Неде­ля вто­рая Ве­ли­ко­го поста

Ве­ли­кая вечерня
Утре­ня
Ли­тур­гия

Цер­ков­но­сла­вян­ский Рус­ский

В СУБ­БО­ТУ ВЕЧЕРА

В СУБ­БО­ТУ НА ВЕ­ЛИ­КОЙ ВЕЧЕРНЕ

По­ет­ся на­сто­я­щее по­сле­до­ва­ние, во свя­тых от­ца на­ше­го Гри­го­рия ар­хи­епи­ско­па, Фес­са­ло­нит­ска­го чу­до­твор­ца, Па­ла­мы. Сло­жен­ное от Все­свя­тей­ша­го Пат­ри­ар­ха Фи­ло­феа. По­ста­вим сти­хов 10. И по­ем сти­хи­ры вос­крес­ны 3, и Ана­то­ли­е­вы 3: и на­сто­я­щия свя­та­го на 4, глас 2. По­ет­ся по­сле­до­ва­ние свя­то­го от­ца на­ше­го Гри­го­рия Па­ла­мы, ар­хи­епи­ско­па Фес­са­ло­ни­кий­ско­го, чу­до­твор­ца, со­став­лен­ное Свя­тей­шим Пат­ри­ар­хом Фи­ло­фе­ем. По­сле пред­на­чи­на­тель­но­го псал­ма чи­та­ем всю первую ка­физ­му. На Гос­по­ди воз­звах: сти­хи­ры на 10: вос­крес­ных Ок­то­и­ха три, во­сточ­ных три и че­ты­ре из Триоди:

По­до­бен: Ки­и­ми по­хваль­ны­ми песньми:

Глас 2

Кии­ми бла­го­по­хва­ле­ний пес­нь­ми вос­по­им иерар­ха, / бо­го­сло­вия тру­бу, ог­недох­но­вен­ная уста бла­го­да­ти, / чест­ное Ду­ха при­я­те­ли­ще, / стол­па Церкве непо­ко­ле­би­ма­го, / ве­ли­кое все­лен­ныя укра­ше­ние, / ре­ку пре­муд­ро­сти, Све­та све­тиль­ни­ка, / звез­ду яс­ную, тварь просвещающую? Каки­ми по­хваль­ны­ми пес­ня­ми вос­по­ем иерар­ха, / бо­го­сло­вия тру­бу, ог­не­ды­ша­щие уста бла­го­да­ти, / свя­щен­ное Ду­ха вме­сти­ли­ще, / столп Церк­ви непо­ко­ле­би­мый, / ве­ли­кое все­лен­ной ли­ко­ва­ние, / ре­ку пре­муд­ро­сти, све­тиль­ник све­та, / звез­ду яс­ную, все тво­ре­ние просвещающую?
Ки­и­ми пес­но­пе­ний цве­та­ми вен­ча­им иерар­ха, / бла­го­че­стия по­бор­ни­ка, и нече­стия про­тив­ни­ка, / тепла­го ве­ры пред­ста­те­ля, / ве­ли­ка­го на­став­ни­ка и учи­те­ля, / цев­ни­цу все­к­рас­ную Ду­ха, / зла­то­си­я­ю­щий язык, / ис­точ­ник ки­пя­щий то­ки ис­це­ле­ний вер­ным, / ве­ли­ка­го и до­сто­чуд­на­го Григория? Ка­ки­ми цве­та­ми пес­но­пе­ний увен­ча­ем иерар­ха, / бла­го­че­стия по­бор­ни­ка, и нече­стия про­тив­ни­ка, / го­ря­че­го ве­ры за­щит­ни­ка, / ве­ли­ко­го на­став­ни­ка и учи­те­ля, / пре­крас­ней­шую ли­ру Ду­ха, / зла­том си­я­ю­щий язык, / ис­точ­ник, из­ли­ва­ю­щий вер­ным по­то­ки ис­це­ле­ний, / ве­ли­ко­го и до­сто­чуд­но­го Григория?
Ки­и­ми земно­род­нии уст­на­ми / вос­хва­лим иерар­ха, Церкве учи­те­ля, / све­та Бо­же­ствен­на­го про­по­вед­ни­ка, / небес­но­та­ин­ни­ка Тро­и­цы, / ве­лие мо­на­ше­ству­ю­щих укра­ше­ние, / де­я­ни­ем и ви­де­ни­ем про­си­яв­ша­го, / Фес­са­ло­нит­скую по­хва­лу, / со­граж­да­ни­на иму­ща­го, ми­ро­точ­на­го на Небе­сех / бо­же­ствен­на­го и пре­чуд­на­го Димитрия? Ка­ки­ми уста­ми мы, зем­ные вос­хва­лим иерар­ха, / Церк­ви учи­те­ля, све­та Бо­же­ствен­но­го про­по­вед­ни­ка, / по­свя­щен­но­го в небес­ные тай­ны Тро­и­цы, / ве­ли­кое мо­на­ше­ству­ю­щих укра­ше­ние, / де­я­ни­я­ми и со­зер­ца­ни­ем про­си­яв­ше­го, / фес­са­ло­ни­кий­скую по­хва­лу, / име­ю­ще­го со­граж­да­ни­ном на небе­сах / бо­же­ствен­но­го и пре­чуд­но­го ми­ро­то­чи­во­го Димитрия?
Сла­ва, глас 6: Пре­по­добне, треб­ла­женне, свя­тей­ший от­че, / пас­ты­рю доб­рый, и Ар­хи­пас­ты­ря Хри­ста уче­ни­че, / по­ло­жи­вый ду­шу о ов­цах: / сам и ныне от­че наш Бо­го­но­се Гри­го­рие, / ис­про­си мо­лит­ва­ми тво­и­ми, / да­ро­ва­ти нам ве­лию милость. Сла­ва, глас 6: Пре­по­доб­ный, треб­ла­жен­ный, свя­тей­ший от­че, / пас­тырь доб­рый и ар­хи­пас­ты­ря Хри­ста уче­ник, / по­ло­жив­ший свою ду­шу за овец! / И ныне, от­че наш, бо­го­нос­ный Гри­го­рий, / сам ис­про­си у Него мо­лит­ва­ми тво­и­ми / да­ро­вать нам ве­ли­кую милость.
И ныне, Бо­го­ро­ди­чен пер­вый гласа. И ныне, Бо­го­ро­ди­чен: дог­ма­тик ря­до­во­го гласа.
На ли­тии сти­хи­ра хра­ма. Сла­ва, и ныне, Бо­го­ро­ди­чен.

На сти­ховне по алфавиту.

Сти­хи­ры на сти­ховне октоиха

Сла­ва, глас 8: Бод­рый язык твой ко учи­тель­ству, / во уше­сех сер­деч­ных воз­гла­шая, ле­ни­вых ду­ши воз­став­ля­ет, / и бо­го­ве­щан­ны­ми сло­ве­сы тво­и­ми ле­стви­ца об­ре­та­ет­ся, / от зем­ли к Бо­гу воз­но­ся­щая. / Тем­же Гри­го­рие, Фес­са­лии чу­до, / не пре­стай мо­ля­ся Хри­сту, / про­све­ти­ти Бо­же­ствен­ным све­том чту­щия тя. Сла­ва, глас 8: Бод­рый к учи­тель­ству твой язык, / во уши сер­деч­ные воз­гла­шая, / ду­ши бес­печ­ных воз­дви­га­ет / и бо­го­дух­но­вен­ны­ми сло­ва­ми тво­и­ми де­ла­ет­ся лест­ни­цей, / от зем­ли к Бо­гу воз­но­ся­щей. / По­то­му, Гри­го­рий, Фес­са­лии чу­до, / не пе­ре­ста­вай мо­лить­ся Хри­сту / о про­све­ще­нии бо­же­ствен­ным све­том чту­щих тебя.
И ныне, Бо­го­ро­ди­чен: Без­не­вест­ная Де­во, / Яже Бо­га неиз­ре­чен­но за­чен­ши пло­тию, / Ма­ти Бо­га Выш­ня­го, / Тво­их ра­бов моль­бы при­и­ми, Все­не­по­роч­ная, / всем по­да­ю­щи очи­ще­ние пре­гре­ше­ний, / ныне на­ша мо­ле­ния при­ем­лю­щи, / мо­ли спа­сти­ся всем нам. И ныне, Бо­го­ро­ди­чен: Не по­знав­шая бра­ка Де­ва, / неиз­ре­чен­но Бо­га за­чав­шая по пло­ти, / – Ма­терь Бо­га Все­выш­не­го! / Услышь моль­бы Тво­их ра­бов, Все­не­по­роч­ная, / всем по­да­ю­щая очи­ще­ние от со­гре­ше­ний; / ныне, при­няв на­ши мо­ле­ния, / мо­ли о спа­се­нии всех нас.
Ныне от­пу­ща­е­щи: Три­свя­тое. Тро­парь, Бо­го­ро­ди­це Де­во: три­жды. И про­чее по­сле­до­ва­ние бдения. Ныне от­пус­ка­ешь: Три­свя­тое. Бо­го­ро­ди­ца Де­ва, ра­дуй­ся: (3)

НА УТРЕ­НИ

По ше­сто­псал­мии, Бог Гос­подь: Тро­парь вос­кре­сен дважды.

НА УТРЕ­НИ

По­сле ше­сто­псал­мия Бог Гос­подь: на глас Ок­то­и­ха и два­жды по­ем вос­крес­ный тро­парь гласа.

Сла­ва, свя­та­го глас 8:

Сла­ва, тро­парь свя­то­му, глас 8

Пра­во­сла­вия све­тиль­ни­че, / Церкве утвер­жде­ние и учи­те­лю, / мо­на­хов доб­ро­то, бо­го­сло­вов по­бор­ни­че непре­бо­ри­мый, / Гри­го­рие чу­до­твор­че, Фес­са­ло­нит­ская по­хва­ло, про­по­вед­ни­че бла­го­да­ти, / мо­ли­ся вы­ну спа­сти­ся ду­шам нашим. Пра­во­сла­вия све­ти­ло, Церк­ви утвер­жде­ние и учи­тель, / мо­на­хов кра­со­та, бо­го­сло­вов за­щит­ник непре­обо­ри­мый, / Гри­го­рий чу­до­тво­рец, Фес­са­ло­ни­кий­ская хва­ла, / про­воз­вест­ник бла­го­да­ти, / мо­ли непре­стан­но о спа­се­нии душ наших.
И ныне, Бо­го­ро­ди­чен в той­же глас: Иже нас ра­ди рож­дей­ся от Де­вы, / и рас­пя­тие пре­тер­пев, Бла­гий, / ис­про­вер­гий смер­тию смерть, / и вос­кре­се­ние яв­лей, яко Бог, / не пре­зри, яже со­здал еси ру­кою Тво­ею, / яви че­ло­ве­ко­лю­бие Твое, Ми­ло­сти­ве, / при­и­ми рожд­шую Тя Бо­го­ро­ди­цу, мо­ля­щу­ю­ся за ны, / и спа­си, Спа­се наш, лю­ди отчаянныя. И ныне, Бо­го­ро­ди­чен: Ра­ди нас рож­ден­ный от Де­вы / и рас­пя­тие пре­тер­пев­ший, / нис­про­верг­ший смер­тию смерть / и явив­ший вос­кре­се­ние как Бог, / не пре­зри, Бла­гой, со­здан­ных ру­кою Тво­ею; / яви че­ло­ве­ко­лю­бие Твое, Ми­ло­сти­вый, / при­ми ро­див­шую Те­бя Бо­го­ро­ди­цу, хо­да­тай­ству­ю­щую за нас, / и спа­си, Спа­си­тель наш, лю­дей отчаявшихся.
И обыч­ное сти­хо­сло­вие. И чте­ние в Ше­стод­нев­це. Сте­пен­на гла­са. Вся­кое ды­ха­ние: Еван­ге­лие утрен­нее. Вос­кре­се­ние Хри­сто­во: пса­лом 50. Сла­ва: По­ка­я­ния от­вер­зи ми две­ри: И ныне, по­до­бен: На спа­се­ния сте­зи: Та­же, на глас 6: По­ми­луй мя Бо­же: Та­же, Мно­же­ства со­де­ян­ных мною лютых: За­тем обыч­ное сти­хо­сло­вие Псал­ти­ри. Се­даль­ны Ок­то­и­ха. По­сле Непо­роч­ных тро­па­ри: Ан­гель­ский сонм: Ипа­кои. Сте­пен­ны и про­ки­мен гла­са. Все, что ды­шит: Еван­ге­лие вос­крес­ное ря­до­вое. Вос­кре­се­ние Хри­ста: Пса­лом 50. За­тем Сла­ва, глас 8: По­ка­я­ния вра­та от­вер­зи мне: (см. утре­ню в Неде­лю о мы­та­ре и фа­ри­сее).
Ка­нон Осмо­глас­ни­ка вос­кре­сен, со ир­мо­сом на 4, и Три­о­ди на 4, и свя­та­го на 6. Глас 8. Пер­вый – Вос­крес­ный с ир­мо­сом на 4 и Три­о­ди на 4, и свя­то­му на 6:

Песнь 1.

Ка­нон, глас 8
(пе­ре­ве­ден со славянского)
Песнь 1

Ир­мос: Ко­лес­ни­це­го­ни­те­ля фа­ра­о­ня по­гру­зи, / чу­до­тво­ряй ино­гда / Мо­и­сей­ский жезл, кре­сто­об­раз­но по­ра­зив, / и раз­де­лив мо­ре: / Из­ра­и­ля же бег­ле­ца, пе­ше­ход­ца спа­се, / песнь Бо­го­ви воспевающа. Ир­мос: Воз­ни­че­го ко­лес­ни­цы фа­ра­о­на по­гру­зил / неко­гда чу­до­дей­ствен­ный Мо­и­се­ев жезл, / кре­сто­об­раз­ным уда­ром раз­де­лив­ший мо­ре, / Из­ра­и­ля же бег­ле­ца, пе­ше­го пут­ни­ка спас, / песнь Бо­гу воспевавшего.
Вос­при­ем­ше теп­лы­ми сле­за­ми, блуд­на­го глас, / Те­бе От­цу всех и Бо­гу при­па­да­ем, во­пи­ю­ще: / яко со­гре­ши­хом от Те­бе уда­лив­ше­ся, и блу­ду ра­бо­тав­ше, / при­и­ми на­ше покаяние. На­чав с го­ря­чи­ми сле­за­ми / блуд­но­го сы­на речь, / к Те­бе, От­цу всех и Бо­гу при­па­да­ем, воз­гла­шая: / “Со­гре­ши­ли мы, от Те­бя уда­лив­шись / и блу­ду раб­ски слу­жа, / но при­ми на­ше покаяние!”
Цар­ское пре­оби­дев бла­го­ро­дие, / еже да­ро­вал еси мне, мене ра­ди Сло­ве, Че­ло­век бы­вый: / лю­те осу­дих­ся уго­ди­ти сви­ни­ям, гре­хов­ным вку­сом, / но по­ща­ди мя Спа­се, ми­ло­сер­ди­ем Твоим. Пре­не­брег я цар­ствен­ным бла­го­род­ством, / ко­то­рое Ты да­ро­вал мне, Сло­во, / ра­ди ме­ня че­ло­ве­ком став­ший! / Тяж­ко был я осуж­ден уха­жи­вать за сви­нья­ми / за вку­ше­ние гре­ха; / но по­ща­ди ме­ня, Спа­си­тель, / по ми­ло­сер­дию Твоему!
На ко­ле­ну па­да­ю­ща мя, / яко­же пер­вее блуд­на­го Вла­ды­ко Гос­по­ди, / Ты при­тек при­и­ми, и ру­ка­ма объ­ем, / по­даждь ми об­ра­зы Тво­е­го спа­се­ния, / вме­сто на­ем­ни­ка Че­ло­ве­ко­люб­че, / па­ки Тво­е­го сы­на сотворяя. Ме­ня, на ко­ле­ни па­да­ю­ще­го, Вла­ды­ка Гос­по­ди, / Ты, как преж­де блуд­но­го сы­на, по­спе­шив, при­ми / и, за­клю­чив в Свои объ­я­тия, / от­крой мне Тво­е­го спа­се­ния пу­ти, Че­ло­ве­ко­лю­бец, / вме­сто на­ем­ни­ка сно­ва де­лая Сво­им сыном.
Бо­го­ро­ди­чен: Бо­го­яв­ле­ния То­бою спо­до­би­ся Бо­го­ра­до­ван­ная, че­ло­ве­че­ское есте­ство: / еди­на бо хо­да­та­и­ца Де­во, бы­ла еси Бо­гу и че­ло­ве­ком. / Тем яко Бо­жию Тя Ро­ди­тель­ни­цу вси до­стой­но славим. Бо­го­ро­ди­чен: Бла­го­да­ря Те­бе, бла­го­да­ти Бо­жи­ей ис­пол­нен­ная, / Бо­го­яв­ле­ния удо­сто­и­лось че­ло­ве­че­ское есте­ство: / ибо Ты, Де­ва, од­на ста­ла по­сред­ни­цей / меж­ду Бо­гом и людь­ми. / По­то­му Те­бя, как Бо­жию Ро­ди­тель­ни­цу, / мы все до­стой­но славим.

Иный ка­нон святаго,
глас 4.

Иной ка­нон свя­то­му, глас 4
Песнь 1

Ир­мос: От­вер­зу уста моя, / и на­пол­нят­ся Ду­ха, / и сло­во от­рыг­ну Ца­ри­це Ма­те­ри, / и яв­лю­ся, свет­ло тор­же­ствуя, / и вос­пою, ра­ду­я­ся, Тоя чудеса. Ир­мос: От­вер­зу уста мои, / и они ис­пол­нят­ся Ду­ха; / и сло­во из­ре­ку Ца­ри­це Ма­те­ри, / и яв­люсь свет­ло тор­же­ству­ю­щим, / и вос­пою ра­дост­но Ее чудеса.
Ри­то­ров бо­же­ствен­нии, и бо­го­сло­вов из­ряд­нии, и язы­цы бо­го­ве­щан­нии, / при­и­ди­те сни­ди­те­ся в со­еди­не­ние, / вос­пе­ти по до­сто­я­нию ду­хо­ри­то­ра, бо­же­ствен­на­го Григория. Ри­то­ры бо­го­дух­но­вен­ные, / и из бо­го­сло­вов луч­шие, / и язы­ки бо­го­сло­вес­ные, / при­ди­те, со­бе­ри­тесь во­еди­но, / что­бы вос­петь по до­сто­ин­ству ри­то­ра Ду­ха, / бо­же­ствен­но­го Григория.
Столп ве­ры, Церкве по­бор­ник, / ве­ли­кий Гри­го­рий да вос­хва­лит­ся мною, / все­из­ряд­ный пас­тырь Фес­са­ло­нит­ский, / кра­со­та чи­на иерар­ше­ска­го воистинну. Столп ве­ры, Церк­ви за­щит­ник, / ве­ли­кий Гри­го­рий мною да вос­хва­лит­ся, / пре­вос­ход­ней­ший пас­тырь фес­са­ло­ни­кий­ский, / укра­ше­ние чи­на свя­ти­тель­ско­го воистину.
От мла­ден­ства воз­же­лал еси луч­шее жи­тие, / и со­вер­шен­ное от­че от юно­сти воз­лю­бил еси муд­ро­ва­ние, / и куп­но­нра­вен, и еди­но­муд­рен по­ка­зал­ся еси / те­зо­имен­ству­ю­ща­го те­бе от­че Григорие. С мла­ден­че­ства воз­же­лал ты луч­шей жиз­ни, / и от юно­сти воз­лю­бил со­вер­шен­ный ра­зум, от­че, / и об­ра­зом жиз­ни и мыс­ли явил­ся сход­ным / со­имен­но­му те­бе свя­то­му, / бо­же­ствен­ный Григорий.
Бо­го­ро­ди­чен: Бу­ди ми Все­не­по­роч­ная жи­во­та путь, / на­став­ля­ю­щий мя к Бо­же­ствен­ным се­ле­ни­ем: / пре­льстих­ся бо, и к про­па­с­тем зло­бы по­полз­нух­ся, / от ни­х­же мя воз­ве­ди хо­да­тай­ством Твоим. Бо­го­ро­ди­чен: Стань для ме­ня, Все­не­по­роч­ная, / пу­тем жиз­ни, ве­ду­щим ме­ня к бо­же­ствен­ным оби­те­лям, / ибо я под­верг­ся обо­льще­нию, / и к про­па­стям зло­бы низ­ри­нул­ся. / Воз­ве­ди ме­ня от них хо­да­тай­ством Твоим.

Песнь 3.

Ир­мос: Небес­на­го кру­га Вер­хо­твор­че, Гос­по­ди, / и Церкве Зи­жди­те­лю, / Ты мене утвер­ди в люб­ви Тво­ей, / желa­ний крaю, вер­ных утвер­жде­ние, / Едине Человеколюбче.

Песнь 3

Ир­мос: Утвер­див­ший в на­ча­ле небе­са пре­муд­ро / и зем­лю на во­дах ос­но­вав­ший! / На ска­ле за­по­ве­дей Тво­их, Хри­сте, ме­ня утвер­ди, / ибо нет свя­то­го, кро­ме Те­бя, / еди­ный Человеколюбец.

Убо­яв­ся мо­их дел, и да­леч­на­го от­ше­ствия, / и рас­то­чен­на­го Тво­е­го бо­гат­ства, / его­же иждих в блуд­ных стрем­ле­ни­их, / в по­ка­я­нии к Те­бе зо­ву, От­цу и Бо­гу мо­е­му: / со­гре­ших, спа­си мя. Стра­хом охва­чен­ный по при­чине дел мо­их: / и даль­не­го от­ше­ствия, и рас­то­чен­но­го Тво­е­го бо­гат­ства, / ко­то­рое я рас­тра­тил в блуд­ных устрем­ле­ни­ях, / в по­ка­я­нии зо­ву Те­бе, От­цу и Бо­гу мо­е­му: / “Со­гре­шил я, спа­си меня!”
На зем­ли со­гре­шая, небе­се убо­ях­ся: / си­це бо ми бу­дет суд то­гда пре­пи­ра­яй, / егда вся­че­ская пред­ста­нут Сло­ве, / пра­вед­ным су­дом Тво­им судимая. На зем­ле со­гре­шая, я стра­шусь небес: / ибо знаю, ка­ков то­гда бу­дет на­до мною / суд с по­дроб­ным раз­би­ра­тель­ством, / ко­гда все пред­ста­нет, Сло­во, / пред ли­цо Тво­е­го правосудия.
Мрач­ная и сквер­ная мя по­мыш­ле­ния пи­та­ху, / егда от Те­бе Спа­се, да­ле­че бых блуд­ный, / ныне же зо­ву Ти: со­гре­ших, со­гре­ших, спа­си / теп­ле при­бе­га­ю­ща­го ми­ло­сер­дию Твоему. Мрач­ные и сквер­ные по­мыш­ле­ния ме­ня пи­та­ли, / ко­гда я, блуд­ный, да­ле­ко был от Те­бя, Спа­си­тель; / ныне же взы­ваю Те­бе: / “Со­гре­шил я, со­гре­шил, / спа­си ме­ня, с го­ря­чей рев­но­стью при­бе­га­ю­ще­го / к ми­ло­сер­дию Твоему!”
Бо­го­ро­ди­чен: Обо­жи­ся Де­во Ада­мо­во сме­ше­ние: / из чре­ва бо Тво­е­го Бог пло­то­но­сец яви­ся, / Им­же воз­зва­ни бы­хом от древ­ня­го осуж­де­ния, / со­лга­ни на­деж­дею древ­ле обожения. Бо­го­ро­ди­чен: Обо­же­но бы­ло слож­ное Ада­ма есте­ство, / ибо из чре­ва Тво­е­го, Де­ва, / Бог явил­ся но­ся­щим плоть. / Им и бы­ли из­бав­ле­ны от дав­не­го осуж­де­ния / мы, об­ма­ну­тые в древ­но­сти / лож­ною на­деж­дой на обожение.

Иный.

Ир­мос: Твоя пес­но­слов­цы, Бо­го­ро­ди­це, / жи­вый и неза­вист­ный Ис­точ­ни­че, / лик се­бе со­во­куп­ль­шия, ду­хов­но утвер­ди, / в Бо­же­ствен­ней Тво­ей сла­ве / вен­цев сла­вы сподоби.

Ка­нон святому

Ир­мос: Тво­их пес­но­пев­цев, Бо­го­ро­ди­ца, / – жи­вой и обиль­ный ис­точ­ник, / устро­ив­ших ду­хов­ный празд­ник, утвер­ди / и в бо­же­ствен­ной Тво­ей сла­ве / удо­стой вен­цов славы.

Струи Бо­же­ствен­ных уче­ний тво­их со­хра­ня­ю­щии, / вся­кия коз­ни зло­слав­ных из­бе­га­ем, / и вся из­би­ва­ем тво­и­ми свя­щен­ны­ми спи­са­нь­ми / пол­ки сих Григорие. Струи бо­же­ствен­ных уче­ний тво­их хра­ня, / вся­ко­го ухищ­ре­ния непра­во­слав­ных из­бе­га­ем, / и все их опол­че­ния от­ра­жа­ем / тво­и­ми свя­щен­ны­ми пи­са­ни­я­ми, Григорий.
Пре­муд­ро­сти бу­ия зло­слав­ных раз­ру­шил еси бла­женне, / пре­муд­рость Бо­жию ипо­стас­ную имея в серд­це тво­ем, / ею­же с шу­мом по­ра­зил еси гни­лая сих шатания. Муд­ро­сти без­рас­суд­ные непра­во­слав­ных / раз­ру­шил ты, бла­жен­ный, / Бо­жию Пре­муд­рость ипо­стас­ную имея в серд­це тво­ем; / Ею ты с шу­мом со­кру­шил / гни­лую их надменность.
Умерт­вив пло­ти тле­е­мыя вся­кое сла­до­стра­стие пре­муд­ре, / пост­ни­че­ски ожи­вил еси ду­ши тво­ея дви­же­ния, / и сию Бо­же­ствен­ный ор­ган Бо­го­сло­вия по­ка­зал еси. Умерт­вив вся­кое сла­до­стра­стие / тлен­ной пло­ти, ты, пре­муд­рый, / по­дви­га­ми ожи­вил ду­ши тво­ей дви­же­ния, / и бо­же­ствен­ным ор­га­ном бо­го­сло­вия ее явил.
Бо­го­ро­ди­чен: В ра­зу­ме ума и про­из­во­ле­нии, / студ­ное же и блуд­ное жи­тие при­леж­но воз­лю­бих, / но лю­бо­вию Бо­же­ствен­ною мя свя­жи, / мо­лит­ва­ми Тво­и­ми, Де­во Богоневестная. Бо­го­ро­ди­чен: В пол­ном со­зна­нии и по соб­ствен­но­му вы­бо­ру / жизнь по­стыд­ную и блуд­ную я усерд­но воз­лю­бил; / но лю­бо­вию бо­же­ствен­ною ме­ня свя­жи, / Де­ва, Бо­жия Неве­ста, / бо­же­ствен­ным хо­да­тай­ством Твоим.

Кондак, глас 4:

Ныне вре­мя де­ла­тель­ное яви­ся, при две­рех суд, / во­ста­нем убо по­стя­ще­ся, / при­не­сем сле­зы уми­ле­ния, / ми­ло­сты­ня­ми, зо­ву­ще: / со­гре­ши­хом па­че пес­ка мор­ска­го. / Но осла­би Со­де­те­лю всех, / яко да при­и­мем нетлен­ныя венцы.

Кондак, глас 4

Ныне вре­мя доб­ро­де­те­лей яви­лось, / и при две­рях Су­дия; / не бу­дем же уны­вать, но да­вай­те, по­стясь / при­не­сем сле­зы, со­кру­ше­ние и ми­ло­сты­ню, взы­вая: / “Гре­хов на­ших боль­ше, чем пес­ка мор­ско­го, / но от­пу­сти всем, всех Осво­бо­ди­тель”, / дабы по­лу­чить нам нетлен­ный венец.

Се­да­лен, глас 4. По­до­бен: Ско­ро предвари:

Се­да­лен, глас 4

Пре­лесть по­па­лил еси зло­слав­ных пре­муд­ре, / ве­ру изъ­яс­нил еси пра­во­слав­ных доб­ре, / и мир про­све­тил еси. / Ото­ну­ду­же по­бе­до­нос­ный по­бе­ди­тель по­ка­зал­ся еси, / столп Церкве, ис­тин­ный иерарх, / мо­ля­ся не пре­стай Хри­сту, / спа­сти­ся всем нам. Пре­льще­ние непра­во­мыс­ля­щих / по­па­лил ты, пре­муд­рый, / ве­ру пра­во­слав­ных изъ­яс­нил пре­крас­но / и мир про­све­тил. / По­то­му несу­щим тро­феи по­бе­ди­те­лем явил­ся, / стол­пом Церк­ви, ис­тин­ным иерар­хом; / не пре­ста­вай мо­лить­ся Хри­сту / о спа­се­нии всех нас.
Сла­ва, той­же. Сла­ва: по­вто­ря­ем то же.
И ныне, Бо­го­ро­ди­чен: Ско­ро при­и­ми Вла­ды­чи­це мо­ле­ния на­ша, / и сия при­не­си Сы­ну Тво­е­му и Бо­гу, / Гос­по­же Все­не­по­роч­ная: / по­га­си об­сто­я­ния зло­слав­ных язы­ко­вред­ных, / укро­ти коз­ни, и низ­ло­жи дер­зость / во­ору­жа­ю­щих­ся без­бож­ных / Пре­чи­стая, на ра­бы Твоя. И ныне, Бо­го­ро­ди­чен: Ско­ро при­ми, Вла­ды­чи­ца, мо­ле­ния на­ши, / и при­не­си их Сы­ну Тво­е­му и Бо­гу, Гос­по­жа все­не­по­роч­ная! / Пре­кра­ти на­па­де­ния зло­ре­чи­вых суе­сло­вов, / укро­ти коз­ни и низ­ло­жи дер­зость без­бож­ных, / во­ору­жа­ю­щих­ся, Пре­чи­стая, на ра­бов Твоих.

Песнь 4.

Ир­мос: Ты моя кре­пость, Гос­по­ди, / Ты моя и си­ла, / Ты мой Бог, Ты мое ра­до­ва­ние, / не оставль нед­ра От­ча / и на­шу ни­ще­ту по­се­тив. / Тем с про­ро­ком Ав­ва­ку­мом зо­ву Ти: / си­ле Тво­ей сла­ва, Человеколюбче.

Песнь 4

Ир­мос: Ты – моя кре­пость, Гос­по­ди, / Ты – и моя си­ла, / Ты – мой Бог, Ты – моя ра­дость, / не оста­вив­ший недр Оте­че­ских / и на­шу ни­ще­ту по­се­тив­ший. / По­то­му с про­ро­ком Ав­ва­ку­мом воз­гла­шаю Те­бе: / “Сла­ва си­ле Тво­ей, Человеколюбец!”

От­ме­та­тель­ное оте­че­ских ми по­ве­ле­ний бо­гат­ство, / еже ми да­ро­вал еси, в сла­до­стра­стии иждив, / бых Бо­же­ствен­ных да­ро­ва­ний нищ ока­ян­ный. / Тем­же ка­ю­ща­ся со ис­по­ве­да­ни­ем / не омер­зи мене Вла­ды­ко Господи. Не оце­нен­ное мною оте­че­ских по­ве­ле­ний бо­гат­ство, / ко­то­рое Ты мне да­ро­вал, / рас­тра­тив в на­сла­жде­ни­ях, / я ни­щим стал, ли­шен­ным да­ро­ва­ний бо­же­ствен­ных, несчаст­ный. / Но все же мною, ка­ю­щим­ся со ис­по­ве­да­ни­ем, / не возг­ну­шай­ся, Вла­ды­ка Господи!
Бо­го­леп­но вос­при­им ни­ще­ту мене, / да­ле­че Те­бе древ­ле быв­ша­го, / Со­бою к Се­бе при­сво­я­е­ши, / и освя­ща­е­ши мя к ве­се­лию Че­ло­ве­ко­люб­че: / те­ло Твое Бо­же­ствен­ное Сло­ве, / воз­зва­ние мое, ве­се­лия творя. Бо­го­при­лич­но при­няв ни­ще­ту мою, / ме­ня, из­дав­на вда­ли от Те­бя ока­зав­ше­го­ся, / Ты Сам к Се­бе при­сво­я­ешь и освя­ща­ешь ме­ня, / к ве­се­лию при­об­щая, Че­ло­ве­ко­лю­бец: / Те­ло Твое бо­же­ствен­ное, Сло­во, / мое при­зва­ние к спа­се­нию, / ис­точ­ни­ком ве­се­лия творя.
Да да­ле­че сле­за­ми непре­стан­ны­ми, / веч­ныя му­ки из­ба­вим­ся, / юже уго­то­ва Бог лу­ка­вым ду­хо­вом, / яко блуд­ный, во­пи­ем: со­гре­ши­хом Ти От­че, / но при­и­ми вся при­бе­га­ю­щия ны к Тво­ей милости. Что­бы нам сле­за­ми непре­стан­ны­ми / со­вер­шен­но из­ба­вить­ся от веч­ной му­ки, / ко­то­рую уго­то­вал Бог для ду­хов злых, / мы, как блуд­ный сын, взы­ва­ем: / “Со­гре­ши­ли мы пред То­бою, От­че, / но при­ми всех нас, при­бе­га­ю­щих к ми­ло­сти Твоей!”
Бо­го­ро­ди­чен: Со­без­на­чаль­ное От­цу Сло­во сый и Ду­ху, / от Неис­ку­со­муж­ныя Де­вы раж­да­ет­ся кро­ме за­ко­на: / пре­быв убо еже бе, пре­быв же па­ки еже от нас при­ят. / Во двою бо есте­ству един Сын есть, / во обою хра­ня естественное. Бо­го­ро­ди­чен: Сло­во, без­на­чаль­ное по­доб­но От­цу и Ду­ху, / от не знав­шей му­жа Де­вы рож­да­ет­ся не по при­род­но­му за­ко­ну; / остав­шись же Тем, Кем был, Он пре­бы­ва­ет / так­же и с тем, что при­об­рел от нас. / Ибо в двух есте­ствах един Сын, / во обо­их со­хра­ня­ет им свойственное.
Иный.

Ир­мос: Неиз­след­ный Бо­жий со­вет, / еже от Де­вы во­пло­ще­ния / Те­бе, Выш­ня­го, / про­рок Ав­ва­кум усмот­ряя, зо­вя­ше: / сла­ва си­ле Тво­ей, Господи.

Ка­нон святому

Ир­мос: Со­зер­цая неис­сле­ди­мый Бо­жий со­вет / о Тво­ем, Все­выш­ний, во­пло­ще­нии от Де­вы, / про­рок Ав­ва­кум вос­кли­цал: / “Сла­ва си­ле Тво­ей, Господи!”

От­верз уста твоя от­че пре­муд­ре, / Бо­же­ствен­ную пре­муд­рость про­по­ве­дал еси, / ей­же по­учал­ся еси в серд­це тво­ем прис­но, / и Вар­ла­а­ма су­ет­на­го несмыс­лен­на и безум­на по­ка­зал еси. От­крыв уста твои, от­че муд­рый, / ты про­по­ве­дал бо­же­ствен­ную пре­муд­рость, / ко­то­рой по­учал­ся в серд­це тво­ем все­гда, / и Вар­ла­а­ма су­ет­но­го без­рас­суд­ным / и безум­ным показал.
За­шел еси слад­чай­ший в зем­лю, солн­це за­ко­ном есте­ства, / воз­си­я­е­ши же утро со Хри­стом солн­це неве­чер­нее, / вся на­зи­рая мо­лит­ва­ми твоими. За­шел ты, слад­чай­ший, как солн­це, в зем­лю / по за­ко­ну есте­ства, / но вос­хо­дишь утром со Хри­стом, немерк­ну­щее солн­це, / всех обо­зре­вая и хра­ня тво­и­ми ходатайствами.
Яви бла­го­дать те­бе бла­женне Бо­жий, / по­хва­лу и утвер­жде­ние пре­ве­лие пра­во­слав­ных, / и пас­ты­ря бла­га­го, и бо­го­сло­ва вто­ра­го, / и ста­да бодра­го хранителя. Яви­ла бла­го­дать те­бя, бла­жен­ный Бо­жий, / по­хва­лой и ве­ли­чай­шей опо­рой пра­во­слав­ных, / и пас­ты­рем доб­рым, и вто­рым бо­го­сло­вом, / и ста­да сво­е­го бод­рым хранителем.
Бо­го­ро­ди­чен: Уше­са мне от­вер­зи ду­шев­ныя Ма­ти Бо­жия, / ро­див­шая преж­де уше­са От­верз­ша­го глу­хо­му, / и Бо­же­ствен­ным вни­ма­ти сло­ве­сем, и ис­пол­ня­ти сподоби. Бо­го­ро­ди­чен: Уши ду­шев­ные от­крой мне, Ма­терь Бо­жия, / ро­див­шая От­верз­ше­го неко­гда глу­хо­му уши, / и сло­вам бо­же­ствен­ным вни­мать / и ис­пол­нять их удостой.

Песнь 5.

Ир­мос: Вскую мя от­ри­нул еси / от ли­ца Тво­е­го, Све­те Неза­хо­ди­мый, / и по­кры­ла мя есть чуж­дая тьма, ока­ян­но­го, / но об­ра­ти и к све­ту за­по­ве­дей Тво­их / пу­ти моя на­пра­ви, молюся.

Песнь 5

Ир­мос: Для че­го Ты от­верг ме­ня / от ли­ца Тво­е­го, Свет неуга­си­мый, / и по­кры­ла чуж­дая тьма ме­ня, несчаст­но­го? / Но об­ра­ти ме­ня и к све­ту за­по­ве­дей Тво­их / пу­ти мои на­правь, молю.

Бо­гат­ства и да­ро­ва­ний Бо­же­ствен­ных ли­ших­ся, / и в стра­ну при­и­дох бла­гих жи­вот­ных гла­дом тая, / но Ты мя От­че яко Бла­гий, / древ­ния сла­вы и сла­до­сти, / бла­го­сер­дия ра­ди Тво­е­го, исполни. Бо­гат­ства и да­ро­ва­ний бо­же­ствен­ных я ли­шил­ся / и при­шел в стра­ну чу­жую, / го­ло­дом жи­во­твор­ных благ то­мясь, / но Ты ме­ня, От­че, как бла­гой, / древ­ней сла­вы и сла­до­сти / по бла­го­сер­дию Сво­е­му исполни.
По­мысл блуд­на­го, в блу­де жи­тие иждив­ша при­им­ше, / От­цу ми­ло­сти­во­му при­те­цем, / несум­нен­ною ве­рою, и со­кру­ше­ни­ем серд­ца, / яко да со­гре­ше­ний остав­ле­ние приимем. По­мыш­ле­ние сы­на блуд­но­го, / в блу­де жизнь рас­тра­тив­ше­го, при­няв, / к От­цу ми­ло­сти­во­му при­бег­нем, / с ве­рой, чуж­дою со­мне­ний, и со­кру­ше­ни­ем серд­ца, / что­бы про­ще­ние со­гре­ше­ний получить.
Не кос­ни ду­ше моя, в даль­ней стране пре­бы­ва­ю­щи, / но те­цы вско­ре, Бо­гу и От­цу ис­по­ве­да­ю­щи­ся, / да при­и­ме­ши раз­ре­ше­ние, / их­же зле со­де­ла­ла еси жи­тие изнуривши. Не мед­ли, ду­ша моя, / в стране даль­ней пре­бы­вая, / но спе­ши ско­рее ис­по­ве­дать­ся Бо­гу и От­цу, / что­бы при­нять осво­бож­де­ние / от то­го, что ты зло­го со­вер­ши­ла, / жизнь свою погубив.
Бо­го­ро­ди­чен: Свет­лый Тя об­лак, но­сяй Солн­це прав­ды, / в Те­бе но­си­мое, Пре­чи­стая Де­во ве­мы, / нера­зу­мия тьму идоль­скую от­го­ня­ю­щее, / и ра­зу­мом ис­тин­ным просвещающее. Бо­го­ро­ди­чен: Те­бя, свет­лое об­ла­ко, / мы, пре­чи­стая Де­ва, зна­ем, / но­ся­щее Солн­це Прав­ды Но­си­мо­го в Те­бе, / тьму без­рас­суд­но­го идо­ло­слу­же­ния раз­го­ня­ю­ще­го / и ра­зу­мом ис­тин­ным всех просвещающего.
Иный.

Ир­мос: Ужа­со­ша­ся вся­че­ская / о Бо­же­ствен­ней сла­ве Тво­ей: / Ты бо, Неис­ку­со­брач­ная Де­во, / име­ла еси во утро­бе над все­ми Бо­га / и ро­ди­ла еси без­лет­на­го Сы­на, / всем вос­пе­ва­ю­щим Тя / мир подавающая.

Ка­нон святому

Ир­мос: Изу­мил­ся весь мир / о бо­же­ствен­ной сла­ве Тво­ей: / ибо Ты, бра­ка не по­знав­шая Де­ва, / но­си­ла во чре­ве Тво­ем Все­выш­не­го Бо­га / и ро­ди­ла веч­но­го Сы­на, / всем вос­пе­ва­ю­щим Те­бя спа­се­ние подающего.

Сер­пом сло­вес тво­их, и свя­щен­ны­ми спи­са­нь­ми / по­секл еси ере­си тер­но­вид­ныя, / и пле­вел лож­ная про­зя­бе­ния, / пра­во­сла­вия же бла­го­че­сти­вая по­ло­жил еси се­ме­на, / свя­щен­но­на­чальне Григорие. Слов тво­их сер­пом, / и свя­щен­ны­ми пи­са­ни­я­ми тво­и­ми / ты вы­ру­бил ере­си, по­доб­ные тер­ни­ям, / и пле­вел чуж­дые по­бе­ги, / и по­се­ял пра­во­слав­но­го бла­го­че­стия се­ме­на, / свя­щен­но­на­чаль­ник Григорий.
Сло­ве­са твоя все­муд­ре, и чест­ная спи­са­ния / суть ро­са Небес­ная, / мед ка­мен­ный, хлеб ан­гель­ский при­те­ка­ю­щим, / пи­тие, браш­но, сла­дость, / на­сла­жде­ние, Гри­го­рие, и ис­точ­ник жи­выя воды. Сло­ва твои, все­муд­рый, и до­сто­чти­мые пи­са­ния / яв­ля­ют­ся их чи­та­ю­щим ро­сой небес­ной, / ме­дом из ска­лы, хле­бом ан­гель­ским, / нек­та­ром, ам­бро­зи­ей, сла­до­стью, при­пра­вою, Гри­го­рий, / и ис­точ­ни­ком жи­вой воды.
Об­ща­го тя учи­те­ля по­зна­ва­ет зем­ля и мо­ре, / столп свя­щен­ный пра­во­сла­вия, / и ору­же­по­лож­ни­цу Бо­же­ствен­ных дог­мат чест­ную, / пре­мудра­го бо­го­сло­ва свя­щен­на­го, / со­жи­те­ля, со­при­част­ни­ка, апо­сто­лом единонравнаго. Об­щим учи­те­лем при­зна­ет те­бя зем­ля и мо­ре, / стол­пом свя­щен­ным пра­во­сла­вия / и до­сто­чти­мым ар­се­на­лом дог­ма­тов, / муд­рым свя­щен­ным бо­го­сло­вом, / со­оби­та­те­лем и со­при­част­ни­ком апо­сто­лам, / еди­но­го с ни­ми нрава
Бо­го­ро­ди­чен: Стру­я­ми уми­ле­ния, / сквер­ны серд­ца мо­е­го Непо­роч­ная от­мый Де­во, / и по­ка­я­ния об­ра­зы мне да­руй, / Тво­и­ми к щед­ро­му Бо­гу свя­щен­ны­ми мо­ле­нии, / Его­же неиз­ре­чен­но ро­ди­ла еси. Бо­го­ро­ди­чен: Стру­я­ми уми­ле­ния сквер­ны серд­ца мо­е­го / смой, непо­роч­ная Де­ва, / и по­ка­ян­ное устро­е­ние мне да­руй, / Тво­и­ми свя­щен­ны­ми мо­ле­ни­я­ми к Бо­гу ми­ло­серд­но­му, / Ко­то­ро­го Ты неиз­ре­чен­но родила.

Песнь 6.

Ир­мос: Мо­лит­ву про­лию ко Гос­по­ду / и То­му воз­ве­щу пе­ча­ли моя, / яко зол ду­ша моя ис­пол­ни­ся / и жи­вот мой аду при­бли­жи­ся, / и мо­лю­ся, яко Иона: / от тли, Бо­же, воз­ве­ди мя.

Песнь 6

Ир­мос: Я про­лью мо­лит­ву к Гос­по­ду / и Ему воз­ве­щу пе­ча­ли мои, / ибо зол ду­ша моя пре­ис­пол­ни­лась / и жизнь моя ко аду при­бли­зи­лась, / и мо­люсь я, как Иона: / “От по­ги­бе­ли, Бо­же, из­ве­ди меня!”

Юней­ший бых сын Твой, / и бо­гат­ство Твое зле иждих, / уда­ле­ни­ем зла­го жи­тия, / и бла­гих Тво­их ли­ша­я­ся Че­ло­ве­ко­люб­че, / при­хо­жду Те­бе От­цу и Бо­гу мо­е­му, / и про­шу прощения. Как млад­ший Твой сын я стал / и бо­гат­ство Твое бед­ствен­но рас­тра­тил / укло­не­ни­ем в злую жизнь; / и, благ Тво­их ли­шив­шись, Че­ло­ве­ко­лю­бец, / при­хо­жу к Те­бе, От­цу и Бо­гу мо­е­му, / и про­шу прощения.
Стран­ни­че­ство без­че­ло­веч­ное по­лу­чих, / и па­сти сви­нии осуж­ден бых, / яко мое рас­то­чих бо­гат­ство, / еже ми­ло­стив­но вско­ре по­дал еси, / и бых от всех наг, / но Ты яко Бог мой ущедри. Участь стран­ни­ка же­сто­кую я по­лу­чил / и па­сти сви­ней был осуж­ден, / ибо рас­то­чил мое бо­гат­ство, / ко­то­рое Ты мне ми­ло­сти­во так ско­ро дал, / и был все­го ли­шен; но Ты, как Бог, / на­до мною сжалься.
Не имам дерз­но­ве­ния Че­ло­ве­ко­люб­че, воз­зре­ти и ви­де­ти, / со­гре­шив на Небо, без­мер­ную вы­со­ту, / ни на­ре­щи­ся сын Твой, блуд­ный, / но ущед­ри мя туне, име­яй без­мер­ную милость. Не имею по гре­хам мо­им дерз­но­ве­ния; / не мо­гу я ни взо­ра воз­ве­сти / и смот­реть на неба без­мер­ную вы­со­ту, / ни на­звать­ся сы­ном Тво­им я, блуд­ный; / но не по мо­им за­слу­гам сжаль­ся на­до мною, Че­ло­ве­ко­лю­бец, / име­ю­щий без­мер­ную милость.
Бо­го­ро­ди­чен: Неска­зан­ное Твое Рож­де­ство, / и неиз­ре­чен­ный рож­де­ства Тво­е­го об­раз Де­ви­це, / яко Бо­га вы­ше ума раж­да­е­ши, / дев­ство несквер­ное иму­щи: / тем Тя вси ис­тин­ную Бо­го­ро­ди­цу до­стой­но славим. Бо­го­ро­ди­чен: Неска­зан­но Твое рож­де­ство / и неиз­ре­че­нен об­раз рож­де­ния То­бой Хри­ста, Де­ви­ца: / как Ты Бо­га пре­вы­ше по­сти­же­ния рож­да­ешь, / непо­роч­ным дев­ство со­хра­няя. / По­то­му мы все Те­бя, / ис­тин­ную Бо­го­ро­ди­цу, до­стой­но славим.
Иный.

Ир­мос: Бо­же­ствен­ное сие и все­чест­ное / со­вер­ша­ю­ще празд­не­ство, / Бо­го­муд­рии, Бо­го­ма­те­ре, / при­и­ди­те, ру­ка­ми вос­пле­щим, / от Нея рожд­ша­го­ся Бо­га славим.

Ка­нон святому

Ир­мос: Бо­же­ствен­ный сей и все­ми чти­мый / со­вер­шая празд­ник Бо­го­ма­те­ри, / при­ди­те, бо­го­муд­рые, нач­нем ру­ко­плес­кать, / от Нее рож­ден­но­го Бо­га славя.

Рас­тер­за­ся су­ет­ное ша­та­ние, / и язык Вар­ла­а­ма безум­на­го, / сло­ве­сы и ве­ле­нии, и ра­зу­ма остро­тою / пре­мудра­го ца­ря, и тво­ею, Григорие. Со­кру­ше­на су­ет­ная над­мен­ность / и язык Вар­ла­а­ма безум­но­го / сло­ва­ми, и уче­ни­я­ми, и остро­тою ра­зу­ма пре­муд­ро­го ца­ря / и тво­ею, Григорий.
Бо­же­ствен­ную цев­ни­цу Ду­ха, / тру­бу яве про­по­ве­да­ю­щую Бо­же­ствен­ныя тай­ны, / Фес­са­ло­нит­ска­го пред­се­да­те­ля, Бо­го­слов­ский язык, пес­нь­ми почтим. Бо­же­ствен­ную ли­ру Ду­ха, / тру­бу, яс­но про­воз­гла­ша­ю­щую бо­же­ствен­ные тай­ны, / фес­са­ло­ни­кий­ско­го пред­сто­я­те­ля, / бо­го­слов­ский язык пес­но­пе­ни­я­ми почтим.
Лю­дем ино­гда пред­во­ди­тель, / яко столп ог­нен­ный, ве­ры вра­ги по­па­лил еси, / вер­ных же со­сто­я­ния про­све­тил еси, / бо­го­муд­ре от­че Григорие. Неко­гда ты, на­ро­да пред­во­ди­тель, / как столп ог­нен­ный вра­гов ве­ры по­па­лил, / вер­ных же со­бра­ния про­све­тил, / бо­го­муд­рый от­че Григорий.
Бо­го­ро­ди­чен: Бу­ди ми Все­чи­стая Вла­ды­чи­це, / ти­ши­на и при­ста­ни­ще уте­ше­ния, / пре­во­дя­щее к Бо­же­ствен­но­му при­ста­ни­щу невла­е­мо­му, / бу­рю стра­стей мо­их укротивши. Бо­го­ро­ди­чен: Стань для ме­ня, все­чи­стая Вла­ды­чи­ца, / ти­ши­ною и убе­жи­щем уте­ше­ния, / пе­ре­прав­ляя к бо­же­ствен­ной при­ста­ни, где нет вол­не­ния, / и стра­стей мо­их бу­рю укротив.

Кондак свя­то­му, глас 8. По­до­бен: Взбранной:

Кондак свя­то­му, глас 8

Пре­муд­ро­сти свя­щен­ный и Бо­же­ствен­ный ор­ган, / бо­го­сло­вия свет­лую со­глас­но тру­бу, / вос­пе­ва­ем тя Гри­го­рие бо­го­гла­голь­ни­че, / но яко ум Уму пер­во­му пред­сто­яй, / к Нему ум наш от­че на­ста­ви, да зо­вем: / ра­дуй­ся про­по­вед­ни­че благодати. Мудро­сти свя­щен­ный и бо­же­ствен­ный ор­ган, / бо­го­сло­вия гром­кую тру­бу / мы строй­но вос­пе­ва­ем те­бя, Гри­го­рий бо­го­сло­вес­ный. / Но, как ум, сто­я­щий близ­ко к Вер­хов­но­му Уму, / к Нему ум наш, от­че на­правь, дабы нам вос­кли­цать: / “Ра­дуй­ся, про­воз­вест­ник благодати!”

Икос. По­до­бен: Ан­гел предстатель:

Икос

Ан­гел явил­ся еси на зем­ли, неиз­ре­чен­ная Бо­жия че­ло­ве­ком воз­ве­щая. / Без­п­лот­ных бо гла­сы, от че­ло­ве­че­ских сый, и пло­тию упо­треб­ля­я­ся, уди­вил еси нас, / и во­пи­ти те­бе бо­го­гла­го­ли­ве уве­щал еси сия: / ра­дуй­ся, им­же тьма со­кры­ся; ра­дуй­ся, им­же свет взы­де. / Ра­дуй­ся, несо­здан­на­го Бо­же­ства ан­ге­ле; / ра­дуй­ся, со­здан­на­го и бу­я­го во­ис­тин­ну об­ли­чи­те­лю. / Ра­дуй­ся, вы­со­ту невос­хо­ди­мую, Бо­же­ствен­ное есте­ство ре­кий; / ра­дуй­ся, глу­би­ну неудобь ви­ди­мую, дей­ство ре­кий; / ра­дуй­ся, яко сла­ву Бо­жию доб­ре ре­кл еси; / ра­дуй­ся, яко мне­ния зло­де­ев от­ре­кл еси. / Ра­дуй­ся све­тиль­ни­че, по­ка­за­вый Солн­це; / ра­дуй­ся ча­ше, пи­тия Бо­же­ствен­на­го по­да­тель­ни­це. / Ра­дуй­ся, им­же ис­ти­на про­си­я­ва­ет; / ра­дуй­ся, им­же по­мра­чи­ся лжа. / Ра­дуй­ся, про­по­вед­ни­че благодати. Ан­ге­лом явил­ся ты на зем­ле, / неиз­ре­чен­ные де­ла Бо­жии лю­дям воз­ве­щая: / ведь ре­ча­ми, до­стой­ны­ми бес­плот­ных, уди­вил ты нас, / хо­тя и об­ла­дал умом че­ло­ве­че­ским и пло­тию, / и убе­дил взы­вать те­бе, бо­го­сло­вес­ный, так: / “Ра­дуй­ся, ибо чрез те­бя тьма ото­гна­на; / ра­дуй­ся, ибо чрез те­бя вме­сто нее явил­ся свет. / Ра­дуй­ся, несо­здан­но­го Бо­же­ства вест­ник; / ра­дуй­ся, из­мыш­лен­но­го и нера­зум­но­го уче­ния ис­тин­ный об­ли­чи­тель. / Ра­дуй­ся, вы­со­той неудо­бо­вос­хо­ди­мой Бо­же­ствен­ное есте­ство на­звав­ший; / ра­дуй­ся, глу­би­ною труд­но­по­сти­жи­мою Его дей­ствие на­рек­ший; / Ра­дуй­ся, ибо о сла­ве Бо­жи­ей ты пре­крас­но воз­ве­стил; / ра­дуй­ся, ибо мне­ния зло­коз­нен­ных ты от­верг. / Ра­дуй­ся све­ти­ло, по­ка­зав­шее Солн­це; / ра­дуй­ся ча­ша, пи­тие бо­же­ствен­ное по­да­ю­щая. / Ра­дуй­ся, ибо чрез те­бя ис­ти­на си­я­ет; / ра­дуй­ся ибо чрез те­бя по­мерк­ла ложь. / Ра­дуй­ся, про­воз­вест­ник благодати!”
Си­нак­са­рий.

Песнь 7.

Ир­мос: От Иудеи до­шед­ше, от­ро­цы / в Ва­ви­лоне ино­гда, / ве­рою Тро­и­че­скою пла­мень пещ­ный по­пра­ша, по­ю­ще: / от­цев Бо­же, бла­го­сло­вен еси.

Песнь 7

Ир­мос: Из Иудеи при­шед­шие юно­ши / в Ва­ви­лоне неко­гда / ве­рою в Тро­и­цу по­пра­ли пла­мя пе­чи, вос­пе­вая: / “Бо­же от­цов на­ших, бла­го­сло­вен Ты!”

Дерз­но­ве­ния не имам, / еже на­ре­щи­ся сын Твой, От­че Че­ло­ве­ко­люб­че, / яко еди­на­го от на­ем­ник Тво­их бы­ти мо­лю­ся, / не гну­шай­ся мене зо­ву­ща: / отец на­ших Бо­же бла­го­сло­вен еси. Дерз­но­ве­ния я не имею / на­звать­ся сы­ном Тво­им, От­че че­ло­ве­ко­лю­би­вый; / как од­но­го из на­ем­ни­ков Тво­их при­нять ме­ня мо­лю. / Не гну­шай­ся мною, взы­ва­ю­щим: / “От­цов на­ших Бо­же, бла­го­сло­вен Ты!”
Осквер­нив­ше пер­вым жи­ти­ем жизнь, / и по­гу­бив­ше бла­го­ро­дие пер­вое, / при­те­цем Еди­но­му От­цу и Бо­гу на­ше­му, / по­ка­я­ни­ем теп­лым при­я­ти спасение. Осквер­нив­шие жизнь сво­им преж­ним по­ве­де­ни­ем / и по­гу­бив­шие из­на­чаль­ное бла­го­род­ство! / При­бег­нем к еди­но­му От­цу и Бо­гу на­ше­му, / что­бы го­ря­чим по­ка­я­ни­ем спа­се­ние получить.
Же­сток граж­да­нин, ему­же ра­бо­та­ти ока­ян­ный осу­дих­ся: / глад же, его­же подъ­ях, сви­ни­ям уго­ждая, кре­пок и нестер­пимь, / но об­ра­щь­ся про­шу, Спа­се, по­ми­луй мя. Же­сток хо­зя­ин, ко­то­ро­му слу­жить как раб / осуж­ден был я, несчаст­ный, / а го­лод, ко­то­рый тер­пел я, сви­ньям уго­ждая, / кре­пок и нестер­пим; / но, об­ра­тив­шись, про­шу, Спа­си­тель: / “По­ми­луй меня!”
Бо­го­ро­ди­чен: Умерщ­влен­ное есте­ство ожи­ви­ла еси, / еди­на Жи­вот рожд­шая Де­во Бо­го­ро­ди­це: / тем­же Тя спа­се­ние вер­нии све­мы, / отец на­ших Бо­га пло­тию рождшую. Бо­го­ро­ди­чен: Умерщ­влен­ное есте­ство Ты ожи­ви­ла, / од­на Жизнь ро­див­шая, Де­ва Бо­го­ро­ди­ца. / По­то­му мы, вер­ные, зна­ем как свое спа­се­ние / Те­бя, от­цов на­ших Бо­га по пло­ти родившую.
Иный.

Ир­мос: Не по­слу­жи­ша тва­ри Бо­го­муд­рии, / па­че Со­здав­ша­го, / но, ог­нен­ное пре­ще­ние му­же­ски по­прав­ше, / ра­до­ва­х­у­ся, по­ю­ще: / пре­пе­тый от­цев Гос­подь и Бог, бла­го­сло­вен еси.

Ка­нон святому

Ир­мос: Не по­чти­ли бо­го­муд­рые / тво­ре­ния боль­ше Твор­ца, / но угро­жав­ший им огонь му­же­ствен­но по­прав, / ра­дост­но вос­пе­ва­ли: / “Пре­х­валь­ный Гос­подь и Бог от­цов, / бла­го­сло­вен Ты!”

Сло­ве­сем бе­се­ду­ю­щии, и спи­са­ни­ем тво­им Гри­го­рие, / ра­зу­му по­уча­ют­ся Бо­жию, / и пол­ны яв­ля­ют­ся пре­муд­ро­сти Бо­жия ду­хов­ныя, / и несо­здан­ную бла­го­дать, и дей­ство Бо­жие богословствуют. К сло­вам тво­им при­об­ща­ю­щи­е­ся и пи­са­ни­ям, Гри­го­рий, / про­све­ща­ют­ся Бо­го­по­зна­ни­ем, / и яв­ля­ют­ся пол­ны­ми ду­хов­ной пре­муд­ро­сти, / и о нетвар­ной бла­го­да­ти / и энер­гии Бо­жи­ей богословствуют.
Меч и стре­лы зло­слав­ных со­кру­шил еси, / и гор­дость Вар­ла­а­мо­ву, и вся­кую си­лу ере­ти­че­скую, / яко тка­ние па­учи­ны рас­то­чил еси, / аки ка­мень пре­ве­ли­кий иерарше. Меч и стре­лы непра­во­мыс­ля­щих / ты со­вер­шен­но со­кру­шил, / и гор­ды­ню Вар­ла­а­ма, и всю си­лу ере­ти­ков / как ткань па­у­ка рас­торг / по­доб­но кам­ню ве­ли­чай­ше­му, святитель.
За­пе­чат­ле­ся тво­и­ми сло­ве­сы и дог­ма­ты ве­ра бла­го­че­сти­вых, / и дер­зость ере­си ста Гри­го­рие, / и низ­ло­же­ние пра­во­сла­вия пре­ста, и кре­пость злославных. За­пе­ча­та­на тво­и­ми сло­ва­ми, и уче­ни­я­ми, / и пи­са­ни­я­ми ве­ра бла­го­че­сти­вых, / а дер­зость ере­си пре­кра­ти­лась, Гри­го­рий, / и оста­нов­ле­но раз­ру­ше­ние пра­во­сла­вия / и си­ла неправомыслящих.
Бо­го­ро­ди­чен: Струи Тя ис­точ­ни­ка, усох­шии стра­стей бо­лез­нь­ми, ве­ду­ще во­ис­тин­ну, / по­чер­па­ем спа­се­ние, и Бо­же­ствен­ныя струи, и взы­ва­ем: / бла­го­сло­вен Все­чи­стая, плод Тво­е­го чрева. Бо­го­ро­ди­чен: Зная Те­бя, во­ис­ти­ну ис­точ­ник ис­це­ле­ний, / мы, ис­су­ша­е­мые бо­лез­ня­ми стра­стей, / чер­па­ем спа­се­ние и бо­же­ствен­ные струи и взы­ва­ем: / “Бла­го­сло­вен, Все­чи­стая, плод Тво­е­го чрева!”

Песнь 8.

Ир­мос: Сед­ме­ри­цею пещь / хал­дей­ский му­чи­тель / Бо­го­че­сти­вым неистов­но раз­жже, / си­лою же луч­шею спа­се­ны, сия ви­дев, / Твор­цу и Из­ба­ви­те­лю во­пи­я­ше: / от­ро­цы, бла­го­сло­ви­те, / свя­щен­ни­цы, вос­пой­те, / лю­дие, пре­воз­но­си­те во вся веки.

Песнь 8

Ир­мос: Се­ми­крат­но печь / Хал­дей­ский вла­сти­тель / для чту­щих Бо­га в неистов­стве раз­жег; / но си­лой выс­шею спа­сен­ны­ми их уви­дев, / к Твор­цу и Из­ба­ви­те­лю взы­вал: / “От­ро­ки бла­го­слов­ляй­те, свя­щен­ни­ки вос­пе­вай­те, / лю­ди пре­воз­но­си­те во все века!”

Без­мер­на­го Вла­ды­ко, и мно­га­го ми­ло­сер­дия Тво­е­го, / ве­мы бо­гат­ство в Тя ве­ро­вав­шии. / Тем­же Ти при­па­да­ем с блуд­ным вси теп­ле: / при­и­ми со­гре­шив­шия, и к Те­бе при­бег­шия: / несть бо, несть грех Щед­ре, / Твое че­ло­ве­ко­лю­бие по­бе­ди­ти могий. Без­мер­но­го, Вла­ды­ка, / и мно­го­го ми­ло­сер­дия Тво­е­го бо­гат­ство / зна­ем мы, в Те­бя уве­ро­вав­шие. / По­то­му все при­па­да­ем к Те­бе, с блуд­ным сы­ном го­ря­чо взы­вая: / “При­ми со­гре­шив­ших и к Те­бе при­бег­ших, / ибо нет гре­ха, ко­то­рый мог бы / че­ло­ве­ко­лю­бие Твое, Ми­ло­серд­ный, превозмочь!”.
Ми­ло­сер­дия ра­ди Вла­ды­ко Се­бе сми­рив, / пад­шим Тво­им сы­ном при­бли­жил­ся еси: / Сам бо Че­ло­ве­ко­люб­че срел еси пад­ших, / и об­ло­бы­за­е­ши, и спа­се­ние да­ру­е­ши: / аще кто и до­лу пад­нет, / ми­ло­стив сый не гне­ва­е­ши­ся, яко Человеколюбец. По ми­ло­сер­дию Сво­е­му, Вла­ды­ка, Се­бя сми­рив, / Ты к пад­шим Тво­им сы­нам при­бли­зил­ся: / ибо Сам, Че­ло­ве­ко­лю­бец встре­тил пад­ших, / и це­лу­ешь их, и спа­се­ние да­ру­ешь; / ес­ли же кто па­дет и низ­ко, / Ты, бу­дучи ми­ло­стив, не гне­ва­ешь­ся, / как Человеколюбец.
Страш­ней­ший суд мене усря­щет о Вла­ды­ко, / яко Тя че­ло­ве­ко­люб­ца и незло­би­ва зря, / не при­те­каю к Те­бе, блуд­на­го зо­вый гла­сом, / но в ле­но­сти жи­тие пре­про­вож­даю: / Ты убо ми­ло­стив бу­ди ми, / и осуж­де­ния она­го ис­хи­ти Щед­ре, по­ка­я­ния ради. Страш­ней­ший суд ме­ня встре­тит, о Вла­ды­ка! / Ибо ви­дя Те­бя, че­ло­ве­ко­лю­би­во­го и без­злоб­но­го, / не при­бе­гаю к Те­бе, взы­вая блуд­но­го сы­на гла­сом, / но в ле­но­сти жизнь про­во­жу; / Ты же будь ми­ло­стив ко мне / и от осуж­де­ния то­го из­бавь, о Ми­ло­серд­ный, / ра­ди мо­е­го покаяния.
Тро­и­чен: Не три бо­ги сла­вим, но Еди­но Бо­же­ство, / три же во­ис­тин­ну Ипо­ста­си чтим, / От­ца нерож­ден­на, и рож­ден­на Сы­на от От­ца, и ис­ход­на от От­ца Свя­та­го Ду­ха, / Бо­га Еди­на­го три, аще и зва­ние ко­еж­до, / яко­же Бог есть вер­но славимая. Тро­и­чен: Не трех бо­гов сла­вим, но еди­ное Бо­же­ство, / од­на­ко во­ис­ти­ну Три Ипо­ста­си чтим: / От­ца нерож­ден­но­го, / и Сы­на рож­ден­но­го от От­ца, / и ис­хо­дя­ще­го от От­ца Свя­то­го Ду­ха, / как Бо­га еди­но­го Трех, / хо­тя и о Каж­дом го­во­рит­ся, что Он – Бог, / ве­рою славимых.
Бо­го­ро­ди­чен: От мно­гих мя Все­не­по­роч­ная на­па­стей пре­кло­не­на, / и пе­ча­лей бу­рею по­топ­ля­е­ма / при­ста­ни­ще спа­се­ния, Тво­ею мо­лит­вою Пре­чи­стая из­ба­ви, / и от всех ис­хи­тив­ши спа­си: / да Тя до­стой­но яко теп­лую пред­ста­тель­ни­цу, / слав­лю Бо­го­ро­ди­цу во вся веки. Бо­го­ро­ди­чен: Ме­ня, под бре­ме­нем на­па­стей мно­гих пре­кло­нен­но­го / и пе­ча­лей бу­рею по­топ­ля­е­мо­го, / Ты, все­не­по­роч­ная, при­ста­ни­ще спа­се­ния, / Тво­ею мо­лит­вою, Пре­чи­стая, из­бавь / и, ис­торг­нув от всех бед, спа­си: / что­бы я Те­бя, Бо­го­ро­ди­цу, до­стой­но сла­вил / как го­ря­чую За­ступ­ни­цу, во все века.
Иный.

Ир­мос: От­ро­ки бла­го­че­сти­выя в пе­щи / Рож­де­ство Бо­го­ро­ди­чо спас­ло есть; / то­гда убо об­ра­зу­е­мое, / ныне же дей­ству­е­мое, / все­лен­ную всю воздви­за­ет пе­ти Те­бе: / Гос­по­да пой­те, де­ла, / и пре­воз­но­си­те Его во вся веки.

Ка­нон святому

Ир­мос: От­ро­ков бла­го­че­сти­вых в пе­чи / Ди­тя Бо­го­ро­ди­цы спас­ло: / то­гда – про­об­ра­зу­е­мое, а ныне – дей­ству­ю­щее; / всю все­лен­ную со­зы­ва­ет Он петь Те­бе. / Пой­те Гос­по­да, тво­ре­ния, / и пре­воз­но­си­те во все века!

Пред­сто­и­ши ныне пре­сто­лу Все­щед­ра­го, / яко бо­го­сло­вов по­доб­ный, / и сим еди­но­нрав­ный все­муд­ре Гри­го­рие, / Фес­са­ло­нит­ский пред­се­да­те­лю, иерар­хов доб­ро­то, / свет­ло укра­си­вся сла­вою свя­щен­но­на­ча­лия, / Бо­гу и ныне служа. Пред­сто­ишь ты ныне пре­сто­лу Все­ми­ло­серд­но­го, / как один из ве­ли­ких бо­го­сло­вов, / и еди­ный с ни­ми нра­вом, все­муд­рый Гри­го­рий, / Фес­са­ло­ни­кий­ский пред­сто­я­тель, иерар­хов кра­со­та, / бли­ста­тель­но укра­шен­ный сла­вою свя­щен­но­на­ча­лия, / и ныне Бо­гу служащий.
Ве­дый чи­стое тво­е­го по­мыш­ле­ния Бог, / и преж­де чре­ва, и преж­де за­ча­тия, / вер­но­му воз­гла­го­ла бо­же­ствен­но­му ца­рю яве, / Церкве необо­ри­ма­го бы­ти тя по­бор­ни­ка: / тем­же пра­виль­ным из­вест­вом, / ми­ром за­пе­чат­лен еси священноначальства. Зная чи­сто­ту по­мыш­ле­ния тво­е­го / и преж­де чре­ва, и преж­де за­ча­тия, / Бог яс­но воз­ве­стил вер­но­му бо­го­лю­би­во­му ца­рю / о те­бе, как о непо­бе­ди­мом Церк­ви за­щит­ни­ке; / по­то­му по незыб­ле­мым ка­но­нам ты был за­пе­чат­лен / мvром архиерейства.
По­беж­да­ет­ся яве и бед­ству­ет / со­бра­ние По­ли­кин­ди­на дла­нию тво­ею, / и муд­ры­ми тво­и­ми гла­го­лы, / пре­славне Гри­го­рие, Фес­са­ло­нит­ский­пред­се­да­те­лю: / и яко ис­че­за­ет дым, ис­че­зе гни­лое безу­мие, / тво­им гро­мо­глас­ным и Бо­го­слов­ным языком. Яв­но по­беж­да­ет­ся и тер­пит бед­ствие / со­бра­ние Акин­ди­на мно­го­бед­ствен­но­го / дла­нью тво­ею и муд­ры­ми тво­и­ми ре­ча­ми, / пре­слав­ный Гри­го­рий, фес­са­ло­ни­кий­ский пред­сто­я­тель; / и, как ис­че­за­ет дым, рас­се­я­но гни­лое ско­пи­ще / тво­им гро­мо­глас­ным и бо­го­слов­ским языком.
Бо­го­ро­ди­чен: Сло­во Бо­жие в Те­бе Де­во, / че­ло­ве­че­ское есте­ство по­гру­жа­е­мое страстьми, / воз­об­ра­зи край­нею бла­го­сты­нею: / и все об­но­ви и по­свя­ти: / тем­же То­бою спа­се­ни, / Тя сла­во­сло­вим во вся веки. Бо­го­ро­ди­чен: Сло­во Бо­жие в Те­бе, Де­ва, / есте­ство смерт­ных, стра­стя­ми по­гре­бен­ное, / пре­об­ра­зи­ло по край­ней бла­го­сти / и все об­но­ви­ло и освя­ти­ло; / по­то­му, бла­го­да­ря Те­бе спа­сен­ные, / мы сла­во­сло­вим Те­бя во все века.

Песнь 9.

Ир­мос: Ужа­се­ся о сем Небо, / и зем­ли уди­ви­ша­ся кон­цы, / яко Бог яви­ся че­ло­ве­ком плот­ски / и чре­во Твое бысть про­стран­ней­шее Небес, / тем Тя, Бо­го­ро­ди­цу, / Ан­ге­лов и че­ло­век чи­но­на­ча­лия величают.

Песнь 9

Ир­мос: Изу­ми­лось то­му небо, / и ужас­ну­лись пре­де­лы зем­ли, / что явил­ся лю­дям Бог во пло­ти, / и чре­во Твое ста­ло про­стран­нее небес. / По­то­му Те­бя, Бо­го­ро­ди­ца, / сон­мы Ан­гель­ские и че­ло­ве­че­ские величают.

Ра­до­сти и ве­се­лия ныне, / мене ра­ди за­клав­ше­му­ся Тво­е­му тель­цу, / ис­пол­ни се­го от Те­бе / ча­ю­щую мою ду­шу Бо­же: / за­блуж­де­на при­и­ми мя, / и умерщ­вле­на к жиз­ни воз­ве­ди, / и в Бо­же­ствен­ную одеж­ду спа­се­ния, / в нетле­ние мя облецы. Ра­до­сти и ве­се­лия ис­пол­ни ныне, / ко­гда ра­ди ме­ня за­ко­лот Твой те­лец, / от Те­бя то­го ожи­да­ю­щую ду­шу мою, Бо­же! / За­блу­див­ше­го­ся ме­ня при­ми, / и умерщ­влен­но­го к жиз­ни воз­ве­ди, / и в бо­же­ствен­ную одеж­ду спа­се­ния – в нетле­ние / ме­ня облеки.
Ду­ши уда­ле­ныя от Бо­га, / и Бо­же­ствен­ных да­ро­ва­ний ли­ше­ныя, / при­и­ди­те теп­ле, / и блуд­на­го об­ра­ще­ние вос­при­им­ше зо­вем: / От­че Бла­гий, Иже на Небе­сех, / со­гре­ши­хом Ти вси, очи­сти и спа­си / при­бе­га­ю­щия к ми­ло­сти Твоей. Ду­ши, уда­лен­ные от Бо­га / и да­ро­ва­ний бо­же­ствен­ных ли­шен­ные! / При­ди­те с го­ря­чим усер­ди­ем, / и бу­дем, взяв при­ме­ром об­ра­ще­ние сы­на блуд­но­го, взы­вать: / “От­че бла­гой, Ко­то­рый на небе­сах! / Со­гре­ши­ли все мы пред То­бою, / очи­сти и спа­си при­бе­га­ю­щих / к ми­ло­сти Твоей”.
Яко имый ми­ло­сер­дия мно­же­ство мно­гое, / не гну­шай­ся мене Гос­по­ди Гос­по­ди, / во мно­гих сла­стех бо­гат­ство иждив­ша, / и при­бе­га­ю­ща ныне, и зо­ву­ща блуд­на­го гла­сом: / со­гре­ших Ти, спа­си / при­бе­га­ю­ща­го к ми­ло­сти Твоей. Как име­ю­щий ве­ли­кое мно­же­ство ми­ло­сер­дия, / не гну­шай­ся мною, Гос­по­ди, Гос­по­ди, / во мно­гих услаж­де­ни­ях рас­тра­тив­шим свое бо­гат­ство, / и к Те­бе ныне при­бе­га­ю­щим, / и взы­ва­ю­щим блуд­но­го сы­на гла­сом: / “Со­гре­шил я пред То­бою, спа­си / при­бе­га­ю­ще­го к Тво­ей милости!”
Бо­го­ро­ди­чен: Спа­се­ния при­ста­ни­ще и на­став­ле­ние, / и пред­ста­тель­ни­цу Тя имам раб Твой, / лю­тых всех пре­пя­тий, / яко бла­гая к Бо­гу моль­ба­ми Тво­и­ми Вла­ды­чи­це да из­бав­лю­ся, / яко на Тя всю мою на­деж­ду воз­ло­жих лю­бо­вию, / да ве­рою ве­ли­чаю Тя. Бо­го­ро­ди­чен: Спа­се­ния при­ста­ни­щем, / и На­став­ни­цей, и По­кро­ви­тель­ни­цей / Те­бя имею я, раб Твой; / и да из­бав­люсь от всех тяж­ких пре­ткно­ве­ний / моль­ба­ми Тво­и­ми к Бо­гу, бла­гая Вла­ды­чи­ца: / ибо на Те­бя я всю мою на­деж­ду воз­ло­жил с лю­бо­вию, / что­бы с ве­рою ве­ли­чать Тебя.
Иный.

Ир­мос: Всяк земно­род­ный / да взыг­ра­ет­ся, Ду­хом про­све­ща­емь, / да тор­же­ству­ет же Без­п­лот­ных умов есте­ство, / по­чи­та­ю­щее свя­щен­ное тор­же­ство Бо­го­ма­те­ре, / и да во­пи­ет: / ра­дуй­ся, Все­б­ла­жен­ная, / Бо­го­ро­ди­це, Чи­стая Приснодево.

Ка­нон святому

Ир­мос: Вся­кий, на зем­ле рож­ден­ный, / да ли­ку­ет, Ду­хом про­све­ща­ясь; / да тор­же­ству­ет и бес­плот­ных Умов есте­ство, / по­чи­тая свя­щен­ное пре­став­ле­ние Бо­го­ма­те­ри, / и да взы­ва­ет: / “Ра­дуй­ся, Все­б­ла­жен­ная, / Бо­го­ро­ди­ца чи­стая, Приснодева!”

Зер­ца­ло Бо­жие был еси Гри­го­рие: / еже бо по об­ра­зу несквер­ное со­блюл еси, / ум же вла­ды­ку на стра­сти плот­ския му­же­ски по­ста­вив, / еже по по­до­бию вос­при­ял еси. / Ото­ну­ду­же дом был еси Свя­тыя Тро­и­цы светлейший. Зер­ка­лом Бо­жи­им ты стал, Гри­го­рий, / ибо по об­ра­зу Бо­жию со­здан­ное есте­ство непо­роч­ным со­хра­нил; / ум же вла­ды­кой над стра­стя­ми плот­ски­ми му­же­ствен­но по­ста­вив, / то, что по по­до­бию Бо­жию при­об­рел. / По­то­му со­де­лал­ся ты до­мом Свя­той Тро­и­цы светлейшим.
Царь бла­го­че­сти­вый кри­ла­та­го тя воз­ду­хо­ход­на по­ка­зу­ет, се­му спо­бор­ству­ю­ща, / яко все­го ис­пол­не­на Бо­же­ствен­на­го Ду­ха, / на су­е­муд­рен­на­го неистов­ству­ю­ща­го Вар­ла­а­ма, / гла­го­лю­ща­го на вы­со­ту непра­вед­ная Бо­гу, / его­же пра­вед­но по­бе­дил еси. Царь бла­го­че­сти­вый сво­им со­юз­ни­ком яв­ля­ет / те­бя, кры­ла­то­го, как бы по воз­ду­ху хо­дя­ще­го, / все­го ис­пол­нен­но­го Бо­же­ствен­но­го Ду­ха, / про­тив безум­но­го и су­е­муд­рен­но­го Вар­ла­а­ма, / непра­во в вы­со­ту о Бо­ге ве­щав­ше­го, / ты же его за­кон­но победил.
Весь быв пре­муд­ро­сти луч­шия ис­пол­нен пре­славне, / свет ми­ро­ви про­све­тил еси, / пра­во­сла­вия ис­то­чив дог­ма­ты: / дру­же­ством бо из­ряд­на­го лю­бо­муд­рия пре­муд­ре, / Бо­же­ствен­ный страх во чре­ве за­чал еси, / и сло­ве­са Ду­ха по­ро­дил еси. Весь сде­лав­шись ис­пол­нен­ным / пре­вос­ход­ней­шею муд­ро­стью, слав­ный, / свет ми­ру ты воз­жег, / ис­то­чив пра­во­сла­вия дог­ма­ты: / ведь всту­пив в друж­бу с выс­шей фи­ло­со­фи­ей, пре­муд­рый, / ты страх бо­же­ствен­ный за­чал во чре­ве / и сло­ве­са Ду­ха породил.
Бо­го­ро­ди­чен: Песнь Те­бе вер­нии со­глас­но при­но­сим бла­го­да­ре­ния: / Ты бо древ­нюю раз­ру­ши­ла еси на­шу клят­ву Бо­го­ро­ди­тель­ни­це, / и бла­го­сло­ве­ние вси Бо­же­ствен­ное при­ем­лем, / спа­се­ние, про­све­ще­ние, и ми­лость То­бою, / и ра­дость вечную. Бо­го­ро­ди­чен: Песнь бла­го­да­ре­ния мы, вер­ные, / со­глас­но Те­бе при­но­сим: / ибо Ты рас­торг­ла древ­нее на­ше про­кля­тие, Бо­жия Ро­ди­тель­ни­ца, / и все мы, бла­го­да­ря Те­бе, / пло­ды бла­го­сло­ве­ния бо­же­ствен­но­го по­лу­ча­ем: / спа­се­ние, про­све­ще­ние и ми­лость, / и ра­дость вечную.

Ек­са­по­сти­ла­рий воскресен.
Сла­ва, свя­та­го. По­до­бен: Со ученики:

Ек­са­по­сти­ла­рий воскресный
и за­тем Три­о­ди. Сла­ва, святому:

Ра­дуй­ся от­цев по­хва­ло, бо­го­сло­вов уста, / без­мол­вия се­ле­ние, пре­муд­ро­сти до­ме, / учи­те­лей край­ность, пу­чи­но сло­ва. / Ра­дуй­ся де­я­ния ор­гане, ви­де­ния край­ность, / и ис­це­ли­те­лю неду­гов че­ло­ве­че­ских. / Ра­дуй­ся Ду­ха хра­ме, и уме­рый и жи­вый отче. Ра­дуй­ся, от­цов по­хва­ла, / бо­го­сло­вов уста, без­мол­вия оби­тель, / пре­муд­ро­сти дом, / учи­те­лей со­вер­шен­ство, пу­чи­на сло­ва. / Ра­дуй­ся, де­я­ния ор­ган, со­зер­ца­ния пре­дел, / ра­дуй­ся, це­ли­тель неду­гов че­ло­ве­че­ских. / Ра­дуй­ся, Ду­ха свя­ти­ли­ще, жи­ву­щий и по смер­ти отче.
И ныне, Бо­го­ро­ди­чен: Вла­ды­чи­це, всех Вла­ды­чи­це, и всех вы­ш­шая, / всех же пре­вос­хо­дя­щая гор­них во­инств, / про­стри ру­ку дер­жав­ну, и со­хра­ни мир, / свя­щен­ни­ки бла­го­сло­ви Те­бе свя­щен­но­дей­ству­ю­щия, / мо­на­хи же про­сти, мо­ля­щия Те­бе. / Лю­ди вся уми­ри, и су­щия в па­ла­те: / во­ин­ство же укре­пи во вре­мя бра­ни: / сей град со­блю­ди, свя­тая Бо­го­ро­ди­це. / И ныне нас спо­до­би ви­де­ти Небес­ное Цар­ство, и рай­скую дверь, / егда ся­дет Су­дия су­ди­ти все­лен­ней, / во вто­ром и страш­ном су­ди­ли­щи, Вла­ды­чи­це ангелов. И ныне, Бо­го­ро­ди­чен: Вла­ды­чи­ца, все­го Ца­ри­ца и всех выс­шая, / и все гор­ние во­ин­ства пре­вос­хо­дя­щая! / Про­стри мо­гу­ще­ствен­ную Твою ру­ку и мир со­хра­ни; / бла­го­сло­ви свя­щен­ни­ков, Те­бе свя­щен­но­дей­ству­ю­щих, / мо­на­хов же про­сти, мо­ля­щих Те­бя. / Уми­ро­тво­ри всех лю­дей, и тех, кто сто­ит у вла­сти; / во­ин­ство же укре­пи во вре­мя бра­ни; / град сей со­хра­ни, свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, / и ныне нас узреть спо­до­би / Небес­ное Цар­ство и рай­скую дверь, / ко­гда ся­дет Су­дия су­дить все­лен­ную, / при вто­ром и страш­ном при­ше­ствии Сво­ем, / Вла­ды­чи­ца Ан­ге­лов!*

На хва­ли­тех по­ста­вим сти­хов 8,
и по­ем сти­хи­ры вос­крес­ны 5:
и на­сто­я­щия 3. Глас 1. По­до­бен: Небес­ных чинов:

На “Хва­ли­те:”
сти­хи­ры вос­крес­ные Октоиха
и Три­о­ди 4. Глас 1

Бла­жен­ную в ми­ре жизнь со­вер­шив, / и ныне бла­жен­ных сра­ду­е­ши­ся со­бо­ром, / и на зем­ли крот­ких, яко крот­кий жи­ве­ши иерар­ше Гри­го­рие: / бла­го­да­тию же чу­дес бо­га­те­е­ши от Бо­га, / юже по­да­е­ши чту­щим тя. Бла­жен­ную жизнь в ми­ре за­вер­шив, / и ныне ра­ду­ешь­ся вме­сте с сон­мом бла­жен­ных, / и на зем­ле крот­ких, как сам крот­кий, жи­вешь, иерарх Гри­го­рий, / и бла­го­да­тью чу­дес бо­га­те­ешь от Бо­га, / по­да­вая ее чту­щим тебя.
И гла­го­лем стих: Ис­по­вем­ся Те­бе Гос­по­ди Бо­же мой, всем серд­цем мо­им, по­вем вся чу­де­са Твоя. Стих: Бу­ду сла­вить Те­бя, Гос­по­ди, всем серд­цем мо­им, / воз­ве­щу все чу­де­са Твои. Пс 9:2
Пра­во­сла­вия дог­ма­ты на­са­дил еси, / зло­сла­вия бла­женне от­се­кая тер­ние, / и ве­ры се­мя умно­жая доб­ре, / одо­жде­ни­ем сло­вес тво­их, / сто­крат­ный клас, яко де­я­тель­ный зем­ле­де­ла­тель / Бо­гу при­несл еси. Пра­во­сла­вия дог­ма­ты ты на­са­дил, / вы­ру­бив, бла­жен­ный, тер­ния непра­во­мыс­лия, / и ве­ры се­мя успеш­но умно­жая: / лив­нем слов тво­их сто­крат­ный ко­лос / ты, как тру­до­лю­би­вый зем­ле­де­лец, Бо­гу принес.
Стих: Воз­ве­се­лю­ся и воз­ра­ду­ю­ся о Те­бе, пою име­ни тво­е­му, Вышний. Стих: Воз­ве­се­люсь и воз­ра­ду­юсь о Те­бе, вос­пою име­ни Тво­е­му, Все­выш­ний! Пс 9:3
Непо­роч­на­го тво­е­го жи­тия бла­женне свет­ло­сти / уди­ви­ша­ся ан­гел и че­ло­век со­бо­ри, / ибо про­из­во­ле­ни­ем твер­дый стра­да­лец и пост­ник явил­ся еси, / и иерарх, и до­стой­ный слу­жи­тель Бо­жий, / и друг искренний. Непо­роч­но­го жи­тия тво­е­го, бла­жен­ный, си­я­нию / уди­ви­лись сон­мы Ан­ге­лов и лю­дей: / ибо доб­ро­воль­но твер­дым по­движ­ни­ком, / и ас­ке­том явил­ся ты, и иерар­хом, / и до­стой­ным слу­жи­те­лем Бо­жи­им, / и дру­гом Его искренним.
Стих: Вос­крес­ни Гос­по­ди Бо­же мой, да воз­не­сет­ся ру­ка Твоя, не за­бу­ди убо­гих Тво­их до конца. Стих: Вос­стань, Гос­по­ди Бо­же мой, да воз­вы­сит­ся ру­ка Твоя, / не за­будь бед­ных Тво­их до кон­ца! Пс 9:33

И по­ем са­мо­гла­сен, глас 6:

Глас 6

Во тьме со­гре­ше­ний хо­дя­щим, / свет воз­си­ял еси Хри­сте вре­ме­нем воз­дер­жа­ния, / и бла­го­ухан­ный день стра­сти Тво­ея по­ка­жи нам, да во­пи­ем Те­бе: / во­ста­ни Бо­же, по­ми­луй нас. Во тьме со­гре­ше­ний хо­дя­щим / явил Ты вос­хо­дя­щий свет, Хри­сте, во вре­мя воз­дер­жа­ния; / и бла­го­при­ят­ный день стра­да­ния Тво­е­го нам по­ка­жи, / что­бы мы взы­ва­ли Те­бе: / “Вос­стань, Бо­же, по­ми­луй нас!”
Сла­ва, той­же. Сла­ва: по­вто­ря­ем то же.
И ныне: Пре­бла­го­сло­вен­на еси: И ныне, глас 2: Пре­бла­го­сло­вен­на Ты, Бо­го­ро­ди­ца Дева:
Сла­во­сло­вие ве­ли­кое: И отпуст. Сла­во­сло­вие ве­ли­кое и отпуст.

НА ЛИ­ТУР­ГИИ

Бла­жен­ны гла­са, на 6. И ка­но­на свя­та­го песнь 3, на 4. Тро­парь воскресный.

НА ЛИ­ТУР­ГИИ

Бла­жен­ны гла­са на 6, и из ка­но­на свя­то­го песнь 3‑я, на 4. Тро­парь вос­крес­ный гласа.

Тро­парь свт. Гри­го­рия, глас 8:

Тро­парь свт. Гри­го­рию, глас 8

Пра­во­сла­вия све­тиль­ни­че, / Церкве утвер­жде­ние и учи­те­лю, / мо­на­хов доб­ро­то, бо­го­сло­вов по­бор­ни­че непре­бо­ри­мый, / Гри­го­рие чу­до­твор­че, Фес­са­ло­нит­ская по­хва­ло, про­по­вед­ни­че бла­го­да­ти, / мо­ли­ся вы­ну спа­сти­ся ду­шам нашим. Пра­во­сла­вия све­ти­ло, Церк­ви утвер­жде­ние и учи­тель, / мо­на­хов кра­со­та, бо­го­сло­вов за­щит­ник непре­обо­ри­мый, / Гри­го­рий чу­до­тво­рец, Фес­са­ло­ни­кий­ская хва­ла, / про­воз­вест­ник бла­го­да­ти, / мо­ли непре­стан­но о спа­се­нии душ наших.

Сла­ва, кондак свя­то­му, глас 8. По­до­бен: Взбранной:

Сла­ва, кондак свя­то­му, глас 8

Пре­муд­ро­сти свя­щен­ный и Бо­же­ствен­ный ор­ган, / бо­го­сло­вия свет­лую со­глас­но тру­бу, / вос­пе­ва­ем тя Гри­го­рие бо­го­гла­голь­ни­че, / но яко ум Уму пер­во­му пред­сто­яй, / к Нему ум наш от­че на­ста­ви, да зо­вем: / ра­дуй­ся про­по­вед­ни­че благодати. Мудро­сти свя­щен­ный и бо­же­ствен­ный ор­ган, / бо­го­сло­вия гром­кую тру­бу / мы строй­но вос­пе­ва­ем те­бя, Гри­го­рий бо­го­сло­вес­ный. / Но, как ум, сто­я­щий близ­ко к Вер­хов­но­му Уму, / к Нему ум наш, от­че на­правь, дабы нам вос­кли­цать: / “Ра­дуй­ся, про­воз­вест­ник благодати!”

И ныне, кондак три­о­ди, глас 4:

И ныне, кондак три­о­ди, глас 4

Ныне вре­мя де­ла­тель­ное яви­ся, при две­рех суд, / во­ста­нем убо по­стя­ще­ся, / при­не­сем сле­зы уми­ле­ния, / ми­ло­сты­ня­ми, зо­ву­ще: / со­гре­ши­хом па­че пес­ка мор­ска­го. / Но осла­би Со­де­те­лю всех, / яко да при­и­мем нетлен­ныя венцы. Ныне вре­мя доб­ро­де­те­лей яви­лось, / и при две­рях Су­дия; / не бу­дем же уны­вать, но да­вай­те, по­стясь / при­не­сем сле­зы, со­кру­ше­ние и ми­ло­сты­ню, взы­вая: / “Гре­хов на­ших боль­ше, чем пес­ка мор­ско­го, / но от­пу­сти всем, всех Осво­бо­ди­тель”, / дабы по­лу­чить нам нетлен­ный венец.

Про­ки­мен, глас 5:

Ты Гос­по­ди со­хра­ни­ши ны, и со­блю­де­ши ны / от ро­да се­го и во век. Стих: Спа­си мя Гос­по­ди, яко оску­де преподобный.

Про­ки­мен, глас 5

Ты, Гос­по­ди, со­хра­нишь нас и сбе­ре­жёшь нас / от ро­да се­го и во­век. Стих: Спа­си ме­ня, Гос­по­ди, ибо не ста­ло праведного.

И свя­та­го, глас 1:

Уста моя воз­гла­го­лют пре­муд­рость, и по­уче­ние серд­ца мо­е­го разум.

И свя­ти­те­лю про­ки­мен, глас 1

Уста мои из­ре­кут пре­муд­рость, / и раз­мыш­ле­ние серд­ца мо­е­го – разум.

Апо­стол
ко Ев­ре­ем, за­ча­ло 304.

Апо­стол
По­сла­ние к Ев­ре­ям, за­ча­ло 304

В на­ча­ле Ты, Гос­по­ди, зем­лю ос­но­вал eси, и де­ла ру­ку Твоeю суть небе­са. Та по­гиб­нут, Ты же пре­бы­ва­е­ши, и вся, яко­же ри­за, обет­ша­ют. И яко oдеж­ду сви­е­ши их, и из­ме­нят­ся: Ты же тойж­де eси, и ле­та Твоя не оску­де­ют. Ко­му же от Ан­гел ре­че ко­гда: се­ди одес­ную Менe, дон­де­же по­ло­жу вра­ги Твоя под­но­жие ног Тво­их? Не вси ли суть слу­жеб­нии ду­си, в слу­же­ние по­сы­ла­е­ми за хо­тя­щих на­сле­до­ва­ти спасение? В на­ча­ле Ты, Гос­по­ди, зем­лю ос­но­вал, и де­ло рук Тво­их – небе­са; они по­гиб­нут, а Ты пре­бу­дешь, и все, как одеж­да, об­вет­ша­ют, и, как оде­я­ние, Ты свер­нёшь их, и из­ме­нят­ся. Но Ты – тот же, и го­ды Твои не кон­чат­ся. Ко­му же ко­гда из Ан­ге­лов ска­зал Бог: “Си­ди спра­ва от Ме­ня, до­ко­ле не по­ло­жу вра­гов Тво­их под­но­жи­ем ног Тво­их”? Не все ли они – слу­жеб­ные ду­хи, по­сы­ла­е­мые на слу­же­ние для тех, ко­му пред­сто­ит на­сле­до­вать спасение?
Се­го ра­ди по­до­ба­ет нам ли­ш­ше вни­ма­ти слы­шан­ным, да не ко­гда от­па­дем. Аще бо гла­го­лан­ное Ан­ге­лы сло­во бысть из­вест­но, и вся­ко пре­ступ­ле­ние и ослу­ша­ние пра­вед­ное при­ят мздо­воз­да­я­ние. Ка­ко мы убе­жим, о то­ли­цем нера­див­ше спа­се­нии, eже за­ча­ло при­ем­ше гла­го­ла­ти­ся от Гос­по­да, слы­шав­ши­ми в нас известися? По­то­му мы долж­ны быть осо­бен­но вни­ма­тель­ны к слы­шан­но­му, что­бы не унес­ло нас те­че­ни­ем. Ведь ес­ли ска­зан­ное чрез Ан­ге­лов сло­во ока­за­лось твер­дым, и вся­кое пре­ступ­ле­ние и ослу­ша­ние по­лу­ча­ло спра­вед­ли­вое воз­да­я­ние, то как мы из­бе­жим, пре­не­бре­гая столь ве­ли­ким спа­се­ни­ем, ко­то­рое, взяв на­ча­ло с го­во­рив­ше­го­ся Гос­по­дом, в нас утвер­ди­лось слы­шав­ши­ми от Него? Евр 1:10–2:3

И свя­ти­те­лю,
ко Ев­ре­ем, за­ча­ло 318:

И свя­то­му
По­сла­ние к Ев­ре­ям, за­ча­ло 318А

Бра­тие, та­ков нам по­до­ба­ше ар­хи­ерей, пре­по­до­бен, незло­бив, без­сквер­нен, от­лу­чен от греш­ник и вы­ш­ше Небес быв. Иже не имать по вся дни нуж­ды, яко­же пер­во­свя­щен­ни­цы, преж­де о сво­их гре­сех жерт­вы при­но­си­ти, по­том же о люд­ских: сие бо со­тво­ри еди­ною, Се­бе при­нес. За­кон бо че­ло­ве­ки по­став­ля­ет пер­во­свя­щен­ни­ки, иму­щыя немощь: сло­во же клят­вен­ное, еже по за­коне, Сы­на во ве­ки со­вер­шен­на. Гла­ва же о гла­го­ле­мых: та­ко­ва има­мы пер­во­свя­щен­ни­ка, иже се­де одес­ную Пре­сто­ла Ве­ли­че­ствия на Небе­сех, свя­тым слу­жи­тель и ски­нии ис­тин­ней, юже во­дру­зи Гос­подь, а не человек. Бра­тья, та­кой и по­до­бал нам Пер­во­свя­щен­ник: свя­той, непри­част­ный злу, непо­роч­ный, от­де­лен­ный от греш­ни­ков и воз­не­сен­ный пре­вы­ше небес, Ко­то­рый не име­ет нуж­ды еже­днев­но, как те пер­во­свя­щен­ни­ки, спер­ва за свои гре­хи при­но­сить жерт­вы, за­тем за гре­хи на­ро­да: ибо это Он сде­лал раз на­все­гда, при­не­ся в жерт­ву Се­бя Са­мо­го. Ибо За­кон ста­вит пер­во­свя­щен­ни­ка­ми лю­дей, име­ю­щих немощь, а сло­во с клят­вой, быв­шей по­сле За­ко­на, по­ста­ви­ло Сы­на во­век со­вер­шен­но­го. В том же, о чем го­во­рит­ся, глав­ное есть то: мы име­ем та­ко­го Пер­во­свя­щен­ни­ка, Ко­то­рый вос­сел по пра­вую сто­ро­ну пре­сто­ла Ве­ли­че­ства на небе­сах, как слу­жи­тель свя­ти­ли­ща и ски­нии ис­тин­ной, ко­то­рую уста­но­вил Гос­подь, а не че­ло­век. Евр 7:26–8:2

Ал­ли­лу­иа гласа.
И свя­ти­те­лю глас 2:

Ал­ли­лу­ия гласа.
И свя­ти­те­лю глас 2

Стих: Уста пра­вед­на­го по­учат­ся пре­муд­ро­сти, и язык его воз­гла­го­лет суд. Стих: Уста пра­вед­но­го из­ре­кут пре­муд­рость, и язык его воз­ве­стит суд.

Еван­ге­лие от Мар­ка, за­ча­ло 7:

Еван­ге­лие от Мар­ка, за­ча­ло 7

Во вре­мя оно, вни­де Иисус в Ка­пер­на­ум по днех, и слы­ша­но бысть, яко в до­му eсть. И абие со­бра­ша­ся мно­зи, яко­же кто­му не вме­ща­ти­ся ни при две­рех: и гла­го­ла­ше им сло­во. И при­и­до­ша к Нему, но­ся­ще раз­слаб­лен­на (жи­ла­ми), но­си­ма че­тырь­ми. И не мо­гу­щим при­бли­жи­ти­ся к Нему на­ро­да ра­ди, от­кры­ша по­кров, иде­же бе, и про­ко­пав­ше све­си­ша oдр, на нем­же раз­слаб­лен­ный ле­жа­ше. Ви­дев же Иисус ве­ру их, гла­го­ла раз­слаб­лен­но­му: ча­до, от­пу­ща­ют­ся те­бе гре­си твои. Бя­ху же нецыи от книж­ник ту се­дя­ще, и по­мыш­ля­ю­ще в серд­цах сво­их: Что Сей та­ко гла­го­лет ху­лы? Кто мо­жет остав­ля­ти гре­хи, ток­мо eдин Бог? И абие ра­зу­мев Иисус ду­хом Сво­им, яко та­ко тии по­мыш­ля­ют в се­бе, ре­че им: что сия по­мыш­ля­е­те в серд­цах ва­ших? Что eсть удо­бее ре­щи раз­слаб­лен­но­му: от­пу­ща­ют­ся те­бе гре­си; или ре­щи: во­ста­ни, и воз­ми oдр твой, и хо­ди? Но да уве­сте, яко власть имать Сын Че­ло­ве­че­ский на зем­ли от­пу­ща­ти гре­хи, (гла­го­ла раз­слаб­лен­но­му:) Те­бе гла­го­лю: во­ста­ни, и воз­ми oдр твой, и иди в дом твой. И во­ста абие, и взем oдр, изы­де пред все­ми: яко ди­ви­ти­ся всем, и сла­ви­ти Бо­га, гла­го­лю­щим, яко ни­ко­ли­же та­ко видехом. В то вре­мя во­шел Иисус в Ка­пер­на­ум, и ста­ло слыш­но, что Он в до­ме. И тот­час со­бра­лись мно­гие, так что и у две­ри уже не бы­ло ме­ста; и Он го­во­рил им сло­во. И при­хо­дят к Нему, неся рас­слаб­лен­но­го, ко­то­ро­го дер­жа­ли на ру­ках чет­ве­ро. И так как не мог­ли при­бли­зить­ся к Нему из-за тол­пы, рас­кры­ли они кров­лю до­ма, где Он был, и, про­де­лав от­вер­стие, спус­ка­ют ту­да по­стель, на ко­то­рой ле­жал рас­слаб­лен­ный. И уви­дев ве­ру их, го­во­рит Иисус рас­слаб­лен­но­му: “Ча­до, про­ща­ют­ся те­бе гре­хи твои!” Бы­ли же неко­то­рые из книж­ни­ков, там си­дев­шие и рас­суж­дав­шие в серд­цах сво­их: “Что Он так го­во­рит бо­го­хуль­ства! Кто мо­жет про­щать гре­хи, кро­ме од­но­го Бо­га?” И тот­час узнав ду­хом Сво­им, что они так рас­суж­да­ют в се­бе, Иисус ска­зал им: “Что вы так рас­суж­да­е­те в серд­цах ва­ших? Что лег­че? Ска­зать рас­слаб­лен­но­му: “про­ща­ют­ся те­бе гре­хи”, или ска­зать: “вста­вай, и возь­ми по­стель твою, и хо­ди?” Но, что­бы вы зна­ли, что власть име­ет Сын Че­ло­ве­че­ский про­щать на зем­ле гре­хи, го­во­рит рас­слаб­лен­но­му: “Те­бе го­во­рю: вста­вай, и возь­ми по­стель твою, и иди в дом твой!” И он встал тот­час и, взяв по­стель, вы­шел пе­ред все­ми, – так что изум­ля­лись все и сла­ви­ли Бо­га, го­во­ря: “Ни­ко­гда ни­че­го та­ко­го мы не ви­де­ли!” Мк 2:1–12

И свя­ти­те­лю Еван­ге­лие от Иоан­на, за­ча­ло 36:

И свя­то­му Еван­ге­лие от Иоан­на, за­ча­ло 36

Ре­че Гос­подь ко при­шед­шим к Нему Иуде­ем: Аз eсмь дверь. Мною аще кто вни­дет, спа­сет­ся; и вни­дет, и изы­дет, и па­жить об­ря­щет. Тать не при­хо­дит, раз­ве да укра­дет и уби­ет и по­гу­бит: Аз при­и­дох, да жи­вот имут, и ли­ш­ше имут. Аз eсмь пас­тырь доб­рый: пас­тырь доб­рый ду­шу свою по­ла­га­ет за oв­цы: А на­ем­ник, иже несть пас­тырь, eму­же не суть oв­цы своя, ви­дит вол­ка гря­ду­ща, и остав­ля­ет oв­цы, и бе­га­ет. И волк рас­хи­тит их, и рас­пу­дит oв­цы. А на­ем­ник бе­жит, яко на­ем­ник eсть, и нера­дит о oв­цах. Аз eсмь пас­тырь доб­рый, и знаю Моя, и зна­ют Мя Моя. Яко­же зна­ет Мя Oтец, и Аз знаю Oт­ца, и ду­шу Мою по­ла­гаю за oв­цы. И ины oв­цы имам, яже не суть от дво­ра се­го, и тыя Ми по­до­ба­ет при­ве­сти, и глас Мой услы­шат, и бу­дет eди­но ста­до, и eдин Пастырь.

И свя­то­му вся служ­ба святительская.

Ска­зал Гос­подь при­шед­шим к Нему Иуде­ям: Я – дверь: чрез Ме­ня ес­ли кто вой­дет, спа­сен бу­дет, и вой­дет и вый­дет и паст­би­ще най­дет. Вор при­хо­дит толь­ко что­бы украсть, и убить, и по­гу­бить. Я при­шел, что­бы жизнь име­ли и в из­быт­ке име­ли. Я – пас­тырь доб­рый. Пас­тырь доб­рый ду­шу свою по­ла­га­ет за овец. На­ем­ник же, а не пас­тырь, тот, ко­му ов­цы не свои, ви­дит при­хо­дя­ще­го вол­ка, и остав­ля­ет овец, и бе­жит, – и волк по­хи­ща­ет их и раз­го­ня­ет овец. А на­ем­ник бе­жит, по­то­му что он – на­ем­ник, и нет ему де­ла до овец. Я – пас­тырь доб­рый, и знаю Мо­их, и зна­ют Ме­ня Мои. Как зна­ет Ме­ня Отец, знаю и Я От­ца; и ду­шу Мою по­ла­гаю за овец. И дру­гие ов­цы есть у Ме­ня, ко­то­рые не из это­го дво­ра, и тех Мне над­ле­жит при­ве­сти, и го­лос Мой они услы­шат, и бу­дет од­но ста­до, один Пас­тырь. Ин 10:9–16

При­ча­стен:

При­ча­стен

Хва­ли­те Гос­по­да с Небес, хва­ли­те Его в Вышних. Хва­ли­те Гос­по­да с небес, хва­ли­те Его в вышних.
Дру­гий: В па­мять веч­ную бу­дет пра­вед­ник, от слу­ха зла не убоится. Иной: В веч­ной па­мя­ти бу­дет пра­вед­ник, от злой мол­вы не убо­ит­ся. Пс 148:1; 111:6Б–7А
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки