Ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ди­мит­рия Солунского

• 26 окт

Ма­лая вечерня
Ве­ли­кая вечерня
Утре­ня
Ли­тур­гия

СВЯ­ТО­ГО ВЕ­ЛИ­КО­МУ­ЧЕ­НИ­КА ДИ­МИТ­РИЯ МVРОТОЧЦА
И ВОС­ПО­МИ­НА­НИЕ ВЕ­ЛИ­КО­ГО И СТРАШ­НО­ГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Цер­ков­но­сла­вян­ский Рус­ский

НА МА­ЛЕЙ ВЕЧЕРНИ

НА МА­ЛОЙ ВЕЧЕРНЕ

Сти­хи­ры на 4, глас 1. По­до­бен: Небес­ных чинов:

Сти­хи­ры на 4, глас 1

Иже ос­но­ва­ния всея зем­ли ко­ле­ба­яй Бог, / стря­са­яй Един мор­ское ло­же, / яко Со­зда­тель всех / из­ба­ви ны пра­вед­на­го гне­ва тря­се­ния / Тво­им ми­ло­сер­ди­ем, Че­ло­ве­ко­люб­че, / прис­но умоляем. Боже, ко­леб­лю­щий ос­но­ва­ния всей зем­ли, / один со­тря­са­ю­щий мор­ское ло­же, / как все­го Со­зда­тель! / Из­бавь нас от пра­вед­но­го гне­ва и зем­ле­тря­се­ния / по Тво­е­му ми­ло­сер­дию, Че­ло­ве­ко­лю­бец, / мы Те­бя непре­стан­но умо­ля­ем.*
Фес­са­ло­ни­ка ли­ку­ет о па­мя­ти тво­ей / и со­зы­ва­ет вся окрест­ныя гра­ды, / Ди­мит­рие треб­ла­женне, / со­вер­ши­ти твое све­то­нос­ное тор­же­ство. / С ни­ми­же, со­шед­ше­ся, и мы / пес­нен­но по­хва­ля­ем по­дви­ги твоя. Фес­са­ло­ни­ка ли­ку­ет о па­мя­ти тво­ей / и со­зы­ва­ет все окрест­ные го­ро­да, / Ди­мит­рий три­жды бла­жен­ный, / что­бы со­вер­шить твое све­то­нос­ное тор­же­ство. / С ни­ми и мы, со­брав­шись, / пес­но­пе­ни­я­ми вос­хва­ля­ем по­дви­ги твои.*
При­и­ди­те, вер­нии, со­шед­ше­ся, / по­хва­лим Хри­сто­ва оруж­ни­ка / и доб­ля­го све­тиль­ни­ка Ди­мит­рия, / все вра­жие на­си­лие по­прав­ша, / се­му во­пи­ю­ще ве­рою: / о нас Хри­сту, му­че­ни­че, молися. При­ди­те, вер­ные, со­брав­шись, / вос­хва­лим Хри­сто­ва во­и­на / и доб­лест­но­го све­тиль­ни­ка Ди­мит­рия, / все вра­жие на­си­лие по­прав­ше­го, / взы­вая к нему с ве­рою: / “О нас Хри­сту, му­че­ник, мо­лись!”*
Сла­ва, глас 6: Днесь все­лен­ная вся стра­сто­нос­ца про­све­ща­ет­ся за­ря­ми / и Бо­жия Цер­ковь, цве­ты укра­ша­е­ма, Ди­мит­рие, во­пи­ет ти: / угод­ни­че Хри­стов и пред­ста­те­лю теп­лей­ший, / не пре­стай мо­ли­ти о ра­бех твоих. Сла­ва, глас 6: В сей день вся все­лен­ная про­све­ща­ет­ся лу­ча­ми стра­сто­терп­ца / и Бо­жия Цер­ковь, цве­та­ми укра­ша­е­мая взы­ва­ет те­бе, Ди­мит­рий: / “Слу­жи­тель Хри­стов и са­мый го­ря­чий наш за­щит­ник, / не пре­ста­вай мо­лить о ра­бах тво­их!”*
И ныне, Бо­го­ро­ди­чен, глас той­же: Бо­го­ро­ди­це, Ты еси ло­за ис­тин­ная, / воз­рас­тив­шая нам Плод жи­во­та, / Те­бе мо­лим­ся: / мо­ли­ся, Вла­ды­чи­це, со свя­ты­ми апо­сто­лы / по­ми­ло­ва­ти ду­ши наша. И ныне, Бо­го­ро­ди­чен, глас тот же: Бо­го­ро­ди­ца, Ты – Ло­за ис­тин­ная, / воз­рас­тив­шая нам жиз­ни Плод; / Те­бя умо­ля­ем: хо­да­тай­ствуй, Вла­ды­чи­ца / с Апо­сто­ла­ми и все­ми свя­ты­ми / о по­ми­ло­ва­нии душ наших.

На сти­ховне сти­хи­ры, глас 2.
По­до­бен: До­ме Евфрафов:

На сти­ховне сти­хи­ры, глас 2

Има­мы тя мно­гих / да­те­ля да­ро­ва­ний, / угод­ни­че Гос­по­день, / ис­пол­ня­е­ши бо про­ше­ния, / яже има­мы всегда. Име­ем мы в те­бе / по­да­те­ля мно­гих да­ро­ва­ний, / слу­жи­тель Гос­по­день, /ибо ис­пол­ня­ешь ты про­ше­ния, / ко­то­рые есть у нас все­гда.*
Стих: Пра­вед­ник, яко фи­ни­ке, про­цве­тет, / яко кедр, иже в Ли­ване, умножится. Стих: Пра­вед­ник как паль­ма рас­цве­тёт, / как кедр, что на Ли­ване, пре­умно­жит­ся. Пс 91:13
Пе­ния слад­кая, / стра­стей по­хва­ле­ния, / бла­го­да­тей воз­да­ния, / пред­ло­же­ния, бла­женне, / при­и­ми, Димитрие. Пес­но­пе­ния сла­дост­ные, / тво­им стра­да­ни­ям по­хва­лы, / воз­да­я­ния бла­го­дар­но­сти, / доб­рые на­ме­ре­ния при­ми, / бла­жен­ный Ди­мит­рий.*
Стих: На­саж­де­ни в до­му Гос­под­ни, / во дво­рех Бо­га на­ше­го процветут. Стих: На­саж­ден­ные в до­ме Гос­под­нем / во дво­рах Бо­га на­ше­го рас­цве­тут. Пс 91:14
Доб­ро­та стра­даль­цев, / бла­го­ле­пие му­че­ни­ков, / бла­го­вер­ных хра­ни­те­лю, / при­и­ми ныне по­хва­лу / лю­бо­вию сла­вя­щих тя. Кра­со­та стра­даль­цев, / бла­го­ле­пие му­че­ни­ков, / бла­го­вер­ных лю­дей хра­ни­тель, / при­ми ныне по­хва­лу / с лю­бо­вью сла­вя­щих те­бя.*

Сла­ва, и ныне, Бо­го­ро­ди­чен, глас тойже:

Сла­ва, и ныне, Бо­го­ро­ди­чен, глас тот же:

Де­ло Бо­го­леп­но: / Де­ва по рож­де­стве, / Рож­ден­ное – Бог Сло­во, / че­ло­ве­чо есте­ство имея / и яв­ляя вещественная. Де­ло до­стой­ное Бо­га: / Де­ва по­сле ро­дов, / Рож­ден­ное – Бог Сло­во, / име­ю­щий че­ло­ве­че­ское есте­ство / и яв­ля­ю­щий его ве­ще­ствен­ность.*

Тро­парь, глас 3:

Тро­парь, глас 3

Вели­ка об­ре­те в бе­дах тя по­бор­ни­ка все­лен­ная, стра­сто­терп­че, / язы­ки по­беж­да­ю­ща. / Яко­же убо Ли­е­ву низ­ло­жил еси гор­ды­ню, / и на по­двиг дерз­но­вен­на со­тво­рив Несто­ра, / та­ко, свя­те Ди­мит­рие, / Хри­сту Бо­гу мо­ли­ся / да­ро­ва­ти нам ве­лию милость. Вели­ко­го в бе­дах за­щит­ни­ка, / языч­ни­ков по­беж­да­ю­ще­го, / в те­бе, стра­сто­тер­пец, об­ре­ла все­лен­ная. / И как ты низ­верг гор­ды­ню Лия, / на борь­бу вдох­но­вив Несто­ра, / так, свя­той Ди­мит­рий, Хри­ста Бо­га мо­ли, / да да­ру­ет Он нам ве­ли­кую милость.

Сла­ва, и ныне, тря­се­ния, глас 8:

Сла­ва, и ныне, зем­ле­тря­се­ния, глас 8

При­зи­ра­яй на зем­лю и тво­ряй ю тря­сти­ся, / из­ба­ви ны страш­на­го тру­са пре­ще­ния, Хри­сте Бо­же наш, / и низ­посли нам бо­га­тыя ми­ло­сти Твоя / мо­лит­ва­ми Бо­го­ро­ди­цы, и спа­си ны. Взи­ра­ю­щий на зем­лю и при­во­дя­щий ее в тре­пет, / из­бавь нас от угро­зы страш­но­го зем­ле­тря­се­ния, Хри­сте Бо­же наш, / и нис­по­шли нам щед­рые ми­ло­сти Твои / по хо­да­тай­ствам Бо­го­ро­ди­цы, еди­ный Человеколюбец!

СВЯ­ТО­ГО ВЕ­ЛИ­КО­МУ­ЧЕ­НИ­КА ДИ­МИТ­РИЯ МVРОТОЧЦА
И ВОС­ПО­МИ­НА­НИЕ ВЕ­ЛИ­КО­ГО И СТРАШ­НО­ГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

НА ВЕ­ЛИ­ЦЕЙ ВЕЧЕРНИ

НА ВЕ­ЛИ­КОЙ ВЕЧЕРНЕ

Бла­жен муж: 1‑й ан­ти­фон. Бла­жен муж: 1‑й ан­ти­фон.

На Гос­по­ди, воз­звах: сти­хи­ры на 8, глас 2:
По­до­бен: Егда от Древа:

На Гос­по­ди, воз­звах: сти­хи­ры на 8,
глас 2

Све­ти­ши оте­че­ству тво­е­му все­гда, слав­ный Ди­мит­рие му­че­ни­че, / яко­же звез­да свет­лая, / по­кры­ва­е­ши бо прис­но сие от па­гу­бы вра­гов / и из­бав­ля­е­ши озлоб­ле­ния и бу­ри вся­кия; / тем­же ра­дост­но при­но­сит, лет­нюю па­мять, бла­женне, со­вер­шая, / ве­рою же и лю­бо­вию поя Гос­по­да, тя прославльшаго. Све­тишь ты сво­е­му оте­че­ству все­гда, / слав­ный Ди­мит­рий му­че­ник, как звез­да свет­лая, / ибо от ра­зо­ре­ния вра­га­ми / по­сто­ян­но за­щи­ща­ешь его / и из­бав­ля­ешь от бед­ствия и вся­кой бу­ри; / по­то­му оно ра­дост­но при­но­сит дар, / еже­год­ную твою па­мять, бла­жен­ный, со­вер­шая, / и с ве­рою и лю­бо­вью вос­пе­вая Гос­по­да, те­бя про­сла­вив­ше­го.*
Му­че­ни­че стра­сто­терп­че Хри­стов, / чу­де­сы све­ти­ши мi­ру, / яко­же солн­це, свя­те Ди­мит­рие. / Тем­же в па­мя­ти тво­ей на­сла­жда­ем­ся вси тво­их чу­дес, бла­женне, / из­ряд­ная тор­же­ству­ю­ще ве­рою. / Дерз­но­ве­ние убо имея, / мо­ли­ся ко Гос­по­ду спа­сти от тли и скор­бей ра­бы твоя. Му­че­ник, стра­сто­тер­пец Хри­стов, / чу­де­са­ми ты све­тишь мi­ру, / как солн­це, свя­той Ди­мит­рий. / По­то­му в день па­мя­ти тво­ей / все мы на­сла­жда­ем­ся чу­де­са­ми тво­и­ми, бла­жен­ный, / ве­ли­ко­леп­но тор­же­ствуя с ве­рою. / Ты же, дерз­но­ве­ние имея, мо­лись ко Гос­по­ду / о спа­се­нии от ги­бе­ли и скор­бей ра­бов тво­их.*
Ко­пи­я­ми про­бо­ден в реб­ра, / про­бод­ша­го ра­ди Спа­са на Кре­сте реб­ра; / То­го бо уязв­ле­ни­ем / лю­бо­вию по­рев­но­вал еси, стра­сто­терп­че Ди­мит­рие, / яв­ляя всем непо­бе­ди­мое сви­де­тель­ства тво­е­го. / Тем­же и уязв­лен го­ни­тель низ­па­де, / при­ем тво­е­го ис­кус ис­по­ве­да­ния, стра­даль­че Христов. Ко­пья­ми ты прон­зен был в реб­ра / за Спа­си­те­ля, в реб­ра на Кре­сте прон­зен­но­го; / ибо Его яз­вам / ты с лю­бо­вию по­рев­но­вал, стра­сто­тер­пец Ди­мит­рий, / яв­ляя всем непо­бе­ди­мое сви­де­тель­ство твое. / По­то­му и го­ни­тель, уязв­лен­ный, пал, столк­нув­шись с ис­пы­та­ни­ем / – тво­им ис­по­ве­да­ни­ем, стра­да­лец Хри­стов.*

Ины сти­хи­ры, глас 8.
По­до­бен: О, пре­слав­на­го чудесе!

Иные сти­хи­ры, глас 8

О, пре­слав­на­го чу­де­се ! / на Небе­си и на зем­ли ра­дость / днесь в па­мя­ти воз­сия Ди­мит­рия му­че­ни­ка. / От Ан­гел хва­ла­ми вен­ча­ет­ся / и от че­ло­век пе­ния при­ем­лет. / О, ка­ко по­стра­да! / Ка­ко доб­ре под­ви­за­ся! / Им­же враг па­де лу­ка­вый, / Хри­сту по­бежд­шу того. О, пре­слав­ное чу­до! / На небе и на зем­ле ра­дость / се­го­дня вос­си­я­ла в день па­мя­ти Ди­мит­рия му­че­ни­ка. / От Ан­ге­лов он по­хва­ла­ми вен­ча­ет­ся / и от лю­дей пес­но­пе­ния при­ни­ма­ет. / О, как он сра­жал­ся! / Как пре­крас­но со­стя­зал­ся! / Чрез него пал ко­вар­ный враг / – ведь Сам Хри­стос по­бе­дил его!
О, пре­слав­на­го чу­де­се! / чу­дес свет­ло­стьми, солн­ца свет­лей­ше, / прис­но Ди­мит­рий све­тит кон­цем, / от неве­чер­ня­го Све­та об­ли­ста­е­мый / и в неза­хо­ди­мем Све­те кра­су­я­ся. / Его­же си­янь­ми об­ла­цы от­гна­ни бы­ша вар­вар­стии, / неду­зи про­гна­ша­ся / и де­мо­ни победишася. О, пре­слав­ное чу­до! / Чу­дес лу­ча­ми свет­лее солн­ца / все­гда бли­ста­ет Ди­мит­рий кон­цам зем­ли, / от немерк­ну­ще­го Све­та оза­ря­е­мый / и в не за­хо­дя­щем Све­те на­сла­жда­ю­щий­ся. / Его си­я­ни­я­ми ото­гна­ны бы­ли ту­чи вар­вар­ские, / неду­ги из­гна­ны (и) де­мо­ны побеждены.
О, пре­слав­на­го чу­де­се! / Хри­ста ра­ди про­бо­ден треб­ла­жен­ный Ди­мит­рий, / ко вра­гом все­гда яви­ся ору­жие обо­ю­дуост­рое, / по­жи­ная вра­гов вы­ше­ния / и низ­ла­гая де­мон­ская све­реп­ства. / Ему­же возо­пи­им: / свя­тый Ди­мит­рие, по­крый ны, / вер­но по­чи­та­ю­щия тя от люб­ве всегда. О, пре­слав­ное чу­до! / За Хри­ста ко­пья­ми прон­зен­ный / три­жды бла­жен­ный Ди­мит­рий / для вра­гов вся­кий раз яв­лял­ся ме­чом обо­ю­до­ост­рым, / сжи­ная вра­гов кич­ли­вость / и низ­вер­гая де­мо­нов спесь. / Ему воз­зо­вем: / “Свя­той Ди­мит­рий, за­щи­щай нас, / твою все­гда по­чи­та­е­мую па­мять празднующих!”

Сла­ва, глас 6. Византиево:

Сла­ва, глас 6. Византийца

Днесь со­зы­ва­ет нас стра­сто­терп­ца все­мiр­ное тор­же­ство. / При­и­ди­те убо, празд­но­люб­цы, / свет­ло празд­ну­им па­мять его, гла­го­лю­ще: / ра­дуй­ся, иже ри­зу нече­стия раз­драв ве­рою, / му­же­ством же ду­ха се­бе об­ло­жив. / Ра­дуй­ся, упразд­ни­вый коз­но­дей­ства чуж­да­го, / кре­по­стию, дан­ною те­бе от Еди­на­го Бо­га. / Ра­дуй­ся, иже про­бо­ден­ны­ми уде­сы / бла­жен­ную страсть Хри­сто­ву ду­ховне нам воз­жи­во­пи­сав. / Его­же мо­ли, стра­даль­цев удоб­ре­ние Ди­мит­рие, / из­ба­ви­ти­ся нам ви­ди­мых и неви­ди­мых враг / и спа­сти­ся ду­шам нашим. Се­го­дня со­зы­ва­ет нас стра­сто­терп­ца все­мiр­ное тор­же­ство. / При­ди­те же, лю­бя­щие празд­но­вать, / спра­вим ве­се­ло его па­мять, воз­гла­шая: / “Ра­дуй­ся, ри­зу нече­стия разо­рвав­ший ве­рою / и му­же­ством Ду­ха об­лек­ший­ся. / Ра­дуй­ся, упразд­нив­ший за­мыс­лы без­за­кон­ни­ков, / си­лою, дан­ною те­бе от Бо­га. / Ра­дуй­ся, прон­зен­ны­ми чле­на­ми те­лес­ны­ми / бла­жен­ное стра­да­ние Хри­ста ду­хов­но нам жи­во­пи­сав­ший. / Его мо­ли, стра­даль­цев укра­ше­ние Ди­мит­рий, / об из­бав­ле­нии нас от ви­ди­мых и неви­ди­мых вра­гов / и спа­се­нии душ наших!”
И ныне, Бо­го­ро­ди­чен, глас той­же: Кто Те­бе не убла­жит, Пре­свя­тая Де­во; / кто ли не вос­по­ет Тво­е­го Пре­чи­с­та­го Рож­де­ства; / без­лет­но бо от От­ца воз­си­я­вый Сын Еди­но­род­ный, / Той­же от Те­бе, Чи­стыя, прой­де, / неиз­ре­чен­но во­пло­щь­ся, / есте­ством Бог Сый, / и есте­ством быв Че­ло­век нас ра­ди; / не во двою ли­цу раз­де­ля­е­мый, / но во двою есте­ству / нес­лит­но по­зна­ва­е­мый. / То­го мо­ли, Чи­стая Все­б­ла­жен­ная, / по­ми­ло­ва­ти­ся ду­шам нашим. И ныне, Бо­го­ро­ди­чен, глас тот же: Кто не про­сла­вит Те­бя, Все­свя­тая Де­ва? / Кто не вос­по­ет дев­ствен­но­го рож­де­ния от Те­бя? / Ибо вне вре­ме­ни вос­си­яв­ший от От­ца Сын Еди­но­род­ный, / Он Са­мый про­изо­шел от Те­бя, Чи­стой, неизъ­яс­ни­мо во­пло­тив­шись. / Он – Бог по есте­ству, / и ра­ди нас по есте­ству став че­ло­ве­ком, / не раз­де­ля­ет­ся на два ли­ца, / но по­зна­ет­ся в двух нес­ли­ян­ных есте­ствах. / Мо­ли Его, Свя­тая, Все­б­ла­жен­ная, / о по­ми­ло­ва­нии душ наших.
Вход. Про­ки­мен дне. Вход. Про­ки­мен дня.

Про­ро­че­ства Ис­а­и­и­на чте­ние (гла­вы 63, 64):

1. Про­ро­че­ства Ис­а­ии чтение

Об­ра­ти­ся от небе­се, Гос­по­ди, и виждь от до­му свя­та­го Тво­е­го и сла­вы Тво­ея: где есть рев­ность Твоя и кре­пость Твоя? Где есть мно­же­ство ми­ло­сти Тво­ея и щед­рот Тво­их, яко тер­пел еси нам, Гос­по­ди? Ты бо еси Отец наш, яко Ав­ра­ам не уве­де нас, и Из­ра­иль не позна нас, но Ты, Гос­по­ди, Отец наш, из­ба­ви ны, яко из­на­ча­ла Имя Твое на нас есть. Поч­то укло­нил еси нас, Гос­по­ди, за­блу­ди­ти от пу­ти Тво­е­го? Оже­сто­чил еси серд­ца на­ша, еже не бо­я­ти­ся Те­бе? Об­ра­ти­ся раб Тво­их ра­ди, пле­мен ра­ди на­сле­дия Тво­е­го. Да по­ма­ле на­след­ствим го­ру свя­тую Твою. Про­тив­ни­цы на­ши по­пра­ша свя­ты­ню Твою. Бы­хом яко от на­ча­ла, егда не вла­дел еси на­ми, ни­же на­зва­ся Имя Твое на нас.

Аще от­вер­зе­ши небо, тре­пет при­и­мут от Те­бе го­ры и рас­та­ют­ся, яко воск от ли­ца ог­ня та­ет. И по­па­лит ог­нь су­по­ста­ты Твоя, и яв­ле­но бу­дет Имя Твое про­тив­ным Тво­им. От ли­ца Тво­е­го язы­цы воз­мя­тут­ся. Егда со­тво­ри­ши слав­ная, тре­пет при­и­мут от Те­бе го­ры. От ве­ка не слы­ша­хом, ни­же очи на­ши ви­де­ша Бо­га, раз­ве Те­бе, и де­ла Твоя ис­тин­на, и со­тво­ри­ши тер­пя­щим Тя ми­лость. Сря­щет бо ми­лость тво­ря­щия прав­ду, и пу­ти Твои помянут.

И ныне, Гос­по­ди, Отец наш Ты еси, мы же бре­ние; и Ты Со­зда­тель наш, и де­ла рук Тво­их вси мы. Не про­гне­вай­ся на ны, Гос­по­ди, зе­ло, и да не по­мя­не­ши во вре­мя гре­хов на­ших; и ныне при­з­ри, Гос­по­ди, яко лю­дие Твои вси мы.

Взгля­ни с неба, Гос­по­ди, и по­смот­ри из до­ма свя­то­го Тво­е­го и с ме­ста сла­вы Тво­ей: где мно­же­ство ми­ло­сти Тво­ей и со­стра­да­ния Тво­е­го, что Ты тер­пишь нас, Гос­по­ди? Ведь Ты – Отец наш; ибо Ав­ра­ам не узнал бы нас, и Из­ра­иль не при­знал бы нас; Ты, Гос­по­ди, Отец наш, из­бавь нас: от на­ча­ла имя Твоё на нас. Для че­го Ты, Гос­по­ди, по­пу­стил нам сбить­ся с пу­ти Тво­е­го, оже­сто­чил серд­ца на­ши, что­бы не бо­ять­ся Те­бя? Об­ра­тись ра­ди ра­бов Тво­их, ра­ди ко­лен на­сле­дия Тво­е­го, что­бы по­не­мно­гу уна­сле­до­вать нам го­ру свя­тую Твою. Про­тив­ни­ки на­ши по­пра­ли свя­ты­ню Твою. Мы сде­ла­лись, как бы­ло от на­ча­ла, ко­гда Ты еще не стал вла­ды­че­ство­вать над на­ми и не бы­ло при­зва­но имя Твоё на нас.

Ес­ли бы Ты от­верз небо! То­гда тре­пет пред То­бой охва­тит го­ры и рас­та­ют они, как воск та­ет от ог­ня, и со­жжет огонь про­тив­ни­ков Тво­их. И яв­но бу­дет имя Твоё про­тив­ни­кам Тво­им; от ли­ца Тво­е­го на­ро­ды со­дрог­нут­ся. Ко­гда Ты со­вер­шишь див­ные де­ла, тре­пет пред То­бою охва­тит го­ры. От ве­ка мы не слы­ша­ли и гла­за на­ши не ви­де­ли бо­га, кро­ме Те­бя, и де­ла Твои ис­тин­ны, и Ты со­тво­ришь ожи­да­ю­щим Те­бя ми­лость. Ведь встре­тит­ся ми­лость тво­ря­щим прав­ду, и пу­ти Твои воспомянутся.

И ныне, Гос­по­ди, Ты – Отец наш; мы же – гли­на, и Ты – Со­зда­тель наш; из­де­лия рук Тво­их – все мы. Не гне­вай­ся на нас, Гос­по­ди, до край­но­сти, и не вспом­ни в свое вре­мя гре­хов на­ших. И ныне воз­зри, Гос­по­ди, ибо все мы – на­род Твой. Ис 63:15–19; 64:1–5, 8–9

Про­ро­че­ства Иере­ми­и­на чте­ние (гла­ва 2):

2. Про­ро­че­ства Иере­мии чтение

Сия гла­го­лет Гос­подь: по­мя­нух ми­лость юно­сти тво­ея и лю­бовь со­вер­шен­ства тво­е­го, еже по­сле­до­ва­ти те­бе Свя­то­му Из­ра­и­ле­ву; гла­го­лет Гос­подь Свя­тый Из­ра­и­лев: Гос­по­ду на­ча­ток рож­де­ний его, вси сне­да­ю­щии его пре­гре­шат, злая при­и­дут на тыя; гла­го­лет Гос­подь: услы­ши­те сло­во Гос­подне, до­ме Иа­ко­вль и все оте­че­ство до­му Израилева.

Сия гла­го­лет Гос­подь: кое об­ре­то­ша от­цы ва­ши во Мне пре­гре­ше­ние, яко от­сту­пи­ша да­ле­че от Мене, и хо­ди­ша в след су­ет­ных и осу­е­ти­ша­ся. И не ре­ко­ша; где есть Гос­подь, воз­ве­дый нас из зем­ли еги­пет­ския и пу­те­во­ди­вый нас в пу­сты­ни, в зем­ли су­хой и неход­ней, в зем­ли без­вод­ней и неплод­ней, и в се­ни смерт­ней, в зем­ли, по ней­же не прой­де ко­гда муж, ни­же все­ли­ся сын че­ло­вечь та­мо. И воз­ведох вы на Кар­мил, еже ясти вам пло­ды его и бла­гая его; и вни­до­сте и осквер­ни­сте зем­лю Мою и на­сле­дие Мое по­ло­жи­сте в мер­зость. Иерее не ре­ша: где есть Гос­подь; и дер­жа­щи­и­ся за­ко­на не ве­де­ша Мя; и пас­ты­рие нече­ство­ва­ху в Мя; и про­ро­цы про­ро­че­ство­ва­ху Ва­а­лом и в след непо­лез­ных хо­ди­ша. Се­го ра­ди еще воз­суж­ду­ся к вам, гла­го­лет Гос­подь, и к сы­ном сы­нов ва­ших возсуждуся.

Прейди­те во ост­ро­вы Хет­ти­им, и уви­ди­те, и в Ки­дар по­сли­те, и ура­зу­мей­те вель­ми, и уви­ди­те, аще бя­ху та­ко­вая. Аще из­ме­нят язы­цы бо­ги своя, и сии не суть бо­зи. Лю­дие же Мои пре­ме­ни­ша сла­ву его, от неяже не при­и­мут поль­зы. Ужа­се­ся небо о сем и востре­пе­та на мно­зе зе­ло, гла­го­лет Господь.

Так го­во­рит Гос­подь: Вспом­нил Я ми­лость юно­сти тво­ей и лю­бовь со­вер­шен­ства тво­е­го, так что по­сле­до­ва­ла ты Свя­то­му Из­ра­и­ле­ву, – го­во­рит Гос­подь, Свя­той Из­ра­и­лев. Гос­по­ду – на­ча­ло по­рож­де­ний его; все по­еда­ю­шие его по­гре­шат, бе­ды при­дут на них, го­во­рит Гос­подь. Вы­слу­шай­те сло­во Гос­подне, дом Иа­ко­ва и вся­кий род до­ма Израилева!

Так го­во­рит Гос­подь: Ка­кой на­шли от­цы ва­ши во Мне недо­ста­ток, что от­сту­пи­ли да­ле­ко от Ме­ня и по­шли за су­е­тою, и осу­е­ти­лись, и не ска­за­ли: “Где Гос­подь, Ко­то­рый вы­вел нас из зем­ли Еги­пет­ской, про­вел нас по пу­стыне, по зем­ле неве­до­мой и непро­хо­ди­мой, по зем­ле без­вод­ной и бес­плод­ной, и по зем­ле те­ни смерт­ной, по той зем­ле, по ко­то­рой не хо­дил че­ло­век, и там, где не оби­тал сын че­ло­ве­че­ский?” И Я при­вел вас на Кар­мил, что­бы вам есть пло­ды его и доб­ро его; и вы во­шли, и осквер­ни­ли зем­лю Мою, и на­сле­дие Моё пре­вра­ти­ли в мер­зость. Свя­щен­ни­ки не го­во­ри­ли: “где Гос­подь?”, и блю­сти­те­ли за­ко­на не зна­ли Ме­ня, и пас­ты­ри тво­ри­ли нече­стие про­тив Ме­ня, и про­ро­ки про­ро­че­ство­ва­ли во имя Ва­а­ла и в след бес­по­лез­ных по­шли. По­то­му Я еще бу­ду су­дить­ся с ва­ми, го­во­рит Гос­подь, и с сы­но­вья­ми сы­но­вей ва­ших бу­ду судиться.

Пой­ди­те на ост­ро­ва Хет­тим и по­смот­ри­те, и в Ки­дар по­шли­те и об­ду­май­те тща­тель­но, и по­смот­ри­те: бы­ло ли где по­доб­ное? Пе­ре­ме­ни­ли ли пле­ме­на бо­гов сво­их, – и при том, что они не бо­ги? А на­род Мой про­ме­нял сла­ву свою на то, от че­го поль­зы не бу­дет. Изу­ми­лось на это небо, и со­дрог­ну­лось весь­ма силь­но, го­во­рит Гос­подь. Иер 2:2–1

Пре­муд­ро­сти Со­ло­мо­ни чте­ние (гла­ва 4):

3. Пре­муд­ро­сти Со­ло­мо­на чтение

Пра­вед­ник, аще по­стиг­нет скон­ча­ти­ся, в по­кои бу­дет. Ста­рость бо чест­на, не мно­го­лет­на, ни­же в чис­ле лет ис­чи­та­ет­ся. Се­ди­на же есть муд­рость че­ло­ве­ком, и воз­раст ста­ро­сти – жи­тие несквер­ное. Бла­го­уго­ден Бо­гу быв, воз­люб­лен бысть, и жи­вый по­сре­де греш­ник пре­став­лен бысть. Вос­хи­щен бысть, да не зло­ба из­ме­нит ра­зу­ма его, или лесть пре­льстит ду­шу его. Ра­че­ние бо зло­бы по­мра­ча­ет доб­рая, и па­ре­ние по­хо­ти пре­ме­ня­ет ум незло­бив. Скон­чав­ся вма­ле, ис­пол­ни ле­та дол­га, угод­на бо бе Гос­по­ду ду­ша его, се­го ра­ди пот­ща­ся от сре­ды лу­кав­ствия. Лю­дие же ви­дев­ше и не ра­зу­мев­ше, ни­же по­ло­ж­ше в по­мыш­ле­нии та­ко­вое, яко бла­го­дать и ми­лость в пре­по­доб­ных Его и по­се­ще­ние во из­бран­ных Его. Пра­вед­ник, ес­ли и преж­де­вре­мен­но cкон­ча­ет­ся, в по­кое бу­дет, ибо ста­рость по­чтен­ная не в дол­го­веч­но­сти и не чис­лом лет из­ме­ря­ет­ся: но рас­су­ди­тель­ность – се­ди­на для лю­дей, и воз­раст ста­ро­сти – жизнь непо­роч­ная. Став уго­ден Бо­гу, он был воз­люб­лен, и, как жив­ший сре­ди греш­ни­ков, пе­ре­се­лен; был вос­хи­щен, что­бы зло­ба не из­ме­ни­ла ра­зу­ма его, или ко­вар­ство не об­ма­ну­ло ду­шу его. Ибо обо­льще­ние по­ро­ка по­мра­ча­ет доб­рое, и меч­та­ние по­хо­ти по­вре­жда­ет ум без­злоб­ный. Став со­вер­шен­ным ско­ро, он ис­пол­нил ле­та дол­гие: ибо угод­на Гос­по­ду бы­ла ду­ша его, по­то­му и по­спе­шил он из сре­ды лу­кав­ства. Лю­ди же уви­дев то и не по­стиг­нув, да­же и не взя­ли в мысль та­кое, что бла­го­дать и ми­лость со свя­ты­ми Его и по­пе­че­ние об из­бран­ных Его. Прем 4:7–15

На ли­тии сти­хи­ра храма
и свя­та­го сти­хи­ры са­мо­глас­ны, глас 1.
Ге­ор­гия Сикелиота:

На ли­тии сти­хи­ра храма
и свя­то­го сти­хи­ры Ге­ор­гия Сикелиота,
са­мо­глас­ны, глас 1

Ве­се­ли­ся в Гос­по­де, гра­де Фес­са­ло­ни­ки, / ра­дуй­ся и ли­куй ве­рою свет­ло­оде­яв­ся, / Ди­мит­рия все­слав­на­го стра­даль­ца / и сви­де­те­ля Ис­ти­ны в нед­рех имея, яко со­кро­ви­ще; / на­сла­ди­ся чу­дес, ис­це­ле­ния зря, / и виждь низ­ла­га­ю­ща ино­пле­мен­ни­ков дер­зо­сти, / и бла­го­дар­но Спа­су возо­пий: / Гос­по­ди, сла­ва Тебе. Ве­се­лись в Гос­по­де, град Фес­са­ло­ни­ка, / ра­дуй­ся и ли­куй с ве­рою в одеж­дах свет­лых, / Ди­мит­рия, все­слав­но­го стра­даль­ца / и сви­де­те­ля ис­ти­ны / имея в сво­их нед­рах, как со­кро­ви­ще; / на­сла­дись чу­де­са­ми, со­зер­цая ис­це­ле­ния, / и узри низ­ла­га­ю­ще­го ино­пле­мен­ни­ков дер­зо­сти, / и бла­го­дар­но Спа­си­те­лю вос­клик­ни: / “Гос­по­ди, сла­ва Тебе!”
Ана­то­лия: Пес­ней кра­со­тою на­сто­я­щий уяс­ним день / и воз­гла­сим му­че­ни­ка по­дви­ги, / пред­ле­жит бо нам во бла­го­хва­ле­ние ве­ли­кий Ди­мит­рий. / Ибо де­мон­ская на­хож­де­ния му­же­ски по­гу­бив, к триз­ни­щу усерд­но при­и­де, / и по­бе­ди­тель­ная слав­но от­нес, / Спа­су мо­лит­ся спа­сти­ся ду­шам нашим. Ана­то­лия: Пес­ней сла­до­стью ны­неш­ний укра­сим день / и воз­гре­мим о по­дви­гах му­че­ни­ка, / ибо пред­ло­жен нам для по­хва­лы ве­ли­кий Ди­мит­рий. / И под­лин­но, он на­па­де­ния ти­ра­нов му­же­ствен­но по­бе­див, / к ри­ста­ли­щу усерд­но устре­мил­ся / и, на­гра­ды со сла­вою по­лу­чив, / Спа­си­те­ля мо­лит о спа­се­нии душ наших.
Глас 2. Гер­ма­но­во: В пре­мiр­ная се­ле­ния дух твой, Ди­мит­рие му­че­ни­че муд­ре, / Хри­стос Бог по­ло­жи непо­роч­но, / ты бо Тро­и­цы был еси по­бор­ник / и в триз­ни­щи му­же­ски по­стра­дал еси, яко ада­мант твер­дый, / про­бо­ден же быв в реб­ра нетлен­ная твоя, все­честне, / по­до­бя­ся на Дре­ве Про­бо­ден­но­му на спа­се­ние все­го мi­ра, / чу­дес при­ял еси дей­ство, че­ло­ве­ком по­дая ис­це­ле­ния обиль­но. / Тем­же твое днесь успе­ние празд­ну­ем по до­сто­я­нию, / сла­вя­ще тя про­слав­ль­ша­го Господа. Глас 2. Гер­ма­на: В пре­выс­шие мi­ра оби­те­ли, Ди­мит­рий, му­че­ник муд­рый, / Хри­стос Бог при­нял дух твой непо­роч­ный, / ибо стал ты Тро­и­цы по­бор­ни­ком, / на ри­ста­ли­ще му­же­ствен­но под­ви­зав­шись, как твер­дый ал­маз; / прон­зен­ный же ко­пья­ми в реб­ра нетлен­ные твои, все­свя­щен­ный, / под­ра­жая на Дре­ве Про­стер­то­му для спа­се­ния все­го мi­ра, / ты си­лу чу­до­тво­ре­ния по­лу­чил, / лю­дям ис­це­ле­ния обиль­но по­да­вая. / По­то­му твое успе­ние се­го­дня празд­нуя, / мы по до­сто­ин­ству сла­вим / те­бя про­сла­вив­ше­го Господа.

Сла­ва, глас 5. По­до­бен: Вострубим:

Сла­ва, глас 5:

Сте­цем­ся ве­рою и лю­бо­вию, / возо­пи­им праздн­ствен­ная и вос­пле­щем ру­ка­ми вси / в на­сто­я­щее тор­же­ство пер­во­на­чаль­ни­ка на­ше­го, / во­ин­ства Небес­ная да ве­се­лят­ся, / и про­бод­ша­го­ся за Про­бо­ден­на­го ко­пи­ем Ца­ря Гос­по­да, / и гор­ды­ню Ли­е­ву низ­ло­жив­ша­го дер­зостне. / Да чу­дят­ся зем­ля же и мо­ре / светла­го све­тиль­ни­ка пре­слав­ным зна­ме­ни­ем. / По дол­гу да вос­хва­лят юнии юно­сти обуз­да­те­ля, / в ста­ро­сти жезл, в бе­дах пред­ста­те­ля, / ни­щии обо­га­ти­те­ля, во бла­го­ше­ствии стро­и­те­ля, / спо­бор­ни­ка во­и­ни / и в пу­чине спла­ва­те­ля, / со все­ми сво­е­го твер­да­го по­бор­ни­ка, гра­де Фес­са­ло­ни­ки, / мо­ля­ще­ся си­це, рцем: / пре­славне Ди­мит­рие, пред­ва­ри и из­ми ны от вся­кия нуж­ды / и спа­си ра­бы твоя мо­лит­ва­ми твоими. Со­бе­рем­ся с ве­рою и лю­бо­вию, / вос­клик­нем по-празд­нич­но­му и все нач­нем ру­ко­плес­кать / в день ны­неш­не­го тор­же­ства вер­хов­но­го на­чаль­ни­ка на­ше­го; / Во­ин­ства Небес­ные да ве­се­лят­ся, / и да вос­пе­ва­ют то­го, кто был прон­зен / за Прон­зен­но­го ко­пьем Ца­ря-Гос­по­да, / и гор­ды­ню Лия низ­ло­жил дерз­но­вен­но. / Да удив­ля­ют­ся зем­ля и мо­ре / свет­ло­го све­тиль­ни­ка пре­слав­ным зна­ме­ни­ям. / Как долж­но да вос­хва­лят / юные – юно­сти обуз­да­те­ля, / в ста­ро­сти жезл, в бе­дах за­щит­ни­ка; / ни­щие – бла­го­тво­ри­те­ля, / те, кто в пу­те­ше­ствии – ру­ко­во­ди­те­ля, / спо­движ­ни­ка – во­и­ны / и плы­ву­щие в пу­чине – спут­ни­ка, / во всем сво­е­го твер­до­го за­ступ­ни­ка. / Град Фес­са­ло­ни­ка! В мо­лит­вах так воз­гла­сим: / “Пре­слав­ный Ди­мит­рий, по­спе­ши и из­бавь нас от вся­кой нуж­ды / и спа­си ра­бов тво­их мо­лит­ва­ми тво­и­ми!”*

И ныне, Бо­го­ро­ди­чен, глас тойже.
Тво­ре­ние Гер­ма­на Патриарха:

И ныне, Бо­го­ро­ди­чен, глас тот же.
Тво­ре­ние Гер­ма­на Патриарха

Вос­тру­бим тру­бою пес­ней, / пре­клон­ши­ся бо свы­ше, Все­ца­ри­ца Ма­ти Де­ва / бла­го­сло­вень­ми вен­ча­ва­ет вос­пе­ва­ю­щия Ю. / Вер­нии лю­дие да сте­кут­ся, / и Ца­ри­це да вос­пле­щут в пес­нех, Ца­ря рожд­шей, / смер­тию одер­жи­мыя пер­ве раз­ре­ши­ти че­ло­ве­ко­люб­но Бла­го­во­лив­ша­го. / Пас­ты­рие и учи­те­лие, / до­бра­го Пас­ты­ря, Пре­чи­стую Ма­терь, со­шед­ше­ся, вос­хва­лим: / свещ­ник зла­то­зар­ный, све­то­нос­ный об­лак, / небес Про­стран­ней­шую, / оду­шев­лен­ный ки­вот, ог­не­зрач­ный Вла­ды­чень Пре­стол, / ман­но­при­ем­ную зла­тую стам­ну, / за­клю­чен­ную Сло­ва дверь, / всех хри­сти­ан при­бе­жи­ще. / Пес­нь­ми Бо­го­гла­го­ли­вы­ми по­хва­ля­ю­ще, си­це рцем: / Па­ла­то Сло­ва, спо­до­би сми­рен­ныя ны Небес­на­го Цар­ствия, / ни­что­же бо невоз­мож­но хо­да­тай­ству Твоему. Вос­тру­бим тру­бою пес­ней, / ибо, скло­нив­шись свы­ше, всех Ца­ри­ца, Ма­терь-Де­ва / бла­го­сло­ве­ни­я­ми вен­ча­ет вос­пе­ва­ю­щих Ее. / Вер­ные лю­ди да со­бе­рут­ся / и да ру­ко­пле­щут в пес­но­пе­ни­ях Ца­ри­це, Ца­ря ро­див­шей, / – То­го, Кто преж­де удер­жи­ва­е­мых смер­тью / осво­бо­дить че­ло­ве­ко­лю­би­во бла­го­во­лил; / Пас­ты­ри и учи­те­ля! / Доб­ро­го Пас­ты­ря Пре­чи­стую Ма­терь, сой­дясь, вос­хва­лим. / Све­тиль­ник, зо­ло­том си­я­ю­щий, све­то­нос­ное Об­ла­ко, / Небес Про­стран­ней­шую, Оду­шев­лен­ный Ков­чег, / ог­не­вид­ный Пре­стол Вла­ды­ки, / зо­ло­той Со­суд, вме­стив­ший ман­ну, / Сло­ва за­тво­рен­ную Дверь, / всех хри­сти­ан При­бе­жи­ще, / пес­ня­ми Бо­го­глас­ны­ми вос­хва­ляя, так воз­гла­сим: / “Дво­рец Сло­ва, / удо­стой нас, сми­рен­ных, Небес­но­го Цар­ства: / ибо ни­че­го нет невоз­мож­но­го для хо­да­тай­ства Тво­е­го!”*

На сти­ховне сти­хи­ры са­мо­глас­ны, тря­се­ния, глас 2.
Си­мео­на Дивногорца:

На сти­ховне сти­хи­ры са­мо­глас­ны, землетрясения,
глас 2. Си­мео­на Дивногорца

Зем­ли сму­ща­е­мей гне­ва Тво­е­го стра­хом, / хол­ми и го­ры тря­сут­ся, Гос­по­ди, / но бла­го­у­тро­бия оком на ны при­з­рев, / не яро­стию Тво­ею про­гне­вай­ся на ны, / но уми­ло­сер­ди­вся на де­ла рук Тво­их, / страш­на­го ны пре­ще­ния тру­са сво­бо­ди, / яко Благ и Человеколюбец. Ко­гда зем­ля со­дро­га­ет­ся в стра­хе гне­ва Тво­е­го, / хол­мы и го­ры со­тря­са­ют­ся, Гос­по­ди; / но оком бла­го­серд­ным на нас при­з­рев, / не про­гне­вай­ся яро­стию Тво­ею на нас, / но сжа­лив­шись над тво­ре­ни­ем рук Тво­их, / от угро­зы страш­но­го зем­ле­тря­се­ния нас осво­бо­ди, / как Бла­гой и Человеколюбец.
Стих, глас 6: При­зи­ра­яй на зем­лю / и тво­ряй ю трястися. Стих, глас 6: Он взи­ра­ет на зем­лю / и при­во­дит её в тре­пет. Пс 103:32А
Стра­шен еси, Гос­по­ди, / и кто стер­пит пра­вед­на­го Тво­е­го гне­ва, / или кто Тя умо­лит, или кто укро­тит, Бла­гий, / о лю­дех со­гре­шив­ших и от­ча­яв­ших­ся? / Небес­нии чи­ни, Ан­ге­ли, На­ча­ла и Вла­сти, / Пре­сто­ли, Гос­под­ства, Хе­ру­ви­ми и Се­ра­фи­ми / о нас Те­бе во­пи­ют: / Свят, Свят, Свят еси, Гос­по­ди, / дел рук Тво­их не пре­зри, Бла­же, / за утро­бы ми­ло­сти спа­си град бедствующий. Стра­шен Ты, Гос­по­ди, / и кто вы­дер­жит пра­вед­ный Твой гнев, / или кто Те­бя умо­лит, или кто упро­сит, Бла­гой, / о на­ро­де со­гре­шив­шем и от­ча­яв­шем­ся? / Небес­ные пол­ки, Ан­ге­лы, На­чаль­ства и Вла­сти, / Пре­сто­лы, Гос­под­ства, Хе­ру­ви­мы и Се­ра­фи­мы / о нас Те­бе взы­ва­ют: / “Свят, Свят, Свят Ты, Гос­по­ди, / дел рук Тво­их не пре­зри, Бла­гой, / по ми­ло­сти серд­ца Тво­е­го / спа­сай го­род бедствующий!”
Стих: Стрясл еси зем­лю / и сму­тил еси ю. Стих: Ты по­тряс зем­лю / и сму­тил её. Пс 59:4А
Ни­не­ви­тяне со­гре­ше­ний ра­ди / тру­сом пре­ще­ния по­ги­бель слы­ша­ху, / в сред­ствен­ном же зна­ме­нии ки­та, / чрез во­ста­ние Ио­ны, по­ка­я­ние умо­ля­ет. / Но яко оныя вопль лю­дей Тво­их со мла­ден­цы и ско­ты, ущед­рив, при­ял еси, / и нас, на­ка­зу­е­мыя, / три­днев­на­го ра­ди Во­ста­ния по­ща­ди и помилуй. Ни­не­ви­тяне за со­гре­ше­ния свои / угро­зу быть за­сы­пан­ны­ми при зем­ле­тря­се­нии слы­ша­ли; / по­сред­ством же зна­ме­ния – вы­хо­да Ио­ны из ки­та, / их по­ка­я­ние Бо­га умо­ля­ет. / Но как вопль тех – на­ро­да Тво­е­го / с мла­ден­ца­ми и ско­том, сжа­лив­шись, Ты при­нял, / и нас, на­ка­за­ни­ем вра­зум­ля­е­мых, / ра­ди Вос­кре­се­ния в тре­тий день по­ща­ди и помилуй.
Сла­ва, глас 8. Ана­то­лия: Име­ет убо Бо­же­ствен­ней­шая твоя ду­ша и непо­роч­ная, / прис­но­па­мятне Ди­мит­рие, / Небес­ный Иеру­са­лим жи­ли­ще, / его­же сте­ны пре­чи­сты­ма ру­ка­ма Неви­ди­ма­го Бо­га жи­во­пи­са­ша­ся. / Имать же все­чест­ное, и мно­го­стра­даль­ней­шее твое те­ло / пре­из­ряд­ный сей храм на зем­ли, / со­кро­ви­ще некра­до­мое чу­дес и неду­гов вра­чев­ство, / иде­же при­те­ка­ю­ще, цель­бы по­чер­па­ем. / Со­блю­ди, все­х­вальне, тя ве­ли­ча­ю­щий град / от про­тив­ных при­ра­же­ний, / дерз­но­ве­ние яко имея ко Хри­сту, тя прославльшему. Сла­ва, глас 8. Ана­то­лия: Име­ет твоя ду­ша бо­же­ствен­ней­шая и непо­роч­ная, / прис­но­па­мят­ный Ди­мит­рий, / жи­ли­щем Небес­ный Иеру­са­лим, / чьи сте­ны рас­пи­са­ны пре­чи­сты­ми ру­ка­ми Бо­га Неви­ди­мо­го. / Име­ет же и все­ми чти­мое и мно­го­стра­даль­ней­шее твое те­ло / на зем­ле этот слав­ный храм / – со­кро­вищ­ни­цу нерас­хи­ща­е­мую чу­дес, за­щи­ту от неду­гов: / ту­да при­бе­гая, мы чер­па­ем ис­це­ле­ния. / Со­хра­ни же от враж­деб­ных на­па­де­ний / го­род, ве­ли­ча­ю­щий те­бя, все­х­валь­ный, / ибо име­ешь дерз­но­ве­ние ко Хри­сту, те­бя прославившему!
И ныне, Бо­го­ро­ди­чен, глас той­же: Без­не­вест­ная Де­во, / яже Бо­га неиз­ре­чен­но за­чен­ши пло­тию, / Ма­ти Бо­га Выш­ня­го, / Тво­их ра­бов моль­бы при­и­ми, Все­не­по­роч­ная, / всем по­да­ю­щи очи­ще­ние пре­гре­ше­ний, / ныне на­ша мо­ле­ния при­ем­лю­щи, / мо­ли спа­сти­ся всем нам. И ныне, Бо­го­ро­ди­чен, глас тот же: Не по­знав­шая бра­ка Де­ва, / Бо­га неиз­ре­чен­но за­чав­шая по пло­ти, / – Ма­терь Бо­га Все­выш­не­го! / Услышь моль­бы Тво­их ра­бов, Все­не­по­роч­ная, / всем по­да­ю­щая очи­ще­ние от со­гре­ше­ний; / ныне, при­няв на­ши мо­ле­ния, / мо­ли о спа­се­нии всех нас.
На бла­го­сло­ве­нии хле­бов: тро­парь Ди­мит­рия два­жды и Бо­го­ро­ди­це Де­во: еди­но­жды. На бла­го­сло­ве­нии хле­бов: тро­парь Ди­мит­рия два­жды и Бо­го­ро­ди­ца Де­ва: еди­но­жды.

СВЯ­ТО­ГО ВЕ­ЛИ­КО­МУ­ЧЕ­НИ­КА ДИ­МИТ­РИЯ МVРОТОЧЦА
И ВОС­ПО­МИ­НА­НИЕ ВЕ­ЛИ­КО­ГО И СТРАШ­НО­ГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

НА УТРЕ­НИ

НА УТРЕ­НИ

На Бог Гос­подь: тро­парь тря­се­ния, глас 8:

На Бог Гос­подь: тро­парь зем­ле­тря­се­ния, глас 8

При­зи­ра­яй на зем­лю и тво­ряй ю тря­сти­ся, / из­ба­ви ны страш­на­го тру­са пре­ще­ния, Хри­сте Бо­же наш, / и низ­посли нам бо­га­тыя ми­ло­сти Твоя / мо­лит­ва­ми Бо­го­ро­ди­цы, и спа­си ны. Два­жды. Взи­ра­ю­щий на зем­лю и при­во­дя­щий ее в тре­пет, / из­бавь нас от угро­зы страш­но­го зем­ле­тря­се­ния, Хри­сте Бо­же наш, / и нис­по­шли нам щед­рые ми­ло­сти Твои / по хо­да­тай­ствам Бо­го­ро­ди­цы, еди­ный Че­ло­ве­ко­лю­бец! (2)

Сла­ва, тро­парь Ди­мит­рия, глас 3:

Сла­ва, тро­парь Ди­мит­рия, глас 3

Вели­ка об­ре­те в бе­дах тя по­бор­ни­ка все­лен­ная, стра­сто­терп­че, / язы­ки по­беж­да­ю­ща. / Яко­же убо Ли­е­ву низ­ло­жил еси гор­ды­ню, / и на по­двиг дерз­но­вен­на со­тво­рив Несто­ра, / та­ко, свя­те Ди­мит­рие, / Хри­сту Бо­гу мо­ли­ся / да­ро­ва­ти нам ве­лию милость. Вели­ко­го в бе­дах за­щит­ни­ка, / языч­ни­ков по­беж­да­ю­ще­го, / в те­бе, стра­сто­тер­пец, об­ре­ла все­лен­ная. / И как ты низ­верг гор­ды­ню Лия, / на борь­бу вдох­но­вив Несто­ра, / так, свя­той Ди­мит­рий, Хри­ста Бо­га мо­ли, / да да­ру­ет Он нам ве­ли­кую милость.
И ныне, тря­се­ния. И ныне, зем­ле­тря­се­ния.

По 1‑м сти­хо­сло­вии се­да­лен, глас 4.
По­до­бен: Явил­ся еси днесь:

По 1‑м сти­хо­сло­вии се­да­лен, глас 4

Ди­мит­рия днесь стра­сто­терп­ца / празд­ник со­вер­ша­ем бла­го­че­сти­во­муд­рен­но, / яко Хри­сту непре­стан­но мо­ля­ща­ся / всем да­ти мир и милость. Се­го­дня Ди­мит­рия стра­сто­терп­ца празд­ник / мы со­вер­ша­ем с бла­го­че­сти­вой мыс­лью, / ибо он непре­стан­но мо­лит Хри­ста / всем дать мир и ми­лость.*
Сла­ва, и ныне, Бо­го­ро­ди­чен: Теп­лое за­ступ­ле­ние су­щим в бе­дах / и По­мощ­ни­цу на­шу, и к Бо­гу пре­ме­не­ние, / Ею­же тли из­ба­ви­хом­ся, / Бо­го­ро­ди­цу вер­нии ублажаем. Сла­ва, и ныне, Бо­го­ро­ди­чен: Го­ря­чее За­ступ­ни­че­ство тем, кто в бе­дах / и По­мощ­ни­цу на­шу, и с Бо­гом при­ми­ре­ние, / бла­го­да­ря Ко­то­рой мы от ги­бе­ли из­ба­ви­лись, / мы, вер­ные, Бо­го­ро­ди­цу про­слав­ля­ем.*

По 2‑м сти­хо­сло­вии се­да­лен, глас 4.
По­до­бен: Ско­ро предвари:

По 2‑м сти­хо­сло­вии се­да­лен, глас 4

Па­мять твоя, славне му­че­ни­че Ди­мит­рие, / уяс­ни днесь Цер­ковь Хри­сто­ву / и вся собра пес­нь­ми до­стой­но вос­хва­ли­ти тя, Бо­го­муд­ре, / яко ис­тин­но во­и­на и вра­гов по­тре­би­те­ля. / Тем­же моль­ба­ми тво­и­ми из­ба­ви ны от искушений. Па­мять твоя, слав­ный му­че­ник Ди­мит­рий, / воз­ве­се­ли­ла Хри­сто­ву Цер­ковь в сей день / и всех со­бра­ла, что­бы пес­ня­ми до­стой­но вос­хва­лить те­бя, бо­го­муд­рый, / как ис­тин­но­го во­и­на и ис­тре­би­те­ля вра­гов. / По­то­му моль­ба­ми тво­и­ми из­бавь нас от искушений.
Сла­ва, и ныне, Бо­го­ро­ди­чен: По­ем Тя, Бо­го­не­ве­сто, Ма­ти Хри­ста Бо­га, / сла­вя­ще Рож­де­ство Твое непо­стиж­ное, / им­же из­ба­ви­хом­ся от ле­сти диа­во­ли и вся­че­ских бед, Вла­ды­чи­це Бо­го­ро­ди­це, / и вер­но взы­ва­ем: / по­ми­луй ста­до Твое, Еди­на Всепетая. Сла­ва, и ныне, Бо­го­ро­ди­чен: Мы вос­пе­ва­ем Те­бя, Бо­жия Неве­ста, Ма­терь Хри­ста Бо­га, / сла­вя Рож­ден­но­го от Те­бя непо­сти­жи­мо: / Им мы из­бав­ле­ны от обо­льще­ния диа­во­ла / и вся­че­ских бед, Вла­ды­чи­ца Бо­го­ро­ди­ца, / и с ве­рою взы­ва­ем: / “По­ми­луй ста­до Твое, Еди­ная все­ми вос­пе­ва­е­мая!*

По­ли­е­лей и величание:

Ве­ли­ча­ем тя, / стра­сто­терп­че свя­тый Ди­мит­рие, / и чтем чест­ная стра­да­ния твоя, / яже за Хри­ста / пре­тер­пел еси.

По­ли­е­лей и величание

Ве­ли­ча­ем те­бя, / стра­сто­тер­пец свя­той Ди­мит­рий, / и чтим свя­щен­ные стра­да­ния твои, / ко­то­рые за Хри­ста / пре­тер­пел ты.

Пса­лом избранный

1 лик Бог нам При­бе­жи­ще и Си­ла. 2 По­мощ­ник в скор­бех об­рет­ших ны зе­ло. 1 Се­го ра­ди не убо­им­ся, вне­гда сму­ща­ет­ся зем­ля. 2 Бо­же, кто упо­до­бит­ся Те­бе; да не пре­мол­чи­ши, ни­же укро­ти­ши, Бо­же. 1 Яко се вра­зи Твои воз­шу­ме­ша, и нена­ви­дя­щии Тя воз­дви­го­ша гла­ву. 2 На лю­ди Твоя лу­кав­но­ва­ша во­лею, и со­ве­ща­ша на свя­тыя Твоя. 1 По­ло­жи­ша тру­пия ра­бов Тво­их, браш­на пти­цам небес­ным. 2 Пло­ти пре­по­доб­ных Тво­их зве­рем зем­ным. 1 Про­ли­я­ша кровь их яко во­ду. 2 Яко Те­бе ра­ди умерщ­вля­е­ми есмы весь день. 1 Вме­ни­хом­ся яко ов­цы за­ко­ле­ния. 2 По­ло­жил еси нас в прит­чу во язы­цех. 1 И бых яз­вен весь день. 2 Раз­же­гл еси ны, яко­же раз­жи­за­ет­ся среб­ро. 1 Про­и­до­хом скво­зе ог­нь и во­ду, и из­вел еси нас в по­кой. 2 Ве­се­ли­те­ся о Гос­по­де, и ра­дуй­те­ся пра­вед­нии. 1 Яко Гос­подь в ро­де пра­вед­ных. 2 И на­сле­дие их в век бу­дет. 1 Воз­зва­ша пра­вед­нии и Гос­подь услы­ша их. 2 Свет воз­сия пра­вед­ни­ку и пра­вым серд­цем ве­се­лие. 1 В па­мять веч­ную бу­дет пра­вед­ник. 2 Свя­тым, иже суть на зем­ли Его, уди­ви Гос­подь вся хо­те­ния Своя в них. 1 Ди­вен Бог во свя­тых Сво­их. 2 Пра­вед­ник яко фи­никс про­цве­тет, яко кедр, иже в Ли­ване, умно­жит­ся. 1 Воз­ве­се­лит­ся пра­вед­ник о Гос­по­де и упо­ва­ет на Него. 2 И по­хва­лят­ся вси пра­вии сердцем.

Пса­лом избранный

1 хор Бог нам при­бе­жи­ще и си­ла. 2 По­мощ­ник в скор­бях, по­стиг­ших нас тяж­ко. 1 По­это­му не устра­шим­ся, ко­гда со­тря­са­ет­ся зем­ля. 2 Бо­же, кто упо­до­бит­ся Те­бе? Не про­мол­чи и не успо­кой­ся, Бо­же! 1 Ибо вот, вра­ги Твои за­шу­ме­ли, и нена­ви­дя­щие Те­бя под­ня­ли го­ло­ву. 2 Про­тив на­ро­да Тво­е­го со­ста­ви­ли ко­вар­ный за­мы­сел и со­ве­ща­лись про­тив свя­тых Тво­их. 1 По­верг­ли тру­пы ра­бов Тво­их в пи­щу пти­цам небес­ным. 2 Те­ла свя­тых Тво­их – зве­рям зем­ным. 1 Про­ли­ли кровь их, как во­ду. 2 Ибо за Те­бя умерщ­вля­ют нас вся­кий день. 1 Со­чли нас за овец за­ка­ла­е­мых. 2 Ты по­ста­вил нас в прит­чу сре­ди пле­мён. 1 И пре­бы­вал я из­ра­нен­ным весь день. 2 Ог­нём очи­стил нас, как очи­ща­ют се­реб­ро. 1 Мы про­шли сквозь огонь и во­ду, и к от­ра­де Ты вы­вел нас. 2 Ве­се­ли­тесь о Гос­по­де, и ра­дуй­тесь, пра­вед­ные. 1 Ибо Гос­подь – в ро­де пра­вед­ных. 2 И на­сле­дие их во­век пре­бу­дет. 1 Воз­зва­ли пра­вед­ные – и Гос­подь услы­шал их. 2 Свет вос­си­ял пра­вед­ни­ку и пра­вым серд­цем – ве­се­лие. 1 Веч­но в па­мя­ти бу­дет пра­вед­ник. 2 Свя­тым, ко­то­рые на зем­ле Его, див­но явил Гос­подь все же­ла­ния Свои сре­ди них. 1 Ди­вен Бог во свя­тых Сво­их. 2 Пра­вед­ник как паль­ма рас­цве­тёт, как кедр, что на Ли­ване, пре­умно­жит­ся. 1 Воз­ве­се­лит­ся пра­вед­ник о Гос­по­де, и упо­ва­ет на Него. 2 И по­хва­лят­ся все пра­вые сердцем.

Пс 45:2 – 3А; 82:2 – 4; 78:2 – 3А; 43:23, 15; 72:14; 65:10Б, 12Б; 31:11А; 13:5Б; 36:18Б; 33:18А; 96:11; 111:6Б; 15:3; 67:36А; 91:13; 63:11

Сла­ва, и ныне: Ал­ли­лу­иа, трижды. Сла­ва, и ныне: Ал­ли­лу­ия (3).

По по­ли­е­леи се­да­лен, глас 8.
По­до­бен: Премудрости:

По­сле по­ли­е­лея се­да­лен, глас 8

Си­я­ния чу­дес, яко лу­чи, об­ли­ста­е­ши / и вся про­све­ща­е­ши мi­ра кон­цы, яко звез­да пре­свет­лая, / и ве­се­ло бла­го­вон­ству­е­ши, яко­же дру­гий рай, / и ду­ши ве­се­ли­ши, и устав­ля­е­ши неду­ги: / тем­же тя, все­б­ла­женне, по дол­гу по­ем / и лю­бо­вию по­чи­та­ем чест­ную па­мять твою, стра­сто­терп­че Ди­мит­рие, / мо­ли Хри­ста Бо­га со­гре­ше­ний остав­ле­ние / да­ро­ва­ти чту­щим лю­бо­вию свя­тую па­мять твою. Си­я­ни­я­ми чу­дес, как лу­ча­ми, ты бли­ста­ешь / и про­све­ща­ешь все мi­ра кон­цы, как звез­да пре­свет­лая, / и ра­дост­но бла­го­уха­ешь, слов­но иной рай, / и ду­ши ве­се­лишь, и пре­кра­ща­ешь неду­ги: / по­то­му те­бя, все­б­ла­жен­ный, мы как долж­но вос­пе­ва­ем / и с лю­бо­вию по­чи­та­ем до­сто­чти­мую па­мять твою; / стра­сто­тер­пец Ди­мит­рий, мо­ли Хри­ста Бо­га / со­гре­ше­ний от­пу­ще­ние да­ро­вать / чту­щим с лю­бо­вию свя­тую па­мять твою!
Сла­ва, и ныне, Бо­го­ро­ди­чен: Яко Де­ву и Еди­ну в же­нах, / Тя, без­се­мен­но рожд­шую Бо­га пло­тию, / вси бла­жим ро­ди че­ло­ве­че­стии. / Ог­нь бо все­ли­ся в Тя Бо­же­ства / и, яко Мла­ден­ца, до­и­ши Зи­жди­те­ля и Гос­по­да. / Тем, Ан­гель­ский и че­ло­ве­че­ский род, / до­стой­но сла­вим пре­свя­тое Рож­де­ство Твое и со­глас­но во­пи­ем Ти: / мо­ли Хри­ста Бо­га со­гре­ше­ний остав­ле­ние да­ро­ва­ти / по­кла­ня­ю­щим­ся ве­рою пре­свя­то­му Рож­де­ству Твоему. Сла­ва, и ныне, Бо­го­ро­ди­чен: Те­бя, как Де­ву и един­ствен­ную сре­ди жен / без се­ме­ни ро­див­шую по пло­ти Бо­га, / мы все, пле­ме­на че­ло­ве­че­ские, бла­жен­ной име­ну­ем: / ибо все­лил­ся в Те­бя Огонь Бо­же­ства, / и Ты как Мла­ден­ца мо­ло­ком пи­та­ешь Твор­ца и Гос­по­да. / По­то­му сонм Ан­ге­лов и мы, че­ло­ве­че­ский род, / до­стой­но сла­вим пре­свя­тые ро­ды Твои / и со­глас­но взы­ва­ем Те­бе: / “Мо­ли Хри­ста Бо­га со­гре­ше­ний от­пу­ще­ние да­ро­вать / по­кло­ня­ю­щим­ся с ве­рою пре­свя­то­му Его рож­де­нию от Тебя!”
Сте­пен­на, 1‑й ан­ти­фон 4‑го гла­са. Про­ки­мен, глас 4: Ди­вен Бог во свя­тых Сво­их, / Бог Из­ра­и­лев. Стих: Свя­тым, иже суть на зем­ли Его, уди­ви Гос­подь вся хо­те­ния Своя в них. Сте­пен­на, 1‑й ан­ти­фон 4‑го гла­са. Про­ки­мен, глас 4: Ди­вен Бог во свя­тых Сво­их, / Бог Из­ра­и­лев. Стих: Свя­тым, ко­то­рые на зем­ле Его, / див­но явил Гос­подь все же­ла­ния Свои сре­ди них. Пс 67:36А; 15:3
Вся­кое дыхание: Вся­кое дыхание:

Еван­ге­лие от Мат­фея, за­ча­ло 36 [Мф. 10: 16-22]:

Еван­ге­лие от Мат­фея, за­ча­ло 36

Ре­че Гос­подь Сво­им уче­ни­ком: се, Аз по­сы­лаю вас яко ов­цы по­сре­де вол­ков: бу­ди­те убо муд­ри яко змия, и це­ли яко го­лу­бие. Внем­ли­те же от че­ло­век: пре­да­дят бо вы на сон­мы, и на со­бо­ри­щах их би­ют вас. И пред вла­ды­ки же и ца­ри ве­де­ни бу­де­те Мене ра­ди, во сви­де­тель­ство им и язы­ком. Егда же пре­да­ют вы, не пе­цы­те­ся, ка­ко или что воз­гла­го­ле­те. Не вы бо бу­де­те гла­го­лю­щии, но Дух От­ца ва­ше­го гла­го­ляй в вас. Пре­даст же брат бра­та на смерть и отец ча­до: и во­ста­нут ча­да на ро­ди­те­ли и уби­ют их. И бу­де­те нена­ви­ди­ми все­ми име­ни Мо­е­го ра­ди: пре­тер­пе­вый же до кон­ца, той спа­сен будет. Ска­зал Гос­подь Сво­им уче­ни­кам: вот, Я по­сы­лаю вас, как овец сре­ди вол­ков: итак будь­те ра­зум­ны, как змеи, и про­сты, как го­лу­би. Осте­ре­гай­тесь же лю­дей: ибо они бу­дут пре­да­вать вас в су­ди­ли­ща и в си­на­го­гах сво­их би­че­вать вас, и к пра­ви­те­лям и ца­рям по­ве­дут вас за Ме­ня во сви­де­тель­ство им и языч­ни­ка­ми. Ко­гда же пре­да­дут вас, не за­боть­тесь, как или что ска­зать; ибо да­но бу­дет вам в тот час, что ска­зать; ибо не вы бу­де­те го­во­рить, но Дух От­ца ва­ше­го бу­дет го­во­рить в вас. Пре­даст же брат бра­та на смерть, и отец – ди­тя свое; и вос­ста­нут де­ти на ро­ди­те­лей, и умерт­вят их; и бу­де­те нена­ви­ди­мы все­ми за имя Мое; пре­тер­пев­ший же до кон­ца – он спа­сен бу­дет! Мф 10:16–22

По 50‑м псал­ме сти­хи­ра, глас 6:

По 50‑м псал­ме сти­хи­ра, глас 6

Днесь со­зы­ва­ет нас стра­сто­терп­ца все­мiр­ное тор­же­ство. / При­и­ди­те убо, празд­но­люб­цы, / свет­ло празд­ну­им па­мять его, гла­го­лю­ще: / ра­дуй­ся, ри­зу нече­стия раз­драв ве­рою, / му­же­ством же ду­ха се­бе об­ло­жив. / Ра­дуй­ся, упразд­ни­вый коз­но­дей­ства чуж­да­го, / кре­по­стию дан­ною те­бе от Еди­на­го Бо­га. / Ра­дуй­ся, иже про­бо­ден­ны­ми уде­сы / бла­жен­ную страсть Хри­сто­ву ду­ховне нам воз­жи­во­пи­сав. / Его­же мо­ли, стра­даль­цев удоб­ре­ние Ди­мит­рие, / из­ба­ви­ти­ся нам ви­ди­мых и неви­ди­мых враг / и спа­сти­ся ду­шам нашим. Се­го­дня со­зы­ва­ет нас стра­сто­терп­ца все­мiр­ное тор­же­ство. / При­ди­те же, лю­бя­щие празд­но­вать, / спра­вим ве­се­ло его па­мять, воз­гла­шая: / “Ра­дуй­ся, ри­зу нече­стия разо­рвав­ший ве­рою / и му­же­ством Ду­ха об­лек­ший­ся. / Ра­дуй­ся, упразд­нив­ший за­мыс­лы без­за­кон­ни­ков, / си­лою, дан­ною те­бе от Бо­га. / Ра­дуй­ся, прон­зен­ны­ми чле­на­ми те­лес­ны­ми / бла­жен­ное стра­да­ние Хри­ста ду­хов­но нам жи­во­пи­сав­ший. / Его мо­ли, стра­даль­цев укра­ше­ние Ди­мит­рий, / об из­бав­ле­нии нас от ви­ди­мых и неви­ди­мых вра­гов / и спа­се­нии душ наших!”

Ка­нон тря­се­ния, со ир­мо­сом на 6, глас 6.

Ка­нон зем­ле­тря­се­ния, со ир­мо­сом на 6, глас 6.

Его­же крае­гра­не­сие: О Хри­сте, зем­ли ко­ле­ба­ние уста­ви вско­ре. Иосиф. Его ак­ро­стих: О Хри­сте, зем­ли ко­ле­ба­ние пре­кра­ти вско­ре. Иоси­фа.

Песнь 1

Ир­мос: Яко по су­ху, пе­ше­ше­ство­вав Из­ра­иль / по без­дне сто­па­ми, / го­ни­те­ля фа­ра­о­на / ви­дя по­топ­ля­е­ма, / Бо­гу по­бед­ную песнь по­им, вопияше.

Песнь 1

Ир­мос: Как по су­ше про­шел Из­ра­иль / по без­дне сто­па­ми, / и взы­вал, го­ни­те­ля фа­ра­о­на ви­дя уто­пав­шим: / “Бо­гу по­бед­ную песнь воспоем!”

Яко стра­шен гнев Твой, / от него­же нас из­ба­вил еси, Гос­по­ди, / не по­греб в зем­ли все дви­же­ние на­ше. / Тем бла­го­дар­ствен­но Тя прис­но славим. Как стра­шен гнев Твой, / от ко­то­ро­го Ты нас из­ба­вил, Гос­по­ди, / не за­сы­пав зем­лей все ве­ли­чие на­ше. / По­то­му мы Те­бя все­гда / бла­го­дар­но славим.
Ра­ду­я­ся на­ше­му все­гда все­ко­неч­но­му ис­прав­ле­нию, Вла­ды­ко, / яко­же лист худ, ко­леб­ле­ши всю зем­лю, / в страх Твой вер­ныя утвер­ждая, Господи. Ра­ду­ясь все­гда о каж­дом пол­ном ис­прав­ле­нии, Вла­ды­ка, / Ты всю зем­лю со­тря­са­ешь как ни­чтож­ный лист, / нас, вер­ных, в стра­хе Тво­ем утверждая.
Из­ба­ви тру­са тяж­чай­ша­го вся ны / и не даждь, Гос­по­ди, по­гиб­ну­ти все­ко­неч­но на­сле­дию Тво­е­му, / мно­ги­ми про­гне­вав­ше­му злы­ми Твое долготерпение. Из­бавь от тяг­чай­ше­го зем­ле­тря­се­ния всех нас / и не дай, Гос­по­ди, окон­ча­тель­но по­гиб­нуть на­сле­дию Тво­е­му, / мно­ги­ми де­ла­ми злы­ми про­гне­вив­ше­му / Те­бя, долготерпеливого.
Бо­го­ро­ди­чен: Раб­ски Те­бе во­пи­ем, / Ма­ти Бо­жия, обыч­ныя ми­ло­сти Твоя на град и лю­ди ми­ло­стив­но по­ка­зу­ю­щи, / тру­са тяж­чай­ша­го и тли нас измени. Бо­го­ро­ди­чен: Мо­леб­но Те­бе взы­ва­ем, Ма­терь Бо­жия, / обыч­ные ми­ло­сти Твои / к го­ро­ду и на­ро­ду со­стра­да­тель­но яв­ля­ю­щая: / “От зем­ле­тря­се­ния тяг­чай­ше­го и ги­бе­ли нас избавь!”

И свя­та­го два ка­но­на, на 8. Пер­вый ка­нон, глас 4.

И свя­то­го два ка­но­на, на 8. Пер­вый ка­нон, глас 4.

Его­же крае­гра­не­сие: Доб­ро­по­бед­но­му при­гла­го­лю Ди­мит­рию. Фе­о­фа­но­во. Его ак­ро­стих: К по­бе­до­нос­но­му об­ра­ща­юсь Ди­мит­рию. Фе­о­фа­на.

Песнь 1

Ир­мос: Мо­ря черм­ную пу­чи­ну / невлаж­ны­ми сто­па­ми / древ­ний пе­ше­ше­ство­вав Из­ра­иль, / кре­сто­об­раз­ны­ма Мо­и­сео­вы­ма ру­ка­ма / Ама­ли­ко­ву си­лу в пу­сты­ни по­бе­дил есть.

Песнь 1

Ир­мос: Мо­ря Крас­но­го пу­чи­ну / не омо­чен­ны­ми сто­па­ми / пе­рей­дя, древ­ний Из­ра­иль, / кре­сто­об­раз­но рас­про­стер­ты­ми Мо­и­се­е­вы­ми ру­ка­ми / Ама­ли­ко­во вой­ско в пу­стыне в бег­ство обратил.

Бо­же­ствен­ным му­че­ния вен­цем увя­зен, / при Бо­зе ли­ку­е­ши, / бли­ста­нии ото­нуд­ны­ми сияя и про­све­ще­ния ис­пол­ня­ем, / ве­ли­ко­му­че­ни­че досточудне. Бо­же­ствен­ным вен­цом му­че­ни­че­ства увен­чан­ный, / у Бо­га ты ли­ку­ешь, / бли­ста­ни­я­ми, от­ту­да иду­щи­ми, оза­ря­ясь / и про­све­ще­ния ис­пол­ня­ясь, / му­че­ник прис­но­па­мят­ный Димитрий.
Яко су­ща Ис­ти­ны сви­де­те­ля, / и да­же до кро­ве по­двиг­ша­ся, бла­женне, тер­пе­лив­но; / твер­до же про­тив­ле­ние к му­чи­те­лем по­ка­зав­ша, / тя Вла­ды­ка прият. Как под­лин­но­го Ис­ти­ны сви­де­те­ля, / и до кро­ви сра­жав­ше­го­ся креп­ко, / и твер­дое со­про­тив­ле­ние в со­стя­за­ни­ях по­ка­зав­ше­го, / те­бя, бла­жен­ный, Вла­ды­ка принял.
Зло­бы об­ре­та­те­ля низ­ло­жил еси на зем­лю, Ди­мит­рие, / му­че­ни­че­ским тво­им ко­пи­ем убив, / Бо­же­ствен­ною бла­го­стию, па­че ума си­лою, на сие, бла­женне, укрепляем. Ты, бла­жен­ный Ди­мит­рий, зла изоб­ре­та­те­ля / низ­верг на зем­лю, му­че­ни­че­ским тво­им ко­пьем убив, / Бо­же­ствен­ною бла­го­стию, пре­выс­шей ума си­лою / на это укрепляем.
Бо­го­ро­ди­чен: Без­ма­те­рен Бог пер­вее Сый, / бысть еже по нам Без­от­чий из Те­бе, Бо­го­ро­ди­це Все­пе­тая, / плоть при­ем по еди­не­нию, / еже па­че сло­ва и разума. Бо­го­ро­ди­чен: Преж­де не имев­ший ма­те­ри, как Бог, / без от­ца стал нам по­доб­ным, / от Те­бя, Бо­го­ро­ди­ца Все­х­валь­ная, / плоть при­няв с Со­бой в со­еди­не­ние / выс­шее сло­ва и разума.

Дру­гий ка­нон, глас 8.

Дру­гой ка­нон, глас 8.

Его­же крае­гра­не­сие: Мv­ра че­ствую бла­го­дать Ди­мит­рия. Ге­ор­гий Скилица. Его ак­ро­стих: Че­ствую бла­го­дать мv­ра Ди­мит­рия. Ге­ор­гия Скилицы.*

Песнь 1

Ир­мос: Ко­лес­ни­це­го­ни­те­ля фа­ра­о­ня по­гру­зи / чу­до­тво­ряй ино­гда / Мо­и­сей­ский жезл, кре­сто­об­раз­но по­ра­зив / и раз­де­лив мо­ре: / Из­ра­и­ля же бег­ле­ца, пе­ше­ход­ца спа­се, / песнь Бо­го­ви воспевающа.

Песнь 1

Ир­мос: Воз­ни­че­го ко­лес­ни­цы фа­ра­о­на по­гру­зил / неко­гда чу­до­дей­ствен­ный Мо­и­се­ев жезл, / кре­сто­об­раз­ным уда­ром раз­де­лив­ший мо­ре, / Из­ра­и­ля же бег­ле­ца, пе­ше­го пут­ни­ка спас, / песнь Бо­гу воспевавшего.

Мv­ра бла­го­вон­на и чест­на, Ди­мит­рие, / от­вер­зе­ный ис­точ­ни­че, / стра­стей сквер­ны серд­це мое омый / и, доб­ро­де­те­лей де­я­ни­ем бла­го­во­ние мя по­ка­зав Хри­сто­во, / ум мой обла­го­дат­стви, / бла­го­да­ти твоя Бо­же­ствен­ныя пети. Мv­ра бла­го­вон­но­го и дра­го­цен­но­го от­верз­ший­ся ис­точ­ник! / От сквер­ны стра­стей, Ди­мит­рий, серд­це мое омой / и, пу­тем ис­пол­не­ния доб­ро­де­те­лей / бла­го­во­ни­ем Хри­сто­вым ме­ня явив, / ум мой обла­го­дат­ствуй, / что­бы мне бла­го­де­я­ния твои Бо­же­ствен­ные воспевать.
Во­ды жи­выя ре­ки / ис­те­ка­ти от чре­ва вер­ных, / Сло­во Бо­жие гла­го­лет. / Тем­же тво­е­го про­ли­ва­ют­ся мv­ра ис­точ­ни­цы прис­но­те­ку­щии, / их­же струи ве­се­лят Бо­жий град, / сла­вя­щий му­че­ни­че­ское дерз­но­ве­ние твое. О том, что ре­ки во­ды жи­вой / ис­те­кать бу­дут из чре­ва вер­ных, / Сло­во Бо­жие воз­гла­ша­ет. / По­то­му и про­ли­ва­ют­ся мv­ра тво­е­го ис­точ­ни­ки, все­гда те­ку­щие, / чьи струи ве­се­лят го­род Бо­жий, / сла­вя­щий му­че­ни­че­ское дерз­но­ве­ние твое.
Жезл убо древ­ле Мо­и­се­ев, / уда­рив ка­мень в зем­ли пу­стын­ней, / от­вер­зе струи рек мно­го­теч­ныя; / те­ло же твое, Ди­мит­рие, про­бо­ден­ное ко­пи­ем, / мv­ра ис­точ­ник по­ка­за, / но­ва­го Из­ра­и­ля прохлаждающее. В древ­но­сти Мо­и­се­ев жезл, / уда­рив ка­мень в зем­ле пу­стын­ной, / струи рек мно­го­вод­ные от­верз; / те­ло же твое, Ди­мит­рий, ко­пьем прон­зен­ное, / яви­ло ис­точ­ник мv­ра, / но­вый Из­ра­иль прохлаждающего.
Яже убо има­ши воз­да­я­ния, Ди­мит­рие, / му­че­ни­че­ских тво­их язв, / ни­же око ви­де, ни­же ухо слы­ша; / ныне же мv­ра мо­ре, воз­да­я­ния чи­сто­ты про­ли­ва­е­ши мi­ра кон­цем, / стра­сти душ очищающее. Воз­да­я­ния, что име­ешь ты, Ди­мит­рий, / за му­че­ни­че­ские ра­ны твои, / ни око не ви­де­ло, ни ухо не слы­ша­ло; / ныне же мv­ра мо­ре – воз­да­я­ние за чи­сто­ту / про­ли­ва­ешь ты мi­ра кон­цам, / стра­сти душ очищая.
Бо­го­ро­ди­чен: Пре­не­сквер­но при­я­те­ли­ще, Все­чи­стая, / Сло­во об­рет Тя Бо­жие, / в Твоя все­ли­ся ло­же­сна: / и еже из Те­бе при­я­тие по­ма­зав Сво­им Бо­же­ством, / Един прой­де от двою, / и ис­то­щен­ное мv­ро на­ре­че­ся, / Хри­стос бо Бог же и Человек. Бо­го­ро­ди­чен: Пре­не­по­роч­ную оби­тель – Те­бя, Все­чи­стая, / Сло­во Бо­жие об­ре­тя, в Твои все­ли­лось нед­ра; / и, при­ня­тое от Те­бя Бо­же­ством Сво­им по­ма­зав, / про­шел: Один – из двух, и мvром из­лив­шим­ся был на­зван, / ибо Хри­стос – как Бог, так и Человек.
Ка­та­ва­сия: От­вер­зу уста моя, / и на­пол­нят­ся Ду­ха, / и сло­во от­рыг­ну Ца­ри­це Ма­те­ри, / и яв­лю­ся, свет­ло тор­же­ствуя, / и вос­пою, ра­ду­я­ся, Тоя чудеса.

Ка­та­ва­сия: От­вер­зу уста мои, / и они ис­пол­нят­ся Ду­ха; / и сло­во из­ре­ку Ца­ри­це Ма­те­ри, / и яв­люсь свет­ло тор­же­ству­ю­щим, / и вос­пою ра­дост­но Ее чудеса.

Песнь 3

Ир­мос: Несть свят, / яко­же Ты, Гос­по­ди Бо­же мой, / воз­не­сый рог вер­ных Тво­их, Бла­же, / и утвер­ди­вый нас на ка­ме­ни / ис­по­ве­да­ния Твоего.

Песнь 3

Ир­мос: Нет свя­то­го, / как Ты, Гос­по­ди Бо­же мой, / воз­вы­сив­ший до­сто­ин­ство вер­ных Те­бе, Бла­гой, / и утвер­див­ший нас на камне / ис­по­ве­да­ния Твоего.

Зем­ля уязв­ля­ет­ся, нам зле за­ле­жа­щим, / и прис­но гнев Твой спод­ви­за­ю­щим на ны, Щед­ре Все­ца­рю, / но по­ща­ди, Вла­ды­ко, ра­бы Твоя. Зем­ля тер­за­ет­ся, ко­гда мы на­стро­е­ны дур­но, / и по­сто­ян­но воз­буж­да­ем / гнев Твой на нас, Ми­ло­серд­ный Царь все­го; / но по­ща­ди ра­бов Тво­их, Владыка.
Стряс, Гос­по­ди, зем­лю, утвер­дил еси па­ки, / на­ка­зуя и об­ра­щая немощь на­шу, / утвер­жда­ти­ся Тво­им Бо­же­ствен­ным стра­хом хо­тя, Преблагий. Со­тряс Ты, Гос­по­ди, зем­лю, и сно­ва утвер­дил ее, / вра­зум­ляя, об­ра­щяя немощь на­шу, / же­лая, что­бы мы утвер­жда­лись / в Бо­же­ствен­ном Тво­ем стра­хе, Преблагой.
Рожд­ша­го смерть горь­кую, / и тру­сы тяж­чай­шия, и яз­вы нестер­пи­мыя, / гре­ха, бра­тие, убе­жим / и Бо­гу по­ка­я­ния об­ра­зы угодим. От ро­див­ше­го смерть горь­кую, / и зем­ле­тря­се­ния тяг­чай­шие, и яз­вы неис­це­ли­мые, / – от гре­ха, бра­тия, убе­жим / и Бо­га все­ми ви­да­ми по­ка­я­ния умилостивим.
Бо­го­ро­ди­чен: Еди­на су­щи Бла­гая, / Пре­бла­гое Сло­во умо­ли при­леж­но, / на­сто­я­ща­го тру­са всем из­ба­ви­ти­ся и гне­ва, / Бо­го­ро­ди­це Чи­стая, молимся. Бо­го­ро­ди­чен: Од­на по­ис­ти­не Бла­гая! / Пре­бла­гое Сло­во усерд­но умо­ляй / об из­бав­ле­нии всех от ны­неш­не­го зем­ле­тря­се­ния и гне­ва, / Бо­го­ро­ди­ца Чи­стая, просим.
Ин. Ир­мос: Ве­се­лит­ся о Те­бе Цер­ковь Твоя, Хри­сте, зо­ву­щи: / Ты моя кре­пость, Гос­по­ди, / и при­бе­жи­ще, и утверждение. Ка­нон иной. Ир­мос: Ве­се­лит­ся о Те­бе Цер­ковь Твоя, Хри­сте, взы­вая: / “Ты моя си­ла, Гос­по­ди, / и при­бе­жи­ще, и утверждение!”
Вме­ни­ся в ни­что­же му­чи­те­лей от те­бе по­ве­ле­ние; / Сло­во бо Бо­жие па­че всех, стра­сто­терп­че, / пред­че­ство­вал еси. При­ка­зан­ное те­бе ти­ра­на­ми ты вме­нил в ни­что; / ибо Сло­во Бо­жие все­му / пред­по­чел, страстотерпец.
Свещ­ник све­то­ви­ден му­че­ния в ски­нии был еси, / Бо­же­ствен­ным Све­том си­я­ющ, / му­че­ни­че стра­сто­терп­че Димитрие. Све­тиль­ни­ком све­то­вид­ным / в ски­нии сви­де­тель­ства ты стал, / Бо­же­ствен­ным Све­том си­я­ю­щим, / му­че­ник, стра­сто­тер­пец Димитрий.
Вра­че­ва­ний тя ис­точ­ник свя­щен­ный и див­ный, / град твой и со­кро­ви­ще некра­до­мо стя­жав, / вся­ким ве­се­ли­ем обогатися. Вра­че­ва­ний ис­точ­ник свя­щен­ный и див­ный / и со­кро­ви­ще нерас­хи­ща­е­мое / го­род твой в те­бе стя­жав, / вся­ким ве­се­ли­ем обо­га­тил­ся.*
Бо­го­ро­ди­чен: Вра­чуя об­раз ис­тлев­ший зем­ных, Пре­чи­стая, / сим из Те­бе об­ла­чит­ся, / пре­быв яко­же бе Человеколюбец. Бо­го­ро­ди­чен: Вра­чуя об­вет­шав­ший об­раз смерт­ных, Пре­чи­стая, / от Те­бя об­ле­ка­ет­ся в него, / пре­быв тем, чем был Человеколюбец.
Ин. Ир­мос: Небес­на­го кру­га Вер­хо­твор­че, Гос­по­ди, / и Церкве Зи­жди­те­лю, / Ты мене утвер­ди в люб­ви Тво­ей, / же­ла­ний краю, вер­ных утвер­жде­ние, / Едине Человеколюбче. Ка­нон иной. Ир­мос: Небес­но­го сво­да Со­зда­тель, Гос­по­ди, / и Церк­ви Стро­и­тель, / Ты ме­ня утвер­ди в люб­ви к Те­бе, / пре­дел же­ла­ний, вер­ных утвер­жде­ние, / еди­ный Человеколюбец.
Ро­ди­вся с Небес от Бо­га, / был еси Бо­же­ствен­ных благ на­след­ник, / сын на­ри­ца­емь, сна­след­ник Хри­стов, / цар­ству­е­ши же с Ним, / мv­ро бо об­раз се­го, Димитрие. Ро­див­шись с Небес от Бо­га, / стал ты Бо­же­ствен­ных благ на­след­ни­ком, / сы­ном на­зы­ва­ясь, со­на­след­ни­ком Хри­ста, / и с Ним цар­ству­ешь, ибо мv­ро / – об­раз это­го, Димитрий.
Вко­ре­ни­вся, яко­же дре­во Да­вид­ски, славне, / при ис­хо­ди­щих вод, / ве­лик воз­дал еси му­че­ния плод и ныне ис­точ­ник по­ка­зал­ся еси мv­ра, / про­хо­дящ, зем­ли концы. Уко­ре­нив­шись, по Да­ви­ду, слав­ный, / как де­ре­во при ис­точ­ни­ках вод, / про­из­вел ты ве­ли­кий му­че­ни­че­ства плод / и ныне мv­ра ис­точ­ни­ком явил­ся, / про­те­ка­ю­щим все кон­цы земли.
По­черп бла­го­дать Хри­сто­ву, / реб­ра с Кро­вию ис­то­чив­ша­го во­ду, / кровь из­ли­ял еси твою, Его ра­ди про­бод­ся; / и ныне, яко во­ду, про­ли­ва­е­ши серд­цам бла­го­вон­ное мv­ро, Димитрие. По­черп­нув бла­го­дать из Хри­сто­ва реб­ра, / с Кро­вью ис­то­чив­ше­го во­ду, / кровь из­лил ты свою, прон­зен­ный за Него; / и ныне, как во­ду, про­ли­ва­ешь серд­цам / бла­го­вон­ное мv­ро, Димитрий.
Бо­го­ро­ди­чен: Свя­щен­нии Твои со­су­ди ду­шев­нии, Пре­чи­стая, / пол­ны аро­мат и мv­ра Бо­же­ствен­на­го Ду­ха, на­шед­ша­го на Тя, / ибо Бо­га рожд­ши, вер­ныя из­ме­ни­ла еси от зло­во­ния страстей. Бо­го­ро­ди­чен: Свя­щен­ные со­су­ды Тво­ей, Пре­чи­стая, ду­ши / пол­ны аро­ма­тов и мv­ра Бо­же­ствен­но­го Ду­ха, / на­шед­ше­го на Те­бя: ибо Бо­га ро­див, / Ты вер­ных от зло­во­ния стра­стей избавила.
Ка­та­ва­сия: Твоя пес­но­слов­цы, Бо­го­ро­ди­це, / Жи­вый и Неза­вист­ный Ис­точ­ни­че, / лик се­бе со­во­куп­ль­шия, ду­хов­но утвер­ди, / в Бо­же­ствен­ней Тво­ей сла­ве / вен­цев сла­вы сподоби. Ка­та­ва­сия: Тво­их пес­но­пев­цев, Бо­го­ро­ди­ца, / – жи­вой и обиль­ный ис­точ­ник, / устро­ив­ших ду­хов­ный празд­ник, утвер­ди / и в бо­же­ствен­ной Тво­ей сла­ве / удо­стой вен­цов славы.

Кондак тря­се­ния, глас 6. По­до­бен: Еже о нас:

Кондак зем­ле­тря­се­ния, глас 6*

Изба­ви тру­са тяж­ка­го всех нас, Гос­по­ди, / и яз­вы нестер­пи­мыя грех ра­ди на­ших, / по­ща­ди, Гос­по­ди, пра­во­слав­ныя лю­ди Твоя, / яже стя­жал еси Тво­ею Кро­вию, Вла­ды­ко; / и град не пре­даждь в по­ги­бель тру­сом страш­ным, / ино­го бо, раз­ве Те­бе, Бо­га не ве­мы, / и воз­зо­ви по­ю­щим: / Аз есмь с ва­ми, и ник­то­же на вы. Избавь всех нас, Гос­по­ди, от гроз­но­го зем­ле­тря­се­ния, / и на­ка­за­ния нестер­пи­мо­го за гре­хи на­ши. / По­ща­ди, Гос­по­ди, Пра­во­слав­ных лю­дей Тво­их, / ко­то­рых Ты при­об­рел Сво­ею Кро­вию, Вла­ды­ка. / И не пре­дай го­род на по­ги­бель от страш­но­го зем­ле­тря­се­ния, / ибо мы ино­го Бо­га, кро­ме Те­бя, не зна­ем. / И воз­зо­ви к вос­пе­ва­ю­щим Те­бя: / “Я – с ва­ми, и ни­кто – про­тив вас!”

Се­да­лен му­че­ни­ка, глас 4. По­до­бен: Уди­ви­ся Иосиф:

Се­да­лен му­че­ни­ка, глас 4*

Яко добле­му стра­даль­цу / и во­и­ну креп­ку Все­ца­рю­ю­ща­го Хри­ста, / взы­ва­ем пса­лом­ски: / ра­дуй­ся, му­че­ни­ков укра­ше­ние и ле­по­та; / ра­дуй­ся, свет­лая Церкве звез­до / и сте­но, и при­ста­ни­ще при­бе­га­ю­щих к те­бе, / ве­ли­ко­му­че­ни­че славне Ди­мит­рие, / тя по­ю­щия спа­сай / от вся­ка­го вре­да чуж­да­го и озлоб­ле­ния вся. Как доб­лест­но­му стра­даль­цу и во­и­ну креп­ко­му / над все­ми цар­ству­ю­ще­го Хри­ста, / мы взы­ва­ем в пес­нях: / “Ра­дуй­ся, му­че­ни­ков укра­ше­ние и бла­го­ле­пие; / ра­дуй­ся, свет­лая Церк­ви звез­да / и сте­на, и при­ста­ни­ще при­бе­га­ю­щим к те­бе, / ве­ли­ко­му­че­ник слав­ный Ди­мит­рий! / Всех, те­бя вос­пе­ва­ю­щих спа­сай / от вся­ко­го вре­да про­тив­ни­ка и бедствия!”

Сла­ва, и ныне, тря­се­ния, глас тойже.
По­до­бен: Вознесыйся:

Сла­ва, и ныне,
зем­ле­тря­се­ния, глас тот же*

Со­гре­шив­шия Те­бе мно­го не пре­зрел еси, / но, на­ка­зав, ми­ло­стив­но ис­пра­вил еси; / Бо­же­ствен­ным при­зи­ра­ни­ем Тво­им по­тряс зем­лю, Вла­ды­ко Дол­го­тер­пе­ли­ве, / ни­ка­ко­же по­вре­див вся ра­бы Твоя за ми­ло­сер­дие мно­гое. / Тем бла­го­дар­ствен­ны­ми Тя гла­сы сла­во­сло­вим / и со стра­хом славим. Мно­го пред То­бою со­гре­шив­ших Ты не пре­зрел, / но, на­ка­зав, ми­ло­сти­во ис­пра­вил; / Бо­же­ствен­ным взо­ром Тво­им Ты по­тряс зем­лю, Вла­ды­ка дол­го­тер­пе­ли­вый, / по ми­ло­сер­дию ве­ли­ко­му ни­сколь­ко не по­вре­див всем ра­бам Тво­им. / По­то­му мы Те­бя бла­го­дар­ствен­ны­ми го­ло­са­ми сла­во­сло­вим / и со стра­хом славим.

Песнь 4

Ир­мос: Хри­стос моя си­ла, / Бог и Гос­подь, / чест­ная Цер­ковь / бо­го­леп­но по­ет, взы­ва­ю­щи, / от смыс­ла чи­ста, о Гос­по­де празднующи.

Песнь 4

Ир­мос: “Хри­стос – моя си­ла, / Бог и Гос­подь”, / – свя­тая Цер­ковь бла­го­го­вей­но по­ет, / воз­гла­шая от чи­сто­го ра­зу­ма, / в Гос­по­де торжествуя.

Ко­леб­ле­ши, Гос­по­ди, зем­лю, / хо­тяй стра­хом ис­тин­ным всем нам, Вла­ды­ко, утвер­жда­ти­ся, / ко­леб­ле­мым при­ло­ги льсти­ва­го борца. Ко­леб­лешь Ты, Гос­по­ди, зем­лю, / же­лая, что­бы на ос­но­ва­нии ис­ти­ны / утвер­жда­лись, Вла­ды­ка, все мы ко­леб­ле­мые на­па­де­ни­я­ми / ко­вар­но­го воителя.
Бо­же­ствен­ным ма­но­ве­ни­ем Тво­им ко­леб­ле­ши вся­че­ская / и ужа­са­е­ши серд­ца на зем­ли жи­ву­щих, Вла­ды­ко; / пра­вед­на­го убо Тво­е­го гне­ва осла­би, Гос­по­ди, волны. Бо­же­ствен­ным ма­но­ве­ни­ем Тво­им / Ты по­тря­са­ешь все / и вол­ну­ешь серд­ца оби­та­ю­щих на зем­ле, Вла­ды­ка; / ослабь же, Гос­по­ди, вол­ны / пра­вед­но­го гне­ва Твоего.
Ни­ка­ко­же иму­щия во уме стра­ха Тво­е­го, / устра­ша­е­ши дви­за­ни­ем всея зем­ли, Едине Ми­ло­сти­ве, / но обыч­но на нас ми­ло­сти Твоя удиви. Ни­сколь­ко не име­ю­щих в уме стра­ха Тво­е­го / устра­ша­ешь Ты, Еди­ный Со­стра­да­тель­ный, / дви­же­ни­ем всей зем­ли. / Но, как обыч­но, яви на нас / див­ные ми­ло­сти Твои.
Бо­го­ро­ди­чен: Храм Тя, Вла­ды­чи­це, Бо­жий ве­дя­ще, / во свя­тем хра­ме Тво­ем ру­ки умиль­ныя под­но­сим на мо­ле­ние; / виждь озлоб­ле­ние на­ше и по­даждь помощь. Бо­го­ро­ди­чен: Зная Те­бя как Храм Бо­жий, Вла­ды­чи­ца, / мы во свя­том хра­ме Тво­ем / ру­ки жа­лост­но воз­но­сим на мо­ле­ние: / по­смот­ри на бед­ствие на­ше / и по­дай Твою помощь!
Ин. Ир­мос: Воз­не­се­на Тя ви­дев­ши Цер­ковь на Кре­сте, / Солн­це Пра­вед­ное, / ста в чине сво­ем, / до­стой­но взы­ва­ю­щи: / сла­ва си­ле Тво­ей, Господи. Ка­нон иной. Ир­мос: Воз­не­сен­ным уви­дев на Кре­сте, / Те­бя, Солн­це прав­ды, / ста­ла Цер­ковь на ме­сте сво­ем, до­стой­но взы­вая: / “Сла­ва си­ле Тво­ей, Господи!”
По­бе­див­ша­го лжу нече­стия, / Бо­жие Все­вы­со­чай­шее ви­дев Сло­во, / сла­вою вен­ча тя, Ди­мит­рие, по­ю­ща: / сла­ва си­ле Тво­ей, Господи. Ви­дя, как по­бе­дил ты ложь нече­стия, / Все­вы­со­чай­шее Сло­во Бо­жие / сла­вою увен­ча­ло (те­бя), Ди­мит­рий, вос­пе­вав­ше­го: / “Сла­ва си­ле Тво­ей, Господи!”
На лесть по­бе­ду воз­ста­вив, / по­бе­ди­тель­ный ве­нец прав­ды при­ял еси, Ди­мит­рие, / зо­вя Зи­жди­те­лю тво­е­му: / сла­ва си­ле Тво­ей, Господи. Воз­двиг­нув па­мят­ник по­бе­ды над об­ма­ном, / по­бед­ную диа­де­му прав­ды при­нял ты, Ди­мит­рий, / вос­кли­цая Твор­цу сво­е­му: / “Сла­ва си­ле Тво­ей, Господи!”
На­прав­ля­ем дла­нию жиз­но­нос­ною, / к при­ста­ни­щем до­сти­гл еси ти­шай­шим, / иде­же, ныне ра­ду­я­ся, зо­ве­ши, Ди­мит­рие: / сла­ва си­ле Тво­ей, Господи. На­прав­ля­е­мый дла­нью жи­во­нос­ною, / ты ско­ро при­был к при­ста­ням ти­шай­шим, / где ныне, ра­ду­ясь, вос­кли­ца­ешь, Ди­мит­рий: / “Сла­ва си­ле Тво­ей, Господи!”
Бо­го­ро­ди­чен: Яко тва­рей всех Свя­щен­ней­шая, / Ма­ти Бо­га бы­ти Еди­на спо­до­би­ла­ся еси, / Се­го бо рожд­ши, / мiр бла­го­да­тию Бо­го­зна­ния про­све­ти­ла еси. Бо­го­ро­ди­чен: Сколь свя­щен­нее всех тво­ре­ний стать / Ты од­на, Ма­терь Бо­жия, удо­сто­и­лась: / ведь ро­див Его, Ты про­све­ти­ла мiр / бла­го­да­тию богопознания.
Ин. Ир­мос: Ты моя кре­пость, Гос­по­ди, / Ты моя и си­ла, / Ты мой Бог, Ты мое ра­до­ва­ние, / не оставль нед­ра От­ча / и на­шу ни­ще­ту по­се­тив. / Тем с про­ро­ком Ав­ва­ку­мом зо­ву Ти: / си­ле Тво­ей сла­ва, Человеколюбче. Ка­нон иной. Ир­мос: Ты – моя кре­пость, Гос­по­ди, / Ты – и моя си­ла, / Ты – мой Бог, Ты – моя ра­дость, / не оста­вив­ший недр Оте­че­ских / и на­шу ни­ще­ту по­се­тив­ший. / По­то­му с про­ро­ком Ав­ва­ку­мом воз­гла­шаю Те­бе: / “Сла­ва си­ле Тво­ей, Человеколюбец!”
Сквер­ну вся­ку от­верг рож­де­ния ба­нею по­рож­де­ния, / чи­сто­ту, явил­ся еси, со­блю­дая да­же до кон­чи­ны. / Тем­же Хри­стос те­бе, Ди­мит­рие, / есте­ствен­ную вла­гу пре­тво­ря­ет в мv­ро, / яко­же и во­ду в ви­но преложи. Вся­кую врож­ден­ную сквер­ну / сбро­сив в ку­пе­ли воз­рож­де­ния, / ты явил­ся чи­сто­ту хра­ня­щим да­же до кон­чи­ны. / По­то­му Хри­стос те­бе, Ди­мит­рий, / есте­ствен­ную вла­гу пре­вра­ща­ет в мv­ро, / как и во­ду Он в ви­но претворил.
Яко­же ог­ня есте­ство все­му пре­по­да­ет­ся, / це­лу спа­са­ющ си­лу; / та­ко твое мv­ро, стра­даль­че, все­ми убо по­чер­па­ет­ся, / оба­че же пре­бы­ва­ет неума­ле­но. / Тем­же ныне бла­го­че­ству­ю­щии, по­кла­ня­ю­ще­ся, по­ем Бо­га, / Иже бла­го­дать те­бе даде. Как есте­ство ог­ня все­му пе­ре­да­ет­ся, / со­хра­няя в це­ло­сти си­лу свою; / так твое мv­ро, стра­да­лец, все­ми чер­па­ет­ся, / од­на­ко же пре­бы­ва­ет, не ума­ля­ясь. / По­то­му ныне мы, бла­го­че­сти­вые, / по­кло­ня­ясь, вос­пе­ва­ем Бо­га, / Ко­то­рый дал те­бе та­кую благодать.
Кто слы­ша­ны Твоя хва­лы со­тво­рит, Хри­сте Сло­ве, / ви­дя Твоя бла­го­да­ти, яже стра­даль­цем Тво­им по­дал еси; / Ди­мит­рия бо се мv­ро му­че­ни­ка, / яко ис­точ­ник, убо ис­те­ка­ет, / бла­го­во­ние же ды­шет и разо­ря­ет зол омрачение. Кто сде­ла­ет слыш­ны­ми хва­лы Те­бе, Хри­сте-Сло­во, / ви­дя Твои бла­го­дат­ные да­ры, / ко­то­рые по­дал Ты Тво­им стра­даль­цам; / ибо вот, Ди­мит­рия му­че­ни­ка мv­ро / слов­но ис­точ­ник ис­те­ка­ет, / но бла­го­во­ние из­да­ет и раз­го­ня­ет зол омрачение.
На­па­я­ше убо ис­точ­ник, от зем­ли вос­хо­дя­щий, / пер­вее, неже одо­жди­ти все сея ли­це, / ты же со­крыв­ся, му­че­ни­че, под зем­лю, / ис­точ­ник явил­ся еси бла­го­вон­на мv­ра, Ди­мит­рие; / ко­пий бо мно­же­ство от­вер­зо­ша жи­лы / и ныне мi­ра на­по­я­е­ши концы. Оро­шал ис­точ­ник, вос­хо­див­ший из зем­ли, / все ее ли­цо, преж­де, чем дождь про­лил­ся; / ты же под зем­лю скрыв­шись, му­че­ник Ди­мит­рий, / явил­ся мv­ра бла­го­вон­но­го ис­точ­ни­ком; / ибо мно­же­ство ко­пий от­верз­ло твои жи­лы, / и ныне оро­ша­ешь ты мi­ра концы.
Бо­го­ро­ди­чен: Неве­сту Бо­жию Тя и Ма­терь ве­мы, Бо­го­ро­ди­це, / Те­бе бо, яко мvро­дох­но­вен­ный ши­пок, об­рет Сло­во Бо­жие, цве­тущ во удо­ле сми­рен­нем че­ло­ве­че­стве, / воз­же­ле Тво­ея доб­ро­ты, / из Те­бе Пло­то­но­сец про­шед, вер­ныя облаговонствоваше. Бо­го­ро­ди­чен: Мы зна­ем Те­бя, Неве­сту Бо­жию и Ма­терь, Бо­го­ро­ди­ца; / ибо Сло­во Бо­жие, Те­бя най­дя, / как мvром бла­го­уха­ю­щую ро­зу, / цве­ту­щую в до­лине – сми­рен­ном че­ло­ве­че­стве, / воз­же­ла­ло кра­со­ты Тво­ей, / и из Те­бя прой­дя но­ся­щим плоть, / вер­ных ис­пол­ни­ло благовонием.
Ка­та­ва­сия: Се­дяй в Сла­ве / на Пре­сто­ле Бо­же­ства / во об­ла­це ле­г­це, / при­и­де Иисус Пре­бо­же­ствен­ный, / Нетлен­ною Дла­нию / и спа­се зо­ву­щия: / сла­ва, Хри­сте, си­ле Твоей. Ка­та­ва­сия: Си­дя­щий в сла­ве / на пре­сто­ле Бо­же­ства, / на об­ла­ке лег­ком, / при­шел Иисус бо­же­ствен­ней­ший, / но­си­мый непо­роч­ной ру­кою, / и спас взы­ва­ю­щих: / “Сла­ва, Хри­сте, си­ле Твоей!”

Песнь 5

Ир­мос: Бо­жи­им све­том Тво­им, Бла­же, / утре­ню­ю­щих Ти ду­ши лю­бо­вию оза­ри, мо­лю­ся, / Тя ве­де­ти, Сло­ве Бо­жий, / ис­тин­на­го Бо­га, / от мра­ка гре­хов­на­го взывающа.

Песнь 5

Ир­мос: Бо­же­ствен­ным све­том Сво­им, Бла­гой, / ду­ши с рас­све­та к Те­бе стре­мя­щих­ся / лю­бо­вью оза­ри, – мо­люсь я, – / что­бы знать Те­бя, Сло­во Бо­жие, ис­тин­но­го Бо­га, / от мра­ка гре­хов / к Се­бе призывающего.

И ты, серд­це, по­ко­леб­ли­ся ныне, / ви­дя Бо­жие пре­ще­ние на­ле­жа­щее, и возо­пий: / по­ща­ди лю­ди Твоя, Вла­ды­ко Гос­по­ди, / и уста­ви пра­вед­ный гнев Твой, Благоутробне. И ты, серд­це, ныне со­дрог­нись, / ви­дя Бо­жию угро­зу на­дви­га­ю­щу­ю­ся, и воз­зо­ви: / “По­ща­ди на­род Твой, Вла­ды­ка Гос­по­ди, / и укро­ти пра­вед­ный гнев Твой, Благосердный!”
Лю­ди и град, яже Тво­ею кро­вию стя­жал еси, Иису­се, / не пре­даждь в по­ги­бель, / во еже сму­ща­ти­ся зем­ли тру­сом страш­ным, / лик апо­стол мо­лит Тя. На­род и го­род, ко­то­рый при­об­рел Ты Сво­ею Кро­вию, Иису­се, / не пре­дай на по­ги­бель при смя­те­нии зем­ли / от со­тря­се­ния страш­но­го, / – хор апо­сто­лов умо­ля­ет Тебя.
От пу­тей Тво­их, Вла­ды­ко, пра­вых / нра­вом уклон­ше­ся раз­вра­щен­ным, / в него­до­ва­ние пре­ло­жи­хом Тя, Ми­ло­сти­ва­го и Непа­мя­то­злоб­на­го, / но ми­ло­стив и щедр бу­ди Тво­им рабом. От пу­тей Тво­их, Вла­ды­ка, пра­вых / укло­нив­шись нра­вом раз­вра­щен­ным, / в него­до­ва­ние мы при­ве­ли Те­бя, / нам со­чув­ству­ю­ще­го и не пом­ня­ще­го зла; / но будь ми­ло­стив, о Со­стра­да­тель­ный, / к ра­бам Твоим.
Бо­го­ро­ди­чен: Ныне по­мо­щи при­и­де вре­мя, / ныне пре­ме­не­нию по­тре­ба, Чи­стая, / к Сы­ну Тво­е­му и Гос­по­ду, / яко да ущед­рит со­гре­ш­шия ны / и на­ле­жа­ща­го гне­ва избавит. Бо­го­ро­ди­чен: Ныне при­шло вре­мя по­мо­щи, / ныне нуж­да в при­ми­ре­нии, Чи­стая, / с Сы­ном Тво­им и Гос­по­дом, / что­бы по­жа­лел Он нас, пре­ткнув­ших­ся, / и от на­дви­га­ю­ще­го­ся гне­ва избавил.
Ин. Ир­мос: Ты, Гос­по­ди мой, Свет в мiр при­шел еси, / Свет Свя­тый, об­ра­ща­яй из мрач­на неве­де­ния / ве­рою вос­пе­ва­ю­щия Тя. Ка­нон иной. Ир­мос: Ты, Гос­по­ди мой, све­том в мир при­шел, / све­том свя­тым, от мра­ка неве­де­ния об­ра­ща­ю­щим / с ве­рою вос­пе­ва­ю­щих Тебя.
Ог­нь люб­ве Бо­же­ствен­ный в серд­цы при­ем, / ог­нь уга­сил еси без­бож­на­го идо­ло­не­истов­ства, / славне Димитрие. Огонь люб­ви бо­же­ствен­ной в серд­це при­няв, / ты огонь без­бож­но­го безу­мия идо­ло­по­клон­ства / уга­сил, слав­ный Димитрий.
Из­бав­ляя ны от бед, яви­ся, Ди­мит­рие, / мо­лит­ва­ми тво­и­ми по­кры­вая / ве­рою и лю­бо­вию вос­хва­ля­ю­щия тя. Из­бав­ляя нас от опас­но­стей, явись, Ди­мит­рий, / мо­лит­ва­ми тво­и­ми по­кры­ва­ю­щим / тех, кто с ве­рою и лю­бо­вию / вос­хва­ля­ет тебя.
Иже ве­рою к тво­е­му усерд­но при­те­ка­ю­ще хра­му, Ди­мит­рие, / неду­гов и стра­стей ду­шет­лен­ных / вско­ре избавляются. С ве­рою к тво­е­му свя­ти­ли­щу спе­ша­щие, Ди­мит­рий, / от неду­гов и стра­стей ду­ше­гу­би­тель­ных / ско­ро избавляются.
Бо­го­ро­ди­чен: Сло­во Бо­жие, От­цу Еди­но­сущ­ное, / Твой бы­ва­ет, Бо­го­ма­ти, па­че ума же и сло­ва, Сын, / Те­бе Единосущен. Бо­го­ро­ди­чен: Сло­во Бо­жие, От­цу еди­но­сущ­ное, / ста­но­вит­ся вы­ше ума и сло­ва / Тво­им Сы­ном, Бо­го­ма­терь, / Те­бе единосущным.
Ин. Ир­мос: Вскую мя от­ри­нул еси / от ли­ца Тво­е­го, Све­те неза­хо­ди­мый, / и по­кры­ла мя есть чуж­дая тьма, ока­ян­на­го? / Но об­ра­ти мя и к све­ту за­по­ве­дей Тво­их / пу­ти моя на­пра­ви, молюся. Ка­нон иной. Ир­мос: Для че­го Ты от­верг ме­ня / от ли­ца Тво­е­го, Свет неуга­си­мый, / и по­кры­ла чуж­дая тьма ме­ня, несчаст­но­го? / Но об­ра­ти ме­ня и к све­ту за­по­ве­дей Тво­их / пу­ти мои на­правь, молю.
Был еси при­я­те­ли­ще с Небес Сниз­шед­ша­го за ми­лость, / яко­же до­ждя или кап­ли, кап­лю­щия крот­ко, / упо­ил еси та­ин­ствен­ны­ми да­ро­ва­нии / и ныне из гро­ба мv­ра ис­точ­ник то­чи­ши, Димитрие. Был ты оби­те­лью То­го, / Кто с небес со­шел по ми­ло­сти / слов­но дождь или кап­ля, окроп­ля­ю­щая крот­ко. / И ты так­же всех оро­сил та­ин­ствен­ны­ми да­ро­ва­ни­я­ми, / и ныне из гро­ба сво­е­го ис­точ­ник мv­ра / ис­то­ча­ешь, Димитрий.
Стра­даль­цем, яко­же за­кон, вся­кия мiр­ския об­на­жи­вся люб­ве, / упи­тал­ся еси, му­че­ни­че, еле­ем бла­го­да­тей Ду­ха. / По­бе­див же тьмы на­ча­ла, / мзду при­ял еси то­чи­ти мv­ро слад­ко­вон­ное, Димитрие. Как по­ло­жен по­движ­ни­кам за­кон, / ты об­на­жил­ся, сбро­сив вся­кую лю­бовь мiр­скую, / и ума­стил­ся, му­че­ник, еле­ем бла­го­да­ти Ду­ха. / По­бе­див же тьмы на­чаль­ни­ков, в на­гра­ду по­лу­чил / дар ис­то­чать мv­ро бла­го­вон­ное, Димитрий.
Ши­пок явил­ся еси, про­цве­тый внутрь злач­ни­ка Гос­под­ня, Ди­мит­рие, / обаг­рен кро­вию му­че­ния и ра­на­ми се­че­ний, / и бо­лез­нь­ми стра­даль­че­ски­ми, и раз­жже­ни­ем пе­щи, / и ныне мv­ро ис­то­ча­е­ши приснотекущее. Ро­зой явил­ся ты, рас­цвет­шей / внут­ри са­да Гос­под­ня, Ди­мит­рий, / обаг­рен­ной кро­вью му­че­ни­че­ства и ра­на­ми от ис­тя­за­ний, / и стра­да­ни­я­ми по­движ­ни­че­ски­ми, и ог­нем пе­чи, / и ныне ис­то­ча­ешь мv­ро неиссякающее.
Се па­ки зрит­ся Бо­же­ствен­ный ков­чег храм му­че­ни­ка, / иде­же свещ­ник внутрь, гроб, но­сяй мv­ро и елей, / его­же окрест взыг­ра­им ду­хов­но, / и, ли­ку­ю­ще, вос­хва­лим ве­ли­ка­го Димитрия. Вот, сно­ва ви­ден Бо­же­ствен­ный ков­чег / – храм му­че­ни­ка, где внут­ри све­тиль­ник, / гроб, име­ю­щий в се­бе мv­ро и елей; / вос­тор­же­ству­ем ду­хов­но во­круг него / и, ли­куя, вос­хва­лим ве­ли­ко­го Димитрия.
Но­вый яко­же Илия, рев­но­стию уязв­лен Хри­сто­вы люб­ве, / ца­ря об­ли­ча­е­ши и те­бе са­ма­го пре­да­е­ши на смерть. / Оба­че жи­ве­ши, и еще мv­ра ис­точ­ник по­ка­зав гроб, / яко­же ску­дель­ник елея неистощен. Слов­но но­вый Илия, / уязв­лен­ный рев­но­стию люб­ви Хри­сто­вой, / ца­ря ты об­ли­ча­ешь и пре­да­ешь са­мо­го се­бя на смерть. / Од­на­ко жи­вешь, еще и мv­ра ис­точ­ни­ком явив свой гроб, / как тот – кув­шин с еле­ем неистощимым.
Бо­го­ро­ди­чен: На­пи­су­ет Твое, Де­во, древ­ле та­ин­ство, / поя пра­о­тец Твой, / Ца­ре­вы Дще­ре сла­ва вся внут­рь­у­ду, / иже и Тя про­сла­вив, яко Бла­жен­ную че­ло­ве­ком. / Ра­дуй­ся, мi­ра все­го воззвание. Бо­го­ро­ди­чен: Опи­сы­ва­ет в древ­но­сти Твое, Де­ва, та­ин­ство / пра­о­тец Твой, вос­пе­вая: / “Вся сла­ва До­че­ри Ца­ря внут­ри!” / И про­сла­вил он Те­бя, / как для всех лю­дей бла­жен­ную. / Ра­дуй­ся, при­зва­ние ко спа­се­нию все­го мiра!
Ка­та­ва­сия: Ужа­со­ша­ся вся­че­ская / о Бо­же­ствен­ней сла­ве Тво­ей: / Ты бо, Неис­ку­со­брач­ная Де­во, / име­ла еси во утро­бе над все­ми Бо­га / и ро­ди­ла еси Без­лет­на­го Сы­на, / всем вос­пе­ва­ю­щим Тя / мир подавающая. Ка­та­ва­сия: Изу­мил­ся весь мiр / о бо­же­ствен­ной сла­ве Тво­ей: / ибо Ты, бра­ка не по­знав­шая Де­ва, / но­си­ла во чре­ве Тво­ём Все­выш­не­го Бо­га / и ро­ди­ла веч­но­го Сы­на, / всем вос­пе­ва­ю­щим Те­бя мир подающего.

Песнь 6

Ир­мос: Жи­тей­ское мо­ре, / воздви­за­е­мое зря на­па­стей бу­рею, / к ти­хо­му при­ста­ни­щу Тво­е­му при­тек, во­пию Ти: / воз­ве­ди от тли жи­вот мой, / Многомилостиве.

Песнь 6

Ир­мос: Жи­тей­ское мо­ре ви­дя / под­ни­ма­ю­ще­е­ся вол­на­ми ис­ку­ше­ний, / я, к ти­хой при­ста­ни Тво­ей при­бег­нув, взы­ваю Те­бе: / “Воз­ве­ди от ги­бе­ли жизнь мою, / Многомилостивый!”

Не иму­ще, Вла­ды­ко, / дерз­но­ве­ния мо­ли­ти­ся, сми­рен­нии, вы­со­те Тво­ей, / из­бран­ныя Ан­ге­лы Твоя в теп­лую под­ви­за­ем мо­лит­ву. / Тех ра­ди гне­ва Тво­е­го из­ми ны. Не имея дерз­но­ве­ния мо­лить­ся / вы­со­те Тво­ей, Вла­ды­ка, / мы, ни­чтож­ные, из­бран­ных Ан­ге­лов Тво­их / на го­ря­чее мо­ле­ние по­буж­да­ем. / Ра­ди них из­бавь нас от гне­ва Твоего.
Ныне по­зна­хом, Гос­по­ди, яко вос­хо­тел еси нас, / и ни­ка­ко­же по­крыл еси под зем­лю с со­гре­ше­нии лю­ты­ми / мно­го со­гре­шив­шия. / Тем Тя бла­го­дар­но славим. Ныне мы по­зна­ли, Гос­по­ди, / что вос­хо­тел Ты нас спа­сти, / и ни­сколь­ко не за­сы­пал мно­го со­гре­шив­ших / под зем­лю в час бед­ствий страш­ных, / По­то­му мы Те­бя бла­го­дар­но величаем.
По­ве­ле­ва­е­ши ко­ле­ба­ти­ся ос­но­ва­ни­ем зем­ли, / яко да мы пре­ста­нем, сми­рен­нии, ко­ле­ба­ти­ся / доб­ро­де­те­лей луч­ша­го сто­я­ния / и стра­хом Тво­им, Сло­ве, утвердимся. По­ве­ле­ва­ешь Ты ко­ле­бать­ся ос­но­ва­ни­ям зем­ли, / что­бы мы, ни­чтож­ные, пре­ста­ли ко­ле­бать­ся, / ли­ша­ясь луч­ше­го – по­сто­ян­ства в доб­ро­де­те­лях, / и стра­хом Тво­им, Сло­во, утвердились.
Бо­го­ро­ди­чен: Свя­тая Бо­го­не­ве­сто, недо­умен­ныя ныне лю­ди ущед­ри / и ма­тер­ни­ми Тво­и­ми мо­лит­ва­ми, / еже на ны Бо­жие него­до­ва­ние пре­тво­ри вско­ре, мо­лим Тя.

Бо­го­ро­ди­чен: Свя­тая Неве­ста Бо­жия! / Над на­ро­дом недо­уме­ва­ю­щим ныне сжаль­ся / и ма­те­рин­ски­ми Тво­и­ми хо­да­тай­ства­ми / Бо­жие него­до­ва­ние на нас вско­ре пре­кра­ти, / мо­лим Тебя.
Ин. Ир­мос: По­жру Ти со гла­сом хва­ле­ния, Гос­по­ди, / Цер­ковь во­пи­ет Ти, / от бе­сов­ския кро­ве очи­щ­ши­ся / ра­ди ми­ло­сти от ребр Тво­их / ис­тек­шею Кровию. Ка­нон иной. Ир­мос: “При­не­су Те­бе жерт­ву / со гла­сом хва­леб­ным, Гос­по­ди”, / Цер­ковь взы­ва­ет Те­бе, / от бе­сов­ской кро­ви очи­стив­шись / по ми­ло­сер­дию из ребр Тво­их / ис­тек­шею кровию.
Со­глас­но со­шед­ше­ся, по­ем слав­ную и све­то­нос­ную твою па­мять, / и чу­дес пол­ную, / и да­ро­ва­ний Свя­та­го и Чест­на­го, все­б­ла­женне, Духа. Со­брав­шись, мы строй­но вос­пе­ва­ем / твою, все­б­ла­жен­ный, па­мять, / слав­ную и све­то­нос­ную и пол­ную чу­дес / и да­ро­ва­ний Свя­то­го и Мно­го­чти­мо­го Духа.
Раз­ре­ши моя пле­ни­цы со­гре­ше­ний мо­лит­ва­ми тво­и­ми, / яко бо непо­бе­дим му­че­ник дерз­но­ве­ние има­ши ко Вла­ды­це, / и бу­ди ми при­бе­жи­ще и по­кров, Димитрие. Рас­торг­ни со­гре­ше­ний мо­их узы / хо­да­тай­ства­ми тво­и­ми, / ибо, как непо­бе­ди­мый му­че­ник, / име­ешь дерз­но­ве­ние пред Вла­ды­кой, / и будь мне при­бе­жи­щем и по­кро­вом, Димитрий!
Бо­го­ро­ди­чен: Чи­сту Тя по­сре­де тер­ния об­рет, яко чи­стей­ший крин / и удоль­ный цвет, о Бо­го­ма­ти! / Же­них во утро­бу Твою Сло­во вселися. Бо­го­ро­ди­чен: Непо­роч­ной Те­бя сре­ди тер­ний об­ре­тя, / как чи­стей­шую ли­лию и цве­ток до­лин, о Бо­го­ма­терь, / Же­них – Сло­во во чре­во Твое вселился.
Ин. Ир­мос: Очи­сти мя, Спа­се, / мно­га бо без­за­ко­ния моя, / и из глу­би­ны зол воз­ве­ди, мо­лю­ся, / к Те­бе бо возо­пих, и услы­ши мя, / Бо­же спа­се­ния моего. Ка­нон иной. Ир­мос: Сми­луй­ся на­до мной, Спа­си­тель, – / ибо мно­го­чис­лен­ны без­за­ко­ния мои, – / и из глу­би­ны зол из­ве­ди, мо­лю; / ибо к Те­бе я воз­звал, – и Ты услышь ме­ня, / Бо­же спа­се­ния моего!
Про­цвел еси ду­хов­но, яко­же мас­ли­на пло­до­ви­тая, / и ко­пи­е­нос­ны­ми ру­ка­ми нужд­но изгне­те­ся. / Вер­ных же уте­ша­е­ши, / мv­ро ныне то­ча из Бо­же­ствен­на­го гро­ба тво­е­го, Димитрие. Рас­цвел ты ду­хов­но, как мас­ли­на пло­до­ви­тая, / и был вы­жат на­си­ли­ем / сжи­мав­ших ко­пья рук. / Но уте­ша­ешь вер­ных, ныне мv­ро ис­то­чая / из бо­же­ствен­но­го гро­ба тво­е­го, Димитрий.
Пче­лы об­ра­зом те­бе са­ма­го / де­ла­те­ля вся­кия по­ка­зал еси Бо­го­твор­ныя доб­ро­де­те­ли, / ду­шу, бла­женне, непо­роч­ну, яко со­то­ву те­ле­си, со­блю­дая, / и мv­ро ныне ис­то­ча­е­ши, услаж­да­ю­щее души. По об­ра­зу пче­лы / по­ка­зал ты са­мо­го се­бя, бла­жен­ный, / ис­пол­ни­те­лем вся­кой обо­го­тво­ря­ю­щей доб­ро­де­те­ли, / как мед в со­тах, ду­шу в те­ле непо­роч­ной со­блю­дая. / И ныне ис­то­ча­ешь мv­ро, / ду­ши услаждающее.
Воз­лю­бил еси от ду­ши Хри­ста, / и Се­му по­сле­до­вал еси к мi­ру бла­го­во­ния, / и Се­го при­ча­стил­ся еси срас­тво­ре­ни­ем луч­шим. / И ныне мv­ра струи то­чи­ши непре­стан­ныя, Димитрие. Воз­лю­бил ты от ду­ши Хри­ста, / и по­сле­до­вал за Ним, Мvром бла­го­вон­ным, / и Ему при­об­щил­ся наи­луч­шим сме­ше­ни­ем. / И ныне струи мv­ра ис­то­ча­ешь непре­стан­но, Димитрий.
Кап­ли стра­даль­че­ских на зем­лю кро­вей тво­их кап­лю­ще, / бла­го­во­ния ис­точ­ник мv­ра тую со­де­ла­ша. / И ныне сие непре­стан­но / по­чер­па­ю­щим ис­то­ча­е­ши, Димитрие. Кап­ли стра­даль­че­ской тво­ей кро­ви, на зем­лю па­дая, / бла­го­вон­ным ис­точ­ни­ком мv­ра ее со­де­ла­ли. / И ныне ты его непре­стан­но ис­то­ча­ешь / для всех чер­па­ю­щих, Димитрий.
По­том тво­их, муд­ре, кро­вей об­ли­ян, / яко­же ин но­вый ис­точ­ник реч­но, / тре­бу­ю­щим бо­гат­но по­да­е­ши во ис­це­ле­ние твое мv­ро, / бла­женне, усерд­но приходящим. Слов­но по­том, сво­ею кро­вию об­лит, / ты муд­рый, как иной ис­точ­ник но­вый, ре­ке по­доб­ный, / твое, бла­жен­ный, мv­ро обиль­но по­да­ешь / на ис­це­ле­ние всем нуж­да­ю­щим­ся, усерд­но приходящим.
Бо­го­ро­ди­чен: Зря­ще зла­то­вид­ный све­та Свещ­ник неуга­си­мый, / мно­же­ством гре­хов ду­ши омра­чив­шии, при­сту­пим; / да­ет бо про­све­ще­ние / и вся­кое от­го­ня­ет омрачение. Бо­го­ро­ди­чен: Ви­дя зла­то­вид­ный неуга­си­мый Све­тиль­ник Све­та, / при­сту­пим все, омра­чив­шие ду­ши свои мно­же­ством гре­хов: / ибо Он про­све­ще­ние да­ет / и от­го­ня­ет вся­кое омрачение.
Ка­та­ва­сия: Бо­же­ствен­ное сие и все­чест­ное / со­вер­ша­ю­ще празд­не­ство, / Бо­го­муд­рии, Бо­го­ма­те­ре, / при­и­ди­те, ру­ка­ми вос­пле­щим, / от Нея рожд­ша­го­ся Бо­га славим. Ка­та­ва­сия: Бо­же­ствен­ный сей и все­ми чти­мый / со­вер­шая празд­ник Бо­го­ма­те­ри, / при­ди­те, бо­го­муд­рые, / нач­нем ру­ко­плес­кать, / от Нее рож­ден­но­го Бо­га славя.

Кондак му­че­ни­ка, глас 2:

Кондак му­че­ни­ка, глас 2

Кро­вей тво­их стру­я­ми, Ди­мит­рие, / Цер­ковь Бог обаг­ри, / да­вый те­бе кре­пость непо­бе­ди­мую / и со­блю­дая град твой невре­дим; / то­го бо еси утверждение. Пото­ка­ми кро­ви тво­ей, Ди­мит­рий, / Цер­ковь Бог обаг­рил, / дав те­бе мощь непо­бе­ди­мую / и со­хра­няя град твой невре­ди­мым, / ибо ты – его утверждение.
Икос: Се­го ве­ли­ка­го вси вос­по­им, со­шед­ше­ся ве­рою, / яко оруж­ни­ка Хри­сто­ва и му­че­ни­ка, Ди­мит­рия, / в пес­нех и пе­ни­их со­взы­ва­ю­ще Вла­ды­це и Зи­жди­те­лю все­лен­ныя: / из­ба­ви ны тру­са и нуж­ды, Че­ло­ве­ко­люб­че, / мо­лит­ва­ми Бо­го­ро­ди­цы и всех свя­тых му­че­ни­ков Тво­их. / На Тя бо вси на­де­ем­ся из­ба­ви­ти­ся бед и скор­бей, / Ты бо еси на­ше утверждение. Икос: Это­го ве­ли­ко­го, со­брав­шись еди­но­душ­но, / все мы, вер­ные, по­чтим, / как во­и­на и му­че­ни­ка Хри­сто­ва, / в пес­нях и гим­нах взы­вая Вла­ды­ке и Твор­цу все­лен­ной: / из­бавь нас от угро­зы зем­ле­тря­се­ния, Че­ло­ве­ко­лю­бец, / по хо­да­тай­ствам Бо­го­ро­ди­цы и всех свя­тых му­че­ни­ков (Тво­их). / Ведь мы на Те­бя на­де­ем­ся, / что из­ба­вим­ся от опас­но­стей и скор­бей, / ибо Ты – на­ше утверждение.

Песнь 7

Ир­мос: Ро­со­да­тель­ну убо пещь / со­де­ла Ан­гел / пре­по­доб­ным от­ро­ком, / хал­деи же опа­ля­ю­щее / ве­ле­ние Бо­жие му­чи­те­ля уве­ща во­пи­ти: / бла­го­сло­вен еси, Бо­же отец наших.

Песнь 7

Ир­мос: Ро­со­нос­ною со­де­лал печь / Ан­гел для бла­го­че­сти­вых от­ро­ков, / а Бо­жие ве­ле­ние, хал­де­ев опа­ляв­шее, / му­чи­те­ля убе­ди­ло взы­вать: / “Бла­го­сло­вен Ты, Бо­же от­цов наших!”

Пре­пет еси, Гос­по­ди Дол­го­тер­пе­ли­ве, / яко не умо­рил еси ра­бов Тво­их тру­сом и ко­ле­ба­ни­ем страш­ным зем­ли, / но устра­шил еси, ищай об­ра­ти­ти­ся от зол, и жи­ти всем нам. Пре­х­ва­лен Ты, Гос­по­ди дол­го­тер­пе­ли­вый, / ибо не умерт­вил ра­бов Тво­их / ко­ле­ба­ни­ем и страш­ным со­тря­се­ни­ем зем­ли, / но устра­шил, ища об­ра­ще­ния от зол / и жиз­ни для всех нас.
Сте­на­ние от серд­ца во­спу­стим и сле­зы про­ли­ем, / яко да ми­ло­сти­ва Вла­ды­ку об­ря­щем Хри­ста, / со­кру­ши­ти тру­сом вся ны за умно­же­ние гре­хов пре­тя­ща нам. Сте­на­ние от серд­ца из­да­дим и сле­зы про­льем, / что­бы ми­ло­сти­вым Вла­ды­ку Хри­ста об­ре­сти, / гро­зя­ще­го страш­но за мно­же­ство гре­хов / зем­ле­тря­се­ни­ем всех нас сокрушить.
Увы, воз­зо­вем, и ру­це вос­про­стрем к Бо­гу Вы­со­чай­ше­му, / и пре­ста­нем про­чее тво­ри­ти злое; / се Спас, него­дуя, ко­леб­лет всю зем­лю, утвер­ди­ти хо­тя ны. “Увы!” вос­клик­нем и ру­ки про­стрем / к Бо­гу Вы­со­чай­ше­му, / и пре­кра­тим впредь де­лать злое: / вот, Спа­си­тель в него­до­ва­нии ко­леб­лет всю зем­лю, / же­лая нас утвердить.
Бо­го­ро­ди­чен: При­з­ри, Чи­стая, и спа­си вся по­ю­щия Тя, / по­тре­би­ти­ся иму­щия во гне­ве Бо­жии, / и яро­стию ве­ли­кою и страш­ною ныне на­шед­ша­го пре­ще­ния, / за мно­же­ства мно­гих гре­хов наших. Бо­го­ро­ди­чен: Знак по­дай, Чи­стая, / что спа­сут­ся ра­бы Твои, / ко­то­рым пред­сто­ит по­гиб­нуть от гне­ва Бо­жия, / и яро­сти ве­ли­кой, и страш­ной угро­зы, на­став­шей ныне / за мно­же­ство мно­гих со­гре­ше­ний наших.
Ин. Ир­мос: В пе­щи Ав­ра­а­мстии от­ро­цы пер­сид­стей, / лю­бо­вию бла­го­че­стия па­че, / неже­ли пла­ме­нем, опа­ля­е­ми, взы­ва­ху: / бла­го­сло­вен еси в хра­ме сла­вы Тво­ея, Господи. Ка­нон иной. Ир­мос: Ча­да Ав­ра­амо­вы в пе­чи Пер­сид­ской, / лю­бо­вью к бла­го­че­стию бо­лее, чем пла­ме­нем раз­жи­га­е­мые, вос­кли­ца­ли: / “Бла­го­сло­вен Ты в хра­ме сла­вы Тво­ей, Господи!”
Пре­укра­шен Бо­же­ствен­ною сла­вою и бла­го­да­тию, / му­че­ни­че стра­сто­терп­че, си­я­е­ши све­то­вид­но и про­све­ща­е­ши зо­ву­щия: / бла­го­сло­вен еси в хра­ме сла­вы Тво­ея, Господи. Бле­щу­щий Бо­же­ствен­ною сла­вою и бла­го­да­тию, / му­че­ник-стра­сто­тер­пец, / ты си­я­ешь све­то­вид­но и про­све­ща­ешь вос­кли­ца­ю­щих: / “Бла­го­сло­вен Ты в хра­ме сла­вы Тво­ей, Господи!”
Яко баг­ря­ни­цею, укра­шен тво­ею кро­вию, имея вме­сто скип­т­ра, славне, крест; / со Хри­стом цар­ству­е­ши ныне, му­че­ни­че Ди­мит­рие, / бла­го­сло­вен еси, зо­вый, в хра­ме сла­вы Тво­ея, Господи. Как баг­ря­ни­цею укра­шен­ный кро­вию сво­ею, слав­ный, / вме­сто ски­пет­ра имея крест, / со Хри­стом ты цар­ству­ешь ныне, му­че­ник Ди­мит­рий, вос­кли­цая: / “Бла­го­сло­вен Ты, Бо­же мой и Господи!”
Бо­го­ро­ди­чен: Пре­п­ро­слав­лен­ная, Про­све­щен­ная, Ма­ти Де­во, / вся, чту­щия Тя Все­и­стин­ную Бо­го­ро­ди­цу, огра­ди; / бла­го­сло­ве­на Ты в же­нах, Все­не­по­роч­ная Владычице. Бо­го­ро­ди­чен: Про­слав­лен­ная, про­све­щен­ная, Ма­терь-Де­ва, / всех, чту­щих Те­бя, ис­тин­ную Бо­го­ро­ди­цу, за­щи­ти; / Бла­го­сло­вен­на Ты меж­ду же­на­ми, Владычица!
Ин. Ир­мос: От­ро­цы ев­рей­стии в пе­щи / по­пра­ша пла­мень дерз­но­вен­но / и на ро­су ог­нь пре­ло­жи­ша, во­пи­ю­ще: / бла­го­сло­вен еси, Гос­по­ди Бо­же, во веки. Ка­нон иной. Ир­мос: От­ро­ки Ев­рей­ские в пе­чи / по­пра­ли пла­мя дерз­но­вен­но, / и огонь пре­вра­ти­ли в ро­су, взы­вая: / “Бла­го­сло­вен Ты, Гос­по­ди Бо­же, вовеки!”
Во­ду по­черп­сти Ис­а­ия жаж­ду­щим, Ди­мит­рие, пред­по­ве­ле­ва­ет. / Аще бы ви­дел твой гроб, возо­пил бы вся­ко: / мv­ра ис­точ­ни­ку при­хо­ди­те и по­чер­пи­те спасение. Во­ду жаж­ду­щим по­черп­нуть / Ис­а­ия про­ро­че­ски по­ве­ле­ва­ет; / но ес­ли бы он ви­дел твой, Ди­мит­рий, гроб, / то вос­клик­нул бы непре­мен­но: / “К ис­точ­ни­ку мv­ра при­хо­ди­те / и по­черп­ни­те спасение!”
Зем­ли убо по­род был еси, / все­лил­ся же еси в зем­ли крот­ких, / иде­же во­да сла­до­сти; / ея­же на­пи­вся в сы­тость, / мv­ра ис­точ­ник прис­ный ныне, Ди­мит­рие, проливаеши. Зем­ли по­рож­де­ни­ем ты был, Ди­мит­рий, / но все­лил­ся в зем­лю крот­ких, где во­да слад­ка; / ее на­пив­шись вдо­воль, ныне про­ли­ва­ешь / ис­точ­ник мv­ра постоянный.
Воз­расл еси, яко роз­га в ви­но­гра­де, / пре­бы­вая неот­се­чен Бо­гу и со­во­куп­лен; / и Се­го ис­пол­ни­вся ту­ка неиз­ре­чен­на­го, / мv­ро, яко струи, всем ныне, Ди­мит­рие, точиши. Воз­рос ты, как в ви­но­град­ни­ке по­бег, / пре­бы­вая неот­се­чен­ным от Бо­га и с Ним со­еди­нен­ным; / и, Его неиз­ре­чен­ной туч­но­сти ис­пол­нив­шись, / мv­ро, как струи, ныне всем, / Ди­мит­рий, источаешь.
О, но­вых тво­их бо­ре­ний! О, стран­ных му­че­ни­че­ских стра­да­ний! / Твоя бо по­ты, за Него про­ли­ян­ныя, бла­женне, / Хри­стос при­им, ис­точ­ник мv­ра тя показует. О, небы­ва­лые бо­ре­ния твои! / О, неслы­хан­ные му­че­ни­че­ские стра­да­ния! / Ведь струи по­та тво­е­го, за Него про­ли­тые, Хри­стос при­няв, / ис­точ­ни­ком мv­ра яв­ля­ет те­бя, блаженный.
Струю мv­ра тво­е­го про­ли­вая, / ве­лию пу­чи­ну про­стерл еси чу­дес, / и душ, и те­лес неду­ги по­топ­ля­е­ши, / и на­па­стей, Ди­мит­рие, вся­ку бу­рю усповуя. Струю мv­ра тво­е­го про­ли­вая, / ты про­стер пу­чи­ну ве­ли­кую чу­дес: / и душ, и тел неду­ги, Ди­мит­рий, по­топ­ля­ешь, / успо­ка­и­вая и на­па­стей бу­рю всякую.
Бо­го­ро­ди­чен: Мле­ком пи­та­ла еси, Де­во, / Пло­то­нос­ца, Тво­е­го Бо­га рож­ден­на­го, / яко да бо­лезнь Ада­мо­ву су­щую во аде об­лег­чит, / от дре­ва снед­ша зна­ния, и за­по­ве­ди преслушавша. Бо­го­ро­ди­чен: Мо­ло­ком Ты пи­та­ла, Де­ва, / Бо­га Тво­е­го, Ко­то­рый ро­дил­ся, плоть но­ся, / что­бы об­лег­чить бо­лезнь Ада­ма, во аде пре­бы­вав­ше­го, / за то, что от дре­ва по­зна­ния вку­сил / и за­по­ве­ди ослушался.
Ка­та­ва­сия: Не по­слу­жи­ша тва­ри Бо­го­муд­рии, / па­че Со­здав­ша­го, / но ог­нен­ное пре­ще­ние му­же­ски по­прав­ше, / ра­до­ва­х­у­ся, по­ю­ще: / пре­пе­тый от­цев Гос­подь и Бог бла­го­сло­вен еси. Ка­та­ва­сия: Не по­чти­ли бо­го­муд­рые / тво­ре­ния боль­ше Твор­ца, / но угро­жав­ший им огонь му­же­ствен­но по­прав, / ра­дост­но вос­пе­ва­ли: / “Пре­х­валь­ный Гос­подь и Бог от­цов, / бла­го­сло­вен Ты!”

Песнь 8

Ир­мос: Из пла­мене пре­по­доб­ным ро­су ис­то­чил еси, / и пра­вед­на­го жерт­ву во­дою по­па­лил еси: / вся бо тво­ри­ши, Хри­сте, ток­мо еже хо­те­ти. / Тя пре­воз­но­сим во вся веки.

Песнь 8

Ир­мос: Из пла­ме­ни Ты для бла­го­че­сти­вых ро­су ис­то­чил, / и жерт­ву пра­вед­ни­ка во­дою по­па­лил: / ибо все Ты со­вер­ша­ешь, Хри­сте, од­ним Сво­им хо­те­ни­ем. / Те­бя мы пре­воз­но­сим во все века.

Пра­вед­но­му Тво­е­му се­му гне­ву, Че­ло­ве­ко­люб­че, / на­шед­шу вне­зап­но, сму­ти­хом­ся / и от­ча­я­ни­ем все­ко­неч­ным объ­яхом­ся, / него­до­вав­ша на ны зря­ще Тебе. От это­го пра­вед­но­го Тво­е­го гне­ва, Че­ло­ве­ко­лю­бец, / на­став­ше­го вне­зап­но, мы бы­ли сму­ще­ны / и пол­ным от­ча­я­ни­ем объ­яты, / ви­дя Те­бя, него­ду­ю­щим на нас.
Воз­про­стрем ру­ки, вер­нии, / и очи к Еди­но­му Вла­ды­це, спа­са­ти мо­гу­ще­му, зо­ву­ще: / Хри­сте, ярость Твою от­вра­ти от нас вско­ре, / Че­ло­ве­ко­лю­бец сый. Про­стрем ввысь ру­ки и очи, вер­ные, / к Еди­но­му Вла­ды­ке, спо­соб­но­му спа­сать, / взы­вая: ярость Твою, Хри­сте, ско­ро от­вра­ти от нас, / ибо Ты – человеколюбец!
Ты­ся­щи Ан­гел, му­че­ни­ков со­сло­вие, / про­рок и апо­сто­лов, пре­по­доб­ных, иерар­хов свя­тый лик / мо­лит Тя, Вла­ды­ко: / по­ща­ди лю­ди Твоя смиренныя. Ты­ся­чи Ан­ге­лов, / му­че­ни­ков со­бра­ние, про­ро­ков и апо­сто­лов, / пре­по­доб­ных и иерар­хов свя­той хор / мо­лит Те­бя, Вла­ды­ка: / “По­ща­ди на­род Твой униженный!”
Ве­дый, Щед­ре, немощь на­шу, / и удо­бо­по­полз­но­вен­ное всех и неис­прав­лен­ное, / осла­би гнев, и сму­ще­ние ути­ши, / Тво­ею ми­ло­стию ущед­ри мiр. Зная, Ми­ло­серд­ный, немощь на­шу, / и всю склон­ность к па­де­ни­ям и неис­пра­ви­мость, / ослабь гнев, и смя­те­ние успо­кой, / и по Тво­ей ми­ло­сти по­жа­лей мiр.
Бо­го­ро­ди­чен: Ми­ло­сти­вая Бо­го­ро­ди­це, / Ми­ло­сти­ва­го рожд­шая Спа­са, / виждь озлоб­ле­ние и сте­на­ние лю­дей Тво­их, / и уско­ри умо­ли­ти, еже ущед­ри­ти ны. Бо­го­ро­ди­чен: Всем со­стра­да­ю­щая Бо­го­ро­ди­ца, / ро­див­шая бла­го­го в со­стра­да­нии Спа­си­те­ля! / Воз­зри на бед­ствие и сте­на­ние на­ро­да Тво­е­го / и по­спе­ши ис­про­сить нам милость.
Ин. Ир­мос: Ру­це рас­про­стер Да­ни­ил, / львов зи­я­ния в ро­ве затче, / ог­нен­ную же си­лу уга­си­ша, / доб­ро­де­те­лию пре­по­я­сав­ше­ся, / бла­го­че­стия ра­чи­те­ли, от­ро­цы, взы­ва­ю­ще: / бла­го­сло­ви­те, вся де­ла Гос­под­ня, Господа. Ка­нон иной. Ир­мос: Ру­ки рас­про­стер Да­ни­ил / и па­сти львов во рве за­гра­дил; / силь­ное же пла­мя уга­си­ли, / доб­ро­де­те­лью пре­по­я­сав­шись, / бла­го­че­стия рев­ни­те­ли – от­ро­ки, взы­вая: / “Бла­го­слов­ляй­те, все тво­ре­ния Гос­под­ни, Господа!”
Омра­чил еси весь вра­жий гнев, славне, / и, бо­ре­ния неотъ­ем­ле­мою си­лою Хри­ста об­ле­чен / и по­бе­до­но­сец быв, му­че­ни­че Ди­мит­рие, во­пи­ял еси: / бла­го­сло­ви­те вся де­ла Гос­под­ня Господа. По­мра­чил ты, слав­ный, всё безу­мие и бо­ре­ния вра­га, / пре­по­я­сан Хри­ста несо­кру­ши­мой си­лой, / и по­бе­до­нос­цем став, му­че­ник Ди­мит­рий, воз­гла­шал: / “Все тво­ре­ния, вос­пе­вай­те Господа!”
Му­че­ни­ков бла­го­сто­я­ние по­ка­зав, / му­че­ни­ков бла­го­зва­ние, му­че­ни­че, на­сле­до­вал еси; / ба­нею омыв­ся свя­тою, / яже вто­ры­ми не осквер­ня­ет­ся гре­хов­ны­ми при­ло­ги, / ко­пи­ем про­бо­да­ем, и зо­вый: / бла­го­сло­ви­те вся де­ла Гос­под­ня Господа. Му­че­ни­че­скую стой­кость по­ка­зав, / сла­ву му­че­ни­ков ты при­об­рел, Ди­мит­рий, / омыв­шись во свя­той ку­пе­ли, / ко­то­рой но­вые при­сту­пы гре­хов не осквер­нят, / – прон­за­е­мый ко­пьем и вос­кли­ца­ю­щий: / “Все тво­ре­ния, вос­пе­вай­те Господа!”
Чу­дес тво­их мно­же­ство, па­че ума да­ро­ва­ний, / их­же те­бе по­да­де Хри­стос, всем по­ка­зу­ет, славне, / и бла­го­дать ис­це­ле­ний, яже па­че сло­ва, / яве твою бла­го­дать про­по­ве­да­ет нам, во­пи­ю­щим: / бла­го­сло­ви­те вся де­ла Гос­под­ня Господа. Чу­дес мно­же­ство, дар, пре­вос­хо­дя­щий ум, / что по­дал те­бе Хри­стос, Он всем яв­ля­ет, слав­ный. / И о тво­ей выс­шей сло­ва ми­ло­сти ис­це­ле­ний бла­го­дать / про­воз­гла­ша­ет яс­но нам, взы­ва­ю­щим: / “Все тво­ре­ния, вос­пе­вай­те Господа!”
Бо­го­ро­ди­чен: Еди­ну во всех ро­дех, Де­ву Ма­терь и Бо­го­ро­ди­цу Чи­стую, пес­но­сло­вим: / Та бо спа­се­ния на­ше­го Хо­да­та­и­ца, / яко мi­ра Из­ба­ви­те­ля, Сло­во рожд­шая, Ему­же во­пи­ем: / бла­го­сло­ви­те вся де­ла Гос­под­ня Господа. Бо­го­ро­ди­чен: Еди­ную сре­ди всех ро­дов / Де­ву-Ма­терь и Бо­го­ро­ди­цу Чи­стую в пес­нях сла­вим: / ибо Она – По­да­тель­ни­ца нам спа­се­ния, / как ро­див­шая Ис­ку­пи­те­ля мi­ра – Сло­во, / Ко­то­ро­му мы взы­ва­ем: / “Все тво­ре­ния, вос­пе­вай­те Господа!”
Ин. Ир­мос: Сед­ме­ри­цею пещь / хал­дей­ский му­чи­тель / бо­го­че­сти­вым неистов­но раз­жже, / си­лою же луч­шею спа­се­ны сия ви­дев, / Твор­цу и Из­ба­ви­те­лю во­пи­я­ше: / от­ро­цы, бла­го­сло­ви­те, / свя­щен­ни­цы, вос­пой­те, / лю­дие, пре­воз­но­си­те во вся веки. Ка­нон иной. Ир­мос: Се­ми­крат­но печь / Хал­дей­ский вла­сти­тель / для чту­щих Бо­га в неистов­стве раз­жег; / но си­лой выс­шею спа­сен­ны­ми их уви­дев, / к Твор­цу и Из­ба­ви­те­лю взы­вал: / “От­ро­ки бла­го­слов­ляй­те, свя­щен­ни­ки вос­пе­вай­те, / лю­ди пре­воз­но­си­те во все века!”
Да Бог яв­лен­на / со­тво­рит тя су­щим в мi­ре, Ди­мит­рие, / нега­си­му све­щу ду­шев­ную со­хран­ша, / еле­ем де­я­ний ума­ще­ну все­гда, / и, яко чер­то­га, те­бе от­вер­зо­ша­ся две­ри, / прис­но­те­кущ ис­точ­ник тя мv­ра Бо­же­ствен­на­го по­ка­зу­ет, / воз­мез­дие чи­сто­ты сию дая благодать. Дабы сде­лать из­вест­ным жи­ву­щим в мi­ре, что ты, Ди­мит­рий, / неуга­си­мым со­хра­нил све­тиль­ник сво­ей ду­ши, / все­гда ума­щён­ной еле­ем бла­гих де­я­ний, / и что чер­то­га две­ри от­верз­лись для те­бя, / Бог неис­ся­ка­ю­щим ис­точ­ни­ком бо­же­ствен­но­го мv­ра те­бя яв­ля­ет, / в на­гра­ду за чи­сто­ту да­вая эту благодать.
Не из кро­вей, яко­же ре­че чест­ное Еван­ге­лие, / ни­же из по­хо­ти пло­ти, Ди­мит­рие, / Бо­гом же ро­дил­ся еси, / Во­пло­щен­на­го по­чи­тая Бо­га; / кровь же усерд­но То­го ра­ди твою ис­то­щив, / вос­при­ял еси свы­ше чу­дес­ную бла­го­дать, / ис­то­ча­е­ши Бо­же­ствен­ное мv­ро, ду­ши благоухаяй. Не от кро­ви, как го­во­рит свя­щен­ное Еван­ге­лие, / ни от хо­те­ния пло­ти, Ди­мит­рий, / но от Бо­га ро­дил­ся ты, / во­пло­щен­но­го по­чи­тая Бо­га; / кровь же свою усерд­но ра­ди Него из­лив, / бла­го­дать чу­дес ты при­нял свы­ше / и ис­то­ча­ешь Бо­же­ствен­ное мv­ро, / ис­пол­няя ду­ши благоуханием.
Ты ле­стви­ца явил­ся еси оду­шев­лен­ная, / на зем­ли убо утвер­жден­ная сто­па­ми пло­ти, / до Небес же до­ся­жу­щая; / Бо­гом бо обо­га­тил­ся еси, утвер­жден­ным, му­че­ни­че, в те­бе. / Столп же яви­вся, / по­ма­зан еле­ем по­дви­гов му­че­ния, / и ныне ис­то­ча­е­ши / ве­рою при­сту­па­ю­щим ис­точ­ник Бо­же­ствен­на­го мvра. Ты явил­ся оду­шев­лен­ной лест­ни­цей, / на зем­ле утвер­жден­ной сто­па­ми пло­ти, / но до небес до­сти­га­ю­щей, ибо обо­га­тил­ся / Бо­гом, утвер­жден­ным, му­че­ник, в те­бе. / Явив­шись же стол­пом, / еле­ем му­че­ни­че­ских по­дви­гов по­ма­зан­ным, / ты и ныне тем, кто с ве­рою при­сту­па­ет, ис­то­ча­ешь / ис­точ­ник Бо­же­ствен­но­го мvра.
Тя ре­ку про­пи­са Бо­жию на­вод­не­ну, / поя Да­вид про­ро­че­ски, Ди­мит­рие; / се бо неис­то­ща­е­мо при­хож­де­ние мv­ра тво­е­го. / Тем и мно­же­ство рек, на­вод­ня­ю­ще­ся, / гла­сы своя воз­вы­ша­ют, / ру­ка­ми же пле­щут / в сла­ву си­ми все­ми про­слав­ль­ша­го тя Бога. О те­бе, как о на­вод­нен­ной Бо­жи­ей ре­ке / преж­де на­пи­сал Да­вид, вос­пе­вая про­ро­че­ски, Ди­мит­рий; / ибо вот, неис­то­щи­мо ис­хож­де­ние мv­ра тво­е­го. / По­то­му и мно­же­ство рек, на­вод­ня­ясь, / воз­вы­ша­ют го­ло­са свои, / ру­ко­пле­щут же во сла­ву Бо­га / всем этим те­бя прославившего.
Гос­подь Един Три­свя­тый, / Ты, Бо­же Все­мощ­ней­ше, Его­же Бо­го­слов­ству­яй стра­да­лец Ди­мит­рий в тем­ни­це за­клю­ча­ет­ся, / и с скор­пи­ею чув­ствен­ною змия умо­рив мыс­лен­на­го, / и гор­ды­ню Ли­е­ву низ­ло­жив чрез Несто­ра Бо­же­ствен­на­го, / ко­пи­ем про­бо­да­ет­ся, / и мv­ро ныне из гро­ба точит. Еди­ный Три­свя­той Гос­подь / – Ты, Бо­же Все­мощ­ней­ший, / о Ком бо­го­слов­ствуя, стра­да­лец Ди­мит­рий в тем­ни­цу за­клю­ча­ет­ся, / и, со скор­пи­о­ном чув­ствен­ным / неве­ще­ствен­но­го змия умерт­вив, / и гор­ды­ню Лия низ­ло­жив че­рез Несто­ра бо­же­ствен­но­го, / ко­пьем прон­за­ет­ся, и ныне мv­ро из гро­ба источает.
Бо­го­ро­ди­чен: За Ада­ма – Гос­подь, за Еву – Ты, Все­чи­стая, / Гав­ри­ил же – за льстив­на­го змия, / Крест же – за дре­во, вер­то­град гроба–вместо Еде­ма, / ра­дуй­ся – вме­сто пе­ча­ли, / ко­пие – вме­сто пла­мен­на­го ору­жия, / и баг­ря­ни­ца – вме­сто смо­ков­на­го лист­вия: / Тя убо по­ем, От­ро­ко­ви­це, яко всех виновну. Бо­го­ро­ди­чен: Вме­сто Ада­ма – Гос­подь, вме­сто Евы – Ты, Все­чи­стая, / Гав­ри­ил же – вме­сто лжи­во­го змия, / Крест же – вме­сто дре­ва по­зна­ния, / сад гро­ба – вме­сто Эде­ма, / ра­дуй­ся – вме­сто пе­ча­ли, / ко­пье – вме­сто пла­мен­на­го ме­ча, / а баг­ря­ни­ца – вме­сто ли­стьев смо­ков­ни­цы; / и вот, мы вос­пе­ва­ем, Те­бя, От­ро­ко­ви­ца, / как все­го то­го Виновницу.
Ка­та­ва­сия: От­ро­ки бла­го­че­сти­выя в пе­щи / Рож­де­ство Бо­го­ро­ди­чо спас­ло есть, / то­гда убо об­ра­зу­е­мое, / ныне же дей­ству­е­мое, / все­лен­ную всю воздви­за­ет пе­ти Те­бе: / Гос­по­да пой­те де­ла / и пре­воз­но­си­те Его во вся веки. Ка­та­ва­сия: От­ро­ков бла­го­че­сти­вых в пе­чи / Ди­тя Бо­го­ро­ди­цы спас­ло: / то­гда – про­об­ра­зу­е­мое, а ныне – дей­ству­ю­щее; / всю все­лен­ную со­зы­ва­ет Он петь Те­бе. / Пой­те Гос­по­да, тво­ре­ния, / и пре­воз­но­си­те во все века!

Песнь 9

Ир­мос: Бо­га / че­ло­ве­ком невоз­мож­но ви­де­ти, / на Него же не сме­ют чи­ни Ан­ге­льстии взи­ра­ти; / То­бою же, Все­чи­стая, яви­ся че­ло­ве­ком / Сло­во во­пло­щен­но, / Его­же ве­ли­ча­ю­ще, / с Небес­ны­ми вои / Тя ублажаем.

Песнь 9

Ир­мос: Невоз­мож­но лю­дям уви­деть Бо­га, / на Ко­то­ро­го не сме­ют пол­ки Ан­ге­лов взгля­нуть; / но чрез Те­бя, Все­чи­стая, / ста­ло ви­ди­мым для смерт­ных Сло­во во­пло­щен­ное. / Его ве­ли­чая, / мы вме­сте с небес­ны­ми во­ин­ства­ми / Те­бя восхваляем.

Се вси мы со­гре­ши­хом, / и страш­но убо зем­ля, не со­гре­ш­ши, му­чит­ся; / на­ка­зуя бо нас, Че­ло­ве­ко­лю­бец всю тую ко­леб­лет; / при­и­мем чув­ство / и о спа­се­нии сво­ем попецемся. Вот, все мы про­ви­ни­лись, / – и зем­ля, ни в чем не по­гре­шив, на­ка­зы­ва­ет­ся страш­но; / ведь Че­ло­ве­ко­лю­бец всю ее ко­леб­лет, вра­зум­ляя нас; / при­дем же в чув­ство / и о спа­се­нии сво­ем позаботимся.
Ча­сов и лет сый Гос­подь, / в еди­ном мгно­ве­нии ока вос­хо­тев стер­ти ра­бы Твоя, / от мно­га­го же бла­го­у­тро­бия Тво­е­го, Вла­ды­ко, воз­бра­нил­ся еси. / Бла­го­да­рим Те­бе, без­от­вет­нии мы, / Едине Человеколюбче. Яв­ля­ясь Гос­по­дом сро­ков и вре­мен, / в один миг вос­хо­тел Ты со­кру­шить ра­бов Сво­их, / но удер­жал­ся, Вла­ды­ка, / по ве­ли­ко­му Сво­е­му ми­ло­сер­дию. / Бла­го­да­рим Те­бя мы, не за­слу­жив­шие про­ще­ния, / Еди­ный Человеколюбец.
Тру­са, ме­ча, горь­ка­го пле­не­ния, / и язы­че­ска­го, Хри­сте, на­ше­ствия, / па­де­ния, и гла­да, па­гу­бы, и озлоб­ле­ния вся­ка­го ина­го, Щед­ре, / из­ба­ви град Твой и вся­ку стра­ну, / вер­но пес­но­сло­вя­щую Тя. От зем­ле­тря­се­ния, ме­ча, горь­ко­го пле­не­ния, / и язы­че­ско­го на­бе­га, Хри­сте, и на­па­де­ния, / и го­ло­да и мо­ра, и от вся­кой иной бе­ды / из­бавь го­род Твой и вся­кую стра­ну / вер­но вос­пе­ва­ю­щих Те­бя, о Милосердный!
Зем­ля безъ­язычне во­пи­ет, сте­ня­щи: / поч­то мя злы­ми осквер­ня­е­те мно­ги­ми, вси че­ло­ве­цы? / Вас бо Вла­ды­ка ща­дя, / еди­ну мене уязв­ля­ет. / При­и­ми­те чув­ство и по­ка­я­ни­ем Бо­га умилостивите. Зем­ля взы­ва­ет со сто­ном, не имея язы­ка: / “За­чем вы, все лю­ди, осквер­ня­е­те ме­ня зло­дей­ства­ми мно­ги­ми? / Ибо Вла­ды­ка, вас ща­дя, од­ну ме­ня би­чу­ет. / При­ди­те в чув­ство и по­ка­я­ни­ем / Бо­га умилостивьте!”
Бо­го­ро­ди­чен: Тли в рож­де­стве не при­им­ши, / тле­ния, Де­во, из­ме­ни вся ны, / и тру­са тяж­чай­ша­го, и скор­би, / уто­ля­ю­щи Вла­дыч­нее него­до­ва­ние / Тво­им ма­тер­ним пре­ме­не­ни­ем, Богорадованная. Бо­го­ро­ди­чен: Вре­да при ро­дах не ис­пы­тав­шая! / От вся­кой па­гу­бы, Де­ва, из­бавь всех нас, / и от зем­ле­тря­се­ния тяг­чай­ше­го и скор­би, / пре­кра­щая него­до­ва­ние Вла­ды­ки / Тво­и­ми ма­те­рин­ски­ми хо­да­тай­ства­ми, / Бо­гом Обрадованная!
Ин. Ир­мос: Ка­мень неру­ко­сеч­ный / от несе­ко­мыя го­ры Те­бе, Де­во, / кра­е­уголь­ный от­се­че­ся, / Хри­стос, со­во­ку­пи­вый раз­сто­я­ща­я­ся есте­ства. / Тем ве­се­ля­ще­ся Тя, Бо­го­ро­ди­це, величаем. Ка­нон иной. Ир­мос: Ка­мень кра­е­уголь­ный / от нерас­се­ка­е­мой го­ры – Те­бя, Де­ва, / от­се­чен был без по­мо­щи рук, / – Хри­стос, со­еди­нив­ший раз­де­лен­ные есте­ства. / По­то­му мы с ве­се­ли­ем Те­бя, Бо­го­ро­ди­ца, величаем.
Раз­де­ри узы пре­гре­ше­ний тя по­ю­щих, стра­сто­терп­че, / уста­ви стра­стей при­ло­ги, / мол­ву ра­зо­ри ере­сей / и на­па­стей ути­ши бу­рю мо­лит­ва­ми твоими. Рас­торг­ни узы со­гре­ше­ний / те­бя, стра­сто­тер­пец, вос­пе­ва­ю­щих, / пре­кра­ти на­па­де­ния стра­стей, / ослабь ере­сей вол­не­ние / и ис­ку­ше­ний бу­рю успо­кой / хо­да­тай­ства­ми твоими.
На­пра­ви к сте­зям пра­вым Небес­на­го Цар­ствия / свя­щен­ней­шую твою паст­ву, вен­це­носче му­че­ни­че Ди­мит­рие, / на па­жить спа­си­тель­ную, на ме­сто вечное. На­правь к сте­зям пря­мым Небес­но­го Цар­ства / свя­щен­ней­шую паст­ву твою, / вен­це­но­сец, му­че­ник Ди­мит­рий, / на паст­би­ще спа­си­тель­ное, / на ме­сто вечное.
Да вен­цев сла­вы и Небес­на­го Цар­ствия по­лу­че­ния / по­ю­щим тя се­го улу­чи­ти мо­ли, му­че­ни­че Ди­мит­рие, / Жиз­но­дав­ца Гос­по­да и Ца­ря Сил. О том, что­бы по­лу­чи­ли вен­цы сла­вы / и Небес­но­го Цар­ствия до­стиг­ли / вос­пе­ва­ю­щие те­бя, му­че­ник Ди­мит­рий, / мо­ли, Гос­по­да, жиз­ни По­да­те­ля / и Ца­ря Сил!*
Бо­го­ро­ди­чен: Яко ко­рень, ис­точ­ник и ви­ну нетле­ния Тя, Де­во, / вси вер­нии, на­де­ю­ще­ся, хва­ла­ми по­чи­та­ем; / Ты бо Ипо­стас­ное нам Без­смер­тие ис­то­чи­ла еси. Бо­го­ро­ди­чен: Как ко­рень, ис­точ­ник и ви­нов­ни­цу нетле­ния / все мы, вер­ные, убеж­ден­но / по­чи­та­ем Те­бя хва­ла­ми, Де­ва; / ибо Ты Ипо­стас­ное Бес­смер­тие / ис­то­чи­ла нам.
Ин. Ир­мос: Ужа­се­ся о сем Небо, / и зем­ли уди­ви­ша­ся кон­цы, / яко Бог яви­ся че­ло­ве­ком плот­ски / и чре­во Твое бысть про­стран­ней­шее Небес. / Тем Тя, Бо­го­ро­ди­цу, / Ан­ге­лов и че­ло­век чи­но­на­ча­лия величают. Ка­нон иной. Ир­мос: Изу­ми­лось то­му небо, / и ужас­ну­лись пре­де­лы зем­ли, / что явил­ся лю­дям Бог во пло­ти, / и чре­во Твое ста­ло про­стран­нее небес. / По­то­му Те­бя, Бо­го­ро­ди­ца, / сон­мы Ан­гель­ские и че­ло­ве­че­ские величают.
При­ем твой ала­вастр ду­шев­ный, доб­ро­де­те­лей Бо­же­ствен­на­го мv­ра ис­пол­нен, / имея же Хри­ста, пре­клон­ша те­бе, му­че­ни­че, гла­ву, / яко упо­ко­ив­ша­ся жи­тия тво­е­го свет­ло­стию чи­сто­ты. / Тем убла­жил­ся еси и бла­го­да­ти ис­пол­нил­ся еси, мvро­то­чи­ти мi­ра концем. При­нял ты ала­вастр сво­ей ду­ши / пол­ным Бо­же­ствен­но­го мv­ра доб­ро­де­те­лей, / и ви­дишь Хри­ста, скло­нив­ше­го к те­бе, му­че­ник, гла­ву, / ибо Он упо­ко­ен свет­ло­стью жи­тия тво­е­го чи­сто­го: / в том ты об­рел бла­жен­ство и бла­го­да­ти ис­пол­нил­ся, / ис­то­чая мv­ро все­го мi­ра концам.
Се ожи­да­ю­щих тя воз­да­я­ний неиз­ре­чен­ных свет­лая про­об­ра­же­ния, / се ис­точ­ник мv­ра прис­но­те­ку­ща­го, о стра­даль­че! / Бо­гу убо пред­стоя со дерз­но­ве­ни­ем му­че­ни­че­ским, / во­ин­ству на­ше­му ис­про­си на вра­ги по­бе­ду, / и мир стране неотъемлем. Вот ожи­да­ю­щих те­бя неиз­ре­чен­ных воз­да­я­ний свет­лые про­об­ра­зы, / вот ис­точ­ник мv­ра неис­ся­ка­ю­ще­го, о стра­да­лец! / Бо­гу пред­стоя с му­че­ни­че­ским дерз­но­ве­ни­ем, / ис­про­си во­ин­ству на­ше­му по­бе­ду над вра­га­ми, / и стране – мир нерушимый.
Об­ра­зом Кре­ста По­бедо­твор­ца / по­бе­дил еси Ли­е­во су­ров­ство, / и по­бе­ди­те­ля Несто­ра, и со­стра­даль­ца по­ста­вив; / и ныне всяк язык вар­вар­ский ра­бо­тен по­ко­ри пра­во­слав­ным, / со­дей­ствуя, сво­ин­ствуя, укреп­ляя, / ве­ли­ча­яй зем­ныя кон­цы, Димитрие. Об­ра­зом Кре­ста, ис­точ­ни­ком по­бе­ды, / ты же­сто­кость Лия по­бе­дил, / и Несто­ра по­бе­ди­те­лем и со­стра­даль­цем сво­им со­де­лал; / и ныне вся­кий вар­вар­ский на­род / по­ко­ри, да слу­жит пра­во­слав­ным, / со­дей­ствуя, сра­жа­ясь вме­сте, укреп­ляя, / воз­ве­ли­чи­ва­ясь во всех кон­цах зем­ли, Димитрий.
Теп­лою от серд­ца лю­бо­вию / к тво­е­му чест­но­му ков­че­гу при­бе­га­ю­щия, му­че­ни­че Хри­стов, / мv­ро про­ли­ва­ю­ще­му ре­ка­ми, / тво­и­ми мо­лит­ва­ми из­ба­ви дел ду­шет­лен­ных / и по­то­па стра­стей злосмра­дия; / обо­ня­ния же по­ка­жи сия Гос­по­ду благовоннейша. С го­ря­чей сер­деч­ною лю­бо­вию / при­бе­га­ю­щих к тво­е­му свя­щен­но­му ков­че­гу, му­че­ник Хри­стов, / ре­ка­ми про­ли­ва­ю­ще­му мv­ро, / из­бавь тво­и­ми мо­лит­ва­ми от ду­ше­па­губ­ных дел / и от по­то­па стра­стей смер­дя­щих; / яви же их ис­то­ча­ю­щи­ми Гос­по­ду / аро­ма­ты благовоннейшие.
День ра­до­сти ду­хов­ныя со­вер­ша­ем, Ди­мит­рие, / ви­дя­ще мv­ра тво­е­го непре­стан­но то­чащ ис­точ­ник. / Ты же стра­стей омра­че­ние разо­ряя, / яко Бо­же­ствен­на­го ис­пол­нен све­та, / яко во дне да­вай хо­ди­ти бла­го­об­раз­но, / Бо­жий же ви­де­ти Свет неприступный. День ра­до­сти ду­хов­ной со­вер­ша­ем мы, / ви­дя непре­стан­но ис­то­ча­ю­щий мv­ро твое ис­точ­ник. / Ты же, Ди­мит­рий, раз­го­няя омра­че­ние стра­стей, / ибо ис­пол­нен Бо­же­ствен­но­го све­та, / как днем хо­дить бла­го­об­раз­но да­руй нам / и со­зер­цать Свет Бо­жий неприступный.
Бо­го­ро­ди­чен: Ты, Все­чи­стая, зла­тая го­лу­би­ца еси, / яко су­чец мас­лич­ный, но­ся­щая Сло­во Бо­жие, / по­ма­зав­шее плоть Свою еле­ем Бо­же­ства. / Его­же в серд­цы, яко ков­чег, при­ем стра­да­лец, / из гро­ба мv­ро то­чит, и ума­ща­ет вер­ных лица. Бо­го­ро­ди­чен: Ты, Все­чи­стая – зла­тая го­лу­би­ца, / как ветвь мас­лич­ную но­ся­щая Сло­во Бо­жие, / по­ма­зав­шее плоть Свою еле­ем Бо­же­ства. / Его в серд­це, как в ков­чег, при­няв, / стра­да­лец из гро­ба мv­ро ис­то­ча­ет / и ума­ща­ет вер­ных лица.
Ка­та­ва­сия: Всяк земно­род­ный / да взыг­ра­ет­ся, Ду­хом про­све­ща­емь, / да тор­же­ству­ет же Без­п­лот­ных умов есте­ство, / по­чи­та­ю­щее свя­щен­ное тор­же­ство Бо­го­ма­те­ре, / и да во­пи­ет: / ра­дуй­ся, Все­б­ла­жен­ная, / Бо­го­ро­ди­це Чи­стая Приснодево. Ка­та­ва­сия: Вся­кий на зем­ле рож­ден­ный / да ли­ку­ет, Ду­хом про­све­ща­ясь; / да тор­же­ству­ет и бес­плот­ных Умов есте­ство, / по­чи­тая свя­щен­ное тор­же­ство Бо­го­ма­те­ри, / и да взы­ва­ет: / “Ра­дуй­ся, Все­б­ла­жен­ная, / Бо­го­ро­ди­ца чи­стая, Приснодева!”

Све­ти­лен.
По­до­бен: Све­те неизменный:

Све­ти­лен

Кре­стом во­ору­жил еси Несто­ра, / чрез она­го Ли­е­ву ра­зо­рив гор­ды­ню, Ди­мит­рие, / на триз­ни­щи, яко­же Хри­стос, от­вер­за­е­ши ко­пи­ем реб­ра твоя, / ими­же ста­до твое храни. Кре­стом во­ору­жил ты Несто­ра, / че­рез него раз­ру­шив гор­ды­ню Лия. / Во вре­мя по­дви­га тво­е­го ты, как Хри­стос, / ко­пьем от­вер­за­ешь реб­ра свои, Ди­мит­рий: / ими ста­до твое храни!
Сла­ва, и ныне: Гос­по­ди, при­зи­ра­яй на зем­лю с небе­се / и тво­ряй всю тря­сти­ся, / из­ба­ви ны от тру­са Бо­го­ро­ди­цы мо­лит­ва­ми, / Юже да­ро­вал еси хри­сти­а­ном Предстательницу. Сла­ва, и ныне: Гос­по­ди, взи­ра­ю­щий на зем­лю с неба / и всю ее в тре­пет при­во­дя­щий! / Из­бавь нас от зем­ле­тря­се­ния по мо­лит­вам Бо­го­ро­ди­цы, / Ко­то­рую Ты хри­сти­а­нам да­ро­вал, как Заступницу.

На хва­ли­тех сти­хи­ры му­че­ни­ка, на 6, глас 4.
По­до­бен: Яко добля:

На “Хва­ли­те:” сти­хи­ры му­че­ни­ка, на 6,
глас 4

Про­бо­ден быв, бор­ца тво­и­ми ко­пи­я­ми уяз­вил еси / и мерт­ва со­тво­рил еси, и недей­ствен­на, / его­же зло­бы, Ди­мит­рие, нас из­ба­ви, / креп­ки на стра­сти му­ча­щия все­гда со­де­вая свя­щен­ны­ми тво­и­ми мо­лит­ва­ми, / Бо­же­ствен­ным стра­хом уми­ляя серд­ца / и ду­ши на­ша, святе. Прон­зен­ный ко­пья­ми, ты вра­га ими по­ра­зил / и сде­лал мерт­вым и без­дей­ствен­ным. / От его зло­бы нас из­бавь, Ди­мит­рий, / все­гда де­лая нас креп­ки­ми про­тив му­чи­тель­ных стра­стей / свя­щен­ны­ми тво­и­ми мо­лит­ва­ми, / Бо­же­ствен­ным стра­хом уязв­ляя серд­ца / и ду­ши на­ши, свя­той.*
Ре­ку тя, ис­пол­не­ну вод ду­хов­ных, ве­дя­ще, свя­те, / мо­лим, ис­та­яв­шия ду­ши на­ша стра­стей пре­ступ­лень­ми / ми­ло­стию тво­ею мно­гою свя­щен­но оро­си, / и омый су­щия в скверне, / и пре­мно­гих из­ба­ви бед и веч­на­го мучения. Зная, те­бя, свя­той, / как ре­ку, ис­пол­нен­ную вод ду­хов­ных, мо­лим: / ду­ши на­ши, ис­том­лен­ные от стра­стей и пре­ступ­ле­ний / ми­ло­стию тво­ею ве­ли­кою свя­щен­но оро­си, / и омой пре­бы­ва­ю­щих в скверне, / и из­бавь от мно­же­ства бед и веч­но­го му­че­ния.*
Яко звез­да свет­лей­шая, на зем­ли по­ка­зал­ся еси, / чу­дес си­янь­ми под­сол­неч­ную про­све­ща­е­ши все­гда, Ди­мит­рие славне, / мглы омра­че­ния от­го­ня мо­лит­ва­ми тво­и­ми душ на­ших, / и неду­ги ис­це­ли от люб­ве со­вер­ша­ю­щих твою па­мять, / сла­ва му­че­ни­ков и похвала. Как звез­да свет­лей­шая / на зем­ле явил­ся ты, / все­гда чу­дес си­я­ни­я­ми / всё под солн­цем про­све­ща­ешь, Ди­мит­рий слав­ный, / мрач­ную мглу от­го­няя мо­лит­ва­ми тво­и­ми от душ на­ших; / ис­це­ли и неду­ги по люб­ви со­вер­ша­ю­щих твою па­мять, / сла­ва му­че­ни­ков и по­хва­ла.*

Ины сти­хи­ры, глас 5. По­до­бен: Ра­дуй­ся, постников:

Иные сти­хи­ры, глас 5

При­и­ди, му­че­ни­че Хри­стов, к нам, / тво­е­го тре­бу­ю­щим ми­ло­стив­на­го по­се­ще­ния, / и из­ба­ви озлоб­лен­ны му­чи­тель­ски­ми пре­ще­нии и лю­та­го неистов­ства ере­ти­че­ска­го. / От ни­х­же, яко плен­ни­цы и на­зи, го­ни­ми есмы, / от ме­ста на ме­сто ча­сто пре­хо­дя­ще, и за­блуж­да­ю­ще в вер­те­пех и го­рах. / Ущед­ри убо, пре­х­вальне, и даждь нам осла­бу, / уто­ли бу­рю и уга­си, еже на ны, него­до­ва­ние, / Бо­га мо­ля, по­да­ю­ща­го мi­ру ве­лию милость. При­ди, му­че­ник Хри­стов, к нам, / нуж­да­ю­щим­ся в тво­ем ми­ло­сти­вом по­се­ще­нии, / и из­бавь угне­тен­ных угро­за­ми ти­ра­нов / и страш­ным неистов­ством ере­си: / ею мы, как плен­ни­ки и на­гие, го­ни­мы, / с ме­ста на ме­сто по­сто­ян­но пе­ре­хо­дя / и в пе­ще­рах и го­рах блуж­дая. / Сжаль­ся же, все­х­валь­ный, и дай нам об­лег­че­ние, / пре­кра­ти бу­рю и уга­си него­до­ва­ние на нас, / мо­ля Бо­га, / по­да­ю­ще­го мi­ру ве­ли­кую милость.
Сте­на твер­дая нам, / пле­не­ния вра­жия не убо­яв­ся, дан еси, / вар­вар­ская на­ше­ствия упраж­няя и неду­ги уто­ляя, / сте­пень нераз­ру­ши­мый, и ос­но­ва­ние необо­ри­мое, / и гра­до­дер­жец, на­се­ли­тель и по­бор­ник был еси тво­е­му гра­ду, Ди­мит­рие; / его­же и ныне, все­б­ла­женне, лю­те бед­ству­ю­ща­го и об­тя­жен­на ока­янне, / тво­и­ми мо­лит­ва­ми спа­си, / Хри­ста мо­ля, по­да­ю­ща­го мi­ру ве­лию милость. Как укреп­лен­ная сте­на / вра­же­ских ма­шин осад­ных не бо­я­ща­я­ся, / ты был нам дан, Ди­мит­рий, / пре­кра­ща­ю­щий вар­ва­ров на­бе­ги и всех неду­гов при­сту­пы, / опо­ра неру­ши­мая, и ос­но­ва­ние незыб­ле­мое, / и стал по­кро­ви­те­лем, ос­но­ва­те­лем и за­щит­ни­ком го­ро­да тво­е­го; / его, из­бав­лен­но­го, по Бо­жию бла­го­во­ле­нию, / тво­и­ми хо­да­тай­ства­ми, слав­ный, / на­все­гда сво­бод­ным со­хра­ни, / Хри­ста мо­ля, / по­да­ю­ще­го мi­ру ве­ли­кую милость.
Вся­ку доб­ро­де­тель вос­при­им, стра­сто­терп­че­ский лик яви­ся, / ото­ну­ду­же нетлен­ныя и бла­жен­ныя жиз­ни на­сла­жде­ние до­стойне на­сле­до­ва. / В нем­же до­сто­чудне укра­ша­ем, Ди­мит­рие, / и под­ра­жа­ни­ем Хри­сто­вым по­чи­та­я­ся, / и хва­ля­ся ра­вен­ством ко­пия, / про­си при­леж­нее / нас, по­чи­та­ю­щих тя, из­ба­ви­ти от стра­стей и лю­тых об­сто­я­ний, / теп­ле мо­ля По­да­ю­ща­го мi­ру ве­лию милость. Вся­кую доб­ро­де­тель со­брав­шим / явил­ся стра­сто­терп­цев сонм, / от­то­го он нетлен­ной и бла­жен­ной жиз­ни на­сла­жде­ние / до­стой­но уна­сле­до­вал. / Сре­ди них вы­да­ешь­ся ты, до­стой­ный удив­ле­ния Ди­мит­рий, / и Хри­сту под­ра­жа­ни­ем ве­ли­ча­ешь­ся, / и хва­лишь­ся, что на­равне с Ним был прон­зен ко­пьем; / Про­си же усерд­нее об из­бав­ле­нии нас, по­чи­та­ю­щих те­бя, / от стра­стей и тяж­ких бед­ствий, / го­ря­чо мо­ля / По­да­ю­ще­го мi­ру ве­ли­кую милость.

Сла­ва, глас 4. Са­мо­гла­сен, Ан­дрея Иеросолимита:

Сла­ва, глас 4. Са­мо­гла­сен, Ан­дрея Иерусалимского

Ко­пи­я­ми на­сле­до­вав­ша­го Спа­со­вых ребр бла­го­дать, / про­бо­ден­ных ко­пи­ем, / из ни­х­же нам ис­то­ча­ет Спас жиз­ни и нетле­ния во­ды, / Ди­мит­рия по­чтим, пре­мудра­го во уче­ни­их и ве­неч­ни­ка в му­че­ни­цех, / кро­вию скон­чав­ша­го стра­да­ния те­че­ние / и чу­де­сы про­си­яв­ша всей все­лен­ней, / рев­ни­те­ля Вла­дыч­ня и ми­ло­сти­ва ни­ще­люб­ца, / во мно­гих и мнo­га­щи бе­дах лю­тых фес­са­ло­ня­ном пред­ста­те­ля. / Его­же и лет­нюю па­мять по­чи­та­ю­ще, / сла­вим Хри­ста Бо­га, / дей­ству­ю­ща его ра­ди всем исцеления. Ко­пья­ми уна­сле­до­вав­ше­го / бла­го­дать спа­си­тель­но­го реб­ра, ко­пьем прон­зен­но­го, / из ко­то­ро­го нам Спа­си­тель ис­то­ча­ет / во­ды жиз­ни и нетле­ния, / Ди­мит­рия по­чтим, муд­рей­ше­го в уче­ни­ях / и вен­це­нос­ца сре­ди му­че­ни­ков, / кро­вию окон­чив­ше­го стра­да­ния путь / и чу­де­са­ми про­си­яв­ше­го всей все­лен­ной, / рев­ни­те­ля Вла­ды­ки и со­стра­да­тель­но­го ни­ще­люб­ца, / во мно­гих и ча­стых опас­но­стях тяж­ких / фес­са­ло­ни­кий­цам пред­во­ди­те­ля. / И мы, еже­год­ную его па­мять празд­нуя, / сла­вим Хри­ста Бо­га, / со­вер­ша­ю­ще­го ра­ди него всем исцеления.
И ныне, Бо­го­ро­ди­чен: Из­ба­ви ны от нужд на­ших, Ма­ти Хри­ста Бо­га, / рожд­шая всех Твор­ца, / да вси зо­вем Ти: / ра­дуй­ся, еди­но Пред­ста­тель­ство душ наших. И ныне, Бо­го­ро­ди­чен: Из­бавь нас от бед­ствий на­ших, / Ма­терь Хри­ста Бо­га, / ро­див­шая всех Твор­ца, / что­бы все мы взы­ва­ли Те­бе: / “Ра­дуй­ся, един­ствен­ная За­щи­та душ наших!”
Сла­во­сло­вие ве­ли­кое. И отпуст. Сла­во­сло­вие ве­ли­кое. И отпуст.

СВЯ­ТО­ГО ВЕ­ЛИ­КО­МУ­ЧЕ­НИ­КА ДИ­МИТ­РИЯ МVРОТОЧЦА
И ВОС­ПО­МИ­НА­НИЕ ВЕ­ЛИ­КО­ГО И СТРАШ­НО­ГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

НА ЛИ­ТУР­ГИИ

НА ЛИ­ТУР­ГИИ

Бла­жен­ны от ка­но­на тря­се­ния, песнь 3‑я, на 4: и свя­та­го песнь 6‑я, на 4. Бла­жен­ны от ка­но­на зем­ле­тря­се­ния, песнь 3‑я, на 4: и свя­то­го песнь 6‑я, на 4.

Тро­парь тря­се­ния, глас 8:

Тро­парь зем­ле­тря­се­ния, глас 8

При­зи­ра­яй на зем­лю и тво­ряй ю тря­сти­ся, / из­ба­ви ны страш­на­го тру­са пре­ще­ния, Хри­сте Бо­же наш, / и низ­посли нам бо­га­тыя ми­ло­сти Твоя / мо­лит­ва­ми Бо­го­ро­ди­цы, и спа­си ны. Взи­ра­ю­щий на зем­лю и при­во­дя­щий ее в тре­пет, / из­бавь нас от угро­зы страш­но­го зем­ле­тря­се­ния, Хри­сте Бо­же наш, / и нис­по­шли нам щед­рые ми­ло­сти Твои / по хо­да­тай­ствам Бо­го­ро­ди­цы, еди­ный Человеколюбец!

Тро­парь му­че­ни­ка Ди­мит­рия, глас 3:

Тро­парь му­че­ни­ка Ди­мит­рия, глас 3

Вели­ка об­ре­те в бе­дах тя по­бор­ни­ка все­лен­ная, стра­сто­терп­че, / язы­ки по­беж­да­ю­ща. / Яко­же убо Ли­е­ву низ­ло­жил еси гор­ды­ню, / и на по­двиг дерз­но­вен­на со­тво­рив Несто­ра, / та­ко, свя­те Ди­мит­рие, / Хри­сту Бо­гу мо­ли­ся / да­ро­ва­ти нам ве­лию милость. Вели­ко­го в бе­дах за­щит­ни­ка, / языч­ни­ков по­беж­да­ю­ще­го, / в те­бе, стра­сто­тер­пец, об­ре­ла все­лен­ная. / И как ты низ­верг гор­ды­ню Лия, / на борь­бу вдох­но­вив Несто­ра, / так, свя­той Ди­мит­рий, Хри­ста Бо­га мо­ли, / да да­ру­ет Он нам ве­ли­кую милость.

Кондак тря­се­ния, глас 6. По­до­бен: Еже о нас:

Кондак зем­ле­тря­се­ния, глас 6

Изба­ви тру­са тяж­ка­го всех нас, Гос­по­ди, / и яз­вы нестер­пи­мыя грех ра­ди на­ших, / по­ща­ди, Гос­по­ди, пра­во­слав­ныя лю­ди Твоя, / яже стя­жал еси Тво­ею Кро­вию, Вла­ды­ко; / и град не пре­даждь в по­ги­бель тру­сом страш­ным, / ино­го бо, раз­ве Те­бе, Бо­га не ве­мы, / и воз­зо­ви по­ю­щим: / Аз есмь с ва­ми, и ник­то­же на вы. Избавь всех нас, Гос­по­ди, от гроз­но­го зем­ле­тря­се­ния, / и на­ка­за­ния нестер­пи­мо­го за гре­хи на­ши. / По­ща­ди, Гос­по­ди, Пра­во­слав­ных лю­дей Тво­их, / ко­то­рых Ты при­об­рел Сво­ею Кро­вию, Вла­ды­ка. / И не пре­дай го­род на по­ги­бель от страш­но­го зем­ле­тря­се­ния, / ибо мы ино­го Бо­га, кро­ме Те­бя, не зна­ем. / И воз­зо­ви к вос­пе­ва­ю­щим Те­бя: / “Я – с ва­ми, и ни­кто – про­тив вас!”

Кондак му­че­ни­ка, глас 2:

Кондак му­че­ни­ка Ди­мит­рия, глас 2

Кро­вей тво­их стру­я­ми, Ди­мит­рие, / Цер­ковь Бог обаг­ри, / да­вый те­бе кре­пость непо­бе­ди­мую / и со­блю­дая град твой невре­дим; / то­го бо еси утверждение. Пото­ка­ми кро­ви тво­ей, Ди­мит­рий, / Цер­ковь Бог обаг­рил, / дав те­бе си­лу непо­бе­ди­мую / и со­хра­няя град твой невре­ди­мым, / ибо ты – его утверждение.

Про­ки­мен, глас 6:

Спа­си, Гос­по­ди, лю­ди Твоя / и бла­го­сло­ви до­сто­я­ние Твое. Стих: К Те­бе, Гос­по­ди, воз­зо­ву, Бо­же мой, да не пре­мол­чи­ши от мене.

Про­ки­мен, глас 6:

Спа­си, Гос­по­ди, на­род Твой / и бла­го­сло­ви на­сле­дие Твоё. Стих: К Те­бе, Гос­по­ди, я воз­зо­ву: Бо­же мой, не про­мол­чи, пре­зрев ме­ня. Пс 27:9, 1А

И свя­та­го, глас 7: Воз­ве­се­лит­ся пра­вед­ник о Гос­по­де и упо­ва­ет на Него. И про­ки­мен свя­то­го, глас 7: Воз­ве­се­лит­ся пра­вед­ник о Гос­по­де, и упо­ва­ет на Него. Пс 63:11А

Апо­стол трясения,
к Ев­ре­ем, за­ча­ло 331, от по­лу [Евр. 12: 6-13, 25-27]:

Вос­по­ми­на­нию землетрясения.
Апо­стол. По­сла­ние к Ев­ре­ям, за­ча­ло 331Б

Бра­тие, его­же лю­бит Гос­подь, на­ка­зу­ет: би­ет же вся­ка­го сы­на, его­же при­ем­лет. Аще на­ка­за­ние тер­пи­те, яко­же сы­но­вом об­ре­та­ет­ся вам Бог. Ко­то­рый бо есть сын, его­же не на­ка­зу­ет отец? Аще же без на­ка­за­ния есте, ему­же при­част­ни­цы бы­ша вси, убо пре­лю­бо­дей­чи­щи есте, а не сы­но­ве. К сим, пло­ти на­шей от­цы име­хом на­ка­за­те­ли, и срам­ля­хом­ся: не мно­го ли па­че по­ви­нем­ся От­цу ду­хо­вом, и жи­ви бу­дем? Они бо в ма­ло дней, яко­же го­де им бе, на­ка­зо­ва­ху нас, а Сей на поль­зу, да при­ча­стим­ся свя­ты­ни Его. Вся­кое бо на­ка­за­ние в на­сто­я­щее вре­мя не мнит­ся ра­дость бы­ти, но пе­чаль: по­сле­ди же плод ми­рен на­уче­ным тем воз­да­ет прав­ды. Тем­же ослаб­лен­ныя ру­ки и ослаб­лен­ная ко­ле­на ис­пра­ви­те. И сте­зи пра­вы со­тво­ри­те но­га­ми ва­ши­ми, да не хро­мое со­вра­тит­ся, но па­че да исцелеет.

Блю­ди­те же, да не от­ре­че­те­ся Гла­го­лю­ща­го, аще бо не из­бе­жа­ша они, от­рек­ши­и­ся про­ро­че­ству­ю­ща­го на зем­ли, мно­жае па­че мы от­ри­ца­ю­щи­и­ся Небес­на­го. Его­же глас зем­лю то­гда по­ко­ле­ба, ныне же обе­то­ва, гла­го­ля: еще еди­ною Аз по­тря­су не ток­мо зем­лею, но и небом. А еже, еще еди­ною, ска­зу­ет ко­леб­ле­мых пре­ло­же­ние, аки со­тво­рен­ных, да пре­бу­дут, яже суть не подвижимая.

Бра­тия, Гос­подь ко­го лю­бит, то­го на­ка­зы­ва­ет, би­чу­ет же вся­ко­го сы­на, ко­то­ро­го при­ни­ма­ет. Ес­ли вы тер­пи­те на­ка­за­ние, то как с сы­на­ми по­сту­па­ет с ва­ми Бог. Ибо где тот сын, ко­то­ро­го не на­ка­зы­ва­ет отец? Ес­ли же оста­е­тесь без на­ка­за­ния, ко­то­ро­му все при­част­ны, то вы неза­кон­ные де­ти, а не сы­ны. При­том, ес­ли мы име­ли от­цов на­ших по пло­ти, на­ка­зы­вав­ших нас, и по­чи­та­ли их, то не го­раз­до ли бо­лее бу­дем по­ко­рять­ся От­цу ду­хов, что­бы жить? Ибо те на­ка­зы­ва­ли нас по сво­е­му усмот­ре­нию для немно­гих дней; Он же – для поль­зы, что­бы нам при­об­щить­ся свя­то­сти Его. Вся­кое же на­ка­за­ние в на­сто­я­щее вре­мя ка­жет­ся не ра­до­стью, а пе­ча­лью; но по­сле на­учен­ным че­рез него при­но­сит мир­ный плод пра­вед­но­сти. По­то­му укре­пи­те опу­стив­ши­е­ся ру­ки и рас­слаб­лен­ные ко­ле­ни, и пря­мые пу­ти про­ла­гай­те но­га­ми ва­ши­ми, что­бы хро­мое не со­вра­ти­лось, а луч­ше бы­ло бы исцелено.

Смот­ри­те, не от­вра­ти­тесь от Го­во­ря­ще­го. Ведь ес­ли не из­бег­ли на­ка­за­ния те, от­вра­тив­ши­е­ся от Воз­ве­щав­ше­го на зем­ле, – на­сколь­ко бо­лее по­тер­пим мы, от­вра­ща­ясь от То­го, Кто с небес. Его глас то­гда по­ко­ле­бал зем­лю, ныне же Он обе­щал, го­во­ря: Еще раз Я по­ко­леб­лю не толь­ко зем­лю, но и небо. А сло­ва: “еще раз” ука­зы­ва­ют на из­ме­не­ние ко­леб­ле­мо­го, как со­тво­рен­но­го, что­бы пре­бы­ло неко­ле­би­мое. Евр 12:6–13; 25–27

И свя­та­го.
Апо­стол, к Ти­мо­фею, за­ча­ло 292 [2 Тим. 2: 1-10]:

И ве­ли­ко­му­че­ни­ку.
Апо­стол. Вто­рое по­сла­ние к Ти­мо­фею, за­ча­ло 292

Ча­до Ти­мо­фее, воз­мо­гай во бла­го­да­ти, яже о Хри­сте Иису­се, и яже слы­шал еси от мене мно­ги­ми сви­де­те­ли, сия пре­даждь вер­ным че­ло­ве­ком, иже до­воль­ни бу­дут и иных на­учи­ти. Ты убо зло­по­ст­ражди яко добр во­ин Иисус Хри­стов. Ник­то­же бо во­ин бы­вая обя­зу­ет­ся куп­ля­ми жи­тей­ски­ми, да во­е­во­де уго­ден бу­дет. Аще же и по­ст­раж­дет кто, не вен­ча­ет­ся, аще не за­кон­но му­чен бу­дет. Труж­да­ю­ще­му­ся де­ла­те­лю преж­де по­до­ба­ет от пло­да вку­си­ти. Ра­зу­мей, яже гла­го­лю: да даст убо те­бе Гос­подь ра­зум о всем. По­ми­най Гос­по­да Иису­са Хри­ста во­став­ша­го от мерт­вых, от се­мене Да­ви­до­ва, по бла­го­вест­во­ва­нию мо­е­му, в нем­же зло­ст­раж­ду да­же до уз, яко зло­дей, но сло­во Бо­жие не вя­жет­ся. Се­го ра­ди вся терп­лю из­бран­ных ра­ди, да и тии спа­се­ние улу­чат еже о Хри­сте Иису­се, со сла­вою вечною. Сын мой Ти­мо­фей, укреп­ляй­ся в бла­го­да­ти, ко­то­рая во Хри­сте Иису­се; и что услы­шал от ме­ня при мно­гих сви­де­те­лях, то пе­ре­дай вер­ным лю­дям, ко­то­рые спо­соб­ны бу­дут и дру­гих на­учить. Ты же пе­ре­но­си стра­да­ния как доб­рый во­ин Иису­са Хри­ста. Ни­кто, со­сто­я­щий на во­ен­ной служ­бе не свя­зы­ва­ет се­бя жи­тей­ски­ми де­ла­ми, что­бы уго­дить за­чис­лив­ше­му его в вой­ско. Ес­ли же кто и со­стя­за­ет­ся, он не увен­чи­ва­ет­ся, ес­ли не по пра­ви­лам бу­дет со­стя­зать­ся. Тру­дя­ще­му­ся зем­ле­дель­цу долж­но пер­во­му вку­шать от пло­дов. Ра­зу­мей, что я го­во­рю: пусть же даст те­бе Гос­подь ра­зу­ме­ние во всем! Помни (Гос­по­да) Иису­са Хри­ста, воз­двиг­ну­то­го из мёрт­вых, от се­ме­ни Да­ви­до­ва, по бла­го­вест­во­ва­нию мо­е­му, за ко­то­рое я стра­даю да­же до уз, как зло­дей; но сло­во Бо­жие уза­ми не свя­за­но. По­то­му я все терп­лю ра­ди из­бран­ных, что­бы и они по­лу­чи­ли спа­се­ние, ко­то­рое во Хри­сте Иису­се, со сла­вою веч­ною. 2 Тим 2:1–10

Ал­ли­лу­иа, глас 4:

Бо­же, от­ри­нул ны еси и низ­ло­жил еси нас. Стих: Стрясл еси зем­лю и сму­тил еси ю, ис­це­ли со­кру­ше­ние ея, яко подвижеся.

Ал­ли­лу­ия, глас 4:

Бо­же, Ты от­ри­нул нас и низ­верг нас. Стих: Ты по­тряс зем­лю и сму­тил её; ис­це­ли раз­ло­мы её, ибо она по­ко­леб­ле­на. Пс 59:3А, 4

И свя­та­го: Пра­вед­ник, яко фи­никс, про­цве­тет, яко кедр, иже в Ли­ване, умножится. И свя­то­го: Пра­вед­ник как паль­ма рас­цве­тёт, как кедр, что на Ли­ване, пре­умно­жит­ся. Пс 91:13

Еван­ге­лие трясения,
Мат­фея за­ча­ло 27 [Мф. 8: 23-27].

Вос­по­ми­на­нию землетрясения.
Еван­ге­лие от Мат­фея, за­ча­ло 27

Во вре­мя оно, влез­шу Иису­су в ко­рабль, по Нем идо­ша уче­ни­цы Его. И се трус ве­лик бысть в мо­ри, яко­же ко­раб­лю по­кры­ва­ти­ся вол­на­ми: Той­же же спа­ше. И при­шед­ше уче­ни­цы Его воз­бу­ди­ша Его, гла­го­лю­ще: Гос­по­ди, спа­си ны, по­ги­ба­ем. И гла­го­ла им: что страш­ли­ви есте, ма­ло­ве­ри? То­гда во­став за­пре­ти вет­ром и мо­рю, и бысть ти­ши­на ве­лия. Че­ло­ве­цы же чу­ди­ша­ся, гла­го­лю­ще: кто есть Сей, яко и вет­ри и мо­ре по­слу­ша­ют Его? В то вре­мя, ко­гда во­шел Иисус в лод­ку, по­сле­до­ва­ли за Ним уче­ни­ки Его. И вот, сде­ла­лось ве­ли­кое вол­не­ние на мо­ре, так что лод­ку за­ли­ва­ло вол­на­ми; Он же спал. И по­дой­дя, уче­ни­ки Его раз­бу­ди­ли Его, го­во­ря: “Гос­по­ди, спа­си нас, по­ги­ба­ем!” И го­во­рит им: “Что вы так бо­яз­ли­вы, ма­ло­вер­ные?” То­гда, встав, Он за­пре­тил вет­рам и мо­рю, и сде­ла­лась ве­ли­кая ти­ши­на. Лю­ди же уди­ви­лись и го­во­ри­ли: “Кто это, что и вет­ры и мо­ре по­ви­ну­ют­ся Ему?” Мф 8:23–27

И свя­та­го,
Еван­ге­лие от Иоан­на, за­ча­ло 52 [Ин. 15:17-16:2]:

И ве­ли­ко­му­че­ни­ку.
Еван­ге­лие от Иоан­на, за­ча­ло 52

Ре­че Гос­подь Сво­им уче­ни­ком: сия за­по­ве­даю вам, да лю­би­те друг дру­га. Аще мир вас нена­ви­дит, ве­ди­те, яко Мене преж­де вас воз­не­на­ви­де. Аще от ми­ра бысте бы­ли, мир убо свое лю­бил бы: яко­же от ми­ра несте, но Аз из­брах вы от ми­ра, се­го ра­ди нена­ви­дит вас мир. По­ми­най­те сло­во, еже Аз рех вам: несть раб бо­лий гос­по­да сво­е­го. Аще Мене из­гна­ша, и вас из­же­нут: аще сло­во Мое со­блю­до­ша, и ва­ше со­блю­дут. Но сия вся тво­рят вам за имя Мое, яко не ве­дят По­слав­ша­го Мя. Аще не бых при­шел и гла­го­лал им, гре­ха не бы­ша име­ли: ныне же ви­ны не имут о гре­се сво­ем. Нена­ви­дяй Мене, и От­ца Мо­е­го нена­ви­дит. Аще дел не бых со­тво­рил в них, их­же ин ник­то­же со­тво­ри, гре­ха не бы­ша име­ли: ныне же и ви­де­ша, и воз­не­на­ви­де­ша Мене и От­ца Мо­е­го. Но да сбу­дет­ся сло­во, пи­сан­ное в за­коне их, яко воз­не­на­ви­де­ша Мя туне. Егда же при­и­дет Уте­ши­тель, Его­же Аз по­слю вам от От­ца, Дух ис­ти­ны, Иже от От­ца ис­хо­дит, Той сви­де­тель­ству­ет о Мне. И вы же сви­де­тель­ству­е­те, яко ис­ко­ни со Мною есте. Сия гла­го­лах вам, да не со­блаз­ни­те­ся. От сон­мищ ижде­нут вы, но при­и­дет час, да всяк, иже уби­ет вы, мнит­ся служ­бу при­но­си­ти Богу. Ска­зал Гос­подь Сво­им уче­ни­кам: Это за­по­ве­дую вам: да лю­би­те друг дру­га. Ес­ли мiр вас нена­ви­дит, знай­те, что Ме­ня он преж­де вас воз­не­на­ви­дел. Ес­ли бы вы от мi­ра бы­ли, мiр лю­бил бы свое. А так как вы не от мi­ра, но Я из­брал вас от мi­ра, по­то­му нена­ви­дит вас мiр. Помни­те сло­во, ко­то­рое Я ска­зал вам: раб не боль­ше гос­по­ди­на сво­е­го. Ес­ли Ме­ня гна­ли, и вас бу­дут гнать; ес­ли сло­во Мое со­блю­да­ли, и ва­ше бу­дут со­блю­дать. Но все то сде­ла­ют вам за имя Мое, по­то­му что не зна­ют По­слав­ше­го Ме­ня. Ес­ли бы Я не при­шел и не го­во­рил им, они не име­ли бы гре­ха; ныне же не име­ют оправ­да­ния в гре­хе сво­ем. Нена­ви­дя­щий Ме­ня и От­ца Мо­е­го нена­ви­дит. Ес­ли бы Я не сде­лал меж­ду ни­ми дел, ка­ких ни­кто дру­гой не со­тво­рил, они не име­ли бы гре­ха; ныне же и ви­де­ли, и воз­не­на­ви­де­ли и Ме­ня и От­ца Мо­е­го. Но да ис­пол­нит­ся сло­во, на­пи­сан­ное в за­коне их: “Воз­не­на­ви­де­ли Ме­ня на­прас­но”. Ко­гда же при­дет Уте­ши­тель, Ко­то­ро­го Я по­шлю вам от От­ца, Дух Ис­ти­ны, Ко­то­рый от От­ца ис­хо­дит, Он бу­дет сви­де­тель­ство­вать обо Мне. Но и вы сви­де­тель­ствуй­те, по­то­му что вы от на­ча­ла со Мною. Это ска­зал Я вам, что­бы вы не со­блаз­ни­лись. Бу­дут от­лу­чать вас от си­на­гог; но да­же при­хо­дит час, ко­гда вся­кий, уби­ва­ю­щий вас, бу­дет ду­мать, что он при­но­сит служ­бу Бо­гу. Ин 15:17-16:2

При­ча­стен:

Хва­ли­те Гос­по­да с Небес, хва­ли­те Его в Выш­них. Дру­гий: В па­мять веч­ную бу­дет пра­вед­ник, от слу­ха зла не убоится.

При­ча­стен:

Хва­ли­те Гос­по­да с Небес, хва­ли­те Его в Выш­них. Дру­гой: Веч­но в па­мя­ти бу­дет пра­вед­ник, от злой мол­вы не убо­ит­ся. Ал­ли­лу­ия. (3) Пс 148:1; 111:6Б-7А

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки