Приходской Часослов без священника

Отличительной особенностью этого Часослова является то, что молитвы и моления, предназначенные для возглашения их священнослужителями, заменяются в нем молитвами из домашнего Часослова...Все службы данного Часослова, представляя собой замкнутый и постоянно повторяющийся круг суточного богослужения, совершаются в храме или часовне в соответствии с временем их совершения. Совершаются они клиросными чтецами и певцами по благословению окормляемого ими священнослужителя в том случае, когда нет возможности совершить их вместе с ним. Его отличительной особенностью является то, что молитвы и моления, предназначенные для возглашения их священнослужителями, заменяются в нем молитвами из домашнего Часослова.

иерей Вадим Коржевский

Пятница, 27 января 2023 г.
Утреня вседневная (05:00-09:00)

Утреня вседневная

Время совершения: 05:00-09:00

Чтец: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же вез­де́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, при­и­ди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спа­си́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза) Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Моли́тва ко Пресвято́й Тро́ице

От сна воста́в, бла­го­да­рим Тя, Свята́я Тро́ице, яко, мно́гия ра́ди Тво­ея́ бла́гости и долготерпе́ния, не прогне́вался еси́ на нас, лени́вых и гре́шных, ниже́ погуби́л нас еси́ со беззако́ньми наши­ми, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и, в неча́янии лежа́щих, воздви́гл еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не про­све­ти́ о́чи наша мы́сленныя, отве́рзи уста́ наша поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и пе́ти Тя во испове́дании серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Хор: Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на зем­ли́ мир, в челове́цех благоволе́ние.

Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хва­лу́ Твою́.

Псало́м 3

Чтец: Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й гла­ву́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Сво­ея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя.

Хор: Аз усну́х, и спах, воста́х, / я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

При­пе­вы в три­псал­мии поют­ся на глас пер­во­го тро­па­ря, кото­рый будет петь­ся в псал­ме 142 (вме­сто «Бог Господь»).

Чтец: Воскрес­ни́, Го́споди, спа­си́ мя, Бо́же мой.

Хор: Аз усну́х, и спах, воста́х, / я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Чтец: Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

Хор: Аз усну́х, и спах, воста́х, / я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псало́м 62

Чтец: Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, Воз­жа­да́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в зем­ли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко бла­го­слов­лю́ Тя в живо­те́ мое́м, о и́мени Твое́м воз­де­жу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й,

Хор: На у́тренних поуча́хся в Тя.

Чтец: Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве кри­лу́ Твое́ю возра́дуюся.

Хор: На у́тренних поуча́хся в Тя.

Чтец: Приль­пе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

Хор: На у́тренних поуча́хся в Тя.

Псало́м 142

Чтец: Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, вну­ши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко зем­ля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исче­зе́ дух мой, не отвра­ти́ лица́ Тво­е­го́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотво­ри́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Ска­жи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пой­ду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́.

Хор: Слы́шану сотво­ри́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х.

Чтец: Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х.

Хор: Слы́шану сотво­ри́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х.

Чтец: Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой.

Хор: Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

Чтец: И́мене Тво­е­го́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́.

Хор: Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

Чтец: И ми́лостию Твое́ю потреби́ши вра­ги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Хор:

Глас 4: Сло́ва Бо́жия служи́тельнице,/ во апо́стольстей про́поведи первозва́нному Андре́ю/ и про́чим апо́столом подража́вшая,/ просвети́тельнице Иве́рии и Ду́ха Свята́го цевни́це,/ свята́я равноапо́стольная Ни́но,/ моли́ Хри­ста́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.
Сла­ва и ныне:
Глас 1: Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́йческое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не/ изве́ствоваше сло­ве­се́ утвержде́ние./ Явле́йся Хри­сте́ Бо́же/ и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

Моли́тва св. Мака́рия Вели́кого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в, прибега́ем, и на дела́ Твоя́ подвиза́емся милосе́рдием Твои́м, и молим­ся Тебе: помо­зи́ нам на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви нас от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спа­си́ нас, и вве­ди́ в Ца́рство Твое́ Ве́чное. Ты бо еси́ наш Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние наше, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Три­псал­мие (одна «Сла­ва» из кафизм по порядку).

Псалти́рь

Пса­лом 78
Псало́м Аса́фу.
1 Бо́же, приидо́ша язы́цы в достоя́ние Твое́, оскверни́ша хра́м святы́й Тво́й,
2 положи́ша Иерусали́м я́ко ово́щное храни́лище: положи́ша тру́пия ра́б Твои́х бра́шно пти́цам небе́сным, пло́ти преподо́бных Твои́х звере́м земны́м:
3 пролия́ша кро́вь и́х я́ко во́ду о́крест Иерусали́ма, и не бе́ погреба́яй.
4 Бы́хом поноше́ние сосе́дом на́шым, подражне́ние и поруга́ние су́щым о́крест на́с.
5 Доко́ле, Го́споди, прогне́ваешися до кон­ца́? Разжже́тся я́ко о́гнь рве́ние Твое́?
6 Проли́й гне́в Тво́й на язы́ки незна́ющыя Тебе́, и на ца́рствия, я́же и́мене Тво­е­го́ не призва́ша:
7 я́ко поядо́ша Иа́кова, и ме́сто его́ опустоши́ша.
8 Не помя­ни́ на́ших беззако́ний пе́рвых: ско́ро да предваря́т ны́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хом зело́.
9 Помо­зи́ на́м, Бо́же, Спаси́телю на́ш, сла́вы ра́ди и́мене Тво­е­го́: Го́споди, изба́ви ны́ и очи́сти гре­хи́ на́шя и́мене ра́ди Тво­е­го́.
10 Да не когда́ реку́т язы́цы: где́ е́сть Бо́г и́х? И да уве́стся во язы́цех пред очи́ма на́шима отмще́ние кро́ве ра́б Твои́х пролиты́я.
11 Да вни́дет пред Тя́ воздыха́ние окова́нных: по вели́чию мы́шцы Тво­ея́ снаб­ди́ сы́ны умерщвле́нных.
12 Возда́ждь сосе́дом на́шым седмери́цею в не́дро и́х поноше́ние и́х, и́мже поноси́ша Тя́, Го́споди.
13 Мы́ же лю́дие Твои́ и о́вцы па́жити Тво­ея́ испове́мыся Тебе́, Бо́же, во ве́к, в ро́д и ро́д возвести́м хва­лу́ Твою́.
Пса­лом 79
1 В коне́ц, о изме́ншихся, свиде́ние Аса́фу, псало́м.
2 Пасы́й Изра́иля вон­ми́: наставля́яй я́ко овча́ Ио́сифа, седя́й на херуви́мех, яви́ся:
3 пред Ефре́мом и Вениами́ном и Манасси́ем воздви́гни си́лу Твою́, и при­и­ди́ во е́же спа­сти́ на́с.
4 Бо́же, обра­ти́ ны, и про­све­ти́ лице́ Твое́, и спасе́мся.
5 Го́споди Бо́же си́л, доко́ле гне́ваешися на моли́тву ра́б Твои́х?
6 Напита́еши на́с хле́бом сле́зным, и напои́ши на́с слеза́ми в ме́ру.
7 Положи́л еси́ на́с в пререка́ние сосе́дом на́шым, и вра­зи́ на́ши подражни́ша ны́.
8 Го́споди Бо́же си́л, обра­ти́ ны, и про­све­ти́ лице́ Твое́, и спасе́мся.
9 Виногра́д из Еги́пта прене́сл еси́: изгна́л еси́ язы́ки, и насади́л еси́ и́:
10 путесотвори́л еси́ пред ни́м, и насади́л еси́ коре́ния его́, и испо́лни зе́млю.
11 Пок­ры́ го́ры се́нь его́, и ве́твия его́ ке́дры Бо́жия:
12 про­ст­ре́ ро́зги его́ до мо́ря, и да́же до ре́к отра́сли его́.
13 Вску́ю низложи́л еси́ опло́т его́, и объима́ют и́ вси́ мимоходя́щии путе́м?
14 Озо­ба́ и́ ве́прь от дубра́вы, и уедине́нный ди́вий пояде́ и́.
15 Бо́же си́л, обрати́ся у́бо, и при́зри с небе­се́ и ви́ждь, и посе­ти́ виногра́д се́й:
16 и совер­ши́ и́, его́же наса­ди́ десни́ца Твоя́, и на сы́на челове́ческаго, его́же укрепи́л еси́ Себе́.
17 Пожже́н огне́м и раско́пан: от запреще́ния лица́ Тво­е­го́ поги́бнут.
18 Да бу́дет рука́ Твоя́ на му́жа десни́цы Тво­ея́ и на сы́на челове́ческаго, его́же укрепи́л еси́ Себе́,
19 и не отсту́пим от Тебе́: оживи́ши ны́, и и́мя Твое́ призове́м.
20 Го́споди Бо́же си́л, обра­ти́ ны, и про­све­ти́ лице́ Твое́, и спасе́мся.
Пса­лом 80
1 В коне́ц, о точи́лех, псало́м Аса́фу.
2 Ра́дуйтеся Бо́гу помо́щнику на́шему, воскли́кните Бо́гу Иа́ковлю:
3 приими́те псало́м и дади́те тимпа́н, псалти́рь красе́н с гу́сльми:
4 воструби́те в новоме́сячии трубо́ю, во благознамени́тый де́нь пра́здника ва́шего:
5 я́ко повеле́ние Изра́илеви е́сть, и судь­ба́ Бо́гу Иа́ковлю.
6 Свиде́ние во Ио́сифе поло­жи́ е́, вне­гда́ изы́ти ему́ от зем­ли́ Еги́петския: язы́ка, его́же не ве́дяше, услы́ша.
7 Отя́т от бре́мене хребе́т его́: ру́це его́ в коши́ порабо́тасте.
8 В ско́рби призва́л Мя́ еси́, и изба́вих тя́: услы́шах тя́ в та́йне бу́рне: искуси́х тя́ на воде́ Пререка́ния.
9 Слы́шите, лю́дие Мои́, и засвиде́телствую ва́м, Изра́илю, а́ще послу́шаеши Мене́:
10 не бу́дет тебе́ бо́г но́в, ниже́ поклони́шися бо́гу чужде́му.
11 А́з бо е́смь Госпо́дь Бо́г тво́й, изведы́й тя́ от зем­ли́ Еги́петския: раз­ши­ри́ уста́ твоя́, и испо́лню я́.
12 И не послу́шаша лю́дие Мои́ гла́са Мое­го́, и Изра́иль не вня́т Ми́:
13 и отпусти́х я́ по начина́нием серде́ц и́х, по́йдут в начина́ниих свои́х.
14 А́ще бы́ша лю́дие Мои́ послу́шали Мене́, Изра́иль а́ще бы в пути́ Моя́ ходи́л:
15 ни о чесо́мже у́бо вра­ги́ его́ смири́л бы́х, и на оскорбля́ющыя и́х возложи́л бы́х ру́ку Мою́.
16 Вра­зи́ Госпо́дни солга́ша ему́, и бу́дет вре́мя и́х в ве́к:
17 и напи­та́ и́х от ту́ка пшени́чна, и от ка́мене ме́да насы́ти и́х.

По окон­ча­нии псал­мо­пе­ния: Аллилу́иа, Аллилу́иа, Аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (3 раза)

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Седа­лен дня

Глас 3: Всю стра­ну́ на́шу сло́вом духо́вным, равноапо́стольная Ни́но, ороси́ла еси́/ и та́ко плодоно́сну сию́ сотвори́ла еси́,/ во е́же произрасти́ти се́мя ве́ры,/ кон­цы́ вселе́нныя просвети́ла еси́ и неве́рия пле́велы исто́ргла еси́,/ крести́вши И́верския язы́ки во И́мя Тро́ицы Безнача́льныя.
Сла­ва и ныне:
Я́вльшуся Тебе́ во Иорда́не, Спа́се,/ и кре́щшуся Тебе́ от Предте́чи, Христе́,/ возлю́бленный Сын свиде́тельствован был еси́,/ те́мже и Собезнача́лен Отцу́ яви́лся еси́,/ Дух же Святы́й на Тя схожда́ше,/ И́мже и просвети́вшеся, вопие́м:/ сла́ву Бо́гу, Су́щему в Тро́ице.

Про­лог

Молит­ва перед чте­ни­ем: Моли́твами святы́х отец на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же на́ш, поми́луй нас.

Моли́тва свято́го Васи́лия Вели́кого

Тя благослови́м, вы́шний Бо́же и Го́споди ми́лости, творя́щаго при́сно с на́ми вели́кая же и неизсле́дованная, сла́вная же и ужа́сная, и́хже несть чис­ла́, пода́вшаго нам сон во упокое́ние не́мощи на́шея, и ослабле́ние трудо́в многотру́дныя пло́ти. Благодари́м Тя, якo не погуби́л еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси́, во е́же славосло́вити держа́ву Твою́. Те́мже мо́лим безме́рную Твою́ бла́гость, про­све­ти́ на́ша мы́сли, оче­са́, и ум наш от тя́жкаго сна ле́ности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я Тво­е­го́ хвале́ния, я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех, и от всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Библе́йские пе́сни

Пес­ня 5

На 12: От но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́.
При­пев: Го́споди Бо́же мой, мир даждь мне.
Пра́вде научи́теся, живу́щии на земли́.
При­пев: Го́споди Бо́же мой, мир даждь мне.
На 10: Да во́змется нечести́вый, да не ви́дит сла́вы Госпо́дни. Го́споди, высо­ка́ Твоя́ мы́шца — и не ве́деша, разуме́вше же — постыдя́тся.
При­пев: Го́споди Бо́же мой, мир даждь мне.
За́висть прии́мет лю́ди ненака́занныя, и ны́не огнь супоста́ты поя́ст.
При­пев: Го́споди Бо́же мой, мир даждь мне.
На 8: Прило­жи́ им зла, Го́споди, при­ло­жи́ зла сла́вным земли́.
При­пев: Го́споди Бо́же мой, мир даждь мне.
Го́споди, в ско́рби помяну́хом Тя, в ско́рби ма́ле наказа́ние Твое́ нам.
При­пев: Го́споди Бо́же мой, мир даждь мне.
На 6: И, я́ко боля́щая приближа́ется роди́ти и в боле́зни свое́й вопия́ше, та́ко бы́хом возлю́бленному Твоему́.
Ирмос (глас 2): Иису́с, живо­та́ Нача́льник,/ разреши́ти осужде́ние гряде́т Ада́ма первозда́ннаго,/ очище́ний же, я́ко Бог, не тре́буя,/ па́дшаго очища́ет во Иорда́не,/ в не́мже враж­ду́ уби́в,/ преиму́щ всяк ум мир да́рует.
Не паде́м, но паду́т живу́щии на земли́.
Сше́дшимся без чис­ла́ лю́дем от Иоа́нна крести́тися, сам посре­де́ их ста./ Про­воз­гла­си́ же предстоя́щим:/ кто пока­за́, непокори́вии, гне́ва вам уклони́тися, хотя́щаго бы́ти?/ Пло­ды́ досто́йны Хри­сту́ сотвори́те:/ Предстоя́й бо ны́не мир да́рует.
На 4: Воскре́снут ме́ртвии, и воста́нут, и́же во гробе́х, и возвеселя́тся, и́же на земли́.
Де́латель и Зижди́тель, посре­де́ стоя́й, я́ко Еди́н всех серд­ца́ испыту́ет,/ чисти́тельную же лопа́ту руко́ю прие́м,/ всеми́рное гум­но́ всему́дре разлуча́ет, непло́дие паля́,/ благопло́дным ве́чный живо́т да́рует.
Ро́са бо, я́же от Тебе́, исцеле́ние им есть, зем­ля́ же нечести́вых паде́т.
Падо́ша и́доли во стране́ И́верстей/ и созда́шася хра́мы Госпо́дни тобо́ю, ма́ти на́ша./ Мы же, ча́да Сио́на, тобо́ю просвеще́ни бы́вше,/ днесь прославля́ем Триипоста́сное Божество́,/ сла́вим Честны́й Крест Хри­ста́ и чествуе́м цельбоно́сный хито́н Его́.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
Сы́нове тех, и́же от дней столпотворе́ния Вавило́нска злоче́стием плене́ни бы́ша/ и песнь Госпо́дню воспева́ти не разуме́ша,/ ны́не изше́дше от святы́я купе́ли, глаго́лют:/ во Хри­ста́ облеко́хомся, во Хри­ста́ крести́вшеся.
И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Егда́ ца́рствова фарао́н над еги́птяны,/ ти́и, во тьме еги́петстей седя́ше,/ и́стинному Бо́гу служи́ти не мого́ша;/ днесь же мы, ча́да Сио́на, Ни́ною изба́влены бы́вше,/ ра́достно пои́м Го́сподеви.

Пес­ня 8

На 12: Благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
При­пев: Го́спода по́йте, дела, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Благослови́те, а́нгели Госпо́дни, небе­са́ Госпо́дня, Го́спода.
При­пев: Го́спода по́йте, дела, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
На 10: Благослови́те, во́ды вся, я́же пре­вы­ше небе́с, вся си́лы Госпо́дни, Го́спода.
При­пев: Го́спода по́йте, дела, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Благослови́те, со́лнце и ме́сяц, зве́зды небе́сныя, Го́спода.
При­пев: Го́спода по́йте, дела, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
На 8: Благослови́те, вся пти́цы небе́сныя, зве́рие и вси ско́ти, Го́спода.
При­пев: Го́спода по́йте, дела, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Благослови́те, сы́нове челове́честии, да благослови́т Изра­иль, Го́спода.
Ирмос (глас 2): Та́йну пресла́вную вавило́нская пока­за́ пещь,/ источи́вшая ро́су,/ я́ко струя́ми имя́ше невеще́ственный Огнь восприя́ти Иорда́н/ и объя́ти пло́тию креща́ема Зижди́теля,/ Его́же благословя́т лю́дие и превозно́сят во вся ве́ки.
На 6: Благослови́те, свяще́нницы Госпо́дни, раби́ Госпо́дни, Го́спода.
Отло­жи́ страх весь, – Изба́витель Предте́чи рече́, -/ Мне же повини́ся, я́ко Благо́му,/ Мне при­сту­пи́, сие́ бо естество́м бых,/ Мои́м повеле́нием покори́ся и кре­сти́ Мя, соше́дшаго,/ Его́же благословя́т лю́дие и превозно́сят во вся ве́ки.
Благослови́те, ду́си и ду́ши пра́ведных, преподо́бнии и смире́ннии се́рдцем, Го́спода.
Глаго́лы я́коже услы́ша Крести́тель Влады́чни, с тре́петом длань простира́ет,/ оба́че же, руко́ю косну́вся вер­ху́ Зижди́теля сво­е­го́, Кре́щшемуся вопия́ше:/ освя­ти́ мя, Ты бо еси Бог мой,/ Его́же благословя́т лю́дие и превозно́сят во вся ве́ки.
На 4: Благослови́те, Ана́ния, Аза́рия, Мисаи́л, Го́спода.
Тро́ицы явле́ние во Иорда́не бысть,/ са́мое бо Пребоже́ственное Есте­ство́, Оте́ц, возгласи́:/ Сей креща́емый – Сын возлю́бленный Мой,/ Дух же прии́де к Подо́бному,/ Его́же благословя́т лю́дие и превозно́сят во вся ве́ки.
Благослови́те, апо́столи, проро́цы и му́ченицы Госпо́дни, Го́спода.
Па́мяти святы́я Ни́ны подоба́ет пра́зднество./ Прииди́те у́бо, ве́рнии, Хри­сту́, просла́вим и возблагодари́м ми́лостиваго Бо́га./ Ро́ди же, и пле­ме­на́, и ча́да Сио́на, в духо́вней ра́дости торжеству́йте ку́пно с на́ми, глаго́люще:/ сла́ва пропове́днице Хри­ста́ и Бо́га на́шего.
Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.
Ра́дуйся, стране́ Картали́нская,/ от Ни́ны венце́м Христо́вым венча́нная, свети́ся и благоукраша́йся:/ призыва́ет бо ны равноапо́стольная свята́я Ни́на,/ све́том Госпо́дним вся озаря́ющи.
И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Ты запове́дала еси́ нам, равноапо́стольная, ве́ру свя́то блюсти́,/ е́йже новообраще́нныя лю́ди научи́ла еси́./ Сего́ ра́ди вертогра́ды, яже насади́ла еси́ в духо́вней па́стве твое́й,/ посе­ти́ и утверди́.

Пес­ня 9

Св. Заха́рии

На 12: Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев, я́ко посе­ти́ и сотво­ри́ избавле́ние лю́дем Свои́м.
При­пев: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
И воздви́же рог спасе́ния нам в дому́ Дави́дове, о́трока Своего́.
При­пев: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
На 10: Я́коже глаго́ла усты́ святы́х, су́щих от ве́ка проро́к Его́: спа́сение от враг на́ших и из руки́ всех, ненави́дящих нас.
При­пев: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
Сотвори́ти ми́лость со отцы́ на́шими и помяну́ти заве́т святы́й Свой.
При­пев: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
На 8: Кля́тву, е́юже кля́тся ко Авраа́му, отцу́ на́шему, да́ти нам без стра́ха, из руки́ враг на́ших изба́вльшимся.
При­пев: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
Служи́ти Ему́ преподо́бием и пра́вдою пред Ним вся дни живо­та́ на́шего.
Ирмос (глас 2): Недоуме́ет всяк язы́к благохвали́ти по достоя́нию,/ изумева́ет же ум и преми́рный пе́ти Тя, Богоро́дице,/ оба́че, Блага́я су́щи, ве́ру приими́,/ и́бо любо́вь ве́си Боже́ственную на́шу:/ Ты бо христиа́н еси́ Предста́тельница, Тя велича́ем.
На 6: И ты, отро­ча́, проро́к Вы́шняго нарече́шися, преды́деши бо пред лице́м Госпо́дним, угото́вати пути́ Его́.
Дави́де, при­и­ди́ Ду́хом к просвеще́нным, -/ ны́не приступи́те, – пой к Бо́гу, -/ ве́рою, – глаго́ля, – просвети́теся/ Сей ни́щий воз­з­ва́ Ада́м в паде́нии, и́бо Того́ услы́ша Госпо́дь,/ прише́д, струя́ми Иорда́нскими тле́ннаго же обнови́.
Да́ти ра́зум спасе́ния лю́дем Его́ во оставле́ние грех их, милосе́рдия ра́ди ми́лости Бо́га на́шего.
Иса́ия, – измы́йтеся, очи́ститеся – глаго́лет, -/ лука́вствия пред Го́сподем оста́вите./ Жа́ждущии, на во́ду жи́ву иди́те:/ кропи́т бо водо́ю, обновля́я, Христо́с приступа́ющия к Нему́ ве́рою/ и к живо­ту́ нестаре́емому креща́ет Ду́хом.
На 4: В ни́хже посе­ти́ нас Восто́к с высо­ты́, яви́тися во тьме и се́ни сме́ртней седя́щим.
Соблюда́емся благода́тию, ве́рнии, и печа́тию./ Я́ко бо губи́теля, бежа́ша пра́га евре́и, дре́вле окрова́влена,/ та́ко и нам исхо́дное Боже́ственное сие́ паки­бы­тия́ ба́ня бу́дет./ Отсю́ду и Тро́ицы у́зрим Свет Незаходи́мый.
Напра́вити но́ги на́ша на путь ми́рен.
Вожделе́нна нам па́мять твоя́,/ ди́вно чудоде́йство твое́, свя́то житие́ твое́ -/ вся нам быва́ют во бла́го тобо́ю, Ни́но целому́дренная.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
Прия́телище моще́й твои́х, благода́ть источа́ющих,/ утвержде́ние есть стране́ Ивери́йстей./ Сего́ ра́ди и взыва́ет к тебе́:/ блаже́нная Ни́но, охраня́й нас твои́м заступле́нием.
И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пропове́днице и просвети́тельнице,/ при́зри на пе́ние на́ше умиле́нное и уми́лостиви к нам Го́спода,/ не попу­сти́ нам, хва­лы́ тво­ея́ ревни́телем, во гресе́х поги́бнути/ и, предстоя́щи Престо́лу Бо́жию,/ моли́ Хри­ста́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Моли́тва по оконча́нии библе́йских пе́сен

Бо́же, Бо́же наш, у́мныя и слове́сныя соста́вивый си́лы Твое́ю во́лею! Мо́лим Тя: при­и­ми́ на́ше, по си́ле, славосло́вие, со все́ми созда́нии Твои́ми, и бога́тыми Тво­ея́ бла́гости возда́ждь дарова́ньми. Я́ко Тебе́ преклоня́ется вся́кое коле́но небе́сных, и земны́х, и преиспо́дних, и вся́кое дыха́ние и созда́ние пое́т непостижи́мую Твою́ сла́ву: Еди́н бо еси́ Бог, И́стинный и Многоми́лостивый. Я́ко Тя хва́лят вся Си́лы Небе́сныя, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Свети́лен

Равноапо́стольная пропове́днице и благове́стнице Христо́ва,/ от наве́т вра́жиих избавля́ющая ны!/ А́ще и в не́дрех зем­ли́ сокрове́на еси́ от о́чию на́шею,/ оба́че жива́ пребыва́еши у Престо́ла Хри­ста́ Бо́га на́шего./ Буди́ у́бо засту́пница усе́рдно чту́щим тя.
Сла­ва и ныне:
Яви́ся Спас, благода́ть и и́стина, во струя́х Иорда́нских/ и су́щия во тьме и се́ни спя́щия просвети́л есть,/ и́бо прии́де и яви́ся Свет Непристу́пный.

Кано­нарх: Хвали́те Го́спода с небе́с.

При­пев: Тебе́ подоба́ет песнь, Бо́же.

При­пе­вы на хва­лит­ных псал­мах поют­ся на глас пер­вой сти­хи­ры на хва­ли­тех, по напе­ву заклю­чи­тель­но­го колена.
При­пев при­пе­ва­ет­ся после каж­до­го сти­ха (и смыс­ло­вой фра­зы) или зву­чит фоном во вре­мя чте­ния их чте­цом, до момен­та сме­ны при­пе­ва на следующий.

Псало́м 148

Лик пер­вый: Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его́ в вы́шних. Тебе́ подоба́ет песнь, Бо́же.

Лик вто­рой: Хвали́те Его́, вси А́нгели Его́, хвали́те Его́, вся си́лы Его́. Тебе́ подоба́ет песнь, Бо́же.

Чтец: Хвали́те Его́, со́лнце и луна́, / хвали́те Его́, вся зве́зды и свет. / Хвали́те Его́ Небе­са́ небе́с и вода́, я́же превы́ше небе́с. / Да восхва́лят и́мя Госпо́дне: я́ко Той рече́, и бы́ша, Той пове­ле́, и созда́шася. / Поста́ви я́ в век и в век ве́ка, повеле́ние поло­жи́, и не ми́мо и́дет. / Хвали́те Го́спода от зем­ли́, зми́еве и вся бе́здны: /

Хор: Дади́те сла́ву Бо́гу.

Чтец: огнь, град, снег, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во Его́, / го́ры и вси хо́лми, дре­ва́ плодоно́сна и вси ке́дри, / зве́рие и вси ско́ти, га́ди и пти́цы перна́ты. / Ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси судии́ зе́мстии, ю́ноши и де́вы, ста́рцы с ю́нотами да восхва́лят и́мя Госпо́дне. /

Хор: Тому́ подоба́ет песнь.

Чтец: Я́ко вознесе́ся и́мя Того́ Еди́наго, / испове́дание Его́ на зем­ли́ и на небе­си́. / И вознесе́т рог люде́й Свои́х, песнь всем преподо́бным Его́, сыново́м Изра́илевым, лю́дем, приближа́ющымся Ему́. /

Псало́м 149

Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его́ в це́ркви преподо́бных. / Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и возра́дуются на ло́жах свои́х. / Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обою́ду ост­ры́ в рука́х их. / Сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех, /

Хор: Поща­ди́ ны, Го́споди.

Чтец: связа́ти цари́ их пу́ты, и сла́вныя их ручны́ми око́вы желе́зными. / Сотвори́ти в них суд напи́сан; сла́ва сия бу́дет всем преподо́бным Его́. /

Хор: Сы́не Бо́жий, поми́луй нас.

Псало́м 150

Чтец: Хвалит́е Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́. /

Хор: Тебе́ сла́ва подоба́ет, Го́споди.

На 4: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Хор: Тебе́ сла́ва подоба́ет, Го́споди.

Чтец: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, / хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Хор: Тебе́ сла́ва подоба́ет, Го́споди.

Чтец: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Хор: Тебе́ сла́ва подоба́ет, Го́споди.

Чтец: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния. / Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Хор: Тебе́ сла́ва подоба́ет, Го́споди.

Чтец: Тебе́ сла́ва подоба́ет, Го́споди Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Духу́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на зем­ли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя вели́кия ра́ди сла́вы Тво­ея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Хри­сте́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. Взе́мляй гре­хи́ ми́ра, при­и­ми́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, во сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

На всяк день бла­го­слов­лю́ Тя и вос­хва­лю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исце­ли́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живо­та́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Сподо́би Го́споди, в день сей без гре­ха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вра­зу­ми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, про­све­ти́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри: Тебе́ подоба́ет хва­ла́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Моли́тва св. Васи́лия Вели́кого

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и вся́кия пло́ти, в вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй, серд­ца́ же и утро́бы испыту́яй и сокрове́нная челове́ков я́ве предве́дый, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, у Него́ же несть премене́ние, или́ преложе́ния осене́ние; Сам, Безсме́ртный Царю́, при­и­ми́ моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или́ неве́дением согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне Единоро́днаго Тво­е­го́ Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Хри­ста́, во́ньже со сла́вою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отда́ти по де́лом его́; да не па́дше и облени́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание обря́щемся гото́ви, в ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Тво­е­го́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в.  Ами́нь.

Чтец: Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти И́мени Тво­е­му́, Вы́шний: возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ на вся́ку нощь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза) Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную, и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Го́споди Иису́се Хри­сте́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Тво­ея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй и спа­си́ мя, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.


Час первый (07:00-09:00)

Час первый

Время совершения: 07:00-09:00

Чтец: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же вез­де́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, при­и­ди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спа­си́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза) Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Аминь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Само­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 5

Глаго́лы моя́ вну­ши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вон­ми́ гла́су моле́ния мое­го́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Тво­ея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Тво­е­му́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (3 раза)

Зау́тра услы́ши глас мой, / Царю́ мой и Бо́же мой. Поклон.

Стих 1: Глаго́лы моя́ вну­ши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́.

При­пев: Зау́тра услы́ши глас мой, / Царю́ мой и Бо́же мой. Поклон.

Стих 2: Я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди.

При­пев: Зау́тра услы́ши глас мой, / Царю́ мой и Бо́же мой. Поклон.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.


Тро­парь Кре­ще­нию Гос­под­ню, глас 1
Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не,/ изве́ствоваше сло­ве­се́ утвержде́ние./ Явле́йся Хри­сте́ Бо́же,// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.


Тро­парь Кре­ще­нию Гос­под­ню, глас 1
Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не,/ изве́ствоваше сло­ве­се́ утвержде́ние./ Явле́йся Хри­сте́ Бо́же,// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

 Ещё тро­па­ри 

Тро­парь рав­ноап­о­столь­ной Нине, про­све­ти­тель­ни­це Гру­зии, глас 4

Сло́ва Бо́жия служи́тельнице,/ во апо́стольстей про́поведи первозва́нному Андре́ю/ и про́чим апо́столом подража́вшая,/ просвети́тельнице Иве́рии и Ду́ха Свята́го цевни́це,/ свята́я равноапо́стольная Ни́но,/ моли́ Хри­ста́ Бо́га // спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Что Тя нарече́м, о Благода́тная? Не́бо? — я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце пра́вды; Рай? — я́ко про­зяб­ла́ еси́ Цвет нетле́ния; Де́ву? — я́ко пре­бы­ла́ еси́ нетле́нна; Чи́стую Ма́терь? — я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Чте­ние утрен­не­го Еван­ге­лия (по ука­за­нию цер­ков­но­го кален­да­ря) Мк.12:1–12

Моли́тва перед чте́нием Ева́нгелия

Бо́же мой, про­све­ти́ мя све́том богоразу́мия Тво­е­го́ и отве́рзи мы́сленныя о́чи се́рдца мое­го́, во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние.

Ѿ Ма́рка

Гла­ва 12
1 И нача́т и́м в при́тчах глаго́лати: виногра́д наса­ди́ челове́к, и огра­ди́ опло́том, и иско­па́ точи́ло, и созда́ сто́лп, и пре­да­де́ его́ тяжа́телем, и отъи́де.
2 И посла́ к тяжа́телем во вре́мя раба́, да от тяжа́тель прии́мет от пло­да́ виногра́да:
3 они́ же е́мше его́ би́ша и отосла́ша тща́.
4 И па́ки посла́ к ни́м друга́го раба́: и того́ ка́мением би́вше, проби́ша гла­ву́ ему́ и посла́ша безче́стна.
5 И па́ки ино́го посла́: и того́ уби́ша: и мно́ги и́ны, о́вы у́бо бию́ще, о́вы же убива́юще.
6 Еще́ у́бо еди́наго сы́на име́ возлю́бленнаго сво­е­го́, посла́ и того́ к ни́м после­ди́, глаго́ля, я́ко усрамя́тся сы́на мое­го́.
7 О́ни же тяжа́теле ре́ша к себе́, я́ко се́й е́сть насле́дник: прииди́те, убие́м его́, и на́ше бу́дет насле́дствие.
8 И е́мше его́ уби́ша и изверго́ша его́ во́н из виногра́да.
9 Что́ у́бо сотвори́т госпо́дь виногра́да? Прии́дет и погуби́т тяжа́тели и да́ст виногра́д ине́м.
10 Ни Писа́ния ли сего́ чли́ есте́: ка́мень, его́же не в ряду́ сотвори́ша зи́ждущии, се́й бы́сть во гла­ву́ у́гла:
11 от Го́спода бы́сть сие́, и е́сть ди́вно во о́чию на́шею?
12 И иска́ху Его́ я́ти, и убоя́шася наро́да: разуме́ша бо, я́ко к ни́м при́тчу рече́: и оста́вльше Его́ отидо́ша.

 

По окон­ча­нии Чте­ния или при его отсутствии:

Стопы́ моя́ напра́ви по сло­ве­си́ Тво­е­му́ / и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. / Изба́ви мя от кле­ве­ты́ челове́ческия, / и сохра­ню́ за́поведи Твоя́. / Лице́ Твое́ про­све­ти́ на раба́ Тво­е­го́ / и нау́чи мя оправда́нием Твои́м.

Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Тво­е­го́, Го́споди, / я́ко да вос­пою́ сла́ву Твою́, / весь день великоле́пие Твое́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза) Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Глас 4. Ско́ро пред­ва­ри́, пре́жде да́же не порабо́тимся враго́м / ху́лящим Тя, и претя́щим нам, Хри­сте́ Бо́же наш, / погу­би́ Кресто́м Твои́м борю́щия нас, / да уразуме́ют, ка́ко мо́жет правосла́вных ве́ра, / моли́твами Богоро́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Го́споди, поми́луй. (40 раз)

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небе­си́ и на зем­ли́, покланя́емый и сла́вимый, Хри­сте́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, при­и­ми́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освя­ти́, теле­са́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огра­ди́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Тво­ея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (3 раза) Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Бо́же, уще́дри ны и бла­го­сло­ви́ ны, про­све­ти́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны. Ами́нь.

Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир, да зна́менается на нас свет лица́ Тво­е­го́, да в нем у́зрим Свет Непристу́пный: и испра́ви сто­пы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Тво­ея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х. Ами́нь.


Час третий (09:00-12:00)

Час третий

Время совершения: 09:00-12:00

Чтец: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же вез­де́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, при­и­ди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спа­си́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза) Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Аминь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Само­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 16

Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вон­ми́ моле́нию мое­му́, вну­ши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Тво­е­го́ судь­ба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита право­ты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за сло­ве­са́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Совер­ши́ сто­пы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся сто­пы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, при­к­ло­ни́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Уди­ви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохра­ни́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве кри­лу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, вра­зи́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Вос­крес­ни́, Го́споди, пред­ва­ри́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Тво­ея́. Го́споди, от ма́лых от зем­ли́, раз­де­ли́ я́ в живо­те́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Тво­е­му́, насы́щуся, вне­гда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (3 раза)

Го́споди, и́же Пресвята́го Тво­е­го́ Ду́ха / в тре́тий час Апо́столом Твои́м низпосла́вый: / Того́, Благи́й, не оты­ми́ от нас, / но обно­ви́ нас, моля́щих Ти ся. И дела­ем зем­ной поклон.

Стих 1: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обно­ви́ во утро́бе мое́й.

При­пев: Го́споди, и́же Пресвята́го Тво­е­го́ Ду́ха / в тре́тий час Апо́столом Твои́м низпосла́вый: / Того́, Благи́й, не оты­ми́ от нас, / но обно­ви́ нас, моля́щих Ти ся. И дела­ем зем­ной поклон.

Стих 2: Не отве́ржи мене́ от лица́ Тво­е­го́, и Ду́ха Тво­е­го́ Свята́го не оты­ми́ от Мене́.

При­пев: Го́споди, и́же Пресвята́го Тво­е­го́ Ду́ха / в тре́тий час Апо́столом Твои́м низпосла́вый: / Того́, Благи́й, не оты­ми́ от нас, / но обно­ви́ нас, моля́щих Ти ся. И дела­ем зем­ной поклон.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.


Тро­парь Кре­ще­нию Гос­под­ню, глас 1
Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не,/ изве́ствоваше сло­ве­се́ утвержде́ние./ Явле́йся Хри­сте́ Бо́же,// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.


Тро­парь Кре­ще­нию Гос­под­ню, глас 1
Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не,/ изве́ствоваше сло­ве­се́ утвержде́ние./ Явле́йся Хри­сте́ Бо́же,// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

 Ещё тро­па­ри 

Тро­парь рав­ноап­о­столь­ной Нине, про­све­ти­тель­ни­це Гру­зии, глас 4

Сло́ва Бо́жия служи́тельнице,/ во апо́стольстей про́поведи первозва́нному Андре́ю/ и про́чим апо́столом подража́вшая,/ просвети́тельнице Иве́рии и Ду́ха Свята́го цевни́це,/ свята́я равноапо́стольная Ни́но,/ моли́ Хри­ста́ Бо́га // спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, / возрасти́вшая нам Плод живо­та́, / Тебе́ мо́лимся: / моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы / поми́ловати ду́ши на́ша.

Чте­ние дня (совер­ша­ет­ся сидя).

Моли́тва перед чте́нием Писа́ния

Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чуде­са́ от зако́на Тво­е­го́. Прише́лица аз есмь на зем­ли́, не скрый от мене́ за́поведи Твоя́. Воз­лю­би́ душа́ моя́ возжела́ти судь­бы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя.

Петра̀ пе́рвое посла́нїе

Гла­ва 1
1 [Зач. А.] Пе́тр, апо́стол Иису́с Христо́в, избра́нным прише́лцем разсе́яния По́нта, Галати́и, Каппадоки́и, Аси́и и Вифини́и,
2 по прозре́нию Бо́га Отца́, во святы́ни Ду́ха, в послуша́ние и кропле́ние Кро́ве Иису́с Христо́вы: благода́ть ва́м и ми́р да умно́жится.
10 о не́мже спасе́нии взыска́ша и испыта́ша проро́цы, и́же о ва́шей благода́ти прореко́ша,
11 испыта́юще, в како­во́ или́ в ко́е вре́мя явля́ше в ни́х Ду́х Христо́в, пре́жде свиде́телствуя о Христо́вых стра́сте́х, и о сла́вах, я́же по си́х:
12 и́мже откры́ся, я́ко не и́м саме́м, но на́м служа́ху сия́, я́же ны́не возвести́шася ва́м благовествова́вшими ва́м Ду́хом Святы́м по́сланным с небе­се́, в ня́же жела́ют А́нгели прини́кнути.
Гла­ва 2
6 Зане́ пи́сано е́сть в Писа́нии: се́ полага́ю в Сио́не ка́мень краеуго́лен, избра́н, че́стен: и ве́руяй в о́нь не постыди́тся.
7 Ва́м у́бо че́сть ве́рующым, а проти́вящымся ка́мень, его́же небрего́ша зи́ждущии, се́й бы́сть во гла­ву́ у́гла, и ка́мень претыка́ния и ка́мень собла́зна:
8 о не́мже и претыка́ются сло́ву противля́ющиися, на не́же и положе́ни бы́ша.
9 Вы́ же ро́д избра́н, ца́рское свяще́ние, язы́к свя́т, лю́дие обновле́ния, я́ко да доброде́тели воз­ве­сти­те́ из тмы́ ва́с Призва́вшаго в чу́дный Сво́й све́т:
10 и́же ино­гда́ не лю́дие, ны́не же лю́дие Бо́жии: и́же не поми́ловани, ны́не же поми́ловани бы́сте.

По окон­ча­нии Чте­ния или при его отсутствии:

Госпо́дь Бог благослове́н, благослове́н Госпо́дь день дне, поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших, Бог наш, Бог спаса́ти.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза) Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Аминь.

Тро­па­ри́, глас 8

Благослове́н еси́ Хри­сте́ Бо́же наш, / И́же прему́дры лов­цы́ явле́й, / низпосла́в им Ду́ха Свята́го, / и те́ми уловле́й вселе́нную, / Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Ско́рое и изве́стное даждь утеше́ние рабо́м Твои́м, Иису́се, / вне­гда́ уныва́ти духо́м на́шим, / не разлуча́йся от душ на́ших в ско́рбех, / не удаля́йся от мы́слей на́ших во обстоя́ниих, но при́сно нас пред­ва­ри́. / Прибли́жися нам, прибли́жися вез­де́ Сый, / я́коже со Апо́столы Твои́ми все­гда́ еси́, / си́це и Тебе́ жела́ющым соеди­ни́ Себе́, Ще́дре, да совоку́плени Тебе́ пое́м / и славосло́вим Всесвята́го Ду́ха Твоего́.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Наде́жда, и предста́тельство, и прибе́жище христиа́н, необори́мая сте­на́, / изнемога́ющим приста́нище небу́рное, Ты еси́ Богоро́дице Пречи́стая, / но я́ко мир Спаса́ющая непреста́нною Твое́ю моли́твою, / помя­ни́ и нас, Де́во Всепе́тая.

Го́споди, поми́луй. (40 раз)

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небе­си́ и на зем­ли́, покланя́емый и сла́вимый, Хри­сте́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, при­и­ми́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освя­ти́, теле­са́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огра­ди́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Тво­ея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (3 раза) Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Бо́же, уще́дри ны и бла­го­сло­ви́ ны, про­све­ти́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны. Ами́нь.

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Хри­сте́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Боже­ство́, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спа­си́ мя, недосто́йнаго раба́ Тво­е­го́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Час шестый (12:00-15:00)

Час шестый

Время совершения: 12:00-15:00

Чтец: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же вез­де́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, при­и­ди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спа­си́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза) Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Аминь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Само­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 53

Бо́же, во и́мя Твое́ спа­си́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, вну­ши́ глаго́лы уст мои́х. Я́ко чу́ждии воста́ша на мя и кре́пцыи взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й. Отврати́т зла́я враго́м мои́м, и́стиною Твое́ю потре­би́ их. Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Тво­е­му́, Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на вра­ги́ моя́ воз­зре́ о́ко мое́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (3 раза)

И́же в шесты́й день же и час, / на кре­сте́ Пригвожде́й / в раи́ дерзнове́нный Ада́мов грех, / и согреше́ний на́ших рукописа́ние раз­де­ри́, / Хри­сте́ Бо́же, и спа­си́ нас. И дела­ем зем­ной поклон.

Стих 1: Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́, и не пре́зри моле́ния моего́.

При­пев: И́же в шесты́й день же и час, / на кре­сте́ Пригвожде́й / в раи́ дерзнове́нный Ада́мов грех, / и согреше́ний на́ших рукописа́ние раз­де­ри́, / Хри­сте́ Бо́же, и спа­си́ нас. И дела­ем зем­ной поклон.

Стих 2: Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя.

При­пев: И́же в шесты́й день же и час, / на кре­сте́ Пригвожде́й / в раи́ дерзнове́нный Ада́мов грех, / и согреше́ний на́ших рукописа́ние раз­де­ри́, / Хри­сте́ Бо́же, и спа­си́ нас. И дела­ем зем­ной поклон.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.


Тро­парь Кре­ще­нию Гос­под­ню, глас 1
Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не,/ изве́ствоваше сло­ве­се́ утвержде́ние./ Явле́йся Хри­сте́ Бо́же,// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.


Тро­парь Кре­ще­нию Гос­под­ню, глас 1
Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не,/ изве́ствоваше сло­ве­се́ утвержде́ние./ Явле́йся Хри­сте́ Бо́же,// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

 Ещё тро­па­ри 

Тро­парь рав­ноап­о­столь­ной Нине, про­све­ти­тель­ни­це Гру­зии, глас 4

Сло́ва Бо́жия служи́тельнице,/ во апо́стольстей про́поведи первозва́нному Андре́ю/ и про́чим апо́столом подража́вшая,/ просвети́тельнице Иве́рии и Ду́ха Свята́го цевни́це,/ свята́я равноапо́стольная Ни́но,/ моли́ Хри­ста́ Бо́га // спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия гре­хи́ на́ша, / Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во, / мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки. / Не пре́зри гре́шных моль­бы́, Всечи́стая, / я́ко ми́лостив есть и спа­сти́ моги́й, / И́же и страда́ти о нас изво́ливый.

Чте­ние дня. «МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА» свт. Фео­фа­на Затворника

Моли́тва пе́ред чте́нием

Моли́твами свя­та­го Фео­фа­на, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй мя.

(1Пет. 1:1–2,10–12,2:6–10; Мк. 12:1–12)

В день Бого­яв­ле­ния пока­за­но дей­стви­ем, что домо­стро­и­тель­ство спа­се­ния наше­го совер­ша­ет­ся Гос­по­дом Иису­сом Хри­стом по бла­го­во­ле­нию Отца при обще­нии Свя­то­го Духа. Ныне же сло­вом Апо­сто­ла вну­ша­ет­ся нам, что и спа­се­ние каж­до­го по тому домо­стро­и­тель­ству быва­ет не ина­че, как дей­ством Пре­свя­той Тро­и­цы Отца и Сына и Св. Духа: «по пред­ве­де­нию Бога Отца, при освя­ще­нии от Духа, к послу­ша­нию и окроп­ле­нию Кро­вию Иису­са Хри­ста» (1Пет. 1:2). 

Про­зре­вая име­ю­ще­го уве­ро­вать Бог Отец сре­та­ет его бла­го­во­ле­ни­ем Сво­им и при­зы­ва­ет ко спа­се­нию бла­го­да­тию Свя­то­го Духа. Дух Свя­тый, при­звав к вере и укре­пив в ней, окроп­ля­ет уве­ро­вав­ше­го кро­вию Гос­по­да Спа­си­те­ля в таин­стве кре­ще­ния и, полу­чив чрез то вход в него, Сам все­ля­ет­ся в него и вся­че­ски содей­ству­ет ему в устро­е­нии сво­е­го спа­се­ния. Да хва­лим, поем и вели­ча­ем Тро­и­цу Пре­свя­тую, бла­гую соде­тель­ни­цу наше­го спа­се­ния, и, с сво­ей сто­ро­ны, «при­ла­гая к сему все ста­ра­ние» (2Пет. 1:5), поспе­шим бла­го­укра­сить себя вся­ки­ми доб­ро­де­те­ля­ми по обра­зу Создав­ше­го и Вос­со­здав­ше­го нас, чтоб не ока­зать­ся «без успе­ха и пло­да в позна­нии Гос­по­да» (2Пет. 1:8) и не загра­дить себе «вход в веч­ное Цар­ство Гос­по­да наше­го» (2Пет. 1:11), к кото­ро­му призваны.

По окон­ча­нии Чте­ния или при его отсутствии:

Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, / я́ко обнища́хом зело́; / помо­зи́ нам, Бо́же, Спа́се наш, / сла́вы ра́ди И́мене Тво­е­го́, Го́споди, изба́ви нас / и очи́сти гре­хи́ на́ша, И́мене ра́ди Твоего́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза) Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Аминь.

Тро­па­ри́, глас 2

В сре­ду же и пяток:

Спасе́ние соде́лал еси́ посре­де́ зем­ли́, Хри­сте́ Бо́же, / на Кре­сте́ пречи́стеи ру́це Твои́ просте́рл еси́, / собира́я вся язы́ки, зову́щия: / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Пречи́стому о́бразу Тво­е­му́ покланя́емся Благи́й, / прося́ще проще́ния прегреше́ний на́ших, Хри­сте́ Бо́же, / во́лею бо благоволи́л еси́ пло́тию взы́ти на Крест, / да изба́виши, я́же созда́л еси, от рабо́ты вра́жия. / Тем благода́рственно вопие́м Ти: / ра́дости испо́лнил еси́ вся, Спа́се наш, / прише́дый спа­сти́ мир.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Препросла́влена еси́, Богоро́дице Де́во, пое́м Тя, / Кресто́м бо Сы́на Тво­е­го́ низложи́ся ад, и смерть умертви́ся, / умерщвле́ннии воста́хом, и живо­та́ сподо́бихомся, / рай восприя́хом, дре́внее наслажде́ние. / Тем благодаря́ще, славосло́вим я́ко держа́внаго Хри­ста́ Бо́га на́шего, / и еди́наго Многоми́лостиваго.

Го́споди, поми́луй. (40 раз)

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небе­си́ и на зем­ли́, покланя́емый и сла́вимый, Хри­сте́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, при­и­ми́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освя­ти́, теле­са́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огра­ди́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Тво­ея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди поми́луй. (3 раза) Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Бо́же, уще́дри ны и бла­го­сло­ви́ ны, про­све­ти́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны. Ами́нь.

Моли́тва св. Вели́каго Васи́лия

Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Тво­ея́ Единоро́днаго Сы́на Тво­е­го́, Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и честны́м Его́ Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, при­и­ми́ и нас, гре́шных, благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг. При­гвоз­ди́ стра́ху Тво­е­му́ пло́ти на́ша и не укло­ни́ серде́ц на́ших в сло­ве­са́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уяз­ви́ ду́ши на́ша, да, к Тебе́ все­гда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.


Час девятый (15:00-18:00)

Час девятый

Время совершения: 15:00-18:00

Чтец: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же вез­де́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, при­и­ди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спа­си́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза) Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Аминь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Само­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 83

Коль возлю́бленна селе́ния Твоя́, Го́споди сил! Жела́ет и скончава́ется душа́ моя́ во дво­ры́ Госпо́дни, се́рдце мое́ и плоть моя́ возра́довастася о Бо́зе жи́ве. И́бо пти́ца обре́те себе́ хра́мину, и го́рлица гнез­до́ себе́, иде́же положи́т птен­цы́ своя́, олта­ри́ Твоя́, Го́споди сил, Царю́ мой и Бо́же мой. Блаже́ни живу́щии в дому́ Твое́м, в ве́ки веко́в восхва́лят Тя. Блаже́н муж, eму́же есть заступле́ние eго́ у тебе́; восхожде́ния в се́рдце свое́м поло­жи́, во юдо́ль плаче́вную, в ме́сто е́же поло­жи́, и́бо благослове́ние даст законополага́яй. По́йдут от си́лы в си́лу: яви́тся Бог бого́в в Сио́не. Го́споди Бо́же сил, услы́ши моли́тву мою́, вну­ши́, Бо́же Иа́ковль. Защи́тниче наш, виждь, Бо́же, и при́зри на лице́ хри­ста́ Тво­е­го́. Я́ко лу́чше день еди́н во дво́рех Твои́х па́че ты́сящ: изво́лих примета́тися в дому́ Бо́га мое­го́ па́че, не́же жи́ти ми в селе́ниих гре́шничих. Я́ко ми́лость и и́стину лю́бит Госпо́дь, Бог благода́ть и сла́ву даст, Госпо́дь не лиши́т благи́х ходя́щих незло́бием. Го́споди Бо́же сил, Блаже́н челове́к упова́яй на Тя.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (3 раза)

И́же в девя́тый час / нас ра́ди пло́тию смерть вкуси́вый, / умерт­ви́ пло́ти на́шея мудрова́ние, / Хри­сте́ Бо́же, и спа­си́ нас. И дела­ем зем­ной поклон.

Стих 1: Да прибли́жится моле́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по сло­ве­си́ Тво­е­му́ вра­зу­ми́ мя.

И́же в девя́тый час / нас ра́ди пло́тию смерть вкуси́вый, / умерт­ви́ пло́ти на́шея мудрова́ние, / Хри­сте́ Бо́же, и спа­си́ нас. И дела­ем зем­ной поклон.

Стих 2: Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по сло­ве­си́ Тво­е­му́ изба́ви мя.

И́же в девя́тый час / нас ра́ди пло́тию смерть вкуси́вый, / умерт­ви́ пло́ти на́шея мудрова́ние, / Хри­сте́ Бо́же, и спа­си́ нас. И дела­ем зем­ной поклон.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.


Тро­парь Кре­ще­нию Гос­под­ню, глас 1
Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не,/ изве́ствоваше сло­ве­се́ утвержде́ние./ Явле́йся Хри­сте́ Бо́же,// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.


Тро­парь Кре­ще­нию Гос­под­ню, глас 1
Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не,/ изве́ствоваше сло­ве­се́ утвержде́ние./ Явле́йся Хри­сте́ Бо́же,// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

 Ещё тро­па­ри 

Тро­парь рав­ноап­о­столь­ной Нине, про­све­ти­тель­ни­це Гру­зии, глас 4

Сло́ва Бо́жия служи́тельнице,/ во апо́стольстей про́поведи первозва́нному Андре́ю/ и про́чим апо́столом подража́вшая,/ просвети́тельнице Иве́рии и Ду́ха Свята́го цевни́це,/ свята́я равноапо́стольная Ни́но,/ моли́ Хри­ста́ Бо́га // спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы / и распя́тие претерпе́в, Благи́й, / испрове́ргий сме́ртию смерть и воскресе́ние явле́й я́ко Бог, / не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю. / Яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве. / При­и­ми́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны. / И спа­си́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.

Моли́тва перед чте́нием

Моли́твами свята́го имяре́к, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же на́ш, поми́луй мя.

Жития преподобномучеников, в Синае и Раифе убиенных: Исаии, Саввы, Моисея, другого Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и иных

Пре­по­доб­ные от­цы, в Си­нае и Ра­и­фе у­би­ен­ные, под­ви­за­лись в оби­те­лях и пе­ще­рах го­ры Си­най­ской, где бы­ли да­ны Бо­гом через Мо­и­сея де­сять за­по­ве­дей, и близ­кой к ней пу­сты­ни Ра­и­фы (на бе­ре­гу Крас­но­го мо­ря) и по­стра­да­ли от са­ра­цин и влем­ми­ан, ко­че­вых араб­ских пле­мен. Пер­вое уби­е­ние про­изо­шло око­ло 312 го­да. Оно бы­ло опи­са­но Ам­мо­ни­ем, еги­пет­ским ино­ком, оче­вид­цем ги­бе­ли 40 свя­тых от­цов Си­най­ских. В это же вре­мя ара­бы у­би­ли 39 от­цов в Ра­и­фе. Вто­рич­ное у­би­е­ние со­вер­ше­но через сто лет и опи­са­но так­же оче­вид­цем, чу­дом из­бе­жав­шим ги­бе­ли, пре­по­доб­ным Ни­лом Пост­ни­ком (па­мять 12 ноября).

Си­най­ские и ра­иф­ские по­движ­ни­ки про­во­ди­ли осо­бо стро­гую жизнь – всю неде­лю они пре­бы­ва­ли в кел­ли­ях в мол­ча­нии, в суб­бо­ту со­би­ра­лись на все­нощ­ное бде­ние и в вос­кре­се­нье при­ча­ща­лись Свя­тых Та­ин. Пи­та­лись толь­ко фини­ка­ми и во­дой. Мно­гие из пу­стын­ни­ков про­сла­ви­лись да­ром чу­до­тво­ре­ния – стар­цы Мо­и­сей, Иосиф и дру­гие. По име­нам в служ­бе пре­по­доб­ным от­цам упо­ми­на­ют­ся Ис­а­ия, Сав­ва, Мо­и­сей, уче­ник его Мо­и­сей, Иере­мия, Па­вел, Адам, Сер­гий, Домн, Про­кл, Ипа­тий, Иса­ак, Ма­ка­рий, Марк, Ве­ни­а­мин, Ев­се­вий и Илия.


См. так­же: “Пер­вое…” и “Вто­рое у­би­е­ние пре­по­доб­ных от­цов в Си­нае и Ра­и­фе” в из­ло­же­нии свт. Ди­мит­рия Ростовского.

 Ещё жития 

Жизнь и тру­ды апо­сто­лов – Св. рав­ноап­о­столь­ная Нина, про­све­ти­тель­ни­ца Грузии

Свя­тая Ни­на бы­ла пле­мян­ни­цей Иеру­са­лим­ско­го пат­ри­ар­ха Юве­на­лия. Она с юно­сти всем серд­цем воз­лю­би­ла Бо­га и глу­бо­ко со­жа­ле­ла о лю­дях, не ве­ру­ю­щих в Него. По­сле то­го, как отец ее За­ву­лон ушел в пу­стын­ни­ки, а мать по­сту­пи­ла в диа­ко­нис­сы, свя­тая Ни­на бы­ла от­да­на на вос­пи­та­ние од­ной бла­го­че­сти­вой ста­ри­це. Ча­стые рас­ска­зы этой ста­ри­цы об Иве­рии (ны­неш­ней Гру­зии), то­гда еще язы­че­ской стране, воз­бу­ди­ли в Нине силь­ное же­ла­ние по­се­тить эту стра­ну и про­све­тить ее жи­те­лей све­том Евангелия.

Же­ла­ние это еще бо­лее уси­ли­лось, ко­гда она од­на­жды уви­де­ла в ви­де­нии Ма­терь Бо­жию, вру­ча­ю­щую ей крест из ви­но­град­ных лоз. И же­ла­ние ее сбы­лось, ко­гда ей при­шлось бе­жать в Иве­рию, спа­са­ясь от го­не­ния, воз­двиг­ну­то­го им­пе­ра­то­ром Дио­кли­ти­а­ном (284–305 гг.).

В Иве­рии свя­тая Ни­на по­се­ли­лась у од­ной жен­щи­ны в цар­ских ви­но­град­ни­ках и очень ско­ро сде­ла­лась из­вест­ной в окрест­но­стях, по­то­му что ока­зы­ва­ла по­мощь мно­гим страж­ду­щим. Узнав о си­ле ее мо­литв, боль­ные ста­ли во мно­же­стве при­хо­дить к ней. При­зы­вая имя Хри­сто­во, свя­тая Ни­на ис­це­ля­ла их и рас­ска­зы­ва­ла им о Бо­ге, со­тво­рив­шем небо и зем­лю, и о Хри­сте Спасителе.

Про­по­ведь о Хри­сте, чу­де­са, ко­то­рые со­вер­ша­ла свя­тая Ни­на, и ее доб­ро­де­тель­ная жизнь бла­го­твор­но дей­ство­ва­ли на жи­те­лей Иве­рии, и мно­гие из них уве­ро­ва­ли в ис­тин­но­го Бо­га и при­ня­ли Кре­ще­ние. Она об­ра­ти­ла ко Хри­сту в Гру­зии и са­мо­го ца­ря Ма­ри­а­на (Ме­роя), быв­ше­го до это­го языч­ни­ком. То­гда бы­ли вы­зва­ны из Кон­стан­ти­но­по­ля епи­скоп и свя­щен­ни­ки и по­стро­ен пер­вый в Иве­рии храм во имя св. апо­сто­лов. По­сте­пен­но по­чти вся Иве­рия при­ня­ла христианство.

Свя­тая Ни­на, не лю­бив­шая по­че­стей и сла­вы, уда­ли­лась на од­ну го­ру там в уеди­не­нии бла­го­да­ри­ла Гос­по­да за об­ра­ще­ние в хри­сти­ан­ство идо­ло­по­клон­ни­ков. Через несколь­ко лет она оста­ви­ла свое уеди­не­ние и от­пра­ви­лась в Ка­хе­тию, где об­ра­ти­ла в хри­сти­ан­ство ца­ри­цу Со­фию. По­сле трид­ца­ти­пя­ти­лет­них по­дви­гов свя­тая Ни­на мир­но скон­ча­лась 14 ян­ва­ря 335 го­да. На ме­сте ее кон­чи­ны царь Ма­ри­ан воз­двиг храм во имя ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ге­ор­гия, даль­не­го род­ствен­ни­ка свя­той Нины.

С па­мя­тью свя­той Ни­ны свя­за­но на­хож­де­ние хи­то­на Хри­сто­ва. При рас­пя­тии Спа­си­те­ля этот хи­тон до­стал­ся по жре­бию од­но­му рим­ско­му во­и­ну и по­сле раз­ных со­бы­тий по­пал в Грузию.


См. так­же:

Краткое житие преподобного Иосифа Аналитина

Пре­по­доб­ный Иосиф Ана­ли­тин, Ра­иф­ский, стро­гий по­движ­ник, до­стиг вы­со­ко­го со­вер­шен­ства в ду­хов­ной жиз­ни, так что во вре­мя мо­лит­вы его осе­ня­ло пла­мя. Пред­ска­зав вре­мя сво­ей кон­чи­ны уче­ни­ку сво­е­му Ге­ла­сию, он мир­но скон­чал­ся в IV ве­ке, до из­би­е­ния от­цов Синайских.

Полное житие преподобного Иосифа Аналитина

Пре­по­доб­ный Иосиф Ана­ли­тин достиг высо­ко­го совер­шен­ства в духов­ной жиз­ни, так что во вре­мя молит­вы его осе­ня­ло пла­мя. Об Иоси­фе Ана­ли­тине упо­ми­на­ет­ся в Сло­ве мона­ха Аммо­ния о Синай­ских и Раиф­ских пре­по­доб­но­му­че­ни­ках (BHG, N 1300). Про­зви­ще он полу­чил по месту про­ис­хож­де­ния (г. Айла, ныне Эйлат, Изра­иль). Иосиф Ана­ли­тин под­ви­зал­ся в окрест­но­стях Раи­фа, постро­ив себе хижи­ну в без­вод­ной мест­но­сти. Одна­жды инок, при­шед­ший к нему за сове­том, уви­дел, как свя­той несколь­ко часов молил­ся, объ­ятый пла­ме­нем. Узнав об этом, Иосиф Ана­ли­тин поки­нул свое жили­ще. Уче­ник Гела­сий, при­шед­ший наве­стить Иоси­фа Ана­ли­ти­на, повсю­ду искал его и, не най­дя, решил посе­лить­ся в его хижине, напо­ми­нав­шей ему о люби­мом настав­ни­ке. Через 6 лет Иосиф Ана­ли­тин вне­зап­но посту­чал в дверь хижи­ны. На рас­спро­сы уче­ни­ка, где он был эти годы, ста­рец отве­тил, что нику­да не отлу­чал­ся и не про­пу­стил ни одной вос­крес­ной служ­бы в мона­сты­ре, про­сто он не был видим бра­тии, а теперь явил­ся, т. к. настал день его кон­чи­ны. Пред­ска­зав вре­мя сво­ей кон­чи­ны уче­ни­ку сво­е­му Гела­сию, дав Гела­сию настав­ле­ния в духов­ной жиз­ни, ста­рец без­бо­лез­нен­но ото­шел ко Гос­по­ду, лицо почив­ше­го про­си­я­ло незем­ным све­том. Уче­ник созвал бра­тию, и Иосиф  Ана­ли­тин был с поче­стя­ми погре­бен. Он мир­но скон­чал­ся в IV веке, до изби­е­ния отцов Синайских.

См. так­же:


Пре­по­доб­ный Фе­о­дул был сы­ном пре­по­доб­но­го Ни­ла Пост­ни­ка (па­мять 12 но­яб­ря), опи­сав­ше­го уби­е­ние свя­тых от­цов в Ра­и­фе в V ве­ке. Еще в от­ро­че­ские го­ды пре­по­доб­ный Фе­о­дул уда­лил­ся вме­сте со сво­им от­цом на Си­най­скую го­ру, оста­вив мир. Во вре­мя на­па­де­ния вар­ва­ров на пу­стын­ни­ков пре­по­доб­ный по­пал в ру­ки раз­бой­ни­ков, ко­то­рые ре­ши­ли при­не­сти юно­шу в жерт­ву утрен­ней за­ре, ко­то­рую по­чи­та­ли вме­сто Бо­га. Но Гос­подь спас от­ро­ка по усерд­ной мо­лит­ве от­ца его, пре­по­доб­но­го Ни­ла: вар­ва­ры про­спа­ли вре­мя по­яв­ле­ния утрен­ней за­ри и, от­ка­зав­шись от жерт­во­при­но­ше­ния, за­хва­ти­ли юно­шу с со­бой. Про­дан­ный раз­бой­ни­ка­ми в го­род Елу­зу, пре­по­доб­ный Фе­о­дул был вы­куп­лен мест­ным епи­ско­пом, в до­ме ко­то­ро­го и был об­ре­тен бла­го­дар­ным от­цом. По­свя­щен­ные епи­ско­пом в пре­сви­те­ров, пре­по­доб­ные Фе­о­дул и Нил вер­ну­лись на Си­най­скую го­ру, где и слу­жи­ли Гос­по­ду до кон­ца жиз­ни. Нетлен­ные остан­ки их бы­ли пе­ре­не­се­ны в Ца­рь­град при им­пе­ра­то­ре Иустине Млад­шем (565–578) и по­ло­же­ны в церк­ви во имя свя­тых апо­сто­лов в Орфанотрофии.


См. так­же: “Вто­рое у­би­е­ние пре­по­доб­ных от­цов в Си­нае и Ра­и­фе” в из­ло­же­нии свт. Ди­мит­рия Ростовского.


Житие преподобного Стефана Вифинского (Халкидонского)

Пре­по­доб­ный Сте­фан жил в VIII ве­ке. Под­ра­жая жиз­ни ве­ли­ких по­движ­ни­ков, он обо­шел мно­го оби­те­лей в Па­ле­стине, по­се­тил так­же пу­сты­ни ве­ли­ких от­цов – пре­по­доб­ных Ев­фи­мия Ве­ли­ко­го (па­мять 20 ян­ва­ря), Сав­вы Освя­щен­но­го (па­мять 5 де­каб­ря) и Фе­о­до­сия Ве­ли­ко­го (па­мять 11 ян­ва­ря). При­няв мо­на­ше­ство, пре­по­доб­ный Сте­фан ос­но­вал свою оби­тель в Вифи­нии, при го­ре Ок­сии, близ Хал­ки­до­на. В оби­те­ли, ко­то­рая но­си­ла на­зва­ние “Хи­но­лакк­ской” (“При гу­си­ном пру­ду”), со­бра­лось мно­го иноков.

Свя­той по­движ­ник про­ви­дел свою кон­чи­ну, и неко­то­рые из бра­тии удо­сто­и­лись ви­деть его слав­ное от­ше­ствие со Ан­ге­ла­ми в Гор­ние селения.


См. так­же: “Па­мять пре­по­доб­но­го Сте­фа­на” в из­ло­же­нии свт. Ди­мит­рия Ростовского.


Пре­по­доб­но­му­че­ник Вар­ла­ам (в ми­ру По­хи­люк Вик­тор Се­ме­но­вич) родил­ся в 1870 году, в селе Пар­пу­ров­цы Вин­ниц­ко­го уез­да По­доль­ской губер­нии. Из кре­стьян­ской се­мьи, окон­чил цер­ков­но­при­ход­скую шко­лу. В но­яб­ре 1900 г. за­чис­лен в чис­ло по­слуш­ни­ков ки­ши­нёв­ско­го ар­хи­ерей­ско­го до­ма, 19 но­яб­ря то­го же го­да епи­ско­пом Ки­ши­нёв­ским и Хо­тин­ским Иа­ко­вом (Пят­ниц­ким) по­стри­жен в мо­на­ше­ство с име­нем в честь Вар­ла­а­ма, му­че­ни­ка Ан­тио­хий­ско­го. 16 ав­гу­ста 1904 г. ру­ко­по­ло­жен во иеро­ди­а­ко­на. 23 сен­тяб­ря то­го же го­да пе­ре­ве­ден в яро­слав­ский ар­хи­ерей­ский дом, 26 ап­ре­ля 1907 г. за­чис­лен в бра­тию сим­бир­ско­го ар­хи­ерей­ско­го до­ма, со 2 июня ис­пол­нял долж­ность каз­на­чея. 18 мая 1907 г. ру­ко­по­ло­жен во иеро­мо­на­ха. 16 де­каб­ря 1910 г. при­чис­лен к бра­тии ка­зан­ско­го ар­хи­ерей­ско­го до­ма, 31 ян­ва­ря 1911 г. на­зна­чен экономом.

В 1912 г. по соб­ствен­ной прось­бе за­чис­лен в бра­тию Ра­иф­ско­го в честь Гру­зин­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри муж­ско­го мо­на­сты­ря, слу­жил в при­пи­сан­ном к мо­на­сты­рю хра­ме в селе Ва­си­лье­ве, с ян­ва­ря по ок­тябрь 1917 г. — в селе По­ма­ры, за­тем вер­нул­ся в Ра­иф­ский мо­на­стырь. В 1922 г. в чис­ле 25 мо­на­ше­ству­ю­щих и 18 по­слуш­ни­ков Вар­ла­ам под­пи­сал по­ста­нов­ле­ние бра­тии о непри­зна­нии жи­во­цер­ков­ни­ков. По­сле за­кры­тия Ра­иф­ско­го мо­на­сты­ря Вар­ла­ам в 1928 г. был аре­сто­ван, через 4 дня осво­бож­ден, по ре­ше­нию кре­стьян­ско­го схо­да во­шел в клир при­ход­ской церк­ви, дей­ство­вав­шей в упразд­нен­ной оби­те­ли. В ян­ва­ре 1930 г. ГПУ спла­ни­ро­ва­ло ак­цию по аре­сту ино­ков, жив­ших близ упразд­нен­но­го Ра­иф­ско­го мо­на­сты­ря и вли­яв­ших на на­стро­е­ния кре­стьян, ко­то­рые про­те­сто­ва­ли про­тив за­кры­тия мо­на­сты­ря и кол­лек­ти­ви­за­ции. Ино­ки, в их чис­ле Вар­ла­ам, бы­ли аре­сто­ва­ны по­сле бо­го­слу­же­ния 27 ян­ва­ря 1930 г., в день пре­столь­но­го празд­ни­ка — пре­по­доб­ных от­цов, в Си­нае и Ра­и­фе из­би­ен­ных, и пре­про­вож­де­ны в ка­зан­скую тюрь­му ОГПУ. Мо­на­хам бы­ло предъ­яв­ле­но об­ви­не­ние в «звер­ском умерщ­вле­нии крас­но­ар­мей­цев в 1918 г.» (име­ла ме­сто рас­пра­ва мест­ных кре­стьян над на­пав­ши­ми на Ра­иф­ский мо­на­стырь крас­но­ар­мей­ца­ми, в ко­то­рой на­сель­ни­ки мо­на­сты­ря не при­ни­ма­ли уча­стия), в «ан­ти­со­вет­ской аги­та­ции про­тив про­во­ди­мых ме­ро­при­я­тий пра­ви­тель­ства… в об­ла­сти пе­ре­устрой­ства сель­ско­го хо­зяй­ства», а так­же в том, что «с ко­рыст­ной це­лью удер­жа­ли мо­на­стыр­ское иму­ще­ство». Вар­ла­ам ви­нов­ным се­бя не при­знал. Рас­стре­лян вме­сте с 4 иеро­мо­на­ха­ми, 1 по­слуш­ни­ком и 2 ми­ря­на­ми по при­го­во­ру трой­ки ГПУ ТАССР от 20 фев­ра­ля 1930 г.

Про­слав­лен к мест­но­му по­чи­та­нию 6 ап­ре­ля 1997 г., об­ще­цер­ков­но — Ар­хи­ерей­ским юби­лей­ным Со­бо­ром РПЦ 2000 г.


Пре­по­доб­но­му­че­ник Ан­то­ний (Чир­ков) (1868–1930), в ми­ру Чир­ков Ан­тон Ива­но­вич, ро­дил­ся в 1868 го­ду[1] в г. Чи­сто­по­ле Ка­зан­ской гу­бер­нии, в се­мье ме­щан.
В 1883–1887 гг. слу­жил в ар­мии.
В 1890 г. по­сту­пил в Ра­иф­ский мо­на­стырь, где 23 мар­та 1908 г. был по­стри­жен в мо­на­ше­ство, по­сле 1917 г. ру­ко­по­ло­жен во иеро­ди­а­ко­на, за­тем во иеро­мо­на­ха.
По­сле за­кры­тия мо­на­сты­ря в 1928 г. по­се­лил­ся в де­ревне Бе­­ло-Без­­вод­­ной, за­ни­мал­ся сто­ляр­ным де­лом.
23 ян­ва­ря 1930 г. был аре­сто­ван и пре­про­вож­ден в Ка­зань. Арест про­ис­хо­дил утром, в 6 ча­сов утра. К нему неожи­дан­но вло­ми­лось несколь­ко че­ки­стов и ста­ли про­из­во­дить обыск, од­на­ко ни­че­го, кро­ме ду­хов­ной ли­те­ра­ту­ры и об­ла­че­ний, не на­шли.
Аре­сто­ван­ные про­хо­ди­ли по груп­по­во­му “де­лу Ра­иф­ских мо­на­хов. Ка­зань, 1930 г.” О. Ан­то­ний не при­знал се­бя ви­нов­ным в предъ­яв­лен­ных об­ви­не­ни­ях.
20 фев­ра­ля 1930 г. был осуж­ден трой­кой при ПП ОГПУ Та­тар­ской АССР и при­го­во­рен к рас­стре­лу.
7 ап­ре­ля 1930 го­да, в день Бла­го­ве­ще­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, был рас­стре­лян с дру­ги­ми ра­иф­ски­ми му­че­ни­ка­ми.
В 1996 г. Ан­то­ний был при­чис­лен к ли­ку мест­но­чти­мых свя­тых Ка­зан­ской епархии.


При­ме­ча­ния

[1] В ба­зе дан­ных ПСТБИ ука­зы­ва­ют на неточ­ную да­ту рож­де­ния 1867 (1868?)


Иов (Про­то­по­пов) ( 1880 — 1930 ), иеро­мо­нах, пре­по­доб­но­му­че­ник (мест­но­чти­мый свя­той Казан­ской епар­хии). В миру Про­то­по­пов Иван Андре­евич, родил­ся в 1880 году в Одес­се. В 1907 году при­нял мона­ше­ство. До 1917 года жил в Киеве.

С октяб­ря 1917 года — келей­ник епи­ско­па Амвро­сия (Гуд­ко), иеро­ди­а­кон. Раз­де­лял все тяго­ты и невзго­ды жиз­ни Вла­ды­ки, был с ним неот­луч­но во вре­мя гоне­ний, аре­стов и муче­ни­че­ской кон­чи­ны, после кото­рой насель­ник Иов оста­вал­ся в Сви­яж­ском мона­сты­ре до его закрытия.

Аре­сто­вы­вал­ся два­жды в июле и авгу­сте 1918 года вме­сте с Вла­ды­кой Амвро­си­ем (Гуд­ко). Во вре­мя аре­ста Вла­ды­ки в г. Сви­яж­с­ке в июле 1918 г. о. Иов упро­сил чеки­стов аре­сто­вать его вме­сте с епи­ско­пом, дабы слу­жить Вла­ды­ке и в заключении.

После осво­бож­де­ния Вла­ды­ки из-под стра­жи они вре­мен­но посе­ли­лись в Казан­ском Спа­со-Пре­об­ра­жен­ском мона­сты­ре. Одна­ко вско­ре, несмот­ря на уго­во­ры, Вла­ды­ка Амвро­сий вер­нул­ся в Сви­яжск, где был сра­зу же аре­сто­ван. Когда по при­ка­зу Троц­ко­го 8 авгу­ста 1918 г. аре­сто­ва­ли епи­ско­па Амвро­сия, тогда же аре­сто­ва­ли и иеро­ди­а­ко­на Иова.

Их вме­сте вывез­ли из Сви­яж­ска на стан­цию Тюр­ле­ма Мос­ков­ско-Казан­ской желез­ной доро­ги. Там, из шта­ба 5‑й армии, сто­яв­ше­го в ваго­нах поез­да Троц­ко­го, вла­ды­ку Амвро­сия выве­ли в поле и уби­ли, а келей­ни­ка отпу­сти­ли, запре­тив ему сле­до­вать за сво­им люби­мым епи­ско­пом. Через несколь­ко часов о. Иов нашел на поле тело уму­чен­но­го Вла­ды­ки Амвро­сия. Он похо­ро­нил Вла­ды­ку на месте его муче­ни­че­ской кон­чи­ны и в про­дол­же­нии 12 лет пла­тил кре­стья­ни­ну, вла­дель­цу поля, что­бы тот не тро­гал того места, где поко­и­лось на неболь­шой глу­бине тело ново­му­че­ни­ка. В 1930 г. зем­ля ото­шла к кол­хо­зу, и в даль­ней­шем не уда­лось уста­но­вить судь­бу без­вест­ной моги­лы вла­ды­ки Амвросия.

С авгу­ста 1918 — иеро­ди­а­кон, затем иеро­мо­нах Раиф­ской пусты­ни. После закры­тия мона­сты­ря в июне 1928 года слу­жил в деревне Тага­наш до декаб­ря 1929 г., после чего посе­лил­ся в деревне Бело-Безводная.

23 янва­ря 1930 года был аре­сто­ван вме­сте с мона­ха­ми быв­шей Раиф­ской оби­те­ли. Про­хо­дил по груп­по­во­му “делу Раиф­ских мона­хов. Казань, 1930г.”. Винов­ным себя не при­знал. 20 фев­ра­ля 1930 г. был осуж­ден трой­кой при ПП ОГПУ Татар­ской АССР и при­го­во­рен к рас­стре­лу. 7 апре­ля 1930 года, в день Бла­го­ве­ще­ния Пре­свя­той Бого­ро­ди­цы, был рас­стре­лян с дру­ги­ми раиф­ски­ми мучениками.

В 1996 г. был при­чис­лен к лику мест­но­чти­мых свя­тых Казан­ской епархии.

Лите­ра­ту­ра:

Журав­ский А. Жиз­не­опи­са­ние новых муче­ни­ков Казан­ских. Год 1918‑й. Казань, 1995. (Мате­ри­а­лы к исто­рии Казан­ской церк­ви ХХ в.; Сб.1). С.51–53.

Новые пре­по­доб­но­му­че­ни­ки Раиф­ские. М., 1997. С.3,19–20,24.


Иосиф (Гав­ри­лов) ( 1888 — 1930 ), иеро­мо­нах , пре­по­доб­но­му­че­ник (мест­но­чти­мый свя­той Казан­ской епар­хии). В миру Гав­ри­лов Иван Илла­ри­о­но­вич, родил­ся 16 октяб­ря 1888 года в бла­го­че­сти­вой кре­стьян­ской семье. Про­жил послуш­ни­ком в Раиф­ской оби­те­ли 12 лет до постри­же­ния в мантию.

Поз­же, в 1930 г. на допро­се он сви­де­тель­ство­вал, что “в мона­стырь его заста­ви­ли посту­пить рели­ги­оз­ные убеж­де­ния”. Вна­ча­ле он был послуш­ни­ком в гости­ни­це и на пчель­ни­ке, а в 1910 г. был взят на воен­ную служ­бу биб­лио­те­ка­рем Офи­цер­ско­го собра­ния. В 1914 г. был демо­би­ли­зо­ван и, про­жив в мона­сты­ре 2–3 меся­ца, вновь был взят на вой­ну — каше­ва­ром. “Во вре­мя рево­лю­ции, — пока­зы­вал буду­щий ново­му­че­ник, — я был на фрон­те, и отно­сил­ся к пере­во­ро­ту, зная, что хоро­ше­го ниче­го не будет”.

В 1917 г. он вер­нул­ся в оби­тель, но в 1918 и в нача­ле 1919 был взят в рабо­чий бата­льон по раз­груз­ке ваго­нов. С 1919 г. до само­го аре­ста уже боль­ше не поки­дал монастыря.

4 янва­ря 1920 г. был постри­жен в ман­тию бла­го­чин­ным мона­сты­рей Казан­ской епар­хии игу­ме­ном Фео­до­си­ем (Луз­ги­ным) , буду­щим архи­манд­ри­том и насто­я­те­лем Раиф­ской пусты­ни. В том же году при­нял сан иеро­ди­а­ко­на. В июне 1928 г. Раиф­ская пустынь была закрыта.

После закры­тия мона­сты­ря кре­стьяне окрест­ных с Раи­фой сел орга­ни­зо­ва­ли общи­ну, куда вошло семе­ро из 30-ти быв­ших насель­ни­ков мона­сты­ря, сре­ди кото­рых был и о. Иосиф. При­ход­ской цер­ко­вью ста­ла Раиф­ская цер­ковь оби­те­ли. О. Иосиф был избран насто­я­те­лем при­ход­ской церк­ви, хотя в мона­сты­ре были иеро­мо­на­хи мно­го стар­ше по хиро­то­нии. Несмот­ря на закры­тие пусты­ни, вли­я­ние мона­ше­ства в Раи­фе оста­ва­лось по-преж­не­му вели­ко. К ино­кам при­хо­ди­ли кре­стьяне со всей Тата­рии, из Чува­шии и Марии. Боль­шин­ство Раиф­ских мона­хов не пере­ста­ва­ло совер­шать Таин­ства, испо­ве­до­вать, кре­стить, отпе­вать и даже слу­жить Литур­гию (иной раз в при­ход­ской церк­ви, иной раз — у себя дома). Такая ситу­а­ция не мог­ла устро­ить власть…

23 янва­ря 1930 г. в д. Бело-Без­вод­ной состо­я­лись пер­вые аре­сты: были аре­сто­ва­ны все про­жи­вав­шие в ней на посе­ле­нии мона­хи и несколь­ко цер­ков­ни­ков, все­го 19 чело­век. Одна­ко, вла­сти не доби­лись жела­е­мо­го резуль­та­та, о чем с сожа­ле­ни­ем сви­де­тель­ство­ва­ло обви­ни­тель­ное заклю­че­ние: “задер­жа­ние всех этих лиц не про­из­ве­ло того впе­чат­ле­ния, кото­рое оно долж­но было про­из­ве­сти сре­ди мона­ше­ству­ю­щих, так как не про­шло и четы­рех дней, как в Раи­фе собра­лись мона­ше­ству­ю­щие в чис­ле 25 чело­век, кото­рые 27-го янва­ря после бого­слу­же­ния и были задержаны”.

27 янва­ря 1930 г. в день пре­по­доб­ных отец в Синае и Раи­фе изби­ен­ных, в при­ход­скую цер­ковь, дей­ству­ю­щую на месте раз­гром­лен­ной в 1928 г. оби­те­ли, собра­лись на пре­столь­ный празд­ник быв­шие насель­ни­ки мона­сты­ря, а так­же при­быв­шие еще нака­нуне, ко все­нощ­ной, из Каза­ни, Сви­яж­ска и окрест­ных дере­вень пре­ста­ре­лые мона­хи­ни и бла­го­че­сти­вые миряне. Состо­я­лась послед­няя Боже­ствен­ная Литур­гия Раиф­ской бра­тии. Уди­ви­тель­но тро­га­тель­ная, печаль­ная и, вме­сте с тем, тор­же­ствен­ная была в тот день служ­ба. Слу­жи­ли про­вид­че­ски в крас­ных обла­че­ни­ях. В послед­ний раз при­ча­ща­лись бра­тия Свя­тых Таин, напут­ствуя друг дру­га перед гря­ду­щи­ми испы­та­ни­я­ми. После Литур­гии бра­тия слу­жи­ла моле­бен пред чест­ным обра­зом пре­по­доб­ных отец в Синае и Раи­фе изби­ен­ных. Пока бра­тия моли­лась небес­ным сво­им покро­ви­те­лям, окру­жив­шие храм новые вар­ва­ры, сами не ведая того, повто­ря­ли уже быв­шее мно­го веков назад, гото­вя Раиф­ским ино­кам вен­цы муче­ни­че­ские и испо­вед­ни­че­ские. Сра­зу после молеб­на все нахо­дя­щи­е­ся в хра­ме были аре­сто­ва­ны. Пре­ста­ре­лых мона­хов и полу­ослеп­ших ино­кинь без вся­ких объ­яс­не­ний затол­ка­ли в гру­зо­ви­ки и отпра­ви­ли в Казань .

Выяс­нив, что мона­хи, даже лишен­ные воз­мож­но­сти жить в род­ной оби­те­ли, про­дол­жа­ют ока­зы­вать зна­чи­тель­ное вли­я­ние на кре­стьян, отвер­гав­ших вся­кую анти­ре­ли­ги­оз­ную про­па­ган­ду и не спе­шив­ших всту­пать в кол­хо­зы, вла­сти реши­ли выдви­нуть про­тив ино­ков сра­зу три обви­не­ния: в аги­та­ции про­тив меро­при­я­тий совет­ской вла­сти, в убий­стве семи крас­но­ар­мей­цев в 1918 году (хотя никто из Раиф­ских мона­хов не при­ни­мал в этом уча­стия и вины их не было ника­кой) и сокры­тии мона­стыр­ско­го имущества.

Аре­сто­ван­ные про­хо­ди­ли по груп­по­во­му “делу Раиф­ских мона­хов. Казань, 1930 г.” Ни угро­зы сле­до­ва­те­лей, ни жесто­кое тюрем­ное обра­ще­ние не сло­ми­ли о.Иосифа. На допро­се он сви­де­тель­ство­вал: “Ни в каких поли­ти­че­ских пар­ти­ях не состо­ял и не состою. К совет­ской вла­сти я отно­шусь как к вла­сти, дан­ной от Бога, но власть от Бога долж­на испол­нять Божию волю, совет­ская же власть не испол­ня­ет волю Бога, а пото­му — не Божья власть, а сата­ни­че­ская. Она закры­ва­ет хра­мы, над­ру­ги­ва­ет­ся над свя­ты­ми ико­на­ми, учит детей без­бо­жию и т.д., т.е. испол­ня­ет сата­ни­че­скую волю… И луч­ше уме­реть с верой, чем без веры. Я явля­юсь насто­я­щим веру­ю­щим, и вера меня спа­са­ла в боях, и наде­юсь, что в даль­ней­шем вера меня спа­сет от смер­ти. Я твер­до верую в Вос­кре­се­ние Хри­ста и Его Вто­рое При­ше­ствие. Про­тив нало­гов я не шел, так как в Писа­нии ска­за­но: “Кеса­ре­во — кеса­рю, а Бого­во — Богу”. Винов­ным себя при­знать не могу. Ника­кой анти­со­вет­ской аги­та­ции не вел и не веду”.

20 фев­ра­ля 1930 года был осуж­ден трой­кой при ПП ОГПУ Татар­ской АССР, при­го­во­рен к рас­стре­лу. 7 апре­ля 1930 года, в день Бла­го­ве­ще­ния Пре­свя­той Бого­ро­ди­цы, был расстрелян.

В 1996 г. был при­чис­лен к лику мест­но­чти­мых свя­тых Казан­ской епархии.

Лите­ра­ту­ра: Новые пре­по­доб­но­му­че­ни­ки Раиф­ские. М., 1997. С. 3–10, 14, 17–18, 24.


Тупи­цын Петр (1906 — 1930), послуш­ник, пре­по­доб­но­му­че­ник (мест­но­чти­мый свя­той Казан­ской епархии).

Родил­ся в 1906 году в доб­рой кре­стьян­ской семье. Окон­чив сель­скую шко­лу, и будучи уже в юном воз­расте глу­бо­ко рели­ги­оз­ным, ушел ски­тать­ся по свя­тым местам, желая най­ти тихую оби­тель для уеди­нен­ной мона­ше­ской жиз­ни. Был Петр в раз­ных мона­сты­рях, но почти повсю­ду нахо­дил их либо закры­ты­ми, либо в разо­рен­ном состо­я­нии и под угро­зой закры­тия. Посе­тил он и Саров­ский мона­стырь и часто слы­шал, что есть-де под Каза­нью Раиф­ская пустынь, кото­рая не закры­та, и кото­рую очень под­дер­жи­ва­ют кре­стьяне окрест­ных сел.

Посту­пил послуш­ни­ком в Раиф­скую пустынь, где про­слу­жил до ее закры­тия в июне 1928 года.

После закры­тия мона­сты­ря в основ­ном про­жи­вал в д. Бело-Без­вод­ная неда­ле­ко от Раиф­ской пусты­ни, совер­шая палом­ни­че­ские стран­ствия на день-два, и гото­вил­ся к при­ня­тию мона­ше­ства. Отсю­да Петр ходил в Казань, а поз­же — око­ло 1,5 лет про­жил в д. Чури­ли­но, добы­вая себе хлеб раз­ны­ми рабо­та­ми или Хри­сто­вым име­нем. В нача­ле Филип­по­ва поста 1929 г. Петр вер­нул­ся в д. Бело-Без­вод­ная. С это­го вре­ме­ни он часто посе­щал быв­шую обитель.

Аре­сто­ван в 1930 году либо 23 янва­ря в д.Бело-Безводной, либо 27 янва­ря в Раи­фе, после бого­слу­же­ния в Раиф­ской церк­ви в пре­столь­ный празд­ник — память пре­по­доб­ных отец, в Синае и Раи­фе избиенных.

Про­хо­дил по груп­по­во­му «делу Раиф­ских мона­хов. Казань, 1930г.».

Сво­ей готов­но­стью постра­дать за Хри­ста, откры­тым испо­ве­да­ни­ем пра­во­слав­ной веры два­дца­ти­трех­лет­ний послуш­ник изу­мил даже сле­до­ва­те­лей. На допро­се он сказал:

«Я чело­век веру­ю­щий и готов постра­дать за веру, на кото­рую сей­час идет гоне­ние. Это гоне­ние — не новость. Его нуж­но было ждать, т.к. об этом пред­ска­за­но в Свя­щен­ном Писа­нии. Для пра­во­слав­ных хри­сти­ан насту­пят вре­ме­на еще более ужас­ные, и встре­тить их надо быть гото­вым, и пере­но­сить их с радо­стью»
20 фев­ра­ля 1930 г. был осуж­ден трой­кой при ПП ОГПУ Татар­ской АССР и при­го­во­рен к расстрелу.

7 апре­ля 1930 года, в день Бла­го­ве­ще­ния Пре­свя­той Бого­ро­ди­цы, был рас­стре­лян с дру­ги­ми раиф­ски­ми мучениками.

В 1996 г. был при­чис­лен к лику мест­но­чти­мых свя­тых Казан­ской епархии.

Лите­ра­ту­ра:

Журав­ский А. Жиз­не­опи­са­ние новых муче­ни­ков Казан­ских. Год 1918‑й. Казань, 1995. (Мате­ри­а­лы к исто­рии Казан­ской церк­ви ХХ в.; Сб.1). С.51–53.

 


Сер­гий (Гусь­ков) (1875 — 1930), иеро­мо­нах, пре­по­доб­но­му­че­ник (мест­но­чти­мый свя­той Казан­ской епар­хии).
Память 14 янва­ря (в день памя­ти пре­по­доб­ных отец, в Синае и Раи­фе изби­ен­ных).
В миру Гусь­ков Павел Ива­но­вич, родил­ся в 1875 году в бла­го­че­сти­вой кре­стьян­ской семье. Брат мона­хи­ни Вар­ва­ры (Гусь­ко­вой Веры). Окон­чив сель­скую шко­лу, Павел помо­гал отцу по хозяй­ству и меч­тал о мона­ше­стве.
1 мая 1898 года посту­пил в Раиф­скую пустынь послуш­ни­ком.
18 июня 1906 года при­нял постриг.
В 1909 году руко­по­ло­жен в сан иеро­ди­а­ко­на.
15 апре­ля 1910 года руко­по­ло­жен в сан иеро­мо­на­ха.
Ука­зом Духов­ной Кон­си­сто­рии от 12 фев­ра­ля 1914 г. о.Сергий был утвер­жден в долж­но­сти риз­ни­че­го.
В сен­тяб­ре 1918 г. по хода­тай­ству бра­тии вре­мен­но испол­ня­ю­щим обя­зан­но­сти насто­я­те­ля был утвер­жден о.Сергий, кото­ро­му при­шлось руко­во­дить мона­стыр­ской жиз­нью в тяже­лей­ший для свя­той оби­те­ли пери­од. Служ­бы про­хо­ди­ли в раз­граб­лен­ных хра­мах, сте­ны кото­рых сна­ру­жи были изры­ты шрап­не­лью, а изнут­ри осквер­не­ны дерз­ки­ми рука­ми без­бож­ни­ков, уже в 1918 г. содрав­ших сереб­ря­ные окла­ды с икон. Мона­стыр­ское хозяй­ство было раз­граб­ле­но почти пол­но­стью, и толь­ко риз­ни­ца, бла­го­да­ря о.Сергию, была сокры­та от кощун­ни­ков и сохра­не­на почти в цело­сти. Даже после июля 1920 г., когда насто­я­те­лем пусты­ни стал архи­манд­рит Фео­до­сий (Луз­гин), о.Сергий несколь­ко раз испол­нял обя­зан­но­сти насто­я­те­ля (в пери­од отъ­ез­дов о. Фео­до­сия)
После закры­тия мона­сты­ря (в июне 1928 г.) кре­стьяне окрест­ных с Раи­фой сел орга­ни­зо­ва­ли общи­ну, куда вошло семе­ро из 30-ти быв­ших насель­ни­ков мона­сты­ря. При­ход­ской цер­ко­вью ста­ла Раиф­ская цер­ковь оби­те­ли. О.Сергий посе­лил­ся в д. Бело-Без­вод­ная. Несмот­ря на закры­тие пусты­ни, вли­я­ние мона­ше­ства в Раи­фе оста­ва­лось по-преж­не­му вели­ко. К ино­кам при­хо­ди­ли кре­стьяне со всей Тата­рии, из Чува­шии и Марии. Боль­шин­ство Раиф­ских мона­хов не пере­ста­ва­ло совер­шать Таин­ства, испо­ве­до­вать, кре­стить, отпе­вать и даже слу­жить Литур­гию (иной раз в при­ход­ской церк­ви, иной раз — у себя дома).
В мае 1929 г. в Тат­ЦИКе про­шли кон­суль­та­ции с пред­ста­ви­те­ля­ми НКВД и Каз­РИ­Ка о судь­бе Раиф­ской пусты­ни и быв­ших ее насель­ни­ков. Вско­ре после­до­ва­ли пер­вые аре­сты под пред­ло­гом того, что мно­гие из мона­хов пря­та­ли от изъ­я­тия цер­ков­ную утварь, кото­рая при­над­ле­жит госу­дар­ству. Нашлись и те, кто ука­зал на о.Сергия и его сест­ру, мона­хи­ню Вар­ва­ру. В резуль­та­те обыс­ков ГПУ изъ­яло у о.Сергия цер­ков­ные обла­че­ния, а у дру­гих насель­ни­ков и кре­стьян кре­сты, цер­ков­ные сосу­ды и обла­че­ния. О.Сергий был аре­сто­ван и допро­шен. Он сви­де­тель­ство­вал: «Чашу (для Св.Причастия) не отдал еще и пото­му, что по рели­ги­оз­ным сооб­ра­же­ни­ям я ее отдать лич­но не могу».
20 декаб­ря 1929 г. о.Сергий был неожи­дан­но для него осво­бож­ден под под­пис­ку о невы­ез­де. Это была про­ду­ман­ная вла­стью акция с целью успо­ко­ить воз­му­ще­ние кре­стьян по при­чине аре­ста о.Сергия и заод­но выяс­нить отно­ше­ние к это­му дру­гих Раиф­ских мона­хов. Один сель­ский акти­вист докла­ды­вал по пово­ду аре­ста о.Сергия:
«Когда он (о.Сергий) сидел, в церк­ви была рас­про­стра­не­на про­во­ка­ция, что Сер­гия в ГПУ били и потом рас­стре­ля­ли. Веру­ю­щие рас­пу­сти­ли эти раз­го­во­ры по деревне, и мно­гие кре­стьяне воз­му­ща­лись жесто­ко­стью вла­сти, до тех пор, пока Сер­гия не выпу­сти­ли. Эта про­во­ка­ция — дело рук мона­хов»
Спра­вить­ся с вли­я­ни­ем мона­ше­ства на кре­стьян вла­сти не смог­ли и реши­ли орга­ни­зо­вать круп­но­мас­штаб­ную акцию.
23 янва­ря 1930 г. в д. Бело-Без­вод­ной состо­я­лись пер­вые аре­сты: были аре­сто­ва­ны все про­жи­вав­шие в ней на посе­ле­нии мона­хи и несколь­ко цер­ков­ни­ков, все­го 19 чело­век. Аре­сто­ван­ный вме­сте с сест­рой, мона­хи­ней Вар­ва­рой, о.Сергий был пре­про­вож­ден в Казань и допро­шен.
Выяс­нив, что мона­хи, даже лишен­ные воз­мож­но­сти жить в род­ной оби­те­ли, про­дол­жа­ют ока­зы­вать зна­чи­тель­ное вли­я­ние на кре­стьян, отвер­гав­ших вся­кую анти­ре­ли­ги­оз­ную про­па­ган­ду и не спе­шив­ших всту­пать в кол­хо­зы, вла­сти реши­ли выдви­нуть про­тив ино­ков сра­зу три обви­не­ния: в аги­та­ции про­тив меро­при­я­тий сов. вла­сти, в убий­стве семи крас­но­ар­мей­цев в 1918 году (хотя никто из Раиф­ских мона­хов не при­ни­мал в этом уча­стия и вины их не было ника­кой) и сокры­тии мона­стыр­ско­го иму­ще­ства.
20 фев­ра­ля 1930 года вме­сте с дру­ги­ми ино­ка­ми был осуж­ден трой­кой при ПП ОГПУ Татар­ской АССР, при­го­во­рен к рас­стре­лу.
Ни угро­зы сле­до­ва­те­лей, ни жесто­кое тюрем­ное обра­ще­ние не сло­ми­ли о.Сергия. После рас­стре­ла пяте­рых муче­ни­ков (5 апре­ля) о.Сергия тер­за­ли еще несколь­ко меся­цев. Как риз­ни­че­го закры­той оби­те­ли, к тому же неод­но­крат­но испол­няв­ше­го обя­зан­но­сти насто­я­те­ля, его допра­ши­ва­ли с осо­бым при­стра­сти­ем, при­ме­няя для это­го пыт­ки, доби­ва­ясь от него «при­зна­ния», где спря­та­на мона­стыр­ская риз­ни­ца, но так ниче­го и не узна­ли от него.
10 авгу­ста 1930 года был рас­стре­лян. Рас­ска­зы­ва­ли, что когда о.Сергия выве­ли из каме­ры для при­ве­де­ния при­го­во­ра в испол­не­ние, т.е. на рас­стрел, то, преж­де креп­кий, о.Сергий не мог само­сто­я­тель­но дви­гать­ся и его волок­ли под руки два кон­во­и­ра.
В 1996 г. был при­чис­лен к лику мест­но­чти­мых свя­тых Казан­ской епархии.

Лите­ра­ту­ра:
Новые пре­по­доб­но­му­че­ни­ки Раиф­ские. М., 1997. С.3–10,14,17–18,24.
Журав­ский А. Ново­му­че­ни­ки Казанские// Бла­гая весть (Казань). 1994. N1. С.4.

Источ­ник: https: tatmitropolia.ru


Пре­по­доб­но­ис­по­вед­ник Иоанн ро­дил­ся 23 мая 1875 го­да в де­ревне Ку­ла­ко­во Тро­иц­ко­го уез­да То­боль­ской гу­бер­нии в се­мье кре­стья­ни­на Афа­на­сия Кев­ро­ле­ти­на. Об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил до­ма. В 1894 го­ду он по­сту­пил по­слуш­ни­ком в Кыртом­ский Кре­сто­воз­дви­жен­ский мо­на­стырь в Ир­бит­ском уез­де Перм­ской гу­бер­нии.
Мо­на­стырь был ос­но­ван в 1878 го­ду и на­хо­дил­ся в ста де­ся­ти вер­стах от Ир­би­та и в ше­сти­де­ся­ти вер­стах от Ала­па­ев­ска на бе­ре­гу ре­ки Кыр­том­ки. Ко­­г­да-то здесь бы­ли дре­му­чие ле­са и непро­хо­ди­мые бо­ло­та. Ос­но­ва­те­лем оби­те­ли был инок Адри­ан (в ми­ру Ан­дрей Мед­ве­дев). Вы­хо­дец из перм­ских кре­стьян, он неко­то­рое вре­мя под­ви­зал­ся на Афоне, где при­нял ино­че­ский по­стриг, а за­тем вер­нул­ся на ро­ди­ну и стал под­ви­зать­ся в перм­ских ле­сах. Через неко­то­рое вре­мя к нему при­со­еди­нил­ся дру­гой по­движ­ник – Ти­мо­фей Ше­ин, от­став­ной сол­дат из Туль­ской гу­бер­нии. Их тру­да­ми и воз­ник­ла оби­тель; в 1891 го­ду она по­лу­чи­ла от Свя­тей­ше­го Си­но­да офи­ци­аль­ное при­зна­ние. В мо­на­сты­ре бы­ло два хра­ма, и оба в честь Воз­дви­же­ния Чест­но­го и Жи­во­тво­ря­ще­го Кре­ста Гос­под­ня[1]. В на­ча­ле ХХ ве­ка в мо­на­сты­ре бы­ло око­ло вось­ми­де­ся­ти че­ло­век бра­тии. Усло­вия жиз­ни здесь бы­ли до­воль­но су­ро­вы­ми. До две­на­дца­ти ча­сов дня ни­че­го не вку­ша­ли, и са­ма тра­пе­за со­сто­я­ла из про­стых и гру­бых про­дук­тов, хлеб по­да­вал­ся толь­ко ржа­ной. По­слу­ша­ние Ива­на в оби­те­ли за­клю­ча­лось в вы­дел­ке кож.
Он под­ви­зал­ся здесь шесть лет, на­хо­дясь в по­слу­ша­нии у ос­но­ва­те­ля оби­те­ли от­ца Адри­а­на, но по смер­ти его в 1902 го­ду пе­ре­шел в Вер­хо­тур­ский Ни­ко­ла­ев­ский мо­на­стырь. Здесь он нес по­слу­ша­ние ма­ля­ра и плот­ни­ка. Вско­ре на­сто­я­те­лем мо­на­сты­ря был на­зна­чен иеро­мо­нах Ксе­но­фонт (Мед­ве­дев), воз­ве­ден­ный впо­след­ствии в сан ар­хи­манд­ри­та. При нем в мо­на­сты­ре был со­ору­жен ве­ли­че­ствен­ный Кре­сто­воз­дви­жен­ский со­бор, в ко­то­ром бы­ла по­ме­ще­на глав­ная свя­ты­ня оби­те­ли – мо­щи свя­то­го пра­вед­но­го Си­мео­на Вер­хо­тур­ско­го.
20 де­каб­ря 1907 го­да по­слуш­ник Иоанн был по­стри­жен в ман­тию с име­нем Иг­на­тий в честь свя­щен­но­му­че­ни­ка Иг­на­тия Бо­го­нос­ца, па­мять ко­то­ро­го празд­ну­ет­ся в этот день. В 1909 го­ду мо­нах Иг­на­тий был ру­ко­по­ло­жен во иеро­ди­а­ко­на, а в 1913 го­ду, в день освя­ще­ния но­во­го со­бо­ра, – во иеро­мо­на­ха.
В 1925 го­ду Вер­хо­тур­ский мо­на­стырь был без­бож­ни­ка­ми за­крыт; мо­на­хи ча­стью оста­лись жить в го­ро­де, а ча­стью разо­шлись по окрест­ным се­лам и слу­жи­ли в при­ход­ских хра­мах. От­ца Иг­на­тия еще до за­кры­тия мо­на­сты­ря ча­сто по­сы­ла­ли слу­жить в раз­ные хра­мы, где не бы­ло на тот мо­мент свя­щен­ни­ка. С 1919 по 1922 год отец Иг­на­тий слу­жил в хра­ме в се­ле Сер­биш­на Невьян­ско­го рай­о­на. В 1922 го­ду в те­че­ние де­вя­ти ме­ся­цев он слу­жил в Ка­зан­ском хра­ме в за­во­де Кас­ли, с кон­ца 1922 го­да стал слу­жить в хра­ме в Верхне-Ис­ет­ском за­во­де, с 1923 по 1924 год – в хра­ме во имя пре­по­доб­но­го Сер­гия на за­им­ке[2] Ис­ток. В 1924 го­ду он вер­нул­ся в Вер­хо­ту­рье и слу­жил до 1925 го­да в од­ном из мо­на­стыр­ских хра­мов.
В те го­ды лю­бой из свя­щен­ни­ков мог быть под­верг­нут неожи­дан­но­му аре­сту, и отец Иг­на­тий, зная это, ста­рал­ся укло­нять­ся, на­сколь­ко это бы­ло воз­мож­но, от встре­чи с со­труд­ни­ка­ми ОГПУ. Од­на­жды они при­шли в дом его ду­хов­ной до­че­ри в то вре­мя, ко­гда он там на­хо­дил­ся; де­вуш­ка спря­та­ла от­ца Иг­на­тия в под­по­ле, а са­ма на­столь­ко сме­ло и на­ход­чи­во от­ве­ча­ла при­шед­шим, что пол­но­стью от­ве­ла их по­до­зре­ния, что свя­щен­ник на­хо­дит­ся в до­ме, и они ушли, не про­из­ве­дя обыс­ка.
Впер­вые иеро­мо­нах Иг­на­тий был аре­сто­ван в 1925 го­ду и за­клю­чен в тюрь­му ОГПУ, где про­вел око­ло ме­ся­ца. Из тюрь­мы его вы­пу­сти­ли глу­бо­ким ве­че­ром, и он сра­зу по­шел к зна­ко­мым мо­на­хи­ням и стал сту­чать­ся, но, что­бы не быть услы­шан­ным по­сто­рон­ни­ми, в от­вет на их во­про­ша­ния ни­че­го не от­ве­чал. Бы­ло позд­но, они не зна­ли, кто сту­чит, и не от­кры­ва­ли ему. То­гда отец Иг­на­тий ска­зал жа­лоб­ным го­ло­сом: «Те­ща ме­ня на ули­цу вы­гна­ла, и здесь не пус­ка­ют». Его сра­зу узна­ли по го­ло­су и по то­му, что и рань­ше он тюрь­му на­зы­вал «те­щей», и впу­сти­ли.
С 1925 по 1927 год отец Иг­на­тий слу­жил в хра­ме в се­ле Дым­ко­во, в 1927 го­ду он был пе­ре­ве­ден в храм в за­во­де Ни­ко­­ло-Пав­­динск, а за­тем в Ир­бит. В 1928 го­ду его пе­ре­ве­ли в храм в го­ро­де Дол­ма­то­во, где он про­слу­жил два ме­ся­ца, а за­тем в се­ло Кис­ло­во. С 1929 по 1931 год он слу­жил в хра­ме в се­ле Фе­до­ров­ка, а за­тем – в се­ле Сер­биш­на, где и был аре­сто­ван.
В 1931 го­ду ОГПУ по­ста­ви­ло сво­ей це­лью уни­что­же­ние всех мо­на­ше­ских об­щин на Ура­ле. Аре­сты бы­ли про­из­ве­де­ны в на­ча­ле 1932 го­да. Все­го по де­лу толь­ко бра­тии Вер­хо­тур­ско­го мо­на­сты­ря бы­ло аре­сто­ва­но сто со­рок че­ло­век, и сре­ди них отец Иг­на­тий; он был аре­сто­ван 28 мар­та 1932 го­да. На во­прос сле­до­ва­те­ля, со­сто­ял ли иеро­мо­нах Иг­на­тий в контр­ре­во­лю­ци­он­ной ор­га­ни­за­ции, он от­ве­тил: «Я дей­стви­тель­но со­сто­ял чле­ном мо­на­ше­ской ор­га­ни­за­ции, ко­то­рая по­сле за­кры­тия Вер­хо­тур­ско­го мо­на­сты­ря в 1925 го­ду про­дол­жа­ла су­ще­ство­вать непо­сред­ствен­но под ру­ко­вод­ством ар­хи­манд­ри­та Ксе­но­фон­та (Мед­ве­де­ва). К по­след­не­му я ез­дил ле­том 1930 го­да за по­лу­че­ни­ем со­ве­та, как к на­сто­я­те­лю. При­знаю, что дей­стви­тель­но, как мо­на­ше­ству­ю­щий, по сво­им взгля­дам и убеж­де­ни­ям был про­тив­ни­ком, диа­мет­раль­но про­ти­во­по­ло­жен уста­нов­кам и ме­ро­при­я­ти­ям со­вет­ской вла­сти, ина­че не мог­ло быть. Ес­ли раз­де­лять пол­но­стью взгля­ды со­вет­ской вла­сти, зна­чит, нуж­но пе­ре­стать быть мо­на­хом; быть мо­на­хом – зна­чит быть вра­гом со­вет­ской вла­сти и пар­тии. Для ме­ня мо­на­ше­ство бы­ло важ­нее со­вет­ской вла­сти, и я, есте­ствен­но, был и яв­ля­юсь вра­гом по­след­ней, но контр­ре­во­лю­ци­он­ной ра­бо­ты не про­во­дил…»[3]
За­вер­шая след­ствие, сле­до­ва­тель в по­след­ний раз вы­звал на до­прос от­ца Иг­на­тия и спро­сил, не хо­чет ли он рас­ка­ять­ся пе­ред со­вет­ской вла­стью, на что отец Иг­на­тий от­ве­тил: «На по­став­лен­ный мне во­прос, хо­чу ли я рас­ка­ять­ся пе­ред со­вет­ской вла­стью, по­ка­зы­ваю, что я рас­ка­и­вать­ся пе­ред со­вет­ской вла­стью не хо­чу и не бу­ду»[4].
7 сен­тяб­ря 1932 го­да Осо­бое Со­ве­ща­ние при Кол­ле­гии ОГПУ при­го­во­ри­ло от­ца Иг­на­тия к трем го­дам ссыл­ки в За­пад­ную Си­бирь, и он вме­сте с груп­пой свя­щен­но­слу­жи­те­лей и мо­на­хов был от­прав­лен эта­пом в На­рым­ский край, где часть пу­ти им при­шлось прой­ти пеш­ком. В ссыл­ке отец Иг­на­тий за­бо­лел цин­гой, от ко­то­рой ему по­мог­ла вы­ле­чить­ся его ду­хов­ная дочь, при­е­хав­шая уха­жи­вать за ним и при­вез­шая со сво­ей па­се­ки мед.
Воз­вра­ща­ясь до­мой по окон­ча­нии сро­ка ссыл­ки, отец Иг­на­тий ока­зал­ся в од­ном ва­гоне с уго­лов­ни­ка­ми. Что­бы не при­вле­кать к се­бе вни­ма­ния, он стал при­ни­мать уча­стие в раз­го­во­рах, и да­же вер­тел в ру­ках па­пи­ро­су, изо­бра­жая, что со­би­ра­ет­ся за­ку­рить, и та­ким об­ра­зом бла­го­по­луч­но до­е­хал до Ека­те­рин­бур­га. Но здесь си­лы оста­ви­ли его, он ед­ва до­брал­ся до квар­ти­ры ду­хов­ной до­че­ри и на ее по­ро­ге упал. В Ека­те­рин­бур­ге, как и во мно­гих дру­гих круп­ных го­ро­дах, ему бы­ло жить за­пре­ще­но, и он по­се­лил­ся в ма­лень­ком вет­хом до­ми­ке на окра­ине Вер­хо­ту­рья. Ме­сто бы­ло глу­хое, и от­ца Иг­на­тия ста­ли бес­по­ко­ить здесь ху­ли­га­ны; но некий раб Бо­жий по име­ни Ми­ха­ил, ко­то­рый ра­бо­тал зуб­ным вра­чом и был по­стри­жен в мо­на­ше­ство, дал де­нег на по­куп­ку но­во­го до­ма, рас­по­ло­жен­но­го непо­да­ле­ку от Вер­хо­тур­ско­го мо­на­сты­ря, так что от­сю­да хо­ро­шо был ви­ден ве­ли­че­ствен­ный Кре­сто­воз­дви­жен­ский со­бор. Сю­да отец Иг­на­тий и пе­ре­ехал вме­сте с по­мо­гав­ши­ми ему по хо­зяй­ству ке­лей­ни­ца­ми, схи­мо­на­хи­ней Ев­до­ки­ей и мо­на­хи­ней Си­мео­ни­ей.
На­сту­пил но­вый пе­ри­од в жиз­ни по­движ­ни­ка, ко­гда он стал скры­вать­ся от ми­ра за внеш­ней фор­мой юрод­ства. Оде­вать­ся стал в свет­скую одеж­ду, ино­гда и в жен­скую, так что бы­ва­ло, что его не узна­ва­ли и хо­ро­шо его знав­шие. Неко­то­рое вре­мя он пас на окра­ине го­ро­да коз и был лю­бим­цем всех окрест­ных маль­чи­шек, ко­то­рые тес­ным круж­ком со­би­ра­лись во­круг него, с упо­е­ни­ем слу­шая его рас­ска­зы.
У от­ца Иг­на­тия оста­ва­лось мно­го ду­хов­ных де­тей, и он, на­ве­щая их, со­вер­шал в их до­мах Та­ин­ства. Ко­гда со­сто­я­ние здо­ро­вья не поз­во­ля­ло по­ки­дать дом, он при­ни­мал ду­хов­ных де­тей у се­бя в ке­ллии. Здесь отец Иг­на­тий вме­сте со сво­и­ми ке­лей­ни­ца­ми вы­чи­ты­вал весь бо­го­слу­жеб­ный круг.
Об этом пе­ри­о­де жиз­ни по­движ­ни­ка со­хра­ни­лись вос­по­ми­на­ния лю­дей, его знав­ших. Один из свя­щен­ни­ков рас­ска­зы­вал: «У ме­ня в па­мя­ти отец Иг­на­тий остал­ся че­ло­ве­ком на­ход­чи­вым, неуны­ва­ю­щим… Он слег­ка юрод­ство­вал, ис­кал по­во­да, что­бы его осу­ди­ли, по­сме­я­лись над ним. Од­на­жды при­шел в Ива­нов­скую цер­ковь на Пас­ху, в се­ре­дине служ­бы за­хо­дит и го­во­рит: “Про­спал я служ­бу, толь­ко что при­шел”. Уди­ви­лись, ко­неч­но, по­сме­я­лись. До­ма у се­бя то­же чу­дил: в жен­ский ха­лат оде­нет­ся, на го­ло­ве ску­фей­ка, как у звез­до­че­та, на­бок на­де­та, по сто­ро­нам два пуч­ка во­лос тор­чат, шея го­лая – это он вы­шел умы­вать­ся. Ке­лей­ни­цам его боль­шое тер­пе­ние тре­бо­ва­лось, что­бы его при­чу­ды вы­но­сить. Они толь­ко нач­нут что-ни­­будь ва­рить – он вый­дет на кух­ню, ка­стрюли пе­ре­вернет или огонь во­дой за­льет, а по­том быст­ро к се­бе в ке­лей­ку, в оде­я­ло за­вер­нет­ся и ле­жит ти­хонь­ко. Лю­бил сво­их чад на­зы­вать “стра­ши­ли­ща­ми”. Служ­бы со­вер­шал в кро­хот­ной сво­ей ке­ллии. Про кро­вать свою го­во­рил, что кто на нее ля­жет, тот по­лу­чит ис­це­ле­ние. И я, дей­стви­тель­но, это на се­бе ис­пы­тал».
Ду­хов­ная дочь от­ца Иг­на­тия рас­ска­зы­ва­ла: «Я жи­ла в Вер­хо­ту­рье, ра­бо­та­ла в швей­ной ма­стер­ской, а к от­цу Иг­на­тию хо­ди­ла бла­го­слов­лять­ся. На ра­бо­те у ме­ня не ла­ди­лось, ма­ши­на ло­ма­лась, ни­че­го не по­лу­ча­лось. Отец Иг­на­тий на­до мною по­сме­и­вал­ся: “Ну вот, ши­ла да по­ро­ла, ши­ла да по­ро­ла”. Но од­на­жды ска­зал: “Ты пра­вед­но­му Си­мео­ну мо­лишь­ся? А ведь он был порт­ной. Вот и про­си, что­бы он те­бе по­мог. Сво­и­ми сло­ва­ми про­си”. Я ста­ла мо­лить­ся и про­сить пра­вед­но­го Си­мео­на о по­мо­щи. И ста­ло луч­ше по­лу­чать­ся в ра­бо­те, слож­ные за­ка­зы ста­ли да­вать, луч­ше тех по­лу­ча­лось, кто рань­ше ме­ня на­чал ра­бо­тать. Но огор­че­ний все­гда бы­ло мно­го. Бы­ва­ло, бе­гу с ра­бо­ты к ба­тюш­ке – и, по­ка бе­гу, на ду­ше по­свет­ле­ет, при­хо­жу: “Бла­го­сло­ви­те, ба­тюш­ка! Сей­час сколь­ко хо­те­ла вам рас­ска­зать, да все за­бы­лось”. А он: “А ты рас­ска­за­ла, я слы­шал – вот про это и про это”. И прав­да я об этом ду­ма­ла, ко­гда к нему шла.
Как-то ве­лел мне по­лен­ни­цу скла­ды­вать. Я скла­ды­ва­ла, скла­ды­ва­ла – вот го­то­ва по­лен­ни­ца, а он по­до­шел, па­лоч­кой толк­нул – и она рас­сы­па­лась. Мне обид­но, а ба­тюш­ка ме­ня же и ру­га­ет: “Вот ка­кая бес­то­лочь, по­лен­ни­цу сло­жить не мо­жешь”. В дру­гой раз я в ого­ро­де гряд­ки ко­па­ла, бо­роз­ды де­ла­ла, а он сто­ит ря­дом и ру­га­ет: “Ка­кая же ты бес­тол­ко­вая, зем­лю ко­пать не уме­ешь. По­­ло­­жи-ка пал­ку – ви­дишь, неров­но!” Я ров­няю, ров­няю, он опять: “Ты ви­дишь – там ды­ра, там ды­ра”. Я оби­де­лась, ушла. По­том вер­ну­лась: “Ба­тюш­ка, про­сти­те, бла­го­сло­ви­те!” Он, ра­дост­ный, си­я­ю­щий, бла­го­сло­вил ме­ня, и я – как на кры­льях весь день.
Од­на­жды одел­ся стран­ни­ком, при­шел к од­ним ма­туш­кам, сту­чит, про­сит ми­ло­сты­ню, а они го­во­рят: “Нет ни­че­го!” А он все сту­чит, сту­чит по же­лез­ке. Они го­во­рят: “Ка­кой ни­щий! На­до по­смот­реть, не ута­щит ли че­го!” По­до­шли по­бли­же и узна­ли – это же отец Иг­на­тий. “Ба­тюш­ка, за­хо­ди!” А он: “А! Узна­ли, так за­хо­ди! Да не пой­ду я!” – И ушел».
Жи­тель­ни­ца Вер­хо­ту­рья рас­ска­зы­ва­ла: «Один раз да­ли ему в мо­роз ва­лен­ки. Он их стал на­де­вать и го­во­рит: “А что, в чу­­жих-то теп­ло”. Жен­щи­на ска­за­ла, сму­тив­шись: “Про­сти­те, ба­тюш­ка, и вправ­ду чу­жие”.
При­е­хал он как-то в од­но се­ло и при­шел в из­бу к зна­ко­мым. Хо­зяй­ка ста­ла его кор­мить: по­да­ла хлеб и по­хлеб­ку, а пи­ро­ги ута­и­ла. И при­нял­ся он есть да при­го­ва­ри­вать: “Са­­ми-то пи­ро­ги едят, а ме­ня по­хлеб­кой кор­мят”.
Ба­тюш­ка учил нас мо­лить­ся со вни­ма­ни­ем. К по­се­ще­нию служ­бы цер­ков­ной он сам от­но­сил­ся стро­го и нас то­му же учил. Од­на­жды мы во вре­мя служ­бы со­бра­лись ого­род ко­пать, при­шли бла­го­сло­вить­ся, а он: “А на служ­бу кто пой­дет?”».
В по­след­ние го­ды отец Иг­на­тий тя­же­ло бо­лел и неза­дол­го до смер­ти был по­стри­жен в схи­му с име­нем Иоанн. Ду­хов­ная дочь его рас­ска­зы­ва­ла: «Я си­жу в уго­лоч­ке, пла­чу и про­шу Ца­ри­цу Небес­ную, что­бы взя­ла на­ше­го ба­тюш­ку к Се­бе. А он го­во­рит: “Смот­ри­те, она мо­лит­ся, что­бы я умер”. Он лю­бил по­шу­тить. Как-то при­шли жен­щи­ны и спра­ши­ва­ют: “Тя­же­ло ле­жать, ба­тюш­ка?” А он и го­во­рит: “Так не бу­ду ле­жать, ме­ня дро­ва ко­лоть за­ста­вят”.
В день его смер­ти при­шло мно­го на­ро­ду и спра­ши­ва­ют: “Ба­тюш­ка, чи­тать ка­нон на ис­ход ду­ши?” А он го­во­рит: “Ра­но еще”. Через неко­то­рое вре­мя я на­ча­ла чи­тать, а он го­во­рит: “Не так на­до чи­тать”. И сам про­чи­тал пол­то­ры стра­ни­цы, а по­том уже не бы­ло сил чи­тать, и чи­та­ли дру­гие».
Иерос­хи­мо­нах Иоанн (Кев­ро­ле­тин) скон­чал­ся 27 ян­ва­ря 1961 го­да. Ле­том 1993 го­да бы­ли об­ре­те­ны его мо­щи и пе­ре­не­се­ны в Вер­хо­тур­ский Ни­ко­ла­ев­ский монастырь.


Игу­мен Да­мас­кин (Ор­лов­ский)

«Жи­тия но­во­му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков Рос­сий­ских ХХ ве­ка. Ян­варь». Тверь. 2005. С. 129–137

См. так­же: Пре­по­доб­но­ис­по­вед­ник Иоанн (Кев­ро­ле­тин). С. Девятова

При­ме­ча­ния

[1] Пра­во­слав­ные рус­ские оби­те­ли. СПб., б.г. С. 166.
[2] За­им­ка – ху­тор.
[3] ГААОСО. Ф. 1, оп. 1, д. 41750, т. 5, л. 373.
[4] Там же. Л. 264.

Ис­точ­ник: http://www.fond.ru


По окон­ча­нии «Чте­ния» или при его отсутствии:

Не преда́ждь нас до кон­ца́ И́мене Тво­е­го́ ра́ди, / и не разо­ри́ заве́та Тво­е­го́, / и не отста́ви ми́лости Тво­ея́ от нас / Авраа́ма ра́ди, возлю́бленнаго от Тебе́, / и за Исаа́ка, раба́ Тво­е­го́, / и Изра́иля, свята́го Твоего́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза) Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Аминь.


Кондак Кре­ще­нию Гос­под­ню, глас 4
Яви́лся еси́ днесь вселе́нней,/ и свет Твой, Го́споди, зна́менася на нас,/ в ра́зуме пою́щих Тя:/ прише́л еси́, и яви́лся еси́,// Свет непристу́пный.

 Ещё конда­ки 

Кондак рав­ноап­о­столь­ной Нине, про­све­ти­тель­ни­це Гру­зии, глас 2
Прииди́те днесь вси́,/ воспои́м избра́нную от Христа́/ равноапо́стольную пропове́дницу Бо́жия сло́ва,/ му́друю благове́стницу,/ лю́ди Картали́нии приве́дшу на путь живо­та́ и и́стины,/ Богома́тере учени́цу,/ усе́рдную засту́пницу и неусыпа́ющую храни́тельницу на́шу,// Ни́ну прехва́льную.

Го́споди, поми́луй (40 раз).

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небе­си́ и на зем­ли́, покланя́емый и сла́вимый, Хри­сте́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, при­и­ми́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освя­ти́, теле­са́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огра­ди́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Тво­ея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди поми́луй. (3 раза) Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Бо́же, уще́дри ны и бла­го­сло­ви́ ны, про­све­ти́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны. Ами́нь.

Моли́тва св. Васи́лия Вели́каго

Влады́ко Го́споди, Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, долготерпе́вый о на́ших согреше́ниих и да́же до ны́нешняго часа́ приведы́й нас, во́ньже, на Животворя́щем Дре́ве ви́ся, благоразу́мному разбо́йнику и́же в рай путесотвори́л еси́ вход и сме́ртию смерть разруши́л еси́: очи́сти нас, гре́шных и недосто́йных раб Твои́х, согреши́хом бо и беззако́нновахом и не́смы досто́йни воз­ве­сти́ оче­са́ на́ша и воззре́ти на высо­ту́ Небе́сную, зане́ оста́вихом путь пра́вды Тво­ея́ и ходи́хом в во́лях серде́ц на́ших. Но мо́лим Твою́ безме́рную бла́гость: поща­ди́ нас, Го́споди, по мно́жеству ми́лости Тво­ея́, и спа­си́ нас И́мене Тво­е­го́ ра́ди свята́го, я́ко исчезо́ша в суе­те́ дни́е на́ши, изми́ нас из руки́ сопроти́внаго, и оста́ви нам гре­хи́ на́ша, и умерт­ви́ плотско́е на́ше мудрова́ние, да, ве́тхаго отложи́вше челове́ка, в но́ваго облеце́мся и Тебе́ поживе́м, на́шему Влады́це и Благоде́телю. И та́ко, Твои́м после́дующе повеле́нием, в ве́чный поко́й дости́гнем, иде́же есть всех веселя́щихся жили́ще. Ты бо еси́ вои́стинну и́стинное весе́лие и ра́дость лю́бящих Тя, Хри­сте́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.


Вечерня вседневная (18:00-20:00)

Вечерня вседневная

Время совершения: 18:00-20:00

Чтец: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же вез­де́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, при­и­ди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спа­си́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза) Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Аминь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Само­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 103

Благо­сло­ви́, душе́ моя́, Го́спода. Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́. Во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. Одея́йся све́том, я́ко ри́зою, простира́яй не́бо, я́ко ко́жу. Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, полага́яй о́блаки на восхожде́ние Свое́, ходя́й на кри­лу́ ве́треню. Творя́й А́нгелы Своя́ ду́хи и слу­ги́ Своя́ пла́мень о́гненный. Основа́яй зе́млю на тве́рди ея́, не преклони́тся в век ве́ка. Бе́здна, я́ко ри́за, одея́ние ея́, на высо́тах ста́нут во́ды, от запреще́ния Тво­е­го́ побе́гнут, от гла́са гро́ма Тво­е­го́ убоя́тся. Восхо́дят во́ды горе́ и нисхо́дят поля́ми в ме́сто, е́же основа́л еси́ им. Преде́л положи́л еси́, eго́же не пре́йдут, ниже́ обратя́тся покры́ти зе́млю. Посыла́яй исто́чники в де́брех, посре­де́ гор про́йдут во́ды. Напая́ют вся зве́ри се́льныя, Утоля́т она́гри в жа́жду свою́. На ты́х пти́цы небе́сныя привита́ют, от сре­ды́ ка́мения дадя́т глас. Напая́яй го́ры от превы́спренних Свои́х, от пло­да́ дел Твои́х насы́тится зем­ля́. Прозяба́яй тра­ву́ ското́м, и злак на слу́жбу челове́ком, изве­сти́ хлеб от зем­ли́. И вино́ весели́т се́рдце челове́ка, ума́стити лице́ еле́ем, и хлеб се́рдце челове́ка укрепи́т. Напита́ются дре­ва́ польска́я, ке́дри Лива́нстии, и́хже еси́ насади́л. Та́мо пти́цы вогнездя́тся, а́истово жили́ще предводи́тельствует и́ми. Го́ры высо́кия еле́нем, ка́мень прибе́жище за́яцем. Сотвори́л есть луну́ во вре­ме­на́, со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тьму, и бысть нощь, в не́йже про́йдут вси зве́рие дубра́внии. Львы́ рыка́ющии восхи́тити и взыска́ти от Бо́га пи́щу себе́. Воз­сия́ со́лнце и собра́шася, и в ло́жах свои́х ля́гут. Изы́дет челове́к на де́ло свое́ и на де́лание свое́ до ве́чера. Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́, испо́лнися зем­ля́ тва́ри Тво­ея́. Сие́ мо́ре вели́кое и простра́нное, та́мо га́ди, и́мже несть чис­ла́, живо́тная ма́лая с вели́кими, та́мо кораб­ли́ препла́вают, змий сей, eго́же созда́л еси игра́тися eму́. Вся к Тебе́ ча́ют, да́ти пи́щу им во бла́го вре́мя. Да́вшу Тебе́ им соберу́т, отве́рзшу Тебе́ ру́ку вся́ческая испо́лнятся бла́гости, отвра́щшу же Тебе́ лице́, возмяту́тся, отъи́меши дух их, и исче́знут, и в персть свою́ возвратя́тся. По́слеши Ду́ха Тво­е­го́, и сози́ждутся, и обнови́ши лице́ зем­ли́. Бу́ди сла́ва Госпо́дня во ве́ки, возвесели́тся Госпо́дь о де́лех Свои́х, призира́яй на зе́млю, и творя́й ю́ трясти́ся, прикаса́яйся гора́м, и дымя́тся. Вос­пою́ Го́сподеви в живо­те́ мое́м, пою́ Бо́гу мое­му́, до́ндеже есмь, да услади́тся Ему́ бесе́да моя́, аз же возвеселю́ся о Го́споде. Да исче́знут гре́шницы от зем­ли́, и беззако́нницы, я́коже не бы́ти им. Бла­го­сло­ви́, душе́ моя́, Го́спода.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (3 раза)

Моли́тва св. Мака́рия Вели́кого

Бо́же Ве́чный и Царю́ вся́каго созда́ния, сподо́бивый мя да́же в час сей доспе́ти, про­сти́ ми гре­хи́, я́же сотвори́х в сей день, де́лом, сло́вом и помышле́нием, и очи́сти, Го́споди, смире́нную мою́ ду́шу от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И даждь ми, Гóс­по­ди, в нощи́ сей сон прейти́ в ми́ре, да, востáв от сми­рéн­на­го ми лóжа, бла­го­уго­жду́ пре­святó­му и́мени Твоé­му во вся дни живо­тá мое­гó и попе­ру́ борю́щия мя вра­ги́, плотски́я и безпло́тныя. И изба́ви мя, Го́споди, от помышле́ний су́етных, оскверня́ющих мя, и по́хотей лука́вых. Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Аминь.

Вече́рний антифо́н

(одна сла­ва из Псал­ти­ри по сво­е­му порядку)

Псалтирь

Пса­ломъ 78
1 Боже, при­и­до­ша язы­цы в досто­я­ние Твое, осквер­ни­ша храм свя­тый Твой,
2 поло­жи­ша Иеру­са­лим яко овощ­ное хра­ни­ли­ще: поло­жи­ша тру­пия раб Тво­их браш­но пти­цам небес­ным, пло­ти пре­по­доб­ных Тво­их зве­рем зем­ным:
3 про­ли­я­ша кровь их яко воду окрест Иеру­са­ли­ма, и не бе погре­ба­яй.
4 Быхом поно­ше­ние сосе­дом нашым, под­раж­не­ние и пору­га­ние сущым окрест нас.
5 Доко­ле, Гос­по­ди, про­гне­ва­е­ши­ся до кон­ца? Раз­жжет­ся яко огнь рве­ние Твое?
6 Про­лий гнев Твой на язы­ки незна­ю­щыя Тебе, и на цар­ствия, яже имене Тво­е­го не при­зва­ша:
7 яко поядо­ша Иако­ва, и место его опу­сто­ши­ша.
8 Не помя­ни наших без­за­ко­ний пер­вых: ско­ро да пред­ва­рят ны щед­ро­ты Твоя, Гос­по­ди, яко обни­ща­хом зело.
9 Помо­зи нам, Боже, Спа­си­те­лю наш, сла­вы ради имене Тво­е­го: Гос­по­ди, изба­ви ны и очи­сти гре­хи нашя имене ради Тво­е­го.
10 Да не когда рекут язы­цы: где есть Бог их? И да увест­ся во язы­цех пред очи­ма наши­ма отмще­ние кро­ве раб Тво­их про­ли­тыя.
11 Да вни­дет пред Тя воз­ды­ха­ние око­ван­ных: по вели­чию мыш­цы Тво­ея снаб­ди сыны умерщ­влен­ных.
12 Воз­даждь сосе­дом нашым сед­ме­ри­цею в нед­ро их поно­ше­ние их, имже поно­си­ша Тя, Гос­по­ди.
13 Мы же людие Твои и овцы пажи­ти Тво­ея испо­ве­мыся Тебе, Боже, во век, в род и род воз­ве­стим хва­лу Твою.
Пса­ломъ 79
1 В конец, о измен­ших­ся, сви­де­ние Аса­фу, пса­лом.
2 Пасый Изра­и­ля вон­ми: настав­ля­яй яко овча Иоси­фа, седяй на Херу­ви­мех, яви­ся:
3 пред Ефре­мом и Вени­а­ми­ном и Манас­си­ем воз­двиг­ни силу Твою, и при­и­ди во еже спа­сти нас.
4 Боже, обра­ти ны, и про­све­ти лице Твое, и спа­сем­ся.
5 Гос­по­ди Боже сил, доко­ле гне­ва­е­ши­ся на молит­ву раб Тво­их?
6 Напи­та­е­ши нас хле­бом слез­ным, и напо­и­ши нас сле­за­ми в меру.
7 Поло­жил еси нас в пре­ре­ка­ние сосе­дом нашым, и вра­зи наши под­раж­ни­ша ны.
8 Гос­по­ди Боже сил, обра­ти ны, и про­све­ти лице Твое, и спа­сем­ся.
9 Вино­град из Егип­та пре­несл еси: изгнал еси язы­ки, и наса­дил еси и:
10 путе­со­тво­рил еси пред ним, и наса­дил еси коре­ния его, и испол­ни зем­лю.
11 Пок­ры горы сень его, и вет­вия его кед­ры Божия:
12 про­ст­ре роз­ги его до моря, и даже до рек отрас­ли его.
13 Вскую низ­ло­жил еси оплот его, и объи­ма­ют и вси мимо­хо­дя­щии путем?
14 Озо­ба и вепрь от дуб­ра­вы, и уеди­нен­ный дивий пояде и.
15 Боже сил, обра­ти­ся убо, и при­з­ри с небе­се и виждь, и посе­ти вино­град сей:
16 и совер­ши и, его­же наса­ди дес­ни­ца Твоя, и на сына чело­ве­че­ска­го, его­же укре­пил еси Себе.
17 Пожжен огнем и рас­ко­пан: от запре­ще­ния лица Тво­е­го погиб­нут.
18 Да будет рука Твоя на мужа дес­ни­цы Тво­ея и на сына чело­ве­че­ска­го, его­же укре­пил еси Себе,
19 и не отсту­пим от Тебе: ожи­ви­ши ны, и имя Твое при­зо­вем.
20 Гос­по­ди Боже сил, обра­ти ны, и про­све­ти лице Твое, и спа­сем­ся.
Пса­ломъ 80
1 В конец, о точи­лех, пса­лом Аса­фу.
2 Радуй­те­ся Богу помощ­ни­ку наше­му, вос­клик­ни­те Богу Иаков­лю:
3 при­и­ми­те пса­лом и дади­те тим­пан, псал­тирь кра­сен с гусль­ми:
4 вос­тру­би­те в ново­ме­ся­чии тру­бою, во бла­го­зна­ме­ни­тый день празд­ни­ка ваше­го:
5 яко пове­ле­ние Изра­и­ле­ви есть, и судь­ба Богу Иаков­лю.
6 Сви­де­ние во Иоси­фе поло­жи е, вне­гда изы­ти ему от зем­ли Еги­пет­ския: язы­ка, его­же не ведя­ше, услы­ша.
7 Отят от бре­мене хре­бет его: руце его в коши пора­бо­та­сте.
8 В скор­би при­звал Мя еси, и изба­вих тя: услы­шах тя в тайне бурне: иску­сих тя на воде Пре­ре­ка­ния.
9 Слы­ши­те, людие Мои, и засви­де­тел­ствую вам, Изра­и­лю, аще послу­ша­е­ши Мене:
10 не будет тебе бог нов, ниже покло­ни­ши­ся богу чуж­де­му.
11 Аз бо есмь Гос­подь Бог твой, изве­дый тя от зем­ли Еги­пет­ския: раз­ши­ри уста твоя, и испол­ню я.
12 И не послу­ша­ша людие Мои гла­са Мое­го, и Изра­иль не внят Ми:
13 и отпу­стих я по начи­на­ни­ем сер­дец их, пой­дут в начи­на­ни­их сво­их.
14 Аще быша людие Мои послу­ша­ли Мене, Изра­иль аще бы в пути Моя ходил:
15 ни о чесо­мже убо вра­ги его сми­рил бых, и на оскорб­ля­ю­щыя их воз­ло­жил бых руку Мою.
16 Вра­зи Гос­под­ни солга­ша ему, и будет вре­мя их в век:
17 и напи­та их от тука пше­нич­на, и от камене меда насы­ти их.

По окон­ча­нии: Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (3 раза)

Моли́тва св. Васи́лия Вели́кого

Благослове́н еси́, Влады́ко Вседержи́телю, просвети́вый день све́том со́лнечным и нощь уясни́вый заря́ми о́гненными, е́же дол­го­ту́ дне прейти́ нам сподо́бил еси́ и прибли́житися нача́лом но́щи. Услы́ши моле́ние мое и всех люде́й Твои́х и всех нас про­сти́ во́льная и нево́льная согреше́ния. При­и­ми́ вече́рняя моя моле́ния и низ­посли́ мно́жество ми́лости Тво­ея́ и щедро́т Твои́х на достоя́ние Твое́. Осте­ни́ нас святы́ми Твои́ми а́нгелы, воору­жи́ нас ору́жием пра́вды, огра­ди́ нас и́стиною Твое́ю, соблю­ди́ нас си́лою Твое́ю, изба́ви нас от вся́каго обстоя́ния, вся́каго наве́та сопроти́внаго. Пода́ждь же мне и настоя́щий ве́чер с приходя́щею но́щию соверше́н, свят, ми́рен, безгре́шен, безбла́знен, безмечта́нен и вся дни жиз­ни на́шея, моли́твами Cвяты́я Богоро́дицы и всех святы́х, от ве́ка благоугоди́вших, ами́нь.

Го́споди, воззва́х

Псал­мы́ 140, 141, 129, 116 поют­ся на глас стихир

Хор: Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя. Услы́ши мя, Го́споди. Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: / вон­ми́ гла́су моле́ния мое­го́, / вне­гда́ воззва́ти ми к Тебе́. / Услы́ши мя, Го́споди.

Да испра́вится моли́тва моя, / я́ко кади́ло пред Тобо́ю, / воздея́ние руку́ мое́ю / – же́ртва вече́рняя. / Услы́ши мя, Го́споди.

Чтец:

Поло­жи́, Го́споди, хране́ние усто́м мои́м / и дверь огражде́ния о устна́х мои́х. / Не укло­ни́ се́рдце мое́ в сло­ве­са́ лука́вствия, / непщева́ти вины́ о гресе́х. / С челове́ки де́лающими без­за­ко­ние, / и не сочту́ся со избра́нными их. / Нака́жет мя пра́ведник ми́лостию и обличи́т мя; / еле́й же гре́шнаго да не нама́стит гла­вы́ моея́. / Яко еще́ и моли́тва моя́ во благоволе́ниих их; / поже́рты бы́ша при ка́мени судии́ их. / Услы́шатся глаго́ли мои́, я́ко возмого́ша; / я́ко то́лща зем­ли́ просе́деся на зем­ли́, расточи́шася ко́сти их при а́де. / Яко к Тебе́, Го́споди, Го́споди, о́чи мои́, / на Тя упова́х, не оты­ми́ ду́шу мою́. / Сохра­ни́ мя от се́ти, ю́же соста́виша ми, / и от собла́зн де́лающих беззако́ние. / Паду́т во мре́жу свою́ гре́шницы; / еди́н есмь аз, до́ндеже прейду́.

Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, / гла́сом мои́м ко Го́споду помоли́хся. / Про­лию́ пред Ним моле́ние мое́, / печа́ль мою́ пред Ним воз­ве­щу́. / Вне­гда́ исчеза́ти от мене́ ду́ху мое­му́, / и Ты позна́л еси́ сте­зи́ моя́. / На пути́ сем, по нему́же хожда́х, / скры́ша сеть мне. / Смотря́х одесну́ю и возгля́дах, / и не бе зна́яй мене́. / Поги́бе бе́гство от мене́, / и несть взыска́яй ду́шу мою́. / Воззва́х к Тебе́, Го́споди, рех: / Ты еси́ упова́ние мое, часть моя́ еси́ на зем­ли́ живы́х. / Вон­ми́ моле́нию мое­му́, / я́ко смири́хся зело́. / Изба́ви мя от гоня́щих мя, / я́ко укрепи́шася па́че мене́. Изве­ди́ из темни́цы ду́шу мою́, / испове́датися и́мени Тво­е­му́. Мене́ ждут пра́ведницы, / до́ндеже возда́си мне. Из глу­би­ны́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, / Го́споди, услы́ши глас мой. Да бу́дут у́ши Твои́ / вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

Чтец: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто́ постои́т? Я́ко у тебе́ очище́ние е́сть.
Глас 7: Му́ченицы тьму́ безбо́жия прогна́ша, все́м показа́вше челове́ком Богоразу́мия све́т.
Чтец: Имене́ ра́ди Тво­е­го́ потерпе́х Тя́ Го́споди, потер­пе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, упо­ва́ душа́ моя́ на Го́спода.
Глас 7: Уче́нии правосла́вными, Боже́ственными заря́ми осия́сте Госпо́дню Це́рковь, па́стырие всему́дрии.
Чтец: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния, да упова́ет Изра́иль на Го́спода.
Глас 7: Бесо́в сокруши́сте се́ти, водворя́еми в пусты́нях непрохо́дных при́сно, отцы́ преподо́бнии.
Чтец: Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние: и То́й изба́вит Изра́иля от все́х беззако́ний его́.
Глас 1: Нача́ло доброде́тельныя яви́лся еси́ Небохо́дныя я́ве стези́,/ треблаже́нне Па́вле, жи́тельства ми́рови./ И́бо восхожде́ния духо́вная положи́л еси́ до́бре в души́ твое́й,/ и́миже кра́ю прикосну́лся еси́ доброде́телей/ воздержа́нием и боле́зньми мно́гими.
Чтец: Хвали́те Го́спода вси́ язы́цы, похвали́те его́ вси́ лю́дие.
Глас 1: К Боже́ственному жела́нию, блаже́нне, впери́в ум,/ возше́л еси́ к Го́рним пусты́ни,/ я́коже во мрак, прибли́жился еси́,/ в не́мже Бо́жиим просвети́лся еси́ ра́зумом све́тло/ и на скрижа́ли души́ твоея́/ доброде́телей пома́зался еси́ све́тлостию.
Чтец: Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на на́с, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во ве́к.
Глас 1: Про­цве­те́ пусты́ня цве́ты доброде́телей твои́х кра́сная,/ страсте́й бо погуби́л еси́ те́рния в ней,/ насади́л еси́ боле́зни благосла́вныя/ Боже́ственных твои́х дея́ний./ Те́мже, я́ко крин, от Бо́га/ ны́не благоуха́ние жития́ тво­е­го́ благоуха́вши нам.
Сла­ва и ныне:
Глас 7: Я́же, Еди́на Невмести́маго прии́мши / и ро́ждши Бо́га Сло́ва воплоще́нна, / моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

После Бого­ро­дич­на перед ико­ной Спа­си­те­ля воз­жи­га­ет­ся све­тиль­ник со сло­ва­ми: Свет Христо́в просвеща́ет всех!

И поет­ся: Све́те Ти́хий святы́я Сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Хри­сте́. Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся вре­ме­на́ пе́т бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живот дая́й — те́мже мир Тя сла́вит.

Вече́рний проки́мен

(пре­ди­сло­вие к Чтению)

В пяток вече­ра, пс. 58, глас 7

Кано­нарх: Бо́же, засту́пник мой еси́ Ты, / и ми́лость Твоя́ предвари́т мя.

Хор: Бо́же, засту́пник мой еси́ Ты, / и ми́лость Твоя́ предвари́т мя.

Стих: Изми́ мя от враг мои́х, Бо́же, и от востаю́щих на мя изба́ви мя.

Хор: Бо́же, засту́пник мой еси́ Ты, / и ми́лость Твоя́ предвари́т мя.

Стих: Изба́ви мя от де́лающих беззако́ние и от муж крове́й спа­си́ мя.

Хор: Бо́же, засту́пник мой еси́ Ты, / и ми́лость Твоя́ предвари́т мя.

Стих: Бог мой, ми́лость Его́ предвари́т мя,

Хор: Бо́же, засту́пник мой еси́ Ты, / и ми́лость Твоя́ предвари́т мя.

Стих: Помо́щник мой еси́, Тебе́ пою́: я́ко Бог Засту́пник мой еси́.

Хор: Бо́же, засту́пник мой еси́ Ты, / и ми́лость Твоя́ предвари́т мя.

Стих: Бо́же, засту́пник мой еси́ Ты, /

Хор: и ми́лость Твоя́ предвари́т мя.

Вече́рнее славосло́вие

Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без гре­ха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вра­зу­ми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, про­све­ти́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хва­ла́. Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Стихи́ры на стихо́вне

Глас 7: Неради́вше о все́х земны́х, святи́и му́ченицы, и на суди́щи Хри­ста́ му́жески пропове́давше, воздая́ние му́к от Него́ прия́сте: но я́ко иму́ще дерзнове́ние, Того́ умоли́те я́ко Бо́га Всеси́льна, ду́шы на́шя спа­сти́, прибега́ющыя к ва́м, мо́лимся.
Стих: К тебе́ возведо́х о́чи мои́ живу́щему на Небе­си́. Се́ я́ко о́чи ра́б в руку́ госпо́дий свои́х, я́ко о́чи рабы́ни в руку́ гос­по­жи́ сво­ея́: та́ко о́чи на́ши ко Го́споду Бо́гу на́шему, до́ндеже уще́дрит ны́.
Глас 7: Всехва́льнии му́ченицы, овча́та духо́вная, всесожже́ния слове́сная, же́ртва прия́тна благоуго́дна Бо́гу, ва́с ни зем­ля́ потаи́ла е́сть, но Не́бо прия́т вы́, А́нгелом соприча́стницы бы́сте. С ни́миже моли́те, мо́лим вы́, Спа́са и Бо́га на́шего, умири́ти ми́р, и спа­сти́ ду́шы на́шя.
Стих: Поми́луй на́с, Го́споди, поми́луй на́с, я́ко по мно́гу испо́лнихомся уничиже́ния: наипа́че напо́лнися душа́ на́ша поноше́ния гобзу́ющих и уничиже́ния го́рдых.
Глас 7: По о́бразу Тво­е­му́ и по подо́бию созда́вый, Го́споди, испе́рва челове́ка, и в раи́ поста́вил еси́ владе́ти Твои́ми творе́нии: за́вистию же диа́волею прельще́н бы́в, я́ди причасти́ся. За́поведей Твои́х престу́пник бы́в. Те́мже па́ки в зе́млю, от нея́же взя́т бы́сть, осу­ди́ его́ возврати́тися, Го́споди, и испроси́ти поко́й.
Сла­ва и ныне:
Глас 7: Я́же невмести́маго прие́мши, и ро́ждши Бо́га Сло́ва воплоще́нна, моли́ спасти́ся душа́м на́шым.

Моли́тва св. Симео́на Богоприи́мца

Ны́не отпуща́еши раба́ Тво­е­го́, Влады́ко, по глаго́лу Тво­е­му́, с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́; да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небе­си́, и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.  Яко Твое́ есть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тро­па­ри́

Глас 8: В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу:/ прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́,/ и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне Пав­ле, дух твой.
Сла­ва и ныне:
Глас 8: Иже нас ради рож­дей­ся от Девы и рас­пя­тие пре­тер­пев, Бла­гий, испро­вер­гий смер­тию смерть и Вос­кре­се­ние явлей, яко Бог, не пре­зри, яже создал еси рукою Тво­ею, яви чело­ве­ко­лю­бие Твое, Мило­сти­ве, при­и­ми рожд­шую Тя Бого­ро­ди­цу, моля­щу­ю­ся за ны, и спа­си, Спа­се наш, люди отчаянныя.

Го́споди, поми́луй.  (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.


Повечерие малое (20:00-22:00)

Повечерие малое

Время совершения: 20:00-22:00

Чтец: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же вез­де́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, при­и­ди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спа­си́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза) Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Аминь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Само­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Пса­лом 69

Бо́же, в по́мощь мою́ вон­ми́, Го́споди, помо­щи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́: аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помо­зи́ ми: Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Сла­во­сло­вие вседневное

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на зем­ли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Тво­ея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Хри­сте́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. Взе́мляй гре­хи́ ми́ра, при­и­ми́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

На вся́ку нощь бла­го­слов­лю́ Тя и вос­хва­лю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исце­ли́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живо­та́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Сподо́би Го́споди, в нощь сию́ без гре­ха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вра­зу­ми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, про­све­ти́ мя оправда́нии Твои́ми. Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри: Тебе́ подоба́ет хва­ла́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Здесь по тре­бо­ва­нию Уста­ва или соб­ствен­но­му жела­нию чита­ет­ся канон ко При­ча­ще­нию или рядо­вой канон Бого­ро­ди­це из Окто­и­ха или утрен­ний канон свя­то­му из Минеи, или иные какие.

Канон ко Свя­то­му Причащению

По окон­ча­нии кано­на гла­го­лем: Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. / Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза) Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Аминь.

В пяток вече­ра гла­го­ли сия, глас 2:

Апо́столи, му́ченицы и проро́цы, / святи́телие, преподо́бнии и пра́веднии, / до́бре по́двиг соверши́вшии и ве́ру соблю́дшии, / дерзнове́ние иму́ще ко Спа́су, / о нас Того́, я́ко Бла́га, моли́те, / спасти́ся, мо́лимся, душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 8: Со святы́ми упоко́й, / Хри­сте́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

И ны́не, глас 8: Я́ко нача́тки есте­ства́, Насади́телю тва́ри, / вселе́нная прино́сит Ти, Го́споди, богоно́сныя му́ченики, / тех моли́твами в ми́ре глубо́це / Це́рковь Твою́, жи́тельство Твое́, / Богоро́дицею соблю­ди́, Многоми́лостиве.

Го́споди, поми́луй. (40 раз)

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небе­си́ и на зем­ли́, покланя́емый и сла́вимый, Хри­сте́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, при­и­ми́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освя­ти́, теле­са́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огра­ди́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Тво­ея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди поми́луй. (3 раза) Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Го́споди Иису́се Хри­сте́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Тво­ея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй и спа­си́ мя, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.


Полунощница субботная (22:00-05:00)

Полунощница субботная

Время совершения: 22:00-05:00

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же вез­де́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, при­и­ди́, и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спа­си́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́; да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небе­си́, и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.  Яко Твое́ есть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Молит­ва

Осла́би, оста́ви, про­сти́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, я́же в сло́ве и в де́ле, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во дни и в нощи́, я́же во уме́ и в помышле́нии: вся нам про­сти́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Испове́дание правосла́вныя ве́ры

Ве́рую во Еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Твор­ца́ не́бу и зем­ли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во Еди́наго Го́спода Иису́са Хри­ста́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с, и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день, по Писа́нием. И возше́дшаго на небе­са́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со   сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет кон­ца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во Еди́ну Святу́ю Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Чин мир­ской панихиды

Помя­ни́, Го́споди, я́ко Благ, рабы́ Твоя́, и, ели́ка в житии́ согреши́ша, про­сти́; никто́же бо безгре́шен, то́кмо Ты, моги́й и преста́вленным да́ти поко́й.

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй и поле́зное всем подава́яй, Еди́не Соде́телю, упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х, на Тя бо упова́ние возложи́ша, Твор­ца́, и Зижди́теля, и Бо́га на́шего.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Со святы́ми упоко́й, Хри­сте́, ду́ши раб Твои́х, иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Блажи́м Тя вси ро́ди, Богоро́дице Де́во, в Тя бо Невмести́мый Христо́с Бог наш вмести́тися бла­го­во­ли́. Блаже́ни есмы́ и мы, Предста́тельство Тя иму́ще: день бо и нощь мо́лишися о нас, и вся стра­на́ на́ша Твои́ми моли́твами утвержда́ется. Тем воспева́юще вопие́м Ти: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю!

Го́споди, поми́луй. (40 раз)

Помя­ни́, Го́споди, от жития́ сего́ отше́дшия святе́йшия патриа́рхи, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, во иере́йстем же и при́чте церко́внем, и мона́шестем чи́не Тебе́ послужи́вшия, и в ве́чных Твои́х селе́ниих со святы́ми упоко́й. (Поклон)

Помя­ни́, Го́споди, души́ усо́пших роди́телей мои́х (имя­рек), и все́х сро́дников по пло́ти, и про­сти́ и́х вся́ согреше́ния, во́льная и нево́льная, да́руя и́м Ца́рствие и прича́стие ве́чных Твои́х благи́х и Тво­ея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. (Поклон)

Помя­ни́, Го́споди, и вся́, в наде́жди воскресе́ния и жи́зни ве́чныя усо́пших рабо́в Твои́х (имя­рек) и вся, во благоче́стии и ве́ре сконча́вшыяся; и, я́ко Благ и Человеколю́бец, отпуща́яй гре­хи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, про­сти́ им вся́кое согреше́ние, во́льное же и нево́льное, сло́вом, или́ де́лом, или́ помышле́нием соверше́нное и́ми; и все­ли́ их в ме́ста све́тла, в ме́ста прохла́дна, в ме́ста поко́йна, отню́дуже отбе­же́ вся́кая боле́знь, печа́ль и воздыха́ние, иде́же присеща́ет свет лица́ Тво­е­го́ и весели́т вся от ве́ка святы́я Твоя́. Да́руй им и нам Ца́рствие Твое́, и прича́стие неизрече́нных и ве́чных Твои́х благ, и Тво­ея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. Я́ко Ты бо еси́ жизнь, и воскресе́ние, и поко́й усо́пших рабо́в Твои́х, Хри­сте́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. (Поклон)

И три­жды чита­ем: Пода́ждь, Го́споди, оставле́ние грехо́в все́м, пре́жде отше́дшим в ве́ре и наде́жди воскресе́ния отце́м, бра́тиям и сестра́м на́шим, и сотво­ри́ и́м ве́чную па́мять. (Поклон)

Молит­ва св. Евстратия

Велича́я, велича́ю Тя, Го́споди, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́ и не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, но спасл еси́ от нужд ду́шу мою́. И ны́не, Влады́ко, да покры́ет мя рука́ Твоя́, и да прии́дет на мя ми́лость Твоя́, я́ко смяте́ся душа́ моя́ и боле́зненна есть во исхожде́нии свое́м от окая́ннаго мое­го́ и скве́рнаго теле­се́ сего́, да не когда́ лука́вый сопоста́та сове́т сря́щет и препне́т ю во тьме, за неве́домыя и ве́домыя в житии́ сем бы́вшия ми гре­хи́. Ми́лостив бу́ди ми, Влады́ко, и да не у́зрит душа́ моя́ мра́чнаго взо́ра лука́вых де́монов, но да прии́мут ю а́нгели Твои́ све́тлии и пресве́тлии. Даждь сла́ву и́мени Тво­е­му́ свято́му, и Твое́ю си́лою воз­ве­ди́ мя на Боже́ственное Твое́ Суди́ще, вне­гда́ суди́тися ми; да не прии́мет мя рука́ кня́зя мира сего́, е́же исто́ргнути мя, гре́шника, во глу­би­ну́ а́дову, но предста́ни ми и бу́ди ми Спас и Засту́пник. Теле́сныя бо и сия́ муче́ния — весе́лия суть рабо́м Твои́м. Поми́луй, Го́споди, оскверни́вшуюся страстьми́ жития́ сего́ ду́шу мою́, и чи́сту ее́ покая́нием и испове́данием при­и­ми́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Хри­ста́ Бо́га, при­не­си́ на́шу моли́тву Сы́ну Тво­е­му́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Упова́ние мое́ — Оте́ц, прибе́жище мое́ — Сын, покро́в мой — Дух Святы́й; Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́!

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Го́споди Иису́се Хри­сте́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Тво­ея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных отец на́ших и всех святы́х, поми́луй и спа­си́ нас, яко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.


Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки