є4й: принеси2 нhнэ ми2 мaлw воды2 въ сосyдэ, и3 и3спію2. и3 и4де взsти, и3 возопи2 въ слёдъ є3S и3ліA, и3 речE є4й: пріими2 u5бо мнЁ и3 ўкрyхъ хлё­ба въ ру­цЁ своeй, да ћмъ. и3 речE женA: жи1въ гDь бGъ тв0й, ѓще є4сть ў менE nпрэсн0къ: но т0кмw г0рсть муки2 въ водон0сэ, и3 мaлw є3лeа въ чвaн­цэ: и3 сE ѓзъ со­берY двA полBн­ца, и3 вни1ду, и3 сотворю2 є5 се­бЁ и3 дё­темъ мои6мъ, и3 снё­мы є5, и3 ќмремъ. и3 речE къ нeй и3ліA: дерзaй, вни1ди, и3 сотвори2 по глаг0лу тво­е­мY: но сотвори1 ми tтy­ду nпрэсн0къ мaлъ прeж­де, и3 принеси1 ми: се­бё же и3 чaдwмъ свои6мъ да сотвори1ши п0слэжде. ћкw тaкw глаг0летъ гDь бGъ ї}левъ: водон0съ муки2 не њску­дёетъ, и3 чвa­нецъ є3лeа не ўмa­лит­сz до днE, д0ндеже дaстъ гDь д0ждь на зeм­лю. и3 и4де женA, и3 сотвори2 по глаг0лу и3ліинY, и3 да­дE є3мY, и3 kдE т0й и3 тA, и3 ч†да є3S. и3 t тогw2 днE водон0съ муки2 не њску­дЁ, и3 чвa­нецъ є3лeа не ўмa­лисz, по глаг0лу гD­ню, є3г0же глаг0ла рук0ю и3ліин0ю. и3 бhсть по си1хъ, и3 раз­бо­лёсz сhнъ жены2 госпожи2 д0му, и3 бЁ бо­лёзнь є3гw2 кр­эп­кA ѕэлw2, д0ндеже не њстaсz въ нeмъ дyхъ є3гw2. и3 речE ко и3ліи2: что2 мнЁ, и3 те­бЁ, че­ло­вё­че б9ій; вшeлъ є3си2 ко мнЁ вос­по­мzнyти непр†вды мо‰, и3 ўмори1ти сh­на моего2; и3 речE и3ліA къ же­нЁ: дaждь ми2 сh­на твоего2: и3 взsтъ є3го2 t нёд­ра є3S, и3 воз­несE є3го2 въ г0рницу, и3дёже сaмъ по­чивa­ше, и3 положи2 є3го2 на nд­рЁ своeмъ. и3 возопи2 и3ліA ко гDу, и3 речE: ўвы2 мнЁ гDи, сви­дё­те­лю вдовы2, ў неs­же ѓзъ нhнэ пре­бы­вaю, ты2 њѕл0билъ є3си2 є4же ўмори1ти сh­на є3S. и3 дy­ну на џтро­чи­ща три1жды, и3 при­звA гDа, и3 речE: гDи б9е м0й, да возврати1тсz u5бо ду­шA џтро­чи­ща сегw2 в0нь, и3 бhсть тaкw. и3 возопи2 џтро­чищъ: и3 сведE є3го2 съ г0рницы въ д0мъ, и3 да­дE є3го2 мa­те­ри є3гw2. и3 речE и3ліA: ви1ждь, жи1въ є4сть сhнъ тв0й. и3 речE женA ко и3ліи2: сE ўра­зу­мёхъ, ћкw че­ло­вёкъ б9ій є3си2 ты2, и3 глаг0лъ гDнь во ўстёхъ твои1хъ и4стиненъ.

Прbр0чества и3сaіина чтeніе.
[Гл. …а, ст. ‹- №i. Гл. …в, ст. №-є7.]

Да возрa­ду­ет­сz ду­шA моS њ гDэ: њб­лечe бо мS въ ри1зу сп7сeніz, и3 nдeж­дею весeліz [њдёz мS]: ћкw на же­ни­хA возложи2 на мS вэнeцъ, и3 ћкw невё­сту ўкраси1 мz красот0ю. и3 ћкw зем­лS рас­тs­щаz цвётъ св0й, и3 ћкw вер­то­грaдъ сё­ме­на сво‰ про­зzбaетъ: тaкw возрасти1тъ гDь гDь прaв­ду, и3 весeліе пред8 всё­ми kзhки. сіH­на рa­ди не ўмол­чY, и3 їерусали1ма рa­ди не по­пу­щY, д0ндеже и3зhдетъ ћкw свётъ прaв­да моS, и3 сп7сeніе моE ћкw свэти1ло раз­жжeт­сz. и3 ќзрzтъ kзh­цы прaв­ду твою2, и3 цaріе слaву твою2, и3 про­зо­вyтъ тS и4менемъ н0вымъ, и4мже гDь на­и­менyетъ є5. и3 бy­де­ши вэнeцъ добр0ты въ ру­цЁ гD­ни, и3 діади1ма цaр­ствіz въ ру­цЁ бGа твоегw2. и3 не про­зо­вe­шисz кто­мY њстaв­ленъ, и3 зем­лS твоS кто­мY не на­речeт­сz пу­стA: те­бё бо про­зо­вeт­сz в0лz моS, и3 зем­лS твоS все­лeн­наz: ћкw бlговоли2 гDь въ те­бЁ, и3 зем­лS твоS вкy­пэ насели1тсz. и3 ћко­же живsй ю4ноша съ дё­вою, тaкw по­живyтъ сh­но­ве твои2 съ тоб0ю: и3 бy­детъ ћко­же рa­ду­ет­сz жени1хъ њ невё­стэ, тaкw возрa­ду­ет­сz гDь њ тебЁ.

Бы­тіS чтeніе.
[ГлавA к7в, ст. №-}i.]

Бhсть по глаг0лэхъ си1хъ, бGъ и3скушaше ґвраa­ма, речE є3мY: ґвраa­ме, ґвраa­ме. и3 речE: сE ѓзъ, и3 речE: пойми2 сh­на твоего2 возлю1бленнаго, є3г0же возлюби1лъ є3си2 їсаaка, и3 и3ди2 на зeм­лю выс0ку, и3 вознеси2 є3го2 тa­мw во все­со­ж­жeніе, на є3ди1ну t г0ръ, и5хже ти2 рекY. во­стaвъ же ґвраaмъ ќтрw, њс­эд­лA nслS своE, поsтъ же съ соб0ю двA џтро­чи­ща, и3 їсаaка сh­на своего2, и3 растни1въ дро­вA во все­со­ж­жeніе, во­стaвъ и4де, и3 пріи1де на мё­сто, є4же речE є3мY бGъ, въ трeтій дeнь. и3 воз­зрёвъ ґвраaмъ nчи1ма свои1ма, ви1дэ мё­сто и3здалeче. и3 речE ґвраaмъ nтро­кHмъ свои6мъ: сs­ди­те здЁ со nслs­темъ: ѓзъ же и3 дё­тищъ п0йдемъ до џн­дэ, и3 поклони1вшесz возврати1мсz къ вaмъ. взs же ґвраaмъ дро­вA все­со­ж­жeніz, и3 возложи2 на їсаaка сh­на своего2: взs же въ рyки и3 џгнь, и3 н0жъ, и3 и3д0ста џба вкy­пэ. речe же їсаaкъ ко ґвраa­му nт­цY сво­е­мY: џт­че. џнъ же речE: чт0 є3сть чa­до; речe же: сE џгнь и3 дро­вA, гдё є3сть nв­чA є4же во все­со­ж­жeніе; речe же ґвраaмъ: бGъ ќзритъ се­бЁ nв­чA во все­со­ж­жeніе, чa­до: шeд­ше же џба вкy­пэ, пріид0ста на мё­сто, є4же речE є3мY бGъ: и3 со­здA тa­мw ґвраaмъ жeрт­вен­никъ, и3 возложи2 дро­вA: и3 свzзaвъ їсаaка сh­на своего2 возложи2 є3го2 на жeрт­вен­никъ верхY др0въ. и3 про­стрE ґвраaмъ рyку свою2 взsти н0жъ, за­клaти сh­на своего2. и3 воз­звA и5 ѓгGлъ гDнь съ небесE, и3 речE: ґвраa­ме, ґвраa­ме. џнъ же речE: сE ѓзъ. и3 речE: да не возложи1ши руки2 тво­еS на џтро­чи­ща, ни­жE да сотвори1ши є3мY что2: нhнэ бо по­знaхъ, ћкw бои1шисz ты2 бGа, и3 не по­ща­дёлъ є3си2 сh­на твоегw2 возлю1бленнагw менE рa­ди. и3 воз­зрёвъ ґвраaмъ nчи1ма свои1ма ви1дэ, и3 сE nвeнъ є3ди1нъ держи1мый ро­гa­ма въ сaдэ савeкъ: и3 и4де ґвраaмъ, и3 взS nв­нA, и3 воз­несE є3го2 во все­со­ж­жeніе вмё­стw їсаaка сh­на своегw2. и3 на­речE ґвраaмъ и4мz мё­сту то­мY, гDь ви1дэ: да рекyтъ днeсь, на го­рЁ гDь kви1сz. и3 воз­звA ѓгGлъ гDнь ґвраa­ма втори1цею съ небесE, глаг0лz: мн0ю са­мёмъ клsх­сz, глаг0летъ гDь, є3гHже рa­ди сотвори1лъ є3си2 глаг0лъ сeй, и3 не по­ща­дёлъ є3си2 сh­на твоегw2 возлю1бленнагw менE рa­ди: вои1стинну бl­го­сло­вS бlгословлю1 тz, и3 ўмно­жaz ўмн0жу сё­мz твоE, ћкw ѕвёз­ды небє1сныz, и3 ћкw пес0къ вскрaй м0рz: и3 на­слё­дитъ сё­мz твоE грa­ды су­по­стaтwвъ: и3 бl­го­сло­вsт­сz њ сё­ме­ни твоeмъ вси2 kзh­цы зем­нjи, за­нe­же по­слy­шалъ є3си2 глa­са моегw2.

Прbр0чества и3сaіина чтeніе.
[ГлавA …а, ст. №- f7]

Д¦ъ гDнь на мнЁ, є3гHже рa­ди по­мa­за мS, бlговэсти1ти ни1щымъ, по­слA мS, и3сцэли1ти сокрушє1нныz сeрд­цемъ, про­по­вё­да­ти плён­ни­кwмъ tпу­щeніе, и3 слэпы6мъ про­зрёніе: нарещи2 лё­то гDне пріsт­но, и3 дeнь воз­даsніz, ўтё­ши­ти вс‰ плa­чу­щыz: дaти плa­чу­щымъ сіH­на слaву вмё­стw пe­пе­ла, по­мa­за­ніе весeліе плa­чу­щымъ: ўкра­шeніе слa­вы вмё­стw дy­ха ўнhніz, и3 на­рекyт­сz р0дове прaв­ды, на­саж­дeніе гDне въ слaву. и3 сози1ждутъ пусты6ни вBч­ныz, за­пу­стёв­шыz прeж­де воздви1гнутъ, и3 њб­но­вsтъ грa­ды пусты6z, њпустошє1нныz въ р0ды. и3 пріи1дутъ и3нор0дніи, пасy­щіи џв­цы тво‰, и3 и3ноплемє1нницы nрa­те­ли, и3 ві­но­грa­да­ри вa­ши. вh же свz­щeн­ни­цы гD­ни на­речe­тесz, служи1теліе бGа вa­ше­гw. речeт­сz вaмъ: крё­пость kзы6къ снё­сте, и3 въ бо­гaт­ст­вэ и4хъ чyд­ни бy­де­те. си1це зeм­лю свою2 втори1цею на­слёдzтъ, и3 весeліе вёч­ное над8 глав0ю и4хъ. ѓзъ бо є4смь гDь лю­бsй прaв­ду, и3 ненави1дzй граблє1ніz t непрaв­ды: и3 дaмъ трyдъ и4хъ прaвед­ни­кwмъ, и3 за­вётъ вё­ченъ за­вэ­щaю и5мъ. и3 по­знaет­сz во kзh­ц­эхъ сё­мz и4хъ, и3 внy­цы и4хъ посреди2 людeй: всsкъ ви1дzй |, по­знaетъ |, ћкw сjи сyть сё­мz бl­го­сло­вeн­ное t бGа и3 рa­до­стію возрa­ду­ют­сz њ гDэ.

Цaр­ствъ четвeр­тыхъ чтeніе.
[ГлавA д7, ст. }- lз.]

Бhсть во є3ди1нъ дeнь, и3 прeй­де є3ліссeй въ сw­мaнъ, и3 тY женA вeліz, и3 ўдер­жA є3гw2 снё­сти хлё­ба. и3 бhсть є3мY входи1ти, и3 и3сходи1ти мн0жицею, и3 ўк­лонs­ше­сz тa­мw ћсти хлё­ба. и3 речE женA къ мy­жу сво­е­мY: сE нhнэ ра­зу­мёхъ, ћкw че­ло­вёкъ б9ій с™ъ сeй ми1мw х0дитъ нaсъ при1снw: сотвори1мъ u5бо є3мY г0рницу, мё­сто мa­ло, и3 по­стaвимъ є3мY тa­мw џдръ, и3 тра­пe­зу, и3 прест0лъ, и3 свёщ­никъ: и3 бy­детъ вне­гдA входи1ти є3мY къ нaмъ, и3 ўк­лонsет­сz тa­мw. и3 бhсть во є3ди1нъ дeнь, и3 вни1де тa­мw, и3 ўклони1сz въ г0рницу, и3 спA тa­мw. и3 речE ко гіезjю џтро­чи­щу сво­е­мY: призови1 ми сw­манjтz­ны­ню сію2. и3 при­звA ю5, и3 стA пред8 ни1мъ. и3 речE є3мY: рцы2 ќбw є4й, сE ўдиви1ла є3си2 нaсъ всёмъ по­пе­чeніемъ си1мъ: что2 по­добaетъ сотвори1ти те­бЁ; ѓще є4сть те­бЁ сл0во къ царю2, и3ли2 ко кнs­зю си1лы; nнa же речE: [нёсть.] по­сре­дЁ людeй мои1хъ ѓзъ є4смь живy­щи. и3 речE ко гіезjю: что2 по­добaетъ сотвори1ти є4й; и3 речE гіезjй џтро­чищъ є3гw2: вои1стинну сh­на нёсть ў неS, и3 мyжъ є3S стaръ. и3 речE, призови2 ю5: и3 при­звA ю5, и3 стA при двeрехъ. и3 речE є3ліссeй къ нeй: во врe­мz сіE, ћко­же чaсъ сeй, живy­щи ты2 зач­нe­ши сh­на. nнa же речE: ни2, господи1не, не солжи2 ра­бЁ твоeй. и3 за­чaтъ во чрe­вэ женA, и3 роди2 сh­на во врe­мz сіE, ћко­же чaсъ сeй живy­щи, ћко­же глаг0ла къ нeй є3ліссeй. и3 воз­му­жA џтро­чищъ: и3 бhсть, є3гдA и3зhде ко nт­цY сво­е­мY, къ жнy­щымъ, и3 речE ко nт­цY сво­е­мY: главA моS, главA моS [боли1тъ] и3 речE ко џтро­ку: неси2 є3го2 къ мa­те­ри є3гw2. и3 несE є3го2 къ мa­те­ри є3гw2 и3 ле­жa­ше на колB­ну є3S до полyдне, и3 ќм­ре. и3 воз­несE є3го2, и3 положи2 є3го2 на nд­рЁ че­ло­вё­ка б9іz: и3 затвори2 є3го2, и3 и3зhде, и3 при­звA мy­жа своего2, и3 речE є3мY: посли1 ми u5бо є3ди1наго t џтрwкъ, и3 є3ди1но t nслsтъ, и3 текY до че­ло­вё­ка б9іz, и3 воз­вра­щyсz. и3 речE: что2 ћкw ты2 и4деши къ немY днeсь; не н0въ мцcъ, ни­жE суб­бHта. nнa же речE: ми1ръ. и3 њс­эд­лA nслS, и3 речE ко џтро­чи­щу сво­е­мY: веди2, и3 и3ди2, да не ўдержи1ши менE, є4же всё­сти, ћко­же рекY те­бЁ. грzди2, и3 и3ди2, и3 пріиди2 къ че­ло­вё­ку б9ію на г0ру карми1льскую. и3 и4де, и3 пріи1де до че­ло­вё­ка б9іz въ горY карми1льскую. и3 бhсть ћкw ви1дэ ю5 є3ліссeй грzдy­щую, и3 речE къ гіезjю џтро­чи­щу сво­е­мY: сE ќбw сw­манjтz­ны­нz џнаz. нhнэ тецы2 въ срё­теніе є3S, и3 речe­ши є4й: ми1ръ ли те­бЁ; и3 течE во срё­теніе є4й, и3 речE є4й: ми1ръ ли те­бЁ; ми1ръ ли мy­жу тво­е­мY; ми1ръ ли џтро­чи­щу тво­е­мY; nнa же речE: ми1ръ. и3 пріи1де къ є3ліссeю на г0ру, и3 ћт­сz за н0зэ є3гw2: и3 прибли1жисz гіезjй tри1нути ю5. и3 речE є3ліссeй: њстaви ю5, ћкw ду­шA є3S бо­лёз­нен­на въ нeй, и3 гDь ўкры2 t менE, и3 не возвэсти2 мнЁ. nнa же речE: є3дA проси1хъ сh­на ў господи1на моегw2; ћкw рек0хъ: не прельсти2 менE; и3 речE є3ліссeй ко гіезjю: пре­поs­ши чре­слA тво‰, и3 возми2 жeзлъ м0й въ рy­цэ твои2, и3 и3ди2, ћкw ѓще њбрs­ще­ши мy­жа, да не благослови1ши є3го2, и3 ѓще благослови1тъ тS мyжъ, не tвэ­щaй є3мY: и3 возложи2 жeзлъ м0й на ли­цE џтро­чи­ща. и3 речE мaти џтро­чи­ща: жи1въ гDь, и3 живA ду­шA твоS, ѓще њстaв­лю тебE. и3 во­стA є3ліссeй, и3 и4де въ слёдъ є3S. и3 гіезjй и4де пред8 нeю, и3 возложи2 жeзлъ на ли­цE џтро­чи­ща, и3 не бЁ глa­са, и3 не бЁ слh­шаніz. и3 возврати1сz въ срё­теніе є3гw2, и3 по­вё­да є3мY, глаг0лz: не во­стA џтро­чищъ. и3 вни1де є3ліссeй въ хрa­ми­ну, и3 сE џтро­чищъ ўмeрый по­ло­жeнъ на nд­рЁ є3гw2. и3 вни1де є3ліссeй въ д0мъ, и3 затвори2 двeрь за двою2 соб0ю, и3 помоли1сz гDу. и3 взh­де, и3 лs­же на џтро­чи­щи, и3 положи2 ўстA сво‰ на ўстёхъ є3гw2, и3 џчи свои2 на џчи є3гw2, и3 рy­цэ свои2 на рy­цэ є3гw2, и3 плес­нЁ свои2 на плес­нY є3гw2: и3 слzчeсz над8 ни1мъ, и3 дy­ну на него2, и3 со­грёzсz пл0ть џтро­чи­ща. и3 њбрати1сz, и3 походи2 въ хрa­минэ сю1ду и3 сю1ду: и3 взh­де и3 слzчeсz над8 џтро­чи­щемъ седми1жды, и3 tвeр­зе џтро­чищъ џчи свои2. и3 возопи2 є3ліссeй ко гіезjю, и3 речE: призови1 ми сw­манjтz­ны­ню сію2, и3 при­звA ю5, и3 вни1де къ немY. и3 речE є3ліссeй пріими2 сh­на твоего2. и3 вни1де женA, и3 па­дE на н0гу є3гw2, и3 поклони1сz є3мY до земли2, и3 пріsтъ сh­на своего2, и3 и3зhде.

Прbр0чества и3сaіина чтeніе.
[ГлавA …г, ст. №i‑f7i, главA …д, ст. №-є7.]

Тaкw глаг0летъ гDь: гдЁ воз­ведhй t земли2 пa­сты­рz nвeцъ свои1хъ, гдЁ є4сть вложи1вый въ ни1хъ д¦а с™aго; возвeд­шаz десни1цею мwmсeа мhш­ца слa­вы є3гw2, раздэли2 в0ду пред8 ли­цeмъ є3гw2, сотвори1ти є3мY и4мz вёч­но. про­ведE и5хъ скво­зЁ бeзд­ну, ћко­же конS скво­зЁ пу­стh­ню, и3 не ўтруди1шасz. и3 ћкw скоты2 по п0лю, и3 сни1де д¦ъ t гDа, и3 на­стaви и5хъ: тaкw про­вeлъ є3си2 лю1ди тво‰, сотвори1ти те­бЁ са­мо­мY и4мz слaв­но. њбрати1сz гDи t небесE, и3 ви1ждь t д0му с™aгw твоегw2 и3 слa­вы тво­еS гдЁ є4сть рeв­ность твоS и3 крё­пость твоS; гдЁ є4сть мн0жество млcти тво­еS, и3 щедр0тъ твои1хъ, ћкw тер­пёлъ є3си2 нaмъ; тh бо є3си2 nц7ъ нaшъ, понe­же ґвраaмъ не ўвёдэ нaсъ, и3 ї}ль не по­знA нaсъ, но ты2 гDи, nц7ъ нaшъ, и3збaви ны2, и3спeрва и4мz твоE на нaсъ є4сть. что2 ўклони1лъ є3си2 нaсъ, гDи, t пути2 твоегw2, и3 њжесточи1лъ є3си2 серд­цA н†ша є4же не боsтисz тебE; њбрати1сz рa­ди р†бъ твои1хъ, рa­ди пле­мeнъ до­стоsніz твоегw2: да [понE] мaлw на­слё­димъ горы2 с™hz тво­еS: проти1вницы нa­ши по­прa­ша с™hню твою2. бh­хомъ ћкw и3спeрва, є3гдA не вла­дёлъ є3си2 нa­ми, ни­жE бЁ на­речeн­ное и4мz твоE на нaсъ. ѓще tвeр­зе­ши нe­бо, трe­петъ пріи1мутъ t тебE г0ры, и3 рас­тa­ютъ. ћкw тaетъ в0скъ t ли­цA nгнS и3 попали1тъ џгнь су­по­стaты, и3 kв­лe­но бy­детъ и4мz твоE въ сопроти1вныхъ твои1хъ: t ли­цA твоегw2 kзh­цы воз­мzтyт­сz. є3гдA сотвори1ши сл†внаz, трe­петъ пріи1мутъ t тебE г0ры. t вё­ка не слh­шахъ, ни­жE џчи нa­ши ви1дэша бGа, рaз­вэ тебE, и3 дэлA тво‰, ±же сотвори1ши ждy­щымъ млcти. млcть бо срs­щетъ творs­щихъ прaв­ду, и3 пути2 тво‰ помsнутсz.

Прbр0чества їе­ре­мjи­на чтeніе.
[ГлавA lа, ст. lа- lд]

Тaкw глаг0летъ гDь: сE днjе грzдyтъ, и3 за­вэ­щaю д0му ї}леву, и3 д0му їy­ди­ну за­вётъ н0въ, не по за­вё­ту, є3г0же за­вэ­щaхъ nтцє1мъ и4хъ, въ дeнь, в0ньже є4мшу ми2 за рyку и4хъ, и3звести2 | t земли2 є3гЂпетскіz: ћкw тjи не пребh­ша въ за­вётэ моeмъ, и3 ѓзъ небрег0хъ и5хъ, глаг0летъ гDь. ћкw сeй за­вётъ, є3г0же за­вэ­щaю д0му ї}леву, по днeхъ џнэхъ, глаг0летъ гDь: даS зак0ны мо‰ въ мы6сли и4хъ, и3 на серд­цaхъ и4хъ на­пи­шY |, и3 бy­ду и5мъ въ бGа, и3 тjи бy­дутъ ми2 въ лю1ди. и3 не научи1тъ кjйж­до бли1жнzго своего2, и3 кjйж­до брaта своего2, глаг0лz: по­знaй гDа: ћкw вси2 по­знa­ютъ мS t мa­ла дa­же и3 до вели1кагw и4хъ: ћкw млcтивъ бy­ду непрaв­дамъ и4хъ, и3 гр­эхHвъ и4хъ не по­мzнY ктомY.

Прbр0чества даніи1лова чтeніе.
[ГлавA G, ст. №- п7и]

Въ лё­то nс­мо­на­десsтое навуходон0соръ цaрь сотвори2 тё­ло злaто, вы­со­тA є3гw2 лак­тeй шести1десzти, и3 ши­ро­тA є3гw2 лак­тeй шести2: и3 по­стaви є5 на п0ли деи1рэ, во стра­нЁ вавmлHн­ст­эй. и3 по­слA [навуходон0соръ цaрь] со­брaти v3пaты, и3 во­евH­ды, и3 мэ­с­то­на­чaль­ни­ки, вожди1 же и3 мучи1тели, и3 сy­щыz на властeхъ, и3 вс‰ кнs­зи стрaнъ, пріити2 на њб­нов­лeніе ку­мj­ра, є3г0же по­стaви навуходон0соръ цaрь. и3 со­брa­шасz мэ­с­то­на­чaль­ни­цы, v3пaты, во­евH­ды, вожди2, мучи1тели вели1цыи, и5же над8 властьми2, и3 вси2 на­чaль­ни­цы стрaнъ на њб­нов­лeніе тё­ла, є4же по­стaви навуходон0соръ цaрь: и3 стa­ша пред8 тё­ломъ, є4же по­стaви навуходон0соръ цaрь. и3 про­по­вёд­никъ во­піs­ше съ крё­по­стію: вaмъ глаг0летсz нар0ди, лю1діе, пле­менA, kзh­цы, в0ньже чaсъ ѓще ўслh­ши­те глaсъ трубы2, сви­рё­ли же и3 гyс­ли, сам­вЂки же и3 pалти1ри, и3 согл†сіz, и3 всsка­гw р0да мусікjй­ска, пa­да­ю­ще по­кланsй­тесz тё­лу злат0му, є4же по­стaви навуходон0соръ цaрь. и3 и4же ѓще не пaдъ покл0нитсz, въ т0й чaсъ ввeр­женъ бy­детъ въ пeщь nгнeмъ горs­щую. и3 бhсть є3гдA ўслh­ша­ша лю1діе глaсъ трубы2, сви­рё­ли же и3 гyс­ли, сам­вЂки же и3 pалти1ри, и3 согл†сіz, и3 всsка­гw р0да мусікjй­ска­гw, пa­да­ю­ще вси2 лю1діе, пле­менA, kзh­цы, по­кланs­хусz тё­лу злат0му, є4же по­стaви навуходон0соръ цaрь. то­гдA приступи1ша мy­жіе хал­дeй­стіи, и3 њбол­гa­ша їудeєвъ, tвэ­щaв­ше рё­ша навуходон0сору ца­рeви: царю2, во вё­ки живи2. ты2 царю2 положи1лъ є3си2 по­ве­лёніе, да всsкъ че­ло­вёкъ, и4же ѓще ўслh­шитъ глaсъ трубы2, сви­рё­ли же, и3 гyс­ли, сам­вЂки же, и3 pалти1ри, и3 согл†сіz, и3 всsка­гw р0да мусікjй­ска, и3 не пaдъ покл0нитсz тё­лу злат0му, ввeр­женъ бy­детъ въ пeщь nгнeмъ горs­щую. сyть u5бо мy­жи їудeє, и5хже по­стaвилъ є3си2 над8 дё­лы страны2 вавmлHн­скіz, седрaхъ, місaхъ и3 ґвденагw2, и5же не по­слy­ша­ша зa­по­вэ­ди тво­еS царю2, и3 бо­гHмъ твои6мъ не слy­жатъ, и3 тё­лу злат0му, є4же по­стaвилъ є3си2, не по­кланs­ют­сz. то­гдA навуходон0соръ въ ћро­сти и3 гнё­вэ речE привести2 седрa­ха, місa­ха и3 ґвденагw2: и3 при­ведe­ни бh­ша пред8 ца­рS. и3 tвэ­щA навуходон0соръ, и3 речE и5мъ: ѓще вои1стинну седрaхъ, місaхъ и3 ґвденагw2, бо­гHмъ мои6мъ не слy­жи­те, и3 тё­лу злат0му є4же по­стaвихъ, не по­кланsе­тесz: нhнэ u5бо ѓще є3стE гот0ви, да є3гдA ўслh­ши­те глaсъ трубы2, сви­рё­ли же и3 гyс­ли, сам­вЂки же и3 pалти1ри, и3 согл†сіz, и3 всsка­гw р0да мусікjй­ска­гw, пaд­ше поклони1тесz тё­лу злат0му, є4же сотвори1хъ: ѓще же не по­кло­ни­тeсz, въ т0й чaсъ ввeр­же­ни бy­де­те въ пeщь nгнeмъ горs­щую: и3 кт0 є3сть бGъ, и4же и4зметъ вы2 и3з8 руки2 мо­еS; и3 tвэ­щa­ша седрaхъ, місaхъ и3 ґвденагw2 глаг0люще царю2 навуходон0сору: не трeбэ нaмъ њ глаг0лэ сeмъ tвэ­щaти те­бЁ. є4сть бо бGъ нaшъ на нб7сёхъ, є3мyже мы2 слy­жимъ, си1ленъ и3з8sти нaсъ t пe­щи nгнeмъ горs­щіz, и3 t рукY твоє1ю и3збaвити нaсъ царю2. ѓще ли ни2, вё­до­мо да бy­детъ те­бЁ, царю2, ћкw бо­гHмъ твои6мъ не слy­жимъ, и3 тё­лу злат0му, є4же по­стaвилъ є3си2, не клaнzем­сz. то­гдA навуходон0соръ и3сп0лнисz ћро­сти, и3 зрaкъ ли­цA є3гw2 и3змэни1сz на седрa­ха, місa­ха и3 ґвденагw2, и3 речE: разжжи1те пeщь седмери1цею, д0ндеже до кон­цA разгори1тсz. и3 мужє1мъ си6льнымъ крё­по­стію речE: њко­вaв­ше седрa­ха, місa­ха и3 ґвденагw2 ввeр­зи­те въ пeщь nгнeмъ горs­щую. то­гдA мy­жіе џніи њко­вa­ни бh­ша съ гa­ща­ми свои1ми, и3 по­кры­вa­лы и3 сапогми2, и3 со nдeж­да­ми свои1ми, и3 ввeр­же­ни бh­ша по­сре­дЁ пe­щи nгнeмъ горs­щіz. понe­же глаг0лъ ца­рeвъ превозм0же, и3 пeщь раз­жжe­на бhсть преизли1шше: и3 му­жeй џныхъ, и5же вверг0ша седрa­ха, місa­ха и3 ґвденагw2, ўби2 плa­мень џг­нен­ный. и3 мy­жіе тjи тріE, седрaхъ, місaхъ и3 ґвденагw2, пад0ша по­сре­дЁ пe­щи nгнeмъ горs­щіz њк0вани, и3 хож­дa­ху по­сре­дЁ плa­мене пою1ще бGа, и3 бl­го­сло­вs­ще гDа. и3 стaвъ съ ни1ми ґзaріа помоли1сz си1це, и3 tвeрзъ ўстA сво‰ по­сре­дЁ nгнS, и3 речE: бl­го­сло­вeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нa­шихъ, хвaль­но и3 про­слaв­ле­но и4мz твоE во вё­ки. ћкw прaве­денъ є3си2 њ всёхъ, ±же сотвори1лъ є3си2 нaмъ, и3 вс‰ дэлA тво‰ и4стинна, и3 прaви путіE твои2, и3 вси2 суди2 твои2 и4стинни, и3 судьбы6 и4стинны сотвори1лъ є3си2 по всBмъ, ±же на­вeлъ є3си2 на ны2, и3 на грaдъ с™hй nтє1цъ нa­шихъ їеrли1мъ: ћкw и4стиною и3 суд0мъ на­вeлъ є3си2 сі‰ вс‰ на ны2 грBхъ рa­ди нa­шихъ. ћкw согрэши1хомъ и3 беззак0нновахомъ tступи1вше t тебE, и3 прегрэши1хомъ во всёхъ. и3 зa­по­вэ­дей твои1хъ не по­слy­ша­хомъ, ни­жE соблюд0хомъ, ни­жE сотвори1хомъ, ћко­же за­по­вё­далъ є3си2 нaмъ, да бl­го нaмъ бy­детъ. и3 вс‰, є3ли6ка сотвори1лъ є3си2 нaмъ, и3 вс‰, є3ли6ка на­вeлъ є3си2 на ны2, и4стиннымъ суд0мъ сотвори1лъ є3си2. и3 предaлъ є3си2 нaсъ въ рyки вра­гHвъ беззак0нныхъ, мeрз­кихъ tстyп­ни­кwвъ: и3 царю2 непрaвед­ну, и3 лукaв­нэй­шу пa­че всеS земли2. и3 нhнэ нёсть нaмъ tвeрз­сти ќстъ, стyдъ и3 по­но­шeніе бh­хомъ ра­бHмъ твои6мъ, и3 чтy­щымъ тS. не предaждь u5бо нaсъ до кон­цA и4мене твоегw2 рa­ди, и3 не разори2 за­вё­та твоегw2, и3 не tстaви млcти тво­еS t нaсъ, ґвраa­ма рa­ди возлю1бленнагw t тебE, и3 за їсаaка ра­бA твоего2, и3 ї}лz с™aго твоего2, и5мже глаг0лалъ є3си2 ўмн0жити сё­мz и4хъ, ћкw ѕвёз­ды нбc­ныz, и3 ћкw пес0къ вскрaй м0рz. ћкw вLко, ўмa­ли­хом­сz пa­че всёхъ kзы6къ, и3 є3смы2 сми­рe­ни по всeй земли2 днeсь грBхъ рa­ди нa­шихъ. и3 нёсть во врe­мz сіE кнsзz, и3 прор0ка, и3 во­ждA: ни­жE все­со­ж­жeніz, ни­жE жeрт­вы, ни­жE при­но­шeніz, ни­жE кади1ла, ни мё­ста, є4же по­жрeти пред8 тоб0ю, и3 њбрэсти2 млcть: но ду­шeю со­кру­шeн­ною, и3 дy­хомъ сми­рeн­нымъ, да пріsты бy­демъ. ћкw во все­со­ж­жeніихъ џв­нихъ и3 ю4нчихъ, и3 ћкw во тмaхъ ѓгнєцъ тyч­ныхъ: тaкw да бy­детъ жeрт­ва нa­ша пред8 тоб0ю днeсь, и3 да соверши1тсz по те­бЁ, ћкw нёсть студA ўпо­вa­ю­щымъ на тS. и3 нhнэ воз­слё­ду­емъ всёмъ сeрд­цемъ, и3 бои1мсz тебE, и3 и4щемъ ли­цA твоегw2. не посрами2 нaсъ, но сотвори2 съ нa­ми по кр0тости твоeй, и3 по мн0жеству млcти тво­еS. и3 и3зми2 нaсъ по чу­десeмъ твои6мъ, и3 дaждь слaву и4мени тво­е­мY гDи. и3 да по­срa­мzт­сz вси2 kв­лs­ю­щіи ра­бHмъ твои6мъ ѕл†z, и3 да по­сты­дsт­сz t всsкіz си1лы, и3 крё­пость и4хъ да сокруши1тсz. и3 да ра­зу­мё­ютъ, ћкw ты2 є3си2 гDь бGъ є3ди1нъ, и3 слaвенъ по всeй все­лeн­нэй. и3 не пре­стa­ша, ввeрг­шіи и5хъ, слуги6 ца­рe­вы жгy­ще пeщь нa­фfою, и3 смол0ю, и3 и3згрeбми, и3 хврaстіемъ. и3 раз­ливa­ше­сz плa­мень над8 пe­щію на лaк­ти четhре­десzть дeвzть. и3 њбh­де и3 по­жжE, и5хже њбрё­те џкре­стъ пe­щи хал­дeй­скіz. ѓгGлъ же гDнь сни1де кyп­нw съ сy­щи­ми со ґзaріею въ пeщь, и3 tтрzсE плa­мень џг­нен­ный t пe­щи, и3 сотвори2 срeд­нее пe­щи ћкw дyхъ росы2 шу­мsщъ: и3 не при­кос­нyсz и4хъ tню1дъ џгнь, и3 не њскорби2, ни­жE стужи2 и5мъ. то­гдA тjи тріE ћкw є3ди1ными ўсты2 поs­ху, и3 бl­го­слов­лs­ху, и3 слaв­лz­ху бGа въ пещи2, глаг0люще: бl­го­сло­вeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нa­шихъ, и3 пре­пё­тый и3 превозноси1мый во вё­ки: и3 бl­го­сло­вe­но и4мz слa­вы тво­еS с™0е, и3 пре­пё­тое и3 превозноси1мое во вё­ки. бl­го­сло­вeнъ є3си2 въ хрaмэ с™hz слa­вы тво­еS, и3 пре­пё­тый и3 превозноси1мый во вё­ки. бl­го­сло­вeнъ є3си2 ви1дzй бє1здны, сэдsй на хе­рувjм­эхъ, и3 пре­пё­тый и3 превозноси1мый во вё­ки. бl­го­сло­вeнъ є3си2 на пrт0лэ слa­вы цrтвіz твоегw2, и3 пре­пё­тый и3 превозноси1мый во вё­ки. бl­го­сло­вeнъ є3си2 на твeр­ди нбcнэй, и3 пре­пё­тый и3 превозноси1мый во вёки.

Во­стаeмъ здЁ и3 поeмъ: ГDа п0йте и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Чтeцъ же глаг0летъ стіхи2: Бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz,

И# мы2: ГDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Бlгослови1те ѓгG­ли гDни,

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Бlгослови1те нб7сA,

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Бlгослови1те в0ды вс‰, ±же превh­ше нб7съ,

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Бlгослови1те вс‰ си6лы гDни,

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Бlгослови1те с0лнце и3 лунA,

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Бlгослови1те ѕвёз­ды нбcныz,

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Бlгослови1те всsкъ д0ждь и3 росA,

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Бlгослови1те вси2 дyси,

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Бlгослови1те џгнь и3 вaръ,

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Бlгослови1те стyдь и3 зн0й,

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Бlгослови1те р0сы и3 и4ней,

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Бlгослови1те нH­щи и3 днjе,

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Бlгослови1те свётъ и3 тьмA,

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Бlгослови1те лeдъ и3 мрaзъ,

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Бlгослови1те слa­ны и3 снёзи,

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Бlгослови1те м0лніz и3 џблацы,

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Да бlгослови1тъ землS,

ГDа да поeтъ и3 превозн0ситъ є3го2 во вёки.

Бlгослови1те г0ры и3 х0лми,

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Бlгослови1те вс‰ прозzб†ющаz на земли2,

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Бlгослови1те и3ст0чницы,

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Бlгослови1те морS и3 рёки,

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Бlгослови1те ки1ти и3 вс‰ дви6жущаzсz въ водaхъ,

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Бlгослови1те вс‰ пти6цы нбcныz,

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Бlгослови1те ѕвёріе и3 вси2 ск0ти,

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Бlгослови1те сh­но­ве человёчестіи,

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Да бlгослови1тъ ї}ль,

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Бlгослови1те їерeи гDни,

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Бlгослови1те раби2 гDни,

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Бlгослови1те дy­си и3 дy­шы прaведныхъ,

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Бlгослови1те препод0бніи и3 сми­рeн­ніи сeрдцемъ,

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Бlгослови1те ґнaніа, ґзaріа и3 місаи1лъ,

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Бlгослови1те ґпc­ли, прbр0цы и3 м§нцы гDни,

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Бlгослови1мъ nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а,

ГDа поeмъ и3 превозн0симъ є3го2 во вёки.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Хвa­лимъ, бlгослови1мъ, по­кланsем­сz гDви,

Пою1ще и3 пре­воз­носs­ще во вс‰ вёки.

Тa­же, є3ктеніA мaлаz.

Вмё­стw трис™aгw поeмъ: Е#ли1цы во хrтA кrти1стесz, / во хrтA њблек0стесz, / ґл­ли­лyіа. Три1жды.

Про­кj­менъ, глaсъ є7. Pал0мъ дв7довъ не глаг0лемъ, но ѓбіе про­кj­менъ: ВсS зем­лS да поклони1тсz те­бЁ, и3 поeтъ те­бЁ, / да поeтъ же и4мени тво­е­мY вhш­ній. Стjхъ: Воскли1кните гDви всS зем­лS, п0йте же и4мени є3гw2.

Ґпcлъ къ ри1млzнwмъ, за­чa­ло §а.

Брaтіе, є3ли1цы во хrтA ї}са кrти1хомсz, въ смeрть є3гw2 кrти1хомсz. спогреб0хомсz u5бо є3мY кR­щeніемъ въ смeрть: да ћко­же во­стA хrт0съ t мeрт­выхъ слa­вою џ§ею, тaкw и3 мы2 во њб­нов­лeніи жи1зни ходи1ти нaч­немъ. ѓще бо соoбрaз­ни бh­хомъ под0бію смeр­ти є3гw2, то и3 вос­кресeнію бy­демъ. сіE вёдz­ще, ћкw вeт­хій нaшъ че­ло­вёкъ съ ни1мъ рас­пsт­сz, да ўпраздни1тсz тё­ло грэх0вное, ћкw кто­мY не раб0тати нaмъ гр­эхY. ўмeрый бо њправди1сz t гр­эхA. ѓще ли ўмр0хомъ со хrт0мъ, вё­ру­емъ, ћкw и3 жи1ви бy­демъ съ ни1мъ: вёдz­ще, ћкw хrт0съ во­стA t мeрт­выхъ, кто­мY ўжE не ўми­рaетъ, смeрть є3мY кто­мY не њб­ла­дaетъ. є4же бо ќм­ре, гр­эхY ќм­ре є3ди1ною: ґ є4же живeтъ, бGо­ви живeтъ. тaко­же и3 вы2 по­мыш­лsй­те себE, мє1ртвымъ ќбw бhти гр­эхY, живы6мъ же бGо­ви, њ хr­тЁ ї}сэ гDэ нaшемъ.

Ґл­ли­лyіа не поeт­сz, но по є4же рещи2 їерeю: Ми1ръ ти2.

И# ѓбіе чтeцъ глаг0летъ
вмё­стw ґл­ли­лyіа, глaсъ з7:

Воскrни2 б9е, суди2 земли2, ћкw ты2 на­слё­ди­ши во всёхъ kзhцэхъ:

И# пэвцы2 пою1тъ т0жде.

И# чтeцъ, стjхъ: БGъ стA въ с0нмэ бо­гHвъ, по­сре­дё же б0ги разсyдитъ.

И# пэвцы2: Воскrни2 б9е:

Стjхъ: Док0лэ сy­ди­те непрaв­ду, и3 ли1ца грёш­ни­кwвъ пріeмлете;

Воскrни2 б9е:

Стjхъ: Суди1те си1ру и3 ўб0гу, сми­рeн­на и3 ни1ща њправдaйте.

Воскrни2 б9е:

Стjхъ: И#зми1те ни1ща и3 ўб0га, и3з8 руки2 грёш­ни­чи и3збaвите є3го2.

Воскrни2 б9е:

Стjхъ: Не по­знa­ша, ни­жE ўра­зу­мё­ша, во тьмЁ х0дzтъ.

Воскrни2 б9е:

Стjхъ: Да подви1жатсz вс‰ њснов†ніz земли2. ѓзъ рёхъ: б0зи є3стE, и3 сh­но­ве вhш­нz­гw вси2. вh же ћкw че­ло­вё­цы ўми­рaе­те, и3 ћкw є3ди1нъ t кнzзeй пaдаете.

И# пaки: Воскrни2 б9е, суди2 земли2, ћкw ты2 на­слё­ди­ши во всёхъ kзhцэхъ.

Е#гдa же пою1тъ: Воскrни2 б9е суди2 земли2: То­гдA їерeи и3 діaко­ни и3звлачaютсz чeр­ныхъ nдeждъ, и3 њб­ла­чa­ют­сz въ бBлыz.

Е#ђліе t матfeа, за­чa­ло рє7i.

Въ вe­черъ суб­бHт­ный, сви­тa­ю­щи во є3ди1ну t суб­бHтъ, пріи1де марjа магдали1на, и3 дру­гaz марjа, ви1дэти гр0бъ. и3 сE трyсъ бhсть вeлій: ѓгGлъ бо гDнь сшeдъ съ небесE, при­стy­пль tвали2 кa­мень t двeрій гр0ба, и3 сэдs­ше на нeмъ. бё же зрaкъ є3гw2 ћкw м0лніz, и3 њд­эsніе є3гw2 бэло2 ћкw снёгъ. t стрa­ха же є3гw2 сотрzс0шасz стре­гy­щіи, и3 бh­ша ћкw мeрт­ви. tвэ­щaвъ же ѓгGлъ речE женaмъ: не б0йтесz вы2, вёмъ бо ћкw ї}са рас­пs­та­го и4щете. нёсть здЁ, во­стa бо, ћко­же речE: пріиди1те, ви1дите мё­сто, и3дёже ле­жA гDь. и3 ск0рw шeд­ше рцh­те ўче­ни­кHмъ є3гw2, ћкw во­стA t мeрт­выхъ. и3 сE варsетъ вы2 въ галілeи: тa­мw є3го2 ќзри­те. сE рёхъ вaмъ. и3 и3зшeдше ск0рw t гр0ба, со стрa­хомъ и3 рa­до­стію вeліею тек0стэ возвэсти1ти ўче­ни­кHмъ є3гw2. ћко­же и3дsстэ возвэсти1ти ўче­ни­кHмъ є3гw2, и3 сE ї}съ срё­те |, глаг0лz: рa­дуй­тесz. nнё же при­стy­пль­ше, ћст­эсz за нHзэ є3гw2, и3 поклони1стэсz є3мY. то­гдA глаг0ла и4ма ї}съ: не б0йтесz, и3ди1те, возвэсти1те брaтіи моeй, да и4дутъ въ галілeю, и3 тY мS ви1дzтъ. и3дyщема же и4ма, сE нё­цыи t ку­стHдіа при­шeд­ше во грaдъ, возвэсти1ша ґрхіерewмъ всS бы6вшаz. и3 со­брaв­ше­сz со стaр­цы со­вётъ сотвори1ша, срeбре­ни­ки дов0льны дa­ша в0инwмъ, глаг0люще: рцh­те, ћкw ўченицы2 є3гw2 н0щію при­шeд­ше ўкрад0ша є3го2, нaмъ спs­щымъ. и3 ѓще сіE ўслh­ша­но бy­детъ ў и3гeмwна, мы2 ўтоли1мъ є3го2, и3 вaсъ без­пе­чaль­ны сотвори1мъ. nни1 же пріeм­ше срeбре­ни­ки, сотвори1ша, ћко­же на­учe­ни бh­ша: и3 про­мчeсz сл0во сіE во їудeехъ, дa­же до сегw2 днE. є3ди1ніи же нa­десz­те ўченицы2 и3д0ша въ галілeю, въ г0ру, ѓмо­же по­ве­лЁ и5мъ ї}съ: и3 ви1дэвше є3го2 поклони1шасz є3мY: џви же ўсу­мнё­шасz. и3 при­стy­пль ї}съ речE и5мъ, глаг0лz: да­дeсz ми2 всsка влaсть на нб7си2 и3 на земли2. шeд­ше научи1те всS kзhки, кре­стs­ще и5хъ во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а: ўчa­ще и5хъ блюсти2 вс‰, є3ли6ка за­по­вё­дахъ вaмъ. и3 сE ѓзъ съ вa­ми є4смь во всS дни2, до скон­чaніz вё­ка, ґми1нь.

И# по чи1ну б9eственнаz літур­гjа вели1кагw васjліа.

Вмё­стw же хе­рувjм­скіz пёсни
поeт­сz на­стоs­щій тро­пaрь, глaсъ }:

Да молчи1тъ всsкаz пл0ть че­ло­вё­ча, / и3 да стои1тъ со стрa­хомъ и3 трe­пе­томъ, / и3 ничт0же земн0е въ се­бЁ да по­мыш­лsетъ: / цRь бо цaр­ству­ю­щихъ, и3 гDь гDству­ю­щихъ, / прих0дитъ за­клaтисz и3 дaтисz въ снёдь вBр­нымъ. / предх0дzтъ же се­мY ли1цы ѓгGль­стіи / со всsкимъ на­чa­ломъ и3 влaстію, / многоoчи1тіи хе­рувj­ми, / и3 ше­сто­кри­лaтіи се­ра­фj­ми, / ли1ца за­кры­вa­ю­ще, и3 вопію1ще пё­снь: / ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, ґллилyіа.

Вмё­стw Дост0йна, поeмъ їрм0съ, глaсъ ѕ7:

Не ры­дaй менE м™и, / зрs­щи во гр0бэ, / є3г0же во чрe­вэ без8 сё­мене за­чалA є3си2 сн7а: / во­стa­ну бо и3 про­слaв­люсz, / и3 воз­несY со слa­вою, непре­стaн­нw ћкw бGъ, / вё­рою и3 люб0вію тS величaющыz.

При­чaстенъ, глaсъ д7: Во­стA ћкw спS гDь: / и3 вос­кR­се спасazй нaсъ. / ґлли­лyіа, три1жды.

По tпyстэ же даeт­сz t сщ7eнника ґнтjдwръ.

Тa­же бы­вaетъ бl­го­сло­вeніе хлё­ба и3 вінA.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Їерeй: ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, бlгослови1вый пsть хлёбwвъ и3 пsть тhсzщъ на­сhти­вый, сaмъ бlгослови2 и3 хлё­бы сі‰, пшени1цу, віно2 и3 є3лeй: и3 ўмн0жи сі‰ во грaдэ сeмъ, [и3ли2 въ вe­си сeй, и3ли2 во с™ёй nби1тели сeй], и3 во всeмъ мjрэ твоeмъ: и3 вку­шa­ю­щыz t ни1хъ вBр­ныz њсвzти2. ћкw ты2 є3си2 бl­го­слов­лszй и3 њсщ7azй всsчєскаz, хrтE б9е нaшъ, и3 те­бЁ слaву воз­сы­лaемъ, со без­на­чaль­нымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­во­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Tпyстъ:

Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтва­ми пречcтыz сво­еS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 человэколю1бецъ.

И$ный tпyстъ:

И$же нaсъ рa­ди и3 нa­ше­гw рa­ди спасeніz, смири1въ себE, и3 въ нa­шу ни­щетY њб­лечeсz, и3 в0лею стrти пре­тер­пЁ, и3 смeрть вкуси1въ, и3 во гр0бэ положи1выйсz, хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, моли1твами пречи1стыz сво­еS м™ре, с™hхъ слaв­ныхъ и3 все­хвaль­ныхъ ґп0стwлъ, и4же во с™hхъ nц7A нa­ше­гw васjліа вели1кагw, ґрхіе­пcко­па ке­сарjи кап­па­до­кjй­скіz, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 человэколю1бецъ.

На полy­нощ­ни­цэ.

Д0лженствуетъ же є3кклисіaрхъ и3мёти nпaс­ство, да є3гдA скон­чавaет­сz літур­гjа, бy­детъ чaсъ вторhй н0щи. По tпyстэ же не и3сх0димъ и3з8 цRкве, но сэди1мъ на мё­ст­эхъ нa­шихъ: и3 вх0дитъ келaрь, и3 даeтъ брaтіи по є3ди1ному ўкрy­ху хлё­ба, и3 по шести2 см0квей, и3ли2 фjнікwвъ, и3 по є3ди1ному кра­со­вy­лю вінA. Нaмъ же воз­ле­жa­щымъ, бы­вaетъ чтeніе вели1кое въ дэsніихъ с™hхъ ґпcлъ t на­чa­ла. Глаг0летъ же чтeцъ на­чa­ло. Сщ7eнникъ же стjхъ: Мlтва­ми с™hхъ ґпcлъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ поми1луй нaсъ. И# по ґми1нэ на­чинaетъ чтeцъ чести2. Тa­же на­чинaемъ ћсти. И# по є4же скон­чaти чтeніе, вжи­гaетъ кан­ди­ло­в­жи­гa­тель вс‰ канди6ла хрa­ма, и3 и3сходS ўдарsетъ въ кле­пa­ло, и3 стои1тъ чтhй чтeніе.

Бlгослови1вшу же сщ7eннику, на­чинaемъ Трис™0е, и3 пр0чее. Пріиди1те поклони1мсz, три1жды. pал0мъ н7.

И# канHнъ вели1кіz суб­бHты: їрмосы2 по двaж­ды, тропари1 же на дванa­десzть, со стіхa­ми пё­с­ней. Ка­тавaсіа, їрм0съ џба ли6ка. Глaсъ ѕ7.

Пё­снь №.

Їрм0съ: Волн0ю морск0ю / скрhв­ша­го дрeв­ле, / гони1телz мучи1телz под8 зем­лeю скрh­ша / сп7сeнныхъ џт­ро­цы: / но мы2 ћкw nтрокови6цы, / гDви пои1мъ, / слaв­нw во прослaвисz.

[К] ГDи б9е м0й, / и3сх0дное пё­ніе, и3 надгр0бную те­бЁ пё­снь воспою2, / по­гребeніемъ твои1мъ жи1зни мо­еS вх0ды tвeрз­ше­му, / и3 смeр­тію смeрть и3 ѓдъ ўмертви1вшему.

[А] Го­рё тz на пrт0лэ и3 д0лэ во гр0бэ, / прем‡рнаz и3 подзє1мнаz, по­мыш­лs­ю­щаz сп7се м0й, / зhб­лz­хусz ўмерщ­влeніемъ твои1мъ: / пa­че ўмa бо ви1дэнъ бhлъ є3си2 мeртвъ, живоначaльниче.

[І] Да тво­еS слa­вы вс‰ и3сп0лниши, / сшeлъ є3си2 въ ни6жнzz земли2: / t тебe бо не скрhсz со­стaвъ м0й и4же во ґдaмэ, и3 по­гребeнъ, / и3стлёвша мS њб­нов­лsе­ши чlвэколю1бче.

Пё­снь G.

Їрм0съ: ТебE на водaхъ / по­вё­сив­ша­го / всю2 зeм­лю неwдержи1мw, / твaрь ви1дэвши / на л0бнэмъ ви1сима, / ќжа­сомъ мн0гимъ со­дро­гa­ше­сz, / нёсть с™ъ, / рaз­вэ тебE гDи, взывaющи.

[С] W$бразы по­гребeніz твоегw2 по­казaлъ є3си2, видBніz ўмн0живъ: / нhнэ же сокровє1ннаz тво‰ бGо­мyж­нw ўzсни1лъ є3си2, и3 сy­щымъ во ѓдэ вLко, / нёсть с™ъ, рaз­вэ тебE гDи, взывaющымъ.

[И] Про­стeрлъ є3си2 дл†ни, и3 соедини1лъ є3си2 дрeв­ле разсто‰щаzсz: / њд­эsніемъ же сп7се, є4же въ плащани1цэ и3 во гр0бэ, / њков†нныz разрэши1лъ є3си2, / нёсть с™ъ, рaз­вэ тебE гDи, взывaющыz.

[М] Гр0бомъ и3 пе­чaтьми, невмэсти1ме, / содержи1мь бhлъ є3си2 хо­тёніемъ: / и4бо си1лу твою2 дёй­ст­вы по­казaлъ є3си2, / бGо­дёй­ствен­нw пою1щымъ: / нёсть с™ъ, рaз­вэ тебE гDи, чlвэколю1бче.

Сэдa­ленъ, глaсъ №:

Гр0бъ тв0й сп7се, в0ини стре­гy­щіи, / мeрт­ви t њб­ли­стaніz ћв­ль­ша­гwсz ѓгG­ла бh­ша, / про­по­вё­да­ю­ща женaмъ вос­кrніе. / тебE слaвимъ тли2 потреби1телz: / те­бЁ при­пa­да­емъ вос­кr­ше­му и3з8 гр0ба, / и3 є3ди1ному бGу нaшему.

Слa­ва, и3 нhнэ, т0йже.

И# чтeніе въ сл0вэ с™aгw є3піфaніа, є3гHже на­чa­ло: Что2 сіE днeсь: И#ли2 t сло­вeсъ зла­тоyс­та­гw: и3щи2 | въ тол­ко­вaніи на є3ђліе, є4же t матfeа. И#ли2 во є4же t їwaн­на, сло­весA воскrнаz.

Пё­снь д7.

Їрм0съ: На кr­тЁ твоE / б9eственное и3стощaніе / прови1дz ґв­ва­кyмъ, / ўжaс­сz, во­піs­ше: / ты2 си1льныхъ пре­сёклъ є3си2 / дер­жaву бl­же, / пріwб­щazсz сy­щымъ во ѓдэ, ћкw всеси1ленъ.

[Е] Седь­мhй дeнь днeсь њс™и1лъ є3си2, / є3г0же дрeв­ле бlгослови1лъ є3си2 ўпо­коeніемъ дёлъ: / прев0диши бо всsчєскаz и3 њб­нов­лsе­ши, / суб­бHт­ствуz сп7се м0й, и3 назидaz.

[Р] Си1лою лyч­ша­гw, побэди1вшагw тебE, / t пл0ти ду­шA твоS раздэли1сz: / рас­терзa­ю­щи бо nбоS ќзы, / смeр­ти и3 ѓда, сл0ве, дер­жa­вою твоeю.

[О] Ѓдъ сл0ве срётъ тS њгорчи1сz, / чlвё­ка зрS њбо­жe­на, / ўsзв­ле­на рa­на­ми, и3 все­силь­но­дё­телz, / стрaш­нымъ же зрaкомъ поги1бе.

Пё­снь є7.

Їрм0съ: БGоzв­лeніz твоегw2 хrтE, / къ нaмъ ми1лостивнw бhв­ша­гw, / и3сaіа свётъ ви1дэвъ невечeр­ній, / и3з8 н0щи ќтре­не­вавъ взы­вa­ше: / вос­кr­нутъ мeрт­віи, / и3 во­стa­нутъ сy­щіи во гро­бёхъ, / и3 вси2 земнор0дніи возрaдуютсz.

[Н] Новотвори1ши земны6z со­здa­те­лю, пeр­стенъ бhвъ, / и3 плащани1ца и3 гр0бъ kв­лs­ютъ є4же въ те­бЁ сл0ве, тaин­ство: / бl­гоwбрaз­ный бо со­вёт­никъ, тебE р0ждшагw со­вётъ њбразyетъ, / въ те­бЁ ве­ле­лёп­нw но­во­творs­ща­гw мS.

[Д] Смeр­тію смeрт­ное, / по­гребeніемъ тлён­ное пре­ла­гaе­ши, / нетлён­но твори1ши бо, / бGо­лёп­нw без­смeрт­но творS пріsтіе: / пл0ть бо твоS и3стлёніz не ви1дэ вLко, / ни­жE дш7A твоS во ѓдэ стран­но­лёп­нw њстaв­ле­на бhсть.

[Е] И#з8 небрaч­ныz про­шeдъ, и3 про­бодeнъ въ рeб­ра со­дё­те­лю м0й, / и3з8 неS со­дё­лалъ є3си2 њб­нов­лeніе є4vино, ґдaмъ бhвъ, / ўс­нyвъ пa­че є3стествA сн0мъ є3стeственнымъ, / и3 жи1знь воздви1гнувъ t снA и3 тлёніz, ћкw всеси1ленъ.

Пё­снь ѕ7.

[С] Їрм0съ: Ћтъ бhсть, / но не ўдер­жaнъ въ пeр­с­эхъ ки1товыхъ їH­на: / тв0й бо w4бразъ носS, стра­дaв­ша­гw, и3 по­гребeнію дaв­ша­гwсz, / ћкw t черт0га t ѕвёрz и3зhде: / при­гла­шa­ше же ку­стwдjи, / хранs­щіи сyєт­наz и3 лHж­наz, / млcть сію2 њстaви­ли є3стE.

[А] Біeнъ бhлъ є3си2, но не раздэли1лсz є3си2 сл0ве, / є3sже причасти1лсz є3си2 пл0ти: / ѓще бо и3 разори1сz тв0й хрaмъ во врe­мz стrти, / но и3 тaкw є3ди1нъ бЁ со­стaвъ б9ествA и3 пл0ти тво­еS. / во nбои1хъ бо є3ди1нъ є3си2 сн7ъ, сл0во б9іе, бGъ и3 чlвёкъ.

[В] Че­ло­вэ­ко­убjй­ствен­но, но не бGо­убjй­ствен­но бhсть пре­гр­э­шeніе ґдa­мо­во: / ѓще бо и3 по­стра­дA тво­еS пл0ти пeрст­ное существо2, / но б9ество2 без­стрaст­но пребhсть: / тлён­ное же твоE на нетлёніе преложи1лъ є3си2, / и3 нетлён­ныz жи1зни по­казaлъ є3си2 и3ст0чникъ воскrніемъ.

[В] Цaр­ству­етъ ѓдъ, но не вёч­ну­етъ над8 р0домъ че­ло­вё­че­скимъ: / тh бо пол0жсz во гр0бэ дер­жaвне, жи­во­на­чaль­ною длaнію, / смeр­ти ключи2 развeрглъ є3си2, / и3 про­по­вё­далъ є3си2 t вё­ка тa­мw спs­щымъ, и3збавлeніе нел0жное / бhвъ сп7се, мє1ртвымъ пeрвенецъ.

Кон­дaкъ, глaсъ ѕ7:

Бeзд­ну заключи1вый, мeртвъ зри1тсz, / и3 смЂр­ною и3 плащани1цею њбви1всz, / во гр0бэ по­ла­гaет­сz ћкw смeрт­ный без­смeрт­ный: / жєнh же пріид0ша по­мa­за­ти є3го2 мЂромъ, / плa­чу­щыz г0рькw и3 вопію1щыz: / сіS суб­бHта є4сть пребl­го­сло­вeн­наz, / въ нeй­же хrт0съ ўс­нyвъ, вос­крeс­нетъ триднeвенъ.

Јкосъ: Со­дер­жaй вс‰ на кrтъ воз­несeсz, / и3 ры­дaетъ всS твaрь, того2 ви1дzщи нa­га ви1сzща на дрe­вэ, / с0лнце лучы2 сокры2, и3 ѕвёз­ды tложи1ша свётъ: / зем­лs же со мн0гимъ стрa­хомъ по­ко­лебaсz, и3 м0ре по­бэ­жE, / и3 кa­меніе рас­па­дeсz, гр0би же мн0зи tверз0шасz, / и3 тэлесA во­стa­ша с™hхъ му­жeй. / ѓдъ ни1зу стe­нетъ, / и3 їудeє со­вё­ту­ютъ њкле­ветaти хrт0во вос­кrніе. / жєнh же взы­вa­ютъ: / сіS суб­бHта є4сть пребl­го­сло­вeн­наz, / въ нeй­же хrт0съ ўс­нyвъ, вос­кr­нетъ триднeвенъ.

Тa­же чтeніе.

Пё­снь з7.

[А] Їрм0съ: Неиз­речeн­ное чy­до, / въ пещи2 и3збaвивый / пр­пdб­ныz џтро­ки и3з8 плa­мене, / во гр0бэ мeртвъ / без­ды­хa­ненъ по­ла­гaет­сz, / во сп7сeніе нaсъ пою1щихъ: / и3збaвителю б9е / бl­го­сло­вeнъ є3си2.

[Т] Ўzзви1сz ѓдъ, въ сeрд­цэ / пріeмъ ўsз­ве­на­го ко­піeмъ въ рeб­ра, / и3 воз­ды­хaетъ nгнeмъ б9eственнымъ и3ждивaемь, / во сп7сeніе нaсъ пою1щихъ: / и3збaвителю б9е бl­го­сло­вeнъ є3си2.

[О] Бо­гaтъ гр0бъ, / въ се­бё бо пріи1мъ ћкw спs­ща со­дё­телz, / жи1зни б9eственное сокр0вище по­казaсz, / во сп7сeніе нaсъ пою1щихъ: / и3збaвителю б9е, бl­го­сло­вeнъ є3си2.

[Н] Зак0номъ ўмeр­шихъ / є4же во гр0бэ по­ло­жeніе, всёхъ пріeм­летъ жи1знь, / и3 сего2 и3ст0чника по­казyетъ во­стaніz, / во сп7сeніе нaсъ пою1щихъ: / и3збaвителю б9е, бl­го­сло­вeнъ є3си2.

[М] Е#ди1но бs­ше нераз­лyч­ное, / є4же во ѓдэ, и3 во гр0бэ, и3 во є3дeмэ, / б9ество2 хrт0во, со nц7eмъ, и3 д¦омъ, / во сп7сeніе нaсъ пою1щихъ: / и3збaвителю б9е, бl­го­сло­вeнъ є3си2.

Пё­снь }.

[Е] Їрм0съ: Ўжасни1сz боsй­сz нб7о, / и3 да подви1жатсz њснов†ніz земли2: / сe бо въ мерт­ве­цёхъ вм­энsет­сz въ вhш­нихъ живhй, / и3 во гр0бъ мaлъ стран­но­пріeм­лет­сz. / є3г0же џт­ро­цы бlгослови1те, / сщ7eнницы восп0йте, / лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

[Л] Разруши1сz пречcтый хрaмъ, / пaд­шую же со­воз­став­лsетъ ски1нію: / ґдa­му бо пeр­во­му вторhй, и4же въ вhш­нихъ живhй, / сни1де дa­же до ѓдо­выхъ сокр0вищъ. / є3г0же џт­ро­цы бlгослови1те, / сщ7eнницы восп0йте, / лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

[П] Пре­стA дeр­зость ў§нкHвъ, / ґрі­маfeй же и3зрsдствуетъ їH­сифъ: / мeрт­ва бо и3 нa­га зрS, над8 всё­ми бGа, / пр0ситъ и3 по­гребaетъ, зо­вhй: / џт­ро­цы бlгослови1те, / сщ7eнницы восп0йте, / лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

[W] Q чудeсъ н0выхъ! / q бl­го­сти! / q неиз­речeн­на­гw тер­пё­ніz! / в0лею бо под8 зем­лeю пе­чат­лёет­сz, и4же въ вhш­нихъ живhй, / и3 ћкw льстeцъ, бGъ њкле­ветaет­сz. / є3г0же џт­ро­цы бlгослови1те, / сщ7eнницы восп0йте, / лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

Пё­снь f7.

[М] Їрм0съ: Не ры­дaй менE м™и, / зрs­щи во гр0бэ, / є3г0же во чрe­вэ без8 сё­мене за­чалA є3си2 сн7а: / во­стa­ну бо и3 про­слaв­люсz, / и3 воз­несY со слa­вою, непре­стaн­нw ћкw бGъ, / вё­рою и3 люб0вію тS величaющыz.

[Е] Въ стрaн­нэмъ твоeмъ ржcтвЁ, / бо­лёз­ней и3збэжaвше пa­че є3стествA, / ўбlжи1хсz без­на­чaльне сн7е: / нhнэ же тS б9е м0й, / без­ды­хaн­на зрs­щи мeрт­ва, / nрy­жіемъ пе­чa­ли рас­терзa­юсz лю1тэ: / но воскrни2, ћкw да возвели1чусz.

[Г] Зем­лS по­кры­вaетъ мS хо­тs­ща, / но ўстра­шa­ют­сz ѓдw­вы врaт­ни­цы, / њдёz­на ви1дzще nдeж­дею њкро­вав­лe­ною, м™и, tм­щeніz: / враги1 бо кrт0мъ порази1въ ћкw бGъ, / вос­кr­ну пaки, и3 возвели1чу тS.

[А] Да рa­ду­ет­сz твaрь, / да ве­селsт­сz вси2 земнор0дніи, / врaгъ бо плэни1сz ѓдъ: / съ мЂ­ры жєны2 да ср­этa­ютъ, / ґдa­ма со є4vою и3збавлsю всер0дна, / и3 въ трeтій дeнь воскrну.

По f7‑й же пё­с­ни, трис™0е.

И# тро­пaрь, глaсъ в7:

Е#гдA сниз­шeлъ є3си2 къ смeр­ти, жи­во­тE без­смeрт­ный, / то­гдA ѓдъ ўмертви1лъ є3си2 бли­стaніемъ б9ествA. / є3гдa же и3 ўмeр­шыz t преисп0днихъ воскRси1лъ є3си2, / вс‰ си6лы нбc­ныz взы­вa­ху: / жиз­нодaв­че хrтE б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

Е#ктеніA. И# tпyстъ.

Конeцъ тріH­ди.

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки