Неде­ля свя­тых Праотцев

Ве­ли­кая вечерня
Утре­ня
Ли­тур­гия

НЕДЕ­ЛЯ СВЯ­ТЫХ ПРАОТЦЕВ

Цер­ков­но­сла­вян­ский Рус­ский

НА ВЕ­ЛИ­ЦЕЙ ВЕЧЕРНИ

На Гос­по­ди, воз­звах: сти­хи­ры вос­крес­ны, и во­сточ­ны 3, Ана­то­ли­е­вы, и пра­от­цев на 4, глас 8.

НА ВЕ­ЛИ­КОЙ ВЕЧЕРНЕ

На Гос­по­ди, воз­звах: сти­хи­ры вос­крес­ные 3, и во­сточ­ные 3, и пра­от­цев на 4, глас 8.

По­до­бен: Иже во Едеме:

По­до­бен: Иже во Едеме:

Пра­от­цев днесь, вер­нии, со­вер­ша­ю­ще па­мять, / вос­по­им Хри­ста Из­ба­ви­те­ля, / воз­ве­ли­чив­ша­го их во всех язы­цех / и чу­дес пре­слав­ная вер­но со­вер­шив­ша­го Гос­по­да, / яко дер­жав­на и силь­на, / и от них по­ка­зав­ша жезл си­лы нам – / Еди­ну Неис­ку­со­муж­ную и Бо­го­от­ро­ко­ви­цу Ма­рию Чи­стую, / из Неяже цвет прой­де – Хри­стос, / из­рас­ти­вый всем жизнь, / и неи­жди­ва­е­мую пи­щу, и спа­се­ние вечное. Пра­от­цев, вер­ные, в сей день со­вер­шая па­мять, / вос­по­ем Хри­ста Ис­ку­пи­те­ля, / воз­ве­ли­чив­ше­го их во всех на­ро­дах / и чу­де­са пре­слав­ные вер­но со­вер­шив­ше­го Гос­по­да, / как мо­гу­ще­ствен­но­го и силь­но­го, / и от них по­ка­зав­ше­го жезл си­лы нам – / еди­ную не знав­шую му­жа и Бо­жию От­ро­ко­ви­цу, Ма­рию чи­стую, / от Ко­то­рой про­изо­шел Цвет – Хри­стос, / из­рас­тив­ший всем жизнь, / и неис­то­щи­мое бла­жен­ство, и спа­се­ние вечное.
Иже свя­тыя от­ро­ки из ог­ня из­ба­ви­вый, Вла­ды­ко, / и от уст льво­вых Да­ни­и­ла, / бла­го­сло­ви­вый Ав­ра­ама, и Иса­а­ка, ра­ба Тво­е­го, / и се­го сы­на Иа­ко­ва, / бла­го­во­ли­вый от се­мене их бы­ти по нам, / да преж­де по­полз­нув­ши­я­ся спа­се­ши пра­от­цы на­ша / Кре­стом Тво­им и Вос­кре­се­ни­ем / и, рас­торг­нув смерт­ныя узы, со­воз­ста­ви­ши вся, / яже от ве­ка су­щия в мерт­вых, / по­кла­ня­ю­щи­я­ся Те­бе, Хри­сте, Ца­рю веков. Свя­тых от­ро­ков из ог­ня из­ба­вив­ший, Вла­ды­ка, / и Да­ни­и­ла – от па­стей львов; / бла­го­сло­вив­ший Ав­ра­ама, и Иса­а­ка, ра­ба Тво­е­го, / и его сы­на Иа­ко­ва; / бла­го­во­лив­ший от се­ме­ни их стать по­доб­ным нам, / что­бы преж­де по­скольз­нув­ших­ся пра­от­цев на­ших спа­сти / Кре­стом (Тво­им) и Вос­кре­се­ни­ем / и, рас­торг­нув узы смер­ти, воз­двиг­нуть с Со­бою всех, / от ве­ка пре­бы­вав­ших сре­ди мерт­вых, / да по­кло­ня­ют­ся они Те­бе, Хри­сте, Ца­рю веков.
Яко­же в хла­де, по­сре­де пла­мене / ро­сою Ду­ха, ра­ду­ю­ще­ся, от­ро­цы Бо­жии хож­да­ху, / та­ин­ствен­но в нем про­об­ра­зив­ше Тро­и­цу / и во­пло­ще­ние Хри­сто­во, / и, яко муд­рии, ве­рою уга­си­ша си­лу ог­нен­ную, / и Да­ни­ил же пра­вед­ный львов яви­ся обуз­да­тель; / их­же мо­лит­ва­ми умо­лен быв, Че­ло­ве­ко­люб­че Спа­се, / и нас нега­си­ма­го веч­на­го из­ба­ви ог­ня / и спо­до­би ны Цар­ствия Тво­е­го, Господи. Как под до­ждем, окроп­ля­е­мые ро­сою Ду­ха, / по­сре­ди пла­ме­ни ра­ду­ясь, от­ро­ки Бо­жии хо­ди­ли, / та­ин­ствен­но про­об­ра­зо­вав в нем Тро­и­цу / и во­пло­ще­ние Хри­сто­во; / и, как муд­рые, они ве­рою уга­си­ли си­лу ог­ня; / Да­ни­ил же пра­вед­ный львов явил­ся обуз­да­те­лем. / Их моль­бам вни­мая, Спа­си­тель че­ло­ве­ко­лю­би­вый, / и нас от неуга­си­мо­го веч­но­го ог­ня из­бавь / и удо­стой до­стичь Небес­но­го Цар­ства Твоего.
Яко­же в ро­се су­ще, / вер­нии и свя­тии от­ро­цы Твои / в пе­щи пла­мене ог­нен­на­го преджи­во­пи­са­ху та­ин­ствен­но / еже из Де­вы Твое при­ше­ствие, / неопаль­но воз­си­яв­шее нам, / и Да­ни­ил же пра­вед­ный и во про­ро­цех чуд­ный, / яс­но Бо­же­ствен­ное вто­рое Твое при­ше­ствие про­яв­ляя, / ви­дех, дон­де­же пре­сто­ли по­ста­ви­ша­ся, – гла­го­лет, / и Су­дия се­де, и ог­нен­ная по­те­че ре­ка, / ея­же да из­ба­вим­ся, Хри­сте, мо­лит­ва­ми их, Владыко. Как бы пре­бы­вая сре­ди ро­сы, / вер­ные и свя­тые Твои от­ро­ки / в пла­ме­ни пе­чи ог­нен­ной пре­ди­зоб­ра­жа­ли та­ин­ствен­но / от Де­вы Твое при­ше­ствие, / неопа­ли­мо вос­си­яв­шее нам; / и Да­ни­ил пра­вед­ный и сре­ди про­ро­ков чуд­ный, / яс­но Бо­же­ствен­ное вто­рое Твое при­ше­ствие яв­ляя, вос­кли­ца­ет: / “Взи­рал я, – го­во­рит, – до­ко­ле пре­сто­лы не бы­ли по­став­ле­ны, / и Су­дия вос­сел, и ог­нен­ная по­тек­ла ре­ка!” / От нее да бу­дем из­бав­ле­ны, Хри­сте, / мо­лит­ва­ми их, Владыка!
Сла­ва, глас 6. Ана­то­ли­е­во: Иже преж­де за­ко­на / от­цы вся вос­хва­лим днесь, вер­нии, / Ав­ра­ама Бо­го­лю­би­ва­го, / и Иса­а­ка, от обе­ща­ния рож­ден­на­го, / и Иа­ко­ва, и два­на­де­сять пат­ри­ар­хи, / Да­ви­да крот­чай­ша­го, / и Да­ни­и­ла, же­ла­ний про­ро­ка, / и три от­ро­ки с ни­ми сла­вя­ще, / пещь в ро­су пре­ло­жив­шия, / про­ся­ще остав­ле­ния от Хри­ста Бо­га, / про­слав­ля­е­ма­го во свя­тых Своих. Сла­ва, глас 6, Ана­то­лия: Всех преж­де за­ко­на жив­ших от­цов / в сей день вос­хва­лим, вер­ные: / Ав­ра­ама Бо­го­лю­би­во­го, / и Иса­а­ка, по обе­то­ва­нию рож­ден­но­го, / и Иа­ко­ва, и две­на­дцать пат­ри­ар­хов; / Да­ви­да крот­чай­ше­го, / и Да­ни­и­ла, же­ла­ний про­ро­ка; / с ни­ми и трех от­ро­ков про­слав­ляя, / печь в ро­су пре­тво­рив­ших, / про­ся про­ще­ния у Хри­ста Бо­га, / про­слав­ля­е­мо­го во свя­тых Своих.
И ныне, Бо­го­ро­ди­чен пер­вый гласа. И ныне, Бо­го­ро­ди­чен пер­вый гласа.

На ли­тии сти­хи­ра храма.

На ли­тии сти­хи­ра храма

Сла­ва, глас 1: Лу­ча­ми об­ли­став­ше­ся Бо­го­гла­го­ла­ния, / ве­ли­ко­име­ни­тии про­ро­цы прис­но бла­жат­ся / и, ре­че­ния Ду­ха плод­ству­ю­ще, / неска­зан­ное рож­де­ство Хри­ста Бо­га всем про­по­ве­да­ша; / за­кон­но же кон­чи­ну со­вер­ши­ша, / по­жив­ше жизнь пречудную. Сла­ва, глас 1: Лу­ча­ми оза­рив­шись Бо­же­ствен­но­го ве­ща­ния, / слав­ные име­нем про­ро­ки / все­гда бла­жен­ны­ми име­ну­ют­ся; / и, умно­жая плод ре­че­ний Ду­ха, / они неска­зан­ное рож­де­ство Хри­ста Бо­га всем про­воз­гла­си­ли; / и жизнь про­жи­ли пре­чуд­ную, / кон­чи­ною за­кон­ной ее за­вер­шив.*
И ныне, Бо­го­ро­ди­чен: Се ис­пол­ни­ся Ис­а­и­и­но про­ре­че­ние: / Де­ва бо ро­ди­ла еси / и по рож­де­стве, яко преж­де рож­де­ства, пре­бы­ла еси, / Бог бо бе Рож­дей­ся, тем­же и есте­ства но­во­пре­се­че. / Но, о Бо­го­ма­ти, мо­ле­ния Тво­их ра­бов, в Тво­ем хра­ме при­но­си­мая Те­бе, не пре­зри, / но яко Бла­го­у­троб­на­го Тво­има ру­ка­ма но­ся­щи, / на Твоя ра­бы уми­ло­сер­ди­ся / и мо­ли спа­сти­ся ду­шам нашим. И ныне, Бо­го­ро­ди­чен: Вот, ис­пол­ни­лось про­ро­че­ство Ис­а­ии, / ибо Ты, Де­ва, ро­ди­ла и по­сле ро­дов оста­лась, как и до ро­дов: / ведь Бо­гом был Рож­ден­ный, / по­то­му Он и за­ко­ны при­ро­ды из­ме­нил. / Но, о Бо­го­ма­терь, мо­ле­ний Тво­их ра­бов, / Те­бе в Тво­ем свя­ти­ли­ще при­но­си­мых, не пре­зри, / но, как Ми­ло­серд­но­го во объ­я­ти­ях Тво­их но­сив­шая, / над слу­жи­те­ля­ми Тво­и­ми сми­луй­ся / и хо­да­тай­ствуй о спа­се­нии душ наших.

Сти­хов­на воскресна.

Сти­хи­ры на сти­ховне воскресные

Сла­ва, глас 3. Гер­ма­но­во: Пра­от­цев со­бор, празд­но­люб­цы, / при­и­ди­те, пса­лом­ски да вос­хва­лим: Ада­ма пра­от­ца, Ено­ха, Ноя, Мел­хи­се­де­ка, / Ав­ра­ама, Иса­а­ка и Иа­ко­ва, / по за­коне Мо­и­сея, и Ааро­на, / Иису­са, Са­му­и­ла и Да­ви­да, / с ни­ми­же Ис­а­ию, Иере­мию, Ие­зе­ки­и­ля, / и Да­ни­и­ла, и два­на­де­сять, / куп­но Илию, Елис­сея и вся, / За­ха­рию, и Кре­сти­те­ля, и про­по­ве­дав­шия Хри­ста, / жизнь и вос­кре­се­ние ро­да нашего. Сла­ва, глас 3, Гер­ма­на: При­ди­те, лю­бя­щие празд­но­вать, / пра­от­цев сонм псал­ма­ми да вос­хва­лим: / Ада­ма пра­от­ца, Ено­ха, Ноя, Мел­хи­се­де­ка, / Ав­ра­ама, Иса­а­ка и Иа­ко­ва; / по за­коне жив­ших: Мо­и­сея и Ааро­на, / Иису­са, Са­му­и­ла и Да­ви­да, / с ни­ми – Ис­а­ию, Иере­мию, Ие­зе­ки­и­ля, / и Да­ни­и­ла, и две­на­дцать про­ро­ков; / Илию, Ели­сея и вме­сте всех: / За­ха­рию, и Кре­сти­те­ля, и иных, про­по­ве­дав­ших Хри­ста / – жизнь и вос­кре­се­ние ро­да нашего!
И ныне, Бо­го­ро­ди­чен: Без се­мене от Бо­же­ствен­на­го Ду­ха / во­лею же От­чею за­ча­ла еси Сы­на Бо­жия, / от От­ца без ма­те­ре преж­де век су­ща, / нас же ра­ди, из Те­бе без от­ца быв­ша, пло­тию ро­ди­ла еси / и Мла­ден­ца мле­ком пи­та­ла еси. / Тем­же не пре­стай мо­ли­ти / из­ба­ви­ти­ся от бед ду­шам нашим. И ныне, Бо­го­ро­ди­чен: Без се­ме­ни от Бо­же­ствен­но­го Ду­ха / и по во­ле От­чей за­ча­ла Ты Сы­на Бо­жия. / От От­ца без ма­те­ри преж­де ве­ков Име­ю­ще­го на­ча­ло, / но ра­ди нас от Те­бя без от­ца Про­ис­шед­ше­го / Ты по пло­ти во чре­ве но­си­ла / и как мла­ден­ца мо­ло­ком пи­та­ла. / По­то­му не пе­ре­ста­вай хо­да­тай­ство­вать / о из­бав­ле­нии от бед душ наших.

Тро­парь, воскресен.
Сла­ва, и ныне, пра­от­цем, глас 2:

Тро­парь, воскресный
Сла­ва, и ныне, пра­от­цам, глас 2

Верою пра­от­цы оправ­дал еси, / от язык те­ми пре­доб­ру­чи­вый Цер­ковь: / хва­лят­ся в сла­ве свя­тии, / яко от се­мене их есть Плод бла­го­сла­вен, / без се­мене Рожд­шая Тя. / Тех мо­лит­ва­ми, Хри­сте Бо­же, по­ми­луй нас. Верою пра­от­цев Ты оправ­дал, / в их ли­це пре­доб­ру­чив с Со­бою Цер­ковь из всех на­ро­дов. / Хва­лят­ся во сла­ве свя­тые, / ибо от се­ме­ни их плод слав­ный, / – без се­ме­ни Ро­див­шая Те­бя. / Их моль­ба­ми, Хри­сте Бо­же, спа­си ду­ши наши.

НЕДЕ­ЛЯ СВЯ­ТЫХ ПРАОТЦЕВ

НА УТРЕ­НИ

На Бог Господь:

НА УТРЕ­НИ

На Бог Гос­подь:

Тро­парь, воскресен.
Сла­ва, и ныне, пра­от­цем, глас 2:

Тро­парь, воскресный
Сла­ва, и ныне, пра­от­цам, глас 2

Верою пра­от­цы оправ­дал еси, / от язык те­ми пре­доб­ру­чи­вый Цер­ковь: / хва­лят­ся в сла­ве свя­тии, / яко от се­мене их есть Плод бла­го­сла­вен, / без се­мене Рожд­шая Тя. / Тех мо­лит­ва­ми, Хри­сте Бо­же, по­ми­луй нас. два­жды. Верою пра­от­цев Ты оправ­дал, / в их ли­це пре­доб­ру­чив с Со­бою Цер­ковь из всех на­ро­дов. / Хва­лят­ся во сла­ве свя­тые, / ибо от се­ме­ни их плод слав­ный, / – без се­ме­ни Ро­див­шая Те­бя. / Их моль­ба­ми, Хри­сте Бо­же, спа­си ду­ши на­ши. (2)
По обо­их ка­физ­мах се­даль­ны вос­крес­ны, с Бо­го­ро­дич­ны их. По по­ли­е­леи ипа­кои гласа. По­сле ка­физм се­даль­ны вос­крес­ные с Бо­го­ро­дич­на­ми их. По­сле По­ли­е­лея ипа­кои гласа.

И се­да­лен пра­от­цев, глас 8.
По­до­бен: Премудрости:

И се­да­лен пра­от­цев, глас 8*
По­до­бен: Премудрости:

Ав­ра­ама, Иса­а­ка же и Иа­ко­ва вос­хва­лим вси пес­нен­но, / Да­ви­да крот­ка­го, Иису­са и два­на­де­сять пат­ри­ар­хи / куп­но с тре­ми юно­ша­ми, уга­сив­ши­ми ог­нен­ный пла­мень си­лою ду­хов­ною, / ра­дуй­те­ся, – во­пи­ю­ще к ним, – пре­лесть доб­ле­ственне об­ли­чив­ше ца­ря безум­на­го, / и Хри­сту мо­ли­те­ся / со­гре­ше­ний остав­ле­ние да­ро­ва­ти празд­ну­ю­щим лю­бо­вью свя­тую па­мять ва­шу. (2) Ав­ра­ама и Иса­а­ка с Иа­ко­вом все вос­хва­лим в пес­нях, / Да­ви­да крот­ко­го, Иису­са и две­на­дцать пат­ри­ар­хов / вме­сте с тре­мя юно­ша­ми, уга­сив­ши­ми ог­нен­ное пла­мя си­лою ду­хов­ною, / “Ра­дуй­тесь”, – воз­гла­шая к ним, – / “доб­лест­но об­ли­чив­шие за­блуж­де­ние ца­ря безум­но­го, / и Хри­ста мо­ли­те со­гре­ше­ний про­ще­ние да­ро­вать / празд­ну­ю­щим с лю­бо­вью свя­тую па­мять ва­шу!” (2)
Сла­ва, и ныне, Бо­го­ро­ди­чен: Бла­го­дар­ствен­ное по­хва­ле­ние долж­но, / яко­же вдо­ви­ца оная два леп­та, / при­но­шу Те­бе, Вла­ды­чи­це, о всех да­ро­ва­ни­их Тво­их: / Ты бо яви­ла­ся еси по­кров, куп­но и по­мощь, / на­па­стей и скор­бей прис­но мя изы­ма­ю­щи. / Тем­же, яко от сре­ды го­ря­щия пе­щи, из­бав­ль­ся оскорб­ля­ю­щих мя, / от серд­ца взы­ваю Те­бе: / Бо­го­ро­ди­це, по­мо­зи ми, / мо­ля­щи Хри­ста Бо­га со­гре­ше­ний остав­ле­ние да­ти мне, / Тя бо имею на­деж­ду, раб Твой. Сла­ва, и ныне, Бо­го­ро­ди­чен: Бла­го­дар­ствен­ную по­хва­лу долж­ным об­ра­зом, / как вдо­ви­ца из­вест­ная две леп­ты, / при­но­шу Те­бе, Вла­ды­чи­ца, за все да­ры Твои: / ибо Ты яви­лась по­кро­вом и вме­сте – по­мо­щью, / от на­па­стей и скор­бей все­гда ме­ня осво­бож­дая. / По­то­му, как из сре­ды го­ря­щей пе­чи, / от пре­сле­ду­ю­щих ме­ня из­ба­вив­шись, / я от серд­ца взы­ваю к Те­бе: / “Бо­го­ро­ди­ца, по­мо­ги мне, мо­ля Хри­ста Бо­га / со­гре­ше­ний про­ще­ние мне да­ро­вать; / ибо Те­бя имею я на­деж­дой, раб Твой!”
Ка­но­ны три: вос­кре­сен на 4, и свя­тых три­ех от­ро­ков на 4, и пра­от­цев на 6. Ка­нон свя­тых три­ех от­ро­ков, глас 8, его­же крае­гра­не­сие: Три от­ро­ки пою и Да­ни­и­ла ве­ли­ка­го. Фе­о­фа­но­во. Ка­но­нов три: вос­крес­ный на 4, и свя­тых трех от­ро­ков на 4, и пра­от­цев на 6. Ка­нон свя­тых трех от­ро­ков, глас 8, име­ет ак­ро­стих: Трех от­ро­ков вос­пе­ваю и Да­ни­и­ла ве­ли­ко­го. Тво­ре­ние преп. Феофана.

Песнь 1.

Ир­мос: Во­ду про­шед, яко су­шу, / и еги­пет­ска­го зла из­бе­жав, / из­ра­иль­тя­нин во­пи­я­ше: / Из­ба­ви­те­лю и Бо­гу на­ше­му поим.

Песнь 1

Ка­нон 1. Ир­мос: По во­де прой­дя, как по су­ше, / и еги­пет­ско­го раз­вра­ще­ния из­бе­жав, / из­ра­иль­тя­нин взы­вал: / “Из­ба­ви­те­лю и Бо­гу на­ше­му воспоем!”

Без­на­чаль­ное Сло­во, / из От­ца преж­де всех ве­ков рож­ден­но бо­го­леп­но, / в пе­щи юно­шам об­раз­но ви­де­но быв­шее, прославим. Без­на­чаль­ное Сло­во, / от От­ца преж­де всех ве­ков / рож­ден­ное, как по­до­ба­ет Бо­гу, / в пе­чи юно­шам об­раз­но явив­ше­е­ся, прославим.
Гла­го­лы му­чи­те­ля зло­че­сти­ва­го / бла­го­род­нии от­ро­цы опле­вав­ше тер­пе­лив­но, / снедь­ми без­за­кон­ных осквер­ни­ти­ся хал­дей­ски не восхотеша. При­каз ти­ра­на нече­сти­во­го / бла­го­род­ные от­ро­ки му­же­ствен­но пре­зрев, / пи­щею без­за­кон­ных осквер­нить­ся / по хал­дей­ско­му обы­чаю не захотели.
Пи­та­сте­ся убо сло­вом ду­шевне, / снедь­ми же са­мо­рас­лен­ны­ми плот­ски, / па­че пи­та­ю­щих­ся де­бе­лы­ми снедь­ми, / ца­рю крас­ней­шии ли­цы явистеся. Пи­та­ли вы ду­шу сло­вом, / для пло­ти же до­воль­ство­ва­лись пи­щей ди­ко­рас­ту­щей, / но ви­дом пре­крас­нее жив­ших в неге / яви­лись пе­ред царем.
Бо­го­ро­ди­чен: Яд зми­ин, в слу­хи горь­ко из­ли­яв­ший­ся Еви­ны, / яже из Да­ви­да воз­раст­шая, От­ро­ко­ви­це, ис­це­ля­е­ши, / Из­ба­ви­те­ля рождши. Бо­го­ро­ди­чен: Яд змия, го­ре­чью во­шед­ший в уши Евы, / От­ро­ко­ви­ца, про­из­рос­шая от Да­ви­да, ис­це­ля­ет, / во чре­ве Ис­ку­пи­те­ля нося.
Ин ка­нон свя­тых пра­от­цев, глас 1, его­же крае­гра­не­сие: От­цем хва­лу в ле­по­ту ныне при­но­шаю. Иосиф. Дру­гой ка­нон, свя­тых пра­от­цев, глас 1, име­ю­щий ак­ро­стих: От­цам хва­лу, как по­до­ба­ет, ныне при­но­шу. Тво­ре­ние преп. Иосифа.

Песнь 1.

Ир­мос: Хри­стос раж­да­ет­ся – славите:

Песнь 1

Ир­мос: Хри­стос рож­да­ет­ся – славьте:

От­цем пе­ние при­не­сем, преж­де за­ко­на и в за­коне воз­си­яв­шим, / и из Де­вы воз­си­яв­ше­му Гос­по­ду и Вла­ды­це во­лею пра­вою уго­див­шим, / и неза­хо­ди­ма­го про­све­ще­ния ныне наслаждающимся. От­цам хва­лу при­не­сем, / преж­де за­ко­на и под за­ко­ном про­си­яв­шим, / и от Де­вы вос­си­яв­ше­му Гос­по­ду и Вла­ды­ке / мыс­лью пра­вою по­слу­жив­шим, / и немерк­ну­щим оза­ре­ни­ем / ныне наслаждающимся.
Ада­ма пер­ва­го по­чтим, ру­кою по­чтен­на­го Зи­жди­те­ля, / и всех нас пра­от­ца уже быв­ша­го, / и в ски­ни­ях Небес­ных со все­ми из­бран­ны­ми почивающа. Ада­ма пер­во­го по­чтим, / по­чтен­но­го ру­кою Со­зда­те­ля, / и ныне всем нам став­ше­го пра­ро­ди­те­лем, / и в ски­ни­ях Небес­ных / со все­ми из­бран­ны­ми почивающего.
Аве­ля, да­ры при­нес­ша­го ду­шею бла­го­род­ней­шею, / при­ят всех Бог и Гос­подь; / се­го же па­ки, сквер­но­убий­ствен­ною ру­кою умерщ­вле­на, / при­не­се к све­ту яко Бо­же­ствен­на мученика. Аве­ля, да­ры при­нес­ше­го ду­шою бла­го­род­ней­шею, / при­нял Бог всех и Гос­подь; / его же в древ­но­сти зло­дей­скою ру­кою умерщ­влен­но­го, / Он к све­ту пе­ре­нес, / как Бо­же­ствен­но­го мученика.
Бо­го­ро­ди­чен: Ре­че­ний Бо­же­ствен­ных услы­шим, во­пи­ю­щих Хри­сто­во яв­ле­ние: / се бо в вер­те­пе раж­да­ет­ся из От­ро­ко­ви­цы Неис­ку­со­муж­ныя, / Его­же страш­ное Рож­де­ство про­воз­ве­ща­ет звез­до­слов­цем звез­да явльшаяся. Бо­го­ро­ди­чен: Из­ре­че­ния Бо­го­вдох­но­вен­ные услы­шим, / воз­гла­ша­ю­щие о яв­ле­нии Хри­ста: / ибо вот, Он в пе­ще­ре рож­да­ет­ся / от От­ро­ко­ви­цы, не знав­шей му­жа, / и Его по­вер­га­ю­щее в тре­пет Рож­де­ство / от­кры­ва­ет звез­до­че­там звез­да явившаяся.
Ка­та­ва­сия: Хри­стос раж­да­ет­ся – сла­ви­те! / Хри­стос с Небес – сря­щи­те! / Хри­стос на зем­ли – воз­но­си­те­ся! / Пой­те Гос­по­де­ви, вся зем­ля, / и ве­се­ли­ем вос­пой­те, лю­дие, / яко прославися. Ка­та­ва­сия: Хри­стос рож­да­ет­ся – славь­те! / Хри­стос с небес – встре­чай­те! / Хри­стос на зем­ле – вос­прянь­те! / Пой Гос­по­ду, вся зем­ля / и с ве­се­ли­ем вос­пой­те, лю­ди, / ибо Он прославился!

Песнь 3.

Ир­мос: Ты еси утвер­жде­ние / при­те­ка­ю­щих к Те­бе, Гос­по­ди, / Ты еси Свет омра­чен­ных, / и по­ет Тя дух мой.

Песнь 3

Ка­нон 1. Ир­мос: Ты – утвер­жде­ние / при­бе­га­ю­щих к Те­бе, Гос­по­ди, / Ты – Свет омра­чен­ным, / и Те­бя вос­пе­ва­ет дух мой.

Ра­зум стя­жав­ше Бо­го­на­учен­ный, Вла­ды­ко, от­ро­цы Да­ви­до­вы / за­ко­ны оте­че­ския бо­го­муд­рен­но соблюдоша. Ра­зум стя­жав, / Бо­гом обу­чен­ный, Вла­ды­ка, / от­ро­ки, ча­да Да­ви­до­вы, / за­ко­ны оте­че­ские бо­го­муд­ро сохранили.
Ог­нь не опа­ли чи­стей­шая те­ле­са бла­го­че­сти­вых: / по­стом бо ду­ше­пи­та­тель­ным напаяхуся. Огонь не опа­лил / чи­стей­шие те­ла бла­го­че­сти­вых: / ибо они по­стом ду­ше­пи­та­тель­ным / бы­ли орошаемы.
Хва­лу все­мир­ную и мно­го­пе­тую по­ют от­ро­цы трие, / по­сре­де пе­щи чуд­но орошаеми. Хва­лу все­мир­ную и мно­го­крат­ную / по­ют три от­ро­ка по­сре­ди пе­чи, / чу­дес­но ро­сою окропляемые.
Бо­го­ро­ди­чен: Да рож­де­ство, Вла­ды­ко, из дев­ству­ю­ща­го те­ле­се по­ка­же­ши нам, / спа­са­е­ши в пе­щи дев­ству­ю­щая телеса. Бо­го­ро­ди­чен: Что­бы нам по­ка­зать рож­де­ние / из дев­ствен­но­го те­ла, Ты, Вла­ды­ка, / в пе­чи спа­са­ешь дев­ствен­ни­ков тела.
Ин. Ир­мос: Преж­де век от Отца: Ка­нон иной. Ир­мос: Преж­де ве­ков от Отца:
По­ет­ся в ми­ре Си­фо­во к Зи­жди­те­лю раз­жже­ние, / ибо в непо­роч­нем жи­тель­стве и ду­шев­ней люб­ви То­му ис­тин­но уго­ди, / и ныне во стране жи­вых во­пи­ет: / Свят еси, Господи. Вос­пе­ва­ет­ся в мi­ре / Си­фа пла­мен­ное к Со­зда­те­лю стрем­ле­ние, / ибо он непо­роч­ной жиз­нью и рас­по­ло­же­ни­ем ду­ши / Ему ис­тин­но по­слу­жил, / и ныне во стране жи­вых взы­ва­ет: / “Свят Ты, Господи! ”
Усты, и язы­ком, и серд­цем Енос чуд­ный / при­зва­ти бо­го­муд­рен­но Вла­ды­ку всех и Бо­га на­де­я­ше­ся в Ду­се / и, бла­го­угод­но по­жив на зем­ли, сла­ву восприят. Уста­ми, и язы­ком, и серд­цем / при­зы­вать с на­деж­дою все­го Вла­ды­ку Бо­га / Енос чуд­ный бо­го­муд­ро ре­шил­ся в Ду­хе / и, бла­го­угод­но на зем­ле по­жив, / сла­ву приобрел.
Свя­щен­но­сло­вии свя­щен­ны­ми Ено­ха убла­жим, / бла­го­уго­див бо Гос­по­ду, пре­ста­ви­ся в сла­ве, / яви­вся луч­ши смер­ти, яко­же пи­са­ся, / им­же Бо­жий быв раб искреннейший. Свя­щен­ней­ши­ми сла­во­сло­ви­я­ми / пре­воз­не­сем бла­жен­но­го Ено­ха, / ведь он, Гос­по­ду уго­див, / был пе­ре­се­лен во сла­ве, / явив­шись силь­нее смер­ти, как на­пи­са­но, / ибо стал ра­бом Бо­жи­им искреннейшим.
Бо­го­ро­ди­чен: Ныне ча­я­ние язы­ков от Де­вы пред­гря­дет, / и Виф­ле­ем за­клю­чен­ный от­вер­за­ет свет­ло Еде­ма, / Сло­во во­пло­ща­е­мое при­ем­ля, и в яс­лех пло­тию возлегшаго. Бо­го­ро­ди­чен: Ныне Ожи­да­е­мый на­ро­да­ми от Де­вы про­ис­хо­дит, / и Виф­ле­ем по­до­ба­ю­щим об­ра­зом при­от­кры­ва­ет / за­тво­рен­ный неко­гда Эдем, / при­няв Сло­во во­пло­ща­ю­ще­е­ся / и в яс­лях пло­тию же­ла­ю­щее возлечь.
Ка­та­ва­сия: Преж­де век от От­ца рож­ден­но­му нетлен­но Сы­ну / и в по­след­няя от Де­вы / во­пло­щен­но­му без­се­мен­но, / Хри­сту Бо­гу возо­пи­им: / воз­не­сый рог наш, / Свят еси, Господи. Ка­та­ва­сия: Преж­де ве­ков от От­ца рож­ден­но­му / не по зем­ным за­ко­нам Сы­ну / и в по­след­ние вре­ме­на от Де­вы / во­пло­щен­но­му без се­ме­ни, / Хри­сту Бо­гу воз­зо­вем: / “Воз­вы­сив­ший на­ше до­сто­ин­ство, / свят Ты, Господи!”

И ипа­кои, глас 2:

Вро­су де­тем ог­нь пре­ла­га­ше­ся, / плач в ра­дость же­нам пре­ме­ня­ше­ся: / Ан­гел бо во обо­их слу­жа­ше чу­де­сех, / овым убо во упо­ко­е­ние пре­тво­ри­вый пещь, / сим же Вос­кре­се­ние воз­ве­сти­вый три­днев­ное. / На­чаль­ни­че жиз­ни на­шея, Гос­по­ди, сла­ва Тебе.

Ипа­кои, глас 2

Вро­су огонь для от­ро­ков пре­тво­рял­ся, / плач для жен в ра­дость из­ме­нял­ся. / И Ан­гел был слу­жи­те­лем обо­их чу­дес: / од­ним печь в ме­сто по­коя пре­вра­тив, / дру­гим же о Вос­кре­се­нии на тре­тий день воз­ве­стив. / На­чаль­ник жиз­ни на­шей, Гос­по­ди, сла­ва Тебе!

Песнь 4.

Ир­мос: Услы­шах, Гос­по­ди, / смот­ре­ния Тво­е­го та­ин­ство, / ра­зу­мех де­ла Твоя / и про­сла­вих Твое Божество.

Песнь 4

Ка­нон 1. Ир­мос: Услы­шал я, Гос­по­ди, / о та­ин­стве Тво­е­го про­мыс­ла, / ура­зу­мел де­ла Твои / и про­сла­вил Твое Божество.

Да­ни­ил муд­рей­ший, Бо­же­ственне умом про­све­ща­емь, / со­ния раз­ре­ши са­мо­держ­цев Бо­же­ствен­ною благодатию. Да­ни­ил муд­рей­ший, / умом бо­же­ствен­но про­све­ща­ясь, / сно­ви­де­ния са­мо­держ­цев ис­тол­ко­вал / бо­же­ствен­ною благодатию.
Об­ли­ста­ет чу­де­сми, еже в пе­щи, от­ро­ков стра­да­ние: / му­чи­те­ля бо уло­ви­ша к по­зна­нию Тво­е­му, Всесильне. Бли­ста­ет чу­де­са­ми / по­двиг от­ро­ков в пе­чи: / ибо они ти­ра­на уло­ви­ли, при­ве­дя его / к по­зна­нию Те­бя, Всесильный.
Со­гла­сия ор­га­ны и му­си­кии пес­ни / все­с­лич­ныя доб­ле­ствен­ных не при­вле­ко­ша / и зла­то­му об­ра­зу не подклониша. Со­звуч­ные ору­дия / и му­зы­ки строй­ные на­пе­вы / не оча­ро­ва­ли доб­лест­ных / и пред зла­тым об­ра­зом не преклонили.
Бо­го­ро­ди­чен: Пес­нь­ми, Все­пе­тая, / иже в Ва­ви­лоне де­ти по­чи­та­ют Сы­на Тво­е­го Пре­бо­же­ствен­на­го, / Его­же в пе­щи познаша. Бо­го­ро­ди­чен: Пес­но­пе­ни­я­ми быв­шие в Ва­ви­лоне от­ро­ки / че­ству­ют, Все­х­валь­ная, / Сы­на Тво­е­го Пре­бо­же­ствен­но­го, / Ко­то­ро­го в пе­чи познали.
Ин. Ир­мос: Жезл из ко­рене Иессеова: Ка­нон иной. Ир­мос: От­расль от кор­ня Иессеева:
Хва­лу при­не­сем Бо­гу, / чту­ще пес­нь­ми Ноя, во­ис­тин­ну су­ща пра­вед­на­го: / во всех бо за­по­ве­дех Бо­же­ствен­ных укра­ша­емь яви­ся, Хри­сту бла­го­уго­див, / Ему­же пес­но­по­ем, вер­нии: / сла­ва си­ле Тво­ей, Господи. Хва­лу при­не­сем Бо­гу, / по­чи­тая пес­но­пе­ни­я­ми / Ноя, быв­ше­го по­ис­ти­не пра­вед­ным: / ибо, ис­пол­не­ни­ем всех за­по­ве­дей Бо­же­ствен­ных кра­су­ясь, / бла­го­угод­ным явил­ся он Хри­сту, / Ко­то­ро­му мы с ве­рою по­ем: / “Сла­ва си­ле Тво­ей, Господи!”
Ви­дев твое Бог бла­го­род­ное нра­ва, и про­стое, / и по все­му, Ное, со­вер­ше­на, вто­ра­го ми­ра яве на­ча­ло­во­ждя тя по­ка­зу­ет, / спас­ша­го то­му вся­ка­го ро­да от по­то­па чув­ствен­на­го се­мя, / яко­же Сам повеле. Бог, уви­дев твое бла­го­род­ство, / нра­ва непо­роч­ность и со­вер­шен­ство во всем, / ро­до­на­чаль­ни­ком вто­ро­го мi­ра яс­но те­бя, Ной, яв­ля­ет, / спас­шим для него от чув­ствен­но­го по­то­па / се­мя вся­ко­го ро­да, / как Он Сам повелел.
Ноя, со­хрань­ша­го Бо­жий за­кон невре­димь, / и об­рет­ша­ся то­гда пра­вед­на в ро­де сво­ем, / и дре­вя­ным спас­ша древ­ле ков­че­гом без­с­ло­вес­ных ро­ды по­ве­ле­ни­ем Все­де­тель­ным, / пес­нь­ми бла­го­чест­но ублажим. Ноя, за­кон Бо­жий со­хра­нив­ше­го непо­вре­жден­ным, / и най­ден­но­го неко­гда пра­вед­ным в ро­де сво­ем, / и спас­ше­го в древ­но­сти в ков­че­ге де­ре­вян­ном / бес­сло­вес­ных тва­рей ро­ды все­силь­ным по­ве­ле­ни­ем, / пес­ня­ми бла­го­го­вей­но прославим.
Ви­но уми­ле­ния нам то­чит, / чту­щим тя, Ное бла­женне, па­мять твоя, ве­се­ля­щее и ду­ши, и серд­ца все­гда / чи­сте бла­жа­щих нра­вы твоя чест­ныя и жи­тель­ство Божественное. Ви­но уми­ле­ния ис­то­ча­ет / нам, чту­щим те­бя, Ной бла­жен­ный, па­мять твоя, / ве­се­ля­щее и ду­ши, и серд­ца все­гда / ис­крен­но пре­воз­но­ся­щих нра­вы твои бла­го­го­вей­ные / и об­раз жиз­ни богодухновенный.
Бо­го­ро­ди­чен: Ныне Из­бав­ле­ние на­ше в яс­лех воз­ле­га­ет / и пе­ле­на­ми по­ви­ва­ет­ся, яко­же Мла­де­нец. / И вол­сви, во­сточ­нии ца­рие, при­хо­дят / Се­го яко Бо­га и Ца­ря рожд­ша­го­ся от Чи­стыя, ви­де­ти / и по­кло­ни­ти­ся с да­ры верно. Бо­го­ро­ди­чен: Ныне Ис­куп­ле­ние на­ше в яс­лях воз­ле­га­ет / и пе­ле­на­ми как мла­де­нец по­ви­ва­ет­ся. / И волх­вы, во­сточ­ные ца­ри, при­хо­дят / Его как Бо­га и Ца­ря, на зем­ле рож­ден­но­го, уви­деть / и по­слу­жить с да­ра­ми верно.
Ка­та­ва­сия: Жезл из ко­рене Иес­сео­ва / и цвет от него, Хри­сте, / от Де­вы про­зябл еси, / из го­ры, Хваль­ный, при­осе­нен­ныя ча­щи / при­шел еси, во­пло­щ­ся от Неис­ку­со­муж­ныя, / Неве­ще­ствен­ный и Бо­же. / Сла­ва си­ле Тво­ей, Господи. Ка­та­ва­сия: От­расль от кор­ня Иес­се­е­ва / и цвет от него, / от Де­вы Ты про­изо­шел, Хри­сте; / Ты при­шел, до­стой­ный хва­лы, / от го­ры, осе­нен­ной ча­щей, / во­пло­тив­шись от не знав­шей му­жа, / Неве­ще­ствен­ный и Бог. / Сла­ва си­ле Тво­ей, Господи!

Песнь 5.

Ир­мос: Вскую мя от­ри­нул еси / от ли­ца Тво­е­го, Све­те неза­хо­ди­мый, / и по­кры­ла мя есть чуж­дая тьма, ока­ян­на­го; / но об­ра­ти мя и к све­ту за­по­ве­дей Тво­их / пу­ти моя на­пра­ви, молюся.

Песнь 5

Ка­нон 1. Ир­мос: Для че­го Ты от­верг ме­ня / от ли­ца Тво­е­го, Свет неуга­си­мый, / и по­кры­ла чуж­дая тьма ме­ня, несчаст­но­го? / Но об­ра­ти ме­ня и к све­ту за­по­ве­дей Тво­их / пу­ти мои на­правь, молю.

На­учив­ше­ся за­ко­ну, Спа­се, / не от­вер­го­ша­ся Твои угод­ни­цы, / Да­ни­ил ве­ли­кий с тре­ми юно­ша­ми Бо­го­муд­ры­ми, / но, кре­пость при­ем­ше от Те­бе, Бла­го­де­те­ля, / му­чи­те­ли му­же­ски победиша. На­учен­ные За­ко­ну Твои слу­жи­те­ли / не от­рек­лись от него, Спа­си­тель, / – Да­ни­ил ве­ли­кий с тре­мя юно­ша­ми бо­го­муд­ры­ми; / но, при­няв си­лу от Те­бя, Бла­го­де­те­ля, / нрав ти­ра­нов сво­им му­же­ством изменили.
Мыс­лен­но на­уча­ше­ся Да­ни­ил, Че­ло­ве­ко­люб­че, Тво­им тай­нам: / на об­ла­це бо яко Сы­на Тя Че­ло­ве­ча гря­ду­ща, / язы­ков всех яко Су­дию и Ца­ря зря­ше ума чистотою. Мыс­лен­но на­учал­ся Да­ни­ил / Тво­им тай­нам, Че­ло­ве­ко­лю­бец: / ибо Те­бя, как Сы­на Че­ло­ве­че­ско­го, / всех на­ро­дов Ца­ря и Су­дию, / чи­стым умом он со­зер­цал / на об­ла­ке грядущим.
Укра­си­ся, о де­ти! па­че ка­мене сап­фи­ра ва­ше со­во­куп­ле­ние, / яко за­ря зла­тая, бла­го­че­стия рев­но­стию рас­паль­ше­ся, / хо­дя­ще ра­дост­но в пе­щи и со­би­ра­ю­ще ли­ко­ва­ние всемирное. Пре­крас­нее кам­ня сап­фи­ра / со­де­ла­лись, о де­ти, ва­ши те­ла: / как блес­ком зо­ло­та, вы бла­го­че­стия рев­но­стию пы­ла­е­те, / хо­дя ра­дост­но в пе­чи / и со­би­рая ли­ко­ва­ние всемирное.
Бо­го­ро­ди­чен: Да­ни­ил Тя, Де­во, го­ру про­пи­са яве Бо­же­ствен­ный, / трие же от­ро­цы, ви­дев­ше пла­мень оро­ша­ющь, / Твое Бо­же­ствен­ное Рож­де­ство пес­но­пес­нен­но вос­хва­ля­ют / яко Спа­са, и Зи­жди­те­ля, и Господа. Бо­го­ро­ди­чен: Да­ни­ил бо­го­дух­но­вен­ный / Те­бя, Де­ва, как Го­ру яс­но пред­на­чер­тал; / три же от­ро­ка, ви­дя пла­мя оро­ша­ю­щее, / Твое Бо­же­ствен­ное Ча­до пес­но­пе­ни­я­ми вос­хва­ля­ют / как Спа­си­те­ля, и Твор­ца, и Господа.
Ин. Ир­мос: Бог Сый мира: Ка­нон иной. Ир­мос: Ты, Бог мира:
Хва­ла­ми Бо­же­ствен­ны­ми да по­чтит­ся Сим, / оте­че­ское бла­го­сло­ве­ние при­пло­див, / и, пред Бо­гом бла­го­уго­ден яв­ль­ся, / к пра­о­те­че­ским ли­ком при­чте­ся, / и во стране жи­вых ра­дост­но почивает. Хва­ла­ми бо­го­дух­но­вен­ны­ми да по­чтит­ся Сим, / по­лу­чив­ший плод – оте­че­ское бла­го­сло­ве­ние, / и явив­ший­ся пред Бо­гом бла­го­угод­ным, / и к сон­мам пра­от­цев при­чтен­ным, / и в стране жи­вых ра­дост­но почивающим.
Ви­де­ти спо­до­би­ся яко друг Бо­жий Ав­ра­ам день Зи­жди­те­ля сво­е­го / и ис­полнь бы­ва­ет ра­до­сти ду­хов­ныя; / се­го убо, ума пра­во­стию чту­ще, убла­жим вси, / яко Хри­сто­ва Бо­же­ствен­на праотца. Уви­деть удо­сто­ил­ся, как друг Бо­жий, / Ав­ра­ам день Со­зда­те­ля сво­е­го / и ра­до­сти ду­хов­ной был ис­пол­нен; / да­вай­те же его, пра­вой мыс­лью по­чи­тая, / про­сла­вим все, как вер­но­го Бо­жия служителя.
Ви­дел еси, яко­же есть мощ­но че­ло­ве­ку ви­де­ти, Тро­и­цу / и Тую уго­стил еси, яко друг прис­ный, преб­ла­женне Ав­ра­аме; / тем­же мзду при­ял еси стран­на­го го­ще­ния, / еже бы­ти те­бе без­чис­лен­ных язы­ков от­цу верою. Узрел ты, на­сколь­ко мож­но че­ло­ве­ку ви­деть, Тро­и­цу / и при­нял Ее го­сте­при­им­но, / как друг бли­жай­ший, преб­ла­жен­ный Ав­ра­ам; / по­то­му и на­гра­ду по­лу­ча­ешь / за го­сте­при­им­ство необы­чай­ное / удо­сто­ясь стать от­цом бес­чис­лен­ных на­ро­дов че­рез веру.
Бо­го­ро­ди­чен: Пол­ный ис­то­ща­ва­ет­ся пло­тию нас ра­ди, / и на­ча­ло Без­на­чаль­ный при­ем­лет; / об­ни­ще­ва­ет же Бо­га­тый, / и Сло­во – Сый Бог – в яс­лех без­с­ло­вес­ных воз­ле­жит, яко Мла­де­нец, / воз­зва­ние всех су­щих от ве­ка соделовая. Бо­го­ро­ди­чен: Пол­но­тою Об­ла­да­ю­щий / ума­ля­ет­ся по пло­ти ра­ди нас, / и на­ча­ло Без­на­чаль­ный по­лу­ча­ет; / ни­ща­ет же Бо­га­тый, / и Тот, кто Сам есть Сло­во Бо­жие, / в яс­лях тва­рей бес­сло­вес­ных как мла­де­нец воз­ле­жит, / вос­со­зда­ние всех от ве­ка жив­ших совершая.
Ка­та­ва­сия: Бог Сый ми­ра, Отец щед­рот, / Ве­ли­ка­го Со­ве­та Тво­е­го Ан­ге­ла, / мир по­да­ва­ю­ща, по­слал еси нам; / тем, Бо­го­ра­зу­мия к све­ту на­став­ль­ше­ся, / от но­щи утре­ню­ю­ще, / сла­во­сло­вим Тя, Человеколюбче. Ка­та­ва­сия: Ты, Бог ми­ра и Отец ми­ло­сер­дия, / по­слал нам Вест­ни­ка ве­ли­ко­го Тво­е­го за­мыс­ла, / да­ру­ю­ще­го мир. / По­то­му, при­ве­ден­ные к све­ту Бо­го­по­зна­ния, / по­сле но­чи рас­свет встре­чая, / сла­во­сло­вим Те­бя, Человеколюбец.

Песнь 6.

Ир­мос: Без­дна гре­хов и пре­гре­ше­ний бу­ря мя сму­ща­ет / и во глу­би­ну нужд­на­го ре­ет мя от­ча­я­ния, / но Твою креп­кую ру­ку мне про­стри, яко Пет­ро­ви, / о Упра­ви­те­лю! и спаси.

Песнь 6

Ка­нон 1. Ир­мос: Без­дна гре­хов и со­гре­ше­ний бу­ря ме­ня сму­ща­ет / и с си­лой го­нит ме­ня во глу­би­ну от­ча­я­ния; / но Сам креп­кую ру­ку про­стри мне, как Пет­ру, / и из глу­би­ны по­ги­бе­ли возведи.

Об­ла­дав­ше ду­шев­ны­ми страстьми си­лою сло­ва, / стра­ны язык хал­дей­ских вла­сте­ли бысте, / весть бо доб­ро­де­тель честь да­ро­ва­ти стя­жав­шим ю, / о Да­ви­до­вы муд­рии внуцы! По­лу­чив власть над ду­шев­ны­ми стра­стя­ми си­лою Сло­ва, / вы сде­ла­лись пра­ви­те­ля­ми в стра­нах пле­мен хал­дей­ских; / ибо зна­ет доб­ро­де­тель, как да­ро­вать честь ее стя­жав­шим, / о муд­рые по­том­ки Давидовы!
В мерт­вость Да­ни­ил жи­во­нос­ную оде­яв­ся древ­ле, / яко Бо­га, хал­де­ем зло­че­стив­но мни­ма­го, / уби­ва­ет сне­дию змия злей­ша­го. / Свя­щен­ни­ки же зло­че­сти­выя муд­ре убил есть. В мерт­вость жи­во­нос­ную об­ла­чив­шись, / в древ­но­сти уби­ва­ет пи­щей Да­ни­ил / нече­сти­во чти­мо­го хал­де­я­ми как Бо­га змея злей­ше­го, / и жре­цов враж­деб­ных он муд­ро истребил.
Бо­го­ро­ди­чен: Ми­ло­сти­ва ми Су­дию, Сы­на Тво­е­го, Бо­го­ро­ди­це Де­во, / Тво­и­ми мо­лит­ва­ми бы­ти в день Су­да / Из­ба­ви­те­ля же лю­тых, Ма­ти, умо­ли: / на Тя бо еди­ну на­деж­ду мою возлагаю. Бо­го­ро­ди­чен: Скло­ни моль­ба­ми Тво­и­ми, Ма­терь, / да ми­ло­стив ко мне бу­дет в день Су­да / и из­ба­вит ме­ня от му­че­ний тяж­ких / Су­дия – Сын Твой, Де­ва Бо­го­ро­ди­ца; / ведь я на Те­бя од­ну на­деж­ды возлагаю.
Ин. Ир­мос: Из утро­бы Иону: Ка­нон иной. Ир­мос: Из утро­бы Иону:
Об­раз Хри­сто­вы смер­ти был еси яве, Иса­а­че преб­ла­женне, / воз­во­димь от­чим бла­го­по­ко­ре­ни­ем, еже за­ка­ла­ти­ся. / Се­го ра­ди убла­жил­ся еси и раб Бо­жий во­ис­тин­ну явил­ся еси ближ­ний, / со все­ми пра­вед­ны­ми вселяяся. Об­ра­зом Хри­сто­вой смер­ти / стал ты яв­но, Иса­ак бла­жен­ней­ший, / воз­во­ди­мый от­чим по­слу­ша­ни­ем на за­кла­ние. / По­то­му ты и стя­жал бла­жен­ство, / и дру­гом Бо­жи­им бли­жай­шим явил­ся во­ис­ти­ну, / со все­ми пра­вед­ны­ми обитая.
Яви­ся Иа­ков угод­ник, вер­ней­ший всех Бо­га; / тем­же и бра­ся со Ан­ге­лом, ум зря Бо­га на­ре­че­ся / и, спя, Бо­же­ствен­ную ле­стви­цу ви­де, / на ней­же Бог утвер­жда­ше­ся, пло­тию об­ло­жи­вый­ся за благостыню. Явил­ся Иа­ков всех Бо­га слу­жи­те­лем вер­ней­шим; / по­то­му он бо­рол­ся с Ан­ге­лом, / был на­ре­чен умом, зря­щим Бо­га, / и ви­дел во сне бо­же­ствен­ную лест­ни­цу, / на ко­то­рой утвер­ждал­ся Бог, / с пло­тию со­еди­нив­ший­ся по Сво­ей благости.
Лю­бя Иосиф ко от­цу бла­го­по­ко­ре­ние, / в ров ввер­жен, про­да­де­ся / во об­раз за­клан­на­го и в ро­ве по­ло­жен­на­го Хри­ста; / пше­ниц­ода­вец же Егип­та бысть, це­ло­мудр быв и пра­ве­ден, / царь же стра­стей истиннейший. Иосиф, по­слу­ша­ние от­цу лю­бив­ший, / в ров ввер­жен был и про­дан / во об­раз за­клан­но­го и в ров ввер­жен­но­го Хри­ста; / стал же раз­да­ю­щим хлеб все­му Егип­ту, / бу­дучи це­ло­муд­рен­ным, и пра­вед­ным, / и ца­рем над стра­стя­ми истиннейшим.
Бо­го­ро­ди­чен: Мла­до на зем­ли От­ро­ча по­зна­ва­ет­ся, / Сый со От­цем прис­но и Ду­хом, / пе­ле­на­ми же по­ви­ва­ет­ся, Иже зем­лю по­ви­ва­яй мглою яве, / и в яс­лех без­с­ло­вес­ных воз­ле­жит. / Се­го ныне пред­празд­ну­ем, ра­ду­ю­ще­ся, без­се­мен­ное рождество. Бо­го­ро­ди­чен: Юное Ди­тя на зем­ле от­кры­ва­ет­ся / – Су­ще­ству­ю­щий веч­но со От­цом и Ду­хом; / пе­ле­на­ми же по­ви­ва­ет­ся / зем­лю по­ис­ти­не По­вив­ший мглою, / и в яс­лях бес­сло­вес­ных жи­вот­ных воз­ле­жит. / Бу­дем ныне ра­дост­но пред­празд­но­вать / Его бес­се­мен­ное рождество.
Ка­та­ва­сия: Из утро­бы Иону мла­ден­ца из­бле­ва мор­ский зверь, / яко­ва при­ят; / в Де­ву же все­ль­ше­е­ся Сло­во / и плоть при­ем­шее прой­де, со­хран­шее нетлен­ну: / Его­же бо не по­стра­да ис­тле­ния, / Рожд­шую со­хра­ни неврежденну. Ка­та­ва­сия: Из утро­бы Иону, как мла­ден­ца, из­верг мор­ской зверь, / та­ким, ка­ким и при­нял, / а Сло­во, все­лив­шись в Де­ву и плоть при­няв, / про­шло че­рез Нее, со­хра­нив Её непо­вре­жден­ной; / ведь Са­мо не под­верг­шись плот­ско­му за­ча­тию / и Ро­див­шую убе­рег­ло от страданий.

Кондак, глас 6:

Руко­пи­сан­на­го об­ра­за не по­чет­ше, / но Неопи­сан­ным Су­ще­ством за­щи­тив­ше­ся, треб­ла­жен­нии, / в под­ви­зе ог­ня про­сла­ви­сте­ся, / сре­де же пла­мене нестер­пи­ма­го сто­я­ще, Бо­га при­зва­сте: / уско­ри, о Щед­рый, и пот­щи­ся, яко Ми­ло­стив, в по­мощь на­шу, / яко мо­же­ши хотяй.

Кондак, глас 6

Руко­твор­но­му об­ра­зу не по­кло­нив­шись, / но Есте­ством Неопи­су­е­мым за­щи­тив­шись, треб­ла­жен­ные, / по­дви­гом в огне вы про­сла­ви­лись / и, сре­ди пла­ме­ни нестер­пи­мо­го стоя, Бо­га при­зы­ва­ли: / “По­спе­ши, о Со­стра­да­тель­ный, / и об­ра­тись к нам на по­мощь, как Ми­ло­сти­вый, / ибо что за­хо­чешь, Ты мо­жешь совершить!”

Икос: Про­стри Твою ру­ку, / ею­же древ­ле при­я­ша ис­ку­ше­ние егип­тяне бо­рю­щии и ев­рее бо­ри­мии. / Не оста­ви нас, да не по­жрет нас смерть, жаж­ду­щая нас, / и са­та­на, нена­ви­дяй нас, / но при­бли­жи­ся нам и по­ща­ди ду­ши на­ша, / яко­же по­ща­дил еси ино­гда от­ро­ки Твоя, / су­щия в Ва­ви­лоне, непре­стан­но сла­вя­щия Тя, / и ввер­жен­ныя Те­бе ра­ди в пещь, / и от сея во­пи­ю­щия Ти: / уско­ри, Щед­рый, и пот­щи­ся, яко Ми­ло­стив, на по­мощь на­шу, / яко мо­же­ши хотяй. Икос: Про­стри Твою ру­ку, / си­лу ко­то­рой ис­пы­та­ли в древ­но­сти / Егип­тяне пре­сле­ду­ю­щие и Евреи пре­сле­ду­е­мые. / Не оставь нас, да не по­гло­тит нас смерть, жаж­ду­щая нас, / и са­та­на, нена­ви­дя­щий нас, / но при­близь­ся к нам и по­ща­ди ду­ши на­ши, / как по­ща­дил Ты неко­гда от­ро­ков Тво­их, быв­ших в Ва­ви­лоне, / непре­стан­но вос­пе­вав­ших Те­бя и бро­шен­ных за Те­бя в печь, / и из нее взы­вав­ших Те­бе: / “По­спе­ши, о Со­стра­да­тель­ный, / и об­ра­тись к нам на по­мощь, как Ми­ло­сти­вый, / ибо что за­хо­чешь, Ты мо­жешь совершить!”

Песнь 7.

Ир­мос: От­ро­цы Бо­го­че­сти­вии в Ва­ви­лоне / об­ра­зу зла­то­му не по­кло­ни­ша­ся, / но по­сре­де пе­щи ог­нен­ныя, оро­ша­е­ми, / песнь вос­пе­ва­ху гла­го­лю­ще: / пре­воз­но­си­мый от­цев и нас Бо­же, бла­го­сло­вен еси.

Песнь 7

Ка­нон 1. Ир­мос: От­ро­ки Бо­го­бо­яз­нен­ные в Ва­ви­лоне / об­ра­зу зла­то­му не по­кло­ни­лись, / но по­сре­ди пе­чи ог­нен­ный оро­ша­е­мые, / песнь вос­пе­ва­ли, воз­гла­шая: / “Бла­го­сло­вен Бог от­цов наших!”

Глас Бо­го­лю­бе­зен по­я­ше­ся из сре­ды ог­ня Все­дер­жи­те­лю, / Аза­рия бо, Бо­же­ствен­ный лик со­ста­вив, / песнь вос­пе­вая, гла­го­ла­ше: / бла­го­сло­вен Бог отец наших. Глас бла­го­че­сти­вый раз­да­вал­ся / из сре­ды ог­ня Все­дер­жи­те­лю; / ибо Аза­рия, бо­же­ствен­ный со­ста­вив хор, / песнь вос­пе­вал, воз­гла­шая: / “Бла­го­сло­вен Бог от­цов наших!”
Цев­ни­ца юно­шей бо­го­слов­ству­ет всех Бо­га и Все­дер­жи­те­ля, / тем в пе­щи яс­но яв­ль­ша­го­ся, / и песнь вос­пе­ва­ху, гла­го­лю­ще: / бла­го­сло­вен Бог отец наших. Ли­ра юно­шей бо­го­слов­ство­ва­ла / о Бо­ге всех и Все­дер­жи­те­ле, / им в пе­чи явив­шем­ся яс­но, / и песнь они вос­пе­ва­ли, воз­гла­шая: / “Бла­го­сло­вен Бог от­цов наших! ”
Три, в пещь ввер­жен­ныя, ви­дев царь, / яко уз­ре чет­вер­та­го вид, / Сы­на про­на­ре­че Бо­жия и всем возо­пи: / бла­го­сло­вен Бог отец наших. Знал вла­сти­тель, что вверг­ли в печь тро­их, / и ко­гда уви­дел об­лик Чет­вер­то­го, / Сы­ном Бо­жи­им Его на­звал и всем воз­гла­сил: / “Бла­го­сло­вен Бог от­цов наших!”
Бо­го­ро­ди­чен: Имея про­све­щен Бо­же­ствен­ною за­рею ум, Да­ни­и­ле Бо­го­бла­женне, / Де­вы рож­де­ство яве пред­ви­дел еси, та­ин­ствен­ны­ми об­ра­зы об­ра­зу­е­мо, / бла­го­сло­вен, – во­пия, – Бо­же отец наших. Бо­го­ро­ди­чен: Имея ум, бли­ста­ю­щий Бо­же­ствен­ным си­я­ни­ем, / Да­ни­ил бо­го­бла­жен­ный, / ты рож­де­ние от Де­вы пред­ви­дел яс­но, / та­ин­ствен­ны­ми об­ра­за­ми обо­зна­ча­е­мое, и взы­вал / “Бла­го­сло­вен Бог от­цов наших!”
Ин. Ир­мос: От­ро­цы, благочестию: Ка­нон иной. Ир­мос: От­ро­ки, воспитанные:
Да вос­по­ет­ся Ана­ния, Аза­рия, Ми­са­ил с Да­ни­и­лом, / пещь уга­сив­ше ог­нен­ную, и львов обуз­дав­ше стрем­ле­ния, / и Хри­сту со­глас­но по­ю­ще: / от­цев Бо­же, бла­го­сло­вен еси. Да вос­пе­ва­ют­ся Ана­ния, Аза­рия и Ми­са­ил / с Да­ни­и­лом, печь ог­нен­ную уга­сив­шие / и обуз­дав­шие львов стрем­ле­ния, / и Хри­сту со­глас­но по­ю­щие: / “Бо­же От­цов, бла­го­сло­вен Ты!”
За­кон­но по­стра­дав в на­па­стех и неослаб­ных скор­бех, / угод­ник на­ре­че­ся Иов Бо­жий все­и­стин­ней­ший, / кро­ток, незло­бив, прав, со­вер­шен, непо­ро­чен, во­пия: / от­цев Бо­же, бла­го­сло­вен еси. Иов, за­кон­но пре­тер­пев­ший бе­ды / в ис­пы­та­ни­ях и неосла­бе­ва­ю­щих скор­бях, / крот­кий, незло­би­вый, пря­мой, / со­вер­шен­ный, непо­роч­ный, / ис­тин­ней­шим Бо­жи­им слу­жи­те­лем / был на­ре­чен и вос­кли­ца­ет: / “От­цов Бо­же, бла­го­сло­вен Ты!”
Ве­рою Мо­и­сея, Ааро­на же и Ора по­чтим, / вос­хва­ля­ю­ще Иису­са и Ле­вию свя­щен­ней­ша­го, / Ге­део­на же и Самп­со­на, и взы­ва­ем: / от­цев Бо­же, бла­го­сло­вен еси. Ве­рою Мо­и­сея и Ааро­на с Ором по­чтим, / вос­хва­ляя Иису­са и Ле­вия свя­щен­ней­ше­го, / Ге­део­на же и Самп­со­на и взы­вая: / “От­цов Бо­же, бла­го­сло­вен Ты!”
Бо­го­ро­ди­чен: Се, яко­же про­ре­че про­рок, / во чре­ве за­ча Неис­ку­со­брач­ная Бо­га / и ро­ди­ти яве идет в вер­те­пе Виф­ле­ем­ле. / Ему­же вси по­ем: / от­цев Бо­же, бла­го­сло­вен еси. Бо­го­ро­ди­чен: Вот, как пред­ска­зал про­рок, / во чре­ве за­ча­ла Бо­га бра­ка не по­знав­шая / и спе­шит по­ис­ти­не ро­дить в пе­ще­ре Виф­ле­ем­ской / То­го, Ко­му мы все по­ем: / “От­цов Бо­же, бла­го­сло­вен Ты!”
Ка­та­ва­сия: От­ро­цы, бла­го­че­стию со­вос­пи­та­ни, / зло­че­сти­ва­го ве­ле­ния небрег­ше, / ог­нен­на­го пре­ще­ния не убо­я­ша­ся, / но, по­сре­ди пла­мене сто­я­ще, по­я­ху: / от­цев Бо­же, бла­го­сло­вен еси. Ка­та­ва­сия: От­ро­ки, вос­пи­тан­ные в бла­го­че­стии, / по­ве­ле­ни­ем нече­сти­вым пре­не­брег­ши, / угро­жав­ше­го ог­ня не устра­ши­лись, / но, стоя по­сре­ди пла­ме­ни, пе­ли: / “Бо­же От­цов, бла­го­сло­вен Ты!”

Песнь 8.

Ир­мос: Сед­ме­ри­цею пещь / хал­дей­ский му­чи­тель / Бо­го­че­сти­вым неистов­но раз­жже, / си­лою же луч­шею спа­се­ны, сия ви­дев, / Твор­цу и Из­ба­ви­те­лю во­пи­я­ше: / от­ро­цы, бла­го­сло­ви­те, / свя­щен­ни­цы, вос­пой­те, / лю­дие, пре­воз­но­си­те во вся веки.

Песнь 8

Ка­нон 1. Ир­мос: Се­ми­крат­но печь / Хал­дей­ский вла­сти­тель / для чту­щих Бо­га в неистов­стве раз­жег; / но си­лой выс­шею спа­сен­ны­ми их уви­дев, / к Твор­цу и Из­ба­ви­те­лю взы­вал: / “От­ро­ки бла­го­слов­ляй­те, свя­щен­ни­ки вос­пе­вай­те, / лю­ди, пре­воз­но­си­те во все века!”

Ав­ра­амо­во бла­го­ро­дие со­хра­ни­ти тща­ще­ся, / свой­ствен­ное к нему стя­жа­сте ос­но­ва­ние ве­ры и на­деж­ды, пре­по­доб­нии, / тер­пе­ние и на­па­с­тем по­жда­ние, во­пи­ю­ще: / бла­го­сло­ви­те, свя­щен­ни­цы, Вла­ды­ку, / лю­дие, пре­воз­но­си­те Его во веки. Ав­ра­амо­во бла­го­род­ство со­хра­нить стре­мясь, / вы са­мое под­хо­дя­щее к нему стя­жа­ли ос­но­ва­ние / ве­ры и на­деж­ды, пре­по­доб­ные, / и тер­пе­ние, и стой­кость в ис­пы­та­ни­ях, / взы­вая непре­клон­но: “Свя­щен­ни­ки, бла­го­слов­ляй­те, / лю­ди, пре­воз­но­си­те Хри­ста вовеки!”
Яко све­ти­ла про­си­яв­ше, и зем­лю оне­бе­сив­ше, / и бла­го­че­стия про­све­ще­ни­ем оси­яв­ше­ся, / все­мир­ное со­став­ль­ше ли­ко­сто­я­ние, по­ют от на­па­стей спас­ше­му Вла­ды­це: / от­ро­цы, бла­го­сло­ви­те, свя­щен­ни­цы вос­пой­те, / лю­дие, пре­воз­но­си­те во вся веки. Как све­ти­ла, про­си­яв­шие / и зем­лю сде­лав­шие по­доб­ной небе­сам, / и про­све­ще­ни­ем бла­го­че­стия раз­го­рев­ши­е­ся, / со­ста­вив все­мир­ный хо­ро­вод, по­ют / от ис­ку­ше­ний их спас­ше­му Вла­ды­ке: / “От­ро­ки бла­го­слов­ляй­те, свя­щен­ни­ки вос­пе­вай­те, / лю­ди, пре­воз­но­си­те Хри­ста вовеки!”
Юно­ше­ски по­га­сив­ше рас­па­ли­мую пещь / и львов че­лю­сти за­гражд­ше, Да­ви­до­вы вну­цы, / ныне ра­ду­ю­ще­ся, по­ют Тя, Бла­го­де­те­ля, Ца­ря всех: / от­ро­цы, бла­го­сло­ви­те, свя­щен­ни­цы, вос­пой­те, / лю­дие, пре­воз­но­си­те во вся веки. Юно­ше­ски уга­сив­шие взды­ма­ю­щу­ю­ся печь / и львов клы­ки свя­зав­шие Да­ви­до­вы по­том­ки, / ныне вос­пе­ва­ют ра­дост­но / от ис­ку­ше­ний их спас­ше­го Вла­ды­ку: / “От­ро­ки бла­го­слов­ляй­те, свя­щен­ни­ки вос­пе­вай­те, / лю­ди, пре­воз­но­си­те во все века!”
Бо­го­ро­ди­чен: Тай­но­на­уча­ет, Пре­чи­стая, Да­ни­ил муд­рей­ший, / и преджи­во­пи­су­ют от­ро­цы трие Рож­де­ство Твое, Бо­го­муд­рен­нии, / об­ра­зы зря­ще из утро­бы Тво­ея Про­шед­ша­го неска­зан­но; / Его­же де­ти бла­го­сло­вят, свя­щен­ни­цы вос­пе­ва­ют, / лю­дие пре­воз­но­сят во вся веки. Бо­го­ро­ди­чен: В тай­ну по­свя­ща­ет­ся Да­ни­ил муд­рей­ший, / и пре­ди­зоб­ра­жа­ют три бо­го­муд­рых от­ро­ка / Рож­де­ние от Те­бя, Пре­чи­стая, / ви­дя в об­ра­зах из чре­ва Тво­е­го Про­шед­ше­го неизъ­яс­ни­мо, / Ко­то­ро­го от­ро­ки бла­го­слов­ля­ют, свя­щен­ни­ки вос­пе­ва­ют, / лю­ди пре­воз­но­сят во все века.
Ин. Ир­мос: Чу­да преестественнаго: Ка­нон иной. Ир­мос: Окроп­ля­ю­щая ро­сою печь:
Днесь су­щих от ве­ка Бо­же­ствен­ную па­мять со­вер­ша­ем чест­ных отец, / Ада­ма, Аве­ля же, Си­фа, и Ноя, / и Ено­са, и Ено­ха, и Ав­ра­ама, / Мел­хи­се­де­ка и Иова, Иса­а­ка и вер­на­го Иа­ко­ва, / да бла­го­сло­вит тварь, во­пи­ю­ще, Гос­по­да / и пре­воз­но­сит во вся веки. В сей день со­вер­ша­ем бо­же­ствен­ную па­мять / от ве­ка жив­ших до­сто­чти­мых от­цов: / Ада­ма с Аве­лем, Си­фа и Ноя, / и Ено­са, и Ено­ха, и Ав­ра­ама, / Мел­хи­се­де­ка и Иова, Иса­а­ка с вер­ным Иа­ко­вом, взы­вая: / “Да бла­го­слов­ля­ет все тво­ре­ние Гос­по­да / и пре­воз­но­сит во все века!”
Полк Бо­го­крас­ный Бо­же­ствен­ных отец да вос­хва­лим, / Ва­ра­ка, и На­фа­на, и Еле­аза­ра, / Иосию и Да­ви­да, Иеф­фая, Са­му­и­ла же, / пред­няя зря­ща честне и взы­ва­ю­ща: / да бла­го­сло­вит тварь вся Гос­по­да / и пре­воз­но­сит Его во веки. Полк бо­го­лю­без­ный бо­же­ствен­ных от­цов вос­хва­лим: / Ва­ра­ка, и На­фа­на, и Еле­аза­ра, / Иосию и Да­ви­да, Иеф­фая с Са­му­и­лом, / со­зер­ца­ю­щий гря­ду­щее бла­го­го­вей­но и взы­ва­ю­щий: / “Да бла­го­слов­ля­ет все тво­ре­ние Гос­по­да / и пре­воз­но­сит во все века!”
По­хва­лу пес­но­пес­нен­но да при­не­сем Бо­жи­им про­ро­ком, / вос­хва­ля­ю­ще Иосию и Ми­хея, Со­фо­ния и Ав­ва­ку­ма, / За­ха­рию и Иону, Аг­гея же и Амо­са / и со Ав­ди­ем Ма­ла­хию и На­у­ма, / Ис­а­ию, и Иере­мию, и Ие­зе­ки­и­ля, / куп­но Да­ни­и­ла, Илию и Елиссея. По­хва­лу пес­но­пе­ни­я­ми при­не­сем / Бо­жи­им про­ро­кам, вос­хва­ляя / Осию и Ми­хея, Со­фо­нию и Ав­ва­ку­ма, / За­ха­рию и Иону, Аг­тея же и Амо­са / и со Ав­ди­ем Ма­ла­хию и На­у­ма, / Ис­а­ию, и Иере­мию, и Ие­зе­ки­и­ля, / а вме­сте с ни­ми – Да­ни­и­ла, Илию и Елисея.
Гла­го­лы Тро­и­че­ски­ми Все­свя­тую вос­по­ем, вер­нии, Тро­и­цу, / От­ца Без­на­чаль­на­го, Сы­на же и Пра­ва­го Ду­ха Свя­та­го – Еди­ни­цу Трии­по­стас­ную, / Юже вся­кое ды­ха­ние сла­вит, зо­ву­ще: / да бла­го­сло­вит тварь вся Гос­по­да / и пре­воз­но­сит Его во веки. Трой­ствен­ны­ми ре­че­ни­я­ми, вер­ные, / Все­свя­тую Тро­и­цу вос­по­ем: / От­ца Без­на­чаль­но­го и Сы­на, / и пра­во­го, Свя­то­го Ду­ха – / Еди­ни­цу в Трех Ипо­ста­сях, / Ко­то­рую все ды­ша­щее сла­вит, вос­кли­цая: / “Да бла­го­слов­ля­ет все тво­ре­ние Гос­по­да / и пре­воз­но­сит во все века!”
Бо­го­ро­ди­чен: Явил­ся еси от дев­ствен­ных, Хри­сте, кро­вей, / во­пло­ща­емь неиз­ре­чен­ным сло­вом / и яко Мла­де­нец со­вер­шен в вер­те­пе пре­мно­же­ством бла­го­у­тро­бия, Иису­се, раж­да­я­ся; / звез­да же Тя из­да­ле­ча воз­ве­сти звез­до­слов­цем, / пой­те, ве­рою зо­ву­щим, и пре­воз­но­си­те Хри­ста во веки. Бо­го­ро­ди­чен: Явил­ся Ты, от кро­ви дев­ствен­ной, Хри­сте, / во­пло­ща­ясь неиз­ре­чен­ным сло­вом, / и как мла­де­нец со­вер­шен­ный / в пе­ще­ре по пре­из­быт­ку ми­ло­сер­дия рож­да­ясь, Иису­се. / Звез­да же ука­за­ла Те­бя из­да­ле­ка / звез­до­че­там, с ве­рою взы­вав­шим: / “Пой­те и пре­воз­но­си­те Хри­ста вовеки!”
Ка­та­ва­сия: Чу­да пре­есте­ствен­на­го / ро­со­да­тель­ная изоб­ра­зи пещь об­раз: / не бо, яже при­ят, па­лит юныя, / яко ни­же ог­нь Бо­же­ства – Де­вы, / в Ню­же вни­де утро­бу. / Тем, вос­пе­ва­ю­ще, вос­по­ем: / да бла­го­сло­вит тварь вся Гос­по­да / и пре­воз­но­сит во вся веки. Ка­та­ва­сия: Окроп­ля­ю­щая ро­сою печь / пред­ста­ви­ла об­раз сверхъ­есте­ствен­но­го чу­да: / ибо она не опа­ля­ет юно­шей, ко­то­рых при­ня­ла в се­бя, / как и огонь Бо­же­ства утро­бы Де­вы, / в ко­то­рую нис­шел. / По­это­му вос­по­ем песнь: / “Да бла­го­слов­ля­ет все тво­ре­ние Гос­по­да / и пре­воз­но­сит во все века!”

Песнь 9.

Ир­мос: Во­ис­тин­ну Бо­го­ро­ди­цу, / Тя ис­по­ве­ду­ем, / спа­сен­нии То­бою, Де­во Чи­стая, / с Без­п­лот­ны­ми ли­ки Тя величающе.

Песнь 9

Ка­нон 1. Ир­мос: Ис­тин­но Бо­го­ро­ди­цей Те­бя ис­по­ве­ду­ем / мы, спа­сен­ные То­бою, Де­ва чи­стая, / с сон­ма­ми бес­плот­ных Те­бя величая.

До­сти­го­сте кон­чи­ну же­ла­е­мую / и же­ла­ний Край­ней­ше­му пред­сто­и­те в Небес­ных чер­то­зех, / от­ро­цы всеблаженнии. До­стиг­ли вы кон­чи­ны во­жде­лен­ной / и пред­ста­ли Пре­де­лу всех стрем­ле­ний / в Небес­ных чер­то­гах, от­ро­ки всеблаженные.
Ра­ду­ю­ще­ся, ру­ко­я­тие, еже от слез, до­бра­го ва­ше­го зем­ле­де­ла­ния при­я­сте, / нетле­ния клас плодоносивше. С ра­до­стью вы со­би­ра­е­те сно­пы / – плод ва­ше­го зем­ле­де­лия пре­крас­но­го, / со­вер­шав­ше­го­ся со сле­за­ми / и нетле­ния ко­лос принесшего.
Воз­сия свет­лость ныне вам до­стой­но, / и ве­се­лие серд­ца про­цве­те: / ото­ну­ду­же бо от­бе­же пе­чаль, вселистеся. Взо­шло си­я­ние ныне для вас до­стой­но / и ве­се­лье серд­ца рас­цве­ло: / ибо в ме­сте, от­ку­да ото­шла пе­чаль, / вы поселились.
Бо­го­ро­ди­чен: Па­жить смерт­ную уста­ви­ла еси, Де­во, / Жиз­но­дав­ца рожд­ши и Гос­по­да, / жи­во­тво­ря­ща­го ве­рою ве­ли­ча­ю­щия Тя. Бо­го­ро­ди­чен: Рас­про­стра­не­ние смер­ти Ты оста­но­ви­ла, Де­ва, / ро­див жиз­ни По­да­те­ля и Гос­по­да, / жи­во­тво­ря­ще­го с ве­рою Те­бя величающих.
Ин. Ир­мос: Та­ин­ство стран­ное вижу: Ка­нон иной. Ир­мос: Та­ин­ство вижу:
Кре­по­стию Тво­ею древ­ле си­лы со­тво­ри­ша дще­ри, Гос­по­ди, / Ан­на, и Иудифь, и Де­во­ра, Ол­да, Иа­иль же, / Ес­фирь, Сар­ра, Ма­ри­ам же Мо­и­се­е­ва, / Ра­хиль, и Ре­век­ка, и Руфь, велемудрыя. Кре­по­стью Тво­ею в древ­но­сти / со­тво­ри­ли мо­гу­ще­ствен­ные де­ла / до­че­ри Твои, Гос­по­ди: / Ан­на, и Иудифь, и Де­во­ра, / Ол­да и Иа­иль, Ес­фирь, Сар­ра, / Ма­ри­ам, сест­ра Мо­и­сея и Ра­хиль, / и Ре­век­ка, и Руфь, ве­ли­кие духом.
Яко уга­сив­шия от­ро­ки свя­тыя пещь свя­щен­но по­чтим / куп­но с Да­ни­и­лом про­ро­ком и все­ми пра­вед­ны­ми яве, / преж­де за­ко­на об­ли­став­ши­ми доб­ре / и в за­коне Вла­ды­це угодившими. От­ро­ков свя­тых, как уга­сив­ших печь, / по­чтим от­кры­то с бла­го­го­ве­ни­ем / вме­сте с Да­ни­и­лом про­ро­ком и все­ми пра­вед­ны­ми, / преж­де За­ко­на пре­крас­но про­си­яв­ши­ми / и в За­коне Вла­ды­ке послужившими.
Пре­муд­рии Бо­же­ствен­нии про­ро­цы быв­ше Ав­ра­амо­вы вну­цы, / Еже от Ав­ра­ама и Иуды рожд­ше­е­ся Сло­во Бо­жие про­воз­ве­сти­ша Ду­хом, / тех моль­ба­ми, Иису­се, вся ущедри. Став муд­рей­ши­ми бо­го­дух­но­вен­ны­ми про­ро­ка­ми / Ав­ра­амо­вы по­том­ки / от Ав­ра­ама и Иуды рож­да­ю­ще­е­ся Сло­во Бо­жие / с го­ря­чим усер­ди­ем пред­воз­ве­сти­ли в Ду­хе; / по их моль­бам, Иису­се, над все­ми сжалься.
Освя­ти­ся вся тварь па­мя­тию ва­шею / и, тор­же­ству­ю­щи, зо­вет, раб­ски во­пи­ю­щи: / моль­бу Гос­по­ду прис­но при­не­си­те, бла­жен­нии, / улу­чи­ти веч­ных благ бла­го­хва­ля­щим вас. Освя­ти­лось па­мя­тью ва­шей все тво­ре­ние / и, тор­же­ствуя, взы­ва­ет, с моль­бою воз­гла­шая: / “Мо­ле­ние Гос­по­ду при­но­си­те все­гда, бла­жен­ные, / дабы веч­ных благ до­стиг­ли / вос­хва­ля­ю­щие вас!”
Бо­го­ро­ди­чен: Об­ле­кий­ся в мя, от Де­вы пред­гря­дет, / и в вер­те­пе раж­да­ет­ся Сло­во От­чее нес­лит­но: / ли­куй, тварь, гла­сы бла­го­дар­ствен­ны­ми ве­ли­ча­ю­щи / То­го еже за ми­ло­сер­дие все­свя­тое снизшествие. Бо­го­ро­ди­чен: Об­лек­ший­ся в ме­ня от Де­вы про­ис­хо­дит, / и в пе­ще­ре рож­да­ет­ся Сло­во От­чее нес­ли­ян­но; / ли­куй, тво­ре­ние, го­ло­са­ми бла­го­дар­ствен­ны­ми ве­ли­чая / по ми­ло­сер­дию быв­шее все­свя­тое Его сошествие.
Ка­та­ва­сия: Та­ин­ство стран­ное ви­жу и пре­слав­ное: / Небо – вер­теп, пре­стол Хе­ру­вим­ский – Де­ву, / яс­ли – вме­сти­ли­ще, / в ни­х­же воз­ле­же Невме­сти­мый – Хри­стос Бог, / Его­же, вос­пе­ва­ю­ще, величаем. Ка­та­ва­сия: Та­ин­ство ви­жу / необы­чай­ное и чуд­ное: / пе­ще­ра – небо, пре­стол Хе­ру­вим­ский – Де­ва, / яс­ли – вме­сти­ли­ще, / где воз­лег невме­сти­мый Хри­стос Бог, / Ко­то­ро­го мы в пес­нях величаем.

Све­ти­лен вос­кре­сен. Сла­ва, праотцев.
По­до­бен: Же­ны, услышите:

Све­ти­лен вос­крес­ный. Сла­ва, праотцев
По­до­бен: Же­ны, услышьте:

Ада­ма вос­хва­лим, / Аве­ля, Си­фа и Ено­са, Ено­ха и Ноя, / Ав­ра­ама, Иса­а­ка и Иа­ко­ва, / Мо­и­сея, Иова и Ааро­на, Еле­аза­ра и Иису­са, / Ва­ра­ка, Самп­со­на и Иеф­фая, / Да­ви­да и Соломона. Ада­ма вос­хва­лим, / Аве­ля, Си­фа и Ено­са, / Ено­ха и Ноя, Ав­ра­ама, Иса­а­ка и Иа­ко­ва, / Мо­и­сея, Иова и Ааро­на, / Еле­аза­ра и Иису­са, / Ва­ра­ка, Самп­со­на и Иеф­фая, / Да­ви­да и Со­ло­мо­на.*
И ныне: Солн­це ве­ли­кое – Со­зда­тель – от Неис­ку­со­муж­ныя Де­вы, / яже от Ада­ма про­све­ти­ти в Виф­ле­ем тщит­ся. / Тем­же воз­ве­ща­ет чу­до пра­о­тец все­свет­лей­шая память. И ныне: Солн­це ве­ли­кое – Со­зда­тель – / от не по­знав­шей му­жа Де­вы вос­хо­дя­щее, / что­бы про­све­тить от Ада­ма про­ис­шед­ших, в Виф­ле­ем спе­шит. / И ныне воз­ве­ща­ет об этом чу­де / пра­от­цев все­свет­лей­шая па­мять.*

На хва­ли­тех сти­хи­ры вос­крес­ны 4
и свя­тых пра­от­цев 4, глас 2.
По­до­бен: До­ме Евфрафов:

На “Хва­ли­те:” сти­хи­ры вос­крес­ные 4
и свя­тых пра­от­цев 4, глас 2
По­до­бен: Дом Евфрафов:

Вси чест­ных ныне пра­о­тец па­мять со­вер­ша­ем, / по­ю­ще Бо­го­угод­ное сих жи­тие, / его­же ра­ди воз­ве­ли­чи­ша­ся. (2) Все ныне до­сто­чти­мых пра­от­цев па­мять со­вер­шим, / вос­пе­вая (бо­го­угод­ное) их жи­тие, / ра­ди ко­то­ро­го они воз­ве­ли­чи­лись. (2)
Стих: Бла­го­сло­вен еси, Гос­по­ди Бо­же отец на­ших, / и хваль­но, и про­слав­ле­но Имя Твое во веки. Стих: Бла­го­сло­вен Ты, Гос­по­ди, Бо­же от­цов на­ших, / и хваль­но и про­слав­ле­но имя Твоё во­ве­ки. Дан 3:26
Уга­си­ша си­лу от­ро­цы ог­нен­ную, / ли­ку­ю­ще по­сре­де пе­щи / и по­ю­ще Бо­га всесильнаго. Уга­си­ли от­ро­ки си­лу ог­ня, / ли­куя по­сре­ди пе­чи / и вос­пе­вая Бо­га всесильного.
Стих: Яко пра­ве­ден еси о всех, / яже со­тво­рил еси нам. Стих: Ибо пра­ве­ден Ты во всем, / что со­де­лал с на­ми. Дан 3:27
В ро­ве за­клю­чен, зве­рем со­оби­та­тель, / Да­ни­ил про­рок / непри­ча­стен сих по­ка­за­ся озлобления. Во рве за­клю­чен­ный / зве­рей со­оби­та­тель, Да­ни­ил про­рок / ока­зал­ся вре­да от них не потерпевшим.
Сла­ва, глас 7. Гер­ма­но­во: При­и­ди­те вси, вер­но тор­же­ству­им / преж­де за­ко­на отец, / Ав­ра­ама и су­щих с ним лет­нюю па­мять. / Иудо­во пле­мя до­стой­но по­чтим, / иже в Ва­ви­лоне от­ро­ки, уга­сив­шия пещ­ный пла­мень, / яко Тро­и­цы об­раз с Да­ни­и­лом вос­хва­лим, / про­ро­че­ская про­ре­че­ния из­вест­но дер­жа­ще, / со Ис­а­и­ем ве­лег­лас­но возо­пи­им: / се Де­ва во чре­ве при­и­мет / и ро­дит Сы­на Ем­ма­ну­и­ла, / Иже есть с на­ми Бог. Сла­ва, глас 7, Гер­ма­на: При­ди­те все, с ве­рою тор­же­ствен­но от­празд­ну­ем / преж­де за­ко­на жив­ших от­цов – / Ав­ра­ама и тех, кто с ним, – еже­год­ную па­мять. / Пле­мя Иуды до­стой­но по­чтим – / от­ро­ков, в Ва­ви­лоне уга­сив­ших пла­мя пе­чи, / как об­раз Тро­и­цы с Да­ни­и­лом их вос­хва­лим. / Про­ро­че­ских пред­ска­за­ний твер­до дер­жась, / с Ис­а­и­ей гро­мо­глас­но вос­клик­нем: / “Вот, Де­ва во чре­ве при­и­мет / и ро­дит Сы­на – Эм­ма­ну­и­ла, / что зна­чит: с на­ми Бог!”
И ныне, Бо­го­ро­ди­чен: Пре­бла­го­сло­вен­на еси: И ныне, Бо­го­ро­ди­чен: Пре­бла­го­сло­вен­на Ты, Бо­го­ро­ди­ца Дева:
Сла­во­сло­вие ве­ли­кое. Ек­те­нии, и от­пуст, и сти­хи­ра Еван­гель­ская. Час 1‑й и ко­неч­ный отпуст. Сла­во­сло­вие ве­ли­кое. Ек­те­нии, от­пуст и сти­хи­ра Еван­гель­ская. Час 1‑й и окон­ча­тель­ный отпуст.

НЕДЕ­ЛЯ СВЯ­ТЫХ ПРАОТЦЕВ

НА ЛИ­ТУР­ГИИ

Бла­жен­ны Ок­то­и­ха, на 6; пра­от­цев песнь 3‑я, на 4.

НА ЛИ­ТУР­ГИИ

Бла­жен­ны Ок­то­и­ха, на 6, и пра­от­цев песнь 3‑я, на 4.

По вхо­де тро­парь, воскресен.
И пра­от­цев, глас 2:

По вхо­де тро­парь воскресный
и пра­от­цам, глас 2

Верою пра­от­цы оправ­дал еси, / от язык те­ми пре­доб­ру­чи­вый Цер­ковь: / хва­лят­ся в сла­ве свя­тии, / яко от се­мене их есть Плод бла­го­сла­вен, / без се­мене Рожд­шая Тя. / Тех мо­лит­ва­ми, Хри­сте Бо­же, по­ми­луй нас. Верою пра­от­цев Ты оправ­дал, / в их ли­це пре­доб­ру­чив с Со­бою Цер­ковь из всех на­ро­дов. / Хва­лят­ся во сла­ве свя­тые, / ибо от се­ме­ни их плод слав­ный, / – без се­ме­ни Ро­див­шая Те­бя. / Их моль­ба­ми, Хри­сте Бо­же, спа­си ду­ши наши.

Сла­ва, и ныне, кондак пра­от­цев, глас 6:

Сла­ва, и ныне, кондак, глас 6

Руко­пи­сан­на­го об­ра­за не по­чет­ше, / но Неопи­сан­ным Су­ще­ством за­щи­тив­ше­ся, треб­ла­жен­нии, / в под­ви­зе ог­ня про­сла­ви­сте­ся, / сре­де же пла­мене нестер­пи­ма­го сто­я­ще, Бо­га при­зва­сте: / уско­ри, о Щед­рый, и пот­щи­ся, яко Ми­ло­стив, в по­мощь на­шу, / яко мо­же­ши хотяй. Руко­твор­но­му об­ра­зу не по­кло­нив­шись, / но Есте­ством Неопи­су­е­мым за­щи­тив­шись, треб­ла­жен­ные, / по­дви­гом в огне вы про­сла­ви­лись / и, сре­ди пла­ме­ни нестер­пи­мо­го стоя, Бо­га при­зы­ва­ли: / “По­спе­ши, о Со­стра­да­тель­ный, / и об­ра­тись к нам на по­мощь, как Ми­ло­сти­вый, / ибо что за­хо­чешь, Ты мо­жешь совершить!”

Про­ки­мен, песнь от­цев, глас 4:

Бла­го­сло­вен еси, Гос­по­ди Бо­же отец на­ших, / и хваль­но и про­слав­ле­но Имя Твое во ве­ки: Стих: Яко пра­ве­ден еси о всех, яже со­тво­рил еси нам.

Про­ки­мен, глас 4, песнь отцов:

Бла­го­сло­вен Ты, Гос­по­ди, Бо­же от­цов на­ших / и хваль­но и про­слав­ле­но имя Твоё во­ве­ки. Стих: Ибо пра­ве­ден Ты во всём, что со­де­лал с на­ми. Дан 3:26, 27А

Апо­стол праотцев
к Ко­лос­са­ем, за­ча­ло 257:

Апо­стол
По­сла­ние к Ко­лос­ся­нам, за­ча­ло 257

Бра­тие, егда Хри­стос явит­ся, жи­вот ваш, то­гда и вы с Ним яви­те­ся в сла­ве. Умерт­ви­те убо уды ва­ша, яже на зем­ли, блуд, нечи­сто­ту, страсть, по­хоть злую, и ли­хо­има­ние, еже есть идо­ло­слу­же­ние. Их­же ра­ди гря­дет гнев Бо­жий на сы­ны про­тив­ле­ния. В ни­х­же и вы ино­гда хо­ди­сте, егда жи­вя­сте в них. Ныне же от­ло­жи­те и вы та вся: гнев, ярость, зло­бу, ху­ле­ние, сра­мо­сло­вие от уст ва­ших. Не лжи­те друг на дру­га, со­влек­ше­ся вет­ха­го че­ло­ве­ка с де­янь­ми его. И об­лек­ше­ся в но­ва­го, об­нов­ля­е­ма­го в ра­зум, по об­ра­зу со­здав­ша­го его. Иде­же несть ел­лин, ни иудей, об­ре­за­ние, и необ­ре­за­ние, вар­вар и скиф, раб и сво­бодь, но вся­че­ская и во всех Христос. Бра­тья, ко­гда явит­ся Хри­стос, жизнь ва­ша, то­гда и вы яви­тесь с Ним во сла­ве. Итак, умерт­ви­те зем­ные чле­ны ва­ши: блуд, нечи­сто­ту, страсть, во­жде­ле­ние злое и стя­жа­тель­ство, ко­то­рое есть идо­ло­по­клон­ство, за что при­хо­дит гнев Бо­жий на сы­нов непо­слу­ша­ния, в чем и вы неко­гда хо­ди­ли, ко­гда жи­ли сре­ди них. А те­перь и вы от­ло­жи­те все: гнев, ярость, зло­бу, ху­лу, сквер­но­сло­вие уст ва­ших. Не го­во­ри­те лжи друг дру­гу, со­влек­шись вет­хо­го че­ло­ве­ка с де­ла­ми его и об­лек­шись в но­во­го, об­нов­ля­е­мо­го в по­зна­нии по об­ра­зу Со­здав­ше­го его, где нет Эл­ли­на и Иудея, об­ре­за­ния и необ­ре­за­ния, вар­ва­ра, ски­фа, ра­ба, сво­бод­но­го, но все и во всем – Хри­стос. Кол 3:4–11

Ал­ли­лу­ия, глас 4:

Мо­и­сей и Аарон во иере­ех Его, / и Са­му­ил в при­зы­ва­ю­щих Имя Его. Стих: При­зы­ва­ху Гос­по­да, и Той по­слу­ша­ше их.

Ал­ли­лу­ия, глас 4:

Мо­и­сей и Аарон сре­ди свя­щен­ни­ков Его и Са­му­ил – сре­ди при­зы­ва­ю­щих имя Его. Стих: При­зы­ва­ли они Гос­по­да, и Он вы­слу­ши­вал их. Пс 98:6

Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 76:

Ре­че Гос­подь прит­чу сию: че­ло­век некий со­тво­ри ве­че­рю ве­лию, и зва мно­ги. И посла ра­ба сво­е­го в год ве­че­ри ре­щи зван­ным: гря­ди­те, яко уже го­то­ва суть вся. И на­ча­ша вку­пе от­ри­ца­ти­ся вси. Пер­вый ре­че ему: се­ло ку­пих, и имам нуж­ду изы­ти и ви­де­ти е. Мо­лю ти ся, имей мя от­ре­че­на. И дру­гий ре­че: су­пруг во­лов­ных ку­пих пять, и гря­ду ис­ку­си­ти их. Мо­лю тя, имей мя от­ре­че­на. И дру­гий ре­че: же­ну по­ях, и се­го ра­ди не мо­гу при­и­ти. И при­шед раб той, по­ве­да гос­по­ди­ну сво­е­му сия. То­гда раз­гне­вав­ся до­му вла­ды­ка, ре­че ра­бу сво­е­му: изы­ди ско­ро на рас­пу­тия и стог­ны гра­да, и ни­щия, и бед­ныя, и сле­пыя, и хро­мыя вве­ди се­мо. И ре­че раб: гос­по­ди, бысть яко­же по­ве­ле, и еще ме­сто есть. И ре­че гос­по­дин к ра­бу: изы­ди на пу­ти и ха­лу­ги, и убе­ди вни­ти, да на­пол­нит­ся дом мой: Гла­го­лю бо вам: яко ни един му­жей тех зван­ных вку­сит мо­ея ве­че­ри: мно­зи бо суть зва­ни, ма­ло же избранных.

Еван­ге­лие от Лу­ки, за­ча­ло 76

Ска­зал Гос­подь прит­чу сию: че­ло­век некий сде­лал боль­шой ужин и по­звал мно­гих. И по­слал ра­ба сво­е­го в час ужи­на ска­зать при­гла­шен­ным: “При­хо­ди­те, ибо уже все го­то­во”. И на­ча­ли все как один из­ви­нять­ся. Пер­вый ска­зал ему: “Я ку­пил по­ле, и мне нуж­но пой­ти и по­смот­реть его. Про­шу те­бя, из­ви­ни ме­ня”. И дру­гой ска­зал: “Я ку­пил пять пар во­лов и иду ис­пы­тать их. Про­шу те­бя, из­ви­ни ме­ня”. И тре­тий ска­зал: “Я же­нил­ся, и по­то­му не мо­гу прид­ти”. И при­дя, раб тот со­об­щил это гос­по­ди­ну сво­е­му. То­гда, раз­гне­вав­шись, ска­зал хо­зя­ин до­ма ра­бу сво­е­му: “Вый­ди ско­рее на ули­цы и в пе­ре­ул­ки го­ро­да и вве­ди сю­да ни­щих, и увеч­ных, и сле­пых, и хро­мых”. И ска­зал раб: “Гос­по­дин! Сде­ла­но, как ты при­ка­зал, и еще есть ме­сто”. И ска­зал гос­по­дин ра­бу: “Вый­ди на до­ро­ги и к из­го­ро­дям и за­ставь лю­дей вой­ти, что­бы на­пол­нил­ся дом мой. Ибо го­во­рю вам, что ни­кто из му­жей тех при­гла­шен­ных не вку­сит мо­е­го ужи­на: ибо мно­го зван­ных, но ма­ло из­бран­ных”. Лк 14:16–24

При­ча­стен:

Хва­ли­те Гос­по­да с Небес, хва­ли­те Его в Выш­них. Дру­гий: Ра­дуй­те­ся, пра­вед­нии, о Гос­по­де, пра­вым по­до­ба­ет похвала.

При­ча­стен:

Хва­ли­те Гос­по­да с небес, хва­ли­те Его в выш­них. И дру­гой: Ра­дуй­тесь, пра­вед­ные, о Гос­по­де, пра­вым при­лич­на хва­ла. Ал­ли­лу­ия. (3)

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки